Sunteți pe pagina 1din 6

CONVENTIE PENTRU EXECUTAREA DE LUCRARI SPECIFICE

IN INCINTA SAU IN APROPIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE AFLATE IN EXPLOATARE


1. Partile intre care se incheie conventia
Prezenta Conventie Particularizata se incheie intre:
1. S.C. ____________________________ , reprezentata de d-l
._____________________ ___________, denumita in continuare ____________;
2. S.C. ____________________ , reprezentata de ________________., avand functia de
_______________ , denumita in continuare ________________________
. O!iect"l conventiei
2.1. e!lementerea relatiilor, atri"utiilor, raspunderilor si o"li!atiilor pentru aplicarea si
respectarea normelor de securitatea si medicina muncii si aparare impotriva
incendiilor la e#ecutarea lucrarilor specifice in incinta sau in apropierea
instalatiilor electrice aflate in !estiunea ______________________ de catre
personalul dele!at apartinand ______________________ , numit in continuare
$personal dele!at%.
2.2. Crearea cadrului or!anizatoric de desfasurare a activitatii personalului
______________________ in instalatiile din !estiunea
______________________ in conditiile respectarii le!islatiei de securitatea si
medicina muncii, a &nstructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca privind
instalatiile electrice in e#ploatare &P '()2**+ si contractelor de prestari servicii
incheiate intre structurile or!anizatorice semnatare, respectiv intre su"unitatile
acestora.
2.,. e!lementarea modului de intocmire a Pro!ramelor de lucrari, conform art. -* din
&P '()2**+ pentru lucrarile pro!ramate in instalatiile electrice aflate in e#ploatare.
#. Cate$oriile %e l"crari &e care le &oate e'ec"ta &ersonal"l %ele$at
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
(. Deli)itarea %intre instalatiile in care se va l"cra si cele ra)ase s"! tensi"ne
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
*. Res&onsa!ilitatile &rivin% )as"rile %e sec"ritate a )"ncii
*.1. S"!"nitatea %e E'&loatare
.mitentul si admitentul raspund de intocmirea corecta a documentelor de lucru
/autorizatii de lucru sau procese ver"ale0: sta"ilirea separarilor electrice, a masurilor tehnice
pentru prevenirea reaparitiei tensiunii la locul de munca, a masurilor suplimentare si a zonelor
de lucru.
&n timpul lucrarii, persoana care raspunde de coordonarea lucrarii, din partea
______________________:
- va lua masuri in zona de lucru astfel incat sa se impiedice accidentele de natura
electrica /cu e#ceptia celor datorate aparatelor electrice folosite la lucrarea respectiva de catre
formatia de lucru de alta specialitate0, conform prevederilor art. 11 /20 lit. i0 din &P '( ) 2**+;
- verifica respectarea normelor de securitatea muncii si PS&;
- verifica e#ecutarea corespunzatoare a lucrarilor si semneaza Procesul 2er"al de
receptie pentru lucrarile e#ecutate.
*.. Personal"l %ele$at
Conducerea formatiei de lucru apartine sefului acesteia, su" aspectul distri"uirii
sarcinilor si efectuarea instructa3ului pentru prevenirea accidentelor, altele decat cele de natura
electrica, specifice instalatiei.
Pe durata realizarii zonei de lucru seful de lucrare tre"uie sa ia masuri pentru evitarea
accidentarii sale sau a mem"rilor formatiei cu care realizeaza operatiile pre!atitoare,
respectand re!lementarile proprii.
&n timpul e#ecutarii lucrarii, seful de lucrare tre"uie sa se afle in permanenta in zona de
lucru asi!urand controlul activitatii formatiei de lucru, suprave!herea mem"rilor acesteia sau
participarea la lucrarea incredintata.
&n cazul in care in apropierea zonei de lucru, su" limita admisa /distanta de vecinatate0,
se !asesc instalatii aflate su" tensiune, iar in!radirile acestora /plase, "ariere, etc.0 permit
trecerea de sau prin ele a o"iectelor, uneltelor sau a altor mi3loace de munca, seful de lucrare
nu va e#ecuta operatii in cadrul lucrarii, efectuand doar suprave!herea permanenta a mem"rilor
formatiei de lucru. 4aca in aceste situatii este necesara participarea efectiva a sefului de
lucrare la e#ecutarea unor operatii sau la verificarea calitatii unei operatii, el tre"uie sa intrerupa
activitatea formatiei de lucru, aceasta ramanand in zona de lucru fara a mai e#ecuta vreo
operatie. &ntreruperea activitatii nu se va consemna in autorizatia de lucru.
Seful de lucrare e#ecuta operatia sau controlul necesar, eventual a3utat de un mem"ru al
formatiei de lucru. 4upa terminarea operatiei sau controlului de catre seful de lucrare se poate
relua, in mod normal lucrul.
&n timpul e#ecutarii lucrarii, sefului de lucrare si mem"rilor formatiei de lucru le este
interzisa deschiderea in!radirilor /fi#e sau mo"ile0 sau a vizoarelor, capacelor etc. aferente
instalatiilor care nu fac parte din zona de lucru.
5o6i mem"rii forma6iei de lucru tre"uie s7 se afle 8n permanen67 8n zona de lucru. 9n cazul 8n
care natura lucr7rilor o impune se admite ca unii mem"ri ai forma6iei de lucru s7 lucreze separat /la
alt eta3, 8n alt7 8nc7pere, 8n sta6ia e#terioar70.
9n acest ultim caz, su"!rupa ce lucreaz7 separat /chiar o sin!ur7 persoan70 tre"uie s7
ai"7 un instructa3 special f7cut de c7tre :eful de lucrare /f7r7 consemnare0 :i s7 ai"7 condi6ii de
lucru asi!urate, astfel 8nc;t s7 se evite pericolul de accidentare /u:i 8ncuiate spre p7r6i aflate
su" tensiune, 8n!r7diri permanente, indicatoare de securitate etc.0. Su"!rupa ce lucreaz7
separat tre"uie s7 ai"7 8n componen67 un electrician cu cel pu6in !rupa a &&&-a de autorizare,
acesta din urm7 prelu;nd prero!ativele :efului de lucrare. 4ac7 su"!rupa este alc7tuit7 dintr-o
sin!ur7 persoan7, aceasta tre"uie s7 fie electrician cu minim !rupa a &&&-a de autorizare.
&n cazul in care seful de lucrare paraseste zona de lucru, el tre"uie sa evacueze mem"rii
formatiei din aceasta zona, nefiind permis nici unei persoane sa revina in ea, in timpul cat
lipseste seful de lucrare.
&n zona de lucru, fara acceptul sefului de lucrare, au acces, in afara de componentii
formatiei de lucru, numai admitentul si personalul cu drept de control.
2
&n zona de lucru au acces numai cu acceptul sefului de lucrare, persoane cu drept de
control al calitatii, protectiei mediului , al situatiilor de ur!enta si persoane care urmaresc
e#ecutia lucrarilor.
Seful de lucrare sau mem"rii formatiei de lucru tre"uie sa interzica accesul altor
persoane in zona de lucru care nu se re!asesc in situatiile prevazute mai sus.
Seful de lucrare are dreptul sa modifice componenta formatiei proprii, in sensul scoaterii
sau introducerii de persoane, consemnand aceasta in autorizatia de lucru la partea <=odificari
in componenta formatiei de lucru<.
Personalului dele!at ii este interzisa:
e#ecutarea oricaror manevre in instalatii;
efectuarea de pro"e, verificari, puneri sau scoateri de su" tensiune, fara anuntarea
preala"ila a !estionarului retelei de iluminat pu"lic;
efectuarea de lucrari fara anuntarea preala"ila si fara intocmirea unui pro!ram de lucrari;
Personalul dele!at e#ecuta lucrari folosind personal:
instruit periodic, conform le!islatiei de securitatea muncii in vi!oare, tinand seama de
conditiile de lucru;
dotat cu echipament individual de protectie si de lucru.
Seful formatiei de lucru:
- raspunde de sta"ilirea numarului si nivelului calificarii personalului pentru formatiile de
e#ecutare a lucrarilor;
- rapunde de dotarea personalului propriu cu dispozitive specifice de protectie si de lucru,
precum si sculele corespunzatoare e#ecutarii lucrarii. Se vor utiliza numai mi3loace de
protectie omolo!ate ) certificate, conform le!islatiei in vi!oare;
- raspunde de ela"orarea instructiunilor tehnice de lucru corespunzatoare lucrarilor cuprinse
in prezenta conventie;
- ia toate masurile privind evitarea accidentelor de natura neelectrica, precum si a
accidentelor de natura electrica din acuza aparatelor si uneltelor electrice proprii folosite;
- raspunde de respectarea de catre personalul propriu a normelor specifice de securitate a
muncii, conform sarcinilor si functiilor pe care le detin;
- raspunde de stran!erea sculelor, materialelor si a mi3loacelor de protectie din zona de lucru,
evacuarea personalului, predarea instalatiei catre admitent, dupa caz;
- e#ecuta lucrari numai in "aza formelor or!anizatorice sta"ilite: >? sau P2;
- raspunde de consecintele accidentelor de munca suferite de personalul propriu, precum si
de alte persoane, in timpul si impre3urarile specifice lucrarilor e#ecutate de personalul
propriu in cazul in care acesta se face responsa"il pentru aceasta, pe "aza cercetarilor
efectuate.
+. O!li$atiile s"!"nitatii %e e'&loatare %e a instr"i &ersonal"l %ele$at
esponsa"ilul cu securitatea muncii din cadrul su"unitatii care are in !estiune instalatia )
partea de instalatie la care urmeaza a se lucra va instrui formatia de lucru asupra riscurilor la
care se e#pun in timpul e#ecutarii lucrarii.
>ceasta instruire se consemneaza intr-un proces ver"al intocmit in doua e#emplare: unul
pentru ______________________ si unul pentru ______________________
Procesul ver"al de instruire va fi completat cu numele in clar si semnat astfel:
- din partea ______________________ de catre persoana care a efectuat instructa3ul si de
catre suprave!hetorul formatiei de lucru;
- din partea ______________________ de catre seful de lucrare si toti mem"rii formatiei de
lucru.
,. O!li$atiile reci&roce la e'ec"tarea l"crarilor
=arimea zonei de lucru se va sta"ili astfel incat delimitarea acesteia sa nu permita
personalului e#ecutant accesul spre instalatiile ramase su" tensiune. @onele de lucru se vor
concretiza si specifica in >?.
&n oricare alta situatie care nu se incadreaza in prevederile prezentei conventii sau a
masurilor specifice de protectia muncii cuprinse in prezenta conventie, lucrarile se vor e#ecuta
3
numai pe "aza de autorizatie de lucru si admitere la lucru efectuata de personalul sectiilor de
e#ploatare.
&ntotdeauna competenta din punct de vedere al normelor specifice de securitatea muncii
asupra instalatiilor electrice in e#ploatare o are sectia de e#ploatare care are functia de
!estionar nemi3locit si de e#ploatare a acestora.
-. N")ele s"!contractantilor .%aca e'ista/
..............N" e'ista s"!contractanti....................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
0. Reali1area i)&re2)"irilor
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
13. Res&ectarea 1onei %e l"cr" si con%itiile %e acces a &ersonal"l"i
.ste interzis accesul in instalatii a personalului dele!at, pentru e#ecutarea de lucrari, in
afara formelor or!anizatorice in "aza carora acest personal poate e#ecuta lucrari.
11. 4as"ri PSI si )o%"l %e l"cr" c" 5oc"l %eschis
Seful formatiei de lucru asi!ura masurile PS& in zona de lucru, inclusiv in cazul lucrului cu
foc deschis.
1. De&o1itarea )aterialelor
Seful formatiei de lucru de alta specialitate raspunde de depozitarea materialelor si
sculelor, astfel incat sa nu se impiedice circulatia, fiind interzisa depozitarea in celulele de
medie tensiune, "o#ele trafo sau in spatele ta"lourilor de 3oasa tensiune.
1#. Pro$ra)e %e l"crari
esponsa"ilitatea initierii intocmirii pro!ramelor de lucrari pentru fiecare lucrare revine
personalului dele!at. Pro!ramele de lucrari vor fi apro"ate si insusite de catre
______________________.
Pro!ramele de lucrari se intocmesc cu minim , zile lucratoare inainte de inceperea unei
luni calendaristice si vor cuprinde urmatoarele informatii:
a0 locul /incinta0 in care urmeaza sa se e#ecute lucrarile;
"0 forma or!anizatorica in "aza careia se e#ecuta lucrarea;
c0 lucrarile care urmeaza a se e#ecuta;
d0 instalatia care tre"uie separata electric sau scoasa de su" tensiune;
e0 data inceperii e#ecutiei si durata lucrarilor;
f0 numele si prenumele sefului de lucrare /echipa0 si a e#ecutantilor si !rupele de autorizare ale
acestora;
4
!0 numele si prenumele persoanei din partea unitatii de e#ecutie care raspunde de pre!atirea si
coordonarea e#ecutarii lucrarilor;
h0 numele si prenumele persoanei din partea ______________________ care raspunde de
pre!atirea si coordonarea e#ecutarii lucrarii.
Pro!ramele de lucrari se vor inainta spre apro"are conducerii
______________________, care in termen de ma#im trei zile de la primirea pro!ramului va
comunica ______________________. apro"area)neapro"area acestuia. Arice modificare
intervenita de va comunica imediat celeilalte structuri or!anizatorice.
1(. N")ele &ersoanelor %e e'ec"tie si a se5"l"i %e echi&a
Grupa de autorizare
Se5 echi&a 6 .............................................. .....................7777........................
4e)!rii Onel 8eor$e..................................... ..........77777....................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
15. Alte prevederi legate de mediu si situatii de urgenta
.#ecutantul lucrarilor va identifica aspectele de mediu pentru situatii normale, anormale
si de ur!enta si va intreprinde masuri corespunzatoare de diminuare si ) sau eliminare a
acestora in conformitate cu proiectul, le!islatia in vi!oare, precum si cu propriile proceduri.
.#ecutantul va prezenta planuri de monitorizare /incluse in planul calitatii0 a activitatilor
care pot afecta factorii de mediu, precum si dovezi ale simularii situatiilor de ur!enta, daca este
cazul.
1+. Preve%eri $enerale
Personalul cu drept de control, apartinand ______________________ 4istri"utie
=untenia, are dreptul si poate dispune intreruperea lucrarilor si evacuarea formatiei de lucru a
personalului dele!at in situatia in care constata nerespectarea prevederilor le!islatiei de
securitatea muncii in vi!oare sau ale prezentei conventii.
Prezenta conventie va fi insusita si respectata de catre oricare su"contractant de lucrari.
>nuntarea si cercetarea accidentelor de munca se face de catre persoana care constata
evenimentul, conform ?e!ii ,1B ) 2**' si Cormelor =etodolo!ice de aplicare - DE 1-2( ) 2**'.
&nre!istrarea accidentelor de munca se va face de catre persoana 3uridica de care
apartine salariatul accidentat, daca nu s-a sta"ilit altfel prin procesul ver"al de cercetare a
evenimentului.
4iver!entele ivite intre personalul ______________________ si personalul dele!at vor fi
analizate si rezolvate de catre specialisti numiti de catre cei doi directori semnatari ai prezentei
Conventii de lucru.
Personalul specializat din cadrul compartimentelor de protectie a muncii si directorii
semnatari ai prezentei Conventii de lucru urmaresc, controleaza si dispun aplicarea prevederilor
acesteia de catre personalul propriu.
Personalul de conducere al ______________________ si ______________________
raspund de aplicarea prevederilor prezentei Conventii de lucru in structurile or!anizatorice pe
care le conduc.
VI9AT:
5
7777777777777777777777
Res&onsa!il SS4 6 777777777777777777777
6