Sunteți pe pagina 1din 41

FIA FIA - - ANALIZA PRIN INJECTIE IN FLUX ANALIZA PRIN INJECTIE IN FLUX

SIA SIA - - ANALIZA PRIN INJECTIE SECVENTIALA ANALIZA PRIN INJECTIE SECVENTIALA
SISTEME DE ANALIZA IN FLUX
Analiza Probelor Biologice Curs 11
FIA
FIA

DEFINITII
DEFINITII
DEFINITIA DEFINITIA ( (ACADEMICA ACADEMICA) ): : informatiile informatiile furnizate furnizate
de un gradient de de un gradient de concentratie concentratie format format intr intr- -o o zona zona
injectata injectata, , bine bine definita definita a a fluxului fluxului, , dispersat dispersat intr intr- -
un un curent curent continuu continuu, , nesegmentat nesegmentat al al unui unui
purtator purtator. .
DEFINITA (PRACTICA): DEFINITA (PRACTICA): o o tehnologie tehnologie analitica analitica
simpla simpla si si multivalenta multivalenta pentru pentru analize analize chimice chimice
umede umede automatizate automatizate, , bazata bazata pe pe manipularea manipularea
fizica fizica si si chimica chimica a a unei unei probe probe dispersate dispersate intr intr- -o o
zona zona, , formata formata prin prin injectia injectia probei probei intr intr- -un un curent curent
purtator purtator, fluid , fluid si si detectat detectat in in aval aval. .
DIAGRAMA FIA
DIAGRAMA FIA
ANALIZA PRIN INJECTIE IN FLUX
ANALIZA PRIN INJECTIE IN FLUX
COMPONENTE: COMPONENTE:
1. POMPA: 1. POMPA:
2. 2. DETECTOR: DETECTOR:
3. TUB INGUST, PERFORAT; 3. TUB INGUST, PERFORAT;
4. VALVA DE INJECTIE. 4. VALVA DE INJECTIE.
ATRIBUTE: ATRIBUTE:
1) 1) principii principii fundamentale fundamentale
usor usor de de inteles inteles si si de de
implementat implementat; ;
2) 2) aparate aparate si si instrumente instrumente
usor usor de de asamblat asamblat si si
manipulat manipulat; ;
3) 3) automatizare automatizare manuala manuala a a
multor multor procese procese analitice analitice
chimice chimice umede umede. .
Analizaprin injectie in flux
Principii
FIA se bazeaz pe introducerea/injectarea unui eantion de lichid ntr-un flux
al operatorului de transport n micare non-segmentata a unui lichid adecvat.
Schema unui sistem simplu de injecie a fluxului este alctuit din:
- o pomp (P);
- - un dispozitiv de injectare (V
i
);
- o bobin de tuburi, de asemenea, numita bobina de reacie (RC);
- un nregistrator, care nregistreaz semnalele tipice FIA.
(a) Diagrama unui sistem FIA. (b) ieirea de inregistrare tipica. P - pompa; V - dispozitiv de injectare;
RC - reactor (bobina de reacie); D - detector; C - operator de transport; S - proba; R - reactiv; W - deeuri;
H - nlimea picului; T - timp de reziden; t
b
- limea picului, timp n care zona de prob trece prin celula-
flux.
Diagrame schematice a tehnicilor FIA de gradient. (a) gradient de diluie. Picuri nregistrate pentru concentraii
diferite ale unei probe de vopsea, concentratia cea mai mare fiind una de 1%; t
1...4
- timpi diferiti de ntrziere; curbele de
calibrare. (b) Gradient de calibrare. concentraii diferite injectia unei solutii de vopsea corespunztoare la intervalele
diferite, t
1...4
, pe picuri dintre cele mai concentrate. (c) FIA curgere-oprire: a - pompare continuua; b, c, d- curbele vitezei de
reacie nregistrate pentru diferite intervalele.
Principiul gradientului de dilutie se bazeaz pe selectarea pentru orice punct de
msurare, altele dect picul maxim (figura a).
Tehnica gradientului de calibrare este o extensie a unei descrieri de mai sus (figura
b). Abordarea FIA a fluxului- oprit se bazeaz pe o combinaie de msurri curgere-
oprire i a gradientului de dilutie (figura.c).
Cea mai important caracteristic a FIA care o difereniaz de alte tehnici cu
flux continuu este gradientul de concentraie bine-definit format atunci cnd un analit
este injectat n fluxul de transport.
Determinare cinetica
ETAPELE FIA
ETAPELE FIA
1. 1. PREPARAREA PROBELOR PREPARAREA PROBELOR: : proba proba este este masurata masurata si si
injectata injectata in in curentul curentul purtator purtator fluid fluid prin prin valva valva de de
injectie injectie. .
Calitatile Calitatile unei unei valve valve: : - precizie;- schimbarea rapida a
sensului;- limite de presiune (cca. 100 psi);- abilitatea
de a injecta volume mici de proba.
2. 2. PROCESAREA PROBEI PROCESAREA PROBEI ETAPA CHEIE ETAPA CHEIE: :
transformarea analitului intr-o specie masurabila de
detector, a carei concentratie poate fi manipulata intr-
un interval compatibil cu detectorul.
Dilutia Dilutia: : 1. 1. dispersia dispersia; ;
2. 2. dilutia dilutia electronica electronica; ;
3. 3. prepararea prepararea pe pe zone; zone;
4. camera cu gradient; 4. camera cu gradient;
5. 5. dispozitive dispozitive de de prepararea prepararea membranelor membranelor (MSD (MSD). ).
3. 3. DETECTIA: analitul genereaza un pic-semnal, folosit
pentru a cuantifica compusul care trebuie determinat.
DISPERSIA
DISPERSIA
Proces complex, definit ca un amestec dinamic si Proces complex, definit ca un amestec dinamic si
reproductibil de probe cu un reactiv si/sau purtator, reproductibil de probe cu un reactiv si/sau purtator,
datorat modelelor debitului, creat de dinamica datorat modelelor debitului, creat de dinamica
fluidelor prin tubul ingust. fluidelor prin tubul ingust.
Tipuri Tipuri de de dispersie dispersie FIA/SIA: FIA/SIA:
1. axiala are loc in directia fluxlui si determina o dilutie si o
largire a picului mai mare decat cea radiala;
2. radiala este determinata de modelele fluxului/debitului in
curentul care circula normal in directia fluxului, datorita
acestuia avand loc o dilutie si o largire a picului minime.
Efectul Efectul geometriei geometriei reactorului reactorului asupra asupra dispersiei dispersiei: : este este
dramatic dramatic asupra asupra picului picului. .
DILUTIA ELECTRONICA
DILUTIA ELECTRONICA
DILUTIA ELECTRONICA DILUTIA ELECTRONICA
SIMPLA SIMPLA tehnica tehnica de de masurare masurare
a a semnalului semnalului analitic analitic inainte inainte de de
aparitia aparitia picului picului detectorului detectorului. .
Semnalul Semnalul este este masurat masurat la la picul picul
maxim (t maxim (t
1 1
). ).
Timpul Timpul masurarii masurarii semnalului semnalului
trebuie trebuie sa sa fie fie controlat controlat cu cu
precizie precizie pentru pentru ca ca aceasta aceasta
tehnica tehnica sa sa mearga mearga bine bine. .
DEZAVANTAJ DEZAVANTAJ: : datorita
erorilor inerente care apar la
masurarea semnalului (erori
datorate schimbarilor slabe in
pozitia picurilor), aceasta
tehnica este cea mai putin
precisa.
CAMERA CU GRADIENT
CAMERA CU GRADIENT
CAMERA CU GRADIENT CAMERA CU GRADIENT
dispozitiv dispozitiv simplu simplu pentru pentru
dilutia dilutia in FIA/SIA. Camera cu in FIA/SIA. Camera cu
gradient gradient este este un vas un vas mic mic de de
amestecare amestecare ( (volum volum de 1 de 1 mL mL
sau sau mai mai putin putin), cu o ), cu o bara bara
agitatoare agitatoare, o , o gura gura de de admisie admisie
si si una una de de evacuare evacuare pentru pentru
curentul curentul purtator purtator. .
PRINCIPIUL PRINCIPIUL - - proba proba este este
injectata injectata in in purtator purtator si si trece trece
printr printr- -o o dispersie dispersie larga larga, ,
deoarece deoarece se se amesteca amesteca cu cu cel cel
mai mai mare mare volum volum de de purtator purtator
in camera cu gradient. in camera cu gradient.
TIPURI DE MEMBRANE
TIPURI DE MEMBRANE
1. 1. MEMBRANELE POROASE MEMBRANELE POROASE transportul transportul
de de masa masa are loc are loc prin prin difuzia difuzia analitului analitului prin prin
pori pori. Se . Se folosesc folosesc membrane cu membrane cu analiti analiti
volatili volatili: NH : NH
3 3
, H , H
2 2
S S si si HCN. HCN.
2. 2. MEMBRANELE NEPOROASE MEMBRANELE NEPOROASE analitul analitul se se
dizolva dizolva in in membrana membrana si si difuzeaza difuzeaza prin prin
structura structura peretelui peretelui, , pana pana la la curentul curentul
receptor. receptor. Conditie Conditie: : analitul analitul trebuie trebuie sa sa aiba aiba
o o solubilitate solubilitate mai mai mare in mare in curentul curentul
receptor receptor decat decat in in membrana membrana. Tip de . Tip de
membrana membrana: : cauciucul cauciucul siliconic siliconic. .
3. 3. MEMBRANELE IONI CE MEMBRANELE IONI CE transportul transportul
ionic ionic misca misca analitul analitul de de- -a a lungul lungul
membranei membranei. . Membrana Membrana cea cea mai mai des des
folosita folosita este este NAFI ON ( NAFI ON (polimer polimer perfluoro perfluoro- -
hidrocarbonat hidrocarbonat cu cu grupe grupe de acid de acid sulfonic sulfonic), ),
care care transporta transporta cationii cationii mici mici, , monovalenti monovalenti: :
NH NH
4 4
+ +
si si H H
+ +
. .
DISPOZITIVE DE IMBOGATIRE A
DISPOZITIVE DE IMBOGATIRE A
Probei
Probei
in
in
Analit
Analit
Mini Mini- -coloana coloana este este instalata instalata
de de- -a a lungul lungul orificiilor orificiilor opuse opuse
unei unei valve de valve de injectie injectie cu 6 cu 6
orificii orificii. Se . Se pozitioneaza pozitioneaza
valva valva, , curentul curentul cu cu proba proba
curge curge prin prin coloana coloana pana pana la la
irosire irosire, , iar iar analitul analitul este este
antrenat antrenat pe pe coloana coloana. . Valva Valva
este este schimbata schimbata si si eluentul eluentul
curge curge prin prin coloana coloana, ,
antrenand antrenand analitul analitul ce ce curge curge
in in aval aval unde unde fuzioneaza fuzioneaza cu cu
un un curent curent de de reactiv reactiv pentru pentru a a
avea avea loc loc reactiile reactiile chimice chimice si si
detectia detectia. .
CHIMISMUL FIA
CHIMISMUL FIA
-
-
FIA CU UN SINGUR CURENT
FIA CU UN SINGUR CURENT
-
-
Un Un curent curent continand continand
reactivul reactivul este este pompat pompat
prin prin sistem sistem. Un . Un volum volum de de
proba proba este este injectat injectat in in
curent curent si si dispersia dispersia
determina determina amestecarea amestecarea
reactivului reactivului cu cu proba proba, ,
conducand conducand la la reactii reactii
intre intre analit analit si si reactiv reactiv in in
timp timp ce ce proba proba trece trece prin prin
reactor reactor si si apoi apoi prin prin
detector. detector.
515.4
(Master)
567.1
(Master)
Absorbance
Time (sec)
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
100200300400
A
0.5
1.5
516nm
567nm
0
2.0
TI ME, sec
FIA CU DOI CURENTI
FIA CU DOI CURENTI
Proba este injectata in
primul curent, continand
reactivul R1. Analitul
reactioneaza cu reactivul
generand un intermediar.
La amestecarea cu
curentul in aval,
intermediarul reactioneaza
cu reactivul R2, formand
produsul care este
masurat in detector.
EXEMPLU: determinarea
cianurii prin reactia Konig.
FIA CU TREI CURENTI
FIA CU TREI CURENTI
Proba este injectata intr-
un purtator ce contine
reactivul R1. Produsul
acestei reactii se
amesteca cu reactivul R2,
in aval pentru a forma un
al doilea intermediar.
Acest intermediar se
amesteca cu reactivul R3
in aval formandu-se
produsul final, ce este
masurat de detector.
EXEMPLU: determinarea
urmelor de amoniac.
Determinari multiple i tehnici multiple de detectare FIA
O tendin n FIA - sisteme de determinare-multipla i detectie-multipla.
Detectia - multipla poate fi efectuata succesiv, obinerea mai multor date ale
unui anumit parametru msurat, sau simultan, folosind un singur detector care
efectueaz msurri simultane la diferiti parametri de lucru a aparatului.
Schemele sistemelor FIA pentru tehnica multidetectie succesiva. (a) separarea zonei de injectat n
trei sub-zone egale, care ajung la detector dup diferite perioade de timp. Fiecare injecie produce 5 valori
de calibrare, 3 picuri (P
1
, P
2
, P
3
) i 2 jgheaburi (T
1
, T
2
). (b) Mai multe detectoare defazate n serie, rspunsul
lor fiind calculat de ctre un microprocesor. P - pompa peristaltica; V
i
- valva de injecie; RC - bobina de
reacie; D - detector; C - operator de transport; S - proba; R - reactiv, W - deeuri.
Analiza prin injecie secveniala (SIA) a fost propusa n
1990de J. Ruzicka i HG Marshall de la Universitatea din Washington, ca
o evoluie a procesului de analiz in flux.
Principii
Un design operaional multiplu pentru SIA. Inima sistemului este o valva de
selecie multi-port, folosit n locul unei valve de injecie convenionale, aceasta fiind
diferena principal ntre FIA i SIA
Diagrama unui sistem SIA. P - o singur linie reversibila (de nalt precizie bi-directionala)
pompa; HC - bobina de exploataie; Vp - valvp multi-port; D - detector; S - proba; R -
reactiv; St - soluie standard; W - deeuri.
COMPARATIE
COMPARATIE
1. FIA 1. FIA foloseste foloseste o o valva valva de de
injectie injectie, , pe pe cand cand SIA SIA foloseste foloseste
una una de de selectie selectie. .
2. FIA face 2. FIA face uz uz de o de o pompa pompa
peristaltica peristaltica, in , in timp timp ce ce la SIA la SIA
aceasta aceasta este este inlocuita inlocuita de de una una
pentru pentru injectie injectie si si o o serpentina serpentina de de
sustinere sustinere. .
3. La FIA, o 3. La FIA, o priza priza de de proba proba
nedispersata nedispersata este este introdusa introdusa intr intr- -
un un curent curent purtator purtator, in , in timp timp ce ce la la
SIA SIA dispersia dispersia incepe incepe sa sa aiba aiba loc in loc in
timpul timpul aspirarii aspirarii probei probei in in
serpentina serpentina de de sustinere sustinere. .
In In acest acest caz caz, , schimbarea schimbarea fluxului fluxului
in in momentul momentul trimiterii trimiterii probei probei spre spre
detector detector joaca joaca un un rol rol important in important in
amestecarea amestecarea probei probei cu cu purtatorul purtatorul. .
DISPERSIA IN FIA SI SIA
DISPERSIA IN FIA SI SIA
Diagrama Diagrama descrie descrie ce ce se se
petrece petrece in in momentul momentul injectarii injectarii
probei probei (1) (1) intr intr- -un un proces proces FIA FIA
si si in in timpul timpul inversarii inversarii fluxului fluxului
intr intr- -un un proces proces SIA, SIA, precum precum si si
la la cateva cateva secunde secunde dupa dupa ce ce
purtatorul purtatorul a a inceput inceput sa sa miste miste
proba proba spre spre detector (2). detector (2).
Acest Acest fenomen fenomen poate poate face ca face ca
un un pic pic in SIA in SIA sa sa arate arate putin putin
diferit diferit de de unul unul din FIA. din FIA.
Daca Daca intre intre proba proba si si reactiv reactiv a a
avut avut loc o loc o amestecare amestecare buna buna, ,
cuantificarea cuantificarea va va avea avea loc loc
corespunzator corespunzator. In plus, . In plus,
inversarea inversarea fluxului fluxului contribuie contribuie
semnificativ semnificativ la la amestecarea amestecarea
zonelor zonelor de de interes interes. .
DIAGRAMA SIA
DIAGRAMA SIA
ANALIZA PRIN INJECTIE SECVENTIALA
ANALIZA PRIN INJECTIE SECVENTIALA
COMPONENTE: COMPONENTE:
1. POMPA BI 1. POMPA BI- -DIRECTIONALA; DIRECTIONALA;
2. VALVA DE SELECTIE; 2. VALVA DE SELECTIE;
3. DETECTOR. 3. DETECTOR.
ATRIBUTE: ATRIBUTE:
1) hardware 1) hardware mai mai simplu simplu decat decat la la
FIA (o FIA (o pompa pompa, o , o valva valva si si un un
detector); detector);
2) 2) uz uz eficient eficient de de reactivi reactivi si si
minimizarea minimizarea deseurilor deseurilor; ;
3) 3) manipulare manipulare si si implementare implementare
simple simple. .
AVANTAJELE SIA
AVANTAJELE SIA
Cantitatea Cantitatea de de reactiv reactiv folosit folosit este este redusa redusa drastic. drastic.
Varietatea Varietatea de de debite debite este este simpla simpla si si robusta robusta, , incluzand incluzand o o
pompa pompa, o , o valva valva de de selectie selectie si si un detector un detector conectat conectat printr printr- -
un tub. un tub. Aceasta Aceasta configuratie configuratie poate poate fi fi folosita folosita prin prin
schimbarea schimbarea programului programului de de debitare debitare la o la o multitudine multitudine de de
reactii reactii chimice chimice mai mai degraba degraba decat decat prin prin schimbarea schimbarea
instalatiilor instalatiilor de de apa apa, a , a tevilor tevilor; de ; de aceea aceea, , mentinerea mentinerea
analizorului analizorului este este simplificata simplificata. .
Valva Valva de de selectie selectie inlocuieste inlocuieste valva valva de de injectie injectie si si asigura asigura
selectia selectia diferitilor diferitilor curenti curenti de de proba proba si si calibranti calibranti, , acest acest
lucru lucru facand facand posibila posibila folosirea folosirea unor unor metode metode automatizate automatizate
de de calibrare calibrare. .
Componentele Componentele utilizate utilizate in SIA se in SIA se preteaza preteaza la la operatii operatii de de
laborator laborator, camp de , camp de lucru lucru si si procese procese de de fabricare fabricare. .
ECHIPAMENT PENTRU SIA
ECHIPAMENT PENTRU SIA
COMPONENTE COMPONENTE: :
1. 1. POMPA Tipuri: a) pompe de
irigatie;
Cerinte: precizie, reproductibilitate,
bi-directionale, capabile sa masoare
volume mici de proba;
b) pompe peristaltice.
2. VALVA DE SELECTIE 2. VALVA DE SELECTIE tip multi tip multi- -
pozitionale pozitionale. .
3. REACTORUL SI BOBINA DE 3. REACTORUL SI BOBINA DE
SUSTINERE; SUSTINERE;
4. DETECTORUL 4. DETECTORUL trebuie trebuie sa sa fie fie
dotat dotat cu o cu o celula celula de debit (flux). de debit (flux).
5. SOFTWARE 5. SOFTWARE - - punctul punctul cheie cheie este este
programul programul de de reglare reglare a a debitelor debitelor. .
Valva de injectie a probelor
Valva de injecie rotativa i modul de funcionare.
Diagrama schematic a unui sistem FIA cu patru valve cu porturi de injectie i modul de funcionare. S - proba; R -
reactiv; FT - operator de transport; RC - bobina de reacie; L - bucla valvei; W - deeuri.
Pompa peristaltica
O diagram schematic a unei pompe peristaltice este prezentata n figura I.2.8.
Schema unei pompe
peristaltice. 1 - tub
termoplastic flexibil; 2 -
rotor; 3 - role; 4 - dopuri.
Sgeile indic sensul de
circulaie a lichidului prin
tubul pompei.
TIPURI DE DETECTORI SI TEHNICI SIA
TIPURI DE DETECTORI SI TEHNICI SIA
DETECTORI DETECTORI: :
FOTOMETRICI UV, VIZ, IR FOTOMETRICI UV, VIZ, IR
FLUORESCENTA FLUORESCENTA
CHEMILUMINESCENTA CHEMILUMINESCENTA
pH pH
ELECTROZI ION SELECTIVI ELECTROZI ION SELECTIVI
CONDUCTIVITATE CONDUCTIVITATE
AMPEROMETRIE AMPEROMETRIE
ANALIZE DE STRIPING ANALIZE DE STRIPING
POTENTIONOMETRIC POTENTIONOMETRIC
ALTE TEHNICI ALTE TEHNICI
ELECTROCHIMICE ELECTROCHIMICE
TEHNICI: TEHNICI:
DILUTIA DILUTIA
IMBOGATIREA URMELOR IMBOGATIREA URMELOR
MASCAREA CHIMICA MASCAREA CHIMICA
AJUSTAREA pH AJUSTAREA pH- -ULUI; ULUI;
COLOANE IN MINIATURA COLOANE IN MINIATURA
PENTRU SCHIMBAREA PENTRU SCHIMBAREA
MEDIULUI MEDIULUI
SCHIMBAREA DE FAZE SCHIMBAREA DE FAZE
FOLOSIND MSD FOLOSIND MSD
FOLOSIREA DE REACTIVI FOLOSIREA DE REACTIVI
SOLIZI SOLIZI
TITRAREA TITRAREA
TEHNICI de analiza in flux
Analiz continuua a fluxului (CFA) se refer la orice
proces n care concentraia de analit se msoar fr ntrerupere
ntr-un curent de lichid sau gaz.
Schema sistemului simplu CFA este alctuit din:
- pompa (P), care este utilizata pentru propulsarea fluxului
de transport prin intermediul unui tub subtire;
- bobina tubing, de asemenea, numita bobina de reacie (
RC), n zona de dispersare a probei i care reacioneaz cu
componentele eluentului, formand specii care sunt detectate de
un detector prin curgere;
- un nregistrator / computer care nregistreaz semnalele
tipice CFA.
Metode analitice automate
Diagrama sistemului CFA. (a) metoda de amestecare continu; (b) metoda de amestecare continua a fluxului-oprit -
reactivul A este continuu aspirat si amestecat alternativ cu debitul probei S si transportatorul C; (c) titrare cu flux continuu-
P1 - pompa de vitez constant, P2 - pomp cu vitez variabil, controlata de computer. P - pompa; RC - reactor (bobina de
reacie); D - detector; KL proba controlata cinematic; C - operator de transport; S - proba; A, B - reactivi; W - deeuri; t
tr

timp de titrare.
Tipuri de metode de analiza in flux continuu
1. Metode de amestecare continua
2. Metode de amestecare cu oprirea-fluxului continuu
3. Titrri n flux continuu - proba este introdusa continuu n sistem, prin meninerea
vitezei constante sau prin schimbarea titrantului
Schema unui
spectrofotometru curgere-
celula cu degazor.
Principiile i aspectele cinetice ale SFA
O caracteristic de funcionare a sistemului SFA este c, n plus fa de prob i
reactivi, aerul este aspirat n sistem prin intermediul unuia dintre tuburile pompei i
produce segmentarea fluxului de lichid dup fuzionare.
Un sistem SFA cuprinde o serie de module, fiecare cu o functie specific:
prelevarea de probe, dispozitiv de propulsie, transportul probei, nclzire, unitate de
separare, detector echipat cu un curgere-celul, nregistrarea de date i modul de
analiz, toate acestea cuplate on-line de la una la alta.
Diagrama sistemului CFA utilizat pentru determinarea
spectrofotometrica a cianurii. P - pompa peristaltica; RC -
bobina de reacie; D - detector; W - deeuri.
Monitorizarea continu a anionilor (Mg, Ca, K, Na, etc.),, a fost efectuata
prin utilizarea unui sistem CFA
Aplicatii ale sistemelor CFA
S
R
BLANK
A
N
A
L
Y
T
E
FLOW REVERSAL
TP
REVERSAL VOLUME
TP
FORWARD VOLUME
FORWARD FLOW
HC
Descoperirea de biomarkeri
prin analize complete
Biomarkeri si dezvoltarea de noi medicamente
O caracteristic ce este msurat obiectiv... Ca un indicator al ... Proceselor
patogenice sau raspunsurile farmaceulogice a unei intervenii terapeutice.
- Obiective validate
- Strategii Novel Rx
- Modele mbuntite
- Dozare i PD ( Diagnostic Fizic)
- Progresia bolii
- Siguran i eficacitate
- Stratificarea pacientului
- Diferenierea produsului
- Indicaii noi
- Diagnostic timpuriu.
Biomarker: Biomarker: n medicin este un termen des folosit care se refer la
o protein msurat n snge a carei concentraii reflect
severitatea prezenei anumitei boli.
Marker pentru Marinol si canabis Utilizatori de
marinol
Urin Delta 9-tetrahidrocanabinol
Markeri cardiaci Subiectii sntoi Snge venos Mioglobina, creatinkinaza
Marker pentru
expunerea la
fumul de
tutun
Fluidele
biologice
Cotinin
Marker pentru abuz de alcool Om Ser Transferine cu deficit de
carbohidrati
Diagnosticul expunerii neonatale
la cocain
Nou-nscui Meconiu Ergonine
Studii de peroxidare a lipidelor Respiratie Etan, pentan
Monitorizare de stres oxidativ Sobolan Inim Acizi grasi polinesaturati
Marker preventivi pentru diabet
zaharat
Om Ser, plasm 65 kDa ai izoenzimei de
glutamat de carboxylaz
Markeri cranieni pentru boala
Alzheimers
Om Tesutul
cerebral
Hg
Marker de sarcin afectat de
sindromul Downs
Femeile gravide Ser, lichid
amniotic
Antigen specific prostatei
(PSA)
Resorbtia osoas Pacienti Urin Derivatele 3-
Hydroxipiridinelor
Tumorile carcinoide maligne Pacientii cu
tumori
carcinoide
Urin Acidul 5-Hydroxiindolacetic
Informatii Subiect Proba Marker
De unde va fi urmtorul biomarker?
Identificarea de biomarkeri
Expertiza bolii Spectometria de masa Procesarea datelor
Relaii clinice proteomice, metabolomice Integrarea datelor
Operaii clinice Citometrie MLS Analiz i Cercetare
Calitatea mostrelor Abordarea sistemelor de calitate
Imunodozare
Expresia genelor
SNP
Analiza multidimensional Proteomic i Metabolomic
Analiza serului uman 2D-LC-MS
Informatica in identificarea biomarkerului