Sunteți pe pagina 1din 11

Academia de Studii Economice Bucuresti

Facultatea de Management-Administratie Publica


Modele de planificare strategica
Bucuresti
Profesor coordonator: Popa Ion
2
Conceptul de planificare strategica........................................................4
Forme de planificare strategica..............................................................5
Modele de planificare strategica.............................................................6
Modelul A. Desmeraux..............................................................................................................6
Modelul M. Marchesnay.............................................................................................................7
Modelul G. A. Cole......................................................................................................................
Modelul !. Mint"#erg................................................................................................................$
%i#liografie............................................................................................&&
3
Conceptul de planificare strategica
Exista numeroase definitii ale conceptului de 'planificare strategica( dintre care
amintim:
Fiecarui nivel de decizie i corespunde un nivel specific de planificare : operationala
!operatiuni"# tactica !coordonare" si strategica !orientare" $%%%&' !(essier# )*+)# p% ),"% Putem deci
planifica desfasuratorul si liniile directoare ale planului% Primul dintre ele este desemnat drept
planificare operationala# iar urmatoarele# ca planificare strategica%
Steiner !)*-*" adopta urmatoarea definitie : Planificarea strategica reprezinta efortul
sistematic depus de o organizatie n vederea stabilirii scopurilor# obiectivelor# politicilor si
strategiilor# precum si n vederea dezvoltarii planurilor detaliate necesare pentru a pune n
practica politicile si strategiile - aceasta pentru a atinge scopurile si obiectivele vizate'%
Potrivit autorilor# se amesteca uneori# cu destul de multa usurinta# conceptele de
planificare si de planificare strategica# uit.ndu-se ca o planificare nu este n mod necesar
strategica% Prin urmare# Tessier !)*+)# p% )+" precizeaza ca planificarea strategica se traduce
prin capacitatea externa de adaptare% Planificarea operationala $se traduce& prin capacitatea
interna $din interiorul procesului de productie& de a aduce a/ustarile necesare'%
Pentru Steiner !)*-*"# planificarea strategica si cea operationala se exercita ntr-un mod
continuu0 ceea ce este operational pentru un superior poate fi strategic pentru un subordonat%
Planificarea strategic1 este necesar)* potri+it lui H. Mintzberg din mai multe considerente:
1. ,rgani"a-iile tre#uie s) planifice pentru a./i coordona acti+it)-ile# ntruc.t planurile 2i
planificarea pot servi ca mecanisme importante pentru a reuni activit13ile disparate%
4
4rganiza3iile sunt 5aran/amente ra3ionale6# de persoane 2i de propuneri de activitate
reunite n planuri% 7oordonarea acestora se poate face prin controlul direct exercitat de un
lider%
2. ,rgani"a-iile tre#uie s) planifice pentru a se asigura c) +iitorul este corect 0n-eles /i
luat 0n considerare% Exist1 trei moduri n care firma poate 3ine cont de viitor: preg1tindu-
se pentru evenimente inevitabile care se pot produce# sesiz.nd elementele nedorite# care
se pot produce sau control.nd ceea ce poate fi controlat% 8ezult1 de aici c1 planificarea
strategic1 poate deveni un mi/loc pentru a previziona elementele nc1 neprogramate%
3. ,rgani"a-iile tre#uie s) planifice pentru a fi ra-ionale# adic1 adaptate cerin3elor pie3ei 2i
con/uncturii economice% Planificarea strategic1 este important1 nu prin ceea ce este# ci
prin ceea ce simbolizeaz1% Eforturile managerilor sunt presupuse a fi mai eficiente dec.t
cele ale altor persoane din firm1# iar virtu3ile planific1rii rezult1 2i din faptul c1 folose2te
norme universal pentru alegeri specifice organiza3iei implicate% 9a rezulta de aici c
strategia o#-inut) 0n urma acestui proces complex repre"int)1 un plan !sau ceva
ec:ivalent), o form) de exprimare a scopurilor* o po"i-ie !prin determinarea produselor
2i a pie3elor specifice"# o perspecti+)# reflect.nd modul n care organiza3ia 2i percepe
propria activitate% 7a perspectiv1# strategia prive2te n viitor# spre locul n care produsele
2i nt.lnesc consumatorii# n timp ce ca pozi3ie# strategia prive2te spre interiorul firmei#
spre strategi# spre cei care stabilesc viziunea de ansamblu a organiza3iei%
Forme de planificare strategica
I. A. Desremau opteaz1 pentru urm1toarele forme de planificare strategic)# fiecare dintre
acestea exprim.nd o preocupare dominant1 pentru managementul organiza3iei:
2lanificarea ca sistem centrali"at de control# reprezent.nd dorin3a managementului
firmei de a avea un mai bun control asupra aloc1rii 2i utiliz1rii resurselor%
2lanificarea ca un cadru propice pentru ino+are# adic1 promovarea ini3iativelor locale#
la nivelul subdiviziunilor organizatorice# evit.nd ca birocra3ia 2i centralizarea s1 distrug1
inova3ia 2i creativitatea% ;n acest caz# planificarea este un fel de entrepreneurs:ip6
organizat# a c1rui necesitate 3ine de sc:imb1rile propuse de mediu%
2lanificarea ca un cadru pentru 0n+)-are# reflect.nd activitatea specific1 prin care
membrii organiza3iei nva31 s1 se adapteze unui mediu imprevizibil 2i n continu1
sc:imbare%
2lanificarea ca un proces politic% Mediul firmei este format din numeroase grupuri de
interese care exercit1 presiuni ce trebuie diagnosticate pentru a dezvolta o strategie
capabil1 s1 asigure legitimitate 2i supravie3uire% Firma este n acest caz o societate n
miniatur1# marcat1 de lupta pentru mp1r3irea corespunz1toare a resurselor 2i a pie3elor%
2lanificarea ca un exerci-iu de prospecti+)# invit.nd la cercetarea alternativelor viitoare
2i la 5construirea6 flexibilit13ii firmei% 7adrul pentru reflexia strategic1 l reprezint1 nsu2i
procesul de planificare strategic1%
2lanificarea ca un cadru care s) preg)teasc) organi"a-iile pentru
restructurare3reorgani"are. Se recomand1 ca cele dou1 modalit13i de sc:imbare
5
organiza3ional1 relativ asem1n1toare s1 se realizeze concomitent 2i n str.ns1
interdependen31
2lanificarea ca stil de gestiune intern) are n vedere coordonarea intern1 a firmei#
repartizarea sarcinilor 2i desemnarea participan3ilor la procesul de planificare strategic1#
ini3iativa de care ace2tia vor da dovad1 n materie de formulare a strategiei# modalit13ile
de punere n aplicare# natura controalelor exercitate 2i leg1turile cu sistemul de
recompensare<sanc3ionare%
2lanificarea ca atitudine fa-) de mediu% Procesul de planificare strategic1 este necesar s1
reflecte anumite atitudini 2i cerin3e ale celor care-l concep 2i anim1 fa31 de viitor 2i de
ceea ce i este acestuia asociat: sc:imbare# risc# incertitudine% Atitudinile fa31 de viitor
sunt cunoscute: se poate opta pentru a a/tepta /i a +edea !atitudinea celor care cred c1
pot r1spunde oric1rei modific1ri de mediu 2i c1 pot asigura supravie3uirea firmei n orice
context"# se poate opta pentru a pre+edea /i a preg)ti !cazul firmelor care estimeaz1 c1
nu pot anticipa avanta/e din evolu3ia mediului f1r1 a se preg1ti"# se poate opta pentru a
face s) soseasc) +iitorul !prin modelarea acestuia# prin crearea unor oportunit13i"%
=ltimele dou1 atitudini sunt dovezi ale unei preocup1ri pentru planificarea strategic1% Se
poate aprecia c1 orientarea 2i controlul planific1rii strategice variaz1 n func3ie de
credin3ele managementului# de gradul de autonomie al firmei 2i de pozi3ia acesteia n
sistem%
Modele de planificare strategica
Modelul A. Desmeraux
=n asemenea model este cel propus de A. Desremau0 el con3ine )> etape# iar
reprezentarea modelului sub form1 matriceal1 u2ureaz1 n3elegerea 2i aplicarea acestuia% ;n
model intervin cele trei niveluri de elaborare a strategiei !a2a cum se prezint1 n figura )"#
respectiv nivelul de firm1# nivelul de activitate al subdiviziunilor organizatorice 2i nivelul de
func3iune# precum2i variabilele care influen3eaz1 activitatea organiza3iei# iar modelul sufer1
reevalu1ri anuale n cele trei componente esen3iale: formularea* programarea /i #ugeti"area
strategiei.
6
Figura 1% Procesul de planificare strategic (adaptat dup A. Desremaux)
1
Modelul M. Marchesnay
;n viziunea lui M. Marc!esna"# procesul de planificare strategic este condi3ionat de
existen3a unor influen3e ntre cele trei mari grupe de componente: acti+it)-i* etape* re"ultate%
Activit13ile analizate din punct de vedere strategic de c1tre autorul modelului sunt cele de
orientare general1 a firmei 2i de gestiune 2i control bugetar# etapele acestui proces constau n
stabilirea planurilor# programelor 2i a bugetelor# iar indicatorii prin care se eviden3iaz1
performan3ele firmei mbrac1 forma scopurilor# obiectivelor 2i a tendin3elor strategice%
?iferen3ele nregistrate ntre obiective 2i realiz1ri determin1 uneori revizuirea bugetelor 2i a
programelor ini3iale% ;n acest mod# planificarea strategic1 pentru perioada urm1toare va evita
dezec:ilibrele 2i insuccesele%
Modelul este prezentat n figura >%
1
www.contabilizat.ro
7
Figura 2. Scema simplificat a planificrii strategice (adaptat dup M. Marcesna!)
2
Modelul G. A. Cole
Al treilea model de planificare strategic1 pe care l prezent1m# acela elaborat de #.$.
$ole se desf12oar1 ntre dou% etape extreme deosebit de importante: definirea scopurilor
fundamentale ale firmei !sub influen3a culturii firmei 2i a sta@e:olderilor" 2i controlul /i
re+i"uirea re"ultatelor planurilor sta#ilite ini-ial% Scopurile vor determina obiective strategice#
iar ca urmare a evalu1rii performan3elor firmei !pe baza unui diagnostic sau a unei analize
SA4("# se vor proiecta strategii alternative# care sunt supuse apoi evalu1rii% Planul strategic ales
urmeaz1 s1 fie aplicat# iar sarcinile cuprinse n acest plan vor fi defalcate pe subdiviziuni
organizatorice% Ba nivelul acestora# planurile se defalc1 n continuare pe func3iuni# urm1rindu-se
realizarea lor% ?ac1 este necesar# se poate recurge la revizuirea din mers a planurilor# iar acest
fapt este posibil c:iar 2i ntr-un context n care mediul este puternic instabil% Modelul este
prezentat n figura C# iar figura , red1 nivelurile de realizare a strategiei%
2
www.contabilizat.ro
8
Figura 3 Planificare strategic "n cadrul firmei (adaptat dup #.A.)
3
Figura $.%i&eluri de reali'are a strategiei
$

Modelul H. Mintzberg
9iziunea lui H. Mintzberg n acest context al planific1rii strategice# este mai complex1 2i
mai complet1 dec.t punctele de vedere ale speciali2tilor c1rora le apar3in modelele anterioare%
Pentru el# reu2ita procesului de planificare strategic1 const1 n asigurarea unui cadru de
ansamblu pentru planificare# planuri 2i planificatori% Modelul propus de el ca element central
formarea strategiei* iar programarea strategic) este situat) la ie/irea din 4cutia neagr)4. 5a
3
(((.conta)ili'at.ro
4
www.contabilizat.ro
9
0ncepe cu strategiile formulate /i le opera-ionali"ea") 0n decursul etapelor de codifcare*
ela#orare /i con+ersie.
Mult deosebit de cele precedente# acest model ne propune# n concep3ia lui D% Mintzberg#
o viziune a g.ndirii strategice care trebuie s1 existe 2i s1 func3ioneze eficient# dar mai ales
permanent# n organiza3ie% ?in acest motiv# modelul surprinde (doar( momente esen-iale ale
procesului de planificare strategic)1 fundamentarea* ela#orarea /i ca urmare a impactului cu
mediul am#iant* e+aluarea /i controlul 6extern7* adic) din partea sta8eholderilor* dar /i intern
6din partea su#di+i"iunilor organi"atorice care particip) la etapele precedente7.
Autorul modelului las1 suficient loc pentru contribu3ia 5planificatorilor6 n procesul de
planificare strategic1% Ei vin astfel concomitent cu previziuni# planuri 2i programe dar 2i cu
proprii 5c1ut1ri6# adesea repetitive 2i influen3ate de 5obsesii manageriale6 !performan31#
avanta/-competitiv# rela3ii cu sta@e:olderii"%
Figura *. +adrul de ansam)lu pentru planificare, planuri, planificatori (adaptat dup -. Mit')erg)
*
5
www.contabilizat.ro
10
Bibliografie
.uinn, -., Mint')erg, M., /ames, 0,T!e Strateg" Process# EeF Gor@# Prentice Dall# )*++
Marcesna!, M%##randeur et d&cadence de la planification strat&gi'ue# Paris# ?unod#)**,
Marcesna!, M.#Management strat&gi'ue# Paris# EHrolles =niversitI# )**C
Desremaux, A.#Strat&gie, Paris# PrIcis ?alloz# 7ollection JIstion# )***
+ole, #. A.#Management, T!eor" and Practice# Bondon# ?%P% Publications Aldine Press# )**>
Steiner, #eorge A., 1121, Strategic Planning: F:at everH manager must @noF# Planning Executives
Knstitute# 4xford# 4:io
3essier, 4&es, 1151# Ba planification strategiLue en milieu universitaire : t:eorie et evaluation de
lMoperation plan directeur de lM=niversite Baval# t:ese de matrise# Ecole na3ionale dMadministration
publiLue# Nuebec
(((.conta)ili'at.ro
11