Sunteți pe pagina 1din 51

ROMANIA

CURTEA CONSTITUTIONALA
P al at ul P ar l am ent ul ui
Cal ea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. ROMPOLYKEM S.R.L cu domiciliul/sediul in prin afipre la up Curia Constitutionale este
chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, i n cal i t at e de parte in proces cu S.C.
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptici de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA Cu pr ezent a, se com uni cd ur naar oar el e:
P r ezent ar ea nu est e obl i gat or i e. In cal de nepr ezent ar e, judecat a se face i n l i ps, confor m l egi i .
l 'r i n i nm anar ea ci t at i ei , sub sem nat ur a de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sau convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat l i , eel ci t at est e pr ezum at 0 ar e i n cunost i nt a si t er m enel e de judecat a ul t er i oar e acel ui a pent r u car e ci t at i a i -a l ost i nm fi nat a.
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i l l or (l e neconst i t ut i onal i t at e, pr i de pot t i r epr ezent at e pr i n avocat i car e au o vechi m e i n
pr ofesi e de cel put i n 5 ani de l a defi ni t i var e. P r ezent ar ea i n fat a Cunii Const i t ut i onal e Mr i l l egi t i m at i e de avocat sau Cu 0 l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t 5 a bi l i t ar ea de a r epr ezent a pt i r t i l e l a aceast 5 Cur t e at r age i m posi bi l i t at ea r epr ezent 5r i i de cAt r e acel avocat a par t i i Cu car e s-a
i nt hei at cont r act ul de asi st ent i l jur i di ca si nu const i t ui e, i n si ne, m ot h , pent ni am i t har ea sol ut i onAr i i cauzei .
P er soanel e jur i di ce pot Ii r ep r ezent at e si de cAt r e consi l i er i jur i di ci a i acest or a, i n condi t i i l e Legi i nr .514/2003
PRE8EDINTE,

GREFIER,
r
*Se decupeaza ci ramcine la destinatar
PRE$ED1NTE,
L. S.
GREF1ER,
11,k
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea BI
Sectorul 5, 050725 Bucure0 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. CATENA S.R.L cu domiciliul/sediul in prin afipre la up CurIii Constitutionale este chemat(d)
la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces Cu S.C. CONSTRUCTII
FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind proeedura insolventei
0 datA cu prezenta, Sc comunicA urtnAtoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentarc, judecata se face in lipsA, conform legii.
Prin inmanstrea citatiei, sub semnaturii de primire, personal situ prin reprezcntant legal situ conventional, pentru un termen de
judecatA, cel eitat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judeeata ultcrioare acelnia pentru care eitatia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partite pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de eel pulin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in rata Curtii Constitutionale Thr legitimatie de avocat situ eu o legitimatie din care
no rczulta abilitarea de a rcprezenta partik la aceasta Curie atrage imposibilitates reprezentarii de cant acel avocat a pArtii Cu care s-a
ineheiat contractul de asistenta juridieA si nu eonstituie, in sine, motiv pentru amfinarea solutionarii eauzei.
Persoanele juridice pot Ii reprezentate si de catre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.51412003
*Se decupeaza si rotnane la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea BI
Sectorul 5, 050725 Bucure0 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. SIMTEX ORGANISMUL DECERTIFICARES.R.L cuin prin afi pr e l a up
Curtii Constitutionale este chemat(d) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in
proces cu S.C. CONSTRUCT!! FEROV1AREMOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 (lath cu prezenta, se comuniea urmAtoarele:
P r ezent ar ea nu est e obl i gat or i e. In caz de nepr ezent ar e, judecat a se face i n l i ps5, confor m l egi i .
P r i n i nm anar ea ci t at i ei , sub sem nat ur a de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sau convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat a, cel ci t at est e pr ezum at a ar e i n cunost i nt a
fl
t er m enel e de judecat a ul t er i oar e acel ui a pcnt r u car e ci t at i a i -a l ost i nm fi nat a.
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, p5r fi l e pot t i r epr ezent at e pr i n avocat i car e au o vechi m e i n
pr ofesi e de cel put i n 5 ani de l a defi ni t i var e. P r ezent ar ea i n r at a Oul u Const i t ut i onal e fi fr A l egi t i m at i e de avocat si t u cu 0 l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t a ahi l i t ar ea de a r cpr ezent a par t i l e l a aceast a Cur t e at r age i m posi bi l i t at ea r epr ezent fi r i i de c5t r e acel avocat a pfi r t i i Cu car e s-a
i nchei at cont r act ul de asi st ent a jur i di ca si nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pent r o am anar ea sol ut i on 5r i i cauzei .
P er soanel e ju r i d i ce pot fi r ep r ezent at e si de cal m consi l i er i ju r i d i ci ai acest or a, condi t i i l e Legi i nr .514/2003
P RE$EDINTE,
L.S.
*Se decupeaza i ra eine la clestinatar
GREFIER,
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea 131
Sectorul 5, 050725 Bucure5ti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr . 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. DELTA DISTRIBUTION S.A. cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa Curtii Constitutionale
este chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C.
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se eomunicA urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezenta re, judecata se face in lipsk conform legii.
Prin inmanarea citatiei, sub seninatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, eel citat este prezumat cif are in cunostintA $i termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost innifinatA.
In eauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitufionalitate, pArtile pot Ili reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel min 5 ani de In definitivare. Prezentarea in fata
Curlii
Constitutionale Tara legitimatie de avocat sau Cu o legitimatie din care
nu !width abilitarea de a reprezenta pArtile la aceastA Curte atrage imposibilitatea reprezentiirii de cAtre acel avocat a parlii Cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridic 5 $i nu constituie, in sine, motiv pentru anuinarea solutionarii cauzei.
Persoanele juridice pot Ii reprezentate $i de catre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
GREFIER, PRE$ED1NTE,
L. S.
*Se decupeaza ranidne la destinatar
_
PRESED NTE,
L.S.
GREFIER,
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisA la data de 26.01.2012
S.C. MOLID TOTAL SECURITY S.A. cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa Curtii
Constitutionale este chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
cu S.C. CONSTRUCT!! FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judecata se face in lipsa, conform legii.
l' rin infminarea citatiei, sub semnAtura de primire, personal sau prin rcprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecatfl, eel citat este prezumat cA are in cunostinta si termencle de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partile pot ft reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie dc cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in &fa Curtii Constitutionale fr legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
nu rezultA abilitarea de a reprezenta partile la accastA Curte atrage imposibilitatea reprezentArii de dare acel avocat a pArtii Cu care s-a
inchciat contraetul de asistenta juridica xi nu constituie, in sine, moll y pentru anulnarea solutionarii cauzei.
Persoanele juridice pot Ii reprezentate si de cAtre consilieri juridici ai acestora, in condi/file Legii nr.514/2003
\I
*Se decupeaza ramcine la destinatar
-
GREFIER, PRESEDI TE,
L. S.
I
*Se decupeath si rtipf rine la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONST1TUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea 131
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 6950/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A Cu domiciliul/sediul in prin afipre la up
Curtii Constitutionale este chemat(A) la aceastA Curie pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de autor al
excep(iei in proces cu S.C. MECHEL SERVICE ROMANIA S.R.L., S.C. TOTAL
CONSULTING&DEVELOPMENT S.R.L., S.A. ARABESQUE S.R.L., UTILOGIS S.R.L., pentru
solutionarca exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006
privind proccdura insolventei
0 data cu prezenta, se comuniel urrnatoarele:
l' rezentarea nu este obligatorie. In en de ncprezentare, judecata se face in lipsti, conform legii.
l' rin Inmanarea citatiei, sub semntitura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat cif are in cunostintilfl termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citalia i-a lost innignata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partile pot ft reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fatal Curti' Constitutionale fr legitimatie de avocat sau Cu 0 legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezcnta partile la aceasta Carte atrage imposibilitatea reprezentarii de cane acel avocat a 010 cu care s-a
incheiat contractul de asistent5 juridica si nu constituie, in sine, moth' pcntru amlinarea solutionnii cauzei.
Persoanele juritlice pot ft reprezentate si de cAtre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
GREFIER,
roc
*Se decupeaza si iiiinane la destinatar
PRE$ED1NTE,
L. S.
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr . 695D/2011
CITATIE
em i sa l a dat a t i e 26.01.2012
S.C. LINDA ECOTIL S.R.L cu domiciliul/sediul in prin afipre l a up Curtii Constitutionale este
chemat(A) la aceastA Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in cal itate de parte in proces cu S.C.
CONSTRUCT!! FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea ezeeptiei de neconst i t u(i onal i t at e a
di spozi t i i l or ar t .15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data CUprezenta, se comunicA urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. in cal de neprezentare, judecata se face in lipsa, conform legii.
Prin inm5narea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, eel chat este prezumat a are in cunostint5 si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea excel-4510r de neconstitutionalitate, partile pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de Ia definitivare. Prezentarea in fata Curia Constitutionale farh legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta ptirtile Ia aceashl Curte atrage imposibilitatea reprezent5rii de atm acel avocat a Wirth Cu care s-a
incheiat contractul de asistent5 juridica si nu constituie, in sine, moth , pentru anuinarea solutionarii cauzei.
Persoanele juridice pot fl reprczentate si de catre consilieri juridici ai acestora, in conditfile I.egii nr514/2003
P RE$ED1 TE,
L.S.
CREF1ER,
1101-
*Se decupeazi si ratntine la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B!
Sectorul 5, 050725 Bucurqti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr . 695D12011
CITATIE
emisa l a data de 26.01.2012
S.C. LADY MARY COMPANY cu domiciliul/sediul in prin afipre la ua Curtii Constituponale este
chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, on 9, in calitate de parte in proces Cu S.C.
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solulionarea exceppei de neconstituponalitate a
dispozipilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.8512006 privind procedura insolventei
0 data Cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judccata se face in lipsit, conform legii.
Prin inmanarea citatiei, sub semnaturti de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, eel citat este prezumat cif are in cunostinta si termenele de judecatA ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmanata.
In cauz.ele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partile pot 11 reprezentate prin avocati care au o vechime in
prufesie de eel putin 5 ani de la definitivare. l' rezentarea in fata Curtii Constitutionale flirt legitimatie de avocat sau Cu o legitimatie din care
nu rezullA abilitarea dc a reprezenta partite la accasta Curte atrage imposibilitatea reprezentArii de catre acel avocat a partii Cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amfinarea solutionarii
Persoancle juridice pot ti reprezentate si de catre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr514/2003
PRESEDINTE,
L.S.
1
*Se decupeazo i ramcine la clestinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucurqti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A. cu domiciliul/sediul in prin afiare la ua Curtii
Constitutionale este chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
CUS.C. CONSTRUCT!! FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitulionalitate a dispoziliilor art.I5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind proeedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunicd urmdtoarele:
P r ezent ar ea nu est e obl i gat or i e. i n cat de nepr ezent a r e, judecat a se face i n l i psa, confor m l egi i .
P r i n i nm anar ea ci t al i ei , sub sem nat ur a de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sau convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat a, cel ci t at est e pr ezum at ca ar e i n cunost i nt a si t er m enel e de judecat a ul t er i oar e acel ui a pent r u car e ci t at i a i -a l ost i nm Anat A.
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, par t i l e pot ft r epr ezent at e pr i n avocat i car e au o vechi m e i n
pr ofesi e de eel put i n 5 ani de l a defi ni t i var e. P r ezent ar ea i n fat a Cur t i i Const i t ut i onal e Sul l egi t i m at i e de avocat sau cu 0 l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t a abi l i t ar ea de a r epr ezent a par t i t e Ia aceast n Cor t e at r age i m posi bi l i t at ea r epr ezent ar i i de cat r e acel avocat a pAr t i i cu car e S-11
i nchei at cont r act ul de asi st enp jur i t l i ca si nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pent r u am l i nar ea sol ut i on5r i t cauzei .
P er soanel e jur i t l i ce pot ft r epr czent at e si de afi r e consi l i er i jur i di ci ai accst or a, i n condi l i i l e Legi t nr .514/2003
GREFIER,
CvW
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea 131
Sectorul 5, 050725 Bucurqti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D12011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Aicoboaie Mircea cu domiciliul/sediul in prin afipre la ma Curtii Constitutionale este chemat(a) la
aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCT!!
FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunicA urmAtoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. in caz de neprezentare, judecata se face in lipa, conform legii.
Prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat cA arc in cunostinta $i termencle de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea cut:Minor de neconstitutionalitate, p5rtile pot fi reprezentatc prin avocati care au o vechime in
profesie de cel pulin 5 an' de la definitivare. Prezentarea in fala Constitulionale fara legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta pArtile la aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de catre acel avocat a partii cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica $i nu constituie, in sine, motiv pentru am5narea solutionArii cauzxi.
l' ersoanele juridice pot Ii reprezentate $i de dare consilieri juridiei ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
PRESEDINTE,

GREFIER,
L.S.
*Se decupeaza r ne Ia destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucurqti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 6950/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. IRCOS COMPANY S.R.L cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa Curtii Constitutionale este
chemat(d) la aceastd Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C.
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunicA urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. i n caz de ncprezentare, judecata se face in lipsa, conform legit.
Prin innutmarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, ' mitre un termen de
judecata, cel citat este prezumat cA are in cunostinta
fl
termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citafie i-a lost
In cauzele privind solulionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partite pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime in
prolesie tie eel Min 5 ani de la definitivare. l' rezentarea in fala Curia Constitutionale fart' legitimalie de avocet sau cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta parfile la aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de catre acel avocet a parlii Cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constitute, in sine, motiv pentru amanarea solution:Ira cauzei.
Persoanele juridice pot fi reprezentate si de catre consilieri ju rid ici at acestora, in condittile I.egii nr.514/2003
GREFIER, PRESEDINIE,
L.S.
*Se decupeaza yi rameine la destinatar
-n n -n a1111111Mal l IIIMMYsi sl ISIIIIIIIMIIIIIMSr al i i d1111111INISIMI111
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea BI
Sectorul 5, 050725 Bucure0 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr . 695D/2011
CITAT 1E
emisA la data de 26.01.2012
S.C. V.R.G. INTERNATIONAL S.R.L Cu domiciliul/sediul in prin afipre la usa Curtii
Constitutionale este chemat(5) la aceastd Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
cu S.C. CONSTRUCT!! FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a disporitillor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.8512006 privind proccdura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judecata se face in iips, conform legii.
Prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat di are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i- a lost innAnata.
In cauzele privind solutionarea excepliilor de neconstitutionalitate, partite pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de In definitivare. Prezentarea in Cala Curti' Constitutionale f5ril legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
nu rezulta a bilitarca de a reprezenta [Agile Ia aceasta Carte atrage imposibilitatea reprezenthrii de c5tre acel avocat a partii cu care s- a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amilnarea solutionlirii cauzei.
Persoanele ju rid ice pot Ii rep rezentate si de clitre consilieri ju rid id a i acestora, in cond itiile I.egii nr.514/2003
GREF1ER, PRESEDINTE,
L.S.
I;
*Se decupeath si ran, nd la destinatar
FRESEDI7TE,
L.S.
GREFIER,
Lin\
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucure0 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Popa Stefan Cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa Curtii Constitutionale este chemat(a) la aceasta
Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE
MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a)
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. i n caz de neprezentare, judecata se face in lips5, conform legii.
Prin innuinarea citatiei, sub semn5tura de primire, personal situ prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecatii, cel citat este prezu mat c are in cunostinta si termenelc de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost innuinat5.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partile pot fi reprezentate prin avocali care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fata Curtii Constitutionale fara legitimatie de avocat sau Cu 0 legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta panne In aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de catre steel avocat a partii cu care s-a
incheiat contractul de asistenfii juritlica si nu constituie, in sine, motiv pentru anuinarea .solutionArii cauzei.
Persoanele juridice pot fl reprezentate si de catre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
*Se decupeath ratnEine la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucure0 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. SALUBRIS S.A. cu domiciliul/sediul in prin afiare la up Curtii Constitutionale este chemat(a)
la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRLICTII
FEROV1ARE MOLDOVA
S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozipilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmatoarele:
P r ezent ar ca nu est e obl i gat or i c. i n caz de nepr ezent ar e, judecat a Sc face i n l i psa, confor m l egi i .
P r i n i nm i l nar ea ci t at i ei , sub sem nat ur a de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sau convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat a, eel ci t at est e pr czum at cal ar e i n cunost i nt a $i t cr m enel e de judecal a ul t er i oar e accl ui a pent r u car e ci t at i a i -a l ost i nm fi nat a.
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, par t i t e pot Ii r epr ezent at e pr i n avocat i car e au o vechi m e i n
pr ofesi e de cel put i n 5 ani de l a defi ni t i var c. P r ezent ar ca i n r at a Cur i a Const i t ut i onal e fl i r a l egi t i m at i e de avocat sau cu o l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t a abi l i t ar ea de a r epr ezent a par t i t e l a aceast a Cur t e at r age i m posi bi l i t at oi r epr ezent ar i i de cat r e acel avocat a par t i i cu car e s-a
i nchei at cont r act ul de asi st ent a jur i di cA$i nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pent r u am fi nar ea sol ut i onar i i cauzei .
P er soanel e jur i di ce pot Ii r epr ezent at e si de cat r e consi l i er i jur i di c' ai acest or a, i n condi t i i l e Legi i nr .514/2003
PRESED1N' E,GREF1ER,
L. S.
*Se decupeaza ii ramane la destinalar
_
GREFIER,
r' n
*Se decupeaza i ramone la destinatar
PRESEDINTE,
L. S.
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Luca Lucian Cu
domiciliul/sediul in prin afisare la up Curtii Constitutionale este chemat(a) la aceasta
Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu
S.C. CONSTRUCTII FEROYIARE
MOLDOVA
S.A pentru solutionarea exceptiei de ncconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a)
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comuniea urmAtoarele:
P r ezent ar ea no est e obl i gat or i e. In caz de nep r ezent a r e, judecat a se face i n l i psa, confor m l egi i .
P r i n i nm anar ea ci t at i ei , sub sem nAt ur a de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sau convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat A, eel chat est e pr ezum at a ar e i n cunost i nt a
fl
t er m cnel e de judecat a ul t er i oar e acel ui a pent r u car e chap i -a l ost i nm fi nat A.
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, par t i l e pot fi r epr ezent at e pr i n avocat i car e au o vechi m e i n
pr ofesi e de cel put i n 5 ani de l a defi ni t i var e. P r ezent ar cat i n fat a Cur t i i Const i t ul i onal e Mr a l egi t i m at i e de avocat sau Cu 0 l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t a abi l i t ar ea de a r epr ezent a pAr t i l e Ia aceast a Cur t e at r age i m posi bi l i t at ea r epr ezent ar i i de cat r e acel avocat a Wi r t h cu car e s-a
i nchei at cont r act ul de asi st ent l i jur i di ca si nu const i t ui e, i n si ne, m ot h pcnt r u am fi nar ea sol ut i onar i i cauzei .
P er soanel e jur i di ce pot fi r epr ezent at e si de cAt r e consi l i cr i jur i di ci ai acest or a, i n condi t i i l e Legi i nr .514/2003
PRESEDI E, GRE H ER,
r,
*Se decupeaza ram'ane la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucurqti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. TEH NOEXPERT S.R.L Iasi cu domiciliul/sediul in prin afipre la ua Curtii Constitutionale
este chemat(d) la aceastd Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C.
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.8512006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urrnatoarele:
Prezentarca nu este obligatorie. in caz de neprezenta re, judecata se face in lipsit, conform legii.
Prin inmanarea eitatiei, sub semnatura de primirc, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru on termen de
judecata, eel citat este prezu mat ca are in cunostinta xi termenele de judecatii ulterioare aecluia pentru care citatia i-a lost inmanatt
In cauzele privind solutionarca exceptiilor de neeonstitutionalitate, partite pot ti reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivarc. Prezentarea in fata Cu rtii Constitutionak fara legitimatie de avocat sau cu 0 legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partite la aceasta Corte atrage imposibilitatea reprezentarii de eatre acel avocal a parfii Cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica xi nu constituie, in sine, moth pentru amanarea solutioniirii cauzei.
Persoanele juridice pot fi reprczentate si de catre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
(74
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucureti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695012011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. TRAKIS PROD COMSERV S.R.L. Cluj Napoca cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa
Curjii Constitujionale este chemat(a) la aceasta. Curte pentru data de 02.02.2012, era 9, in calitate de parte in
proces cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solujionarea exceptiei de
neconstitujionalitate a dispozijiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenjei
0 data cu prezenta, se comtuilca urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judecata se face Mlipsa, conform legii.
Prin inmfmarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sail conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citafia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea excepliilor de neconstitutionalitate, pride pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fata Curtii Constitutionale fara legitimajie de avocat sau cu o legitimafie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta pArfile In aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentArii de cAtre acel avocat a pArlii Cu care s-a
ineheiat contractul de asistentA juridicasi nu constituie, in sine, motiv pentru amilnarea solutionarii cauzei.
Persoanele juridice pot fi reprezen tate si de catre consilieri juridici ai aces tora, in conditiile I,egii nr.514/2003
PRE$ED1NTGREFIER,
L.S.
,
*Se decupeaza i ramdneld destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.0 CONEST S.A. Iasi cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa Curtii Constitutionale este chemat(a)
la aceasta Cu rte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces Cu S.C. CONSTRUCTII
FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunicA urmatoarele:
Prczentarea nu este obligatorie. in caz de ncprezentare, judecata se face in lipsA, conform legit.
Prin inmAnarca citatici, sub scmnatura de primire, personal sau prin rcprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecatA, cel citat este prezumat di arc in cunostintii si termenele de judecata ulterioare aceluia pcntru care citatia i-a fast inmanatA.
In cauzcle privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partite pot 11 reprezentate pun avocati care au a vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fata Cmlii Constitutionale fltrfl legitimatie de avocat sau Cu o legitimatie din care
nu rezult5 abilitarca de a rcprezenta pArtile la accastii Curte atrage imposibilitatca reprezentarii de catre acel avocat a WOcu care s-a
incheiat contractul de asistentA juritlica si nu constituie, in sine, motiv pcntru amfinartut solutionarii cauzei.
Pe rsoanelc juridice pot ti reprezentate si de catre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.51412003
PRESEDRYTE,
LAS. 7
1.
*Se decupeaza si rtimane la destinatar
GREF1ER,
/Th
GREFIER,
I
,
*Se decupeath i rama e la destinatar
PRESEDI E,
L S
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucureti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L Constanta cu domicili ul/sedi ul in prin afisare la usa Cur(ii
Constitutionale este chemat(S) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea excepliei de
neconstitutionalitate a dispozillilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunicA urmatoarele:
Prezentarea nu este obligutorie. In caz de neprezentare, judecata se face in lipsa, conform legit.
Prin inmanarea citatiei, sub semnlitura de primire, personal sau prin reprezentant legal sou conventional, pentru tin termen de
judecata, cel citat este prezumat c are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmfinatii.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partite pot ti reprezentate prin avocati care MI o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la defmitivare. Prezentarea in fata Curtii Constitutionale fara legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partite la aceasta Curie atrage imposibilitatea reprezentarii de catre acel avocat a partii cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constituie, in sine, motiv pcntru amenurea solutionarii cauzei.
Persoanele ju rid ice pot ti rep rezentate si de catre consilieri juridici ai ocestora, in conditille Legii nr.514/2003
PRESEDI TE,
L.S.
*Se decupeaza si
1
ne la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITAT 1E
cmisd la data de 26.01.2012
S.C. ELECTROCONSTRUCT1A ELCO S.A. Botopni Cu
domiciliul/sediul in prin afipre la up
Curtii Constitutionale este chemat(d) la aceastd Curte pentru data de
02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in
proces
cu S.C. CONSTRUCT!! FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru soluponarea exceppei de
neconstituponalitate a dispozipilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica. urtnatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. in caz de neprezentare, judecata se face in lip, conform legii.
Prin inmilnarea citatiei, sub semnaturA de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen dc
judecatA, cel citat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judecatA ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmfinata.
In cauzelc privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, piirtile pot fi reprezentate prin avocati care an o vcchime in
protestde eel [Min 5 ani de la definitivare. l' rczentarea in MOCurti' Constitutionale Lira legitimatie de avocat sail Cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partile la aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de catre acel avocat a pArtii Cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridicA si no constitu le, in sine, motiv pentru amanarea solutionarii cauzei.
Persoanele ju rid ice pot fi reprezentate si de catre eonsilieri juridici ai acestora, in condithle Legii nr.514/2003
GREFIER,
r,
n n n n
PRESEDINT
L.S.
GREFIER,
\JVC
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucure0 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. TEH NOWORLD S.R.L Baia cu domiciliul/sediul in prin afipre la up Curtii Constitutionale
este chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C.
CONSTRUCT!! FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data Cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prczentarea nu este obligaturie. In caz de ncprezentare, judecata Sc face in lipsa, conform legii.
Prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pcntru un termen de
judecata, cel alit este prezu mat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partile pot 11 reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarca in fata Culla Constitutionale fara legitimatie de avocat sau Cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarca de a reprezenta partile In aceasta Corte atrage irnposibilitatea reprezentarii de catre acel avocat a partii cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constituic, in sine, moth pentru amanarea solutionarii cauzei.
Persoanele juridice pot ti reprezentate si de catre consilieri juridici a i acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
*Se decupeaza- i ramdha lb destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea BI
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar fir. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. FANY STURZUS S.R.L. Tibanesti cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa Curia
Constitutionale este chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
cu S.C. CONSTRUCT!! FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. in caz de neprezentare, judecata Sc face in lipsa, conform legit.
Prin inmlinarea citatiei, sub semnAtura de primire, personal sau prin rcprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecath, cel citat este prezumat eh are in cunostinta si tennencle de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanatli.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, Milk pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de eel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fata Curia Constitutionale thra legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partile la areasth Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de catre acel avocat a partii cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juritlica si nu constituie, in sine, motiv pentni amanarea solutionhrii cauzei.
Persoanele juridice pot II reprezentate si de cAtre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
PRESEDINTE,

GREFIER,
L.S.
*Se decupeazei $i ref destinatar
GREF1ER,
*Se decupeath ci ra cthe la destinatar
P RE$ED1 'I'E,
L.
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucureti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr . 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
P r i m ar i a Ul m br Ar est i cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa Clain Constitutionale este chemat(d)
la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte In proces cu S.C. CONSTRUCTII
FEROVIAREMOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunicA urmatoarele:
P r ezent ar ea nu est e obl i gat or i e. In caz de nepr ezent ar e, judecat a Sc face i n l i psa, confor m l egi i .
P r i n i nm fi nar ea ei t at i ei , sub sem ni l t ur l i de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal Sal l convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat a, eel ci t at est e pr ezum at c ar e i n cunost i nt a $i t er m enel e de judecahl ul t er i oar e accl ui a pent r u car e chi l l i ,' l ost i nm anat fi .
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, pAr t i l e pot ft r epr ezent at e pr i n avocat i car e au o vcchi m e i n
pr ofesi e de cel put i n 5 ani de l a defi ni t i var e. P r czent ar ea i n fat a Cur l i i Const i t ut i onal e t fi r i i l egi t i m at i c de avocat sau Cu o l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t a abi l i t ar ea de a r epr ezent a par t i l e l a aceast a Cur t e at r agc i m posi bi l i t at ea r epr ezent fi r i i de cl i t r e acel avocat a par t i i Cu car e s-a
i nchei at cont r act ul de asi st ent a jur i di ca si nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pent r u am fi nar ca sol ut i onar i i cauzei .
P er soanel e jur i di ce pot fi r epr ezent at e si de cat r e consi l i cr i jur i di ci al acest or a, i n cond Legi i nr .514/2003
-...................n n ....11111111i11111111111111Yn 11111/SMIIIsalli1101111111111111111111111111111Y111111111111111111n
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucureti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisA la data de 26.01.2012
S.C. LIVASNEC CONSTRUCT S.R.L 1a5i Cu domiciliul/sediul in prin afi5are la u5a Curtii
Constitu(ionale este chemat(5) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
cu S.C. CONSTRUCT!' FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunicA urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judecata se face in lipsii, conform legii.
Prin ininfinarea citatiei, sub semniitura de primire, personal mu prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, eel citat este prezu mat a are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost intnfinatii.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, pArtile pot fI reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. l' rezentarea in faja Curtii Constitutionale fara legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
mu rezult5 abilitarea de a rcprezenta piirtile In aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de catre acel avocat a parlii cu care s-a
incheiat contractul de asistent5 juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amilnarca solutionarii cauzei.
Persoanele juridice pot Ii reprezentate si de catre cons ilieri juridici ai acestora, in conditiile I.egii nr514/2003
PRESEDINTE,
L.S.
*Se decupeaza ci rla destinatar
GREFIER,
0,W
PRESEDINT
L.S.
GREFIER,
1, \
Uk
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L Timisoara cu domicil' ul/sed u I in prin afisare la usa Curtii
Constitutionale este chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
cu
S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunicA urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judeca la se face in l i psfi , conform legii.
Prin inmfinarea citatiei, sub semnlitura de primire, personal situ prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, eel that este prezumat ca are in cunostint5 si termenele de judecata ulterioare aceluia pcntru care citatia i-a lost inmanata.
In cauzg
le privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partite pot ti rcprczentate prin avocali care all o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fata Curtii Constitutionalc Fara legitimatie de avoeat sau cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partile la aceasta Curte atrage imposibilitatea reprczentarii de catre acel avocat a plirtii cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridicli si nu constituie, in sine, motiv pentni amfinarea solutionarii cauzei.
Pe rsoanele juridice pot Ii reprezentate si de catre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
*Se decupeaza ci ramanaha destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea RI
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. ALEMAIS S.R.L cu domiciliul/sediul in prin afipre la up Curtii Constitutionale este chemat(a)
la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces Cu S.C. CONSTRUCT!!
FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urrnAtoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. in caz de neprezentarc, judecata se face in lipsa, conform legii.
Prin inmfinarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat a are in cunostintA si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partile pot Ii reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la detinitivare. Prezentarea in fata Curti Constitutionale fArA legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarca de a reprezenta partile la aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentArii de titre acel avocat a partii cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amanarea solutionarii cauzei.
Pe rsoanele juridice pot ti reprezentate si de cAtre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
PRESEDINTE, GREFIER,
LS.
*Se decupeath si rala destinatar
GREFIER,
,
*Se decupeaza ci rarneine 16 destinatar
PRE SEDINT
L.S.
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONAL);
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucureni 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. SIGMA APS CONSTRUCT S.R.L lai cu domiciliul/sediul in prin alipre la ua Curtii
Constitutionale este chemat(d) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozi(iilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica unnatoarele:
l' rezentarea nu este obligatorie. In cat de neprezentare, judccata se face in lipsa, conform legii.
Prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primirc, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, eel chat este prczu mat ea are in cunostinta si termenele de judecatil ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost Inmanata.
In cauzele privind solutionarea exceptillor de neconstitutionalitate, partile pot Ii reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in rata Curti' Constitutionale fika legitimalie de avocat sau eu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partile la aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de cake acel avocat a pain Cu care s-a
incheiat contractul de asistenta ju ridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amanarea solulionarii cauzei.
Persoanele ju rid ice pot fi rep rezentate si de cake cons ilieri juridici ai acestora, in contlitfile Legii nr.514/2003
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
P al at ul P ar l am ent ul ui
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
C.N. CFR S.A. Bucuresti Sucursala Regionala CFR Iasi cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa
Curtii Constitutionale est e chem at (d) l a aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in
proces cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica ur m at oar el e:
P r ezent ar ea nu est e obl i gat or i e. i n caz de nepr ezent a r e, judecat a se face i n l i psa, confor m l egi i .
P r i n 1nm :1nm -ea ci t al i ei , sub sem nat ur a de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sau convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat a, eel ci t at est e pr ezum at cA ar e i n cunost i nt i si t er m enel e de judecat a ul t er i oar e aeel ui a pent r u car e ei t at i a i -a l ost i nm anat i i .
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, par t i l e pot fi r epr ezent at e pr i n avocat i car e au o vechi m e i n
pr ofesi e de cel pul i n 5 ani de l a defi ni t i var e. P r ezent ar ea i n r at a Cur t i i Const i t ut i onal e Br a l egi t i m at i e de avocat sau cu o l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t a abi l i t ar ea de a r epr ezent a pAr t i l e l a aceast a Cur t e at r age i m posi bi l i t at ea r epr ezent Ar i i de cl i t r e acel avocat a par t i i Cu car e s-a
i nchei at cont r act ul de asi st ent A jur i di c A si nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pent r u am i l nar ea sol ut i onAr i i cauzei .
P er soanel e jur i di ce pot Li r epr ezent at e si de eat r e consi l i er i jur i di ci ai acest or a, i n condi l i i l e Legi i nr .514/2003
PRESEI$NTE, GREFIER,
S.
\ O A
U
*Se decupeath si rannine la destinatar
__
'kr
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. ROTH ERMGRUP S.R.L Iasi cu domiciliul/sediul in prin afipre la up Curtii Constitutionale
este chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C.
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica unnatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. in caz de neprezentare, judecata se face in lipsa, conform legii.
Prin inmanarea citatiet, sub sentnaturit de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat ch are in cunostinta si termenele de judecafil ulterioare aceluia pentru care eitatia i-a fost inmilnata.
In cauzele privind solutionarea excepliilor de neconstitutionalitate, partite pot fi reprezentate prin avocali care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de In definitivare. Prezentarea in rata Curtii Constitutionale mra legitimatie de avocat sau Cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partile la accastil Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de catre acel avocat a pArtii Cu care s-a
incheiat contractu I de asistenta juridica si nu constitute, in sine, motiv pentru amanarea solutionArii cauzei.
Persoanele juridice pot fi reprezentate si de catre consilieri juridici ai accstora, in condiliile Legii nr.514/2003
PRESEDIN E, GREFIER,
*Se decupeaza" si ranwine la dest na ar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea BI
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
C1TATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. GEMINI GRUP S.R.L laxi cu domiciliul/sediul in prin afisare la up Curtii Constitutionale este
chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, Mcalitate de parte in proces Cu S.C.
CONSTRUCT!! FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judecata se face in lipsa, conform legii.
Prin inmanarea citatiei, sub semnaturA de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pcntru un tcrmen de
judecata, cel citat este prezumat cA are in cunostintA si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmiinata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, pArtile pot fi reprezentate prin avocati care au o vechimc in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fata Cu rtii Constitutionale lAra legitimatie de avocat sau Cu o legitimatie din care
nu rezultil abilitarea de a reprezenta Stile la aceasta Curie atrage imposibilitatea reprezentArii de catre ace' avocat a pArtii Cu care s-a
ineheiat contractul dc asistenta juridica si nu constituie, in sine, motiv pentni anuinarea solutionarii cauzei.
Persoanelc juridicc pot n reprezentate si de cAtre consilieri ju rid ici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
PRE$ED1 TE, GREF1ER,
*Se decupeaza si romane la destinatar
GREFIER,
4__
PRESEDINTE,
L.S.
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea BI
Sectorul 5, 050725 Bucurqti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 6950/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Primaria Comunci Ceahlau cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa Curtii Constitutionale este
chemat(a) la aceasta Curie pentru data de 02.02.2012, era 9, in calitate de parte in proces cu S.C.
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenici
0 datA Cu prezenta, se comunicA urmAtoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. in caz de neprezentarc, judecata se face in lips g, conform legii.
Prin inmanarea citatiei, sub semnaturA de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, eel citat este prezumat c are in cunostinta fl
termenele de judecatA ulterioare aceluia pentru care eitatia i-a lost inmfinata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partile pot Ii reprezentate prin avocali care au 0 vechime in
profesie de eel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fate Curtii Constitutionale 1Ar g legitimatie de avocat sail cu 0 legitimatie din care
nu rezultA abilitarea de a reprezenta part& la aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentArii de atm acel avocet a WOCu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amilnarea solutionarii cauzei.
Persoanele ju rid iee pot 11 rep rezentate si de cat re cons ilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
*Se decupeaza i rennane la destinatar
*Se decupeaza v la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea BI
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. INSTALREP CONSTRUCT
S.A. Negresti cu domiciliul/sediul in prin afipre la up Curtii
Constitutionale este chemat(a) la aceasta Curie pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA
S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmatoarele:
P r ezent ar ca nu est e obl i gat or i e. i n cal de nepr ezent ar e, jut i ccat a se face i n l i psA, confor m l egi i .
P r i n i nm fi nar ea ci t at i ei , sub sem nat ur a de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r cpr ezent ant l egal si t u convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat a, cel ci t at est e pr ezum at ci f ar e i n cunost i nt a si t er m enel e de judecat a ul t er i oar e acel ui a pent r u car e ci t at i a i -a l ost Inm fi nat a.
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, pr i de pot
fi r epr ezent at e pr i n avocat i car e au o vechi m e i n
pr ofesi e de cel put i n 5 ani de In defi ni t i var e. P r ezent ar ea i n fat a Cur t i i Const i t ut i onal e fad{ l egi t i m at i e de avocat sau cu o l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t A abi l i t ar ca de a r epr ezent a pAr t i l e l a aceast a Cur t e at r age i m posi bi l i t at ea r epr ezent Ar i i de cat t
y acel avocat a pAr t i i cu car e s-a
i nchci at cont r act ul de asi st ent a jur i di ca si nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pent ni am fi nar ea sol ut i onar i i cauzei .
P er soanel e jur i di ce pot ft r epr ezent at e si de ci i t r e consi l i er i jur i t l i ci ai acest or a, i n condi t i i l e Legi i nr .514/2003
PRE$EDINTE,
GREFIER,
L. S.
\ K.
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea Bl
Sectorul 5, 050725 Bucurqti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITAT1E
emisa" la data de 26.01.2012
S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita cu domiciliul/sediul in prin afipre la usa Curti! Constitutionale este
chemat(a) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces Cu S.C.
CONSTRUCT!! FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.8512006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatoric. In caz de neprezentare, judecata se face in lipsa, conform legii.
Prin inmfinarea citatiei, sub semnAtura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat ca are in cunostinta
fl
termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care eitatia i-a lost inmfinata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, Ora pot Ii reprczentate prin avocali care au 0 vechime in
profesie de eel Min 5 ani de la definitivare. l' rezentarea in fala Curtii Constitutionale eta legitimatie de avocat sau Cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta pArtile la aceastA Curie atrage imposibilitatea reprezentarii de dare acel avocat a Orb' cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amfinarea solutioniirii cauzei.
Persoanele juridice pot fi reprezentate si de cAtre consilieri juridic' ai acestora, In conditiile Legii nr.514/2003
PRESED1 E,GREFIER,
*Se decupeaza ci ramane hi destinatar
PRE SEP INT E,
L.
,
*Se decupeaza si ramline la destinatar

ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea 81
Sectorul 5, 050725 Bucureti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 6950/2011
CITAT1E
emisa la data de 26.01.2012
Grupul 8colar Industrial Nicolac Iorga" Negrexti cu domiciliul/sediul in prin afi4are la ua Curtii
Constitutionale este chemat(d) la aceastA Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
CUS.C. CONSTRUCT!! FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmdtoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. in cal de neprezentare, judecata se face in lipsa, conform legii.
Prin inmlinarea citaliei, sub scmniitura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, eel citat este prezumat ca are in cunostinta
fl
termenele de judecatli ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmilnata.
In cauzcle privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partile pot fi reprez.entate prin avocati care au o vechime in
profesie de eel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in rata Curtii Constitulionale fara legitimatie de avocat sau Cu 0 legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta panne In aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de catre acel avocat a partii cu care s-a
inchciat contractul de asistenta juridica si nu constituie, in sine, moth' pentru amanarea solutionarii cauzei.
Persoanele ju rid ice pot 0 reprezentate si de catre consilieri juridici ai acestora, in eond Legii nr.514/2003
GREF1ER,
C uk r
PRESEDINT
L.S.
GREETER,
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
S.C. H E-BA CONS S.R.L Sovata cu domiciliul/sediul in prin afisare la up Cur(ii Constitulionale
este chemat(d) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C.
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitulionalitate a
dispoziliilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunicd urmAtoarele:
l' rezentarea nu este obligatorie. eaz de neprezentare, judecata se face in lipsA, conform legii.
Prin inmilnarea eitatiei, sub semnatura de primirc, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat a are in cunostinta si termenele de judecatA ulterioare aceluia pentru care Mafia i-a lust innfanata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partile pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in falai Curti' Constitutionale fitrA legitimatie de avocat sau Cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta patine la aceasta Carte atrage imposibilitatea reprezentArii de eatre acel avocat a partii Cu care s-a
incheiat contractul de asistenla juridic si nu constituie, in sine, motiv pentru amanarea solutionarii mad.
Persoancle juridice pot fl rep rezentate si de cat re consilieri juridici ai acestora, in contlifille Legii nr.514/2003
*Se decupeazei ii rama"n`e 1 dt destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Primaria Comunei Gura Vadului Cu domiciliul/sediul in prin afiare la up Curtii Constitutionale
este chemat(d) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C.
CONSTRUCTII FEROVIAREMOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se eomunicl urmatoarele:
P r ezent ar ea nu est e ohl i gat or i e. i n caz de nepr ezent ar e, judecat a se face i n l i psa, confor m l egi i .
P r i n i nm anar ea ci t at i ei , sub sem ni t t ur A de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sau convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat a, eel ci t at est e pr ezum at a ar e i n cunost i nt a si t er m enel e de judecat a ul t er i oar e acel ui a pent r u car e ci t at i a i -a l ost i nm anat A.
i n cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, par t i l e pot fi r epr ezent at e pr i n avocat i car e an o vechi m c i n
pr ofesi e de eel put i n 5 ani de l a dcfi ni t i var e. P r ezent ar ea i n fat a Cur t i i Const i t ut i onal e t 'ar A l egi t i m at i e de avocat sau cu o l egi t i m ai e di n car e
nu r ezul t a abi l i t ar ea de a r epr ezent a par t i l e Ia acesi st i i Cur t e at r age i m posi hi l i t at ea r epr ezent ar i i de ct i t r e acel avocat a WOCu car e s-a
i nchei at cont r act ul de asi st ent a jur i di e5 si nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pcnt r u i sm s-Mam a sol ut i onar i i cauzei .
P er soanel e jur i di ce pat t i r epr ezent at e si de cat r e consi l i er i jur i di c' ai acest or a, i n condi t i i l e Legi i nr .514/2003
P RESEDINTE,GREFIER,
L.S.
r-1
*Se decupeaza tine la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Wu Guilin Cu domiciliul/sediul in prin afipre la up Quill Constitutionale este chemat(6) la aceasta
Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE
MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a)
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 dat5 Cu prezenta, se comunicA urmatoarele:
Prezentarea flu este obligatorie. in caz de neprezentare, judecata se face in lipsii, conform legii.
Prin innuinarea citatiet, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, eel citat este prezu mat a are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partite pot ft reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de eel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fata Curti' Constitutionale fara legithnatie de avocat sau Cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partite la aceastii Curte atrage imposibilitatea reprez.entarii de catre acel avocat a partii cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amanarea solutionarii cauzei.
Persoanele juridice pot ti reprezentate si de catre consitieri juridici a i acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
GREFIER,
PRESEDINT ,
*Sc
decupeath i rcruna'ne la destinatar
GREFIER,
RI;(
*Se decupeazci si rtimNe la destinatar
_
PRESEDIN E,
L.S.
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea Bl
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Liu Key in cu domiciliul/sediul in prin afipre la ua Curtii Constitutionale este chemat(a) la aceasta
Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces Cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE
MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I5 alin.(2)
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunicA urmatoarele:
l' rezentarea nu este obligatorie. in caz de neprczenta re, judecata se face in lipa, conform legii.
l' rin inmAnarea citatiei, sub scrim:aura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru an termen de
judecatit, cel citat este prezumat cA are in cunostinta si termenele de judecatli ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmAnatti.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, pArtile pot Ii reprezentate prin avocati care au 0 vechime in
profesic de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in rata Curti' Constitutionalc thr legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
nu rezultii abilitarea de a reprez.enta partile la aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de e gtre acel avocat a partii Cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amilnarea solutionarii cauzei.
Persoanele ju rid ice pot Ii rep rezentate $i de catre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
GREFIER,
*Se decupeazci i rameine la destinatar
P RESEDINT,
L. S.
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Scptembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucureni 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr . 6959/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Zhang Jingwei Cu domiciliul/sediul in prin allare la ua Curlii Constitutionale este chemat(d) la
aceastd Curte pentru data de 02.02.2012, on 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCT!'
FEROVIAREMOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urtnatoarele:
P r ezent ar ea nu est e obl i gat or i e. In caz de nepr ezent ar e, judecat a se face i n l i psa, confor m l egi i .
P r i n i nm anar ea ci t at i ei , sub sem nat ur a de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sau convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat a, cel ci t at est e pr ezum at cA ar e i n cunost i nt a xi t er m enel e de judecat a ul t er i oar e acel ui a pent r u car e chal k( i -a fost i nm Anat i .
In cauzel e pr i vi nd sul ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, pAr t i l e pot fi r epr ezent at e pr i n avocat i car e au o vechi m e i n
pr ofesi e de cel put i n 5 ani (l e l a defi ni t i var e. P r ezent ar ea i n fat a Cur l i i Const i t ut i onal e far a l egi t i m at i e de avocat sau cu o l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t a abi l i t ar ea de a r epr ezent a par t i t e l a aceast A Cur t e at r age i m posi bi l i t at ea r epr ezent l i r i i de cur e acel avocat a par t i i Cu car e s-a
i nchei at cont r act ul de asi st ent a jur i di ca si nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pent r u am fi nar ea sol ut i onar i i cauzei .
P e r soanel e jur i di ce pot t i r epr ezen t at e xi de cat r e consi l i er i jur i di c' ai acest or a, i n condi t i i l e I,egi i nr .514/2003
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
cmisa la data de 26.01.2012
Ilan Shilai cu domiciliul/sediul in prin afisare la usa Curtii Constitutionale este chemat(d) la aceasta
Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE
MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a)
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urtnatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. in caz de neprezentare, judecata se face in lipsa, conform legii.
Prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecatii, cel citat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pcntru care citatia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partite pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in rata Curtii Constitutionale Fara legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partite la aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de cant acel avocat a partfi cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru anianarea solutionarii cauzei.
Persoanele jurid ice pot fi reprezentate si de dare consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
PRE$ED1N E, GREFIER,
L.I.J
t
(id
i
*Se decupeaza si ramcine la destinatar
GREFIER,
Rk\r
*Se decupeath ci rarSne l la destinatar
PRESEDIN E,
L.S.
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar fir. 69511/2011
CITATIE
emisA la data de 26.01.2012
W ang Haoze cu domiciliul/sediul in prin afipre la usa Curtii Constitutionale este chemat(a) la aceastia
Curie pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCT!! FEROVIARE
MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a)
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 clatA Cu prezenta, se comunicA urmatoarele:
P r ezent ar ea nu est e obl i gat or i e. i n caz de nepr ezent ar e, judecat a se face i n l i psA, confor m l egi i .
P r i n i nm anar ea ci t at i ei , sub sem nAt ur a de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sac convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat a, cel ci t at est e pr ezum at di ar e i n cunost i nt a si t er m enel e de judecat a ul t er i oar e acel ui a pent r u car e ci t at i a i -a fast i nm anat A.
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea excepl i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, par t i l e pot fi r epr ez.ent at e pr i n avocat i car e au 0 vechi m e i n
pr ofesi e de cc! put i n 5 ani de l a defi ni t i var e. P r ezent ar ea i n fat a Cur t i i Const i t ufi onal e 1Ar A l egi t i m at i e de avocat sau cc o l egi t i m al i e di n car e
nu r ezul t a abi l i t ar ea de a r epr ezent a St i l e l a aceast a Cur t e at r age i m posi bi l i t at ea r epr ezent ar i i de cat t y acel avocat a pAr t i i Cu car e s-a
i nchei at cont r act ul de asi st ent A jur i di ca si nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pent r u am anar ea sol ut i onar i i cauzei .
P er soanel e jur i di ce pat t i r epr ezent at e si de afi r e consi l i er i jur i di ci ai acest or a, i n condi t i i l e Legi i nr .514/2003
PRESEDINTE, GREFIER,
L.S.
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
P al at ul P ar l am ent ul ui
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Diao Chengjun cu donniciliul/sediul in prin atisare la usa Curia Constitutionale este chemat(a) l a
aceast a Cur t e pent r u dat a de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCTII
FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legca nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 dat a cu pr ezent a, se com uni ca ur r nat oar el e:
P r ezent ar ea nu est e obl i gat or i e. i n caz de nepr ezent ar e, judecat a se face i n l i psa, confor m l egi i .
P r i n i nm fi nar ea ci t at i ei , sub sem nat ur i l de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sau convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat a, cel ci t at est e pr ezum at ci f ar e i n cunost i nt a si t er m enel e de judecat a ul t er i oar e acel ui a pent r u car e ci t at i a i -a l ost i nm fi nat a.
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, par t i t e pot Ii r epr ezent at e pr i n avoeat i car e au 0 vechi m e i n
pr ofesi e de cel put i n 5 ani de l a defi ni t i var e. P r ezent ar ea i n fat a Cur t i i Const i t ut i onal e far a l egi t i m at i e de avocat sau cu o l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t a abi l i t ar ca de a r epr ezent a par t i t e l a aceast a Cur t e at r age i m posi bi l i t at ea r epr ezcnt ar i i de cat r e acel avocat a par t i i cu car e s-a
i nchei at cont r act ul de asi st ent a jur i di ca si nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pent ni am fi nar ea sol ut i onar d cauzei .
P e r soanel e ju r i d i ce pot Ii r epr ezent at e si de cat r e consi l i er i jur i di c' ai acest or a, i n condi t i i l e I,egi i nr .514/2003
*Se decupeaza si ramape la desanatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucureti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
H an Lisen cu domiciliul/sediul in prin allare la ua Curtii Constitutionale este chemat(a) la aceastd
Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE
MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a)
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA eu prezenta, se comunicA urmAtoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judecata se face in lipsa, conform legii.
Prin inmfinarea citatiei, sub semnAtura dc primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat a are in cunostintii si termencle de judecata ulterioarc accluia pentru care citatia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, pardle pot ti reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fata Curdi Constitutionale tArA legitimatie de avocat sau en o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partite la aceasta Carte atrage imposibilitatea reprezentarii de awe acel avocat a pArtii cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juritlica si nu constituie, in sine, motiv pentru amfinarea solutionArii caiuzei.
l' ersoanele juridice pot fi reprezentate si de atm cons ilieri juridici ai acestora, in condi(iile Legii nr.514/2003
PRESEDINT7,GREFIER,
L.S.
VIM/
IraC
(
i
*Se decupeaza si renna")se la destinatar
PRESED NTE,
L.S.
*Se decupeath si 41 2dne la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Sun Zhenqiang cu domiciliul/sediul in prin afiare la u4a Curtii Constitutionale este chemat(a) la
aceastA Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, In calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCT!!
FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urrnatoarele:
Prezentarca nu este obligatorie. In caz de neprezenta re, judecata se face in lipsA, conform legii.
Prin inmAnarea citatiei, sub semnAtura de primire, personal sau prin reprczentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, ccl eitat este prezumat a are in cunostinta
fl
termencic de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fast innetnata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, partite pot II reprezentate prin avoeali care au u vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fala Curtii Constitutionale fr legitimatie de avocat sau cu o Icgitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partite la aceastA Curte atrage imposibilitatea reprezentArii de cAtre acel avocat a partii Cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridica si no constitute, in sine, moth , pentru amAnarea solutionitrii cauzei.
Persoanele juridice pot II reprezentate si de catre eonsilieri juridici ai acestora, in cond ' title Legit nr.514/2003
GREFIER,
c\' n ),\(
PRESEDINT
L.S.
GREFIER,
1 1
*Se decupeaza vi rarridne ta destinatar
(7:011r
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea BI
Sectorul 5, 050725 Bucure0 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D12011
CITATIE
emisii la data de 26.01.2012
Yao H uijun cu domiciliul/sediul In prin afisare la usa Curtii Constitutionale este chemat(a) la aceasta
Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE
MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a)
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datd cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu cite obligatorie. In caz de neprezentare, judecata se face in lipsA, conform legii.
Prin inmainarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecatil, cel citat cite prezumat c are in cunostin1A si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citalia i-a lost innininata.
In cauzele privind solutionarea exceptlilor de neconstitutionalitate, parple pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime
profesie de cel pujin 5 ani de la dermitivare. Prezentarea in rata Curpi Constitutionale thrh legitimatie de avocat sau Cu 0 legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta piirtile Ia aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentArii de catre acel avocat a 040 Cu care s-a
incheiat contractul de asistentii juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amanarea solutionarii cauzei.
Persoanele juridice pot 0 reprezentate si de clitre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
n . n
GREFIER,
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Acatrinei Aurel Cu domiciliul/sediul in prin afipre la up Curtii Constitutionale este chemat(a) la
aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCTII
FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In eaz de neprezentare, judecata se face in lips, conform legii.
Prin innninarea eitatiei, sub semn5turli de primire, personal sau prin reprezcntant legal sau conventional, pentru on termen de
judeeata, eel eitat este prezumat a are in eunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care eitatia i-a lost inmanatil.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, plirtile pot Ii reprezentate prin avocati care au o vechime
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in Lila Curtii Constitutionale fara legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
no rezultil abilitarea de a reprezenta partile la aceasta Curte atrage imposibilitatea reprezentlirii de catre ace! avocat a plirtii cu care s-a
ineheiat contractul de asistentA juridica si nu constituie, in sine, motiv pentru amiinarea solutionarii cauzei.
Persoanele juridice pot fi reprezentate si de entre consilieri juritlici ai acestora, in contlitfile Legii nr.514/2003
PRESEDINT
L. S.
1/
*Se decupeaza yl ramcine la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucurqti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Papuc Gheorghe cu domiciliul/sediul in prin afiare la up Curtii Constitutionale este chemat(a) la
aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCT!!
FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru soluiionarea exceptiei de neeonstitutionalitate a dispozitiilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judecata se face in lips5, conform legii.
Prin inminarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termcn de
judecat5, eel citat este prezumat a are in cunostinta
fl
termenele de judecata ulterioare accluia pentru care citatia i-a lost inmanata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, piirtile pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime in
profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in rata 0115 Constitutionale thr legitimalie de avocat sau cu o legitimatie din care
no rezulta abilitarea de n reprezenta partile la aceasta Curie atrage imposibilitatea reprezentarii de c5tre acel avocat a partii Cu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridic ii si nu constituie, in sine, motiv pentru amlinarea solutionfirii cauzei.
Persoanele juridice pot II reprezcntate si de catre consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
PRESEDINTE, GREFIER,
L.S.
CuAk-
F
*Se decupeath ci rdnidne la destinatar
GREETER,
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 6950/2011
CITATIE
emisA la data de 26.01.2012
Asociatia de Proprietari bloc M82 scara A Bucuresti cu domiciliulisediul in prin afipre la up Curtii
Constitutionale este chemat(d) la aceastd Curie pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces
cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitu(ionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urnatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judecata Sc face in lips, conform legii.
Prin inmilnarea citatici, sub semnatura de primire, personal sau prin reprczentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat 0 are in cunostinta i termenele de judecata ulterioare aceluia pcntru care citatia i-a lost inmfinata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitulionalitate, parple pot fi reprezentate prin avocati care au o vechime in
prolesie de cel putin 5 ani de In definitivare. Prezentarea in fata Curtii Constitutionale farA legitimatie de avocat sau cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partite la aceasta Curte atrage imposibilitatca reprezentArii de catre acel avocat a pm4ii cu care s-a
incheiat contractul de asistenla juritlicA si nu constituic, in sine, motiv pcntru amfinarea solutionarii cauzei.
Persoancle juridice pot fl reprezentate si de catre consilicri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
PRESEDITEi,
I
*Se decupeath ci rif undne la destinatar
- ..n - n n -
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Scptembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucureti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D12011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
UNICREDIT LEASING ROMANIA S.A. Bucuresti Cu domiciliul/sediul in prin afipre la up Curtii
Constitutionale este chemat(d) la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in cal itate de parte in proces
cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datd cu prezenta, se comunica urnaatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judecata se face in lipsa, conform legii.
Prin inmtinarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecatii, eel citat este prezumat ea are in cunostinta i termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a lost inmilnata.
In cauzele privind solutionarea exceptiilor de neconstitulionalitate, partile pot Ii reprezentate prin avocati care an o vechime in
profesie de eel pulin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fata Curtii Constitutionale tara legitimatie de avocat San cu o legitimatie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta partile la aceasta Carte atrage imposibilitatea reprezentarii de catre acet avocat a WOCu care s-a
incheiat contractul de asistenta juridical si nu constituic, in sine, motiv pentru amAnarea solutionarii eauzei.
Persoanele juridice pot 11 rcp rezentate i de cat re consilieri juridici ai acestora, in conditiile Legii nr.514/2003
PRESEDINTE,GREFIER,
*Se decupeazei si ramailhe la destinatar
_
cai
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, lntrarea B1
Sectorul 5, 050725 Bucuresti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisA la data de 26.01.2012
Papue Ramona Maria cu domiciliul/sediul in prin afipre la usa Curtii Constitu(ionale este chemat(a)
la aceasta Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCTII
FEROVIARE MOLDOVA S.A pentru soluponarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozipilor art.15
alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 datA Cu prezenta, se comunica urmAtoarele:
P r ezent ar ea nu est e obl i gat or i e. In caz de nepr ezent ar e, judecat a se face i n l i pst i , confor m l egi i .
P r i n i nm anar ea ci t at i ei , sub sem nat ur a de pr i m i r e, per sonal sau pr i n r epr ezent ant l egal sau convent i onal , pent r u un t er m en de
judecat A, cel ci t at est e pr ezum at di ar e i n cunost i nt 5 si t er m enel e de judecat a ul t er i oar e acel ui a pcnt r u car e ci t at i a i -a fost i nm fi nat a.
In cauzel e pr i vi nd sol ut i onar ea except i i l or de neconst i t ut i onal i t at e, par t i l e pot Ii r epr czent at e pr i n avocat i car e au o vechi m e i n
pr ofesi e de eel put i n 5 ani de l a defi ni t i var e. P r ezent ar ea i n fat a Cor gi Const i t ut i onal e fi r A l egi t i m al i e de avocat sau cu o l egi t i m at i e di n car e
nu r ezul t a abi l i t ar ea de a r epr ezent a St i l e l a aceast a Cur t e at r age i m posi hi l i t at ea r epr ezent ar i i de ent r e acel avocat a Nat i cu car e s-a
i nchei at cont r act ul de asi st ent a jur i t l i ca si nu const i t ui e, i n si ne, m ot i v pent r u am i l nar ea sol ut i onar i i cauzei .
P er soanel e jur i di ce pot t i r epr ezent at c si de cat r e consi l i er i jur i di ci ai acest or a, i n condi t i i l e Legi i nr .514/2003
PRESED1 TE,GREFIER,
L.S.
*Se decupeaza si ranuf ne la destinatar
ROMANIA
CURTEA CONSTITUTIONALA
Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B I
Sectorul 5, 050725 Bucureti 40
Telefon: 4142126, 4142139; Fax: 4142118
Dosar nr. 695D/2011
CITATIE
emisa la data de 26.01.2012
Roca loan cu domiciliul/sediul in prin alisare la up Quill Constitutionale este chemat(A) la aceasta
Curte pentru data de 02.02.2012, ora 9, in calitate de parte in proces cu S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE
MOLDOVA S.A pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 alin.(2) lit.a)
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
0 data cu prezenta, se comunica urmatoarele:
Prezentarea nu este obligatorie. In caz de neprezentare, judecata se face in lips5, conform legii.
Prin innuinarea citapei, sub semnfitura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat ca are in cunostinj5
fl
termenele de judccata ulterioare accluia pentru care citatia i-a lost inmanatA.
In cauzele privind solujianarea excepjillor de neconstitulionalitate, parlile pot ft reprezentatc prin avocaji care au o vechime in
profesie de cel pujin 5 ani de la definitivare. Prezentarea in fala Carpi Constitujionale fara iegitimaiie de avocat sau cu a legitimalie din care
nu rezulta abilitarea de a reprezenta parjile In accasta Curte atrage imposibilitatea reprezentarii de afire acel avocat a partii Cu care s-a
incheiat contractul de asistent5 juridica si nu constitute, in sine, motiv pentru amanarea solution grii cauzei.
Persoanele juridice pot ti reprezentate si de catre consilieri juridici ai acestora, in condipile Legit nr.514/2003
PRESEDINTGREFIER,
(\ k\ \ V
*Se decupeaza $i rcitnane la destinatar