Sunteți pe pagina 1din 1

Sapcie ani da acasa

Drajii mei, da la o vreme cred ca scit ca traba-i groasa:


Cineretu nu mai are aia sapcie ani d-acasa!...
S m-ar plase sa fiu dascal, sa le dau la fiscecare,
La naroz ascia cineri, cce-un patru la purtare!

Ascultat-ma pa minie, vreu sa scie az tot natu
Ca d-o vreme cineretu fasie da rusne satu.
Nu va zc nisio minsiuna, sa veget sie ntmplare
Am patt n vara asta, da Sntamaria Mare.

Ca m-am dus da gimineata, pntru-asa, v-un seas o doua
Sa ma rog ca tot crescinu la bisarica a noua.
S m-am tras mai la o parce, ca tot omu al cumince,
Sa ascult cum sa cuvine sie ne zse dom parince.

Cnd colo, sa vez comegie: uice-asa, n graba mare
Un copil sa baga-nuntru dohanind dntr-o tgare!
Am ramas ca prostu-n ploaie s d-asa o grozavie
M-or scapat pa jios Pleiboiu s uiaga da rachie!