Sunteți pe pagina 1din 3

T 2 : CALITATEA IN EDUCATIE

TERMENI/CONCEPTE
CALITATEA: (cf. CNCP) = nivelul de satisfactie pe care-l ofera eficacitatea ofertei
educationale din domeniul ina!aman!ului"formarii profe#ionale $ niel #!a%ili! prin a!in&erea unor
#!andarde ceru!e #i a unor re'ul!a!e e(celen!e #olici!a!e #i la care con!ri%uie par!icipan!ii la proce#ul de
ina!are #i ceilal!i fac!ori in!ere#a!i.
CONTROLUL CALITATII include activitatile opera!ionale de#fa#ura!e pt. indeplinirea cerintelor
de calitate prin re&lemen!area performan!elor) e un proce# de mentinere a standardelor$ nu de creare a
ace#!ora
AI!URAREA CALITATII - include procesele planificate si sistematice nece#are asi"urarii unui
"rad adecvat de incredere ca ofer!a educa!ionala a #a!i#face cerin!ele de cali!a!e nece#are
- #un! activitati de asi"urare a cali!a!ii$ nu controlea#a in mod direc!
cali!a!ea -* implica de o%icei AUTOE$ALUAREA or&ani'a!iei pe %a#a unor standarde presta%ilite
- prin urmare$ ace#!e ac!ii!a!i sta%ilesc capacitatea or"ani#atiei de
a furni#a calificari profesionale la un anumit standard
Cali!a!ea e le&a!a de alorile #i a#!ep!arile a & "rupuri ppale de u!ili'a!ori:
'. participantii la procesul de invatare
(. an"a)atorii
&. societatea in "eneral
AI!URAREA CALITATII E*UCATIEI
e reali'a!a prin!r-o #erie de actiuni de de#voltare a capacitatii institutionale de ela%orare /
planificare / implementare de pro"rame de studiu prin care #e formea'a increderea
%eneficiarilor ca or&ani'a!ia furni'oare de educa!ie #a!i#face #!andardele de cali!a!e
e+prima capacitatea unei or". furni#oare de a oferi pro"rame de educatie in conformitate cu
standardele cerute
METO*OLO!IA AI!URARII CALITATII IN E*UCATIE
- #e %a'ea'a pe relatiile ce #e #!a%ile#c in!re urma!oarele COMPONENTE,
'. criterii
(.standarde si standarde de referinta
&.indicatori de performanta
-. calificari
PROCEE prin care e asi"urata cali!a!ea in educa!ie:
a. planificarea si reali#area efec!ia a re#ultatelor a#!ep!a!e ale ina!arii
%. monitori#area re#ultatelor
c. evaluarea interna a re#ultatelor
d. evaluarea e+terna a re#ultatelor
e. im%unatatirea con!inua a re#ultatelor in educa!ie
Componen!ele #i proce#ele de a#i&urare a cali!a!ii precum #i rela!iile din!re ele se diferentia#a in
func!ie de:
+. nivelul de ina!aman!$ #i$ dupa ca' al calificarii
2. tipul or"ani#atiei furni'oare de educa!ie
&. tipul de pro"ram de studii
1
MANA!EMENTUL CALITATII - asi"ura calitatea pro"ramelor de ina!are #i promovea#a
im%unatatirea continua
Responsa%ilitatile mana"ementului
+. eficacitate in ceea ce prie#!e cali!a!ea " de'ol!area curriculumului ina!arii
2.spri)ina ac!i" #e implica direc! in de'ol!area #i a#i&urarea cali!a!ii pro&ramelor de ina!are
,. cunoaste nevoile si asteptarile facorilor in!ere#a!i in!erni"e(!erni
-.de'ol!a #i men!ine parteneriate eficien!e cu fac!ori e(!erni in!ere#a!i
Mana"ementul resurselor .fi#ice/umane/
+. or&. ofera eleilor un mediu #i&ur"armonio#
2. spatii de ina!are ec.ipa!e adeca! ce ra#pund neoilor indiiduale"colec!ie
,. resurse/metode de predare ce permi! acce#ul"par!iciparea ac!ia a !u!uror eleilor
-. personal an&a/a! dupa cri!erii clare de recru!are #i #elec!ie
0. pro"rame de ini!iere"formare con!inua
Proiecte si de#voltare,
+. or&. e receptiva la neoile indii'ilor$ a&en!ilor economici #i comuni!a!ii (fac!ori in!ere#a!i
e(!erni) dar #i la neoile eleilor (fac!ori in!ere#a!i in!erni)
2. preocupa!a de proiectarea si de#voltarea unor pro"rame de studiu care #a ra#punda neoilor
fac!orilor in!ere#a!i$ pro&rame cu carac!er de includere #ociala$ a#i&urand acce#ul #i e&ali!a!ea
#an#elor p!. elei
MECANIME *E AI!URARE A CALITATII LA NI$ELUL COLII
I. la nielul fiecarei or&ani'a!ii 1 Comisia pt evaluarea si asi"urarea calitatii = ,-2 mem%ri $
condu#a de conducatorul or". #au de un coordonator de#emna! de el
- componenta:nr rela!i e&al: a. repr. ai corpului profesoral
%. repr. ai parintilor (pre#c$#c$&imn) "elevilor(prof$lic$po#!lic)
c. repr. ai Consiliului Local
(or&. ela%orea'a"adop!a #!ra!e&ia #i re&ulamen!ul de func!ionare a Comi#iei)
- conduca!orul or&ani'a!iei e#!e direc! re#pon#a%il de cali!a!ea educa!iei furni'a!e
II. Cadrul National de Asi"urare a Calitatii .CNAC/ 1 in cf. cu Cadrul Comun de A#i&urare a
Cali!a!ii in E3P
III.ARACIP 1 in#!i!u!ie pu%lica in #u%ordinea 4ECT reali'ea'a:
a. evaluarea e+terna a cali!a!ii educa!iei oferi!e de in#!. de in. preunier#i!ar #i de al!e
or&ani'a!ii furni'oare de educa!ie
%. autori#area 0 acreditarea si evaluarea periodica a uni!a!ilor de in. preunier#i!ar
ACTI$ITATI ARACIP,
+. evaluare/acreditare a furni'orilor de educa!ie din in. preunier#i!ar
2. efec!uea'a (pe %a'e con!rac!uale) la #olici!area mini#!rului$ evaluarea calitatii educatiei din
in. preunier#i!ar
,. reali'ea'a(cu I56-urile #i direc!iile de re#or! din 4ECT) activitati de monitori#are /control
a calitatii
-. efec!uea'a(cel pu!in + da!a la , ani) evaluarea or&. furni'oare de educa!ie acredi!a!e
0. propune MECT infiintarea/acreditarea (prin ordin) a inst. de in. preuni. p! fiecare nivel de
invatamant0pro"ram de studii si calificare profesionala(dupa ca')
2
7. ela%orea#a, a. #!andardele$ #!andardele de referin!a #i indica!orii de performan!a
%. me!odolo&ia de ealuare"acredi!are
c. manuale de ealuare in!erna a cali!a!ii
d. &.iduri de %une prac!ici
e. rapor! anual(propria ac!ii!a!e)
f. anali'e de #i#!em a#upra cali!a!ii in. preuni. in 8omania
&. recomandari de im%una!a!ire a cali!a!ii
.. codul de e!ica profe#ionala a e(per!ilor in ealuare"acredi!are
I9. Autoevaluarea 1 rol cen!ral in proce#ul de a#i&urare a cali!a!ii ofer!ei de E3P #i are mul!iple
%eneficii p! elei$ an&a/a!ori$ au!ori!a!i pu%lice ca! #i p! furni'orii E3P
P! elei:
#!andarde ridica!e p! ina!area indiiduala
capaci!a!e de ocupare a unui loc de munca
e&ali!a!ea #an#elor
%una informare priind ofer!a educa!ionala
implicare ac!ia in proce#ul de ina!are
re#pon#a%ili'are priind propria eolu!ie
#a!i#fac!ie cu priire la re'ul!a!e
P!. an&a/a!ori:
nr. mare de an&a/a!i cu compe!en!e #olide
cre#!e nielul de compe!en!a al an&a/a!ilor
apor! la profi!a%ili!a!ea or&ani'a!iei
incredere in cali!a!ea ina!aman!ului
P!. au!ori!a!i:
a%ili!a!i #pori!e"cre#!erea #an#elor de an&a/are
compe!en!e de %a'a mai %une
niel ridica! al a%ili!a!ilor p! a!ra&erea ine#!i!iilor in!erne
incredere in cali!a!ea ina!aman!ului
P!. furni'orii E3P
informa!ii priind %une prac!ici #i e(perien!e de #ucce#
compara!ia cu al!i furni'ori E3P
incredere in propria ofer!a #i capaci!a!e
con!ri%u!ie la de'ol!area comuni!a!ii locale #i la de'ol!area re&ionala
le&i!imi!a!e #i recunoa#!ere #pori!a
3