Sunteți pe pagina 1din 3

Page 1 of 3

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSENr.______ din ___/___/_______
1. PARTILE CONTRACTANTE

Societatea _____________________, cu sediul in ______________________, inregistrata la Registrul
Comertului cu numarul _______________________, CUI_______, avand contul nr. ___________________,
deschis la __________________, reprezentata prin: in calitate de _______________ denumita in continuare
Furnizor, pe de o parte

si

S.C. _______________________cu sediul in ____________________, _______________, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. _______________, CUI__________, avand contul nr.
___________________ deschis la __________________ reprezentata de _______________, cu functia de
____________________, denumita, in continuare Cumparator,

Au convenit sa incheie prezentul CONTRACT DE FURNI ZARE PRODUSE, cu respectarea urmatoarelor
clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de marfuri de catre SC DANIGLAS PROD SRL, in
calitatea sa de Furnizor catre SC __________________, in calitatea sa de Cumparator.
Art.2 Produsele ce urmeaza a fi comercializate in temeiul prezentului contract sunt:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Art.3 Operatiunile efective de vanzare-cumparare se vor desfasura in temeiul comenzilor emise de
cumparator cu respectarea dispozitiilor prezentului contract.

3. DURATA CONTRACTULUI.
Art.4 Durata prezentului contract este de ____ luni de la data semnarii contractului; prezentul contract se
prelungeste automat pentru perioade sucesive de cate _____ luni, daca nici una din parti nu a cerut expres
rezilierea lui, prin transmiterea unei notificari de incetare a contractului cu o luna calendaristica in avans.

4. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
Art.5 Pretul este diferentiat pe categorii de marfuri, exprimat in , conform ofertei de preturi, calculate in
lei la cursul de schimb.
Art.6 Plata produselor se va face in LEI in contul bancar al Furnizorului.
Art.7 Termenul de plata este de ___________ zile calentaristice de la livrare fiind mentionat pe factura de
livrare.
Art.8 Obligatia de plata a Cumparatorului se considera a fi executata la momentul confirmarii de catre
banca, a creditarii contului Furnizorului cu suma reprezentand valoarea facturilor aferente marfurilor livrate.Page 2 of 3

5. COMANDA SI LIVRAREA
Art.9 Comanda Cumparatorului trebuie sa fie ferma si sa contina toate elementele de identificare ale
fiecarui produs ce se doreste a fi achizitionat. Furnizorul nu isi asuma nici o raspundere pentru comenzile
realizate de persoane neautorizate de Cumparator, aceste comenzi fiind considerate valabile in temeiul
prezentului Contract .
Art.10 Pe baza elementelor precizate in comanda si in limita stocului disponibil, Furnizorul va emite
Cumparatorului factura fiscala.
Art.11 Furnizorul nu este responsabil fata de Cumparator pentru lipsa din stoc a produselor
Art.12 Livrarea produselor se va face pe baza facturii fiscale eliberate de Furnizor. Transmiterea
proprietatii produselor de la Furnizor la Cumparator se face la momentul livrarii produselor.
Art.13 Receptia calitativa si cantitativa a marfii se va face in momentul livrarii, Furnizorul fiind exonerat
de orice raspundere atat pentru viciile aparente ale produselor cat si pentru lipsa vreunui produs dintre cele
comandate, pe care Cumparatorul nu le-a semnalat in momentul receptiei. In cazul ridicarii produselor de la
sediul Furnizorului, receptia se va face in momentul livrarii. In cazul livrarii produselor la sediul
Cumparatorului prin curier, receptia trebuie facuta in termen de 24 de ore de la data primirii marfii, iar
eventualele reclamatii trebuie facute in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data receptionarii marfii.
Neinregistrarea reclamatiilor in termenul de mai sus duce la decaderea Cumparatorului din dreptul de a mai
reclama lipsurile cantitative si/sau calitative, marfa fiind considerata in buna stare atat cantitativ cat si
calitativ.
Art.14 Refuzul unor bunuri nu-l scuteste pe Cumparator de obligatia de a plati bunurile pe care nu le refuza
sau de a executa alte obligatii in conformitate cu acest contract.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Drepturile si obligatiile FURNIZORULUI
Art.15 Furnizorul se obliga sa livreze produsele in conformitate cu clauzele prezentului contract.
6.2. Obligatiile CUMPARATORULUI
Art.16 Sa achite pretul produselor comandate si livrate potrivit prezentului contract, in cazul intarzierilor
de plata sa achite penalizari de 0.1% pe zi.
Art.17 Sa informeze Furnizorul in termen de 24 de ore asupra oricarei schimbari a datelor de identificare
a societatii comerciale ( sediu, numar de inredistrare la Registrul Comertului, banca, cont bancar, etc.)

7. INCETAREA SI EFECTELE INCETARII CONTRACTULUI
Art.18 In cazul neindeplinirii oricarei obligatii contractuale de catre Cumparator, Furnizorul poate denunta
unilateral prezentul contract imediat, fara notificare sau indeplinirea vreunei formalitati si fara despagubiri.
Art.19 In afara de celelalte conditii mentionate in prezentul contract acesta poate fi denuntat unilateral de
catre oricare dintre parti, fara nicio despagubire catre cealalta parte printr-o notificare scrisa.
Art.20 Incetarea prezentului contract pentru orice motiv nu afecteaza drepturile sau obligatiile deja
scadente ale partilor si nu va influenta aplicarea sau mentionarea oricarui articol al prezentului contract care
angajeaza partile si dupa incetarea pentru orice motiv al prezentului.
Art.21 In cazul de incetare al prezentului contract, Furnizorul isi pastreaza toate drepturile de a solicita si a
primi toate sumele restante la plata pe care le poate pretinde impotriva Cumparatorului conform prezentului
contract.

8. FORTA MAJORA
Art.22 Suspendarea efector contractului poate interveni prin aparitia unui caz de forta majora care pune
partile sau numai una dintre ele intr-o imposibilitate temporara de a-si executa obligatiile.
Art.23 Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/ sau imprejurarile aflate in afara controlului partii
care o invoca, absolute inevitabile si imprevizibile, care au aparut dupa data incheierii prezentului contract si
care impiedica sau intarzie, total sau partial, implinirea obligatiilor contractuale (acte guvernamentale,
catastrofe, razboaie etc.).
Art.24 Cazul de forta majora trebuie certificate de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Art.25 Partea care invoca forta majora va remite celeilalte parti dovezile emise
de catre autoritatea competenta in cel mult trei zile de la producera evenimentului.
Art.26 Situatia de forta majora nu va exonera partile de obligatiile de plate asumate pana la data aparitiei
fortei majore.
Art.27 Exonerarea de raspundere este valabila numai pentru durata existentei cazului de forta majora.

Page 3 of 3

9. LITIGII
Art.28 Litigiile de orice fel, decurgand din executarea prezentului contract de furnizare produse ori in
legatura cu aceasta, in cazurile in care acestea nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate de
instantele judecatoresti competente de la sediul Furnizorului.

10. NOTIFICARI
Art.29 Orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte va fi realizata prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire. Notificarea este valabila din momentul emiterii, confirmarea de trimitere facand proba.

11. CLAUZE FINALE
Art.30 Nulitatea uneia dintre clauzele prezentului contract nu afecteaza valabilitatea celorlalte clauze. In
masura in care sensul si scopul prezentului contract nu sunt afectate se va introduce o clauza noua valabila.
Art.31 Partile convin ca toate neintelegerile privin validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea cestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
Art.32 In situatia in care una dintre parti datoreaza celeilalte parti o suma de bani ce reprezinta o creanta
certa lichida si exigibila, partea in drept poate recurge la procedura somatiei de plata prevazuta in Ordonanta
de Guvern nr.5/2001.
Art.33 Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional, ca urmare a negocierilor
intervenite intre parti.
Art.34 Prezentul contract s-a incheiat azi ___/___/________in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte, avand aceeasi valoare juridica.

FURNIZOR CUMPARATOR

...............................................

...............................................

S-ar putea să vă placă și