Sunteți pe pagina 1din 9

1

COLEGIUL NAIONAL
MIHAI VITEAZUL
REGULAMENT INTERN
Cuprins:
Capitolul I. DISPOZIII GENERALE.......................................................................2
Capitolul II. ORGANIZAREA COLEGIULUI NAIONAL MIHAI VITEAZUL......2
Capitolul III. CONDUCEREA COLEGIULUI NAIONAL MIHAI VITEAZUL......
Capitolul IV. COMISIA PENTRU EVALUAREA !I ASIGURAREA CALIT"II.....
Capitolul VI. EVALUAREA......................................................................................#
Capitolul VII. PERSONALUL DIDACTIC$ DIDACTIC AU%ILIAR !I NEDIDACTIC
..................................................................................................................................&
Capitolul VIII. ELEVII...............................................................................................'
Capitolul I%. DISPOZIII (INALE...........................................................................)
Colegiul Naional Mi!ai Vi"ea#ul REGULAMENT INTERN
2
Capi"olul I$ %I&'OZIII GENERALE
I.1. Regulamentul Intern al Colegiului Naional Mihai Viteazul (CNMV),
denumit n continuare regulament, curinde norme re!eritoare la organizarea "i
!uncionarea CNMV, n con!ormitate cu Regulamentul de #rganizare "i $uncionare a
%nit&ilor de 'n(&&m)nt *reuni(er+itar (R#$%I*) aro,at rin #M-C ./01234.3/.0331.
I.0. Re+ectarea regulamentului e+te o,ligatorie entru er+onalul de conducere,
didactic de redare, didactic au5iliar, nedidactic, entru ele(ii "i &rinii care (in n contact
cu CNMV.
I.6. 7cti(itatea de in+truire "i educaie din cadrul CNMV +e de+!&"oar& otri(it
rinciiilor 8eclaraiei %ni(er+ale a 8returilor #mului, ale Con(eniei cu ri(ire la
dreturile coilului "i otri(it actelor normati(e generale "i +eciale.
I... CNMV "i de+!&"oar& acti(itatea +u, de(iza9 :coala n care +e n(a& "i care
n(a&
I.1. *rezentul regulament e+te aro,at de Con+iliul de admini+traie, cu articiarea
rerezentantului +indical "i curinde reglement&ri +eci!ice condiiilor concrete de
de+!&"urare a acti(it&ii n CNMV, n concordan& cu re(ederile legale, n (igoare.
Capi"olul II$ ORGANIZAREA COLEGIULUI NAIONAL MIHAI VITEAZUL
II.1. (1) 'n CNMV, !ormaiunile de +tudiu curind cla+e de ele(i, cu e!ecti(e de
ma5imum 63 de ele(i, e5ceie !&c)nd cazurile reglementate rin acte emi+e de M-C;.
(0) Cla+ele de ele(i ot !i m&rite n grue de +tudiu, ale c&ror e!ecti(e nu ot
!i mai mici de 13 ele(i, n cazuri <u+ti!icate, con!orm normati(elor M-C;.
II.0. (1) =a n+crierea n CNMV, +e a+igur& continuitatea +tudiului lim,ilor
moderne, n !uncie de o!erta educaional& a liceului.
(0) *entru a +e e(ita m&rirea e5ce+i(& a ele(ilor n grue de +tudiu ale
lim,ilor moderne, directorul CNMV oate inter(eni, la +olicitarea +cri+& a
&rinilor2+u+in&torilor legali +au a ele(ilor (dac& ace"tia au mlinit 14 ani) entru
in(er+area ordinii de +tudiere a celor dou& lim,i +au chiar entru modi!icarea lor.
II.6. 'n CNMV, cla+ele +e con+tituie in)nd cont de urm&toarele criterii9
a) oiunea e5rimat& entru un anumit ro!il2+ecializare, con!orm cu o!erta educaional&
a liceului>
,) ndelinirea condiiilor +eci!ice entru cla+ele cu +tudiu inten+i(>
c) comati,ilitatea lim,ilor +tr&ine +tudiate>
d) aartenena la aceea"i "coal& de ro(enien& (entru cla+ele a I?@a)>
II... (1) 'n CNMV, durata orei de cur+ e+te de 13 de minute, cu o auz& de 13
minute du& !iecare or& de cur+.
(0) 'n +ituaii +eciale "i e o erioad& determinat&, durata orelor de cur+ "i
durata auzelor ot !i modi!icate, cu aro,area in+ectorului "colar general, la rounerea,
,ine !undamentat&, a con+iliului de admini+traie al unit&ii de n(&&m)nt.
Colegiul Naional Mi!ai Vi"ea#ul REGULAMENT INTERN
3
II.1. 7cce+ul n incinta Colegiului +e !ace du& cum urmeaz&9
(1) 7cce+ul ele(ilor e+te ermi+ doar e oarta din ,ule(ardul *ache
*rotoe+cu, c&tre curtea liceului, n inter(alul orar +eci!icat (II.A)>
(0) 'n cazuri e5ceionale, acce+ul ele(ilor e+te ermi+ e la intrarea
rincial&, n a!ara orarului +eci!icat, cu o,ligati(itatea rezent&rii documentului de
identi!icare al liceului "i cu o <u+ti!icare +cri+& a +ituaiei>
(6) *er+oanele +tr&ine au acce+ n liceu doar e la intrarea rincial&, cu
o,ligaia nregi+tr&rii n regi+trul de intrare@ie"ire a inter(alului orar n care +e de+!&"oar&
(izita, a +coului (izitei "i a datelor de identi!icare (+eria "i num&rul c&rii de identitate
2a"aortului)>
(.) #rice a,atere de la re(ederile rezentului regulament (a !i adu+& la
cuno"tina conducerii liceului, de ndat& ce a !o+t con+tatat&.
II.A. #rarul +eci!icat entru acce+ul ele(ilor n liceu e+te urm&torul9
@ dimineaa, )n& la ora 4.33>
@ e durata recreaiilor>
@ e durata orelor de cur+ "i du& ncheierea rogramului ele(ilor, oarta din
,ule(ardul *ache *rotooe+cu, c&tre curtea liceului, +t& ncuiat&.
Capi"olul III$ CON%UCEREA COLEGIULUI NAIONAL MIHAI VITEAZUL
III.1. Conducerea CNMV e+te a+igurat& n con!ormitate cu re(ederile =egii
n(&&m)ntului nr.4.21//1, reu,licat&, cu modi!ic&rile "i comlet&rile ulterioare, "i ale
=egii nr. 10421//B, cu modi!ic&rile "i comlet&rile ulterioare.
III.0. 8irectorul2directorul ad<unct "i e5ercit& atri,uiile con!orm re(ederilor
R#$%I* (art.1A C 0A) "i a altor normati(e n (igoare.
III.6. (1) Con+iliul *ro!e+oral (C*) +e con+tituie "i "i e5ercit& atri,uiile con!orm
re(ederilor R#$%I* (art.0B C 0/) "i a altor normati(e n (igoare.
(0) Con+iliul *ro!e+oral nume"te, alege "i re(oc& mem,rii Con+iliului de
7dmini+traie, cu un c(orum de B1D din e!ecti(ul C*
III... Con+iliul de 7dmini+traie (C7) +e con+tituie "i "i e5ercit& atri,uiile
con!orm re(ederilor R#$%I* (art.63 C 6.) "i a altor normati(e n (igoare.
III.1. Catedrele2Comi+iile metodice +e con+tituie "i "i e5ercit& atri,uiile con!orm
re(ederilor R#$%I* (art.61 C 6B) "i a altor normati(e n (igoare.
III.A. Con+iliul cla+ei +e con+tituie "i "i e5ercit& atri,uiile con!orm re(ederilor
R#$%I* (art.64 C .0) "i a altor normati(e n (igoare.
III.B. (1) 'n CNMV +e !ormeaz& "i !uncioneaz& comi+ii e domenii de acti(itate,
con!orm normati(elor n (igoare.
(0) Comi+iile +e !ormeaz& rin decizia C7.
Capi"olul IV$ COMI&IA 'ENTRU EVALUAREA (I A&IGURAREA CALIT)II
IV.1. 'n CNMV +e con+tituie Comi+ia entru 7+igurarea Calit&ii n -ducaie
IV.0. Etrategia "i Regulamentul de !uncionare ale comi+iei +e ela,oreaz& +earat
Colegiul Naional Mi!ai Vi"ea#ul REGULAMENT INTERN
4
Capi"olul V$ ')RINII
V.1. (1) *&rinii2tutorii legali au dretul "i o,ligaia de a cola,ora cu unitatea de
n(&&m)nt, n (ederea realiz&rii o,iecti(elor educaionale.
(0) *&rinii2tutorii legali au o,ligaia ca, cel uin o dat& e lun&, +& +e rezinte
la "coal& entru a cunoa"te de la diriginte e(oluia coilului lor. $iecare diriginte tre,uie +&
anune &rinii, ziua din +&t&m)n& "i ora e care au !i5at@o entru con(or,iri cu ace"tia.
(6) *&rintele, tutorele legal in+tituit +au +u+in&torul legal e+te o,ligat,
con!orm legii, +& a+igure !rec(ena "colar& a ele(ului n n(&&m)ntul o,ligatoriu.
V.0. (1) Comitetul de &rini al cla+ei +e con+tituie "i "i e5ercit& atri,uiile con!orm
re(ederilor R#$%I* (art..A C .4).
(0) Comitetul de &rini al cla+ei are n comonen& un re"edinte, un
(icere"edinte "i un ca+ier.
(6) *re"edintele Comitetului de &rini al cla+ei e+te mem,ru de dret al
7+ociaiei &rinilor "i are o,ligati(itatea artici&rii la "edinele ace+teia.
(.) 'n cazuri <u+ti!icate, re"edintele Comitetului de &rini al cla+ei oate +&
delege un mem,ru al Comitetului care +& articie la "edinele 7+ociaiei de &rini.
(1) =a dou& a,+ene ne<u+ti!icate +au la dou& deleg&ri con+ecuti(e ntr@un an
"colar +e ntrune"te "edina cu &rinii cla+ei, +e re(oc& re"edintele Comitetului de &rini
de c&tre dirigintele cla+ei "i +e !ac noi alegeri entru re"edinte.
V.6. (1) Con+iliul rerezentati( al &rinilor27+ociaia de &rini +e con+tituie "i "i
e5ercit& atri,uiile con!orm re(ederilor R#$%I* (art../ C 1.).
(0) Conducerea Con+iliului rerezentati( al &rinilor27+ociaiei de &rini a
CNMV +e e5ercit& de c&tre un re"edinte ale+ anual n cadrul adun&rii generale ale
&rinilor.
(6) Con+iliul rerezentati( al &rinilor27+ociaia de &rini alege un ca+ier "i
o comi+ie de cenzori !ormat& din trei mem,ri
(.) *rin hot&r)re a Con+iliului rerezentati( al &rinilor27+ociaiei de &rini
+e oate con+titui $ondul :colii, con!orm R#$%I*, art. .4
V... =a nceutul !iec&rui an de "colar, +e (a ncheia un acord de arteneriat ntre
CNMV "i &rinii2+u+in&torii legali ai ele(ului.
Capi"olul VI$ EVALUAREA
VI.1. -(aluarea ele(ilor +e !ace con!orm R#$%I* (art.1. C 1B)
VI.0. (1) =a di+cilinele cu dou& +au mai multe ore +&t&m)nal, con!orm R#$%I*
art. 1B (.), notarea ritmic& imune e5i+tena a cel uin unei note la !iecare 1 +&t&m)ni.
Cel uin o not& +e acord& rin e(aluare oral&.
(0) =a di+cilinele cu 1 or& +&t&m)nal, notarea ritmic& imune e5i+tena a cel
uin unei note )n& la <um&tatea +eme+trului, o not& rin e(aluarea oral& "i o nota rin
e(aluarea unei ro,e +cri+e.
(6) Nere+ectarea ace+tor re(ederi +e +ancioneaz& cu a(erti+ment, n ,aza
raortului comi+iei de urm&rire a not&rii ritmice, numit& rin decizia directorului "i cu
aro,area C*, con!orm art. 11A ,) din =egea 10421//B, ri(ind Etatutul *er+onalului
8idactic.
Colegiul Naional Mi!ai Vi"ea#ul REGULAMENT INTERN
5
VI.6. =a di+cilinele cu teza la alegere, teza +e (a +u+ine +imultan "i cu +u,iecte
unice entru acela"i an de +tudiu.
VI... 'ncheierea +ituaiei "colare +e !ace con!orm R#$%I* (art. 14 C B1)
VI.1. -5amenele organizate n CNMV +unt n acord cu R#$%I* (art. B0 C 40)
VI.A. (1) -le(ii cla+elor cu redare inten+i(& tre,uie +& !inalizeze anul "colar cu
media minim& 4 la di+cilina cu redare inten+i(&. 'n caz contrar, entru a r&m)ne n cla+&,
tre,uie +& +u+in& o ro,& oral& "i una +cri+& din materia anului "colar ncheiat. Media
minim& a e(alu&rii tre,uie +& !ie 4.
(0) =a +!)r"itul anului "colar, di+oni,ilizarea locurilor +e anun& n +cri+ "i +e
a!i"eaz& n loc (izi,il, de c&tre +ecretariatul liceului, mreun& cu rograma de e(aluare "i
data +u+inerii ace+teia.
(6) 'n+crierea la e(aluare +e !ace e ,aza unei cereri +cri+e, nregi+trate la
+ecretariat, )n& la data de 03 iunie a !iec&rui an calendari+tic.
(.) =a e(aluare oate articia orice ele( al CNMV din anul de +tudiu
re+ecti(, cu condiia re+ect&rii VI.A.(6).
(1) Comi+ia de e(aluare e+te !ormat& din 0 cadre didactice de +ecialitate "i
e+te numit& de C7 ( rin decizia directorului).
Capi"olul VII$ 'ER&ONALUL %I%ACTIC* %I%ACTIC AU+ILIAR (I
NE%I%ACTIC
VII.1. *er+onalul didactic, didactic au5iliar "i nedidactic "i de+!&"oar& acti(itatea
con!orm normati(elor n (igoare, R#$%I*, art. 46 C /3 "i a legii 104210.3B.1//B
VII.0. *er+onalul didactic 9
(1) @ ndeline"te o,ligaiile de +er(iciu con!orm !i"ei o+tului "i +chemei
orare. 8ou& nt)rzieri reetate la ore cu mai mult de 1 minute +e +ancioneaz& cu
a(erti+ment n !aa C*> a,+ena ne<u+ti!icat& de la ore +e +ancioneaz& cu diminuarea
core+unz&toare a +alariului>
(0) @ artici& la "edinele Con+iliului ro!e+oral "i la "edinele comi+iilor
metodice. ;rei a,+ene ne<u+ti!icate e arcur+ul anului de la "edinele C* +au ale comi+iei
metodice +e (or +anciona cu mu+trare, n ,aza raortului ntocmit de re+on+a,ilul ariei
curriculare "i a re+on+a,ilului catedrei, con!orm =egii 10421//B> o a,+en& ne<u+ti!icat& de
la "edinele comi+iei metodice +au la C* +e +ancioneaz& cu a(erti+ment, n ,aza raortului
de cercetare ntocmit de comi+ia numit& de C*, con!orm =egii 10421//B>
(6) @ artici&, la +olicitarea diriginilor, la "edinele cu &rinii>
(.) @ artici& "i de+!&"oar& acti(it&ile comi+iilor "i colecti(elor e domenii,
con!orm deciziei C7> re!uzul ne<u+ti!icat +e +ancioneaz& cu +u+endarea e o erioad& de
6 luni a dretului de n+criere la remierea lunar&>
(1) @ artici& la +olicit&rile conducerii CNMV (con!orm RI, art. III.0. C
III.1.)> re!uzul ne<u+ti!icat de a articia +e +ancioneaz& cu +u+endarea e o erioad& de o
lun& a dretului de n+criere la remierea lunar&>
(A) @ a+igur& re+ectarea normelor de ordine interioar& n CNMV>
(B) @ +emneaz& condica de rezen& zilnic> orele ne+emnate +e con+ider& ca
!iind nee!ectuate "i +e +ancioneaz& cu diminuarea core+unz&toare a +alariului>
Colegiul Naional Mi!ai Vi"ea#ul REGULAMENT INTERN
6
(4) @ la !iecare or&, are o,ligaia de a con+emna a,+enele ele(ilor n catalogul
cla+ei, con!orm normelor n (igoare> nere+ectarea ace+tei o,ligaii, +e +ancioneaz&, n
!uncie de gra(itatea cazului, n ,aza raortului comi+iei numite de C*, con!orm =egii
10421//B
VII.0. *er+onalul didactic au5iliar9
(1) @ "i de+!&"oar& acti(itatea con!orm !i"ei o+tului>
(0) @ in!ormaticienii "i la,oranii "i de+!&"oar& acti(itatea n la,oratoarele de
+ecialitate. *rezenta n la,oratoare e+te o,ligatorie n inter(alul de tim +ta,ilit de lege,
chiar dac& n ace+tea nu +unt rogramate lecii cu ele(ii> "e!ii de arii curriculare "i
re+on+a,ilii comi+iilor metodice +emneaz& !i"a de rezen& lunar& a in!ormaticienilor "i
re+ecti( a la,oranilor, al&turi de er+oanele care au acea+t& re+on+a,ilitate, con!orm
legii.
(6) C reg&te"te materialele didactice +olicitate de cadrele didactice> la dou&
+olicit&ri nerealizate din moti(e ne<u+ti!icate, +e rein 13 D din +alariu e erioada a dou&
luni>
VII.6. *er+onalul nedidactic9
(1) @ "i de+!&"oar& acti(itatea con!orm !i"ei o+tului>
(0) @ r&+unde n !aa conducerii "i a admini+tratorului "colii entru acti(itate>
(6) @ a+igur& ,una organizare "i de!&"urare a acti(it&ii CNMV> ertur,area
rogramului "colii din cauza nendelinirii +arcinilor de +er(iciu +e +ancioneaz& cu o
reinere de 13D din +alariu e erioada unei luni, n ,aza raortului ntocmit de "e!ul
ierarhic +uerior "i cu aro,area con+iliului de admini+traie.
(.) @ are un comortament re(erenio+ !a& de er+onalul "colii, !a& de ele(i
"i &rini>
VII... 'n cl&direa CNMV, !umatul e+te ermi+ er+onalului didactic, didactic
au5iliar "i nedidactic numai n +aiul +ecial amena<at. Ee interzice !umatul n a!ara
ace+tuia, adic& e culoare, n ane5ele la,oratoarelor +au n curtea "colii.
Capi"olul VIII$ ELEVII
VIII.1. -le(ii ,ene!iciaz& de dreturile "i au o,ligaiile re(&zute n R#$%I*, art.
/1 C 113.
VIII.0. (1) *rezena la cur+uri e+te o,ligatorie, regimul a,+enelor !iind cel re(&zut
n R#$%I*
(0) =a !iecare 13 a,+ene nemoti(ate e un +eme+tru, la di!erite di+ciline, +e
+cade nota la urtare cu un unct, cu e5ceia +ituaiei re(&zute la alin. A.
(6) =a 13 a,+ene nemoti(ate la di!erite di+ciline +au 13D din totalul orelor
la o +ingur& di+cilin&, cumulate e an "colar, dirigintele are o,ligaia +& cheme
&rintele2+u+in&torul legal la "coal& "i +& ncheie un roce+ (er,al de a(ertizare
(.) =a 03 de a,+ene nemoti(ate la di!erite di+ciline +au 11D din totalul
orelor la o +ingur& di+cilin&, cumulate e an "colar, +e d& rea(iz de e5matriculare,
nregi+trat la +ecretariatul CNMV, eli,erat n du,lu e5emlar, din care unul +e nm)neaz&
&rintelui2+u+in&torului legal iar al doilea +e &+treaz& la do+arul dirigintelui.
Colegiul Naional Mi!ai Vi"ea#ul REGULAMENT INTERN
7
(1) =a 63 a,+ene nemoti(ate, la di!erite di+ciline +au 03D din totalul orelor
la o +ingur& di+cilin& cumulate e an "colar, dirigintele are o,ligaia +& cheme
&rintele2+u+in&torul legal la "coal& "i +& ncheie un roce+ (er,al de a(ertizare
(A) =a .3 de a,+ene nemoti(ate, la di!erite di+ciline +au 63D din totalul
orelor la o +ingur& di+cilin& cumulate e an "colar, +e d& al doilea rea(iz de
e5matriculare, urmat de rounerea de e5matriculare a ele(ului din ciclul +uerior al
liceului> entru ele(ul din ciclul in!erior al liceului +c&derea notei la urtare +u, 1, n
cadrul unui C* ntrunit n "edin& e5traordinar&.
(B) 'n !iecare +eme+tru, &rinii2+u+in&torii legali ot +olicita, n +ituaii
ntemeiate, moti(area a,+enelor entru ma5imum 1 zile lucr&toare. Eolicitarea +e !ace e
,az& de cerere adre+at& directorului "colii "i nregi+trat& la +ecretariatul "colii. Cererea e+te
direcionat& dirigintelui cla+ei, iar aro,area +e d& numai dac& dirigintele cla+ei +u+ine
aro,area.
VIII.6. (1) =a ni(elul liceului +e con+titutie Con+iliul Con+ultati( al -le(ilor,
!ormat, de dret, din re+on+a,ilii cla+elor.
(0) *entru o mai mare !luen&, +e con+tituie Fu(ernul -le(ilor, ca organ
e5ecuti( al Con+iliului Con+ultati( al -le(ilor.
(6) Regulamentele de !uncionare entru Con+iliul Con+ultati( al -le(ilor "i
Fu(ernul -le(ilor +e ela,oreaz& +earat.
VIII... (1) 'n CNMV, inuta ele(ilor e+te decent&.
(0) Ee interzice ele(ilor a!i"area unor n+emne cu caracter indecent, +atani+t,
e5ce+i( religio+, at)t e elementele de (e+timentaie, c)t "i n acce+orii (lanuri, ,r&&ri
etc. ). Nere+ectarea ace+tui aliniat, +e +ancioneaz& cu +c&derea notei la urtare cu dou&
uncte.
(6) -le(ii CNMV au o,ligaia de a urta, n timul rogramului "colar,
+emnul di+tincti( +ta,ilit con!orm legi+laiei n (igoare. Nere+ectarea ace+tui aliniat +e
+ancioneaz& cu +c&derea notei la urtare cu un unct.
(.) Eemnul di+tincti( al CNMV e+te ecu+onul, care conine e a(er+ oza
ele(ului, unitatea de n(&&m)nt "i cla+a, iar e re(er+ (izele anuale.
VIII.1. (1) Ee interzice ele(ilor !umatul, con+umul de ,&uturi alcoolice +au de
+u,+tane +ihotroe, n incinta, curtea "i mre<urimile liceului, recum "i oriunde
altunde(a.
(0) 'n (ederea di+cut&rii a,aterilor de la VIII.1. (1), +e con+tituie o comi+ie
de anchet& !ormat& din director, dirigintele cla+ei "i un rerezentant al con+iliului cla+ei.
(6) 7,aterile +e +ancioneaz&9
a) ele(ul rin+ !um)nd rima oar& e+te a(ertizat n !aa C* al cla+ei "i eliminat 6 zile de la
cur+uri, cu o,ligati(itatea e!ectu&rii de acti(it&i n "coal&, c)te A ore e zi, con!orm unui
rogram +ta,ilit de comi+ia de anchet&> &rintele2+u+in&torul legal e+te noti!icat de c&tre
diriginte> dac&, n termen de 4 +&t&m)ni de la alicarea +anciunii, ele(ul nu recidi(eaz&,
nu +e (a +c&dea nota la urtare
,) ele(ul rin+ !um)nd du& alicarea +anciunii (6)a) e+te mu+trat +cri+ de c&tre C* al
cla+ei, adu+ n !aa &rinilor2+u+in&torilor legali "i i +e (a +c&dea nota la urtare cu 0
uncte> +c&derea notei la urtare e+te ire(oca,il&.
c) ele(ul rin+ con+um)nd ,&uturi alcoolice2+u, in!luena ,&uturilor alcoolice e+te adu+ n
!aa &rinilor2+u+in&torilor legali, mu+trat +cri+ de c&tre C* al cla+ei, eliminat 1 zile de la
cur+uri, cu o,ligati(itatea e!ectu&rii de acti(it&i n "coal&, c)te A ore e zi, con!orm unui
Colegiul Naional Mi!ai Vi"ea#ul REGULAMENT INTERN
8
rogram +ta,ilit de comi+ia de anchet&> ele(ul (a !i +uu+ con+ilierii autorizate, la ca,inetul
liceului +au, la cererea +cri+& a &rinilor, la un ca,inet +ecializat. Ee (a +c&dea nota la
urtare cu 0 uncte> +c&derea notei la urtare e+te ire(oca,il&.
d) ele(ul rin+ con+um)nd ,&uturi alcoolice2+u, in!luena ,&uturilor alcoolice du&
alicarea +anciunii (6)c) (a !i e5matriculat, n Con+iliu *ro!e+oral e5traordinar, dac&
urmeaz& ciclul +uerior al liceului> entru ele(ul din ciclul in!erior al liceului +e acord&
nota . la urtare> &rinii2+u+in&torii legali (or !i rezeni la "edina Con+iliului
*ro!e+oral.
e) ele(ul rin+ con+um)nd2comercializ)nd +u,+tane +ihotroe (a !i +uu+ unei anchete a
organelor a,ilitate de lege, e5matriculat n "edina e5traordinar& a Con+iliului *ro!e+oral>
+e d& nota . la urtare.
VIII.A. (1) 8i+trugerea +au deteriorarea cu intenie a ,unurilor "colii +e
+ancioneaz& cu9
a) lata integral& a agu,ei>
,) di+cuia n Con+iliul cla+ei, de !a& cu &rinii2+u+in&torii legali> dac& a,aterea e+te
gra(&, +e di+cut& cazul n C*>
c) +c&derea notei la urtare, con!orm deciziei CC +au C*>
d) n cazul a,aterilor reetate +au deo+e,it de gra(e, nota la urtare +e +cade la . "i C entru
ele(ii ciclului +uerior C CC oate roune C* e5matricularea>
e) +c&derea notei la urtare, n +ituaiile a) C d) e+te ire(oca,il&>
!) n cazul autorului necuno+cut, co+tul agu,elor (a !i +uortat integral de cla+&>
(0) #rice act de (iolen& a+ura colegilor, er+onalului "colii +e
+ancioneaz&9
a) di+cuia n Con+iliul cla+ei, de !a& cu &rinii2+u+in&torii legali> dac& a,aterea e+te
gra(&, +e di+cut& cazul n C*>
,) +c&derea notei la urtare, con!orm deciziei CC +au C*>
c) n cazul a,aterilor reetate +au deo+e,it de gra(e, nota la urtare +e +cade la . "i C entru
ele(ii ciclului +uerior C CC oate roune C* e5matricularea>
d) +c&derea notei la urtare, n +ituaiile a) C c) e+te ire(oca,il&.
VIII.B. (1) ;ran+!erul ele(ilor e+te reglementat de R#$%I*. Cererile de tran+!er +e
deun la +ecretariatul "colii, cu num&r de nregi+trare, n erioada 11 augu+t C 61 augu+t a
!iec&rui an calendari+tic. 'n caz de +chim,are a domiciliului, +e deun cereri de tran+!er "i
n alte erioade ale anului.
(0) -le(ii rorii care +olicit& n mod ntemeiat tran+!erul de la o cla+& la
alta au rioritate !a& de ele(ii de la alte "coli
(6) *entru aro,area cererilor ele(ilor ro(enind de la alte unit&i de
n(&&m)nt media lor anual& tre,uie +& !ie cel uin egal& cu media general& a anului de
+tudiu core+unz&tor din Colegiul National GMihai ViteazulG
(.) 'n cazul n care num&rul de cereri de tran+!er e+te mai mare dec)t
num&rul de locuri di+oni,ile, con+iliul de admini+traie oate decide tran+!erul e ,aza
documentelor care ate+t& re!ormanele "colare
VIII.4. Regimul cla+elor cu +tudiu inten+i(9
a) cla+ele cu +tudiu inten+i( +e aro,& n Con+iliul *ro!e+oral "i +e a(izeaz& de c&tre
Con+iliul de 7dmini+traie, con!orm cu o!erta educaional& a liceului>
,) admiterea n cla+ele cu +tudiu inten+i( +e !ace con!orm normelor n (igoare, la nceutul
cla+ei a I?@a>
Colegiul Naional Mi!ai Vi"ea#ul REGULAMENT INTERN
9
c) entru a,+ol(enii cla+elor I? C ?I, +e alic& re(ederile VI.A.>
VIII./. Recomen+e9
*entru rezultate deo+e,ite n acti(itatea "colar& "i e5tra"colar&, ele(ii ot !i
recomen+ai, du& caz, cu9
a) e(idenierea n !aa colegilor de cla+&, a colegilor de "coal& +au a Con+iliului *ro!e+oral>
,) acordarea de remii, dilome "i recomen+e materiale din !ondul "colii +au de la agenii
economici (+on+ori) entru rezultate deo+e,ite o,inute la concur+uri "colare>
c) remii de onoare ale CNMV entru rezultate remarca,ile la olimiade "colare e di!erite
domenii ("tiine ale naturii, matematic&, literatur&, lim,i +tr&ine, i+torie, geogra!ie, "tiine
+ociale, +ort) +au entru atitudine ci(ic& e5emlar&.
Capi"olul I+$ %I&'OZIII ,INALE
I?.1. *rezentul regulament +e comleteaz& cu re(ederi +eci!ice, n urma
dez,aterii ace+tora n Con+iliul *ro!e+oral "i aro,&rii lor n Con+iliul de 7dmini+traie
I?.0. *rezentul regulament2modi!ic&rile adu+e intr& n (igoare la data aro,&rii de
c&tre Con+iliul de 7dmini+traie
8irector9
ro!. Ee(er *oa =.E.
Rerezentant Comitetul de *&rini9 Rerezentant Con+iliul -le(ilor9
Con+tantin Hara+im Vladimir Nichita
Rerezentant organizaie +indical&9
ro!. 8aniel *etriceanu
Colegiul Naional Mi!ai Vi"ea#ul REGULAMENT INTERN