Sunteți pe pagina 1din 3

contract de furnizare transportoare cu raclete tip TR 3 - sau echivalent si

transportoare cu raclete tip TR 5 - sau echivalent


Verffentlichungsdatum:31.10.2009
Auftragsart: Sonstiges Angebotsfrist: 25.11.2009
Region: RO: Hunedoara I.D.: 5030365
Art der
Bekanntmachung:
Ausschreibung
Kurzbeschreibung:transportoarele cu raclete sunt destinate transportului de
carbune si steril atat pe galeriile de transport cat si la frontul
de lucru aferent procesului de exploatare, in abatajele cu
inclinare mica.
Anhang (Verdingungs-
/Bewerbungsunterlagen)DOCUMENTATIE ATRIBUIRE TRANSPORTOARE
CU RACLETE.doc (568 KB)
Der Download dieser Unterlagen ist nur fr
angemeldete User mglich.
Bitte loggen Sie sich ein und ffnen Sie die
Ausschreibung erneut durch Klick auf den Titel der
Ausschreibung in Ihrer Treffermail.
Vollstndiger Bekanntmachungstext
Detalii procedura
Autoritate contractanta : COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Numar anunt de participare : 89722 / 31.10.2009
Denumire contract : contract de furnizare transportoare cu raclete tip TR 3 - sau echivalent si transportoare cu
raclete tip TR 5 - sau echivalent
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2 , Localitatea: Petrosani , Cod postal: 332015 , Romania , Punct(e)
de contact: Bodea Adrian , Tel. 0254541460 , Email: sefap@cnh.ro , Fax: 0254541315 , Adresa
internet (URL): www.cnh.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
contract de furnizare transportoare cu raclete tip TR 3 - sau echivalent si transportoare cu raclete tip
TR 5 - sau echivalent
II.1.2)
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: subunitatile CNH SA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
transportoarele cu raclete sunt destinate transportului de carbune si steril atat pe galeriile de
transport cat si la frontul de lucru aferent procesului de exploatare, in abatajele cu inclinare mica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42417230-3 - Transportoare blindate pentru mine (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
5 buc. transportoare tip TR 3, L 60 ml- sau echivalent, 1 buc. transportor tip TR 5, L 60 ml - sau
echivalent si 2 buc. transportoare tip TR 5, L 120 ml- sau echivalent
Valoarea estimata fara TVA: 2,015,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare:- 20.150 lei,Garantia de buna executie va fi de 5% din pretul contractului fara
TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere persoane juridice
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1)
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind eligibilitatea; Certificat
constatator emis de Of.Reg.Comertului ptr.pers.juridice; Certificat de inregistrare fiscala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil sau extras bilant la data de 30.06.2009 sau scrisoare de bonitate bancara privind
situatia financiara a operatorului economic (original sau copie legalizata)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind partea din contract care se subcontracteaza si acord subcontractare, daca e
cazul.Autorizare ptr. livrare produs; Recomandare din partea altor beneficiari; Cerinta minima impusa
de autoritatea contractanta este ca ofertantul sa faca dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 3 ani a
cel putin unui contract/contracte care au avut ca obiect furnizarea a cel putin 2 (doua) transportoare
cu raclete tip TR 3, sau echivalent, respectiv : 1 buc.transportor cu raclete tip TR 5, sau echivalent.
Documente care atesta ca produsele oferite pot fi folosite, in subteran, in atmosfera potential
exploziva.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului
responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1 runda. Durata unei runde: 2 zile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul
procesului repetitiv de ofertare : pretul total
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S6-007423 din 10.01.2009
IV.3.3)
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui
SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:
24.11.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2009 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2009 10:00
Locul: sediul CNH SA Petrosani
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Piata I.C. Bratianu nr. 1 , Localitatea: Alba Iulia , Cod postal: 510118 ,
Romania , Tel. 0258810293 , Fax: 0258810286
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal:
030084 , Romania , Tel. 0213104641 , Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Legislatie Contencios Juridic al CNH SA Petrosani
Adresa postala: str. Timisoara nr. 2 , Localitatea: Petrosani , Cod postal: 332015 , Romania
, Tel. 0254541460 , Fax: 0254541315
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2009 10:27