Sunteți pe pagina 1din 1

3.

fraheea
Traheea estc segmentul aparatului respirator, care
aEezatd inaintea esofagului.
Limita inferioarl corespunde unui plan ce trece printre
continuf, laringele,
vertebrele T+
$i
T.s.
fiind
Directia traheei este oblicd de:
<
sus ln
Jos'
Datoritr srructurii ribro-cartilr*r";r3';l'*i?lifr".i
traheea are o mare
elasticitate, putAndu-se lungi
Ei
scurta ca un resort. De asemenea poate fi
mobilizatd lateral, datoriti
lesutului
conjunctiv lax care o inconjoari, astf'el
incat poate fi deplasatd dc tumorile dezvoltate in vecindtatea ei.
-
Traheei i se descriu 2 porfiuni:
-
cervicald:
-
care vine in raport anterior cu glanda tiroidd, posterior
cu esofagul gi lateral cu pachetul vasculo-nervos al
gAtului (artera carotidi comunS, vena jugulari
ex-
tern5, nervul vag) gi cu nervii recurenli.
-
toracali
-
carc are raport anterior cu vasele mari de la baza inimii
gi timusul,
_posterior
cu esofagul gi lateral cu pleura
mcdiastinald dreaptl gi stAng5, vena cavd supeiioard,
crosa venei azygos
Ei
arcul aortei.
La nivelul limitei inferioare (T+-Ts), traheea se bifurcd in bronhiile
principale dreaptd
Ei
stAngd.
Structura traheei: Este formatd dintr-o membrand fibro-musculo-elastic6,
ce confine 15-20 inelc cartilaginoasc incomplete. Aceastd membrani se
prezintd ca un tub.
In partea posterioarl, arcurile cartilaginoase lipsesc, iar membrana devine
plat6. Ea vine in" contact cu esofagul. Musculatura tlaheei unegte cele 2 capetc
ale arcurilor cartilaginoase, fiind cuprinsl in grosimea m-embranei tibro-
elastice.
_
Contrac[ia musculaturii micEoreazd diametrul traheei, apropiin<l
extremitdlile arcurilor cartilaginoase.
Mucoasa traheei este lbrmatd din corion, qlande
mixte
Ei
epiteliu
pluristratificat, cilindric.
Vascularizoliu
Si
inen,alio traheei
-
arterialS: prin ramuri din artera subclavie gi aorta toracalr.
-
venelc urmcazl artcrelc cu acelagi nume.
-
limfaticd este tributarl ganglionilor
-
trahcali
-
trahco-bronEici.
-
incrvalic. prin:
r- nervii
-
rccurent
I
|
-
vag.
l-
nervii din siirpaticul
-
cervical
-
toracal superior.
t40
mucoasa Peretelui
trahc'
poslerior
PrezintE
orte
lonoitudinale
lormate Prrr
con?ensarea fib,relor
cartilalr-d b.d
-1
cadihirl ffi '-
I
,i
csdihF idr-
I
,1
{
elastice
bronhia
superior
bronhia lobului
miJlociu
bronhia lobului
inferior
fw^
lr'
#
INTRAPULMONAR