Sunteți pe pagina 1din 1

nregistrat sub nr. ....... din......./......../ 20.....

La compartimentul de specialitate al autoritilor administraiei publice locale din raza administrativ teritoriala unde se afla situate terenurile.
Funcionarul Public.................................
S.S. ..........................................
Rol Nominal Unic nr. ...........................

Model 2006 ITL - 011

DECLARAIE FISCAL pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren n cazul PERSOANELOR JURIDICE,


datorat n temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare
Subsemnatul......................................................................, identificat prin actul de identitate................., seria.........., nr. ................................. i codul numeric
personal .............................................................,domiciliat n ROMNIA /............................, judeul............................, codul potal....................., municipiul/oraul/comuna..............................
satul/sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., bl. ..........., sc. ........, et. ......., ap. ........, n calitate de reprezentant al..............................................., Codul de
identificare
fiscal.............................,
jude..................loc............................cod
potal.......................sector.....str.
.......................................................nr.
.....,
bloc......scara......etaj......ap....tel. ................................fax............................., adres de e-mail.........................................., nregistrat la registrul comerului...........................la nr. ...........................,
cont IBAN ............................................, deschis la............................................., declar c:

Nr.
Crt.

Parcela/ adresa unde


este situat terenul

Intravilan(I) Extravilan(E)

1.ncepnd cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosin un teren situat n
comuna/oraul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. .........................................., nr. ..........., nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL ...........,
VOL ........., POZIIA NR..................,
2.ncepnd cu data de...../........... 20..... prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosin un teren situat n
comuna/oraul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20...../ 20..., TIPUL ...........,
VOL. ........, POZIIA NR..................,
3.ncepnd cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosin un teren situat n
comuna/oraul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20...../ 20.....,
TIPUL ...........,VOL. ........, POZIIA NR..................
4.ncepnd cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosin un teren situat n
comuna/oraul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL
...........,VOL. ........,POZIIA NR..................
5.ncepnd cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosin un teren situat n
comuna/oraul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str.........................................., nr. ..........., nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL
...........,VOL. ........,POZIIA NR..................
Suprafaa terenului, pe categorii de folosin, n m2
Terenuri cu
construcii

Vie
Arabil

Liber

Ocup

Pune

Fnea

Livad

Pune

Pn n 20 Peste
Intrat pe Neintrat pe Intrat pe Intrat pe
de ani/cu rol 20 de
rod
rod
rod
rod
de protecie
ani

Terenuri cu ape
Cu amenajare
piscicol

Fr amenajare
piscicol

Drumuri i ci
ferate
Liber

Ocup

Terenuri
neproduct.

Rang
localit

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren n cot de........., n calitate de................................ conform documentelor anexate...............................................................
Prin semnarea prezentei am luat la cunotin ca declararea necorespunztoare a adevrului se pedepsete conform legii penale, cele declarate fiind corecte i complete.

Data...................

Director P.J.
...........................................................................,
(prenumele, numele i semntura)

ef compartiment contabil,
.................................................... ......................................................
(prenumele, numele i semntura)

ZONA