Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Drept
RAPORT
Tema:Asemanari si deosebiri dintre actul de
filantropie si sponsorizare, si contractul de donatie
A efectuat:studentele anului III gr.301
frecventa zi, specialitatea drept penal: Groian Maria, Grigori Irina
A verificat:magistru in drept,lector:Vasluian Ghenadie
hisinau !01!
1.Introducere
Studiind evolutia istorica a contractului de donatie, putem mentiona ca acesta este unu dintre
cele mai vechi contracte cunoscute in dreptul civil, reiesind partial din contractul de schimb si
contractul de vinzare cumparare, spre deosebire de actul de filantropie si sponsorizare care apare doar
in ultimele secole.
rin urmare e!aminind "e#ea nr.1$%& din '1.1&.%&&% cu privire la filantropie (i sponsorizare
precum si al.1 al art.)%* +od +ivil pentru o intele#ere mai buna la ceea ce urmeaza sa abordam este
necesar sa relatam urmatoarele definitii,
-rin no.iunea de activitate filantropic/ se 0n.ele#e acordarea de a1utor material benevol, impar.ial (i
necondi.ionat sau prestarea de servicii #ratuite de c/tre persoane fizice sau 1uridice pentru o persoan/
2un #rup de persoane3, f/r/ a cere 0n schimb vreo recompens/, plat/ sau e!ecutare a anumitor obli#a.ii
(i f/r/ a ob.ine vreun profit.
-4ctivitatea de sponsorizare se desf/(oar/ de c/tre persoane fizice (i 1uridice benevol, la solicitare, (i
const/ 0n acordarea de mi1loace financiare sau de alte bunuri pentru sus.inerea unor ac.iuni de interes
public.
-otrivit al.1 art. )%* +od +ivil prin +ontractul de Donatie, o parte 2donator3 se obli#a sa mareasca din
contul patrimoniului sau cu titlul #ratuit, patrimoniul celeilalte parti 2dontar3.
Reiesind din notiunele date putem mentiona ca toate trei, adica activitatea filantropica si de
sponsorizare precum si contractul de donatie se afla intr5o le#atura strinsa una fat de alta.
%.4semanari
1.Dupa notiuni reiese ca atit in cazul actului de filantropie si sponsorizare cit si in contractul de donatie
acordarea de mi1loace financiare si de alte bunuri poarta un caracter benevol.
%.De asemenea atit donatia cit si filantropia sunt activitati cu titlu #ratuit.
'.6 alta asemanare este ca partea opusa, adica beneficiarul in cazul actului de filantropie si
sponsorizare precum si donatarul in cazul contractului de donatie nu trebuie sa urmareasca obtinerea
unui anumit profit, in caz contrar nu vom fi in prezenta activitatii filantropice si de sponsorizare, iar in
cazul contractului de donatie acesta va fi lovit de nulitate absoluta in conditiile art.%%1 ++.
$.7oate actiunile, adica atit cele de filantropie,sponsorizare cit si de donatie presupun incheierea unor
contracte fiecare din ele in conditii 1uridice diferite.
8.+ontractele, activitatatile filantropice de re#ula se considera incheiate la momentul transmiterii
bunului, sau a dreptului , adica in momentul e!ecutarii ,,obli#atiei9
:.+a parte in cazul fiecarui contract poate sa fie orice persoana care are capacitatea necesara pentru
incheierea actelor 1uridice civile.
*.Dupa obiectul contractului in toate acazurile acesta trebuie sa fie licit, posibil si sa e!iste.
).4tit in actele de filantropie si sponsorizare cit si in contractul de donatie sint interzise actiunele in
numele persoanelor incapabile.
;.In dependenta de obiectul contractului forma acestuia poate fi simpla, sau autentica 2in cazul
bunurilor imobile3.
1&. <u constituie activitate de sponsorizare acordarea reciproc/ 0ntre persoanele fizice sau 1uridice de
mi1loace financiare (i materiale.E!act ca in contractul de donatie.
'.Deosebiri.
1.In cazul contractului de donatie, donatia este indreptata spre ma1orarea patrimoniului donatarului, pe
cind in cazul actului de filantropie si sponsorizare, acestea se fac int5ru a1utoarea partii opuse, adica
acorda o asistenta2sustinere3 dar ici intr5un caz pentru marirea patrimoniului.
%.In cazul actelor de filantropie si sponsorizare donatia se face la cererea partii opuse, adica la cererea
beneficiarului de a i se acorda un a1utor, pe cind in contractul de donatie, contractul se considera
incheiat numai daca este acordul donatarului de acceptare a darului.
'. 6r#aniza.ia filantropic/ (i sponsorii .in o eviden./ strict/ a beneficiarilor de a1utoare filantropice (i
de sus.inere sponsorial/, indic0nd numele acestora, m/rimea (i scopurile dona.iilor filantropice (i ale
sus.inerii sponsoriale astfel incit beneficiarul este obli#at s/ utilizeze mi1loacele financiare (i materiale
0n scopul, 0n modul (i 0n termenul stabilit de sponsor, pe cind in contractul de donatie donatarul are
numai o"ligatia de recunostinta, #ca e$ceptie,,donatia conditionata%& si dispune de donatie dupa
"unul sau plac.
$.6 alta deosebire este dupa parti, si anume activitatea desfasurata de catre or#anizatiile filantropice,
sponsori este 0n interesul 0ntre#ii societ/.i sau al unor anumite cate#orii de persoane, nu 0ns/ 0n
interesul fondatorilor sau al or#anului s/u de conducere. e cind in cazul contractului de donatie este
un act de dispozitie cu titlu particular
8.Spre deosebire de contractul de donatie care prevede ca o restrictie pentru proprietarii, administratorii
sau lucratorii din institutiile medicale, de asistenta sociala si din alte institutii similare de a nu accepta
donatii din partea persoanelor care se afla in ele, actele de filantropie si sponsorizare au ca scop
principal finantarea acestor institutii.
:.De asemenea o deosebire #asim si in drepturile si obli#atiile fiecarei parti si anume in cazul
contractului de donatie, donatorul are obli#atia principala de predare a bunului, iar donatarul obli#atia
de recunostinta, pe cind in actele de filantropie si sponsorizare ca obli#atie principala pe lin#a ce de
predare a bunului este si obli#atia de a avea #ri1a ca acestea sa fie utilizate conform destinatiei sale.