Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

JUDETUL VASLUI
PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI
Nr. din.

SE APROBA,
PRIMAR

CERERE
pentru acordarea alocatiei pentru copiii nou nascuti
Subsemnatul (a) ..
domiciliat (a) in localitatea judetul Vaslui, posesoare al
al B.I. (C.I.) seria...........nr.........................eliberat de Politia...........................
la data de ..............................................CNP.....................................................
in calitate de reprezentant legal, va rog sa-mi aprobati acordarea alocatiei
pentru copiii nou nascuti.
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 416/2001,
solicit acordarea alocatiei pentru copiii nou nacuti pentru cea de-a .................
nastere, care a avut loc la data de .............................(ziua, luna, anul), iar
copilul a fost inregistrat in registrul starii civile (comuna, oras, municipiul)
...................................., sub numele de .............................................................
cu certificatul de nastere seria........... nr....... CNP......................................
Anexez alaturat copie de pe certificatul de nastere a copilului nou
nascut si ale copiilor nascuti anterior.
Declar pe propria raspundere conform prevederilor art. 44 alin. 5 din
Legea nr. 416/2001 ca rangul copilului nou nascut este............................

Data..................................

Semnatura

DECLARATIE
Subsemnata ...................................................................cu domiciliul in
localitatea..............strada.....................................................nr.......bl......sc......
et....apt......judetul.......................CNP.................................................posesor
al actului de identitate seria............nr.........................in conformitate cu
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si cunoscand pevederile
art. 292 din Codul Penal cu privire la fals in declaratii, declar pe propria
raspundere ca rangul copilului nou- nascut .....................................................
la data de ............................, cu CNP.....................................este........(se va
completa 1,2,3 sau 4, dupa caz).
Data
..............................

Semnatura
.......................................