Sunteți pe pagina 1din 53

Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin

OMFP 3055 2009


Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
1. Utilizatorii
informaiilor
contabile
In Sectiunea 2 art.21-22 din Anexa sunt
prezentati utilizatorii situatiilor financiare:
Utilizatorii situaiilor financiare ntocmite potriit
prezentelor re!lement"ri includ inestitorii
actuali #i poteniali$ personalul an!a%at$
creditorii$ furnizorii$ clienii$ instituiile statului #i
alte autorit"i$ precum #i publicul. Ace#tia
utilizeaz" situaiile financiare pentru a-#i
satisface o parte din necesit"ile lor de
informaii. &n funcie de p"rile interesate$
necesit"ile de informaii pot include
urm"toarele:
a' Investitorii. (fertanii de capital purt"tor de
risc #i consultanii lor sunt preocupai de riscul
inerent tranzaciilor #i de rentabilitatea
inestiiilor lor. )i au neoie de informaii
pentru a decide dac" ar trebui s" cumpere$ s"
p"streze sau s" *nd" instrumente de capital.
Acionarii sunt interesai #i de informaii care le
permit s" ealueze capacitatea entit"ii de a
pl"ti diidende.
b' Angajaii. +ersonalul an!a%at #i !rupurile
sale reprezentatie sunt interesai de informaii
priind stabilitatea #i profitabilitatea
an!a%atorilor lor. Ace#tia sunt interesai #i de
informaii care le permit s" ealueze
capacitatea entit"ii de a oferi remuneraii$
pensii #i alte beneficii de pensionare$ precum
#i oportunit"i profesionale.
c' Creditorii. ,reditorii sunt interesai de
informaii care le permit s" determine dac"
mprumuturile acordate #i dob*nzile aferente
or fi rambursate la scaden".
d' Furnizorii i ali creditori. -urnizorii #i ali
creditori sunt interesai de informaii care le
permit s" determine dac" sumele care le sunt
datorate or fi pl"tite la scaden". -urnizorii #i
ali creditori sunt$ n !eneral$ interesai de
entitate pe o perioad" mai scurt" dec*t
creditorii$ cu excepia cazului n care ei sunt
dependeni de continuitatea actiit"ii entit"ii$
atunci c*nd aceasta este un client ma%or.
,onform art../ din 0irectia a I1-a
2,onturile anuale aprobate periodic #i
raportul de !estiune$ precum #i
raportul ntocmit de persoana
r"spunz"toare de
auditarea conturilor$ fac obiectul unei
publicit"i efectuate n conformitate cu
procedura pre"zut" de le!islaia
fiec"rui stat membru n conformitate cu
articolul 3 din 0irectia 4561716,)).
8e!islaia unui stat membru poate
permite$ cu toate acestea$ ca raportul
de !estiune s" nu fac" obiectul
publicit"ii menionate anterior. &n acest
caz$ raportul de !estiune este pus la
dispoziia publicului la sediul societ"ii
comerciale din statul membru n
cauz". 9rebuie s" fie posibil"
obinerea la cerere a unei copii
inte!rale sau pariale a acestui raport$
cu titlu !ratuit.
&n directia a 1II a se menioneaz" c" :
ntruc*t trebuie ntocmite conturi
consolidate pentru a furniza asociailor
#i terilor informaii financiare priind
astfel de !rupuri de ntreprinderi:
,onturile consolidate aprobate periodic
#i raportul de !estiune consolidat$
precum #i raportul ntocmit de
persoana r"spunz"toare de auditarea
conturilor consolidate$ sunt publicate
de c"tre ntreprinderea care a ntocmit
conturile consolidate n conformitate cu
modalit"ile pre"zute de le!islaia
statului membru sub incidena c"ruia
se afl" ntreprinderea n cauz"$ n
conformitate cu articolul 3 din 0irectia
4561716,)).
;3' &n articolul ./ alineatul ;1' din
0irectia /5644<6,))$ al
doilea para!raf se nlocuie#=
te cu urm"torul text: >9rebuie s" fie
In introducerea din ,adrul ?eneral al
Standardelor ,ontabile Internationale sunt
prezentati utilizatorii situatiilor financiare.
Utilizatorii situaiilor financiare includ
inestitorii actuali @i poteniali$ personalul
an!a%at$ creditorii$ furnizorii @i ali creditori
comerciali$ clienii$ !uernul @i instituiile
acestuia$ precum @i publicul. Ace@tia folosesc
situaiile financiare pentru a-@i satisface o parte
din diersele lor necesit"i de informaii$ cum
sunt:
;a' Investitorii. (fertanii de capital @i
consultanii lor sunt preocupai de riscul inerent
tranzaciilor @i de beneficiul adus de inestiiile
lor. )i au neoie de informaii pentru a decide
dac" ar trebui s" cumpere$ s" p"streze sau s"
*nd". Acionarii sunt interesai @i de informaii
care le permit s" ealueze capacitatea entit"ii
de a pl"ti diidende.
;b' Angajaii. +ersonalul an!a%at @i !rupurile lor
reprezentatie ;sindicate etc.' sunt interesai
de informaii priind stabilitatea @i
profitabilitatea
entit"ilor lor. Ace@tia sunt interesai @i de
informaii care le permit s" ealueze
capacitatea entit"ii de a oferi remuneraii$
pensii @i alte
aanta%e$ precum @i oportunit"i profesionale.
;c' Creditorii. ,reditorii sunt interesai de
informaii care le permit s" determine dac"
mprumuturile acordate @i dob*nzile aferente
or fi rambursate la scaden".
;d' Furnizorii i ali creditori. -urnizorii @i ali
creditori sunt interesai de informaii care le
permit s" determine dac" sumele care le sunt
datorate or fi pl"tite la scaden". -urnizorii @i
ali creditorii sunt$ n !eneral$ interesai de
entitate pe o perioad" mai scurt" dec*t
creditorii$ cu excepia cazului n care ei sunt
dependeni de continuitatea actiit"ii entit"ii$
atunci c*nd aceasta este un client ma%or.
;e' Clienii. ,lienii sunt interesai de informaii
1
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
e' Clienii. ,lienii sunt interesai de informaii
despre continuitatea actiit"ii unei entit"i$ n
special atunci c*nd au o colaborare pe termen
lun! cu entitatea respecti" sau sunt
dependeni de ea.
f' Instituiile statului i alte autoriti. Instituiile
statului #i alte autorit"i sunt interesate de
alocarea resurselor #i implicit de actiitatea
entit"ilor. Acestea solicit" informaii pentru a
re!lementa actiitatea entit"ilor$ pentru a
determina politica fiscal" #i ca baz" pentru
calculul enitului naional #i al altor indicatori
statistici similari.
!' Publicul. )ntit"ile pot afecta publicul n
diferite moduri. 0e exemplu$ entit"ile pot aea
o contribuie substanial" la economia local" n
multe moduri$ mai ales prin num"rul de
an!a%ai #i colaborarea cu furnizorii locali.
Situaiile financiare pot a%uta publicul furniz*nd
informaii referitoare la eoluiile recente #i
tendinele le!ate de prosperitatea entit"ii #i a
sferei de actiitate a acesteia.
0e#i nu toate necesit"ile de informaie ale
utilizatorilor pot fi satisf"cute de situaiile
financiare cu scop !eneral$ exist" informaii
care pot interesa toi utilizatorii. ;art.21-22 din
Anexa (A-+ 3<77'
Informatiile contabile pot fi !asite la re!istrul
comertului unde se depun.
posibil" obinerea la cerere a unei copii
inte!rale sau pariale a oric"rui
astfel de raport. +reul unei astfel de
copii nu trebuie s" dep"#easc"
costurile sale administratieB.
;.' ,u toate acestea$ dac" o
ntreprindere care a ntocmit conturi
consolidate este or!anizat" sub alt"
form" dec*t cele enumerate la articolul
. #i nu este obli!at" prin le!islaia
intern" s" publice documentele
menionate la alineatul ;1' n modul
indicat la articolul 3 din 0irectia
4561716,))$ trebuie cel puin s" le
pun"
la dispoziia publicului la sediul s"u
social.
despre continuitatea actiit"ii unei entit"i$ n
special atunci c*nd au o colaborare pe termen
lun!
cu entitatea respecti" sau sunt dependeni de
ea.
;f' Statele i instituiile acestora. Statele @i
instituiile acestora sunt interesate de alocarea
resurselor @i$ implicit$ de actiitatea entit"ilor.
Acestea solicit" informaii @i pentru a
re!lementa actiitatea entit"ilor$ pentru a
determina politica fiscal" @i ca baz" pentru
calculul enitului naional @i al altor indicatori
statistici similari.
;!' Publicul. )ntit"ile intereseaz" publicul ntr-
o arietate de moduri. 0e exemplu$ entit"ile
pot aea o contribuie substanial" la economia
local"
n multe moduri$ mai ales prin num"rul de
an!a%ai @i colaborarea cu furnizorii locali.
Situaiile financiare pot a%uta publicul furniz*nd
informaii referitoare la eoluiile recente @i
tendinele le!ate de prosperitatea entit"ii @i a
sferei de actiitate a acesteia.
0e@i nu toate necesit"ile de informaie ale
utilizatorilor pot fi satisf"cute de situaiile
financiare$ exist" cerine comune tuturor
utilizatorilor.
&ntruc*t inestitorii aduc capitalul de risc al
entit"ii$ furnizarea de situaii financiare$ care
satisfac necesit"ile lor$ a satisface
ma%oritatea
necesit"ilor celorlali utilizatori.
Cesponsabilitatea principal" de a ntocmi @i
prezenta situaiile financiare ale entit"ii reine
conducerii acesteia. ,onducerea este
interesat" de
informaiile cuprinse n situaiile financiare$
cDiar dac" are acces la informaii financiare @i
de !estiune suplimentare$ care a%ut" la
nf"ptuirea
proceselor de planificare$ luare a deciziilor @i
control. ,onducerea are capacitatea de a
2
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
determina forma @i coninutul unor astfel de
informaii suplimentare pentru a satisface
propriile necesit"i. Caportarea acestor
informaii dep"@e@te scopul prezentului ,adru
!eneral. ,u toate acestea$ situaiile financiare
publicate se bazeaz" pe informaiile utilizate
de conducere despre poziia financiar"$
rezultatele @i modific"rile poziiei financiare a
entit"ii.
In (A-+ 3<77 si in Standarde utilizatorii informatiilor contabile ;situatiilor financiare' sunt aceeasi$ in 0irectie se fac doar mentiuni ca
aceste informatii trebuie publicate sau puse la dispozitia publicului.
2. ,oncepte de baz"
priind prezentarea
situaiilor financiare
,onceptele de baza din ,adrul !eneral
conceptual al Standardelor internationale sunt
primele principii mentionate in (A-+ 3<77 la
art 34-35
34. - ;1' )lementele prezentate n situaiile
financiare anuale se ealueaz" n conformitate
cu principiile contabile !enerale pre"zute n
prezenta seciune$ conform contabilit"ii de
an!a%amente. Astfel$ efectele tranzaciilor #i
ale altor eenimente sunt recunoscute atunci
c*nd tranzaciile #i eenimentele se produc ;#i
nu pe m"sur" ce numerarul sau ecDialentul
s"u este ncasat sau pl"tit' #i sunt nre!istrate
n contabilitate #i raportate n situaiile
financiare ale perioadelor
aferente.
;2' 1eniturile #i cDeltuielile care rezult" direct #i
concomitent din aceea#i tranzacie sunt
recunoscute simultan n contabilitate$ prin
socierea direct" ntre cDeltuielile #i eniturile
aferente$ cu eidenierea distinct" a acestor
enituri #i cDeltuieli.
;3' +rincipiul contabilit"ii de an!a%amente se
aplic" inclusi la recunoa#terea dob*nzii
aferente perioadei$ indiferent de scadena
acesteia.
3/. - )aluarea reprezint" procesul prin care
se determin" aloarea la care elementele
situaiilor financiare sunt recunoscute n
contabilitate #i prezentate n bilan #i contul de
profit #i pierdere.
,onceptele de baza din ,adrul !eneral
conceptual al Standardelor
internationale sunt mentionate in
0irectia a I1-a la Art. 31 Sectiunea /
;a' se consider" c" societatea
comercial" #i continu" actiitatea:
Conceptele $e ba%a pre%entate in Ca$rl
general snt &
Contabilitatea $e anga'amente
+entru a-@i atin!e obiectiele$ situaiile
financiare sunt elaborate conform contabilit"ii
de an!a%amente. Astfel$ efectele tranzaciilor
@i ale altor eenimente sunt recunoscute atunci
c*nd tranzaciile @i eenimentele se produc ;@i
nu pe m"sur" ce numerarul sau ecDialentul
s"u este ncasat sau pl"tit' @i sunt nre!istrate
n eidenele contabile @i raportate n situaiile
financiare ale perioadelor aferente. Situaiile
financiare ntocmite n baza acestui principiu
ofer" informaii utilizatorilor nu numai despre
tranzaciile trecute$ care au implicat pl"i @i
ncas"ri$ dar @i despre obli!aiile de plat" din
iitor @i despre resursele priind ncas"rile
iitoare. Astfel$ ele furnizeaz" cel mai util tip de
informaii referitoare la tranzacii @i la alte
eenimente trecute care sunt necesare
utilizatorilor n luarea deciziilor economice.
Continitatea activit(ii
Situaiile financiare sunt elaborate$ de re!ul"$
pornind de la ipoteza c" o entitate @i a
continua actiitatea @i n iitorul preizibil.
Astfel$ se presupune c" entitatea nu are
intenia @i nici neoia de a licDida sau de a@i
reduce n mod semnificati actiitatea: dac" o
astfel de intenie sau neoie exist"$ ar putea fi
neoie ca situaiile financiare s" fie ntocmite
pe o baz" diferit" de ealuare @i$ n acest caz$
3
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
35. - ;1' Principiul continuitii activitii.
9rebuie s" se prezume c" entitatea #i
desf"#oar" actiitatea pe baza principiului
continuit"ii actiit"ii.
Acest principiu presupune c" entitatea #i
continu" n mod normal funcionarea$ f"r" a
intra n stare de licDidare sau reducere
semnificati" a actiit"ii.
;2' ( entitate nu a ntocmi situaiile financiare
anuale pe baza continuit"ii actiit"ii dac"
or!anele de conducere stabilesc dup" data
bilanului fie c" intenioneaz" s" licDideze
entitatea sau s" nceteze actiitatea acesteia$
fie c" nu exist" nicio alt" ariant" realist" n
afara acestora.
trebuie indicat" baza
utilizat".
In IAS6I-CS apar cele doua concepte de baza care in (A-+ 3<77 si in 0irectie sunt prezentate la principii$ continutul lor fiind insa
acelasi.
3. +rincipiile contabile
!eneral acceptate
Sectiunea / din (A-+ prezinta principiile
contabile !enerale astfel:
34. - ;1' )lementele prezentate n situaiile
financiare anuale se ealueaz" n conformitate
cu principiile contabile !enerale pre"zute n
prezenta seciune$ conform contabilit"ii de
an!a%amente. Astfel$ efectele tranzaciilor #i
ale altor eenimente sunt recunoscute atunci
c*nd tranzaciile #i eenimentele se produc ;#i
nu pe m"sur" ce numerarul sau ecDialentul
s"u este ncasat sau pl"tit' #i sunt nre!istrate
n contabilitate #i raportate n situaiile
financiare ale perioadelor
aferente.
;2' 1eniturile #i cDeltuielile care rezult" direct #i
concomitent din aceea#i tranzacie sunt
recunoscute simultan n contabilitate$ prin
asocierea direct" ntre cDeltuielile #i eniturile
aferente$ cu eidenierea distinct" a acestor
enituri #i cDeltuieli.
;3' +rincipiul contabilit"ii de an!a%amente se
aplic" inclusi la recunoa#terea dob*nzii
aferente perioadei$ indiferent de scadena
acesteia.
3/. - )aluarea reprezint" procesul prin care
Art.31 Sectiunea / 0irectia a I1-a
;1' Statele membre se asi!ur" c"
posturile care fi!ureaz" n conturile
anuale sunt ealuate n conformitate
cu urm"toarele
principii !enerale:
;a' se consider" c" societatea
comercial" #i continu" actiitatea:
;b' metodele de ealuare trebuie
aplicate consecent de la un exerciiu
financiar la altul:
;c' ealuarea trebuie efectuat" cu
respectarea principiului prudenei$ n
special:
;aa' pot fi incluse doar beneficiile
realizate la data ncDiderii bilanului:
;bb' trebuie s" se in" cont de toate
riscurile preizibile #i pierderile
poteniale ap"rute n cursul exerciiului
financiar n cauz" sau n cursul
exerciiului anterior$ cDiar dac" astfel
de riscuri sau pierderi dein eidente
ntre data ncDiderii bilanului #i data
ntocmirii acestuia:
;cc' trebuie s" se in" cont de toate
In IAS 1 la ,aracteristici !enerale !asim
principiile:
Continuitatea activitii
8a ntocmirea situaiilor financiare$ conducerea
trebuie s" ealueze capacitatea entit"ii de a-#i
continua actiitatea. ( entitate trebuie s"
ntocmeasc" situaiile financiare pe baza
continuit"ii actiit"ii$ cu excepia cazului n
care conducerea fie intenioneaz" s" licDideze
entitatea sau s" nceteze actiitatea$ fie nu are
o alt" alternati" realist" dec*t s" procedeze
astfel. Atunci c*nd$ la efectuarea ealu"rii$
conducerea este con#tient" de incertitudini
semnificatie le!ate de eenimente sau condiii
care pot cauza ndoieli semnificatie asupra
capacit"ii entit"ii de a-#i continua actiitatea$
incertitudinile respectie trebuie prezentate.
Atunci c*nd o entitate nu ntocme#te situaiile
financiare pe baza continuit"ii actiit"ii$ ea
trebuie s" prezinte acest fapt$ mpreun" cu
baza de ntocmire a situaiilor
financiare #i motiul pentru care entitatea nu #i
a mai putea continua actiitatea.
Atunci c*nd ealueaz" m"sura n care este
adecat" prezumia continuit"ii actiit"ii$
.
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
se determin" aloarea la care elementele
situaiilor financiare sunt recunoscute n
contabilitate #i prezentate n bilan #i contul de
profit #i pierdere.
35. - ;1' Principiul continuitii activitii.
9rebuie s" se prezume c" entitatea #i
desf"#oar" actiitatea pe baza principiului
continuit"ii actiit"ii.
Acest principiu presupune c" entitatea #i
continu" n mod normal funcionarea$ f"r" a
intra n stare de licDidare sau reducere
semnificati" a actiit"ii.
;2' ( entitate nu a ntocmi situaiile financiare
anuale pe baza continuit"ii actiit"ii dac"
or!anele de conducere stabilesc dup" data
bilanului fie c" intenioneaz" s" licDideze
entitatea sau s" nceteze actiitatea acesteia$
fie c" nu exist" nicio alt" ariant" realist" n
afara acestora.
0eteriorarea rezultatelor din exploatare #i a
poziiei financiare$ ulterior datei bilanului$
indic" neoia de a analiza dac" presupunerea
priind continuitatea actiit"ii este nc"
adecat".
;3' 0ac" administratorii unei entit"i au luat
cuno#tin" de unele elemente de nesi!uran"
le!ate de anumite eenimente care pot duce la
incapacitatea acesteia de a-#i continua
actiitatea$ aceste elemente trebuie prezentate
n notele
explicatie. &n cazul n care situaiile financiare
anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului
continuit"ii$ aceast" informaie trebuie
prezentat"$ mpreun" cu explicaii priind
modul de ntocmire a acestora #i motiele care
au stat la baza deciziei conform c"reia
entitatea nu #i mai poate continua actiitatea.
)enimentele sau condiiile ce necesit"
prezent"ri de informaii pot ap"rea #i ulterior
datei bilanului.
3E. - Principiul peranenei etodelor.
Aetodele de ealuare #i politicile contabile$ n
deprecierile$ indiferent dac" exerciiul
se ncDeie cu profit sau cu pierdere:
;d' trebuie s" se in" cont de eniturile
#i cDeltuielile aferente exerciiului la
care se raporteaz" conturile$ indiferent
de data
ncas"rii sau a pl"ii eniturilor sau a
cDeltuielilor n cauz":
;e' elementele posturilor de acti #i de
pasi trebuie ealuate separat:
;f' bilanul de descDidere a exerciiului
financiar trebuie s" corespund"
bilanului de ncDidere a exerciiului
financiar anterior.
Art./ din Sectiunea 2 0irectia a I1-a
(rice compensare ntre posturile de
acti #i pasi sau ntre posturile de
enituri #i cDeltuieli este interzis".
conducerea ia n considerare toate informaiile
disponibile despre iitor$ care reprezint" cel
puin o perioad" de dou"sprezece luni de la
finalul perioadei de raportare$ dar f"r" a se
limita la aceasta. ?radul lu"rii n considerare
depinde de fiecare caz n parte.
Atunci c*nd entitatea a aut o actiitate
profitabil" n trecut #i acces f"r" dificult"i la
resurse financiare$ entitatea poate a%un!e la
concluzia c" prezumia continuit"ii actiit"ii
este adecat"$ f"r" o analiz" detaliat". &n alte
cazuri$ conducerea poate fi neoit" s" ia n
considerare o !am" lar!" de factori care
afecteaz" profitabilitatea curent" #i
anticipat"$ !raficele de rambursare a datoriilor
#i sursele poteniale de nlocuire a finan"rii$
nainte de a fi si!ur" c" prezumia continuit"ii
actiit"ii este adecat".
Contabilitatea de angajaente
( entitate trebuie s"-#i ntocmeasc" situaiile
financiare folosind contabilitatea de
an!a%amente$ cu excepia informaiilor priind
fluxurile de trezorerie.
Atunci c*nd se folose#te contabilitatea de
an!a%amente$ o entitatea recunoa#te
elementele drept actie$ datorii$ capitaluri
proprii$ enituri #i cDeltuieli ;elementele
situaiilor financiare'$ atunci c*nd acestea
respect" definiiile #i criteriile de recunoa#tere
pentru acele elemente din Cadrul general.
Pragul de seni!icaie i agregarea
( entitate trebuie s" prezinte distinct fiecare
clas" semnificati" de elemente similare. (
entitate trebuie s" prezinte distinct elementele
care au natur" sau funcie diferit"$ cu excepia
cazului n care acestea sunt nesemnificatie.
Situaiile financiare rezult" din prelucrarea unui
olum mare de tranzacii sau alte eenimente
care sunt structurate prin a!re!are pe !rupe n
funcie de natura sau funcia lor. )tapa final" a
procesului de a!re!are #i clasificare este
prezentarea de date condensate #i clasificate
7
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
!eneral$ trebuie aplicate n mod consecent de
la un exerciiu financiar la altul.
.<. - ;1' Aodific"rile de politici contabile pot fi
determinate de:
a' iniiatia entit"ii$ caz n care modificarea
trebuie %ustificat" n notele explicatie la
situaiile financiare anuale:
b' o decizie a unei autorit"i competente #i
care se impune entit"ii ;modificare de
re!lementare'$ caz n care modificarea nu
trebuie %ustificat" n notele
explicatie$ ci doar menionat" n acestea.
;2' Aodificarea de politic" contabil" la iniiatia
entit"ii poate fi determinat" de:
- o modificare excepional" interenit" n
situaia entit"ii sau n contextul economico-
financiar n care aceasta #i desf"#oar"
actiitatea:
- obinerea unor informaii credibile #i mai
releante.
)xemple de situaii care %ustific" modificarea
de politici contabile pot fi:
- admiterea la tranzacionare pe o pia"
re!lementat" a alorilor mobiliare pe termen
scurt ale entit"ii sau retra!erea lor de la
tranzacionare:
- scDimbarea acionariatului$ datorat" intr"rii
ntr-un !rup$ dac" noile metode asi!ur"
furnizarea unor informaii mai fidele:
- fuziuni #i operaiuni asimilate efectuate la
alori contabile$ caz n care se impune
armonizarea politicilor contabile ale societ"ii
absorbite cu cele ale societ"ii absorbante etc.
;3' ScDimbarea conduc"torilor entit"ii nu
%ustific" modificarea politicilor contabile.
;.' ,a rezultat al incertitudinilor inerente n
desf"#urarea actiit"ilor$ unele elemente ale
situaiilor financiare anuale nu pot fi ealuate
cu precizie$ ci doar estimate. Se pot solicita$ de
exemplu$ estim"ri ale: clienilor inceri: uzurii
morale a stocurilor: duratei de ia" utile$
precum #i a modului preconizat de consumare
care formeaz" elemente-r*nduri n situaiile
financiare. 0ac" un element-r*nd nu este n
mod indiidual semnificati$ atunci el este
a!re!at cu alte elemente fie n acele situaii$ fie
n note. Un element care nu este suficient de
semnificati pentru a fi prezentat distinct n
acele situaii financiare poate fi$ totu#i$
prezentat distinct n note.
( entitate nu trebuie s" realizeze o prezentare
distinct" de informaii pre"zut" de un I-CS
dac" informaiile sunt nesemnificatie.
Copensarea
( entitate nu trebuie s" compenseze actiele
#i datoriile sau eniturile #i cDeltuielile$ cu
excepia cazului n care compensarea este
impus" sau permis" de un I-CS.
( entitate trebuie s" raporteze distinct at*t
actiele #i datoriile$ c*t #i eniturile #i
cDeltuielile. ,ompensarea n situaiile
rezultatului !lobal sau a poziiei financiare$ sau
n situaia rezultatului !lobal
separat ;dac" acesta este prezentat'$ cu
excepia cazului n care compensarea reflect"
fondul economic al tranzaciei sau un alt
eeniment$ mic#oreaz" capacitatea
utilizatorilor at*t de a nele!e tranzaciile$ alte
eenimente #i condiii care au ap"rut$ c*t #i de
a ealua iitoarele fluxuri de trezorerie ale
entit"ii. )aluarea actielor dup"
deducerea reducerilor de aloare - de
exemplu$ a%ust"ri pentru deprecierea stocurilor
#i a%ust"ri pentru creanele incerte - nu se
consider" compensare.
IAS 15 "enituri define#te eniturile #i impune
unei entit"i s" le ealueze la aloarea %ust" a
contraprestaiei primite sau de primit$ lu*nd n
considerare aloarea oric"rei reduceri
comerciale #i de olum acordate de entitate. (
entitate efectueaz"$ n decursul actiit"ilor
sale curente$ alte tranzacii care nu !enereaz"
enituri$ dar care
sunt ocazionate de principalele actiit"i
4
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
a beneficilor economice iitoare ncorporate n
actiele amortizabile etc.
;7' +rocesul de estimare implic" raionamente
bazate pe cele mai recente informaii credibile
aute la dispoziie. ( estimare poate necesita
reizuirea dac" au loc scDimb"ri priind
circumstanele pe care s-a bazat aceast"
estimare sau ca urmare a unor noi informaii
sau a unei mai bune experiene.
;4' ( modificare n baza de ealuare aplicat"
reprezint" o modificare n politica contabil" #i
nu reprezint" o modificare n estim"rile
contabile. 0ac" entitatea are dificult"i n a
face distincie ntre o modificare de politic"
contabil" #i o modificare de estimare$ aceasta
se trateaz" ca o modificare a estim"rii.
;/' )fectul modific"rii unei estim"ri contabile
se a recunoa#te prospecti prin includerea sa
n rezultatul:
- perioadei n care are loc modificarea$ dac"
aceasta afecteaz" numai perioada respecti"
;de exemplu$ a%ustarea pentru clieni inceri':
sau
- perioadei n care are loc modificarea #i al
perioadelor iitoare$ dac" modificarea are efect
#i asupra acestora ;de exemplu$ durata de
ia" util" a imobiliz"rilor corporale'.
.1. - Principiul prudenei. 8a ntocmirea
situaiilor financiare anuale$ ealuarea trebuie
f"cut" pe o baz" prudent" #i$ n special:
a' n contul de profit #i pierdere poate fi inclus
numai profitul realizat la data bilanului:
b' trebuie s" se in" cont de toate datoriile
ap"rute n cursul exerciiului financiar curent
sau al unui exerciiu precedent$ cDiar dac"
acestea dein eidente numai ntre data
bilanului #i data ntocmirii acestuia:
c' trebuie s" se in" cont de toate datoriile
preizibile #i pierderile poteniale ap"rute n
cursul exerciiului financiar curent sau al unui
exerciiu financiar precedent$ cDiar dac"
acestea dein eidente numai ntre data
!eneratoare de enituri. ( entitate prezint"
rezultatele unor astfel de tranzacii$ atunci c*nd
aceast" prezentare reflect" fondul economic al
tranzaciei sau a unui alt eeniment$ prin
compensarea oric"ror enituri cu cDeltuielile
asociate care apar din aceea#i tranzacie. 0e
exemplu:
;a' o entitate prezint" c*#ti!urile #i pierderile
din cedarea actielor imobilizate$ inclusi
inestiiile #i actiele de exploatare prin
deducerea alorii contabile a actiului #i a
cDeltuielilor de *nzare
aferente din ncas"rile din cedare: #i
;b' o entitate poate compensa cDeltuielile
le!ate de un proizion care este recunoscut n
conformitate cu IAS 3/ Provizioane# datorii
contingente i active contingente #i rambursat
n baza unui contract cu o parte ter" ;de
exemplu$ an!a%amentul unui furnizor de a oferi
!aranie' cu ramburs"rile aferente.
&n plus$ o entitate raporteaz" pe o baz" net"
c*#ti!urile #i pierderile care apar dintr-un !rup
de tranzacii similare$ de exemplu$ c*#ti!urile #i
pierderile din diferenele de curs alutar sau
c*#ti!urile #i pierderile aferente instrumentelor
financiare deinute n ederea tranzacion"rii.
,u toate acestea$ o entitate prezint" distinct
astfel de c*#ti!uri #i pierderi dac" ele sunt
semnificatie.
Frecvena raportrii
( entitate trebuie s" prezinte un set complet
de situaii financiare ;inclusi informaii
comparatie' cel puin anual. Atunci c*nd o
entitate modific" finalul perioadei sale de
raportare #i prezint" situaii financiare pentru o
perioad" mai lun!" sau mai scurt" de un an$
entitatea trebuie s" prezinte$ n plus fa" de
perioada acoperit" de situaiile financiare:
;a' motiul folosirii unei perioade mai lun!i sau
mai scurte: #i
;b' faptul c" alorile prezentate n situaiile
financiare nu sunt pe deplin comparabile.
/
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
bilanului #i data ntocmirii acestuia. &n acest
scop sunt aute n edere #i eentualele
proizioane$ precum #i datoriile rezultate din
clauze contractuale:
d' trebuie s" se in" cont de toate deprecierile$
indiferent dac" rezultatul exerciiului financiar
este pierdere sau profit. &nre!istrarea
a%ust"rilor pentru
depreciere sau pierdere de aloare se
efectueaz" pe seama conturilor de cDeltuieli$
indiferent de impactul acestora asupra contului
de profit #i pierdere.
,a urmare$ actiele #i eniturile nu trebuie s"
fie supraealuate$ iar datoriile #i cDeltuielile$
subealuate. 9otu#i$ exercitarea prudenei nu
permite$ de exemplu$ constituirea de
proizioane excesie$ subealuarea deliberat"
a actielor sau
eniturilor$ dar nici supraealuarea deliberat" a
datoriilor sau cDeltuielilor$ deoarece situaiile
financiare nu ar mai fi neutre #i nu ar mai aea
calitatea de a fi credibile.
.2. - Principiul independenei e$erciiului.
9rebuie s" se in" cont de eniturile #i
cDeltuielile aferente exerciiului financiar$
indiferent de data ncas"rii eniturilor sau data
pl"ii cDeltuielilor.
Astfel$ se or eidenia n conturile de enituri
#i creanele pentru care nu a fost ntocmit"
nc" factura ;contul .15 2,lieni - facturi de
ntocmitB'$ respecti n conturile de cDeltuieli
sau bunuri$ datoriile pentru care nu s-a primit
nc" factura
;contul .<5 2-urnizori - facturi nesositeB'. &n
toate cazurile$ nre!istrarea n aceste conturi
se efectueaz" pe baza documentelor care
atest" lirarea bunurilor$ respecti prestarea
sericiilor ;de exemplu$ aize de nsoire a
m"rfii$ situaii de
lucr"ri etc.'
.3. - Principiul evalurii separate a
eleentelor de active i de datorii. ,onform
&n mod normal$ o entitate ntocme#te n mod
consecent situaii financiare pentru o perioad"
de un an. 9otu#i$ din motie practice$ anumite
entit"i prefer" s" raporteze$ de exemplu$
pentru o perioad" de 72 de s"pt"m*ni.
+rezentul standard nu mpiedic" aceast"
practic".
In!oraii coparative
,u excepia cazului n care I-CS-urile permit
sau pre"d altfel$ o entitate trebuie s" prezinte
informaiile comparatie aferente perioadei
precedente$ pentru toate sumele raportate n
situaiile financiare ale perioadei curente. (
entitate trebuie s" includ" informaii
comparatie pentru informaiile naratie #i
descriptie atunci c*nd acest lucru este
releant pentru nele!erea situaiilor financiare
ale perioadei curente.
( entitate care prezint" informaii comparatie
trebuie s" prezinte cel puin dou" situaii ale
poziiei financiare$ dou" situaii din fiecare
cate!orie de alte situaii precum #i notele
aferente. Atunci c*nd o entitate aplic" o
politic" contabil" retroacti sau efectueaz" o
retratare retroacti" a elementelor din situaiile
sale financiare sau c*nd reclasific" elemente
din situaiile sale financiare$ aceasta trebuie s"
prezinte cel puin trei situaii ale poziiei
financiare$ dou" situaii din fiecare cate!orie de
alte situaii$ precum #i notele aferente. (
entitate prezint" situaiile poziiei financiare la:
;a' finalul perioadei curente$
;b' finalul perioadei anterioare ;care coincide
cu nceputul perioadei curente'$ #i
;c' nceputul primei perioade comparatie.
&n unele cazuri$ informaiile naratie furnizate
n situaiile financiare pentru perioada
;perioadele' anterioar";e' continu" s" fie
releante n perioada curent". 0e exemplu$ o
entitate prezint" n perioada curent" detalii
priind un liti!iu$ a c"rei soluionare era
nesi!ur" la finalul perioadei de raportare
5
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
acestui principiu$ componentele elementelor
de actie #i de datorii trebuie ealuate separat.
... - ;1' Principiul intangibilitii. Filanul de
descDidere pentru fiecare exerciiu financiar
trebuie s" corespund" cu bilanul de ncDidere
al exerciiului financiar precedent.
;2' Aodificarea politicilor contabile se
efectueaz" numai pentru perioadele iitoare$
ncep*nd cu exerciiul financiar urm"tor celui
n care s-a luat decizia modific"rii politicii
contabile. Aodificarea politicilor contabile
poate fi efectuat" numai de la nceputul unui
exerciiu financiar. Gu sunt permise modific"ri
ale politicilor contabile pe parcursul unui
exerciiu financiar.
;3' &n cazul modific"rii politicilor contabile #i
corect"rii unor erori aferente perioadelor
precedente$ nu a fi modificat bilanul
perioadei anterioare celei de raportare.
;.' ,orectarea pe seama rezultatului reportat$
a erorilor semnificatie aferente exerciiilor
financiare precedente$ nu se consider"
nc"lcare a principiului intan!ibilit"ii.
.7. - ;1' Principiul necopensrii. (rice
compensare ntre elementele de actie #i
datorii sau ntre elementele de enituri #i
cDeltuieli este interzis".
;2' 9oate creanele #i datoriile trebuie
nre!istrate distinct n contabilitate$ pe baz" de
documente %ustificatie. )entualele
compens"ri ntre creane #i datorii fa" de
aceea#i entitate efectuate cu respectarea
preederilor le!ale pot fi nre!istrate numai
dup" contabilizarea eniturilor #i cDeltuielilor
corespunz"toare.
;3' &n cazul scDimbului de actie$ n
contabilitate se eideniaz" distinct
operaiunea de *nzare6scoatere din eiden"
#i cea de cump"rare6intrare n eiden"$ pe
baza documentelor %ustificatie$ cu
nre!istrarea tuturor eniturilor si cDeltuielilor
aferente operaiunilor. 9ratamentul contabil
imediat anterioare #i este nc" nerezolat.
+entru utilizatori sunt utile informaiile priind
existena respectiei incertitudini la finalul
perioadei de raportare imediat anterioare #i
priind m"surile care au fost luate$ n cursul
perioadei$ pentru clarificarea incertitudinii.
Atunci c*nd entitatea modific" prezentarea sau
clasificarea elementelor din situaiile sale
financiare$ entitatea trebuie s" reclasifice
sumele
comparatie$ cu excepia cazului n care acest
lucru este imposibil de realizat. Atunci c*nd
entitatea reclasific" alorile comparatie$
entitatea trebuie s" prezinte:
;a' natura reclasific"rii:
;b' aloarea fiec"rui element sau clas" de
elemente care este reclasificat;"': #i
;c' motiul reclasific"rii.
&n situaia n care reclasificarea sumelor
comparatie este imposibil"$ o entitate trebuie
s" prezinte:
;a' motiul pentru care sumele nu au fost
reclasificate: #i
;b' natura a%ust"rilor care ar fi fost f"cute dac"
alorile ar fi fost reclasificate.
Ameliorarea comparabilit"ii informaiei ntre
perioade a%ut" utilizatorii s" ia decizii
economice$ n special prin faptul c" permite
ealuarea tendinelor din informaia financiar"
cu scopul de a face pro!noze. &n anumite
circumstane$ este imposibil" reclasificarea
informaiei comparatie pentru o anumit"
perioad" anterioar" n ederea obinerii
comparabilit"ii cu perioada curent". 0e
exemplu$ s-ar putea ca$ n perioada
;perioadele' anterioar";e'$ entitatea s" nu fi
colectat datele ntr-o manier" care s" permit"
reclasificarea lor #i s-ar putea ca reconstituirea
informaiilor s" nu fie posibil".
IAS 5 trateaz" a%ust"rile ale informaiilor
comparatie care sunt necesare n cazul n
care o entitate modific" o politic" contabil" sau
E
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
este similar #i n cazul prest"rilor reciproce de
sericii.
.4. - ;1' Principiul prevalenei econoicului
asupra juridicului. +rezentarea alorilor din
cadrul elementelor din bilan #i contul de profit
#i pierdere se face in*nd seama de fondul
economic al tranzaciei sau al operaiunii
raportate$ #i nu numai de forma %uridic" a
acestora.
;2' Cespectarea acestui principiu are drept
scop nre!istrarea n contabilitate #i
prezentarea fidel" a operaiunilor economico-
financiare$ n conformitate cu realitatea
economic"$ pun*nd n eiden" drepturile #i
obli!aiile$ precum #i riscurile
asociate acestor operaiuni. )enimentele #i
operaiunile economico-financiare trebuie
eideniate n contabilitate a#a cum acestea se
produc$ n baza documentelor %ustificatie.
0ocumentele care stau la baza nre!istr"rii n
contabilitate a operaiunilor economico-
financiare trebuie s" reflecte ntocmai modul
cum acestea se produc$ respecti s" fie n
concordan" cu realitatea. 0e asemenea$
contractele ncDeiate
ntre p"ri trebuie s" pread" modul de
derulare a operaiunilor #i s" respecte cadrul
le!al existent.
&n condiii obi#nuite$ forma %uridic" a unui
document trebuie s" fie n concordan" cu
realitatea economic". &n cazuri rare$ atunci
c*nd exist" diferene ntre fondul sau natura
economic" a unei operaiuni sau tranzacii #i
forma sa %uridic"$ entitatea a nre!istra n
contabilitate aceste operaiuni$ cu respectarea
fondului economic al acestora.
;3' )xemple de situaii c*nd se aplic" principiul
prealenei economicului asupra %uridicului pot
fi considerate: ncadrarea$ de c"tre utilizatori$ a
contractelor de leasin! n leasin! operaional
sau financiar: ncadrarea operaiunilor la
*nzare n nume propriu sau comision$
corecteaz" o eroare.
Consecvena prezentrii
( entitate trebuie s" menin" modul de
prezentare #i clasificare a elementelor n
situaiile financiare de la o perioad" la alta$ cu
excepia cazului n care:
;a' se pare c"$ n urma unei modific"ri
semnificatie n natura actiit"ii entit"ii sau n
urma unei analize a situaiilor sale financiare$ o
alt" prezentare sau clasificare ar fi fost mai
potriit" a*nd n edere criteriile pentru
selecia #i aplicarea politicilor contabile din IAS
5: sau
;b' un I-CS impune o modificare a prezent"rii.
0e exemplu$ o acDiziie sau o cedare
semnificati" ori o reizuire a prezent"rii
situaiilor financiare poate su!era c" situaiile
financiare trebuie prezentate diferit. ( entitate
modific" prezentarea situaiilor sale financiare
doar dac" noua prezentare ofer" informaii
fiabile #i este mai releant" pentru utilizatorii
situaiilor financiare$ #i este probabil" utilizarea
n continuare a acestei structuri reizuite astfel
nc*t s" nu fie afectat" comparabilitatea.
Atunci c*nd se fac astfel de modific"ri ale
prezent"rii$ o entitate #i reclasific" informaiile
comparatie n conformitate cu punctele .1 #i
.2.
1<
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
respecti consi!naie: recunoa#terea
eniturilor$ respecti a cDeltuielilor n contul de
profit #i pierdere sau ca enituri n aans$
respecti cDeltuieli n aans: ncadrarea
participaiilor ca fiind deinute pe termen lun!
sau pe termen scurt: recunoa#terea
participaiilor deinute ca fiind de natura
aciunilor deinute la entit"i afiliate$ a
intereselor de participare sau sub forma altor
imobiliz"ri financiare: ncadrarea reducerilor
acordate$ respecti primite$ la reduceri
comerciale sau financiare.
;.' )ntit"ile au obli!aia ca la contabilizarea
operaiunilor economico-financiare s" in"
seama de toate informaiile disponibile$ astfel
nc*t s" fie extrem de rare situaiile n care
natura operaiunii$ determinat" pe baza
principiului prealenei
economicului asupra %uridicului$ s" difere de
cea care ar fi stabilit" n lipsa aplic"rii acestui
principiu.
./. - Principiul pragului de seni!icaie.
1aloarea elementelor de bilan #i de cont de
profit #i pierdere care sunt precedate de cifre
arabe poate fi combinat" dac":
;a' acestea reprezint" o sum" nesemnificati"$
n nelesul pct. E: sau
;b' o astfel de combinare ofer" un niel mai
mare de claritate$ cu condiia ca elementele
astfel combinate s" fie prezentate separat n
notele explicatie.
.5. - &n cazuri excepionale pot fi efectuate
abateri de la principiile contabile !enerale
pre"zute n prezenta seciune. (rice astfel de
abateri trebuie prezentate n notele explicatie$
precum #i motiele care le-au determinat$
mpreun" cu o
ealuare a efectului acestora asupra actielor$
datoriilor$ poziiei financiare #i a profitului sau
pierderii.
Unele principii se intalnesc in toate cele 3 : principiul continuitatii actiitatii$ permanentei metodelor$ necompensarii. +rincipiile prudentei$
independentei exercitiului$ ealuarii separate separate a elementelor de actie #i de datorii$ intan!ibilitatii$ se intalnesc in (A-+ si
11
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
0irectie$ in timp ce principiul contabilitatii de an!a%amente si cel al pra!ului de semnificatie se intalnesc in (A-+ si Ias6I-CS. In (A-+
mai apare in plus principiul prealentei economicului asupra %uridicului. In IAS6I-CS apar in plus -recenta raportarii si Informatiile
comparatie$ precum si a!re!area.
.. ,aracteristicile
calitatie ale informaiilor
contabile
,aracteristicile calitatie sunt atributele care
determin" utilitatea informaiei oferite de
situaiile financiare. ,ele patru caracteristici
calitatie principale sunt inteli!ibilitatea$
releana$ credibilitatea #i comparabilitatea.
!nteligibilitatea. ( calitate esenial" a
informaiilor furnizate de situaiile financiare
este aceea c" ele trebuie s" fie u#or nelese
de utilizatori. &n acest scop$ se presupune c"
utilizatorii dispun de cuno#tine suficiente
priind desf"#urarea afacerilor #i a actiit"ilor
economice$ de noiuni de contabilitate #i au
dorina de a studia informaiile prezentate$ cu
atenia cuenit". 9otu#i$ informaiile asupra
unor probleme complexe$ care ar trebui incluse
n situaiile financiare datorit" releanei lor n
luarea deciziilor economice$ nu ar trebui
excluse doar pe motiul c" ar putea fi prea
dificil de neles pentru anumii utilizatori.
#elevan)a. +entru a fi utile$ informaiile
trebuie s" fie releante pentru luarea deciziilor
de c"tre utilizatori. Informaiile sunt releante
atunci c*nd influeneaz" deciziile economice
ale utilizatorilor$ a%ut*ndu-i pe ace#tia s"
ealueze eenimente trecute$ prezente sau
iitoare$ s" confirme sau s" corecteze
ealu"rile lor anterioare. Celeana informaiei
este influenat" de natura sa #i de pra!ul de
semnificaie.
&n anumite cazuri$ natura informaiei este
suficient"$ prin ea ns"#i$ pentru a determina
releana sa. &n alte cazuri$ at*t natura$ c*t #i
pra!ul de semnificaie sunt
importante.
&n nelesul prezentelor re!lement"ri$ se
consider" c" o informaie este semnificativ
dac" omisiunea sau prezentarea sa eronat"
poate influena deciziile economice ale
utilizatorilor$ luate pe baza situaiilor financiare
,aracteristicile calitatie sunt atributele care
determin" utilitatea informaieioferite de
situaiile financiare. ,ele patru caracteristici
calitatie principale sunt: inteli!ibilitatea$
releana$ credibilitatea @i comparabilitatea.
!nteligibilitate
( calitate esenial" a informaiilor furnizate de
situaiile financiare este aceea c" ele pot fi
u@or nelese de utilizatori. &n acest scop$ se
presupune
c" utilizatorii dispun de cuno@tine suficiente
priind desf"@urarea afacerilor @i a actiit"ilor
economice$ de noiuni de contabilitate @i au
dorina de a studia informaiile prezentate cu
dili!enele cuenite. 9otu@i$ informaiile asupra
unor probleme complexe$ care ar trebui incluse
n
situaiile financiare datorit" releanei lor n
luarea deciziilor economice$ nu ar trebui
excluse doar pe motiul c" ar putea fi prea
dificil de neles pentru anumii utilizatori.
#elevan(
+entru a fi utile$ informaiile trebuie s" fie
releante pentru luarea deciziilor de c"tre
utilizatori. Informaiile sunt releante atunci
c*nd
influeneaz" deciziile economice ale
utilizatorilor$ a%ut*ndu-i pe ace@tia s" ealueze
eenimente trecute$ prezente sau iitoare$
confirm*nd sau corect*nd ealu"rile lor
anterioare.
Colul de preiziune @i cel de confirmare a
informaiilor sunt n str*ns" le!"tur". 0e
exemplu$ informaiile despre nielul actual @i
structura actielor au aloare pentru utilizatori
atunci c*nd ace@tia ncearc" s" preizioneze
capacitatea entit"ii de a profita de oportunit"i
@i de a reaciona la situaii nefaorabile.
Acelea@i informaii au rolul de a confirma
12
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
anuale. &n analiza semnificaiei unui element
sunt luate n considerare m"rimea #i6sau
natura omisiunii sau a declaraiei eronate
%udecate n contextul dat.
Credibilitatea* +entru a fi util"$ informaia
trebuie s" fie #i credibil". Informaia este
credibil" atunci c*nd nu conine erori
semnificatie$ nu este p"rtinitoare$ iar
utilizatorii pot aea ncredere c" reprezint"
corect ceea ce #i-a propus s" reprezinte sau
ceea ce se a#teapt"$ n mod rezonabil$ s"
reprezinte. +entru a fi credibil"$ informaia
trebuie s" reprezinte cu fidelitate tranzaciile #i
alte eenimente pe care aceasta fie #i-a
propus s" le reprezinte$ fie este de a#teptat$ n
mod rezonabil$ s" le reprezinte.
+entru ca informaia s" prezinte credibil
eenimentele #i tranzaciile pe care #i propune
s" le reprezinte$ este necesar ca acestea s"
fie contabilizate #i prezentate n concordan"
cu fondul #i realitatea lor economic"$ #i nu
doar cu forma lor %uridic"$ potriit pct. .4 din
prezentele re!lement"ri.
0e asemenea$ pentru a fi credibil"$ informaia
cuprins" n situaiile financiare trebuie s" fie
neutr"$ adic" lipsit" de influene. Situaiile
financiare nu sunt neuter dac"$ prin selectarea
#i prezentarea informaiei$ influeneaz" luarea
unei decizii sau formularea unui raionament
pentru a realiza un rezultat sau un obiecti
predeterminat.
&n exercitarea raionamentelor necesare pentru
a face estim"rile cerute n condiii de
incertitudine$ este necesar" includerea unui
!rad de precauie$ astfel nc*t actiele #i
eniturile s" nu fie supraealuate$ iar datoriile
#i cDeltuielile s" nu fie subealuate.
+entru a fi credibil"$ informaia din situaiile
financiare trebuie s" fie complet". ( omisiune
poate face ca informaia s" fie fals" sau s"
induc" n eroare #i astfel s"
nu mai aib" caracter credibil #i s" dein"
preiziunile anterioare$ de exemplu$ modul n
care entitatea poate fi structurat" sau rezultatul
actiit"ilor planificate.
Informaiile despre poziia financiar" sau
performanele precedente sunt frecent folosite
ca baz" pentru preizionarea poziiei @i
performanei
financiare iitoare @i a altor probleme despre
care utilizatorii sunt direct interesai$ cum ar fi
plata diidendelor @i a salariilor$ ariaii n
preul titlurilor de aloare$ precum @i
capacitatea entit"ii de a-@i onora obli!aiile
scadente. +entru a aea aloare preizional"$
informaiile nu trebuie s" fie sub forma unei
pro!noze explicite. ,apacitatea de a
elabora preiziuni pe baza situaiilor financiare
este mbun"t"it"$ totu@i$ prin maniera n care
sunt expuse informaiile referitoare la
tranzaciile @i
eenimentele trecute. 0e exemplu$ aloarea
preizional" a contului de profit @i pierdere este
mbun"t"it" dac" informaiile priind eniturile
sau cDeltuielile neobi@nuite$ anormale @i cu
frecen" rar" sunt prezentate separat.
Prag $e semnifica(ie
Celeana informaiei este influenat" de
natura sa @i pra!ul de semnificaie.
&n anumite cazuri$ natura informaiei este
suficient"$ prin ea ns"@i$ pentru a determina
releana sa. 0e exemplu$ raportarea unui nou
se!ment de actiitate poate influena
ealuarea riscurilor @i oportunit"ilor entit"ii$
indiferent de semnificaia rezultatelor obinute
n cadrul se!mentului respecti n perioada de
raportare. &n alte cazuri$ at*t natura$ c*t @i
pra!ul de semnificaie sunt importante$ de
exemplu$ olumul
aloric al stocurilor din fiecare cate!orie
principal" pe care o entitate ar trebui s" le
dein" pentru a aea o actiitate adecat".
Informaiile sunt semnificatie dac" omisiunea
sau declararea lor eronat" ar putea influena
13
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
defectuoas" din punct de edere al releanei.
Comparabilitatea* Utilizatorii trebuie s" poat"
compara situaiile financiare ale unei entit"i n
timp$ pentru a identifica tendinele n poziia
financiar" #i performanele sale. Utilizatorii
trebuie s" poat" compara situaiile financiare
ale dierselor entit"i$ pentru a le ealua poziia
financiar" #i performana. Astfel$ m"surarea #i
prezentarea efectului financiar al acelora#i
tranzacii #i eenimente trebuie efectuate ntr-o
manier" consecent" n cadrul unei entit"i #i
de-a lun!ul timpului pentru acea entitate #i ntr-
o manier" consecent" pentru diferite entit"i.
( consecin" important" a calit"ii informaiei
de a fi comparabil" este ca utilizatorii s" fie
informai despre politicile contabile utilizate n
elaborarea situaiilor financiare #i despre orice
modificare a acestor politici$ precum #i despre
efectele unor astfel de modific"ri. Utilizatorii
trebuie s" fie n m"sur" s" identifice
diferenele ntre politicile contabile pentru
tranzacii #i alte eenimente asem"n"toare
utilizate de aceea#i entitate de la o perioad" la
alta$ c*t #i de diferite entit"i. ,onformitatea cu
prezentele re!lement"ri$ inclusi prezentarea
politicilor contabile utilizate de entitate$ a%ut" la
obinerea comparabilit"ii.
Geoia de comparabilitate nu trebuie
confundat" cu simpla uniformitate #i nu trebuie
s" dein" un impediment n introducerea de
politici contabile mbun"t"ite.
Gu este indicat pentru o entitate s" continue s"
eidenieze n contabilitate$ n aceea#i
manier"$ o tranzacie sau un alt eeniment
dac" politica adoptat" nu menine
caracteristicile calitatie de relean" #i
credibilitate. Gu este indicat pentru o entitate
s"-#i lase politicile contabile nemodificate
atunci c*nd exist" alternatie mai releante #i
mai credibile.
)ste$ de asemenea$ important ca situaiile
financiare s" prezinte informaii
deciziile economice ale utilizatorilor$ luate pe
baza situaiilor financiare. +ra!ul de
semnificaie depinde de m"rimea elementului
sau a erorii$ %udecat n mpre%ur"rile specifice
ale omisiunii sau declar"rii !re@ite. Astfel$
pra!ul de semnificaie ofer" mai de!rab" o
limit"$ dec*t s" reprezinte o nsu@ire calitati"
primar" pe care informaia trebuie s" o aib"
pentru a fi util".
Cre$ibilitate
+entru a fi util"$ informaia trebuie s" fie
credibil". Informaia are calitatea de a fi
credibil" atunci c*nd nu conine erori
semnificatie$ nu este p"rtinitoare$ iar
utilizatorii pot aea ncredere c" reprezint"
corect ceea ce @i-a propus s" reprezinte sau
ceea ce se a@teapt"$ n mod rezonabil$ s"
reprezinte.
Informaia poate fi releant"$ dar at*t de puin
credibil" sub aspectul naturii sau reprezent"rii$
astfel nc*t recunoa@terea acesteia s" poat"
induce n eroare. 0e exemplu$ dac" aliditatea
@i aloarea daunelor pentru desp"!ubiri sunt
disputate ntr-un liti!iu$ nu ar fi adecat pentru
entitate s" nre!istreze n bilan ntrea!a sum"
a desp"!ubirilor$ de@i ar fi adecat"
prezentarea sumei solicitate @i a
circumstanelor conflictului ntr-o not" a
situaiilor financiare.
#epre%entarea fi$el
+entru a fi credibil"$ informaia trebuie s"
reprezinte cu fidelitate tranzaciile @i alte
eenimente pe care aceasta fie @i-a propus s"
le reprezinte$ fie ceea ce ar putea fi de
a@teptat$ n mod rezonabil$ s" reprezinte. 0e
exemplu$ bilanul trebuie s" reprezinte$ n mod
credibil$ tranzaciile @i alte eenimente care se
concretizeaz" n actie$ datorii @i capitaluri
proprii ale entit"ii la data raport"rii$ care
ndeplinesc criteriile de recunoa@tere.
,ea mai mare parte a informaiilor financiare
este supus" unui anumit risc de a da o
1.
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
corespunz"toare pentru perioadele
precedente.
+entru ca informaia s" fie releant" #i
credibil"$ sunt necesare urm"toarele:
- informaia s" fie oportun" pentru luarea
deciziilor de c"tre utilizatori:
- beneficiile de pe urma informaiei s"
dep"#easc" costul acesteia:
- s" se stabileasc" un ecDilibru ntre
caracteristicile calitatie ale informaiei
financiare.
reprezentare mai puin credibil" dec*t ar
trebui. Aceasta nu se datoreaz" p"rtinirii$ ci
mai de!rab" dificult"ilor inerente$ fie
identific"rii tranzaciilor @i altor eenimente ce
urmeaz" a fi ealuate$ fie conceperii @i aplic"rii
teDnicilor de ealuare @i prezentare ce pot
transmite mesa%e care corespund acelor
tranzacii @i eenimente. &n anumite cazuri$
m"surarea efectelor financiare ale elementelor
ar putea fi at*t de incert"$ nc*t entit"ile$ n
!eneral$ nu le recunosc n situaiile financiare:
de exemplu$ de@i ma%oritatea entit"ilor
!enereaz" fond comercial n timp$ de obicei
este !reu de identificat sau ealuat acest fond
comercial n mod credibil. &n alte cazuri$ totu@i$
poate fi releant" recunoa@terea elementelor
respectie @i prezentarea$ n acela@i timp$ a
riscului de eroare$ ce planeaz" asupra
recunoa@terii @i ealu"rii lor.
Prevalen(a economicli aspra 'ri$icli
+entru ca informaia s" prezinte$ credibil$
eenimentele @i tranzaciile pe care le
reprezint"$ este necesar ca acestea s" fie
contabilizate @i prezentate n concordan" cu
fondul lor @i cu realitatea economic"$ @i nu doar
cu forma lor %uridic". -ondul tranzaciilor sau al
altor eenimente nu este ntotdeauna n
concordan" cu ceea ce transpare din forma
lor %uridic" sau conenional". 0e exemplu$ o
entitate nstr"ineaz" un acti altei p"ri$ ntr-un
astfel de mod nc*t documentele s" susin"
transmiterea dreptului de proprietate p"rii
respectie: cu toate acestea$ pot exista
contracte care s" asi!ure entit"ii dreptul de a
se bucura n continuare de beneficii economice
iitoare de pe urma actiului respecti. &n astfel
de circumstane$ raportarea unei *nz"ri nu ar
reprezenta$ credibil$ tranzacia ncDeiat" ;dac"
ntr-ade"r ar exista o tranzacie de aceast"
natur"'.
+etralitate
+entru a fi credibil"$ informaia cuprins" n
17
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
situaiile financiare trebuie s" fie neutr"$ adic"
lipsit" de influene. Situaiile financiare nu sunt
neutre dac"$ prin selectarea @i prezentarea
informaiei$ influeneaz" luarea unei decizii sau
formularea unui raionament pentru a realiza
un rezultat sau obiecti predeterminat.
Pr$en(
,ei care elaboreaz" situaii financiare trebuie
s" se confrunte cu incertitudini care$ ineitabil$
planeaz" asupra multor eenimente @i
circumstane$ cum ar fi ncasarea creanelor
ndoielnice$ durata de utilizare probabil" a
utila%elor @i ecDipamentelor @i num"rul
eentualelor reclamaii cu priire la produsele
n !aranie. Astfel de incertitudini sunt
recunoscute prin prezentarea naturii @i alorii
lor$ dar @i prin exercitarea prudenei n
ntocmirea situaiilor financiare. +rudena
nseamn" includerea unui !rad de precauie n
exercitarea raionamentelor necesare pentru a
face estim"rile cerute n condiii de
incertitudine$ astfel nc*t actiele @i eniturile
s" nu fie supraealuate$ iar datoriile @i
cDeltuielile s" nu fie subealuate. 9otu@i$
exercitarea prudenei nu permite$ de exemplu$
constituirea de rezere ascunse sau
proizioane excesie$ subealuarea deliberat"
a actielor sau eniturilor$ dar nici
supraealuarea deliberat" a datoriilor sau
cDeltuielilor$ deoarece situaiile financiare nu ar
mai fi neutre @i$ de aceea$ nu ar mai aea
calitatea de a fi credibile.
!ntegralitate
+entru a fi credibil"$ informaia din situaiile
financiare trebuie s" fie complet"$ n limitele
rezonabile ale pra!ului de semnificaie @i ale
costului obinerii acelei informaii. ( omisiune
poate face ca informaia s" fie fals" sau s"
induc" n eroare @i$ astfel$ s" nu mai aib" un
caracter credibil @i s" dein" defectuoas" din
punct de edere al releanei.
Comparabilitate
14
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
Utilizatorii trebuie s" poat" compara situaiile
financiare ale unei entit"i n timp pentru a
identifica tendinele n poziia financiar" @i
performanele sale. Utilizatorii trebuie$
totodat"$ s" poat" compara situaiile financiare
ale dierselor entit"i$ pentru a le ealua poziia
lor financiar"$ performana acestora @i
modific"rile poziiei financiare.
Astfel$ m"surarea @i prezentarea efectului
financiar al acelora@i tranzacii @i eenimente
trebuie efectuate ntr-o manier" consecent"
n cadrul unei entit"i @i de-a lun!ul timpului
pentru acea entitate @i ntr-o manier"
consecent" pentru diferite entit"i.
( implicaie important" a calit"ii informaiei de
a fi comparabil" este ca utilizatorii s" fie
informai despre politicile contabile utilizate n
elaborarea situaiilor financiare @i despre orice
scDimbare a acestor politici$ precum @i efectele
unor astfel de scDimb"ri. Utilizatorii trebuie s"
fie n m"sur" s" identifice diferenele ntre
politicile contabile pentru tranzacii @i alte
eenimente asem"n"toare utilizate de aceea@i
entitate de la o perioad" la alta$ c*t @i de
diferite entit"i. ,onformitatea cu
Standardele Internaionale de ,ontabilitate$
inclusi prezentarea politicilor contabile
utilizate de entitate$ a%ut" la realizarea
comparabilit"ii.
Geoia de comparabilitate nu trebuie
confundat" cu simpla uniformitate @i nu trebuie
l"sat" s" dein" un impediment n
introducerea de standarde de contabilitate
mbun"t"ite. Gu este indicat pentru o entitate
s" continue s" eidenieze n contabilitate$ n
aceea@i manier"$ o tranzacie sau alt
eeniment dac" metoda adoptat" nu menine
caracteristicile calitatie de relean" @i
credibilitate. Gu este indicat pentru o entitate
nici s" lase politicile sale contabile
nescDimbate$ atunci c*nd exist" alternatie
mai releante @i credibile.
1/
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
0eoarece utilizatorii doresc s" compare poziia
financiar"$ performana @i modific"rile poziiei
financiare a unei entit"i n timp$ este important
ca
situaiile financiare s" relee informaii
corespunz"toare pentru perioadele
precedente.
Con$i(ii pentr ca informa(ia s fie
relevant ,i
cre$ibil
Oportnitate
0ac" exist" o nt*rziere exa!erat" n
raportarea informaiei$ aceasta @i poate pierde
releana. ,onducerea poate fi neoit" s"
alea!" ntre aloarea relati" a raport"rii la un
anumit moment @i oferirea de informaii
credibile. +entru a oferi informaii oportune$
deseori poate fi necesar" raportarea tuturor
aspectelor unei tranzacii sau ale altui
eeniment nainte ca acestea s" fie cunoscute$
de@i n acest fel este afectat" credibilitatea.
0impotri"$ dac" raportarea este nt*rziat"
p*n" c*nd toate aspectele sunt cunoscute$
informaia este credibil"$ dar de utilitate redus"
pentru utilizatorii care au trebuit$ ntre timp$ s"
ia decizii. +entru a realiza un ecDilibru ntre
relean" @i credibilitate$ considerentul
fundamental este satisfacerea adecat" a
necesit"ilor utilizatorilor n procesul de luare a
deciziilor economice.
#aport cost - benefici
Caportul cost H beneficiu este mai de!rab" o
constr*n!ere !eneral" dec*t o caracteristic"
calitati". Feneficiile de pe urma informaiei ar
trebui s" dep"@easc" costul furniz"rii acesteia.
)aluarea beneficiilor @i costurilor reprezint"$
n fond$ rezultatul unui raionament profesional.
&n plus$ costurile nu sunt suportate$ neap"rat$
de acei utilizatori care se bucur" @i de
beneficii. 0e beneficii se pot bucura @i ali
utilizatori dec*t aceia
pentru care informaia este pre!"tit": de
15
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
exemplu$ furnizarea de informaii suplimentare
creditorilor poate reduce costurile ndator"rii
entit"ii. 0in acest moti$ testul cost - beneficiu
este dificil de aplicat oric"rui caz particular. ,u
toate acestea$ cei abilitai s" emit"
standardele$ ca @i cei care ntocmesc @i
utilizeaz" situaiile financiare$ ar trebui s" fie
con@tieni de aceast" limit".
.c/ilibr 0ntre caracteristicile calitative
&n practic"$ stabilirea unui ecDilibru ntre
caracteristicile calitatie este deseori necesar".
&n !eneral$ elul este de a realiza un ecDilibru
adecat
ntre caracteristicile respectie pentru a
satisface obiectiul situaiilor financiare.
Importana relati" a caracteristicilor n diferite
cazuri este o problem" de raionament
profesional.
7. (biectiul @i scopul
situaiilor contabile
Situaiile financiare anuale trebuie s" ofere o
ima!ine fidel" a actielor$ datoriilor$ poziiei
financiare$ profitului sau pierderii entit"ii.
,onturile anuale trebuie s" ofere o
ima!ine fidel" a patrimoniului$ a
situaiei financiare$ precum @i a
rezultatelor societ"ii comerciale:
,onturile consolidate trebuie s" ofere
o ima!ine fidel" a actielor #i
pasielor$ a situaiei financiare #i a
rezultatelor tuturor
ntreprinderilor consolidate$ ca ntre!.
(biectiul situaiilor financiare este de a furniza
informaii despre poziia financiar"$
performanele @i modific"rile poziiei financiare
a entit"ii$ care sunt utile unei sfere lar!i de
utilizatori n luarea deciziilor economice.
Situaiile financiare elaborate n acest scop
satisfac necesit"ile comune ale ma%orit"ii
utilizatorilor. 9otu@i$ situaiile financiare nu
ofer" toate informaiile de care utilizatorii au
neoie pentru luarea deciziilor economice$
ntruc*t acestea$ n mare m"sur"$ rele"
efectele financiare ale unor eenimente din
trecut @i nu ofer"$ de re!ul"$ informaii
nonfinanciare.
Situaiile financiare prezint"$ de asemenea$
rezultatele administr"rii entit"ii de c"tre
conducere$ inclusi modul n care ace@tia au
!estionat resursele ncredinate. Acei utilizatori
ce doresc s" ealueze modul de administrare
sau responsabilitatea conducerii fac acest
lucru pentru a putea lua decizii economice:
aceste decizii pot iza$ de exemplu$ opiunea
de a p"stra sau a inde inestiia n entitatea
1E
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
respecti" sau nlocuirea ori reconfirmarea
conducerii.
0eciziile economice$ care sunt luate de
utilizatorii situaiilor financiare$ necesit"
ealuarea capacit"ii unei entit"i de a !enera
numerar sau ecDialente de numerar$ precum
@i a perioadei @i si!uranei !ener"rii lor.
&n ultim" instan"$ de aceasta depinde$ de
exemplu$ capacitatea unei entit"i de a-@i pl"ti
an!a%aii @i furnizorii$ de a pl"ti dob*nzi$ de a
rambursa credite @i de a remunera proprietarii
acesteia. Utilizatorii sunt mai n m"sur" s"
ealueze aceast" capacitate de a !enera
numerar sau
ecDialente de numerar dac" le sunt oferite
informaii concentrate asupra poziiei
financiare$ performanei @i modific"rilor poziiei
financiare a
unei entit"i.
+oziia financiar" a unei entit"i este
influenat" de resursele economice pe care le
controleaz"$ de structura sa financiar"$
licDiditatea @i solabilitatea sa @i de capacitatea
sa de a se adapta scDimb"rilor mediului n
care @i desf"@oar" actiitatea. Informaiile
despre resursele economice
controlate de entitate @i capacitatea sa din
trecut de a modifica aceste resurse sunt utile
pentru a anticipa capacitatea entit"ii de a
!enera numerar sau ecDialente de numerar n
iitor. Informaiile despre structura financiar"
sunt utile pentru a anticipa neoile iitoare de
creditare @i modul n care profiturile @i fluxurile
iitoare de numerar or
fi repartizate ntre cei care au un interes fa"
de entitate: acestea sunt utile @i pentru
anticiparea @anselor entit"ii de a primi
finanare n iitor.
Informaiile despre licDiditate @i solabilitate
sunt utile pentru a anticipacapacitatea entit"ii
de a-@i onora an!a%amentele financiare
scadente.
2<
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
8icDiditatea se refer" la disponibilitatea de a
utiliza numerarul n iitorul apropiat$ dup"
luarea n calcul a obli!aiilor financiare aferente
acestei perioade. Solabilitatea se refer" la
disponibilitatea de a utiliza numerarul pe o
perioad" mai lun!" de timp$ n care urmeaz"
s" se onoreze an!a%amentele financiare
scadente.
Informaiile despre performana unei entit"i$
n special profitabilitatea acesteia$ sunt
necesare pentru ealuarea modific"rilor
poteniale ale
resurselor economice pe care entitatea le a
putea controla n iitor. &n acest sens$
informaiile despre ariabilitatea performanelor
sunt importante. Informaiile despre
performane sunt utile n a anticipa capacitatea
entit"ii de a !enera fluxuri de numerar cu
a%utorul resurselor existente. )le sunt utile @i
pentru formularea raionamentelor despre
eficiena cu care entitatea poate utiliza noi
resurse.
Informaiile priind modific"rile poziiei
financiare a unei entit"i sunt utile pentru a
ealua actiit"ile sale de exploatare$ finanare
@i inestiii n perioada de raportare. Aceste
informaii sunt utile$ oferind utilizatorului o baz"
pentru ealuarea capacit"ii entit"ii de a
!enera numerar sau ecDialente de numerar @i
a neoilor entit"ii de a utiliza aceste fluxuri de
numerar. 8a ntocmirea unei situaii a
modific"rilor poziiei financiare$ fondurile pot fi
definite n dierse moduri$ cum ar fi: toate
resursele financiare$ fondul de rulment$
licDidit"ile sau numerarul.
&n acest ,adru !eneral nu s-a ncercat
definirea noiunii de >fonduriB.
Informaiile priind poziia financiar" sunt
oferite$ n primul r*nd$ de bilan. Informaiile
priind performana sunt oferite$ n primul r*nd$
de
contul de profit @i pierdere. Informaiile priind
21
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
modific"rile poziiei financiare sunt furnizate n
situaiile financiare prin intermediul unei situaii
distincte.
+"rile componente ale situaiilor financiare se
coreleaz"$ deoarece ele reflect" diferite
aspecte ale acelora@i tranzacii sau ale altor
eenimente.
0e@i fiecare situaie ofer" informaii diferite$
este probabil ca nici una s" nu sereasc" unui
sin!ur scop sau s" ofere toate informaiile
impuse de
necesit"ile specifice ale utilizatorilor. 0e
exemplu$ contul de profit @i pierdere ofer" o
ima!ine incomplet" a performanei$ dac" nu
este folosit
mpreun" cu bilanul @i situaia modific"rilor
poziiei financiare.
In IAS 1 la Scopul situatiilor financiare:
Situaiile financiare sunt o reprezentare
structurat" a poziiei financiare #i a
performanei financiare ale unei entit"i.
(biectiul situaiilor financiare este de a oferi
informaii despre poziia financiar"$
performana financiar" #i fluxurile de trezorerie
ale unei entit"i$ utile pentru o !am" lar!" de
utilizatori n luarea deciziilor economice.
Situaiile financiare prezint"$ de asemenea$
rezultatele
!estiunii resurselor ncredinate conducerii
entit"ilor. +entru a atin!e acest obiecti$
situaiile financiare ofer" informaii despre:
;a' actiele:
;b' datoriile:
;c' capitalurile proprii:
;d' eniturile #i cDeltuielile$ inclusi c*#ti!urile
#i pierderile:
;e' contribuiile de la #i distribuirile c"tre
proprietari n calitatea acestora de proprietari:
#i
;f' fluxurile de trezorerie ale entit"ii.
Aceste informaii$ mpreun" cu alte informaii
din note$ a%ut" utilizatorii situaiilor financiare n
22
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
estimarea iitoarelor fluxuri de trezorerie ale
entit"ii #i n special a momentului de apariie #i
a
!radului de certitudine a acestora.
(biectiul este acelasi in toate si anume sa ofere o ima!ine fidela a actielor$ datoriilor ;(A-+' 6 patrimoniu ;directie'$ pozitiei financiare
;(A-+ si IAS6I-CS'6situatiei financiare ;directie'$ profitului sau pierderii entitatii ;(A-+'6rezultatelor ;directie'6performantele si
modificarile pozitiei financiare;IAS6I-CS'.
4. Structura situaiilor
financiare
Art. 3. I ;1' +ersoanele %uridice care la data
bilanului dep"#esc limitele a dou" dintre
urm"toarele 3 criterii$ denumite n continuare
criterii de rie:
I total actie: 3.47<.<<< euro:
I cifra de afaceri net": /.3<<.<<< euro:
I num"r mediu de salariai n cursul
exerciiului financiar: 7<
ntocmesc situaii financiare anuale care
cuprind:
I bilan:
I cont de profit #i pierdere:
I situaia modific"rilor capitalului propriu:
I situaia fluxurilor de numerar:
I note explicatie la situaiile financiare
anuale.
;2' +ersoanele %uridice care la data bilanului
nu dep"#esc limitele a dou" dintre criteriile de
m"rime pre"zute la alin. ;1' ntocmesc situaii
financiare anuale simplificate care cuprind:
I bilan prescurtat:
I cont de profit #i pierdere:
I note explicatie la situaiile financiare
anuale simplificate.
(pional$ ele pot ntocmi situaia modific"rilor
capitalului propriu #i6sau situaia fluxurilor de
numerar.
;3' +otriit le!ii contabilit"ii$ situaiile
financiare anuale trebuie nsoite de o
declaraie scris" de asumare a r"spunderii
conducerii persoanei %uridice pentru ntocmirea
situaiilor financiare anuale n conformitate cu
Ce!lement"rile contabile
conforme cu 0irectia a I1-a a ,omunit"ilor
)conomice )uropene.
S),JIUG)A 1 Dispo%i)ii generale
Articolul % din &irectiva a I"'a
;1' ,onturile anuale includ bilanul$
contul de profit #i pierderi #i anexa la
situaia financiar" anual". Aceste
documente formeaz" un ntre!.
de copiat articolele E-11 si 23-24
S),JIUG)A 2
1ntocmirea contrilor consoli$ate
Articolul () din &irectiva a "II'a
;1' ,onturile consolidate cuprind
bilanul consolidat$ contul consolidat de
profit #i pierderi #i anexa la situaia
financiar".
Aceste documente constituie un ntre!.
,onform IAS1$ un set complet de situaii
financiare conine:
;a' o situaie a poziiei financiare la finalul
perioadei:
;b' o situaie a rezultatului !lobal aferent"
perioadei:
;c' o situaie a modific"rilor n capitalurile
proprii aferent" perioadei:
;d' o situaie a fluxurilor de trezorerie aferent"
perioadei:
;e' note cuprinz*nd un rezumat al politicilor
contabile semnificatie #i alte informaii
explicatie: #i
;f' o situaie a poziiei financiare la nceputul
primei perioade comparatie c*nd o entitate
aplic" retrospecti o politic" contabil" sau
realizeaz" o retratare retrospecti" a
elementelor din situaiile sale financiare sau
c*nd reclasific" elemente n situaiile sale
financiare.
( entitate poate utiliza pentru situaii alte titluri
dec*t cele utilizate n prezentul standard.
Aulte entit"i prezint"$ de asemenea$ n afara
situaiilor financiare$ rapoarte #i situaii cum ar
fi rapoartele de mediu #i situaiile priind
aloarea ad"u!at"$ n special n sectoarele de
actiitate n care factorii de mediu sunt
semnificatii #i atunci c*nd an!a%aii sunt
considerai a fi un !rup important de utilizatori.
Capoartele #i situaiile prezentate n afara
situaiilor financiare nu intr" n domeniul de
aplicare a I-CSurilor.
"ita)ia po%i)iei financiare
In!oraii care trebuie prezentate *n situaia
23
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
22. - ;1' Situaiile financiare anuale consolidate
cuprind bilanul consolidat$ contul de profit #i
pierdere consolidat #i notele explicatie la
situaiile financiare anuale consolidate. Aceste
documente constituie un tot unitar.
;2' +otriit le!ii contabilit"ii$ situaiile
financiare anuale consolidate trebuie nsoite
de o declaraie scris" de asumare a
r"spunderii conducerii societ"ii-mam" pentru
ntocmirea situaiilor financiare anuale
consolidate potriit Ce!lement"rilor contabile
conforme cu 0irectia a 1II-a a ,omunit"ilor
)conomice )uropene.
Informaiile cuprinse n acea declaraie sunt
cele pre"zute de le!ea contabilit"ii.
2<. - ;1' Filanul este documentul contabil de
sintez" prin care se prezint" elementele de
acti$ datorii #i capital propriu ale entit"ii la
sf*r#itul exerciiului financiar$ precum #i n
celelalte situaii pre"zute de le!e.
;2' &n bilan elementele de acti #i datorii sunt
!rupate dup" natur" #i licDiditate$ respecti
natur" #i exi!ibilitate.
de copiat ".C2!3+.A 3 FO#MA435
6!5A+2353!
pct 2.. si
".C2!3+.A 5
FO#MA435 CO+4353! D. P#OF!4 7!
P!.#D.#.
32.
".C2!3+.A 8
"!43A2!A F5393#!5O# D. +3M.#A#
33.. - ;1' Situaia fluxurilor de numerar
prezint" modul n care o entitate !enereaz" #i
utilizeaz" numerarul #i ecDialentele de
numerar.
;2' Situaia fluxurilor de numerar trebuie s"
prezinte fluxurile de numerar ale entit"ii din
cursul perioadei$ clasificate pe actiit"i de
exploatare$ de inestiie #i de finanare.
Aodific"rile capitalului propriu se prezint"
pentru cele dou" exerciii financiare$ precedent
poziiei !inanciare
Situaia poziiei financiare trebuie s" cuprind"
cel puin elementeler*nduri care prezint"
urm"toarele alori:
;a' imobiliz"ri corporale:
;b' inestiii imobiliare:
;c' imobiliz"ri necorporale:
;d' actie financiare Kexcluz*nd sumele de la
literele ;e'$ ;D' #i ;i'L:
;e' inestiii contabilizate prin metoda punerii n
ecDialen":
;f' actie biolo!ice:
;!' stocuri:
;D' creane comerciale #i similare:
;i' numerar #i ecDialente de numerar:
;%' totalul actielor clasificate drept deinute n
ederea *nz"rii #i al actielor incluse n
!rupurile de cedare clasificate drept deinute n
ederea *nz"rii n conformitate cu I-CS 7
Active iobilizate deinute *n vederea v+nzrii
i activiti *ntrerupte:
;M' datorii comerciale #i alte datorii:
;l' proizioane:
;m' datorii financiare Kexcluz*nd sumele de la
literele ;M' #i ;l'L:
;n' datorii #i creane pentru impozitul curent$
dup" cum sunt definite n IAS 12 Ipozitul pe
pro!it:
;o' datorii priind impozitele am*nate #i
creane priind impozitele am*nate$ dup" cum
sunt ele definite n IAS 12:
;p' datoriile incluse n !rupurile de cedare$
clasificate drept deinute n ederea *nz"rii n
conformitate cu I-CS 7:
;N' interese minoritare$ prezentate n cadrul
capitalurilor proprii: #i
;r' capital emis #i rezere atribuibile
proprietarilor societ"ii-mam".
( entitate trebuie s" prezinte o situaie a
modific"rilor capitalurilor proprii eideniind n
situaie:
;a' rezultatul !lobal aferent perioadei$
2.
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
#i curent.
Ceferitor la notele explicatie entit"ile trebuie
s" ntocmeasc" note explicatie care s"
acopere
toate informaiile necesar a fi prezentate
potriit prezentelor re!lement"ri:
1. Actie imobilizate
2. +roizioane
3. Cepartizarea profitului
.. Analiza rezultatului din exploatare
7. Situaia creanelor #i datoriilor
4. +rincipii$ politici #i metode contabile
/. +articipaii #i surse de finanare
5. Informaii priind salariaii #i membrii
or!anelor de administraie$ conducere #i de
suprae!Dere
E. )xemple de calcul #i analiz" a principalilor
indicatori economico-financiari
1<. Alte informaii
eideniind separat alorile totale atribuibile
proprietarilor societ"ii mam" #i intereselor
minoritare:
;b' pentru fiecare component" a capitalurilor
proprii$ efectele aplic"rii retroactie sau a
retrat"rii retroactie recunoscute n
conformitate cu IAS 5:
;c' alorile tranzaciilor cu proprietarii care
acioneaz" n calitatea lor de proprietari$
eideniind separat contribuiile #i distribuirile
c"tre proprietari: #i
;d' pentru fiecare component" a capitalurilor
proprii$ o reconciliere ntre aloarea contabil"
de la nceputul #i cea de la sf*r#itul perioadei$
prezent*nd distinct fiecare modificare.
,otele conin informaii suplimentare fa" de
cele prezentate n situaia poziiei financiare$
situaia rezultatului !lobal$ situaia rezultatului
!lobal distinct ;dac" este prezentat'$ situaia
modific"rilor
n capitalurile proprii #i situaia fluxurilor de
trezorerie. Gotele ofer" descrieri naratie sau
detalieri ale elementelor prezentate n acele
situaii #i informaii priind elementele care nu
ndeplinesc condiiile pentru a fi recunoscute n
acele situaii.
Structura situatiilor financiare este aceeasi in toate.
/. +erioada de raportare +erioada de raportare este la sf*r#itul
exerciiului
financiar ;anual'$ precum #i n celelalte situaii
pre"zute de le!e.
0iferena dintre data de raportare a filialei #i
data de raportare a societ"ii-mam" nu trebuie
s" fie mai mare de trei luni. 8un!imea
perioadelor de
raportare #i orice diferene ntre datele de
raportare trebuie s" fie acelea#i de la o
perioad" la alta.
Intrucat in 0irectie situatiile financiare
sunt numite conturi anuale acestea se
intocmesc anual.
Articolul %- &irectiva a "II .a
,onturile consolidate trebuie ntocmite
la aceea#i dat" ca #i conturile anuale
ale ntreprinderii-mam".
,u toate acestea$ statele membre pot
s" impun" sau s" permit" elaborarea
conturilor consolidate la o alt" dat"
pentru a ine cont de data ncDiderii
bilanului celor mai multe sau celor mai
importante dintre ntreprinderile incluse
n consolidare. 0ac" se utilizeaz"
aceast" dero!are$ acest lucru este
Frecvena raportrii
( entitate trebuie s" prezinte un set complet
de situaii financiare ;inclusi informaii
comparatie' cel puin anual. Atunci c*nd o
entitate modific"
finalul perioadei sale de raportare #i prezint"
situaii financiare pentru o perioad" mai lun!"
sau mai scurt" de un an$ entitatea trebuie s"
prezinte$ n plus fa" de perioada acoperit" de
situaiile financiare:
;a' motiul folosirii unei perioade mai lun!i sau
mai scurte: #i
;b' faptul c" alorile prezentate n situaiile
financiare nu sunt pe deplin comparabile.
&n mod normal$ o entitate ntocme#te n mod
27
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
precizat #i %ustificat n anexa la
conturile consolidate. &n plus$ trebuie
s" fie luate n considerare
sau s" fie menionate eenimentele
importante cu priire la patrimoniul$ la
situaia financiar" sau rezultatele
financiare ale unei ntreprinderi$ care
sunt incluse n consolidarea interenit"
ntre data ncDiderii bilanului acestei
ntreprinderi #i data ncDiderii conturilor
consolidate.
0ac" data ncDiderii bilanului unei
ntreprinderi incluse n consolidare
precede data ncDiderii bilanului
consolidat cu mai mult de trei luni$
ntreprinderea n cauz" este
consolidat" pe baza conturilor
interimare ntocmite la data ncDiderii
conturilor consolidate
consecent situaii financiare pentru o perioad"
de un an. 9otu#i$ din motie practice$ anumite
entit"i prefer" s" raporteze$ de exemplu$
pentru o perioad" de 72 de s"pt"m*ni.
+rezentul standard nu mpiedic" aceast"
practic".;IAS1'
Situaiile financiare ale societ"ii-mam" #i ale
filialelor sale utilizate n ntocmirea situaiilor
financiare consolidate trebuie s" fie ntocmite
pentru aceea#i dat" de raportare. ,*nd finalul
perioadei de raportare a societ"ii-mam" este
diferit de cel al filialei$ filiala ntocme#te$ n
scopul consolid"rii$ situaii financiare
suplimentare$ pentru aceea#i dat" de raportare
ca #i societatea-mam"$ cu excepia cazului n
care este imposibil s" se procedeze astfel.
,*nd situaiile financiare ale unei filiale utilizate
n ntocmirea situaiilor financiare consolidate
sunt
ntocmite pentru o dat" de raportare diferit" de
cea a societ"ii-mam" trebuie s" fie f"cute
a%ust"ri pentru efectele tranzaciilor sau
eenimentelor
semnificatie care au loc ntre acea dat" #i
data situaiilor financiare ale societ"ii-mam".
&n orice caz$ diferena dintre finalul perioadei
de raportare a filialei #i cel al perioadei de
raportare a societ"ii-mam" nu trebuie s" fie
mai mare de trei luni. 0urata perioadelor de
raportare #i orice diferen" ntre finalurile
perioadelor de raportare trebuie s" fie acelea#i
de la o perioad" la alta.;IAS 2/'
Perioada interiar reprezint" o perioad" de
raportare financiar" mai scurt" dec*t un
exerciiu financiar complet. ;IAS 3.' -recena
de raportare a entit"ii ;anual$ semestrial sau
trimestrial' nu trebuie s" afecteze ealuarea
rezultatelor sale anuale.
+erioada de raportare este in toate cel putin anual.
5. +rincipalele structuri
prezentate n bilan
;actie$ datorii$ capitaluri
art. 2<. - ;1' Filanul este documentul contabil
de sintez" prin care se prezint" elementele de
acti$ datorii #i capital propriu ale entit"ii la
Structura actielor$ datoriilor si
capitalurilor proprii a fost prezentata la
punctul anterior.
,onform IAS 35 un activ este o resurs":
;a' controlat" de o entitate ca rezultat al unor
eenimente trecute: #i
24
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
proprii H prezentare @i
definire'
sf*r#itul exerciiului financiar$ precum #i n
celelalte situaii pre"zute de le!e.
;2' &n bilan elementele de acti #i datorii sunt
!rupate dup" natur" #i licDiditate$ respecti
natur" #i exi!ibilitate.
;3' &n nelesul prezentelor re!lement"ri:
a' un acti reprezint" o resurs" controlat" de
c"tre entitate ca rezultat al unor eenimente
trecute$ de la care se a#teapt" s" !enereze
beneficii economice iitoare pentru entitate. Un
acti este recunoscut n contabilitate #i
prezentat n bilan atunci c*nd este probabil"
realizarea unui beneficiu economic iitor de
c"tre entitate #i actiul are un cost sau o
aloare care poate fi ealuat;"' n mod credibil:
b' o datorie reprezint" o obli!aie actual" a
entit"ii ce decur!e din eenimente trecute #i
prin decontarea c"reia se a#teapt" s" rezulte o
ie#ire de resurse care ncorporeaz" beneficii
economice. ( datorie este recunoscut" n
contabilitate #i prezentat" n bilan atunci c*nd
este probabil c" o ie#ire de resurse
ncorpor*nd beneficii economice a rezulta din
decontarea unei obli!aii prezente #i c*nd
aloarea la care se a realiza aceast"
decontare poate fi ealuat" n mod credibil:
c' capitalurile proprii reprezint" interesul
rezidual al acionarilor sau asociailor n
actiele unei entit"i dup" deducerea tuturor
datoriilor sale.
Actiele cuprind elementele A-, din formatul
bilantului prezentat mai sus la punctul 4.
0atoriile cuprind punctele 0$ ?$ O si I din
bilantul prezentat.
,apitalurile proprii cuprind: aporturile de
capital$ primele de capital$ rezerele$ rezultatul
reportat$
rezultatul exerciiului financiar.
definitiiPPP ;b' de la care sunt a#teptate beneficii
economice iitoare care s" se r"sfr*n!"
asupra entit"ii.
Cadrul general define#te o datorie ca fiind o
obli!aie actual" a entit"ii care decur!e din
eenimente trecute$ a c"rei decontare se face
printr-o ie#ire de resurse ale entit"ii care
ncorporeaz" beneficii economice ;adic" o
ie#ire de numerar sau alte actie ale entit"ii'.
,onform IAS 3/ o datorie este o obli!aie
curent" a entit"ii$ rezultat" din eenimente
anterioare$ a c"rei decontare se a#teapt" s"
determine o ie#ire de resurse ncorpor*nd
beneficii economice din entitate.
,onform ,adrului !eneral capitalurile proprii
reprezint" interesul rezidual al acionarilor sau
asociailor n actiele unei entit"i dup"
deducerea tuturor datoriilor sale.
Ca$rl :eneral - Active
Feneficiile economice iitoare ncorporate n
actie reprezint" potenialul de a contribui$
direct sau indirect$ la fluxul de numerar @i
ecDialentele de numerar c"tre entitate. Acest
potenial poate fi unul producti$ fiind parte a
actiit"ilor de exploatare ale entit"ii. 0e
asemenea$ se poate transforma n numerar
sau ecDialente de numerar sau poate aea
capacitatea de a reduce ie@irile de numerar$
cum ar fi un proces alternati de producie care
mic@oreaz" costurile.
0e obicei$ o entitate @i utilizeaz" actiele
pentru a produce bunuri sau pentru a presta
sericii$ capabile s" satisfac" dorinele sau
necesit"ile
clienilor: datorit" faptului c" aceste bunuri sau
sericii pot satisface aceste dorine sau
necesit"i$ clienii sunt dispu@i s" pl"teasc"
pentru a le obine$ contribuind$ astfel$ la fluxul
de numerar al entit"ii. Gumerarul n sine
confer" un aanta% entit"ii$ datorit" faptului c"
permite controlul celorlalte resurse.
Feneficiile economice iitoare ncorporate n
2/
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
actie pot intra n entitate n mai multe moduri.
0e exemplu$ un acti poate fi:
;a' utilizat separat sau mpreun" cu alte actie
pentru prestarea de sericii sau producia de
bunuri destinate *nz"rii de c"tre entitate:
;b' scDimbat cu alte actie:
;c' utilizat pentru decontarea unei datorii: sau
;d' repartizat acionarilor entit"ii.
Aulte actie$ de exemplu$ imobiliz"rile
corporale$ au o form" fizic". ,u toate acestea$
forma fizic" nu este esenial" pentru existena
unui acti$ de aceea$ breetele @i drepturile de
autor ;copQri!Dt' sunt actie dac" se a@teapt"
s" !enereze beneficii economice iitoare
entit"ii @i dac" sunt controlate de aceasta.
Aulte actie$ de exemplu$ creanele @i
propriet"ile imobiliare sunt asociate cu
drepturi le!ale$ inclusi cu dreptul de
proprietate. 0reptul de proprietate nu este
esenial pentru determinarea existenei unui
acti$ de@i$ de exemplu$ o proprietate imobiliar"
deinut" n baza unui contract de leasin! este
un acti n cazul n care entitatea controleaz"
beneficiile oferite de proprietatea respecti".
0e@i capacitatea unei entit"i de a controla
beneficiile este$ de obicei$ rezultatul drepturilor
le!ale$ cu toate acestea$ un element poate
satisface definiia unui acti$ cDiar @i f"r" a
exista un control le!al. 0e exemplu$ MnoR-
DoR-ul obinut dintr-o actiitate de dezoltare
poate satisface definiia unui acti atunci c*nd
entitatea controleaz" beneficiile acestui MnoR-
DoR$ in*ndu-l secret.
Actiele unei entit"i rezult" din tranzacii sau
alte eenimente anterioare. &n mod normal$
entit"ile obin actiele prin cump"rarea sau
producerea acestora$ dar @i alte tranzacii sau
eenimente pot !enera actie$ exemple put*nd
fi propriet"ile primite de entitate de la !uern
ca parte a unui pro!ram de ncura%are a
cre@terii economice ntr-o re!iune @i de
descoperire a rezerelor minerale. 9ranzaciile
25
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
sau eenimentele ce sunt a@teptate n iitor nu
!enereaz" prin ele nsele actie$ de aceea$ de
exemplu$ intenia de a cump"ra un bun nu
satisface$ prin ea ns"@i$ definiia unui acti.
)xist" o le!"tur" str*ns" ntre ie@irile de
numerar @i !enerarea de actie$ dar nu este
neap"rat necesar ca cele dou" s" coincid". 0e
aceea$ n momentul n care se produce o ie@ire
de numerar$ aceasta poate nsemna c" se
urm"re@te obinerea de beneficii economice
iitoare$ dar nu este o doad" concludent" c"
elementul obinut corespunde definiiei unui
acti. Similar$ absena unei ie@iri de numerar
nu exclude posibilitatea ca un element s"
satisfac" definiia unui acti$ @i care poate fi
recunoscut n bilan$ de exemplu$ elemente
care au fost donate unei entit"i pot satisface
definiia unui acti.
Ca$r :eneral - Datorii
( caracteristic" esenial" a unei datorii este
faptul c" entitatea are o obli!aie actual". (
obli!aie reprezint" un an!a%ament sau o
responsabilitate
de a aciona ntr-un anumit fel. 8e!ea poate
impune entit"ii s"-@i respecte obli!aiile$ ca o
consecin" a unui contract sau a unei cerine
le!ale. &n mod normal$ acestea reprezint"
sume ce trebuie pl"tite pentru bunuri @i sericii
primite. 0e asemenea$ obli!aiile apar @i din
actiitatea normal"$ din dorina de a menine
bune relaii de afaceri sau de a se comporta
ntr-o manier" ecDitabil". 0ac"$ de exemplu$ o
entitate decide s" remedieze defeciunile
produselor sale cDiar @i dup" ce perioada de
!aranie a expirat$ sumele ce se a@teapt" s"
fie cDeltuite n le!"tur" cu bunurile de%a
*ndute reprezint" datorii.
9rebuie f"cut" distincia ntre o obli!aie
actual" @i un an!a%ament iitor.
0ecizia conducerii unei entit"i de a acDiziiona
actie n iitor nu reprezint"$ prin ea ns"@i$ o
obli!aie prezent". &n mod normal$ obli!aia
2E
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
apare numai n momentul lir"rii actiului sau
n momentul n care entitatea are un acord
ireocabil de cump"rare a actiului. &n cazul
din urm"$ natura ireocabil" a acordului
nseamn" c" urm"rile economice ale
neonor"rii obli!aiei$ de exemplu$ din cauza
existenei unei penaliz"ri substaniale$ aduc
entitatea aproape n imposibilitatea de a
mpiedica fluxul resurselor c"tre o alt" parte.
Stin!erea unei obli!aii prezente implic"$ de
obicei$ renunarea entit"ii la anumite resurse
care ncorporeaz" beneficii economice$ n
scopul satisfacerii cererilor celeilalte p"ri.
Stin!erea unei obli!aii prezente se poate face
n mai multe moduri$ de exemplu$ prin:
;a' plata n numerar:
;b' transferul altor actie:
;c' prestarea de sericii:
;d' nlocuirea respectiei obli!aii cu o alt"
obli!aie: sau
;e' transformarea obli!aiei n capitaluri proprii.
( obli!aie poate fi stins" @i prin alte mi%loace$
cum ar fi renunarea de c"tre creditor la
drepturile sale.
0atoriile rezult" din tranzacii sau alte
eenimente trecute. 0e exemplu$ acDiziia de
bunuri sau utilizarea sericiilor d" na@tere unor
datorii comerciale ;n afara cazului n care se
face plata n aans sau se pl"te@te n
momentul lir"rii'$ iar primirea unui credit de la
banc" d" na@tere unei
obli!aii de rambursare a creditului. 0e
asemenea$ o entitate poate recunoa@te
reduceri iitoare pe baza cump"r"rilor anuale
f"cute de clieni$ ca fiind datorii: n acest caz$
*nzarea bunurilor din perioada anterioar"
este tranzacia care d" na@tere datoriei
respectie.
Unele datorii pot fi determinate doar prin
utilizarea unui !rad ridicat de estimare. Unele
entit"i consider" aceste datorii drept
proizioane. &n anumite "ri$ asemenea
3<
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
proizioane nu sunt priite ca datorii$ deoarece
conceptul de datorie este definit mai restr*ns$
n a@a fel nc*t s" includ" doar sumele ce pot fi
stabilite f"r" a fi necesar s" se fac" estim"ri.
0efiniia unei datorii din para!raful .E este
bazat" pe o abordare mai cuprinz"toare.
Astfel$ c*nd un proizion implic" o obli!aie
prezent" @i satisface restul definiiei$ este o
datorie$ cDiar dac" suma trebuie s" fie
estimat". )xemplele din aceast" cate!orie se
refer" la proizioanele pentru pl"i ce trebuie
f"cute pentru !araniile existente @i
proizioanele pentru acoperirea obli!aiilor
priind pensiile.
Capitalri proprii
0e@i capitalurile proprii sunt definite n
para!raful .E ca interes rezidual al acionarilor$
diersele sale componente pot fi prezentate pe
linii separate n bilan. 0e exemplu$ ntr-o
entitate$ contribuiile acionarilor$ rezultatele
nedistribuite$ rezerele ce reprezint"
distribuirea rezultatului @i rezerele ce
reprezint" a%ust"ri pentru meninerea
capitalului pot fi prezentate separat. Asemenea
clasific"ri pot fi releante utilizatorilor situaiilor
financiare n procesul de luare a deciziilor$
atunci c*nd exist" restricii le!ale sau de alt"
natur" priind capacitatea entit"ii de a distribui
sau de a utiliza ntr-un alt mod capitalurile sale
proprii. 0e asemenea$ poate fi reflectat faptul
c" p"rile care au interese n capitalul entit"ii
au drepturi diferite cu priire la primirea
diidendelor sau la rambursarea capitalului.
,onstituirea rezerelor este cerut" uneori de
le!e$ de statut sau de alte acte normatie$ n
scopul asi!ur"rii unei m"suri suplimentare de
protecie mpotria efectelor pierderilor pentru
entitate @i creditorii acesteia. +ot fi constituite
alte rezere dac" le!islaia fiscal" naional"
asi!ur" scutirea sau reducerea impozitului
c*nd se fac transferuri c"tre
astfel de rezere. )xistena @i m"rimea unor
31
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
asemenea rezere le!ale$ statutare @i fiscale
constituie o informaie ce poate fi releant"
pentru
utilizatori n luarea deciziilor. 9ransferurile
c"tre asemenea rezere sunt mai de!rab"
aloc"ri ale rezultatului reportat$ dec*t cDeltuieli.
Suma cu care sunt nre!istrate capitalurile
proprii n bilan depinde de ealuarea actielor
@i datoriilor. &n mod normal$ suma cumulat" a
capitalurilor proprii nu poate corespunde dec*t
din nt*mplare cu aloarea de pia" a aciunilor
entit"ii sau cu suma care ar putea fi obinut"
prin
*nzarea pe buc"i a actiului net sau a
entit"ii n ntre!ime$ presupun*nd
continuitatea actiit"ii.
Actiit"ile comerciale @i industriale sunt$ de
multe ori$ realizate sub forma entit"ilor cu
asociat unic$ parteneriatelor$ a trusturilor$
precum @i a diferitelor tipuri de entit"i cu
capital de stat. ,adrul le!al @i de re!lementare
pentru astfel de entit"i este adesea diferit de
cel care se aplic" n cazul societ"ilor
comerciale. 0e exemplu$ pot exista unele
restricii n ceea ce prie@te repartizarea
sumelor incluse n capitalurile proprii c"tre
proprietari sau c"tre ali beneficiari. 9otu@i$
definiia capitalurilor proprii$ precum @i alte
aspecte ale acestui ,adru !eneral referitoare
la capitalurile proprii sunt alabile @i pentru
astfel de entit"i.
E. +rincipalele structuri
prezentate n contul de
profit @i pierdere ;enituri$
cDeltuieli$ rezultat H
prezentare @i definiii'
3.. - ;1' &n nelesul prezentelor re!lement"ri$
termenii de mai %os au urm"toarele
semnificaii:
a' eniturile constituie cre#teri ale beneficiilor
economice nre!istrate pe parcursul perioadei
contabile$ sub form" de intr"ri sau cre#teri ale
actielor ori reduceri ale datoriilor$ care se
concretizeaz" n cre#teri ale capitalurilor
proprii$
altele dec*t cele rezultate din contribuii ale
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP IAS 15 : 1eniturile sunt definite n Cadrul
general pentru *ntocirea i prezentarea
situaiilor
!inanciare drept ma%or"ri ale beneficiilor
economice n cursul perioadei contabile$ sub
forma intr"rilor de actie sau m"ririi alorii
actielor$ sau a diminu"rii datoriilor$ care au
drept rezultat cre#teri ale capitalurilor proprii$
altele dec*t cele le!ate de contribuii ale
participanilor la capitalurile proprii. 1eniturile
32
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
acionarilor:
b' cDeltuielile constituie diminu"ri ale
beneficiilor economice nre!istrate pe
parcursul perioadei contabile sub form" de
ie#iri sau sc"deri ale alorii actielor ori
cre#teri ale datoriilor$ care se concretizeaz" n
reduceri ale capitalurilor proprii$
altele dec*t cele rezultate din distribuirea
acestora c"tre acionari.
;2' 1eniturile #i cDeltuielile care apar altfel
dec*t n cursul actiit"ilor curente ale entit"ii
trebuie prezentate la S1enituri extraordinareS #i
S,Deltuieli
extraordinareS.
;3' )lementele extraordinare sunt eniturile
sau cDeltuielile rezultate din eenimente sau
tranzacii ce sunt clar diferite de actiit"ile
curente ale entit"ii #i care$ prin urmare$ nu se
a#teapt" s" se repete ntr-un mod frecent sau
re!ulat.
;.' Actiit"ile curente reprezint" orice actiit"i
desf"#urate de o entitate$ ca parte inte!rant" a
afacerilor sale$ precum #i actiit"ile conexe n
care aceasta se an!a%eaz" #i care sunt o
continuare a primelor actiit"i menionate$
incidente acestora sau care rezult" din
acestea.
;7' +entru a stabili dac" un eeniment sau o
tranzacie se delimiteaz" clar de actiit"ile
curente ale entit"ii$ se are n edere$ mai
de!rab"$ natura elementului sau a tranzaciei
aferente actiit"ii desf"#urate n mod curent
de entitate$ dec*t frecena cu care se
a#teapt" ca aceste eenimente s" aib" loc.
+rin urmare$ un eeniment sau o tranzacie
poate fi extraordinar" pentru o entitate$ dar nu
#i pentru o alta$ datorit" diferenelor dintre
actiit"ile curente ale acelor entit"i.
0e exemplu$ pierderile rezultate n urma unui
cutremur sau unui alt dezastru natural pot fi
calificate de c"tre ma%oritatea entit"ilor ca
elemente extraordinare. 0e asemenea$
includ at*t enituri din actiitatea curent"$ c*t
#i c*#ti!uri. 9ermenul de enituri din actiitatea
curent" se refer" la acele enituri care apar n
cursul desf"#ur"rii actiit"ilor obi#nuite ale
unei entit"i$ termenul fiind re!"sit #i sub alte
denumiri$ precum *nz"ri$ onorarii$ dob*nzi$
diidende$ redeene. (biectiul prezentului
standard este de a prescrie tratamentul
contabil al eniturilor !enerate de anumite
tipuri de tranzacii #i eenimente.
"enitul reprezint" intrarea brut" de beneficii
economice pe parcursul perioadei$ !enerate n
desf"@urarea actiit"ilor obi#nuite ale unei
entit"i$ atunci c*nd aceast" intrare are drept
rezultat cre#teri ale capitalurilor proprii$ altele
dec*t cre#terile le!ate de contribuiile
participanilor la capitalurile proprii.
,onform cadrului ?eneral definiia eniturilor
include at*t enituri din actiit"ile curente$ c*t
@i c*@ti!uri din orice alte surse. 1eniturile din
actiit"ile curente se pot re!"si sub diferite
denumiri$ cum ar fi *nz"ri$ comisioane$
dob*nzi$ diidende$ redeene @i cDirii.
,*@ti!urile reprezint" alte elemente care
corespund definiiei eniturilor @i pot ap"rea
sau nu ca rezultat al actiit"ii curente a
entit"ii. ,*@ti!urile reprezint" cre@teri ale
beneficiilor economice @i$ din acest punct de
edere$ nu difer" ca natur" de enituri din
actiitatea curent". +rin
urmare$ n acest ,adru !eneral c*@ti!urile nu
sunt priite ca structuri separate.
,*@ti!urile includ$ de exemplu$ sumele
rezultate n urma ced"rii actielor imobilizate.
0efiniia eniturilor include$ totodat"$ @i
c*@ti!urile nerealizate$ de exemplu$ cele
rezultate din reealuarea titlurilor de plasament
@i cele rezultate din cre@terea alorii contabile
a actielor imobilizate. +rezentarea c*@ti!urilor
n contul de profit @i pierdere se realizeaz"$ de
obicei$ distinct$ deoarece cunoa@terea
existenei acestora este important" pentru
33
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
exproprierea actielor este un eeniment
extraordinar.
;4' ,u excepia cazului n care eniturile #i
cDeltuielile pre"zute la alin. ;2' sunt
nesemnificatie pentru ealuarea rezultatelor$
n notele explicatie trebuie prezentate
explicaii despre aloarea #i natura acestora.
Aceea#i preedere se aplic" eniturilor #i
cDeltuielilor le!ate de un alt exerciiu financiar.
37. - )ntit"ile trebuie s" prezinte n notele
explicatie proporia n care impozitul pe profit
afecteaz" S+rofitul sau pierderea din actiitatea
curent"S #i S+rofitul sau pierderea din
actiitatea extraordinar"S.
2.5. Cezultatul exerciiului se determin" ca
diferen" ntre eniturile #i cDeltuielile
exerciiului.
;3' Cezultatul definiti al exerciiului financiar
se stabile#te la ncDiderea acestuia #i
reprezint" soldul final al contului de profit #i
pierdere.
procesul decizional. ,*@ti!urile sunt
prezentate$ de re!ul"$ la aloarea net"$
exclusi cDeltuielile aferente.
1eniturile pot fi utilizate pentru acDiziionarea
de actie sau pentru cre@terea alorii diferitelor
tipuri de actie$ cum ar fi numerarul$ creanele$
bunurile @i sericiile primite n scDimbul
bunurilor @i sericiilor furnizate.
1eniturile pot rezulta$ de asemenea$ din
licDidarea datoriilor. 0e exemplu$ o entitate
poate furniza bunuri @i sericii unui creditor n
scopul licDid"rii unei datorii le!ate de un credit
n derulare.
,onform ,adrului ?eneral cDeltuielile
constituie diminu"ri ale beneficiilor economice
nre!istrate pe parcursul perioadei contabile$
sub form" de ie@iri sau sc"deri ale
alorii actielor sau cre@teri ale datoriilor$ care
se concretizeaz" n reduceri ale capitalurilor
proprii$ altele dec*t cele rezultate din
distribuirea acestora c"tre acionari.
0efiniia cDeltuielilor include pierderile$ precum
@i acele cDeltuieli care apar n procesul
desf"@ur"rii actiit"ilor curente ale entit"ii. 0e
exemplu$ cDeltuielile ce apar n cursul
actiit"ilor curente ale entit"ii includ costul
*nz"rilor$ salariile @i amortizarea. )le se
re!"sesc$ de obicei$ sub forma ie@irilor sau
sc"derii alorii actielor$ cum ar fi
numerarul sau ecDialentele de numerar$
stocurile @i imobiliz"rile corporale.
+ierderile reprezint" alte elemente care
corespund definiiei cDeltuielilor @i care pot
ap"rea sau nu pe parcursul desf"@ur"rii
actiit"ilor curente ale
entit"ii. +ierderile reprezint" diminu"ri ale
beneficiilor economice @i$ din acest punct de
edere$ nu difer" ca natur" de alte tipuri de
cDeltuieli.
+rin urmare$ n acest ,adru !eneral$ ele nu
sunt considerate ca structur" distinct.
3.
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
&n cate!oria pierderilor sunt incluse$ de
exemplu$ cele rezultate din dezastre$ cum ar fi
inundaiile sau incendiile$ precum @i cele
rezultate din cedarea actielor imobilizate. 0e
asemenea$ definiia cDeltuielilor include @i
pierderile nerealizate$ cum ar fi cele rezultate
din cre@terea cursului de scDimb alutar n
cazul unor mprumuturi pe care entitatea le-a
contractat n alut". 0e obicei$ n contul de
profit @i pierdere$ prezentarea pierderilor se
efectueaz" distinct$ datorit" importanei
cunoa@terii existenei @i alorii acestora n
procesul decizional. +ierderile sunt raportate$
de re!ul"$ la aloarea net"$ exclusi eniturile
aferente.
+rofitul este frecent utilizat ca o m"sur" a
performanei sau ca baz" de referin" pentru
ali indicatori$ cum ar fi rentabilitatea inestiiei
sau
rezultatul pe aciune.
+rofitul este aloarea care r"m*ne dup" ce
cDeltuielile ;inclusi a%ust"rile pentru
meninerea capitalului$ acolo unde este cazul'
au fost deduse din enituri. 0ac" cDeltuielile
dep"@esc eniturile$ aloarea rezidual" este o
pierdere net".
IAS ( Pro!itul sau pierderea reprezint" totalul
eniturilor minus cDeltuielile$ mai puin
componentele altor elemente ale rezultatului
!lobal.
/ezultatul global total reprezint" modificarea
capitalurilor proprii$ n decursul unei perioade$
care rezult" din tranzacii #i din alte
eenimente$ altele dec*t acele modific"ri care
rezult" din tranzaciile cu proprietarii n
calitatea lor de proprietari.
Cezultatul !lobal total cuprinde toate
componentele >profitului sau pierderiiB #i ale
>altor elemente ale rezultatului !lobalB.
IAS 12 Pro!itul contabil este profitul sau
pierderea dintr-o perioad" nainte de sc"derea
cDeltuielilor cu impozitul.
37
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
Pro!itul ipozabil 0pierderea !iscal1 este
profitul ;pierderea' pentru o perioad"$
determinat;"' n concordan" cu re!uli stabilite
de autorit"ile fiscale$ pe baza c"ruia ;c"reia'
este pl"tibil ;recuperabil' impozitul pe profit.
1<. )lementele din
situaia modific"rilor
capitalurilor proprii
2... - ;1' Aciunile proprii r"scump"rate$
potriit le!ii$ sunt prezentate n bilan
ca o corecie a capitalului propriu.
;2' ,*#ti!urile sau pierderile le!ate de
emiterea$ r"scump"rarea$ *nzarea$
cedarea cu titlu !ratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii ale entit"ii
;aciuni$ p"ri sociale' nu or fi recunoscute n
contul de profit #i pierdere.
,ontraaloarea primit" sau pl"tit" n urma
unor astfel de operaiuni este
recunoscut" direct n capitalurile proprii #i se
prezint" distinct n bilan$ respecti
Situaia modific"rilor capitalului propriu$ astfel:
- c*#ti!urile sunt reflectate n contul 1.1
S,*#ti!uri le!ate de *nzarea sau
anularea instrumentelor de capitaluri propriiS:
- pierderile sunt reflectate n contul 1.E
S+ierderi le!ate de emiterea$
r"scump"rarea$ *nzarea$ cedarea cu titlu
!ratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri propriiS.
art*333 strctra sit*
4rebie $efinite;;;
IAS1
( entitate trebuie s" prezinte urm"toarele$ fie
n situaia poziiei financiare sau n situaia
modific"rilor capitalurilor proprii$ fie n note:
;a' pentru fiecare clas" de capital social:
;i' num"rul de aciuni autorizate:
;ii' num"rul de aciuni emise #i "rsate inte!ral$
#i num"rul de aciuni emise$ dar ne"rsate
inte!ral:
;iii' aloarea nominal" pe aciune$ sau faptul c"
aciunile nu au aloare nominal":
;i' o reconciliere a num"rului de aciuni aflate
n circulaie la nceputul #i la sf*r#itul perioadei:
;' drepturile$ preferinele #i restriciile aferente
acelei clase$ inclusi restriciile priind
distribuirea diidendelor #i rambursarea
capitalului:
;i' aciunile proprii deinute de c"tre entitate$
filiale sau de c"tre entit"i asociate: #i
;ii' aciuni rezerate pentru emisiune n baza
contractelor de opiuni #i a contractelor de
*nzare a aciunilor$ inclusie termenele #i
sumele aferente: #i;b' o descriere a naturii #i
scopului fiec"rei rezere din cadrul capitalurilor
proprii.
"ita)ia mo$ificrilor capitalrilor proprii
1<4 ( entitate trebuie s" prezinte o situaie a
modific"rilor capitalurilor proprii eideniind n
situaie:
;a' rezultatul !lobal aferent perioadei$
eideniind separat alorile totale atribuibile
proprietarilor societ"ii mam" #i intereselor
minoritare:
;b' pentru fiecare component" a capitalurilor
proprii$ efectele aplic"rii retroactie sau a
retrat"rii retroactie recunoscute n
34
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
conformitate cu IAS 5:
;c' alorile tranzaciilor cu proprietarii care
acioneaz" n calitatea lor de proprietari$
eideniind separat contribuiile #i distribuirile
c"tre proprietari: #i
;d' pentru fiecare component" a capitalurilor
proprii$ o reconciliere ntre aloarea contabil"
de la nceputul #i cea de la sf*r#itul perioadei$
prezent*nd distinct fiecare modificare.
1</ ( entitate trebuie s" prezinte$ fie n
situaia modific"rilor capitalurilor proprii fie n
note$ aloarea diidendelor recunoscute ca
distribuiri c"tre proprietari n cursul perioadei$
#i aloarea pe aciune aferent".
8a punctul 1<4$ componentele capitalurilor
proprii includ$ de exemplu$ fiecare clas" de
capitaluri proprii "rsate$ soldul acumulat al
fiec"rei clase de alte elemente ale rezultatului
!lobal #i rezultatul reportat.
1<E Aodific"rile n capitalurile proprii ale unei
entit"i ntre nceputul #i sf*r#itul perioadei de
raportare reflect" cre#terea sau reducerea
actiului net n cursul perioadei. ,u excepia
modific"rilor rezultate din tranzaciile cu
proprietarii care acioneaz" n calitatea lor de
proprietari ;cum ar fi contribuiile la capitalul
propriu$ reacDiziionarea propriilor instrumente
de capitaluri proprii ale entit"ii #i diidendele'
#i a costurilor de tranzacionare le!ate direct
de astfel de tranzacii$ modificarea !lobal" a
capitalurilor proprii n timpul unei perioade
reprezint" aloarea total" a eniturilor #i
cDeltuielilor$ inclusi c*#ti!urile #i pierderile
!enerate de actiit"ile entit"ii pe parcursul
acelei perioade. IAS 5 impune a%ust"ri
retroactie pentru a efectua modific"ri ale
politicilor contabile$ n m"sura n care acest
lucru este posibil$ cu excepia cazului n care
preederile tranzitorii ale unui alt I-CS pre"d
altfel.
IAS 5 impune$ de asemenea$ ca retrat"rile
pentru corectarea erorilor s" fie f"cute
3/
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
retroacti n m"sura n care acest lucru este
posibil. A%ust"rile #i retrat"rile retroactie nu
sunt modific"ri ale capitalurilor proprii$ ci sunt
a%ust"ri ale soldului de descDidere al
rezultatului reportat$ cu excepia cazului n care
un alt I-CS impune a%ustarea retroacti" a unei
alte componente a capitalurilor proprii. +unctul
1<4 litera ;b' impune prezentarea n situaia
modific"rilor capitalurilor proprii a a%ust"rii
totale pentru fiecare component" de capitaluri
proprii care rezult" din modific"ri ale politicilor
contabile #i$ separat$ din corectarea erorilor.
Aceste a%ust"ri sunt prezentate pentru fiecare
perioad" precedent" #i pentru nceputul
perioadei.
11. )lementele
prezentate n situaia
fluxurilor de trezorerie
Situaia fluxurilor de numerar prezint" modul n
care o entitate !enereaz" #i utilizeaz"
numerarul #i
ecDialentele de numerar.
&n contextul ntocmirii acestei situaii:
- fluxurile de numerar sunt intr"rile sau ie#irile
de numerar #i ecDialente de numerar:
- numerarul cuprinde disponibilit"ile b"ne#ti #i
depozitele la edere:
- ecDialentele de numerar sunt inestiiile
financiare pe termen scurt$ extrem de licDide$
care sunt u#or conertibile n sume cunoscute
de numerar #i care sunt supuse unui risc
nesemnificati de scDimbare a alorii.
;2' Situaia fluxurilor de numerar trebuie s"
prezinte fluxurile de numerar ale entit"ii din
cursul perioadei$ clasificate pe actiit"i de
exploatare$ de inestiie #i de finanare.
Actiit"ile de exploatare sunt principalele
actiit"i !eneratoare de enituri ale entit"ii$
precum #i alte actiit"i care nu sunt actiit"i
de inestiie sau finanare.
Actiit"ile de inestiie constau n
acDiziionarea #i cedarea de actie imobilizate
#i de alte inestiii care nu sunt incluse n
ecDialentele de numerar.
Actiit"ile de finanare sunt actiit"i care au
"ita)ia fl<rilor $e tre%orerie
111 Informaiile priind fluxurile de trezorerie
ofer" utilizatorilor situaiilor financiare o baz"
pentru ealuarea capacit"ii entit"ii de a
!enera
numerar #i ecDialente de numerar$ precum #i
a necesit"ilor entit"ii de a utiliza fluxurile de
trezorerie respectie. IAS / stabile#te dispoziii
pentru prezentarea situaiei fluxurilor de
trezorerie #i a informaiilor aferente.
35
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
drept rezultat modific"ri ale alorii #i structurii
capitalurilor proprii #i mprumuturilor entit"ii.
-luxurile de numerar exclud mi#c"rile ntre
elemente care constituie numerar sau
ecDialente de numerar$ deoarece aceste
componente fac parte din !estiunea
numerarului unei entit"i$ #i nu din actiit"ile
de exploatare$ inestiie #i finanare.
?estiunea numerarului presupune plasarea
excedentului de numerar n ecDialente de
numerar.
;.' ,onform metodei directe$ sunt eideniate
clasele principale de ncas"ri #i pl"i.
;7' -luxurile de numerar din actiitatea de
exploatare pot fi prezentate #i conform metodei
indirecte$ exemplificat" n continuare ;pentru
un exerciiu financiar':
+rofit brut
A%ust"ri pentru:
,Deltuieli cu amortizarea
,Deltuieli cu proizioanele #i a%ust"rile pentru
depreciere sau pierdere de aloare
1enituri din relu"ri de proizioane #i a%ust"ri
pentru depreciere sau pierdere de aloare
,Deltuieli financiare
1enituri financiare
,Deltuieli priind actiele cedate
1enituri din *nzarea actielor
1ariaia soldurilor conturilor de creane
comerciale #i alte creane din exploatare
1ariaia soldurilor conturilor de datorii
comerciale #i alte datorii din exploatare
1ariaia soldurilor conturilor de stocuri
Gumerar !enerat din exploatare
0ob*nzi pl"tite
Impozit pe profit pl"tit.
;4' -luxurile de numerar din dob*nzi #i
diidende ncasate sau pl"tite se prezint"
separat. -iecare dintre acestea se clasific"
ntr-o manier" consecent" de la o perioad" la
alta$ ca fiind !enerat fie de actiit"i de
exploatare$ fie de inestiie sau de finanare.
3E
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
( entitate poate clasifica dob*nda pl"tit"$
precum #i dob*nda #i diidendele ncasate
drept fluxuri de numerar din exploatare$
finanare #i$ respecti$ din
inestiie.
0iidendele pl"tite pot fi clasificate drept fluxuri
de numerar din finanare sau exploatare.
12. Alte noiuni:
- actie imobilizate$ actie
circulante
- datorii curente$ datorii
pe termen lun!
- imobilizari corporale
- imobilizari necorporale
- contracte de leasin!
- inestitii imobiliare
- proizioane$ datorii
contin!ente si actie
contin!ente
- instrumente financiare
13. Ce!uli !enerale de
ealuare a elementelor
de acti @i a datoriilor
Articolul 23 &irectiva a I"'a
;1' ;a' )lementele de acti fix trebuie
ealuate la preul de acDiziie sau la
costul de producie$ f"r" a aduce
atin!ere
literelor ;b' #i ;c' de mai %os:
;b' preul de acDiziie sau costul de
producie al elementelor de acti fix a
c"ror utilizare este limitat" n timp
trebuie
redus cu a%ust"rile alorice calculate
pentru amortizarea sistematic" a
alorii actielor n cauz" pe parcursul
duratei lor de utilizare:
;c' ;aa' se pot face a%ust"ri alorice
pentru actiele fixe financiare$ astfel
nc*t acestea din urm" s" fie ealuate
la aloarea inferioar" care s" le fie
atribuit" la data ncDiderii bilanului:
;bb' actiele fixe trebuie s" fac"
obiectul unor a%ust"ri alorice$
indiferent dac" durata lor de utilizare
Ca$r :eneral - #ecnoa,terea activelor
Un acti este recunoscut n bilan n momentul
n care este probabil" realizarea unui beneficiu
economic iitor de c"tre entitate @i actiul are
un cost sau o aloare$ care poate fi ealuat;"'
n mod credibil.
Un acti nu este recunoscut n bilan atunci
c*nd este improbabil ca ie@irea de numerar s"
!enereze beneficii economice pentru entitate
n perioadele iitoare. &n scDimb$ o astfel de
tranzacie a aea ca efect recunoa@terea unei
cDeltuieli n contul de profit @i pierdere. Acest
tratament nu nseamn" c" scopul pentru care
s-au efectuat cDeltuielile a fost altul dec*t
obinerea unui beneficiu economic pentru
entitate sau c" mana!ementul a fost deficitar.
Sin!ura implicaie este aceea c" posibilitatea
obinerii de aanta%e economice ntr-o perioad"
contabil" ulterioar" este insuficient" pentru a
%ustifica recunoa@terea unui acti.
#ecnoa,terea $atoriilor
( datorie este recunoscut" n bilan atunci
.<
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
este limitat" sau nu$ astfel nc*t
acestea s" fie ealuate la aloarea
inferioar" care le este atribuit" la data
ncDiderii bilanului$ dac" se estimeaz"
c" reducerea alorii lor este
permanent":
;cc' a%ust"rile alorice menionate la
punctele ;aa' #i ;bb' trebuie
nre!istrate n contul de profit #i
pierderi #i menionate separat n anexa
la situaia financiar"$ dac" nu au fost
nre!istrate separat n contul de profit
#i pierderi:
;dd' ealuarea la aloarea inferioar"$
pre"zut" la punctele ;aa' #i ;bb'$ nu
poate continua dac" motiele pentru
care s-au f"cut a%ust"rile alorice nu
mai sunt aplicabile:
;d' dac" actiele fixe sunt supuse unor
a%ust"ri alorice excepionale n
scopuri exclusi fiscale$ cuantumul #i
motiaia a%ust"rilor trebuie menionate
n anexa la situaia financiar".
;2' +reul de acDiziie se calculeaz"
prin ad"u!area cDeltuielilor conexe la
preul de cump"rare.
;3' ;a' ,ostul de producie se
calculeaz" prin ad"u!area costurilor
direct imputabile produsului n cauz" la
preul de acDiziie al materiilor prime #i
al consumabilelor:
;b' n costul de producie poate fi
inclus" o fraciune rezonabil" din
costurile care sunt doar indirect
imputabile produsului n cauz"$ n
m"sura n care aceste costuri se refer"
la perioada de fabricaie.
;.' 0ob*nzile pentru capitalurile
mprumutate pentru a finana producia
de actie fixe poate fi inclus" n
costurile de producie n m"sura n
care aceste dob*nzi priesc perioada
c*nd este probabil c" o ie@ire de resurse$
purt"toare de beneficii economice$ a rezulta
din licDidarea unei obli!aii prezente$ @i c*nd
aloarea la care se a realiza aceast" licDidare
poate fi ealuat" n mod credibil. &n practic"$
obli!aiile rezultate din contracte a c"ror
neexecutare parial" sau total" este ecDilibrat"
de o parte @i cealalt" ;de exemplu$ datoriile
pentru stocuri comandate$ dar neprimite nc"'
nu sunt$ n !eneral$ recunoscute ca datorii n
situaiile financiare. 9otu@i$ astfel de obli!aii
pot corespunde definiiei datoriilor$ @i n cazul
n care criteriile de recunoa@tere sunt
ndeplinite n respectiele circumstane$
acestea pot fi recunoscute. &n astfel de
circumstane$ recunoa@terea datoriilor implic"
@i recunoa@terea
actielor sau cDeltuielilor aferente.
.valarea strctrilor sita(iilor financiare
)aluarea este procesul prin care se
determin" alorile la care structurile situaiilor
financiare or fi recunoscute n bilan @i n
contul de profit @i pierdere. Aceasta presupune
ale!erea unei anumite baze de ealuare.
0ierse baze de ealuare sunt utilizate n
situaiile financiare n dierse combinaii @i
!rade de utilizare. )le includ urm"toarele:
;a' Costul istoric. Actiele sunt nre!istrate la
suma n numerar sau ecDialent de numerar
pl"tit" n momentul cump"r"rii lor sau la
aloarea %ust" a sumei pl"tite n momentul
cump"r"rii. 0atoriile sunt nre!istrate la
aloarea ecDialentelor obinute n scDimbul
obli!aiei sau$ n anumite mpre%ur"ri ;de
exemplu$ n cazul impozitului pe profit'$ la
aloarea ce se a@teapt" s" fie pl"tit" n
numerar sau ecDialent de numerar pentru a
stin!e datoriile$ n cursul normal al afacerilor.
;b' Costul curent. Actiele sunt nre!istrate la
suma n numerar sau ecDialent de numerar
care ar trebui pl"tit"$ dac" acela@i acti sau
unul asem"n"tor ar fi acDiziionat n prezent.
.1
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
de fabricaie. &n
acest caz$ includerea dob*nzii n
cauz" n acti trebuie menionat" n
anexa la situaia financiar".
Articolul 24
Actiele fixe corporale$ materiile prime
#i consumabilele care sunt permanent
nlocuite #i a c"ror aloare !lobal" este
de o importan"
0atoriile sunt nre!istrate la aloarea
neactualizat" a numerarului sau ecDialentului
de numerar$ necesar" pentru a deconta n
prezent obli!aia.
;c' "aloarea realizabil 0de decontare1.
Actiele sunt nre!istrate la suma n numerar
sau ecDialent de numerar$ care poate fi
obinut" n prezent prin *nzarea normal" a
actielor. 0atoriile sunt nre!istrate la aloarea
lor de decontare: aceasta reprezint" aloarea
neactualizat" n numerar sau ecDialent de
numerar$ care trebuie pl"tit" pentru a acDita
datoriile n cursul normal al afacerilor.
;d' "aloarea actualizat. Actiele sunt
nre!istrate la aloarea actualizat" a iitoarelor
intr"ri nete de numerar$ care urmeaz" a fi
!enerate n derularea normal" a actiit"ii
entit"ii. 0atoriile sunt nre!istrate la aloarea
actualizat" a iitoarelor ie@iri de numerar$ care
se a@teapt" s" fie necesare pentru a deconta
datoriile$ n cursul normal al afacerilor.
Faza de ealuare cel mai frecent adoptat" de
entit"i n elaborarea situaiilor financiare este
costul istoric. Acesta este$ de obicei$ combinat
cu alte baze de ealuare. 0e exemplu$
stocurile sunt$ de obicei$ nre!istrate la minimul
dintre cost @i aloarea realizabil" net"$ titlurile
tranzacionabile - la aloarea de pia"$ iar
datoriile priind pensiile H la aloarea lor
actualizat". Aai mult$ unele entit"i utilizeaz"
costul curent ca r"spuns la incapacitatea
modelului contabil bazat pe costul istoric de a
rezola problemele le!ate de efectul modific"rii
preurilor actielor nemonetare.
1.. +articularit"i de
ealuare a imobiliz"rilor
17. Ceealuarea
imobiliz"rilor
Atunci c*nd se efectueaz" reealuarea
imobiliz"rilor corporale$ mi#c"rile dierselor
elemente de imobiliz"ri$ pre"zute la alin. ;1'$
se prezint" ncep*nd cu costul de acDiziie sau
costul de producie$ modificat ca rezultat al
reealu"rii. &n
Articolul 22 &irectiva a I"'a
Statele membre pot declara ,omisiei
c" #i rezer" competena$ de a
permite sau de a impune pentru toate
societ"ile sau orice cate!orie de
societ"i: reealuarea actielor fixe
.2
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
acest scop$ aloarea reealuat" se substituie
alorii de intrare a imobiliz"rilor corporale.
0ac" o imobilizare corporal" complet
amortizat" mai poate fi folosit"$ cu ocazia
reealu"rii acesteia i se stabile#te o nou"
aloare #i o nou" durat" de
utilizare economic"$ corespunz"toare
perioadei estimate a se folosi n continuare.
&n cazul efectu"rii reealu"rii imobiliz"rilor
corporale$ acest lucru trebuie prezentat n
notele explicatie$ mpreun" cu elementele
supuse reealu"rii$ metoda prin care s-au
calculat alorile prezentate$ precum #i
elementul afectat din contul
de profit #i pierdere.
Ceealuarea imobiliz"rilor corporale se face la
aloarea %ust" de la data bilanului. 1aloarea
%ust" se determin" pe baza unor ealu"ri
efectuate$ de
re!ul"$ de profesioni#ti calificai n ealuare$
membri ai unui or!anism profesional n
domeniu$ recunoscut naional #i internaional.
8a reealuarea unei imobiliz"ri corporale$
amortizarea cumulat" la data reealu"rii este
tratat" n unul din urm"toarele moduri:
a' recalculat" proporional cu scDimbarea
alorii contabile brute a actiului$ astfel nc*t
aloarea contabil" a actiului$ dup"
reealuare$ s" fie e!al" cu aloarea sa
reealuat". Aceast" metod" este folosit"$
deseori$ n cazul n care actiul este
reealuat prin aplicarea unui indice: sau
b' eliminat" din aloarea contabil" brut" a
actiului #i aloarea net"$ determinat" n urma
corect"rii cu a%ust"rile de aloare$ este
recalculat" la aloarea
reealuat" a actiului. Aceast" metod" este
folosit"$ deseori$ pentru cl"dirile care sunt
reealuate la aloarea lor de pia".
&n cazul n care$ ulterior recunoa#terii iniiale ca
acti$ aloarea unui acti imobilizat este
determinat" pe baza reealu"rii actiului
corporale #i financiare.
,uantumul diferenei dintre ealuarea
realizat" prin metoda utilizat" #i
ealuarea n conformitate cu re!ula
!eneral" pre"zut" la articolul 32
trebuie nre!istrat la postul de pasi
>Cezera de
reealuareB. 9ratamentul fiscal al
acestui post trebuie explicat fie n
bilan$ fie n anexa la situaia
financiar".
(ri de c*te ori aloarea rezerei este
modificat" n cursul exerciiului
financiar$ societ"ile public" n anexa
la situaia
financiar"$ inter alia$ un tabel
conin*nd:
I cuantumul rezerei de reealuare la
nceputul exerciiului financiar:
I diferenele din reealuare
transferate n rezera de reealuare n
cursul exerciiului financiar:
I cuantumurile capitalizate sau
transferate n alt mod din rezera de
reealuare n cursul exerciiului
financiar$
cu indicarea naturii unui astfel de
transfer:
I cuantumul rezerei de reealuare la
sf*r#itul exerciiului financiar:
Cezera de reealuare poate fi
capitalizat" inte!ral sau parial n orice
moment.
Cezera de reealuare trebuie
dizolat" n m"sura n care sumele
transferate n rezer" nu mai sunt
necesare pentru
aplicarea metodei de ealuare utilizate
#i atin!erea obiectielor sale.
Statele membre pot s" pread" norme
de re!lementare a utiliz"rii rezerei de
reealuare$ cu condiia ca transferurile
.3
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
respecti$ aloarea rezultat" din reealuare a
fi atribuit" actiului$ n locul costului de
acDiziie6costului de producie sau al oric"rei
alte alori atribuite nainte acelui acti. &n astfel
de cazuri$ re!ulile priind amortizarea se or
aplica actiului a*nd n edere aloarea
acestuia$ determinat" n urma reealu"rii.
)lementele dintr-o !rup" de imobiliz"ri
corporale se reealueaz" simultan pentru a se
eita reealuarea selecti" #i raportarea n
situaiile financiare anuale a unor alori care
sunt o combinaie de costuri #i alori calculate
la date diferite.
0ac" un acti imobilizat este reealuat$ toate
celelalte actie din !rupa din care face parte
trebuie reealuate.
( !rup" de imobiliz"ri corporale cuprinde
actie de aceea#i natur" #i utiliz"ri similare$
aflate n exploatarea unei entit"i. ;7' )xemple
de !rupe de imobiliz"ri corporale sunt:
terenuri: cl"diri: ma#ini #i ecDipamente: nae:
aeronae etc.
Ceealu"rile trebuie f"cute cu suficient"
re!ularitate$ astfel nc*t aloarea contabil" s"
nu difere substanial de cea care ar fi
determinat" folosind aloarea%ust" de la data
bilanului. 1aloarea %ust" a imobiliz"rilor
corporale este
determinat"$ n !eneral$ plec*nd de la
aloarea lor de pia".
0ac" un acti dintr-o !rup" de actie nu poate
fi reealuat$ de exemplu$ din cauz" c" nu
exist" o pia" acti" pentru acel acti$ actiul
trebuie prezentat n bilan la cost$ minus
a%ust"rile cumulate de aloare.
( pia" acti" este o pia" unde sunt
ndeplinite cumulati urm"toarele condiii:
a' elementele comercializate sunt omo!ene:
b' pot fi !"sii n permanen" cump"r"tori #i
*nz"tori interesai: #i
c' preurile sunt cunoscute de cei interesai.
0ac" aloarea %ust" a unei imobiliz"ri
din rezera de reealuare n contul de
profit #i pierderi s" se poat" face doar
n m"sura n care sumele transferate
au fost nre!istrate n contul de profit #i
pierderi drept cDeltuieli sau reflect"
cre#teri de aloare realizate efecti.
Aceste sume trebuie menionate
separat n contul de profit #i pierderi.
Gici o parte din rezera de reealuare
nu poate fi repartizat" direct sau
indirect$ cu excepia cazului n care
reprezint" o plus-aloare realizat".
0irectia a 1II-a
0ac" elementele actiului #i pasiului
incluse n consolidare au fost ealuate
de ntreprinderile incluse n
consolidare prin
metode diferite de cele utilizate pentru
consolidare$ aceste elemente trebuie
reealuate n conformitate cu metodele
utilizate pentru consolidare$ cu
excepia cazului n care rezultatul
reealu"rii nu prezint" o importan"
semnificati".
..
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
corporale nu mai poate fi determinat"$
aloarea actiului prezentat" n bilan trebuie
s" fie aloarea sa reealuat" la data ultimei
reealu"ri$ din care se scad a%ust"rile cumulate
de aloare.
Sumele reprezent*nd diferene de natura
eniturilor #i cDeltuielilor rezultate la reealuare
trebuie prezentate separat n contul de profit #i
pierdere.
Gicio parte din rezera din reealuare nu poate
fi distribuit"$ direct sau indirect$ cu excepia
cazului n care actiul reealuat a fost
alorificat$ situaie n care surplusul din
reealuare reprezint" c*#ti! efecti realizat.
14. +articularit"i de
ealuare a stocurilor
,ostul stocurilor unui prestator de sericii
cuprinde manopera #i alte cDeltuieli le!ate de
personalul direct an!a%at n furnizarea
sericiilor$ inclusi personalul ns"rcinat cu
suprae!Derea$ precum #i re!iile
corespunz"toare.
&n costul de producie poate fi inclus" o
proporie rezonabil" din cDeltuielile care sunt
indirect atribuibile bunului$ n m"sura n care
acestea sunt le!ate de perioada de producie.
Includerea n costul stocurilor a re!iilor
!enerale poate fi adecat" n m"sura n care
reprezint" costuri suportate pentru a aduce
stocurile n locul #i forma dorite.
)xemple de costuri care nu trebuie incluse n
costul stocurilor$ ci sunt recunoscute drept
cDeltuieli ale perioadei n care au surenit$ sunt
urm"toarele:
- pierderile de materiale$ manopera sau alte
costuri de producie nre!istrate peste limitele
normal admise$ inclusi pierderile datorate
risipei:
- cDeltuielile de depozitare$ cu excepia
cazurilor n care aceste costuri sunt necesare
n procesul de producie$ anterior trecerii ntr-o
nou" faz" de fabricaie.
,Deltuielile de depozitare se includ n costul de
producie atunci c*nd sunt necesare pentru a
Articolul 24 &irectiva a I"'a
Actiele fixe corporale$ materiile prime
#i consumabilele care sunt permanent
nlocuite #i a c"ror aloare !lobal" este
de o importan" secundar" pentru
ntreprindere pot fi nre!istrate n acti
la o aloare #i o cantitate fixe$ dac"
aloarea$ cantitatea #i compoziia
acestora nu ariaz" semnificati.
Articolul 25 &irectiva a I"'a
Actiele circulante trebuie ealuate la
preul de acDiziie sau costul de
producie$
Actiele circulante sunt supuse
a%ust"rilor alorice cu scopul de a fi
nre!istrate la aloarea inferioar" de
pia" sau$ n mpre%ur"ri speciale$ la o
alt" aloare inferioar" care le este
atribuit" la data ncDiderii bilanului:
Statele membre pot permite a%ust"ri
alorice excepionale n cazul n care$
n temeiul unei ealu"ri comerciale
rezonabile$ acestea sunt necesare
pentru ca ealuarea acestor elemente
s" nu fie modificat" n iitorul apropiat
din cauza unor fluctuaii alorice.
,uantumul acestor a%ust"ri alorice
trebuie menionat separat n contul de
IAS2 Stocuri
Stocurile deinute de produc"tori de produse
a!ricole #i forestiere$ de produse a!ricole dup"
recoltare #i de minereuri #i alte produse
minerale$ n m"sura n care acestea sunt
ealuate la aloarea realizabil" net" n
conformitate cu practicile bine stabilite din
acele sectoare de actiitate. Atunci c*nd astfel
de stocuri sunt ealuate la aloarea realizabil"
net"$ modific"rile acelei alori sunt
recunoscute n profitul sau pierderea perioadei
n care are loc modificarea:
Stocurile detinute de broMeri-traderi de la bursa
de m"rfuri se ealueaz" la aloarea %ust"
minus costurile de *nzare. Atunci c*nd astfel
de stocuri sunt m"surate la aloarea %ust"
minus costurile de *nzare$ modific"rile alorii
%uste minus costurile de *nzare sunt
recunoscute n profitul sau pierderea perioadei
n care are loc modificarea.
Stocurile trebuie ealuate la aloarea cea mai
mic" dintre cost #i aloarea realizabil" net".
Costl stocrilor trebuie s" cuprind" toate
costurile de cump"rare$ costurile de conersie$
precum #i alte costuri suportate pentru a aduce
stocurile n starea #i n locul n care se !"sesc
n prezent.
Costurile de cuprare a stocurilor cuprind
.7
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
aduce stocurile n locul #i n starea n care se
!"sesc:
- re!iile ;cDeltuielile' !enerale de administraie
care nu particip" la aducerea stocurilor n
forma #i locul final:
- costurile de desfacere:
- re!ia fix" nealocat" costului$ care se
recunoa#te drept cDeltuial" nperioada n care
a ap"rut. Alocarea re!iei fixe asupra costurilor
se face pe baza capacit"ii normale de
producie ;actiitate'.
Actiele de natura stocurilor se ealueaz" la
aloarea contabil"$ mai puin a%ust"rile pentru
depreciere constatate. A%ust"ri pentru
depreciere se constat" inclusi pentru stocurile
f"r" mi#care. &n cazul n care aloarea
contabil" a stocurilor este mai mare dec*t
aloarea de inentar$ aloarea stocurilor se
diminueaz" p*n" la aloarea realizabil" net"$
prin constituirea unei a%ust"ri pentru
depreciere.
-ac obiectul ealu"rii #i stocurile n curs de
execuie.
&n nelesul prezentelor re!lement"ri$ prin
aloare realizabil" net" a stocurilor se nele!e
preul de *nzare estimat care ar putea fi
obinut pe parcursul desf"#ur"rii normale a
actiit"ii$ minus costurile estimate pentru
finalizarea bunului$ atunci c*nd este cazul$ #i
costurile estimate necesare *nz"rii.
&n funcie de specificul actiit"ii$ pentru
determinarea costului pot fi folosite$ de
asemenea$ metoda costului standard$ n
actiitatea de producie sau metoda preului cu
am"nuntul$ n comerul cu am"nuntul.
,ostul standard ia n considerare nielurile
normale ale materialelor #i consumabilelor$
manoperei$ eficienei #i capacit"ii de
producie. Aceste nieluri trebuie reizuite
periodic #i a%ustate$ dac" este necesar$ n
funcie de condiiile
existente la un moment dat.
profit #i pierderi sau n anexa la situaia
financiar":
)aluarea la aloarea inferioar" nu
poate continua dac" motiele pentru
care s-au
f"cut a%ust"rile alorice nu mai sunt
aplicabile:
0ac" actiele circulante fac obiectul
unor a%ust"ri alorice excepionale n
scopuri exclusi fiscale$ cuantumul #i
motiaia a%ust"rilor alorice trebuie
menionate #i %ustificate n anexa la
situaia financiar".
Se aplic" definiia preului de
acDiziie#i respecti a costului de
producie.
,osturile de distribuie nu pot fi incluse
n costurile de producie.
Articolul 67 &irectiva a I"'a
Statele membre pot permite calcularea
preului de acDiziie sau a costului de
producie al stocurilor de bunuri din
aceea#i cate!orie #i al tuturor
elementelor fun!ibile$ inclusi al
inestiiilor$ fie pe baza preurilor medii
ponderate$ fie prin metoda >primul
intrat$ primul ie#itB ;-I-('$ metoda
>ultimul intrat$ primul ie#itB ;8I-(' sau o
metod" similar".
preul de cump"rare$ taxele de import #i alte
taxe ;cu excepia acelora pe care entitatea le
poate recupera ulterior de la autorit"ile
fiscale'$ costurile de transport$ manipulare #i
alte costuri care pot fi atribuite direct acDiziiei
de produse finite$ materiale #i sericii.
Ceducerile comerciale$ rabaturile #i alte
elemente similare sunt deduse pentru a
determina costurile de cump"rare.
Costurile de conversie a stocurilor includ
costurile direct aferente unit"ilor produse$ cum
ar fi costurile cu manopera direct". 0e
asemenea$ ele includ #i alocarea sistematic" a
re!iei de producie$
fix" #i ariabil"$ !enerat" de transformarea
materialelor n produse finite. Ce!ia fix" de
producie const" n acele costuri indirecte de
producie care r"m*n relati constante$
indiferent de olumul produciei$ cum sunt:
amortizarea$ ntreinerea seciilor #i a utila%elor$
precum #i costurile cu conducerea #i
administrarea seciilor. Ce!ia ariabil" de
producie const" n acele costuri indirecte de
producie care ariaz" direct proporional sau
aproape direct proporional cu
olumul produciei$ cum sunt materialele
indirecte #i manopera indirect".
Alte costuri sunt incluse n costul stocurilor
numai n m"sura n care reprezint" costuri
suportate pentru a aduce stocurile n starea #i
n locul n care se !"sesc n prezent. 0e
exemplu$ poate fi adecat" includerea n costul
stocurilor a re!iilor !enerale$ altele dec*t cele
le!ate de producie$ sau a costurilor proiect"rii
produselor destinate anumitor clieni.
,osturi care nu trebuie incluse n costul
stocurilor$ ci sunt recunoscute drept cDeltuieli
ale perioadei n
care sunt suportate:
;a' pierderile de materiale$ manoper" sau alte
costuri de producie nre!istrate peste limitele
normal admise:
.4
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
0iferenele de pre fa" de costul de acDiziie
sau de producie trebuie eideniate distinct n
contabilitate$ fiind recunoscute n costul
actiului.
Cepartizarea diferenelor de pre asupra alorii
bunurilor ie#ite #i asupra stocurilor se
efectueaz" cu a%utorul unui coeficient care se
calculeaz" astfel:
Acest coeficient se nmule#te cu aloarea
bunurilor ie#ite din !estiune la pre de
nre!istrare$ iar suma rezultat" se
nre!istreaz" n conturile corespunz"toare n
care au fost nre!istrate bunurile ie#ite.
,oeficienii de repartizare a diferenelor de pre
pot fi calculai la nielul conturilor sintetice de
!radul I #i II$ pre"zute n +lanul de conturi
!eneral$ pe !rupe sau cate!orii de stocuri.
8a sf*r#itul perioadei$ soldurile conturilor de
diferene se cumuleaz" cu soldurile conturilor
de stocuri$ la pre de nre!istrare$ astfel nc*t
aceste conturi s" reflecte aloarea stocurilor la
costul de acDiziie sau costul de producie$
dup" caz.
0iferenele de pre se nre!istreaz"
proporional at*t asupra alorii bunurilor ie#ite$
c*t #i asupra bunurilor r"mase n stoc.
&n comerul cu am"nuntul poate fi utilizat"
metoda preului cu am"nuntul$ pentru a
determina costul stocurilor de articole
numeroase #i cu mi#care rapid"$ care au mar%e
similare #i pentru care nu este practic s" se
foloseasc" alt" metod".
&n aceast" situaie$ costul bunurilor *ndute se
calculeaz" prin deducerea alorii mar%ei brute
din preul de *nzare al stocurilor. (rice
modificare a preului de *nzare presupune
recalcularea mar%ei brute.
8a ie#irea din !estiune a stocurilor #i altor
actie fun!ibile$ acestea se ealueaz" #i
nre!istreaz" n contabilitate prin aplicarea
uneia din urm"toarele
;b' costuri de depozitare$ cu excepia cazurilor
n care astfel de costuri sunt necesare n
procesul de producie$ anterior trecerii ntr-o
nou" faz" de producie:
;c' re!ii !enerale de administraie care nu
particip" la aducerea stocurilor n starea #i n
locul n care se !"sesc n prezent: #i
;d' costuri de *nzare.
( entitate poate cump"ra stocuri n condiii de
decontare am*nat". Atunci c*nd aran%amentul
conine efecti un element de finanare$ acel
element$ de exemplu$ o diferen" ntre preul
de cump"rare n condiii normale de creditare
#i suma pl"tit"$ este recunoscut ca o cDeltuial"
cu dob*nda de-a lun!ul perioadei de finanare.
Costul stocurilor unui prestator de servicii
&n m"sura n care prestatorii de sericii au
stocuri$ ei le ealueaz" la costurile lor de
producie. Aceste costuri constau$ n primul
r*nd$ n manoper" #i n alte costuri le!ate de
personalul direct an!a%at n
furnizarea sericiilor$ inclusi personalul
ns"rcinat cu suprae!Derea$ precum #i n
cDeltuielile de re!ie de atribuit. Aanopera #i
alte costuri le!ate de *nzare #i de personalul
an!a%at n administraia !eneral" nu se includ$
ci sunt recunoscute drept cDeltuieli n perioada
n care sunt suportate. ,ostul stocurilor unui
prestator de sericii nu include
mar%ele de profit sau cDeltuielile de re!ie
neatribuibile$ care sunt adesea facturate la
preurile impuse de prestatorii de sericii.
0ierse teDnici de ealuare a costurilor
stocurilor$ cum sunt metoda costului standard
sau metoda preului cu am"nuntul$ pot fi
folosite pentru simplificare$ dac" rezultatele
acestor metode aproximeaz" costul. ,osturile
standard iau n considerare nielurile normale
ale materialelor #i consumabilelor$ ale
manoperei$ ale eficienei #i utiliz"rii capacit"ii.
Aceste nieluri trebuie reizuite periodic #i
a%ustate$ dac" este necesar$ n funcie de
./
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
metode:
a' metoda primul intrat - primul ie#it - -I-(:
b' metoda costului mediu ponderat - ,A+:
c' metoda ultimul intrat - primul ie#it - 8I-(.
+otriit metodei Sprimul intrat - primul ie#itS
;-I-('$ bunurile ie#ite din !estiune se
ealueaz" la costul de acDiziie sau de
producie al primei intr"ri ;lot'. +e m"sura
epuiz"rii lotului$ bunurile ie#ite din !estiune se
ealueaz" la costul de acDiziie sau de
producie al lotului urm"tor$ n ordine
cronolo!ic".
Aetoda Scostului mediu ponderatS ;,A+'
presupune calcularea costului fiec"rui element
pe baza mediei ponderate a costurilor
elementelor similare aflate n stoc la nceputul
perioadei #i a costului elementelor similare
produse sau cump"rate n timpul perioadei.
Aedia poate fi calculat" periodic sau dup"
fiecare recepie. +erioada de calcul nu trebuie
s" dep"#easc" durata medie de stocare.
+otriit metodei Sultimul intrat - primul ie#itS
;8I-('$ bunurile ie#ite din !estiune se
ealueaz" la costul de acDiziie sau de
producie al ultimei intr"ri ;lot'. +e m"sura
epuiz"rii lotului$ bunurile ie#ite din !estiune se
ealueaz" la costul de
acDiziie sau de producie al lotului anterior$ n
ordine cronolo!ic".
&n cazul n care aplicarea metodei 8I-(
conduce la solduri creditoare n conturile de
stocuri$ aceast" diferen" se reia pe seama
altor enituri din
exploatare.
Aetoda aleas" trebuie aplicat" cu consecen"
pentru elemente similare de natura stocurilor #i
a actielor fun!ibile de la un exerciiu financiar
la
altul. 0ac"$ n situaii excepionale$
administratorii decid s" modifice metoda
pentru un anumit element de stocuri sau alte
actie fun!ibile$ n notele explicatie trebuie s"
condiiile actuale.
Aetoda preului cu am"nuntul este adesea
folosit" n comerul cu am"nuntul pentru a
ealua costul stocurilor de articole numeroase
#i cu mi#care rapid"$ care au mar%e similare #i
pentru care nu este practic s" se foloseasc"
alt" metod" de determinare a costului. ,ostul
stocurilor este calculat prin deducerea din
preul de *nzare al
stocului a procentului corespunz"tor de mar%"
brut". +rocentul utilizat ia n considerare
stocurile care au fost cotate n sc"dere p*n"
sub nielul preului de *nzare iniial. Adesea
este utilizat un procent mediu pentru fiecare
departament de *nzare cu am"nuntul.
,ostul acelor stocuri care nu sunt de obicei
fun!ibile #i al acelorbunuri sau sericii produse
#i destinate unor anumite proiecte trebuie s"
fie determinat prin identificarea specific" a
costurilor lor indiiduale. Identificarea specific"
a costului presupune atribuirea costurilor
specifice elementelor identificate ale stocurilor.
Acest tratament contabil este adecat pentru
acele elemente care sunt destinate unui
anumit proiect$ indiferent dac" au fost
cump"rate sau produse.
,ostul stocurilor$ altele dec*t cele tratate mai
sus$ trebuie determinat cu a%utorul formulei
primul intrat$ primul ie#it ;-I-(' sau al formulei
costului mediu ponderat. ( entitate trebuie s"
foloseasc"
aceea#i formul" de determinare a costului
pentru toate stocurile de natur" #i utilizare
similar" pentru entitate. +entru stocurile de
natur" sau utilizare diferit"$ pot fi %ustificate
formule diferite de determinare a costului.
-ormula -I-( presupune c" elementele care
au fost produse sau cump"rate primele sunt
cele care se *nd primele #i$ prin urmare$
elementele care r"m*n n stoc la sf*r#itul
perioadei sunt cele care au fost cump"rate sau
produse cel mai recent. +rin formula costului
.5
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
se prezinte urm"toarele informaii:
- motiul modific"rii metodei$ #i
- efectele sale asupra rezultatului.
( entitate trebuie s" utilizeze acelea#i metode
de determinare a costului pentru toate stocurile
care au natur" #i utilizare similare. Goiunea de
2utilizare similar"B este proprie fiec"rei entit"i.
+entru stocurile cu natur" sau utilizare diferit"$
folosirea unor metode diferite de calcul al
costului poate fi %ustificat".
143. - 1aloarea produselor #i sericiilor n curs
de execuie se determin" prin
inentarierea produciei neterminate la sf*r#itul
perioadei$ prin metode teDnice de
constatare a !radului de finalizare sau a
stadiului de efectuare a operaiilor
teDnolo!ice #i ealuarea acesteia la costurile
de producie.
,ontabilitatea stocurilor se ine cantitati #i
aloric sau numai aloric prin folosirea
inentarului permanent sau a inentarului
intermitent.
&n condiiile folosirii inentarului permanent$ n
contabilitate se nre!istreaz" toate operaiunile
de intrare #i ie#ire$ ceea ce permite stabilirea #i
cunoa#terea n orice moment a stocurilor$ at*t
cantitati$ c*t #i aloric.
Inentarul intermitent const" n stabilirea
ie#irilor #i nre!istrarea lor n contabilitate pe
baza inentarierii stocurilor la sf*r#itul
perioadei.
)ntit"ile care utilizeaz" metoda inentarului
intermitent efectueaz" inentarierea faptic" a
stocurilor conform politicilor contabile$ dar nu
mai t*rziu de finele perioadei de raportare
pentru care au de determinat obli!aii fiscale.
Aplicarea metodei inentarului intermitent
presupune respectarea Gormelor priind
or!anizarea #i efectuarea inentarierii
elementelor de natura actielor$ datoriilor #i
capitalurilor proprii.
Aetoda inentarului intermitent const" n faptul
mediu ponderat se calculeaz" costul fiec"rui
element pe baza mediei ponderate a costurilor
elementelor similare aflate n stoc la nceputul
perioadei #i a costului elementelor similare
produse sau cump"rate n timpul perioadei.
Aedia poate fi calculat" periodic sau dup"
recepia fiec"rui transport$ n funcie de
circumstanele n care se !"se#te entitatea.
.E
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
c" intr"rile de stocuri nu se nre!istreaz" prin
conturile de stocuri$ ci prin conturile de
cDeltuieli.
Stabilirea ie#irilor de stocuri n cursul perioadei
are la baz" inentarierea faptic" a stocurilor la
sf*r#itul perioadei. Ie#irile de stocuri se
determin" ca
diferen" ntre aloarea stocurilor iniiale$ la
care se adau!" aloarea intr"rilor$ #i aloarea
stocurilor la sf*r#itul perioadei stabilite pe baza
inentarului.
Inentarul intermitent nu se utilizeaz" n
comerul cu am"nuntul n situaia n care se
aplic" metoda !lobal-aloric".
Actiele de natura stocurilor nu trebuie
reflectate n bilan la o aloare mai mare dec*t
aloarea care se poate obine prin utilizarea
sau *nzarea lor. &n
acest scop$ aloarea stocurilor se diminueaz"
p*n" la aloarea realizabil" net"$ prin
reflectarea unei a%ust"ri pentru depreciere.
1/. ,orectarea erorilor
contabile
Corectarea erorilor contabile
)rorile constatate n contabilitate se pot referi
fie la exerciiul financiar curent$ fie la exerciiile
financiare precedente.
,orectarea erorilor se efectueaz" la data
constat"rii lor.
)rorile din perioadele anterioare sunt omisiuni
#i declaraii eronate cuprinse n situaiile
financiare ale entit"ii pentru una sau mai
multe perioade anterioare rezult*nd din
!re#eala de a utiliza sau de a nu utiliza
informaii credibile care:
a' erau disponibile la momentul la care
situaiile financiare pentru acele perioade au
fost aprobate spre a fi emise:
b' ar fi putut fi obinute n mod rezonabil #i
luate n considerare la ntocmirea #i
prezentarea acelor situaii financiare anuale.
Astfel de erori includ efectele !re#elilor
matematice$ !re#elilor de aplicare a politicilor
contabile$ i!nor"rii sau interpret"rii !re#ite a
IAS 5 +olitici contabile$ modific"ri ale
estim"rilor contabile #i erori
)rorile perioadei anterioare reprezint" omisiuni
#i declaraii eronate cuprinse n situaiile
financiare ale entit"ii pentru una sau mai
multe perioade anterioare$ rezult*nd din
neutilizarea sau utilizarea !re#it" a informaiilor
fiabile care:
;a' erau disponibile la momentul n care s-a
autorizat publicarea situaiilor financiare pentru
acele perioade: #i
;b' ar fi putut fi obinute #i luate n considerare$
n mod rezonabil$ la ntocmirea #i prezentarea
acelor situaii financiare.
Astfel de erori includ efecte ale erorilor
matematice$ !re#eli n aplicarea politicilor
contabile$ ne!li%area sau interpretarea !re#it" a
faptelor #i fraude.
/etratarea retroactiv reprezint" corectarea
recunoa#terii$ a ealu"rii #i a prezent"rii
alorilor elementelor situaiilor financiare$ ca #i
7<
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
eenimentelor #i fraudelor.
,orectarea erorilor aferente exerciiului
financiar curent se efectueaz" pe seama
contului de profit #i pierdere.
,orectarea erorilor semnificatie aferente
exerciiilor financiare precedente se
efectueaz" pe seama rezultatului reportat.
)rorile nesemnificatie aferente exerciiilor
financiare precedente se corecteaz"$ de
asemenea$ pe seama rezultatului reportat.
9otu#i$ pot fi corectate pe seama contului de
profit #i pierdere erorile nesemnificatie.
)rorile nesemnificatie sunt cele de natur" s"
nu influeneze informaiile financiar-contabile.
Se consider" c" o eroare este semnificati"
dac" aceasta ar putea influena deciziile
economice ale utilizatorilor$ luate pe baza
situaiilor financiare anuale. Analizarea dac" o
eroare este semnificati" sau nu se
efectueaz" n context$ a*nd n edere natura
sau aloarea indiidual" sau cumulat" a
elementelor.
&n notele la situaiile financiare trebuie
prezentate informaii suplimentare cu priire la
erorile constatate.
,orectarea erorilor aferente exerciiilor
financiare precedente nu determin"
modificarea situaiilor financiare ale acelor
exerciii.
&n cazul erorilor aferente exerciiilor financiare
precedente$ corectarea acestora nu presupune
a%ustarea informaiilor comparatie prezentate
n situaiile financiare.
Informaii comparatie referitoare la poziia
financiar" #i performana financiar"$ respecti
modificarea poziiei financiare$ sunt prezentate
n notele explicatie.
&nre!istrarea storn"rii unei operaiuni contabile
aferente exerciiului financiar curent se
efectueaz" fie prin corectarea cu semnul
minus a operaiunii iniiale ;stornare n ro#u'$
fie prin nre!istrarea iners" a acesteia
cum erorile perioadei anterioare nu ar fi existat.
)rorile pot ap"rea cu priire la recunoa#terea$
ealuarea$ prezentarea sau descrierea
elementelor situaiilor financiare. Situaiile
financiare nu sunt conforme cu I-CS-urile n
cazul n care conin fie erori semnificatie$ fie
erori nesemnificatie f"cute n mod intenionat
pentru a obine o anumit" prezentare a poziiei
financiare$ a performanei
financiare sau a fluxurilor de trezorerie ale unei
entit"i. )rorile poteniale ale perioadei curente
descoperite n acea perioad" sunt corectate
nainte de a se autoriza publicarea situaiilor
financiare.
9otu#i$ se nt*mpl" uneori ca erori
semnificatie s" nu fie descoperite p*n" ntr-o
perioad" ulterioar" #i aceste erori ale perioadei
anterioare sunt corectate n informaiile
comparatie prezentate n situaiile financiare
pentru acea perioad" ulterioar".
( entitate trebuie s" corecteze retroacti
erorile semnificatie ale perioadei anterioare n
primul set de situaii financiare a c"ror
publicare a fost autorizat" dup" descoperirea
acestora$ prin:
;a' retratarea alorilor comparatie pentru
perioada ;perioadele' anterioar" ;anterioare'
prezentat" ;prezentate' n care a ap"rut
eroarea:
sau
;b' dac" eroarea a ap"rut nainte de cea mai
ndep"rtat" perioad" anterioar" prezentat"$
retratarea soldurilor de descDidere ale
actielor$ datoriilor #i capitalurilor proprii pentru
cea mai ndep"rtat" perioad" anterioar"
prezentat".
5imitri ale retratrii retroactive
( eroare a perioadei anterioare trebuie
corectat" prin retratare retroacti"$ cu excepia
cazului c*nd sunt imposibil de determinat fie
efectele specifice perioadei$ fie efectul
cumulati al erorii.
71
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
;stornare n ne!ru'$ n funcie de politica
contabil" #i pro!ramele informatice utilizate.
,*nd sunt imposibil de determinat efectele
specifice perioadei ale unei erori priind
informaiile comparatie pentru una sau mai
multe
perioade prezentate$ entitatea trebuie s"
retrateze soldurile iniiale ale actielor$
datoriilor #i capitalurilor proprii pentru cea mai
ndep"rtat"
perioad" pentru care este posibil" retratarea
retroacti" ;care poate fi perioada curent"'.
,*nd este imposibil de determinat$ la nceputul
perioadei curente$ efectul cumulati al unei
erori asupra tuturor perioadelor anterioare$
entitatea trebuie s" retrateze informaiile
comparatie pentru a corecta eroarea
prospecti ncep*nd cu cea mai ndep"rtat"
dat" posibil".
,orectarea unei erori dintr-o perioad"
anterioar" este exclus" din profitul sau
pierderea perioadei n care eroarea a fost
descoperit".
(rice informaie prezentat" priind perioade
anterioare$ inclusi orice rezumate istorice ale
datelor financiare$ este retratat" ncep*nd cu
cel mai ndep"rtat moment posibil din trecut.
,*nd este imposibil de determinat aloarea
unei erori ;de exemplu o !re#eal" n aplicarea
unei politici contabile' pentru toate perioadele
anterioare$ entitatea$ n conformitate cu punctul
.7$ retrateaz" prospecti informaiile
comparatie ncep*nd cu cea mai ndep"rtat"
dat" posibil". A#adar$ nu ia n considerare
poriunea din retratarea cumulati" a actielor$
a datoriilor #i a capitalurilor proprii ap"rute
nainte de acea dat". +unctele 7<-73 ofer"
ndrum"ri priind situaiile n care este
imposibil de corectat o eroare pentru una sau
mai multe perioade anterioare.
,orect"rile erorilor se difereniaz" de
modific"rile estim"rilor contabile. )stim"rile
contabile$ prin natura lor$ sunt aproxim"ri care
pot necesita reizuire pe m"sur" ce se afl"
72
Aspect, concept Conform reglementrilor aprobate prin
OMFP 3055 2009
Conform Directivelor eropene Conform !A" !F#"
informaii suplimentare. 0e exemplu$ c*#ti!ul
sau pierderea recunoscut;"' ca fiind datorat;"'
rezol"rii unei situaii nepre"zute nu
reprezint" corectarea unei erori.
0irectie: Dttp:66eur-lex.europa.eu
73