Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Tehnic "Gh.

Asachi" Iai
Facultatea de Mecanic
Specializarea: Automobile
Disciplina de specialitate i metodica predrii specialitii
Prora!a de per"ec#ionare pentru obtinerea gradului didactic II $n $nv#!%ntul preuniversitar
A. Prezentare general. Obiective. Competene cheie
Prezentarea general: prora!a are $n vedere pro&a scris de specialitate i !etodica predrii
specialit#ii din cadrul e'a!enului de o&tinere a radului didactic II pentru pro"esorii inineri !ecanici $n
specializarea Auto!o&ile. Pri!a parte a prora!ei se re"er la disciplinele de &az care pro"ileaz aceast
specializare: (ina!ica Autovehiculelor) *alculul si *onstructia Autovehiculelor +utiere) *alculul si
*onstructia Motoarelor cu Ardere Interna) Autovehicule si Instalatii Speciale. Partea a doua a prora!ei se
re"er la !etodica predrii cunotin#elor de specialitate.
Obiectivele per"ec#ionrii prin de"initivat sunt:
,-: *onsolidarea continu a nivelului de pretire al cadrelor didactice din $nv#!%ntul liceal tehnoloic
$n concordan# cu evolu#ia cunotin#elor din do!eniul auto!o&ilelor.
,/: Punerea la dispozi#ia pro"esorilor de liceu a unei o"erte diversi"icate de "or!are continu prin
de"initivat $n specializarea Auto!o&ile.
,0: *onsolidarea i actualizarea cunotin#elor de !etodic $n do!eniul auto!o&ilelor) $n concordan# cu
principiile !a1ore ale predrii: asiurarea continuit#ii) a coeren#ei i adecvrii cunotin#elor auto!o&ilele.
,2: Fa!iliarizarea cu noile tehnoloii educa#ionale i deprinderea utilizrii lor e"iciente $n practica
educa#ional) $n acord cu speci"icul specializrii.
,3: *ontientizarea i!portan#ei i sti!ularea interesului cadrelor didactice pentru auto"or!are i
"or!are continu ca rspuns adecvat !ultitudinii i variet#ii schi!&rilor $n plan socio4econo!ic i cultural
ce caracterizeaz societatea conte!poran.
Competenele cheie ce tre&uie o&#inute la per"ec#ionarea prin de"initivat:
*-: *apacitatea de a selecta con#inutul in"or!a#ional al disciplinelor de specialitate $n concordan# cu
cunotin#ele corespunztoare prora!elor analitice ale disciplinelor studiate anterior $n inv#!%ntul
preuniversitar.
*/: *apacitatea de a intera noile cunotin#e privind realizarea i e'ploatarea auto!o&ilelor 5$n
condi#iile o&#inerii unor per"or!an#e ridicate: e"icien# !rit i poluare redus6 $n con#inutul activit#ilor
didactice.
*0: *apacitatea %ndirii critice i creative $n do!eniul auto!o&ilelor.
*2: *apacitatea de a ela&ora structuri di"erite ale aceleeai te!e de specialitate) $n con"or!itate cu
particularit#ile de in#eleere) individuale i de rup) ale elevilor.
*3: *apacitatea de a asiura concordan#a cunotin#elor de specialitate predate) cu cerin#ele: prora!ei
colare) proresului de cunoatere $n do!eniul auto!o&ilelor) precu! i cerin#elor actuale ale !ediilor de
utilizare 5industrie) servicii) co!er# etc6.
*7: *apacitatea de a utiliza e"icient !etode activ participative de instruire i de evaluare a cunotin#elor
de specialitate $n do!eniul auto!o&ilelor.
A. Temele pentru studiu individual cursuri seminarii
Te!a - 8 Propulsia autovehiculului.
Te!a / 8 Procesele care au loc $ntre pneu i calea de rulare.
Te!a 0 8 +ezisten#ele la $naintarea autovehiculelor.
Te!a 2 8 Per"or!an#ele autovehiculelor.
Te!a 3 4 *alculul trac#iunii autovehiculului.
Te!a 7 4 Sta&ilitatea autovehiculelor pe ro#i.
Te!a 9 4 *onsu!ul de co!&usti&il al autovehiculului.
Te!a : 8 A!&reia1e !ecanice.
Te!a ; 8 *utii de viteze.
Te!a -< 8 Mecanis!e de direc#ie.
Te!a -- 8 Siste!e de "r%nare.
Te!a -/ 8 Metodica i didactica specialit#ii.
Te!a -0 8 For!ula constructiv4"unc#ional a !otorului. Pre!ise de proiectare.
Te!a -2 8 *onstruc#ia i calculul pistonului i a se!en#ilor.
Te!a -3 8 *onstruc#ia i calculul &ol#ului i a &ielei.
Te!a -7 8 *onstruc#ia i calculul instala#iilor de unere i rcire.
Te!a -9 4 Instalatia de cli!atizare si de incalzire a unui autovehicul rutier.
Te!a -: 4 Incarcatorul "rontal cu cupa.
Te!a -; 4 Auto!acarale cu actionare !ecanica.
!. !ibliogra"ie general
Untaru (. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;:<.
?asilescu. I. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;9:.
@eculiasa ?. 8 Micarea autovehiculelor) =d. Poliro! Iai) -;;2.
Fr#il) Gh.) -;99. *alculul i construc#ia auto!o&ilelor. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti.
+oca) +.) /<</. Autovehicule rutiere i tractoare 5vol. I6. =dit. A*utia PandoreiB) ?aslui.
*iolan) Gh.) -;;:. *utii de viteze pentru auto!o&ile. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti
Ga"i#anu) M.) -;:-) -;:0. ,rane de !aini 5vol. I i II6. =dit. Tehnic) >ucureti.
Untaru) M. a.a.) -;:-. (ina!ica autovehiculelor pe ro#i. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti.
Ghiulai) *.) ?asiliu) *h.) -;93. (ina!ica autovehiculelor =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti.
Mateevici) ?. .a.) -;:/. Auto!o&ile +,MA@ pentru transportul de !r"uri. =dit. Tehnic)
>ucureti.
Po#incu) Gh .a.) -;:<. Auto!o&ile. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti
A&itncei) (.) .a.) Motoare pentru autovehicule i tractoare. =d. Tehnic) >ucureti) -;9:.
>#a) @.) .a.) Motoare ter!ice) =d. (id. i Pedaoic) >ucureti) -;9;.
Gaiinschi) +.) Ctreanu) Gh.) Motoare cu ardere intern. *onstruc#ie i calcul. ?ol. I) =d. AGh.
AsachiB -;;3) Iai.
Gaiinschi) +.) Ctreanu) Gh.) Motoare cu ardere intern. *alcul i construc#ie. ?ol. II) =d. ShaDti
-;;9)
Iai.
Gaiinschi) +.) Movileanu) G.) Motoare cu ardere intern. *alculul ter!ic. =d. Spanda) Iai) /<<<.
Motoc) I.) Popescu) I.) Auto&uze cu !otoare diesel orizontale. =d. Tehnic) >ucureti) -;9;.
St. Mihailescu)P.>ratu) ?.Goran) St. Ara!a. Masini de *onstructii.?ol.I) II) III)E. =ditura Tehnica
>ucuresti -;:2.
Mircea Ala!oreanu) Fiviu *o!an) Ser&an @icolescu. Masini de +idicat. ?ol I. =ditura Tehnica
>ucuresti -;;7.
I.?ita) F. Sar&u) T. @uteanu) *. Ale'andru. Masini de +idicat in *onstructii. ='ploatare.
Intretinere.+eparatii. =ditura Tehnica >ucuresti -;:;:.
(aniela ?asiliu) @icolae ?asiliu) Ilie *atana. Trans!isii Gidraulice si =lectrohidraulice. ?ol. I =ditura
Tehnica >ucuresti -;::.
+adu +osca . Actionari hidraulice si pneu!atice. =ditura Ion Ionescu de la >rad. Iasi /<<<.
(u!itru >ar&osu) ?alentin ?. Tcacenco. ?entilatoare.
*onstructie)Utilizare)='ploatare)Intretinere.=ditura Tehnica >ucuresti -;;:.
?.*osoroa&a. *o!presoare de aer cu piston. =ditura Tehnica >ucuresti -;72.
PatriD >eneteau) Francis =snault. GidrostatiHue -. Trans!ission de puissance . *ous et
applications.(unod. Paris -;;9.
PatriD >eneteau) Francis =snault. GidrostatiHue / GIdrodIna!iHue. Trans!ission de puissance .
*ous et applications.(unod. Paris -;;9.
M. *hedot. (.Perrier) P.Sevot. *li!atisation et *hau"ae du ?ehicule. Fonctione!ent et
Maintenence.(elta Press-;;9.
@eacu I.) -;;;. Instruire i $nv#are. =d. (idactic i Pedaoic) >ucureti.
,nu P.) Fuca *.) /<</. (idactica specialit#ii 5pentru disciplinele tehnice i tehnoloice6. =d.
Univ. Tehnice Iai.
Pur#uc (.) -;;7. Metode de instruire "or!ativ speci"ice disciplinelor tehnice. =d. Spiru Garet) Iai.
!. Analitica temelor
Tema 1 8 -. Propulsia autovehiculului:
-.-. +anda!entul trans!isiei.
-./. Mo!entul !otor la roat.
-.0. For#a la roat i "or#a de trac#iune.
-.2. Studiul echili&rului ro#ii.
2
-.3. Fi!itarea de ctre aderen# a !o!entelor i "or#elor care $ncarc roata de
autovehicul.
>i&liora"ie:
Untaru (. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;:<.
?asilescu. I. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;9:.
@eculiasa ?. 8 Micarea autovehiculelor) =d. Poliro! Iai) -;;2.
Tema 2 8 Procesele care au loc $ntre pneu i calea de rulare.
/.-. *aracteristicile supra"e#ei de contact cu calea de rulare.
/./. ="orturile tanen#iale $n supra"a#a de contact.
/.0. Studiul aderen#ei dintre pneu i calea de rulare. *oe"icientul de aderen#.
>i&liora"ie:
Untaru (. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;:<.
?asilescu. I. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;9:.
@eculiasa ?. 8 Micarea autovehiculelor) =d. Poliro! Iai) -;;2.
Tema 3 8 +ezisten#ele la $naintarea autovehiculelor.
-.-. +ezisten#a la rulare.
-./. +ezisten#a datorit aerului.
-.0. +ezisten#a datorit pantei.
-.2. +ezisten#a la de!ara1.
>i&liora"ie:
Untaru (. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;:<.
?asilescu. I. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;9:.
@eculiasa ?. 8 Micarea autovehiculelor) =d. Poliro! Iai) -;;2.
Tema 4 8 Per"or!an#ele autovehiculelor.
2.-. >ilan#ul de trac#iune.
2./. >ilan#ul de putere.
2.0. (e!ara1ul autovehiculului.
2.2. In"luen#a para!etrilor constructivi asupra calit#ilor dina!ice ale autovehiculelor.
2.3. Fr%narea autovehiculelor i para!etrii capacit#ii de "r%nare.
>i&liora"ie:
Untaru (. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;:<.
?asilescu. I. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;9:.
@eculiasa ?. 8 Micarea autovehiculelor) =d. Poliro! Iai) -;;2.
Tema 5 4 *alculul trac#iunii autovehiculului.
3.-. Sta&ilirea !asei autovehiculului.
3./. *alculul puterii !otorului.
3.0. (eter!inarea raportului de trans!itere al trans!isiei principale.
3.2. (eter!inarea rapoartelor de trans!itere ale cutiei de viteze.
>i&liora"ie:
Untaru (. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;:<.
?asilescu. I. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;9:.
@eculiasa ?. 8 Micarea autovehiculelor) =d. Poliro! Iai) -;;2.
Tema 6 8 Sta&ilitatea autovehiculelor pe ro#i.
7.-. Sta&ilitatea lonitudinal a autovehiculelor pe ro#i.
7./. Sta&ilitatea transversal a autovehiculelor pe ro#i.
7.0. Sta&ilitatea !icrii rectilinii a autovehiculelor pe ro#i.
>i&liora"ie:
Untaru (. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;:<.
?asilescu. I. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;9:.
@eculiasa ?. 8 Micarea autovehiculelor) =d. Poliro! Iai) -;;2.
Tema 7 8 *onsu!ul de co!&usti&il a autovehiculului.
>i&liora"ie:
Untaru (. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;:<.
?asilescu. I. 8 (ina!ica autovehiculelor) =d. (idactic i pedaoic) >ucureti) -;9:.
@eculiasa ?. 8 Micarea autovehiculelor) =d. Poliro! Iai) -;;2.
Tema 8 8 A!&reia1e !ecanice:
:.-. Principiul de "unc#ionare al a!&reia1elor !ecanice cu "ric#iune) cu discuri.
:./. Func#ionarea a!&reia1ului $n ti!pul de!ara1ului autovehiculului.
:.0. *onstruc#ia ele!entelor co!ponente ale a!&reia1elor !ecanice cu disc de
"ric#iune.
3
:.2. *alculul a!&reia1ului !ecanic de "ric#iune) cu discuri.
>i&liora"ie:
Fr#il) Gh.) -;99. *alculul i construc#ia auto!o&ilelor. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti.
+oca) +.) /<</. Autovehicule rutiere i tractoare 5vol. I6. =dit. A*utia PandoreiB) ?aslui.
Tema 9 8 *utii de viteze:
;.-.*utii de viteze !ecanice) $n trepte) cu ar&ori cu a'e "i'e:
;.-.-. Solu#ii pentru cuplarea treptelor de vitez
;.-./. Sche!e de oranizare a !ecanis!ului reductor.
;.-.0. Siste!e de ac#ionare ale cutiilor de viteze.
;.-.0. *alculul cutiilor de viteze !ecanice) $n trepte.
;./. *utii de viteze continue:
;./.-. *utii de viteze continue cu variator de tura#ie cu "ric#iune.
;././. *alculul cutiilor de viteze continue.
>i&liora"ie:
*iolan) Gh.) -;;:. *utii de viteze pentru auto!o&ile. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti
Ga"i#anu) M.) -;:-) -;:0. ,rane de !aini 5vol. I i II6. =dit. Tehnic) >ucureti.
Fr#il) Gh.) -;99. *alculul i construc#ia auto!o&ilelor. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti.
+oca) +.) /<</. Autovehicule rutiere i tractoare 5vol. I6. =dit. A*utia PandoreiB) ?aslui.
Untaru) M. a.a.) -;:-. (ina!ica autovehiculelor pe ro#i. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti.
Tema 10 8 Mecanis!e de direc#ie:
-<.-. @o#iuni privind vira1ul autovehiculelor.
-<./. Sta&ilizarea ro#ilor de direc#ie.
-<.0. *onstruc#ia !ecanis!elor de ac#ionare a direc#iei.
-<.2. *onstruc#ia trans!isiei direc#iei.
-<.3. Servo!ecanis!e de direc#ie.
>i&liora"ie:
Ghiulai) *.) ?asiliu) *h.) -;93. (ina!ica autovehiculelor =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti.
Fr#il) Gh.) -;99. *alculul i construc#ia auto!o&ilelor. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti
Mateevici) ?. .a.) -;:/. Auto!o&ile +,MA@ pentru transportul de !r"uri. =dit. Tehnic)
>ucureti.
Po#incu) Gh .a.) -;:<. Auto!o&ile. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti
Untaru) M. a.a.) -;:-. (ina!ica autovehiculelor pe ro#i. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti
Tema 11 8 Siste!e de "r%nare:
--.-. Fr%ne cu ta!&ur i sa&o#i interiori:
--.-.-. Tipuri de "r%ne cu ta!&ur i sa&o#i interiori.
--.-./. Sa&ot pri!ar) sa&ot secundar.
--./. Fr%ne cu disc) deschise.
--.0. *onstruc#ia i calculul !ecanis!ului de ac#ionare al "r%nelor:
--.0.-. Ac#ionarea hidraulic a "r%nelor.
--.0./. Ac#ionarea pneu!atic a "r%nelor.
--.2. (ispozitive pentru creterea e"icien#ei "r%nrii.
>i&liora"ie:
Fr#il) Gh.) -;99. *alculul i construc#ia auto!o&ilelor =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti
Mateevici) ?. .a.) -;:/. Auto!o&ile +,MA@ pentru transportul de !r"uri. =dit. Tehnic) >ucureti.
Tema12 8 Metodica i didactica specialit#ii
-/.-. Procesul de $nv#!%nt i didacticile de specialitate.
-/./. Fec#ia 8 "or!a de &az a des"urrii siste!ului de $nv#!%nt: cerin#e
didactice) tipuri de lec#ii) structura !etodic a unui tip de lec#ie.
-/.0. Metode i procedee didactice.
-/.0.-. Metoda de!onstra#iei utilizat ca procedeu didactic $n predarea
disciplinelor tehnice.
-/.0./. Folosirea !etodei !odelrii $n predarea4$nv#area disciplinelor de
specialitate.
-/.2. Proiectarea activit#ii didactice i o&iectivele ur!rite pe parcursul des"urarii
acesteia. ='e!ple de o&iective pentru o te! la aleere) din do!eniul de
co!peten#.
>i&liora"ie:
Pur#uc (.) -;;7. Metode de instruire "or!ativ speci"ice disciplinelor tehnice. =d. Spiru Garet) Iai.
4
,nu P.) Fuca *.) /<</. (idactica specialit#ii 5pentru disciplinele tehnice i tehnoloice6. =d.
Univ.Tehnice Iai.
@eacu I.) -;;;. Instruire i $nv#are. =dit. (idactic i Pedaoic) >ucureti
Tema 13 8 For!ula constructiv4"unc#ional a !otorului. Pre!ise de proiectare.
-0.-Structura constructive a !otorului.
-0.0Sta&ilirea "or!ulei constructive4"unc#ionale a !otorului.
-0.0Si!ilitudinea !otoarelor.
-0.2Particularit#i ale calculului oranelor !otoarelor.
-0.3(irec#ii !oderne $n proiectarea !otoarelor.
>i&liora"ie:
Gaiinschi) +.) Ctreanu) Gh.) Motoare cu ardere intern. *onstruc#ie i calcul. ?ol. I) =d. AGh.
AsachiB -;;3) Iai.
Gaiinschi) +.) Movileanu) G.) Motoare cu ardere intern. *alculul ter!ic. =d. Spanda) Iai) /<<<.
Motoc) I.) Popescu) I.) Auto&uze cu !otoare diesel orizontale. =d. Tehnic) >ucureti) -;9;.
Tema 148 *onstruc#ia i calculul pistonului i a se!en#ilor.
-2.-. *o!ponen#. Func#iuni. *ondi#ii enerale.
-2./. Analiza "unc#ional i !ateriale.
-2.0. *onstruc#ie.
-2.2. *alcul.
>i&liora"ie:
A&itncei) (.) .a.) Motoare pentru autovehicule i tractoare. =d. Tehnic) >ucureti) -;9:.
>#a) @.) .a.) Motoare ter!ice) =d. (id. i Pedaoic) >ucureti) -;9;.
Gaiinschi) +.) Ctreanu) Gh.) Motoare cu ardere intern. *onstruc#ie i calcul. ?ol. I) =d. AGh.
AsachiB -;;3) Iai.
Tema 15 8 *onstruc#ia i calculul &ol#ului i a &ielei:
-3.-. *ondi#ii "unc#ionale.
-3./. Materiale utilizate.
-3.0. *onstruc#ie i !onta1.
-3.2. *alcul.
>i&liora"ie:
A&itncei) (.) .a.) Motoare pentru autovehicule i tractoare. =d. Tehnic) >ucureti) -;9:.
>#a) @.) .a.) Motoare ter!ice) =d. (id. i Pedaoic) >ucureti) -;9;.
Gaiinschi) +.) Ctreanu) Gh.) Motoare cu ardere intern. *onstruc#ie i calcul. ?ol. I) =d. AGh.
AsachiB -;;3) Iai.
Tema16 8 *onstruc#ia i calculul instala#iilor de unere i rcire
-7.-. Procedee de unere i rcire.
-7./. Siste!e de unere. *alculul instala#iei de unere.
-7.0. Instala#ia de rcire cu lichid.
-7.2. Instala#ia de rcire cu aer.
-7.3. Instala#ia de rcire co!&inat.
-7.7. *alculul instala#iei de rcire.
>i&liora"ie:
A&itncei) (.) .a.) Motoare pentru autovehicule i tractoare. =d. Tehnic) >ucureti) -;9:.
>#a) @.) .a.) Motoare ter!ice) =d. (id. i Pedaoic) >ucureti) -;9;.
Gaiinschi) +.) Ctreanu) Gh.) Motoare cu ardere intern. *alcul i construc#ie. ?ol. II) =d. ShaDti
-;;9) Iai.
Motoc) I.) Popescu) I.) Auto&uze cu !otoare diesel orizontale. =d. Tehnic) >ucureti) -;9;.
Tema17 - Instalatia de cli!atizare si de incalzire a unui autovehicul rutier:
-9.-#Functionare a instalatiei de re"rierare: principii de ter!odina!ica) "unctionare)
ele!ente
co!ponente) sche!a electrica de principiu) intretinerea circuitului de re"rierare) de"ecte si
!od de
re!ediere.
-9./4Instalatia de incalzire: surse de caldura) "unctionare) co!ponente) alte siste!e de
incalzire
reulatorul de te!peratura: de ce este necesarJ) locul sau in instalatia de cli!atizare)
"unctionare la
cli!atizare si la distri&utia aerului in interiorul autovehucului pentru rei!ul de incalzire si de
racire.
5
>i&liora"ie:
-. ?.*osoroa&a. *o!presoare de aer cu piston. =ditura Tehnica >ucuresti -;72.
/. M. *hedot. (.Perrier) P.Sevot. *li!atisation et *hau"ae du ?ehicule. Fonctione!ent et
Maintenence.(elta Press-;;9.
Tema18 -Incarcatorul "rontal cu cupa :
-:.- 4 Alcatuirea si calculul incarcatoarelor "rontale cu cupa: cupa) &ratul) siste!ul de
&asculare a cupei)siste!ul de ridicare a &ratului.
-:./ 4 (eter!inarea para!etrilor "unctionali: de tractiune) de patinare) caracteristica de
tractiune) reutatea utila1ului) capacitatea de ridicare)conditii de sta&ilitate in ti!pul
lucrului.
>i&liora"ie:
-.St. Mihailescu)P.>ratu) ?.Goran) St. Ara!a. Masini de *onstructii.?ol.I) II) III)E. =ditura Tehnica
>ucuresti -;:2.
/. Mircea Ala!oreanu) Fiviu *o!an) Ser&an @icolescu. Masini de +idicat. ?ol I. =ditura Tehnica
>ucuresti -;;7.
0. I.?ita) F. Sar&u) T. @uteanu) *. Ale'andru. Masini de +idicat in *onstructii. ='ploatare.
Intretinere.+eparatii. =ditura Tehnica >ucuresti -;:;:.
2. (aniela ?asiliu) @icolae ?asiliu) Ilie *atana. Trans!isii Gidraulice si =lectrohidraulice. ?ol. I
=ditura Tehnica >ucuresti -;::.
3. +adu +osca . Actionari hidraulice si pneu!atice. =ditura Ion Ionescu de la >rad. Iasi /<<<.
7. (u!itru >ar&osu) ?alentin ?. Tcacenco. ?entilatoare.
*onstructie)Utilizare)='ploatare)Intretinere.=ditura Tehnica >ucuresti -;;:.
9. PatriD >eneteau) Francis =snault. GidrostatiHue -. Trans!ission de puissance . *ous et
applications.(unod. Paris -;;9.
:. PatriD >eneteau) Francis =snault. GidrostatiHue / GIdrodIna!iHue. Trans!ission de
puissance . *ous et applications.(unod. Paris -;;9.
Tema19Auto!acarale cu actionare !ecanica:
-;.- 4 Mecanis!ele actionarii !ecanice a !acaralei)
-;./ 4 =le!ente de "rinare ) &locare ) cuplare si control a !iscarilor de lucru)
-;.0 4 (ispozitive de siuranta la suprasarcini si la capt de curse de lucru)
-;.2 4 *alculul oranoloic al cirliului de !acara)
-;.3.4 *alculul de tractiune al ca&lurilor de ridicare a sarcini utile a auto!acaralei.
19 -;.7. 4 Sche!a de ansa!&lu a actionarii !ecanice a auto!acaralei .
-;.9. 4 Mecanis!ul de calare al auto!acaralei pe perioada de ridicare4deplasare a sarcinii
utile.
>i&liora"ie:
-. St. Mihailescu)P.>ratu) ?.Goran) St. Ara!a. Masini de *onstructii.?ol.I) II) III)E. =ditura Tehnica
>ucuresti -;:2.
/. Mircea Ala!oreanu) Fiviu *o!an) Ser&an @icolescu. Masini de +idicat. ?ol I. =ditura Tehnica
>ucuresti -;;7.
0. I.?ita) F. Sar&u) T. @uteanu) *. Ale'andru. Masini de +idicat in *onstructii. ='ploatare.
Intretinere.+eparatii. =ditura Tehnica >ucuresti -;:;:.
2. (aniela ?asiliu) @icolae ?asiliu) Ilie *atana. Trans!isii Gidraulice si =lectrohidraulice. ?ol. I
=ditura Tehnica >ucuresti -;::.
3. +adu +osca . Actionari hidraulice si pneu!atice. =ditura Ion Ionescu de la >rad. Iasi /<<<.
7. (u!itru >ar&osu) ?alentin ?. Tcacenco. ?entilatoare.
*onstructie)Utilizare)='ploatare)Intretinere.=ditura Tehnica >ucuresti -;;:.
9. ?.*osoroa&a. *o!presoare de aer cu piston. =ditura Tehnica >ucuresti -;72.
:. PatriD >eneteau) Francis =snault. GidrostatiHue -. Trans!ission de puissance . *ous et
applications.(unod. Paris -;;9.
;. PatriD >eneteau) Francis =snault. GidrostatiHue / GIdrodIna!iHue. Trans!ission de
puissance . *ous et applications.(unod. Paris -;;9.
Tema 20 8 Procesul de $nv#!%nt i o&iective ur!rite $n procesul de $nv#!%nt. caracteristicile
procesului de $nv#!%nt
/<.- Procesul de $nv#!%nt 8 o&iect de studiu al didacticii
/<./ (idactica special 8 !etodica predrii disciplinei Maini i echipa!ente ter!ice
/<.0. Tipuri de de!ersuri $n proiectarea instruirii.
/<.2. ,&iectivele ur!rite $n procesul de $nv#!%nt
/<.3. Proiectarea curriculu!4ului $n liceul tehnoloic 5co!peten#e enerale i speci"ice6.
6
>i&liora"ie: -. ,nu P.) Fuca *. 4 (idactica specialit#ii 5pentru discipline tehnice6) =d. U.T.
"Gh.Asachi")
Iai) /<</.
/. Ionescu) M.+. 5coord.6) (idactic !odern) =d. (acia) *lu14@apoca) -;;3.
0. K K K M=* 8 *onsiliul @a#ional pentru *urriculu! @a#ional. Planuri 8 cadrul pentru
$nv#!%ntul preuniversitar) >ucureti) -;;;.
Tema 21 8 Metode de do&%ndire) veri"icare i evaluare a cunotin#elor
/-.-. For!e de e'punere ver&al a cunotin#elor. *onversa#ie.
/-./. Lnv#rea prin descoperire .
/-.0. Pro&le!atizarea. Fie de lucru pro&le!atizate.
/-.2. +ezolvare de e'erci#ii i pro&le!e.
/-.3. Mocurile didactice.
/-.7. Metoda de!onstra#iei.
/-.9. Activitatea de la&orator i atelier.
/-.:. Instruirea prora!at.
/-.;. @ecesitatea veri"icrii i evalurii cunotin#elor.
/-.-<. For!e i !etode de evaluare.
/-.--. Teste de veri"icare.
/-.-/. Metode alternative de evaluare 5re"erate) porto"oliul6.
/-.-0. Func#iile aprecierii colare.
>i&liora"ie: -. ,nu P.) Fuca *. 4 (idactica specialit#ii 5pentru discipline tehnice6) =d. U.T.
"Gh.Asachi")
Iai) /<</.
/. Pur#uc) (. 4 Metode de instruire "or!ativ speci"ice disciplinelor tehnice) =d.
"Spiru
Garet") Iai) -;;7.
0. *erhit. I.) Metode de $nv#!%nt) =d. (idactic i Pedaoic) >ucureti) -;77
2. *uco) *.) =valuarea rezultatelor colare) $n NPsihopedaoie 4 pentru e'a!enul
de
de"initivat i radul IIB) =d. Spiru Garet) Iai) -;;2.
3. Ionescu) M.+. 5coord.6) (idactic !odern) =d. (acia) *lu14@apoca) -;;3.
Tema 22 8 Mi1loace de $nv#!%t.
//.-. Func#iile didactice ale !i1loacelor de $nv#!%nt.
//./. *riterii de concepere i realizare.
//.0. Tipuri de !i1loace de $nv#!%nt: !i1loace audio4vizuale) diapozitive i "il!e)
televiziunea
colar etc.
//.2. *a&inetul !etodic) la&oratorul i atelierul de instruire practic.
>i&liora"ie: -. Pur#uc) (. 4 Metode de instruire "or!ativ speci"ice disciplinelor tehnice) =d.
"Spiru
Garet") Iai) -;;7.
/. Mucica) T. 5coord.6) 4 Lndru!ar !etodic pentru "olosirea !i1loacelor de
$nv#!%nt) =d.
(idactic i Pedaoic) >ucureti) -;:/.
Tema 23 8 Fec#ia 8 "or! de &az a des"urrii procesului de $nv#!%nt
/0.-. *erin#e didactice pentru !odernizarea lec#iei.
/0./. Tipuri de lec#ii. *lasi"icare i structur.
/0.0. Fec#ia de do&%ndire de noi cunotin#e.
/0.2. Fec#ia de "or!are a deprinderilor de !unc.
/0.3. Fec#ia de recapitulare.
/0.7. Proiectarea de!ersului didactic) cu e'e!pli"icri.
>i&liora"ie: -. ,nu P.) Fuca *. 4 (idactica specialit#ii 5pentru discipline tehnice6) =d. U.T.
"Gh.Asachi")
Iai) /<</.
/. Pur#uc) (. 4 Metode de instruire "or!ativ speci"ice disciplinelor tehnice) =d.
"Spiru
Garet") Iai) -;;7.
0. Ionescu) M.+. 5coord.6) (idactic !odern) =d. (acia) *lu14@apoca) -;;3.
Tema 24 8 Pretirea pro"esorului pentru activitatea la catedr.
/2.- Pretirea pro"esional i psihopedaoic.
/2./. Pretirea lec#iilor i plani"icarea activit#ii didactice.
7
/2.0. Pro"esorul diriinte.
/2.2. Practica pedaoic.
>i&liora"ie: -. ,nu P.) Fuca *. 4 (idactica specialit#ii 5pentru discipline tehnice6) =d. U.T.
"Gh.Asachi")
Iai) /<</.
Iai) !artie /<<0
Autorii prora!ei:
Pro". dr.in. +adu GAIGI@S*GI
Pro". dr.in. (an4Spiridon4*ristian (AS*AF=S*U
*on". dr.in. +adu +,S*A
Se" Fuc. dr.in. Ioan (AMIA@
8