Sunteți pe pagina 1din 61

1/15/13

1
C
1 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ONTABILITATE INTERNA%IONAL&

Reglement!ri contabile
privind stocurile "i
contractele de construc#ii
2 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 2
Evaluarea stocurilor
Tehnici de m!surare a costurilor
Formule de determinare a costurilor
Valoarea realizabil! net!
Recunoa"terea drept cheltuial!
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
1/15/13
2
3 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 2
Evaluarea stocurilor
Tehnici de m!surare a costurilor
Formule de determinare a costurilor
Valoarea realizabil! net!
Recunoa"terea drept cheltuial!
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
4 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Problematica elementelor de natura stocurilor este
tratat! la le nivelul standardelor emise de c!tre IASB
prin intermediul IAS 2 Stocuri
Evolu#ia acestui standard poate fi analizat!
ncepnd cu anul 1974, astfel:
1/15/13
3
5 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Evolu#ia IAS 2 Stocuri:
n Septembrie 1974: primul proiect de expunere
E2 privind aceast! problematic!;
Octombrie 1975: a fost emis de c!tre IASC pentru
prima dat! IAS 2 intitulat n form! original!:
Evaluarea !i prezentarea stocurilor n contextul
sistemului aferent costului istoric.
6 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Evolu#ia IAS 2 Stocuri:
August 1991: primul proiect de expunere E38
privind aceast! problematic!, intitulat Stocuri;
Decembrie 1993: a fost emis IAS 2 Stocuri ca
parte integrant! a procesului de comparabilitate a
situa#iilor financiare;
1 Ianuarie 1995: Data aplic!rii pentru prima dat! a
acestui standard, varianta revizuit! n 1993.
1/15/13
4
7 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Evolu#ia IAS 2 Stocuri:
18 Decembrie 2003: a fost revizuit din nou acest
standard, conform noii viziuni stabilite de IASB;
1 Ianuarie 2005: Data aplic!rii pentru prima dat! a
acestui standard, varianta revizuit! n 2003.
8 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
IAS 2 Stocuri:
Obiectivul acestui standard este acela de a
descrie tratamentul contabil pentru stocuri;
O problem! fundamental! n contabilitatea
stocurilor o constituie valoarea costului ce
urmeaz! a fi recunoscut! drept activ "i reportat!
pn! cnd veniturile aferente sunt recunoscute.
1/15/13
5
9 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
IAS 2 Stocuri:
Acest st andard f urni zeaz! recomand!ri
referitoare la:
Determinarea costului "i la recunoa"terea ulterioar!
drept cheltuial!;
Formulele de determinare a costului, care sunt
utilizate la calcularea costurilor stocurilor.
10 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Standardul IAS 2 Stocuri se aplic! tuturor
stocurilor, cu excep#ia:
1. produc#ie n curs de execu#ie, n cadrul contractelor
de construc#ii, inclusiv contractele de prest!ri servicii
direct legate de acestea (IAS 11);
2. instrumentele financiare (IFRS 7);
3. activelor biologice legate de activitatea agricol! "i
de produc#ia agricol! n momentul recolt!rii (IAS 41)
1/15/13
6
11 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Standardul IAS 2 Stocuri nu se aplic! la evaluare
stocurilor de#inute de:
1. produc!torii de produse agricole "i forestiere,
produc#ie agricol! dup! recoltare, minereuri "i alte
produse minerale, n m!sura n care acestea sunt
evaluate la valoarea realizabil! net!;
12 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Standardul IAS 2 Stocuri nu se aplic! la evaluare
stocurilor de#inute de:
2. intermediari brokeri de la bursa de m!rfuri, care "i
evalueaz! stocurile la valoarea just! mai pu#in
costurile de vnzare;
1/15/13
7
13 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Standardul IAS 2 Stocuri nu se aplic! la evaluare
stocurilor de#inute de:
2. intermediari brokeri de la bursa de m!rfuri, care "i
evalueaz! stocurile la valoarea just! mai pu#in
costurile de vnzare;
Intermediarii brokeri sunt cei care cump!r! sau
vnd bunuri pentru al#ii sau n contul lor propriu.
14 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 2
Evaluarea stocurilor
Tehnici de m!surare a costurilor
Formule de determinare a costurilor
Valoarea realizabil! net!
Recunoa"terea drept cheltuial!
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
1/15/13
8
15 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
STOCURILE:
Stocurile sunt elemente de active care:
1. sunt de#inute pentru a fi vndute pe parcursul
desf!"ur!rii normale a activit!#ii (ex.: m!rfurile);
2. se afl! n curs de produc#ie, n vederea unei
vnz!ri n acelea"i condi#ii, precum cele anterioare,
(ex.: produse finite, semifabricate, produc#ie n curs
de execu#ie)
16 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
STOCURILE:
Stocurile sunt elemente de active care:
3. au form! de materii prime, materiale "i alte
consumabile ce urmeaz! a fi folosite n procesul de
produc#ie sau pentru prestarea de servicii.
1/15/13
9
17 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
VALOAREA REALIZABIL& NET& (VRN)
Reprezint! pre#ul de vnzare estimat ce ar putea fi
ob#inut pe parcursul desf!"ur!rii normale a activit!#ii,
mai pu#in costurile estimate pentru finalizarea bunului
"i a costurilor estimate necesare vnz!rii.
18 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
VALOAREA REALIZABIL& NET& (VRN)
Reprezint! pre#ul de vnzare estimat (PV) ce ar putea
fi ob#inut pe parcursul desf!"ur!rii normale a
activit!#ii, mai pu#in costurile estimate pentru
finalizarea bunului (CFB) "i a costurilor estimate
necesare vnz!rii (CVZ).
VRN = PV CFB - CVZ
1/15/13
10
19 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
VALOAREA REALIZABIL& NET& (VRN)
Se refer! la suma net! pe care o entitate se
a"teapt! s! o realizeze din vnzarea de stocuri pe
parcursul desf!"ur!rii normale a activit!#ii.
20 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
VALOAREA JUST& (VJ)
Reprezint! suma pentru care ar putea fi tranzac#ionat
un activ, sau decontat! o datorie, ntre p!r#i
interesate, n cuno"tin#! de cauz!, n cadrul unei
tranzac#ii desf!"urate n condi#ii obiective.
1/15/13
11
21 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
VALOAREA JUST& (VJ)
Valoarea just! reflect! suma pentru care acela"i
stoc ar putea fi schimbat pe pia#!, ntre cump!r!tori
"i vnz!tori interesa#i "i n cuno"tin#! de cauz!.
22 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
VALOAREA JUST& (VJ) vs.
VALOAREA REALIZABIL& NET& (VRN)
VRN este o valoare specific! entit!#ii.
VJ este o valoare de pia#!, extern! entit!#ii.
1/15/13
12
23 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 2
Evaluarea stocurilor
Tehnici de m!surare a costurilor
Formule de determinare a costurilor
Valoarea realizabil! net!
Recunoa"terea drept cheltuial!
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
24 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Aspecte privind evaluarea stocurilor
Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mic!
dintre cost "i valoarea realizabil! net!.
1/15/13
13
25 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Aspecte privind evaluarea stocurilor
Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mic!
dintre cost "i valoarea realizabil! net!.
VC = min(cost, VRN)
26 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul stocurilor trebuie s! cuprind! toate costurile
aferente achizi#iei "i prelucr!rii bunurilor, precum "i
alte costuri suportate pentru a aduce stocurile n
forma "i n locul n care se g!sesc la momentul
considerat (momentul actual).
1/15/13
14
27 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul de achizi#ie
Costurile de achizi#ie a stocurilor cuprind pre#ul de
cump!rare, taxe de import "i alte taxe (cu excep#ia
acelora pe care entitatea le poate recupera de la
autorit!#ile fiscale), costuri de transport, manipulare "i
alte costuri care pot fi atribuite direct achizi#iei de
bunuri cu valoare economic!.
28 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul de prelucrare
Costurile de prelucrare a stocurilor includ costurile
direct aferente unit!#ilor produse, precum costurile cu
manopera direct!.
Aceste costuri mai includ "i alocarea sistematic! a
regiei de produc#ie, fix! "i variabil!, generat! de
transformarea materialelor n produse finite.
1/15/13
15
29 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul de prelucrare
Regia fix!:
Costuri indirecte de produc#ie care r!mn relativ
constante, indiferent de volumul produc#iei.
30 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul de prelucrare
Regia fix!:
Costuri indirecte de produc#ie care r!mn relativ
constante, indiferent de volumul produc#iei
Exemple:
Amortizarea, ntre#inerea sec#iilor "i utilajelor,
costurile aferente conducerii "i administr!rii
sec#iilor de produc#ie
1/15/13
16
31 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul de prelucrare
Regia variabil!:
Costuri indirecte de produc#ie care variaz! direct
propor#ional sau aproape direct propor#ional cu
volumul produc#iei.
32 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul de prelucrare
Regia variabil!:
Costuri indirecte de produc#ie care variaz! direct
propor#ional sau aproape direct propor#ional cu
volumul produc#iei.
Exemple:
Materiile prime directe, for#a de munc! direct!.
1/15/13
17
33 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul de prelucrare
Alocarea regiei fixe de produc#ie asupra
costurilor de prelucrare se face pe baza capacit!#ii
normale de produc#ie.
34 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul de prelucrare
Alocarea regiei fixe de produc#ie asupra
costurilor de prelucrare se face pa baza capacit!#ii
normale de produc#ie.
Capacitatea normal! de produc#ie
Este produc#ia estimat! a fi ob#inut!, n medie, de-a lungul
unui anumit num!r de perioade sau sezoane, n condi#ii
normale, avnd n vedere "i pierderea de capacitate rezultat!
din ntre#inerea planificat! a echipamentului.
1/15/13
18
35 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul de prelucrare
Valoarea regiei fixe alocate fiec!rei unit!#i
produse nu se majoreaz! ca urmare a
ob#inerii unui produc#ii sc!zute sau a neutiliz!rii
unor active.
Regia variabil! este alocat! fiec!rei unit!#i
produse pe baza folosirii reale a facilit!#ilor
productive.
36 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Alte costuri
Orice alte posibile costuri se includ n costul
stocurilor numai n m!sura n care reprezint!
costuri suportate pentru a aduce stocurile n forma
"i n locul n care se reg!sesc n mod uzual.
Urm!toarele categorii de costuri nu se includ n
costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept
cheltuieli ale perioadei n care au survenit.
1/15/13
19
37 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Categorii de costuri care nu se includ n costul
stocurilor:
Pierderile de materiale, manoper! sau alte costuri
de produc#ie nregistrate pentru limitele normale
admise;
Cheltuielile de depozitare, cu excep#ia cazurilor n
care astfel de costuri sunt necesare n procesul de
produc#ie, anterior trecerii ntr-o nou! faz! de
fabrica#ie;
38 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Categorii de costuri care nu se includ n costul
stocurilor:
Regii generale de administra#ie care nu particip! la
aducerea stocurilor n forma "i n locul n care se
g!sesc n prezent;
Costuri de desfacere.
1/15/13
20
39 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Observa#ie:
IAS 23 Costurile ndator"rii identific! circumstan#ele
limitate n care costul ndator!rii poate fi inclus
n costul stocurilor.
40 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul stocurilor unui prestator de servicii
Dac! o entitate prestatoare de servicii de#ine
stocuri, aceste sunt evaluate la costurile de
produc#ie.
Compozi#ia acestor costuri este:
1/15/13
21
41 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul stocurilor unui prestator de servicii
Compozi#ia acestor costuri este:
Manoper!;
Alte costuri legate de personalul direct angajat n
furnizarea serviciilor, inclusiv personalul ns!rcinat
cu supravegherea;
Regiile corespunz!toare.
42 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul stocurilor unui prestator de servicii
Costurile cu personalul angajat n activitatea de
desfacere "i administra#ie nu se includ, cu sunt
recunoscute drept cheltuieli n perioada n care au
loc.
Nu include marj el e de profi t sau regi i l e
neatribuibile, care sunt adesea facturate la pre#urile
impuse de prestatorii de servicii.
1/15/13
22
43 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
EVALUAREA STOCURILOR
Tipologia costurilor
Costul produc#iei agricole recoltate din
activele biologice
Conform IAS 41 Agricultura stocurile compuse din
produc#ia agricol! pe care o entitate a recoltat-o din
activele sale biologice sunt m!surate, la momentul
recunoa"terii ini#iale, la valorile juste mai pu#in
costurile estimate la punctul de vnzare la
momentul recolt!rii.
44 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 2
Evaluarea stocurilor
Tehnici de m!surare a costurilor
Formule de determinare a costurilor
Valoarea realizabil! net!
Recunoa"terea drept cheltuial!
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
1/15/13
23
45 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
TEHNICI DE M&SURARE
A COSTURILOR
Tehnicile de m!surare a costurilor care pot fi
utilizate pentru aproximarea costurilor pot fi:
Metoda costului standard;
Metoda pre#ului cu am!nuntul.
46 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
TEHNICI DE M&SURARE
A COSTURILOR
Metoda costului standard:
Costul standard ia n considerare nivelurile normale
ale materialelor "i consumabilelor, manoperei,
eficien#ei "i capacit!#ii de produc#ie.
Observa#ie:
Aceste niveluri trebuie revizuite periodic "i ajustate,
dac! este necesar, n func#ie de condi#iile actuale.
1/15/13
24
47 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
TEHNICI DE M&SURARE
A COSTURILOR
Metoda pre#ului cu am!nuntul:
Aceast! metod! este adesea folosit! n comer#ul cu
am!nuntul pentru a m!sura costul stocurilor de
articole numeroase "i cu mi"care rapid!, care au
marje similare;
n astfel de situa#ii, nu este practic s! se utilizeze o
alt! metod! de determinare a costului.
48 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
TEHNICI DE M&SURARE
A COSTURILOR
Metoda pre#ului cu am!nuntul:
Costul stocurilor este calculat prin deducerea valorii
marjei brute din pre#ul de vnzare al stocurilor.
Procentajul marjei brute utilizat ia n considerare
stocurile al c!ror pre# a fost redus sub pre#ul de
vnzare ini#ial.
1/15/13
25
49 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 2
Evaluarea stocurilor
Tehnici de m!surare a costurilor
Formule de determinare a costurilor
Valoarea realizabil! net!
Recunoa"terea drept cheltuial!
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
50 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
FORMULE DE DETERMINARE
A COSTURILOR
Costul acelor stocuri care nu sunt de obicei fungibile
"i al acelor bunuri sau servicii produse "i destinate
unor comenzi distinctive va fi determinat prin
identificarea specific! a costurilor individuale.
Identificarea specific! a costurilor presupune
atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile
ale stocurilor.
1/15/13
26
51 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
FORMULE DE DETERMINARE
A COSTURILOR
La nivelul unei entit!#i costul stocurilor trebuie
determinat cu ajutorul uneia dintre urm!toarele
formule:
Metoda FIFO;
Metoda Costului Mediu Ponderat (CMP).
52 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
FORMULE DE DETERMINARE
A COSTURILOR
Observa#ie:
O entitate va folosi aceea"i formul! de determinare
a costului pentru toate stocurile de natur! "i utilizare
similar! pentru entitate.
Pentru stocurile de natur! sau utilizare diferite, pot
fi justificate formule diferite de determinare a
costurilor.
1/15/13
27
53 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
FORMULE DE DETERMINARE
A COSTURILOR
Metoda FIFO:
Presupune ca primele elemente cump!rate sunt cele
care se "i vnd primele "i, prin urmare, elementele
care r!mn n stoc la sfr"itul perioadei sunt cele
care au fost cump!rate sau produse cel mai recent.
54 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
FORMULE DE DETERMINARE
A COSTURILOR
Metoda costului mediu ponderat (CMP):
Calculeaz! costul fiec!rui element pe baza mediei
ponderate a costurilor, elementelor similare aflate n
stoc la nceputul perioadei "i a costului elementelor
similare produse sau cump!rate n timpul perioadei.
Media poate fi calculat! periodic sau dup! recep#ia
fiec!rui transport, n func#ie de circumstan#ele n care
se determin!.
1/15/13
28
55 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 2
Evaluarea stocurilor
Tehnici de m!surare a costurilor
Formule de determinare a costurilor
Valoarea realizabil! net!
Recunoa"terea drept cheltuial!
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
56 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VALOAREA REALIZABIL& NET&
Valoarea realizabil! net! (VRN):
Practica diminu!rii valorii stocurilor sub cost, pn! la
valoarea realizabil! net!, este consecvent! cu
principiul pruden#ei;
Principiul pruden#ei
Activele nu trebuie reflectate n bilan# la o valoare
mai mare dect valoarea la care se poate ob#ine prin
utilizarea sau vnzarea lor.
1/15/13
29
57 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VALOAREA REALIZABIL& NET&
Valoarea realizabil! net! (VRN):
De regul!, stocurile sunt diminuate pn! la
valoarea realizabil! net! element cu element.
Estimarea VRN se bazeaz! pe cele mai credibile
dovezi, n momentul n care are loc estimarea valorii
stocurilor care se a"teapt! a fi realizat!.
58 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VALOAREA REALIZABIL& NET&
Estimarea valorii realizabile nete (VRN):
Pentru realizarea acestei estim!ri se are n vedere
scopul pentru care stocurile sunt de#inute;
VRN a stocurilor care urmeaz! a fi livrate este pre#ul
stabilit contractual;
Pentru fiecare perioad! ulterioar! se efectueaz! o
nou! evaluare a VRN.
1/15/13
30
59 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 2
Evaluarea stocurilor
Tehnici de m!surare a costurilor
Formule de determinare a costurilor
Valoarea realizabil! net!
Recunoa"terea drept cheltuial!
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
60 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
DREPT CHELTUIAL&
Atunci cnd stocurile sunt vndute, valoarea contabil!
a stocurilor va fi recunoscut! ca o cheltuial! n
peri oada n care a f ost recunoscut veni t ul
corespunz!tor.
Valoarea oric!rei diminu!ri a valorii stocurilor pn! la
valoarea realizabil! net! "i toate pierderile de stocuri
vor fi recunoscute drept cheltuial! n perioada n
care are loc diminuarea sau pierderea.
1/15/13
31
61 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
DREPT CHELTUIAL&
Unele stocuri pot fi alocate altor conturi de active.
De exemplu, un element de stoc folosit drept
component! pentru o imobilizare corporal! construit!
n regie proprie sau modernizat!.
St ocur i l e ncor por at e nt r - un act i v sunt
recunoscute drept cheltuieli pe parcursul duratei de
via#! util! a acelui activ.
62 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 2
Evaluarea stocurilor
Tehnici de m!surare a costurilor
Formule de determinare a costurilor
Valoarea realizabil! net!
Recunoa"terea drept cheltuial!
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
1/15/13
32
63 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
PREZENTAREA INFORMA%IILOR
Situa#iile financiare ale unei entit!#i vor con#ine
urm!toarele informa#ii referitoare la elementele de
natura stocurilor:
64 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
PREZENTAREA INFORMA%IILOR
Informa#ii privind stocurile:
Politicile contabile adoptate la evaluarea stocurilor,
inclusiv formulele folosite pentru determinarea
costului;
Valoarea contabil! total! a stocurilor "i valoarea
contabil! a categoriilor de stocuri, grupate ntr-un mod
adecvat entit!#ii;
1/15/13
33
65 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
PREZENTAREA INFORMA%IILOR
Informa#ii privind stocurile:
Valoarea contabil! a stocurilor nregistrate la
valoarea just! mai pu#in costurile aferente
vnz!rii;
Valoarea stocurilor recunoscut! drept cheltuial! pe
parcursul perioadei;
Valoarea oric!rei diminu!ri a valorii stocurilor
recunoscut! drept cheltuial! n cursul perioadei;
66 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
PREZENTAREA INFORMA%IILOR
Informa#ii privind stocurile:
Valoarea storn!rilor nregistrate la nivelul entit!#ii, pe
parcursul perioadei de raportare;
Circumstan#ele sau evenimentele care au condus la
stornarea unei diminu!ri a valorii stocurilor;
Valoarea contabil! a stocurilor gajate n contul
datoriilor.
1/15/13
34
67 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 2
Evaluarea stocurilor
Tehnici de m!surare a costurilor
Formule de determinare a costurilor
Valoarea realizabil! net!
Recunoa"terea drept cheltuial!
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
68 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
STUDII DE CAZ
Studiul de caz nr. 1:
1/15/13
35
69 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 11
Combinarea "i segmentarea contractelor de
construc#ii
Veniturile "i costurile contractuale
Recunoa"terea veniturilor "i costurilor aferente
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
70 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 11
Combinarea "i segmentarea contractelor de
construc#ii
Veniturile "i costurile contractuale
Recunoa"terea veniturilor "i costurilor aferente
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
1/15/13
36
71 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Problematica elementelor de natura stocurilor este
tratat! la le nivelul standardelor emise de c!tre IASB
prin intermediul IAS 11 Contracte de construc!ii
Evolu#ia acestui standard poate fi analizat!
ncepnd cu anul 1977, astfel:
72 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Evolu#ia IAS 11 Contracte de construc#ii:
Decembrie 1977: primul proiect de expunere E11
privind aceast! problematic!;
Martie 1979: a fost emis de c!tre IASC pentru
prima dat! IAS 11 intitulat n form! original!:
Contabilitate contractelor de construc#ii.
1/15/13
37
73 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Evolu#ia IAS 11 Contracte de construc#ii:
1 Ianuarie 1980: data aplic!rii pentru prima dat! a
IAS 11, n forma adoptat! n 1979;
Mai 1992: a fost emis al doilea proiect de
expunere E42 intitulat Contracte de construc#ii;
Decembrie 1993: standardul este revizuit ca
urmare a proiectului de comparabilitate a situa#iilor
financiare
74 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
Evolu#ia IAS 11 Contracte de construc#ii:
1 Ianuarie 1995: Data aplic!rii pentru prima dat! a
acestui standard, varianta revizuit! n 1993.
1/15/13
38
75 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
IAS 11 Contracte de construc#ii:
Obiectivul acestui standard este acela de a
descrie tratamentul contabil pentru veniturile "i
costurile aferente contractelor de construc#ii.
76 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
IAS 11 Contracte de construc#ii:
Obiectivul acestui standard este acela de a
descrie tratamentul contabil pentru veniturile "i
costurile aferente contractelor de construc#ii.
Problema principal!:
Este reprezentat! de alocarea venitului
contractual "i a costurilor contractuale n acele
perioade contabile n care munca a fost prestat!.
1/15/13
39
77 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
IAS 11 Contracte de construc#ii:
Acest standard utilizeaz! criteriile de recunoa"tere
stabilite n Cadrul general de ntocmire !i
prezentare a situa#iilor financiare pentru a
determina momentul n care veniturile "i costurile
contractuale ar trebui recunoscute n contul de
profit "i pierdere.
78 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ELEMENTE PRELIMINARE
IAS 11 Contracte de construc#ii:
Standardul furnizeaz! de asemenea recomand!ri
practice privind aplicarea acestor criterii.
Prezentul standard trebui e apl i cat pentru
contabilizarea contractelor de construc#ii n
situa#iile financiare ale anteprenorilor.
1/15/13
40
79 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 11
Combinarea "i segmentarea contractelor de
construc#ii
Veniturile "i costurile contractuale
Recunoa"terea veniturilor "i costurilor aferente
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
80 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
IAS 11 Contracte de construc#ii:
Urm!toarele concepte sunt utilizate n cadrul
acestui standard:
1/15/13
41
81 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
Un contract de construc#ie
Reprezint! un contract negociat n mod particular
pentru construirea unui activ sau a unui complex
de active care se afl! ntr-o strns! interrela#ie sau
interdependen#! n ceea ce prive"te proiectarea,
tehnologia "i func#ionarea sau scopul ori utilizarea
lor final!.
82 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
Un contract cu pre# fix
Reprezint! un contract de construc#ie n care
anteprenorul este de acord cu un pre# contractual
fix sau cu o rat! fix! pe unitatea de produs finit,
contract care, n unele cazuri, cuprinde clauzele de
escaladare (cre"tere) a pre#ului.
1/15/13
42
83 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
Un contract cost plus
Reprezint! un contract de construc#ie n care
anteprenorul recupereaz! costurile permise sau
altfel definite, la care se adaug! un procent din
aceste costuri sau un onorariu fix.
84 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
Contractele de construc#ii includ:
Contractele pentru prestarea de servicii ce sunt
aferente n mod direct construirii activelor;
Contractele pentru distrugerea sau restaurarea
activelor.
1/15/13
43
85 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
Contractele de construc#ii includ:
Contractele pentru prestarea de servicii ce sunt
aferente n mod direct construirii activelor;
Contractele pentru distrugerea sau restaurarea
activelor.
Exemplu:
Serviciile proiectan#ilor sau a arhitec#ilor.
Exemplu:
Restaurarea mediului, ulterior demol!rii activelor.
86 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
Contractele de construc#ii includ:
Observa#ie:
Unele contracte de construc#ii pot con#ine
caracteristici att ale contractelor cu pre# fix, ct "i
ale contractelor cost plus.
1/15/13
44
87 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
ABORD&RI CONCEPTUALE
Contractele de construc#ii includ:
Observa#ie:
Unele contracte de construc#ii pot con#ine
caracteristici att ale contractelor cu pre# fix, ct "i
ale contractelor cost plus.
Exemplu:
Contract cost plus cu pre# maxim agreat.
88 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 11
Combinarea "i segmentarea contractelor
de construc#ii
Veniturile "i costurile contractuale
Recunoa"terea veniturilor "i costurilor aferente
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
1/15/13
45
89 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
COMBINAREA 'I SEGMENTAREA
CONTRACTELOR DE CONSTRUC%II
Cerin#ele acestui standard sunt aplicate n mod
separat fiec!rui contract de construc#ii.
n anumite situa#ii este necesar! aplicarea acestui
standard n mod separat pentru componentele
identificabile ale unui singur contract sau ale unui
grup de contracte.
90 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
COMBINAREA 'I SEGMENTAREA
CONTRACTELOR DE CONSTRUC%II
Atunci cnd un contract acoper! un num!r de
active, construirea fiec!rui activ va fi tratat! ca un
contract separat de construc#ii, n situa#ia n care:
1. au fost prezentate oferte separate pentru
fiecare activ;
2. fiecare activ a fost supus unei negocieri
separate, iar anteprenorul "i beneficiarul au fost
capabili s! accepte sau s! resping! acea parte a
contractului aferent! fiec!rui activ;
1/15/13
46
91 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
COMBINAREA 'I SEGMENTAREA
CONTRACTELOR DE CONSTRUC%II
Atunci cnd un contract acoper! un num!r de
active, construirea fiec!rui activ va fi tratat! ca un
contract separat de construc#ii, n situa#ia n care:
3. costurile "i veniturile aferente fiec!rui activ pot fi
identificate.
92 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
COMBINAREA 'I SEGMENTAREA
CONTRACTELOR DE CONSTRUC%II
Un grup de contracte trebuie tratat ca un contract
separat de construc#ii atunci cnd:
1. grupul de contracte este negociat ntr-un singur
pachet;
2. contractele sunt att de interrela#ionate nct ele
sunt, n fond, parte a unui singur proiect cu o marj!
global! a profitului;
1/15/13
47
93 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
COMBINAREA 'I SEGMENTAREA
CONTRACTELOR DE CONSTRUC%II
Un grup de contracte trebuie tratat ca un contract
separat de construc#ii atunci cnd:
3. contractele se desf!"oar! simultan sau ntr-o
secven#! continu!.
94 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
COMBINAREA 'I SEGMENTAREA
CONTRACTELOR DE CONSTRUC%II
Un contract poate prevedea construirea unui activ
conex la alegerea beneficiarului sau poate fi
modificat astfel nct s! includ! construirea unui
activ conex.
1/15/13
48
95 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
COMBINAREA 'I SEGMENTAREA
CONTRACTELOR DE CONSTRUC%II
Construirea unui activ conex va fi tratat! ca un
contract separat de construc#ie atunci cnd:
1. activul difer! n mod semnificativ ca proiectare,
tehnologie sau func#ionare de activul sau activele
care cad sun inciden#a contractului ini#ial; sau
2. pre#ul activului este negociat f!r! a se #ine cont
de pre#ul contractului ini#ial.
96 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 11
Combinarea "i segmentarea contractelor de
construc#ii
Veniturile "i costurile contractuale
Recunoa"terea veniturilor "i costurilor aferente
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
1/15/13
49
97 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VENITURILE 'I COSTURILE
CONTRACTUALE
Veniturile contractuale vor cuprinde:
1. valoarea ini#ial! a veniturilor convenite n
contract; !i
2. modi f i c!ri l e n l ucr!ri l e cont ract ual e,
revendic!rile "i pl!#ile de stimulare:
n limita sumei probabil a fi ob#inut! ca venit; !i
Care se pot evalua n mod credibil.
98 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VENITURILE 'I COSTURILE
CONTRACTUALE
Venitul contractual este evaluat la valoarea just! a
contrapresta#iei primite sau care poate fi primit!.
Evaluarea venitului contractual este afectat! de
multitudinea incertitudinilor care depind de rezultatul
evenimentelor ulterioare.
Estim!rile trebuie adesea revizuite, pe m!sur! ce
noi evenimente apar "i incertitudinile sunt rezolvate.
1/15/13
50
99 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VENITURILE 'I COSTURILE
CONTRACTUALE
O modificare este un ordin de schimbare dat de
beneficiar n aria de ac#iune a lucr!rii pe baza unui
contract.
O modificare poate duce la o cre"tere sau la o
descre"tere a venitului contractual.
100 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VENITURILE 'I COSTURILE
CONTRACTUALE
O revendicare este o sum! pe care antreprenorul
caut! s! o colecteze de la beneficiar sau de la un alt
ter#, drept desp!gubire pentru costurile neincluse n
pre#ul contractului.
Pl!#ile de stimulare sunt sume suplimentare pl!tite
anteprenorului n cazul n care standardele de
performan#! specificate sunt atinse sau dep!"ite.
1/15/13
51
101 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VENITURILE 'I COSTURILE
CONTRACTUALE
Costurile contractuale
Costurile contractuale vor cuprinde:
Costurile direct aferente contractului specific;
Costurile atribuibile activit!#ii contractului, n
general, "i care pot fi alocate contractului;
Alte astfel de costuri specificate n contract "i de
care r!spunde beneficiarul n termenii respectivului
contract.
102 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VENITURILE 'I COSTURILE
CONTRACTUALE
Costurile directe aferente contractului specific
includ:
Costurile for#ei de munc! de pe "antier, inclusiv
supravegherea pe "antier;
Costurile materialelor folosite n construc#ie;
Amor t i zar ea i nst al a# i i l or t ehni ce "i a
echipamentelor folosite n contract;
Costurile transport!rii instala#iei tehnice, a
echipamentului "i a materialelor la "i de la "antierul
specificat n contract;
1/15/13
52
103 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VENITURILE 'I COSTURILE
CONTRACTUALE
Costurile directe aferente contractului specific
includ:
Costurile nchirierii instala#iei tehnice "i a
echipamentului;
Costurile proiect!rii "i ale asisten#ei tehnice direct
aferente contractului;
Costurile estimate ale rectific!rii "i lucr!rilor de
garan#ie, inclusiv costurile asigurate prev!zute;
Crean#e ale p!r#ilor ter#e.
104 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VENITURILE 'I COSTURILE
CONTRACTUALE
Costurile care nu sunt atribuibile activit!#ii
contractului sau care nu pot fi alocate acestuia sunt
exluse din costurile unui contract de construc#ie.
1/15/13
53
105 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
VENITURILE 'I COSTURILE
CONTRACTUALE
Astfel de costuri includ:
Costurile generale de administra#ie pentru care
rambursarea nu este specificat! n contract;
Costurile de vnzare;
Costurile de cercetare "i dezvoltare pentru care
rambursarea nu este specificat! n contract;
Deprecierea instala#iilor tehnice "i a echipamentelor
care nu sunt folosite ntr-un anume contract.
106 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 11
Combinarea "i segmentarea contractelor de
construc#ii
Veniturile "i costurile contractuale
Recunoa"terea veniturilor "i costurilor
aferente
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
1/15/13
54
107 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
VENITURILOR 'I COSTURILOR
Cnd rezultatul unui contract de construc#ie poate fi
estimat n mod credibil, costurile "i veniturile
contractuale asociate contractului de construc#ii vor
fi recunoscute ca venituri "i respectiv, cheltuieli, n
func#ie de stadiul de execu#ie al contractului, la data
bilan#ului.
108 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
VENITURILOR 'I COSTURILOR
A. Contract cu pre# fix
Rezultatul unui contract de construc#ie poate fi estimat n
mod credibil atunci cnd toate condi#iile urm!toare sunt
satisf!cute:
1. venitul contractual total poate fi evaluat n mod
credibil;
2. este posibil ca beneficiile economice asociate
contractului s! fie generate c!tre entitate;
1/15/13
55
109 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
VENITURILOR 'I COSTURILOR
A. Contract cu pre# fix
Rezultatul unui contract de construc#ie poate fi estimat n
mod credibil atunci cnd toate condi#iile urm!toare sunt
satisf!cute:
3. att costurile contractuale necesare definitiv!rii
contractului, ct "i stadiul definitiv!rii acestuia,
eviden#iate la data bilan#ului, pot fi evaluate n mod
credibil;
110 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
VENITURILOR 'I COSTURILOR
A. Contract cu pre# fix
Rezultatul unui contract de construc#ie poate fi estimat n
mod credibil atunci cnd toate condi#iile urm!toare sunt
satisf!cute:
4. costurile atribuibile contractului pot fi n mod clar
identificate "i credibil evaluate, astfel nct costurile
contractuale actuale suportate s! poat! fi comparate cu
estim!rile precedente;
1/15/13
56
111 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
VENITURILOR 'I COSTURILOR
B. Contract cost plus
Rezultatul unui contract de construc#ie poate fi estimat
credibil atunci cnd toate condi#iile urm!toare sunt
satisf!cute:
1. este posibil ca beneficiile economice asociate
contractului s! fie generate c!tre entitate;
2. costurile contractuale, fie c! sunt sau nu
rambursabile, pot fi n mod clar identificate "i
evaluate credibil.
112 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
VENITURILOR 'I COSTURILOR
Recunoa"terea veni turi l or "i a chel tui el i l or
contractuale prin referire la stadiul de definitivare a
contractului este cunoscut! adesea ca metoda
procentului de definitivare a contractului.
1/15/13
57
113 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
VENITURILOR 'I COSTURILOR
Metoda procentului de definitivare a contractului
Pe baza acestei metode, venitul contractual este corelat
cu costurile contractuale suportate n atingerea fazei
finale, reflectate n raportarea venitului, cheltuielilor "i a
profitului care poate fi atribuit unei p!r#i din munca
executat!.
114 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
VENITURILOR 'I COSTURILOR
Recunoa"terea pierderilor previzionate
Atunci cnd este posibil ca totalul costurilor contractuale
s! dep!"easc! totalul venitului contractual, pierderea
prev!zut! va fi recunoscut! n mod automat drept
cheltuial!.
1/15/13
58
115 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
RECUNOA'TEREA
VENITURILOR 'I COSTURILOR
Recunoa"terea pierderilor previzionate
Valoarea unei asemenea pierderi este determinat!
indiferent:
1. dac! lucrarea a nceput sau nu;
2. de stadiul definitiv!rii activit!#ii contractuale;
3. de valoarea profiturilor prev!zute a rezulta n urma
desf!"ur!rii altor contracte ce nu sunt tratate ca un
singur contract de construc#ie.
116 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 11
Combinarea "i segmentarea contractelor de
construc#ii
Veniturile "i costurile contractuale
Recunoa"terea veniturilor "i costurilor aferente
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
1/15/13
59
117 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
PREZENTAREA INFORMA%IILOR
O ENTITATE VA PREZENTA:
Valoare venitului contractual recunoscut ca venit n
cursul perioadei;
Metodele folosite pentru a determina venitul
contractual recunoscut n cursul perioadei;
Metodele folosite pentru a determina stadiul de
execu#ie a contractelor n desf!"urare.
118 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
PREZENTAREA INFORMA%IILOR
O entitate va furniza fiecare dintre urm!toarele
informa#ii pentru contractele n desf!"urare, la data
bilan#ului:
Valoarea agregat!, la zi, a costurilor suportate "i a
profiturilor recunoscute (mai pu#in pierderile
recunoscute);
Valoarea avansurilor primite;
Valoare re#inerilor contractuale.
1/15/13
60
119 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
PREZENTAREA INFORMA%IILOR
Re#inerile contractuale
Reprezint! valorile factur!rilor n curs, care nu sunt
pl!tite pn! n momentul satisfacerii condi#iilor
specificate n contract, pentru plata a astfel de
sume sau pn! cnd defectele nu au fost
rectificate.
Avansurile
Reprezint! sume primite de c!tre anteprenor
nainte ca munca s! fie prestat!.
120 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
AST&ZI ....
Problematici analizate:
Elemente preliminare
Aspecte conceptuale privind IAS 11
Combinarea "i segmentarea contractelor de
construc#ii
Veniturile "i costurile contractuale
Recunoa"terea veniturilor "i costurilor aferente
Prezentarea informa#iilor
Studii de caz
1/15/13
61
121 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
STUDII DE CAZ
Studiul de caz nr. 1:
122 of 122 Reglement!ri contabile privind stocurile "i contractele de construc#ii / R!zvan V. Musta$!
CURSUL URM&TOR
Reglement!ri contabile privind provizioanele,
datoriile contingente "i activele contingente
Reglement!ri contabile privind costurile
ndator!rii