Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Drept
RAPORT
Tema:Sistemul penitenciar si sarcinile acestuia
Raportor:studenta anului III gr.301
frecventa zi, specialitatea drept penal: Groian Maria,
Verificator:lector universitar, Alexandru poiala
!"isinau #01#
2
CUPRINS
1.Introducere...................................................................................
2.Institutiile si organele din cadrul sisteului penitenciar............
!.Sarcinile sisteului penitenciar...................................................
".#ipurile institutiilor penitenciare.....................................................
$.Conclu%ii........................................................................................
&.Recoand'ri..................................................................................
(.)ibliogra*ie....................................................................................
!
Introducere
$%ul se na&te li'er si li'er traieste. +ceasta a,ioa a vietii este pusa la ba%a coabitarii in cadrul
societatii. Insa libetatea persoanei nu este absoluta- ci liitata prin insasi *aptul organi%arii intr.o
counitate unde- pentru a evita /aosul si de%ordinea sunt instituite reguli necesare a *i respectate.
In ca%ul in care are loc incalcarea acestora . intervine *orta de constringere a statului pentru a
ordona relatiile dintre ebrii sai. Privarea de libertate ca pedeapsa survine doar in ca%uri e,ceptionale-
cind gravitatea *aptei savirsite ipune i%olarea persoanei de societate- avind drept scop restabilirea
ec/itatii sociale- corectarea condanatului- precu si prevenirea savirsirii de noi in*ractiuni atit din partea
condanatului- cit si a altor persoane.
Prin urare persoanele sunt i%olate de societate in penitenciare- in ura /otaririlor cu caracter
penal prin care a *ost aplicata o pedeapsa privativa de libertate- e,ecutarea carora este asigurata de catre
institutii si organe speciali%ate.
0nc' din cele ai 1ndep'rtate tipuri- oaenii s.au scindat 1n dou' clase2 boga3i 4i s'raci.
+ntagonisul acestor clase a *'cut posibil' apari3ia 1nc/isorilor. E,isten3a acestor locuri a *ost
deterinat' de necesitatea sanc3ion'rii celor care 1nc'lcau norele de conduit' stabilite 4i- de aceea-
1ntregul proces evolutiv al 1nc/isorilor- al di*eritelor sistee penitenciare trebuie privit ca un *enoen
social.istoric.
0n epoca sclavagist'- principalele pedepse erau cele corporale- iar pedeapsa 1nc/isorii avea o s*er'
*oarte restr5ns' de aplicare. 0nc/isoarea era considerat' ai ult o 'sura preventiv'- iar nu o pedeaps'-
lucru prev'%ut de dreptul roan.
6dat' cu trecerea tipului- 1nc/isoarea a devenit loc de tortura al celor care nu se supuneau legilor
statului. +st*el- 1n *eudalis privarea de libertate era caracteri%at' prin torturi 4i c/inuri groa%nice- toate
aplicate din ordinul inc/i%i3iei.
0n capitalis- starea general' a 1nc/isorilor din 3'ri di*erite era deplorabila. Din cau%a condi3iilor
ingrate din 1nc/isori- unele personalit'3i cu idei progresiste din r5ndurile tinerei burg/e%ii 4i.au dat seaa
de aceste lucruri- ast*el 1nc5t au 1nceput s' aduc' regiului penitenciar anuite 1bun't'3iri prin di*erite
'suri.
Creatorul sisteului penitenciar odern este considerat 7. 8a9ard- engle% de origine. +cesta- 1n
ura unor studii- cercet'ri 4i a propriei e,perien3e a propus o re*or' a 1nc/isorilor- pornind de la ideea
c' cei priva3i de libertate trebuie s' *ie 3inu3i 1nc/i4i 1n locuri igienice 4i s' li se cree%e condi3iile inie
pentru a putea *i recupera3i de societate.
+ceast' concep3ie ai uan' a inspirat legisla3iile penale din 3'rile europene- ast*el c'
s.a 1nceput 1bun't'3irea regiului de deten3ie prin instaurarea unor 'suri de :regenerare oral'; a
celor a*la3i 1n deten3ie 4i construirea de 1nc/isori care s' o*ere acestora condi3ii c5t ai uane.
Eleentele principale care de*inesc no3iunea de :siste penitenciar; sunt cele privind odalitatea
de e,ecutare a priva3iunii de libertate 4i trataentul aplicat celor a*la3i 1n spatele gratiilor.
Penitenciarele- ca institu3ii speciali%ate cu atribu3ii privind organi%area 4i asigurarea e,ecut'rii
pedepsei cu 1nc/isoarea 4i a 'surilor de e,ecutare preventiv'- trebuie s' aduc' o 1nsenat' contribu3ie
1n trataentul celor condana3i 4i resociali%'rii lor pentru a deveni eleente utile societ'3ii.
Un rol iportant 1n acest sens trebuie acordat respect'rii drepturilor oului- consenate 1n
Declara3ia Universal' a Drepturilor 6ului.
Pe parcursul unei perioade indelungate de tip institutiile care e,ecutau in special privatiunea de
liberate erau in subordonarea Ministerului +*acerilor Interne insa- reali%ind recoandarile Consiliului
Europei- in ura re*orei penitenciare- sisteul penitenciar al Republicii Modova a trecut in
subordonarea Ministerului 7ustitiei.
<a oentul actual- sisteul penitenciar din Republica Moldova ani*est' o anuita desc/idere
catre societate- con4tienti%5nd *aptul c' resociali%area condana3ilor este posibil' 1n 'sura 1n care odul
de via3' al acestora se poate *ace cunoscut din e,terior. Condana3ii supu4i unui trataent corespun%'tor
de deten3ie s1nt ast*el otiva3i spre a.4i sc/iba atitudinea *a3' de societate. Sisteul penitenciar
constituie un *actor principal 1n procesul de resociali%are a condana3ilor.
"
Prin urare din cele entionate ai sus re%ulta ca in conte,tul deocrati%'rii societ'3ii- o
iportan3' deosebit' revine deocrati%'rii 4i restructur'rii sisteului institu3iilor penitenciare.
P1n' 1n pre%ent au *ost 1ntreprinse o serie de ac3iuni concrete 4i deosebit de iportante- care s.au
dovedit- de regul'- realente e=ciente 4i productive 1n deararea re*orelor din cadrul sisteului
institu3iilor penitenciare.
Re*ora sisteului penitenciar poate = reali%at' cu succes nuai 1n condi3iile c1nd 1n
penitenciare- dar 4i 1n adinistra3ia sisteului penitenciar- va activa un personal cu o cali=care 4i o
preg'tire corespun%'toare. 0nsen'tatea unui personal cali=cat reiese 4i din speci=cul activit'3ii
des*'4urate de colaboratorii institu3iilor penitenciare care presupune interac3iune %ilnic' cu un contingent
special de persoane > condana3ii- activitate supus' peranent unui risc pro*esional.
0n aceste condi3ii- orice colaborator al sisteului penitenciar trebuie s' cunoasc' la cel ai 1nalt
nivel 4i s' se g/ide%e 1n activitatea de serviciu de responsibilit'3ile 4i drepturile stipulate pentru
1ndeplinirea atribu3iilor de serviciu.
Dep'4irea atribu3iilor 4i 1nc'lcarea de c'tre personalul penitenciarelor a drepturilor consacrate 1n
actele norative na3ionale 4i interna3ionale- se cali=c' drept un abu%- *apt pentru care- 1n *unc3ie de
caracterul *aptei coise- poate = stabilit' r'spunderea ?uridic'.
Ur'rindu.se ca scop =nal reintegrarea social' a de3inu3ilor libera3i din penitenciare- ar *i ?ust daca
procesul ar incepe 1nc' din pria %i de deten3ie.
Prin urare in studiul ce urea%a sa.l anali%a vo relata despre institutiile si organele din cadrul
sisteului penitenciar- sarcinile sisteului penitenciar precu si tipurile institutiilor penitenciare pentru o
intelegere ai pro*unda a odului de aplicare a *ortei de constringere a statului- cu se iplientea%a
aceasta in practica- de catre cine se iplientea%a- se respecta dreptulile persoanelor ce se a*la la detentie-
precu si daca se *ace o distinctie dintre categoriile de persoane @*eei- barbati- inoriA si tipurile de
penitenciare in care acestea sunt plasate- si nu in ultiul rind care sunt consecintele in ura aplicarii
pedepsei privative de libertate.
$
2.Institutiile si organele din cadrul sisteului penitenciar
Structura sisteului penitenciar
@1A Sisteul penitenciar este constituit din Departaentul institu3iilor penitenciare- subdivi%iunile
acestuia- 1ntreprinderile de stat din cadrul sisteului penitenciar 4i asocia3iile acestora.
@2A Subdivi%iunile Departaentului institu3iilor penitenciare s1nt2
aA institu3iile penitenciareB
bA institu3iile de cercet'ri 4tiin3i*ice- de 1nv'3'1nt- edicale 4i alte institu3ii 4i subdivi%iuni create
special pentru asigurarea activit'3ii sisteului. +ceste subdivi%iuni vor *i incluse 1n sisteul penitenciar
prin /ot'r1re de Cuvern.
()eparta%entul institu*iilor penitenciare
@1A Departaentul institu3iilor penitenciare este organul central de specialitate- cu statut de subdivi%iune
independent'- al Ministerului 7usti3iei. Conducerea Departaentului se e*ectuea%' de c'tre directorul
general nuit 1n *unc3ie de Colegiul Ministerului 7usti3iei.
@2A Departaentul institu3iilor penitenciare e,ercit' conducerea- coordonarea 4i controlul asupra
reali%'rii politicii de stat 1n doeniul punerii 1n e,ecutare a pedepselor penale privative de libertate-
'surii arestului preventiv- sanc3iunii arestului contraven3ional- precu 4i a 'surilor de siguran3'
aplicate de3inu3ilor.
@!A Departaentul institu3iilor penitenciare este persoan' ?uridic'- are conturi tre%oreriale- precu 4i
conturi valutare- 4tapil' cu stea de stat 4i propria denuire.
(Institu*iile penitenciare
@1A Institu3iile penitenciare s1nt organele 1n care- 1n ba%a /ot'r1rii instan3ei de ?udecat'- 14i e,ecut'
pedeapsa persoanele condanate la 1nc/isoare sau la deten3iune pe via3'- se asigur' deten3ia provi%orie a
persoanelor *a3' de care a *ost aplicat' 'sura arestului preventiv sau sanc3iunea arestului
contraven3ional.
@2A Institu3ii penitenciare s1nt2
aA penitenciarele de tip desc/isB
bA penitenciarele de tip sei1nc/isB
cA penitenciarele de tip 1nc/isB
dA penitenciarele pentru inoriB
eA penitenciarele pentru *eeiB
*A i%olatoarele de ur'rire penal'B
gA casele de arestB
/A spitalele penitenciare.
@!A 0ntr.o institu3ie penitenciar' pot *i create- cu respectarea particularit'3ilor prev'%ute de Codul de
e,ecutare al Republicii Moldova- ai ulte sectoare distincte de deten3ie- prev'%ute pentru institu3iile
penitenciare speci*icate la alin.@2A.
@"A 8ot'r1rile privind crearea 4i lic/idarea institu3iilor penitenciare se adopt' de Cuvern- la propunerea
Ministerului 7usti3iei. Deci%iile privind suspendarea activit'3ii institu3iilor penitenciare- crearea 4i
lic/idarea sectoarelor distincte de deten3ie- prev'%ute la alin.@!A- se adopt' de inistrul ?usti3iei.
@$A Categoriile persoanelor de3inute 1n institu3iile penitenciare- speci*icate la alin.@2A- s1nt deterinate de
Codul penal al Republicii Moldova 4i de Codul de e,ecutare al Republicii Moldova.
@&A Casele de arest s1nt institu3ii penitenciare teritoriale ce deservesc organele de ur'rire penal' 4i
instan3ele de ?udecat' care *unc3ionea%' 1n unit'3ile adinistrativ.teritoriale atribuite 1n copeten3a caselor
de arest. 0n casele de arest- cu respectarea particularit'3ilor deten3iei- se pot de3ine2 preveni3iiB persoanele
*a3' de care a *ost aplicat' sanc3iunea arestului contraven3ionalB condana3ii la pedeapsa 1nc/isorii care au
*ost trans*era3i 1n casele de arest 1n vederea asigur'rii unor 'suri de pro*ila,ie- de securitate sau 1n
vederea asigur'rii protec3iei acestora- precu 4i persoanele c'rora pedeapsa aplicat' ini3ial sub *or' de
aend' sau unc' nereunerat' 1n *olosul counit'3ii le.a *ost 1nlocuit' cu pedeapsa 1nc/isorii.

&
@(A Spitalele penitenciare asigur' deten3ia teporar' a tuturor categoriilor de de3inu3i care necesit'
asisten3' edical' de sta3ionar- cu respectarea cerin3elor de de3inere separat' 1n *unc3ie de aladia-
statutul procesual al persoanei- se,ul 4i v1rsta acesteia.
@DA Institu3iile penitenciare s1nt persoane ?uridice de drept public- au 4tapil' cu stea de stat- conturi
tre%oreriale- precu 4i conturi valutare @cu autori%a3ia Ministerului Finan3elorA- iar penitenciarele dislocate
1n unicipiul )ender > 4i conturi bancare.
@EA 0n ca%urile 1n care nu'rul de persoane de3inute 1n institu3iile penitenciare se ic4orea%' ca urare
a anistiei- odi*ic'rii legisla3iei- condi3iilor de e,ecutare a pedepselor 4i 1n alte ca%uri stabilite prin lege-
personalul acestor institu3ii- 1n liita aloca3iilor acordate pentru 1ntre3inerea lor- se va en3ine stabil 1n
decursul a 2 ani.
(+ntreprinderile din cadrul siste%ului penitenciar &i asocia*iile acestora
@1A 0ntreprinderile din cadrul sisteului penitenciar- dup' *ora lor organi%atorico.?uridic'- s1nt
1ntreprinderi de stat.
@2A 0ntreprinderile din cadrul sisteului penitenciar- av1nd personalitate ?uridic'- 14i pot des*'4ura
activitatea at1t pe l1ng' institu3iile penitenciare- c1t 4i de sine st't'tor.
@!A 0ntreprinderile din cadrul sisteului penitenciar s1nt 1n drept s' constituie asocia3ii cu personalitate
?uridic'.
@"A Departaentul institu3iilor penitenciare e,ercit' atribu3iile de *ondator pentru 1ntreprinderile de stat
din cadrul sisteului penitenciar 4i stabile4te anual odalitatea de reparti%are 4i utili%are a veniturilor
acestor 1ntreprinderi.
@$A 0ntreprinderile din cadrul sisteului penitenciar s1nt adinistrate con*or legisla3iei.
@&A <a 1ntreprinderile din cadrul sisteului penitenciar nu se creea%' consilii de adinistra3ie.
@(A Noenclatorul *unc3iilor din statele de personal ale 1ntreprinderilor din cadrul sisteului
penitenciar- 1n care s1nt 1ncadrate persoane cu grade speciale din trupele 4i corpul de coand' ale
sisteului penitenciar- este aprobat de c'tre inistrul ?usti3iei.
@DA 0ntreprinderile din cadrul sisteului penitenciar 14i des*'4oar' activitatea con*or legisla3iei.
---Finanarea sistemului penitenciar
@1A Finan3area sisteului penitenciar se *ace cu destina3ie special' de la bugetul de stat- prin
Departaentul institu3iilor penitenciare- 1n ba%a norativelor aprobate de Cuvern- i?loacele indic1ndu.se
la o po%i3ie distinct' 1n bugetul de stat- precu 4i pe contul i?loacelor ob3inute din activitatea de
produc3ie 4i al altor i?loace speciale.
@2A +utorit'3ile adinistra3iei publice locale s1nt 1n drept s' aloce i?loacele de care dispun pentru
1ntre3inerea institu3iilor penitenciare a*late 1n ra%a lor teritorial'.
@!A Feniturile ob3inute din activitatea institu3iilor penitenciare 4i a 1ntreprinderilor din cadrul sisteului
penitenciar se *olosesc pentru sporirea voluului de lucr'ri e,ecutate 4i de servicii prestate- pentru
necesit'3ile gospod're4ti- pentru stiularea aterial' a personalului- pentru 1bun't'3irea condi3iilor de
deten3ie 4i pentru de%voltarea s*erei sociale a sisteului penitenciar.
@"A Feniturile ob3inute prin unca condana3ilor r'1n la dispo%i3ia sisteului penitenciar 4i se
*olosesc pentru 1bun't'3irea condi3iilor de de3inere a condana3ilor- antrenarea lor la unc'- precu 4i
pentru de%voltarea s*erei sociale a sisteului.
@$A Departaentul institu3iilor penitenciare va centrali%a p1n' la 1G! din veniturile i?loacelor speciale
ale institu3iilor penitenciare 4i o parte din veniturile 1ntreprinderilor din cadrul sisteului penitenciar- care
se vor utili%a pentru 1bun't'3irea condi3iilor de deten3ie 4i de%voltarea ba%ei te/nico.ateriale a
sisteului penitenciar.
---Bunurile sistemului penitenciar
@1A )unurile sisteului penitenciar se a*l' 1n proprietatea statului 4i se utili%ea%' 1n scopul reali%'rii
sarcinilor ce revin sisteului.
@2A Func3iile de adinistrare a bunurilor- transise sisteului penitenciar- s1nt e,ercitate- 1n
con*oritate cu legea- de Departaentul institu3iilor penitenciare- ca ordonator principal de credite.
@!A Institu3iile penitenciare 4i 1ntreprinderile din cadrul sisteului penitenciar posed'- *olosesc 4i dispun
de bunuri cu drept de adinistrare econoic' 1n odul stabilit de legisla3ie.
(
!.Sarcinile sisteului penitenciar
Sisteul penitenciar are ur'toarele sarcini2 @<egea cu privire la sisteul penitenciarA
( punerea ,n executare a pedepselor privative de li'ertate.pentru a *i reali%ata aceasta sarcina in
institutiile penitenciare se duce evidenta condanatilor- ei *iind reparti%ati pe detasaente- precu si se
asigura supraveg/erea peranenta a coportaentului lor si a persoanelor care lucrea%a cu ei @adica se
are invedere personalul adinistrativ si te/nicA de aseenea aceasta sarcina se reali%ea%a si prin
entinerea gradului de i%olre necesar. In scopul entinerii ordinii de drept se aplica asuri disciplinare si
de stiulare. Sarcina data este una universala si se reali%ea%a in procesul in*luentei educative a
condanatilor.
( punerea ,n executare a %-surii preventive su' for%- de arest preventiv.aici se are invedere ca in
sisteul penitenciar special sint create i%olatoare de urarire penala. Prin urare odul de intretinere se
reali%ea%a in con*oritate cu legislatia in vigoare- ast*el con*or <egii cu privire la arestul preventiv 2
Articolul /. <ocurile de arest preventiv
<ocurile de arest preventiv pentru de3inerea persoanelor *a3' de care drept 'sur' preventiv' a *ost
aleas' arestarea preventiv' s1nt i%olatoarele de ur'rire penal' penal' ale Departaentului institu3iilor
penitenciare al Ministerului 7usti3iei.- alte institu3ii penitenciare- 1n i%olatoare de deten3ie provi%orie-
precu 4i 1n carcer'- si in alte i%olatoarele speciale in dependenta de situatie.
Articolul ##. +sigurarea aterial' 4i a condi3iilor de trai
@1A Preveni3ilor li se asigur' condi3ii counale de trai ce corespund regulilor sanitare 4i de igien'.
@2A Nora spa3iului ce 1i revine unui prevenit 1n caer' nu poate *i ai ic' de 2 etri p'tra3i. 0n
caer' trebuie s' e,iste o *ereastr' care s' asigure luina de %i natural' 4i ventilarea 1nc'perii.
@!A Preveni3ilor li se o*er' posibilitatea de a se *olosi de toalet' 1n condi3ii igienice 4i care nu ?ignesc
denitatea uan'.
@"A Feeilor gravide 4i *eeilor care au cu ele copii- inorilor- precu 4i bolnavilor li se creea%'
condi3ii counale de trai ai bune.
@$A Preveni3ilor li se acord' posibilitatea de a *ace baie- de a sc/iba len?eria de pat 4i de corp cel
pu3in o dat' la 1H %ile 4i de a se *olosi peranent de serviciile *ri%erului. Se inter%ice a.i cere
prevenitului s' se tund' la piele.
@&A Preveni3ilor li se pune la dispo%i3ie un loc individual de dorit- li se d' a4ternut- li se asigur' 4i
alte condi3ii ateriale 4i de trai. 0n ca% de necesitate- ei priesc 1br'c'inte 4i 1nc'l3'inte de odel
stabilit.
@(A +dinistra3ia locului de arest preventiv poate perite preveni3ilor s' prieasc' de la rude 4i
alte persoane len?erie de pat- 1br'c'inte- 1nc'l3'inte- tran%istoare 4i televi%oare portative.
6biectele en3ionate nu se includ 1n norele prev'%ute la art.2H alin.@1A.
@DA 0n caere s1nt i?loace de radiodi*u%iune. 0n 'sura posibilit'3ii- 1n caere se reparti%ea%'
seturi de piese pentru ?ocuri de dae- 4a/- doino- reviste- %iare 4i c'r3i din biblioteca locului de arest
preventiv- 1n odul stabilit de Regulaentul de ordine interioar'.
I punerea ,n executare a sanc*iunii arestului contraven*ional.Punerea 1n e,ecutare incepe odat' ce
deci%ia cu privire la aplicarea sanc3iunii contraven3ionaler'1ne de*initiv' 4i irevocabil'- debutea%'
prin activita3i pe care organul abilitat cu e,ecutareadeci%iei le intreprinde- 4i s*ir4e4te la oentul
1nceperii e,ecut'rii nei?locite 4i e*ective asanc3iunilor sau G 4i a dispo%i3iilor cuprinse 1n partea
dispo%itiv' a /ot'r1rii.
( asigurarea ordinii de drept &i legalit-*ii ,n institu*iile penitenciare, a securit-*ii persoanelor
de*inute ,n acestea, precu% &i a acestor persoane ,n ti%pul escort-rii lor, a personalului, a
persoanelor cu func*ii de r-spundere &i cet-*enilor afla*i pe teritoriile acestor institu*ii. con*or
<egii cu privire la arestarea preventiva- un e,eplu poate *i2 Articolul 30. Supraveg/erea e,ercitat' de
procuror2@1ASupraveg/erea respect'rii legalit'3ii 1n locurile de arestpreventiv este e,ercitat' de Proc
urorul Ceneral 4i de procurorii subordona3i acestuia- 1n con*oritate cu <egea cu privire la Procuratur'.
@2A 6rdonan3ele 4i dispo%i3iile procurorilor privind respectarea ordinii 4i condi3iilor de3inerii
preveni3ilor- stabilite de legisla3ie- s1nt e,ecutorii pentru adinistra3ia locurilor de arest preventiv.
D
(desf-&urarea activit-*ii operative de investiga*ii &i participarea, ,n co%un cu organele de stat
co%petente, la descoperirea &i prevenirea infrac*iunilor. o aseenea activitate se des*asoara cu scopul
de a asigura securitatea personala a condanatilor- a personalului institutiilor penitenciare si altor
persoaneB preintipina- depista- descoperi si cura in*ractiunile sau alte incalcari ale regiului in curs de
pregatire sau de?a savirsiteB cautarea condanatilor care au evadat din institutiile penitenciare sau a celor
care se sustrag de la e,ecutarea privatiunii de libertate- in coun u organele de stat copetente- l
descoperirea si prevenirea in*ractiunilor savirsite de condanati pina la sosirea lor in institutia
penitenciara.

( antrenarea la %unc- a de*inu*ilor, asigurarea pentru ace&tia a posi'ilit-*ii de a se instrui ,n
,nv-*-%,ntul %ediu de cultur- general- &i profesional, educarea lor spiritual- &i cultural.estetic-,
precu% &i realizarea %-surilor pentru adaptarea social- a persoanelor eli'erate din locurile de
deten*ie1
+ntrenarea la unca a condanatilor se *ace in *unctie de capacitatea de unca si specialitatea
condanatilor.+cestia sunt antrenati la unca la intreprinderile din cadrul sisteului penitenciar sau la
alte intreprinderi cu oricare *ora organi%atorico.?uridica si orice tip de proprietate. De aseenea
condanatii ai pot *i antrenati la lucrari de deservire a institutiilor penitenciare.
In ceea ce priveste asigurarea pentru condanati a posibilitatii de a se instrui in invataintul
ediu de cultura generala si pro*esional in penitenciare cu acest scop se organi%ea%a in od obligatoriu
invataintul secundar general al condanatilor. Sunt anuite categorii de persoane care pot sa ure%e
invataintul secundar general la dorinta si anue persoanele ce au virsta peste $H de ani- invali%ii de
gradul I si condanatii la detentiune pe viata. In ca%ul in care condanatul sa *aca studii superioare sau
secundar pro*esionale- adinistratia penitenciarului si autoritatea adinistratiei publice locale le crea%a
aceste conditii@art.2$E- al.! CE al RMA.
Daca e sa ne re*eri la educarea lor spirituala si cultural.estetica atunci vo entiona *aptul ca in
institutiile penitenciare se des*asoara di*erite ani*estatii cultural.sportive- sunt organi%ate cercuri artistice
de aatori- se asigurala libetatea con*esiunilor religioase. Cu acordul adinistratiei in institutiile
penitenciare pot *i organi%ate di*erite concerte- @e,2 <a Penitenciarul nr.( Rusca anul curent @2H12A a *ost a
organi%at un concurs de *ruusete --Miss Priavara; sau --Doua inii geene; etc.A. Ce tine de ridicarea
nivelului cultural si spiritual al condanatilor- acestia au acces la literatura si presa periodica din
biblioteci- de aseenea au dreptul sa se abone%e la %iare si reviste.
In *inal ceea ce tine de adaptarea sociala a persoanelor eliberate din locurile de detentie atunci
cunoaste ca 6rganele de e,ecutare a pedepsei contribuie la adaptarea social' a persoanelor care se
eliberea%' din locurile de deten3ie prin2
aA crearea 1n penitenciare a sectoarelor de adaptare social'- care o*er' condana3ilor posibilitatea de a
1nsu4i priceperi 4i deprinderi necesare 1n via3a independent'- de a ob3ine o preg'tire psi/ologic'- oral' 4i
practic' pentru via3a 1n libertateB
bA stabilirea de contacte o*iciale preliinare 1ntre penitenciare 4i o*iciile *or3ei de unc' 1n vederea
solu3ion'rii probleelor ce 3in de viitorul persoanelor en3ionate.@art.D <egea cu privire la adaptarea
social' a persoanelor eliberate din locurile de deten3ieA
( asigurarea ocrotirii s-n-t-*ii de*inu*ilor si a securitatii lor. Statutul e,ecutarii pedepselor de catre
condanati prevede ca la aparitia unui pericol real pentru viata si sanatatea condanatilor- la cererea
acestora- adinistratia institutiei penitenciare este obligata sa ia asuri pentru pentru a.i trans*era in locuri
sigure- deigur ca aici se are invedere si celulele i%olatoarelor disciplinare. #rans*erul se e*ectuea%a prin
deci%ie otivata a se*ului institutiei penitenciare pe o perioada de !H %ile- cu posibilitatea prelungirii
acestui teren inca pe !H %ile @doar cu sanctiunea procuroruluiA.
In vederea ocrotirii sanatatii sint organi%ate sectii edicle in *iecare institutie penitenciare- de
aseenea sunt create institutii speciali%ate. In con*oritate cu Codul de E,ecutare a Republicii Moldova-
art.2$H prevede ca orice penitenciar trebuie s' aib' la dispo%i3ie serviciul cel pu3in al unui edic
generalist- al unui edic stoatolog 4i al unui edic psi/iatru. 0n penitenciarul cu capacitatea de cel pu3in
1HH de locuri trebuie s' *unc3ione%e- 1n regi peranent- un centru curativ sta3ionar pentru acordarea de
E
asisten3' edical' *iec'rui condanat.Condana3ii bolnavi care au nevoie de trataent edical
speciali%at s1nt trans*era3i ne1nt1r%iat 1n institu3iile edicale speciali%ate ale Departaentului institu3iilor
penitenciare sau 1n spitalele Ministerului S'n't'3ii.
( asigur- escortarea de*inu*ilor, inclusiv a celor transfera*i ,n2din str-in-tate.
#riiterea condana3ilor la locul e,ecut'rii pedepsei 4i trans*erarea lor 1ntr.un alt penitenciar au loc sub
escort'- cu respectarea regulilor de de3inere separat' a *eeilor de b'rba3i- a inorilor de adul3i-
condana3ilor la pedeapsa deten3iunii pe via3' de alte categorii de de3inu3i. Condana3ii bolnavi de
tuberculo%' 1n *or' activ' sau care nu au urat trataentul coplet al bolilor venerice ori cei care su*er'
de deregl'ri psi/ice- ce nu e,clud r'spunderea penal'- vor *i transporta3i separat de condana3ii s'n'to4i-
iar dup' necesitate- con*or raportului edicului- vor *i 1nso3i3i de lucr'tori edicali.
Iaplicarea %asurilor de constringere cu caracter %edical alcoolicilor si narco%anilor.
+dinistratia institutiei penitenciare asigura aplicarea trataentului edical *ortat stabilit prin /otarirea
instantei de ?udecata condanatilor la pedepse privative de libertate si a*ectate de alcoolis sau
narcoanie cronica. Prin urare aceasta are loc potrivit prevederilor art.!HE CE al RM si statutul
condanatilor care prevedad2
Articolul 303. +plicarea 'surilor de constr1ngere cu caracter edical alcoolicilor 4i narcoanilor
@1A Modul de aplicare a 'surilor de constr1ngere cu caracter edical alcoolicilor 4i narcoanilor este
regleentat de pre%entul cod 4i de regulaentul respectiv aprobat de Cuvern.
@2A 0n ca%ul aplic'rii 'surilor de constr1ngere cu caracter edical alcoolicilor sau narcoanilor *a3' de
condanatul la pedeapsa neprivativ' de libertate- instan3a de ?udecat' e,pedia%' /ot'r1rea sa institu3iei
edicale speciali%ate a Ministerului S'n't'3ii- iar 1n ca%ul instituirii curatelei . curatorului 4i autorit'3ii
tutelare.
@!A Persoana supus' trataentului edical *or3at este obligat' s' se pre%inte- 1n teren de $ %ile- la
institu3ia edical' cu regi special- *apt despre care senea%' la pronun3area /ot'r1rii.
@"A Condana3ii la pedeapsa 1nc/isorii sau deten3iunii pe via3' urea%' trataentul *or3at 1n locurile de
de3inere. Dac' persoana are nevoie de continuarea unui ast*el de trataent 4i dup' eliberarea din locul de
de3inere- adinistra3ia penitenciarului e,pedia%'- 1n teren de $ %ile- institu3iei edicale speciali%ate
/ot'r1rea ?udec'toreasc'- e,trasul din *i4a edical' a condanatului- alte ateriale necesare 4i in*orea%'
despre aceasta instan3a de ?udecat'. Persoana eliberat' din locul de de3inere urea%' s' se pre%inte- 1n
teren de $ %ile- la institu3ia edical' cu regi special pentru trataent edical *or3at- *apt despre care
senea%' la eliberare.
@$A Institu3ia edical' cu regi special in*orea%'- 1n teren de $ %ile- instan3a de ?udecat'- ebrii
*ailiei persoanei sau alte rude ale acesteia- iar 1n ca%ul inorilor . p'rin3ii sau al3i repre%entan3i legali 4i
autoritatea tutelar' despre pre%entarea persoanei 4i 1nceperea trataentului edical *or3at.
@&A Persoana supus' trataentului edical *or3at este obligat' s' respecte regiul curativ din institu3ia
edical'.
@(A Durata trataentului edical *or3at nu poate dep'4i "! de %ile. 0n ca%uri e,cep3ionale- la cererea
institu3iei edicale- instan3a de ?udecat' poate prelungi trataentul p1n' la &H de %ile sau 1l poate reduce.
@DA +dinistra3ia institu3iei edicale sau persoana supus' trataentului edical *or3at- 1n teeiul
raportului edical- poate 1nainta un deers instan3ei de ?udecat' 1n a c'rei ra%' teritorial' se a*l' institu3ia
edical' pentru 1ncetarea aplic'rii 'surilor de constr1ngere cu caracter edical sau sc/ibarea acestora.
@EA <a e,pirarea terenului de trataent edical *or3at- persoana se e,ternea%' con*or regulilor de
e,ternare din institu3ia edical'- cu eliberarea certi*icatului edical- in*orarea respectiv' a edicului
specialist de circuscrip3ie 4i a instan3ei de ?udecat'.

1H
4.5ipurile institutiilor penitenciare
6r.
d2o
)enu%irea
institu*iei
5ipul institu*iei
5ipul ectoarelor, create in cadrul
institu*iei
7ocalitatea
disloc-rii
institu*iei
1.
Penitenciarul nr.
1 . #araclia
8enitenciar de tip
inc"is- pentru detentia
condanatilor a?ori de
se, asculin
. un sector de tip se%i.inc"is
pentru detinerea condanatilor
a?ori de se, asculin
6r.#araclia
2.
Penitenciarul nr.
2 . <ipcani
8enitenciar pentru
%inori- pentru detentia
condanatilor de se,
asculin
. un sector de tip inc"is- pentru
detinerea condanatilor a?ori
de se, asculin- care in virtutea
*unctiilor ocupate anterior pot *i
aenintati cu ra%bunareaB
. un sector de tip se%in.inc"is-
pentru detinerea condanatilor
a?ori- de se, asculin- care in
virtutea *unctiilor ocupate
anterior pot *i aenintati cu
ra%bunarea
6r.<ipcani
!.
Penitenciarul nr.
! . <eova
8entitenciar de tip
inc"is- pentru detentia
condanatilor a?ori de
se, asculin
. un sector de tip se%in.inc"is,
pentru detinerea condanatilor
a?ori- de se, asculin
. un sector de tip desc"is- pentru
detinerea condanatilor a?ori-
de se, asculin
. un sector de tip desc"is, pentru
detinerea condanatelor a?ore
de se, *einin.
6r.<eova
".
Penitenciarul nr.
" . Cricova
8enitenciar de tip
se%i.inc"is- pentru
detentia condanatilor
a?ori de se, asculin
Mun.C/i4in'u-
or.Cricova
$.
Penitenciarul nr.
$ . Ca/ul
I%olator de urarire
penala
. un sector de tip se%i.inc"is-
pentru detinerea condanatilor
a?ori de se, asculinB
. un sector de tip desc"is, pentru
detinerea condanatilor a?ori
de se, asculin
6r.Ca/uI
&.
Penitenciarul nr.
& . Soroca
8enitenciar de tip
inc"is- pentru detentia
condanatilor a?ori de
se, asculin
. un sector de tip se%.inc"is-
pentru detinerea condanatilor
a?ori de se, asculin
. unsector de tip desc"is, pentru
detinerea condanatilor a?ori
de se, asculin
6r. Soroca
11
(.
Penitenciarul nr.
( . Rusca
Penitenciar pentru
*eeiB
. un sector de tip inc"is- pentru
detentia condanatelor a?ore
de se, *eeninB
. un sector de tip se%i.inc"is-
pentru detentia condanatelor
a?ore de se, *eeninB
. un sector pentru %inori,
pentru detentia condanatelor
de se, *eeninB
R.nul 81nce4ti-
s.Rusca
D.
Penitenciarul nr.
D . )ender
8enitenciar de tip
se%i.inc"is- pentru
detentia condanatilor
a?ori de se, asculinB
Mun.)ender
E.
Penitenciarul nr.
E . Pruncul
8enitenciar de tip
se%i.inc"is, pentru
detentia condanatilor
a?ori de se, asculinB
. un sector de tip desc"is- pentru
detentia condanatilor a?ori
de se, asculinB
Mun.C/i4in'u
1H.
Penitenciarul nr.
1H . Coian
8enitenciar de tip
desc"is, pentru detentia
condanatilor a?ori de
se, asculinB
.
Mun.C/i4in'u-
s.Coian
11.
Penitenciarul nr.
1 1 . )'l3i
I%olator de urarire
penala
. un sector de tip se%i.inc"is-
pentru detentia condanatilor
a?ori de se, asculinB
Mun.)'l3i
12.
Penitenciarul nr.
1 2 . )ender
I%olator de urarire
penala
. un sector de tip inc"is- pentru
detentia condanatilor a?ori
de se, asculinB
. un sector de tip se%i.inc"is-
pentru detentia condanatilor
a?ori de se, asculinB
Mun.)ender
1!.
Penitenciarul nr.
1! . C/i4in'u
I%olator de urarire
penala
. un sector de tip se%i.inc"is-
pentru detentia condanatilor
a?ori de se, asculinB
Mun.C/i4in'u
1".
Penitenciarul nr.
1" .
)asarabeasca
8enitenciar de tip
desc"is, pentru detentia
condanatilor a?ori de
se, asculinB
6r.)asarabeasca
1$.
Penitenciarul nr.
1$ . Cricova
8enitenciar de tip
inc"is- pentru detentia
condanatilor a?ori de
se, asculinB
. un sector de tip se%i.inc"is-
pentru detentia condanatilor
a?ori de se, asculinB
Mun.C/i4in'u-
or.Cricova
1&.
Penitenciarul nr.
1&. Pruncul
Spital penitenciar Mun.C/i4in'u
1(. Penitenciarul nr.
1( . Re%ina
I%olator de urarire
penala
. un sector de tip inc"is- pentru
detentia condanatilor a?ori
de se, asculinB
6r.Re%ina
12
. un sector de tip inc"is- pentru
detinerea persoanelor de se,
asculin condanate la
detentiune pe viataB
. un sector de tip se%i.inc"is-
pentru detentia condanatilor
a?ori de se, asculinB
. un sector de tip desc"is- pentru
detentia condanatilor a?ori
de se, asculinB
. un sector spital penitenciar-
pentru detinerea condanatilor
a?ori- de se, asculin- bolnavi
de tuberculo%aB
1D.
Penitenciarul nr.
1D . )r'ne4ti
8enitenciar de tip
se%i.inc"is, pentru
detentia condanatilor
a?ori de se, asculinB
. un sector de tip desc"is- pentru
detentia condanatilor a?ori
de se, asculinB
R.nul 6r/ei-
s.)r'ne4ti

Con*or Codului Penal al Republicii Moldova2
Articolul 9#. !ategoriile penitenciarelor ,n care se execut- pedeapsa cu ,nc"isoare
@1A Pedeapsa cu 1nc/isoare se e,ecut' 1n ur'toarele penitenciare2
aA de tip desc/isB
bA de tip sei1nc/isB
cA de tip 1nc/is.
@2A 0n penitenciare de tip desc/is e,ecut' pedeapsa persoanele condanate la 1nc/isoare pentru
in*rac3iuni s'v1r4ite din ipruden3'.
@!A 0n penitenciare de tip sei1nc/is e,ecut' pedeapsa persoanele condanate la 1nc/isoare pentru
in*rac3iuni u4oare- ai pu3in grave 4i grave- s'v1r4ite cu inten3ie.
@"A 0n penitenciare de tip 1nc/is e,ecut' pedeapsa persoanele condanate la 1nc/isoare pentru
in*rac3iuni deosebit de grave 4i e,cep3ional de grave- precu 4i persoanele care au s'v1r4it in*rac3iuni ce
constituie recidiv'.
@$A Persoanele care nu au atins v1rsta de 1D ani e,ecut' pedeapsa cu 1nc/isoare 1n penitenciare pentru
inori- 3in1ndu.se cont de personalitatea condanatului- antecedentele penale 4i gradul pre?udiciabil al
in*rac3iunii s'v1r4ite.
@&A Feeile condanate e,ecut' pedeapsa 1nc/isorii 1n penitenciare pentru *eei.
@(A Sc/ibarea categoriei penitenciarului se e*ectuea%' de c'tre instan3a de ?udecat' 1n corespundere cu
legisla3ia.
1!
$.Conclu%ii
1. <a oentul actual- sisteul penitenciar din Republica Moldova ani*est' o anuita
desc/idere catre societate- con4tienti%5nd *aptul c' resociali%area condana3ilor este posibil' 1n 'sura 1n
care odul de via3' al acestora se poate *ace cunoscut din e,terior. Condana3ii supu4i unui trataent
corespun%'tor de deten3ie s1nt ast*el otiva3i spre a.4i sc/iba atitudinea *a3' de societate. Sisteul
penitenciar constituie un *actor principal 1n procesul de resociali%are a condana3ilor.
#. Procesul constituirii unui stat deocratic 4i de drept ipune re*orarea radical' a politicii lui 1n
doeniul punerii 1n e,ecutare a pedepselor de drept penal- precu 4i solu3ionarea ai ultor c/estiuni ce
3in de cobaterea eleentelor criinale 4i 1nvingerea di*icult'3ilor din s*era social'- inevitabile 1n
sisteul e,ecu3ional penal.
3. Con*or unor date statistice actualente circa DHJ din cl'dirile 4i edi*iciile institu3iilor
penitenciare s1nt vec/i- iar unele construc3ii capitale ale acestora se a*l' 1n stare avariat'. 0nc'perile 1n care
se 1ntre3in de3inu3ii nu corespund norelor sanitaro.igienice 4i condi3iilor cliaterice- precu 4i norelor
de spa3iu- de iluinare- de aerisire 4i regiurilor teperaturilor de 1nc'l%ire. Din cau%a insu*icien3ei de
i?loace *inanciare nu s.au e*ectuat repara3ii capitale ai ult de 1$ ani. De aceea pentru ca cei care
s'v1r4esc *aptele in*rac3ionale s' se poat' resociali%a 4i adopta ai bine la via3a de dup' deten3ie ar *i
binevenit ca s' atrage o ai are atentie la repararea penitenciarelor- pentru a nu se 1boln'vi de3inu3ii-
pentru a putea suprave3ui 4i edita asupra *aptei s'v1r4ite.
4. De aseenea trebuie sa atrage aten3ie 4i la condi3iile di*icile 4i periculoase 1n care activea%'
colaboratorii acestui siste- salariul necorespun%'tor gradului de risc sporit pentru s'n'tate 4i via3' @1n
edie D$H . E$H leiGlun'A- precu 4i neac/itarea acestuia la tip au deterinat diinuarea prestigiului
serviciului penitenciar 4i *luctua3ia considerabil' a cadrelor cali*icate. Situa3ia s.a agravat 4i ai ult
dup' anularea unor 1nlesniri 4i a asigur'rii obligatorii de stat a colaboratorilor sisteului penitenciar- care
constituiau o garan3ie esen3ial' pentru en3inerea e*ectivului. De aceea consider c' statul trebuie s'
*avori%e%e sponsorii pentru a putea *ace careva dona3ii petru 1bun't'3irea condi3iilor 1n care activea%'
colaboratorii penitenciarelor si condi3iile 1n care tr'iesc %i de %i persoanele care 14i isp'4esc pedeapsa-
pentru Republic Moldova s' nu *ie condanat' la CED6 pentru tortura 4i pedepse sau trataente
inuane sau degradante.
1"
&.Recoand'ri
1. Per*ec3ionarea cadrului norativ > 1n priul r1nd pentru a odi*ica ceva 1n sisteul penitenciarelor
este necesar s' odi*ic' actele norative ce regleentea%' acest siste crearea condi3iilor salubre de
isp'4ire a pedepsei- inclusiv counale 4i de trai- respect1nd norele sanitaro.igienice- de iluinare 4i
cliaterice 1n locurile de deten3ieB asigurarea protec3iei sociale adecvate a colaboratorilor sisteului
penitenciar prin a?orarea reunera3iei activit'3ii de serviciu-
2. Re*orarea institu3iilor penitenciare.institu3iile penitenciare trebuie s' *ie ulti*unc3ionale 4i s'
dispun' de diverse posibilit'3i pentru de3inerea persoanelor condanate la isp'4irea pedepsei 1n di*erite
tipuri de institu3ii- precu 4i a celor a*late sub ur'rire penal'.
!. Per*ec3ionarea activit'3ii serviciului de pa%'- supraveg/ere- escort' 4i securitate 1n institu3iile
penitenciare . evaluarea rolului *iec'rui colaborator al serviciului de pa%'- supraveg/ere- escort' 4i
securitate- stabilirea obiectivelor coune ale eleentelor sisteului de ?usti3ie penal' @poli3ie- instan3ele
?udiciare- penitenciareA 4i intensi*icarea colabor'rii dintre personalul sisteului penitenciar 4i institu3iile
de supraveg/ere statale- organisele interna3ionale 4i non.guvernaentale.
". 0bun't'3irea condi3iilor de deten3ie . crearea condi3iilor decente de deten3ie a condana3ilor 4i
persoanelor a*late sub ur'rire penal'- respect1nd norele de ca%are- satis*acere a necesit'3ilor de /ran' 4i
1br'c'inteB
$. +sisten3a edical' > Conlucrarea 1n peranen3' cu Ministerul S'n't'3ii pentru ridicarea nivelului
de asisten3' curativ.pro*ilactic' a colaboratorilor 4i condana3ilor prin ipleentarea standardelor
edicale 4i etodelor oderne de diagnosticare 4i trataent.Introducerea 'surilor oderne de
pro*ila,ie a contain'rii colaboratorilor 4i de3inu3ilor cu tuberculo%'- alte aladii in*ec3ioase- respectarea
cerin3elor sanitaro.igienice.
&. Reorgani%area activit'3ii educative cu condana3ii . Continuarea activit'3ii educative cu
condana3ii 1n vederea e*icienti%'rii proceselor de corectare 4i adaptare social' dup' eliberare 4i pentru
prevenirea s'v1r4irii de noi crie.
1$
(.)ibliogra*ie
1. Codul de e,ecutare al RM Nr. ""! din 2".12.2HH"
#. Codul Penal al RM Nr. ED$ din 1D.H".2HH2
3. 8 6 # + R I R E cu privire la aprobarea Statutului e,ecutarii pedepsei de catre condanati nr. $D! din
2&.H$.2HH& Monitorul 6*icial nr. E1.E"G&(& din 1&.H&.2HH&
4. <ege cu privire la sisteul penitenciarI Nr. 1H!& din 1(.12.1EE&- Publicat 2 1H.1H.2HHD 1n Monitorul
6*icial Nr. 1D!.1D$ art Nr 2 &$" Data intrarii in vigoare 2 1H.1H.2HHD
:. <egea cu privire la arestarea preventiv' Nr. 122& din 2(.H&.1EE(- Publicat 2 2!.1H.1EE( 1n Monitorul
6*icial Nr. &E.(H art Nr 2 $(E Data intrarii in vigoare 2 2!.1H.1EE(.
/. E.Socolov. Sisteul penitenciar al RM. C/i4in'u 1EE$.
9.<ECE Nr. (1! din H&.12.2HH1 privind controlul 4i prevenirea consuului abu%iv de alcool- consuului
ilicit de droguri 4i de alte substan3e psi/otrope Publicat2 1".H!.2HH2 1n Monitorul 6*icial Nr. H!& art Nr 2
2HD.
0. 86#KR0RE Nr. 1&2" din !1.12.2HH! cu privire la aprobarea Concep3iei re*or'rii sisteului
penitenciar 4i Planului de 'suri pe anii 2HH".2H2H pentru reali%area Concep3iei re*or'rii sisteului
penitenciar- Publicat 2 1&.H1.2HH" 1n Monitorul 6*icial Nr. 1!.1$ art Nr 2 1H1
1&