Sunteți pe pagina 1din 22

AUDIT 2011 CECCAR 2011

1. Dati definitia auditului in general si identificati elementele fundamentale ala acesteia.


Prin audit, n general, se ntelege examinarea profesional a unei informatii n !ederea exprimrii unei opinii responsa"ile si
independente prin raportarea la un #riteriu $standard, norm% de #alitate&
'"ie#ti!ul ori#rui tip de audit l #onstituie m"unttirea utili(rii informatiei&
Elementele prin#ipale #are defines# auditul, n general)
*examinarea unei informatii tre"uie s fie ex#lusi! o examinare profesional+
*s#opul examinrii unei informatii este a#ela de a exprima o opinie asupra a#esteia+
*opinia exprimat asupra unei informatii tre"uie s fie responsa"il si independent, #eea #e presupune # persoana #are fa#e
a#east examinare are anumite responsa"ilitti pentru a#ti!itatea sa si tre"uie s fie o persoan independenta+
*examinarea tre"uie sa se fa#a dupa reguli dinainte sta"ilite #uprinse intr*un standard, norma legala ori profesionala #are #onstituie
#riteriu de #alitate&
2. Ce este auditul financiar?
,Auditul finan#iar repre(inta a#ti!itatea de examinare, in !ederea exprimarii de #atre auditorii finan#iari a unei opinii asupra
situatiilor finan#iare, in #onformitate #u -tandardele internationale de audit finan#iar ale .ederatiei Internationale a Conta"ililor
$I.AC%,&
Denumirea simpl de ,audit finan#iar, poate fi folosit pentru a desemna numeroase alte misiuni #a, de exemplu)
*auditul finan#iar al pro#edurilor informati(ate de tinere a #onta"ilittii+
*auditul finan#iar al operatiunilor de s#/im" pentru a !erifi#a pre(entarea regulamentar a a#estora n situatiile finan#iare+
*auditul finan#iar al #onta"ili(rii #/eltuielilor so#iale pentru a !erifi#a respe#tarea legislatiei so#iale+
*auditul finan#iar asupra situatiei fis#ale+
*auditul finan#iar asupra #onturilor de #lienti pentru a !erifi#a da# e!aluarea #reantelor ndoielni#e s*a f#ut de o manier
prudent et#&
Altfel spus, ori#e anali(, ori#e #ontrol, ori#e !erifi#are si ori#e studiu asupra unei se#tiuni sau a unei prti din #onta"ilitate
sau din situatiile finan#iare ale unei entitti poate fi #alifi#at #a ,audit finan#iar,&
' misiune de audit finan#iar poate fi preala"il unei misiuni de audit operational sau unei misiuni de audit de gestiune&
Din #ele pre(entate re(ult # sintagma ,audit finan#iar, este mult mai #uprin(toare de#0t #ea de ,audit statutar,&
3. Dati defintia auditului statutar si identificati elementele fundamentale ale acesteia
Prin audit statutar se ntelege examinarea efe#tuat de un profesionist #onta"il #ompetent si independent asupra situatiilor
finan#iare ale unei entitti n !ederea exprimrii unei opinii moti!ate asupra imaginii fidele, #lare si #omplete a po(itiei si situatiei
finan#iare pre#um si a re(ultatelor $performantelor% o"tinute de a#easta&
Altfel spus, auditul statutar este auditul finan#iar efe#tuat de auditori statutari #are examinea( $!erifi#% si #ertifi# n
totalitatea lor situatiile finan#iare, potri!it normelor de audit, in#lusi! a#ti!itti si operatii spe#ifi#e ntreprinderii auditate, n
!irtutea unor dispo(itii legale $legea #onta"ilittii, legea so#iettilor #omer#iale, legea pietelor de #apital et#&%, #a urmare a
mandatului primit din partea proprietarilor ntreprinderii $a#tionari, aso#iati%&
Elementele de "a( ale #on#eptului de audit statutar sunt)
*profesionistul #ompetent si independent #are poate fi o persoan fi(i# sau o persoan 1uridi#+
*o"ie#tul examinrii efe#tuat de profesionistul #onta"il l #onstituie situatiile finan#iare ale entittii, n totalitatea lor)
"ilant, #ont de profit si pierdere si #elelalte #omponente ale situatiilor finan#iare, n fun#tie de referentialul #onta"il apli#a"il+
*s#opul examinrii) exprimarea unei opinii moti!ate #u pri!ire la imaginea fidel, #lar si #omplet a po(itiei finan#iare
$patrimoniului%, a situatiei finan#iare si a re(ultatelor o"tinute de entitatea auditat+
*#riteriul de #alitate n fun#tie de #are se fa#e examinarea si se exprim opinia l #onstituie standardele $normele% de audit
si standardele $normele% #onta"ile&
4. Abordarile privind metodologia auditului statutar
Auditul statutar $legal% este singurul tip de audit reglementat la ni!el european $Dire#ti!a a 2III*a% si pre!(ut, de regul, prin
legea #ompaniilor si prin a#tele #onstituti!e $statutele% a#estora+
Pra#ti#a interna3ional4 de audit #unoa5te dou4 moduri de a"ordare a unei misiuni de audit statutar)
6 a"ordarea pe fa(e 5i etape $dida#ti#4 5i mai teoreti#4%+
6 a"ordarea pe #i#luri de #ontrol $mai opera3ional4%&
1. Abordarea pe faze i etape
7isiunea de audit statutar poate fi de#upat4 n trei fa(e 5i 10 etape $grupe de lu#r4ri%&
.a(a ini3ial4)
* Este fa(a #unoa5terii entit43ii #ontrolate 5i a planifi#4rii misiunii de audit&
* -e #ara#teri(ea(4 prin a#eea #4 ma1oritatea a#ti!it43ilor sunt desf45urate la sediul auditorului&
Cuprinde dou4 etape)
6 a##eptarea mandatului 5i #ontra#tarea lu#r4rilor de audit+
6 orientarea 5i planifi#area auditului&
1
AUDIT 2011 CECCAR 2011
.a(a #ontroluluipropriu*(is)
* Este fa(a e!alu4rii #ontrolului intern 5i a !erifi#4rii #onturilor&
* -e #ara#teri(ea(4 prin a#eea #4 a#ti!it43ile sunt desf45urate n teren&
Cuprinde trei etape)
6 e!aluarea #ontrolului intern+
6 #ontrolul #onturilor+
6 examenul situa3iilor finan#iare&
.a(a finali(4rii lu#r4rilor 5i ela"or4rii raportului)
* Este fa(a lu#r4rilor de n#/idere 5i a ela"or4rii raportului de audit&
* -e #ara#teri(ea(4 prin a#eea #4 a#ti!it43ile se desf45oar4 la sediul auditorului&
Cuprinde #in#i etape)
6 e!enimente posterioare n#/iderii exer#i3iului+
6 utili(area lu#r4rilor altor spe#iali5ti+
6 alte lu#r4ri ne#esare n#/iderii misiunii de audit+
6 raportul de audit+
6 do#umentarea lu#r4rilor de audit&
2. Abordarea pe cicluri de control
A"ordarea pe #i#luri de #ontrol presupune su##esiunea prin#ipalelor fa(e 5i etape ale auditului n #adrul fie#4rui #i#lu&
7isiunea de audit se de#upea(4 pe 18 #i#luri, n #adrul fie#4rui #i#lu urm4rind trei fa(e su##esi!e) #unoa5terea opera3iilor,
e!aluarea #ontrolului intern 5i #ontrolul #onturilor)
1& Cump4r4ri * furni(ori+
2& Imo"ili(4ri #orporale 5i ne#orporale+
9& 20n(4ri * #lien3i+
8& -to#uri 5i produ#3ie n #urs+
:& Tre(orerie+
;& Imo"ili(4ri finan#iare+
<& mprumuturi 5i o"liga3ii finan#iare+
=& .onduri improprii+
>& Personal 5i so#iale+
10& Impo(ite 5i taxe+
11& Alte pasi!e+
12& Alte a#ti!e+
19& Alte !enituri 5i #/eltuieli+
18& Estim4ri #onta"ile&
5. aza si etape in desfasurarea unei misiuni de audit! de baza
1. aza initiala
1&1 * a##eptarea mandatului si #ontra#tarea lu#rarilor de audit
1&2 'rientarea si planifi#area auditului
2. aza e"ecutarii lucrarilor
2&1 * Apre#ierea #ontrolului intern
2&2 * Controlul #onturilor
2&9 * Examenul situatiilor finan#iare
3. aza finala
9&1 * E!enimente posterioare in#/iderii exer#itiului
9&2 * Utili(area lu#rarilor altor profesionisti
9&9 * Alte lu#rari ne#esare in#/iderii
9&8 ? Raportul de audit
9&: * Do#umentarea lu#rarilor de audit
#. Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit
A. Acceptarea mandatului
@nainte de a #ontra#ta o lu#rare de audit a situatiilor finan#iare ale unei entitati, auditorul tre"uie sa apre#ie(e
posi"ilitatea de a indeplini a#easta misiune+ tre"uie sa 3in4 seama de unele reguli profesionale 5i de deontologie&
2
AUDIT 2011 CECCAR 2011
A#tiunile intreprinse in a#easta etapa permit auditorului s4 #ole#te(e informatiile ne#esare fundamentarii de#i(iei de
a##eptare a misiunii, 5i a#estea se refer4 la)
*Cunoaterea global a intreprinderii
@n afara elementelor de identifi#are a intreprinderii, auditorul #aut4 s4 o"tina elementele #are sa ii permit apre#ierea
#elor mai importante ris#uri existente, retinand o"ser!atii #um ar fi)
*#ontrol intern insufi#ient sau #u #aren3e nota"ile+
*#onta"ilitate ne3inut4 #ore#t si la timp+
*atitudinea #ondu#atorilor fa34 de respe#tarea legii si a organelor pu"li#e si administrati!e+
*personal in#ompetent+
*rotatia #adrelor prea mare 5i anormal4+
*de(e#/ili"re finan#iare, pierderi mari, a#ti!itati in de#lin, #eea #e #ompromite !iitorul exploatarii+
*ris#uri fis#ale+
*#onfli#te so#iale+
*ris#uri 1uridi#e+
*independenta exer#itiilor nerespe#tata+
*situatii #onfli#tuale intre #ondu#atori, a#tionari et#&+
*#a(uri anterioare de limitare a #ontrolului+
*onorarii insufi#iente la auditorii anteriori+
* alte #onstatari #are ar putea influen3a de#i(ia de a##eptare a mandatului&
- Examenul de independen i de absen a incompatibilitilor
'ri#e nou mandat tre"uie examinat in raport #u regulile de independenta si de in#ompati"ilitate fixate prin normele
interne ale profesiei&
Auditorul tre"uie s4 examine(e)
*lista #lientilor s4i sau ai so#ietatii de experti(4 n #are lu#rea(4, pentru a se asigura #4 nu exist4 de1a o a#ti!itate
remunerat4 din partea ntreprinderii respe#ti!e+
*situatia sa si a mem"rilor de familie in legatura #u e!entualele interese in intreprinderea in #au(4&
-Examenul competentei
Aipsa experientei in anumite se#toare poate fa#e difi#il4 misiunea auditorului+ el tre"uie s4 se asigure #4 propriile
#ompetente, ale personalului s4u salariat sau ale #ola"oratorilor folositi sunt sufi#iente pentru exer#itarea misiunii&
* Contactul cu fostul auditor sau cenzor
Auditorul tre"uie sa se informe(e in legatura #u moti!ele demisiei sau refu(ului de reinnoire a mandatului fostului auditor
sau #en(or si, mai ales, da#4 nu #um!a au fost de(a#orduri in #e pri!este) respe#tarea normelor legale, apli#area m4surilor
sta"ilite, sta"ilirea onorariilor et#&
-Decizia de acceptare a mandatului
Dup4 anali(a fa#torilor de ris#, auditorul poate lua urm4toarele de#i(ii)
*a##ept4 un mandat f4r4 ris#uri aparente+
*a##ept4 mandatul, ns4 !a ne#esita o supra!eg/ere 5i m4suri parti#ulare+
*refu(4 mandatul&
*Fia de acceptare a mandatului
' astfel de fi54 poate ser!i #a a#t 1ustifi#ati! al de#i(iei de a##eptare a misiunii& Ea are #a o"ie#ti!e)
*posi"ilitatea de a #ole#ta informatiile de "a(a pentru identifi#area intreprinderii, a #ondu#erii sale, a o"ie#tului de
a#ti!itate, a taliei sale et#&+
*de a materiali(a lu#r4rile efe#tuate inaintea a##eptarii)
anali(a situatiei ntreprinderii si a ris#urilor sale+
#onta#tele #u prede#esorul n profesie+
!i(itarea intreprinderii si #onta#te #u #ondu#erea+
*de a indi#a "ugetul ne#esar+
*de a formali(a pro#edurile de a##eptare+
*de a asigura ndeplinirea o"ligatiilor profesionale #are de#urg dintr*o astfel de a##eptare)
s#risoare #atre #ondu#erea so#ietatii+
s#risoare #atre auditorul anterior sau #en(or $da#4 e #a(ul%+
s#risoare de a##eptare a mandatului $da#4 s*a de#is astfel%&
$. Contractarea lucr%rilor de audit
Bormele legale rom0nesti pre!4d o"ligatia #a a#ti!itatea profesionistilor #onta"ili s4 se desfesoare pe "a(e de #ontra#te
de prestari ser!i#ii, f4r4 a se fa#e !reo distin#tie intre misiunile de audit legal * #are presupun desemnarea a#estor profesionisti
9
AUDIT 2011 CECCAR 2011
de #4tre adunarea generale a intreprinderii auditate 5i misiunile de audit #ontra#tual&
-tandardul International de Audit $I-A% nr& 210 pre!ede #4 auditorul 5i #lientul tre"uie s4 #on!in4 termenii si #onditiile de
reali(are a misiunii de audit #are !or fi #onsemnati intr*o C-#risoare de misiune de audit, $,,Aettre de mission dDaudit, sau CAnga1ament
letter,% sau n ori#e alt tip de #ontra#t ade#!at&
Indiferent de forma pe #are o Em"ra#4 relatia #ontra#tuala, din do#umentul respe#ti! nu tre"uie se lipseas#e termenii si
#onditiile urmatoare)
*o"ie#ti!ul auditului situatiilor finan#iare+
*responsa"ilitatea #ondu#erii intreprinderii #u pri!ire la pregatirea si pre(entarea situatiilor finan#iare+
*intinderea lu#rarilor de audit, fa#and referire la legislatia apli#a"ilF, la reglement4rile sau re#omandarea organismelor
profesionale al #aror mem"ru este auditorul+
*forma ori#4rui raport sau alte #omuni#ari in leg4tur4 #u re(ultatele misiunii de audit+
*ris#ul ine!ita"il de nedete#tare a unor anomalii senmifi#ati!e, #a urmare a sonda1elor si a altor limite inerente ori#4rui sistem
#onta"il si de #ontrol intern+
*ne#esitatea de a a!ea a##es f4r4 restri#tii la ori#e do#ument #onta"il, piese 1ustifi#ati!e sau alte informatii soli#itate&
Auditorul poate, in plus, s4 doreas#a s4 introdu#4 n C-#risoarea de misiune, pre!ederi referitoare la)
*aspe#te pri!ind planifi#area auditului+
*des#rierea altor s#risori, #orespondente sau rapoarte pe #are el pre!ede sa le trimit4 #lientului+
*"a(a de #al#ul a onorariilor 5i #onditiile de fa#turare+
*dorinta de a primi o #onfirmare s#risa din partea #ondu#erii intreprinderii*#lient #u pri!ire la de#laratiile fa#ute de a#easta,
#u diferite o#a(ii, referitoare la audit+
*#ererea de #onfirmare a termenilor si #onditiilor din s#risoarea de misiune&
Auditorul poate sa de#ida s4 nu trimit4 o nou4 Cs#risoare de misiune, pentru fie#are din exer#itiile !iitoare& Aa primirea
soli#itarii din partea intreprinderii*#lient, auditorul tre"uie s4 apre#ie(e da#4 unii termeni din Cs#risoarea de misiune, ar tre"ui
modifi#ati, tinand seama de e!olutia semnifi#ati!a a naturii sau importantei a#ti!itatilor #lientului sau&
&. 'rientarea si planificarea auditului
@n a#east etap profesionistul #onta"il o"tine informatii #u pri!ire la parti#ularittile ntreprinderii, (onele sale de ris#,
domeniile si sistemele semnifi#ati!e, informatii #are s*i permit orientarea si planifi#area #ontroalelor astfel n#0t s fie pre!enite
lu#rri inutile sau #are nu !or ser!i reali(rii o"ie#ti!elor misiunii de audit&
Te/ni#ile si pro#edurile folosite pentru reali(area o"ie#ti!elor a#estei etape sunt din #e n #e mai diferite+ o grupare a
prin#ipalelor lu#rri de efe#tuat n a#east etap poate fi pre(entat astfel)
1. Culegerea de informatii generale asupra ntreprinderii
Toate a#tiunile au #a o"ie#ti! #unoasterea parti#ularittilor ntreprinderii, iar te/ni#ile si pro#edurile folosite pentru atingerea
o"ie#ti !ului pot s #onstea n) dis#utii #u #ondu#torii si personalul ntreprinderii, examinarea unor do#umente interne si externe,
!i(itarea lo#alurilor ntreprinderii si examenul analiti# $anali(a #riti# a unor #ifre si indi#atori, stati# si dinami#, prin raportarea la
exer#itii pre#edente, anali(e "ugetare et#&%& -unt !i(ate aspe#te legate de natura a#ti!ittilor desfsurate de ntreprindere,
parti#ularittile se#torului din #are fa#e parte, stru#turile ntreprinderii, organi(area general a ntreprinderii, politi#ile #omer#iale,
finan#iare si so#iale, organi(area #onta"ilittii, pra#ti#ile #onta"ile utili(ate, sistemul de #ontrol intern al ntreprinderii et#&
2. Identificarea domeniilor si sistemelor semnificative
Toate a#tiunile au #a o"ie#ti! identifi#area (onelor de ris# si sta"ilirea elementelor sau se#tiunilor asupra #rora tre"uie
#on#entrat a#tiunea de audit, iar te/ni#ile si pro#edurile folosi te au la "a( anali(a elementelor repeta"ile a #ror fia"ilitate este
legat de #on#eperea sistemelor& -e au n !edere a#ti!ittile de produ#tie, distri"utie, apro!i(ionri et#&, pre#um si #onturile #are n
raport #u suma sau prin natura lor pot #omporta ris#uri de erori) #onturi a #ror sum repre(int o parte important a "ilantului sau
#are pre(int solduri reduse dar sunt purttoare de erori din #au(a mis#rilor importante, #onturi de pro!i(ioane si #onturi #are
presupun te/ni#i #onta"ile #omplexe&
3. Redactarea Planului de misiune (planului de audit)
Dup #unoasterea parti#ularittilor ntreprinderii, profesionistul #onta"il are posi"ilitatea s si oriente(e misiunea n fun#tie de
domeniile si sistemele semnifi#ati!e+ a#east orientare are #a o"ie#ti! identifi#area ris#urilor #are pot a!ea o in#ident
semnifi#ati! asupra situatiilor finan#iare si de#i asupra programrii si planifi#rii misiunii de audit, permit0nd)
* determinarea naturii si ntinderii #ontroalelor n raport #u pragul de semnifi#atie ales+
* organi(area lu#rrilor de audit astfel n#0t s fie atins o"ie#ti!ul de a #ertifi#a situatiile finan#iare n mod rational, #u maxim de
efi#a#itate si n #adrul termenelor #on!enite #u #lientul+
(. )lanul de misiune* continut! rol
+ol* 'rientarea 5i planifi#area misiunii de audit&
Este programul general de mun#ii n #are sunt sinteti(ate toate informatiile o"tinute pe "a(a #rora s poat fi orientat si
planifi#at misiunea de audit& Este do#umentul #are ser!este #a instrument de "a( pentru toti inter!enantii de*a lungul ntregii
misiuni de audit& Este un instrument de lu#ru #are permite luarea de de#i(ii #u pri!ire la) lu#rrile de efe#tuat, mi1loa#ele ne#esare,
datele inter!entiilor n teren, rapoarte si relatii de sta"ilit, /ugetul de timp si #osturile anga1ate&
Con,inut* l-A 900 ,Planifi#area lu#rrilor de audit, nu pre!ede un anumit model al planului de misiune $planului de audit%, forma
si fondul a#estuia !ariind n fun#tie de talia ntreprinderii, #omplexitatea auditului, metodologia si te/nologia spe#ifi# utili(at de
8
AUDIT 2011 CECCAR 2011
auditor+ din planul de misiune nu pot lipsi informatii #are se refer la) #unoasterea a#ti!ittilor ntreprinderii, ntelegerea sistemului
#onta"il si de #ontrol intern, ris#ul si pragul de semnifi#atie, natura #alendarului si ntinderea pro#edurilor de audit si #oordonarea,
#ondu#erea, supra!eg/erea si re!i(uirea lu#rrilor&
Reda#tarea planului de misiune si pe a#east "a( a programului de mun# presupune)
* alegerea mem"rilor e#/ipei n fun#tie de experienta si #unostintele lor n se#torul de a#ti!itate al ntreprinderii+
* reparti(area lu#rrilor pe oameni, n timp si n spatiu $su"unitti, filiale n tar si n strintate et#&%+
* utili(area lu#rrilor reali(ate de auditorul intern al ntreprinderii de alti auditori externi sau experti+
* #oordonarea #u auditorii de la so#iettile*surori si de la so#ietatea*mam+
* soli#itarea de spe#ialisti pentru studierea sistemelor si datelor informati(ate n ori#e alte domenii Guridi#, fis#al, te/ni# et#&%+
* #alendarul sedintelor AGA si CA+
* termenul de depunere a raportului&
Continutul tip al unui Plan de misiune este urm4torul)
-. )rezentarea .ntreprinderii*
* Denumirea
* -ediul so#ial
* Capital so#ial si a#tionari
* @nregistrare
* -#urt istori#
* Consideratii su##inte pri!ind o"ie#tul de a#ti!itate, piata, #on#urenta
--. -nformatii contabile*
* Hugete si #onturi pre!i(ionale
* Parti#ularittile sistemului #onta"il
* Prin#ipiile #onta"ile+ permanente+ #ompara"ilitti plurianuale
---. Definirea misiunii*
* Batura misiunii) #onturi anuale+ #onturi #onsolidate+ pre!i(iuni et#&
* Alti auditori, experti sau #en(ori #u misiuni n ntreprindere
-/. 0isteme si domenii semnificative*
* Prag de semnifi#atie
* .un#tii si #onturi semnifi#ati !e
* Ione de ris# identifi#ate
* Controale semnifi#ati!e pe #are ne putem spri1ini
/. 'rientarea programului de lucru*
* Apre#ierea #ontrolului intern
* Au#rri deose"ite
* Confirmri de o"tinut $interne si externe%
* In!entare fi(i#e
* Asistent de spe#ialitate ne#esar $informati#, fis#alitate et#&%
* Do#umente de o"tinut
/-. 1c2ipa si bugetul
/--. )lanificarea
* Reparti(area lu#rrilor
* Datele inter!entiilor pe etape
* Aista rapoartelor, s#risorilor de #onfirmare si alte do#umente #e urmea( a fi emise $#u datele limit%&
3. 1valuarea controlului intern* continut! etape
Toate a#tiunile intreprinse de auditor n a#east4 etap4 sunt #on#entrate asupra a trei intre"ari #are furni(ea(4 "a(a de apre#iere
a sistemului de #ontrol intern)
*#are sunt pro#edurile efe#ti!e, n fun#3iune, #are au #a o"ie#ti! reali(area unui #ontrol intern effi#ientJ
*a#este pro#eduri sunt apli#ateJ
*in #e m4sur4 a#este pro#eduri satisfa# reali(area unui "un #ontrol intern si de#i pot #ondu#e la ela"orarea de do#umente
finan#iar*#onta"ile #ore#teJ
Auditorul nu tre"uie s4 !erifi#e ansam"lul #ontrolului intern, #i numai a#ele elemente ale a#estuia pe #are !or s4
se spri1ine, al#atuind in a#est sens un program de !erifi#are a #ontrolului intern&
'"ie#ti!ul urm4rit prin apre#ierea #ontrolului intern este de a determine in #e m4sur4 auditorul se poate spri1ini pe a#est
#ontrol pentru a*si putea defini natura, intinderea 5i #alendarul lu#rarilor si inter!entiilor sale& In a#easta etap4, auditorul se afla in
fa3a unor de#i(ii extrem de importante, si anume)
*alegerea pro#edurilor de examinat in fun#tie de organi(area intreprinderii, de natura ris#urilor, de #ara#terul repetiti! al
datelor, de importanDa soldurilor 5i operatiilor+
*de#i(ia de a sta"ili da#4 pro#edurile retinute tre"uie s4 fa#4 o"ie#tul unei e!aluari a #ontrolului intern sau da#4 exista alte
mi1loa#e mai efi#iente si mai e#onomi#e #e pot fi folosite pentru fundamentarea 1ude#43ilor sale asupra soldurilor 5i opera3iilor+
*alegerea te/ni#ilor de des#riere 5i de e!aluare #e tre"uie apli#ate+
:
AUDIT 2011 CECCAR 2011
*de#i(ia de a se spri1ini pe pro#edurile existente sau, da#4 #ontrolul intern este insufi#ient, de a trage #on#lu(iile ne#esare
pentru etapele urm4toare pri!ind #ontrolul #onturilor si #ertifi#area a#estora+
*alegerea te/ni#ilor de sonda1e #are urmea(4 a fi apli#ate pentru !erifi#area fun#tionarii pro#edurilor+
*de#i(ia final4, in fun#tie de re(ultatele sonda1elor, in legatur4 #u programul de #ontrol al #onturilor&
1tape* a% @ntelegerea si des#rierea sistemelor semnifi#ati!e A#east fa( #onstituie o o#a(ie pentru auditor de a ntelege mai "ine
ntreprinderea su" aspe#tele)
*naturii a#ti!ittilor desfsurate, lo#urilor de produ#tie, pro#eselor de fa"ri#atie et#&+
*#ir#uitului do#umentelor si al informatiilor #onta"ile+
*realittilor #are se as#und sau se pot as#unde n spatele #ifrelor si do#umentelor sinteti#e+
*identifi#rii si lo#ali(rii (onelor de ris# #ele mai importante #are ar putea afe#ta fia"ilitatea situatiilor finan#iare+
"% Confirmarea ntelegerii sistemului+ testele de #onformitate
#% E!aluarea ris#urilor de eroare
d% 2erifi#area fun#tionrii #ontrolului intern
e% E!aluarea preliminar) teste de permanent
f% E!aluarea final si in#identa asupra misiunii Auditorul poate n final s fa# o apre#iere definiti! asupra #ontrolului
intern al ntreprinderii, determin0nd)
*!aria"ilele pun#te forte $dispo(iti! de #ontrol efe#ti! si permanent%+
*pun#te sla"e datorate #on#eperii defe#tuoase a sistemului+
*pun#tele sla"e datorate unor gresite apli#ri a pro#edurilor sistemului&
2erifi#area fun#tionrii sistemului este efe#tuat n fie#are an pentru a se asigura # nu exist de!iatii n sistemul de #ontrol
utili(at&
C0nd anomaliile n fun#tionarea sistemului sunt numeroase si pot altera fia"ilitatea nregistrrilor #onta"ile, auditorul !a fi o"ligat
s re#onsidere e!aluarea preliminar si s nu tin #ont de #ontroalele interne pe #are a#esta le #onsiderase utile pentru sta"ilirea
programului propriu de #ontrol al #onturilor&
Bumai dup #e a !erifi#at fun#tionarea #ontroalelor pe #are auditorul doreste s se spri1ine, a#esta poate sta"ili programul su
definiti! de #ontrol& A#est program !a fi astfel adaptat ni!elului de #alitate al #ontrolului intern&
14. Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entitati?
Controlul intern este planul de organi(are 5i ansam"lul #oordonat al tuturor m4surilor adoptate n interiorul intreprinderii &
'"ie#ti!ele #ontrolului intern sunt
1 - protejarea activelor intreprinderii
a& o definirea responsa"ilitatilor
"& o separarea sar#inilor si fun#tiilor
#& o des#rierea fun#tiilor
d& o pro#edura a#ordarii imputerni#irilor
! - asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile
a& o modalitatea de into#mire si #ir#ulatie a do#umentelor 1ustifi#ati!e
"& o organi(area si tinerea #ore#ta si la (i a #onta"ilitatii
#& o organi(area si efe#tuarea in!entarierii patrimoniului si a !alorifi#arii a#estuia
d& o respe#tarea regulilor de into#mire a "ilanturilor #onta"ile
e& o #ontroalele de "a(a ale a#ti!itatii #onta"ile
" - asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii
# - promovarea eficacitatii exploatarii
11. Care sunt elementele de baza ale controlului intern al unei entitati?
1& Existen3a unui plan de organi(are)
* definirea #0t mai pre#is4 a sar#inilor $fie#are tre"uie s4 5tie #e tre"uie s4 fa#4%+
* definirea limitelor de #ompeten34 5i a r4spunderilor $sta"ilirea unei ierar/ii indis#uta"ile%+
* #ir#ula3ia informa3iilor $ela"orarea #ir#uitului do#umenta3iei pentru a ex#lude negli1en3a 5i fante(ia%+
2& Competen3a 5i integritatea personalului de #ondu#ere $de#i(iile #ondu#erii se r4sfr0ng asupra #ompartimentului%+
9& Existen3a unei do#umenta3ii satisf4#4toare
* produ#erea informa3iei ? un manual de pro#eduri+
* ar/i!area informa3iei ? element esen3ial #are #ondi3ionea(4 #ontroalele ulterioare&
12. 1"plicati importanta separarii sarcinilor in organizarea controlului intern al unei entitati
-epararea sar#inilor este ne#esar a fi fa#ut4 astfel n#0t s4 permit4 #ontrolul re#ipro# al exe#u3iei lor& Este de dorit s4 se
e!ite #a una 5i a#eea5i persoan4 s4 poat4 #omite o eroare sau o inexa#titate ? iregularitate * a!0nd posi"ilitatea de a o as#unde sau
f4r4 #a alt4 persoan4 s4 ai"4 posi"ilitatea de a o as#unde sau f4r4 #a alt4 persoan4 s4 ai"4 posi"ilitatea de a o des#operi&
-epararea si delegarea atri"utiilor nu diminuea(a sau anulea(a responsa"ilitatea #elor #are gestionea(a patrimonial
intreprinderii& In a#est sens, delegarea atri"utiilor este ne#esar sa se fa#a)
* pentru un numar redus de personae, pentru a nu se dilua raspunderea+
;
AUDIT 2011 CECCAR 2011
* asigurand spe#iali(area a#estor personae imputerni#ite+
* asigurand independent persoanelor imputerni#ite fata de o"ie#tul si su"ie#tul #ontrolului+
* asigurand autoritatea #elor #e exer#ita #ontrolul, respe#ti!e dreptul de a impune luarea anumitor masuri&
Exist4 trei fun#3ii ale intreprinderii a #4ror separare presupune #ontrolul re#ipro# al exe#utan3ilor)
- reali(area o"ie#ti!elor unit43ii $#omer#ial, #er#etare ? fa"ri#a3ie, personal, la"oratoare de #ontrol 5i te/ni#4%+
- #onser!area patrimoniului ? depinde de persoane #are au sar#ini de depo(itare 5i intre3inere a imo"ili(4rilor, sto#urilor,
disponi"ilit43ilor+
- #onta"ilitatea ? #ompartimentul #onta"ilit43ii * generale+
* de gestiune+
* #ontrolul gestiunii&
Imposi"ilitatea de a #umula dou4 dintre a#este fun#3ii asigur4 reali(area unui audit intern efi#a#e&
Ex&) opera3ia de apro!i(ionare) * #omanda K reali(area o"ie#ti!ului so#iet43ii+
* sto#a1 K #onser!area patrimoniului+
* nregistrarea fa#turii K #onta"ilitate+
* plata K #onser!are $disponi"ilit43i "4ne5ti%&
Cumularea a doua fun#3ii de #4tre un #ompartiment fa!ori(ea(4 frauda sau eroarea $#omanda, depo(itare KL lips4 in!entar ?
sustrageri+ n3elegere #u furni(orii pentru a #ere pl43i frauduloase%&
13. Definiti auditul intern si controlul intern! si relatia dintre acestea
$uditul intern reprezint acea component a auditului financiar care const %n examinarea profesional efecutat de un
profesionist contabil competent i independent %n vederea exprimrii unei opinii motivate %n legatur cu validitatea i corecta
aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii &entitii'(
Auditul intern repre(int4 un #ompartiment de #ontrol din #adrul entit43ii #are efe#tuea(4 !erifi#4ri pentru a#easta+ fa#e
parte din #ontrolul intern al entit43ii 5i are #a o"ie#ti!e de "a(4 !erifi#area efi#a#it43ii sistemelor #onta"ile 5i de #ontrol intern&
Auditul intern la o entitate se poate reali(a prin #ompartimente distin#te ale a#esteia 5i, n a#est #a(, auditorul intern fa#e
parte din stru#turile fun#3ionale ale entit43ii e#onomi#e sau so#iale+ auditul intern se poate reali(a 5i pe "a(e #ontra#tuale #u o
firm4 de audit alta de#0t #ea #are efe#tuea(4 auditul asupra situa3iilor finan#iare ale a#estei entit43i&
Controlul intern ) un sistem de control intern ce cuprinde un ansamblu de politici i proceduri puse %n aplicare de
conducerea unei entiti %n vederea asigurrii* %n msura posibilului* a unei gestionri riguroase i eficiente a activitilor
acesteia+ implic respectarea politicilor de gestiune* protejarea activelor* prevenirea i detectarea fraudelor i erorilor*
exactitatea i ex,austivitatea %nregistrrilor contabile i stabilirea la timp a informaiilor financiare(
Controlul intern se al unei entitati se refera la totalitatea pro#edurilor si la reali(area lui parti#ipa intreg personalul entitatii
respe#ti!e&
Auditul intern al unei entitati se refera la !erifi#area existentei, adapta"ilitatii si modului de apli#are pro#edurilor de
#ontrol intern din entitatea respe#ti!e si se reali(ea(a prin #ompartimente distin#t #are fa# parte din stru#tura si sistemul de #ontrol
intern al a#eleiasi entitati+ el poate fi reali(at si de firme spe#iali(ate de experti(a #onta"ila&
14 . Care sunt principalele obiective ale auditului intern?
'"ie#ti!ele auditului intern sunt)
2% o !erifi#area #onformit43ii a#ti!it43ilor din entitatea auditat4 #u politi#ile, programele 5i managementul a#estuia, n
#onformitate #u pre!ederile legale+
9% o e!aluarea gradului de ade#!are 5i apli#are a #ontroalelor finan#iare 5i nefinan#iare dispuse 5i efe#tuate de #4tre
#ondu#erea unit43ii n s#opul #re5terii efi#ien3ei a#ti!it43ii entit43ii+
8% o e!aluarea gradului de ade#!are a datelorMinforma3iilor finan#iare 5i nefinan#iare destinate #ondu#erii pentru #unoa5terea
realit43ii din entitate)
:% o prote1area elementelor patrimoniale "ilan3iere 5i extra"ilan3iere 5i identifi#area metodelor de pre!enire a fraudelor 5i
pierderilor de ori#e fel&
15. )lanul de audit si programele de lucru * rol! continut! forme de prezentare
Dup4 #unoasterea parti#ularitatilor intreprinderii, profesionistul #onta"il are posi"ilitatea s4 5i oriente(e misiunea n
fun#tie de domeniile si sistemele semnifi#ati!e+ a#east4 orientare are #a o"ie#ti! identifi#area ris#urilor #are pot a!ea o in#identa
semnifi#ati!a asupra situatiilor finan#iare si de#i asupra program4rii si planifi#arii misiunii de audit, permitand)
*determinarea naturii si intinderii #ontroalelor in raport #u pragul de semnifi#atie ales+
*organi(area lu#r4rilor de audit astfel in#it s4 fie atins o"ie#ti!ul de a #ertifi#a situatiile finan#iare in mod rational, #u maxim
de efi#a#itate si in #adrul termenelor #on!enite #u #lientul+
-lanul de misiune $audit% este, in fapt, programul general de mun#a in #are sunt sinteti(ate toate informatiile o"tinute pe
"a(a #arora s4 poata fi orientata si planifi#ata misiunea de audit& Este do#u mentul #are ser!este #a instrument de "a(a pentru toti
inter!enien3ii de*a lungul intregii misiuni de audit&
Reda#tarea planului de misiune si, pe a#easta "a(4, a programului de mun#4 presupune)
*alegerea mem"rilor e#/ipei n fun#tie de experienta 5i #unostintele lor in se#torul de a#ti!itate al intreprinderii+
<
AUDIT 2011 CECCAR 2011
*reparti(area lu#rarilor pe oameni, in timp si in spatiu $su"unitati, filiale in 3ar4 si in strainatate et#&%+
*utili(area lu#rarilor reali(ate de auditorul intern al intreprinderii, de alti auditori externi sau experti+
*#oordonarea #u auditorii de la so#ietatile surori 5i de la so#ietatea*mam4+
*soli#itarea de spe#ialisti pentru studierea sistemelor 5i datelor informati(ate n ori#e alte domenii $1uridi#, fis#al,
te/ni# et#&%+
*#alendarul sedintelor AGA si CA+
*termenul de depunere a raportului&
-lanul de misiune este de#i un instrument de lu#ru #are permite luarea de de#i(ii #u pri!ire la) lu#rarile de efe#tuat, mi1loa#ele
ne#esare, datele inter!entiilor in teren, rapoarte si relatii de sta"ilit, "ugetul de timp si #osturile anga1ate&
-tandardul International de Audit $I-A% nr& 900 intitulat CPlanifi#area lu#r4rilor de audit, pre!ede o"ligatia planifi#arii a#ti!itatii de
audit #a o masura de asigurare #4 a#easta a#ti!itate se reali(ea(a de o maniere efi#ienta&
IA- nu pre!ede un anumit model al planului de misiune $planului de audit%, forma si fondul a#estuia !ariind in fun#tie
de talia intreprinderii, #omplexitatea auditului, metodologia si te/nologia spe#ifi#4 utili(ata de auditor+ din planul de misiune
nu pot lipsi informatii #are se refera la) #unoasterea a#ti!itatilor intreprinderii, intelegerea sistemului #onta"il si de #ontrol intern,
ris#ul si pragul de semnifi#atie, natura #alendarului 5i intinderea pro#edurilor de audit si #oordonarea, #ondu#erea,
supra!eg/erea si re!i(uirea /#rarilor&
51laborarea )rogramului de munc%
Pentru reali(area pre!ederilor Planului de misiune, I-A 900 pre!ede o"ligatia pentru auditor de a ela"ora si do#umenta
un -rogram de munc in #are sunt definite natura, #alendarul si ntinderea pro#edurilor de audit ne#esare&
-rogramul de munc este un ansam"lu de instru#tiuni puse in atentia tuturor parti#ipantilor la misiunea de audit, #are
permit #ontrolul "unei exe#utii a lu#rarilor pe tot par#ursul misiunii de audit& Programul de mun#a poate, de asemenea, s4
detalie(e o"ie#ti!ele auditului, pre#um si "ugetul de timp pentru fie#are ru"ri#a si pentru fie#are pro#edur4 de audit folosite&
Pentru ela"orarea programului de munc* auditorul !a apre#ia e!aluarea spe#ifi#4 a ris#urilor inerente si a ris#urilor
legate de #ontrol, #at si ni!elul de asigurare #are ar urma sa fie furni(at de #ontroalele su"stanti!e $#ontroalele proprii ale
auditorului%&
Altfel spus, -rogramul de munc este o detaliere a tuturor elementelor #ontinute in Planul de audit $de misiune%, in
!ederea asigurarii indeplinirii a#estuia din urma&
Continutul tip al unui Plan de misiune este pre(entat n #ontinuare #u titlu de exemplu&
)6A786 D1 9-0-871
5 con,inut tip 5
I& Pre(entarea ntreprinderii)
*Denumirea
*-ediul so#ial
*Capital so#ial si a#tionari
*Inregistrare
*-#urt istori#
* Consideratii su##inte pri!ind o"ie#tul de a#ti!itate, pia3a, #on#uren3a
II& Informatii #onta"ile)
*Hugete si #onturi pre!i(ionale
*Parti#ularitatile sistemului #onta"il
*Prin#ipiile #onta"ile+ permanente+ #ompara"ilit43i plurianuale
III& Definirea misiunii)
* Batura misiunii) #onturi anuale+ #onturi #onsolidate+ pre!i(iuni et#&
* Alti auditori, experti sau #en(ori #u misiuni in intreprindere
I2& -isteme si domenii semnifi#ati!e)
*Prag de semnifi#atie
*.un#tii si #onturi semnifi#ati!e
*Ione de ris# identifi#ate
*Controale semnifi#ati!e pe #are ne putem spri1ini
2& 'rientarea programului de lu#ru)
*Apre#ierea #ontrolului intern
*Au#r4ri deose"ite
*Confirm4ri de o"3inut $interne si externe%
*In!entare fi(i#e
*Asistenta de spe#ialitate ne#esar4 $informati#4, fis#alitate et#&%
*Do#umente de o"tinut
2I&E#/ipa si "ugetul
=
AUDIT 2011 CECCAR 2011
2II& Planifi#area
*Reparti(area lu#r4rilor
*Datele inter!entiilor pe etape
*Aista rapoartelor, s#risorilor de #onfirmare si alte do#umente #e urmea(a a fi emise $#u datele limit4%&
1#. 1lemente probante* definitie! rol! criterii de apreciere
Defini,ie* Elementele pro"ante repre(int informatii o"tinute de auditor pentru a a1unge la #on#lu(ii pe #are a#esta si fondea(
opinia+ a#este informatii #onstau n do#umente 1ustifi#ati!e si do#umente #onta"ile #are stau la "a(a situatiilor finan#iare si #are
sunt #oro"orate #u informatii din alte surse&
+ol* elementele pro"ante au rolul de a*i permite auditorului sa isi formule(e o opinie moti!at asupra situatiilor finanm#iare
$ #onturilor anuale% , #eea #e presupune asigurarea respe#trii regulilor legale si regulamentare de #tre ntreprindere si anume)
*regulile de pre(entare si de e!aluare stipulate n normele legale si n #ele profesionale+
*reguli de prudent+
*regulile referitoare la in!entarieri+
*reguli de tinere a registrelor si a #onta"ilittii+
*existenta a#ti!elor si faptul # a#estea apartin ntreprinderii+
*pasi!ele patrimoniale, !eniturile si #/eltuielile pri!es# ntreprinderea n #au(&
Criterii de apreciere* Elementele pro"ante tre"uie s ndeplineas# #umulati! dou #onditii de #alitate pentru a putea s stea la
"a(a fondrii unei opinii) s fie sufi#iente si s fie 1uste $ade#!ate%&
Cara#terul sufi#ient se sta"ileste n raport #u numrul de elemente pro"ante #ole#tate+
#ara#terul 1ust se apre#ia( n raport #u gradul de ade#!are, #u pertinenta, fia"ilitatea lor&
@n mod normal, auditorul #onsider ne#esar s se spri1ine pe elemente pro"ante #are nu sunt #on#ludente prin ele nsele,
dar #are #ontri"uie la ela"orarea #on!ingerii sale& El poate deseori s fie determinat s #aute elemente pro"ante de surs sau natur
diferit pentru a #oro"ora o a#eeasi afirmatie&
Elementele pro"ante tre"uie, n ansam"lul lor, s permit auditorului s*si fa# o opinie #u pri!ire la situatiile finan#iare& @n
general, auditorul nu examinea( totalitatea informatiilor la #are are a##es pentru a*si forma opinia, n msura n #are el poate
a1unge la o #on#lu(ie #u pri!ire la soldul unui #ont, o #ategorie de operatii sau un #ontrol intern, apli#0nd te/ni#i de sonda1 "a(ate
pe rationament profesional sau esantion statisti#&
1&. :ec2nica sonda;ului in audit
Tin0nd seama de numrul de operatii efe#tuate de ntreprindere, auditorul nu poate !erifi#a integral, de exemplu, rula1ele sau
soldurile unui #ont& El #aut elementele pro"ante pe un esantion ade#!at, utili(0nd te/ni#a sonda1ului #el mai "ine adaptat fie#rei
situatii&
.ondajul este definit ca o te,nic/ ce const/ %n selectionarea unui anumit num/r sau p/rti dintr-o multime* aplicarea la
acestea a te,nicilor de obtinere a elementelor probante si extrapolare a rezultatelor obtinute asupra esantionului la %ntreaga
mas/ sau multime(
Te/ni#a sonda1ului este reglementat de -tandardul International de Audit $I-A% nr& :90&
-onda1ele pe #are le reali(ea( auditorul n #ursul misiunii sale sunt de dou naturi diferite)
* n unele #a(uri, n general #u o#a(ia !erifi#rii fun#tionrii #ontrolului intern, auditorul #aut s demonstre(e # elementele #are
#onstituie masa, multimea, pre(int o #ara#teristi# #omun $de exemplu, !i(area sau aprofundarea #omen(ilor #u o#a(ia
#umprrilor%+ sonda1ele efe#tuate n astfel de #a(uri sunt sonda1e asupra atri"utiilor+
* n alte #a(uri, n general #u o#a(ia #ontrolului #onturilor, auditorul #aut s !erifi#e !aloarea dat unei multimi sau unei mase+
A#estea sunt sonda1e asupra !alorilor&
Auditorul poate folosi n general dou tipuri de sonda1e) sonda1ul statisti# si sonda1ul nestatisti#, "a(at ex#lusi! pe
experienta sa profesional+ a#esta din urm, ns, nu permite o extrapolare riguroas a re(ultatelor o"tinute asupra esantionului la
ntreaga mas sau multime& Alegerea ntre #ele dou tipuri de sonda1e depinde de pregtirea profesional a auditorului si de gradul
de #redi"ilitate pe #are a#esta doreste s l dea #on#lu(iilor sale&
'ri#are ar fi ns tipul de sonda1, este important s fie respe#tate #0te!a reguli riguroase pri!ind de#i(ia asupra esantionului
si pentru par#urgerea unor etape o"ligatorii)
A& alegerea naturii multimii, a masei ? tre"uie sa fie #ompati"ila #u o"ie#ti!ul urmarit+
H& elementele #/eie ? elementele #are fie datorita naturii lor, fie datorita !alorii lor, pre(inta ris#uri si #a atare auditorul poate
de#ide !erifi#area integral a a#estora+
C& alegerea te/ni#ilor ? #e este influentata de natura #ontrolului efe#tuat si re#urgerea sau nere#urgerea la te/ni#i statisti#e+
D& determinarea taliei esantionului ? se fa#e in fun#tie de anumiti fa#tori #are difera dupa #um este !or"a de sonda1e asupra
atri"utiilor sau asupra !alorilor+
E& sele#tionarea esantionului ? #are tre"uie sa fie repre(entati!+
.& studiul esantionului ? toate elementele sele#tionate tre"uie sa fie #ontrolate+
G& e!aluarea re(ultatelor ? inainte de tragerea unei #on#lu(ii asupra re(ultatului, fie#are anomalie este examinata pentru a se
apre#ia da#a este repre(entati!a, a##identala sau ex#eptionala+
>
AUDIT 2011 CECCAR 2011
N& #on#lu(iile sonda1ului ? #on#lu(ia finala este suma #on#lu(iilor trase asupra elementelor #/eie, asupra anomaliilor ex#eptionale
asupra restului masei&
1(. :ec2nica observarii fizice
'"ser!area fi(i# este mi1lo#ul #el mai efi#a#e de !erifi#are a existentei unui a#ti!, ns ea nu adu#e de#0t o parte din
elementele pro"ante ne#esare si anume numai existenta "unului respe#ti!+ #elelalte elemente pro"ante #a) proprietatea asupra
"unului, !aloarea atri"uit et#& tre"uie !erifi#ate prin alte te/ni#i&
A#easata te/ni#a se foloseste de o"i#ei la #ontrolul sto#urilor&
A#tiunile ntreprinse de auditor pe linia #ontrolului sto#urilor, de exemplu, au #a o"ie#ti! asigurarea #)
*ntreprinderea a pre!(ut mi1loa#e #orespun(toare #are permit re#en(area a#ti!elor n #onditii de fia"ilitate+a#east fa(
a inter!entiei #onst n studierea pro#edurilor de in!entariere si se situea( de#i naintea in!entarierii propnu*(ise+
*a#este mi1loa#e sunt puse n apli#are n mod satisf#tor+ a#east fa( #onst n !erifi#area faptului # persoanele
nsr#inate #u in!entarierea apli# n mod #ore#t pro#edurile si se situea( n timpul in!entarierii popriu*(ise+
*lu#rrile de in!entariere au fost #ore#t exploatate $!alorifi#ate%+ a#east fa( #onst n a #ontrola da# #antittile re#ente
sunt #ele utili(ate pentru e!aluarea sumei sto#urilor si se situea( de#i dup in!entarierea propriu*(is&
13. Confirmarea e"terna <directa=
Este o pro#edur #are #onst n a #ere unui tert a!0nd legturi de afa#eri #u ntreprinderea !erifi#at, s #onfirme dire#t
auditorului informatiile pri!ind existenta operatiilor, a soldurilor et#& Auditorul are latitudinea de a determina #onditiile si
ntinderea a#estei pro#eduri&
Pro#edura se demarea( #u a#ordul #ondu#erii ntreprinderii supus #ontrolului+ da# a#easta nu se arat fa!ora"il pentru
o astfel de pro#edur, auditorul se poate gsi n una din urmtoarele dou situatii)
*sau #onsider # te/ni#ile #ompensatorii de #ontrol i adu# elemente sufi#iente de pro"+
*sau #onsider # alte #ontroale nu*l #ondu# la elemente pro"ante fat de limitele impuse de #ondu#erea ntreprinderii,
#are !a suporta #onse#intele ne#esare #u pri!ire la #ertifi#are&
-tandardul International de Audit $I-A% nr& :0: defineste prin#ipalele cazuri n #are auditorul are o"ligatia s pro#ede(e la
folosirea te/ni#ii #onfirmrii dire#te)
*#onfirmarea unor #au(e n "a(a #rora s*au reali(at unele tran(a#tii+
*#onfirmarea de #tre "n#i a soldurilor #onturilor si alte informatii #onsiderate ne#esare+
*#onfirmarea #onturilor de #lienti si de"itori+
*#onfirmarea sto#urilor n depo(ite !amale, n #onsignatie si alte sto#uri la terti+
*!alori mo"iliare #umprate prin intermediari finan#iari+
*mprumuturi de la terti+
*#onfirmarea soldurilor #osturilor de furni(ori si #reditori&
Confirmarea poate s fie
- po(iti!& atun#i #0nd tertul soli#itat si exprim a#ordul asupra informatiei primit sau furni(ea( #/iar el informatia, sau
- negati!& atun#i #0nd tertului soli#itat i se #ere s nu rspund de#0t n #a(ul n #are nu este de a#ord #u informatia #are i
s*a pre(entat&
Auditorul tre"uie s ia n #onsideratie ori#e fapt de natur s pun n dis#utie fia"ilitatea rspunsului o"tinut la #ererea de
#onfirmare extern $dire#t%&
Pro#edurile si prin#ipiile fundamentale, pre#um si modalittile lor de apli#are, n legtur #u utili(area de #tre auditor a pro#edurii
#onfirmrii externe $dire#te% #a mi1lo# de o"tinere a elementelor pro"ante, sunt reglementate prin -tandardul International de
Audit $I-A% nr& :0:, apli#a"il n#ep0nd #u auditul situatiilor finan#iare ale anului 2001&
24. 1"amenul situatiilor financiare
-ituatiile finan#iare $"ilant, #ontul de profit si pierdere si #elelalte #omponente% #onstituie do#umente de sinte( a
#onta"ilittii asupra #rora auditorul si exprim opinia&
Controalele efe#tuate asupra #onturilor i*au permis auditorului s o"tin unele elemente pro"ante pe "a(a #rora s trag
#on#lu(ii #u pri!ire la diferite posturi si ru"ri#i din situatiile finan#iare&
)entru a5si putea e"prima opinia! auditorul trebuie s> confirme c> situatiile financiare sunt .n acord cu concluziile sale
si c> ele reflect> corect deciziile conducerii .ntreprinderii si dau o imagine fidel> activit>tii si situatiei financiare a
.ntreprinderii.
Examenul situatiilor finan#iare are #a obiect !erifi#area)
*faptului # "ilantul, #ontul de profit si pierdere si #elelalte #omponente ale situatiilor finan#iare sunt #oerente, #on#ord
#u datele din #onta"ilitate, sunt pre(entate #onform prin#ipiilor #onta"ile si reglementrilor n !igoare si tin #ont de e!enimentele
posterioare datei de n#/idere+
*faptului # anexele #omport toate informatiile de important semnifi#ati! asupra situatiei patrimoniale, finan#iare si
re(ultatelor o"tinute&
:e2nicile de e"aminare a situatiilor finan#iare se spri1in p# pro#edurile analiti#e pre!(ute de I-A :20 si n mod
deose"it pe)
10
AUDIT 2011 CECCAR 2011
*sta"ilirea ratiourilor o"isnuite de anali( finan#iar O i #ompararea lor #u #ele ale exer#itiilor pre#edente si aP se#torului
de a#ti!itate+
*#omparatiile ntre datele reiesite din situatiile finan#iare si datele anterioare, posterioare si pre!i(iunile ntreprinderii sau
ale altor ntreprinderi similare+
*#ompararea n pro#ent fat de #ifra de afa#eri a diferitelor posturi din #ontul de profit si pierdere&
A#est examen analiti# asupra do#umentelor finale permite a#tuali(area si #ontrolul #on#lu(ii lor trase n timpul
examenului analiti# efe#tuat n etapele anterioare&
Un o"ie#ti! #entral al examinrii situatiilor finan#iare l #onstituie !erifi#area da# a#estea dau o imagine fidel #lar si #omplet)
po(itiei finan#iare $patrimoniului% ntreprinderii, prin)
Q tinerea #ore#t si la timp a #onta"ilittii+
Q existenta in!entarierii patrimoniului, a #ore#tei !alorifi#ri a a#esteia si a #uprinderii a#estui re(ultat n situatiile
finan#iare+
Q preluarea #ore#t n "alanta de !erifi#are a datelor din #onturile sinteti#e si #on#ordanta dintre a#estea si #onturile
analiti#e+
Q #ore#ta efe#tuare a operatiilor legate de nregistrarea sau modifi#area #apitalului so#ial+
Q #ore#ta e!aluare a elementelor patrimoniale #onform reglementrilor n !igoare+
Q nto#mirea "ilantului #onta"il pe "a(a "alantei de !erifi#are a #onturilor sinteti#e+
Q #orelarea datelor din anexe #u #ele din "ilant&
re(ultatelor finan#iare, prin)
& nto#mirea #ontului de profit si pierdere pe "a(a datelor din #onta"ilitate pri!ind perioada de raportare+
Q sta"ilirea profitului net si a destinatiilor a#estuia propuse adunrii generale #onform dispo(itiilor legale&
*situatiei finan#iare, prin)
Q existenta garantiilor pentru mprumuturile si #reditele o"tinute sau a#ordate de ntreprindere+
Q existenta sufi#ient a resurselor finan#iare&
@n #entrul preo#uprilor auditorului n a#east etap se afl "ilantul #onta"il al ntreprinderii+ n #adrul a#tiunilor de !erifi#are a
"ilantului #onta"il, auditorul si di!i(ea( diligentele !erifi#0nd si satisfa#erea unor reguli generale si parti#ulare&
+eguli generale*
*Hilantul #onta"il este nto#mit #onform normelor #onta"ile n !igoare, auditorul asigur0ndu*se # prin#ipiul prudentei si
al #ontinuittii a#ti!ittii sunt respe#tate $n #a(ul n#etrii partiale sau totale a a#ti!ittii se !a tine seama de in#identele pre!i(i"ile
la n#/iderea exer#itiului% iar prin#ipiul independentei exer#itiului a fost apli#at&
*Hilantul #onta"il este nto#mit su" o form #omparati!, metodele de e!aluare si pre(entare fiind identi#e #u #ele ale
anului pre#edent+ da# inter!in modifi#ri, ele s fie ns#rise si 1ustifi#ate n anex&
*Elementele de a#ti! si pasi! sunt e!aluate separat fr s se opere(e #ompensatii&
*Hilantul de des#/idere #orespunde #u "ilantul de n#/idere al exer#itiului pre#edent&
*Auditorul pro#edea( pentru fie#are #ont la !erifi#area #onta"il a #redi"ilittii #omponentelor sale si ale soldului su&
*Datele de in!entar ale elementelor de a#ti! si pasi! sunt regrupate n registrul in!entar #antitati! si !alori#, dup #a(&
Auditorul pro#edea( la o #omparare ntre !alorile de in!entar furni(ate de ntreprindere, apre#iind #redi"ilitatea lor&
+eguli particulare*
*Capitalurile poprii+ auditorul !erifi# uregistrarea n #onturile #apitalurilor proprii ale operatiilor aferente a#estora,
#onform de#i(iilor adunrilor generale&
*@mprumuturi si datorii asimilate+ auditorul #ere s i se #omuni#e do#umentele #are*i permit s urmreas# n detaliu
operatiile respe#ti!e&
*Imo"ili(ri+ auditorul !erifi# tinerea do#umentelor #are permit s se urmreas# n detaliu operatiile aferente tuturor
imo"ili(rilor si amorti(rilor lor&
*-to#uri si produ#tie n #urs de exe#utie+ auditorul #ere s i se pre(inte situatia detaliat si #ifrat a sto#urilor si a
produ#tiei n #urs de exe#utie, #a si pentru pro!i(ioanele aferente #onstituite pentru depre#ierea a#estora nto#mite la data
n#/iderii exer#itiului sau la o dat #0t mai apropiat& Auditorul o"tine din partea #ondu#erii ntreprinderii des#rierea metodelor
utili(ate pentru e!aluarea sto#urilor si a produ#tiei n #urs& El se asigur de #onformitatea a#estor metode #u regulile n !igoare si
!erifi# apli#area lor, prin sonda1&
*Conturile de terti+ auditorul #ere s i se remit, dup #a()
& "alantele #onturilor indi!iduale asigur0ndu*se de #on#ordanta lor #u #onturile generale, sinteti#e+
& un in!entar al #reantelor si datoriilor existente la finele exer#itiului&
Auditorul anali(ea(, e!entual prin sonda1, soldurile conturilor de terti ple#0nd de la do#umentele si informatiile #onta"ile
pe #are le are la dispo(itia sa& El #ere s se pro#ede(e la efe#tuarea #ore#turilor pe #are le gseste ne#esare&
*Conturile de pro!i(ioane) auditorul !erifi# #onstituirea a#estora pe "a(a do#umentelor 1ustifi#ati!e ne#esare si
nregistrarea n "ilant sau anexe&
El se asigur # a#este pro!i(ioane sunt "ine #onta"ili(ate tin0nd #ont de ris#urile si pierderile inter!enite ntre data n#/iderii
exer#itiului si nto#mirea "ilantului sau ntre data nto#mirii "ilantului si data !erifi#rii a#estuia de #tre auditor&
*Conturi de tre(orerie) auditorul se asigur # ntreprinderea nto#meste periodi# o situatie #omparati! a soldurilor
fie#rui #ont de tre(orerie din #onta"ilitate si din extrasele de #ont "an#are+ el #ontrolea( a#este situatii #omparati!e #el putin o
dat pe an&
11
AUDIT 2011 CECCAR 2011
@n legtur #u re(ultatul e"ercitiului, auditorul)
*examinea( unele #onturi de #/eltuieli, #um ar fi) #/iriile, primele de asigurare, #omisioanele si onorariile, impo(itele,
salariile, #/eltuielile so#iale, mprumutuile si #reditele, de#laratiile de impunere, #ontra#te di!erse si plti f#ute n #ontul a#estora+
*examinea( "a(ele de impo(itare sta"ilite n materie de taxe si impo(ite asupra #onturilor de !enituri+
*examinea(, e!entual #u #ondu#erea ntreprinderii, insufi#ientele si anomaliile #onstatate si propune, da# e #a(ul,
efe#tuarea nregistrrilor #orespun(toare n msura n #are ele sunt 1ustifi#ate+
*examinea( situatia #omparati! a di!erselor #onturi de !enituri si #/eltuieli, anali(0nd soldurile intermediare de
gestiune re(ultate, sta"ilind #on#lu(iile #e se impun&
@n legtur #u ane"ele la situatiile financiare, auditorul examinea( informatiile furni(ate de a#estea, anali(0nd n mod deose"it)
*e!olutia #onturilor pre(entate de a#este anexe, msurile luate de #ondu#erea ntreprinderii sau propuse de a#easta+
*respe#tarea modului si metodelor de e!aluare a posturilor din "ilant si din #ontul de profit si pierdere+
*metodele utili(ate pentru #al#ulul amorti(rii si pro!i(ioanelor si fundamentarea lor&
21. 1lementele posterioare inc2iderii e"ercitiului
E!enimentele fa!ora"ile si nefa!ora"ile #are sur!in dup data n#/iderii exer#itiului, pot fi de dou tipuri)
* e!enimente #are furni(ea( informatii n legtur #u fapte #are existau la data n#/iderii exer#itiului+ sunt a#ele
e!enimente #are adu# o mai ampl #onfirmare a #ir#umstantelor existente la data n#/iderii+
* e!enimente #are furni(ea( informatii "a(ate pe fapte sur!enite dup data n#/iderii exer#itiului+ sunt e!enimente #are
indi# #ir#umstante noi, aprute dup data n#/iderii&
-tandardul International de Audit $I-A% nr& :;0 sta"ileste o"ligatiile pentru auditor de a lua n #onsiderare in#identele
e!enimentelor posterioare n#/iderii exer#itiului, at0t asupra situatiilor finan#iare #0t si asupra raportului su, disting0ndu*se trei
etape)
1. apte descoperite p?n> la data raportului de audit* Auditorul tre"uie s pun n lu#ru pro#eduri #are urmres# str0ngerea de
elemente pro"ante sufi#iente si ade#!ate #are s 1ustifi#e faptul # au fost identifi#ate toate e!enimentele #are pot ne#esita a1ustri
ale situatiilor finan#iare sau informatii suplimentare n anexe, p0n la data raportului su&
2. apte descoperite dup> data raportului de audit! dar .naintea public>rii situatiilor financiare* Auditorul nu este tinut s
apli#e pro#eduri sau s fa# in!estigatii referitoare la situatiile finan#iare, dup data raportului de audit&
Condu#erea ntreprinderii, ns, tre"uie s informe(e auditorul asupra e!enimentelor sur!enite ntre data raportului de audit si data
pu"li#rii situatiilor finan#iare si #are sunt sus#epti"ile s ai" o influent asupra a#estora&
C0nd auditorul a luat #unostint, dup data raportului su dar naintea pu"li#rii situatiilor finan#iare, de e!enimente #are ris# s
ai" o in#ident semnifi#ati! asupra a#estora, auditorul tre"uie s sta"ileas# da# tre"uie s #ear #er#etarea situatiilor finan#iare
si s dis#ute aspe#tele n #au( #u #ondu#erea ntreprinderii pentru a sta"ili msurile #are se impun&
3. apte descoperite dup> publicarea situatiilor financiare* Dup pu"li#area situatiilor finan#iare auditorul nu este tinut s
pro#ede(e la !reo in!estigatie&
Da# ns auditorul a luat #unostint, dup pu"li#area situatiilor finan#iare, de existenta unui e!eniment #are, da# ar fi fost
#unos#ut la data semnrii raportului su, l*ar fi #ondus la modifi#area opiniei, el tre"uie s sta"ileas# da# este #a(ul #ore#trii
situatiilor finan#iare si s dis#ute aspe#tele respe#ti!e #u #ondu#erea ntreprinderii&
@n #a(ul n #are #ondu#erea ntreprinderii #ore#tea( situatiile finan#iare, auditorul !a #ontrola msurile luate de #ondu#erea
ntreprinderii pentru a se asigura # toate persoanele #are sunt n posesia situatiilor finan#iare nemodifi#ate au luat #unostint de
#ore#tarea a#estora si !a nto#mi un nou raport de audit asupra situatiilor finan#iare& A#est nou raport de audit tre"uie s #uprind
un paragraf de o"ser!atii f#0nd trimitere la o not anex la situatiile finan#iare #are #uprinde moti!ele #ore#tiei situatiilor
finan#iare pu"li#ate anterior& Data noului raport de audit nu !a fi anterioar #elei de apro"are a situatiilor finan#iare #ore#tate&
@n #a(ul n #are #ondu#erea ntreprinderii nu ia msurile ne#esare pentru a se asigura # toate persoanele #are au n posesie
situatiile finan#iare si raportul de audit pu"li#ate anterior au fost #ore#t informate de situatie si nu #ore#tea( situatiile finan#iare
#/iar da# auditorul a soli#itat #ore#tarea, auditorul !a fa#e #unos#ut #ondu#erii ntreprinderii # !a lua toate msurile pentru a
e!ita #a tertii s utili(e(e raportul su de audit&
Bu este ne#esar #ore#tarea situatiilor finan#iare si sta"ilirea unui nou raport de audit atun#i #0nd situatiile finan#iare ale
exer#itiului urmtor sunt pe pun#tul de a fi pu"li#ate, #u #onditia #a o informatie #orespun(toare despre situatia existent s fie
furni(at n notele anexate la a#este situatii finan#iare&
22. +olul si importanta dosarului e"ercitiului
Dosarul exer#itiului #uprinde toate elementele unei misiuni, a #ror utilitate nu depseste exer#itiul #ontrolat+ el permite
asam"larea tuturor lu#rrilor, de la organi(area misiunii la sinte( si formularea raportului&
Dosarul exer#itiului este indispensa"il pentru)
*mai "una organi(are si #ontrol ale misiunii+
*do#umentarea lu#rrilor efe#tuate, de#i(iilor luate si asigurarea # programul s*a derulat fr omisiuni+
*nlesnirea mun#ii n e#/ip si super!i(area lu#rrilor date la #ola"oratori+
*1ustifi#area opiniei emise si reda#tarea raportului&
Continut& @n mod u(ual, a#est dosar #uprinde)
planifi#area misiunii)
* programul general de lu#ru+
* note asupra utili(rii lu#rrilor de #ontrol efe#tuate de #tre altii $auditori interni, di!ersi spe#ialisti%+
12
AUDIT 2011 CECCAR 2011
* datele si duratele !i(itelor, lo#urile de inter!entie+
* #ompunerea e#/ipei+
* data pentru emiterea raportului+
* "uget de timp si reali(area lui+
super!i(area lu#rrilor)
* note asupra studierii dosarelor si sta"ilirea solutiilor la pro"lemele ridi#ate+
* apro"area tuturor de#i(iilor importante #are pot afe#ta planifi#area, programul lu#rrilor, exe#utarea lu#rrilor,
#on#lu(iile lu#rrilor, #ontinutul raportului+
apre#ierea #ontrolului intern)
* e!aluarea pun#telor tari, pun#telor sla"e si a (onelor de ris#+
* foi de lu#ru pri!ind) "a(ele de sta"ilire a sonda1elor asupra fun#tionrii sistemelor, detalii asupra sonda1elor efe#tuate+
*#omentarii asupra anomaliilor des#operite+
o"tinerea de elemente pro"ante)
* program de #ontrol+
*foi de lu#ru #uprin(0nd) o"ie#ti!ul, detalii asupra lu#rrilor efe#tuate, e!entuale #omentarii, #on#lu(ii+
*do#umente sau #opii de do#umente de la ntreprindere sau terti, 1ustifi#0nd #ifrele examinate+
*detalii asupra lu#rrilor efe#tuate asupra situatiilor finan#iare) #omparatii si expli#atii ale !ariatiilor, #on#lu(ii+
*sinte(a general a re(ultatelor pe diferite etape ale misiunii si tratarea distin#t a pun#telor #are ar putea a!ea o influent
asupra de#i(iei de #ertifi#are+
* foi de lu#ru #u pri!ire la faptele deli#tuale&
23. +olul si importanta dosarului permanent
Unele informatii si do#umente primite sau anali(ate n #ursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toata durata
mandatului& Ele nu au de#i ne!oie s4 fie #er#etate in fie#are an& Clasarea lor ntr*un dosar separat, dosarul permanent, permite utili(area lor
ulterioar4 dup4 adu#erea sa la (i&
Dosarul permanent permite de#i e!itarea repetarii n fie#are an a unor lu#rari si transmiterea de la un exer#itiu la altul a
elementelor de #unoastere a ntreprinderii&
Elementele #ara#teristi#e #ontinute de dosarul permanent sunt)
*fisa de pre(entare
*s#urt istori# al intreprinderii
*organigrame
*persoanele #are anga1ea(a intreprinderea
*situatiile finan#iare ale ultimelor exer#itii
*note asupra organi(arii se#torului de a#ti!itate, produ#tie et#&
*note asupra statutului
*pro#ese !er"ale ale CA si AG
*lista a#tionarilor sau aso#iatilor
*stru#tura grupului
*#ontra#te, asigurari
Pentru a*si ndeplini rolul de informare, dosarul permanent tre"uie)
* tinut la (i+
* s fie e/minate informatiile perimate+
* s nu #ontin do#umentele !oluminoase ale ntreprinderii $#i numai extrasele ne#esare%&
24. 0tructura dosarului e"ercitiului
Dosarul exer#itiului este "ine s fie mprtit pe se#tiuni $prti% pentru a usura utili(area sa& @n general se foloseste o
mprtire n 10 se#tiuni $prti% sim"oli(ate de la A la R, astfel)
1A $dosarul exer#itiului, -e#tiunea A% intitulat @Acceptarea misiunii@ #ontine do#umente referitoare la a##eptare sau
mentinerea misiunii de audit, #um ar fi) #/estionarul de a##eptare $#unoasterea glo"al a ntreprinderii, existenta unor
ris#uri et#&%, s#risoarea #tre prede#esor, #orespondenta #u #lientul, fisa de a##eptare sau de mentinere a misiunii, alte
#orespondente #u organismele profesionale, #u organismele de "urs si s#risoarea de misiune sau #ontra#tul de prestri
ser!i#ii de audit&
1$ $dosarul exer#itiului, -e#tiunea H% intitulat @0inteza misiunii si rapoarte@ #ontine do#umente pre#um) elemente de
sinte( ale misiunii $sinte(a, re(umatul a1ustrilor, lista pun#telor n suspensie, situatiile finan#iare #ertifi#ate, e!enimente
posterioare, "alante, de#laratii ale #ondu#erii ntreprinderii%, elemente de gestiune si organi(are $"uget si planifi#are,
onorarii%, si rapoarte $raport general, rapoarte spe#iale, raport #onturi #onsolidate, alte rapoarte%&
1C $dosarul exer#itiului, -e#tiunea C% intitulat @'rientare si planificare@ #ontine do#umente $foi de lu#ru% #are se
refer la) #unoasterea general a ntreprinderii, e!aluarea unor ris#uri inerente la ni!elul de ansam"lu al situatiilor
finan#iare, mediul general de desfsurare a #ontrolului intern si planul de misiune+ natura, #alendaml si ntinderea
pro#edurilor de audit, pragul de semnifi#atie&
1D $dosarul exer#itiului, -e#tiunea D% intitulat @1valuarea riscului legat de control@ #ontine elemente pre#um)
19
AUDIT 2011 CECCAR 2011
* do#umentatie de e!aluare a #ontrolului intern $sonda1e asupra fun#tionrii #ontrolului intern, anali(a separrii fun#tiilor,
sinte(a e!alurii ris#urilor legate de #ontrol%, do#umentatia si listele de pro#eduri si #on#lu(iile asupra e!alurii ris#ului legat de
#ontrol&
11 $dosarul exer#itiului, -e#tiunea E% intitulat @Controale substantive@ #ontine elemente pre#um) programul de
#ontrol, programele de mun# pe fie#are mem"m al e#/ipei, foi de lu#m #ontin0nd examenul analiti#, foi de lu#m pe
fie#are element patrimonial de a#ti! si de pasi!, natur de #/eltuieli sau natur de !enituri&
1 $dosarul exer#itiului -e#tiunea .% intitulat @8tilizarea lucr>rilor altor profesionisti@ #ontine do#umente referitoare
la programul de lu#m al fie#mi spe#ialist&
1A $dosarul exer#itiului, -e#tiunea G% intitulat @/erific>ri si informatii specifice@ #uprinde do#umente referitoare la
aspe#te spe#ifi#e soli#itate expres prin reglementri pentm ntreprinderea auditat $de exemplu, fa#ilitti fis#ale, regimuri
de su"!entie et#&%&
1B $dosarul exer#itiului, -e#tiunea N% intitulat @6ucr>rile de sf?rsit de misiune@ #uprinde do#umente pre#um)
#/estionaml de sf0rsit de misiune, #/estionaml de e!enimente posterioare n#/iderii exer#itiului&
1- $dosarul exer#itiului, -e#tiunea I% intitulat @-nterventii cerute prin reglement>ri diverse@ #uprinde do#umente
referitoare la operatiuni pri!ind mis#area #apitalului, operatiuni de emisiune de titluri, operatiuni pri!ind di!idendeIe et#&
1- $dosarul exer#itiului, -e#tiunea l% intitulat @Controlul conturilor consolidate@ #uprinde toate do#umentele ela"orate
n #adml etapelor misiunii de audit de "a(, #u referire la #onturile #onsolidate&
25. 0tructura dosarului permanent
Dosarul permanent se su"di!ide n < se#tiuni pentru a fa#ilita le#tura si #ontrolul din partea organismului profesional, dup
#um urmea()
)A $dosarul permanent, -e#tiunea A% intitulat @Aeneralit>ti@ #uprinde do#umente pre#um) fisa de pre(entare a
#lientului, istori#, organi(area general, do#umentatii despre #lient $"rosuri, extrase din pres et#&%, fisa de a##eptare si de
mentinere a misiunii et#&
)$ $dosarul permanent, -e#tiunea H% intitulat @Documente privind controlul intern@ #are #uprinde) rapoarte asupra
#ontrolului intern $interne ale ntreprinderii, efe#tuate de alti experti si nto#mite de auditor%, sinte(e pri!ind apre#ierea
$e!aluarea% #ontrolului intern et#&
)C $dosarul permanent, -e#tiunea C% intitulat @0ituatii financiare si rapoarte privind e"ercitiile precedente@ #ontine)
situatiile finan#iare ale exer#itiilor pre#edente, raportri intermediare, programele de #ontrol din exer#itiile pre#edente,
rapoartele de audit, rapoarte spe#iale si alte rapoarte pri!ind exer#itiile pre#edente&
)D $dosarul permanent, -e#tiunea D% intitulat @Analize permanente@ #uprinde di!erse lu#rri de anali( #lasate pe
elemente ale situatiilor finan#iare&
)1 $dosarul permanent, -e#tiunea E% intitulat @iscal si social@ #ontine de#laratii fis#ale si alte aspe#te fis#ale ale
ntreprinderii, pre#um si aspe#te so#iale $#ontra#te #ole#ti!e, #ontra#te so#iale% et#&
) $dosarul permanent, -e#tiunea .% intitulat @Curidice@ #ontine do#umente referitoare la #ontra#te prin#ipale, #on!entii,
lista aso#iatilor, extrase din pro#ese !er"ale ale AGA sau CA, extrase din a#tele #onstituti!e ale ntreprinderii et#&
)A $dosarul permanent, -e#tiunea G% intitulat @-ntervenanti e"terni@ #are #ontine do#umente referitoare la alti auditori
ai ntreprinderii, a!o#atii ntreprinderii, expertul #onta"il #are asigur asistent #onta"il si fis#al a ntreprinderii et#&
2#. 1lemente de baza ale dosarului de audit intr5o misiune de audit statutar
Raportul unei misiuni de audit de "a( tre"uie s #ontin n mod o"ligatoriu urmtoarele elemente de "a() titlul,
destinatarul, paragraful introdu#ti!, paragraful #uprin(0nd natura si intinderea lu#rrilor de audit, paragraful opiniei, semntura,
adresa si data raportului&
:itlul raportului ) Raportul de audit tre"uie s poarte un titlu pre#is& De re#omandat s se foloseas# titlul de ,Raportul
auditorului independent, pentru a*l distinge de rapoartele #are pot fi ela"orate de alte persoane&
Destinatarul * Raportul de audit tre"uie s fie adresat destinatarului #orespun(tor, n fun#tie de #ir#umstantele #e
#ara#teri(ea( misiunea si o"ligatiile legale& @n mod o"isnuit, raportul se adresea( fie a#tionarilor, fie #onsiliului de
administratie al unittii, ale #rei situatii finan#iare au fost auditate&
)aragraful introductiv* * identifi#area #onturilor anuale auditate+
* data 5i perioada la #are se refer4+
* men3ionarea responsa"ilit43ii #ondu#erii 5i auditorului $responsa"ilitatea asupra nto#mirii #onturilor
re!ine #ondu#erii+ auditorului i re!ine a#eea de a exprima o opinie asupra a#estor #onturi%
Dntinderea lucr>rilor si natura unei lucr>ri de audit* * normele de audit+
* ntinderea lu#r4rilor 5i des#rierea lor+
* #4 a fost planifi#at astfel n#0t s4 asigure n mod re(ona"il #4, #onturile
anuale nu #omport4 anomalii semnifi#ati!e
8n paragraf al opiniei* Raportul de audit tre"uie s pre(inte #lar opinia auditorului asupra faptului de a sti da# situatiile
finan#iare dau o imagine lidel po(itiei, situatiei finan#iare si re(ultatelor o"tinute $sau prelinl n mod sin#er n toate
aspe#tele lor semnifi#ati!e% n a#ord $DII referintele #onta"ile si, da# e #a(ul, da# ele sunt #onforme pre!ederilor legale&
18
AUDIT 2011 CECCAR 2011
Termenii utili(ati pentru exprimarea opiniei auditorului sunt ,Sdau o imagine fidel, sau ,pre(int n mod sin#er n toate aspe#tele
lor semnifi#ati!e,& A#este dou formulri semnifi#, ntre altele, # auditorul nu ia n #onsiderare de#0t elementele semnifi#ati!e
pri!ind situatiile finan#iare&
Referintele #onta"ile sunt -tandardele Internationale de Conta"ilitate, reguli emise de #tre institutiile sau organismele
profesionale si pra#ti#a general din tar $lu0nd n #onsiderare exigentele de sin#eritate% si legislatia lo#al&
@n s#opul de a a!i(a pe #ititor asupra #ontextului n #are notiunea de fidelitate este exprimat, opinia auditorului !a pre#i(a
referinta n raport de #are situatiile finan#iare sunt sta"ilite, utili(0nd termeni #a ,n #onformitate #u lA- $sau #u normele
nationale%,&
@n afara opiniei referitoare la imaginea fidel, poate fi ne#esar in#luderea n Raportul auditorului a unei opinii asupra faptului de a
sti da# a#este situatii finan#iare sunt #onforme #u alte pre!ederi legale sau statutare&
Data raportului* Raportul auditorului tre"uie s poarte data de la sf0rsitul lu#rrilor de audit& Cititorul este astfel
informat # auditorul a apre#iat efe#tele asupra situatiilor finan#iare si asupra raportului su, e!enimentelor si
tran(a#tiilor inter!enite, de #are el a a!ut #unostint p0n la a#east dat& @ntru#0t responsa"ilitatea auditorului #onst n
emiterea unui raport asupra situatiilor finan#iare pregtite si pre(entate de #ondu#erea so#iettii, raportul su nu tre"uie s
poarte o dat anterioar #elei la #are situatiile finan#iare au fost n#/ise si apro"ate&
Adresa auditorului* Raportul tre"uie s mentione(e ntr*un lo# anume, lo#ul spe#ifi#, #are este n general #el al orasului
n #are sunt situate "irourile auditorului #are are responsa"ilitatea auditului&
0emn>tura auditorului* Raportul tre"uie s poarte semntura so#iettii de experti( #onta"il sau a auditorului persoan
fi(i# sau pe am0ndou& Raportul auditorului poart, n general, semntura #a"inetului sau so#iettii de audit, ##i a#easta
si asum responsa"ilitatea auditului&
2&. 'pinia defavorabila* motive! mod de prezentare
Este datorata de exemplu de(a#ordului asupra prin#ipiilor #onta"ile& De(a#ordurile se refera la neregularitatile si
inexa#titatile #onstatate de auditorul finan#iar in legatura #u apli#area prin#ipiilor si regulilor #onta"ile de #atre #ei responsa"ili #u
into#mirea si pre(entarea #onturilor anuale&
Beregularitatile se refera la ori#e a#tiune, omisiune sau situatie #are !iolea(a a#tele normati!e, regulile
si prin#ipiile #onta"ile, dispo(itiile statutului si /otararile AGA&
Inexa#titatile se refera la transpunerea in #onturi sau pre(entarea unui fapt ne#onform #u realitate) erori de #al#ul,
inexa#titati in pre(entarea #onturilor, inexa#titati in infotmatiile furni(ate de manageri&
'pinia defavorabil>* ' astfel de opinie datorat de exemplu de(a#ordului asupra prin#ipiilor #onta"ile, se poate pre(enta astfel)
Astfel, #um este expli#at n nota ,T,, nu s*au #onstatat amortismente n situatiile finan#iare& A#east pra#ti# nu este, n opinia
noastr, n a#ord #u Bormele de amorti(are a #apitalului imo"ili(at n a#ti!e #orporale& C/eltuielile aferente, pe "a(a unui
amortisment linear si a unei #ote de &&&& pentru #ldiri si &&& pentru utila1e, tre"uia s se ridi#e la suma de &&&, pentru exer#itiul
n#/eiat la 91 de#em"rie &&& & @n #onse#int, amortismentele #umulate tre"uiau s se ridi#e la &&&& mil& lei, iar pierderea exer#itiului si
pierderile #umulate la &&& mil& lei&
Dup prerea noastr, datorit in#identei faptelor mentionate n paragraful pre#edent, situatiile finan#iare nu dau o imagine fidel
situatiei finan#iare a so#iettii la 91 de#em"rie &&&, #ontului de profit si pierdere, pentru exer#itiul n#/eiat la a#east dat, si nu sunt
#onforme #u pre!ederile legale si statutare&
2(. -mposibilitatea e"primarii unei opinii* motive! mod de prezentare

' astfel de opinie este datorat limitrii de #atre #ondu#ere a ntinderii lu#rrilor auditorului #are nu poate aduna pro"e
ade#!ate si sufi#iente pentru a*si exprima opinia&
Imposi"ilitatea exprimarii unei opinii poate fi data de doua #ategorii de limite)
* unele sunt impuse de e!enimente exterioare, #um ar fi un in#endiu #are a distrus unele do#umente 1usitifi#ati!e sau numirea #u
intar(iere a auditorului, astfel in#at nu mai este posi"ila parti#iparea la in!entarierea sto#urilor+
* altele sunt impuse de #ondu#erea intreprinderii, putand fi repre(entate de refu(ul efe#tuarii
unui #ontrol, refu(ul de a plati onorariul sau refu(ul de a soli#ita un expert extern&
7od de pre(entare) se arata limitarea lu#rarilor auditorului si se afirma #a nu se poate exprima o opinie din a#est moti!&
,Boi nu am fost n msur s asistm la in!entarul fi(i#, ni#i s pro#edm la #onfirmarea dire#t a #onturilor de #lienti, din #au(a
limitrii ntinderii lu#rrilor noastre, impus de #tre dire#tiune&
A !0nd n !edere importanta faptelor expuse mai sus, noi nu ne exprimm opinia asupra #onturilor anuale&,
23. 'pinia cu rezerve* motive! mod de prezentare
Auditorul #ertifi# ,#u re(er!, atun#i #0nd iregularitatea este semnifi#ati!, dar importanta ei nu este sufi#ient pentru a
#onsidera # situatiile finan#iare nu sunt #ore#te si sin#ere si # nu dau o imagine fidel asupra po(itiei si situatiei finan#iare
pre#um si re(ultatului exer#itiului&
'ri#are ar fi natura neregularittilor, auditorul si pre(int n raport opinia, pre#i(0nd)
o natura de(a#ordului+
o postul si suma respe#ti!+
o influenta asupra re(ultatului net&
Re(er!ele se pre(int naintea paragrafului de opinie& @n astfel de #a(uri, paragraful opiniei se formulea( astfel)
1:
AUDIT 2011 CECCAR 2011
Exemplu de re(er!e datorate limitrii ntinderii lu#rrilor) ,Boi nu am putut asista la in!entarul fi(i# din 91 de#em"rie &&&&,
##i noi am fost desemnati auditori ulterior a#estei date& Tin0nd seama de natura do#umentelor #onta"ile ale so#iettii, noi am
putut #ontrola #antittile prin alte pro#eduri&
Dup prerea noastr, #u ex#eptia in#identei a1ustrilor #are ar fi putut fi ne#esare, da# noi am fi putut efe#tua #ontrolul
fi(i# al #antittilor, situatiilor finan#iare dau o imagine fidel po(itiei si situatiei finan#iare a so#iettii la 91 de#em"rie &&&&, #0t si
#ontului de profit si pierdere pentru exer#itiul n#/eiat la a#east dat si sunt #onforme #u pre!ederile legale si statutare,&
Exemplu de re(er!e datorate de(a#ordului #u #ondu#erea entittii auditate&
,Astfel, #um este expli#at n nota ,T, anexat, nu s*au #onstatat amortismente n situatiile finan#iare& A#east pra#ti# nu
este,n opinia noastr, n a#ord #u Bormele de amorti(are a #apitalului imo"ili(at n a#ti!e #orporale& C/eltuielile aferente, pe "a(a
unui amortisment linear si al unei #ote de &&&& pentru #ldiri si &&&& pentru utila1e, tre"uie s se ridi#e la suma de &&&& pentru exer#itiul
n#/eiat la 91 de#em"rie &&&& & @n #onse#int, amortismentele #umulate tre"uie s se ridi#e la &&&& mil& lei, iar pierderile exer#itiului si
pierderile #umuIate la &&&&& mil& lei&
Dup prerea noastr, #u ex#eptia in#identei asupra #onturilor anuale, a faptelor mentionate n paragraful pre#edent,
#onturile anuale dau o imagine fidel po(itiei si situatiei finan#iare a so#iettii la 91 de#em"rie &&&&, #0t si #ontului de profit si
pierdere pentru exer#itiul n#/eiat la a#east dat, si sunt #onforme #u pre!ederile legale si statutare&,
34. 'pinia fara rezerve* semnificatie! mod de prezentare
Da#a in urma lu#rarii efe#tuate, auditorul #ontata #a situatiile finan#iare Sdau o imagien fidela po(itiei finan#iareS si
re(ultatele o"tinute sun in a#ord #u referintele #onta"ile si #onform pre!ederilor #onta"ile atun#i auditorul !a in#lude in raportul
de audit un paragraf al opinie intitulat )opinia fara re(er!eS&
'pinia f>r> rezerve <curat>=* ,Dup prerea noastr, #onturile anuale dau o imagine fidel $sau pre(int n mod sin#er, n toate
aspe#tele lor semnifi#ati!e%, po(itiei si situatiei finan#iare a so#iettii la 91 de#em"rie 200x pre#um si re(ultatelor a#estor operatii
si fluxurilor de tre(orerie pentru exer#itiul n#/is la a#east dat, n #onformitate #u normele internationale $sau nationale% de
#onta"ilitate,&
31. 'pinia fara rezerve! dar cu paragraf de observatii* semnificatie! mod de prezentare
@n unele #a(uri, raportul de audit poate fi modifi#at, adug0nd un paragraf de o"ser!atii al #rui o"ie#ti! este de a lmuri
#ititorul asupra unui pun#t pri!ind #onturile anuale, expus de o manier detaliat n anex& Adugarea unui astfel de paragraf nu
afe#tea( opinia auditorului+ a#easta se situea( de preferint dup paragraful de opinie si pre#i(ea(, n general, # a#esta nu
#onstituie o re(er!a& A#est tip de opinie se formulea( atun#i #0nd apar elemente #are ns nu afe#tea( opinia auditorului+
paragraful de o"ser!atii se situea(, de regul, dup paragraful de opinie& .orma de pre(entare a paragrafului de opinie n a#est #a(
este urmtoarea)
,.r s exprimm o re(er! asupra situatiilor finan#iare, noi atragem atentia asupra notei ,T, din anex& -o#ietatea fa#e o"ie#tul
unui pro#es n #are este a#u(at de infra#tiune n utili(area "re!etelor si n #are i se pretinde !rsarea rede!entelor si daunelor de
interese+ so#ietatea a anga1at o #ontra*a#tiune si audierile preliminare, #0t si pro#edurile 1uridi#o*administrati!e ale #elor dou
a#tiuni sunt n #urs& Re(ultatul final al a#estei afa#eri nu poate, n pre(ent, s fie determinat si, n #onse#int, nu au fost #onstituite
pro!i(ioane pentru a#operirea #/eltuielilor #are ar putea s re(ulte,&
32. )aragraful opiniei* tipuri de opinie
Raportul de audit tre"uie s4 pre(inte #lar opinia auditorului asupra faptului de a sti da#a situatiile finan#iare dau o imagine
fidel4 a po(itiei, situatiei finan#iare si re(ultatelor o"tinute $sau pre(inta n mod sin#er n toate aspe#tele lor semnifi#ati!e% n a#ord
#u referintele #onta"ile si, da#4 e #a(ul, da#a ele sunt #onforme pre!ederilor legate&
Termenii utili(ati pentru exprimarea opiniei auditorului sunt ,,dau o imagine fidela, sau Cpre(inta in mod sin#er in toate aspe#tele
lor semnifi#ati!e,& A#este doua formul4ri semnifi#4, intre altele, #4 auditorul nu ia in #onsiderate de#at elementele
semnifi#ati!e pri!ind situatiile finan#iare&
Referintele #onta"ile sunt -tandardele Internationale de Conta"ilitate, reguli emise de #atre institutiile sau organismele
profesionale si pra#ti#a generala din 3ar4 $luand n #onsiderare exigentele de sin#eritate% 5i legislatia lo#al4&
In s#opul de a a!i(a pe #ititor asupra #ontextului in #are no3iunea de fidelitate este exprimata, opinia auditorului !a pre#i(a
referinta in raport de #are situatiile finan#iare sunt sta"ilite, utili(and termeni #a Cn #onformitate #u IA- $sau #u normele nationale%,&
In afara opiniei referitoare la imaginea fidela, poate fi ne#esar4 in#luderea in Raportul auditorului a unei opinii asupra faptului de a
sti da#4 a#este situatii finan#iare sunt #onforme #u alte pre!ederi legale sau statutare& legale sau statutare
Tipuri de opinii )
'pinia fr re(er!e $#urat%
'pinia fr re(er!e dar #u un paragraf de o"ser!atii
'pinia #u re(er!e
Imposi"ilitatea exprimrii unei opinii
'pinia defa!ora"il
33. )aragraful privind natura si intinderea lucrarilor de audit
A#est paragraf #uprinde referentialul de audit utili(at, respe#ti! -tandardele Internationale de Audit sau norme si pra#ti#i
nationale, pre#um si des#rierea lu#rrilor de #tre auditor&
1;
AUDIT 2011 CECCAR 2011
Raportul auditorului tre"uie s des#rie ntinderea lu#rrilor de audit, indi#0nd # ele au fost ndeplinite #onform
-tandardelor Internationale de Audit sau #onform normelor sau pra#ti#ilor nationale&
,@ntinderea lu#rrilor, d posi"ilitatea pentru auditor s pun n oper pro#edurile de audit 1ude#ate #a ne#esare n
#onditiile #on#rete date& Cititorul are n fapt ne!oie s se asigure # auditul a fost f#ut #onform normelor si pra#ti#ilor n materie+
da# a#easta nu re(ult n mod #lar, se presupune # normele si pra#ti#ile utili(ate sunt #ele din tara indi#at prin adresa
auditorului&
Raportul tre"uie s pre#i(e(e # auditul a fost planifi#at si exe#utat de o manier #are s asigure n mod re(ona"il #
situatiile finan#iare nu #omport anomalii semnifi#ati!e&
Raportul de audit tre"uie s des#rie auditul, #a presupun0nd)
*examenul, pe "a( de sonda1e, a elementelor pro"ante #are 1ustifi# sumele si informatiile #ontinute n situatiile
finan#iare+
*e!aluarea prin#ipiilor si metodelor #onta"ile folosite pentru ela"orarea situatiilor finan#iare+
*e!aluarea estimrilor semnifi#ati!e f#ute de #ondu#ere pentru a sta"ili situatiile finan#iare+
*re!ederea pre(entrii de ansam"lu a situatiilor finan#iare&
Raportul tre"uie s indi#e # auditul efe#tuat furni(ea( o "a( re(ona"il a expresiei de opinie&
A#est paragraf poate, de exemplu, a!ea formularea urmtoare) ,Boi am reali(at auditul #onform -tandardelor Internationale de
Audit $sau se poate fa#e referire la normele sau pra#ti#ile nationale%& A#este standarde $norme% pre#i(ea( # auditul nostru tre"uie
s fie planifi#at si reali(at n s#opul de a o"tine o asigurare re(ona"il #, situatiile finan#iare nu #omport anomalii semnifi#ati!e&
Un audit #onst n a examina, pe "a( de sonda1e, elementele pro"ante #are s 1ustifi#e sumele si informatiile #ontinute n situatiile
finan#iare+ el #onst, de asemenea, n a e!alua prin#ipiile si metodele #onta"ile folosite si estimrile semnifi#ati!e f#ute de #tre
#ondu#erea entittii, pentru n#/iderea situatiilor finan#iare, #0t si n a efe#tua o re!edere a pre(entrii de ansam"lu a a#estora&
Estimm # auditul efe#tuat furni(ea( o "a( re(ona"il a exprimrii opiniei noastre,&
34. )aragraful introductiv al raportului de audit staturar
A#est paragraf #uprinde identifi#area situatiilor finan#iare auditate pre#um si o mentiune a responsa"ilittilor #ondu#erii
entittii auditate si ale auditorului&
Raportul de audit tre"uie s identifi#e situatiile finan#iare ale entittii, #are au f#ut o"ie#tul auditului, #0t si data si
perioada a#operite prin a#este do#umente&
Raportul tre"uie s mentione(e # situatiile finan#iare sunt n sar#ina $responsa"ilitatea% #ondu#erii entittii si #
responsa"ilitatea auditorului este #a, pe "a(a auditului efe#tuat, s exprime o opinie asupra a#estor situatii finan#iare&
-ituatiile finan#iare #onstituie repre(entarea faptelor de #tre #ondu#ere& Pregtirea lor presupune # dire#tiunea fa#e
estimri #onta"ile si adu#e 1ude#ti #are au o in#ident semnifi#ati!, # ea sta"ileste prin#ipiile si metodele #onta"ile potri!ite,
#are tre"uie sii fie utili(ate pentru pregtirea situatiilor finan#iare& Dimpotri!, responsa"ilitatea auditorului este de a audita a#este
situatii finan#iare, n#0t s poat exprima asupra a#estora o opinie&
A#est paragraf poate, de exemplu, a!ea formularea urmtoare)
,Boi am pro#edat la auditarea situatiilor finan#iare ale so#iettii ,T,, n#/eiate la 91 de#em"rie 200x&, asa #um sunt pre(entate n
anexele la pre(entul Raport& A#este situatii finan#iare au fost sta"ilite su" responsa"ilitatea #ondu#erii entittii& Responsa"ilitatea
noastr este, #a pe "a(a auditului nostru, s exprimm o opinie asupra a#estor #onturi anuale,
35. Continutul raportului de audit
Raportul de audit tre"uie s #ontin)
*relatia #ontra#tual de exe#utare a misiunii de audit+
*o"ser!atiile reiesite din di!erse !erifi#ri+
*informatiile a #ror mentiune n raport este pre!(ut expres de lege+
*oferirea garantiei pentru a#tionari si terti # un personal #alifi#at a o"tinut asigurarea # situatiile finan#iare ofer o
imagine fidel, #lar si #omplet po(itiei finan#iare, performantelor si situatiei finan#iare generale a ntreprinderii+
*mentiune a # situatiile finan#iare auditate sunt anexate la raportul de audit&
Din raportul de audit tre"uie s re(ulte n mod #lar)
*mentionarea responsa"ilittilor pentru auditor si pentru #ondu#erea ntreprinderii+
*des#rierea o"ie#ti!elor si natura misiunii de audit+
*situatiile #are fa# s apar in#ertitudini+
*natura si lo#ul o"ser!atiilor n raport&
3#. +olul raportului de audit
Raportul de audit are un triplu rol)
*instrument de #omuni#are #u utili(atorii situatiilor finan#iare emise de entitatea auditat, respe#ti! #u pu"li#ul, pre#um si
#u a#tionarii pentru de#i(ii e#onomi#e+
*instrument de #onfirmare a n#rederii pu"li#ului si a#tionarilor n situatiile finan#iare pre(entate de o entitate+
*instrument de identifi#are a responsa"ilittilor pentru auditor si pentru #ondu#erea entittii auditate&
Rspunderea #ondu#erii entittii auditate se refer la nto#mirea si pre(entarea situatiilor finan#iare&
Responsa"ilittile auditorului sunt de trei feluri)
* responsa"ilitatea de "a(+ pentru opinia sa n legtur #u situatiile finan#iare auditate+
* responsa"ilitti se#undare #are au urmtoarele #ara#teristi#i) re(ult din texte de legi, reglementri di!erse sau norme
ale organismului profesional+ nu ne#esit te/ni#i si pro#eduri diferite de #ele folosite pentru misiunea de audit de "a(+ nu
1<
AUDIT 2011 CECCAR 2011
presupune exprimarea unei opinii distin#te $opinia este impli#it #a, de exemplu, rspunsul la o"ligatia legal de !erifi#are da#
registrele #onta"ile au fost tinute #ore#t si la (i%&
* responsa"ilitti aditionale #are au urmtoarele #ara#teristi#i) re(ult din texte de legi si alte reglementri, pot fi a"ordate
te/ni#i si pro#eduri #are nu sunt o"ligatorii pentru misiunea de "a(+ presupun exprimarea n mod expli#it a unei opinii sau
#on#lu(ii+ raportarea se poate fa#e separat sau poate fi integrat n raportul de audit $n #uprins sau n anexe la a#esta%& De
exemplu, #onformitatea #u unele reglementri spe#ifi#e $piata de #apital, "n#i, asigurri et#&% sau raportul asupra #ontrolului
intern&
3&. Care sunt normele de referinta in auditul situatiilor financiare?
@n auditul situatiilor finan#iare ale unei entitti sunt folosite dou #ategorii de norme de referint) norme #onta"ile si
norme de audit&
1& Borme #onta"ile) * sunt emise de autoritatea pre!4(ut4 de lege $7inisterul .inan3elor%+
* sunt #omune tuturor #elor #are sta"iles#, #ontrolea(4 5i utili(ea(4 #onturile&
2& Borme de audit finan#iar) * ansam"lu de reguli sta"ilite de autoritatea profesional4+
* auditorul tre"uie s4 le respe#te n exer#itarea misiunii+
* permit ter3ilor s4 ai"4 asigurarea #4 opinia auditorului !a fi emis4 dup4 #riterii de #alitate
unitare+
* se mpart n)
A& Borme profesionale de lu#ru+
H& Borme de raportare a opiniilor $Raportul de audit%+
C& Borme generale de #omportament profesional&
3(. Ce sunt si ce rol ;oaca normele de audit?
0ormele &standardele' de audit reprezint un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesional la care se refer
auditorul pentru calificarea muncii sale( $cestea pot fi
1& -tandardele Internationale de Audit $I-A%, Pra#ti#ile Internationale de Audit $IAP-%, -tandardele Internationale
pri!ind Anga1amentele de Re!i(uire $I-RE%, -tandardele Internationale pri!ind Anga1amentele de Asigurare $I-AE%,
-tandardele Internationale pentru 7isiuni Conexe $I-R-% emise de Consiliul pentru -tandarde de Audit si Asigurari
$IAA-H% din #adrul .ederatiei Internationale a Conta"ililor $I.AC%+
2& norme naionale* emise de un organism profesional re#unos#ut #a fiind autoritate in domeniu&
Bormele de audit permit tertilor s4 ai"4 asigurarea #4 opinia auditorului !a fi emis4 n fun#tie de #riterii de #alitate omogene+
ele permit ins4 5i auditorului s4 defineas#4 s#opurile pe #are le are de atins prin punerea n lu#ru a #elor mai potri!ite te/ni#i&
Bormele de audit se #lasifi#4 in trei #ategorii, a#operind ntreaga a#ti!itate a auditorului)
*norme profesionale de lu#ru+
*norme de raportare+
*norme generale de #omportament&
33. Ce sunt si ce rol au normele contabile ?
0ormele &standarde' contabile sunt stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilitatii care sunt* de
regul* organisme de interes public* autonome(
Bormele #onta"ile sunt #omune si o"ligatorii pentru toti #ei #are sta"iles#, #ontrolea(4 si utili(ea(a situatiile finan#iare&
Entita3ile #are au o"ligatia de a sta"ili situatii finan#iare sunt #ele pre!a(ute la art& 1 din Aegea Conta"ilitatii& Cei #are
#ontrolea(a sunt pre!a(uti prin legislatia fie#arei 34ri $auditori, #en(ori% si au #a referin34 n a#ti!itatea lor normele #onta"ile&
-ituatiile finan#iare sunt destinate s4 satisfa#4 ne!oile #omune de informatii ale unei game largi de utili(atori& Pentru
multi utili(atori a#este situatii finan#iare #onstituie singura surs4 de informatii #omplementare #are s4 le satisfa#4 ne!oile&
A#este situatii finan#iare tre"uie s4 fie sta"ilite potri!it uneia sau mai multora din referintele urmatoare)
*standarde interna3ionale de raportare finan#iar4+
*standarde sau norme #onta"ile nationale+
*alte referinte #onta"ile "ine pre#i(ate si re#unos#ute, apli#ate pentru ela"orarea si pre(entarea situatiilor finan#iare&
Bormele #onta"ile interna3ionale sunt sta"ilite de IA-C. $.undatia Comitetului pentru -tandarde Internationale de
Conta"ilitate% 5i sunt denumite generi# -tandardele International4 de Raportare .inan#iar4 $I.R-% #are #uprind)
*-tandardele Internationale de Raportare .inan#iar4 emise de IA-H $I.R-%+
*-tandardele Internationale de Conta"ilitate $IA-%+
*-tandardele de interpretare emise de -IC sau I.RIC+
*Alte do#umente emise de IA-H, -IC sau I.RIC&
44. Ce este si cum se determina pragul de semnificatie ?
Defini,ie* @n general, prin prag de semnifi#atie se ntelege ni!elul, mrimea unei sume peste #are auditorul #onsider # o eroare, o
inexa#titate sau o omisiune poate afe#ta regularitatea si sin#eritatea situatiilor finan#iare, #0t si imaginea fidel a re(ultatului, a
situatiei finan#iare si a patrimoniului ntreprinderii&
1=
AUDIT 2011 CECCAR 2011
Definirea pragului de semnifi#atie permite auditorului n# de la n#eputul a#ti!ittii $misiunii% sale s apre#ie(e mai "ine
sistemele si #onturile sus#epti"ile s #ontin erori sau inexa#titti semnifi#ati!e, iar la sf0rsitul misiunii s apre#ie(e da#
anomaliile pe #are le*a des#operit tre"uie s fie #ore#tate n #adrul exer#itiu lui, n s#opul de a putea emite o opinie fr re(er!e&
Cum se determin%* Pentru determinarea pragului de semnifi#atie pot fi utili(ate diferite elemente de referint) #apitalurile proprii,
re(ultatul net, #ifra de afa#eri et#& Exist4 o metod analiti# de #al#ul si estimare a pragului de semnifi#atie n #adrul #4reia se
disting dou fa(e si : etape& Ea se "a(ea(4 pe anali(a domeniilor semnifi#ati!e&
Faza de planificare a profunzimii testelor cu dou etape!
a& .ixarea !alorii preliminare a pragului de semnifi#atie+
"& Reparti(area !alorii preliminare a pragului de semnifi#atie&
Faza de evaluare a rezultatelor" n care se disting trei etape!
#& Estimarea !alorii totale a pre(entri lor eronate din segment+
d& Estimarea !alorii #umulate $#om"inate% a pre(entrilor eronate+
e& Compararea estimrii !alorii #umulate #u !aloarea preliminar sau re!i(uit a pragului de semnifi#atie&
41. +iscul de audit* componentele si relatiile intre acestea
1iscul de audit consta %n faptul ca auditorul exprima o opinie incorect/* datorit/ faptului ca %n situatiile financiare sunt
erori semnificative(
Ris#ul de audit se di!ide n 9 #omponente) ris#ul inerent, ris#ul legat de #ontrol si ris#ul de nedes#operire&
Exist anumite relatii ntre #ele trei #omponente ale ris#ului de audit&
Ris#ul de nedete#tare este in!ers proportional #u #umulul ris#urilor inerente si ris#urile legate de #ontrol& De exemplu,
da# ris#urile inerente si #ele legate de #ontrol sunt ridi#ate, tre"uie fixat un ni!el al ris#ului de nedete#tare redus, astfel
n#0t s fie redus #0t mai mult ris#ul de audit si, in!ers, da# ris#urile inerente si #ele legate de #ontrol sunt sla"e, auditorul
!a a##epta un ni!el al ris#ului de nedete#tare mai ridi#at, redu#0nd astfel ris#ul de audit&
Pe de alt parte, tre"uie sesi(at si relatia de in!ers*proportionalitate) dintre #ara#terul semnifi#ati! si ris#ul de audit+ #u
#0t pragul de semnifi#atie este mai mare #u at0t ris#ul de audit este mai mi# si in!ers& Da#, de exemplu, auditorul #onstat
# pragul de semnifi#atie a##epta"il este redus, ris#ul de audit #reste+ atun#i auditorul !a putea)
*s redu# ni!elul ris#ului legat de #ontrol prin #ompensarea #u teste de pro#eduri mai de(!oltate sau suplimentare+
*s redu# ris#ul de nedes#operire modifi#0nd natura, #alendarul si ntinderea #ontroalelor proprii&
42. Ce este riscul legat de control?
Ris#ul legat de #ontrol * #onst n faptul # o eroare semnifi#ati! n #ont sau ntr*o #ategorie de operatiuni, i(olat sau mpreun
#u alte solduri de #ont sau #ategorii de operatiuni, nu este ni#i pre!enit, ni#i des#operit si #ore#tat prin sistemul #onta"il si de
#ontrol intern utili(ate&
Ris#ul legat de #ontrol nu poate fi n ntregime eliminat, a!0nd n !edere limitele inerente ori#rui sistem #onta"il si de
#ontrol intern&
@n general, auditorul fixea( un ni!el ridi#at al ris#ului legat de #ontrol, atun#i #0nd)
*sistemele #onta"ile si de #ontrol intern nu sunt apli#ate #ore#t+
*sistemul #onta"il si de #ontrol intern al ntreprinderii sunt #onsiderate #a insufi#iente&
C0nd e!aluarea ris#ului legat de #ontrol se fa#e la un ni!el redus, auditorul !a tre"ui s do#umente(e elementele pe #are se
spri1in n #on#lu(iile sale&
43. Ce este riscul inerent?
Ris#ul inerent #onst n posi"ilitatea #a soldul unui #ont sau # o #ategorie de operatiuni s #omporte erori semnifi#ati!e, i(olate
sau mpreun #u erorile din alte #onturi sau #ategorii de operatiuni, datorit unui #ontrol intern insufi#ient&
Pentru a e!alua ris#ul inerent, auditorul re#urge la 1ude#ti profesionale "a(ate pe e!aluarea unor fa#tori #a)
* experienta si #unostintele #adrelor de #ondu#ere, e!entualele s#/im"ri inter!enite n #ursul exer#itiului la ni!elul #ondu#erii+
* presiuni exer#itate asupra #ondu#erii si alte mpre1urri de natur a in#ita la pre(entarea unor situatii finan#iare inexa#te $numr
mare de ntreprinderi falite n se#torul de a#ti!itate%+
* natura a#ti!ittilor desfsurate de ntreprindere $u(ura moral a te/nologiei, e#/ipamentelor, produselor si ser!i#iilor, stru#turi
neade#!ate%+
* fa#tori influent0nd se#torul din #are fa#e parte ntreprinderea) #onditii e#onomi#e si #on#urenti ale, ino!atii te/nologi#e, e!olutia
#ererii si pra#ti#ile #onta"ile+
* situatii finan#iare #are pot s #ontin anomalii) #onturi #ontin0nd a1ustri pri!ind exer#itiile anterioare sau estimri+
* !ulnera"ilitatea a#ti!elor la pierderi sau deturnri+
* nregistrarea unor operatiuni neo"isnuite si #omplexe, mai ales la sf0rsitul exer#itiului&
44. Ce este riscul de nedetectare?.
1iscul de nedescoperire const/ %n faptul c/ controalele declansate de auditori nu reusesc s/ descopere o eroare semnificativ/ %n
soldul unui cont sau %ntr-o categorie de operatiuni* izolat/ sau %mpreun/ cu alte solduri sau categorii de operatiuni(
1>
AUDIT 2011 CECCAR 2011
Bi!elul ris#ului de nedete#tare depinde de #ontroalele proprii ale auditorului+ ris#ul de nedete#tare nu poate fi eliminat n
totalitate, ori#are ar fi te/ni#ile si pro#edurile folosite de auditor&
45. Conceptul de independenta in audit
@n #a(ul unei misiunilor de audit mem"rii auditorii tre"uie s4 fie independen3i fa34 de #lien3ii de asigurare&
Independen3a impli#4)
Independen#a de spirit (de drept).
-tarea de spirit #are permite emiterea unei #on#lu(ii f4r4 a fi afe#tat de influen3e #are #ompromit ra3ionamentul profesional 5i
#are permit unei persoane s4 a#3ione(e #u integritate, s4 exer#ite o"ie#ti!itate 5i s#epti#ism profesional&
Independen#a n aparen#$ (de fapt).
E!itarea faptelor 5i a situa3iilor #are sunt at0t de semnifi#ati!e n#0t o ter34 parte informat4 5i re(ona"il4, #are #unoa5te toate
informa3iile rele!ante, in#lusi! m4surile de prote#3ie apli#ate, ar #on#lu(iona n mod re(ona"il #4 integritatea, o"ie#ti!itatea sau
s#epti#ismul profesional al firmei sau al unui mem"ru al e#/ipei de asigurare au fost #ompromise&
Batura amenin34rilor la adresa independen3ei 5i m4surile de prote#3ie apli#a"ile ne#esare pentru a elimina amenin34rile sau
pentru a le adu#e la un ni!el a##epta"il difer4 n fun#3ie de #ara#teristi#ile misiunii) da#4 este o misiune de audit al situa3iilor
finan#iare sau un alt tip de misiune de asigurare + 5i n a#est #a( din urm4, s#opul, informa3iile pri!ind su"ie#tul #/eie 5i utili(atorii
3int4 ai raportului& ' firm4 ar tre"ui, prin urmare, s4 e!alue(e #ir#umstan3ele rele!ante, natura misiunii 5i amenin34rile la adresa
independen3ei atun#i #0nd de#ide da#4 este potri!it sau nu s4 a##epte sau s4 #ontinue o misiune, pre#um 5i natura m4surilor de
prote#3ie ne#esare 5i da#4 o anumit4 persoan4 ar tre"ui s4 fie mem"r4 a e#/ipei deaudit&
7isiunile de audit al situa3iilor finan#iare sunt rele!ante pentru o gam4 larg4 de utili(atori identifi#a3i+ n #onse#in34, pe l0ng4
independen3a de drept, independen3a de fapt este de o deose"it4 importan34& @n #onse#in34, #lien3ii de audit al situa3iilor finan#iare,
mem"rii e#/ipei 5i firma tre"uie s4 fie independen3i fa34 de #lientul de audit al situa3iilor finan#iare & Astfel de #erin3e de
independen34 in#lud interdi#3ii pri!ind anumite rela3ii dintre mem"rii e#/ipei 5i dire#tori, fun#3ionari 5i anga1a3i ai #lientului #are
se afl4 n po(i3ia de a exer#ita influen34 dire#t4 5i semnifi#ati!4 asupra informa3iilor din su"ie#tul n #au(4 $situa3iile finan#iare%&
De asemenea, ar tre"ui s4 se ia n #onsidera3ie da#4 amenin34rile la independen34 sunt #reate de rela3ii #u anga1a3ii #lientului
afla3i n po(i3ia de a exer#ita influen34 dire#t4 5i semnifi#ati!4 asupra su"ie#tului n #au(4 $po(i3ia finan#iar4, performan34
finan#iar4 5i fluxurile de tre(orerie%&
E!aluarea amenin34rilor la adresa independen3ei 5i a#ti!it43ile ulterioare tre"uie s4 fie sus3inute de pro"ele o"3inute nainte
de a##eptarea misiunii 5i n timpul desf45ur4rii a#esteia&
Pentru e!aluarea independen3ei se fa# referiri la amenin34ri semnifi#ati!e 5i la #ele #lar nesemnifi#ati!e& ' pro"lem4 ar tre"ui s4
fie #onsiderat4 #a fiind n mod #lar nesemnifi#ati!4 numai da#4 se a1unge la #on#lu(ia #4 este at0t #omun4, #0t 5i lipsit4 de
#onse#in3e&
Atun#i #0nd se identifi#4 amenin34ri #are nu sunt n mod #lar nesemnifi#ati!e, iar firma de#ide s4 a##epte sau s4 #ontinue
misiunea de audit, de#i(ia ar tre"ui s4 fie do#umentat4& Do#umenta3ia ar tre"ui s4 in#lud4 o des#riere a amenin34rilor identifi#ate 5i
a m4surilor de prote#3ie apli#ate pentru eliminarea sau redu#erea amenin34rilor la un ni!el a##epta"il&
@n #a(ul auditului situa3iilor finan#iare ale entit43ilor #otate, firma tre"uie s4 #omuni#e oral 5i n s#ris, #el pu3in anual, toate
rela3iile 5i alte aspe#te dintre firm4 5i #lientul de audit al situa3iilor finan#iare pe #are firma, utili(0nd ra3ionamentul profesional, le
poate #onsidera #a afe#t0nd independen3a &
Pro"lemele #are !or fi #omuni#ate !aria(4 n fun#3ie de fie#are #ir#umstan34 n parte 5i ar tre"ui s4 fie sta"ilite de #4tre firm4 , dar
n general, ar tre"ui s4 trate(e aspe#tele importante identifi#ate n a#east4 se#3iune&
4#. Controlul de calitate in audit
-#opul #ontrolului de #alitate l repre(int4 anali(a modului de organi(are 5i fun#3ionare a unui #a"inet 5i apre#ierea
modului de apli#are n #adrul #a"inetului a standardelor interna3ionale 5i a normelor emise de organismele profesionale&
'"ie#ti!ele urm4rite prin #ontrolul de #alitate sunt)
* s4 ofere pu"li#ului o "un4 per#ep3ie despre #alitatea ser!i#iilor+
* s4 armoni(e(e #omportamentele indi!iduale ale mem"rilor+
* s4 #ontri"uie la "una organi(are a #a"inetelor 5i la perfe#3ionarea metodelor de lu#ru+
* s4 apre#ie(e modul de apli#are a regulilor 5i normelor profesionale+
* s4 de(!olte solidaritatea n r0ndul profesiei $prin fa!ori(area #onta#telor ntre #olegi%, apropierea 5i respe#tul
profesioni5tilor fa34 de organismul profesional&
Prin#ipiile fundamentale #are stau la "a(a organi(4rii #ontrolului de #alitate sunt) uni!ersalitatea, #onfiden3ialitatea,
#olegialitatea, adapta"ilitatea 5i armoni(area&
A#ti!itatea de #ontrol al #alit43ii la ni!elul organismului profesional poate fi organi(at4 5i exer#itat4 prin urm4toarele 2
metode )
- #ontroale #olegiale+
20
AUDIT 2011 CECCAR 2011
- #ontroale prin personal anga1at&
@n primul #a(, mem"rii a#ti!i ai profesiei sunt desemna3i s4 efe#tuea(4 #ontrolul la #olegi&
@n al doilea #a(, sunt anga1ate de o organi(a3ie profesional4 sau o autoritate de reglementare, #are girea(4 sistemul de #ontrol,
persoane #are efe#tuea(4 #ontrolul de #alitate&
Controlul de #alitate are dou4 #omponente)
- #ontrolul stru#tural, #are are #a o"ie#ti! general #unoa5terea #a"inetului de audit+
- #ontrolul te/ni#, #are urm4re5te apre#ierea modului de apli#are de #4tre #a"inetul de audit a normelor profesionale+ el se
reali(ea(4 prin sonda1 5i se efe#tuea(4 asupra dosarelor de lu#ru ale #a"inetului&
@n am"ele forme tre"uie asigurat4 #alitatea #ontrolorilor 5i o"ie#ti!itatea lor&
Regulile apli#a"ile se refer4 la)
* #ine poate fi #ontrolat+
* sele#tarea auditorilor astfel n#0t la finele unei perioade to3i auditorii s4 fie #ontrola3i+
* efe#tuarea #ontrolului la #0t mai multe "irouri ale so#iet43ii de audit+
* perioada #ontrolat4, #are nu poate dep45i ; ani $10 ani la so#iet43ile mi#i, la #are nu s*au #onstatat defi#ien3e%+
* misiunile de !erifi#are a situa3iilor finan#iare n#redin3ate #a"inetelor respe#ti!e, dar 5i sistemul de #ontrol intern
din #adrul #a"inetului+
* elementele pe #are se spri1in4 #ontrolorul n apre#ierea a#ti!it43ii #a"inetului !erifi#at) #alitatea elementelor
pro"ante, respe#tarea normelor de audit, respe#tarea normelor deontologi#e $mai ales independen3a%, #alitatea
rapoartelor+
* supra!eg/erea pu"li#4 a profesiei $prin repre(entan3i ai 7inisterului .inan3elor Pu"li#e%+
* apli#area san#3iunilor dis#iplinare+
* #onfiden3ialitate+
* experien3a 5i formarea #ontinu4 a #ontrolorilor de #alitate+
* independen3a 5i o"ie#ti!itatea #ontrolorului de #alitate&
4&. Care sunt principalele misiuni speciale si misiuni cone"e ale profesionistilor contabili?
Auditorul prestea(4 ser!i#ii de audit $audit statutar al situatiilor finan#iare integrale sau misiuni spe#iale de audit% si
ser!i#ii #onexe&&
9isiunile speciale de audit se refera la)
Un set #omplet de situa3ii finan#iare nto#mite n #on#ordan34 #u o alt4 "a(4 ex/austi!4 de raportare #onta"il4 $ex&
Ha(a de impo(itare #onta"il4 pentru un set de situa3ii finan#iare #are nso3e5te fi5a de impo(it pe !enit a unei
so#iet43i+ Ha(a #onta"il4 a n#as4rilor 5i pl43ilor n numerar pentru informa3ii de flux de tre(orerie pe #are o so#ietate
#omer#ial4 le poate a!ea de nto#mit la #ererea #reditorilor+ Pre!ederile de raportare finan#iar4 ale unei agen3ii
gu!ernamentale de reglementare pentru un set de situa3ii finan#iare nto#mit pentru #erin3e de raportare&
' #omponent4 a unui set #omplet de situa3ii finan#iare #u s#op spe#ial sau #u s#op general, pre#um o singur4 situa3ie
finan#iar4, #onturi spe#ifi#ate, elemente ale #onturilor sau elemente ale unei situa3ii finan#iare+
Conformitatea #u #ontra#tele&
-itua3ii finan#iare simplifi#ate&
9isiunile cone"e se refer4 la)
* misiuni de examene limitate+
* examene pe "a(4 de pro#eduri #on!enite+
* m4suri de #ompilare a informa iilor finan#iar ? #onta"ile&
1"amenul limitat E urmareste #on#lu(ionare de #4tre auditor ? pe "a(4 de pro#eduri #are nu presupun punerea n lu#ru a
tuturor diligentelor pe #are le*ar presupune un audit ? #4 nu a fost des#operit ni#iun fapt de importan 4 semnifi#ati!4 #are
l*ar fa#e s4 apre#ie(e #4 situa iile finan#iare nu au fost sta"ilite n toate aspe#tele semnifi#ati!e #onform unei referinte
#onta"ile identifi#ate&
5 nu in#lude e!aluarea sistemului #onta"il i de #ontrol intern, #ontrolul #onturilor, #onfirmarea de solduri ale
ter ilor, o"ser!area i inspe# ia #are sunt pro#eduri spe#ifi#e auditului&
* ofer4 o asigurare moderat4 #4 informa iile un sunt !i#iate de animalii semnifi#ati!e $auditul o asigurarea
ridi#at4, dar un a"solut4%&
* opinia se exprim4 su" forma unei asigurari negati!e, adi#4 un au fost #onstatate fapte n ne#onformitate #u
#riteriile #orespun(4toare a#estei examin4ri&
9isiuni de proceduri convenite E auditorul nu exprim4 ni#io asigurare+
* se nto#me te un raport simplu asupra faptelor #onstatate i utili(atorii raportului sunt #ei #are
e!aluea(4 pro#edurile puse n lu#ru i #onstat4rile f4#ute de auditor i trag propriile #on#lu(ii din lu#r4rile auditorului& Raportul se
adresea(4 ex#lusi! p4r ilor #are au #on!enit pro#edurile de pus n lu#ru, #4#i ter ii, #are ar putea ignora moti!ul alegerii a#estor
pro#eduri, ris#4 s4 interprete(e eronat re(ultatele&
9isiuni de compilare 5 nu se exprim4 ni#io asigurare+
21
AUDIT 2011 CECCAR 2011
* profesionistul nto#meste #onturi sau situa ii finan#iare+
* utili(atorii informa iilor au n#redere n #uno tiin ele i #ompeten ele profesionistului #onta"il&
22