Sunteți pe pagina 1din 253

STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE

PREZENTAREA SITUAIILOR FINANCIARE


Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru
raportarea financiar, IA 1 !Prezentarea situa"iilor financiare# $i IA % !itua"ia flu&urilor de
trezorerie#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea for)ularelor $i a )odului de ntoc)ire a
situa"iilor financiare cu scop general *n continuare + situa"ii financiare,.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard regle)enteaz )odul de ntoc)ire $i prezentare a situa"iilor financiare
co)plete $i si)plificate ale entit"ilor care aplic tandardele .a"ionale de Contabilitate.
/. Prezentul standard nu regle)enteaz )odul de ntoc)ire a situa"iilor financiare ale0
1, entit"ilor de interes public $i altor entit"i care aplic I12 *IA 1 !Prezentarea situa"iilor
financiare#,3
', organiza"iilor neco)erciale *Indica"ii )etodice privind particularit"ile contabilit"ii n
organiza"iile neco)erciale,3
-, institu"iilor publice *.or)e stabilite de 4inisterul 1inan"elor,.
De$ini%ii
5. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
Fluxuri de numerar + intrri $i7sau ie$iri de )i8loace $i docu)ente bne$ti.
Modificri de capital propriu + )a8orri $i di)inuri ale ele)entelor de capital propriu.
Situaii financiare + set de rapoarte care con"in infor)a"ii privind pozi"ia financiar, perfor)an"a
financiar, )odificrile capitalului propriu $i flu&urile de nu)erar ale entit"ii pe o perioad de gestiune.
Performan financiar + rela"ia dintre veniturile $i c9eltuielile entit"ii prezentate n situa"ia de
profit $i pierdere.
Poziie financiar + rela"ia dintre activele, capitalul propriu $i datoriile entit"ii prezentate n
bilan".
Valoare contabil + valoarea la care un activ este recunoscut n bilan" dup deducerea a)ortizrii
$i pierderilor din depreciere cu)ulate.
Sco"u# &i co"onen%! 'itu!%ii#or $in!nci!re
:. itua"iile financiare au drept scop prezentarea infor)a"iilor utile n luarea deciziilor econo)ice
pentru o ga) larg de utilizatori cu) ar fi0 proprietarii *ac"ionarii, asocia"ii,, creditorii, clien"ii,
salaria"ii, autorit"ile publice $i publicul. Pentru realizarea acestui scop situa"iile financiare ofer
infor)a"ii despre0
1, active3
', capital propriu3
-, datorii3
/, venituri $i c9eltuieli3
5, flu&uri de nu)erar.
%. 6n func"ie de criteriile stabilite n ;egea contabilit"ii $i necesit"ile infor)a"ionale ale
utilizatorilor entitatea poate ntoc)i0
1, situa"ii financiare co)plete3 sau
', situa"ii financiare si)plificate.
<. itua"iile financiare co)plete cuprind0
1, bilan"ul3
', situa"ia de profit $i pierdere3
-, situa"ia )odificrilor capitalului propriu3
/, situa"ia flu&urilor de nu)erar3
1
5, notele la situa"iile financiare.
=. itua"iile financiare si)plificate cuprind0
1, bilan"ul3
', situa"ia de profit $i pierdere3
-, nota e&plicativ.
Princi"ii de b!() &i c!r!cteri'tici c!#it!tive
1>. itua"iile financiare se ntoc)esc n confor)itate cu ur)toarele principii de baz0
1, continuitatea activitii + prevede ntoc)irea situa"iilor financiare pornind de la ipoteza c
entitatea $i va continua n )od nor)al func"ionarea cel pu"in pe o perioad de 1' luni din data raportrii
fr inten"ia sau necesitatea de a?$i lic9ida sau reduce n )od se)nificativ activitatea. 6n cazul n care
situa"iile financiare nu se ntoc)esc confor) principiului continuit"ii activit"ii trebuie prezentat baza
de ntoc)ire a situa"iilor financiare $i )otivul pentru care entitatea nu poate s?$i continue activitatea3
', contabilitatea de angajamente + i)pune recunoa$terea ele)entelor situa"iilor financiare, cu
e&cep"ia ele)entelor situa"iei flu&urilor de nu)erar, pe )sura apari"iei acestora, indiferent de
)o)entul ncasrii7pl"ii de nu)erar sau co)pensrii n alt for)3
-, separarea patrimoniului i datoriilor + prevede prezentarea n situa"iile financiare doar a
infor)a"iilor despre patri)oniul $i datoriile entit"ii, care trebuie contabilizate separat de patri)oniul $i
datoriile proprietarilor $i ale altor entit"i3
/, necompensarea + const n prezentarea distinct n situa"iile financiare a activelor $i datoriilor,
veniturilor $i c9eltuielilor. Co)pensarea reciproc a activelor $i datoriilor sau a veniturilor $i
c9eltuielilor nu se ad)ite, cu e&cep"ia cazurilor n care co)pensarea este per)is de tandardele
.a"ionale de Contabilitate3
5, consecvena prezentrii + prevede )en"inerea )odului de prezentare $i de clasificare a
ele)entelor n situa"iile financiare de la o perioad de gestiune la alta, cu e&cep"ia cazurilor cnd0
a, n ur)a unei )odificri se)nificative n natura activit"ii entit"ii sau n ur)a unei analize a
indicatorilor situa"iilor financiare, este )ai relevant o alt prezentare sau clasificare a ele)entelor
situa"iilor financiare "innd cont de )etodele $i procedeele politicilor contabile elaborate confor) .C
!Politici contabile, )odificri ale esti)rilor contabile, erori $i eveni)ente ulterioare#3
b, n tandardele .a"ionale de Contabilitate a fost )odificat )odul de prezentare a ele)entelor
situa"iilor financiare.
11. Infor)a"iile din situa"iile financiare trebuie s corespund ur)toarelor caracteristici
calitative0
1, inteligibilitatea infor)a"iile trebuie clasificate, caracterizate $i prezentate n )od clar $i
concis3
', relevana + infor)a"iile trebuie s fie i)portante pentru utilizatori $i s?i a8ute pe ace$tia s
evalueze eveni)entele trecute, prezente sau viitoare, s confir)e sau s corecteze evalurile lor
anterioare3
-, credibilitatea + infor)a"iile trebuie s fie co)plete, neutre $i fr erori se)nificative3
/, comparabilitatea + situa"iile financiare trebuie s con"in infor)a"ii co)parative aferente
perioadei precedente pentru toate ele)entele raportate ale perioadei de gestiune curente, dac
tandardele .a ionale de Contabilitate nu per)it altfel.
1'. Pentru ca infor)a"iile din situa"iile financiare s corespund caracteristicilor calitative
prevzute n pct. 11 este necesar ca0
1, s se stabileasc un ec9ilibru ntre caracteristicile calitative ale infor)a"iilor financiare3
', infor)a"iile s fie oportune pentru luarea deciziilor de ctre utilizatori3
-, beneficiile provenite din utilizarea infor)a"iilor s dep$easc costul ob"inerii acestora.
Foru#!re#e &i con%inutu# 'itu!%ii#or $in!nci!re
Reguli generale
1-. itua"iile financiare se ntoc)esc confor) for)ularelor din ane&ele la prezentul standard.
1/. itua"iile financiare se ntoc)esc $i se prezint anual. 6n cazul )odificrii datei de raportare $i
prezentrii situa"iilor financiare pe o perioad )ai lung sau )ai scurt de un an, entitatea trebuie se
dezvluie0
'
1, perioada acoperit de situa"iile financiare3
', )otivul stabilirii unei perioade de gestiune )ai lungi sau )ai scurte de un an3 $i
-, faptul c infor)a"iile din situa"iile financiare nu snt pe deplin co)parabile *de e&e)plu, pentru
entit"ile nou nregistrate pri)a perioad de gestiune se consider perioada din data nregistrrii de stat a
entit"ii pn la -1 dece)brie al aceluia$i an calendaristic. 6n cazul n care nregistrarea de stat a entit"ii
are loc dup 1 octo)brie, pri)a perioad de gestiune se consider perioada din data nregistrrii de stat
pn la -1 dece)brie al ur)torului an calendaristic,.
15. itua"iile financiare includ indicatorii activit"ii tuturor filialelor, reprezentan"elor $i
subdiviziunilor entit"ii a)plasate pe teritoriul 2epublicii 4oldova.
1:. itua"iile financiare se ntoc)esc n baza infor)a"iilor contabile dup reflectarea rezultatelor
inventarierii pentru confir)area e&isten"ei $i strii activelor $i pasivelor.
1%. itua"iile financiare trebuie identificate $i separate de alte infor)a"ii prezentate n acela$i
docu)ent, de e&e)plu, n raportul anual al entit"ii sau n prospectul de e)isiuni a valorilor )obiliare.
1<. Entitatea trebuie s identifice n )od clar situa"iile financiare $i s eviden"ieze n )od special
ur)toarele infor)a"ii0
1, denu)irea entit"ii $i alte ele)ente de identificare3
', data raportrii sau perioada acoperit de situa"iile financiare3
-, activitatea de baz3
/, for)a de proprietate3
5, for)a 8uridic de organizare3
:, unitatea de )sur.
1=. Erorile depistate la ntoc)irea situa"iilor financiare se corecteaz n confor)itate cu .C
!Politici contabile, )odificri ale esti)rilor contabile, erori $i eveni)ente ulterioare#.
'>. 6ntoc)irea $i prezentarea situa"iilor financiare cuprind ur)toarele etape0
1, efectuarea lucrrilor pre)ergtoare ntoc)irii situa"iilor financiare cu) ar fi0 inventarierea
general a ele)entelor contabile, decontarea c9eltuielilor $i veniturilor anticipate aferente perioadei de
gestiune, deter)inarea $i reflectarea diferen"elor de curs valutar, ntoc)irea nregistrrilor de corectare,
deter)inarea cotei curente a activelor i)obilizate $i datoriilor pe ter)en lung etc.3
', co)pletarea for)ularelor situa"iilor financiare3
-, ntoc)irea notelor7notelor e&plicative la situa"iile financiare3
/, aprobarea, se)narea $i prezentarea situa"iilor financiare3
5, refor)area bilan"ului.
Bilanul
eneraliti
'1. @ilan"ul prezint pozi"ia financiar a entit"ii $i include infor)a"ii aferente soldurilor e&istente
la data raportrii privind0
1, activele + resurse econo)ice identificabile $i controlabile de ctre entitate ce provin din fapte
econo)ice trecute din a cror utilizare se a$teapt ob"inerea unor beneficii econo)ice3
', capitalul propriu + )ri)ea r)as n activele entit"ii dup scderea datoriilor3
-, datoriile + obliga"ii actuale ale entit"ii provenite din fapte econo)ice trecute a cror stingere
contribuie la o reducere a resurselor, purttoare de beneficii econo)ice.
''. 6n bilan" totalul activelor este ec9ivalent cu su)a totalurilor capitalului propriu $i datoriilor.
'-. Activele snt prezentate n bilan" n ordinea cre$terii lic9idit"ii acestora, iar datoriile n baza
cre$terii e&igibilit"ii.
'/. 6n func"ie de gradul de lic9iditate, activele se divizeaz n0
1, active circulante, care reprezint activele ce se a$teapt s fie consu)ate n ciclul nor)al de
activitate, vndute sau pri)ite n ter)en de 1' luni sau care reprezint nu)erar3
', active i)obilizate, care cuprind toate celelalte active, cu e&cep"ia celor circulante.
'5. Ciclul nor)al de activitate al unei entit"i reprezint perioada de ti)p dintre )o)entul
ac9izi"ionrii activelor care snt destinate procesrii $i )o)entul transfor)rii lor n nu)erar. Cnd
pentru o entitate acest ciclu nu este clar, durata lui se consider 1' luni. tocurile care snt vndute,
consu)ate, procesate $i crean"ele care snt ac9itate ca parte a ciclului nor)al de activitate ntr?o perioad
ce dep$e$te 1' luni din data raportrii, se consider active circulante *de e&e)plu, )ateria pri),
-
)aterialele, produc"ia n curs de e&ecu"ie care necesit )aturare $i pstrare la entitatea de vinifica"ie,
fructele $i sucurile sulfitate sau congelate la entitatea de conserve,.
':. 6n func"ie de gradul e&igibilit"ii, datoriile se )part n0
1, datorii curente, care includ datoriile ce se a$teapt s fie ac9itate sau decontate n ter)en de 1'
luni din data raportrii3
', datoriile pe ter)en lung, care cuprind toate celelalte datorii, cu e&cep"ia celor curente.
'%. Datoriile co)erciale $i cele fa" de anga8a"i care snt nregistrate ca parte co)ponent a
ciclului nor)al de activitate snt datorii curente, c9iar dac ele snt e&igibile ntr?un ter)en ce dep$e$te
1' luni din data raportrii.
'<. ;a data raportrii entitatea deter)in cota curent a activelor i)obilizate $i a datoriilor pe
ter)en lung, care se reflect n bilan", respectiv n co)ponen"a activelor circulante $i7sau datoriilor
curente.
'=. Crean"ele, nu)erarul $i datoriile n valut strin se recalculeaz $i se reflect n bilan" n
confor)itate cu .C !Diferen"e de curs valutar $i de su)#.
->. @ilan"ul se ntoc)e$te confor) for)ularului prezentat n ane&a 1.
!ctive
-1. 6n rndul >1> !I)obilizri necorporale# se reflect valoarea contabil a i)obilizrilor
necorporale n utilizare $i n curs de e&ecu"ie deter)inat n confor)itate cu .C !I)obilizri
necorporale $i corporale#.
Exemplul 1. " entitate la data raportrii dispune de urmtoarele informaii#
$ costul imobilizrilor necorporale %n curs de execuie &' ((( lei)
$ costul imobilizrilor necorporale %n utilizare *+( ((( lei)
$ suma amortizrii cumulate $ '+ ((( lei)
$ pierderile din depreciere $ ,* ((( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea reflect n rd. >1> !I)obilizri necorporale# din bilan"
valoarea contabil a i)obilizrilor necorporale n su) de 5<= >>> lei *%< >>> lei A /5> >>> lei + <5 >>>
lei + '/ >>> lei,.
-'. 6n rndul >'> !I)obilizri corporale n curs de e&ecu"ie# se reflect costurile aferente
i)obilizrilor corporale aflate n perioada de creare $i7sau pregtire spre utilizare pn la data punerii n
e&ploatare, care se deter)in n confor)itate cu .C !I)obilizri necorporale $i corporale#.
--. 6n rndurile >-> !Berenuri# $i >/> !4i8loace fi&e# se reflect valoarea contabil a terenurilor,
)i8loacelor fi&e proprii $i pri)ite n leasing financiar $i7sau n gestiune econo)ic aflate n e&ploatare.
Exemplul 2. " entitate la data raportrii dispune de urmtoarele informaii#
* costul de intrare a mijloacelor fixe $ * +(( ((( lei)
* amortizarea cumulat '&( ((( lei)
* pierderea din depreciere ./( ((( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea va reflecta n rd. >/> !4i8loace fi&e# din bilan" valoarea
contabil a )i8loacelor fi&e n su) de - '/> >>> lei */ 5>> >>> lei + <%> >>> lei + -=> >>> lei,.
-/. 6n rndul >5> !2esurse )inerale# se reflect valoarea contabil a resurselor )inerale aflate n
e&trac"ie, care se deter)in n confor)itate cu .C !I)obilizri necorporale $i corporale#.
-5. 6n rndul >:> !Active biologice i)obilizate# se reflect valoarea contabil a ani)alelor de
)unc $i productive *taurii, caii de trac"iune, vacile, ovinele, porcinele, caprinele etc.,, planta"iilor
perene *livezile, viile, pepinierele viticole $i po)icole etc.,, care se deter)in n confor)itate cu .C
!Particularit"ile contabilit"ii n agricultur#.
-:. 6n rndurile >%> !Investi"ii financiare pe ter)en lung n pr"i neafiliate# $i ><> !Investi"ii
financiare pe ter)en lung n pr"i afiliate# se nscrie valoarea investi"iilor pe ter)en lung *ac"iunile
procurate, cotele de participa"ie, obliga"iunile procurate, )pru)uturile acordate, alte investi"ii pe
ter)en lung, care se deter)in n confor)itate cu .C !Crean"e $i investi"ii financiare# $i .C !Pr"i
afiliate $i contracte de societate civil#.
-%. 6n rndul >=> !Investi"ii i)obiliare# se reflect valoarea contabil a investi"iilor i)obiliare,
care se deter)in n confor)itate cu .C !Investi"ii i)obiliare#.
/
-<. 6n rndul 1>> !Crean"e pe ter)en lung# se indic valoarea crean"elor cu ter)enul de stingere
ce dep$e$te 1' luni din data raportrii, care se deter)in n confor)itate cu .C !Crean"e $i investi"ii
financiare#.
-=. 6n rndul 11> !Avansuri acordate pe ter)en lung# se indic su)a avansurilor acordate cu
ter)enul de stingere ce dep$e$te 1' luni din data raportrii, care se deter)in n confor)itate cu .C
!Crean"e $i investi"ii financiare#.
/>. 6n rndul 1'> !Alte active i)obilizate# se nscrie su)a c9eltuielilor anticipate pe ter)en lung,
valoarea activelor a)nate privind i)pozitul pe venit $i a altor active i)obilizate.
/1. 6n rndul 1-> !Botal active i)obilizate# se indic valoarea total a activelor i)obilizate,
deter)inat prin rela"ia0 rd.>1> A rd.>'> A rd.>->A rd.>/> A rd.>5> A rd.>:> A rd.>%> A rd.><> A rd.>=>
A rd.1>> A rd.11> A rd.1'>.
/'. 6n rndurile 1/> !4ateriale#, 15> !Active biologice circulante#, 1:> !(biecte de )ic valoare
$i scurt durat#, 1%> !Produc"ia n curs de e&ecu"ie $i produse# $i 1<> !4rfuri# se nscrie valoarea
contabil a acestor stocuri, care se deter)in n confor)itate cu .C !tocuri# $i .C !Particularit"ile
contabilit"ii n agricultur#.
/-. 6n rndul 1=> !Crean"e co)erciale# se nscrie valoarea crean"elor curente ale cu)prtorilor $i
clien"ilor din "ar $i din strintate, precu) $i crean"ele aferente ca)biilor pri)ite, care se deter)in n
confor)itate cu .C !Crean"e $i investi"ii financiare#.
Exemplul 3. " entitate la data raportrii dispune de urmtoarele date# creanele cumprtorilor
i clienilor din ar 0+' ((( lei1 din strintate ./, ((( lei1 suma provizioanelor 2coreciilor3
pentru creanele compromise *+ ((( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea reflect n rd. 1=> !Crean"e co)erciale# din bilan" su)a de
1 >>5 >>> lei *:5< >>> lei A -=' >>> lei + /5 >>> lei,.
//. 6n rndul '>> !Crean"e ale pr"ilor afiliate# se reflect su)a crean"elor curente ale pr"ilor
afiliate, care se deter)in n confor)itate cu .C !Crean"e $i investi"ii financiare# $i .C !Pr"i afiliate
$i contracte de societate civil#.
/5. 6n rndul '1> !Avansuri acordate curente# se nscrie su)a avansurilor acordate furnizorilor de
active $i prestatorilor de servicii pe un ter)en nu )ai )are de 1' luni, care se deter)in n confor)itate
cu .C !Crean"e $i investi"ii financiare#.
/:. 6n rndurile ''> !Crean"e ale bugetului# $i '-> !Crean"e ale personalului# se reflect su)a
crean"elor bugetului $i personalului, care se deter)in n confor)itate cu .C !Crean"e $i investi"ii
financiare#.
/%. 6n rndul '/> !Alte crean"e curente# se nscrie su)a crean"elor privind arenda, leasingul,
loca"iunea, dobnzile, redeven"ele $i alte venituri calculate, crean"ele preli)inate, precu) $i su)a altor
crean"e, cu) ar fi crean"ele curente calculate ale co)paniilor de asigurare privind despgubirile,
crean"ele organelor de asigurri sociale, crean"ele privind recla)a"iile naintate $i recunoscute, crean"ele
privind alte opera"ii.
/<. 6n rndurile '5> !.u)erar n casierie $i la conturi curente# $i ':> !Alte ele)ente de nu)erar#
se nscrie su)a total a nu)erarului din casierie $i, respectiv, la conturile curente n )oned na"ional $i
valut strin, a nu)erarului la alte conturi bancare, n e&pedi"ie $i valoarea docu)entelor bne$ti
*ti)brelor ta&ei de stat, )rcilor po$tale, biletelor de cltorie pltite, biletelor de trata)ent $i odi9n
etc.,.
/=. 6n rndurile '%> !Investi"ii financiare curente n pr"i neafiliate# $i '<> !Investi"ii financiare
curente n pr"i afiliate# se indic valoarea titlurilor de valoare procurate, depozitelor bancare,
)pru)uturilor acordate $i alte investi"ii n pr"i neafiliate, care se deter)in n confor)itate cu .C
!Crean"e $i investi"ii financiare#.
5>. 6n rndul '=> !Alte active circulante# se reflect su)a c9eltuielilor anticipate curente $i
valoarea altor active circulante.
51. 6n rndul ->> !Botal active circulante# se indic valoarea total a activelor circulante,
deter)inat prin rela"ia0 rd.1/>Ard.15>Ard.1:>Ard.1%>Ard.1<>Ard.1=>Ard.'>>Ard.'1>Ard.''>Ard.'->A
rd.'/>Ard.'5>Ard.':>Ard.'%>Ard.'<>Ard.'=>.
5'. 6n rndul -1> !Botal active# se nscrie valoarea total a activelor i)obilizate $i circulante ale
entit"ii, deter)inat prin rela"ia0 rd.1-> A rd.->>.
5
4apital propriu
5-. 6n rndul -'> !Capital social $i supli)entar# se nscrie valoarea capitalului social, supli)entar,
nevrsat, nenregistrat $i retras, care se deter)in n confor)itate cu .C !Capital propriu $i datorii#.
Exemplul 4. " entitate la data raportrii dispune de urmtoarele date privind soldurile#
$ capitalului social $ 5 .+( ((( lei)
$ capitalului suplimentar $ 50( ((( lei)
$ capitalului nevrsat $ ,*( ((( lei)
$ capitalului retras $ 5'( ((( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea nscrie n rndul -'> !Capital social $i supli)entar# din
bilan" su)a de 1 >=> >>> lei *1 -5> >>> lei A 1:> >>> lei ? '/> >>> lei ? 1<> >>> lei,.
5/. 6n rndul --> !2ezerve# se reflect su)a total a capitalului de rezerv, a rezervelor statutare
$i altor rezerve constituite de ctre entitate.
55. 6n rndul -/> !Corec"ii ale rezultatelor anilor preceden"i# se nscrie rezultatul ob"inut al anilor
preceden"i depistat n perioada de gestiune0 profitul + cu cifre pozitive, pierderea + cu se)nul )inus
*ntre paranteze,.
5:. 6n rndul -5> !Profit nerepartizat *pierdere neacoperit, al anilor preceden"i# se reflect su)a
profitului nerepartizat *pierderii neacoperite, al anilor preceden"i care se deter)in n confor)itate cu
.C !Capital propriu $i datorii#, precu) $i rezultatul din tranzi"ia la noile regle)entri contabile.
5%. 6n rndul -:> !Profit net *pierdere net, al perioadei de gestiune# se nscrie su)a profitului net
*pierderii nete, al perioadei de gestiune *ntre paranteze,, care se deter)in n situa"ia de profit $i
pierdere.
5<. 6n rndul -%> !Profit utilizat al perioadei de gestiune# se reflect ntre paranteze su)a
profitului utilizat al perioadei de gestiune pentru plata dividendelor, constituirea rezervelor $i n alte
scopuri confor) deciziei organului de conducere )puternicit al entit"ii.
5=. 6n rndul -<> !Alte ele)ente de capital propriu# se reflect su)a altor ele)ente de capital
propriu, cu) ar fi diferen"ele de reevaluare a activelor i)obilizate pentru entit"ile care aplic )odelul
reevalurii confor) I12, subven"iile pri)ite de ctre entit"ile cu proprietate public de la autorit"ile
ad)inistra"iei publice centrale $i locale $i decontate *dup ndeplinirea condi"iilor contractuale, n
confor)itate cu .C !Capital propriu $i datorii#.
:>. 6n rndul -=> !Botal capital propriu# se nscrie totalul ele)entelor de capital propriu,
deter)inat prin rela"ia0 rd.-'>Ard.-->Ard.-/>Ard.-5>Ard.-:>A rd.-%>Ard.-<>.
6atorii
:1. 6n rndul />> !Credite bancare pe ter)en lung# se reflect su)a total a creditelor bancare
pri)ite pe un ter)en )ai )are de 1' luni din data raportrii.
:'. 6n rndul /1> !6)pru)uturi pe ter)en lung# se reflect su)a total a )pru)uturilor pri)ite,
inclusiv valoarea obliga"iunilor e)ise $i plasate, a ca)biilor acordate pe un ter)en )ai )are de 1' luni
din data raportrii.
:-. 6n rndul /'> !Datorii pe ter)en lung privind leasingul financiar# se nscrie su)a datoriilor pe
ter)en lung aferente principalului *valorii ra)bursabile, privind opera"iile de leasing financiar, care se
deter)in n confor)itate cu .C !Contracte de leasing#.
:/. 6n rndul /-> !Alte datorii pe ter)en lung# se reflect su)a veniturilor anticipate, finan"rilor
$i ncasrilor cu destina"ie special, provizioanelor $i altor datorii pe ter)en lung cu ter)enul de stingere
*decontare, )ai )are de 1' luni din data raportrii.
:5. 6n rndul //> !Botal datorii pe ter)en lung# se reflect su)a total a datoriilor pe ter)en lung
ale entit"ii, deter)inat prin rela"ia0 rd./>> A rd./1> A rd./'> A rd./->.
::. 6n rndul /5> !Credite bancare pe ter)en scurt# se indic su)a creditelor bancare pri)ite,
inclusiv dobnzile aferente, cu ter)enul de ra)bursare nu )ai )are de 1' luni din data raportrii.
:%. 6n rndul /:> !6)pru)uturi pe ter)en scurt# se indic su)a )pru)uturilor pri)ite, inclusiv
dobnzile aferente, cu ter)enul de ra)bursare nu )ai )are de 1' luni din data raportrii.
:<. 6n rndul /%> !Datorii co)erciale# se nscrie su)a datoriilor entit"ii fa" de furnizori privind
bunurile procurate $i serviciile pri)ite care ur)eaz a fi ac9itate sau trecute n cont n ter)en de 1' luni
din data raportrii.
:
:=. 6n rndul /<> !Datorii fa" de pr"ile afiliate# se indic su)a datoriilor entit"ii fa" de
ntreprinderile?fiice, asociate, societ"ile civile $i alte pr"i afiliate a cror co)ponen" se deter)in n
confor)itate cu .C !Pr"i afiliate $i contracte de societate civil#.
%>. 6n rndul /=> !Avansuri pri)ite curente# se nscrie su)a avansurilor pri)ite pe un ter)en nu
)ai )are de 1' luni din data raportrii.
%1. 6n rndul 5>> !Datorii fa" de personal# se nscrie su)a datoriilor entit"ii fa" de personal
privind retribuirea )uncii $i alte opera"ii *de e&e)plu, deplasri, co)pensarea unor c9eltuieli fr
pri)irea avansului, utilizarea bunurilor personale n scopuri de serviciu,.
%'. 6n rndul 51> !Datorii privind asigurrile sociale $i )edicale# se indic datoriile entit"ii fa"
de organele de asigurri sociale $i )edicale *inclusiv $i cele individuale, deter)inate confor) legisla"iei
n vigoare.
%-. 6n rndul 5'> !Datorii fa" de buget# se nregistreaz su)a datoriilor fa" de buget privind
i)pozitele $i ta&ele, precu) $i sanc"iunile aferente deter)inate n confor)itate cu legisla"ia n vigoare.
%/. 6n rndul 5-> !Cenituri anticipate curente# se reflect su)a veniturilor anticipate, care
ur)eaz a fi decontate la venituri curente n ur)toarele 1' luni.
%5. 6n rndul 5/> !Datorii fa" de proprietari# se nscrie su)a datoriilor entit"ii privind
dividendele calculate $i alte opera"iuni privind decontrile cu proprietarii.
%:. 6n rndul 55> !1inan"ri $i ncasri cu destina"ie special curente# se nscrie su)ele
nu)erarului $i valoarea activelor pri)ite *de pri)it, pentru realizarea unor )isiuni speciale pe un
ter)en nu )ai )are de 1' luni din data raportrii, care se deter)in n confor)itate cu .C !Capital
propriu $i datorii#.
%%. 6n rndul 5:> !Provizioane curente# se indic su)a provizioanelor constituite, care ur)eaz a
fi utilizate ntr?un ter)en de 1' luni din data raportrii, care se deter)in n confor)itate cu .C
!Capital propriu $i datorii#.
%<. 6n rndul 5%> !Alte datorii curente# se nscrie su)a datoriilor preli)inate, datoriilor fa" de
co)paniile de asigurare privind asigurarea bunurilor $i persoanelor, datoriilor privind bunurile pri)ite n
gestiune econo)ic, datoriilor privind sanc"iunile co)erciale $i altor datorii curente.
%=. 6n rndul 5<> !Botal datorii curente# se nscrie su)a total a datoriilor curente ale entit"ii,
deter)inat prin rela"ia0 rd./5>Ard./:>Ard./%>Ard./<>Ard./=>Ard.5>>Ard.51>Ard.5'>Ard.5->Ard.5/>A
rd.55>Ard.5:>Ard.5%>.
<>. 6n rndul 5=> !Botal pasive# se indic su)a total a capitalului propriu, a datoriilor pe ter)en
lung $i curente ale entit"ii, deter)inat prin rela"ia0 rd.-=>Ard.//>Ard.5<>.
Situaia de profit i pierdere
<1. itua"ia de profit $i pierdere caracterizeaz perfor)an"a financiar a entit"ii pentru perioada
de gestiune $i con"ine infor)a"ii privind0
1, veniturile + cre$teri ale beneficiilor econo)ice nregistrate n cursul perioadei de gestiune, sub
for)a intrrilor de active sau )a8orrii valorii acestora sau a di)inurii datoriilor care au drept rezultat
cre$teri ale capitalului propriu, cu e&cep"ia celor legate de contribu"iile proprietarilor3
', c7eltuielile + di)inuri ale beneficiilor econo)ice nregistrate n perioada de gestiune sub
for) de ie$iri sau reduceri ale valorii activelor sau de cre$teri ale datoriilor care contribuie la di)inuri
ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor3
-, rezultatele financiare + profitul *pierderea, calculat ca diferen" dintre veniturile $i c9eltuielile
perioadei de gestiune.
<'. Ceniturile $i c9eltuielile aferente acelora$i opera"iuni econo)ice se reflect n situa"ia de profit
$i pierdere n aceia$i perioad de gestiune *de e&e)plu, valoarea contabil a bunurilor vndute $i
valoarea de vnzare a acestora se recunosc conco)itent n aceia$i perioad de gestiune,.
<-. 6n cazul n care n perioada de gestiune nu au fost nregistrate venituri, dar au fost suportate
c9eltuieli, care trebuie recunoscute n confor)itate cu .C !C9eltuieli#, acestea se prezint n situa"ia
de profit $i pierdere n perioada de gestiune n care au fost suportate. Dac n perioada de gestiune au
fost nregistrate doar venituri, care trebuie recunoscute n confor)itate cu .C !Cenituri# $i nu au fost
suportate c9eltuieli, acestea trebuie prezentate n situa"ia de profit $i pierdere n perioada de gestiune n
care au fost c$tigate.
%
</. itua"ia de profit $i pierdere se ntoc)e$te n baza clasificrii c9eltuielilor dup destina"ie
*func"ii, confor) for)ularului prezentat n ane&a '.
<5. 6n rndul >1> !Cenituri din vnzri# se reflect su)a veniturilor din vnzri ob"inute n cadrul
activit"ii opera"ionale. Acesta cuprinde veniturile din0
1, vnzarea produselor7)rfurilor3
', prestarea serviciilor $i7sau e&ecutarea lucrrilor3
-, contracte de construc"ie3
/, contracte de leasing opera"ional $i financiar *arend, loca"iune,3
5, dividende, participa"ii $i7sau dobnzi, care pentru entitate reprezint activitate opera"ional.
u)a veniturilor din vnzri recunoscut n perioada de gestiune se a8usteaz cu valoarea
produselor $i )rfurilor returnate de cu)prtori $i7sau reducerile de pre" la produse, )rfuri livrate
$i7sau servicii prestate, n aceia$i perioad de gestiune n care a avut loc livrarea.
<:. 6n rndul >'> !Costul vnzrilor# se reflect valoarea contabil a produselor7)rfurilor
vndute, costurilor serviciilor prestate7lucrrilor e&ecutate n cadrul activit"ii opera"ionale a entit"ii
atribuite la c9eltuieli $i corelate cu veniturile nregistrate n rd. >1>. Costul vnzrilor include0
1, valoarea contabil a produselor7)rfurilor vndute3
', costul serviciilor prestate $i7sau lucrrilor e&ecutate3
-, costul lucrrilor aferente contractelor de construc"ie3
/, costul serviciilor aferente contractelor de leasing opera"ional $i financiar *arend, loca"iune,3
5, alte costuri, care se refer la activitatea opera"ional, corelate cu veniturile din vnzri *de
e&e)plu, costurile activit"ii de baz a entit"ilor de )icrofinan"are, a entit"ilor de investi"ii,.
u)a costului vnzrilor nregistrat n perioada de gestiune se a8usteaz cu valoarea contabil a
produselor7)rfurilor vndute $i returnate entit"ii n aceia$i perioad de gestiune n care a avut loc
livrarea.
<%. 6n rndul >-> !Profit brut *pierdere brut,# se reflect diferen"a dintre veniturile din vnzri $i
costul vnzrilor, deter)inat prin rela"ia0 rd.>1>+rd.>'>.
Exemplul 5. 8n anul ,(59 entitatea a comercializat ,'&( uniti de produse la costul unitar de *+
lei i preul de v%nzare unitar de 0( lei- Pe parcursul aceleiai perioade de gestiune au fost returnate
5'+ de uniti de produse-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea reflect n situa"ia de profit si pierdere0
? n rd. >1> !Cenituri din vnzri# su)a de 1:1 1>> lei *' <%> unit"i & :> lei ? 1<5 unit"i & :>
lei,3
? n rd. >'> !Costul vnzrilor# su)a de 1'> <'5 lei *' <%> unit"i & /5 lei ? 1<5 unit"i & /5 lei,3
? n rd. >-> !Profit brut *pierdere brut,# su)a profitului brut de /> '%5 lei *1:1 1>> lei + 1'>
<'5 lei,.
<<. 6n rndul >/> !Alte venituri din activitatea opera"ional# se reflect veniturile care apar n
procesul desf$urrii activit"ii opera"ionale, dar care nu pot fi atribuite la venituri din vnzri. Acestea
cuprind veniturile0
1, din ie$irea altor active circulante *cu e&cep"ia veniturilor reflectate n rd. >1>,3
', sub for) de a)enzi, penalit"i $i alte sanc"iuni3
-, din recuperarea pre8udiciului )aterial cauzat entit"ii3
/, din decontarea datoriilor cu ter)en de prescrip"ie e&pirat3
5, din subven"ii $i7sau utilizarea )i8loacelor cu destina"ie special,
:, din plusurile de active constatate la inventariere3
%, din alte opera"iuni aferente activit"ii opera"ionale.
Exemplul 6. 8n anul ,(59 entitatea a %nregistrat venituri aferente activitii operaionale rezultate
din#
? v%nzarea unor materiale 5' //( lei)
? constatarea plusurilor de mrfuri la inventariere 5 ,(( lei)
? calcularea prejudiciului material cauzat entitii de ctre persoana vinovat & ,/( lei)
? decontarea datoriilor comerciale cu termenul de prescripie expirat $5& +(( lei)
? anularea sanciunilor fiscale aferente perioadelor precedente conform 7otr%rii instanei
judectoreti $ .+(( lei-
<
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea reflect n rd. >/> !Alte venituri din activitatea
opera"ional# din situa"ia de profit $i pierdere pentru anul '>1D su)a de /< /<> lei *1< ==> lei A 1 '>>
lei A % '=> lei A 1% 5>> lei A - 5>> lei,.
<=. 6n rndul >5> !C9eltuieli de distribuire# se reflect c9eltuielile aferente co)ercializrii
produselor7)rfurilor, prestrii de servicii $i7sau e&ecutri de lucrri deter)inate n confor)itate cu
.C !C9eltuieli#.
=>. 6n rndul >:> !C9eltuieli ad)inistrative# se reflect c9eltuielile privind deservirea $i gestiunea
entit"ii n ansa)blu, deter)inate n confor)itate cu .C !C9eltuieli#.
=1. 6n rndul >%> !Alte c9eltuieli din activitatea opera"ional# se prezint c9eltuielile legate de
desf$urarea activit"ii opera"ionale a entit"ii, dar care nu pot fi atribuite la costul vnzrilor, c9eltuielile
de distribuire sau c9eltuielile ad)inistrative. Acestea se deter)in n confor)itate cu .C !C9eltuieli#,
$i, n principal, cuprind c9eltuielile0
1, din ie$irea *vnzarea, trans)iterea ter"ilor, casarea etc., altor active circulante, cu e&cep"ia
c9eltuielilor indicate n rndul >'>3
', sub for)a de a)enzi, penalit"i $i alte sanc"iuni3
-, privind dobnzile aferente creditelor $i )pru)uturilor pri)ite $i contractelor de leasing
financiar3
/, privind lipsurile $i pierderile din deteriorarea activelor constatate la inventariere3
5, aferente costurilor indirecte de produc"ie neincluse n costul produselor fabricate7serviciilor
prestate *lucrrilor e&ecutate,3
:, aferente produselor rebutate $i co)enzilor de produc"ie anulate etc.
Exemplul 7. 8n anul ,(59 entitatea a suportat c7eltuieli aferente activitii operaionale rezultate
din#
? v%nzarea materialelor 55 ,&( lei)
? %nregistrarea lipsurilor de mrfuri constatate la inventariere & ,(( lei)
? restabilirea datoriilor fa de furnizori decontate anterior %n legtur cu expirarea termenului
de prescripie + 0*+ lei)
? calcularea penalitilor pentru nerespectarea termenelor de livrare a mrfurilor *+( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea reflect n rd. >%> !Alte c9eltuieli din activitatea
opera"ional# din situa"ia de profit $i pierdere pentru anul '>1D su)a de '/ 5:5 lei *11 '%> lei A% '>>
lei A 5 :/5 lei A /5> lei,.
='. 6n rndul ><> !2ezultatul din activitatea opera"ional0 profit *pierdere,# se reflect diferen"a
dintre veniturile $i c9eltuielile din activitatea opera"ional din perioada de gestiune, deter)inat prin
rela"ia0 rd.>->Ard.>/>?rd.>5>?rd.>:>?rd.>%>.
=-. 6n rndul >=> !2ezultatul din alte activit"i0 profit *pierdere,# se reflect diferen"a dintre
veniturile $i c9eltuielile din alte activit"i din perioada de gestiune.
Ceniturile din alte activit"i cuprind veniturile aferente activelor i)obilizate, cu e&cep"ia plusurilor
de active constatate la inventariere3 dividende $i7sau participa"ii n alte entit"i *cu e&cep"ia celor indicate
n rndul >1>,3 dobnzi *cu e&cep"ia celor indicate n rndul >1>,3 diferen"e favorabile de curs valutar3
intrarea activelor cu titlu gratuit3 reluarea pierderilor din depreciere3 co)pensa"ii pentru acoperirea
pierderilor e&cep"ionale3 alte fapte econo)ice care nu se refer la activitatea opera"ional.
C9eltuielile altor activit"i cuprind c9eltuielile aferente activelor i)obilizate, c9eltuielile
financiare $i e&cep"ionale, deter)inate n confor)itate cu .C !C9eltuieli#.
=/. 6n rndul 1>> !Profit *pierdere, pn la i)pozitare# se indic rezultatul financiar pn la
i)pozitare, deter)inat prin rela"ia0 rd.><> A rd. >=>.
=5. 6n rndul 11> !C9eltuieli privind i)pozitul pe venit# se reflect c9eltuielile privind i)pozitul
pe venit, deter)inate n confor)itate cu .C !C9eltuieli#.
=:. 6n rndul 1'> !Profit net *pierdere net, al perioadei de gestiune# se indic rezultatul financiar
dup i)pozitare deter)inat ca diferen"a dintre profitul *pierderea, pn la i)pozitare $i c9eltuielile
privind i)pozitul pe venit prin rela"ia0 rd.1>> ? rd.11>. Acest indicator trebuie s coincid cu indicatorul
respectiv rndului -:> din bilan".
Situaia modificrilor capitalului propriu
=
=%. itua"ia )odificrilor capitalului propriu caracterizeaz e&isten"a $i )odificarea ele)entelor
capitalului propriu n cursul perioadei de gestiune $i con"ine infor)a"ii privind0
1, capitalul social i suplimentar E capitalul social, capitalul supli)entar, capitalul nevrsat,
capitalul nenregistrat $i capitalul retras3
', rezervele E capitalul de rezerv, rezervele statutare $i alte rezerve3
-, profitul nerepartizat 2pierderea neacoperit3 E corec"iile rezultatelor anilor preceden"i, profitul
nerepartizat *pierderea neacoperit, al anilor preceden"i, profitul net *pierderea net, al perioadei de
gestiune, profitul utilizat al perioadei de gestiune $i rezultatul din tranzi"ia la noile regle)entri
contabile3
/, alte elemente de capital propriu care nu se includ %n subpct- 53 : .3.
=<. Ele)entele capitalului propriu se deter)in n confor)itate cu .C !Capital propriu $i
datorii#.
==. 6n situa"ia )odificrilor capitalului propriu pentru fiecare ele)ent se indic soldul la nceputul
perioadei de gestiune, )a8orrile $i di)inurile pe parcursul perioadei $i soldul la sfr$itul perioadei de
gestiune, care se deter)in prin rela"ia0
old la sfr$itul
perioadei de gestiune
F
old la nceputul
perioadei de
gestiune
A 4a8orrile E Di)inurile
1>>. oldurile la nceputul perioadei de gestiune aferente corec"iilor rezultatelor anilor preceden"i,
profitului net *pierderii nete, al perioadei de gestiune $i profitului utilizat al perioadei de gestiune
ntotdeauna snt egale cu zero, ca ur)are a refor)rii bilan"ului pentru perioada de gestiune precedent.
1>1. oldurile ele)entelor capitalului propriu la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune
prezentate n situa"ia )odificrilor capitalului propriu trebuie s fie identice soldurilor ele)entelor
respective din bilan".
1>'. 4ri)ea ele)entelor care )a8oreaz capitalul propriu, cu) ar fi capitalul social, capitalul
nenregistrat, rezervele, profitul net al perioadei de gestiune, se reflect n situa"ia )odificrilor
capitalului propriu n )od obi$nuit *fr paranteze,. 4ri)ea ele)entelor care di)inueaz capitalul
propriu, cu) ar fi capitalul nevrsat, capitalul retras, profitul utilizat al perioadei de gestiune, pierderea
net a perioadei de gestiune, se reflect n situa"ia )odificrilor capitalului propriu cu se)nul )inus
*ntre paranteze,.
1>-. itua"ia )odificrilor capitalului propriu se ntoc)e$te confor) for)ularului prezentat n
ane&a -.
1>/. 6n rndul >1> !Capital social# se indic soldurile $i )odificrile pr"ilor sociale, ac"iunilor
proprii e)ise sau altor instru)ente de capital propriu la valoarea indicat n actele de constituire ale
entit"ii $i7sau alte docu)ente nregistrate n )odul stabilit de legisla"ie.
Exemplul !. " societate cu rspunderea limitat1 capitalul social al creia la %nceputul anului a
constituit 5( '(( lei1 a efectuat %n cursul anului ,(59 urmtoarele operaiuni economice# %n ianuarie
,(59 a fost micorat capitalul social cu . ,(( lei prin stingerea prii sociale care a fost dob%ndit de
societate de la asociatul su i nu a fost %nstrinat %n termen de 0 luni din data dob%ndirii) %n aprilie
,(59 capitalul social a fost majorat cu 5' .(( lei prin majorarea proporional a prilor sociale din
contul profitului anilor precedeni-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea reflect n rd. >1> !Capital social# din situa"ia )odificrilor
capitalului propriu pe anul '>1D0
? n col. / E soldul capitalului social la nceputul perioadei de gestiune n su) de 1> <>> lei3
? n col. 5 E )a8orarea capitalului social n su)a de 1< ->> lei3
? n col. : E di)inuarea capitalului social n su)a de - '>> lei3
? n col. % E soldul capitalului social la sfr$itul perioadei de gestiune n su) de '5 =>> lei
*1> <>> lei A 1< ->> lei E - '>> lei,.
1>5. 6n rndul >'> !Capital supli)entar# se reflect soldurile $i )odificrile aferente0
+, pri)elor de e)isiune, care reprezint diferen"ele dintre valoarea aporturilor proprietarilor n
capitalul social al entit"ii $i valoarea no)inal a pr"ilor sociale *ac"iunilor, altor instru)ente de capital
propriu,3
1>
-, diferen"elor dintre valoarea de retragere $i valoarea no)inal sau de nstrinare a pr"ilor
sociale *ac"iunilor, proprii retrase $i ulterior anulate sau nstrinate.
Exemplul ". ;a %nfiinarea unei societi pe aciuni au fost plasate + ((( de aciuni simple cu
valoarea nominal de 5( lei<aciune la pre de 5, lei<aciune-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea reflect n situa"ia )odificrilor capitalului propriu0
?n rd. >1> !Capital social# )a8orarea capitalului social *col. 5, $i soldul acestuia la sfr$itul
perioadei de gestiune *col. %, n su) de 5> >>> lei *5 >>> ac"iuni & 1> lei,3
?n rd. >'> !Capital supli)entar# )a8orarea capitalului supli)entar *col. 5, $i soldul acestuia la
sfr$itul perioadei de gestiune *col. %, n su)a de 1> >>> lei *5 >>> ac"iuni & ' lei,.
1>:. 6n rndul >-> !Capital nevrsat# se nscriu ntre paranteze soldurile $i )odificrile crean"elor
proprietarilor aferente0
1, aporturilor n capitalul social3
', contribu"iilor supli)entare pentru acoperirea pierderilor anilor preceden"i.
1>%. 6n rndul >/> !Capital nenregistrat# se indic soldurile $i )odificrile capitalului
nenregistrat la valoarea no)inal a0
1, ac"iunilor, e)ise la nfiin"area societ"ii pe ac"iuni, care nc nu au fost nregistrate n )odul
stabilit de legisla"ie3
', pr"ilor sociale *ac"iunilor, altor instru)ente de capital propriu, aferente )a8orrii capitalului
social pn la nregistrarea de stat a )odificrilor introduse n actele de constituire ale entit"ii.
Exemplul 1#. ;a 5(-5,-,(59 asociaii unei societi cu rspundere limitat au decis s majoreze
capitalul social de la + *(( lei p%n la ,' ((( lei- ;a 5+-5,-,(59 asociaii au depus suma de ,, 0(( lei
%n contul majorrii prii sociale- ;a 5(-(5-,(59=5 a fost efectuat %nregistrarea de stat a modificrii
capitalului social al societii-
6n baza datelor din e&e)plu, societatea reflect n rd. >-> !Capital nenregistrat# din situa"ia
)odificrilor capitalului propriu pe anul '>1D0
?n col. 5 E )a8orarea capitalului nenregistrat n su)a de '' :>> lei3
?n col. % E soldul capitalului nenregistrat la sfr$itul perioadei de gestiune n su) de '' :>> lei.
1><. 6n rndul >5> !Capital retras# se reflect ntre paranteze soldurile $i )odificrile pr"ilor
sociale *ac"iunilor, altor instru)ente de capital propriu, ac9izi"ionate, rscu)prate sau dobndite de
entitate de la proprietarii si.
Exemplul 11. " societate pe aciuni %n august ,(59 a rscumprat de la acionari .+( aciuni
proprii la pre de 5(( lei<aciune din care 5,( aciuni au fost rev%ndute %n noiembrie a aceluiai an la
pre de 55+ lei<aciune-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea reflect n situa"ia )odificrilor capitalului propriu pe anul
'>1D0
n rd. >5> !Capital retras# ntre paranteze0
? n col. 5 E )a8orarea capitalului retras n su)a de -5 >>> lei *-5> ac"iuni & 1>> lei,3
? n col. : E di)inuarea capitalului retras n su)a de 1' >>> lei *1'> ac"iuni & 1>> lei,3
? n col. % E soldul capitalului retras la sfr$itul perioadei de gestiune n su) de '- >>> lei *-5
>>> lei E 1' >>> lei,.
n rd. >'> !Capital supli)entar#0
? n col. 5 E )a8orarea capitalului supli)entar n su)a de 1 <>> lei G1'> ac"iuni & *115 lei E 1>>
lei,H3
? n col. % E soldul capitalului supli)entar n su)a de 1 <>> lei.
1>=. 6n rndul >:> !Botal capital social $i supli)entar# se indic totalul deter)inat prin rela"ia0
rd.>1>Ard. >'>Ard. >->Ard. >/>Ard. >5>.
11>. 6n rndul >%> !Capital de rezerv# se nscriu soldurile $i )odificrile rezervelor a cror
constituire este prevzut de legisla"ia n vigoare.
Exemplul 12. Soldul capitalului de rezerv a unei societi cu rspundere limitat la %nceputul
anului ,(59 a constituit 5* ((( lei- 8n februarie ,(59 entitatea a defalcat %n capitalul de rezerv
profitul net al anului ,(59$5 %n sum de & '(( lei- 8n septembrie ,(59 pe seama capitalului de rezerv
a fost majorat capitalul social al societii cu 5+ ((( lei1 %nregistrarea de stat a modificrii respective a
fost efectuat %n aceeai lun-
11
6n baza datelor din e&e)plu, societatea reflect n rd. >%> !Capital de rezerv# din situa"ia
)odificrilor capitalului propriu pe anul '>1D0
? n col. / E soldul capitalului de rezerv la nceputul perioadei de gestiune n su) de 1/ >>> lei3
? n col. 5 E )a8orarea capitalului de rezerv cu % <>> lei3
? n col. : E di)inuarea capitalului de rezerv cu 15 >>> lei3
? n col. % E soldul capitalului de rezerv la sfr$itul perioadei de gestiune n su) de : <>> lei
*1/ >>> lei A % <>> lei E 15 >>> lei,.
111. 6n rndul ><> !2ezerve statutare# se indic soldurile $i )odificrile rezervelor constituite n
confor)itate cu statutul entit"ii cu e&cep"ia rezervelor indicate n rd. >%> din situa"ia )odificrilor
capitalului propriu.
11'. 6n rndul >=> !Alte rezerve# se indic soldurile $i )odificrile rezervelor constituite n
confor)itate cu decizia organului de conducere )puternicit al entit"ii, cu e&cep"ia rezervelor indicate
n rd. >%> $i ><> din situa"ia )odificrilor capitalului propriu.
11-. 6n rndul 1>> !Botal rezerve# se nscrie totalul deter)inat prin rela"ia0 rd.>%>Ard.><>Ard.>=>.
11/. 6n rndul 11> !Corec"ii ale rezultatelor anilor preceden"i# se reflect soldurile $i )odificrile
su)ei profitului *pierderii, rezultat*e, din corectarea erorilor co)ise n anii preceden"i, care se deter)in
n confor)itate cu .C !Politici contabile, )odificri ale esti)rilor contabile, erori $i eveni)ente
ulterioare#.
115. 6n rndul 1'> !Profit nerepartizat *pierdere neacoperit, al anilor preceden"i# se nscrie
soldurile $i )odificrile profitului nerepartizat *pierderii neacoperite, al anilor preceden"i. oldul la
nceputul perioadei de gestiune se deter)in dup refor)area bilan"ului pe anul precedent n
confor)itate cu pct. 1:5, 1:: din prezentul standard.
11:. 6n rndul 1-> !Profit net *pierdere net, al perioadei de gestiune# se indic n )od obi$nuit
profitul net sau ntre paranteze pierderea net a perioadei de gestiune curente.
11%. 6n rndul 1/> !Profit utilizat al perioadei de gestiune# se indic ntre paranteze profitul
anului de gestiune utilizat n cursul acestui an confor) deciziei organului de conducere )puternicit al
entit"ii, iar n rndul 15> !2ezultatul din tranzi"ia la noile regle)entri contabile# se indic rezultatul
financiar constatat din tranzi"ia la noile regle)entri contabile.
11<. 6n rndul 1:> !Botal profit nerepartizat *pierdere neacoperit,# se nscrie totalul deter)inat
prin rela"ia0 rd.11>Ard.1'>Ard.1->Ard.1/>Ard.15>.
11=. 6n rndul 1%> !Alte ele)ente de capital propriu# se reflect soldurile $i )odificrile su)ei
totale a ele)entelor capitalului propriu care nu au fost incluse n rndurile >1> E 1:> din situa"ia
)odificrilor capitalului propriu.
1'>. 6n rndul 1%1 !Diferen"e din reevaluare# se indic soldurile $i )odificrile diferen"elor de
reevaluare a activelor i)obilizate pentru entit"ile care aplic )odelul reevalurii confor) I12.
1'1. 6n rndul 1%' !ubven"ii entit"ilor cu proprietate public# se indic soldurile $i )odificrile
subven"iilor pri)ite de entit"ile de stat, )unicipale $i alte entit"i si)ilare, inclusiv institu"iile publice
cu autono)ie financiar de la organele autorit"ilor publice, trecute n capitalul propriu *dup
ndeplinirea condi"iilor contractuale, n confor)itate cu .C !Capital propriu $i datorii#.
1''. 6n rndul 1<> !Botal capital propriu# se nscrie totalul ele)entelor de capital propriu,
deter)inat prin rela"ia0 rd.>:>Ard.1>>Ard.1:>Ard.1%>.
Situaia fluxurilor de numerar
eneraliti
1'-. itua"ia flu&urilor de nu)erar caracterizeaz soldurile $i flu&urile de nu)erar pentru
perioada de gestiune $i con"ine infor)a"ii privind0
1, numerarul + nu)erar n )oned na"ional $i valut strin n casierie $i conturi curente3
', numerarul %n expediie + nu)erarul depus n casieriile bncilor, oficiilor po$tale sau trans)ise
ncasatorilor pentru nregistrarea ulterioar a acestora n conturile curente ale entit"ii sau pentru
trans)iterea ctre beneficiari3
-, documentele bneti + ti)brele ta&ei de stat, )rcile po$tale, biletele de cltorie ac9itate,
biletele de trata)ent $i odi9n ac9itate etc.
1'/. 6n situa"ia flu&urilor de nu)erar nu se reflect0
1'
1, )i$carea intern a nu)erarului *de e&e)plu, ridicrile n nu)erar de la conturile curente,
desc9iderea acreditivului, ali)entarea cardurilor bancare ale entit"ii, transferarea nu)erarului de la un
cont curent la altul, procurarea7vnzarea valutei strine,3
', tranzac"iile pe baz de barter *sc9i)b de active7servicii,3
-, convertirea datoriilor n capital social3
/, a)ortizarea $i pierderile din deprecierea activelor i)obilizate etc.
1'5. itua"ia flu&urilor de nu)erar se ntoc)e$te n baza contabilit"ii de cas, confor) creia0
1, intrrile de nu)erar snt reflectate la su)ele efectiv ncasate n casierie $i conturi curente3
', ie$irile bne$ti + la su)ele efectiv ac9itate din casierie $i conturi curente3
-, docu)entele bne$ti + la valoarea docu)entelor bne$ti efectiv intrate $i ie$ite.
1':. itua"ia flu&urilor de nu)erar se ntoc)e$te confor) )etodei directe, potrivit creia intrrile
$i ie$irile de nu)erar se deter)in n baza datelor din conturile de eviden" a nu)erarului.
1'%. Ele)entele situa"iei flu&urilor de nu)erar snt divizate separat pe activit"ile opera"ional, de
investi"ii $i financiar, cu prezentarea distinct a diferen"elor de curs valutar.
1'<. itua"ia flu&urilor de nu)erar se ntoc)e$te confor) for)ularului prezentat n ane&a /.
Fluxuri de numerar din activitatea operaional
1'=. 6n rndul >1> !6ncasri din vnzri# se reflect nu)erarul ncasat, inclusiv aferent
i)pozitelor indirecte0
1, de la cu)prtori, clien"i pentru produsele7)rfurile vndute $i7sau serviciile prestate7lucrrile
e&ecutate3
', de la locatari pentru activele trans)ise n leasing opera"ional $i financiar *arend, loca"iune,,
precu) $i dobnda aferent leasingului financiar3
-, sub for) de avansuri pri)ite n contul livrrii ulterioare a produselor7)rfurilor $i7sau
serviciilor.
1->. 6n rndul >'> !Pl"i pentru stocuri $i servicii procurate# se reflect pl"ile de nu)erar,
inclusiv aferent i)pozitelor indirecte, ac9itate0
1, furnizorilor, antreprenorilor pentru stocurile $i serviciile procurate3
', locatorilor pentru activele pri)ite n leasing opera"ional $i financiar *arenda, loca"iune,, cu
e&cep"ia dobnzilor3
-, sub for) de avansuri acordate n contul procurrii ulterioare de stocuri $i servicii.
1-1. 6n rndul >-> !Pl"i ctre anga8a"i $i organe de asigurare social $i )edical# se reflect
nu)erarul pltit0
1, salaria"ilor n contul retribuirii )uncii $i altor opera"ii *cu e&cep"ia )pru)uturilor acordate $i
dividendelor pltite,3
', organelor de asigurare social $i )edical privind contribu"iile de asigurri sociale de stat
obligatorii $i pri)ele de asigurare obligatorie de asisten" )edical ale anga8atorilor $i anga8a"ilor.
1-'. 6n rndul >/> !Dobnzi pltite# se reflect dobnzile pltite n perioada de gestiune pentru0
1, credite $i )pru)uturi pri)ite, indiferent de faptul, dac acestea au fost recunoscute ca
c9eltuieli curente sau capitalizate n confor)itate cu .C !Costurile ndatorrii#3
', activele pri)ite n leasing financiar3
-, obliga"iuni, ca)bii $i alte titluri de datorii.
1--. 6n rndul >5> !Plata i)pozitului pe venit# se reflect pl"ile de nu)erar ac9itate la buget
aferente i)pozitului pe venit din activitatea de ntreprinztor, inclusiv pl"ile acestui i)pozit n rate.
1-/. 6n rndul >:> !Alte ncasri# se reflect su)ele ncasrilor de nu)erar rezultate din
activitatea opera"ional, care nu snt incluse n rndul >1>. Acestea includ ncasri n nu)erar0
1, din vnzarea altor active circulante3
', sub for) de a)enzi, penalit"i $i alte sanc"iuni3
-, din onorarii $i co)isioane3
/, sub for) de avansuri returnate de ctre titularii de avans3
5, sub for) de finan"ri $i ncasri cu destina"ie special3
:, sub for) de subven"ii, pri)e $i sponsorizri3
%, din redeven"ele aferente activit"ii opera"ionale3
<, sub for) de docu)ente bne$ti procurate cu ac9itarea ulterioar a acestora3
1-
=, din recuperarea pre8udiciului )aterial cauzat entit"ii *cu e&cep"ia pre8udiciului rezultat din
eveni)ente e&cep"ionale, etc.
1-5. 6n rndul >%> !Alte pl"i# se reflect su)ele altor pl"i de nu)erar rezultate din activitatea
opera"ional, care nu snt incluse n rndurile >'>?>5>. Acestea includ pl"i n nu)erar0
1, sub for) de a)enzi, penalit"i $i alte sanc"iuni3
', sub for) de avansuri acordate titularilor de avans3
-, aferente ac9itrii i)pozitului pe venit a persoanelor fizice, ta&ei pe valoarea adugat,
accizelor, altor i)pozite $i ta&e, precu) $i sanc"iunilor pentru nclcarea legisla"iei n vigoare3
/, sub for) de docu)ente bne$ti utilizate n perioada de gestiune cu ac9itarea ulterioar a
acestora3
5, sub for) de redeven"e aferente activit"ii opera"ionale etc.
1-:. 6n rndul ><> !1lu&ul net de nu)erar din activitatea opera"ional# se reflect diferen"a dintre
nu)erarul ncasat $i pltit n cursul perioadei de gestiune din activitatea opera"ional, deter)inat prin
rela"ia0 rd.>1>+rd.>'>+rd.>->+rd.>/>+rd.>5>Ard.>:>+rd.>%>.
Fluxuri de numerar din activitatea de investiii
1-%. 6n rndul >=> !6ncasri din vnzarea activelor i)obilizate# se reflect nu)erarul ncasat n
perioada de gestiune pentru activele i)obilizate vndute, precu) $i su)a avansurilor pri)ite pentru
vnzarea ulterioar a acestor active.
1-<. 6n rndul 1>> !Pl"i aferente intrrilor de active i)obilizate# se reflect nu)erarul pltit
pentru ac9izi"ionarea $i7sau crearea activelor i)obilizate, precu) $i avansurile acordate pentru
procurarea acestora.
1-=. 6n rndul 11> ! Dobnzi ncasate# se reflect dobnzile pri)ite sub for) de nu)erar din
)pru)uturi acordate, conturi de depozit $i alte investi"ii financiare, cu e&cep"ia dobnzilor nregistrate
n rndul >1>.
1/>. 6n rndul 1'> !Dividende ncasate# se reflect su)ele dividendelor ncasate din cotele de
participa"ie *ac"iuni, n capitalul social a altor entit"i.
1/1. 6n rndul 1-> !Alte ncasri *pl"i,# se reflect diferen"a dintre ncasrile $i pl"ile de
nu)erar rezultate din activitatea de investi"ii, care nu snt incluse n rndurile >=>?1'>.
1/'. 6n rndul 1/> !1lu&ul net de nu)erar din activitatea de investi"ii# se reflect diferen"a dintre
nu)erarul ncasat $i pltit n cursul perioadei de gestiune din activitatea de investi"ii, deter)inat prin
rela"ia0 rd.>=> + rd.1>> A rd.11> A rd.1'> I rd.1->.
Fluxuri de numerar din activitatea financiar
1/-. 6n rndul 15> !6ncasri sub for) de credite $i )pru)uturi# se reflect ncasrile de
nu)erar sub for) de credite $i )pru)uturi, inclusiv din plasarea obliga"iunilor proprii, ca)biilor $i
altor titluri de datorii.
1//. 6n rndul 1:> !Pl"i aferente ra)bursrii creditelor $i )pru)uturilor# se reflect pl"ile de
nu)erar n contul ra)bursrii creditelor $i )pru)uturilor *cu e&cep"ia dobnzilor,, ac9itrii titlurilor de
datorii etc.
1/5. 6n rndul 1%> !Dividende pltite# se reflect su)ele dividendelor pltite proprietarilor.
1/:. 6n rndul 1<> ,,6ncasri din opera"iuni de capital# se reflect ncasrile din e)isiunea
ac"iunilor proprii, )a8orarea pr"ilor sociale, din vnzarea cotelor de participa"ie n capitalul social
*ac"iunilor proprii, rscu)prate anterior de la proprietari.
1/%. 6n rndul 1=> !Alte ncasri *pl"i,# se reflect diferen"a dintre ncasrile $i pl"ile de nu)erar
rezultate din activitatea financiar, care nu snt incluse n rndurile 15>?1<>. Acestea includ0
1, ncasri de nu)erar0
a, sub for) de redeven"e, cu e&cep"ia celor nregistrate n rndul >:>3
b, din )odificarea altor ele)ente a capitalului propriu3
c, pentru acoperirea pierderilor e&cep"ionale etc.3
', pl"i *ie$iri, de nu)erar0
a, sub for) de redeven"e, cu e&cep"ia celor nregistrate n rndul >%>3
b, aferente rscu)prrii cotelor de participa"ii $i ac"iunilor proprii ale entit"ii3
1/
c, aferente pierderilor din eveni)ente e&cep"ionale *de e&e)plu, furturi $i e&proprieri de nu)erar,
incendii, inunda"ii, perturba"ii politice n rezultatul crora nu)erarul a fost distrus,.
1/<. 6n rndul '>> !1lu&ul net de nu)erar din activitatea financiar# se reflect diferen"a dintre
nu)erarul ncasat $i pltit *ie$it, n perioada de gestiune din activitatea financiar, deter)inat prin
rela"ia0 rd.15> + rd.1:> ? rd.1%> A rd.1<> I rd.1=>.
1/=. 6n rndul '1> !1lu&ul net de nu)erar total# se reflect flu&ul de nu)erar a perioadei de
gestiune rezultat din activit"ile opera"ional, de investi"ii $i financiar, deter)inat prin rela"ia0 I rd.><>
I rd.1/> I rd.'>>.
15>. 6n rndul ''> !Diferen"e de curs valutar favorabile *nefavorabile,# se reflect )ri)ea net a
diferen"elor de curs valutar favorabile $i nefavorabile la data raportrii.
151. 6n rndul '-> !old de nu)erar la nceputul perioadei de gestiune# se reflect soldul de
nu)erar n conturile de eviden" a )i8loacelor $i docu)entelor bne$ti la nceputul perioadei de gestiune
curente. Acesta trebuie s corespund cu totalul soldurilor nu)erarului reflectate n rndurile '5> $i ':>
col. / din bilan".
15'. 6n rndul '/> !old de nu)erar la sfr$itul perioadei de gestiune# se reflect soldul de
nu)erar n conturile de eviden" a )i8loacelor $i docu)entelor bne$ti la sfr$itul perioadei de gestiune
curente, deter)inat prin rela"ia0 I rd.'1> I rd.''> A rd.'->. oldul ob"inut trebuie s corespund cu
totalul soldurilor nu)erarului reflectate n rndurile '5> $i ':> col. 5 din bilan".
15-. 4odul de ntoc)ire a situa"iei flu&urilor de nu)erar este e&e)plificat n ane&a 5.
15/. 6n scopul verificrii corectitudinii calculului flu&ului net de nu)erar din activitatea
opera"ional entitatea poate utiliza )etoda indirect n confor)itate cu IA % !itua"ia flu&urilor de
trezorerie#.
$otele la %ituaiile financiare
155. .otele la situa"iile financiare cuprind ane&ele $i nota e&plicativ.
15:. Ane&ele con"in infor)a"ii care detaliaz ele)entele situa"iilor financiare $i includ0
1, date generale *ane&a :,3
', infor)a"iile cerute de tandardele .a"ionale de Contabilitate *ane&a %,3
-, nota infor)ativ privind veniturile $i c9eltuielile clasificate dup natur *ane&a <,3
/, nota infor)ativ privind rela"iile cu nereziden"ii *ane&a =,.
15%. .ota e&plicativ con"ine infor)a"ii supli)entare care nu snt incluse n situa"iile financiare $i
n ane&ele la acestea. Colu)ul, structura $i for)a de prezentare a notei e&plicative se stabilesc de ctre
fiecare entitate de sine stttor n func"ie de di)ensiunea, for)a 8uridic de organizare,
do)eniul7profilul de activitate a acesteia $i necesit"ile infor)a"ionale ale utilizatorilor situa"iilor
financiare.
15<. Pe lng infor)a"iile cerute confor) prevederilor ;egii contabilit"ii, tandardelor .a"ionale
de Contabilitate $i altor acte nor)ative, nota e&plicativ trebuie s includ ur)toarele co)parti)ente0
1, infor)a"ii privind corespunderea situa"iilor financiare tandardelor .a"ionale de Contabilitate3
', dezvluirea politicilor contabile3
-, analiza activit"ii econo)ico?financiare a entit"ii3
/, alte infor)a"ii.
15=. 6n co)parti)entul !Infor)a"ii privind corespunderea situa"iilor financiare tandardelor
.a"ionale de Contabilitate# din nota e&plicativ se prezent infor)a"ii privind0
1, confir)area faptului corespunderii situa"iilor financiare prevederilor tandardelor .a ionale de
Contabilitate3
', abaterile de la principiile de baz $i caracteristicile calitative, )otivele $i efectele fiecrei
abateri asupra situa"iei patri)oniale $i financiare a entit"ii3
-, tandardele .a ionale de Contabilitate aplicate pentru pri)a dat de ctre entitate n cursul
perioadei de gestiune.
1:>. 6n co)parti)entul !Dezvluirea politicilor contabile# se prezint infor)a"ii privind0
1, )etodele de recunoa$tere $i de evaluare a ele)entelor situa"iilor financiare aplicate de ctre
entitate3
', )odificrile operate n politicile contabile pe parcursul perioadei de gestiune.
15
1:1. Co)parti)entul !Analiza activit"ii econo)ico?financiare a entit"ii# con"ine analiza datelor
din situa"iile financiare $i alte infor)a"ii supli)entare care snt relevante pentru n"elegerea situa"iilor
financiare $i pentru luarea deciziilor econo)ice de ctre utilizatori. Acest co)parti)ent include0
1, indicatorii financiari de baz care caracterizeaz perfor)an"ele $i pozi"ia financiar a entit"ii
cu) snt, de e&e)plu, rentabilitatea, rata de ndatorare, fondul de rul)ent net, cota datoriilor e&pirate,
lic9iditatea3
', factorii, adic cauzele principale care au provocat )odificri esen"iale a indicatorilor financiari
de baz n co)para"ie cu perioada precedent3
-, esen"a politicilor de investi"ii, de finan"are, privind dividende etc.3
/, infor)a"ii care nu snt prevzute de tandardele .a ionale de Contabilitate, ca de e&e)plu,
valoarea adugat, capacitatea de produc"ie, cota pie"ei de desfacere, starea )ediul ncon8urtor n care
entitatea $i desf$oar activitatea.
1:'. 6n co)parti)entul !Alte infor)a"ii# se prezint infor)a"ii supli)entare care nu au fost
prezentate n co)parti)entele 1, $i ', din pct. 1:> din prezentul standard, dar snt se)nificative $i
relevante pentru utilizatori.
Exemplul 13. " societate pe aciuni dispunea la %nceputul anului ,(59 de capital suplimentar %n
suma de ,' *(( lei format pe seama primelor de emisiune- 8n cursul perioadei de gestiune conform
deciziei adunrii generale a acionarilor1 aceast surs de finanare a fost %ndreptat pentru acoperirea
pierderilor anilor precedeni- 6e asemenea1 %n legtur cu anularea aciunilor rscumprate de la
acionari1 au fost trecute la capitalul suplimentar diferene negative din anularea aciunilor retrase %n
suma de 5' ,(( lei- Mrimea capitalului suplimentar la %nceputul i la sf%ritul perioadei de gestiune
depete pragul de semnificaie stabilit %n politicile contabile ale entitii-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea prezint n not e&plicativ la situa"iile financiare
ur)toarele infor)a"ii0
? la nceputul perioadei de gestiune soldul capitalului supli)entar n su)a de '< />> lei reprezint
pri)e de e)isiune for)ate din dep$irea valorii efective a aporturilor fondatorilor asupra valorii
no)inale a ac"iunilor plasate la crearea societ"ii. 6n cursul perioadei de gestiune aceast parte
co)ponent a capitalului supli)entar a fost n ntregi)e utilizat pentru acoperirea pierderilor anilor
preceden"i.
? n cursul perioadei de gestiune a avut loc di)inuarea capitalului supli)entar n su)a de 1< '>>
lei din cauza dep$irii valorii de rscu)prare a ac"iunilor anulate asupra valorii no)inale a acestora. ;a
finele perioadei de gestiune aceast diferen" for)eaz soldul negativ al capitalului supli)entar.
A"rob!re!. 'en!re! &i "re(ent!re! 'itu!%ii#or $in!nci!re
1:-. itua"iile financiare se aprob de ctre adunarea general a proprietarilor $i7sau de alt organ
)puternicit n confor)itate cu legisla"ia n vigoare.
1:/. itua"iile financiare se se)neaz $i se prezint utilizatorilor n confor)itate cu prevederile
;egii contabilit"ii.
Re$or!re! bi#!n%u#ui
1:5. Dup aprobarea $i prezentarea situa"iilor financiare entitatea refor)eaz bilan"ul prin
decontarea0
1, profitului utilizat al perioadei de gestiune la profitul net *pierderea net, al perioadei de
gestiune curente3
', corec"iilor rezultatelor anilor preceden"i, constatate n perioada de gestiune, la profitul
nerepartizat *pierderea neacoperit, al anilor preceden"i3
-, profitului net *pierderii nete, al perioadei de gestiune la profitul nerepartizat *pierderea
neacoperit, al anilor preceden"i3
/, rezultatului din tranzi"ia la noile regle)entri contabile la profitul nerepartizat *pierderea
neacoperit, al anilor preceden"i.
1::. 6n bilan"ul perioadei de gestiune ur)toare indicatorii din rndurile -/>, -:> $i -%> nu
prezint sold.
1:
Prevederi tr!n(itorii
1:%. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare. Infor)a"iile perioadei de
gestiune precedente se transpun n for)ularele situa"iilor financiare prevzute de prezentul standard n
confor)itate cu 2eco)andrile )etodice privind tranzi"ia la noile tandarde .a"ionale de Contabilitate.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
1:<. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
1%
Ane&a 1
BILANUL
la JJJJJJJJJJJJJJJ '>JJJ
Nr1
d2o
Activ Cod1
rd1
So#d #!
/nce"utu#
"erio!dei
de 0e'tiune
'$/r&itu#
"erio!dei
de 0e'tiune
+ - 3 4 5
1. Active iobi#i(!te
I)obilizri necorporale >1>
I)obilizri corporale n curs de e&ecu"ie >'>
Berenuri >->
4i8loace fi&e >/>
2esurse )inerale >5>
Active biologice i)obilizate >:>
Investi"ii financiare pe ter)en lung n pr"i neafiliate >%>
Investi"ii financiare pe ter)en lung n pr"i afiliate ><>
Investi"ii i)obiliare >=>
Crean"e pe ter)en lung 1>>
Avansuri acordate pe ter)en lung 11>
Alte active i)obilizate 1'>
Tot!# !ctive iobi#i(!te
*rd.>1>Ard.>'>Ard.>->Ard.>/>Ard.>5>
Ard.>:>Ard.>%>Ard.><>Ard.>=>Ard.1>>Ard.11>Ard.1'>,
1->
'. Active circu#!nte
4ateriale 1/>
Active biologice circulante 15>
(biecte de )ic valoare $i scurt durat 1:>
Produc"ia n curs de e&ecu"ie $i produse 1%>
4rfuri 1<>
Crean"e co)erciale 1=>
Crean"e ale pr"ilor afiliate '>>
Avansuri acordate curente '1>
Crean"e ale bugetului ''>
Crean"e ale personalului '->
Alte crean"e curente '/>
.u)erar n casierie $i la conturi curente '5>
Alte ele)ente de nu)erar ':>
Investi"ii financiare curente n pr"i neafiliate '%>
Investi"ii financiare curente n pr"i afiliate '<>
Alte active circulante '=>
Tot!# !ctive circu#!nte
*rd.1/>Ard.15>Ard.1:>Ard.1%>Ard.1<>Ard.1=>Ard.'>>A
rd.'1>Ard.''>Ard.'->Ard.'/>Ard.'5>Ard.':>Ard.'%>A
rd.'<>Ard.'=>,
->>
Tot!# !ctive
*rd.1->Ard.->>,
-1>
1<
P!'iv
-. C!"it!# "ro"riu
Capital social $i supli)entar -'>
2ezerve -->
Corec"ii ale rezultatelor anilor preceden"i -/> &
Profit nerepartizat *pierdere neacoperit, al anilor preceden"i -5>
Profit net *pierdere net, al perioadei de gestiune -:> &
Profit utilizat al perioadei de gestiune -%> &
Alte ele)ente de capital propriu -<>
Tot!# c!"it!# "ro"riu
*rd.-'>Ard.-->Ard.-/>Ard.-5>Ard.-:>Ard.-%>Ard.-<>,
-=>
/. D!torii "e teren #un0
Credite bancare pe ter)en lung />>
6)pru)uturi pe ter)en lung /1>
Datorii pe ter)en lung privind leasingul financiar /'>
Alte datorii pe ter)en lung /->
Tot!# d!torii "e teren #un0
*rd./>>Ard./1>Ard./'>Ard./->,
//>
5. D!torii curente
Credite bancare pe ter)en scurt /5>
6)pru)uturi pe ter)en scurt /:>
Datorii co)erciale /%>
Datorii fa" de pr"ile afiliate /<>
Avansuri pri)ite curente /=>
Datorii fa" de personal 5>>
Datorii privind asigurrile sociale $i )edicale 51>
Datorii fa" de buget 5'>
Cenituri anticipate curente 5->
Datorii fa" de proprietari 5/>
1inan"ri $i ncasri cu destina"ie special curente 55>
Provizioane curente 5:>
Alte datorii curente 5%>
Tot!# d!torii curente
*rd./5>Ard./:>Ard./%>Ard./<>Ard./=>Ard.5>>A
rd.51>Ard.5'>Ard.5->Ard.5/>Ard.55>Ard.5:>Ard.5%>,
5<>
Tot!# "!'ive
*rd.-=>Ard.//>Ard.5<>,
5=>
1=
Ane&a '
SITUAIA DE PROFIT 6I PIERDERE
de la JJJJJJJJJJJJJJJJJpn la JJJJJJJJJJJJJJJ'>JJJ
Indic!tori Cod
rd1
Perio!d! de 0e'tiune
"recedent) curent)
+ - 3 4
Cenituri din vnzri >1>
Costul vnzrilor >'>
Profit brut *pierdere brut,
*rd.>1>?rd.>'>,
>->
Alte venituri din activitatea opera"ional >/>
C9eltuieli de distribuire >5>
C9eltuieli ad)inistrative >:>
Alte c9eltuieli din activitatea opera"ional >%>
2ezultatul din activitatea opera"ional0 profit *pierdere,
*rd.>->Ard.>/>?rd.>5>?rd.>:>?rd.>%>,
><>
2ezultatul din alte activit"i0 profit *pierdere, >=>
Profit *pierdere, pn la i)pozitare
*rd.><>Ard. >=>,
1>>
C9eltuieli privind i)pozitul pe venit 11>
Profit net *pierdere net, al perioadei de gestiune
*rd.1>>?rd.11>,
1'>
'>
Ane&a -
SITUAIA 7ODIFIC8RILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la JJJJJJJJJJJJJJJJJpn la JJJJJJJJJJJJJJJ'>JJJ
Nr1
d2o
Indic!tori Cod
rd1
So#d #!
/nce"utu#
"erio!dei
de
0e'tiune
7!9or)ri Diinu)ri
So#d #!
'$/r&itu#
"erio!dei
de
0e'tiune
+ - 3 4 5 : ;
1 C!"it!# 'oci!# &i 'u"#ient!r
Capital social

>1>

Capital supli)entar >'>
Capital nevrsat >-> * , * , * , * ,
Capital nenregistrat >/>
Capital retras >5> * , * , * , * ,
Tot!# c!"it!# 'oci!# &i 'u"#ient!r
*rd.>1>Ard.>'>Ard.>->Ard.>/>Ard.>5>,
>:>
' Re(erve
Capital de rezerv >%>

2ezerve statutare ><>
Alte rezerve >=>
Tot!# re(erve
*rd.>%>Ard.><>Ard.>=>,
1>>
- Pro$it nere"!rti(!t <"ierdere ne!co"erit),
Corec"ii ale rezultatelor anilor preceden"i 11>
Profit nerepartizat *pierdere neacoperit, al
anilor preceden"i 1'>
Profit net *pierdere net, al perioadei de
gestiune 1->
&
Profit utilizat al perioadei de gestiune 1/> & * , * , * ,
2ezultatul din tranzi"ia la noile regle)entri
contabile 15>
Tot!# "ro$it nere"!rti(!t <"ierdere
ne!co"erit),
*rd.11>Ard.1'>Ard.1->Ard.1/>Ard.15>,
1:>
/ A#te e#eente de c!"it!# "ro"riu. din c!re 1%>
Diferen"e din reevaluare 1%1
ubven"ii entit"ilor cu proprietate public 1%'
Tot!# c!"it!# "ro"riu
*rd.>:>Ard.1>>Ard.1:>A rd.1%>,
1<>
'1
Ane&a /
SITUAIA FLU=URILOR DE NU7ERAR
de la JJJJJJJJJJJJJJJJ pn la JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ '>JJJ
Indic!tori Cod1
rd1
Perio!d! de 0e'tiune
"recedent) curent)
+ - 3 4
F#u>uri de nuer!r din !ctivit!te! o"er!%ion!#)
6ncasri din vnzri >1>
Pl"i pentru stocuri $i servicii procurate >'>
Pl"i ctre anga8a"i $i organe de asigurare social $i )edical >->
Dobnzi pltite >/>
Plata i)pozitului pe venit >5>
Alte ncasri >:>
Alte pl"i >%>
F#u>u# net de nuer!r din !ctivit!te! o"er!%ion!#)
*rd.>1>+rd.>'>+rd.>->+rd.>/>+rd.>5>Ard.>:>+rd.>%> ,
><>
F#u>uri de nuer!r din !ctivit!te! de inve'ti%ii
6ncasri din vnzarea activelor i)obilizate >=>
Pl"i aferente intrrilor de active i)obilizate 1>>
Dobnzi ncasate 11>
Dividende ncasate 1'>
Alte ncasri *pl"i, 1->
F#u>u# net de nuer!r din !ctivit!te! de inve'ti%ii
*rd.>=>+rd.1>>Ard.11>Ard.1'>Ird.1->,
1/>
F#u>uri de nuer!r din !ctivit!te! $in!nci!r)
6ncasri sub for) de credite $i )pru)uturi 15>
Pl"i aferente ra)bursrii creditelor $i )pru)uturilor 1:>
Dividende pltite 1%>
6ncasri din opera"iuni de capital 1<>
Alte ncasri *pl"i, 1=>
F#u>u# net de nuer!r din !ctivit!te! $in!nci!r)
*rd.15>+rd.1:>?rd.1%>Ard.1<>Ird.1=>,
'>>
F#u>u# net de nuer!r tot!#
*Ird.><>Ird.1/>Ird.'>> ,
'1>
Diferen"e de curs valutar favorabile *nefavorabile, ''>
So#d de nuer!r #! /nce"utu# "erio!dei de 0e'tiune '->
So#d de nuer!r #! '$/r&itu# "erio!dei de 0e'tiune
*Ird.'1>Ird.''>Ard.'->,
'/>
''
Ane&a 5
E>e"#u "rivind /ntocire! 'itu!%iei $#u>uri#or de nuer!r
&ate iniiale. " entitate la %nceputul anului ,(59 avea un sold de numerar %n sum de / ,.+ lei-
Pe parcursul anului entitatea a %ncasat numerar %n casierie i %n conturile curente %n moned naional#
53 din v%nzarea mrfurilor %n sum de 0+( &'( lei)
,3 din ac7itarea creanelor comerciale %n sum de ,+* ,+( lei)
.3 sub form de avansuri primite %n contul livrrii ulterioare a mrfurilor %n sum de 5+& ((( lei)
*3 din recuperarea prejudiciului material de un angajat %n sum de 5 ,(( lei)
+3 sub form de amend de la un furnizor pentru %nclcarea clauzelor contractuale %n sum de
5 +(( lei)
03 din restituirea sumelor de ctre titularii de avans %n sum de '+( lei)
&3 sub form de credit bancar %n sum de 5 ((( ((( lei)
8n perioada raportat entitatea a ac7itat numerar din conturile curente %n valut naional#
'3 furnizorilor i antreprenorilor pentru mrfurile procurate i serviciile prestate suma de
5,, *(( lei)
/3 un avans %n contul procurrii ulterioare a mrfurilor %n sum de +* ((( lei)
5(3 salariul1 primele i alte pli cuvenite angajailor %n sum de /' ((( lei)
553 contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii ale angajatorilor i angajailor suma de
.' 5.+ lei)
5,3 primele de asigurare obligatorie de asisten medical ale angajatorilor i angajailor suma
de / ,(+ lei)
5.3 bncii comerciale#
a3 comisionul unic la contractarea creditului %n sum de 5( ((( lei)
b3 valoarea creditului rambursat aferent perioadei de raportare %n sum de ,(( ((( lei)
c3 dob%nda pentru credit aferent perioadei de raportare %n sum de 5'( ((( lei)
5*3 bugetului de stat i bugetului unitii administrativ$teritoriale#
a3impozitul pe venit din sumele salariilor %ndreptate spre plat1 >V!1 alte impozite i taxe %n sum
de 5&& 05+ lei)
b3impozitul pe venit din activitatea de %ntreprinztor pltit %n rate %n sum de 5, ((( lei)
5+3 pentru procurarea unor utilaje %n valoare de ',( ((( lei i a programei 54 ?4ontabilitate@
%n sum de + 0*( lei)
503 pentru rscumprarea aciunilor entitii %n sum de / &+( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea va prezenta situa"ia flu&urilor de nu)erar pentru anul '>1D
n felul ur)tor0
SITUAIA FLU=URILOR DE NU7ERAR
de la >1. >1. '>1D pn la -1.1'. '>1D
Indic!tori Cod
rd1
Perio!d! de 0e'tiune
"recedent) curent)
+ - 3 4
F#u>uri de nuer!r din !ctivit!te! o"er!%ion!#)
6ncasri din vnzri >1> 1 >:' >->
Pl"i pentru stocuri $i servicii procurate >'> 1%: />>
Pl"i ctre anga8a"i $i organe de asigurare social $i )edical
>-> 1/5 -/>
Dobnzi pltite >/> 1<> >>>
Plata i)pozitului pe venit >5> 1' >>>
Alte ncasri >:> - 55>
Alte pl"i >%> 1<% :15
F#u>u# net de nuer!r din !ctivit!te! o"er!%ion!#) ><> -:/ ''5
'-
*rd.>1>+rd.>'>+rd.>->?rd.>/>+rd.>5>Ard.>:>?rd.>%>,
F#u>uri de nuer!r din !ctivit!te! de inve'ti%ii
6ncasri din vnzarea activelor i)obilizate >=> ?
Pl"i aferente intrrilor de active i)obilizate 1>> <'5 :/>
Dobnzi ncasate 11> ?
Dividende ncasate 1'> ?
Alte ncasri *pl"i, 1-> ?
F#u>u# net de nuer!r din !ctivit!te! de inve'ti%ii
*rd.>=>+rd.1>>Ard.11>Ard.1'>Ird.1->,
1/> *<'5 :/>,
F#u>uri de nuer!r din !ctivit!te! $in!nci!r)
6ncasri sub for) de credite $i )pru)uturi 15> 1>>> >>>
Pl"i aferente ra)bursrii creditelor $i )pru)uturilor 1:> '>> >>>
Dividende pltite 1%>
6ncasri din opera"iuni de capital 1<>
Alte ncasri *pl"i, 1=> *= %5>,
F#u>u# net de nuer!r din !ctivit!te! $in!nci!r)
*rd.15>+rd.1:>+rd.1%>Ard.1<>Ird.1=>,
'>> %=> '5>
F#u>u# net de nuer!r tot!#
*Ird.><>Ird.1/>Ird.'>>,
'1> -'< <-5
Diferen"e de curs valutar favorabile *nefavorabile, ''>
So#d de nuer!r #! /nce"utu# "erio!dei de 0e'tiune '-> = '-5
So#d de nuer!r #! '$/r&itu# "erio!dei de 0e'tiune
*Ird.'1>Ird.''>Ard.'->,
'/> --< >%>
Datele din rndurile situa"iei flu&urilor de nu)erar snt calculate n )odul ur)tor0
2ndul >1> 1 >:' >-> lei F :5> %<> lei A '5/ '5> lei A15% >>> lei
opera"iile 1, ', -
2ndul >'> 1%: />> lei F 1'' />> lei A 5/ >>> lei
opera"iile <, =
2ndul >-> 1/5 -/> lei F =< >>> lei A -< 1-5 lei A = '>5 lei
opera"iile 1>, 11, 1'
2ndul >/> 1<> >>> lei
opera"ia 1- b,
2ndul >5> 1' >>> lei
opera"ia 1/ b,
2ndul >:> - 55> lei F1'>> lei A 15>> lei A <5> lei
opera"iile /, 5, :
2ndul >%> 1<% :15 lei F 1%% :15 lei A 1> >>> lei
opera"iile 1/ a,,1- c,
2ndul ><> -:/ ''5 lei F 1 >:' ->> lei ?1%: />> lei + 1/5 -/> lei ?1<> >>> lei +
1' >>> lei A- 55> lei + 1<% :15 lei
rd.><> F rd.>1> + rd.>'> + rd.>-> ? rd.>/> + rd.>5> A rd.>:> + rd.>%>
2ndul 1>> <'5 :/> lei F 5'> >>> lei A 5 :/> lei
opera"ia 15
2ndul 1/> *<'5 :/>, lei
rd.1/> F rd.>=> ? rd.1>> A rd.11> A rd.1'> I rd.1->
2ndul 15> 1 >>> >>> lei
opera"ia %
2ndul 1:> '>> >>> lei
'/
opera"ia 1- a,
2ndul 1=> *= %5>, lei F > + = %5>
opera"ia 1:
2ndul '>> %=> '5> lei F 1 >>> >>> lei ? '>> >>> lei ? > A > ? = %5> lei
rd.'>> F rd.15> + rd.1:> ? rd.1%> A rd.1<> I rd.1=>
2ndul '1> -'< <-5 lei F -:/ ''5 lei + <'5 :/> lei A %=> '5> lei
rd.'1> F I rd.><> I rd.1/> I rd.'>>
2ndul '-> = '-5 lei
soldul de nu)erar la nceputul perioadei
2ndul '/> --< >%> lei F -'< <-5 lei A > A = '-5 lei
rd.'/> F I rd.'1> I rd.''> A rd.'->
'5
Ane&a :
D!te 0ener!#e
1. Certificat de nregistrare a entit"ii, eliberat de Ca)era 6nregistrrii de tat.
.u)r de nregistrare JJJJJJJJJData nregistrrii JJJJJJJJJJ eria JJJJJJ .u)r JJJJJJJJJJJJ
2. Capital social nregistrat de Ca)era 6nregistrrii de tat0
data !JJJJ# JJJJJJJJJJJJJJJ, su)a JJJJJlei, inclusiv0
1, cota statului JJJJJJJJJJJJlei,
', cota de"intorilor a cel pu"in '>K JJJJJJJJJJJJJJ lei.
4odificri ulterioare0
a, !JJJJ# JJJJJJJJJJJJJJJ, su)a JJJJJJJlei, inclusiv cota statului JJJJJJJJJJJJlei,
b, !JJJJ# JJJJJJJJJJJJJJJ, su)a JJJJJJJlei, inclusiv cota statului JJJJJJJJJJJJlei.
3. Entit"ile, activitatea crora necesit licen", indic0
;icen"a n vigoare0
1, .u)r JJJJJJJJJ, data eliberrii JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Ber)en de valabilitate JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Bipul de activitate JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
(rganul care a eliberat licen"aJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
', .u)r JJJJJJJJJ, data eliberrii JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Ber)en de valabilitate JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Bipul de activitate JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
(rganul care a eliberat licen"a JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
-, .u)r JJJJJJJJJ, data eliberrii JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Ber)en de valabilitate JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Bipul de activitate JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
(rganul care a eliberat licen"a JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
/. .u)rul )ediu scriptic al personalului n perioada de gestiune JJJJJ persoane, inclusiv pe categorii0
1, personal ad)inistrativ JJJJJJJJJJ persoane,
', )uncitori JJJJJJJJJJJ persoane.
5. .u)rul personalului la -1 dece)brie '>JJJ JJJJJJJJJJJJJJ persoane.
:. 2e)unerarea personalului entit"ii n perioada de gestiune JJJJJJJlei.
%. 2e)unerarea )e)brilor organelor de ad)inistrare, de conducere $i supraveg9ere $i alte anga8a)ente
aprute sau asu)ate n legtur cu pensiile )e)brilor actuali sau ale fo$tilor )e)bri ai acestor organe,
pe categorii JJJJJJJJJJJJJJJJJ lei.
<. Avansurile $i creditele acordate )e)brilor organelor specificate la pct.% JJJJJJJJJJJJlei, inclusiv
ra)bursate JJJJJJ lei.
=. Caloarea activelor i)obilizate $i circulante, nregistrate n calitate de ga8
1
JJJJJJJJJ lei.
1, valoarea de ga8 JJJJJJJJJJJJJlei,
', valoarea contabil JJJJJJJJJJJlei.
1>. .u)rul ac"iunilor ordinare la finele perioadei de gestiune JJJJJJJJJJJJJJJJ unit"i.
11. Profit net *pierdere net, a perioadei de gestiune pentru o ac"iune ordinar0
1, profit JJJJJJJJJJJJ leiJJJJJJJ bani,
', pierdere JJJJJJJJJJ leiJJJJJJJ bani.
1'. Dividende calculate pentru o ac"iune ordinar pentru perioada de gestiune0
1, pltite JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ lei JJJJJJJ bani,
', planificate pentru plat JJJJJJlei JJJJJJJ bani.
1-. Calut strin disponibil, recalculat n )oned na"ional a 2epublicii 4oldova + total JJJJJJlei,
inclusiv *lei, denu)irea $i codul valutei,0
1, JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
', JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
-, JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
1/. .u)erar legat + total JJJJJJJJJJJJJlei.
1
6n rndurile, n care se nscriu su)ele de ga8, n toate coloanele prin frac"ie se reflect0
a, la nu)rtor + valoarea de ga83
b, la nu)itor + valoarea contabil
':
Ane&a %
In$or!%ii#e cerute de St!nd!rde#e N!%ion!#e de Cont!bi#it!te
1. 6n ane& se dezvluie infor)a"iile )ini)e cerute de tandardele .a"ionale de Contabilitate $i
prezentate n pct. -. 6n func"ie de particularit"ile activit"ii $i necesit"ile infor)a"ionale proprii n ane&
pot fi incluse infor)a"ii supli)entare aferente ele)entelor *obiectelor, contabile ale entit"ii.
'. tructura, volu)ul $i for)a de prezentare a infor)a"iilor din ane& se stabilesc de ctre entitate
de sine stttor.
-. 6n ane& se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii privind0
1, i)obilizrile necorporale *.C !I)obilizri necorporale $i corporale#,0
a, costul de intrare *sau alt valoare ce substituie costul de intrare n situa"iile financiare,,
a)ortizarea acu)ulat $i pierderile acu)ulate din depreciere la nceputul $i sfr$itul perioadei de
gestiune $i )odificrile n perioada de gestiune pe fiecare categorie de i)obilizri necorporale3
b, valoarea i)obilizrilor necorporale a)ortizabile3
c, valoarea i)obilizrilor necorporale nea)ortizabile3
d, valoarea i)obilizrilor necorporale a)ortizate co)plet, care continu s fie utilizate.
', i)obilizrile corporale *.C !I)obilizri necorporale $i corporale#,0
aa costul de intrare *sau alt valoare ce substituie costul de intrare n situa"iile financiare,,
a)ortizarea acu)ulat $i pierderile acu)ulate din depreciere la nceputul $i sfr$itul perioadei de
gestiune, precu) $i )odificrile n perioada de gestiune pe fiecare categorie de i)obilizri corporale3
aa valoarea contabil a i)obilizrilor corporale care nu se utilizeaz te)porar3
aa costul de intrare *sau alt valoare ce substituie costul de intrare n situa"iile financiare, a
obiectelor a)ortizate integral $i care continu s fie utilizate3
aa costurile ulterioare capitalizate n perioada de gestiune3
aa valoarea i)obilizrilor corporale ga8ate sau ipotecate, sau acordate drept garan"ie pentru
anu)ite datorii ale entit"ii.
-, resursele )inerale *.C !I)obilizri necorporale $i corporale#,0
aa valoarea contabil a resurselor )inerale recunoscute la nceputul $i sfr$itul perioadei de
gestiune3
aa su)a provizioanelor constituite $i utilizate n perioada de gestiune3
aa su)a a)ortizrii resurselor )inerale calculate $i decontate.
/, investi"iile i)obiliare evaluate confor) )etodei bazate pe valoarea 8ust *.C !Investi"ii
i)obiliare#,0
a, sporurile din ac9izi"ii, )odernizare sau co)binri de ntreprinderi3
b, diferen"ele de valoare provenite din a8ustrile valorii 8uste3
c, transferurile din7n co)ponen"a stocurilor $i propriet"ii i)obiliare utilizate de posesor.
5, investi"iile i)obiliare evaluate confor) )etodei bazate pe cost *.C !Investi"ii i)obiliare#,0
a, costul de intrare, a)ortizarea acu)ulat $i pierderile acu)ulate din depreciere la nceputul $i
sfr$itul perioadei de gestiune3
b, )odificrile valorii contabile a investi"iei i)obiliare la sfr$itul perioadei de gestiune rezultate
din0
* sporurile din ac9izi"ii, )odernizare sau co)binri de ntreprinderi3
* a)ortizarea calculat $i pierderile din depreciere recunoscute $i reluate n perioada de gestiune3
* transferurile ctre7de la stocuri $i propriet"i utilizate de posesor.
:, leasingul financiar la locatar *.C !Contracte de leasing#,0
a, valoarea contabil a activelor pri)ite n leasing la finele perioadei de gestiune3
b, )ri)ea datoriilor de leasing curente $i pe ter)en lung la finele perioadei de gestiune3
c, su)a dobnzilor de leasing, constatate ca c9eltuieli curente $i7sau capitalizate n perioad de
gestiune3
d, su)a c9iriilor contingente recunoscute ca c9eltuieli curente3
e, su)a a)ortizrii calculate $i su)a deprecierii activelor pri)ite n leasing recunoscute n
perioad de gestiune3
'%
f, valoarea rezidual garantat locatorilor n confor)itate cu contractele de leasing care snt n
vigoare la finele perioadei de gestiune.
%, leasingul opera"ional la locatar *.C !Contracte de leasing#,0
a, su)a pl"ilor de leasing constatate ca c9eltuieli curente cu separarea pl"ilor )ini)e de leasing,
c9iriilor contingente $i pl"ilor de subnc9iriere3
b, su)a costurilor de repara"ie a activelor pri)ite n leasing cu separarea costurilor suportate din
cont propriu $i co)pensate din pl"ile de leasing3
c, c9eltuieli de returnare a activelor pri)ite n leasing suportate din cont propriu.
<, leasingul financiar la locator *.C !Contracte de leasing#,0
) su)a crean"elor de leasing la finele perioadei de gestiune3
) veniturile $i c9eltuielile anticipate de leasing la finele perioadei de gestiune3
) su)a veniturilor $i su)a c9eltuielilor anticipate de leasing decontate la venituri $i respectiv,
c9eltuieli curente a perioadei de gestiune3
) su)a dobnzilor de leasing, constatate ca venituri curente3
) su)a c9iriilor contingente recunoscute ca venituri curente.
=, leasingul opera"ional la locator *.C !Contracte de leasing#,0
a, su)a pl"ilor de leasing $i c9iriilor contingente constatate ca venituri curente3
b, su)a costurilor de repara"ie a activelor trans)ise n leasing cu separarea costurilor suportate
din cont propriu $i co)pensate din pl"ile de leasing3
c, c9eltuieli de returnare a activelor trans)ise n leasing suportate din cont propriu.
1>, deprecierea activelor *.C !Deprecierea activelor#,0
a, soldul pierderilor din depreciere la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
b, su)ele pierderilor din depreciere recunoscute sau reluate n cursul perioadei de gestiune.
11, crean"ele *.C !Crean"e $i investi"ii financiare#,0
a, valoarea contabil a fiecrei grupe de crean"e la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
b, cota curent a crean"elor pe ter)en lung3
c, )ri)ea crean"elor co)pro)ise nregistrate $i decontate n perioada de gestiune3
d, )ri)ea provizioanelor *corec"iilor, privind crean"ele co)pro)ise la nceputul $i sfr$itul
perioadei de gestiune.
1', investi"iile financiare *.C !Crean"e $i investi"ii financiare#,0
a) valoarea contabil a fiecrei grupe de investi"ii la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
b, diferen"a dintre costul de intrare $i valoarea no)inal a obliga"iunilor decontat la c9eltuieli
sau venituri curente3
c, diferen"a dintre costul de intrare *valoarea contabil, $i valoarea 8ust a valorilor )obiliare
cotate pe pia"a financiar, decontat la c9eltuieli sau venituri curente3
d, )ri)ea veniturilor din investi"ii sub for) de dobnzi, dividende etc.3
e, cota curent a investi"iilor financiare pe ter)en lung3
f, valoarea investi"iilor financiare reclasificate din investi"iile financiare curente n investi"iile
financiare pe ter)en lung.
1-, stocurile *.C !tocuri#,0
a, valoarea contabil total a stocurilor la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
b, valoarea stocurilor intrate $i ie$ite n cursul perioadei de gestiune3
c, valoarea contabil a stocurilor nregistrate la valoarea realizabil net3
d, diferen"ele dintre costul de intrare $i valoarea realizabil net a stocurilor recunoscute ca
c9eltuieli $i7sau venituri curente3
e, valoarea contabil a stocurilor ga8ate n contul datoriilor.
1/, capitalul propriu *.C !Capital propriu $i datorii#,0
a, valoarea contabil a ele)entelor capitalului propriu la nceputul $i sfr$itul perioadei de
gestiune3
b,)ri)ea $i cauzele )odificrilor se)nificative ale ele)entelor capitalului propriu n perioada
de gestiune3
c, valoarea pr"ilor sociale retrase contabilizate ca capital retras la finele perioadei de gestiune3
d,su)a dividendelor calculate n perioada de gestiune3
'<
e, )ri)ea *cuantu)ul, dividendelor pe o ac"iune a societ"ii pe ac"iuni.
15, datoriile financiare, co)erciale $i calculate *.C !Capital propriu $i datorii#,0
a, valoarea contabil a fiecrei categorii *grupe, de datorii la nceputul $i sfr$itul perioadei de
gestiune3
b,su)a datoriilor anulate n perioada de gestiune3
c, su)a datoriilor fa" de pr"ile afiliate $i neafiliate.
1:, subven"iile *.C !Capital propriu $i datorii#,0
a, valoarea contabil a subven"iilor la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
b,)ri)ea subven"iilor pri)ite $i decontate pe parcursul perioadei de gestiune3
c, )ri)ea subven"iilor restituite n perioada de gestiune $i7sau care ur)eaz a fi restituite n
perioada de gestiune ulterioar $i )otivele restituirii acestora.
1%, provizioanele *.C !Capital propriu $i datorii#,0
a, valoarea contabil a provizioanelor la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
b,provizioanele supli)entare constituite n perioada de gestiune, inclusiv )a8orrile
provizioanelor e&istente3
c, su)ele provizioanelor utilizate n perioada de gestiune3
d,su)ele provizioanelor anulate n perioada de gestiune.
1<, veniturile *.C !Cenituri#,0
a, su)a fiecrei categorii se)nificative de venit recunoscute n perioada de gestiune, inclusiv
veniturile provenite din vnzarea produselor $i )rfurilor, prestarea serviciilor, dobnzi, redeven"e,
dividende3
b, su)a veniturilor rezultate din tranzac"iile pe baz de barter incluse n fiecare categorie
se)nificativ de venit.
1=, c9eltuielile *.C !C9eltuieli#,0
a, su)ele c9eltuielilor grupate dup destina"ii *func"ii,3
b, su)a c9eltuielilor activit"ii de baz grupate dup natur *ele)ente,3
c, natura $i su)a c9eltuielilor care au o )ri)e se)nificativ, cu) ar fi0
? su)a oricrei reduceri a valorii contabile a stocurilor recunoscut drept c9eltuial n perioada de
gestiune3
? su)a c9eltuielilor suportate n perioada de gestiune pe sea)a provizioanelor3
? su)a pierderilor din decontarea crean"elor co)pro)ise3
? su)a pierderilor din ie$irea i)obilizrilor corporale3
? su)a pierderilor din ie$irea investi"iilor3
? su)a c9eltuielilor aferente restructurrii entit"ii.
'>, contractele de construc"ii *.C !Contracte de construc"ii#,0
a, su)a venitului contractual recunoscut n perioada de gestiune3
b, )etodele folosite pentru evaluarea venitului contractual recunoscut n perioada de gestiune3
c, su)a crean"elor pentru lucrrile contractuale3
d, su)a datoriilor fa" de beneficiari aprute n ur)a lucrrilor contractuale3
e, su)a cu)ulat aferent contractelor n desf$urare la data raportrii a 0
* costurilor suportate3
* veniturilor recunoscute3
* profitului recunoscut3
* avansurilor pri)ite3
* re"inerilor pentru lucrrile efectuate care nu snt pltite confor) condi"iilor contractului pn la
data stabilit sau pn cnd defectele nu au fost nlturate.
'1, costurile ndatorrii *.C !Costurile ndatorrii#,0
a, su)a costurilor ndatorrii capitalizate n perioada de gestiune3
b, su)a costurilor ndatorrii recunoscute drept c9eltuieli curente3
c, rata de capitalizare folosit pentru deter)inarea su)ei costurilor ndatorrii care ur)eaz a fi
capitalizate3
d, su)ele ob"inute din investirea te)porar a )pru)uturilor3
e, su)a datoriilor aferente dobnzilor neac9itate n ter)enele stabilite.
'', diferen"elor de curs valutar $i de su) *.C !Diferen"e de curs valutar $i de su)#,0
'=
a, su)a veniturilor $i c9eltuielilor provenite din diferen"e de curs valutar3
b, valoarea ele)entelor contabile e&pri)ate n valut strin3
c, efectele varia"iilor se)nificative ale cursului valutar nregistrate dup data raportrii3
d, su)a veniturilor $i c9eltuielilor provenite din diferen"e de su).
'-, pr"ile afiliate *.C !Pr"i afiliate $i contracte de societate civil#,0
a, soldul crean"elor, investi"iilor $i datoriilor aferente pr"ilor afiliate la nceputul $i sfr$itul
perioadei de gestiune3
b, garan"iile oferite sau pri)ite3
c, c9eltuielile recunoscute pe parcursul perioadei de gestiune curent privind crean"ele
co)pro)ise ale pr"ilor afiliate, inclusiv provizioanele pentru crean"ele co)pro)ise3
d, co)pensa"iile pentru personalul?c9eie din conducere sub for) de salariul de baz $i
supli)entar, alte pl"i de sti)ulare $i co)pensare, nde)niza"ii pentru ter)inarea contractului de )unc
etc.
'/, participa"iile ntr?o societate civil *.C !Pr"i afiliate $i contracte de societate civil#,0
a, valoarea contabil a activelor proprii $i datoriilor aferente opera"iunilor efectuate fr active
co)une3
b, c9eltuielile suportate $i veniturile sau rezultatele financiare ob"inute din activitatea societ"ii
civile3
c, partea entit"ii din activele co)une, clasificate confor) naturii acestora3
d, partea entit"ii n orice datorie $i c9eltuial suportat n co)un3
e, rezultatul financiar ob"inut din folosirea pr"ii entit"ii din activele co)une.
'5, activitatea agricol *.C !Particularit"ile contabilit"ii n agricultur#,0
a, valoarea contabil a activelor biologice i)obilizate, circulante $i a produselor agricole
e&pri)ate cantitativ la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
b, veniturile $i c9eltuielile din ie$irea activelor biologice3
c, tipul, suprafa"a $i valoarea contabil a planta"iilor perene3
d, suprafa"a $i valoarea terenurilor ocupate cu culturi anuale3
e, soldul activelor biologice *nu)rul de capete $i greutatea vie, la data raportrii perioadei
precedente $i curente $i )odificrile pe parcursul acestei perioade3
f, volu)ul $i costul produselor agricole, productivitatea la 1 9a, la o vac fura8at3
g, costuri care nu au generat produse agricole $i active biologice adi"ionale3
9, su)a subven"iilor pri)ite $i utilizate n perioada de gestiune curent.
->
Ane&a <
Not) in$or!tiv) "rivind venituri#e &i c?e#tuie#i#e c#!'i$ic!te du") n!tur)
Indic!tori Cod rd1 Perio!d! de 0e'tiune
"recedent) curent)
+ - 3 4
Cenituri din vnzri >1>
Alte venituri din activitatea opera"ional >'>
Cenituri din alte activit"i >->
Botal venituri
*rd.>1> A rd.>'> A rd.>->,
>/>
Caria"ia stocurilor >5>
Costul vnzrilor >:>
C9eltuieli privind stocurile >%>
C9eltuieli cu personalul privind re)unerarea )uncii ><>
Contribu"ii de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)e de
asigurare obligatorie de asisten" )edical >=>
C9eltuieli cu a)ortizarea $i deprecierea activelor i)obilizate 1>>
Alte c9eltuieli 11>
C9eltuieli din alte activit"i 1'>
Botal c9eltuieli
*rd.>5>Ard.>:>Ard.>%>Ard.><>Ard.>=>Ard.1>>A rd.11>Ard.1'>,
1->
Profit *pierdere, pn la i)pozitare *rd.>/>+rd.1->, 1/>
C9eltuieli privind i)pozitul pe venit 15>
Profit *pierdere, net al perioadei de gestiune
*rd.1/>+rd.15>,
1:>
-1
Ane&a =
Not) in$or!tiv)
"rivind re#!%ii#e cu nere(iden%ii
Babelul 1
Cre!n%e. inve'ti%ii $in!nci!re &i d!torii "e teren #un0 !$erente $ond!tori#or nere(iden%i
Indicatori
Cod
rd.
old la nceputul
perioadei de
gestiune
4odificri n perioada de gestiune old la sfr$itul
perioadei de
gestiune
Intrri7)a8orri Ie$iri7di)inuri
Diferen"e de
curs valutar
1 ' - / 5 : %
Cre!n%e &i inve'ti%ii $in!nci!re "e teren
#un0 * tot!#
Crean"e co)erciale, inclusiv pe ri#
$
$
$
Avansuri acordate, inclusiv pe ri#
$
$
$
6)pru)uturi acordate $i crean"e privind
leasingul financiar, inclusiv pe ri#
$
$
$
Alte crean"e $i investi"ii financiare, inclusiv
pe ri#
$
$
$
D!torii "e teren #un0 * tot!#
Datorii co)erciale, inclusiv pe ri#
$
$
-'
$
Avansuri pri)ite, inclusiv pe ri#
$
$
$
Credite bancare, )pru)uturi $i datorii
privind leasingul financiar, inclusiv pe ri#
$
$
$
Alte datorii, inclusiv pe ri#
$
$
$
--
Babelul '
Cre!n%e. inve'ti%ii $in!nci!re &i d!torii "e teren #un0 !$erente nere(iden%i#or. cu e>ce"%i! $ond!tori#or
Indicatori
Cod
rd.
old la nceputul
perioadei de
gestiune
4odificri n perioada de gestiune old la
sfr$itul
perioadei de
gestiune
Intrri7)a8orri Ie$iri7di)inuri
Diferen"e de
curs valutar
1 ' - / 5 : %
Cre!n%e &i inve'ti%ii $in!nci!re "e teren
#un0 * tot!#
Crean"e co)erciale, inclusiv pe ri#
$
$
$
Avansuri acordate, inclusiv pe ri#
$
$
$
6)pru)uturi acordate $i crean"e privind
leasingul financiar, inclusiv pe ri#
$
$
$
Depozite, inclusiv pe ri#
$
$
$
Alte crean"e $i investi"ii financiare, inclusiv
pe ri#
$
$
$
D!torii "e teren #un0 * tot!#
-/
Datorii co)erciale, inclusiv pe ri#
$
$
$
Avansuri pri)ite, inclusiv pe ri#
$
$
$
Credite bancare, )pru)uturi $i datorii
privind leasingul financiar, inclusiv pe ri#
$
$
$
Alte datorii, inclusiv pe ri#
$
$
$
-5
Babelul -
Cre!n%e. inve'ti%ii $in!nci!re &i d!torii curente !$erente $ond!tori#or nere(iden%i
Indicatori
Cod
rd.
old la nceputul
perioadei de gestiune
4odificri n perioada de gestiune
old la sfr$itul perioadei
de gestiune
;a care
ter)enul de
plat nu a
sosit sau
este e&pirat
pn la un
an
Ber)enul
e&pirat
)ai )ult
de un an
Intrri7)a8orri
Ie$iri7
di)inuri
Diferen"e
de curs
valutar
;a care
ter)enul de
plat nu a
sosit sau
este e&pirat
pn la un
an
Ber)enul
e&pirat
)ai )ult
de un an
Botal
Bransferri
din active $i
datorii pe
ter)en lung
n active $i
datorii
curente
1 ' - / 5 : % < = 1>
Cre!n%e &i inve'ti%ii $in!nci!re
curente * tot!#
Crean"e co)erciale, inclusiv pe ri#
$
$
$
Avansuri acordate, inclusiv pe ri#
$
$
$
6)pru)uturi acordate $i crean"e
privind leasingul financiar, inclusiv pe
ri#
$
$
$
Alte crean"e $i investi"ii financiare,
inclusiv pe ri#
$
$
-:
$
D!torii curente * tot!#
Datorii co)erciale, inclusiv pe ri#
$
$
$
Avansuri pri)ite, inclusiv pe ri#
$
$
$
Credite bancare, )pru)uturi $i datorii
privind leasingul financiar, inclusiv pe
ri#
$
$
$
Datorii privind dividendele calculate,
inclusiv pe ri#
$
$
$
Alte datorii, inclusiv pe ri#
$
$
$
-%
Babelul /
Cre!n%e. inve'ti%ii $in!nci!re &i d!torii curente !$erente nere(iden%i#or. cu e>ce"%i! $ond!tori#or
Indicatori
Cod
rd.
old la nceputul
perioadei de gestiune
4odificri n perioada de gestiune
old la sfr$itul perioadei
de gestiune
;a care
ter)enul de
plat nu a
sosit sau
este e&pirat
pn la un
an
Ber)enul
e&pirat
)ai )ult
de un an
Intrri7)a8orri
Ie$iri7
di)inuri
Diferen"e
de curs
valutar
;a care
ter)enul de
plat nu a sosit
sau este
e&pirat pn la
un an
Ber)enul
e&pirat
)ai )ult
de un an
Botal
Bransferri din
active $i
datorii pe
ter)en lung n
active
circulante $i
datorii curente
1 ' - / 5 : % < = 1>
Cre!n%e &i inve'ti%ii $in!nci!re curente *
tot!#
Crean"e co)erciale, inclusiv pe ri#
$
$
$
Avansuri acordate, inclusiv pe ri#
$
$
$
6)pru)uturi acordate $i crean"e privind
leasingul financiar, inclusiv pe ri#
$
$
$
Depozite, inclusiv pe ri#
$
$
$
Alte crean"e $i investi"ii financiare,
-<
inclusiv pe ri#
$
$
$
D!torii curente * tot!#
Datorii co)erciale, inclusiv pe ri#
$
$
$
Avansuri pri)ite, inclusiv pe ri#
$
$
$
Credite bancare, )pru)uturi $i datorii
privind leasingul financiar, inclusiv pe
ri#
$
$
$
Alte datorii, inclusiv pe ri#
$
$
$
-=
Babelul 5
Inve'ti%ii $in!nci!re /n 'tr)in)t!te &i "!rtici"!re! nere(iden%i#or /n c!"it!#u# 'oci!#
Indicatori
Cod
rd.
old la nceputul
perioadei de
gestiune
Intrri7)a8orri Ie$iri7di)inuri
old la sfr$itul
perioadei de
gestiune
1 ' - / 5 :
Inve'ti%ii $in!nci!re
Cote de participa"ie $i ac"iuni de pn la 1>K, inclusiv,
n capitalul social al entit"ilor nerezidente, inclusiv pe
ri#
$
$
$
Cote de participa"ie $i ac"iuni de peste 1>K n capitalul
social al entit"ilor nerezidente, inclusiv pe ri#
$
$
$
C!"it!# 'oci!#
Cote de participa"ie $i ac"iuni de pn la 1>K, inclusiv,
inclusiv pe ri#
$
$
$
Cote de participa"ie $i ac"iuni de peste 1>K, inclusiv pe
ri#
$
$
$
/>
Babelul :
@enituri &i c?e#tuie#i !$erente tr!n(!c%ii#or cu nere(iden%ii
Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune
precedent curent
1 ' - /
@enituri * tot!#
Cenituri aferente bunurilor procurate $i vndute peste 9otare fr trecerea
frontierei de stat a 2epublicii 4oldova, inclusiv pe ri#
$
$
?
Cenituri din dobnzi aferente activit"ii opera ionale $i altor activit i,
inclusiv pe ri#
$
$
?
Cenituri din dividende $i participa"ii n alte entit i, inclusiv pe ri#
$
$
?
Cenituri din decontarea datoriilor cu ter)enul de prescrip"ie e&pirat,
inclusiv pe ri#
$
$
?
Alte venituri, inclusiv pe ri#
$
$
?
C?e#tuie#i * tot!#
C9eltuieli aferente bunurilor procurate $i vndute peste 9otare fr trecerea
frontierei de stat a 2epublicii 4oldova, inclusiv pe ri#
$
/1
$
?
C9eltuieli privind dobnzile, inclusiv pe ri#
$
$
?
C9eltuieli $i provizioane aferente crean elor co)erciale i altor crean e
co)pro)ise, inclusiv pe ri#
$
$
?
Alte c9eltuieli, inclusiv pe ri#
$
$
?
/'
Babelul %
Bunuri !#e nere(iden%i#or /nre0i'tr!te /n conturi e>tr!bi#!n%iere
Indicatori Cod rd.
old la nceputul
perioadei de gestiune
Intrri7
di)inuri
Ie$iri7
)ic$orri
old la sfr$itul
perioadei de gestiune
1 ' - / 5 :
@unuri pri)ite n baza contractelor de
co)ision, inclusiv pe ri
$
$
$
@unuri pri)ite spre prelucrare, inclusiv pe ri
$
$
$
@unuri ob"inute din )aterialele prelucrate,
inclusiv pe ri
$
$
$
/-
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
POLITICI CONTABILE. 7ODIFIC8RI ALE ESTI78RILOR CONTABILE. ERORI 6I
E@ENI7ENTE ULTERIOARE
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE, IA < !Politici contabile, )odificri
ale esti)rilor contabile $i erori# $i IA 1> !Eveni)ente ulterioare perioadei de raportare#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de selectare, aplicare $i )odificare
a politicilor contabile, de )odificare a esti)rilor contabile, de corectare a erorilor, de contabilizare a
eveni)entelor ulterioare $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic la selectarea politicilor contabile, )odificarea esti)rilor
contabile, corectarea erorilor $i contabilizarea eveni)entelor ulterioare.
De$ini%ii
/. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
!plicare prospectiv aplicarea unei noi politici contabile faptelor econo)ice care au aprut dup
data aprobrii acesteia $i recunoa$terea efectului )odificrii esti)rii contabile n perioadele curente $i
viitoare afectate de )odificare.
6ata raportrii + ulti)a zi a perioadei de gestiune pentru care se ntoc)esc situa"iile financiare.
6ata semnrii situaiilor financiare + data la care situa"iile financiare snt se)nate de ctre
persoanele abilitate de legisla"ie.
Arori contabile + o)isiunile sau prezentrile incorecte a infor)a"iilor n contabilitate $i7sau n
situa"iile financiare ale entit"ii.
Astimri contabile + preconizrile $i presupunerile ad)ise de entitate pentru evaluarea ele)entelor
*obiectelor, contabile n condi"ii de incertitudine.
Avenimente ulterioare + eveni)ente favorabile sau nefavorabile care au loc ntre data raportrii $i
data se)nrii situa"iilor financiare.
Modificare a estimrii contabile + a8ustarea valorii contabile a unui activ, unei datorii sau )ri)ii
consu)ului periodic al unui activ care rezult din evaluarea situa"iei prezente a activelor $i datoriilor,
precu) $i din preconizarea beneficiilor $i obliga"iilor viitoare aferente acestora.
Politici contabile + principii, baze, conven"ii, reguli $i practici specifice aplicate de o entitate la
"inerea contabilit"ii $i ntoc)irea situa"iilor financiare.
Prag de semnificaie + criteriul prestabilit de ctre entitate pentru deter)inarea necesit"ii de a
prezenta sau corecta infor)a"ii n situa"iile financiare, lund n considerare posibilitatea influen"ei
acestor prezentri sau corectri asupra deciziilor econo)ice ale utilizatorilor.
Betratare retroactiv 2retrospectiv3 + corectarea recunoa$terii, evalurii $i prezentrii valorilor
ele)entelor *obiectelor, contabile ca $i cu) erorile perioadei anterioare nu ar fi e&istat.
Sistem de reglementare normativ a contabilitii + totalitatea actelor legislative $i nor)ative care
regle)enteaz "inerea contabilit"ii $i ntoc)irea situa"iilor financiare *;egea contabilit"ii, 9otrrile
Luvernului, tandardele .a"ionale de Contabiltate, indica"iile )etodice $i alte acte nor)ative aprobate
de ctre organele abilitate de legisla"ie,.
Po#itici cont!bi#e
Selectarea i aplicarea politicilor conta'ile
5. Politicile contabile se selecteaz de ctre fiecare entitate de sine stttor $i se aprob pentru
fiecare perioad de gestiune de ctre organul *persoana, responsabil*, pentru "inerea contabilit"ii $i
raportarea financiar.
Entitatea nou?creat aprob politicile contabile pn la prezentarea situa"iilor financiare pentru
pri)a perioada de gestiune.
//
:. Politicile contabile se perfecteaz printr?un docu)ent de dispozi"ie *9otrre, dispozi"ie, ordin
etc., e)is de ctre organul *persoana, responsabil*, pentru "inerea contabilit"ii $i raportarea financiar
$i se aplic tuturor subdiviziunilor entit"ii ncepnd cu pri)a zi a perioadei de gestiune ur)toarei celei
n care politicile contabile au fost aprobate. Politicile contabile ale entit"ii nou?create se aplic de la
data nregistrrii de stat a acesteia.
%. Politicile contabile se selecteaz de ctre entitate n baza siste)ului de regle)entare nor)ativ
a contabilit"ii care prevede diferite variante de recunoa$tere, evaluare $i contabilizare a ele)entelor
*obiectelor, contabile *de e&e)plu, )etoda de a)ortizare a activelor i)obilizate, )etoda de evaluare
curent a stocurilor, )etoda de recunoa$tere a veniturilor din prestarea serviciilor,.
<. Dac siste)ul de regle)entare nor)ativ a contabilit"ii nu stabile$te )etodele de "inere a
contabilit"ii referitor la un aspect *proble), concret *,, entitatea este n drept s elaboreze )etoda
respectiv. 6n acest caz, se aplic, n ur)toarea consecutivitate, prevederile0
1, Cadrului general conceptual pentru raportarea financiar3
', tandardelor .a"ionale de Contabiltate $i I12 n care snt regle)entate aspecte si)ilare3
-, altor acte nor)ative privind aspectul respectiv sau un aspect si)ilar.
=. 6n politicile contabile nu se includ procedeele cu o singur variant de realizare ntruct acestea
snt unice $i obligatorii pentru utilizare *de e&e)plu, co)ponen"a $i )odul de for)are a costului de
intrare a activelor i)obilizate $i circulante, )odalitatea de reflectare a stocurilor n situa"iile financiare,
)odul de contabilizare a diferen"elor de curs valutar reprezint procedee cu o singur variant de
realizare $i nu trebuie incluse n politicile contabile,.
1>. ;a selectarea $i aplicarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baz $i
caracteristicile calitative ale infor)a"iilor din situa"iile financiare prevzute de ;egea contabilit"ii $i a
tandardelor .a"ionale de Contabiltate.
11. Politicile contabile se prezint n situa"iile financiare n )odul prevzut de prezentul standard
$i .C !Prezentarea situa"iilor financiare#.
1'. Politicile contabile trebuie selectate $i aplicate n )od consecvent pentru fapte econo)ice
si)ilare n cursul perioadei de gestiune, precu) $i de la o perioad de gestiune la alta.
(odificri ale politicilor conta'ile
1-. 4odificarea politicilor contabile se per)ite doar n cazul n care aceasta0
1, este cerut de siste)ul de regle)entare nor)ativ a contabilit"ii3
', are ca rezultat infor)a"ii )ai relevante $i credibile referitoare la faptele econo)ice ale entit"ii.
1/. .u se consider )odificri ale politicilor contabile0
1, aprobarea unei politici contabile pentru fapte econo)ice care difer ca esen" de cele care au
avut loc anterior3
', aprobarea unei politici contabile pentru fapte econo)ice care nu au avut loc anterior sau care
au fost nese)nificative.
15. 4odificrile politicilor contabile se aplic prospectiv de la0
1, data prevzut de tandardele .a"ionale de Contabiltate $i alte acte nor)ative puse n aplicare
sau )odificate3
', nceputul ur)toarei perioade de gestiune sau de la alt dat stabilit de ctre organul
*persoana, responsabil*, pentru "inerea contabilit"ii $i raportarea financiar.
1:. 4odificrile politicilor contabile se aprob n )odul stabilit de pct. 5 din prezentul standard.
1%. 6n func"ie de necesit"ile infor)a"ionale ale utilizatorilor entitatea poate aplica retroactiv
)odificrile politicilor contabile n confor)itate cu IA < !Politici contabile, )odificri ale esti)rilor
contabile $i erori#.
7odi$ic)ri !#e e'ti)ri#or cont!bi#e
1<. Esti)rile contabile se aplic pentru evaluarea ele)entelor *obiectelor, contabile n cazuri de
incertitudine aferent condi"iilor sau eveni)entelor viitoare *de e&e)plu, se pot solicita )odificri cu
privire la0 duratele de utilizare a i)obilizrilor corporale a)ortizabile $i valorile reziduale ale acestora,
)ri)ea provizionului pentru garan"ii acordate clien"ilor, valoarea 8ust a investi"iilor i)obiliare,
valoarea realizabil net a stocurilor,.
/5
1=. Esti)rile contabile se bazeaz pe cele )ai recente $i credibile infor)a"ii de"inute de entitate.
Utilizarea esti)rilor contabile nte)eiate este o parte esen"ial a ntoc)irii situa"iilor financiare $i nu
pune la ndoial veridicitatea acestora.
'>. Esti)rile contabile pot necesita revizuiri n ur)a sc9i)brilor n circu)stan"ele pe care s?au
bazat aceste esti)ri, apari"iei noilor infor)a"ii sau acu)ulrii e&perien"ei.
'1. 2evizuirea esti)rilor contabile genereaz )odificri ale acestora care nu se trateaz ca
)odificri ale politicilor contabile sau erori contabile.
''. 4odificarea bazei *procedeului, )etodei, de evaluare a activelor $i datoriilor aplicate de
entitate reprezint o )odificare a politicilor contabile, $i nu o )odificare a esti)rii contabile. 6n cazul
n care este dificil de a distinge )odificarea politicilor contabile de )odificarea esti)rii contabile,
)odificarea respectiv este tratat ca o )odificare a esti)rii contabile.
'-. Efectul )odificrii esti)rii contabile se recunoa$te n )od prospectiv ncepnd cu data
)odificrii esti)rii $i nu afecteaz perioadele de gestiune anterioare.
'/. Efectul )odificrii esti)rii contabile, cu e&cep"ia )odificrii indicate n pct. '5 din
prezentul standard, se nregistreaz ca venituri sau c9eltuieli7costuri ale0
1, perioadei de gestiune, n care are loc )odificarea, dac este afectat nu)ai perioada
respectiv3
Exemplul 1- " entitate %n conformitate cu politicile sale contabile constituie provizion pentru
creanele compromise %n mrime de .C de la soldul creanelor comerciale- ;a sf%ritul anului ,(59
entitatea a majorat estimarea contabil anterioar a provizionului cu (1+C- Soldul creanelor
comerciale la aceast dat este de .*+ ((( lei-
6n situa"ia e&pus n e&e)plu, )odificarea esti)rii contabile afecteaz nu)ai rezultatele anului
'>1D. Entitatea a8usteaz provizionul pentru crean"ele co)pro)ise la sfr$itul anului '>1D cu su) de
1 %'5 lei G*-/5 >>> lei & >,5, 0 1>>H care va fi nregistrat ca )a8orare si)ultan a c9eltuielilor curente $i
a corec"iilor *provizionului, privind crean"ele co)pro)ise.
', perioadei de gestiune, n care are loc )odificarea, $i ale perioadelor de gestiune viitoare, dac
)odificarea are efect $i asupra acestora.
Exemplul 2- " entitate a pus %n funciune la %nceputul anului ,(59 un utilaj te7nologic cu costul
de intrare de ,*( ((( lei- 6urata de utilizare a utilajului a fost estimat la ' ani i valoarea lui
rezidual : la / 0(( lei- Potrivit politicilor contabile amortizarea utilajelor te7nologice se calculeaz
conform metodei liniare- ;a sf%ritul anului ,(59=, entitatea a modificat 2a diminuat3 durata de
utilizare a utilajului de la ' ani la & ani-
6n situa"ia e&pus n e&e)plu, )odificarea esti)rii contabile afecteaz rezultatele anilor '>1DA-,
'>1DA/, '>1DA5 $i '>1DA:. Pn la )odificarea duratei de utilizare su)a anual a a)ortizrii utila8ului
a constituit '< <>> lei G*'/> >>> lei E = :>> lei, 0 < aniH. ;a sfr$itul anului '>1DA' a)ortizarea
utila8ului a alctuit <: />> lei *'< <>> lei & - ani,. Dup )odificarea duratei de utilizare entitatea
calculeaz a)ortizarea anual a utila8ului n su) de -: >>> lei G*'/> >>> lei E <: />> lei E = :>> lei, 0
/ aniH, care se nregistreaz ca )a8orare conco)itent a costurilor $i a)ortizrii i)obilizrilor corporale.
'5. 4odificarea esti)rii contabile, care afecteaz n )od direct datoriile sau capitalul propriu al
entit"ii, se recunoa$te prin a8ustarea conco)itent a valorii activelor, datoriilor $i a ele)entelor
respective ale capitalului propriu n perioada de gestiune, n care are loc )odificarea.
Exemplul 3- 8n noiembrie ,(59 o entitate a %nceput construcia %ntr$un loc public a unui pavilion
pentru comercializarea mrfurilor- "dat cu obinerea dreptului de folosire a locului de amplasare
timp de * ani1 entitatea i$a asumat obligaia de a demonta pavilionul la expirarea termenului de
utilizare indicat- Suma estimat iniial a costurilor de ieire a pavilionului constituie ,* ((( lei- 8n
februarie ,(59=51 p%n la transmiterea pavilionului %n exploatare1 din partea organelor abilitate au
fost %naintate i acceptate de entitate cerine suplimentare privind refacerea locului de amplasare dup
demontarea pavilionului- Bespectiv1 costurile de ieire a pavilionului au fost reestimate la .' ((( lei- 8n
conformitate cu politicile contabile entitatea capitalizeaz costurile estimate aferente ieirii
imobilizrilor corporale-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea n anul '>1D constituie un provizion pe ter)en lung pentru
acoperirea costurilor de ie$ire a acestui obiect n su) de '/ >>> lei care se nregistreaz ca )a8orare
conco)itent a i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie $i a datoriilor pe ter)en lung
*provizioanelor,. 6n anul '>1DA1 entitatea nregistreaz efectul )odificrii esti)rii contabile n su)
/:
de 1/ >>> lei *-< >>> lei E '/ >>> lei, ca )a8orare si)ultan a i)obilizrilor corporale n curs de
e&ecu"ie $i a datoriilor pe ter)en lung *provizioanelor,.
Erori cont!bi#e
':. Erorile contabile pot aprea la contabilizarea $i prezentarea ele)entelor *obiectelor, contabile
n ur)a0
1, aplicrii incorecte a prevederilor siste)ului de regle)entare nor)ativ a contabilit"ii $i
politicilor contabile3
', co)iterii gre$elilor de calcul3
-, nenregistrrii, nregistrrii )ultiple $i7sau interpretrii gre$ite a faptelor econo)ice3
/, fraudelor $i delapidrilor.
Exemplul 4- ;a %ntocmirea situaiilor financiare pentru ,(59 s$a depistat c entitatea a aplicat
incorect prevederile SD4 ?4osturile %ndatorrii@1 deoarece nu a capitalizat dob%nzile i alte costuri
atribuibile direct construciei cldirii administrative %n sum de 5 /.' ((( lei- !ceast sum a fost
eronat %nregistrat ca c7eltuieli curente- 4ldirea a fost pus %n funciune %n septembrie ,(591 durata
de utilizare constituind +( ani1 valoarea rezidual fiind nul- Antitatea aplic metoda liniar de
calculare a amortizrii mijloacelor fixe %ncep%nd cu prima zi a lunii care urmeaz dup luna
transmiterii %n utilizare-
6n baza datelor din e&e)plu, rezult c au fost co)ise ur)toarele erori contabile0
)ic$orarea costului de intrare a obiectului de i)obilizri corporale cu 1 =-< >>> lei3
di)inuarea a)ortizrii calculate pentru obiectul de i)obilizri corporale pentru - luni ale
anului '>1D $i a)ortizrilor acu)ulate cu = :=> lei G**1 =-< >>> lei 0 5> ani, 0 1' luni, & - luniH
)a8orarea c9eltuielilor curente $i )ic$orarea rezultatului financiar *profitului sau pierderii, al
perioadei de gestiune pn la i)pozitare cu 1 ='< -1> lei *1 =-< >>> lei E = :=> lei,.
'%. .u se trateaz ca erori )odificrile politicilor $i esti)rilor contabile, lipsurile $i plusurile de
active $i datorii constatate la inventariere, su)ele a)enzilor, penalit"ilor $i despgubirilor pentru
pre8udiciul cauzat, pierderile aferente produc"iei rebutate care a fost fabricat n anii preceden"i, su)ele
crean"elor co)pro)ise $i datoriilor e&pirate decontate, abaterile costului efectiv al activelor de la cel
nor)ativ, pri)ele calculate spre plat n perioada de gestiune curent confor) rezultatelor activit"ii
entit"ii n anii preceden"i, pierderile aferente returnrii activelor livrate n anii preceden"i, su)ele
reducerilor de pre", disconturilor $i rabaturilor acordate7pri)ite n perioada de gestiune pentru
livrrile7ac9izi"iile efectuate n anii preceden"i.
'<. Corectarea erorilor contabile este condi"ionat de faptul dac acestea snt se)nificative sau
nese)nificative.
'=. ( eroare contabil se trateaz ca se)nificativ dac ea individual sau n co)un cu alte erori
din aceea$i perioad de gestiune poate influen"a deciziile econo)ice ale utilizatorilor luate n baza
situa"iilor financiare.
->. Entitatea apreciaz de sine stttor se)nifica"ia erorilor lund n considerare natura, precu) $i
)ri)ea acestora n co)para"ie cu pragul de se)nifica"ie. Pragul de se)nifica"ie se stabile$te n
politicile contabile ale entit"ii ca un criteriu unic aplicabil pentru toate ele)entele situa"iilor financiare,
sau ca cteva criterii pentru grupe separate de ele)ente. Pragul de se)nifica"ie se deter)in n )ri)e
absolut sau relativ cu) ar fi o su) fi& sau un procent de la )ri)ea ele)entului *grupului de
ele)ente, din situa"iile financiare.
Exemplul 5- " entitate a stabilit %n politicile sale contabile un prag de semnificaie %n mrime
absolut de 50 ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, erorile a cror )ri)e va dep$i 1: >>> lei vor fi considerate
se)nificative.
-1. itua"iile financiare nu se consider confor)e cu standardele na"ionale de contabilitate n
cazul n care con"in fie erori se)nificative, fie erori nese)nificative co)ise n )od inten"ionat pentru a
ob"ine o anu)it prezentare a pozi"iei financiare, a perfor)an"ei financiare sau a flu&urilor de nu)erar.
Exemplul 6- " entitate a stipulat %n politicile sale contabile pe anul ,(59 urmtoarele criterii de
semnificaie exprimate %n procente pentru#
elementele de bilan : ,C de la valoarea total a activelor la sf%ritul perioadei de gestiune)
/%
elementele situaiei de profit i pierdere : +C de la suma veniturilor din v%nzri obinute %n
perioada de gestiune-
4riteriile indicate se aplic valorilor totale a activelor i1 respectiv1 a veniturilor din v%nzri %n
mrimea determinat p%n la corectarea erorii-
;a %ntocmirea situaiilor financiare pe anul ,(59 p%n la semnarea acestora1 s$a depistat c
entitatea nu a %nregistrat venituri %n sum de 0' /&( lei1 rezultate dintr$un contract de prestri de
servicii- P%n la depistarea erorii1 veniturile din v%nzri pe anul ,(59 au constituit 5 .+0 /,& lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea clasific eroarea depistat ca una se)nificativ pentru c ea
constituie 5,><K G*:< =%> lei 0 1 -5: ='% lei, & 1>>KH din veniturile din vnzri nregistrate pn la
corectarea erorii. itua"iile financiare ale entit"ii vor fi confor)e cu standardele na"ionale de
contabilitate doar n cazul corectrii erorii co)ise.
-'. 4odul de corectare a erorilor depinde de perioada co)iterii $i perioada depistrii acestora0
1, eroarea co)is $i depistat n aceia$i perioad de gestiune se corecteaz prin nregistrri de
a8ustare n luna n care s?a depistat eroarea3
', eroarea co)is n perioad de gestiune curent $i depistat dup sfr$itul acestei perioade, dar
pn la se)narea situa"iilor financiare, se corecteaz prin nregistrri de a8ustare pentru ulti)a lun a
acestei perioade3
-, eroarea co)is n oricare perioad de gestiune precedent $i depistat pn la sfr$itul perioadei
de gestiune curente *dar dup se)narea situa"iilor financiare pentru perioada n care s?a co)is eroarea,,
se corecteaz prin nregistrri de a8ustare n luna n care s?a depistat eroarea3
/, eroarea co)is n oricare perioad de gestiune precedent $i depistat dup sfr$itul perioadei
de gestiune curente dar pn la se)narea situa"iilor financiare, se corecteaz prin nregistrri de a8ustare
pentru ulti)a lun a perioadei de gestiune curente.
--. Corectarea erorii co)ise $i depistate n perioada de gestiune curent se efectueaz n )odul
ur)tor0
1, n cazul depistrii coresponden"ei conturilor contabile eronate E se anuleaz nregistrarea
eronat prin stornare sau prin nregistrare contabil invers confor) politicilor contabile ale entit"ii, cu
ntoc)irea conco)itent a nregistrrii contabile corecte3
', n cazul n care su)a nregistrat eronat este )ai )are dect su)a corect E diferen"a se
anuleaz prin stornare sau prin nregistrare contabil invers confor) politicilor contabile ale entit"ii3
-, n cazul lipsei nregistrrii contabile E se ntoc)e$te nregistrarea contabil respectiv3
/, n cazul n care su)a nregistrat eronat este )ai )ic dect su)a corect E diferen"a se
reflect prin nregistrarea contabil supli)entar n aceea$i coresponden" a conturilor.
Exemplul 7- " entitate %n august ,(59 a procurat un teren %n valoare de , '(( ((( lei1 destinaia
de utilizare a cruia %nc nu a fost determinat- >erenul a fost contabilizat %n mod eronat %n
componena imobilizrilor corporale1 dei conform cerinelor SD4 ?Envestiii imobiliare@ urma s fie
%nregistrat ca obiect de investiii imobiliare- Aroarea comis a fost depistat %n octombrie a aceluiai
an1 la transmiterea terenului %n leasing operaional-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea n octo)brie '>1D nregistreaz corectarea erorii prin0
stornarea )a8orrii i)obilizrilor corporale $i datoriilor curente n su) de ' <>> >>> lei3
)a8orarea investi"iilor i)obiliare $i datoriilor curente n su) de ' <>> >>> lei.
-/. Corectarea erorilor co)ise n perioadele de gestiune precedente se efectueaz n felul ur)tor0
1, n cazul depistrii erorii care condi"ioneaz apari"ia profitului perioadelor precedente E se
nregistreaz ca )a8orare a crean"elor sau altor active, di)inuare a datoriilor, a)ortizrii sau deprecierii
activelor conco)itent cu )a8orarea corec"iilor rezultatelor perioadelor precedente3
Exemplul !- " entitate %n iunie ,(59=5 a depistat c %n valoarea de intrare a unui lot de mrfuri
%n cantitate de 5'(( uniti1 care au fost procurate %n decembrie ,(591 nu au fost incluse costurile de
transport %n sum de 55 &(( lei- !cestea au fost eronat atribuite la c7eltuieli curente- ;a .5 decembrie
,(59 %n stoc au rmas 2nu au fost v%ndute3 5 ,(( uniti din acest lot-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea, n iunie '>1DA1 nregistreaz corectarea erorii co)ise n
perioada de gestiune precedent n su)a de % <>> lei *11 %>> lei 0 1 <>> unit"i M 1 '>> unit"i, ca
)a8orare a stocurilor $i corec"iilor rezultatelor anilor preceden"i.
/<
', n cazul depistrii erorii care condi"ioneaz apari"ia pierderii perioadelor precedente E se
nregistreaz ca di)inuare a corec"iilor rezultatelor perioadelor precedente conco)itent cu di)inuarea
crean"elor sau altor active, )a8orarea datoriilor, a)ortizrii sau deprecierii activelor.
-5. Corectarea erorilor co)ise n perioadele de gestiune precedente nu deter)in )odificarea $i
prezentarea repetat a situa"iilor financiare ale anilor preceden"i, precu) $i nu cere corectarea
infor)a"iilor co)parative prezentate n situa"iile financiare ale perioadei de gestiune curente. 6n cazul
erorii se)nificative, infor)a"iile co)parative corectate prin retratarea retroactiv se prezint n notele la
situa"iile financiare, dac efectul retratrii retroactive este se)nificativ.
-:. Corectarea erorilor contabile se perfecteaz docu)entar confor) ;egii contabilit"ii.
Eveniente u#terio!re d!tei r!"ort)rii
-%. Eveni)entele ulterioare datei raportrii includ toate eveni)entele care au loc ntre data
raportrii $i data se)nrii situa"iilor financiare care au influen"at sau pot influen"a pozi"ia financiar,
perfor)an"a financiar sau flu&ul de nu)erar al entit"ii.
Exemplul ". 8n conformitate cu politicile contabile ale unei societi cu rspundere limitat perioada
de gestiune coincide cu anul calendaristic1 iar situaiile financiare se semneaz de ctre director- Situaiile
financiare pe anul ,(59 au fost semnate la data de & martie ,(59=5 i prezentate adunrii generale a
asociailor care le$a aprobat pe ,( martie ,(59=5-
6n baza datelor din e&e)plu, data raportrii se consider -1 dece)brie '>1D, iar data se)nrii
situa"iilor financiare + % )artie '>1DA1.
-<. Eveni)entele ulterioare datei raportrii includ0
1, eveni)ente ulterioare care conduc la a8ustarea situa"iilor financiare + eveni)ente ce confir)
condi"iile care au e&istat la data raportrii.
', eveni)ente ulterioare care nu conduc la a8ustarea situa"iilor financiare + eveni)ente care
indic asupra condi"iilor aprute dup data raportrii.
E)enimente ulterioare care conduc la a*u%tarea %ituaiilor financiare
-=. Entitatea trebuie s?$i a8usteze valorile recunoscute n situa"iile financiare pentru reflectarea
eveni)entelor ulterioare care conduc la a8ustarea situa"iilor financiare. Aceste eveni)ente confir)
faptul c la data raportrii activul sau datoria de8a e&ista, ns dup aceast dat au aprut circu)stan"e
care e&ercit o influen" se)nificativ asupra )ri)ii acestora.
/>. Eveni)entele ulterioare care conduc la a8ustarea situa"iilor financiare se contabilizeaz prin
)odificarea *corectarea, ele)entelor *obiectelor, contabile *activelor, capitalului, datoriilor, veniturilor,
c9eltuielilor, sau prin nregistrarea ele)entelor care nu au fost anterior recunoscute. 6nregistrrile
contabile aferente eveni)entelor care conduc la a8ustarea situa"iilor financiare se reflect n ulti)a zi a
perioadei de gestiune.
/1. E&e)ple de eveni)ente ulterioare care conduc la a8ustarea situa"iilor financiare snt0
1, solu"ionarea dup data raportrii a unui litigiu care confir) c entitatea avea o datorie
e&istent la data raportrii. Entitatea a8usteaz orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu,
sau recunoa$te un nou provizion3
', declararea insolvabilit"ii unui client, survenit ulterior datei raportrii, care confir) c la data
raportrii e&ista de8a o pierdere aferent crean"ei acestuia. 6n acest caz, entitatea trebuie s a8usteze
valoarea contabil a crean"elor co)erciale la data raportrii cu su)a crean"ei clientului declarat
insolvabil prin constituirea *a8ustarea, unui provizion privind crean"ele co)pro)ise3
Exemplul 1#. 8n baza documentelor contabile soldul creanelor comerciale la .5 decembrie ,(59
al unei entiti constituie .(( ((( lei- 8n luna ianuarie ,(59=5 unul din clienii entitii1 creana cruia
constituie +( ((( lei1 a fost declarat insolvabil- Soldul provizionului privind creanele compromise la .5
decembrie ,(59 constituie .' ((( lei- Situaiile financiare au fost semnate la 5( februarie ,(59=5-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea la -1 dece)brie '>1D ur)eaz s creeze supli)entar
provizion privind crean"ele co)pro)ise n su) de 1' >>> lei *5> >>> lei + -< >>> lei, care se reflect
ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i a provizionului privind crean"ele co)pro)ise.
-, vnzarea stocurilor dup data raportrii, care indic faptul c valoarea realizabil net la
sfr$itul perioadei de gestiune a fost deter)inat incorect3
/=
Exemplul 11. " entitate a %nregistrat la .5 decembrie ,(59 diferena dintre costul de intrare i
valoarea realizabil net a mrfurilor 2telefoanelor mobile3 %n sum de .( ((( lei- 4ostul telefoanelor
mobile la .5 decembrie ,(59 era de '(( ((( lei1 iar valoarea realizabil net &&( ((( lei- ;a +
februarie ,(59=5 telefoanele mobile au fost v%ndute la valoarea de &+( ((( lei- Situaiile financiare au
fost semnate la + martie ,(59=5-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
la .5 decembrie ,(59#
? diferen"a dintre costul $i valoarea realizabil net a telefoanelor )obile n su) de 5> >>> lei
G-> >>> lei *<>> >>> lei + %%> >>> lei, A '> >>> lei *%%> >>> lei + %5> >>> lei,H + ca )a8orare a
c9eltuielilor curente $i di)inuare a stocurilor3
la + februarie ,5(9=5#
? valoarea de vnzare a telefoanelor )obile n su) de %5> >>> lei + ca )a8orare conco)itent a
crean"elor $i veniturilor curente3
? valoarea contabil a telefoanelor )obile vndute n su) de %5> >>> lei + ca )a8orare a costului
vnzrilor $i di)inuare a stocurilor.
/, depistarea dup data raportrii a unor fraude sau erori se)nificative care arat c situa"iile
financiare snt incorecte.
E)enimente ulterioare care nu conduc la a*u%tarea %ituaiilor financiare
/'. Entitatea nu trebuie s a8usteze situa"iile financiare pentru reflectarea eveni)entelor ulterioare
datei raportrii care indic condi"iile aprute n perioada de gestiune ur)toare $i nu snt legate de
situa"ia activelor $i datoriilor la data raportrii. Infor)a"iile privind eveni)entele ulterioare
se)nificative se prezint n note la situa"iile financiare.
/-. E&e)ple de eveni)ente ulterioare care nu conduc la a8ustarea situa"iilor financiare snt0
1, adoptarea unei decizii de reorganizare sau restructurare a entit"ii3
Exemplul 12. 8n luna februarie ,(591 p%n la semnarea situaiilor financiare1 pe anul ,(59$5
4onsiliul director al unei entiti a luat decizia de a absorbi o alt entitate care %i presteaz servicii de
reparaie a mijloacelor de transport-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea va reflecta infor)a"ia privind absorb"ia entit"ii care i
presteaz servicii de repara"ie a )i8loacelor de transport n note la situa"iile financiare pentru anul '>1D?
1.
', anun"area unui plan de ntrerupere a unei activit"i3
Exemplul 13. 8n luna februarie ,(59 4onsiliul director al unei entiti a luat decizia s lic7ideze
o subdiviziune a acesteia- Situaiile financiare pe anul ,(59$5 au fost semnate la 5( martie ,(59-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea nu va a8usta situa"iile financiare pe anul '>1D?1, ns n note
la acestea va )en"iona decizia privind lic9idarea subdiviziunii respective.
-, tranzac"ii de propor"ii cu i)obilizri corporale, investi"ii i)obiliare $i alte active3
/, ac"iuni ale organelor de stat *de e&e)plu, na"ionalizarea, e&proprierea unor active cu valoare
se)nificativ,, distrugerea unei pr"i se)nificative a activelor entit"i n ur)a altor eveni)entelor
e&cep"ionale *de e&e)plu, accidente, incendii, cala)it"i naturale,3
5, tranzac"ii de propor"ii cu titluri de valoare e)ise de entitate3
:, )odificri se)nificative a cursului de sc9i)b valutar sau a pre"urilor activelor3
Exemplul 14. Soldul datoriilor unei entiti fa de furnizorii strini la .5 decembrie ,(59
constituie 5+( ((( euro- 4ursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Fanca Daional a Moldovei la
aceast dat constituie 5+1,0*+ lei<euro- 8n luna martie ,(59=51 p%n la semnarea situaiilor
financiare1 cursul oficial stabilit de Fanca Daional a Moldovei a crescut p%n la 5&1*&0' lei<euro-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea nu va a8usta situa"iile financiare pe anul '>1D. 6n note la
situa"iile financiare pentru anul '>1D, trebuie dezvluite infor)a"iile privind )odificarea se)nificativ
a cursului de sc9i)b valutar $i efectul asupra situa"iei financiare a entit"ii sub for) de diferen"e
nefavorabile de curs valutar n su) de --1 </5 lei G*1%,/%:< lei7euro + 15,':/5 lei7euro, & 15> >>>
euroH.
%, asu)area unor anga8a)ente sau datorii contingente, de e&e)plu, prin e)iterea de garan"ii
se)nificative3
5>
<, nceperea unui litigiu )a8or generat n e&clusivitate de eveni)ente ulterioare perioadei de
gestiune etc.
+ontinuitatea acti)itii
//. itua"iile financiare nu se ntoc)esc n baza principiului continuit"ii activit"ii dac dup data
raportrii conducerea decide s lic9ideze entitatea, este nevoit s?$i ntrerup sau s?$i di)inueze
se)nificativ activitatea $i nu are alt alternativ dect s procedeze astfel *de e&e)plu, ca eveni)ente
care pot fi pre)ize sau dovezi pentru neaplicarea principiului continuit"ii activit"ii servesc pierderile
se)nificative, proble)ele constante cu lic9idit"ile, reducerea volu)ului vnzrilor, insuficien"a
capitalului, prognozele negative n privin"a flu&urilor de nu)erar, ini"ierea procedurii de insolvabilitate,.
/5. Dac principiul continuit"ii activit"ii nu )ai este adecvat, entitatea va ntoc)i situa"iile
financiare n baza altor principii $i )etode $i nu va recurge la a8ustarea ele)entelor recunoscute n
situa"iile financiare confor) )etodelor acceptate ini"ial. Astfel, dac entitatea planific s?$i nceteze
activitatea n ur)toarele 1' luni de la data raportrii aceasta trebuie0
1, s transfere toate activele i)obilizate n cele circulante $i datoriile pe ter)en lung n cele
curente3
', s evalueze toate activele la valoarea de pia"3
-, s recunoasc datorii contingente n legtur cu rezilierea contractelor $i posibilele sanc"iuni
care i pot fi aplicate de ctre persoanele ter"e etc.
Exemplul 15. Valoarea de intrare a unui utilaj constituie 5 +(( ((( lei1 iar suma amortizrii la .5
decembrie ,(59 '+( ((( lei- Valoarea de pia a utilajului la aceast dat este egal cu +(( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, n cazul func"ionrii nor)ale a entit"ii, utila8ul va fi reflectat n
situa"iile financiare pe anul '>1D la valoarea contabil egal cu :5> >>> lei *1 5>> >>> lei + <5> >>>
lei,, iar n cazul lic9idrii entit"ii + la valoarea de pia" n )ri)e de 5>> >>> lei.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
/:. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii privind0
1, politicile contabile0
a, )etodele *procedeele, contabile selectate n baza siste)ului de regle)entare nor)ativ a
contabilit"ii3
b, )etodele *procedeele, contabile elaborate de ctre entitate, de sine stttor3
c, natura $i )otivele )odificrilor politicilor contabile3
', )odificrile esti)rilor contabile0
a, natura $i su)a )odificrii unei esti)ri contabile ce afecteaz perioada de gestiune curent sau
care se a$teapt s aib un efect n perioadele de gestiune viitoare3
b, faptul privind i)posibilitatea deter)inrii su)ei efectului din )odificarea unei sau altei
esti)ri contabile asupra perioadelor de gestiune viitoare3
-, erorile contabile0
a, natura erorii se)nificative aferente oricrei perioade precedente $i valoarea corectrii
respective3
b, infor)a"iile co)parative retratate retroactiv n ur)a corectrii erorilor se)nificative aferente
oricrei perioade precedente3
c, faptul privind i)posibilitatea retratrii retroactive a infor)a"iilor co)parative.
/, eveni)entele ulterioare datei raportrii0
a, data se)nrii situa"iilor financiare $i persoanele abilitate s le se)neze3
b, natura $i efectul financiar al eveni)entelor ulterioare care a8usteaz sau nu situa"iile financiare.
Dac efectul financiar al eveni)entelor ulterioare nu poate fi evaluat entitatea trebuie s )en"ioneze
acest fapt.
Prevederi tr!n(itorii
/%. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
/<. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
51
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
I7OBILIZ8RI NECORPORALE 6I CORPORALE
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE, IA -< !I)obilizri necorporale#,
IA 1: !I)obilizri corporale# $i I12 : !E&plorarea $i evaluarea resurselor )inerale#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare a i)obilizrilor
necorporale $i corporale $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic tuturor i)obilizrilor necorporale $i corporale cu e&cep"ia0
1, evalurii activelor biologice *.C !Particularit"ile contabilit"ii n agricultura#,3
', i)obilizrilor pri)ite n leasing financiar, la recunoa$terea ini"ial a lor *.C !Contracte de
leasing#,3
-, investi"iilor i)obiliare contabilizate confor) )odelului valorii 8uste *.C !Investi"ii
i)obiliare#,3
/, goodNill?ului *I12 - !Co)binri de ntreprinderi#,3
5, activelor i)obilizate de"inute pentru vnzare *I12 5 !Active i)obilizate de"inute n vederea
vnzrii $i activit"i ntrerupte#,.
De$ini%ii
/. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
!mortizarea imobilizrilor A repartizarea siste)atic a valorii a)ortizabile a unei i)obilizri pe
perioade de gestiune ale duratei de utilizare.
4ost de intrare + costuri de procurare sau creare a obiectului de eviden" $i costurile direct
atribuibile pentru a?l aduce n locul $i n starea necesar pentru folosirea dup destina"ie.
6urat de utilizare a unei i)obilizri este0
1, perioada de ti)p pe parcursul creia entitatea a$teapt s ob"in beneficii econo)ice din
utilizarea i)obilizrii3 sau
', cantitatea unit"ilor de produse, lucrri, servicii sau de alte unit"i si)ilare pe care entitatea
preconizeaz s le ob"in din utilizarea i)obilizrii.
Emobilizri + active de"inute pentru a fi utilizate pe o perioad )ai )are de un an n activitatea
entit"ii sau pentru a fi trans)ise n folosin" ter"ilor.
Emobilizri amortizabile + i)obilizri aflate n e&ploatare care au o durat de utilizare cert
*li)itat, $i pentru care se calculeaz a)ortizarea.
Emobilizri corporale A i)obilizri sub for) de )i8loace fi&e, terenuri, i)obilizri corporale n
curs de e&ecu"ie $i resurse )inerale.
Emobilizri corporale %n curs de execuie A i)obilizri corporale procurate sau aflate n procesul
de creare $i de pregtire pentru utilizare dup destina"ie, pn la trans)iterea lor n e&ploatare.
Emobilizri neamortizabile A i)obilizri care au o durat de utilizare incert *neli)itat, sau care
se afl n curs de e&ecu"ie.
Emobilizri necorporale + i)obilizri ne)onetare care nu )brac o for) )aterial,
identificabile $i controlabile de entitate.
Emobilizri necorporale %n curs de execuie + i)obilizri necorporale procurate sau aflate n
procesul de creare $i de pregtire pentru utilizare dup destina"ie precu) $i i)obilizrile necorporale
intercone&ate cu alte i)obilizri care necesit lucrri de pregtire pentru utilizare dup destina"ie.
Mijloace fixe A i)obilizri corporale trans)ise n e&ploatare, valoarea unitar a crora dep$e$te
plafonul valoric prevzut de legisla"ia fiscal sau pragul de se)nifica"ie stabilit de entitate n politicile
contabile.
"biect 2element3 de eviden a imobilizrilor + o i)obilizare separat destinat utilizrii n )od
individual sau un co)ple& de co)ponente, destinate utilizrii n ansa)blu.
5'
Besurse minerale + i)obilizri corporale sub for)a de costuri capitalizate ale lucrrilor de
e&plorare *pregtire spre e&trac"ie,, pentru care este de)onstrat fezabilitatea te9nic $i viabilitatea
co)ercial.
>erenuri A i)obilizri corporale sub for) de teritorii funciare *de p)nt, de"inute de entitate cu
drept de proprietate sau pri)ite n arend financiar *leasing financiar, pentru a fi folosite n activitatea
entit"ii.
Valoare amortizabil + costul de intrare sau costul corectat, di)inuat cu valoarea rezidual
esti)at.
Valoare contabil A costul de intrare sau costul corectat al obiectului de eviden" di)inuat cu
a)ortizarea $i pierderile din depreciere acu)ulate.
Valoare just + su)a cu care o i)obilizare ar putea fi sc9i)bat benevol n cadrul unei tranzac"ii
desf$urate n condi"ii nor)ale ntre pr"i interesate, independente $i bine infor)ate.
Valoare rezidual valoarea esti)at *preconizat, a unei i)obilizri a)ortizabile, care entitatea
prevede s o ob"in la e&pirarea duratei de utilizare a acesteia.
Re0u#i 0ener!#e
Recunoaterea i e)aluarea iniial
5. 2ecunoa$terea ini"ial a i)obilizrilor se efectueaz pe obiecte de eviden" *n continuare E
obiecte,, a cror no)enclator se stabile$te de entitate de sine stttor *de e&e)plu, dac o i)obilizare
co)ple& cuprinde cteva co)ponente, entitatea poate contabiliza aceast i)obilizare ca un obiect unic
de eviden" sau fiecare co)ponent a i)obilizrii ca obiecte distincte,.
:. (biectul se recunoa$te ca i)obilizare nu)ai n cazul respectrii si)ultane a ur)toarelor
condi"ii0
1, obiectul este identificabil $i controlabil de entitate3
', propriet"ile $i particularit"ile lui corespund defini"iei i)obilizrilor necorporale sau corporale3
-, este probabil c entitatea va ob"ine beneficii econo)ice viitoare din utilizarea obiectului3 $i
/, costul de intrare a obiectului poate fi evaluat n )od credibil.
%. Evaluarea ini"ial a fiecrui obiect se efectueaz la cost de intrare. Co)ponen"a costului de
intrare difer n func"ie de )odalitatea de intrare a obiectului0 prin ac9izi"ionare, creare de sine stttor,
pri)ire n sc9i)b, sub for)a de aport la capitalul social, cu titlu gratuit, n gestiune econo)ic etc.
<. Costul de intrare a obiectului procurat se for)eaz din0
1, pre"ul de cu)prare, ta&ele va)ale, i)pozitele $i ta&ele nerecuperabile, cu scderea tuturor
reducerilor, rabaturilor $i sconturilor co)erciale la procurare3
', orice costuri direct atribuibile obiectului pentru a?l aduce n locul a)plasrii $i n starea
necesar pentru folosire dup destina"ie.
Costul de intrare a i)obilizrilor se nregistreaz ca )a8orare a i)obilizrilor n curs de e&ecu"ie
conco)itent cu )a8orarea datoriilor curente $i7sau di)inuarea activelor utilizate pentru pregtirea
i)obilizrilor pentru e&ploatare. Brans)iterea obiectelor respective n e&ploatare se nregistreaz ca
)a8orare a i)obilizrilor aflate n utilizare $i di)inuare a i)obilizrilor n curs de e&ecu"ie.
Exemplul 1. " entitate a ac7iziionat un utilaj te7nologic la pre de 5+( ((( lei- 4osturile direct
atribuibile includ# costul serviciilor de transport $ & +(( lei1 costurile cu personalul aferente %ncrcrii$
descrcrii $ . +(( lei i costurile aferente punerii %n funciune i testrii activului $ 5, ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz costul de intrare a obiectului n su)a de 1%-
>>> lei *15> >>> lei A % 5>> lei A - 5>> lei A 1' >>> lei, E ca )a8orare a i)obilizrilor corporale n curs
de e&ecu"ie conco)itent cu )a8orarea datoriilor curente $i di)inuarea activelor utilizate pentru
pregtirea obiectului spre e&ploatare. ;a trans)iterea obiectului n e&ploatare entitatea nregistreaz
)a8orarea )i8loacelor fi&e $i di)inuarea i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie.
=. 6n cazul n care nu snt necesare costuri privind pregtirea i)obilizrilor pentru utilizare dup
destina"ie $i cnd data intrrii obiectelor respective coincide cu data nceperii utilizrii acestora, costul de
intrare a unor astfel de obiecte se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a i)obilizrilor aflate n
utilizare $i a datoriilor curente.
1>. I)obilizrile procurate, a cror valoare este e&pri)at n valut strin, se evalueaz n
)oneda na"ional prin recalcularea valutei strine n )odul stabilit de .C !Diferen"e de curs valutar $i
5-
de su)a#. Diferen"ele de curs sau de su) ce apar dup recunoa$terea obiectului nu afecteaz costul
acestuia.
11. Costul de intrare a i)obilizrilor create *elaborate, construite, de entitate n regie proprie se
evalueaz la costul efectiv care include0 costul proiectului, valoarea )aterialelor consu)ate, costurile cu
personalul, contribu"iile pentru asigurrile sociale $i pri)ele de asisten" )edical aferente, costurile
indirecte de produc"ie etc.
1'. I)obilizrile pot fi pri)ite n sc9i)bul altor active ne)onetare sau a unei co)binri de active
ne)onetare $i )onetare. Ase)enea tranzac"ii se trateaz ca dou opera"iuni0 nstrinarea activului
trans)is n sc9i)b $i procurarea activului pri)it n sc9i)b.
Exemplul 2. " entitate a transmis %n sc7imb o instalaie te7nologic1 valoarea contabil a creia
este de 55( ((( lei1 iar valoarea contractual de 5,( ((( lei1 pe un strung cu valoarea contractual :
5*( ((( lei- 8n cazul dat1 entitatea1 pe l%ng valoarea contractual a instalaiei te7nologice cedate1 a
ac7itat furnizorului i ,( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, strungul pri)it n sc9i)b se recunoa$te la cost de intrare de 1/> >>>
lei, egal cu valoarea lui contractual sau cu valoarea contractual a instala"iei te9nologice *1'> >>> lei,,
)a8orat cu su)a pltit *'> >>> lei, n nu)erar. Entitatea va nregistra costul de intrare a strungului ca
)a8orare conco)itent a i)obilizrilor corporale $i a datoriilor curente.
1-. I)obilizrile pri)ite ca aport n capitalul social se evalueaz n confor)itate cu legisla"ia n
vigoare la valoarea aprobat prin decizia organului )puternicit de conducere a entit"ii, cu
supli)entarea, n cazurile necesare, a costurilor direct atribuibile.
1/. I)obilizrile pri)ite cu titlu gratuit *ca dona"ie, se evalueaz confor) datelor din
docu)entele pri)are de intrare, cu supli)entarea n cazurile necesare a costurilor direct atribuibile.
Dac n docu)entele pri)are de intrare nu este indicat valoarea obiectului pri)it, atunci costul de
intrare se deter)in prin e&pertiz independent.
15. Costul de intrare a i)obilizrilor de"inute de un locatar confor) contractului de leasing
financiar se deter)in n confor)itate cu .C !Contracte de leasing#.
1:. Costul de intrare a i)obilizrilor nu se )odific dup trans)iterea obiectelor n utilizare. 6n
cazul capitalizrii costurilor ulterioare, deprecierii $i relurii deprecierii se deter)in costul corectat al
i)obilizrilor care substituie costul de intrare.
E)aluarea ulterioar i amorti,area
1%. Dup recunoa$terea ini"ial i)obilizrile se evalueaz la valoarea contabil *la cost,.
1<. 6n confor)itate cu politicile contabile ale entit"ii evaluarea ulterioar a i)obilizrilor poate fi
efectuat n baza )odelului reevalurii potrivit IA -< !I)obilizri necorporale# $i IA 1: !I)obilizri
corporale#.
1=. A)ortizarea se calculeaz lunar pentru fiecare obiect de eviden" a)ortizabil pornind de la
valoarea a)ortizabil a obiectului $i durata de utilizare a acestuia. Caloarea a)ortizabil se a8usteaz cu
)ri)ea pierderii recunoscute sau reluate din depreciere confor) .C !Deprecierea activelor#.
'>. Durata de utilizare $i valoarea rezidual a fiecrui obiect se deter)in de ctre entitate n )od
independent la data trans)iterii obiectului n utilizare cu e&cep"ia cazurilor prevzute n pct. /5 al
prezentului standard. Pentru unele obiecte valoarea rezidual poate fi nese)nificativ, respectiv, ea se
consider egal cu zero la calcularea a)ortizrii.
'1. A)ortizarea calculat pentru un obiect n perioad de gestiune se nregistreaz ca )a8orare a
costurilor $i7sau c9eltuielilor curente *de e&e)plu, a)ortizarea utila8elor te9nologice a entit"ii se
include n costul de fabricare al produselor n )od direct sau indirect, iar a)ortizarea cldirii
ad)inistrative se atribuie la c9eltuieli curente,.
''. ;a calcularea a)ortizrii unei i)obilizri pot fi aplicate ur)toarele )etode0 )etoda liniar,
)etoda unit"ilor de produc"ie, )etoda de di)inuare a soldului.
'-. 4etoda liniar prevede repartizarea unifor) a valorii a)ortizabile pe parcursul duratei de
utilizare a obiectului. u)a a)ortizrii pentru fiecare perioad de gestiune se calculeaz ca raport dintre
valoarea a)ortizabil a obiectului $i nu)rul perioadelor *anilor, lunilor, zilelor, n cadrul duratei de
utilizare a obiectului. .or)a a)ortizrii este constant pe toat durata de utilizare $i se calculeaz ca
raportul dintre 1>>K $i durata de utilizare *n ani, luni, zile,. Dup e&pirarea duratei de utilizare valoarea
contabil a obiectului este egal cu valoarea rezidual.
5/
Exemplul 3. ;a o entitate valoarea de intrare a strungului constituie 0( ((( lei1 valoarea
rezidual a acestuia $ . ((( lei1 durata de utilizare $ + ani-
6n baza datelor din e&e)plu, nor)a a)ortizrii anuale constituie '>K *1>>K 0 5 ani,, iar su)a
a)ortizrii anuale E 11 />> lei G*:> >>> lei ? - >>> lei, & >,'>,H. 2espectiv, su)a lunar a a)ortizrii
este egal cu =5> lei *11 />> lei 0 1' luni,.
'/. 4etoda unit"ilor de produc"ie prevede calcularea a)ortizrii ca produsul )ri)ii a)ortizrii
pe unitate de produs *servicii, $i a volu)ului de produse fabricate *servicii prestate, n perioada de
gestiune. 4ri)ea a)ortizrii pe unitate de produs *servicii, se calculeaz ca raportul dintre valoarea
a)ortizabil $i nu)rul de unit"i de produse *servicii,.
Exemplul 4. 4onform estimrilor entitii1 cu ajutorul strungului din exemplul . pe parcursul
duratei de utilizare pot fi fabricate +(( ((( de piese- Afectiv %n primul an de exploatare au fost fabricate
0+ ((( piese1 %n cel de$al doilea $ 5,( (((1 %n cel de$al treilea $ 5*( (((1 %n al patrulea $ 5,( (((1 %n al
cincilea an ++ ((( piese-
6n baza datelor din e&e)plu, a)ortizarea calculat pentru o pies este egal cu >,11/ lei *5% >>>
lei 0 5>> >>> piese,. 2ezultatele calculelor snt prezentate n tabelul 1.
Babelul 1
Calcularea a)ortizrii strungului confor) )etodei unit"ilor de produc"ie
*n lei,
Perioada Costul de
intrare
4ri)ea
a)ortizrii
pe unitate de
produs
Cantitatea
pieselor
fabricate,
unit"i
A)ortizarea
anual
A)ortizarea
acu)ulat
Caloarea
contabil
1 ' - / 5 F - & / : % F ' + :
1 :> >>> >,11/ :5 >>> %/1> % /1> 5' 5=>
' :> >>> >,11/ 1'> >>> 1- :<> '1 >=> -< =1>
- :> >>> >,11/ 1/> >>> 15 =:> -% >5> '' =5>
/ :> >>> >,11/ 1'> >>> 1- :<> 5> %-> = '%>
5 :> >>> >,11/ 55 >>> : '%> 5% >>> - >>>
Dup fabricarea a 5>> >>> de piese, indiferent dac acest rezultat a fost ob"inut ntr?o perioad )ai
scurt sau )ai lung dect 5 ani, a)ortizarea strungului nu se )ai calculeaz.
'5. 4etoda de di)inuare a soldului se bazeaz pe aplicarea unei rate *nor)e, fi&e a a)ortizrii
care poate fi )a8orat confor) politicilor contabile a entit"ii nu )ai )ult dect de dou ori n
co)para"ie cu nor)a prevzut confor) )etodei liniare. Calcularea a)ortizrii n baza )etodei de
di)inuare a soldului se efectueaz n felul ur)tor0
1, pentru pri)a perioad de gestiune nor)a )a8orat a a)ortizrii se aplic fa" de costul de
intrare a obiectului3
', pentru ur)toarele perioade *cu e&cep"ia ulti)ei, nor)a )a8orat a a)ortizrii se aplic fa"
de valoarea contabil a obiectului la finele perioadei precedente3
-, pentru ulti)a perioad de gestiune su)a a)ortizrii se deter)in ca diferen"a dintre valoarea
contabil a obiectului la finele perioadei precedente $i valoarea sa rezidual.
Exemplul 5. Gtiliz%nd datele din exemplul .1 s presupunem c entitatea aplic metoda de
diminuare a soldului cu majorarea normei amortizrii strungului de , ori-
6n baza datelor din e&e)plu, nor)a )a8orat a a)ortizrii constituie />K *'>K & ',. 2ezultatele
calculrii a)ortizrii prin )etoda de di)inuare a soldului snt prezentate n tabelul '.
Babelul '
Calcularea a)ortizrii strungului confor) )etodei de di)inuare a soldului
*n lei,
Perioada Costul de
intrare
.or)a
a)ortizrii,
K
@aza de
calculare a
a)ortizrii
A)ortizarea
anual
A)ortizarea
acu)ulat
Caloarea
contabil
1 ' - / 5 F G*- & /, 0 1>>HO : % F ' + :
1 :> >>> /> :> >>> '/ >>> '/ >>> -: >>>
' :> >>> /> -: >>> 1/ />> -< />> '1 :>>
55
- :> >>> /> '1 :>> < :/> /% >/> 1' =:>
/ :> >>> /> 1' =:> 5 1</ 5' ''/ % %%:
5 :> >>> /> % %%: + - >>> F
/ %%:
5% >>> - >>>
O Aceast regul nu se aplic pentru ulti)a perioad de gestiune
':. Entitatea alege de sine stttor )etodele de a)ortizare $i le specific n politicile contabile.
4etodele alese trebuie s reflecte )odelul *sc9e)a, ob"inerii beneficiilor econo)ice din utilizarea
i)obilizrilor de ctre entitate.
'%. 6n cazul n care se constat o )odificare se)nificativ n )odelul de ob"inere a beneficiilor
econo)ice viitoare de la utilizarea obiectului, )etoda aplicat de a)ortizare ur)eaz a fi sc9i)bat. (
astfel de )odificare n esti)rile contabile se contabilizeaz n confor)itate cu .C !Politici contabile,
)odificri ale esti)rilor contabile, erori $i eveni)ente ulterioare#.
Exemplul 6. Gtiliz%nd datele din exemplul . s presupunem c entitatea %n cursul primului an de
exploatare a strungului a calculat amortizarea acestuia conform metodei liniare- Peste un an a devenit
clar c %n anii ulteriori strungul va fi exploatat mai intens i volumul lucrrilor executate cu utilizarea
acestuia anual va crete- 6in acest motiv1 entitatea a decis s calculeze amortizarea obiectului dup
metoda de diminuare a soldului-
6n baza datelor din e&e)plu, a)ortizarea anual a strungului se deter)in n )odul prezentat n
tabelul -.
Babelul -
A8ustarea a)ortizrii calculate a strungului la trecerea de la )etoda liniar la )etoda de di)inuare
a soldului
*n lei,
Perioada Costul de
intrare
@aza de
calculare a
a)ortizrii
A)ortizarea
anual
A)ortizarea
acu)ulat
Caloarea
contabil
1 ' - / 5 : F ' + 5
1 :> >>> 5% >>> 5% >>> 0 5 F 11 />> 11 />> /< :>>
' :> >>> /< :>> 5>K & /< :>> F '/ ->> -5 %>> '/ ->>
- :> >>> '/ ->> 5>K & '/ ->> F 1' 15> /% <5> 1' 15>
/ :> >>> 1' 15> 5>K & 1' 15> F: >%5 5- ='5 : >%5
5 :> >>> : >%5 + - >>> F - >%5 5% >>> - >>>
Caloarea a)ortizabil dup )odificarea )etodei de a)ortizare constituie /5 :>> lei */< :>> lei ?
- >>> lei,. .or)a )a8orat a a)ortizrii pentru perioada r)as */ ani, este de 5>K G*1>>K 0 / ani, &
'H. Aceast nor) se aplic la valoarea contabil a activului dup pri)ul an de utilizare, fr scderea
valorii reziduale $i constituie /< :>> lei.
'<. 6n confor)itate cu politicile contabile entitatea calculeaz a)ortizarea unei i)obilizri,
ncepnd cu data trans)iterii n utilizare sau cu pri)a zi a lunii care ur)eaz dup luna trans)iterii n
utilizare. 2espectiv, calcularea a)ortizrii obiectului nceteaz0
1, la data e&pirrii duratei de utilizare $i7sau ie$irii obiectului3 sau
', ncepnd cu pri)a zi a lunii care ur)eaz dup luna e&pirrii duratei de utilizare $i7sau ie$irii
obiectului.
'=. Deprecierea i)obilizrilor se contabilizeaz n confor)itate cu .C !Deprecierea activelor#.
->. Deprecierile sau pierderile obiectelor, drepturile de a cere co)pensa"ii sau pl"ile de
co)pensa"ii de la ter"i, precu) $i orice ac9izi"ii $i construc"ii ulterioare de obiecte de nlocuire se
nregistreaz n )od separat. Co)pensarea de la ter"i pentru i)obilizrile depreciate, pierdute sau
nstrinate, se recunosc ca venituri n baza contabilit"ii de anga8a)ente. Despgubirile nu se recunosc
ca di)inuare a pierderii din depreciere sau a costurilor de restaurare n baza principiului neco)pensrii.
Exemplul 7. 8n urma unui incendiu a fost distrus parial o cldire- 4onform cerinelor SD4
?6eprecierea activelor@ entitatea a recunoscut o pierdere din depreciere pentru acest obiect %n sum
de +( ((( lei- 8n conformitate cu prevederile contractului %nc7eiat cu aceast entitate1 compania de
asigurare este obligat s plteasc despgubiri %n sum de *+ ((( lei- 4ostul efectiv al serviciilor de
5:
restaurare a obiectului prestate de teri a alctuit +' ((( lei- 4onform politicilor contabile ale entitii
pierderile din depreciere se contabilizeaz pe un cont separat-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
pierderile din deprecierea cldirii n su) de 5> >>> lei E ca )a8orare conco)itent a
c9eltuielilor curente $i deprecierii i)obilizrilor corporale3
costurile aferente restaurrii activului n su) de 5< >>> lei E ca )a8orare conco)itent a
i)obilizrilor corporale $i datoriilor curente3
despgubirile de asigurare n su) de /5 >>> lei E ca )a8orare a crean"elor $i veniturilor
curente.
&erecunoaterea
-1. I)obilizrile se derecunosc la ie$irea acestora n cazul0
1, lic9idrii din )otivul uzurii fizice $i7sau nvec9irii )orale, distrugerii n ur)a cala)it"ilor
naturale etc.3
', trans)iterii *nstrinrii, cedrii, prin vnzare, n baza unui contract de leasing financiar, sc9i)b,
dona"ie etc.
-'. 6n cazul ie$irii i)obilizrii, entitatea nregistreaz decontarea a)ortizrii obiectului respectiv
$i pierderile din depreciere contabilizate pe un cont separat *dac acestea e&ist, conco)itent cu
di)inuarea valorii obiectului.
--. 6n cazul lic9idrii sau nstrinrii i)obilizrilor pn la e&pirarea duratei de utilizare, valoarea
nea)ortizat este casat ca )a8orare a c9eltuielilor curente conco)itent cu di)inuarea valorii
i)obilizrilor.
Exemplul !. " entitate dispune de un aparat te7nologic1 costul de intrare a cruia constituie 5'
((( lei1 durata de utilizare stabilit : 5( ani1 valoarea rezidual fiind egal cu zero- 6in motivul
%nvec7irii morale a aparatului entitatea decide s$l lic7ideze dup ' ani de exploatare1 adic cu , ani
%nainte de expirarea duratei probabile de utilizare-
6n baza datelor din e&e)plu, la ie$irea aparatului entitatea contabilizeaz0
a)ortizarea acu)ulat a obiectului n su) de 1/ />> lei G*1< >>> lei 0 1> ani, & < aniH E ca
di)inuare conco)itent a a)ortizrii $i valorii i)obilizrilor corporale3
valoarea contabil a obiectului n su) de - :>> lei *1< >>> lei E 1/ />> lei, E ca )a8orare a
c9eltuielilor curente $i di)inuare a valorii i)obilizrilor corporale.
-/. Costurile aferente ie$irii i)obilizrilor corporale se contabilizeaz n confor)itate cu pct. :/?
:: $i %=?</ din prezentul standard. Caloarea activelor ob"inute la ie$irea i)obilizrilor se nregistreaz
confor) pct. :% din prezentul standard.
-5. 6ncasrile nete sau valoarea altei for)e de co)pensa"ie care ur)eaz a fi pri)ite din
nstrinarea obiectului de i)obilizri se contabilizeaz ca )a8orare a crean"elor $i veniturilor curente.
-:. 2ezultatul *profitul sau pierderea, din derecunoa$terea i)obilizrilor se deter)in ca diferen"a
dintre venituri $i c9eltuieli aferente ie$irii obiectelor respective.
Exemplul ". " entitate a v%ndut un calculator al crui cost de intrare constituie 5+ ((( lei1 durata
de utilizare : + ani1 amortizarea acumulat p%n la data v%nzrii : / ((( lei1 valoarea rezidual fiind
egal cu zero- Preul de v%nzare a obiectului constituie#
varianta E $ ' ((( lei)
varianta EE $ + ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, pentru a)bele variante entitatea contabilizeaz0
a)ortizarea acu)ulat a obiectului n su) de = >>> lei E ca di)inuare conco)itent a
a)ortizrii $i valorii i)obilizrilor corporale3
valoarea contabil a obiectului n su) de : >>> lei *15 >>> lei E = >>> lei, E ca )a8orare a
c9eltuielilor curente $i di)inuare a i)obilizrilor corporale.
Conco)itent se nregistreaz )a8orarea crean"elor $i veniturilor curente n su) de < >>> lei E
pentru varianta I sau 5 >>> lei E pentru varianta II.
-%. Prin derogare de la cerin"ele pct. -1?-: din prezentul standard, vnzarea i)obilizrilor
*instala"iilor te9nice, ec9ipa)entelor, folosite de antreprenor doar la e&ecutarea unui contract concret de
construc"ii se contabilizeaz confor) .C !Contracte de construc"ii#.
5%
P!rticu#!rit)%i#e cont!bi#it)%ii iobi#i()ri#or necor"or!#e
3B1 I)obilizrile necorporale includ inven"iile, )rcile, licen"ele, PnoN?9oN?urile, francizele,
progra)ele infor)atice, desenele $i )odelele industriale, Nebsite?urile, drepturile de utilizare a
i)obilizrilor corporale pri)ite sub for) de aport la capitalul social, drepturile de autor, drepturile care
rezult din titluri de protec"ie, alte i)obilizri necorporale.
-=. 2ecunoa$terea ini"ial a i)obilizrilor necorporale se efectueaz n )odul stabilit n pct. : din
prezentul standard cu e&cep"ia regulilor specifice $i anu)e0
1, i)obilizrile necorporale pstrate n7pe un obiect fizic, cu) ar fi purttorii de infor)a"ie *n
cazul unei progra)e infor)atice, sau docu)enta"ia 8uridic *n cazul unei licen"e, se recunosc la data
dobndirii dreptului de utilizare a acestor infor)a"ii3
', i)obilizrile necorporale sub for)a titlurilor de protec"ie *de e&e)plu, dreptul de utilizare a
unui brevet sau a unui desen industrial creat de entitate, se recunosc la data eliberrii acestora3
-, i)obilizrile necorporale intercone&ate cu alte i)obilizri, indiferent de faptul dac necesit
sau nu lucrri de pregtire pentru utilizare dup destina"ie, se recunosc la data punerii n func"iune a altui
activ i)obilizat ce necesit lucrri de pregtire.
Exemplul 1#. " entitate %n luna mai ,(59 a procurat pe un termen de + ani dreptul de utilizare a
mrcii pentru produsul ?9@ %n valoare de .+ ((( lei i dreptul de utilizare a te7nologiei de fabricare %n
valoare de *( ((( lei- Fabricarea produsului respectiv este imposibil fr utilajul special care a fost
ac7iziionat la (5-(0-,(59 %n valoare de 5,( ((( lei1 dar instalat i pus %n funciune la 5+-('-,(59-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea n anul '>1D contabilizeaz0
%n mai#
? dreptul de utilizare a )rcii pentru produsul !D# n su) de -5 >>> lei $i dreptul de utilizare a
te9nologiei de fabricare n su) de /> >>> lei E ca )a8orare conco)itent a i)obilizrilor necorporale
n curs de e&ecu"ie $i a datoriilor curente3
%n iunie#
? utila8ul special n su) de 1'> >>> lei E ca )a8orare conco)itent a i)obilizrilor corporale
n curs de e&ecu"ie $i a datoriilor curente3
%n august#
? punerea n func"iune a utila8ului special n su) de 1'> >>> lei E ca )a8orare a )i8loacelor
fi&e $i di)inuare a i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie3
? trans)iterea dreptului de utilizare a )rcii n su) de -5 >>> lei $i a dreptului de utilizare a
te9nologiei de fabricare n su)a de /> >>> lei E ca )a8orare a i)obilizrilor necorporale $i di)inuare a
i)obilizrilor necorporale n curs de e&ecu"ie.
/>. Costurile direct atribuibile i)obilizrilor necorporale includ0 plata pentru serviciile 8uridice $i
de consultan", ta&a de stat pentru nregistrarea obiectelor propriet"ii intelectuale, costurile aferente
evalurii, costurile ce "in de pregtirea pentru utilizare dup destina"ie, costurile ndatorrii capitalizate
confor) .C !Costurile ndatorrii# etc.
Exemplul 11. " entitate1 conform contractului de licen1 a procurat dreptul de utilizare a unui
desen industrial pe un termen de + ani la valoare de '( ((( lei- Plata pentru serviciile juridice i de
consultan constituie '(( lei1 iar costurile aferente evalurii desenului industrial 5 ,(( lei- 4osturile
cu personalul ce in de pregtirea desenului industrial pentru utilizarea dup destinaie constituie , /'0
lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
costul de intrare a i)obilizrii necorporale n su) de </ =<: lei * <> >>> lei A <>> lei A 1'>>
lei A ' =<: lei, E ca )a8orare conco)itent a i)obilizrilor necorporale n curs de e&ecu"ie $i a datoriilor
curente3
trans)iterea n folosin" a dreptului de utilizare a desenului industrial n su) de </ =<: lei E
ca )a8orare a i)obilizrilor necorporale $i di)inuare a i)obilizrilor necorporale n curs de e&ecu"ie.
/1. Costul de intrare al i)obilizrilor necorporale create n cadrul entit"ii include costurile
efectiv suportate *de e&e)plu, costurile suportate pentru elaborarea Nebsite?urilor, cu) ar fi costurile cu
personalul $i alte costuri privind crearea Nebsite?urilor, ob"inerea nu)elui de do)en, reprezint o
i)obilizare necorporal n cazul ndeplinirii condi"iilor prevzute n pct. : din prezentul standard,.
Exemplul 12. " entitate a elaborat cu forele proprii un Hebsite pentru plasare %n reeaua
Enternet- 4osturile aferente elaborrii Hebsite$ului includ#
5<
costul materialelor consumate $ 5 ,(( lei)
costurile cu personalul $ 5+ 5'( lei)
amortizarea calculatoarelor folosite pentru elaborarea Hebsite$ului $ 5 0(( lei)
designul Hebsite$ului1 elaborat de ctre o persoan ter $ * .(( lei)
plata pentru %nregistrarea numelui de domen i alte servicii aferente plasrii Hebsite$ului $
5,(( lei-
Iebsite$ul creat corespunde cerinelor de recunoatere a imobilizrilor necorporale1 iar
drepturile exclusive de utilizare a Hebsite$ului aparin entitii-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
costurile pentru elaborarea Nebsite?ului n su)a de '- /<> lei *1 '>> lei A 15 1<> lei A 1 :>> lei
A / ->> lei A 1 '>> lei, E ca )a8orare a i)obilizrilor necorporale n curs de e&ecu"ie $i di)inuare a
stocurilor, )a8orare a a)ortizrii )i8loacelor fi&e $i a datoriilor curente3
costul de intrare a Nebsite?ului trans)is n folosin" n su) de '- /<> lei E QR )a8orare a
i)obilizrilor necorporale $i di)inuare a i)obilizrilor necorporale n curs de e&ecu"ie.
/'. Costurile ulterioare aferente i)obilizrilor necorporale suportate pe parcursul duratei de
utilizare *)en"inerea n ac"iune titlurilor de protec"ie a obiectelor propriet"ii industriale, perfec"ionarea
sau )odernizarea i)obilizrilor necorporale, prelungirea duratei de ac"iune a titlului de protec"ie etc.,
care nu vor genera beneficii econo)ice supli)entare se nregistreaz ca c9eltuieli curente sau, dac snt
se)nificative, ca c9eltuieli anticipate.
/-. Costurile ulterioare aferente i)obilizrilor necorporale care vor genera beneficii econo)ice
supli)entare se capitalizeaz $i se contabilizeaz ca )a8orare a i)obilizrilor necorporale $i di)inuare a
stocurilor, )a8orare a a)ortizrii )i8loacelor fi&e $i a datoriilor curente.
Exemplul 13. 6up . ani de utilizare a unei programe pentru calculator1 entitatea a operat %n
aceasta modificri semnificative- Valoarea contabil a programei p%n la perfecionare a constituit 0
((( lei1 costurile aferente perfecionrii :5+ .*' lei- 6up perfecionare durata de utilizare a
programei s$a majorat i constituie + ani-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz costurile ulterioare suportate n su) de 15
-/< lei E ca )a8orare conco)itent a i)obilizrilor necorporale $i a datoriilor curente. Caloarea
contabil a progra)ei infor)atice n acest caz va constitui '1 -/< lei *: >>> lei A 15 -/< lei,.
A)ortizarea anual dup capitalizarea costurilor ulterioare este de / '%> lei *'1 -/< lei 0 5 ani, $i se
contabilizeaz ca )a8orare a costurilor7c9eltuielilor curente $i a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale.
//. A)ortizarea i)obilizrilor necorporale se calculeaz pentru obiectele a)ortizabile n baza
valorii a)ortizabile $i duratei de utilizare prin aplicarea )etodelor prevzute n pct. ''?'5 din prezentul
standard.
/5. Durata de utilizare a unei i)obilizri necorporale se stabile$te n func"ie de0 durata
preconizat de utilizare, eventuala nvec9ire )oral *necorespunderea cerin"elor noi fa" de astfel de
i)obilizri,, dependen"a duratei de utilizare de valabilitatea dreptului 8uridic *n cazul i)obilizrilor
necorporale procurate de la licen"iar durata de utilizare o constituie ter)enul contractului de licen",,
ter)enul de valabilitate a titlului de protec"ie respectiv. Durata de utilizare a titlului de protec"ie *a unui
brevet, a dreptului de autor etc., poate s coincid cu perioada de protec"ie 8uridic a acestora, de
e&e)plu, dac durata de protec"ie a unui brevet de inven"ie este 5 ani, durata de utilizare a brevetului
poate fi stabilit 5 ani.
/:. Dac din utilizarea i)obilizrii necorporale entitatea preconizeaz s ob"in beneficii
econo)ice n decursul unei perioade )ai scurte, dect durata stabilit anterior, durata de utilizare a
activului respectiv corespunde perioadei de ob"inere a beneficiilor econo)ice. Astfel, dac dup
calit"ile $i caracteristicile sale brevetul poate fi folosit 1> ani, dar va genera beneficii econo)ice doar n
curs de < de ani, durata de utilizare a acestuia va constitui < ani.
/%. 6n cazul rennoirii unor drepturi contractuale sau altor drepturi 8uridice, durata de utilizare a
i)obilizrilor necorporale a)ortizabile este perioada prevzut dup rennoire.
/<. Dac n ur)a analizei factorilor relevan"i entitatea nu poate stabili li)ita previzibil a
perioadei n care activul va genera beneficii econo)ice, astfel de active vor fi tratate ca i)obilizri
necorporale nea)ortizabile. I)obilizrile necorporale nea)ortizabile nu se a)ortizeaz, fiind supuse
testului de depreciere n confor)itate cu .C !Deprecierea activelor#.
5=
/=. 6n cazul constatrii factorilor care conduc la )ic$orarea beneficiilor econo)ice din utilizarea
activului n viitorul apropiat, aceast i)obilizare necorporal va fi trecut din categoria i)obilizrilor
nea)ortizabile n categoria i)obilizrilor a)ortizabile. Din acest )o)ent entitatea va deter)ina durata
de utilizare $i su)a a)ortizrii pe fiecare perioad de gestiune.
Exemplul 141 " entitate $ productor de vinuri spumante deine o marc comercial %n valoare de
&' ((( lei- 6eoarece durata de valabilitate a certificatului de %nregistrare a mrcii poate fi prelungit
de c%te ori este necesar1 aceast imobilizare necorporal se constat neamortizabil- ;a 5 august ,(59
conducerea entitii %n condiiile acutizrii concurenei pe pia a decis s sisteze producerea vinurilor
spumante %n termen de patru ani.
4onform politicilor contabile imobilizarea necorporal %n acest caz va fi trecut din categoria
imobilizrilor neamortizabile %n categoria imobilizrilor amortizabile- Pentru calcularea amortizrii
entitatea aplic metoda de diminuare a soldului1 major%nd norma amortizrii anuale p%n la +(C 2,+
x,3-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz a)ortizarea )rcii co)erciale n anul '>1D
n su) de 1: '5> lei *%< >>> lei & >,5 & 5 luni 0 1' luni, E ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor
curente $i a)ortizrii i)obilizrilor necorporale.
5C1 Ie$irea i)obilizrilor necorporale poate avea loc n cazul cesiunii *cedrii, dreptului e&clusiv
de utilizare a i)obilizrilor necorporale unui licen"iat fr pstrarea titlului de proprietar de ctre
entitatea + licen"iar, rezilierii contractului de ctre licen"iar sau licen"iat, e&pirrii duratei de utilizare,
)odernizrii unei i)obilizri necorporale cu nregistrarea titlului de protec"ie a unei i)obilizri noi $i
casrii celei nvec9ite. Entitatea contabilizeaz ie$irea i)obilizrilor necorporale n confor)itate cu pct.
-1?-: din prezentul standard.
P!rticu#!rit)%i#e cont!bi#it)%ii iobi#i()ri#or cor"or!#e
51. I)obilizrile corporale includ0
1, )i8loace fi&e E cldiri, construc"ii speciale, )a$ini $i utila8e, instala"ii de trans)isie, )i8loace
de transport, instru)ente, inventar, costuri capitale privind a)eliorarea terenurilor, alte )i8loace fi&e
*investi"ii capitale pentru )i8loace fi&e pri)ite n leasing opera"ional, fonduri de bibliotec etc.,,
)i8loace fi&e pri)ite n leasing financiar3
', terenuri E terenuri fr construc"ii, terenuri cu construc"ii, terenuri cu zc)inte3
-, i)obilizri corporale n curs de e&ecu"ie E construc"ii n curs de e&ecu"ie, utila8 destinat
instalrii, utila8 $i alte obiecte pn la punerea n func"iune, investi"ii capitale ulterioare3
/, resurse )inerale.
5'. 2ecunoa$terea $i evaluarea ini"ial a i)obilizrilor corporale se efectueaz n confor)itate cu
pct. 5?1: din prezentul standard.
5-. Costurile direct atribuibile i)obilizrilor corporale cuprind0 costurile de transport, ncrcare,
descrcare, de pregtire a locului de instalare, de instalare $i )onta8, de testare $i inspec"ie a
func"ionalit"ii obiectului, de pregtire a terenului pentru folosire dup destina"ie *nivelarea, cur"area,
de)olarea construc"iilor vec9i, costul drena8ului etc.,, de ac9itare a onorariilor profesionale *cuvenite
ar9itec"ilor $i inginerilor etc.,, costurile ndatorrii capitalizate confor) .C !Costurile ndatorrii#.
Entitatea nregistreaz aceste costuri ca )a8orare a i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie
conco)itent cu )a8orarea datoriilor curente $i7sau di)inuarea activelor utilizate.
5/. Berenurile $i cldirile se contabilizeaz separat, c9iar dac snt ac9izi"ionate la un pre" unic. 6n
ase)enea caz, costul de intrare se repartizeaz ntre obiectele cu)prate propor"ional valorii 8uste a
fiecrui obiect n parte.
Exemplul 15. " entitate a ac7iziionat un teren cu cldirea amplasat pe acesta cu 5'( ((( lei-
6ac aceste obiecte ar fi fost cumprate separat1 valoarea de pia a terenului ar fi constituit 50( (((
lei1 iar a cldirii *( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, pentru deter)inarea costului de intrare a fiecrui obiect n parte se
deter)in raportul *coeficientul, pl"ii contractuale ctre valoarea 8ust total a obiectelor care constituie
>,= *1<> >>> lei 0 '>> >>> lei,. Prin produsul valorii de pia" a fiecrui obiect $i a coeficientului ob"inut
se deter)in costul de intrare0 a terenului ? 1// >>> lei *1:> >>> lei M >,=,, a cldirii ? -:>>> lei */> >>>
lei M >,=,.
:>
Entitatea nregistreaz costul de intrare a obiectelor ac9izi"ionate ca )a8orare conco)itent a
i)obilizrilor corporale $i datoriilor curente.
55. 6n cazul transferrii unui obiect din co)ponen"a stocurilor n categoria i)obilizrilor
corporale, costul de intrare a obiectului de i)obilizri este egal cu valoarea contabil a stocurilor
respective deter)inat confor) .C !tocuri# cu supli)entarea, dup caz, a costurilor direct
atribuibile.
Exemplul 16. " entitate care produce mobil pentru oficiu a decis de a folosi %n sala de edine
un set de mobil1 costul efectiv al cruia constituie 5+ '0* lei-
6n baza datelor din e&e)plu, costul de intrare a obiectului utilizat n scopuri proprii este egal cu
costul efectiv al setului de )obil fabricat n su) de 15 <:/ lei $i se nregistreaz ca )a8orare a
i)obilizrilor corporale $i di)inuare a stocurilor.
5:. 6nainte sau n cursul procesului de construc"ie sau dezvoltare *reconstruc"ie, )odernizare,
utilare supli)entar etc., a unui obiect de i)obilizri corporale pot fi efectuate anu)ite opera"ii
ocazionale care nu snt strict necesare procesului respectiv. Ceniturile ob"inute $i c9eltuielile suportate la
efectuarea acestor opera"ii nu se iau n considerare la deter)inarea costului obiectului $i se reflect n
situa"ia de profit $i pierdere a perioadei de gestiune n care snt generate.
Exemplul 17. " entitate a procurat un teren destinat pentru construcia unei cldiri1 care va fi
%nceput peste * luni- Antitatea decide c terenul %n cauz va fi folosit drept spaiu de parcare1 p%n c%nd
va %ncepe construcia cldirii- 47eltuielile cu amenajarea i funcionarea parcrii au constituit ' *((
lei1 iar veniturile %ncasate de la clieni 5, ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea nregistreaz )a8orarea c9eltuielilor curente n su) de
< />> lei conco)itent cu )a8orarea datoriilor curente $i7sau di)inuarea activelor utilizate. Botodat
entitatea nregistreaz )a8orarea conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente n su) de 1' >>> lei.
2espectiv, aceste venituri $i c9eltuieli nu afecteaz costul terenului sau cldirii ce va fi construit.
5%. Costurile ulterioare aferente ntre"inerii, asisten"ei te9nice $i repara"iei i)obilizrilor corporale
se efectueaz pentru )en"inerea lor n stare func"ional. Aceste costuri *inclusiv re)unerarea
personalului, valoarea )aterialelor consu)ate $i pr"ilor co)ponente nlocuite, de la care nu se a$teapt
beneficii econo)ice supli)entare, se reflect ca costuri7c9eltuieli curente. Cnd costurile )en"ionate snt
se)nificative n co)para"ie cu pragul de se)nifica"ie stabilit de entitate, ele pot fi raportate la c9eltuieli
anticipate curente cu includerea ulterioar n co)ponen"a costurilor $i7sau c9eltuielilor curente n )odul
stabilit de politicile contabile a entit"ii.
5<. Costurile ulterioare pot fi efectuate n procesul de repara"ie sau dezvoltare a i)obilizrii
corporale cu scopul )bunt"irii caracteristicilor ini"iale a acesteia $i, respectiv, )a8orrii beneficiilor
econo)ice a$teptate din utilizarea obiectului. 6n particular, )a8orarea beneficiilor econo)ice poate s
rezulte din0 prelungirea duratei de utilizare a obiectului, cre$terea capacit"ii de produc"ie, suprafe"ei sau
altor caracteristici ale obiectului, )bunt"irea substan"ial a calit"ii produc"iei fabricate *serviciilor
prestate,, prelungirea intervalelor ntre nlocuirile pr"ilor co)ponente n li)ita duratei de utilizare a
obiectului, crearea co)ponentelor care nu )ai necesit nlocuire n li)ita duratei de utilizare a
obiectului, reducerea se)nificativ a costurilor de e&ploatare prevzute ini"ial etc. 6n ase)enea situa"ii
costurile ulterioare se capitalizeaz prin adugarea acestora la valoarea contabil a obiectului respectiv.
Exemplul 1!. " entitate a modernizat un strung %n regie proprie 2%n secia de reparaie,1 costul
modernizrii fiind de *' ((( lei- Axpertiza te7nic a atestat creterea duratei de utilizare a strungului
cu * ani fa de durata stabilit la recunoaterea iniial-
6n baza datelor din e&e)plu, costul )odernizrii n su) de /< >>> lei se capitalizeaz $i se
contabilizeaz ca )a8orare a i)obilizrilor corporale *valorii strungului, $i di)inuare a costurilor
activit"ilor au&iliare.
5=. Costurile ulterioare care contribuie la )a8orarea beneficiilor econo)ice a$teptate din
utilizarea i)obilizrilor corporale nea)ortizabile, se contabilizeaz ca obiecte de eviden" separate. 6n
aceast grup de obiecte se includ costurile de a)eliorare, desecare, irigare a terenurilor, dru)urile
interne $i cile de acces, trotuarele asfaltate, costurile de fortificare a )alurilor bazinelor acvatice
naturale etc.
:>. Costurile ulterioare ce contribuie la )a8orarea beneficiilor econo)ice a$teptate din utilizarea
i)obilizrilor corporale care nu snt nregistrate n bilan"ul entit"ii, se reflect ca obiecte de eviden"
separate. 6n particular aceast grup de obiecte cuprinde costurile ulterioare efectuate de ctre locatar
:1
*arenda$, din cont propriu cu consi)")ntul locatorului *arendatorului, n privin"a obiectelor pri)ite n
leasing opera"ional *arend7loca"iune,.
:1. A)ortizarea )i8loacelor fi&e se calculeaz pentru fiecare obiect de eviden" confor) pct. 1=?
'< din prezentul standard. .u se calculeaz a)ortizarea0 fondurilor de bibliotec, cine)atecilor,
obiectelor din )uzee $i de art, cldirilor $i construc"iilor speciale considerate ca )onu)ente de
ar9itectur $i art, obiectelor a)ortizate integral, dar care continu s func"ioneze.
:'. Durata probabil de utilizare a unui obiect de )i8loace fi&e se deter)in de ctre entitate lund
n considerare0 )odul de utilizare a obiectului, starea real a acestuia $i uzura fizic preconizat, care
depinde de condi"iile de e&ploatare *nu)rul de ture7sc9i)buri n care se utilizeaz obiectul, progra)ul
de repara"ii practicat de entitate,, nvec9irea *uzura, )oral a obiectului, restric"iile 8uridice privind
posibilitatea folosirii obiectului, cu) ar fi ter)enul contractului de leasing etc.
:-. Calcularea a)ortizrii )i8loacelor fi&e nu se ntrerupe pentru obiecte aflate n procesul de
repara"ie, de )odernizare, n rezerv, n conservare sau nefolosite din alte )otive.
:/. Entitatea contabilizeaz ie$irea i)obilizrilor corporale n confor)itate cu cerin"ele pct. -1?-%
din prezentul standard. Costurile efective aferente ie$irii *de de)ontare $i nlturare a activului, de
restabilire a locului etc., confor) politicilor contabile ale entit"ii se trec la c9eltuieli sau se deconteaz
pe sea)a provizionului constituit anterior.
:5. Costurile de ie$ire a obiectului se nregistreaz ca c9eltuieli n perioad n care ele au fost
suportate. Dac nu coincide perioada n care snt suportate costurile $i recunoscute veniturile din
nstrinarea obiectului, costurile de ie$ire se)nificative pot fi reflectate n co)ponen"a c9eltuielilor
anticipate. Astfel de c9eltuieli se trec la c9eltuieli curente n perioada n care se recunoa$te venitul din
nstrinarea obiectului.
::. Constituirea provizionului pentru costurile se)nificative care se a$teapt la ie$irea
i)obilizrii corporale, se contabilizeaz n confor)itate cu .C !Capital propriu $i datorii# $i politicile
contabile ale entit"ii. Costurile suportate efectiv la ie$irea i)obilizrii corporale se deconteaz pe sea)a
provizionului constituit. u)a provizionului constituit n plus se deconteaz la venituri curente.
Costurile efective care dep$esc provizionul constituit se nregistreaz ca c9eltuieli curente.
Exemplul 1". " entitate conform politicilor contabile a constituit provizion %n mrime de .( (((
lei aferent costurilor probabile obligatorii de ieire a unui utilaj te7nologic- 47eltuielile efective
aferente ieirii utilajului au constituit ,+ ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, la ie$irea utila8ului entitatea contabilizeaz0
c9eltuielile de ie$ire a utila8ului n su) de '5 >>> lei E ca di)inuare a provizionului
conco)itent cu )a8orarea datoriilor curente $i7sau di)inuarea activelor utilizate3
provizionul constituit n plus n su) de 5 >>> lei *-> >>> lei ? '5 >>> lei, E ca di)inuare a
provizioanelor $i )a8orare a veniturilor curente.
:%. Activele utilizabile *fier vec9i, piese de sc9i)b, )ateriale de construc"ie etc., ob"inute la
lic9idarea obiectului de i)obilizri corporale se evalueaz la valoarea realizabil net $i se nregistreaz
ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a i)obilizrilor corporale n li)ita valorii reziduale a obiectului.
Dac valoarea realizabil net a activelor utilizabile intrate efectiv dep$e$te valoarea rezidual,
diferen"a se trece la venituri curente. Dac valoarea activelor utilizabile nregistrate la intrri este )ai
)ic dect valoarea rezidual, diferen"a se reflect ca c9eltuieli curente.
Exemplul 2#. " entitate a casat un strung din motivul uzurii fizice totale i expirrii duratei de
utilizare- 4ostul de intrare a strungului constituie .' ((( lei1 suma amortizrii acumulate : .0 ((( lei1
valoarea rezidual $ , ((( lei1 valoarea materialelor obinute 2fierului vec7i3#
varianta E $ , .(( lei)
varianta EE $ 5 '(( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, la ie$irea strungului entitatea nregistreaz decontarea a)ortizrii
acu)ulate n )ri)ea de -: >>> lei conco)itent cu di)inuarea i)obilizrilor corporale.
Botodat pentru varianta I entitatea nregistreaz la intrri )aterialele ob"inute n su) de ' ->> lei
ca )a8orare a stocurilor conco)itent cu0
di)inuarea i)obilizrilor corporale n li)ita valorii reziduale *' >>> lei,, $i
)a8orarea veniturilor curente n )ri)e de ->> lei *' ->> lei ? ' >>> lei,.
:'
Pentru varianta II entitatea nregistreaz la intrri )aterialele ob"inute n su) de 1 <>> lei ca
)a8orare a stocurilor $i di)inuare a i)obilizrilor corporale. Diferen"a n )ri)e de '>> lei *' >>> lei ?
1 <>> lei, se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a i)obilizrilor corporale.
P!rticu#!rit)%i#e cont!bi#it)%ii re'ur'e#or iner!#e
:<. 2esursele )inerale se recunosc n co)ponen"a i)obilizrilor corporale dup finalizarea
lucrrilor de e&plorare dac0
1, propriet"ile resurselor decopertate corespund defini"iei i)obilizrilor corporale3
', volu)ul resurselor decopertate este identificabil, controlabil, pentru care este de)onstrat
fezabilitatea te9nic $i viabilitatea co)ercial3
-, costul resurselor poate fi deter)inat credibil.
E)aluarea re%ur%elor minerale
:=. ;a recunoa$terea ini"ial resursele )inerale pregtite spre e&trac"ie snt evaluate la cost de
e&plorare Qare include0
1, costurile lucrrilor de cercetare topografic, geologic, geoc9i)ic, geofizic a solului, forare
n faza de e&plorare $i decopertare *dezvelire,3
', costurile serviciilor de deter)inare a fezabilit"ii te9nice $i viabilit"ii co)erciale a resurselor
)inerale3
-, alte costuri cu) ar fi, a)ortizarea costului dreptului de e&trac"ie, n ti)pul lucrrilor de
e&plorare, pierderile produc"iei agricole recuperate de ctre entitatea cu drept de e&trac"ie unei entit"i
agricole n cazul atribuirii unui teren al acesteia n scopul e&trac"iei resurselor ce se con"in n acesta,
pri)ele de asigurare $i plata pentru arend, loca"iune, leasing al )i8loacelor fi&e ce particip la
e&ecutarea lucrrilor de e&plorare, costurile ndatorrii capitalizate confor) .C !Costurile ndatorrii#.
%>. Pn la finalizarea lucrrilor de e&plorare costul de e&plorare se contabilizeaz drept costuri de
pregtire a resurselor )inerale spre e&trac"ie prin )a8orarea i)obilizrilor corporale $i di)inuare a
stocurilor, )a8orare a datoriilor curente, a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i a i)obilizrilor
corporale.
%1. ubstan"ele )inerale cone&e *nisip, pietri$, argil, etc., ob"inute n rezultatul lucrrilor de
e&plorare se evalueaz la valoarea realizabil net $i se nregistreaz la intrri ca )a8orare a stocurilor $i
di)inuare a i)obilizrilor corporale.
%'. Dup finalizarea lucrrilor de e&plorare, resursele )inerale se transfer n co)ponen"a
resurselor )inerale n e&trac"ie, confir)nd docu)entar volu)ul $i costul acestora.
Exemplul 211 8n timpul lucrrilor de explorare aferente pietrei brute din sectorul nr-5 al terenului
atribuit1 entitatea a suportat urmtoarele costuri#
serviciile entitilor tere $ +(( ((( lei)
cu personalul $ 5 05, ((( lei)
privind amortizarea mijloacelor fixe $ ,'+ ((( lei)
privind amortizarea dreptului de extracie $ . ((( lei)
de combustibil1 lubrifiani1 piese de sc7imb i alte materiale $ 5 /,( ((( lei)
privind reparaia mijloacelor fixe %n antrepriz $ 5+( ((( lei)
de energie electric $ *'( ((( lei)
serviciile activitilor auxiliare $ .0* ((( lei)
privind dob%nda pentru creditul primit de la o banca comercial $ 5*( ((( lei)
aferente pierderilor produciei agricole ce urmeaz a fi recuperate unei Jntiti agricole $
,* ((( lei-
4ostul nisipului obinut din lucrrile de explorare estimat la valoarea realizabil net este de
'( ((( lei- Volumul estimat al pietrei brute spre extracie perfectat prin procesul$verbal nr-5 %n anul
,(59 constituie /(( ((( m
.
-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
? recunoa$terea costurilor de e&plorare *de pregtire spre e&trac"ie, a resurselor )inerale n su)a
de 5 /%< >>> lei ca )a8orare a i)obilizrilor corporale $i0
)a8orare a datoriilor curente + ' =>: >>> lei *5>> >>> lei A 1 :1' >>> lei A /<> >>> lei A 15> >>>
lei A 1/> >>> lei A '/ >>> lei,3
:-
)a8orare a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale + '<< >>> lei *'<5 >>> lei A - >>>
lei,3
di)inuare a stocurilor + 1 ='> >>> lei3
di)inuare a costurilor serviciilor au&iliare + -:/ >>> lei3
? nregistrarea la intrri a substan"elor )inerale utile cone&e n su) de <> >>> lei E ca )a8orare
a stocurilor $i di)inuare a costurilor de e&plorare3
? nregistrarea resurselor )inerale n su) de 5 -=< >>> lei *5 /%< >>> lei + <> >>> lei, E ca
)a8orare a i)obilizrilor corporale *resurselor )inerale spre e&trac"ie, $i di)inuare a i)obilizrilor
corporale *pregtire a resurselor )inerale spre e&trac"ie,.
%-. Dup recunoa$terea resurselor )inerale n co)ponen"a i)obilizrilor corporale la cost acestea
snt evaluate n confor)itate cu pct. 1% al prezentului standard.
-morti,area re%ur%elor minerale
%/. A)ortizarea resurselor )inerale pregtite spre e&trac"ie se calculeaz n baza costului $i
duratei de a)ortizare a acestora. 6n acest scop entitatea aplic )etoda unit"ilor de produc"ie sau alt
)etod stabilit n politicile contabile confor) pct. ''?'5 din prezentul standard.
Exemplul 221 8n baza condiiilor din exemplul ,51 admitem c %n prima lun de extracie au fost
extrase +*(( m
.
de piatr brut- Antitatea calculeaz amortizarea resurselor minerale conform metodei
unitilor de producie-
6n baza datelor din e&e)plu, a)ortizarea calculat n pri)a lun de e&trac"ie constituie -' -<< lei
G*5 -=< >>> lei 0 =>> >>> )
-
, & 5 />> )
-
H $i se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a costurilor
activit"ilor de baz $i a a)ortizrii resurselor )inerale.
+onta'ilitatea co%turilor de extracie
%5. Costurile de e&trac"ie a substan"elor )inerale utile includ0
1, costuri directe de )ateriale *co)bustibil $i lubrifian"i, cota?parte a valorii anvelopelor $i
acu)ulatoarelor,, costul $i7sau uzura obiectelor de )ic valoare $i scurt durat $i altor )ateriale3
', costul energiei electrice consu)ate direct la e&trac"ia substan"elor )inerale utile, costul
serviciilor ter"e $i ale activit"ilor au&iliare3
-, costuri cu personalul3
/, costul repara"iilor $i de ntre"inere a )i8loacelor fi&e3
5, a)ortizarea resurselor )inerale, )i8loacelor fi&e $i a i)obilizrilor necorporale3
:, su)a provizionului pentru costurile de lic9idare a e&cava"iilor $i refacerea terenului atribuit3
%, su)a costurilor indirecte de produc"ie repartizate3
<, ta&ele $i i)pozitele prevzute de legisla"ie pentru folosirea resurselor )inerale3
=, alte costuri *pri)ele de asigurare a personalului $i a )i8loacelor fi&e, pierderile produc"iei
agricole recuperate unei entit"i agricole n cazul atribuirii unui teren al acesteia prin 9otrrea organelor
abilitate, plata de arend etc.,.
%:. Costurile de e&trac"ie a substan"elor )inerale utile se contabilizeaz prin )a8orarea acestora $i
di)inuare a costului activit"ilor de baz, )a8orarea datoriilor curente, a)ortizrii i)obilizrilor
necorporale $i corporale, )a8orarea provizionului pentru c9eltuieli de lic9idare $i refacere a terenului
degradat.
%%. Dac n faza de e&trac"ie se ob"in dou sau )ai )ulte tipuri de substan"e )inerale utile
con8ugate *piatr brut $i nisip, nisip $i granit, g9ips $i piatr brut, prundi$ $i piatr brut etc., su)a
costurilor de e&trac"ie se repartizeaz ntre aceste tipuri de produse n raport cu volu)ul *)asa, ob"inut
al acestora sau alt )etod stabilit n politicile contabile ale entit"ii.
%<. Costul substan"elor )inerale utile care nu necesit prelucrare se contabilizeaz ca produse, iar
a celor care necesit prelucrare snt contabilizate confor) .C !tocuri#.
.eirea re%ur%elor minerale
%=. Ie$irea resurselor )inerale are loc n ur)a0
1, e&pirrii duratei contractului3
', epuizrii resurselor )inerale pn la e&pirarea ter)enului contractual3
:/
-, altor fapte econo)ice *lic9idrii sau reorganizrii persoanei 8uridice beneficiare a sectorului
*terenului, atribuit, rezilierii contractului din cauza nerespectrii clauzelor contractuale, cala)it"ilor
naturale etc.,.
<>. ;a ie$irea resurselor )inerale entitatea contabilizeaz0
1, decontarea a)ortizrii acu)ulate prin di)inuarea conco)itent a a)ortizrii $i a costului
resurselor )inerale3
', casarea valorii contabile prin )a8orarea c9eltuielilor curente $i di)inuarea costului resurselor
)inerale.
<1. Pentru c9eltuielile de lic9idare a e&cava"iilor )iniere $i refacere *recultivare, a sectorului
*terenului, atribuit poate fi constituit un provizion, ncepnd cu pri)a lun de e&trac"ie a substan"elor
)inerale utile. u)a provizionului se deter)in prin produsul volu)ului *nu)rului de unit"i,
substan"elor )inerale utile e&trase $i a )ri)ii c9eltuielilor de lic9idare $i refacere a terenului pe o
unitate de volu) esti)at al acestor substan"e. E&cava"ia )inier este o construc"ie n subsol sau la
suprafa" creat n ur)a lucrrilor )iniere care reprezint o cavitate n )asivul de roci *sondele de fora8,
dru)urile n cadrul terenului atribuit, ncperile din subsol pentru depozite te)porare, $an"uri pentru
re"elele de ap etc.,.
<'. Constituirea provizionului pentru c9eltuieli de lic9idare $i refacere se contabilizeaz prin
)a8orarea conco)itent a costurilor activit"ilor de baz sau i)obilizrilor corporale $i a provizioanelor.
<-. C9eltuielile efective de lic9idare $i refacere se trec la )ic$orarea provizionului anterior
constituit cu di)inuarea conco)itent a stocurilor, )a8orarea datoriilor curente, a)ortizrii
i)obilizrilor necorporale $i corporale etc. C9eltuielile de lic9idare $i refacere ce dep$esc )ri)ea
provizionului constituit se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i )ic$orare a stocurilor,
)a8orare a datoriilor $i a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale.
Exemplul 23. 4onform devizului %ntocmit de !genia pentru eologie i Besurse Minerale
c7eltuielile de lic7idare a excavaiilor miniere i refacere a terenului degradat constituie 0 ,(( ((( lei-
Volumul estimat al pietrei brute este de 5 .(( ((( m
.
- 8n prima lun de exploatare a resurselor
minerale s$a extras , '(( m
.
de piatr brut- 6up epuizarea resurselor minerale entitatea a suportat
c7eltuielile efective de lic7idare i refacere a terenului %n sum de 0 5+( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
provizionul pentru c9eltuielile de lic9idare $i refacere constituit n pri)a lun de e&trac"ie n
su) de 1--5-,</ lei *: '>> >>> lei 0 1 ->> >>> )
-
& ' <>> )
-
, E ca )a8orare conco)itent a costurilor
de e&trac"ie a resurselor )inerale utile $i a datoriilor *provizioanelor,3
c9eltuielile efective de lic9idare $i refacere n su) de : 15> >>> lei E ca )ic$orare a
provizionului constituit, )ic$orare a stocurilor, )a8orare a datoriilor curente $i a)ortizrii i)obilizrilor
necorporale $i corporale3
provizionul constituit n plus n su) de 5> >>> lei *: '>> >>> lei + : 15> >>> lei, E ca
)ic$orare a provizioanelor $i )a8orare a veniturilor curente.
</. Provizionul pentru c9eltuielile de lic9idare a e&cava"iei )iniere $i refacere a sectorului
*terenului, atribuit pe parcursul duratei de e&trac"ie a substan"elor )inerale utile este actualizat la
ntoc)irea bilan"ului n )od si)ilar cu alte provizioane confor) .C !Capital propriu $i datorii#.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
<5. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii privind0
1, i)obilizrile necorporale0
a, )etodele utilizate la calcularea a)ortizrii3
b, costul de intrare *sau alt valoare ce substituie valoarea de intrare n situa"iile financiare,,
a)ortizarea acu)ulat $i pierderile acu)ulate din depreciere la nceputul $i sfr$itul perioadei de
gestiune $i )odificrile n perioada de gestiune pe fiecare categorie de i)obilizri necorporale3
c, valoarea i)obilizrilor necorporale a)ortizabile3
d, valoarea i)obilizrilor necorporale nea)ortizabile3
e, valoarea i)obilizrilor necorporale a)ortizate co)plet, care continu a fi utilizate.
', i)obilizrile corporale0
a, )etodele utilizate la calcularea a)ortizrii3
:5
b, costul de intrare *sau alt valoare ce substituie valoarea de intrare n situa"iile financiare,,
a)ortizarea acu)ulat $i pierderile acu)ulate din depreciere la nceputul $i sfr$itul perioadei de
gestiune, precu) $i )odificrile n perioada de gestiune pe fiecare categorie de i)obilizri corporale3
c, valoarea contabil a i)obilizrilor corporale care nu se utilizeaz te)porar3
d, costul de intrare *sau alt valoare ce substituie valoarea de intrare n situa"iile financiare, a
obiectelor a)ortizate integral $i care continu s func"ioneze3
e, costurile ulterioare capitalizate n perioada de gestiune3
f, valoarea i)obilizrilor corporale ga8ate sau ipotecate, sau acordate drept garan"ie pentru
anu)ite datorii ale entit"ii.
-, resurse )inerale0
a, )etodele utilizate la calcularea a)ortizrii3
b, valoarea contabil a resurselor )inerale recunoscute la nceputul $i sfr$itul perioadei de
gestiune3
c, )etoda de constituire a provizioanelor incluse n costurile de e&trac"ie a substan"elor )inerale
utile3
d, su)a provizioanelor constituite $i utilizate n perioada de gestiune3
e, su)a a)ortizrii resurselor )inerale calculate $i decontate.
Prevederi tr!n(itorii
<:. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
D!t! intr)rii 't!nd!rdu#ui /n vi0o!re
<%. Prezentul standard intr n vigoare ncepnd cu 1 ianuarie '>1/.
::
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
IN@ESTIII I7OBILIARE
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE $i IA /> !Investi"ii i)obiliare#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare a investi"iilor
i)obiliare $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic la contabilizarea investi"iilor i)obiliare, cu e&cep"ia0
1, propriet"ilor i)obiliare de"inute pentru a fi vndute n procesul desf$urrii nor)ale a
activit"ii *.C !tocuri#,3
', propriet"ilor i)obiliare care snt construite sau )odernizate n nu)ele unor ter"e pr"i *.C
!Contracte de construc"ii#,3
-, propriet"ilor i)obiliare utilizate de posesor *.C !I)obilizri necorporale $i corporale#,3
/, resurselor naturale neregenerabile *.C !I)obilizri necorporale $i corporale#,3
5, propriet"ilor i)obiliare trans)ise unei altei entit"i n cadrul unui contract de leasing financiar
*.C !Contracte de leasing#,.
De$ini%ii
/. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
Envestiie imobiliar + proprietate i)obiliar de"inut *de proprietar sau locatar n baza unui
contract de leasing financiar,, )ai degrab n scopul nc9irierii $i7sau pentru cre$terea valorii acesteia,
dect pentru a fi0
* utilizat n produc"ie, pentru furnizarea de bunuri, prestarea serviciilor sau n scopuri
ad)inistrative3
* vndut n procesul desf$urrii nor)ale a activit"ii.
Proprietate imobiliar + terenuri, cldiri $i7sau parte a acestora, de"inute de proprietar sau de
locatar n baza unui contract de leasing financiar.
Proprietate imobiliar utilizat de posesor proprietate i)obiliar de"inut de proprietar sau de
locatar n baza unui contract de leasing financiar, pentru a fi utilizat n produc"ie, pentru furnizarea de
bunuri, prestarea serviciilor sau n scopuri ad)inistrative.
Valoarea contabil valoarea la care investi"ia i)obiliar este recunoscut n bilan".
Valoarea just su)a cu care activul ar putea fi sc9i)bat benevol n cadrul unei tranzac"ii
desf$urate n condi"ii nor)ale ntre pr"i interesate, independente $i bine infor)ate.
Co"onen%! inve'ti%ii#or iobi#i!re
5. Investi"iile i)obiliare cuprind propriet"ile i)obiliare de"inute de ctre entitate0
1, n scopul cre$terii valorii3
', pentru a fi trans)ise n leasing opera"ional3
-, n baza unui contract de leasing financiar $i trans)ise n leasing opera"ional3
/, pentru a fi utilizate n viitor ntr?un )od nc nedeter)inat.
:. 6n cazul n care o proprietate i)obiliar include dou pr"i ? una de"inut pentru a fi trans)is
n leasing opera"ional sau cu scopul cre$terii valorii acesteia, iar alt parte pentru a produce bunuri,
prestarea serviciilor sau n scopuri ad)inistrative, clasificarea se efectueaz astfel0
1, dac fiecare din aceste pr"i poate fi vndut sau trans)is n leasing financiar, entitatea
nregistreaz fiecare parte separat + ca investi"ie i)obiliar $i ca proprietate i)obiliar utilizat de
posesor3
', dac fiecare din aceste pr"i nu poate fi vndut n )od separat, atunci proprietatea i)obiliar se
consider drept investi"ie i)obiliar n cazul n care partea de"inut pentru a fi utilizat n produc"ie,
pentru furnizarea de bunuri, prestri servicii sau n scopuri ad)inistrative este nese)nificativ.
:%
Pragul de se)nifica"ie privind deli)itarea investi"iei i)obiliare de proprietatea i)obiliar utilizat
de posesor se stabile$te n politicile contabile ale entit"ii.
Exemplul 1. " entitate deine o cldire cu suprafaa de +(( m
,
1 din care o parte 2*(( m
,
3 este
transmis %n leasing operaional1 iar alt parte 25(( m
,
3 este utilizat de posesor pentru prestri
servicii- Prile cldirii nu pot fi v%ndute %n mod separat- 8n politicile contabile a entitii este stabilit
pragul de semnificaie a suprafeei utilizate de posesor %n totalul suprafeei %n mrime de ,+C-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea consider cldirea n ansa)blu drept investi"ie i)obiliar
deoarece pr"ile obiectului nu pot fi vndute n )od separat, iar suprafa"a utilizat de posesor constituie o
parte nese)nificativ din suprafa"a total ? '>K *1>>)
'
0 5>> )
'
& 1>>K, $i nu dep$e$te pragul de
se)nifica"ie stabilit de entitate.
%. Dac entitatea ? de"intoare a unei propriet"i i)obiliare trans)ise n leasing opera"ional
furnizeaz locatarilor servicii supli)entare, ea trateaz proprietatea i)obiliar ca fiind investi"ie
i)obiliar, dac valoarea acestor servicii nu dep$e$te pragul de se)nifica"ie stabilit de entitate.
Exemplul 2. " entitate deine o cldire transmis %n leasing operaional1 %n care s%nt amplasate
birouri- Valoarea anual a contractului constituie 5(( ((( lei- ;ocatorul s$a angajat ca pe durata
contractului s furnizeze locatarului servicii de paz i %ntreinere a cldirii care constituie anual
5( ((( lei- Pragul de semnificaie stabilit %n politicile contabile a entitii constituie 5+C din valoarea
total a contractului-
6n baza datelor din e&e)plu, deoarece valoarea serviciilor supli)entare nu dep$e$te pragul de
se)nifica"ie *constituie doar 1>K,, cldirea este clasificat ca investi"ie i)obiliar.
Cont!bi#it!te! intr)rii inve'ti%ii#or iobi#i!re
<. ( investi"ie i)obiliar se recunoa$te ca activ la respectarea si)ultan a ur)toarelor condi"ii0
1, este probabil c entitatea va ob"ine avanta8e econo)ice viitoare din de"inerea investi"iei
i)obiliare3 $i
', costul de intrare a investi"iei i)obiliare poate fi evaluat n )od credibil.
=. 2ecunoa$terea ini"ial a investi"iilor i)obiliare se efectueaz pe fiecare obiect de eviden",
stabilit de entitate.
1>. ( investi"ie i)obiliar este evaluat ini"ial la cost de intrare care include valoarea de
procurare $i costurile de ac9izi"ie direct atribuibile *de e&e)plu, co)isionul agen"iei i)obiliare, pl"ile
pentru serviciile notariale, costul serviciilor 8uridice, ta&ele de stat $i alte costuri de tranzac"ionare, $i se
contabilizeaz n func"ie de sursa de intrare.
11. Investi"iile i)obiliare ac9izi"ionate contra plat se nregistreaz ca )a8orare conco)itent a
acestora $i a datoriilor.
Exemplul 3. " entitate a ac7iziionat un teren la preul de &'( ((( lei pentru a fi transmis %n
leasing operaional- ;a procurare entitatea a suportat urmtoarele costuri# comisionul ageniei
imobiliare ,. *(( lei1 plata pentru serviciile notariale ' ,(( lei1 taxa de %nregistrare la "rganul
4adastral >eritorial +0( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, costul de intrare a investi"iei i)obiliare constituie <1' 1:> lei *%<>
>>> lei A '- />> lei A < '>> lei A 5:> lei, $i se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a investi"iilor
i)obiliare $i datoriilor curente.
1'. Investi"iile i)obiliare procurate, a cror valoare de procurare este e&pri)at n valut strin
$i7sau n unit"i conven"ionale, se evalueaz n )oned na"ional prin recalcularea valutei
strine7unit"ilor conven"ionale la data recunoa$terii ini"iale confor) regulilor generale stabilite de .C
!Diferen"e de curs valutar $i de su)#.
1-. Investi"iile i)obiliare pot fi pri)ite n sc9i)bul altor active ne)onetare sau a unei co)binri
de active ne)onetare $i )onetare. Ase)enea tranzac"ii se trateaz ca dou opera"iuni separate0 ie$irea
activului trans)is n sc9i)b $i intrarea investi"iilor i)obiliare. 6n acest caz costul de intrare a investi"iei
i)obiliare se deter)in confor) prevederilor pct. 1> din prezentul standard.
Exemplul 4. " entitate a primit %n sc7imbul unor active1 un teren1 la preul contractual de . ,((
((( lei pentru deinerea %n scopul creterii valorii timp de + ani-
6n baza datelor din e&e)plu, valoarea de intrare a terenului pri)it n sc9i)b de - '>> >>> lei se
recunoa$te ca investi"ie i)obiliar $i se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a investi"iilor
i)obiliare $i a datoriilor curente.
:<
1/. Investi"iile i)obiliare pri)ite cu titlu gratuit *ca dona"ie, se evalueaz la valoarea stabilit n
docu)entele pri)are, cu includerea n valoarea acestora, dup caz, a costurilor direct atribuibile. Dac
n docu)entele pri)are de nso"ire nu este indicat valoarea obiectului pri)it, aceasta se deter)in prin
e&pertiz. Activul pri)it se nregistreaz ca )a8orare a investi"iilor i)obiliare $i datoriilor.
15. Investi"iile i)obiliare pri)ite ca aport n capitalul social se evalueaz n confor)itate cu
legisla"ia n vigoare, la valoarea aprobat prin decizia organului de conducere )puternicit al entit"ii, cu
includerea n valoarea acestora, dup caz, a costurilor direct atribuibile. Investi"iile i)obiliare pri)ite ca
aport n capitalul social la constituirea entit"ii se reflect ca )a8orare a investi"iilor i)obiliare $i
di)inuare a capitalului nevrsat. Investi"iile i)obiliare pri)ite ca aport la )a8orarea capitalului social se
contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a investi"iilor i)obiliare $i capitalului nenregistrat.
1:. Costul de intrare a investi"iilor i)obiliare nu se )odific dup recunoa$terea ini"ial a
acestora. 6n cazul capitalizrii costurilor ulterioare n confor)itate cu pct.1= din prezentul standard sau
a8ustrii valorii confor) pct.'= din prezentul standard, se deter)in costul corectat al obiectului care
substituie costul de intrare.
Cont!bi#it!te! co'turi#or u#terio!re recuno!&terii ini%i!#e
1%. Costurile ulterioare aferente investi"iilor i)obiliare includ0
1, costuri de ntre"inere3
', costuri de )odernizare.
1<. Costurile de ntre"inere cuprind0 costurile aferente ntre"inerii, asisten"ei te9nice, de repara"ie
$i a)ortizare a investi"iilor i)obiliare. Acestea se reflect ca )a8orare a c9eltuielilor curente pe )sura
suportrii $i )a8orare a datoriilor, a)ortizrii, di)inuare a stocurilor etc. Dac costurile )en"ionate, cu
e&cep"ia costurilor de a)ortizare, dep$esc pragul de se)nifica"ie stabilit de entitate, ele pot fi raportate
la c9eltuieli anticipate cu includerea ulterioar n co)ponen"a c9eltuielilor curente n )odul stabilit de
politicile contabile a entit"ii.
Exemplul 51 " entitate deine o cldire transmis %n leasing operaional- 4ostul serviciilor de
%ntreinere a cldirii1 prestate de o entitate specializat %n octombrie ,(591 constituie 5, ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, costul serviciilor de ntre"inere n su) de 1' >>> lei se recunoa$te ca
)a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente.
1=. Costurile de )odernizare cuprind costurile de repara"ie, reconstruc"ie, reutilare a investi"iei
i)obiliare efectuate cu scopul )bunt"irii caracteristicilor ini"iale a acesteia $i, respectiv, )a8orrii
beneficiilor econo)ice a$teptate din utilizarea obiectului. 4a8orarea beneficiilor econo)ice poate s
rezulte din0 prelungirea duratei de utilizare a obiectului, cre$terea suprafe"ei sau altor caracteristici ale
obiectului, reducerea se)nificativ a costurilor de e&ploatare prevzute ini"ial etc. 6n ase)enea situa"ii
costurile de )odernizare se capitalizeaz $i se reflect ca )a8orare a investi"iilor i)obiliare $i )a8orarea
datoriilor, di)inuarea i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie, costurilor etc.
Exemplul 6. " entitate a reparat %n noiembrie ,(59 cldirea transmis %n leasing operaional-
4ostul reparaiei prestate de o entitate ter constituie +0( ((( lei- Axpertiza te7nic a atestat creterea
duratei de utilizare a cldirii cu * ani fa de durata stabilit la recunoaterea iniial-
6n baza datelor din e&e)plu, costul repara"iei n su) de 5:> >>> lei se capitalizeaz $i se
contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a investi"iilor i)obiliare $i datoriilor curente.
Ev!#u!re! u#terio!r)
'>. Evaluarea ulterioar a investi"iilor i)obiliare se efectueaz la data raportrii confor) )etodei
bazate pe0
1, valoarea 8ust3 sau
', cost.
'1. 4etoda de evaluare ulterioar se indic n politica de contabilitate a entit"ii $i se aplic
tuturor investi"iilor i)obiliare. Brecerea de la o )etod la alta se efectueaz confor) prevederilor .C
!Politici contabile, )odificri ale esti)rilor contabile, erori $i eveni)ente ulterioare# cu condi"ia c o
alt )etod de evaluare ulterioar ofer infor)a"ii )ai fiabile $i )ai relevante cu privire la investi"iile
i)obiliare.
''. Indiferent de )etoda de evaluare aplicat, valoarea 8ust a investi"iilor i)obiliare se va
deter)ina n scopul0
:=
1, evalurii ulterioare, n cazul aplicrii )etodei bazate pe valoarea 8ust,
', prezentrii infor)a"iilor n notele la situa"iile financiare, n cazul aplicrii )etodei bazate pe
cost.
7etod! de ev!#u!re b!(!t) "e v!#o!re! 9u't)
'-. 6n cazul aplicrii )etodei bazate pe valoarea 8ust entitatea este obligat s evalueze toate
investi"iile i)obiliare la valoarea 8ust, fr calcularea a)ortizrii $i deprecierii acestora. Dac valoarea
8ust nu poate fi deter)inat n )od credibil, investi"iile i)obiliare se evalueaz confor) pct. '% din
prezentul standard.
'/. Caloarea 8ust a investi"iei i)obiliare se deter)in, de regul, n baza valorii de pia" la data
raportrii stabilite pe o pia" activ pentru propriet"i i)obiliare si)ilare, aflate n aceea$i loca"ie $i
stare, care fac obiectul unor contracte si)ilare de vnzare, leasing sau de alt natur. Caloarea 8ust a
investi"iei i)obiliare poate fi stabilit de ctre entitate de sine stttor sau de un evaluator independent.
'5. 6n lipsa unor pre"uri curente pe o pia" activ, valoarea 8ust a investi"iei i)obiliare poate fi
stabilit n baza infor)a"iilor provenite din diverse surse, inclusiv0
1, pre"urile curente pe o pia" activ pentru alte investi"ii i)obiliare diferite ca natur, stare sau
a)plasa)ent *sau care fac obiectul unor contracte de leasing sau de alt natur,, a8ustate astfel nct s
reflecte diferen"ele n cauz3
', pre"urile recente ale investi"iilor i)obiliare si)ilare de pe pie"e )ai pu"in active, cu a8ustri care
s reflecte orice )odificri ale condi"iilor econo)ice survenite de la data tranzac"iilor care au fost
efectuate la acele pre"uri.
':. ;a deter)inarea valorii 8uste a investi"iilor i)obiliare, entitatea poate evalua n ansa)blu
propriet"ile i)obiliare, c9iar dac ele au fost recunoscute anterior ca obiecte de eviden" distincte.
Drept e&e)plu de astfel de investi"ii pot servi0
1, ec9ipa)entele, cu) ar fi lifturi sau aparate de aer condi"ionat snt adesea parte integrant a
cldirii trans)ise n leasing opera"ional $i, de aceea, ele snt incluse n valoarea 8ust a investi"iei
i)obiliare, dar nu snt recunoscute separat ca i)obilizri corporale3
', ncperea trans)is n leasing opera"ional )preun cu )obilierul de oficiu, este evaluat la
valoarea 8ust, inclusiv valoarea 8ust a )obilierului, care nu se recunoa$te ca activ separat.
'%. 6n cazul n care valoarea 8ust nu poate fi deter)in n )od credibil, investi"ia i)obiliar se
evalueaz confor) )etodei bazat pe cost pn n )o)entul ie$irii acesteia. 6n acest caz, valoarea
rezidual a investi"iei i)obiliare va fi egal cu zero. Dac entitatea este nevoit s evalueze o investi"ie
i)obiliar concret la cost, aceasta trebuie s evalueze toate celelalte investi"ii i)obiliare de"inute la
valoarea 8ust.
'<. Entitatea este obligat s continue evaluarea investi"iei i)obiliare evaluate anterior la valoarea
8ust, pn la )o)entul ie$irii sau transferrii ei, c9iar dac tranzac"iile pe pia" devin )ai pu"in
frecvente sau infor)a"iile privind pre"urile )ai pu"in accesibile. 6n acest caz trebuie efectuate prezentri
supli)entare n note la situa"iile financiare, care vor include o descriere a investi"iei i)obiliare $i
e&plica"ii privind i)posibilitatea evalurii n )od credibil.
'=. Diferen"ele de valoare care apar n ur)a )odificrii valorii 8uste a investi"iei i)obiliare se
contabilizeaz ca )a8orare7di)inuare a investi"iei i)obiliare $i )a8orare a veniturilor sau c9eltuielilor
curente.
Exemplul 7. " entitate a procurat %n anul ,(59 o cldire la costul de intrare 5 ,(( ((( lei cu
scopul transmiterii %n leasing operaional- 4onform politicilor contabile investiiile imobiliare se
evalueaz la valoarea just- ;a .5-5,-,(591 ca urmare a creterii preurilor pe pia1 cldirea a fost
estimat la valoarea just de 5 ,/( ((( lei- 8n rezultatul crizei financiare1 valoarea just a cldirii la
.5-5,-,(59=5 a constituit 5 55+ ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
* la -1.1'.'>1D + diferen"a aferent cre$terii valorii 8uste n su) de => >>> lei *1 '=> >>> lei ? 1
'>> >>> lei, ? ca )a8orare conco)itent a investi"iilor i)obiliare $i a veniturilor curente3
* la -1.1'.'>1DA1 + diferen"a aferent )ic$orrii valorii 8uste n su) de 1%5 >>> lei *1 115 >>>
lei ? 1 '=> >>> lei , ? ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i di)inuare a investi"iilor
i)obiliare.
%>
7etod! de ev!#u!re b!(!t) "e co't
->. Evaluarea ulterioar a investi"iilor i)obiliare confor) )etodei bazate pe cost se efectueaz la
costul de intrare di)inuat cu su)a a)ortizrii $i deprecierii acu)ulate. ;a aplicarea acestei )etode
entitatea deter)in durata de utilizare, )etoda de a)ortizare, calculeaz su)a a)ortizrii investi"iilor
i)obiliare confor) regulilor generale stabilite de .C !I)obilizri necorporale $i corporale# $i
contabilizeaz pierderile din depreciere confor) .C !Deprecierea activelor#.
Exemplul !. " entitate %n ianuarie ,(59 a procurat o cldire cu scopul transmiterii %n leasing
operaional1 costul de intrare a creia constituie .(( ((( lei1 durata de exploatare util *( ani-
4onform politicilor contabile1 entitatea utilizeaz pentru evaluarea investiiilor imobiliare metoda
bazat pe cost1 amortizarea fiind calculat prin metoda liniar- Valoarea de pia a cldirii la
.5-5,-,(59 constituie ..( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea0
* contabilizeaz a)ortizarea anual calculat n su) de % 5>> lei *->> >>> lei 0 /> ani, ? ca
)a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i a)ortizrii investi"iilor i)obiliare3
* prezint n situa"iile financiare de la -1.1'.'>1D valoarea contabil a cldirii de '=' 5>> lei
*->> >>> lei + % 5>> lei,, iar n note la situa"iile financiare ? valoarea de pia" a acesteia de --> >>> lei.
Cont!bi#it!te! o"er!%iuni#or de tr!n'$er ! inve'ti%ii#or iobi#i!re
-1. Bransferul propriet"ilor i)obiliare n7din categoria investi"iilor i)obiliare se efectueaz n
cazul0
1, ncetrii utilizrii de ctre posesor a i)obilizrilor corporale $i de"inerea acestora n continuare
cu scopul cre$terii valorii sau trans)iterii n leasing opera"ional, ceea ce conduce la transferul
i)obilizrilor corporale n categoria investi"iilor i)obiliare3
', trans)iterii n leasing opera"ional a propriet"ilor i)obiliare destinate vnzrii, ceea ce conduce
la transferul acestora din categoria stocurilor n categoria investi"iilor i)obiliare3
-, nceperii utilizrii *n scopuri co)erciale, ad)inistrative, de produc"ie etc., de ctre posesor a
investi"iilor i)obiliare, ceea ce conduce la transferul acestora din categoria investi"iilor i)obiliare n
categoria i)obilizrilor corporale3
/, nceperii procesului de pregtire *a)ena8are, reconstruire etc., a investi"iilor i)obiliare pentru
vnzare, ceea ce conduce la transferul lor din categoria investi"iilor i)obiliare n categoria stocurilor3
5, altor )odificri a destina"iei propriet"ilor i)obiliare.
-'. 6n cazul n care entitatea decide ca o investi"ie i)obiliar s fie vndut fr o pregtire
prealabil, atunci ea continu s recunoasc acest obiect ca investi"ie i)obiliar pn la ie$irea acestuia.
--. Dac entitatea decide pregtirea *reconstruirea, rea)ena8area etc., unei investi"ii i)obiliare
e&istente pentru a fi de"inut $i n viitor ca investi"ie i)obiliar, atunci acest obiect r)ne n
co)ponen"a investi"iilor i)obiliare.
-/. Bransferul propriet"ilor i)obiliare n7din categoria investi"iilor i)obiliare se efectueaz la
valoarea contabil a obiectului transferat.
-5. 6n cazul n care o proprietate i)obiliar utilizat de ctre posesor este transferat n categoria
investi"iilor i)obiliare, atunci costul de intrare a investi"iei i)obiliare este egal cu valoarea contabil a
i)obilizrii corporale transferate, iar a)ortizarea $i pierderile din deprecierea i)obilizrii corporale
acu)ulate se deconteaz. 6n acest caz entitatea contabilizeaz0
1, valoarea contabil a propriet"ii i)obiliare transferate ? ca )a8orare a investi"iilor i)obiliare $i
di)inuare a i)obilizrilor corporale3
', a)ortizarea acu)ulat aferent propriet"ii i)obiliare transferate ? ca di)inuare conco)itent a
a)ortizrii $i i)obilizrilor corporale3
-, pierderile din depreciere acu)ulate aferente propriet"ii i)obiliare transferate ? ca di)inuare
conco)itent a pierderilor din depreciere $i a i)obilizrilor corporale.
Exemplul ". " entitate la (5-(.-,(59 a transmis %n leasing operaional o cldire utilizat p%n la
aceast dat %n scopuri administrative1 costul creia constituia /(( ((( lei1 iar suma amortizrii
acumulate *(( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, n )artie '>1D entitatea contabilizeaz0
* valoarea contabil a cldirii trans)ise n leasing opera"ional n su)a de 5>> >>> lei *=>> >>> lei
+ />> >>> lei, ? ca )a8orare a investi"iilor i)obiliare $i di)inuare a i)obilizrilor corporale3
%1
* a)ortizarea acu)ulat n su) de />> >>> lei ? ca di)inuare conco)itent a a)ortizrii $i
i)obilizrilor corporale.
-:. ;a transferul unui activ din categoria stocurilor n categoria investi"iilor i)obiliare, costul de
intrare a investi"iei i)obiliare este egal cu valoarea contabil a stocurilor transferate $i se contabilizeaz
ca )a8orare a investi"iilor i)obiliare $i di)inuare a stocurilor.
Exemplul 1#. " entitate dispune de un teren destinat v%nzrii care este contabilizat %n componena
stocurilor1 la valoare de +(( ((( lei- 8n martie ,(59 entitatea a transmis terenul %n leasing operaional1
astfel terenul fiind transferat %n componena investiiilor imobiliare-
6n baza datelor din e&e)plu, n )artie '>1D entitatea contabilizeaz valoarea contabil a terenului
transferat n categoria investi"iilor i)obiliare n su)a de 5>> >>> lei ? ca )a8orare a investi"iilor
i)obiliare $i di)inuare a stocurilor.
-%. 6n cazul transferrii investi"iilor i)obiliare n co)ponen"a i)obilizrilor corporale sau a
stocurilor, atunci costul de intrare a i)obilizrilor corporale sau a stocurilor se consider valoarea
contabil a investi"iilor i)obiliare transferate. 6n cazul aplicrii )etodei bazate pe cost pentru evaluarea
investi"iilor i)obiliare, entitatea deconteaz a)ortizarea acu)ulat $i pierderile din deprecierea
investi"iilor i)obiliare transferate. De la data transferului proprietatea i)obiliar va fi contabilizat
confor) .C !I)obilizri necorporale $i corporale# sau .C !tocuri#.
Exemplul 11. " cldire transmis anterior %n leasing operaional1 %ncep%nd cu (5-(5-,(59 se
utilizeaz %n scopuri de producie- 4ostul de intrare a cldirii constituie '(( ((( lei1 iar suma
amortizrii acumulate .+( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, n ianuarie '>1D entitatea contabilizeaz0
* valoarea contabil a cldirii transferate din co)ponen"a investi"iei i)obiliare n su)a de
/5> >>> lei *<>> >>> lei + -5> >>> lei , ? ca )a8orare a i)obilizrilor corporale $i di)inuare a
investi"iilor i)obiliare3
* a)ortizarea acu)ulat a cldirii n su) de -5> >>> lei ? ca di)inuare conco)itent a
a)ortizrii $i a investi"iilor i)obiliare.
-<. 6n confor)itate cu politicile contabile, opera"iunile de transfer a investi"iilor i)obiliare pot fi
contabilizate $i n confor)itate cu prevederile IA /> !Investi"ii i)obiliare#.
Cont!bi#it!te! ie&irii inve'ti%ii#or iobi#i!re
-=. Ie$irea investi"iilor i)obiliare poate avea loc n ur)a0
1, casrii *lic9idrii,3
', vnzrii3
-, trans)iterii ca aport la capitalul social al altor entit"i3
/, trans)iterii cu titlu gratuit3
5, trans)iterii n leasing financiar3
:, altor opera"iuni de ie$ire *de e&e)plu, lipsurile nregistrate la inventariere, e&propriere,.
/>. Caloarea contabil a investi"iilor i)obiliare ie$ite se contabilizeaz ca c9eltuieli curente, iar
valoarea de vnzare contractual a acestora $i7sau co)pensrile de pri)it + ca venituri curente.
/1. 6n cazul utilizrii )etodei bazate pe cost, la ie$irea investi"iilor i)obiliare entitatea
nregistreaz decontarea a)ortizrii acu)ulate $i pierderilor acu)ulate din deprecierea obiectelor
respective.
/'. ;a lic9idarea investi"iilor i)obiliare entitatea evalueaz )aterialele utilizabile ob"inute *de
e&e)plu, )aterialele de construc"ie, la valoarea realizabil net $i le nregistreaz la intrri ca )a8orare
conco)itent a stocurilor $i veniturilor curente.
/-. Costurile suportate la ie$irea investi"iilor i)obiliare *de de)olare, de restabilire a locului etc.,
se nregistreaz ca c9eltuieli curente sau se co)penseaz pe sea)a provizionului constituit anterior. 6n
cazul n care nu coincide perioada n care snt suportate costurile $i snt recunoscute veniturile din ie$irea
obiectului, iar costurile de ie$ire dep$esc pragul de se)nifica"ie, atunci ele se nregistreaz n
co)ponen"a c9eltuielilor anticipate, cu decontarea ulterioar la c9eltuieli curente.
Exemplul 12. " entitate dispune de o cldire transmis %n leasing operaional1 termenul cruia
expir la .5-(.-,(59- 4onform politicilor contabile1 investiiile imobiliare s%nt evaluate conform
metodei bazate pe cost- 8n aprilie ,(59 cldirea a fost v%ndut la pre de *'( ((( lei1 costul de intrare a
cldirii constituie /(( ((( lei1 iar suma amortizrii acumulate $ *(( ((( lei-
%'
6n baza datelor din e&e)plu, n aprilie '>1D entitatea contabilizeaz0
* venitul din vnzarea cldirii cu su)a de /<> >>> lei ? ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i
veniturilor curente3
* a)ortizarea acu)ulat a cldirii n su) de />> >>> lei ? ca di)inuare conco)itent a
a)ortizrii investi"iilor i)obiliare $i investi"iilor i)obiliare3
* valoarea contabil a cldirii vndute cu su)a de 5>> >>> lei *=>> >>> lei + />> >>> lei, ? ca
)a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a investi"iilor i)obiliare.
//. Provizioanele constituite pentru acoperirea costurilor de ie$ire a investi"iilor i)obiliare se
contabilizeaz n confor)itate cu .C !Capital propriu $i datorii# $i politicile contabile a entit"ii.
/5. Co)pensa"iile pri)ite sau de pri)it de la ter"i pentru investi"iile i)obiliare deteriorate sau
lic9idate *ni)icite, se recunosc ca venituri curente, atunci cnd ele devin e&igibile *de e&e)plu,
despgubirile de la co)paniile de asigurri, autorit"i publice, persoane vinovate, $i se contabilizeaz ca
)a8orare conco)itent a nu)erarului, crean"elor $i a veniturilor curente.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
/:. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii privind
investi"iile i)obiliare0
1, Infor)a"ii cu caracter general0
a, )etoda de evaluare folosit0 bazat pe valoarea 8ust sau pe cost3
b, criteriile aplicate pentru a deli)ita investi"iile i)obiliare de propriet"ile i)obiliare utilizate de
posesor3
c, )etodele $i bazele folosite la deter)inarea valorii 8uste precu) $i o declara"ie prin care se
afir) c calculul valorii 8uste s?a bazat pe pre"urile de pia" sau pe al"i factori3
d, subiectul care a stabilit valoarea 8ust0 un evaluator independent sau alt persoan care de"ine
e&perien" n acest do)eniu3
e, transferurile din7n co)ponen"a stocurilor $i propriet"ii i)obiliare utilizate de posesor3
f, indicatorii inclu$i n situa"ia de profit $i pierdere0
? veniturile din leasingul investi"iilor i)obiliare3
* costurile directe de e&ploatare rezultate din investi"iile i)obiliare.
', Infor)a"ii privind investi"iile i)obiliare evaluate confor) )etodei bazate pe valoarea 8ust0
a, sporurile din ac9izi"ii, )odernizare sau co)binri de ntreprinderi3
b, diferen"ele de valoare provenite din a8ustrile valorii 8uste3
c, transferurile din7n co)ponen"a stocurilor $i propriet"ii i)obiliare utilizate de posesor3 $i
d, alte )odificri.
-, Infor)a"ii privind investi"iile i)obiliare evaluate confor) )etodei bazate pe cost0
a, )etodele de a)ortizare utilizate3
b, durata de via" util sau cotele de a)ortizare folosite3
c, costul ini"ial, a)ortizarea acu)ulat $i pierderile acu)ulate din depreciere la nceputul $i
sfr$itul perioadei de gestiune3
d, )odificrile valorii contabile a investi"iei i)obiliare la sfr$itul perioadei de raportare financiar
rezultate din0
* sporurile din ac9izi"ii, )odernizare sau co)binri de ntreprinderi3
* a)ortizarea calculat $i pierderile din depreciere recunoscute $i reluate n perioada de gestiune3
* transferurile ctre $i de la stocuri $i propriet"i utilizate de posesor.
Prevederi tr!n(itorii
/%. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
/<. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
%-
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
CONTRACTE DE LEASIND
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE $i IA 1% !Contracte de leasing#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare a opera"iunilor de
leasing $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare ale locatarilor $i locatorilor.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic la contabilizarea tuturor contractelor de leasing, cu e&cep"ia0
1, contractelor de leasing privind e&plorarea $i7sau e&ploatarea resurselor )inerale *.C
!I)obilizri necorporale $i corporale#,3
', contracte de licen" pentru brevete, drepturi de autor $i drepturi cone&e *.C !I)obilizri
necorporale $i corporale#,.
/. Prezentul standard nu regle)enteaz )odul de evaluare a0
1, investi"iilor i)obiliare de"inute de locatari *.C !Investi"ii i)obiliare#,3
', investi"iilor i)obiliare trans)ise de ctre locatori n leasing opera"ional *.C !Investi"ii
i)obiliare#,3
-, activelor biologice pri)ite de locatari n leasing financiar $i activelor biologice trans)ise de
ctre locatori n leasing opera"ional *.C !Particularit"ile contabilit"ii n agricultura#,.
De$ini%ii
5. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
4ontract de leasing + contract potrivit cruia locatorul cedeaz locatarului, contra unei pl"i sau
serii de pl"i, dreptul de utilizare a activului pentru o perioad convenit de ti)p. 6n sensul prezentului
standard no"iunea de leasing cuprinde de ase)enea arenda, loca"iunea *nc9irierea,.
4ontract de leasing financiar + contract de leasing n care partea preponderent din riscurile $i
beneficiile aferente de"inerii activului trans)is n leasing trece de la locator la locatar.
4ontract de leasing operaional + orice contract de leasing care nu reprezint contract de leasing
financiar.
47irie contingent + o parte din pl"ile de leasing care nu se fi&eaz n contractul de leasing n
)ri)e valoric deter)inat, ci se stabile$te n baza altor indicatori *de e&e)plu, un procent din
volu)ul lor,.
6urat de funcionare economic0
1, perioada de ti)p n decursul creia activul este utilizabil de ctre unul sau )ai )ul"i utilizatori,
sau
', cantitatea unit"ilor de produse7servicii care se prevede s se ob"in din utilizarea activului de
ctre unul sau )ai )ul"i utilizatori.
6urat de funcionare util + durata esti)at *probabil, de utilizare a activului care r)ne de la
nceputul ter)enului de leasing, dar nu se li)iteaz la acest ter)en, n decursul creia entitatea a$teapt
ob"inerea beneficiilor din utilizarea activului.
8nceput al termenului de leasing + data la care se efectueaz pri)irea?predarea activelor n leasing.
Pli minime de leasing + pl"i *rate, efectuate de ctre locatar pe durata contractului de leasing,
care cuprind0 principalul *valoarea ra)bursabil a activului trans)is n leasing,, dobnda de leasing,
valoarea rezidual garantat. 6n pl"ile )ini)e de leasing nu se includ0 c9iria contingent, i)pozite, pl"i
de asigurare, c9eltuieli de repara"ie, de ntre"inere $i alte c9eltuieli aferente activului trans)is n leasing,
valoarea rezidual negarantat.
Principalul 2valoare rambursabil3 + valoarea activului trans)is n leasing care ur)eaz a fi
ra)bursat locatorului pe parcursul ter)enului de leasing $i nu include dobnda de leasing.
Valoare just + su)a cu care activul ar putea fi sc9i)bat benevol n cadrul unei tranzac"ii
desf$urate n condi"ii nor)ale ntre pr"i interesate, independente $i bine infor)ate.
%/
Valoare rezidual garantat + o parte din valoarea rezidual a activului trans)is n leasing,
recuperarea creia este garantat locatorului.
C#!'i$ic!re! contr!cte#or de #e!'in0
:. 6n func"ie de gradul de repartizare ntre locator $i locatar a riscurilor $i beneficiilor aferente
de"inerii activelor trans)ise n leasing, se deli)iteaz dou tipuri de leasing0 financiar $i opera"ional.
%. Bipul leasingului se stabile$te la nceputul ter)enului de leasing n baza condi"iilor contractuale
$i trebuie s fie identic pentru locatar $i locator. ;a clasificarea contractului de leasing este necesar a
asigura prioritatea con"inutului asupra for)ei, adic a lua n considerare )ai curnd esen"a econo)ic a
contractului, dect for)a lui 8uridic.
<. Contractul de leasing financiar prevede respectarea cel pu"in a uneia din ur)toarele condi"ii0
1, la e&pirarea ter)enului de leasing dreptul de proprietate asupra activului trans)is n leasing
trece la locatar3
Exemplul 1. Antitatea ?!@ a procurat un activ i l$a transmis %n leasing entitii ?F@ pe * ani-
4onform condiiilor contractuale la sf%ritul termenului de leasing locatorul va transfera locatarului
dreptul de proprietate asupra activului-
6n baza datelor din e&e)plu, leasingul se clasific ca financiar.
', ter)enul contractului de leasing constituie cel pu"in %5K din durata de func"ionare econo)ic a
activului trans)is n leasing3
Exemplul 2. Antitatea ?!@ a procurat un activ i l$a transmis %n leasing entitii ?F@ pe * ani-
4onform contractului de leasing locatarul va returna activul locatorului la sf%ritul termenului de
leasing- ;ocatorul estimeaz durata de funcionare economic a activului la + ani-
6n baza datelor din e&e)plu, leasingul se clasific ca financiar, ntruct ter)enul contractului de
leasing constituie <>K G*/ ani 0 5 ani, & 1>>H din durata de func"ionare econo)ic a activului trans)is n
leasing.
-, su)a pl"ilor )ini)e de leasing constituie cel pu"in =>K din valoarea 8ust a activului trans)is
n leasing.
Exemplul 3. Antitatea ?!@ a procurat la %nceputul anului ,(59 un activ la valoarea just de
'(( ((( lei i l$a transmis %n leasing entitii ?F@ pe * ani- 4onform contractului de leasing locatarul
este obligat s#
ac7ite la %nceputul termenului de leasing un avans %n sum de .( ((( lei)
efectueze la sf%ritul fiecrui din primii . ani pli egale cu ,+, ''( lei i la sf%ritul anului
,(59=. : plat de ,+, '/( lei pentru ac7itarea valorii rambursabile a activului i dob%nzii de leasing
la o rat anual de 5+C)
returneze locatorului la sf%ritul termenului de leasing activul la o valoare estimativ de '* (((
lei-
;ocatorul estimeaz durata de funcionare economic a activului la 0 ani-
6n baza datelor din e&e)plu, leasingul se clasific ca financiar, ntruct su)a pl"ilor )ini)e de
leasing constituie 1 1'5 5-> lei *-> >>> lei A '5' <<> lei & - ori A '5' <=> lei A </ >>> lei, ceea ce
dep$e$te valoarea 8ust a activului.
=. 6n cazul n care contractul de leasing nu con"ine nici o condi"ie indicat n pct. < din prezentul
standard, contractul de leasing se consider opera"ional.
1>. Contractul de arend a terenului agricol se consider opera"ional.
11. Dac locatorul $i locatarul au convenit s )odifice condi"iile contractului de leasing n a$a
)od ca s se sc9i)be clasificarea efectuat anterior, atunci contractul revizuit este considerat n scopuri
contabile un contract nou. 4odificrile esti)rilor contabile *de e&e)plu, privind durata de func"ionare
econo)ic, valoarea rezidual a activului trans)is n leasing, sau )odificrile de circu)stan"e *de
e&e)plu, nendeplinirea obliga"iilor de ctre locatar, nu condi"ioneaz revizuirea clasificrii leasingului
n scopuri contabile.
Cont!bi#it!te! #e!'in0u#ui #! #oc!t!r
/ea%ing financiar
1'. Activul pri)it n leasing financiar se evalueaz la cost de intrare care include0
1, principalul *valoarea ra)bursabil a activului,3
%5
', valoarea rezidual garantat3
-, costurile direct atribuibile pri)irii activului n leasing *de e&e)plu, costurile legate de
nc9eierea contractului de leasing, de transport, de asigurare n dru), de pregtire a activului pentru
utilizarea prestabilit,, care confor) condi"iilor contractului se suport de ctre locatar.
1-. Caloarea ra)bursabil a activului $i valoarea lui rezidual se indic n graficul pl"ilor de
leasing ntoc)it confor) condi"iilor contractuale. Pri)irea activului n leasing financiar se reflect la
cost de intrare ca )a8orare conco)itent a i)obilizrilor corporale $i a datoriilor pe ter)en lung $i scurt.
Exemplul 4. 8n conformitate cu condiiile exemplului .1 plile de leasing se repartizeaz %n
principalul i dob%nda %n felul urmtor#
>abelul 5
raficul plilor de leasing
2%n lei3
6ata
Pli de leasing
Soldul valorii
activului >otal
inclusiv
dob%nda de leasing principalul
5 , . * +
(5-(5-,(59 '(( (((
(5-(5-,(59 .( ((( .( ((( &&( (((
.5-5,-,(59 ,+, ''( 55+ +(( 5.& .'( 0., 0,(
.5-5,-,(59 =5 ,+, ''( /* '/. 5+& /'& *&* 0..
.5-5,-,(59 =, ,+, ''( &5 5/+ 5'5 0'+ ,/, /*'
.5-5,-,(59 =. ,+, '/( *. /*, ,(' /*' '* (((K
>otal 5 (*5 +.( .,+ +.( &50 (((
*Valoarea rezidual garantat se va rambursa locatorului prin returnarea activului la expirarea
termenului de leasing
6n baza datelor din e&e)plul - $i tabelul 1, la nceputul ter)enului de leasing locatarul
nregistreaz0
avansul acordat n su) de -> >>> lei E ca )a8orare a crean"elor curente $i di)inuare a
nu)erarului3
costul de intrare a activului pri)it n leasing n su) de <>> >>> lei E ca )a8orare a
i)obilizrilor corporale conco)itent cu )a8orare a cotei?pr"i curente a datoriilor pe ter)en lung n
su) de 1:% -<> lei *-> >>> lei A 1-% -<> lei, $i )a8orare a datoriilor pe ter)en lung n su) de
:-' :'> lei *15% =<% lei A 1<1 :<5 lei A '>< =/< lei A </ >>> lei,.
1/. Pri)a de asigurare aferent activului pri)it n leasing *cu e&cep"ia costului asigurrii n
dru),, care confor) condi"iilor contractului se suport de ctre locatar, se atribuie la costuri7c9eltuieli
curente n func"ie de destina"ia $i locul de utilizare a obiectului respectiv. 6n cazul n care costurile de
asigurare dep$esc pragul de se)nifica"ie prestabilit $i se refer la dou sau )ai )ulte perioade de
gestiune, ele pot fi contabilizate ca c9eltuieli anticipate cu decontarea ulterioar la costuri $i7sau
c9eltuieli curente n )odul prevzut de politicile contabile ale locatarului.
Exemplul 5. " entitatea a primit %n anul ,(59 %n leasing financiar un utilaj te7nologic i a
suportat urmtoarele costuri#
aferente serviciilor de transportare a utilajului1 prestate de o entitate ter %n sum de 0 (((
lei)
prima de asigurare anual %n sum de .( ((( lei pltit %n luna noiembrie a perioadei de
gestiune-
4osturile menionate nu depesc pragul de semnificaie stabilit de entitate %n politicile contabile-
6n baza datelor din e&e)plu, locatarul n anul '>1D contabilizeaz0
costurile de transport n su) de : >>> lei + ca )a8orare conco)itent a i)obilizrilor
corporale $i datoriilor curente3
pri)a de asigurare n su) de -> >>> lei + ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor
curente.
%:
15. ;a pri)irea activului n leasing financiar locatarul deter)in pl"ile )ini)e de leasing $i
stabile$te0
1, durata de func"ionare util a activului, care nu poate dep$i ter)enul contractului de leasing3
', )etoda de calculare a a)ortizrii activului.
1:. Pl"ile de leasing financiar care se efectueaz de locatar n decursul ter)enului de leasing
includ0
1, pr"ile principalului *reducerea valorii ra)bursabile a activului pri)it n leasing,3 $i
', dobnzile de leasing.
1%. Pl"ile aferente valorii ra)bursabile a activului pri)it n leasing se contabilizeaz pe )sura
survenirii ter)enelor de plat ca di)inuare a cotei?pr"i curente a datoriilor pe ter)en lung $i )a8orare a
datoriilor curente.
1<. Dobnda de leasing se calculeaz n decursul ter)enului de leasing pe )sura survenirii
ter)enelor de plat prin )etod prevzut n contractul de leasing $i se nregistreaz ca c9eltuieli
curente sau se capitalizeaz confor) .C !Costurile ndatorrii#.
1=. ;ocatarul nregistreaz c9iria contingent n baza contabilit"ii de anga8a)ente ca c9eltuieli
curente ale perioadei, n care acestea au fost suportate.
Exemplul 6. 8n conformitate cu condiiile contractuale1 locatarul care a primit %n leasing
financiar o %ncpere cu destinaie comercial1 este obligat s efectueze la sf%ritul fiecrei luni pe l%ng
ratele de leasing i ac7itarea c7iriei contingente %n mrime de .C din veniturile din v%nzri lunare- 8n
prima lun a termenului de leasing locatarul nu a constatat venituri din v%nzri1 iar %n a doua lun
v%nzrile au constituit +& '(( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, locatarul nregistreaz la sfr$itul celei de?a doua luni c9eltuieli
aferente c9iriei contingente n su) de 1 %-/ lei *5% <>> lei & >,>-, E ca )a8orare conco)itent a
c9eltuielilor $i datoriilor curente.
'>. Durata de func"ionare util a activului se stabile$te de locatar la nceputul ter)enului de
leasing. Dac confor) condi"iilor contractuale nu se prevede c la e&pirarea ter)enului de leasing
dreptul de proprietate asupra activului trece la locatar, durata de func"ionare util a activului va fi egal
cu cel )ai )ic ter)en dintre ter)enul contractului de leasing $i durata de func"ionare util stabilit
pentru activele si)ilare proprii.
'1. A)ortizarea activului pri)it n leasing se calculeaz de ctre locatar n fiecare perioad de
gestiune confor) .C !I)obilizri necorporale $i corporale# prin )etoda acceptat n politicile
contabile pentru activele proprii si)ilare. A)ortizarea calculat se nregistreaz n fiecare perioad de
gestiune ca costuri7c9eltuieli curente n func"ie de destina"ia $i locul de utilizare a activului pri)it n
leasing.
Exemplul 7. 8n baza datelor din exemplul . i * s presupunem c locatarul utilizeaz activul
primit %n leasing %n scopuri administrative i conform politicilor contabile calculeaz amortizarea
activelor proprii similare prin metoda liniar-
6n acest caz locatarul va calcula a)ortizarea activului pri)it n leasing financiar n su)a total de
%1: >>> lei *<>> >>> lei + </ >>> lei, n decursul ter)enului de leasing */ ani,. A)ortizarea lunar n
)ri)e de 1/ =1% lei *%1: >>> lei 0 / ani 0 1' luni, se va nregistra ca )a8orare conco)itent a
c9eltuielilor curente $i a)ortizrii i)obilizrilor corporale.
''. Deprecierea activelor pri)ite n leasing se contabilizeaz n acela$i )od ca $i pentru activele
si)ilare proprii confor) .C !Deprecierea activelor#.
'-. Costurile pentru ntre"inerea $i repara"ia activelor pri)ite n leasing, care confor) condi"iilor
contractului se suport de ctre locatar, se nregistreaz ca costuri7c9eltuieli curente n func"ie de
destina"ia $i locul de utilizare a activelor respective. Costurile ulterioare se capitalizeaz n acela$i )od
ca $i pentru activele proprii si)ilare n confor)itate cu .C !I)obilizri necorporale $i corporale#.
'/. Activul restituit de ctre locatar locatorului la e&pirarea contractului de leasing sau rezilierea
acestuia nainte de ter)en se contabilizeaz ca di)inuare conco)itent a datoriilor $i i)obilizrilor
corporale.
Exemplul !. " entitate a primit la %nceputul anului ,(59 %n leasing financiar o %ncpere
comercial1 pe * ani1 valoarea rambursabil fiind 0(( ((( lei1 ac7itat anual %n pri egale- Valoarea
rezidual estimativ a activului ce urmeaz a fi returnat locatorului la sf%ritul termenului de leasing
este ,( ((( lei- 4onform politicilor contabile locatarul calculeaz amortizarea activelor proprii
%%
similare prin metoda liniar- !ctivul primit %n leasing a fost restituit locatorului la sf%ritul anului
,(59=, 2cu un an %nainte de termen3-
6n baza datelor din e&e)plu, locatarul n anul '>1DA' la restituirea activului contabilizeaz0
+ su)a a)ortizrii acu)ulate de /5> >>> lei *:>> >>> lei 0 / ani & - ani, E ca di)inuare
conco)itent a a)ortizrii $i i)obilizrilor corporale3
+ cota neac9itat a principalului n su) de 1%> >>> lei *:>> >>> lei A '> >>> lei + /5> >>> lei, E
ca )ic$orare conco)itent a datoriilor $i i)obilizrilor corporale.
'5. E&e)plul privind )odul de contabilizare a leasingului financiar este prezentat n ane&a 1.
/ea%ing operaional
':. Activele pri)ite n leasing opera"ional se reflect de ctre locatar n conturile e&trabilan"iere
la valoarea convenit de pr"i n contractul de leasing.
'%. Costurile direct atribuibile intrrii *restituirii, activului pri)it n leasing $i costurile de
ntre"inere, care confor) condi"iilor contractului se suport de ctre locatar, se nregistreaz ca
costuri7c9eltuieli curente n func"ie de destina"ia $i locul de utilizare a activului respectiv. 6n cazul n
care aceste costuri dep$esc pragul de se)nifica"ie prestabilit $i se refer la dou sau )ai )ulte perioade
de gestiune, ele pot fi contabilizate ca c9eltuieli anticipate cu decontarea n li)ita ter)enului de leasing
la costuri $i7sau c9eltuieli curente n )odul prevzut de politicile contabile ale locatarului.
'<. Pl"ile de leasing stabilite n contractul de leasing se atribuie la costuri $i7sau c9eltuieli curente
n func"ie de destina"ia $i locul de utilizare a activului pri)it n leasing confor) contabilit"ii de
anga8a)ente pe o baz siste)atic care reflect ob"inerea beneficiilor din utilizarea activului pe durata
ter)enului de leasing.
Exemplul ". " entitate a primit %n leasing operaional un ec7ipament te7nologic destinat
fabricrii produselor pe o perioad de 5' luni- 4onform contractului %nc7eiat locatarul ac7it la
%nceputul fiecrui trimestru o plat %n avans %n sum de +* ((( lei pentru folosirea ec7ipamentului %n
urmtoarele . luni- 4onform politicilor contabile ale locatarului1 plile pentru ec7ipamentul
te7nologic primit %n leasing operaional efectuate %n mrimea stabilit %n contract se repartizeaz pe
perioade %n pri egale-
6n baza datelor din e&e)plu, locatarul nregistreaz pl"ile efectuate la nceputul fiecrui tri)estru
Qa )a8orare a avansurilor acordate $i di)inuare a nu)erarului. ;a sfr$itul fiecrei luni locatarul
contabilizeaz )a8orarea costurilor de produc"ie n )ri)e de 1< >>> lei *5/ >>> lei 0 - luni, $i
)a8orarea datoriilor curente. Ulterior locatarul efectueaz co)pensarea reciproc a avansurilor acordate
$i a datoriilor curente.
'=. Costurile aferente repara"iei activului pri)it n leasing, care confor) condi"iilor contractului
se suport de ctre locatar, se nregistreaz potrivit politicilor contabile ale acestuia0
1, ca c9eltuieli curente sau anticipate E dac repara"ia se efectueaz n antrepriz sau n regie
proprie la locul utilizrii activului3
', ca costuri ale activit"ii au&iliare E dac repara"ia se efectueaz n regie proprie de
subdiviziunea de repara"ie a locatarului.
->. Activele utilizabile *de e&e)plu, piesele de sc9i)b $i alte )ateriale, ob"inute n ur)a
repara"iei activului pri)it n leasing $i care nu ur)eaz a fi restituite locatorului, se evalueaz la
valoarea realizabil net $i se nregistreaz ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a c9eltuielilor anticipate
*costurilor activit"ilor au&iliare, sau )a8orare a veniturilor curente.
-1. Costurile de repara"ie suportate de locatar, care potrivit .C !I)obilizri necorporale $i
corporale# nu se capitalizeaz, se contabilizeaz ca costuri7c9eltuieli curente n func"ie de destina"ia $i
locul de utilizare a activului pri)it n leasing $i di)inuare a c9eltuielilor anticipate *costurilor
activit"ilor au&iliare,.
-'. Costurile de repara"ie suportate de locatar, care potrivit .C !I)obilizri necorporale $i
corporale# se capitalizeaz, se nregistreaz ca un obiect de eviden" distinct al i)obilizrilor corporale
$i, totodat ca di)inuare a c9eltuielilor anticipate *costurilor activit"ilor au&iliare,. A)ortizarea acestui
obiect se calculeaz pe perioada cea )ai )ic dintre ter)enul contractului de leasing $i durata de
func"ionare util a activului pri)it n leasing $i se nregistreaz ca )a8orare conco)itent a
costurilor7c9eltuielilor curente $i a)ortizrii i)obilizrilor corporale.
%<
--. Efectuarea de ctre locatar a repara"iei activului pri)it n leasing pe sea)a di)inurii pl"ilor
de leasing se contabilizeaz ca prestare de servicii *e&ecutare de lucrri,. 6n acest caz costul efectiv al
lucrrilor de repara"ie acceptate de ctre locator se deconteaz la c9eltuieli curente conco)itent cu
di)inuarea c9eltuielilor anticipate *costurilor activit"ilor au&iliare,. Caloarea de vnzare a lucrrilor de
repara"ie predate locatorului se reflect ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente.
Ulterior se efectueaz trecerea n cont *co)pensarea reciproc, a crean"elor $i datoriilor curente.
Exemplul 1#. " entitate a primit %n anul ,(59 %n leasing operaional pe . ani o cldire cu
destinaie administrativ- Peste un an locatarul a efectuat %n regie proprie lucrri de reparaie a
cldirii %n scopul meninerii obiectului %n stare funcional- 4ostul efectiv al reparaiei a constituit
.0( ((( lei- 4onform contractului %nc7eiat locatorul accept ca costul reparaiei %n mrime de p%n la
,*( ((( lei s fie compensat din contul plilor de leasing care se efectueaz la sf%ritul fiecrei luni %n
sum de 0( ((( lei- Bespectiv1 costul reparaiei1 ce depete limita stabilit %n contract1 urmeaz s fie
suportat de ctre locatar- Potrivit politicilor contabile ale acestuia1 costurile aferente reparaiei curente
a activelor primite %n leasing se %nregistreaz ca c7eltuieli anticipate i se atribuie uniform la c7eltuieli
curente %n termen de un an-
6n baza datelor din e&e)plu, locatarul n anul '>1DA1 contabilizeaz costurile efective aferente
lucrrilor de repara"ie a activelor pri)ite n leasing n su) total de -:> >>> lei E ca )a8orare a
c9eltuielilor anticipate conco)itent cu )a8orarea datoriilor curente, a)ortizrii i)obilizrilor corporale
$i di)inuarea activelor utilizate.
;a acceptarea serviciilor de repara"ie de ctre locator, locatarul contabilizeaz0
costul repara"iei n su) de '/> >>> lei E ca )a8orare a costurilor vnzrilor $i di)inuare a
c9eltuielilor anticipate3
venit din prestarea serviciilor de repara"ie n su) de '/> >>> lei E ca )a8orare conco)itent a
crean"elor curente $i veniturilor din vnzri.
;a sfr$itul fiecrei din cele / luni ulterioare, locatarul nregistreaz co)pensarea reciproc n
su) de :> >>> lei E ca di)inuare conco)itent a datoriilor $i crean"elor curente.
Costurile repara"iei n )ri)e de 1'> >>> lei *-:> >>> lei + '/> >>> lei,, suportate de locatar, vor
fi nregistrate lunar n decursul anului n su) de 1> >>> lei *1'> >>> lei 0 1' luni, E ca )a8orare a
c9eltuielilor curente $i di)inuare a c9eltuielilor anticipate.
-/. E&e)plul privind )odul de contabilizare a leasingului opera"ional este prezentat n ane&a '.
Cont!bi#it!te! #e!'in0u#ui #! #oc!tor
/ea%ing financiar
-5. ;ocatorul nregistreaz trans)iterea activului n leasing financiar ca ie$ire a obiectului
corespunztor. 6n acest scop la nceputul ter)enului de leasing se contabilizeaz0
1, decontarea a)ortizrii $i pierderilor din depreciere acu)ulate pn la trans)iterea activului n
leasing financiar *dac acestea e&ist,3
', )a8orarea conco)itent a crean"elor $i veniturilor anticipate la su)a valorii ra)bursabile $i
reziduale garantate a activului trans)is n leasing financiar3
-, )a8orarea c9eltuielilor anticipate $i di)inuarea valorii contabile a activului trans)is n leasing
financiar.
Exemplul 11. " entitate a transmis %n anul ,(59 %n leasing financiar o cldire cu valoarea
contabil de &+( ((( lei1 amortizarea acumulat fiind ,,+ ((( lei- 4onform contractului valoarea
rambursabil a cldirii alctuiete &/( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, locatorul la nceputul ter)enului de leasing contabilizeaz0
di)inuarea conco)itent a a)ortizrii $i i)obilizrilor corporale n su) de ''5 >>> lei3
)a8orarea conco)itent a crean"elor $i a veniturilor anticipate n su) de %=> >>> lei3
)a8orare a c9eltuielilor anticipate $i di)inuarea valorii i)obilizrilor corporale n su) de %5>
>>> lei.
-:. 6n bilan"ul locatorului crean"ele, veniturile $i c9eltuielile anticipate aferente opera"iunilor de
leasing financiar se divizeaz n cele pe ter)en lung $i curente.
-%. Costurile directe ini"iale, aferente negocierii $i nc9eierii contractului de leasing financiar *de
e&e)plu, co)isioane pentru cutarea locatarului, servicii de evaluare, 8uridice, care confor) condi"iilor
contractului se suport de ctre locator, se constat ca c9eltuieli curente. 6n cazul n care aceste costuri
%=
dep$esc pragul de se)nifica"ie prestabilit $i se refer la dou sau )ai )ulte perioade de gestiune, ele
pot fi contabilizate ca c9eltuieli anticipate cu decontarea n li)ita ter)enului contractului de leasing la
costuri $i7sau c9eltuieli curente n )odul prevzut de politicile contabile ale locatorului.
-<. Crean"ele pe ter)en lung nregistrate la trans)iterea activului n leasing financiar, pe
parcursul ter)enului de leasing se di)inueaz treptat, conco)itent cu )a8orarea cotei?pr"i curente a
crean"elor pe ter)en lung. Pe )sura survenirii ter)enelor de plat, locatorul nregistreaz )a8orarea
crean"elor curente $i di)inuare a cotei?pr"i curente a crean"elor pe ter)en lung.
-=. Ceniturile $i c9eltuielile anticipate nregistrate la trans)iterea activului n leasing financiar, pe
parcursul ter)enului de leasing se trec la venituri $i, respectiv, c9eltuieli curente treptat *pe pr"i, pe
)sura survenirii ter)enelor de ac9itare stabilite prin contractul de leasing.
Exemplul 12. Gtiliz%nd datele din exemplul 55 s presupunem c cldirea este transmis %n
leasing financiar pe * ani1 plile de leasing aferente principalului fiind ac7itate la finele fiecrui
semestru %n pri egale-
6n baza datelor din e&e)plu, locatorul contabilizeaz0
anual#
)a8orarea cotei?pr"i curente a crean"elor pe ter)en lung $i di)inuarea crean"elor pe ter)en
lung n su) de 1=% 5>> lei *%=> >>> lei 0 / ani,.
semestrial#
)a8orarea crean"elor curente $i di)inuarea cotei?pr"i curente a crean"elor pe ter)en lung n
su) de =< %5> lei *1=% 5>> lei 0 ' se)estre,3
di)inuarea veniturilor anticipate $i )a8orarea veniturilor curente n su) de =< %5> lei *%=>
>>> lei 0 / ani 0 ' se)estre,3
)a8orarea c9eltuielilor curente $i di)inuarea c9eltuielilor anticipate n su) de =- %5> lei *%5>
>>> lei 0 / ani 0 ' se)estre,.
/>. Dobnda de leasing se calculeaz pe )sura survenirii ter)enelor de ac9itare stabilite prin
contractul de leasing financiar $i se nregistreaz ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor
curente.
Exemplul 13. 8n conformitate cu condiiile contractuale1 suma dob%nzii pe durata contractului de
leasing financiar este de 5.+ ((( lei- 6ob%nda se ac7it trimestrial1 prima rat aferent dob%nzii fiind
de 5' ,+( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, locatorul, la e&pirarea pri)elor trei luni din ter)enul de leasing,
contabilizeaz calcularea dobnzii de leasing n su) de 1< '5> lei E ca )a8orare conco)itent a
crean"elor $i veniturilor curente.
/1. Activul pri)it *returnat, de la locatar la e&pirarea ter)enului de leasing financiar se evalueaz
la valoarea rezidual garantat $i7sau negarantat $i se nregistreaz ca )a8orare a i)obilizrilor
corporale $i di)inuare a c9eltuielilor anticipate.
Exemplul 14. " entitate$locator1 la expirarea termenului de leasing financiar1 %n conformitate cu
condiiile contractuale1 primete activul de la locatar- Valoarea rezidual estimativ acceptat de pri
la %nc7eierea contractului de leasing este de '* ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, locatorul nregistreaz intrarea acestui obiect ca )a8orare a
i)obilizrilor corporale $i di)inuare a c9eltuielilor anticipate n su) de </ >>> lei.
/'. Activul pri)it *returnat, de la locatar la rezilierea contractului de leasing financiar nainte de
ter)en se evalueaz la su)a c9eltuielilor anticipate aferente activului, care nu au fost trecute la
c9eltuieli curente. ;a restituirea activului nainte de e&pirare a ter)enului de leasing, n contabilitatea
locatorului se nregistreaz0
1) intrarea activului ca )a8orare a i)obilizrilor corporale $i di)inuare a c9eltuielilor
anticipate3
', di)inuarea conco)itent a veniturilor anticipate $i crean"elor pe ter)en lung sau curente.
Exemplul 15. Antitatea ?!@ a transmis la %nceputul anului ,(59 un utilaj de producie1 cu
valoarea contabil de ,&( ((( lei1 %n leasing financiar entitii ?F@ pe . ani- Valoarea rambursabil a
activului 2principalul3 constituie .(( ((( lei i se ac7it anual %n pri egale- ;ocatarul se oblig la
sf%ritul termenului de leasing s returneze locatorului activul la valoarea rezidual estimativ de .(
((( lei- !ctivul transmis %n leasing a fost returnat de locatar la sf%ritul anului ,(59=5 2cu un an
%nainte de termen3-
<>
6n baza datelor din e&e)plu, locatorul la sfr$itul anului '>1DA1 contabilizeaz0
intrarea activului n su) de 11> >>> lei G*'%> >>> lei + -> >>> lei, 0 - ani A -> >>> leiH E ca
)a8orare a i)obilizrilor corporale $i di)inuare a c9eltuielilor anticipate3
di)inuarea conco)itent n su) de 1-> >>> lei *->> >>> lei 0 - ani A -> >>> lei, a veniturilor
anticipate $i crean"elor.
/ea%ing operaional
/-. Activele trans)ise n leasing opera"ional se reflect n bilan"ul locatorului.
//. Costurile directe ini"iale, aferente ne)i8locit negocierii $i nc9eierii contractului de leasing
opera"ional *de e&e)plu, co)isioane pentru cutarea locatarului, servicii de evaluare, 8uridice, care
confor) condi"iilor contractului se suport de ctre locator, se constat ca c9eltuieli curente. 6n cazul n
care aceste costuri dep$esc pragul de se)nifica"ie prestabilit $i se refer la dou sau )ai )ulte perioade
de gestiune, ele pot fi contabilizate ca c9eltuieli anticipate cu decontarea ulterioar n li)ita ter)enului
de leasing la costuri $i7sau c9eltuieli curente n )odul prevzut de politicile contabile ale locatorului.
/5. Pl"ile de leasing opera"ional pri)ite sau de pri)it confor) condi"iilor contractuale se
recunosc ca venituri curente pe durata ter)enului de leasing confor) contabilit"ii de anga8a)ente pe o
baz siste)atic prevzut n politicile contabile ale locatorului.
Exemplul 16. " entitate a transmis %n leasing operaional un ec7ipament te7nologic pe o
perioad de 5' luni- Potrivit contractului %nc7eiat locatorul primete la %nceputul fiecrui trimestru o
plat %n avans %n sum de +* ((( lei pentru folosirea de ctre locatar al ec7ipamentului %n urmtoarele
. luni- 4onform politicilor contabile ale locatorului1 veniturile din transmiterea activelor %n leasing
operaional se recunosc %n pri egale pe durata termenului de leasing-
6n baza datelor din e&e)plu, locatorul contabilizeaz0
la %nceputul fiecrui trimestru#
avansurile ncasate n su) de 5/ >>> lei E ca )a8orare conco)itent a nu)erarului $i a
datoriilor curente3
lunar#
venitule din leasing opera"ional recunoscute n su) de 1< >>> lei *5/ >>> lei 0 - luni, E ca
)a8orare a crean"elor $i veniturilor curente3
di)inuarea conco)itent n su) de 1< >>> lei a datoriilor $i a crean"elor curente.
/:. A)ortizarea activelor trans)ise n leasing opera"ional se calculeaz de locator n confor)itate
cu cerin"ele .C !I)obilizri necorporale $i corporale# prin )etoda acceptat n politicile contabile.
A)ortizarea calculat se nregistreaz ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i a a)ortizrii
i)obilizrilor corporale.
/%. Deprecierea activelor trans)ise n leasing opera"ional se contabilizeaz confor) .C
!Deprecierea activelor#.
/<. Costurile ulterioare aferente repara"iei $i restabilirii activelor trans)ise n leasing opera"ional
suportate de ctre locator, se nregistreaz ca c9eltuieli curente sau se capitalizeaz n )odul prevzut de
.C !I)obilizri necorporale $i corporale#.
/=. Costurile aferente repara"iei activelor trans)ise n leasing opera"ional efectuate de ctre
locatar din contul pl"ilor de leasing, se nregistreaz la locator ca pri)irea serviciilor de repara"ie. 6n
acest caz valoarea serviciilor pri)ite se reflect ca )a8orare a c9eltuielilor curente sau i)obilizrilor
corporale *n cazul capitalizrii, $i conco)itent cu )a8orarea datoriilor curente. Ulterior se efectueaz
co)pensarea reciproc a datoriilor $i crean"elor curente.
Exemplul 17. " entitate a transmis %n leasing operaional pe . ani o cldire cu destinaie
administrativ- Peste un an locatarul a efectuat %n regie proprie lucrri de reparaie a cldirii %n scopul
meninerii acesteia %n stare funcional- 4ostul efectiv al reparaiei a constituit .0( ((( lei- 4onform
contractului %nc7eiat locatorul a acceptat ca costul reparaiei %n mrime de p%n la ,*( ((( s fie
compensate din contul plilor de leasing care se efectueaz la sf%ritul fiecrei luni %n sum de 0( (((
lei- Bespectiv1 costul reparaiei1 ce depete limita stabilit %n contract1 este suportat de ctre locatar-
6n baza datelor din e&e)plu, locatorul contabilizeaz valoarea serviciilor de repara"ie acceptate n
)ri)e de '/> >>> lei E ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente.
;a sfr$itul fiecrei din cele / luni ulterioare locatorul nregistreaz co)pensarea reciproc n su)
de :> >>> lei a datoriilor $i crean"elor curente.
<1
5>. Costurile aferente returnrii activelor trans)ise n leasing suportate de ctre locator, se
nregistreaz ca c9eltuieli curente $i7sau anticipate, n func"ie de pragul de se)nifica"ie prestabilit n
politicile contabile.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
51. 6n situa"iile financiare ale locatarului se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii aferente0
1, leasingului financiar0
a, valoarea contabil a activelor pri)ite n leasing la finele perioadei de gestiune3
b, )ri)ea datoriilor de leasing curente $i pe ter)en lung la finele perioadei de gestiune3
c, su)a dobnzilor de leasing, constatate ca c9eltuieli curente $i7sau capitalizate n perioad de
gestiune3
d, su)a c9iriilor contingente recunoscute ca c9eltuieli curente3
e, su)a a)ortizrii calculate $i su)a deprecierii activelor pri)ite n leasing recunoscute n
perioad de gestiune3
f, descrierea general a contractelor se)nificative de leasing inclusiv celor reziliate nainte de
ter)en3
g, valoarea rezidual garantat locatorilor n confor)itate cu contractele de leasing care sunt n
vigoare la finele perioadei de gestiune.
', leasingului opera"ional0
a, su)a pl"ilor de leasing constatate ca c9eltuieli curente cu separarea pl"ilor )ini)e de leasing,
c9iriilor contingente $i pl"ilor de subnc9iriere3
b, su)a costurilor de repara"ie a activelor pri)ite n leasing cu separarea costurilor suportate din
cont propriu $i co)pensate din pl"ile de leasing3
c, c9eltuieli de returnare a activelor pri)ite n leasing suportate din cont propriu3
d, descrierea general a contractelor se)nificative de leasing.
5'. 6n situa"iile financiare ale locatorului se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii aferente0
1, leasingului financiar0
a, su)a crean"elor de leasing la finele perioadei de gestiune3
b, veniturile $i c9eltuielile anticipate de leasing la finele perioadei de gestiune3
c, su)a veniturilor $i su)a c9eltuielilor anticipate de leasing decontate la venituri $i respectiv,
c9eltuieli curente a perioadei de gestiune3
d, su)a dobnzilor de leasing, constatate ca venituri curente3
e, su)a c9iriilor contingente recunoscute ca venituri curente3
f, descrierea general a contractelor se)nificative de leasing.
', leasingului opera"ional0
a, su)a pl"ilor de leasing $i c9iriilor contingente constatate ca venituri curente3
b, su)a costurilor de repara"ie a activelor trans)ise n leasing cu separarea costurilor suportate
din cont propriu $i co)pensate din pl"ile de leasing3
c, c9eltuieli de returnare a activelor trans)ise n leasing suportate din cont propriu3
d, descrierea general a contractelor se)nificative de leasing.
Prevederi tr!n(itorii
5-. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
D!t! intr)rii /n vi0o!re ! 't!nd!rdu#ui
5/. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
<'
Ane&a 1
E>e"#u de cont!bi#i(!re ! #e!'in0u#ui $in!nci!r
&ate iniiale. ;a %nceputul anului ,(59 entitatea ?!@ a transmis %n leasing financiar entitii
?F@ un autoturism pe un termen de . ani- 4onform contractului1 dup expirarea termenului de leasing1
la .5-5,-,(59=,1 autoturismul trece %n proprietatea locatarului- Principalul 2valoarea rambursabil3 a
autoturismului constituie ,/& ((( lei-
;a %nceputul termenului de leasing locatarul ac7it un avans de +& ((( lei din suma principalului1
iar diferena o ac7it la finele fiecrui an de gestiune %n pri egale- Bata anual a dob%nzii de leasing
constituie 5,C1 iar dob%nda se ac7it anual la finele perioadei de gestiune-
!mortizarea autoturismului se calculeaz conform metodei liniare1 norma amortizrii anuale
fiind 5,1+C- !utoturismul va fi folosit de ctre secia v%nzri-
;a primirea autoturismului %n leasing locatarul a suportat urmtoarele c7eltuieli#
53 servicii notariale %n sum de 0(( lei)
,3 prima de asigurare 4!S4" pentru anul ,(59 5. ,(( lei)
.3 prima de asigurare obligatorie pentru anul ,(59 ',( lei)
*3 c7eltuieli legate de %nregistrarea i punerea la eviden a autoturismului 5 &,( lei-
4onform politicilor contabile ale locatarului c7eltuielile menionate sunt considerate
nesemnificative-
6n baza datelor din e&e)plu, locatorul $i locatarul contabilizeaz opera"iunile econo)ice n )odul
prezentat n tabelul 1.
T!be#u# +
6nregistrri contabile privind leasingul financiar
.r.
crt.
Con"inutul opera"iunilor u)a, lei
Coresponden"a conturilor
la locator la locatar
debit credit debit credit
1 ' - / 5 : %
1. 2eflectarea avansului
ncasat *pltit, n contul
ac9itrii valorii
ra)bursabile a
autoturis)ului trans)is
*pri)it, n leasing
5% >>> .u)erar Avansuri
pri)ite
Avansuri
acordate
.u)erar
'. 2eflectarea valorii
ra)bursabile a
autoturis)ului trans)is
*pri)it, n leasing
'=% >>> Crean"e pe
ter)en
lung
Cenituri
anticipate
pe ter)en
lung
I)obilizri
corporale
Datorii pe
ter)en lung
-. 2eflectarea valorii contabile
a autoturis)ului trans)is n
leasing
'=% >>> C9eltuieli
anticipate
pe ter)en
lung
I)obilizri
corporale
? ?
/. 2eflectarea serviciilor
notariale
:>> ? ? I)obilizri
corporale
Datorii
curente
5. 2eflectarea pri)ei de
asigurare CAC(
1- '>> ? ? C9eltuieli
curente
Datorii
curente
:. 2eflectarea pri)ei de
asigurare obligatorie
<'> ? ? C9eltuieli
curente
Datorii
curente
%. 2eflectarea c9eltuielilor
legate de nregistrarea $i
punerea la eviden" a
autoturis)ului
1 %'> ? ? I)obilizri
corporale
Datorii
curente
<. 2eflectarea cotei curente a0
a, crean"elor7datoriilor care 1-% >>> Cota?parte Crean"e pe Datorii pe Cota?parte
<-
ur)eaz a fi ncasate7
ac9itate n pri)ul an
G5% >>> lei A **'=% >>> lei ?
5% >>> lei, 0 - luni,H
b, veniturilor anticipate pe
ter)en lung
c, c9eltuielilor anticipate pe
ter)en lung
1-% >>>
1-% >>>
curent a
crean"elor
pe ter)en
lung
Cenituri
anticipate
pe ter)en
lung
C9eltuieli
anticipate
curente
ter)en
lung
Cenituri
anticipate
curente
C9eltuieli
anticipate
pe ter)en
lung
ter)en lung
?
?
curent a
datoriilor pe
ter)en lung
?
?
=. Calcularea su)ei a)ortizrii
lunare a autoturis)ului
pri)it n leasing
G*'=% >>> lei A :>> lei A
1 %'> lei, & >,1'5 0 1' luniH
- 11< ? ? C9eltuieli
curente
A)ortizarea
i)obilizrilor
corporale
1>. Calcularea pri)ei pla"i de
leasing aferente valorii
ra)bursabile a
autoturis)ului la scaden"
1-% >>> Crean"e
curente
Cota?parte
curent a
crean"elor
pe ter)en
lung
Cota?parte
curent a
datoriilor pe
ter)en lung
Datorii
curente
11. Brecerea la venituri curente
a valorii ra)bursabile a
autoturis)ului la scaden"
1-% >>> Cenituri
anticipate
curente
Cenituri
curente
? ?
1'. Decontarea la c9eltuieli
curente a cotei valorii
contabile a autoturis)ului
aferente pri)ului an
1-% >>> C9eltuieli
curente
C9eltuieli
anticipate
curente
? ?
1-. Brecerea n cont a avansului
ncasat7ac9itat
5% >>> Avansuri
pri)ite
Crean"e
curente
Datorii
curente
Avansuri
acordate
1/. Calcularea dobnzii de
leasing, pentru pri)ul an
G*'=% >>> lei ?5% >>> lei, &
>,1'H
'< <>> Crean"e
curente
Cenituri
curente
C9eltuieli
curente
Datorii
curente
15. 6ncasarea7ac9itarea 0
a, valorii ra)bursabile
aferente pri)ului an
*1-% >>> lei + 5% >>> lei,
b, dobnzii de leasing
aferente pri)ului an
<> >>>
'< <>>
.u)erar
.u)erar
Crean"e
curente
Crean"e
curente
Datorii
curente
Datorii
curente
.u)erar
.u)erar
1:. 6nregistrarea cotei curente a0
a, crean"elor7datoriilor care
ur)eaz a fi ncasate7ac9itate
n anul doi G*'=% >>> lei
E5% >>> lei, 0 - aniH
b, veniturilor anticipate pe
ter)en lung
c, c9eltuielilor anticipate pe
ter)en lung
<> >>>
<> >>>
<> >>>
Cota?parte
curent a
crean"elor
pe ter)en
lung
Cenituri
anticipate
pe ter)en
lung
C9eltuieli
anticipate
curente
Crean"e pe
ter)en
lung
Cenituri
anticipate
curente
C9eltuieli
anticipate
pe ter)en
Datorii pe
ter)en lung
?
?
Cota?parte
curent a
datoriilor pe
ter)en lung
?
?
</
lung
1%. Calcularea celei de?a doua
pla"i de leasing aferente
valorii ra)bursabile a
autoturis)ului la scaden"
<> >>> Crean"e
curente
Cota?parte
curent a
crean"elor
pe ter)en
lung
Cota?parte
curent a
datoriilor pe
ter)en lung
Datorii
curente
1<. Brecerea la venituri curente
celei de?a doua pr"i a
valorii ra)bursabile a
autoturis)ului la scaden"
<> >>> Cenituri
anticipate
curente
Cenituri
curente
? ?
1=. Decontarea la c9eltuieli
curente a cotei valorii
contabile a autoturis)ului
aferente anului doi
<> >>> C9eltuieli
curente
C9eltuieli
anticipate
curente
? ?
'>. Calcularea dobnzii de
leasing pentru anul doi
G*'=% >>> lei ? 1-% >>> lei,
& >,1'H
1= '>> Crean"e
curente
Cenituri
curente
C9eltuieli
curente
Datorii
curente
'1. 6ncasarea7ac9itarea0
a, valorii ra)bursabile
aferente anului doi
b, dobnzii de leasing
aferente anului doi
<> >>>
1= '>>
.u)erar
.u)erar
Crean"e
curente
Crean"e
curente
Datorii
curente
Datorii
curente
.u)erar
.u)erar
''. 6nregistrarea cotei curente a0
a, crean"elor7datoriilor care
ur)eaz a fi ncasate7ac9itate
n anul trei G*'=% >>> lei ?
5% >>> lei, 0 - aniH
b, veniturilor anticipate pe
ter)en lung
c, c9eltuielilor anticipate pe
ter)en lung
<> >>>
<> >>>
<> >>>
Cota?parte
curent a
crean"elor
pe ter)en
lung
Cenituri
anticipate
pe ter)en
lung
C9eltuieli
anticipate
curente
Crean"e pe
ter)en
lung
Cenituri
anticipate
curente
C9eltuieli
anticipate
pe ter)en
lung
Datorii pe
ter)en lung
?
?
Cota?parte
curent a
datoriilor pe
ter)en lung
?
?
'-. Calcularea celei de?a treia
pla"i de leasing aferente
valorii ra)bursabile a
autoturis)ului la scaden"
<> >>> Crean"e
curente
Cota?parte
curent a
crean"elor
pe ter)en
lung
Cota?parte
curent a
datoriilor pe
ter)en lung
Datorii
curente
'/. Brecerea la venituri curente
celei de?a treia pr"i a
valorii ra)bursabile a
autoturis)ului la scaden"
<> >>> Cenituri
anticipate
curente
Cenituri
curente
? ?
'5. Decontarea la c9eltuieli
curente a cotei valorii
contabile a autoturis)ului
aferente anului trei
<> >>> C9eltuieli
curente
C9eltuieli
anticipate
curente
? ?
':. Calcularea dobnzii de
leasing, pentru anul trei
G*'=% >>> lei ? 1-% >>> lei +
<> >>> lei, & >,1'H
= :>> Crean"e
curente
Cenituri
curente
C9eltuieli
curente
Datorii
curente
<5
'%. 6ncasarea7ac9itarea0
a, valorii ra)bursabile
aferente anului trei
b, dobnzii de leasing
aferente anului trei
<> >>>
= :>>
.u)erar
.u)erar
Crean"e
curente
Crean"e
curente
Datorii
curente
Datorii
curente
.u)erar
.u)erar
<:
Ane&a '
E>e"#u de cont!bi#i(!re ! #e!'in0u#ui o"er!%ion!#
&ate iniiale. ;a %nceputul anului ,(59 entitatea ?!@ a transmis entitii ?F@ %n leasing
operaional pe un termen de * ani o cldire administrativ nou construit- Valoarea de intrare a
cldirii constituie ' ((( ((( lei1 durata estimat de utilizare este de *( ani-
4onform contractului de leasing1 suma c7iriei lunare este de .( ((( lei- 4ontractul stipuleaz c
la %nceputul termenului de leasing locatarul are dreptul s efectueze lucrri legate de transformri
necesare i de reparaie curent a cldirii1 costul crora %n limita de .(( ((( lei urmeaz a fi
compensat din contul plilor de leasing- 6up efectuarea decontrilor reciproce ce in de reparaia
cldirii1 locatarul ac7it la %nceputul fiecrui trimestru o plat %n avans %n sum de /( ((( lei pentru
folosirea cldirii %n urmtoarele . luni- Politicile contabile ale locatorului i locatarului prevd
recunoaterea uniform a c7eltuielilor de reparaie curent a cldirilor %n termen de un an-
4ostul efectiv al lucrrilor de reparaie care au fost efectuate de locatar %n regie proprie a
constituit +(( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, locatorul $i locatarul contabilizeaz opera"iunile econo)ice n )odul
prezentat n tabelul '.
Babelul '
6nregistrri contabile privind leasingul opera"ional
.r.
crt.
Con"inutul
opera"iunilor
u)a, lei
Coresponden"a conturilor
la locator la locatar
debit credit debit credit
1 ' - / 5 : %
1. 2eflectarea
trans)iterii
*pri)irii, cldirii n
leasing
< >>> >>> I)obilizri
corporale
trans)ise n
leasing
opera"ional
I)obilizri
corporale
aflate n
e&ploatare
I)obilizri
corporale
pri)ite n
leasing
opera"ional
*cont
e&trabilan"i?
er,
'. Calcularea su)ei
a)ortizrii lunare a
cldirii trans)ise n
leasing *< >>> >>>
lei 0 /> ani 0 1' luni,
1: ::% C9eltuieli
curente
A)ortizarea
i)obilizrilor
corporale
? ?
-. 2eflectarea
c9eltuielilor de
repara"ie a cldirii
pri)ite n leasing
5>> >>> ? ? C9eltuieli
anticipate
curente
4ateriale,
Datorii
curente
/. 2eflectarea pri)irii
*acordrii, serviciilor
de repara"ie a cldirii
->> >>> C9eltuieli
anticipate
curente
Datorii
curente
Crean"e
curente
Cenituri
curente
5. 2eflectarea costului
serviciilor acordate
de repara"ie a cldirii
->> >>> ? ? Costul
vnzrilor
C9eltuieli
anticipate
curente
:. 2eflectarea decontrii
lunare a c9eltuielilor
anticipate aferente
repara"iei cldirii0
a, la locator *->> >>>
lei 0 1' luni,
'5 >>> C9eltuieli
curente
C9eltuieli
anticipate
curente
<%
b, la locatar
G*5>> >>> lei +
->> >>> lei, 0 1' luniH
1: ::% C9eltuieli
curente
C9eltuieli
anticipate
curente
%. 2eflectarea calculrii
lunare a pl"ii de
leasing n decursul a
1> luni
-> >>> Crean"e
curente
Cenituri
curente
C9eltuieli
curente
Datorii
curente
<. 2eflectarea trecerii
lunare n cont a
costului serviciilor de
repara"ie a cldirii pe
sea)a pl"ilor de
leasing pentru pri)ele
1> luni *->> >>> lei 0
1> luni,
-> >>> Datorii
curente
Crean"e
curente
Datorii
curente
Crean"e
curente
=. 2eflectarea avansului
ncasat *acordat, la
nceputul fiecrui
tri)estru dup
e&pirarea a 1> luni de
leasing *-> >>> lei &
- luni,
=> >>> .u)erar Avansuri
pri)ite
Avansuri
acordate
.u)erar
1>. 2eflectarea calculrii
lunare a pl"ii de
leasing dup
e&pirarea a 1> luni
de leasing
-> >>> Crean"e
curente
Cenituri
curente
C9eltuieli
curente
Datorii
curente
11. 2eflectarea trecerii
lunare n cont a
avansului ncasat
*acordat, la sfr$itul
fiecrei luni
-> >>> Avansuri
pri)ite
Crean"e
curente
Datorii
curente
Avansuri
acordate
1'. 2eflectarea returnrii
cldirii la e&pirarea
ter)enului de
leasing
< >>> >>> I)obilizri
corporale
aflate n
e&ploatare
I)obilizri
corporale
trans)ise n
leasing
opera"ional
I)obilizri
corporale
pri)ite n
leasing
opera"ional
*cont
e&trabilan"i?
er,
<<
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
DEPRECIEREA ACTI@ELOR
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE $i IA -: !Deprecierea activelor#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare a deprecierii
activelor $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic la contabilizarea deprecierii tuturor activelor, cu e&cep"ia0
1, stocurilor *.C !tocuri#,3
', activelor rezultate din contractele de construc"ii *.C !Contracte de construc"ii#,3
-, activelor a)nate privind i)pozitul pe venit *IA 1' !I)pozitul pe profit#,3
/, activelor care provin din beneficiile anga8a"ilor *IA 1= !@eneficiile anga8a"ilor#,3
5, activelor financiare *.C !Crean"e $i investi"ii financiare#, IA -= !Instru)ente financiare0
recunoa$tere $i evaluare#,3
:, investi"iilor i)obiliare evaluate la valoarea 8ust *.C !Investi"ii i)obiliare#,3
%, activelor biologice aferente activit"ii agricole evaluate la valoarea 8ust di)inuat cu costurile
esti)ate de vnzare *.C !Particularit"ile contabilit"ii n agricultur#,3
<, c9eltuielilor anticipate $i i)obilizrilor necorporale rezultate din drepturile asiguratorului
confor) contractelor de asigurare *I12 / !Contracte de asigurare#,3 $i
=, activelor i)obilizate *sau grupurilor de active, de"inute pentru vnzare *I12 5 !Active
i)obilizate de"inute n vederea vnzrii $i activit"i ntrerupte#,.
/. Prezentul standard se aplic activelor i)obilizate care snt nregistrate la valoarea reevaluat
*8ust, n confor)itate cu alte standarde de contabilitate *de e&e)plu, i)obilizrile corporale reevaluate
confor) IA 1: !I)obilizri corporale#,. Identificarea faptului dac un activ reevaluat poate fi depreciat
depinde de )etodele utilizate pentru deter)inarea valorii reevaluate *8uste, a acestuia0
1, dac valoarea reevaluat *8ust, a activului este deter)inat n baza valorii de pia", unica
diferen" dintre valoarea 8ust a activului $i valoarea sa 8ust )inus costurile de vnzare, o reprezint
costurile supli)entare directe necesare pentru vnzarea activului0
a, n cazul n care costurile de vnzare snt nese)nificative, valoarea 8ust )inus costurile de
vnzare a activului reevaluat poate fi practic identic sau )ai )are dect valoarea sa reevaluat *8ust,.
Astfel, dup aplicarea cerin"elor de reevaluare activul reevaluat nu se consider a fi depreciat $i valoarea
8ust )inus costurile de vnzare nu trebuie esti)at3
b, n cazul n care costurile de vnzare snt se)nificative, valoarea 8ust )inus costurile de vnzare
a activului reevaluat este )ai )ic dect valoarea reevaluat *8ust,. Astfel, dup aplicarea cerin"elor de
reevaluare vor fi utilizate prevederile prezentului standard privind deprecierea activului reevaluat.
', dac valoarea reevaluat *8ust, a activului este deter)inat pe baza altei )etode dect valoarea
sa de pia", valoarea reevaluat *8ust, poate fi )ai )are sau )ai )ic dect valoarea sa 8ust )inus
costurile de vnzare. De aceea, dup aplicarea cerin"elor de reevaluare vor fi utilizate prevederile
prezentului standard privind deprecierea activului reevaluat.
De$ini%ii
5. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
!ctiv individual + activ pentru care poate fi deter)inat n )od separat valoarea 8ust )inus
costurile de vnzare.
4osturi de v%nzare costuri supli)entare atribuibile direct vnzrii unui activ sau unui grup de
active *de e&e)plu, costurile serviciilor 8uridice, de evaluare, ta&ele po$tale,.
rup de active + cel )ai )ic ansa)blu de active ce include activul e&a)inat, a crui valoare 8ust
)inus costurile de vnzare poate fi evaluat.
Pia activ + pia"a care ndepline$te si)ultan ur)toarele condi"ii0
1, activele co)ercializate pe pia"a respectiv snt o)ogene3
<=
', cu)prtorii $i vnztorii interesa"i pot fi gsi"i n orice )o)ent3 $i
-, pre"urile snt accesibile publicului.
Pierdere din depreciere + diferen"a cu care valoarea contabil dep$e$te valoarea 8ust )inus
costurile de vnzare a unui activ sau a unui grup de active.
Valoare contabil + valoarea cu care un activ este recunoscut n bilan" dup deducerea a)ortizrii
$i pierderilor din depreciere.
Valoare just minus costurile de v%nzare + su)a care poate fi ob"inut din vnzarea unui activ sau
a unui grup de active, n cadrul unei tranzac"ii desf$urate n condi"ii nor)ale ntre pr"i interesate,
independente $i infor)ate, di)inuat cu costurile esti)ate de vnzare.
Indicii de"recierii
:. Un activ *grup de active, este depreciat atunci cnd valoarea sa contabil dep$e$te valoarea
8ust )inus costurile de vnzare.
%. Entitatea trebuie s deter)ine la fiecare dat de raportare dac e&ist sau nu indici ai deprecierii
unui activ *grup de active,. Dac e&ist careva indici ai deprecierii activelor, entitatea deter)in
valoarea 8ust )inus costurile de vnzare a acestora. Dac nu e&ist nici un indice al deprecierii
activelor, valoarea 8ust )inus costurile de vnzare nu se deter)in, cu e&cep"ia activelor indicate n pct.
1' din prezentul standard.
<. 6n func"ie de sursa de infor)a"ie se deosebesc indici e&terni $i indici interni privind deprecierea
activelor.
=. Indicii e&terni cuprind0
1, di)inuarea se)nificativ a valorii de pia" a activelor3
', )odificri negative n )ediul te9nologic, econo)ic sau legal care afecteaz entitatea3
-, producerea cala)it"ilor $i altor eveni)ente e&cep"ionale3
/, al"i indici identifica"i de entitate.
Exemplul 1. Antitatea deine urmtoarele imobilizri corporale# dou cldiri i un teren- 8n
perioada de gestiune a avut loc scderea preurilor pe piaa bunurilor imobiliare-
6n baza datelor din e&e)plu, scderea pre"urilor la bunurile i)obiliare reprezint un indice al
deprecierii pentru i)obilizrile corporale de"inute de entitate $i, ca ur)are, entitatea trebuie s testeze
aceste active pentru depreciere.
1>. Indicii interni cuprind0
1, e&isten"a dovezilor referitoare la nvec9irea sau deteriorarea fizic a unui activ3
', )odificri se)nificative, cu efect negativ asupra entit"ii, privind durata $i )odul de utilizare a
activului3
-, al"i indici care reflect faptul c beneficiile econo)ice generate de un activ vor fi )ai )ici
dect cele scontate.
Exemplul 2. Antitatea produce dou tipuri de produse ?!@ i ?F@- Lin%nd cont de cerinele pieei1
entitatea i$a sc7imbat strategia de dezvoltare prin renunarea la fabricarea produsului ?!@-
6n baza datelor din e&e)plu, renun"area la fabricarea produsului !A# reprezint un indice al
deprecierii tuturor activelor i)plicate n procesul de fabricare a acestui produs.
11. Decizia privind deprecierea activelor se aprob de conducerea entit"ii n baza diferitor surse
e&terne $i interne de infor)a"ii *de e&e)plu, buletine bursiere, acte nor)ative, rapoarte interne,
prognoze proprii, docu)ente ce confir) eveni)entul e&cep"ional,.
1'. Indiferent de faptul dac e&ist sau nu un indice al deprecierii, entitatea trebuie s testeze
anual pentru depreciere0
1, orice i)obilizare necorporal cu durat de func"ionare util neli)itat sau orice i)obilizare
necorporal care nu este disponibil pentru utilizare, prin co)pararea valorii sale contabile cu valoarea
8ust )inus costurile de vnzare. Acest test pentru depreciere se poate efectua n orice )o)ent n cursul
unei perioade de gestiune, cu condi"ia s se efectueze la aceea$i dat n fiecare perioad. I)obilizri
necorporale diferite pot fi testate pentru depreciere n )o)ente diferite. Botu$i, dac o astfel de
i)obilizare necorporal a fost ini"ial recunoscut n perioada de gestiune curent, acea i)obilizare
necorporal va fi testat pentru depreciere pn la sfr$itul perioadei de gestiune curente.
', fondul co)ercial rezultat dintr?o co)binare de ntreprinderi.
=>
1-. Cerin"a testrii anuale a valorii contabile a i)obilizrilor necorporale care nu snt disponibile
pentru utilizare rezult din faptul, c capacitatea unei ase)enea i)obilizri necorporale de a genera
beneficii econo)ice viitoare, n vederea recuperrii valorii sale contabile, nu poate fi stabilit cu un grad
nalt de certitudine.
1/. 6n cazul stabilirii unui indice al deprecierii unui activ *grup de active,, durata de utilizare
r)as, )etoda de a)ortizare sau valoarea rezidual a activului *grupului de active, trebuie revizuite $i
a8ustate n confor)itate cu standardul de contabilitate aplicabil activului, c9iar dac nu se recunoa$te
nici o pierdere din depreciere.
Deterin!re! v!#orii 9u'te inu' co'turi#e de v/n(!re
15. Caloarea 8ust )inus costurile de vnzare se deter)in pentru un activ individual. 6n cazul n
care acest lucru nu este posibil valoarea 8ust )inus costurile de vnzare se deter)in pentru un grup de
active.
1:. Lrupurile de active trebuie identificate n )od consecvent, de la o perioad de gestiune la alta,
pentru acela$i activ sau acelea$i tipuri de active, cu e&cep"ia cazurilor n care este 8ustificat o
)odificare.
1%. Dac entitatea decide c, spre deosebire de perioadele anterioare, un activ apar"ine unui alt
grup de active sau constat c tipurile de active ce snt co)ponente ale unui grup de active au fost
)odificate, pct. /% al prezentului standard cere dezvluirea infor)a"iilor cu privire la )otivele
)odificrii $i )odalitatea precedent $i prezent de co)binare a activelor n cadrul unui grup de active.
1<. Caloarea 8ust )inus costurile de vnzare trebuie esti)at pentru cel )ai )ic grup de active
identificabil care corespunde ur)toarelor cerin"e0
1, include activul pentru care se indic deprecierea3 $i
', per)ite deter)inarea valorii 8uste )inus costurile de vnzare a grupului de active.
1=. Caloarea 8ust )inus costurile de vnzare se deter)in n baza contractelor de vnzare,
infor)a"iilor de pe pia"a activ $i7sau altor infor)a"ii credibile.
'>. Caloarea 8ust )inus costurile de vnzare se deter)in, de regul, n baza unui contract de
vnzare $i reprezint su)a care poate fi ob"inut din co)ercializarea unui activ sau grup de active n
cadrul unei tranzac"ii desf$urate n condi"ii nor)ale ntre pr"i interesate, infor)ate $i independente,
di)inuat cu costurile de vnzare.
'1. Caloarea 8ust )inus costurile de vnzare se deter)in n baza infor)a"iilor de pe o pia"
activ n cazul n care nu e&ist contracte de vnzare. Aceast valoare reprezint pre"ul de pia" al
activului di)inuat cu costurile de vnzare. Pre"ul de pia" adecvat este, de regul, pre"ul curent oferit la
licita"ie. Cnd pre"urile curente de licita"ie nu snt disponibile, pre"ul celei )ai recente tranzac"ii poate
servi pentru esti)area valorii 8uste )inus costurile de vnzare *cu condi"ia c nu s?a nregistrat nici o
)odificare se)nificativ a )ediului econo)ic ntre data tranzac"iei $i data esti)rii,.
''. Caloarea 8ust )inus costurile de vnzare se deter)in n baza altor infor)a"ii credibile n
cazul n care nu e&ist contracte de vnzare sau pia" activ. Aceast valoare reprezint su)a pe care
entitatea ar putea s o ob"in, la data raportrii, din vnzarea activului n cadrul unei tranzac"ii
desf$urate n condi"ii nor)ale ntre pr"i interesate, infor)ate $i independente, di)inuat cu costurile
de vnzare. Pentru deter)inarea acestei valori, entitatea va lua n considerare rezultatul tranzac"iilor
recente cu active si)ilare aferente activit"ii econo)ice.
Recuno!&tere! &i ev!#u!re! "ierderii din de"reciere
'-. Pierderea din depreciere se recunoa$te n su)a n care valoarea contabil a activului dep$e$te
valoarea sa 8ust )inus costurile de vnzare. 4odul de contabilizare a pierderii din depreciere este
condi"ionat de )etoda evalurii ulteriore a activelor aplicat de entitate.
'/. Pierderea din deprecierea unui activ evaluat la valoarea contabil *la cost, se contabilizeaz ca
)a8orare a c9eltuielilor curente $i ca corectare *di)inuare, a valorii activului depreciat. Confor)
politicilor contabile ale entit"ii, corectarea valorii activelor depreciate poate fi nregistrat ca0
1, acu)ulare a pierderilor din depreciere la un cont separat *dup analogie cu a)ortizarea
acu)ulat a i)obilizrilor,3 sau
', di)inuare a costului de intrare a activului sau costului corectat, care substituie costul de
intrare.
=1
Exemplul 3. " entitate deine un activ al crui cost de intrare constituie 0( ((( lei1 iar suma
amortizrii acumulate la .5-5,-,(59 este de ,( ((( lei- 8n conformitate cu politicile contabile ale
entitii1 evaluarea ulterioar a activului se efectueaz la valoarea contabil1 iar pierderile din
depreciere se contabilizeaz la un cont separat- ;a data raportrii valoarea just minus costurile de
v%nzare a activului este egal cu .( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea recunoa$te la -1.1'.'>1D pierderea din depreciere n su)
de 1> >>> lei G*:> >>> lei E '> >>> lei, + -> >>> leiH care se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a
c9eltuielilor curente $i pierderilor din depreciere.
'5. Pierderea din deprecierea unui activ contabilizat la valoarea reevaluat se recunoa$te ca
di)inuare a eventualului ecart *surplus, din reevaluarea activului $i ca corectare a valorii activului
depreciat. (rice su) a dep$irii pierderii din depreciere asupra ecartului din reevaluare a aceluia$i
activ, precu) $i su)a integral a pierderii din depreciere n cazul n care ecartul din reevaluare nu
e&ist, se recunoa$te ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i ca corectare a valorii activului depreciat.
Exemplul 4. " entitate deine un activ evaluat conform politicilor contabile1 la valoarea
reevaluat1 pierderile din depreciere fiind contabilizate la un cont separat- Valoarea contabil a
activului la .5-5,-,(59 constituie 5' ((( lei1 valoarea just minus costurile de v%nzare 5+ ((( lei-
Acartul din reevaluarea acestui activ este egal#
varianta E * ((( lei)
varianta EE zero)
varianta EEE , ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, pierderea din deprecierea activului la -1.1'.'>1D constituie - >>> lei
*1< >>> lei + 15 >>> lei, care se contabilizeaz n felul ur)tor0
varianta E0 ca di)inuare a ecartului din reevaluare a activului $i )a8orare a pierderilor din
depreciere3
varianta EE0 ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i a pierderilor din depreciere3
varianta EEE0 o parte a pierderii din depreciere n su) de ' >>> lei E ca di)inuare a ecartului din
reevaluare a activului $i )a8orare a pierderilor din depreciere, restul pierderii din depreciere n su) de
1 >>> lei *- >>> lei + ' >>> lei, E ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i a pierderilor din
depreciere.
':. u)a pierderii din deprecierea unui grup de active se repartizeaz pentru a reduce valoarea
contabil a activelor din grup n ur)toarea ordine0
1, prin reducerea valorii contabile a fondului co)ercial, n cazul n care acesta e&ist3
', prin repartizarea su)ei r)ase a pierderii din depreciere ntre celelalte active ale grupului
propor"ional cu valoarea lor contabil.
Exemplul 5. " entitate la .5-5,-,(59 dispune de un grup de active cu valoarea contabil total
de 55( ((( lei1 inclusiv# activul ?!@ 0( ((( lei1 activul ?F@ *( ((( lei1 fondul comercial 5( (((
lei- ;a data raportrii valoarea just minus costurile de v%nzare a grupului de active constituie '( (((
lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea recunoa$te la -1.1'.'>1D o pierdere din depreciere n su)a
de -> >>> lei *11> >>> lei + <> >>> lei,. 6n pri)ul rnd valoarea contabil a fondului co)ercial din
co)ponen"a grupului se reduce la zero, apoi restul pierderii din depreciere n su) de '> >>> lei *-> >>>
lei + 1> >>> lei, se repartizeaz ntre activele !A# $i !@# n )odul prezentat n tabelul 1.
Babelul 1
2epartizarea pierderii din depreciere ntre activele grupului
*n lei,
Co)ponentele
grupului de active
Caloarea contabil pn
la depreciere
Pierderea din
depreciere
Caloarea contabil dup
depreciere
1ondul co)ercial 1> >>> *1> >>>, ?
Activul !A# :> >>> *1' >>>, /< >>>
Activul !@# /> >>> *< >>>, -' >>>
Botal pe grup 11> >>> *-> >>>, <> >>>
'%. Caloarea contabil a oricrui activ *grup de active, dup repartizarea $i recunoa$terea pierderii
din depreciere nu trebuie s fie redus sub cea )ai )are su) dintre valoarea 8ust )inus costurile de
='
vnzare $i zero. u)a pierderii din depreciere care n caz contrar ar fi fost alocat activului, trebuie s fie
alocat n )od propor"ional celorlalte active ale grupului.
'<. 6n cazul n care su)a esti)at a unei pierderi din depreciere este )ai )are dect valoarea
contabil a activului *grupului de active,, se nregistreaz o datorie nu)ai dac aceast recunoa$tere este
i)pus de prevederile altui standard de contabilitate.
Exemplul 6. " entitate dispune de un activ 2carier de nisip31 a crui valoare contabil constituie
5(( ((( lei- ;a determinarea costului de intrare a acestui activ nu a fost estimat suma c7eltuielilor de
restabilire a mediului- Antitatea a luat decizia privind abandonarea activului1 totodat %n conformitate
cu modificrile legislaiei %n vigoare fiind obligat s asigure restabilirea mediului- ;a testarea
gradului de depreciere a activului s$au estimat c7eltuielile de restabilire %n sum de /( ((( lei- 8n
conformitate cu politicile contabile ale entitii1 pierderile din depreciere se contabilizeaz la un cont
separat-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea recunoa$te pierderea din depreciere a activului egal cu 1=>
>>> lei *1>> >>> lei A => >>> lei, ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i0
pierderilor din depreciere n su) de 1>> >>> lei3
datoriilor *provizioanelor, n su) de => >>> lei confor) .C !Capital propriu $i datorii#.
'=. Dup recunoa$terea pierderii din deprecierea unui activ a)ortizabil, a)ortizarea aferent
activului trebuie a8ustat $i calculat n perioadele viitoare n baza valorii contabile corectate *di)inuate,
a activului.
Exemplul 7. " entitate la .5-5,-,(59 dispune de un activ cu valoarea contabil de *( ((( lei i
durata de utilizare rmas de * ani- Valoarea rezidual este estimat %n sum de . ((( lei1 amortizarea
se calculeaz prin metoda liniar- ;a data raportrii entitatea a recunoscut pierderea din deprecierea
activului %n sum de + ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, dup recunoa$terea pierderii din depreciere valoarea a)ortizabil a
activului este de -' >>> lei */> >>> lei E 5 >>> lei E - >>> lei,. 6n perioadele ur)toare anului '>1D
entitatea calculeaz anual a)ortizarea activului n su)a de < >>> lei *-' >>> lei 0 / ani,.
Re#u!re! "ierderii din de"reciere
+erinele generale aferente acti)ului indi)idual i0%au grupului de acti)e
->. Entitatea, trebuie s esti)eze la fiecare dat de raportare, dac e&ist sau nu indici ce arat c
pierderea din depreciere recunoscut n perioadele anterioare pentru un activ *grup de active, nu )ai
e&ist sau s?a di)inuat. 6n func"ie de sursa de infor)a"ii se deosebesc indici interni $i e&terni privind
dispari"ia sau di)inuarea pierderii din depreciere.
-1. Indicii e&terni includ0
1, cre$terea se)nificativ a valorii de pia" a activului n perioada de gestiune.
Exemplul !. " entitate dispune de un activ pentru care a recunoscut anterior o pierdere din
depreciere- 8n perioada de gestiune preurile de pia pentru active analogice au crescut semnificativ i
s%nt %n continu cretere-
6n situa"ia din e&e)plu, cre$terea pre"urilor de pia" este un indice c activul nu )ai trebuie s fie
depreciat $i entitatea trebuie s esti)eze valoarea lui 8ust )inus costurile de vnzare.
', )odificri se)nificative n perioada de gestiune cu efect favorabil asupra entit"ii sau
probabilitatea producerii unor astfel de )odificri n viitorul apropiat n )ediul te9nologic, econo)ic,
8uridic n care entitatea $i desf$oar activitatea sau pe pia"a creia i este destinat activul.
Exemplul ". " entitate folosete %n procesul de producere ec7ipamentul te7nologic depreciat
anterior- 8n perioada de gestiune entitatea i$a sc7imbat sortimentul produselor prin retragerea unor
produse care nu se bucur de cerere suficient pe piaa de desfacere i prin introducerea %n fabricaie a
unui produs nou pentru care exist o cerere semnificativ mai mare-
6n situa"ia din e&e)plu, valoarea 8ust )inus costurile de vnzare a ec9ipa)entului te9nologic
poate deveni )ai )are.
-, al"i indici stabili"i de entitate.
-'. Indicii interni includ0
1, )odificri se)nificative n perioada de gestiune cu efect favorabil asupra entit"ii, sau
probabilitatea producerii unor astfel de )odificri n viitorul apropiat, n ceea ce prive$te gradul sau
)odul n care activul este utilizat sau se a$tept s fie utilizat. Aceste )odificri includ costurile
=-
suportate n perioada de gestiune pentru a )bunt"i $i a )a8ora perfor)an"a activului sau pentru a
restructura activitatea n care activul este utilizat.
Exemplul 1#. " entitate dispune de un activ depreciat anterior pentru care la sf%ritul perioadei
de gestiune se recalculeaz valoarea just minus costurile de v%nzare deoarece#
s$au sc7imbat estimrile entitii %n privina duratei de utilizare a activului 2durata a fost
majorat3)
a crescut performana 2productivitatea3 activului %n urma investiiilor efectuate
2reconstruirilor1 modernizrilor etc-3)
s$au micorat considerabil costurile indirecte de producie %n urma introducerii regimului de
economie din iniiativa conducerii noi-
Condi"iile e&puse n e&e)plu indic la )a8orarea valorii 8uste )inus costurile de vnzare a
activului depreciat anterior.
', perfor)an"a econo)ic a activului confor) raportrilor interne este sau va fi )ai bun dect s?a
prevzut ini"ial.
Exemplul 11. 8n perioada de gestiune o entitate a implementat dispozitive moderne de msurare
i proceduri noi de informare- Endicaiile acestor dispozitive i datele obinute prin aplicarea
procedurilor noi de informare confirm faptul c performana activului depreciat este superioar celei
estimate anterior-
Un astfel de indice condi"ioneaz necesitatea recalculrii valorii 8uste )inus costurile de vnzare a
activului.
-, al"i indici stabili"i de entitate.
--. Dac e&ist vre?un indice si)ilar celor )en"iona"i n pct. -1 $i -' din prezentul standard,
entitatea trebuie s esti)eze valoarea 8ust )inus costurile de vnzare a activului depreciat anterior.
-/. Pierderea din depreciere recunoscut n perioadele de gestiune anterioare pentru un activ
trebuie reluat nu)ai dac dup recunoa$terea ulti)ei pierderi din depreciere s?a produs o )odificare a
esti)rilor utilizate pentru a deter)ina valoarea 8ust )inus costurile de vnzare a activului. 6ntr?o astfel
de situa"ie valoarea contabil a activului ur)eaz s fie )a8orat pn la valoarea sa 8ust )inus
costurile de vnzare, cu e&cep"ia situa"iei prevzute la pct. -: din prezentul standard. Aceast cre$tere
reprezint o reluare a unei pierderi din depreciere $i se contabilizeaz confor) cerin"elor speciale
aferente activului individual, grupului de active sau fondului co)ercial.
-5. 4odificrile esti)rilor utilizate la recunoa$terea deprecierii pot cuprinde orice )odificare a
)ri)ii ele)entelor co)ponente a valorii 8uste sau a costurilor de vnzare.
Exemplul 12. " entitate deine un activ depreciat anterior- 8n perioada de gestiune s$au produs
urmtoarele modificri# au crescut preurile de pia pentru activele analogice1 s$au efectuat investiii
%n acest activ ce a majorat valoarea lui just1 au sczut semnificativ estimrile entitii privind costurile
de v%nzare-
6n situa"ia din e&e)plu, cre$terea valorii 8uste )inus costurile de vnzare a activului conduce la
reluarea pierderii din depreciere.
+erine %peciale aferente acti)ului indi)idual1 altul dec2t fondul comercial
-:. 2eluarea pierderii din depreciere a unui activ se recunoa$te n li)ita valorii contabile *dup
deducerea a)ortizrii, care ar fi deter)inat cu condi"ia dac nici o pierdere din depreciere nu a fost
recunoscut n perioadele anterioare.
-%. 2eluarea pierderii din depreciere se nregistreaz n func"ie de )etoda evalurii ulterioare a
activelor aplicat de entitate.
-<. 2eluarea pierderii din depreciere pentru un activ evaluat la valoarea contabil *la cost, se
contabilizeaz ca corectare a valorii activului $i ca )a8orare a veniturilor curente. Confor) politicilor
contabile ale entit"ii, corectarea valorii activelor anterior depreciate poate fi nregistrat ca0
1, di)inuare a pierderilor din depreciere, dac aceste pierderi se contabilizeaz la un cont separat3
sau
', )a8orare a costului corectat a activului care substituie costul de intrare.
Exemplul 13. " entitate deine un activ 2obiect de mijloace fixe3 al crui valoare contabil la
.5-5,-,(59 este de '( ((( lei1 durata de utilizare rmas + ani1 valoarea rezidual fiind egal cu
zero- 8n conformitate cu politicile contabile ale entitii1 evaluarea ulterioar a mijloacelor fixe se
=/
efectueaz la cost1 amortizarea se calculeaz prin metoda liniar1 pierderile din depreciere se
%nregistreaz la un cont separat-
;a .5-5,-,(59 valoarea just minus costurile de v%nzare a activului constituie &( ((( lei- 8n
rezultat1 se recunoate o pierdere din depreciere %n sum de 5( ((( lei 2'( ((( lei : &( ((( lei3 i %n
continuare se calculeaz amortizarea anual a activului %n sum de 5* ((( lei 2&( ((( lei # + ani3-
;a .5-5,-,(59=,1 c%nd valoarea contabil a activului este de *, ((( lei M&( ((( lei $ 2&( ((( lei #
+ ani3 x , aniN1 se determin valoarea just minus costurile de v%nzare a activului care este egal cu +,
((( lei- Valoarea contabil care ar fi determinat cu condiia dac nici o pierdere din depreciere nu ar
fi fost recunoscut anterior1 %n acest caz constituie *' ((( lei M'( ((( lei $ 2'( ((( lei # + ani3 x , aniN-
6n baza datelor din e&e)plu, la -1.1'.'>1DA' entitatea recunoa$te o reluare a pierderii din
depreciere n su) de : >>> lei */< >>> lei E /' >>> lei, care se contabilizeaz ca di)inuare a
pierderilor din depreciere $i )a8orare a veniturilor curente.
-=. 2eluarea unei pierderi din depreciere pentru un activ contabilizat la valoarea reevaluat se
trateaz ca ecart din reevaluare $i se contabilizeaz n confor)itate cu IA 1: !I)obilizri corporale#
sau alt standard relevant. 6n cazul n care o pierdere din depreciere aferent aceluia$i activ a fost
recunoscut anterior ca c9eltuieli curente, reluarea acestei pierderi din depreciere trebuie recunoscut ca
venituri curente.
Exemplul 14. Gtiliz%nd datele exemplului 5.1 s presupunem c conform politicilor contabile ale
entitii1 evaluarea ulterioar a activului se efectueaz la valoarea reevaluat-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea la -1.1'.'>1DA' contabilizeaz0
reluarea pierderii din depreciere n su) de : >>> lei */< >>> lei + /' >>> lei, E ca di)inuare a
pierderilor din depreciere $i )a8orare a veniturilor curente3
ecartul din reevaluarea activului n su) de / >>> lei *5' >>> lei + /< >>> lei, E ca di)inuare a
pierderilor din depreciere $i )a8orare a capitalului propriu.
/>. Dup reluarea pierderii din depreciere a unui activ a)ortizabil, a)ortizarea aferent acestui
activ trebuie a8ustat $i calculat n perioadele viitoare n baza valorii contabile corectate *)a8orate, a
activului.
Exemplul 15. " entitate deine un activ depreciat anterior1 valoarea contabil a cruia este de 0(
((( lei1 durata de funcionare rmas : + ani1 valoarea rezidual fiind egal cu zero- !mortizarea
activului se calculeaz prin metoda liniar- Pentru acest activ se recunoate reluarea pierderii din
depreciere %n sum de 5( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, dup reluarea pierderii din depreciere, entitatea calculeaz anual
a)ortizarea activului n su) de 1/ >>> lei G*:> >>> lei A 1> >>> lei, 0 5 aniH.
+erine %peciale aferente grupului de acti)e
/1. 2eluarea pierderii din depreciere pentru un grup de active trebuie repartizat ntre activele
grupului, cu e&cep"ia fondului co)ercial, n )od propor"ional cu valorile contabile ale activelor
respective. Aceste )a8orri ale valorilor contabile vor fi tratate ca reluri ale pierderilor din depreciere
pentru activele individuale recunoscute n confor)itate cu pct. -: E -= din prezentul standard.
/'. ;a repartizarea relurii pierderii din depreciere aferente unui grup de active, valoarea contabil
a unui activ nu trebuie s dep$easc cea )ai )ic valoare dintre0
1, valoarea sa 8ust )inus costurile de vnzare3 $i
', valoarea sa contabil *dup deducerea a)ortizrii, care ar fi deter)inat dac nici o pierdere
din depreciere pentru acest activ nu ar fi fost recunoscut anterior.
Exemplul 16. " entitate dispune de un grup depreciat de active1 altele dec%t fondul comercial1
informaiile despre care s%nt prezentate %n tabelul ,-
Babelul '
Infor)a"ii aferente activelor grupului
*)ii lei,
Co)ponentele
grupului de active
Caloarea
contabil
Caloarea contabil ce ar fi deter)inat dac grupul
n?ar fi fost depreciat
Activul !A# 15 >>> '> >>>
Activul !@# 5 >>> < >>>
Activul !C# '> >>> -' >>>
=5
Botal /> >>> :> >>>
4onform politicilor contabile1 evaluarea ulterioar a activelor se efectueaz la cost- Antitatea
examineaz posibilitatea relurii pierderii din depreciere pentru acest grup de active %n suma total de
.( ((( mii lei-
6n baza datelor din e&e)plu, pentru fiecare activ din grup entitatea deter)in indicii prezenta"i n
tabelul -.
Babelul -
Infor)a"ii privind reluarea pierderii din depreciere aferente activelor grupului
Co)ponen?
tele grupului
Cota
activului n
valoarea
contabil a
grupului, K
u)a relurii
pierderii din
depreciere
aferent
activului, )ii lei
Caloarea
contabil
)a8orat cu su)a
relurii pierderii
din depreciere
aferent
activului,
)ii lei
Dep$irea asupra
valorii contabile ce
ar fi fost deter)inat
dac grupul
n?ar fi fost depreciat,
)ii lei
u)a relurii
pierderii din
depreciere
pentru activ,
)ii lei
1 ' - / 5 : F - ? 5
Activul !A# -%,5 11 '5> ': '5> : '5> 5 >>>
Activul !@# 1',5 - %5> < %5> %5> - >>>
Activul !C# 5>,> 15 >>> -5 >>> - >>> 1' >>>
Botal 1>>,> -> >>> %> >>> 1> >>> '> >>>
Confor) calculelor din tabel, reluarea pierderii din depreciere pentru grupul de active se
recunoa$te n su)a total de '> >>> )ii lei $i se contabilizeaz ca di)inuare a pierderilor din depreciere
$i )a8orare a veniturilor curente.
+erine %peciale aferente fondului comercial
/-. Caloarea 8ust a fondului co)ercial nu poate fi evaluat n )od direct deoarece acesta nu poate
fi vndut. 6n consecin", fondul co)ercial nu este testat pentru depreciere n )od separat de alte active,
el este alocat acelor grupuri de active ale cu)prtorului care, dup cu) se a$teapt, vor beneficia de o
)a8orare a eficien"ei rezultat din co)binarea de ntreprinderi n ur)a creia a aprut fondul co)ercial,
indiferent de faptul dac alte active sau datorii ale entit"ii cu)prate snt incluse n aceste grupuri de
active.
Exemplul 17. Antitatea ?!@ confecioneaz i comercializeaz produse cosmetice- Pentru a$i
extinde aria de activitate entitatea ?!@ decide s cumpere entitatea ?F@1 care este unul din principalii
concureni ai ei- Scopul principal al acestei combinri de %ntreprinderi const %n intenia entitii ?!@
de a prelua clienii entitii ?F@- Antitatea ?!@ nu intenioneaz s menin i s produc %n continuare
produsele cosmetice ale entitii ?F@-
6n situa"ia din e&e)plu, entitatea !A# ur)eaz s aloce cea )ai )are parte a fondului co)ercial ce
rezult din cu)prarea entit"ii !@# grupurilor sale de active care, dup cu) se a$teapt, vor beneficia
din preluarea clien"ilor entit"ii !@#.
//. 1ondul co)ercial se testeaz pentru depreciere prin aplicarea regulilor stabilite n pct. : E''
din prezentul standard. Prin ur)are, la fiecare dat de raportare entitatea trebuie s evalueze dac e&ist
sau nu vreun indice al deprecierii fondului co)ercial. Pe lng analiza indicilor enu)era"i n pct. = E1>
din prezentul standard, entitatea trebuie s ia n considerare ur)toarea infor)a"ie0
1, a avut sau nu, de la data co)binrii de ntreprinderi, entitatea care de"ine fondul co)ercial, o
perfor)an" )ai )ic dect s?a preconizat3
', este sau nu, entitatea care de"ine fondul co)ercial, restructurat, de"inut pentru vnzare sau
abandonat3
-, au fost sau nu recunoscute pierderi din depreciere se)nificative, pentru alte active ale entit"ii
care de"ine fondul co)ercial.
/5. Dac e&ist un indice al deprecierii fondului co)ercial, entitatea va recunoa$te $i evalua
pierderile din depreciere prin aplicarea regulilor stabilite n pct. '-E'= din prezentul standard.
=:
/:. Pierderea din deprecierea fondului co)ercial nu trebuie reluat ntr?o perioad ulterioar.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
/%. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii privind
deprecierea activelor0
1, eveni)entele $i circu)stan"ele care au condus la recunoa$terea sau reluarea fiecrei pierderii
se)nificative din depreciere3
', infor)a"ii ce au servit drept baz pentru deter)inarea valorii 8uste a activelor *grupurilor de
active, depreciate3
-, descrierea grupelor de active depreciate *de e&e)plu, o linie de produc"ie, o sec"ie de fabricare
a unor tipuri de produse concrete, $i )odificrile acestor grupuri pe parcursul perioadei de gestiune3
/, soldul pierderilor din depreciere la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
5, su)ele pierderilor din depreciere recunoscute sau reluate n cursul perioadei de gestiune.
Prevederi tr!n(itorii
/<. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
/=. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
=%
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
CREANE 6I IN@ESTIII FINANCIARE
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru
raportarea financiar, IA 1= !@eneficiile anga8a"ilor#, IA -' !Instru)ente financiare0 prezentare#,
I12 % !Instru)ente financiare0 infor)a"ii de furnizat#, IA -= !Instru)ente financiare0 recunoa$tere $i
evaluare#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare a crean"elor,
investi"iilor financiare $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic tuturor crean"elor $i investi"iilor financiare, cu e&cep"ia0
1, investi"iilor n entit"ile asociate $i asocierile n participa"ie *IA '< !Investi"ii n entit"ile
asociate $i asocierile n participa"ie#,, investi"ii de"inute de organiza"ii cu capital de risc, fonduri de
investi"ii $i alte entit"i si)ilare *I12 % !Instru)ente financiare0 infor)a"ii de furnizat#,3
', planurilor de beneficii post?anga8are *IA 1= !@eneficiile anga8a"ilor#,3
-, contractelor de asigurare *I12 / !Contracte de asigurare#,3
/, instru)entelor financiare derivate *IA -' !Instru)ente financiare0 prezentare#, IA -=
!Instru)ente financiare0 recunoa$tere $i evaluare#,.
De$ini%ii
/. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
4reane drepturi ale entit"ii ce decurg din tranzac"ii sau eveni)ente trecute $i din stingerea
crora se a$teapt intrri *)a8orri, de resurse care ncorporeaz beneficii econo)ice.
Envestiii financiare + active sub for) de valori )obiliare, cote de participa"ie n capitalul social
al altor entit"i $i alte investi"ii de"inute de entitate n scopul e&ercitrii controlului, ob"inerii veniturilor
sau altor beneficii econo)ice.
Piaa valorilor mobiliare + parte co)ponent a pie"ei financiare unde are loc e)isiunea $i
circula"ia valorilor )obiliare.
Valoare just + su)a cu care activul poate fi sc9i)bat benevol n cadrul unei tranzac"ii desf$urate
n condi"ii nor)ale ntre pr"i interesate, independente $i bine infor)ate.
Valoare contabil + valoarea la care crean"ele $i investi"iile financiare snt recunoscute n situa"ii
financiare.
Re0u#i 0ener!#e
5. Crean"ele $i investi"iile financiare se recunosc ca active n baza contabilit"ii de anga8a)ente n
cazul n care0
1, e&ist o certitudine nte)eiat c n ur)a stingerii crean"elor sau de"inerii investi"iilor entitatea
va ob"ine beneficii econo)ice viitoare3
', valoarea crean"elor $i investi"iilor financiare poate fi evaluat n )od credibil.
:. Diferen"ele de curs valutar $i de su) aferente crean"elor $i investi"iilor financiare se
contabilizeaz n confor)itate cu prevederile .C !Diferen"e de curs valutar $i de su)#.
%. Crean"ele $i investi"iile financiare se clasific dup ur)toarele criterii0
1, con"inut econo)ic3
', grad de afiliere al pr"ilor3
-, ter)ene de ac9itare $i de"inere.
<. Dup con"inutul econo)ic, crean"ele $i investi"iile financiare se grupeaz n confor)itate cu pct.
1: $i 5/ din prezentul standard.
=. Dup gradul de afiliere al pr"ilor, crean"ele $i investi"iile financiare se divizeaz n crean"e $i
investi"ii financiare aferente pr"ilor afiliate $i neafiliate. Co)ponen"a pr"ilor afiliate este stabilit n
.C !Pr"i afiliate $i contracte de societate civil#.
=<
1>. 6n func"ie de ter)enele de ac9itare $i de"inere, crean"ele $i investi"iile financiare se divizeaz n
curente $i pe ter)en lung. Crean"ele $i investi"iile financiare se consider curente dac ter)enul de
ac9itare *de"inere probabil, nu dep$e$te 1' luni de la data raportrii. 6n celelalte cazuri, crean"ele $i
investi"iile financiare se trateaz ca crean"e $i investi"ii financiare pe ter)en lung.
11. ;a data raportrii, entitatea deter)in cota curent a crean"elor $i investi"iilor financiare pe
ter)en lung, care se nregistreaz ca )a8orare a crean"elor $i investi"iilor financiare curente $i di)inuare
a crean"elor $i investi"iilor financiare pe ter)en lung.
Cont!bi#it!te! cre!n%e#or
1'. ;a recunoa$terea ini"ial, crean"ele se evalueaz la valoarea no)inal, inclusiv i)pozitele $i
ta&ele calculate n confor)itate cu legisla"ia n vigoare *de e&e)plu, ta&a pe valoarea adugat, accize,
alte i)pozite $i ta&e,.
1-. Derecunoa$terea crean"elor poate fi efectuat prin stingerea acestora *de e&e)plu, ncasarea
nu)erarului, trecerea n cont *decontarea, avansurilor pri)ite, co)pensarea datoriilor,.
1/. tingerea crean"elor se contabilizeaz ca )a8orare a nu)erarului, costurilor, c9eltuielilor sau
di)inuare a datoriilor $i di)inuare a crean"elor.
15. 6n situa"iile financiare crean"ele se reflect la valoarea contabil. Dac la data raportrii, su)a
)i8loacelor ncasate n ur)a stingerii unor crean"e dep$e$te valoarea recunoscut a acestora, diferen"a
respectiv se nregistreaz ca datorii.
1:. Crean"ele se contabilizeaz n cadrul ur)toarelor grupe0
1, crean"e co)erciale3
', avansuri acordate3
-, crean"e ale bugetului3
/, crean"e ale personalului3
5, alte crean"e.
+reane comerciale i a)an%uri acordate
1%. Crean"ele co)erciale cuprind crean"ele privind bunurile vndute, serviciile prestate $i lucrrile
e&ecutate.
1<. Crean"ele co)erciale se contabilizeaz pe )sura livrrii bunurilor, prestrii serviciilor $i
e&ecutrii lucrrilor ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor sau datoriilor curente.
Exemplul 1. ;a 5+ octombrie ,(59 o entitate a livrat cu ac7itare ulterioar 5(( uniti de
produse la preul de +(( lei<unitatea 2fr >V!3- 4ota >V! constituie ,(C-
6n baza datelor din e&e)plu, n octo)brie '>1D entitatea contabilizeaz0
? valoarea produselor livrate n su) de 5> >>> lei *1>> unit"i & 5>> lei, + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor co)erciale $i veniturilor curente3
? BCA aferent livrrii n su) de 1> >>> lei *5> >>> lei & '>K, + ca )a8orare conco)itent a
crean"elor co)erciale $i datoriilor curente.
1=. 6n cadrul opera"iunilor de inter)ediere *n baza contractului de )andat, co)ision etc.,
crean"ele co)erciale se contabilizeaz, la valoarea total ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i
datoriilor cu e&cep"ia co)isionului.
'>. 6n cazul acceptrii ca)biilor crean"ele co)erciale includ0
1, crean"ele privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrrile e&ecutate care se contabilizeaz
n )odul stabilit n pct. 1< din prezentul standard3
', crean"ele privind dobnzile care se contabilizeaz ca )a8orare a crean"elor $i veniturilor
curente.
Exemplul 2. 8n luna noiembrie ,(59 o entitate a livrat ,(( uniti de produse la preul de .((
lei<unitatea 2fr >V!3- Suma >V! aferent livrrii constituie 5, ((( lei M2.(( lei x ,(( uniti3 x ,(CN-
8n luna decembrie ,(59 entitate a acceptat o cambie emis de ctre cumprtor pentru ac7itarea
produselor livrate cu scadena + luni i o dob%nd anual de 5(C- 6ob%nda se calculeaz lunar din
suma total a creanelor-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n noiembrie ,(59#
==
? valoarea produselor livrate n su) de :> >>> lei + ca )a8orare conco)itent a crean"elor
co)erciale $i veniturilor curente3
? BCA aferent livrrii n su) de 1' >>> lei + ca )a8orare conco)itent a crean"elor co)erciale
$i datoriilor curente3
%n decembrie ,(59#
? ca)bia e)is de cu)prtor n su) de %' >>> lei *:> >>> lei A 1' >>> lei, + ca coresponden"
intern n cadrul crean"elor co)erciale3
? dobnda lunar n su) de :>> lei G*%' >>> lei & 1>K, 0 1' luniH + ca )a8orare conco)itent a
crean"elor co)erciale $i veniturilor curente.
'1. Crean"ele co)erciale recunoscute ini"ial se a8usteaz n cazul0
1) acordrii reducerilor de pre" dup vnzarea bunurilor7prestarea serviciilor3
2) acordrii de bonusuri pentru ndeplinirea condi"iilor contractuale3
3) returnrii bunurilor vndute3
4) corectrii erorilor etc.
''. A8ustarea crean"elor co)erciale, cu e&cep"ia corectrii erorilor, se contabilizeaz0
1) n cazul n care recunoa$terea ini"ial $i a8ustarea crean"elor *fr BCA, au loc n aceia$i
perioad de gestiune ca stornare a crean"elor $i veniturilor curente3
2) n cazul n care recunoa$terea ini"ial $i a8ustarea crean"elor *fr BCA, au loc n perioade de
gestiune diferite ca )a8orare a c9eltuielor *pierderii, sau di)inuare a provizioanelor $i di)inuare a
crean"elor curente3
3) indiferent de perioada de gestiune n care au avut loc recunoa$terea ini"ial $i a8ustarea
crean"elor ca stornare a crean"elor $i datoriilor curente la su)a BCA aferent crean"elor.
Exemplul 3. 8n decembrie ,(59 o entitate a v%ndut ,( ((( Og de produse la un pre de 5, lei<Og1
inclusiv >V! ,(C1 costul crora constituie ' lei<Og- ;a recepionarea acestora de ctre cumprtor
au fost depistate + ((( Og de produse necalitative1 fiind %naintat o reclamaie v%nztorului- 6up
recunoaterea reclamaiei de ctre v%nztor1 produsele necalitative au fost returnate#
varianta E %n luna decembrie ,(59)
varianta EE %n luna ianuarie ,(59=5-
Stingerea creanelor a fost efectuat %n luna mai ,(59=5-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea ? vnztor contabilizeaz0
varianta E#
%n decembrie ,(59#
? valoarea produselor vndute n su) de '>> >>> lei *'> >>> Pg & 1> lei, + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor co)erciale $i veniturilor curente3
? BCA aferent vnzrii n su) de /> >>> lei *'>> >>> lei & '>K, + ca )a8orare conco)itent a
crean"elor co)erciale $i datoriilor curente3
? valoarea de vnzare *fr BCA, a produselor returnate n su) de 5> >>> lei *5 >>> Pg & 1> lei, +
ca stornare a crean"elor co)erciale $i veniturilor curente3
? BCA aferent valorii produselor returnate n su) de 1> >>> lei *5> >>> lei & '>K, + ca stornare
a crean"elor co)erciale $i datoriilor curente3
%n mai ,(59=5#
? stingerea crean"elor co)erciale n su) de 1<> >>> lei G*'>> >>> lei A /> >>> lei, ? *5> >>> lei A
1> >>> lei,H + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a crean"elor co)erciale.
varianta EE#
%n decembrie ,(59#
? valoarea produselor vndute n su) de '>> >>> lei *'> >>> Pg & 1> lei, + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor co)erciale $i veniturilor curente3
? BCA aferent vnzrii n su) de /> >>> lei *'>> >>> lei & '>K, ? ca )a8orare conco)itent a
crean"elor co)erciale $i datoriilor curente3
%n ianuarie ,(59=5#
? diferen"a dintre valoarea de vnzare $i costul produselor returnate n su) de 1> >>> lei G5 >>> Pg
& *1> lei + < lei,H + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a crean"elor co)erciale3
? BCA aferent valorii produselor returnate n su) de 1> >>> lei *5> >>> lei & '>K, + ca stornare
a crean"elor co)erciale $i datoriilor curente3
1>>
? costul produselor returnate de la cu)prtor n su) de /> >>> lei *5 >>> Pg & < lei, + ca
)a8orare a stocurilor $i di)inuare a crean"elor co)erciale3
%n mai ,(59=5#
? stingerea crean"elor co)erciale n su) de 1<> >>> lei G*'>> >>> lei A /> >>> lei, ? *1> >>> lei A
1> >>> lei A /> >>> lei,H + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a crean"elor co)erciale.
'-. Corectarea erorilor anilor preceden"i se contabilizeaz ca di)inuare *)a8orare, conco)itent a
corec"iilor rezultatelor financiare ale anilor preceden"i $i crean"elor curente.
'/. Avansurile acordate reprezint pl"ile efectuate n contul procurrii ulterioare a bunurilor,
serviciilor, lucrrilor $i se contabilizeaz ca )a8orare a crean"elor curente $i di)inuare a nu)erarului.
'5. Brecerea n cont a avansurilor acordate se contabilizeaz ca di)inuare conco)itent a
datoriilor $i crean"elor.
':. 2estituirea avansurilor acordate $i neutilizate se contabilizeaz ca )a8orare a nu)erarului $i
di)inuare a crean"elor.
+reane ale 'ugetului
'%. Crean"ele bugetului includ0 i)pozitele $i ta&ele ac9itate n avans7rate, su)ele pltite n plus la
buget, diferen"a dintre su)a BCA trecut n cont $i calculat, su)a BCA aferent avansurilor pri)ite,
i)pozitele indirecte spre restituire, alte crean"e ale bugetului n confor)itate cu legisla"ia n vigoare.
'<. Crean"ele bugetului se contabilizeaz ca )a8orare a crean"elor $i di)inuare a nu)erarului sau
)a8orare a datoriilor curente.
Exemplul 4. 8n conformitate cu politicile contabile1 entitatea ac7it impozitul pe venit trimestrial
%n rate prin metoda ac7itrii %n rate a impozitului Pe urma a fi pltit pentru anul precedent- 8n anul
,(59$5 impozitul pe venit calculat i declarat a constituit 5(( ((( lei- 8n luna martie ,(59 entitatea a
ac7itat %n avans ,+ ((( lei 2rata pentru trimestrul E 5(( ((( lei # * trimestre31 celelalte trei rate
trimestriale au fost ac7itate %n termenele prevzute de legislaia %n vigoare- Mrimea efectiv a
impozitul pe venit pentru anul ,(59 constituie 55' ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n trimestrele E $ EV anul ,(59#
? i)pozitul pe venit ac9itat n rate n su) de 1>> >>> lei *'5 >>> lei & / tri)estre, + ca )a8orare a
crean"elor curente $i di)inuare a nu)erarului3
la .5 decembrie ,(59#
? )ri)ea efectiv a i)pozitului pe venit n su) de 11< >>> lei + ca )a8orare conco)itent a
c9eltuielilor *privind i)pozitul pe venit, $i datoriilor curente3
? trecerea n cont a i)pozitului pe venit ac9itat n rate n su) de 1>> >>> lei + ca di)inuare
conco)itent a datoriilor $i crean"elor curente.
+reane ale per%onalului
'=. Crean"ele personalului cuprind0 avansurile acordate n contul salariului, su)ele acordate
titularilor de avans, crean"ele privind recuperarea pre8udiciului )aterial, alte crean"e ale personalului.
->. Crean"ele personalului privind avansurile acordate n contul salariului apar n ur)a pl"ii n
avans a salariului $i se contabilizeaz ca )a8orare a crean"elor personalului $i di)inuare a nu)erarului.
-1. Crean"ele privind su)ele acordate titularilor de avans se contabilizeaz ca )a8orare a
crean"elor personalului $i di)inuare a nu)erarului.
-'. Crean"ele personalului privind recuperarea pre8udiciului )aterial se contabilizeaz ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i veniturilor sau datoriilor curente. 6n confor)itate cu politicile contabile,
"innd cont de pragul de se)nifica"ie su)a pre8udiciului )aterial care ur)eaz a fi recuperat n
perioadele viitoare poate fi nregistrat ca venituri anticipate cu decontarea ulterioar la venituri curente.
-lte creane
--. Alte crean"e cuprind0 crean"ele privind recuperarea pierderilor, crean"ele privind recla)a"iile
naintate $i recunoscute, crean"ele organelor de asigurri sociale $i )edicale etc.
-/. Crean"ele privind recuperarea pierderilor includ despgubirile care ur)eaz a fi ac9itate de
ctre co)paniile de asigurri, reco)pensele calculate $i recunoscute de ctre organele de stat,
1>1
reco)pensele recunoscute de ctre alte entit"i7persoane sau stabilite prin 9otrri ale instan"ei de
8udecat. Aceste crean"e se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente.
-5. Crean"ele privind recla)a"iile naintate $i recunoscute includ recla)a"iile calculate,
recunoscute $i neac9itate de ctre organele de stat $i alte entit"i $i se contabilizeaz ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente.
Exemplul 51 8n luna noiembrie ,(59 entitatea ?!@ a %naintat o reclamaie 2privind sanciunile
calculate conform condiiilor contractuale3 %n sum de ' ((( lei entitii ?F@ care nu a recunoscut
reclamaia- 8n luna mai ,(59=5 entitatea ?!@ a obinut 7otr%rea instanei de judecat privind
satisfacerea parial a reclamaiei %naintate %n sum de + ((( lei care a fost %ncasat %n luna iunie
,(59=5-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea !A# contabilizeaz0
%n noiembrie ,(59#
? recla)a"ia naintat $i nerecunoscut n su) de < >>> lei + n contul e&trabilan"ier3
%n mai ,(59=5#
? crean"ele privind recla)a"iile naintate $i recunoscute n su) de 5 >>> lei + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
? decontarea recla)a"iei n su) de < >>> lei din contul e&trabilan"ier3
%n iunie ,(59=5#
? stingerea crean"elor privind recla)a"iile n su) de 5 >>> lei + ca )a8orare a nu)erarului $i
di)inuare a crean"elor curente.
+reane compromi%e
-:. Crean"ele se consider co)pro)ise n cazuri n care ter)enul de prescrip"ie prevzut de
legisla"ia n vigoare a e&pirat sau cu)prtorul *clientul, se afl n situa"iS financiar nefavorabil
*crean"ele nu au acoperire garantat $i nu pot fi ncasate,. 2ecunoa$terea crean"elor drept co)pro)ise
are loc n baza docu)entelor care confir) apari"ia circu)stan"ei respective.
-%. 6n confor)itate cu politicile contabile, crean"ele co)pro)ise pot fi contabilizate prin0
1, )etoda direct, sau
', )etoda provizioanelor *corec"iilor,.
-<. 6n cazul aplicrii )etodei directe, crean"ele co)pro)ise se deconteaz la c9eltuieli curente n
perioada de gestiune n care au fost recunoscute drept co)pro)ise. Decontarea crean"elor co)pro)ise
se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a crean"elor curente.
Exemplul 6. 8n luna decembrie ,(59 %n urma inventarierii o entitate a depistat creane cu
termenul de prescripie expirat %n sum de .0 ((( lei- Antitatea nu este %nregistrat ca pltitor de >V!
i nu constituie corecii privind creanele compromise- 8n conformitate cu rezultatele inventarierii
conductorul entitii a luat decizia de a deconta creanele cu termenul de prescripie expirat-
6n baza datelor din e&e)plu, n luna dece)brie '>1D entitatea contabilizeaz decontarea
crean"elor co)pro)ise n su) de -: >>> lei ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a
crean"elor curente.
-=. 2estabilirea crean"elor co)pro)ise decontate anterior la c9eltuieli curente se contabilizeaz ca
)a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente $i a datoriilor curente.
/>. 4etoda provizioanelor *corec"iilor, poate fi aplicat pentru a8ustarea crean"elor co)erciale.
Corec"iile se constituie pe )sura vnzrii bunurilor sau prestrii serviciilor n ter)enele prevzute de
politicile contabile *lunar, tri)estrial, anual, $i se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a
c9eltuielilor curente $i corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise.
/1. 4ri)ea corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise poate fi deter)inat0
1, pe fiecare crean" reie$ind din )ri)ea absolut a crean"elor co)pro)ise3
', pe grupe de crean"e n func"ie de ter)enul de ac9itare e&pirat al acestora3
-, pe crean"e n totalitate reie$ind din volu)ul vnzrilor nete n perioada de gestiune $i cota
pierderilor aferente crean"elor co)pro)ise3
/, n alt )od prevzut n politicile contabile.
/'. Pentru deter)inarea )ri)ii provizioanelor *corec"iilor, pe fiecare crean" se analizeaz
solvabilitatea fiecrui debitor $i posibilitatea ndeplinirii integrale sau par"iale a obliga"iilor financiare de
ctre acesta.
1>'
Exemplul 7. ;a ,( mai ,(59 o entitate a v%ndut unui cumprtor produse %n valoare de .( (((
lei- >ermenul de ac7itare conform contractului ,( iunie ,(59- 8n termenul stabilit creanele nu au fost
ac7itate din motivul insolvabilitii cumprtorului-
6n baza datelor din e&e)plu, la data raportrii entitatea contabilizeaz constituirea provizioanelor
n su) de -> >>> lei ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i corec"iilor privind crean"ele
co)pro)ise.
/-. Pentru deter)inarea )ri)ii corec"iilor pe grupe de crean"e este necesar clasificarea acestora
dup ter)enul de ac9itare e&pirat $i stabilirea cotei crean"elor co)pro)ise aferente fiecrei grupe. Cota
crean"elor co)pro)ise se calculeaz n baza datelor din conturile analitice ale perioadelor precedente
*de e&e)plu, -?5 ani,. 4ri)ea corec"iilor se deter)in prin aplicarea cotei crean"elor co)pro)ise la
soldul crean"elor din fiecare grup.
Exemplul !. " entitate dispune de urmtoarele date privind creanele comerciale grupate dup
termenul de ac7itare expirat-
Babelul 1
itua"ia crean"elor la -1.1'.'>1D
*deter)inarea grupelor,
Cu)prtorul
oldul
crean"elor
co)erciale,
lei
Ber)enul de ac9itare e&pirat
1?->
zile
-1?:> zile
:1?=>
zile
=1?1'>
zile
peste 1'>
zile
!A# -: >>> -: >>>
!@# => >>> => >>>
!T# '/> >>> 15/ >>> <: >>>
!D# 5' >>> 5' >>>
Al"i cu)prtori %</ >>> -:> >>> '%< >>> <> >>> /> >>> ': >>>
Botal 1 '>' >>> 51/ >>> />> >>> 1%> >>> =' >>> ': >>>
Cota crean"elor
co)pro)ise, K
& 1 - 1> -> 5>
6n baza datelor din tabelul 1 se deter)in corec"iile privind crean"ele co)pro)ise.
Babelul '
itua"ia crean"elor co)pro)ise la -1.1'.'>1D
*deter)inarea corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise,
Ber)enul de ac9itare
e&pirat
oldul crean"elor
co)erciale,
lei
Cota crean"elor
co)pro)ise,
K
Corec"ii privind crean"ele
co)pro)ise,
lei
A 1 ' - F 1 & ' 0 1>>
1 ?-> zile 51/ >>> 1 5 1/>
-1?:> zile />> >>> - 1' >>>
:1?=> zile 1%> >>> 1> 1% >>>
=1?1'> zile =' >>> -> '% :>>
Peste 1'> zile ': >>> 5> 1- >>>
Botal 1 1>' >>> & %/ %/>
6n baza datelor din e&e)plu, )ri)ea corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise n su) de %/ %/>
lei se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i corec"iilor privind crean"ele
co)pro)ise.
//. Corec"iile privind crean"ele co)pro)ise deter)inate n confor)itate cu prevederile pct. /'?
/- din prezentul standard, se a8usteaz cu diferen"ele dintre )ri)ea corec"iilor calculate $i soldul
neutilizat al acestora confor) datelor contabilit"ii.
1>-
Exemplul ". " entitate dispune de urmtoarele date analitice privind creanele pentru anul ,(59
2tabelul .3- 8n conformitate cu politicile contabile coreciile privind creanele compromise se stabilesc
%n baza mrimii absolute a creanelor compromise- Soldul neutilizat al coreciilor privind creanele
compromise la (5 ianuarie ,(59 constituie 5,+ /(( lei-
Babelul -
itua"ia crean"elor la -1.1' '>1D
Cu)prtorul oldul crean"elor co)erciale, lei oldul crean"elor co)pro)ise, lei
!A# /5> >>> -% 5>>
!@# -'> >>> 5: >>>
!T# '>> >>> '>> >>>
Botal =%> >>> '=- 5>>
6n baza datelor din e&e)plu, corec"iile privind crean"ele co)pro)ise calculate *'=- 5>> lei, se
a8usteaz $i se contabilizeaz n su) de 1:% :>> lei *'=- 5>> lei + 1'5 =>> lei, ca )a8orare
conco)itent a c9eltuielilor curente $i corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise.
/5. 4ri)ea corec"iilor pe crean"e n totalitate, se deter)in prin produsul dintre cota )edie a
crean"elor co)pro)ise $i volu)ul vnzrilor nete. Colu)ul vnzrilor nete reprezint veniturile din
vnzrile n credit *cu plat ulterioar, a8ustate cu valoarea bunurilor returnate $i7sau cu su)a reducerii
de pre"uri aferente vnzrii. Cota )edie a crean"elor co)pro)ise se calculeaz ca raportul dintre su)a
efectiv a pierderilor aferente crean"elor co)pro)ise n perioadele de gestiune precedente *de e&e)plu,
-?5 ani, $i volu)ul vnzrilor nete n aceea$i perioad.
Exemplul 1#. 8n anul ,(59 volumul v%nzrilor unei entiti a constituit , '5( ((( lei1 iar valoarea
bunurilor returnate +( ((( lei. Mrimea coreciilor privind creanele compromise se determin la
finele anului %n baza datelor privind volumul v%nzrilor nete i pierderile aferente creanelor
compromise pentru . ani precedeni-
Babelul /
Colu)ul vnzrilor nete $i pierderi aferente crean"elor co)pro)ise
Anii
Colu)ul
vnzrilor nete, lei
Pierderi aferente crean"elor
co)pro)ise,lei
'>1D?- ' '5> >>> <5 >>>
'>1D?' ' 5'> >>> %' >>>
'>1D?1 - >5> >>> =' >>>
Botal % <'> >>> '/= >>>
Confor) datelor din e&e)plu, cota )edie a crean"elor co)pro)ise constituie -,1<K *'/= >>> lei 0
% <'> >>> lei & 1>>K,. Corec"iile privind crean"ele co)pro)ise + <% %:< lei G*' <1> >>> lei ? 5> >>> lei,
& -,1<KH la -1 dece)brie '>1D se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i
corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise.
/:. 6n cazul aplicrii )etodei corec"iilor, decontarea crean"elor co)pro)ise se contabilizeaz ca
di)inuare conco)itent a corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise $i crean"elor co)erciale. Dac su)a
corec"iilor constituite este )ai )ic dect su)a decontat, diferen"a se contabilizeaz ca )a8orare
conco)itent a c9eltuielilor curente $i corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise.
/%. 2estabilirea crean"elor decontate anterior ca co)pro)ise pe sea)a corec"iilor se
contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise.
/<. 4ri)ea corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise se a8usteaz la deter)inarea valorii
contabile a crean"elor co)erciale-
/=. 6n cazul trecerii de la )etoda corec"iilor la )etoda direct de contabilizare a crean"elor
co)pro)ise, soldul corec"iilor se deconteaz prin di)inuarea corec"iilor privind crean"ele co)pro)ise
$i )a8orarea veniturilor curente.
1>/
Cont!bi#it!te! inve'ti%ii#or $in!nci!re
5>. Investi"iile financiare se evalueaz ini"ial la costul de intrare, Qo)ponen"a Qruia difer n
func"ie de tipul $i )odalitatea de intrare a investi"iilor.
51. Dividendele $i dobnzile calculate pentru investi"iile financiare se recunosc ca venituri $i se
contabilizeaz n confor)itate cu prevederile .C !Cenituri#.
5'. Costurile aferente deservirii investi"iilor financiare *de e&e)plu, co)isioanele, serviciile
broPerilor $i alte costuri de deservire, se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a
nu)erarului, crean"elor $i )a8orare a datoriilor curente.
5-. 2eclasificarea investi"iilor financiare se efectueaz dup necesitate, lund n considerare
)odificarea ter)enelor de de"inere probabil a investi"iilor, ter)enelor de ac9itare $i al"i factori.
5/. Investi"iile financiare se contabilizeaz n cadrul ur)toarelor grupe0
1, valori )obiliare $i cote de participa"ie3
', alte investi"ii financiare.
3alori mo'iliare i cote de participaie
55. Calorile )obiliare reprezint titluri financiare care certific dreptul patri)onial al de"intorului
sau dreptul )pru)uttorului posesor de docu)ent fa" de e)itentul acestora.
5:. Calorile )obiliare includ0
1, ac"iunile + titluri de capital sub for) de certificate sau nscrieri n contul personal care
confir) dreptul de"intorilor si *ac"ionarilor, de a participa la conducerea societ"ii pe ac"iuni, de a
pri)i dividende, precu) $i o parte din patri)oniul societ"ii n cazul lic9idrii acesteia3
', obliga"iunile + titluri de crean"e care acord de"intorilor *obligatarilor, dreptul de a pri)i n
ter)enul stabilit valoarea no)inal a obliga"iunilor $i venitul sub for) de dobnd aferent acestora3
-, alte valori )obiliare + titluri de crean"e sub for) de0
a) bonuri de trezorerie, care reprezint valori )obiliare de stat e)ise cu scont $i rscu)prate la
valoarea lor no)inal, avnd ter)enul de circula"ie pn la un an3
b, certificate bancare, care confir) dreptul de"intorilor de a pri)i, la e&pirarea ter)enului fi&at,
nu)erarul depus $i o anu)it dobnd.
5%. Costul de intrare al valorilor )obiliare include pre"ul de procurare *sau valoarea 8ust a altei
for)e de co)pensare acordate, $i costurile aferente procurrii *de e&e)plu, co)isioanele $i onorariile
ac9itate consultan"ilor, broPerilor $i dealSrilor, ta&ele prevzute de legisla"ia n vigoare, alte costuri
tranzac"ionale,.
5<. Costul de intrare al valorilor )obiliare se contabilizeaz ca )a8orare a investi"iilor financiare $i
di)inuare a nu)erarului, crean"elor curente, capitalului nevrsat sau nenregistrat $i7sau )a8orare a
datoriilor, veniturilor curente.
Exemplul 11. " entitate prin intermediul unei companii de broOeri a procurat .(( de aciuni la
preul de '( lei<aciunea1 valoarea nominal fiind de &+ lei<aciunea- 4osturile aferente procurrii
aciunilor au constituit 5 '(( lei-
;a momentul iniierii tranzaciei pentru procurarea aciunilor i ac7itarea serviciilor de broOeraj
entitatea a transferat companiei de broOeri numerar %n sum de ,+ '(( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
? virarea nu)erarului pentru efectuarea tranzac"iilor cu valori )obiliare n su) de '5 <>> lei ca
)a8orare a crean"elor curente $i di)inuare a nu)erarului3
? valoarea ac"iunilor la pre"ul de procurare n su) de '/ >>> lei *->> ac"iuni & <> lei7ac"iune, ca
)a8orare a investi"iilor financiare $i di)inuare a crean"elor curente3
? costurile aferente procurrii ac"iunilor n su) de 1 <>> lei ca )a8orare a investi"iilor
financiare $i di)inuare a crean"elor curente.
5=. Costul de intrare al valorilor )obiliare sub for) de obliga"iuni *cu e&cep"ia celor cotate pe
pia"a financiar, se a8usteaz n cazul n care costul de intrare nu coincide cu valoarea no)inal a
acestora *valoarea declarat care ur)eaz a fi pltit la scaden",.
:>. Diferen"a dintre costul de intrare $i valoarea no)inal a obliga"iunilor se a)ortizeaz prin
)etoda liniar pe )sura calculrii dobnzii sau n alt )od stabilit n politicile contabile $i se
contabilizeaz astfel0
1>5
1) pentru valorile )obiliare cu scont *procurate la un pre" )ai )ic dect valoarea no)inal, ca
)a8orare conco)itent a investi"iilor financiare $i veniturilor curente3
2) pentru valorile )obiliare cu pri) *procurate la un pre" )ai )are dect valoarea no)inal,
ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a investi"iilor financiare.
Exemplul 12. ;a 5 iunie ,(59 o entitate1 prin intermediul bncii liceniate1 a procurat contra
numerar .(( de obligaiuni cu scont la preul /+ lei<obligaiunea- Valoarea nominal 5((
lei<obligaiunea1 iar dob%nd fix anual 5( C- Serviciile de broOeraj prestate de banc constituie .*,
lei- >ermenul de deinere al obligaiunilor + ani- 6ob%nda se ac7it de , ori pe an# la .( iunie i .5
decembrie-
4onform politicilor contabile diferena dintre costul de intrare i valoarea nominal se
deconteaz concomitent cu Palcularea dob%nzilor-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n iunie ,(59#
? valoarea obliga"iunilor la pre"ul de procurare n su) de '< 5>> lei *->> obliga"iuni & =5 lei, + ca
)a8orare a investi"iilor financiare $i di)inuare a nu)erarului3
? serviciile de broPera8 ac9itate n su) de -/' lei + ca )a8orare a investi"iilor financiare $i
di)inuare a nu)erarului3
%n decembrie ,(59#
? dobnd se)estrial n su) de 1 5>> lei G*->> obliga"iuni & 1>> lei, & >,1 0 ' se)estreH + ca
)a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
? diferen"a dintre costul de intrare $i valoarea no)inal a obliga"iunilor aferent perioadei de
calculare a dobnzii n su) de 115,<> lei G*->> obliga"iuni & 1>> lei, ? *->> obliga"iuni & =5 lei A -/'
lei, 0 5 ani 0 ' se)estreH + ca )a8orare conco)itent a investi"iilor financiare $i veniturilor curente.
:1. 6n cazul n care costul de intrare al obliga"iunilor include dobnzile calculate $i neac9itate,
su)a dobnzilor aferent perioadei de pn la procurarea obliga"iunilor di)inueaz costul de intrare al
acestora. Dobnzile aferente perioadei de dup procurarea obliga"iunilor se contabilizeaz n
confor)itate cu prevederile .C !Cenituri#.
:'. ;a data raportrii valorile )obiliare se evalueaz0
1, la costul de intrare + valorile )obiliare necotate pe pia" financiar al cror cost de intrare nu s?
a )odificat se)nificativ n perioada de gestiune3
', la costul a8ustat ? valorile )obiliare sub for) de obliga"iuni al cror cost de intrare difer de
valoarea no)inal a acestora3
-, la valoarea 8ust ? valorile )obiliare cotate pe pia"a financiar.
:-. Diferen"a dintre costul de intrare *sau valoarea contabil la nceputul perioadei de gestiune, $i
valoarea 8ust a valorilor )obiliare cotate pe pia"a financiar se contabilizeaz astfel0
1) n cazul )ic$orrii valorii contabile ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a
investi"iilor financiare3
2) n cazul )a8orrii valorii contabile ca )a8orare conco)itent a investi"iilor financiare $i
veniturilor curente.
Exemplul 13. 4ostul de intrare al aciunilor procurate de ctre o entitate constituie .* +(( lei
2.*+ aciuni x 5(( lei<aciunea3- 4onform situaiei din .5 decembrie ,(59 cursul bursier al aciunilor a
constituit#
? varianta E /+ lei<aciunea)
? varianta EE 5(& lei<aciunea-
6n baza datelor din e&e)plu, la -1.1'.'>1D entitatea contabilizeaz diferen"a dintre costul de
intrare $i valoarea 8ust a ac"iunilor0
varianta I0 n su) de 1 %'5 lei G*=5 lei + 1>> lei, & -/5 ac"iuniH ca )a8orare a c9eltuielilor
curente $i di)inuare a investi"iilor financiare3
varianta II0 n su) de ' /15 lei G*1>% lei + 1>> lei, & -/5 ac"iuniH ca )a8orare conco)itent a
investi"iilor financiare $i veniturilor curente.
:/. ;a fiecare dat de raportare entitatea deter)in dac e&ist sau nu te)ei pentru deprecierea
valorilor )obiliare, cu e&cep"ia celor evaluate la valoarea 8ust. Drept criterii pentru depreciere pot
servi0
1, dificult"ile financiare se)nificative a e)itentului valorilor )obiliare3
1>:
', dispari"ia pie"ei financiare pentru valorile )obiliare respective3
-, nerespectarea de ctre e)itent a clauzelor contractuale privind plata dividendelor $i dobnzilor3
sau
/, alte infor)a"ii relevante de care dispune entitatea.
:5. 6n cazul n care se constat necesitatea deprecierii valorilor )obiliare, acestea se evalueaz la
valoarea 8ust )inus costurile probabile de vnzare. Dac valoarea contabil a valorilor )obiliare
dep$e$te valoarea 8ust )inus costurile probabile de vnzare entitatea recunoa$te pierderea din
depreciere.
::. Pierderile din deprecierea valorilor )obiliare se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor
curente $i )ic$orare a investi"iilor financiare.
:%. 6n cazul n care te)eiurile pentru deprecierea valorilor )obiliare $i pierd relevan"a *de
e&e)plu, s?a )bunt"it situa"ia financiar a e)itentului sau obligatarului, e&ist pia"a financiar
respectiv, pierderile din depreciere trebuie reluate $i contabilizate ca )a8orare conco)itent a
investi"iilor financiare $i veniturilor curente.
:<. Ie$irea valorilor )obiliare are loc n ur)a vnzrii, stingerii, trans)iterii cu titlu gratuit etc. $i se
deconteaz la valoarea contabil care se deter)in pe fiecare titlu aparte sau pe grupe de valori
)obiliare cu acela$i e)itent. Calorile )obiliare care au acela$i e)itent $i care au fost nregistrate n
contabilitate la date $i costuri de intrare diferite, la ie$ire se evalueaz n confor)itate cu politicile
contabile, dup )etoda costului )ediu ponderat sau )etoda 1I1( *pri)ul intrat + pri)ul ie$it,.
:=. Caloarea contabil a valorilor )obiliare ie$ite se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor
curente $i di)inuare a investi"iilor financiare.
%>. Ceniturile din ie$irea valorilor )obiliare se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a
nu)erarului, crean"elor $i veniturilor curente.
%1. Costurile aferente ie$irii valorilor )obiliare *de e&e)plu, serviciile de consultan",
co)isioanele ac9itate broPerilor, se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a
nu)erarului, crean"elor curente sau )a8orare a datoriilor curente.
Exemplul 14. " entitate a v%ndut 5(( de obligaiuni1 valoarea de v%nzare a crora constituie .(
((( lei1 iar valoarea contabil ,0 ((( lei- 4osturile aferente v%nzrii care urmeaz a fi ac7itate includ
serviciile de consultan %n sum de .+( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
? valorea contabil a obliga"iunilor vndute n su) de ': >>> lei ? ca )a8orare a c9eltuielilor
curente $i di)inuare a investi"iilor financiare3
? valoarea de vnzare a obliga"iunilor n su) de -> >>> lei ? ca )a8orare conco)itent a
crean"elor $i veniturilor curente3
? costurile aferente vnzrii obliga"iunilor n su) de -5> lei ? ca )a8orare a c9eltuielilor $i
datoriilor curente.
%'. Cotele de participa"ie reprezint drepturi sub for) de pr"i sociale sau alte participa"ii de"inute
de entitate n capitalul social al altor entit"i.
%-. 4ri)ea cotelor de participa"ie se negociaz ntre asocia"i $i se reflect n actele de constituire
ale entit"ii n care investitorul de"ine astfel de cote.
%/. Cotele de participa"ie se prezint n situa"iile financiare la costul de intrare.
%5. Intrarea $i ie$irea cotelor de participa"ie, precu) $i veniturile din aceste cote contabilizeaz n
)odul stabilit n pct. 5>, 51, 5<, $i :=?%1 din prezentul standard.
Exemplul 15. 8n luna ianuarie ,(59 entitatea ?!@ a depus 5' ((( lei ca cot parte %n capitalul
social al entitii ?F@- 8n luna februarie ,(59=5 entitatea ?F@ a repartizat profitul anului ,(591
inclusiv entitii ?!@ %n sum de . ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea !A# contabilizeaz0
%n ianuarie ,(59#
? cota de participa"ie n capitalul social al entit"ii !@# n su) de 1< >>> lei + ca )a8orare a
investi"iilor financiare $i di)inuare a nu)erarului3
%n februarie ,(59=5#
? venitul ob"inut din cota de participa"ie n su) de - >>> lei + ca )a8orare conco)itent a
crean"elor $i veniturilor curente.
1>%
-lte in)e%tiii financiare
%:. Alte investi"ii financiare includ )pru)uturile acordate, depozitele bancare etc.
%%. 6)pru)uturile acordate reprezint )i8loace acordate de entitate n nu)erar sau n natur altor
persoane 8uridice sau fizice n baza contractelor de )pru)ut. 6)pru)uturile acordate se contabilizeaz
ca )a8orare a investi"iilor financiare $i di)inuare a nu)erarului sau altor active *n cazul acordrii
)pru)uturilor n natur,.
%<. 2a)bursarea )pru)uturilor acordate anterior se contabilizeaz ca )a8orare a nu)erarului,
altor active circulante *n cazul acordrii )pru)uturilor n natur, $i di)inuare a investi"iilor financiare.
Exemplul 16. 8n luna ianuarie ,(59 o entitate a acordat un %mprumut %n sum de +( ((( lei pe un
termen de / luni cu o dob%nd de 5+C anual- 4onform condiiilor contractuale dob%nda se calculeaz i
se ac7it la finele fiecrui trimestru-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
? )pru)utul acordat n su) de 5> >>> lei + ca )a8orare a investi"iilor financiare curente $i
di)inuare a nu)erarului3
? dobnd tri)estrial calculat n su) de 1 <%5 lei G*5> >>> lei & 15K, 0 /H + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
? dobnd tri)estrial ncasat n su) de 1 <%5 lei + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a
crean"elor curente3
? )pru)utul ra)bursat n su) de 5> >>> lei + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a
investi"iilor financiare curente.
%=. 6)pru)uturile acordate n natur se consider investi"ii financiare dac la e&pirarea ter)enului
acestora snt respectate cerin"ele legisla"iei n vigoare *de e&e)plu, n cazul n care nu se restituie
activele prevzute n contract sau valoarea activelor care ur)eaz a fi restituite se recupereaz n
nu)erar,.
<>. Depozitele bancare reprezint depuneri de nu)erar n institu"iile financiare la ter)en *pentru o
perioad fi& de ti)p, sau la vedere *fr fi&area ter)enului de plasare, n scopul ob"inerii venitului sub
for) de dobnzi. Desc9iderea depozitelor bancare se contabilizeaz ca )a8orare a investi"iilor
financiare $i di)inuare a nu)erarului.
<1. 6nc9iderea depozitelor bancare se contabilizeaz ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a
investi"iilor financiare.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
<'. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint, cel pu"in, ur)toarele infor)a"ii privind0
1, crean"ele0
a, valoarea contabil a fiecrei grupe de crean"e la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
b, cota curent a crean"elor pe ter)en lung3
c, )etoda de eviden"a a crean"elor co)pro)ise3
d, )ri)ea crean"elor co)pro)ise nregistrate $i decontate n perioada de gestiune3
e, )ri)ea provizioanelor *corec"iilor, privind crean"ele co)pro)ise la nceputul $i sfr$itul
perioadei de gestiune3
', investi"iile financiare0
a, valoarea contabil a fiecrei grupe de investi"ii la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
b, diferen"a dintre costul de intrare $i valoarea no)inal a obliga"iunilor decontat la c9eltuieli
sau venituri curente3
c, diferen"a dintre costul de intrare *valoarea contabil, $i valoarea 8ust a valorilor )obiliare
cotate pe pia"a financiar, decontat la c9eltuieli sau venituri curente3
d, )ri)ea veniturilor din investi"ii sub for) de dobnzi, dividende etc.3
e, cota curent a investi"iilor financiare pe ter)en lung3
f, valoarea investi"iilor financiare reclasificate din investi"iile financiare curente n investi"iile
financiare pe ter)en lung.
Prevederi tr!n(itorii
<-. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
</. ;a data intrrii n vigoare a prezentului standard entitatea deconteaz0
1><
1, diferen"ele de reevaluare a investi"iilor financiare pe ter)en lung *reducerea $i ecartul de
evaluare, + la profitul nerepartizat *pierderea neacoperit, al anilor preceden"i3
', )a8orarea7di)inuarea valorii investi"iilor pe ter)en lung + la investi"iile financiare pe ter)en
lung3
-, di)inuarea valorii investi"iilor curente + la investi"iile financiare curente.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
<5. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
1>=
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
STOCURI
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE $i IA ' !tocuri#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare a stocurilor $i de
prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic la contabilizarea tuturor stocurilor, cu e&cep"ia0
1, produc"iei n curs de e&ecu"ie aferente contractelor de construc"ie *.C !Contracte de
construc"ii#,3
', activelor biologice legate de activitatea agricol $i de produc"ia agricol n )o)entul recoltrii
*.C !Particularit"ile contabilit"ii n agricultur#,.
/. Prezentul standard nu se aplic la evaluarea stocurilor de"inute de0
1, productorii de produse agricole $i forestiere, de )inereuri $i alte substan"e )inerale cone&e n
cazul n care acestea snt evaluate la valoarea realizabil net n confor)itate cu actele nor)ative ce
regle)enteaz sectoarele de activitate corespunztoare3
', broPerii?traderi de la bursele de )rfuri care evalueaz stocurile la valoarea 8ust di)inuat cu
costurile de vnzare.
De$ini%ii
5. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
Stocuri + active circulante care snt0
1, destinate pentru a fi vndute pe parcursul desf$urrii nor)ale a activit"ii3
', n curs de e&ecu"ie n procesul desf$urrii nor)ale a activit"ii3 sau
-, sub for) de )aterii pri)e, )ateriale de baz $i alte )ateriale consu)abile, care ur)eaz a fi
folosite n procesul de produc"ie, pentru prestarea serviciilor $i7sau n alte scopuri gospodre$ti.
4ost de intrare totalitatea costurilor aferente ac9izi"iei, prelucrrii *conversiei, $i aducerii
stocurilor n for)a $i n locul utilizrii dup destina"ie.
Valoare realizabil net + pre"ul de vnzare esti)at al stocurilor di)inuat cu costurile esti)ate
pentru finalizare *co)pletare, $i costurile esti)ate de vnzare.
Valoare just + su)a cu care ar putea fi sc9i)bat benevol un activ sau decontat o datorie n
cadrul unei tranzac"ii desf$urate n condi"ii nor)ale ntre pr"i interesate, independente $i bine
infor)ate.
Re0u#i 0ener!#e
:. tocurile includ0
1, )ateriile pri)e $i )aterialele de baz + bunuri care particip direct la fabricarea produselor $i se
regsesc n produsul finit integral sau par"ial, fie n starea lor ini"ial, fie transfor)at3
', )aterialele consu)abile + bunuri care particip sau contribuie la procesul de produc"ie $i7sau de
prestri servicii fr a se regsi, de regul, n produsul finit *de e&e)plu, )ateriale au&iliare,
co)bustibil, )ateriale pentru a)balat, piese de sc9i)b, anvelope $i acu)ulatoare procurate separat de
)i8loacele de transport,3
-, obiectele de )ic valoare $i scurt durat + bunuri valoarea unitar a crora nu dep$e$te
plafonul stabilit de legisla"ie sau pragul de se)nifica"ie prevzut n politicile contabile, indiferent de
durata de serviciu sau cu o durat de serviciu nu )ai )are de un an, indiferent de valoarea unitar *de
e&e)plu, instru)ente $i dispozitive cu destina"ie general $i special, utila8 de sc9i)b, a)bala8
te9nologic, inventar de produc"ie, )brc)inte $i ncl")inte special, dispozitive de protec"ie,
len8erie, construc"ii $i dispozitive provizorii, inventar sportiv $i turistic $i alte obiecte si)ilare,3
11>
/, produc"ia n curs de e&ecu"ie + bunuri care nu au trecut toate stadiile de prelucrare prevzute n
procesul te9nologic, precu) $i produsele nesupuse probelor te9nice $i recep"iei sau neco)pletate n
ntregi)e, precu) $i costurile aferente serviciilor $i lucrrilor n curs de e&ecu"ie3
5, produsele + bunuri fabricate n cadrul entit"ii care includ0
a, se)ifabricatele + bunuri al cror proces de produc"ie a fost finalizat ntr?o sec"ie *faz de
fabrica"ie, $i care snt supuse n continuare prelucrrii n alt sec"ie *faz de fabrica"ie, sau se livreaz
cu)prtorilor3
b, produsele finite + bunuri care au parcurs n ntregi)e stadiile procesului de produc"ie $i nu
necesit prelucrri ulterioare n cadrul entit"ii, au fost supuse probelor te9nice $i recep"iei, snt integral
co)pletate $i pot fi depozitate n vederea vnzrii sau livrate direct cu)prtorilor3
c, produsele secundare + bunuri care se ob"in n procesul de produc"ie conco)itent cu produsele
principale $i au o i)portan" secundar $i valoare nese)nificativ fa" de acestea3
:, )rfurile + bunuri procurate de entitate n vederea revnzrii sau produse trans)ise spre vnzare
)agazinelor proprii. 6n categoria )rfurilor, de ase)enea, se includ cldirile, terenurile $i alte bunuri
i)obiliare de"inute pentru vnzare3
%, a)bala8ele + bunuri care includ a)bala8ele de o singur folosin" sau refolosibile, ac9izi"ionate
sau fabricate, destinate a)balrii produselor *)rfurilor, $i7sau altor bunuri.
%. 6n categoria stocurilor entit"ii, de ase)enea, se cuprind0
1, activele cu ciclul lung de produc"ie, destinate vnzrii *de e&e)plu, co)ple&e de locuin"e,
produse vinicole aflate n proces de )aturare,3
', bunurile de natura stocurilor care se afl te)porar la ter"i, din diferite cauze sau n anu)ite
scopuri *de e&e)plu, bunuri trans)ise n custodie, co)ision, pentru prelucrare,.
<. De"inerea de ctre entitate a stocurilor cu orice titlu, nregistrarea surselor de provenien" a
acestora $i a faptelor econo)ice fr docu)entarea $i reflectarea lor n contabilitate snt interzise. 6n
acest scop entitatea trebuie s asigure0
1, recep"ionarea tuturor stocurilor intrate $i nregistrarea acestora n locurile de depozitare. Dac
anu)ite loturi de stocuri se trans)it ne)i8locit n folosin", ele se reflect n contabilitate ca intrate la
depozit $i trans)ise n folosin". 6n acest caz, n docu)entele de pri)ire $i de consu) se face )en"iunea
c stocurile au fost pri)ite de la furnizori $i trans)ise n folosin" fr depozitare *n tranzit,.
.o)enclatorul stocurilor care pot fi ac9izi"ionate n tranzit *ne)i8locit n locurile de utilizare, se
deter)in $i se aprob prin ordinul *dispozi"ia, conductorului entit"ii3
', reflectarea distinct n contabilitate a stocurilor entit"ii, trans)ise te)porar ter"ilor3
-, concordan"a dintre datele eviden"ei cantitative la depozite $i datele eviden"ei cantitativ?valorice
a stocurilor n contabilitate pe locuri de pstrare3
/, nregistrarea stocurilor pri)ite de la ter"i pentru prelucrare, n custodie sau n co)ision, n
conturi e&trabilan"iere.
=. @unurile cu o pondere nese)nificativ n totalul stocurilor *de e&e)plu, rec9izitele de birou, pot
fi decontate direct la costuri $i7sau c9eltuieli curente din )o)entul ac9izi"ionrii lor cu condi"ia c
datele procurrii $i trans)iterii lor n folosin" coincid.
1>. Contabilitatea stocurilor se "ine n e&presie cantitativ $i valoric sau nu)ai n e&presie
valoric pe unit"i de eviden" cu) ar fi0 tipul *sorti)entul,, lotul, grupa o)ogen de stocuri etc.
Cont!bi#it!te! intr)rii 'tocuri#or
Recunoaterea i e)aluarea iniial
11. tocurile se recunosc ca active circulante la respectarea si)ultan a ur)toarelor condi"ii0
1, snt controlate de entitate, adic se afl n proprietatea acesteia3
', e&ist probabilitatea ob"inerii de ctre entitate a beneficiilor econo)ice viitoare din utilizarea
stocurilor3
-, snt destinate utilizrii n ciclul nor)al de produc"ie7prestri servicii sau vor fi vndute n ter)en
de 1' luni3 $i
/, costul de intrare poate fi deter)inat n )od credibil.
1'. 6n cazul nerespectrii condi"iilor prezentate n pct. 11 din prezentul standard, activele procurate
snt recunoscute ca c9eltuieli curente, active i)obilizate sau reflectate n conturi e&trabilan"iere.
111
1-. tocurile recunoscute ini"ial se evalueaz la cost de intrare care se deter)in n func"ie de sursa
de provenien" a stocurilor cu) ar fi0 ac9izi"ionarea, fabricarea, intrarea ca aport n natur la capitalul
social, pri)irea cu titlu gratuit, ie$irea7repara"ia activelor i)obilizate $i obiectelor de )ic valoare $i
scurt durat, nregistrarea de$eurilor recuperabile, transferare din active i)obilizate etc.
1/. 6n costul de intrare a stocurilor nu se includ0
1, pierderile de )ateriale, costurile cu personalul $i7sau alte costuri de produc"ie suportate peste
li)itele nor)elor $i nor)ativelor ad)ise3
', costurile de depozitare, cu e&cep"ia cazurilor n care astfel de costuri snt necesare n procesul de
ac9izi"ionare $i7sau de produc"ie3
-, c9eltuielile ad)inistrative3
/, c9eltuielile de distribuire3
5, alte costuri care nu snt legate direct de intrarea stocurilor.
15. Costurile de intrare a stocurilor ac9izi"ionate cuprinde valoarea de cu)prare $i costurile direct
atribuibile intrrii *de e&e)plu, costurile de transportare?aprovizionare, asigurare pe durata transportrii,
ncrcare, descrcare, co)isioane inter)ediarilor, i)pozitele $i ta&ele nerecuperabile, ta&ele va)ale $i
alte costuri suportate pentru aducerea stocurilor n for)a $i n locul utilizrii dup destina"ie cu) ar fi0
prelucrarea, sortarea, )pac9etarea,. Intrarea stocurilor ac9izi"ionate se contabilizeaz ca )a8orare
conco)itent a stocurilor $i datoriilor, di)inuare a crean"elor, costurilor activit"ilor au&iliare etc.
2educerile co)erciale, rabaturile $i alte ele)ente si)ilare snt deduse la deter)inarea costului de intrare
a stocurilor ac9izi"ionate.
1:. Costul de intrare a stocurilor fabricate *de e&e)plu, a produselor finite $i se)ifabricatelor,
coincide cu costul efectiv al acestora care include0
1, costul )ateriilor pri)e $i )aterialelor utilizate ne)i8locit n procesul de produc"ie3
', costurile cu personalul ncadrat ne)i8locit n procesul de produc"ie, contribu"iile de asigurri
sociale de stat obligatorii $i pri)ele de asigurare obligatorie de asisten" )edical ale anga8atorului3
-, costurile indirecte de produc"ie care se contabilizeaz n )odul stabilit n pct. '<?-1 din
prezentul standard3
/, costurile ndatorrii capitalizate confor) .C !Costurile ndatorrii#.
1%. 6n unele ra)uri ale econo)iei na"ionale n afar de costurile prevzute n pct. 1: din prezentul
standard pot fi eviden"iate $i alte articole de costuri care reflect particularit"ile organiza"ional?
te9nologice *de e&e)plu, n ra)ura e&tractiv + a)ortizarea resurselor )inerale, n industria energetic
+ a)ortizarea )i8loacelor fi&e, n industria )etalurgic + energia consu)at n scopuri te9nologice,.
1<. 6n cazul n care ntr?un proces de fabrica"ie se ob"in si)ultan dou sau )ai )ulte produse, de
e&e)plu, produse cuplate sau un produs principal $i altul secundar $i costurile nu pot fi identificate
distinct, astfel de costuri se repartizeaz n baza unei )etode ra"ionale *de e&e)plu, n baza valorii de
vnzare probabile a fiecrui produs,, aplicate consecvent n confor)itate cu politicile contabile. Dac
produsele secundare au o valoare nese)nificativ ele se evalueaz la valoarea realizabil net care se
deduce din su)a total a costurilor de produc"ie.
1=. Costul stocurilor entit"ilor de prestare a serviciilor cuprinde costurile )ateriale, costurile cu
personalul $i costurile indirecte de produc"ie. Confor) politicilor contabile ale entit"ii, )aterialele
consu)ate la prestarea serviciilor pot fi nregistrate ca opera"iuni separate de ie$ire a stocurilor. 6n acest
caz, valoarea )aterialelor consu)ate nu se include n costul serviciilor prestate.
'>. Produc"ia n curs de e&ecu"ie se deter)in prin inventarierea produc"iei neter)inate la finele
perioadei, prin )etode te9nice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a
opera"iilor te9nologice $i evaluarea acesteia la costul efectiv.
'1. Costurile aferente fabricrii produselor $i prestrii serviciilor se contabilizeaz n confor)itate
cu Indica"iile )etodice privind contabilitatea costurilor de produc"ie $i calcula"ia costului produselor $i
serviciilor.
''. 6nregistrarea la intrri a stocurilor fabricate se contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor $i
di)inuare a costurilor activit"ilor de baz $i7sau au&iliare ale entit"ii.
'-. tocurile intrate ca aport n natur la capitalul social se evalueaz la valoarea aprobat prin
decizia organului )puternicit al entit"ii cu includerea costurilor direct atribuibile intrrii $i se
contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a capitalului nevrsat sau )a8orare a capitalului
nenregistrat.
11'
'/. tocurile pri)ite cu titlu gratuit sau n ur)a ie$irii7repara"iei activelor i)obilizate $i obiectelor
de )ic valoare $i scurt durat, precu) $i de$eurile recuperabile se evalueaz la valoarea 8ust $i se
contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a i)obilizrilor corporale, stocurilor, costurilor
activit"ilor de baz $i7sau au&iliare, )a8orare a datoriilor, veniturilor curente etc.
'5. tocurile transferate din co)ponen"a activelor i)obilizate *de e&e)plu, din )i8loace fi&e
$i7sau investi"ii i)obiliare, se contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a i)obilizrilor
corporale, investi"iilor i)obiliare etc.
':. Evaluarea stocurilor i)portate se efectueaz n lei )oldovene$ti prin recalcularea valutei
strine la cursul de sc9i)b al @ncii .a"ionale a 4oldovei stabilit la data ntoc)irii declara"iei va)ale
*dac contractul nu prevede o alt dat de trecere ctre entitate a dreptului de proprietate asupra
stocurilor procurate,. Diferen"ele de curs valutar, aferente stocurilor i)portate se contabilizeaz confor)
.C !Diferen"e de curs valutar $i de su)#.
'%. Evaluarea stocurilor procurate de la reziden"ii 2epublicii 4oldova a cror valoare este
e&pri)at n unit"i conven"ionale *valut strin, se efectueaz n lei )oldovene$ti, prin recalcularea
unit"ilor conven"ionale *valutei strine, n )odul stabilit n contracte, de regul, la data trecerii ctre
entitate a dreptului de proprietate asupra stocurilor procurate. Diferen"ele de su), aferente stocurilor
evaluate n unit"i conven"ionale *valut strin, se contabilizeaz confor) .C !Diferen"e de curs
valutar $i de su)#.
+o%turi indirecte de producie
'<. Costurile indirecte de produc"ie cuprind costurile aferente gestiunii $i deservirii subdiviziunilor
*sec"iilor, de produc"ie. Aceste costuri se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a costurilor indirecte
de produc"ie $i datoriilor, a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale, di)inuare a stocurilor,
costurilor activit"ilor au&iliare etc.
'=. Costurile indirecte de produc"ie snt legate de fabricarea produselor7prestarea serviciilor de )ai
)ulte tipuri $i se includ n costul lor prin repartizare, n )odul stabilit n politicile contabile ale entit"ii.
2epartizarea acestor costuri se efectueaz n dou etape0
1, repartizarea costurilor ntre costul produselor7serviciilor7produc"iei n curs de e&ecu"ie $i
c9eltuielile curente3
', repartizarea costurilor pe tipuri de produse fabricate7servicii prestate.
->. Pentru repartizarea ntre costul produselor7serviciilor7produc"iei n curs de e&ecu"ie $i
c9eltuielile curente, costurile indirecte de produc"ie se subdivizeaz n0
1, costuri variabile, )ri)ea crora depinde de )odificarea volu)ului produc"iei *de e&e)plu,
a)ortizarea )i8loacelor fi&e calculat n raport cu cantitatea de produse fabricate, costul )aterialelor
consu)ate,. Aceste costuri se includ n costul produselor fabricate7serviciilor prestate7produc"iei n curs
de e&ecu"ie n su)a total, indiferent de gradul de utilizare a capacit"ilor de produc"ie3
', costuri constante, )ri)ea crora relativ nu depinde de )odificarea volu)ului produc"iei *de
e&e)plu, a)ortizarea )i8loacelor fi&e cu destina"ie general de produc"ie calculat prin )etoda liniar,
costurile de ntre"inere $i e&ploatare a cldirilor $i utila8ului sec"iilor de produc"ie,. Astfel de costuri se
repartizeaz ntre costul produselor7serviciilor $i c9eltuielile curente n baza capacit"ii nor)ale de
produc"ie, care reprezint volu)ul produc"iei7serviciilor ce poate fi realizat, n )edie, pe parcursul a
cteva perioade de gestiune sau sezoane n condi"ii nor)ale de activitate, "innd cont de pierderile
capacit"ii cauzate de repara"iile *deservirea te9nic, planificate ale utila8ului. Dac volu)ul efectiv al
produc"iei7serviciilor este egal sau dep$e$te capacitatea nor)al, su)a efectiv a costurilor indirecte de
produc"ie constante se include integral n cost. 6n cazul n care volu)ul efectiv al produc"iei este )ai
)ic dect capacitatea nor)al, costurile indirecte de produc"ie constante se includ n cost n baza cotei
calculate ca raportul dintre volu)ul efectiv al produselor7serviciilor $i capacitatea nor)al. u)a
r)as a costurilor indirecte de produc"ie constante se consider drept c9eltuieli curente.
-1. 2epartizarea costurilor indirecte de produc"ie pe tipurile de produse fabricate7servicii prestate
se efectueaz propor"ional cu baza stabilit n politicile contabile ale entit"ii *de e&e)plu, propor"ional
salariilor de baz ale )uncitorilor ncadra"i n activit"ile de baz $i au&iliare, su)ei totale a costurilor
directe de produc"ie, nu)rului de )a$ini?ore lucrate, cantit"ii de produse fabricate,. 2epartizarea
costurilor indirecte de produc"ie se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente, costurilor
11-
activit"ilor de baz $i7sau au&iliare, activelor i)obilizate etc. $i di)inuare a costurilor indirecte de
produc"ie.
4odul de repartizare $i de contabilizare a costurilor indirecte de produc"ie este prezentat n ane&a
1.
Cont!bi#it!te! ie&irii 'tocuri#or
-'. Ie$irea stocurilor are loc n ur)a consu)ului n cadrul entit"ii, vnzrii, trans)iterii ter"ilor,
transferului n co)ponen"a activelor i)obilizate etc.
--. tocurile ie$ite se evalueaz la valoarea contabil care se deter)in prin aplicarea uneia din
ur)toarele )etode de evaluare curent0
1, )etoda identificrii specifice3
', )etoda 1I1( *pri)ul intrat + pri)ul ie$it,3
-, )etoda costului )ediu ponderat.
-/. 4etoda de evaluare curent a stocurilor se stabile$te de ctre fiecare entitate de sine stttor $i
se reflect n politicile contabile ale acesteia. 6n acest caz, se iau n considerare particularit"ile activit"ii
entit"ii, cererea de stocuri pe pia", nivelul infla"iei, gradul de influen" a )etodei acceptate de evaluare
asupra rezultatului financiar, precu) $i costurile aplicrii )etodei respective. Entitatea trebuie s
utilizeze acelea$i )etode de evaluare curent pentru toate stocurile care au con"inut econo)ic $i utilizare
si)ilare. Pentru stocurile cu con"inut econo)ic sau cu utilizare diferit pot fi aplicate )etode diferite.
-5. 4etoda identificrii specifice const n deter)inarea costurilor individuale ele)entelor de
stocuri. Aceast )etod este adecvat pentru stocurile ce fac obiectul unei co)enzi distincte, indiferent
dac au fost ac9izi"ionate sau fabricate *de e&e)plu, cldiri, aparta)ente, auto)obile, opere de art,.
Identificarea specific nu poate fi aplicat n cazurile n care stocurile cuprind un nu)r )are $i divers
de ele)ente.
-:. 4etoda 1I1( prevede evaluarea stocurilor ie$ite din entitate la costul de intrare *efectiv, al
pri)ei intrri *pri)ului lot,. Pe )sura epuizrii loturilor, stocurile ie$ite se evalueaz la costul de
intrare al lotului ur)tor, n ordine cronologic. oldul stocurilor la finele perioadei este evaluat la
costul de intrare al ulti)elor loturi de stocuri ac9izi"ionate sau fabricate. 6n cazul utilizrii )etodei 1I1(
valoarea stocurilor ie$ite poate fi deter)inat dup fiecare ie$ire sau n baza soldului final, stabilit n
ur)a inventarierii. 4etoda 1I1( este preferabil n cazul n care pre"urile stocurilor ie$ite nregistreaz
o reducere per)anent n cursul perioadei de gestiune.
4odul de aplicare a )etodei 1I1( este e&e)plificat n ane&a '.
-%. 4etoda costului )ediu ponderat presupune calcularea costului fiecrui ele)ent de stocuri pe
baza )ediei ponderate a costurilor soldurilor ele)entelor si)ilare de stocuri la nceputul perioadei $i a
costurilor ele)entelor si)ilare fabricate sau ac9izi"ionate n cursul perioadei de gestiune. Costul )ediu
ponderat poate fi calculat dup fiecare intrare a stocurilor, la sfr$itul perioadei de gestiune sau n alt
)od stabilit de politicile contabile ale entit"ii.
6n cazul aplicrii )etodei costului )ediu ponderat soldul stocurilor se evalueaz n baza )ediei
ponderate calculat pe toat perioada de gestiune sau dup ulti)a intrare. 4etoda costului )ediu
ponderat se reco)and n cazul fluctua"iilor considerabile ale pre"urilor stocurilor n cursul perioadei de
gestiune.
4odul de aplicare a )etodei costului )ediu ponderat dup fiecare intrare a stocurilor este
e&e)plificat n ane&a -.
-<. 4etoda de evaluare curent a stocurilor trebuie aplicat cu consecven", pentru ele)ente
si)ilare de la o perioad de gestiune la alta. Dac n situa"ii e&cep"ionale entitatea decide s )odifice
)etoda de evaluare pentru un anu)it ele)ent de stocuri, n notele la situa"iile financiare este necesar de
prezentat )otivul )odificrii )etodei $i efectele acesteia asupra rezultatului financiar. 4odificarea
)etodelor de evaluare curent a stocurilor *de e&e)plu, trecerea de la )etoda 1I1( la )etoda costului
)ediu ponderat, se efectueaz n confor)itate cu .C !Politici contabile, )odificri ale esti)rilor
contabile, erori $i eveni)ente ulterioare#.
-=. Confor) politicilor contabile, n func"ie de specificul activit"ii, pentru evaluarea stocurilor n
cursul perioadei de gestiune entitatea poate utiliza una din ur)toarele )etode0
1, )etoda costului standard3
', )etoda pre"ului cu a)nuntul.
11/
/>. Costul standard se stabile$te n baza nor)elor de consu) a )aterialelor, nor)ativelor privind
retribuirea )uncii etc. Aceste nor)e trebuie revizuite periodic $i a8ustate dup caz. ;a aplicarea )etodei
costului standard se vor respecta ur)toarele reguli0
1, diferen"ele de pre" fa" de costul de intrare sau de produc"ie trebuie reflectate distinct n
contabilitate $i incluse n costul stocurilor, costurilor de produc"ie, c9eltuielilor curente etc.3
', repartizarea diferen"elor de pre" asupra valorii stocurilor ie$ite $i asupra soldurilor stocurilor se
efectueaz n )odul stabilit n politicile contabile ale entit"ii.
/1. 4etoda pre"ului cu a)nuntul se aplic pentru deter)inarea costului stocurilor de articole
nu)eroase $i cu )i$care rapid, care au )ar8e si)ilare $i pentru care nu este ra"ional s se foloseasc
alt )etod. 6n cazul acestei )etode0
1, costul stocurilor vndute se calculeaz prin deducerea valorii )ar8ei brute din pre"ul de vnzare a
stocurilor3
', orice )odificare a pre"ului de vnzare presupune recalcularea )ar8ei brute.
/'. Caloarea contabil a stocurilor ie$ite *consu)ate, vndute sau trans)ise ter"ilor, se
contabilizeaz ca )a8orare a costurilor7c9eltuielilor curente, i)obilizrilor n curs de e&ecu"ie etc. $i
di)inuare a stocurilor.
/-. Caloarea contabil a stocurilor transferate n co)ponen"a activelor i)obilizate *de e&e)plu, a
)i8loacelor fi&e $i7sau investi"iilor i)obiliare, se contabilizeaz ca )a8orare a i)obilizrilor corporale,
investi"iilor i)obiliare $i di)inuare a stocurilor.
Ev!#u!re! u#terio!r) ! 'tocuri#or
//. Evaluarea ulterioar a stocurilor se efectueaz la data raportrii "innd cont de )etoda de
evaluare curent aplicat de entitate n cursul perioadei de gestiune. ;a data raportrii stocurile se
evalueaz la su)a cea )ai )ic dintre costul de intrare $i valoarea realizabil net.
/5. tocurile se evalueaz la valoarea realizabil net dac aceasta este )ai )ic dect valoarea
contabil a lor, adic n cazul0
1, deteriorrii sau degradrii par"iale a stocurilor3
', nvec9irii )orale par"iale sau totale a stocurilor3
-, reducerii pre"ului de vnzare a stocurilor3
/, )a8orrii eventualelor c9eltuieli aferente finalizrii $i vnzrii stocurilor etc.
/:. Caloarea realizabil net a stocurilor se deter)in prin una din ur)toarele )etode0
1, )etoda categoriilor *ele)entelor, de stocuri care prevede stabilirea celei )ai )ici su)e dintre
valoarea contabil $i valoarea realizabil net pe fiecare ele)ent de stocuri3
', )etoda grupelor o)ogene de stocuri care prevede stabilirea celei )ai )ici su)e dintre valoarea
contabil $i valoarea realizabil net pe fiecare grup o)ogen de stocuri3
-, )etoda volu)ului total de stocuri care prevede stabilirea celei )ai )ici su)e dintre valoarea
contabil $i valoarea realizabil net a tuturor stocurilor entit"ii.
4odul de evaluare a stocurilor n baza valorii realizabile nete este e&e)plificat n ane&a /.
/%. Caloarea realizabil net a soldurilor de stocuri la data raportrii se deter)in n baza0
1, pre"urilor contractuale, n cazul n care stocurile snt destinate vnzrii confor) contractelor
nc9eiate3
', pre"urilor de pia" curente n cazul n care nu snt nc9eiate contracte de vnzare a stocurilor, dar
acestea snt destinate vnzrii3
-, altor infor)a"ii credibile de"inute de ctre entitate.
/<. 4aterialele $i alte stocuri destinate utilizrii la fabricarea produselor finite nu vor fi evaluate la
su)e )ai )ici dect costul acestora, dac se prevede c produsele finite care constituie baza lor vor fi
vndute la un pre" egal sau )ai )are dect costul lor de produc"ie. 6n cazul n care se esti)eaz c costul
produselor finite va fi )ai )are dect pre"urile de pia" curente, costul )aterialelor utilizate se
di)inueaz pn la valoarea realizabil net.
/=. u)a oricrei di)inuri a valorii stocurilor pn la valoarea realizabil net se contabilizeaz
ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a stocurilor.
5>. Pentru fiecare perioad de gestiune ulterioar se efectueaz o nou esti)are a valorii realizabile
nete a stocurilor. Dac n perioada precedent stocurile au fost evaluate n bilan" la valoarea realizabil
net $i la finele perioadei de gestiune r)n n stoc la aceea$i valoare, iar circu)stan"ele s?au sc9i)bat $i
115
valoarea realizabil net s?a )a8orat, aceste stocuri se evalueaz la su)a cea )ai )ic dintre cost $i
valoarea realizabil net revizuit. Diferen"a aprut n li)ita costului de intrare se contabilizeaz ca
)a8orare conco)itent a stocurilor $i veniturilor curente.
P!rticu#!rit)%i#e cont!bi#it)%ii obiecte#or de ic) v!#o!re &i 'curt) dur!t)
51. Brans)iterea n e&ploatare a obiectelor de )ic valoare $i scurt durat, valoarea unitar a
crora nu dep$e$te 17: din plafonul stabilit de legisla"ie, se contabilizeaz ca )a8orare a
costurilor7c9eltuielilor curente, activelor i)obilizate etc. $i di)inuare a stocurilor. Confor) politicilor
contabile aceste obiecte pot fi decontate pe )sura trans)iterii n e&ploatare prin calcularea uzurii n
)odul stabilit de pct. 5'?5- din prezentul standard.
5'. (biectele de )ic valoare $i scurt durat, a cror valoare unitar dep$e$te 17: din plafonul
stabilit de legisla"ie se deconteaz la costuri7c9eltuieli curente, active i)obilizate etc. prin calcularea
uzurii. Brans)iterea n e&ploatare a acestor obiecte se reflect ca coresponden" intern ntre
subconturile desc9ise la contul de eviden" a obiectelor de )ic valoare $i scurt durat.
5-. Uzura obiectelor de )ic valoare $i scurt durat se calculeaz n )ri)e de 5>K din valoarea
obiectelor di)inuat cu valoarea rezidual + la trans)iterea acestora n e&ploatare $i 5>K + la ie$irea
acestora din e&ploatare *casare,. 6n func"ie de destina"ia utilizrii obiectelor uzura calculat se
nregistreaz ca )a8orare conco)itent a costurilor7c9eltuielilor curente, activelor i)obilizate etc. $i
uzurii obiectelor de )ic valoare $i scurt durat. Caloarea rezidual a obiectelor de )ic valoare $i
scurt durat se stabile$te de ctre fiecare entitate de sine stttor. Uzura acestor obiecte se deconteaz la
ie$irea lor $i se contabilizeaz ca di)inuare conco)itent a uzurii obiectelor de )ic valoare $i scurt
durat $i a stocurilor.
5/. Pentru construc"iile speciale provizorii neprevzute n lista de titluri, dispozitivele $i instala"iile
speciale, uzura se calculeaz pe toat durata de func"ionare util, iar dac aceast durat dep$e$te
ter)enul de construc"ie a obiectului de baz + pornind de la durata construc"iei acestuia. Uzura
construc"iilor speciale provizorii neprevzute n lista de titluri, dispozitive $i instala"ii se contabilizeaz
ca )a8orare conco)itent a costurilor7c9eltuielilor curente $i uzurii obiectelor de )ic valoare $i scurt
durat.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
55. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii privind stocurile0
1, )etodele de evaluare curent a stocurilor aplicate de entitate3
', valoarea contabil total a stocurilor la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
-, valoarea stocurilor intrate $i ie$ite n perioada de gestiune3
/, baza de repartizare a costurilor indirecte de produc"ie pe tipurile de produse fabricate $i7sau
servicii prestate3
5, valoarea contabil a stocurilor nregistrate la valoarea realizabil net3
:, diferen"ele dintre costul de intrare $i valoarea realizabil net a stocurilor recunoscute ca
c9eltuieli $i7sau venituri curente3
%, valoarea contabil a stocurilor ga8ate n contul datoriilor.
Prevederi tr!n(itorii
5:. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
D!t! intr)rii /n vi0o!re ! 't!nd!rdu#ui
5%. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
11:
Ane&a 1
7odu# de re"!rti(!re ! co'turi#or indirecte de "roduc%ie
&ate iniiale. 8n luna septembrie ,(59 la o entitate de producie au fost fabricate . tipuri de
produse# ?!@1 ?F@ i ?4@- 4osturile indirecte de producie constante au constituit 5,( ((( lei1 iar cele
variabile '( ((( lei-
4onform politicilor contabile1 costurile indirecte de producie se repartizeaz pe tipuri de produse
%n baza volumului produselor fabricate-
Enformaia privind capacitatea normal de producie i volumul produselor efectiv fabricate este
prezentat %n tabelul 5#
Babelul 1
Infor)a"ia privind capacitatea nor)al $i volu)ul efectiv de produse
Denu)irea
produselor
Capacitatea nor)al de produc"ie,
unit"i
Colu)ul produselor fabricate efectiv,
unit"i
!A# % >>> % >>>
!@# 5 >>> / >>>
!C# < >>> : >>>
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea repartizeaz costurile indirecte de produc"ie ntre costul
produselor fabricate $i c9eltuielile curente, precu) $i pe tipurile de produse fabricate n )odul prezentat
n tabelul '.
Babelul '
2epartizarea costurilor indirecte de produc"ie
Denu)i?
rea
produse?
lor
Capacitatea
nor)al de
produc"ie,
unit"i
Colu)ul
produ?
selor
fabricate
efectiv,
unit"i
Costurile indirecte de produc"ie, lei
constante,
total
Inclusiv, aferente
variabile
incluse n
costul
produselor
fabricate
costului
produselor
fabricate
c9eltuielilor
curente
1 ' - /F*-0U-,&U/ 5F*-0',&/O :F/?5 %F*-0U-,&U% <F5A%
!A# % >>> % >>> /= /11, %: /= /11,%: > -' =/1,1< <' -5',=/
!@# 5 >>> / >>> '< '-5,-> '' 5<<,'/ 5 :/%,>: 1< <'-,5- /1 /11,%%
!C# < >>> : >>> /' -5',=/ -1 %:/,%1 1> 5<<,'- '< '-5,'= :> >>>,>>
Botal '> >>> 1% >>> 1'> >>> 1>- %:/,%1 1: '-5,'= <> >>> 1<- %:/,%1
K 8n cazul c%nd volumul produselor fabricate efectiv este mai mare dec%t capacitatea normal de
producie1 costurile indirecte constante se includ integral %n cost1 dar nu trebuie s depeasc suma
din coloana *-
Confor) datelor din e&e)plu $i a calculelor efectuate, n septe)brie '>1D entitatea
contabilizeaz0
? consu)urile indirecte de produc"ie decontate la c9eltuieli curente n su)a de 1: '-5,'= lei + ca
)a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a costurilor indirecte de produc"ie3
? costurile indirecte de produc"ie incluse n costul produselor fabricate n su)a de 1<- %:/,%1 lei
+ ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz $i di)inuare a costurilor indirecte de produc"ie.
11%
Ane&a '
7odu# de !"#ic!re ! etodei FIFO du") $iec!re ie&ire ! 'tocuri#or
&ate iniiale. Stocul de materiale la 5 octombrie ,(59 la o entitate a constituit & ((( Og cu costul
de intrare ,(1+( lei<Og- 8n cursul lunii octombrie ,(59 la depozitul de materiale au avut loc urmtoarele
operaiuni#
53 0 octombrie intrare + ((( Og la preul de 5/1( lei<Og)
,3 55 octombrie intrare & +(( Og la preul de 5/1+( lei<Og)
.3 5+ octombrie ieire 2consum3 55 '(( Og)
*3 ,, octombrie intrare / 0(( Og la preul de ,,1( lei<Og)
+3 ,+ octombrie ieire 2consum3 * &(( Og)
03 ,& octombrie intrare 5 +(( Og la preul de ,51+( lei<Og)
&3 ,/ octombrie ieire 2consum3 , ,(( Og-
6n baza datelor din e&e)plu, la aplicarea )etodei 1I1( pentru evaluarea stocurilor se ntoc)esc
calculele prezentate n tabelul -.
Babelul -
Calculul costului )aterialelor consu)ate n baza )etodei 1I1( dup fiecare ie$ire
Data
Intrri Ie$iri old
cant.,
Pg
pre",
lei7Pg
valoarea,
lei
cant.,
Pg
pre",
lei7Pg
valoarea,
lei
cant.,
Pg
pre",
lei7Pg
Caloarea,
lei
1 octo)brie '>1D ? ? ? ? % >>> '>,5> 1/- 5>>
: octo)brie '>1D 5 >>> 1=,> =5 >>> ? ? % >>>
5 >>>
'>,5>
1=,>
1/- 5>>
=5 >>>
1' >>> ? '-< 5>>
11 octo)brie '>1D % 5>> 1=,5> 1/: '5> ? ? % >>>
5 >>>
% 5>>
'>,5>
1=,>
1=,5
1/- 5>>
=5 >>>
1/: '5>
1= 5>> ? -</ %5>
15 octo)brie '>1D ? ? % >>>
/ <>>
'>,5>
1=,>
1/- 5>>
=1 '>>
'>>
% 5>>
1=,>
1=,5
- <>>
1/: '5>
11 <>> ? '-/ %>> % %>> ? 15> >5>
'' octo)brie '>1D = :>> '',> '11 '>> ? ? '>>
% 5>>
= :>>
1=,>
1=,5
'',>
- <>>
1/: '5>
'11 '>>
1% ->> ? -:1 '5>
'5 octo)brie '>1D ? ? ? '>>
/ 5>>
1=,>
1=,5
- <>>
<% %5>
- >>>
= :>>
1=,5
'',>
5< 5>>
'11 '>>
/ %>> ? =1 55> 1' :>> ? ':= %>>
'% octo)brie '>1D 1 5>> '1,5> ' '5> ? ? - >>>
= :>>
1 5>>
1=,5
'',>
'1,5>
5< 5>>
'11 '>>
-' '5>
1/ 1>> ? ->1 =5>
'= octo)brie '>1D ? ? ' '>> 1=,5 /' =>> <>>
= :>>
1 5>>
1=,5
'',>
'1,5>
15 :>>
'11 '>>
-' '5>
11 =>> ? '5= >5>
-1 octo)brie '>1D
*total,
'- :>> /</ %>> 1< %>> ? -:= 15> 11 =>> ? '5= >5>
Potrivit )etodei 1I1( )aterialele eliberate de la depozit se evalueaz astfel0
? la data de 15 octo)brie '>1D0
% >>> Pg la pre"ul de '>,5> lei7Pg F 1/- 5>> lei
/ <>> Pg la pre"ul de 1=,5> lei7Pg F =1 '>> lei
11<
Botal 11 <>> Pg '-/ %>> lei
? la data de '5 octo)brie '>1D0
'>> Pg la pre"ul de 1=,> lei7Pg F - <>> lei
/ 5>> Pg la pre"ul de 1=,5 lei7Pg F <% %5> lei
Botal / %>> Pg =1 55> lei
? la data de '= octo)brie '>1D0
' '>> Pg la pre"ul de 1=,5 lei7Pg F /' =>> lei
Botal ' '>> Pg /' =>> lei
Costul stocului final de )ateriale se deter)in astfel0
a, costul stocului ini"ial + 1/- 5>> lei
b, costul )aterialelor intrate + /</ %>> lei
c, costul )aterialelor consu)ate + -:= 15> lei
Caloarea stocului final *a A b + c, '5= >5> lei
Confor) calculelor efectuate entitatea contabilizeaz0
? costul )aterialelor intrate n su) de /</ %>> lei + ca )a8orare conco)itent a stocurilor $i
datoriilor curente3
? costul )aterialelor consu)ate n su) de -:= 15> lei + ca )a8orare a costurilor activit"ii de baz
$i di)inuare a stocurilor.
11=
Ane&a -
7odu# de !"#ic!re ! etodei co'tu#ui ediu "onder!t
&ate iniiale. Gtiliz%nd datele din anexa , s presupunem c entitatea evalueaz ieirile de
materiale conform metodei costului mediu ponderat dup fiecare intrare-
6n baza datelor din e&e)plu, costul )aterialelor consu)ate se deter)in n )odul prezentat n
tabelul /.
Babelul /
Calculul costului )aterialelor consu)ate confor) )etodei costului )ediu ponderat deter)inat
dup fiecare intrare
Data
Intrri Ie$iri old
cant.,
Pg
pre",
lei7Pg
valoarea,
lei
cant.,
Pg
pre",
lei7Pg
valoarea,
lei
cant.,
Pg
pre",
lei7Pg
valoarea,
lei
1 octo)brie
'>1D
? ? ? ? % >>> '>,5> 1/- 5>>
: octo)brie
'>1D
5 >>> 1=,> =5 >>> ? ? 1' >>> 1=,<%5 '-< 5>>
11 octo)brie
'>1D
% 5>> 1=,5> 1/: '5> ? ? 1= 5>> 1=,%-1 -</ %5>
15 octo)brie
'>1D
? ? 11 <>> 1=,%-1 '-'<'5,< % %>> 1=,%-1 151 ='/
'' octo)brie
'>1D
= :>> '',> '11 '>> ? ? 1% ->> '>,==> -:- 1'/
'5 octo)brie
'>1D
? ? / %>> '>,==> =< :5- 1' :>> '>,==> ':/ /%1
'% octo)brie
'>1D
1 5>> '1,5> -' '5> ? ? 1/ 1>> '1,>// '=: %'1
'= octo)brie
'>1D
? ? ' '>> '1,>// /:'=:,< 11 =>> '1,>// '5> /'/
-1 octo)brie
'>1D
'- :>> ? /</ %>> 1< %>> ? -%%%%5,: 11 =>> '1,>// '5> /'/
? Costul )ediu ponderat dup intrarea din : octo)brie '>1D0
lei7Pg 1=,<%5
Pg >>> 1'
lei 5>> '-<
Pg >>> 5 Pg >>> %
lei >>> =5 lei 5>> 1/-
= =
+
+
3
? Costul )ediu ponderat dup intrarea din 11 octo)brie '>1D0
lei7Pg 1=,%-1
Pg 5>> 1=
lei %5> -</
Pg 5>> % Pg >>> 1'
lei '5> 1/: lei 5>> '-<
= =
+
+
3
? Costul )ediu ponderat dup intrarea din '' octo)brie '>1D0
lei7Pg '>,==>
Pg ->> 1%
lei 1'/,' -:-
Pg :>> = Pg %>> %
lei '>> '11 lei ='/,' 151
= =
+
+
3
? Costul )ediu ponderat dup intrarea din '% octo)brie '>1D0
lei7Pg '1,>//
Pg 1>> 1/
lei %'1,' '=:
Pg 5>> 1 Pg :>> 1'
lei '5> -' lei /%1,' ':/
= =
+
+
.
Confor) )etodei costului )ediu ponderat calculat dup fiecare intrare, )aterialele eliberate din
depozit se evalueaz astfel0
? la 15 octo)brie '>1D + n su) de '-' <'5,< lei *11 <>> Pg & 1=,%-1 lei7Pg,3
? la '5 octo)brie '>1D + n su) de =< :5- lei */ %>> Pg & '>,==> lei7Pg,3
? la '= octo)brie '>1D + n su) de /: '=:,< lei *' '>> Pg & '1,>// lei7Pg,.
Costul stocului final de )ateriale poate fi deter)inat prin ur)toarele dou variante0
Varianta E
a, costul stocului ini"ial + 1/- 5>> lei3
b, costul )aterialelor intrate + /</ %>> lei3
1'>
c, costul )aterialelor consu)ate + -%% %%5,: lei3
Costul stocului final *a A b + c, '5> /'/,/ lei
Varianta EE
a, cantitatea stocului final + 11 =>> Pg3
b, costul )ediu ponderat la sfr$itul perioadei + '1,>// lei3
Costul stocului final *a & b, '5> /'/,/ lei.
Confor) calculelor efectuate entitatea contabilizeaz0
? costul )aterialelor intrate n su) de /</ %>> lei + ca )a8orare conco)itent a stocurilor $i
datoriilor curente3
? costul )aterialelor consu)ate n su) de -%% %%5,: lei + ca )a8orare a costurilor activit"ii de
baz $i di)inuare a stocurilor.
1'1
Ane&a /
7odu# de ev!#u!re u#terio!r) ! 'tocuri#or #! v!#o!re! re!#i(!bi#) net)
&ate iniiale. " entitate comercializeaz televizoare- Soldul televizoarelor la .5 decembrie ,(59
constituia 5, uniti care s%nt divizate %n trei grupe# ?!@1 ?F@ i ?4@- 4ostul de intrare i valoarea
realizabil net a soldului de televizoare la .5 decembrie ,(59 s%nt prezentate %n tabelul +-
Babelul 5
Costul de intrare $i valoarea realizabil net a soldului de televizoare la
-1 dece)brie '>1D
Cod Lrupa Costul de intrare, lei Caloarea realizabil net, lei
1 ' - /
1 !A# - >>> 5 >>>
' !A# / >>> 5 >>>
- !A# : 5>> 5 >>>
/ !A# % >>> 5 >>>
5 !@# < 5>> = >>>
: !@# : 5>> = >>>
% !@# % >>> = >>>
< !C# = >>> 1> >>>
= !C# = 5>> 1> >>>
1> !C# < 5>> 1> >>>
11 !C# % 5>> 1> >>>
1' !C# < >>> 1> >>>
6n baza datelor din tabelul 5 se calculeaz valoarea televizoarelor care va fi reflectat n bilan" n
func"ie de )odul deter)inrii valorii realizabile nete0
? varianta I + pe fiecare televizor3
? varianta II + pe fiecare grup de televizoare3
? varianta III + pe toate televizoarele aflate n stoc.
Pentru deter)inarea valorii contabile a televizoarelor trebuie co)parate, respectiv, costul de
intrare $i valoarea realizabil net pe fiecare televizor, grup de televizoare $i toate televizoarele aflate n
stoc *tabelul :,.
Babelul :
Calculul valorii contabile a televizoarelor la -1 dece)brie '>1D
Cod Lrupa
Costul de
intrare, lei
Caloarea
realizabil
net, lei
Caloarea cea )ai )ic dintre
costul de intrare $i valoarea
realizabil net, lei
1 ' - / 5
1 !A# - >>> 5 >>> - >>>
' !A# / >>> 5 >>> / >>>
- !A# : 5>> 5 >>> 5 >>>
/ !A# % >>> 5 >>> 5 >>>
Botal '> 5>> '> >>> 1% >>>
5 !@# < 5>> = >>> < 5>>
: !@# : 5>> = >>> : 5>>
% !@# % >>> = >>> % 5>>
Botal '' >>> '% >>> '' >>>
< !C# = >>> 1> >>> = >>>
= !C# = 5>> 1> >>> = 5>>
1> !C# < 5>> 1> >>> < 5>>
11 !C# % 5>> 1> >>> % 5>>
1''
1' !C# < >>> 1> >>> < >>>
Botal /' 5>> 5> >>> /' 5>>
Botal general <5 >>> =% >>> <1 5>>
6n baza datelor tabelului :, valoarea contabil a televizoarelor va constitui0
? varianta I0 n cazul deter)inrii valorii realizabile nete pe fiecare televizor + <1 5>> lei.
Diferen"a dintre costul de intrare $i valoarea realizabil net n su) de - 5>> lei *<5 >>> lei + <1 5>>
lei, se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a stocurilor3
? varianta II0 n cazul deter)inrii valorii realizabile nete pe fiecare grup de televizoare + </ 5>>
lei *'> >>> lei A '' >>> lei A /' 5>> lei. Diferen"a dintre costul de intrare $i valoarea realizabil net +
5>> lei *<5 >>> lei + </ 5>> lei, se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a
stocurilor3
? varianta III0 n cazul deter)inrii valorii realizabile nete pe toate televizoarele aflate n stoc +
<5 >>> lei. 6n aceast situa"ie nu trebuie ntoc)ite careva nregistrri contabile, deoarece stocurile se
reflect n bilan" la costul de intrare.
1'-
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
CAPITAL PROPRIU 6I DATORII
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru
raportarea financiar, IA 1= !@eneficiile anga8a"ilor#, IA '> !Contabilitatea subven"iilor
guverna)entale $i prezentarea infor)a"iilor legate de asisten"a guverna)ental# $i IA -% !Provizioane,
datorii contingente $i active contingente#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare a capitalului
propriu $i datoriilor $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic la contabilizarea ele)entelor de capital propriu $i de datorii.
De$ini%ii
/. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
4apital propriu E )ri)ea r)as n activele entit"ii dup scderea datoriilor.
4apital social E valoarea total a pr"ilor sociale ale proprietarilor entit"ii.
6atorii + obliga"ii actuale ale entit"ii ce decurg din fapte econo)ice anterioare $i prin stingerea
*decontarea, crora se a$teapt s rezulte o ie$ire *di)inuare, de resurse care ncorporeaz beneficii
econo)ice.
Pri sociale 2instrumente de capital propriu3 E cote ale capitalului social *ac"iuni, cote de
participa"ie etc. n func"ie de for)a 8uridic de organizare a entit"ii, care acord proprietarilor entit"ii
drepturi stabilite de statutul acesteia $i de legisla"ia n vigoare.
Proprietari 2fondatori3 E persoane *ac"ionari, asocia"i, participan"i, )e)bri etc. n func"ie de
for)a 8uridic de organizare a entit"ii,, crora le apar"in pr"ile sociale din capitalul social al entit"ii.
Provizioane + datorii cu e&igibilitate sau valoare incert.
Bezerve E co)ponente ale capitalului propriu sub for) de capital de rezerv *rezerve stabilite de
legisla"ie,, rezerve statutare *rezerve prevzute de statut, $i alte rezerve.
Subvenii + asisten" acordat de Luvern, alte autorit"i publice, institu"ii $i organiza"ii na"ionale $i
interna"ionale sub for)a unor transferuri de resurse cu condi"ia respectrii de ctre entitate a anu)itor
cerin"e.
Cont!bi#it!te! c!"it!#u#ui "ro"riu
5. Capitalul propriu include capitalul social, capitalul supli)entar, capitalul nenregistrat,
capitalul nevrsat, capitalul retras, rezervele, profitul nerepartizat *pierderea neacoperit,, alte ele)ente
ale capitalului propriu.
+apital %ocial i %uplimentar
:. Constituirea capitalului social se contabilizeaz n )ri)ea indicat n actele de constituire ale
entit"ii $i7sau n alte docu)ente prevzute de legisla"ie.
%. ;a data nregistrrii de stat a entit"ii se contabilizeaz )a8orarea conco)itent a capitalului
nevrsat $i a capitalului social *n societ"ile pe ac"iuni E a capitalului nenregistrat,. Pri)irea aporturilor
fondatorilor n capitalul social se contabilizeaz ca )a8orare a activelor respective $i di)inuare a
capitalului nevrsat.
Exemplul 1. Fondatorul unei societi cu rspundere limitat a adoptat la (/-(*-,(59 statutul
entitii conform cruia capitalul social %n mrime de 5'( ((( lei se formeaz prin urmtoarele
aporturi ale fondatorului# numerar %n sum de &, ((( lei1 teren %n valoare de ,& ((( lei1 cldire %n
valoare de '5 ((( lei-
;a 5+-(*-,(59 fondatorul a vrsat %n contul societii suma total a aportului bnesc- ;a
5/-(*-,(59 a fost efectuat %nregistrarea de stat a entitii- ;a .(-(*-,(59 a fost semnat procesul
1'/
verbal de primire$predare a aporturilor %n natur1 care au fost %nregistrate la organele cadastrale la
(+-(+-,(59-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n aprilie ,(59#
constituirea capitalului social n )ri)e de 1<> >>> lei E ca )a8orare conco)itent a
capitalului nevrsat $i a capitalului social3
pri)irea aportului bnesc al fondatorului la capitalul social n su) de %' >>> lei E ca )a8orare
a nu)erarului $i di)inuare a capitalului nevrsat3
%n mai ,(59#
pri)irea aporturilor n natur ale fondatorului la capitalul social n su) de 1>< >>> lei *'% >>>
lei A <1 >>> lei, E ca )a8orare a i)obilizrilor corporale $i di)inuare a capitalului nevrsat.
<. Dup nregistrarea de stat a ac"iunilor plasate la nfiin"area societ"ii pe ac"iuni, valoarea
no)inal *fi&at, a acestora se contabilizeaz ca di)inuare a capitalului nenregistrat $i )a8orare a
capitalului social.
=. 6n cazul n care nfiin"area societ"ii pe ac"iuni a fost recunoscut drept neefectuat, valoarea
aporturilor spre restituire se contabilizeaz ca di)inuare a capitalului nenregistrat $i )a8orare a
datoriilor fa" de proprietari.
1>. Dac valoarea efectiv a activelor pri)ite sau care ur)eaz a fi pri)ite ca aporturi n capitalul
social dep$e$te )ri)ea no)inal a aporturilor proprietarilor, diferen"a se contabilizeaz n
confor)itate cu decizia organului de conducere )puternicit al entit"ii ca0
1, capital supli)entar, dac diferen"a respectiv nu ur)eaz a fi restituit proprietarilor3
', datorii fa" de proprietari, cnd diferen"a respectiv ur)eaz a fi restituit proprietarilor.
Exemplul 2. ;a %nfiinarea unei societi pe aciuni + ((( de aciuni ordinare cu valoarea
nominal de 5( lei au fost plasate la preul de 5, lei<aciune- 8nregistrarea de stat a societii a avut loc
la 5+ mai ,(59- Fondatorii societii pe aciuni1 %n conformitate cu actele de constituire1 au depus
numerarul la valoarea integral a aciunilor %n sum de 0( ((( lei 2+ ((( aciuni x 5, lei3- !ciunile
societii au fost %nregistrate de 4omisia Daional a Pieei Financiare la ,'-(+-,(59-
6n baza datelor din e&e)plu, n )ai '>1D entitatea contabilizeaz0
capitalul nevrsat n su) de :> >>> lei *5 >>> ac"iuni & 1' lei, E ca )a8orare conco)itent a
capitalului nevrsat $i a capitalului nenregistrat n su) de 5> >>> lei *5 >>> ac"iuni & 1> lei, $i a
capitalului supli)entar n su) de 1> >>> lei *5 >>> ac"iuni & ' lei,3
aporturile bne$ti pri)ite n su) de :> >>> lei E ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a
capitalului nevrsat3
capitalul social n su) de 5> >>> lei *5 >>> ac"iuni & 1> lei, E ca )a8orare a capitalului social
$i di)inuare a capitalului nenregistrat.
Diferen"a dintre valoarea activelor pri)ite n contul ac9itrii ac"iunilor *:> >>> lei, $i valoarea
no)inal a ac"iunilor *5> >>> lei, constituie capitalul supli)entar al entit"ii.
11. 4odificrile capitalului social se contabilizeaz dup nregistrarea de stat a )odificrilor
introduse n actele de constituire ale entit"ii $i7sau n alte docu)ente prevzute de legisla"ie.
1'. Aporturile aferente )a8orrii capitalului social pri)ite pn la nregistrarea de stat a
)odificrilor introduse n actele de constituire ale entit"ii, se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a
activelor respective $i a capitalului nenregistrat. Dup nregistrarea de stat a )odificrilor introduse n
actele de constituire ale entit"ii, se contabilizeaz di)inuarea capitalului nenregistrat $i )a8orarea
capitalului social.
1-. Dac )a8orarea capitalului social nu a avut loc n ter)enele stabilite de legisla"ia n vigoare,
valoarea aporturilor ce ur)eaz a fi restituite se contabilizeaz ca di)inuare a capitalului nenregistrat $i
)a8orare a datoriilor fa" de proprietari.
1/. 4a8orarea capitalului social pe sea)a ele)entelor distincte ale capitalului propriu se
contabilizeaz ca di)inuare a ele)entelor respective $i )a8orare a capitalului social.
Exemplul 3. !sociaii unei societi cu rspundere limitat la 5(-(*-,(59 au decis s majoreze
capitalul social al entitii pe seama capitalului de rezerv %n sum de 5' +(( lei- ;a .(-(*-,(59 a fost
efectuat %nregistrarea de stat a modificrii capitalului social al entitii-
6n baza datelor din e&e)plu, n aprilie '>1D entitatea contabilizeaz di)inuarea capitalului de
rezerv $i )a8orarea capitalului social n su) de 1< 5>> lei.
1'5
15. 2educerea capitalului social se contabilizeaz ca di)inuare a acestuia conco)itent cu0
1, di)inuarea capitalului nevrsat, dac proprietarii nu au depus integral aporturile subscrise n
ter)enele stabilite de legisla"ia n vigoare3
', di)inuarea pierderilor anilor preceden"i ale entit"ii la acoperirea acestora3
-, di)inuarea capitalului retras la anularea pr"ilor sociale ac9izi"ionate, rscu)prate sau
dobndite anterior3
/, )a8orarea datoriilor fa" de proprietari la restituirea acestora a unor frac"iuni din pr"ile sociale.
Exemplul 4. 4onform datelor din bilan la .5-5,-,(591 valoarea activelor nete ale unei societi
cu rspundere limitat este mai mic dec%t capitalul social al societii cu .( +(( lei din cauza
pierderilor neacoperite-
;a 50 aprilie ,(59=5 asociaii societii au decis s micoreze capitalul social al acesteia cu .(
+(( lei %n scopul acoperirii pierderilor anilor precedeni-
;a ,/ aprilie ,(59=5 a fost efectuat %nregistrarea de stat a micorrii capitalului social al
societii-
6n baza datelor din e&e)plu, n aprilie '>1DA1 entitatea contabilizeaz reducerea capitalului social
n su) de -> 5>> lei E ca di)inuare conco)itent a capitalului social $i pierderilor anilor preceden"i.
1:. Pr"ile sociale proprii retrase *ac9izi"ionate, rscu)prate sau dobndite de entitate de la
de"intorii sau succesorii acestora, se contabilizeaz la valoarea efectiv de retragere *ac9izi"ionare,
rscu)prare sau dobndire, ca )a8orare a capitalului retras conco)itent cu di)inuarea activelor care au
servit drept sursa de plat sau )a8orarea datoriilor fa" de proprietari n cazul ac9itrii ulterioare.
1%. ;a anularea sau nstrinarea pr"ilor sociale retrase, diferen"ele dintre valoarea efectiv de
retragere $i valoarea no)inal *fi&at, sau de nstrinare a acestora se trec la )a8orarea sau )ic$orarea
capitalului supli)entar.
Exemplul 5. ;a ,5-(5-,(59 o societate pe aciuni a ac7iziionat . ((( aciuni proprii cu valoarea
nominal de +( lei<aciune la preul de ac7iziie de 0+ lei<aciune- ;a 5+-(*-,(59 a fost %nregistrat
micorarea capitalului social pe seama anulrii a 5 +(( aciuni ac7iziionate- ;a (&-(+-,(59 au fost
rev%ndute 5 ((( aciuni la preul de 0' lei pentru o aciune-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n ianuarie ,(59#
ac9izi"ionarea a - >>> ac"iuni proprii n su) de 1=5 >>> lei *- >>> ac"iuni & :5 lei, E ca
)a8orare a capitalului retras $i di)inuare a nu)erarului3
%n aprilie ,(59#
anularea a 1 5>> ac"iuni proprii n su) de %5 >>> lei *1 5>> ac"iuni & 5> lei, E ca di)inuare
conco)itent a capitalului social $i a capitalului retras3
decontarea diferen"ei dintre pre"ul de ac9izi"ie $i valoarea no)inal a ac"iunilor anulate n su)
de '' 5>> lei G1 5>> ac"iuni & *:5 lei + 5> lei,H E ca di)inuare conco)itent a capitalului supli)entar $i
a capitalului retras3
%n mai ,(59#
revnzarea a 1 >>> ac"iuni proprii n su) de :< >>> lei *1 >>> ac"iuni & :< lei, E ca )a8orare a
nu)erarului $i di)inuare a capitalului retras3
decontarea diferen"ei dintre pre"ul de revnzare $i pre"ul de ac9izi"ie a ac"iunilor retrase n su)
de - >>> lei G1 >>> ac"iuni & *:< lei + :5 lei,H E ca )a8orare conco)itent a capitalului retras $i a
capitalului supli)entar.
Re,er)e
1<. 2ezervele includ capitalul de rezerv, rezervele statutare $i alte rezerve. 2ezervele se
constituie pe sea)a profitului sau altor surse prevzute de legisla"ie $i se utilizeaz n baza deciziei
organului de conducere )puternicit al entit"ii.
1=. Constituirea rezervelor se nregistreaz ca di)inuare a profitului sau altor surse per)ise de
legisla"ie $i )a8orare a rezervelor. Utilizarea rezervelor se contabilizeaz ca di)inuare a rezervelor $i
)a8orare a ele)entelor capitalului propriu sau datoriilor entit"ii.
Exemplul 6. !sociaii unei societi cu rspundere limitat la 5* februarie ,(59 au adoptat o
decizie privind defalcarea profitului net al anului ,(59$5 %n sum de ,' ,(( lei %n capitalul de rezerv-
;a 5+ septembrie ,(59 asociaii au decis s majoreze capitatul social al societii cu ,+ ((( lei pe
1':
seama capitalului de rezerv- ;a ,' septembrie ,(59 a fost efectuat %nregistrarea de stat a modificrii
capitalului social al entitii-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n februarie ,(59#
di)inuarea profitului nerepartizat al anilor preceden"i $i )a8orarea capitalului de rezerv n
su) de '< '>> lei3
%n septembrie ,(59#
di)inuarea capitalului de rezerv $i )a8orarea capitalului social n su) de '5 >>> lei.
4rofit nereparti,at 5pierderea neacoperit6
'>. Profitul nerepartizat *pierderea neacoperit, include0 profitul net *pierderea net, al perioadei
de gestiune, profitul nerepartizat *pierderea neacoperit, al anilor preceden"i, profitul utilizat al perioadei
de gestiune, corec"iile rezultatelor anilor preceden"i.
'1. Profitul net *pierderea net, al perioadei de gestiune se deter)in ca diferen"a dintre veniturile
$i c9eltuielile curente ale entit"ii recunoscute n perioada de gestiune curent.
''. Profitul utilizat al perioadei de gestiune confor) deciziei organului de conducere )puternicit
al entit"ii se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a profitului utilizat $i a datoriilor sau ele)entelor
capitalului propriu ale entit"ii. ;a refor)area bilan"ului profitul utilizat al perioadei de gestiune se
deconteaz la di)inuarea *)a8orarea, profitului net *pierderii nete, al perioadei de gestiune curente.
'-. ;a refor)area bilan"ului profitul net *pierderea net, al perioadei de gestiune se deconteaz $i
se contabilizeaz0
1, ca di)inuare a profitului net al perioadei de gestiune $i )a8orare a profitului nerepartizat sau
di)inuare a pierderii neacoperite a anilor preceden"i3
', ca di)inuare a profitului nerepartizat sau )a8orare a pierderii neacoperite a anilor preceden"i $i
di)inuare a pierderii nete a perioadei de gestiune.
Exemplul 7. " entitate a %nregistrat %n anul ,(59 venituri i c7eltuieli %n sum1 respectiv1 de
5/( ((( i 55( ((( lei1 profitul constituind '( ((( lei- 4onform deciziei consiliului entitii %n iulie
,(59 au fost calculate dividende intermediare %n sum de 5( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n iulie ,(59#
calcularea dividendelor inter)ediare n su) de 1> >>> lei E ca )a8orare conco)itent a
profitului utilizat al perioadei de gestiune $i datoriilor fa" de proprietari3
la .5 decembrie ,(59#
decontarea veniturilor curente n su) de 1=> >>> lei E ca di)inuare a veniturilor curente $i
)a8orare a rezultatului financiar total al perioadei de gestiune3
decontarea c9eltuielilor curente n su) de 11> >>> lei E ca di)inuare conco)itent a
rezultatului financiar total al perioadei de gestiune $i a c9eltuielilor curente3
la reformarea bilanului#
decontarea profitului utilizat al perioadei de gestiune n su) de 1> >>> lei E ca di)inuare
conco)itent a profitului utilizat al perioadei de gestiune $i a profitului net al perioadei de gestiune3
decontarea profitului net al perioadei de gestiune n su) de %> >>> lei *1=> >>> lei E 11> >>>
lei E 1> >>> lei, E ca di)inuare a profitului net al perioadei de gestiune $i )a8orare a profitului
nerepartizat al anilor preceden"i.
'/. Corec"iile rezultatelor anilor preceden"i reprezint profitul *pierderea, aprut n ur)a erorilor
contabile co)ise la nregistrarea ele)entelor contabile n anii preceden"i, dar depistate $i corectate n
perioada de gestiune. Aceste corec"ii se contabilizeaz n confor)itate cu .C !Politici contabile,
)odificri ale esti)rilor contabile, erori $i eveni)ente ulterioare#. ;a refor)area bilan"ului corec"iile
rezultatelor anilor preceden"i se deconteaz la profitul nerepartizat *pierderea neacoperit, al anilor
preceden"i.
'5. Utilizarea profitului nerepartizat al anilor preceden"i confor) deciziei organului de conducere
)puternicit al entit"ii, se contabilizeaz ca di)inuare a profitului nerepartizat al anilor preceden"i $i
)a8orare a datoriilor sau a ele)entelor capitalului propriu.
Exemplul !. !dunarea general a asociailor unei societi cu rspundere limitat din * aprilie
,(59 a decis de a repartiza profitul net al anului ,(59$5 %n sum total de 5+ ,(( lei1 din care &0( lei
1'%
se %ndreapt pentru majorarea capitalul de rezerv1 iar restul se distribuie i se pltete asociailor %n
form bneasc-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea n aprilie '>1D contabilizeaz repartizarea profitului ca
di)inuare a profitului nerepartizat al anilor preceden"i n su) de 15 '>> lei $i )a8orare a0
capitalului de rezerv n su) de %:> lei3
datoriilor fa" de proprietari n su) de 1/ //> lei.
':. Acoperirea pierderilor anilor preceden"i n cursul perioadei de gestiune confor) deciziei
organului de conducere )puternicit al entit"ii, se contabilizeaz n func"ie de sursa acoperirii
pierderilor ca di)inuare a rezervelor, a capitalului social sau a altor ele)ente de capital propriu, sau ca
)a8orare a capitalului nevrsat $i di)inuare a pierderilor neacoperite ale anilor preceden"i.
Exemplul ". 4onform bilanului valoarea activelor nete ale unei societi cu rspunderea limitat
la .5-5,-,(59 este mai mic dec%t capitalul social al entitii cu / +(( lei din cauza pierderilor
neacoperite- 8n condiiile imposibilitii compensrii acestor pierderi pe seama reducerii capitalului
social sau altor elemente de capital propriu1 asociaii la . aprilie ,(59=5 au decis s acopere
pierderile din contul contribuiilor asociailor- 4ontribuiile respective au fost ac7itate sub form de
numerar %n aceeai lun-
6n baza datelor din e&e)plu, n aprilie '>1DA1 entitatea contabilizeaz0
acoperirea pierderilor n su) de = 5>> lei E ca )a8orare a capitalului nevrsat $i di)inuare a
pierderilor neacoperite ale anilor preceden"i3
ncasarea nu)erarului n contul acoperirii pierderilor n su) de = 5>> lei E ca )a8orare a
nu)erarului $i di)inuare a capitalului nevrsat.
-lte elemente de capital propriu
'%. Alte ele)ente de capital propriu includ orice ele)ente ale acestuia care nu au fost incluse n
capitalul social $i supli)entar, n rezerve sau n profitul nerepartizat *pierderea neacoperit,. ;a
entit"ile de stat, )unicipale $i alte entit"i si)ilare, inclusiv institu"iile publice cu autono)ie financiar,
ca alte ele)ente de capital propriu pot fi nregistrate subven"iile decontate *dup ndeplinirea condi"iilor
contractuale, n confor)itate cu pct. <> al prezentului standard.
'<. Diferen"ele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente ele)entelor de capital propriu
se contabilizeaz n confor)itate cu .C !Diferen"e de curs valutar $i de su)#.
Cont!bi#it!te! d!torii#or
Reguli generale
'=. Datoriile se recunosc n baza contabilit"ii de anga8a)ente n cazul n care0
1, e&ist certitudinea c n ur)a stingerii *decontrii, unei datorii va avea loc o ie$ire de resurse,
purttoare de beneficii econo)ice3
', valoarea datoriei poate fi evaluat n )od credibil.
->. Datoriile se nregistreaz n ur)a tranzac"iilor sau eveni)entelor anterioare, care rezult din
contractele nc9eiate sau din cerin"ele legisla"iei n vigoare *de e&e)plu, procurarea )rfurilor $i
serviciilor cu ac9itare ulterioar, pri)irea creditelor bancare, calcularea i)pozitelor etc.,.
Exemplul 1#. " entitate a %nc7eiat %n noiembrie ,(59 un contract de v%nzare$cumprare a
mrfurilor %n valoare de *+ ((( lei i un contract de prestare a serviciilor %n valoare de 5, ((( lei-
Mrfurile au fost procurate %n luna decembrie ,(591 iar serviciile au fost primite %n luna februarie
,(59=5-
6n baza datelor din e&e)plu, n luna noie)brie '>1D entitatea nu va recunoa$te datorii. Datoriile
fa" de furnizori privind )rfurile procurate vor fi recunoscute n luna dece)brie '>1D, iar datoriile
privind serviciile pri)ite + n luna februarie '>1DA1.
-1. Datoriile se evalueaz la valoarea no)inal a acestora care ur)eaz a fi ac9itat, inclusiv
i)pozitele $i ta&ele prevzute de legisla"ie *ta&a pe valoarea adugat, accizele, alte i)pozite $i ta&e,.
-'. 6n func"ie de ter)enul de ac9itare, datoriile se subdivizeaz n datorii curente $i pe ter)en
lung. Datoria se consider curent atunci cnd ea ur)eaz a fi stins n ter)en de 1' luni de la data
raportrii. Boate celelalte datorii se clasific ca datorii pe ter)en lung.
--. Dup gradul de esti)are datoriile se clasific n datorii certe $i provizioane.
1'<
-/. Diferen"ele de curs valutar $i de su) aferente datoriilor se contabilizeaz n confor)itate cu
.C !Diferen"e de curs valutar $i de su)#.
-5. ;a data raportrii entitatea deter)in cota curent a datoriilor pe ter)en lung care se
nregistreaz ca di)inuare a datoriilor pe ter)en lung $i )a8orare a datoriilor curente.
-:. .u se ad)ite co)pensarea datoriilor $i crean"elor, cu e&cep"ia cazurilor cnd se co)penseaz
datoriile fa" de un creditor cu crean"ele acestuia $i cu condi"ia c aceast co)pensare a fost convenit
de pr"i n )od e&plicit.
-%. tingerea datoriilor poate fi efectuat prin0
1, ac9itarea nu)erarului3
', trans)iterea altor active3
-, prestarea serviciilor3
/, substituirea unei datorii cu alta3
5, trecerea n cont a avansurilor acordate3
:, convertirea datoriei n aport n capital social etc.
-<. Dac la data raportrii valoarea )i8loacelor ndreptate pentru stingerea unei datorii dep$e$te
su)a acesteia, diferen"a respectiv se nregistreaz ca crean".
-=. Decontarea datoriilor se efectueaz0
1, la renun"area creditorului la drepturile sale3
', la privarea creditorului de drepturile sale, inclusiv la e&pirarea ter)enului de prescrip"ie a
datoriilor3
-, n alte cazuri prevzute de legisla"ie.
Decontarea datoriilor se contabilizeaz ca di)inuare a datoriilor $i )a8orare a veniturilor curente.
Exemplul 11. 8n urma inventarierii datoriilor la .5-5,-,(59 s$a depistat c termenul de
prescripie al datoriei fa de un furnizor pentru materialele procurate a expirat- 4onductorul entitii
a luat decizia de a deconta datoria cu termenul de prescripie expirat %n mrime de ,5 ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz anularea datoriei fa" de furnizor n su) de
'1 >>> lei E ca di)inuare a datoriilor curente $i )a8orare a veniturilor curente.
/>. Datoriile se contabilizeaz n cadrul ur)toarelor grupe0
1, datorii financiare3
', datorii co)erciale3
-, datorii calculate3
/, subven"ii3
5, provizioane3
:, alte datorii.
&atorii financiare
/1. Datoriile financiare includ datoriile aferente0
1, creditelor $i )pru)uturilor pri)ite pe un ter)en stabilit $i pentru o anu)it plat *dobnd,
sau gratuit3
', activelor pri)ite n leasing financiar etc.
/'. Datoriile aferente principalului se recunosc pe )sura pri)irii creditelor $i )pru)uturilor $i
se nregistreaz fie ca )a8orare a nu)erarului sau a altor active, fie ca di)inuare a datoriilor respective
conco)itent cu )a8orarea datoriilor pe ter)en lung sau curente.
/-. Datoriile aferente dobnzilor se recunosc pe )sura calculrii lor confor) condi"iilor
contractuale $i se nregistreaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente sau a valorii activelor cu ciclu lung de
produc"ie $i )a8orare a datoriilor n confor)itate cu .C !Costurile ndatorrii#.
Exemplul 12. ;a 5 octombrie ,(59 o entitate a primit un credit bancar pentru suplinirea
mijloacelor circulante %n sum de 5,( ((( lei pe un termen de , ani cu rata anual a dob%nzii de 5'C1
care se calculeaz i se ac7it lunar- Bambursarea creditului se efectueaz anual %n pri egale-
4onform extrasului de cont suma dob%nzilor constituie#
? %n anul ,(59 + *** lei)
? %n anul ,(59=5 5' '&' lei)
? %n anul ,(59=, ' (&' lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
1'=
%n octombrie ,(59#
pri)irea creditului bancar n su) de 1'> >>> lei + ca )a8orare conco)itent a nu)erarului $i a
datoriilor pe ter)en lung.
%n octombrie$decembrie ,(59#
calcularea dobnzilor n su) de 5 /// lei + ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i a
datoriilor curente3
ac9itarea dobnzilor n su) de 5 /// lei + ca di)inuare conco)itent a nu)erarului $i a
datoriilor curente.
la .5 decembrie ,(59#
nregistrarea cotei curente a datoriilor financiare pe ter)en lung n su) de
:> >>> lei + ca di)inuare a datoriilor pe ter)en lung $i )a8orare a datoriilor curente.
%n ianuarie$decembrie ,(59=5#
calcularea dobnzilor n su) de 1< <%< lei + ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i a
datoriilor curente3
ac9itarea dobnzilor n su) de 1< <%< lei + ca di)inuare conco)itent a datoriilor curente $i a
nu)erarului3
ra)bursarea creditului n su) de :> >>> lei + ca di)inuare conco)itent a datoriilor curente $i
a nu)erarului.
la .5 decembrie ,(59=5#
nregistrarea cotei curente a datoriilor financiare pe ter)en lung n su) de
:> >>> lei + ca di)inuare a datoriilor pe ter)en lung $i )a8orare a datoriilor curente.
%n ianuarieseptembrie ,(59=,#
calcularea dobnzilor n su) de < >%< lei + ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i a
datoriilor curente3
ac9itarea dobnzilor n su) de < >%< lei + ca di)inuare conco)itent a datoriilor curente $i a
nu)erarului3
ra)bursarea creditului n su) de :> >>> lei + ca di)inuare conco)itent a datoriilor curente $i
a nu)erarului.
//. Datoriile financiare aferente activelor pri)ite n leasing financiar se contabilizeaz n
confor)itate cu .C !Contracte de leasing#.
&atorii comerciale
/5. Datoriile co)erciale includ datoriile fa" de0
1, furnizori privind bunurile $i serviciile procurate3
', cu)prtori privind avansurile pri)ite n contul livrrii ulterioare de bunuri $i servicii etc.
/:. Datoriile co)erciale se contabilizeaz pe )sura procurrii bunurilor $i pri)irii serviciilor
procurate ca )a8orare conco)itent a valorii activelor, costurilor7c9eltuielilor $i a datoriilor curente.
/%. Datoriile co)erciale recunoscute ini"ial se a8usteaz ca ur)are a0
1, pri)irii reducerilor de pre" de la furnizori3
', returnrii bunurilor procurate anterior3
-, corectrii erorilor aferente valorii bunurilor *serviciilor, procurate n anii preceden"i.
/<. A8ustarea datoriilor n cazul pri)irii reducerilor de pre" de la furnizori dup intrarea bunurilor
*pri)irea serviciilor, se contabilizeaz ca di)inuare a datoriilor $i )a8orare a veniturilor curente.
/=. A8ustarea datoriilor ca ur)are a returnrii bunurilor procurate se contabilizeaz ca di)inuare
conco)itent a datoriilor curente $i a valorii activelor i)obilizate sau curente returnate.
Exemplul 13. 8n noiembrie ,(59 o entitate a procurat +( de seturi de mobil pentru birou la pre
unitar de , *(( lei 2inclusiv >V!3 cu scopul rev%nzrii lor- ;a recepionare s$a depistat * seturi
defectate i a fost %naintat o pretenie furnizorului- 6up recunoaterea preteniei de ctre furnizor
seturile defectate au fost returnate %n aceeai lun- 6atoria pentru seturile de mobil procurate a fost
ac7itat %n decembrie ,(59-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n noiembrie ,(59#
1->
nregistrarea valorii de intrare a )obilei procurate n su) de 1>> >>> lei *5> seturi & ' />> lei 0
: & 5, + ca )a8orare conco)itent a stocurilor $i a datoriilor curente3
trecerea n cont a su)ei BCA aferent )obilei procurate n su) de '> >>> lei *5> seturi & '
/>> lei 0 :, + ca di)inuare a datoriilor fa" de buget $i )a8orare a datoriilor curente3
stornarea valorii de intrare *fr BCA, a )obilei returnate n su) de < >>> lei
*' />> lei & / seturi 0 : & 5, + ca di)inuare a stocurilor $i a datoriilor curente3
stornarea su)ei BCA aferent )obilei returnate n su) de 1 :>> lei *' />> lei & / seturi 0 :, +
ca )a8orare a datoriilor fa" de buget $i di)inuare a datoriilor curente3
%n decembrie ,(59#
ac9itarea datoriei fa" de furnizor, "innd cont de )obila returnat n su) de 11> />> lei *1>>
>>> lei A '> >>> lei + < >>> lei + 1 :>> lei, + ca di)inuare conco)itent a datoriilor curente $i a
nu)erarului.
5>. A8ustarea datoriilor co)erciale n ur)a corectrii erorilor aferente valorii activelor procurate n
anii preceden"i $i aflate n gestiunea entit"ii se contabilizeaz respectiv ca )a8orare conco)itent a
valorii activelor $i a datoriilor curente sau ca di)inuare conco)itent a datoriilor curente $i a valorii
activelor.
51. A8ustarea datoriilor co)erciale n ur)a corectrii erorilor aferente valorii serviciilor procurate
n anii preceden"i sau bunurilor procurate n anii preceden"i care la )o)entul depistrii erorilor nu se
afl n gestiunea entit"ii se contabilizeaz respectiv, ca di)inuare a corec"iilor rezultatelor anilor
preceden"i $i )a8orare a datoriilor curente sau di)inuare a datoriilor curente $i )a8orare a corec"iilor
rezultatelor anilor preceden"i.
&atorii calculate
5'. Datoriile calculate includ0
1, datoriile fa" de personal3
', datoriile privind contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)ele de asigurare
obligatorie de asisten" )edical3
-, datoriile fa" de buget3
/, alte datorii.
5-. Datoriile fa" de personal includ0
1, datoriile salariale + salariul de baz, sporurile, adaosurile, pre)iile, inde)niza"iile pentru
incapacitatea te)porar de )unc, inde)niza"iile pentru concediile de odi9n $i alte reco)pense
acordate de entitate anga8a"ilor3
', datoriile privind alte opera"iuni + a8utoarele )ateriale, recuperarea c9eltuielilor privind
deplasrile n interes de serviciu, procurrile de bunuri $i servicii efectuate de ctre anga8a"i pentru
entitate, utilizarea bunurilor personale n scopuri de serviciu etc.
5/. Datoriile salariale fa" de personal se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a valorii
activelor, costurilor7c9eltuielilor *n func"ie de destina"ia )uncii prestate de ctre anga8a"i, $i a datoriilor
curente.
55. Datoriile fa" de personal privind alte opera"ii se contabilizeaz ca )a8orare a valorii activelor,
costurilor7c9eltuielilor sau ca di)inuare a datoriilor co)erciale $i )a8orare a datoriilor curente.
5:. Datoriile fa" de personal se di)inueaz cu su)a re"inerilor care includ0
1, re"ineri fiscale *i)pozitul pe venit,3
', re"ineri sociale *contribu"iile individuale de asigurri sociale de stat obligatorii, pri)ele de
asigurare obligatorie de asisten" )edical ale anga8a"ilor,3
-, alte re"ineri *co)pensarea pre8udiciului )aterial, su)ele salariului ac9itate n plus n ur)a unei
gre$eli de calcul, acoperirea avansului neutilizat $i nerestituit la ti)p, pensiile ali)entare $i alte re"ineri
cu titlu e&ecutoriu, cotiza"iile sindicale etc.,.
5%. 2e"inerile din salarii $i din alte venituri ale anga8a"ilor se efectueaz la ndreptarea acestora
spre plat $i se contabilizeaz ca di)inuare a datoriilor fa" de personal $i )a8orare a datoriilor fa" de
buget, datoriilor privind asigurrile sociale de stat obligatorii $i asigurarea obligatorie de asisten"
)edical, datoriilor fa" de al"i creditori $i7sau di)inuare a crean"elor personalului.
5<. Datoriile privind contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)ele de asigurare
obligatorie de asisten" )edical cuprind datoriile fa" de bugetul asigurrilor sociale de stat $i fondurile
1-1
asigurrii obligatorii de asisten" )edical, inclusiv datoriile privind sanc"iunile aplicate pentru
nclcarea prevederilor legisla"iei n do)eniu. Datoriile anga8atorului privind asigurrile sociale de stat
obligatorii $i asigurarea obligatorie de asisten" )edical se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a
valorii activelor, costurilor7c9eltuielilor *n func"ie de destina"ia )uncii prestate de ctre anga8a"i, $i a
datoriilor curente.
5=. Inde)niza"iile acordate anga8a"ilor din contul bugetului asigurrilor sociale de stat se
contabilizeaz ca di)inuare a datoriilor privind contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i
)a8orare a datoriilor fa" de personal.
4odul de contabilizare a datoriilor fa" de personal, privind contribu"iile de asigurri sociale de
stat obligatorii $i pri)ele de asigurare obligatorie de asisten" )edical este prezentat n ane&a 1.
:>. Datoriile fa" de buget includ anga8a)entele entit"ii fa" de bugetul de stat $i bugetele
unit"ilor ad)inistrativ?teritoriale privind i)pozitele $i ta&ele generale de stat $i locale, inclusiv datoriile
privind sanc"iunile aplicate pentru nclcarea prevederilor legisla"iei fiscale, $i se contabilizeaz ca
)a8orare a activelor, costurilor7c9eltuielilor n func"ie de tipul i)pozitului *ta&ei,, sau ca di)inuare a
datoriilor fa" de anga8a"i sau alt personal $i )a8orare a datoriilor curente.
:1. Alte datorii includ anga8a)entele entit"ii fa" de co)paniile de asigurri, proprietari,
veniturile anticipate, datoriile fa" de al"i creditori privind bunurile pri)ite n gestiune econo)ic,
privind sanc"iunile calculate pentru nclcarea condi"iilor contractuale, finan"rile $i ncasrile cu
destina"ie special etc.
:'. Datoriile fa" de co)paniile de asigurri includ datoriile privind asigurarea obligatorie $i
benevol a patri)oniului $i personalului $i se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a activelor,
costurilor7c9eltuielilor $i a datoriilor curente.
:-. Datoriile fa" de proprietari includ datoriile privind dividendele calculate $i alte opera"iuni.
Datoriile privind dividendele calculate se contabilizeaz ca di)inuare a profitului nerepartizat al anilor
preceden"i sau ca )a8orare a profitului utilizat al perioadei de gestiune $i )a8orare a datoriilor curente.
Exemplul 14. ;a adunarea general a proprietarilor 2persoane fizice3 unei entiti din luna
aprilie ,(59=5 s$a decis repartizarea profitului obinut %n anul ,(59 pentru plata dividendelor %n sum
de '+ ((( lei- 6ividendele au fost pltite %n luna mai ,(59=5- 4onform prevederilor 4odului fiscal %n
anul ,(59=5 cota impozitului pe venit pentru dividendele ac7itate %n folosul persoanelor fizice este
stabilit %n mrime de 0C-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n mai ,(59=5#
calcularea dividendelor n )ri)e de <5 >>> lei + ca di)inuare a profitului nerepartizat $i
)a8orare a datoriilor fa" de proprietari3
%n iunie ,(59=5#
re"inerea i)pozitului pe venit din su)a dividendelor ac9itate n )ri)e de 5 1>> lei *<5 >>> lei
& :K, + ca di)inuare a datoriilor fa" de proprietari $i )a8orare a datoriilor fa" de buget3
ac9itarea dividendelor proprietarilor n )ri)e de %= =>> lei *<5 >>> lei + 5 1>> lei, + ca
di)inuare conco)itent a datoriilor fa" de proprietari $i a nu)erarului.
:/. Ceniturile anticipate reprezint su)ele pri)ite *calculate, n perioada de gestiune curent, dar
care ur)eaz a fi atribuite la veniturile curente ale perioadelor viitoare $i se nregistreaz ca )a8orare
conco)itent a nu)erarului sau crean"elor $i a datoriilor curente $i7sau pe ter)en lung. Decontarea
veniturilor anticipate se efectueaz unifor) sau confor) altei )etode acceptate de entitate $i se
contabilizeaz ca di)inuare a datoriilor $i )a8orare a veniturilor curente.
:5. Datoriile privind bunurile pri)ite n gestiune econo)ic apar n cazul pri)irii bunurilor de la
alte entit"i *fondatori, organele ad)inistra"iei publice, n gestiune te)porar $i se contabilizeaz ca
)a8orare conco)itent a activelor $i a datoriilor. Datoriile privind bunurile pri)ite n gestiune
econo)ic se di)inueaz la returnarea activelor sau la recuperarea valorii acestora prin nu)erar sau alt
for) de co)pensare. 2eturnarea activelor sau co)pensarea valorii lor se contabilizeaz ca di)inuare
conco)itent a datoriilor pe ter)en lung sau curente $i a valorii contabile a activelor returnate sau a
nu)erarului. 6n cazul n care valoarea contabil a activelor returnate este )ai )ic dect su)a datoriilor,
diferen"a se contabilizeaz ca di)inuare a datoriilor $i )a8orare a veniturilor curente sau a capitalului
social.
1-'
::. Datoriile privind sanc"iunile calculate pentru nclcarea condi"iilor contractuale la
recunoa$terea lor de ctre entitate sau n baza 9otrrii instan"ei 8udectore$ti se contabilizeaz ca
)a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i a datoriilor curente.
:%. 1inan"rile $i ncasrile cu destina"ie special includ nu)erarul $i7sau valoarea activelor pri)ite
*de pri)it, de la alte entit"i $i7sau persoane fizice pentru realizarea unor )isiuni speciale *de e&e)plu,
progra)e, proiecte,.
Su')enii
:<. ubven"iile includ subven"iile aferente activelor $i subven"iile aferente veniturilor.
:=. ubven"iile aferente activelor reprezint subven"ii pri)ite sub for) de active i)obilizate sau
de )i8loace bne$ti destinate pentru procurarea7crearea $i7sau dobndirea n alt )od a acestor active.
%>. ubven"iile aferente veniturilor cuprind toate subven"iile, altele dect cele aferente activelor.
Acestea pot fi destinate acoperirii costurilor7c9eltuielilor perioadelor precedente, curente sau viitoare,
sau pentru reducerea datoriilor fa" de stat $i7sau al"i creditori.
%1. ubven"iile se recunosc ini"ial n baza contabilit"ii de anga8a)ente n cazul e&isten"ei unei
certitudini nte)eiate c0
1, entitatea va respecta condi"iile i)puse de acordarea subven"iilor3
', subven"iile vor fi pri)ite3
-, valoarea subven"iilor poate fi evaluat n )od credibil.
%'. ubven"iile se evalueaz ini"ial n func"ie de for)a *)onetar sau ne)onetar, n care acestea
au fost pri)ite. ubven"iile pri)ite sub for) )onetar se evalueaz la valoarea lor no)inal, iar cele
sub for) ne)onetar n )ri)ea valorii de intrare a activelor pri)ite care se deter)in n confor)itate
cu standardele de contabilitate.
%-. ubven"iile recunoscute se nregistreaz ini"ial *la pri)irea docu)entului confir)ativ, ca
)a8orare si)ultan a crean"elor $i a datoriilor *veniturilor anticipate,. Pri)irea efectiv a subven"iilor se
reflect ca )a8orare a activelor respective sau di)inuare a datoriilor fa" de stat $i7sau al"i creditori $i
di)inuare a crean"elor.
%/. ubven"iile nregistrate ca datorii *venituri anticipate, se deconteaz la venituri curente n
perioadele n care au fost efectuate c9eltuielile pe sea)a subven"iilor. Aceast regul nu se e&tinde
asupra entit"ilor de stat, )unicipale $i alte entit"i si)ilare, inclusiv institu"iile publice cu autono)ie
financiar, care deconteaz subven"iile n )odul stabilit de pct. <> din prezentul standard.
%5. ubven"iile aferente activelor a)ortizabile se deconteaz la venituri curente pe parcursul
perioadelor de utilizare a acestora $i n propor"ia a)ortizrii aferente activelor intrate pe sea)a
subven"iilor.
Exemplul 151 Pentru realizarea unui program de instruire o entitate a primit o subvenie %n sum
de 5'+ ,(( lei1 destinat procurrii calculatoarelor- !vizul privind acordarea subveniei a fost primit %n
mai ,(591 iar mijloacele bneti au fost %ncasate %n iulie ,(59- 8n august ,(59 entitatea a procurat din
surse proprii i din contul subveniei calculatoare %n valoare total de *0. ((( lei care nu necesit
costuri suplimentare de pregtire pentru utilizarea prestabilit i au fost transmise %n exploatare %n
aceiai lun- 6urata de utilizare a calculatoarelor constituie . ani1 amortizarea se calculeaz prin
metoda liniar-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n mai ,(59#
recunoa$terea subven"iei n su) de 1<5 '>> lei + ca )a8orare conco)itent a crean"elor curente
$i a veniturilor anticipate pe ter)en lung3
%n iulie ,(59#
pri)irea subven"iei n su) de 1<5 '>> lei + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a
crean"elor curente3
%n august ,(59#
procurarea $i trans)iterea n e&ploatare a calculatoarelor n valoare de /:- >>> lei + ca )a8orare
conco)itent a i)obilizrilor corporale $i a datoriilor curente3
%n septembrie$decembrie ,(59#
calcularea a)ortizrii calculatoarelor n su) de 51 /// lei G*/:- >>> lei 0 - ani, & */ luni 0 1'
luni,H + ca )a8orare si)ultan a c9eltuielilor curente $i a a)ortizrii i)obilizrilor corporale3
1--
nregistrarea cotei curente a veniturilor anticipate pe ter)en lung n su) de :1 %-- lei *1<5 '>>
lei 0 - ani, + ca di)inuare a veniturilor anticipate pe ter)en lung $i )a8orare a veniturilor anticipate
curente3
decontarea subven"iei utilizate n )ri)ea a)ortizrii aferente calculatoarelor procurate din
contul subven"iei n su) de '> 5%< lei G*1<5 '>> lei 0 - ani, & */ luni 0 1' luni,H lei + ca di)inuare a
veniturilor anticipate $i )a8orare a veniturilor curente.
%:. ubven"iile aferente activelor nea)ortizabile se deconteaz la venituri curente n perioadele n
care au fost efectiv suportate c9eltuielile aferente obliga"iilor i)puse de acordarea subven"iilor *de
e&e)plu, acordarea subven"iei sub for) de teren poate fi legat de construirea unei cldiri, n acest caz
subven"ia se va recunoa$te ca venituri curente pe parcursul duratei de utilizare a cldirii,.
%%. Decontarea subven"iilor aferente veniturilor se efectueaz n ur)torul )od0
1, subven"iile destinate co)pensrii costurilor7c9eltuielilor de8a suportate se deconteaz integral la
venituri curente n perioada n care subven"iile au fost pri)ite3
', subven"iile destinate co)pensrii costurilor7c9eltuielilor perioadelor curente sau viitoare se
deconteaz la venituri curente n perioadele n care costurile7c9eltuielile au fost efectiv suportate3
-, subven"iile destinate reducerii datoriilor fa" de stat $i7sau al"i creditori se deconteaz la venituri
curente n perioada n care subven"iile au fost pri)ite.
%<. 2estituirea subven"iilor se nregistreaz ca di)inuare a veniturilor anticipate $i a valorii
activelor ra)bursate sau )a8orare *restabilire, a datoriilor fa" de stat $i7sau al"i creditori decontate
anterior.
Exemplul 16. 8n anul ,(59 o entitate a primit o subvenie %n sum de .+( ((( lei pentru
compensarea c7eltuielilor de instruire 2recalificare3 pe parcursul a doi ani a persoanelor
disponibilizate- 47eltuielile de instruire pe anul ,(59 constituie 5+( ((( lei- 8n ianuarie ,(59=5
autoritatea abilitat a constatat nerespectarea parial a condiiilor de acordare a subveniei %n
legtur cu care entitatea a restituit %n aceeai lun prin mijloace bneti subvenia neutilizat %n sum
de ,(( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n anul ,(59#
recunoa$terea subven"iei n su) de -5> >>> lei + ca )a8orare si)ultan a crean"elor curente $i
a veniturilor anticipate pe ter)en lung3
pri)irea subven"iei n su) de -5> >>> lei + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a
crean"elor curente3
nregistrarea c9eltuielilor de instruire efectuate din contul subven"iei n su) de 15> >>> lei + ca
)a8orare a c9eltuielilor curente $i )a8orare a datoriilor curente $i7sau di)inuare a valorii contabile a
stocurilor utilizate3
decontarea su)ei subven"iei utilizate n )ri)e de 15> >>> lei + ca di)inuare a veniturilor
anticipate $i )a8orare a veniturilor curente3
nregistrarea cotei curente a veniturilor anticipate pe ter)en lung n su) de '>> >>> lei
*-5> >>> lei + 15> >>> lei, + ca di)inuare a veniturilor anticipate pe ter)en lung $i )a8orare a
veniturilor anticipate curente.
%n anul ,(59=5#
restituirea subven"iilor n su) de '>> >>> lei + ca di)inuare conco)itent a veniturilor
anticipate curente $i a nu)erarului.
%=. 6n cazul n care su)a subven"iei ra)bursat dep$e$te venitul anticipat sau dac nu e&ist un
ase)enea venit, surplusul, respectiv valoarea integral restituit se recunoa$te ca c9eltuieli curente.
Exemplul 17. Gtiliz%nd datele din exemplul 50 s presupunem c suma subveniei ce urmeaz a fi
restituit %n anul ,(59=5 constituie ,+( ((( lei- Antitatea a restituit integral subvenia prin mijloace
bneti %n martie ,(59=5-
6n baza datelor din e&e)plu entitatea contabilizeaz0
%n ianuarie ,(59=5#
decontarea subven"iei neutilizate n )ri)ea veniturilor anticipate n su) de '>> >>> lei
*-5> >>> lei ? 15> >>> lei, + ca di)inuare a veniturilor anticipate $i a )a8orare a datoriilor curente3
1-/
nregistrarea diferen"ei dintre su)a subven"iei decontat $i care ur)eaz a fi ra)bursat n
)ri)e de 5> >>> lei *'5> >>> lei ? '>> >>> lei, + ca )a8orare si)ultan a c9eltuielilor $i datoriilor
curente.
%n martie ,(59=5#
restituirea subven"iei n su) de '5> >>> lei *'>> >>> lei A 5> >>> lei, + ca di)inuare si)ultan
a datoriilor curente $i a nu)erarului.
<>. Entit"ile de stat, )unicipale $i alte entit"i si)ilare, inclusiv institu"iile publice cu autono)ie
financiar, deconteaz *dup ndeplinirea condi"iilor contractuale, subven"iile nregistrate ini"ial ca
datorii *venituri anticipate, la )a8orarea altor ele)ente de capital propriu. 6n confor)itate cu decizia
fondatorilor *organelor ad)inistra"iei publice, subven"iile utilizate pot fi decontate la capitalul social sau
la venituri curente. Decontarea subven"iilor utilizate se nregistreaz ca di)inuare a altor ele)ente de
capital propriu $i, respectiv, ca )a8orare a capitalului social $i7sau a veniturilor curente.
4ro)i,ioane
<1. Provizioanele se constituie pentru acoperirea c9eltuielilor *pierderilor, eventuale privind0
1, litigiile, a)enzile $i penalit"ile, despgubirile, daunele $i alte datorii incerte3
', repara"ia $i deservirea n cursul perioadei de garan"ie a activelor vndute3
-, pensiile $i obliga"iile si)ilare3
/, ie$irea i)obilizrilor corporale $i alte ac"iuni si)ilare legate de acestea3
5, i)pozitele3
:, reco)pensele personalului pentru rezultatele activit"ii anuale3
%, plata inde)niza"iilor pentru concediile de odi9n3
<, alte scopuri stabilite de legisla"ie $i7sau de conducerea entit"ii.
<'. Provizioanele se recunosc n cazul respectrii si)ultane a ur)toarelor condi"ii0
1, e&ist o obliga"ie generat de un eveni)ent anterior3
', este probabil ca o ie$ire de resurse purttoare de beneficii econo)ice s fie necesar pentru a
onora obliga"ia respectiv3 $i
-, poate fi realizat o esti)are credibil curent a valorii obliga"iei.
<-. (bliga"iile aferente provizioanelor includ0
1, obliga"iile legale care rezult dintr?un contract *n )od e&plicit sau i)plicit, sau din
prevederile legisla"iei3
', obliga"iile i)plicite care rezult din ac"iunile entit"ii n cazul n care n rezultatul unei practici
anterioare, prin politica sau declara"ia scris se confir) c entitatea0
a, $i asu) anu)ite responsabilit"i *de e&e)plu, obliga"ia privind plata reco)penselor pentru
rezultatele activit"ii anuale,3
b, ofer asigurri partenerilor c $i va onora responsabilit"ile stabilite.
</. Provizioanele trebuie s fie strict corelate cu riscurile $i c9eltuielile esti)ate. Provizioanele se
evalueaz n su)a costurilor necesare stingerii obliga"iei aferente. Cea )ai bun esti)are a costurilor
necesare stingerii obliga"iilor aferente provizioanelor este su)a pe care o entitate ar plti?o, n )od
ra"ional, pentru stingerea datoriei la data raportrii sau pentru transferarea acestei su)e unei ter"e pr"i la
acel )o)ent.
<5. Provizioanele recunoscute se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a valorii activelor,
costurilor7c9eltuielilor curente $i a datoriilor pe ter)en lung sau curente.
Exemplul 1!- 8n anul ,(59 o entitate a v%ndut mrfuri cu termen de garanie de 5, luni- 6ac la
toate mrfurile v%ndute s$ar gsi defecte minore1 costurile de reparaie ar constitui 5(( ((( lei1 iar la
depistarea defectelor majore costurile de reparaie s$ar ridica la +(( ((( lei- Axperiena anterioar i
previziunile entitii arat c %n anul urmtor &+C din mrfurile v%ndute nu vor avea defecte1 ,(C vor
avea defecte minore1 iar +C $ defecte majore-
6n baza datelor din e&e)plu, n anul '>1D entitatea va constitui un provizion pentru acoperirea
costurilor de repara"ie pe perioada de garan"ie n su) de /5 >>> lei G*%5K & >, A *'>K & 1>> >>> lei, A
*5K & 5>> >>> lei,H care va fi nregistrat ca )a8orare si)ultan a c9eltuielilor $i a datoriilor curente.
<:. Provizioanele se utilizeaz nu)ai n scopurile pentru care au fost ini"ial constituite. Utilizarea
provizioanelor se contabilizeaz ca di)inuare a acestora $i )a8orare a datoriilor, di)inuare a stocurilor,
costurilor etc.
1-5
<%. Provizioanele se revizuiesc la fiecare dat de raportare $i se a8usteaz pentru a reflecta cea )ai
bun esti)are curent.
Exemplul 1". Gtiliz%nd datele din exemplul 5' s presupunem1 c %n urma estimrilor
suplimentare costurile de reparaie a mrfurilor v%ndute pentru defectele minore se vor majora cu
5+ ((( lei1 iar cele pentru defecte majore cu &( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, la data raportrii anului '>1D entitatea va a8usta provizionul pentru
acoperirea costurilor de repara"ie pe perioada de garan"ie cu su)a de : 5>> lei G*%5K & >, A *'>K &
15 >>> lei, A *5K & %> >>> lei,H care va fi nregistrat ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i a
datoriilor curente.
<<. 6n cazul n care pentru stingerea unei obliga"ii nu )ai este probabil o ie$ire de resurse
purttoare de beneficii econo)ice, provizionul se anuleaz prin decontare la venituri curente.
Exemplul 2#1 Soldul provizionului privind plata recompenselor pentru rezultatele activitii
anuale la .5 decembrie ,(59 constituie ' 0(( lei- 8n conformitate cu prevederile contractului colectiv
de munc i cu politicile contabile1 %ncep%nd cu 5 ianuarie ,(59=5 entitatea nu va mai constitui
provizion privind plata recompenselor sus$menionate-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea va deconta soldul provizionului neutilizat la -1 dece)brie
'>1D n su) de < :>> lei E ca di)inuare a datoriilor $i )a8orare a veniturilor curente.
<=. Provizioanele privind crean"ele co)pro)ise se contabilizeaz confor) .C !Crean"e $i
investi"ii financiare#.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
=>. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii privind0
1, capitalul propriu0
a, valoarea contabil a ele)entelor capitalului propriu la nceputul $i sfr$itul perioadei de
gestiune3
b, )ri)ea $i cauzele )odificrilor se)nificative ale ele)entelor capitalului propriu n perioada
de gestiune3
c, valoarea pr"ilor sociale retrase contabilizate ca capital retras la finele perioadei de gestiune3
d, su)a dividendelor calculate n perioada de gestiune3
e, )ri)ea *cuantu)ul, dividendelor pe o ac"iune a societ"ii pe ac"iuni3
', datoriile financiare, co)erciale $i calculate0
a, valoarea contabil a fiecrei categorii *grupe, de datorii la nceputul $i sfr$itul perioadei de
gestiune3
b, su)a datoriilor anulate n perioada de gestiune3
c, su)a datoriilor fa" de pr"ile afiliate $i neafiliate3
-, subven"iile0
a, valoarea contabil a subven"iilor la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
b, )ri)ea subven"iilor pri)ite $i decontate pe parcursul perioadei de gestiune3
c, )ri)ea subven"iilor restituite n perioada de gestiune $i7sau care ur)eaz a fi restituite n
perioada de gestiune ulterioar $i )otivele restituirii acestora3
/, provizioanele0
a, tipurile provizioanelor constituite3
b, valoarea contabil a provizioanelor la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
c, provizioanele supli)entare constituite n perioada de gestiune, inclusiv )a8orrile
provizioanelor e&istente3
d, su)ele provizioanelor utilizate n perioada de gestiune3
e, su)ele provizioanelor anulate n perioada de gestiune.
Prevederi tr!n(itorii
=1. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
='. ;a data intrrii n vigoare a prezentului standard entitatea va deconta0
1, soldul subven"iilor *cu e&cep"ia entit"ilor de stat, )unicipale $i alte entit"i si)ilare, inclusiv
institu"iile publice cu autono)ie financiar, + la datorii *venituri anticipate, pe ter)en lung sau curente3
1-:
', datoriile fa" de proprietari privind aporturile depuse pentru )a8orarea capitalul social + la
capital propriu *nenregistrat,3
-, reducerea $i ecartul de evaluare + n cazul )odificrii )etodei de evaluare ulterioar a activelor
i)obilizate + la rezultatele financiare ale anilor preceden"i.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
=-. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
1-%
Ane&a 1
7odu# de cont!bi#i(!re ! d!torii#or $!%) de "er'on!#. "rivind contribu%ii#e de !'i0ur)ri 'oci!#e de
't!t ob#i0!torii &i "rie#e de !'i0ur!re ob#i0!torie de !'i'ten%) edic!#)
&ate iniiale. " entitate a calculat %n luna octombrie ,(59 salarii %n mrime de 5,+ ((( lei1
inclusiv#
? personalului administrativ al entitii .+ ((( lei)
? muncitorilor care particip la construcia unei cldiri ,( ((( lei)
? muncitorilor care particip nemijlocit la fabricarea produselor 0( ((( lei)
? personalului angajat %n procesul de desfacere a produselor 5( ((( lei-
Suma contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii ale angajatorului constituie ,' &+( lei1
inclusiv aferente salariului#
? personalului administrativ ' (+( lei)
? muncitorilor care particip la construcia unei cldiri * 0(( lei)
? muncitorilor care particip nemijlocit la fabricarea produselor 5. '(( lei)
? personalului angajat %n procesul de desfacere a produselor , .(( lei-
Suma primelor de asigurare obligatorie de asisten medical ale angajatorului constituie * .&+
lei1 inclusiv aferente salariului#
? personalului administrativ 5 ,,+ lei)
? muncitorilor care particip la construcia unei cldiri &(( lei)
? muncitorilor care particip nemijlocit la fabricarea produselor , 5(( lei)
? personalului angajat %n procesul de desfacere a produselor .+( lei-
6in salariile calculate s$au efectuat urmtoarele reineri#
? impozitul pe venit al persoanelor fizice 5* 5,+ lei)
? contribuiile individuale de asigurri sociale de stat obligatorii & +(( lei)
? primele de asigurare obligatorie de asisten medical ale angajatului * .&+ lei)
? sumele avansurilor acordate angajailor i nerestituite %n termen , +,+ lei)
? suma prejudiciului material cauzat entitii de ctre un angajat * ((( lei-
6atoriile fa de personal1 privind contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii1 primele de
asigurare obligatorie de asisten medical i impozitul pe venit au fost ac7itate pe .5 octombrie ,(59-
6n baza datelor din e&e)plu, n octo)brie '>1D entitatea contabilizeaz0
1, Calcularea salariului0
? personalului ad)inistrativ n )ri)e de -5 >>> lei + ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor
ad)inistrative $i a datoriilor fa" de personal3
? )uncitorilor care particip la construc"ia cldirii n )ri)e de '> >>> lei + ca )a8orare
conco)itent a i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie $i a datoriilor fa" de personal3
? )uncitorilor care particip ne)i8locit la fabricarea produselor n )ri)e de :> >>> lei + ca
)a8orare conco)itent a costurilor de produc"ie $i a datoriilor fa" de personal3
? personalului anga8at n procesul de desfacere a produselor n )ri)e de 1> >>> lei + ca
)a8orare conco)itent a c9eltuielilor de distribuire $i a datoriilor fa" de personal3
', Calcularea contribu"iilor de asigurri sociale de stat obligatorii ale anga8atorului aferente
salariului0
? personalului ad)inistrativ n )ri)e de < >5> lei + ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor
ad)inistrative $i a datoriilor privind contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii3
? )uncitorilor care particip la construc"ia cldirii n )ri)e de / :>> lei + ca )a8orare
conco)itent a i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie $i a datoriilor privind contribu"iile de
asigurri sociale de stat obligatorii3
? )uncitorilor care particip ne)i8locit la fabricarea produselor n )ri)e de
1- <>> lei + ca )a8orare conco)itent a costurilor de produc"ie $i a datoriilor privind contribu"iile de
asigurri sociale de stat obligatorii3
? personalului anga8at n procesul de desfacere a produselor n )ri)e de ' ->> lei + ca )a8orare
conco)itent a c9eltuielilor de distribuire $i a datoriilor privind contribu"iile de asigurri sociale de stat
obligatorii3
1-<
-, Calcularea pri)elor de asigurare obligatorie de asisten" )edical ale anga8atorului aferente
salariului0
? personalului ad)inistrativ n )ri)e de 1 ''5 lei + ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor
ad)inistrative $i a datoriilor privind pri)ele de asigurare obligatorie de asisten" )edical3
? )uncitorilor care particip la construc"ia cldirii n )ri)e de %>> lei + ca )a8orare
conco)itent a i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie $i a datoriilor privind pri)ele de asigurare
obligatorie de asisten" )edical3
? )uncitorilor care particip ne)i8locit la fabricarea produselor n )ri)e de ' 1>> lei + ca
)a8orare conco)itent a costurilor de produc"ie $i a datoriilor privind pri)ele de asigurare obligatorie
de asisten" )edical3
? personalului anga8at n procesul de desfacere a produselor n )ri)e de -5> lei + ca )a8orare
conco)itent a c9eltuielilor de distribuire $i a datoriilor privind pri)ele de asigurare obligatorie de
asisten" )edical3
/, 2e"inerea din salariile calculate a0
? i)pozitului pe venit al persoanelor fizice n )ri)e de 1/ 1'5 lei + ca di)inuare a datoriilor
fa" de personal $i )a8orare a datoriilor fa" de buget3
? contribu"iilor individuale de asigurri sociale de stat n )ri)e de % 5>> lei + ca di)inuare a
datoriilor fa" de personal $i )a8orare a datoriilor privind contribu"iile de asigurri sociale de stat
obligatorii3
? pri)elor de asigurare obligatorie de asisten" )edical ale anga8atului n )ri)e de / -%5 lei +
ca di)inuare a datoriilor fa" de personal $i )a8orare a datoriilor privind pri)ele de asigurare obligatorie
de asisten" )edical3
? su)elor avansurilor acordate $i nerestituite n ter)en n )ri)e de ' 5'5 lei + ca di)inuare
conco)itent a datoriilor fa" de personal $i a crean"elor personalului3
? su)ei pre8udiciului )aterial cauzat entit"ii de ctre anga8at n )ri)e de / >>> lei + ca
di)inuare conco)itent a datoriilor fa" de personal $i a crean"elor personalului3
5, Ac9itarea datoriilor privind0
? contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii n )ri)e de -: '5> lei *< >5> lei A / :>>
lei A 1- <>> lei A ' ->> lei A % 5>> lei, + ca di)inuare conco)itent a datoriilor privind contribu"iile de
asigurri sociale de stat obligatorii $i a nu)erarului3
? pri)ele de asigurare obligatorie de asisten" )edical n )ri)e de < %5> lei *1 ''5 lei A %>>
lei A ' 1>> lei A -5> lei A / -%5 lei, + ca di)inuare conco)itent a datoriilor privind pri)ele de
asigurare obligatorie de asisten" )edical $i a nu)erarului3
? i)pozitul pe venit al persoanelor fizice n )ri)e de 1/ 1'5 lei + ca di)inuare conco)itent a
datoriilor fa" buget $i a nu)erarului3
? salariile anga8a"ilor n )ri)e de =' /%5 lei *1'5 >>> lei + % 5>> lei +
/ -%5 lei + 1/ 1'5 lei + ' 5'5 lei + / >>> lei, + ca di)inuare conco)itent a datoriilor fa" de personal $i
a nu)erarului.
1-=
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
@ENITURI
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru
raportarea financiar $i IA 1< !Cenituri#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare a veniturilor
generate de anu)ite tipuri de fapte econo)ice $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile
financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic la contabilizarea veniturilor provenite din0
1, vnzarea produselor $i )rfurilor3
', prestarea serviciilor3
-, utilizarea de ctre ter"i a activelor entit"ii care genereaz dobnzi, redeven"e *roValtV, $i
dividende.
/. Prezentul standard nu regle)enteaz )odul de contabilizare a veniturilor provenite din0
1, contracte de construc"ie *.C !Contracte de construc"ii#,3
', contracte de leasing *.C !Contracte de leasing#,3
-, dividende din investi"ii contabilizate pe baza )etodei punerii n ec9ivalen" *IA '< !Investi"ii
n entit"i asociate $i asocierile n participa"ie#,3
/, contracte de asigurare *I12 / !Contracte de asigurare#,3
5, )odificri ale valorii 8uste a activelor financiare $i datoriilor financiare sau cedarea acestora
*IA -= !Instru)ente financiare0 recunoa$tere $i evaluare#,3
:, )odificri ale valorii stocurilor $i altor active curente *.C !tocuri#,3
%, ie$irea activelor i)obilizate *.C !I)obilizri necorporale $i corporale# $i .C !Crean"e $i
investi"ii financiare#,3
<, subven"ii *.C !Capital propriu $i datorii#,3
=, diferen"e favorabile de curs valutar $i de su) *.C !Diferen"e de curs valutar $i de su)#,.
De$ini%ii
5. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
Valoare just + su)a cu care poate fi sc9i)bat benevol un activ sau decontat o datorie, n cadrul
unei tranzac"ii desf$urate n condi"ii nor)ale ntre pr"i interesate, independente $i bine infor)ate.
Venituri + cre$teri ale beneficiilor econo)ice nregistrate n cursul perioadei de gestiune, sub
for)a intrrilor de active sau )a8orrii valorii acestora, sau a di)inurii datoriilor care au drept rezultat
cre$teri ale capitalului propriu, cu e&cep"ia cre$terilor legate de contribu"iile proprietarilor.
Venituri din prestarea serviciilor + venituri din e&ecutarea de ctre entitate a unor lucrri pe
parcursul unei anu)ite perioade de ti)p *de e&e)plu, venituri din serviciile de transport, repara"ie,
inter)ediere, consultan", instruire, agre)ent?sport, instalare a utila8ului, telefonie, internet, turis),.
Venituri din v%nzarea produselor i mrfurilor + venituri din co)ercializarea bunurilor produse de
entitate sau cu)prate pentru a fi revndute, inclusiv terenurile $i alte i)obilizri de"inute n scopuri
revnzrii.
Venituri sub form de dob%nzi + venituri din utilizarea nu)erarului sau a ec9ivalentelor acestuia,
precu) $i din de"inerea obliga"iunilor $i a altor su)e datorate entit"ii.
Venituri sub form de redevene + *roValtV, venituri din utilizarea i)obilizrilor necorporale ale
entit"ii cu) ar fi brevetele, )rcile, drepturile de autor *copVrig9t, $i softNare?ul pentru co)putere etc.
Venituri sub form de dividende + venituri din cotele de"inute n capitalul social al altor entit"i.
Re0u#i 0ener!#e
:. Ceniturile cuprind beneficiile econo)ice pri)ite sau de pri)it de ctre entitate n nu)e
propriu. 6n co)ponen"a veniturilor nu se includ0
1/>
1, ta&a pe valoarea adugat, accizele, alte i)pozite $i ta&e recuperabile.
Exemplul 1. 8n noiembrie ,(59 o entitate a livrat produse finite cumprtorilor la valoare de
v%nzare de 5,( ((( lei1 inclusiv >V! ,( ((( lei i accize 5( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, su)a veniturilor entit"ii pe luna noie)brie '>1D constituie => >>>
lei *1'> >>> lei + '> >>> lei + 1> >>> lei, $i se deter)in ca diferen"a dintre )ri)ea total a valorii de
vnzare a produselor $i su)ele BCA $i accizelor.
', su)ele colectate n nu)ele unor ter"e pr"i, inclusiv n cazul contractelor de inter)ediere
nc9eiate confor) legisla"iei n vigoare. Aceste su)e nu pot fi incluse n co)ponen"a veniturilor,
deoarece nu reprezint beneficii econo)ice pentru entitate $i nu au drept rezultat cre$teri ale capitalului
propriu. 6n aceste situa"ii veniturile entit"ii includ doar co)isioanele cuvenite.
Exemplul 2. Antitatea ?!@ a %nc7eiat un contract de intermediere cu entitatea ?F@ privind
v%nzarea produselor vinicole- 8n anul ,(59 entitatea ?!@ a v%ndut cumprtorilor produse %n valoare
total de ,(( ((( lei- Pentru serviciile de intermediere prestate entitatea ?!@ beneficiaz de un
comision %n mrime de 5+C din valoarea produselor v%ndute-
Confor) datelor din e&e)plu, venitul entit"ii !A# pe anul '>1D constituie -> >>> lei *'>> >>> lei
& 15K,, iar venitul entit"ii !@# + 1%> >>> lei *'>> >>> lei + -> >>> lei,.
%. Ceniturile se evalueaz la valoarea 8ust a contrapresta"iei *)i8locului de plat, pri)ite sau de
pri)it di)inuat cu valoarea oricror reduceri de pre", bonusuri $i altor reduceri co)erciale acordate de
ctre vnztor.
Exemplul 3. 8n mai ,(59 o entitate a v%ndut unui cumprtor 5 ((( uniti de marf al crei pre
unitar obinuit de v%nzare constituie '( lei- 4umprtorul a ac7itat integral mrfurile procurate1
beneficiind pentru aceasta de o reducere comercial %n mrime de +C din valoarea total de v%nzare-
6n baza datelor din e&e)plu, venitul entit"ii?vnztor pe luna )ai '>1D constituie %: >>> lei
G<> >>> lei + *<> >>> lei & 5K,H se deter)in ca diferen"a dintre pre"ul de vnzare $i reducerea
co)ercial acordat.
<. 6n cazul tranzac"iilor pe baz de barter *sc9i)buri de bunuri $i servicii, entitatea?vnztor
nregistreaz n contabilitate ur)toarele opera"iuni distincte0
1, vnzarea bunurilor $i serviciilor cu recunoa$terea $i evaluarea veniturilor n )odul stabilit
pentru vnzrile ordinare3
', procurarea bunurilor $i serviciilor cu deter)inarea valorii acestora n )odul stabilit de
standardele de contabilitate3
-, decontarea reciproc a crean"elor $i datoriilor aferente tranzac"iilor pe baz de barter.
=. Ceniturile se recunosc, de regul, separat pentru fiecare tranzac"ie. 6n anu)ite situa"ii,
veniturile pot fi recunoscute pe co)ponentele distincte ale unei tranzac"ii *de e&e)plu, dac pre"ul de
vnzare a bunurilor include o su) identificabil pentru servicii ulterioare, aceast su) este ini"ial
nregistrat ca venituri anticipate $i recunoscut ca venituri curente pe )sura prestrii serviciilor de
deservire a bunurilor co)ercializate,.
Exemplul 4. 8n decembrie ,(59 entitatea a v%ndut unui cumprtor 5( calculatoare la pre unitar
de 5, ((( lei cu condiia deservirii calculatoarelor pe parcursul a . ani- Preul unitar de v%nzare a
calculatorului 2fr deservire3 constituie 5( +(( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, n dece)brie '>1D entitatea contabilizeaz0
veniturile din vnzarea calculatoarelor n su) de 1>5 >>> lei *1> 5>> lei & 1> unit., + ca
)a8orare conco)itent a crean"elor $i a veniturilor curente3
valoarea serviciilor de deservire a calculatoarelor n su) de 15 >>> lei G*1' >>> lei + 1> 5>>
lei, & 1> unit.H + ca )a8orare si)ultan a crean"elor curente $i a veniturilor anticipate pe ter)en lung.
1>. Ceniturile $i c9eltuielile aferente unora $i acelora$i fapte econo)ice se recunosc n aceia$i
perioad de gestiune *de e&e)plu, valoarea bunurilor vndute $i costul acestora se contabilizeaz $i se
reflect n situa"ia de profit $i pierdere ntr?o singur perioad de gestiune,.
Cont!bi#it!te! venituri#or
11. Contabilitatea veniturilor este condi"ionat de sursa de ob"inere a acestora + vnzarea
produselor $i )rfurilor3 prestarea serviciilor3 utilizarea de ctre ter"i a activelor entit"ii care genereaz
dobnzi, redeven"e $i dividende.
1/1
3enituri din )2n,area produ%elor i mrfurilor
1'. Ceniturile din vnzarea produselor $i )rfurilor se recunosc n )o)entul n care snt
ndeplinite si)ultan ur)toarele condi"ii0
1, entitatea a transferat cu)prtorului riscurile $i beneficiile se)nificative aferente dreptului de
proprietate asupra bunurilor. Bransferul riscurilor $i beneficiilor se)nificative aferente drepturilor de
proprietate asupra bunurilor, de regul, coincide cu )o)entul predrii bunurilor ctre cu)prtor sau, la
respectarea altor condi"ii contractuale, care atest transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor
respective ctre cu)prtori3
', entitatea nu )ai gestioneaz bunurile vndute ca n cazul de"inerii n proprietate a acestora $i nu
de"ine controlul efectiv asupra bunurilor3
-, )ri)ea veniturilor poate fi evaluat n )od credibil3
/, este probabil ca beneficiile econo)ice aferente tranzac"iei vor fi generate ctre entitate3 $i
5, costurile tranzac"iei pot fi evaluate n )od credibil.
Exemplul 5. 8n decembrie ,(59 entitatea a livrat cumprtorilor mrfuri cu transferarea
drepturilor de proprietate asupra acestora- Valoarea de v%nzare a mrfurilor constituie .,( ((( lei1 iar
valoare contabil ,'. ((( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, n dece)brie '>1D entitatea contabilizeaz0
valoarea de vnzare a )rfurilor co)ercializate n su) de -'> >>> lei + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i a veniturilor curente3
valoarea contabil a )rfurilor co)ercializate n su) de '<- >>> lei + ca )a8orare a
c9eltuielilor curente *costului vnzrilor, $i di)inuare a stocurilor.
1-. Dac entitatea pstreaz riscurile se)nificative aferente dreptului de proprietate asupra
bunurilor, tranzac"ia nu reprezint o vnzare $i veniturile nu snt recunoscute. De e&e)plu, aceste riscuri
se pstreaz atunci cnd0
1, entitatea are obliga"ii legate de rezultate nesatisfctoare, neacoperite de prevederile garan"iilor
nor)ale3
', ob"inerea veniturilor dintr?o anu)it vnzare este condi"ionat de ob"inerea de ctre cu)prtor
a veniturilor din co)ercializarea bunurilor3
-, bunurile snt livrate, dar trebuie instalate, iar instalarea reprezint o parte se)nificativ a
contractului $i nu a fost nc realizat de ctre entitate3 $i
/, cu)prtorul are dreptul de a anula vnzarea pe parcursul unui anu)it ter)en $i dintr?un )otiv
specificat n contractul de vnzare?cu)prare $i entitatea?vnztor nu este sigur de probabilitatea
returnrii bunurilor.
Exemplul 6. 8n noiembrie ,(59 entitatea a livrat %n baza unui contract de consignaie 5(
televizoare la pre unitar de v%nzare & *(( lei- >elevizoarele au fost v%ndute de ctre comisionar
cumprtorilor %n decembrie ,(59 0 uniti i ianuarie ,(59=5 * uniti-
6n baza datelor din e&e)plu, veniturile entit"ii constituie n dece)brie '>1D // />> lei *% />> lei
& : unit.,, iar n ianuarie '>1DA1 + '= :>> lei *% />> lei & / unit., $i se nregistreaz ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i a veniturilor curente.
1/. 6n cazul vnzrilor cu livrri a)nate veniturile se recunosc la respectarea si)ultan a
ur)toarelor condi"ii0
1, este probabil c se va efectua livrarea bunurilor3
', la data recunoa$terii vnzrii, bunurile snt disponibile, identificate $i pregtite pentru livrare
cu)prtorului3
-, cu)prtorul confir) n scris solicitarea de a)nare a livrrii3
/, se respect condi"iile de plat prevzute n contract.
15. Ceniturile din vnzri cu livrri a)nate nu pot fi recunoscute n cazul n care nu e&ist dect
inten"ia de a ac9izi"iona sau de a produce bunurile pentru a fi livrate.
Cnzrile cu livrri a)nate apar n cazul tranzac"iilor de co)ercializare a bunurilor care necesit
condi"ii speciale de transportare $i de pstrare *de e&e)plu, vnzarea carburan"ilor $i lubrifian"ilor,
inclusiv sub for) de tic9ete, a produselor vinicole n loturi )ari, a substan"elor c9i)ice,.
1:. 6n cazul vnzrilor cu livrri a)nate entitatea?vnztor contabilizeaz dou opera"iuni
distincte0
1, co)ercializarea bunurilor care se contabilizeaz n acela$i )od ca $i vnzrile obi$nuite3
1/'
', pri)irea bunurilor n custodie cu reflectarea acestora n conturile e&trabilan"iere.
Exemplu 7. 8n decembrie ,(59 entitatea a comercializat unui cumprtor un lot de produse
vinicole a cror valoare de v%nzare constituie ', +(( lei1 iar cost efectiv +5 0(( lei- 4onform
condiiilor contractuale produsele vinicole se vor pstra la depozitul entitii i vor fi livrate
cumprtorului %n loturi mici pe parcursul unui an-
6n baza datelor din e&e)plu, n dece)brie '>1D entitatea?vnztor contabilizeaz0
veniturile din vnzarea produselor vinicole n su) de <' 5>> lei + ca )a8orare conco)itent a
crean"elor $i a veniturilor curente3
costul efectiv al produselor vinicole vndute n su) de 51 :>> lei + ca )a8orare a c9eltuielilor
curente *costului vnzrilor, $i di)inuare a stocurilor3
valoarea produselor vinicole vndute $i pri)ite n custodie n su) de <' 5>> lei + ca )a8orare
a stocurilor pri)ite n custodie n contabilitatea e&trabilan"ier.
1%. Ceniturile din vnzarea bunurilor se a8usteaz prin stornarea valorii bunurilor returnate $i7sau
cu su)a reducerii pre"urilor acestora n cazul n care livrarea $i returnarea *reducerea pre"urilor,
bunurilor au avut loc n aceia$i perioad de gestiune. 6n cazul n care vnzarea $i returnarea *reducerea
pre"urilor, bunurilor au avut loc n perioade de gestiune diferite veniturile nu se a8usteaz, iar pierderile
din returnarea bunurilor vndute sau din reducerea pre"urilor acestora se nregistreaz ca c9eltuieli
curente sau se recupereaz din contul provizioanelor constituite anterior n aceste scopuri.
Exemplu !. 8n iunie ,(59 o entitate fabric de mobil a comercializat 5( seturi de mobil
pentru oficiu- Valoarea de v%nzare a unui set de mobil constituie . 0(( lei1 iar costul efectiv , +(( lei-
8n luna iulie a aceluiai an cumprtorul a depistat . seturi de mobil necalitativ care au fost
returnate v%nztorului-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea?vnztor contabilizeaz0
%n iunie ,(59#
veniturile din vnzarea )obilei n su) de -: >>> lei *- :>> lei & 1> set., + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
costul efectiv al )obilei vndute n su) de '5 >>> lei *' 5>> lei & 1> set., + ca )a8orare a
c9eltuielilor curente *costului vnzrilor, $i di)inuare a stocurilor.
%n iulie ,(59#
valoarea )obilei returnate de cu)prtor n su) de 1> <>> lei *- :>> & - set., + ca stornare a
crean"elor $i a veniturilor curente3
costul )obilei returnate de cu)prtor + ca stornare a c9eltuielilor curente *costului vnzrilor,
$i a stocurilor.
1<. Ceniturile din vnzarea bunurilor nu se a8usteaz n cazul apari"iei unor incertitudini legate de
recuperabilitatea anu)itor su)e recunoscute anterior ca venituri. Aceste su)e se recunosc ca c9eltuieli
curente sau se recupereaz din contul provizioanelor constituite anterior n aceste scopuri.
Exemplul ". 8n noiembrie ,(59 entitatea a v%ndut produse a cror valoare de v%nzare total
constituie 5*( ((( lei1 iar costul efectiv 55( ((( lei- 8n anul ,(59=. un cumprtor a fost recunoscut
de instana judectoreasc drept insolvabil1 nefiind %n stare s ac7ite valoarea produselor cumprate %n
sum de . ((( lei- 4onform politicilor contabile1 pierderile aferente creanelor compromise se
deconteaz direct la c7eltuielile perioadei %n care acestea au fost depistate-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n noiembrie ,(59#
veniturile din vnzarea produselor n su) de 1/> >>> lei + ca )a8orare conco)itent a
crean"elor $i a veniturilor curente3
costul efectiv al produselor vndute n su) de 11> >>> lei + ca )a8orare a c9eltuielilor curente
*costului vnzrilor, $i di)inuare a stocurilor.
%n anul ,(59=.#
crean"ele co)pro)ise decontate n su) de - >>> lei + ca )a8orare a c9eltuielilor $i di)inuare a
crean"elor curente.
3enituri din pre%tarea %er)iciilor
1/-
1=. Ceniturile din prestarea serviciilor se recunosc n cazul ndeplinirii si)ultane a ur)toarelor
condi"ii0
1) )ri)ea veniturilor poate fi evaluat n )od credibil3
2) este probabil ca beneficiile econo)ice aferente tranzac"iei s fie ob"inute de ctre entitate3
3) stadiul de e&ecu"ie a tranzac"iei la data raportrii poate fi evaluat n )od credibil3 $i
4) costurile aprute pe parcursul tranzac"iei $i costurile de finalizare a tranzac"iei pot fi evaluate n
)od credibil.
'>. Evaluarea veniturilor din prestarea serviciilor se efectueaz, de regul, n )ri)ea valorii
acestora, stabilit de pr"ile contractante $i confir)at docu)entar. Evaluarea acestor venituri este
credibil doar n cazul n care entitatea a convenit cu celelalte pr"i participante la tranzac"ie ur)toarele
condi"ii0
1, drepturile fiecrei pr"i care au putere 8uridic $i se refer la prestarea $i pri)irea serviciilor3
', co)pensa"ia presupus3
-, )etodele $i condi"iile de plat.
'1. 2ecunoa$terea veniturilor din prestarea serviciilor se efectueaz confor) uneia din ur)toarele
)etode0
1, )etoda prestrii integrale3
', )etoda procentului de finalizare.
''. 4etoda prestrii integrale se reco)and n cazurile n care ter)enul de prestare a serviciilor nu
dep$e$te o perioad de gestiune. ;a utilizarea acestei )etode veniturile din prestarea serviciilor se
recunosc $i se contabilizeaz dup nc9eierea tranzac"iei.
Exemplul 1#. " entitate presteaz servicii de instalare a utilajului electric1 recepionate de clieni
dup finalizarea integral a acestora- 8n anul ,(591 entitatea a prestat i a predat clienilor1 servicii %n
valoare de 5*& ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, n anul '>1D entitatea va recunoa$te venitul dup instalarea efectiv
a utila8ului $i recep"ionarea acestuia de ctre clien"i n su) de 1/% >>> lei $i l va nregistra ca )a8orare
si)ultan a crean"elor $i veniturilor curente.
'-. 4etoda procentului de finalizare este aplicabil n cazurile n care serviciile, potrivit unuia $i
aceluia$i contract, snt prestate pe parcursul )ai )ultor perioade de gestiune. Prin aceast )etod,
veniturile se recunosc pe stadii distincte ale tranzac"iei, n func"ie de procentul de finalizare a acesteia,
adic n perioadele de gestiune n care are loc prestarea efectiv a serviciilor. 2ecunoa$terea veniturilor n
baza )etodei procentului de finalizare se ad)ite la respectarea si)ultan a ur)toarelor condi"ii0
1, )o)entul nc9eierii tranzac"iei sau a unui stadiu distinct al acesteia poate fi deter)inat cu un
grad nalt de certitudine la data raportrii3
', c9eltuielile suportate n procesul tranzac"iei $i cele necesare pentru finalizarea acesteia pot fi
deter)inate n )od credibil.
'/. 6n cazul aplicrii )etodei procentului de finalizare, su)a veniturilor poate fi deter)inat n
baza unuia din ur)toarele procedee0
1, volu)ului efectiv al serviciilor prestate3
Exemplul 11. 8n ianuarie ,(59 entitatea a %nc7eiat un contract de prestare a serviciilor de
consultan i evaluare a imobilizrilor %n valoare total de '*( ((( lei pe un termen de trei ani- 8n
anul ,(59 au fost prestate servicii de consultan %n valoare total de 5,0 ((( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, venitul entit"ii pe anul '>1D constituie 1': >>> lei $i se
nregistreaz ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente.
', ponderii volu)ului efectiv al serviciilor prestate n volu)ul total al serviciilor prevzute de
contract3
Exemplul 12. 8n ianuarie ,(59 entitatea a %nc7eiat un contract de instalare a utilajului i de
deservire a acestuia %n decurs de . ani cu valoarea total de .,* ((( lei- 8n anul ,(59 entitatea a %ndeplinit
5'C din volumul total de lucrri prevzute de contract-
Confor) datelor din e&e)plu, venitul entit"ii pe anul '>1D constituie 5< -'> lei *-'/ >>> lei &
1<K, $i se nregistreaz ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente.
-, ponderii c9eltuielilor suportate la o dat prestabilit n totalul c9eltuielilor prevzute de contract.
Exemplul 13. 8n ianuarie ,(591 entitatea a %nc7eiat un contract privind deservirea mrfurilor
v%ndute pe un termen de * ani %n valoare de 5/, ((( lei- Suma total a c7eltuielilor constituie1 conform
1//
contractului 50* ((( lei- 8n anul ,(59 entitatea a suportat c7eltuieli %n sum de .' ((( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, )ri)ea venitului entit"ii pe anul '>1D se calculeaz ca produsul
ponderii c9eltuielilor efectiv suportate n )ri)e de '-,1%K G*-< >>> lei 0 1:/ >>> lei, & 1>>KH $i su)a
total a venitului prevzut de contract, constituie // 5>: lei *'-,1<K & 1=' >>> lei, $i se nregistreaz ca
)a8orare conco)itent a crean"elor $i a veniturilor curente.
'5. Dac serviciile snt prestate printr?un nu)r nedeter)inat de opera"iuni n cursul unei perioade
de ti)p prestabilite, care nu pot fi repartizate pe stadii, veniturile se recunosc confor) )etodei liniare
sau n alt baz stabilit n politicile contabile ale entit"ii.
Exemplul 14. 8n mai ,(59 entitatea a %nc7eiat un contract privind deservirea i reparaia
calculatoarelor %n curs de doi ani- Valoarea total a serviciilor prevzute de contract constituie ,*(
0(( lei- Serviciile se presteaz uniform pe parcursul perioadei stabilite %n contract- 4onform politicilor
contabile ale entitii veniturile se repartizeaz dup metoda liniar-
6n baza datelor din e&e)plu, )ri)ea veniturilor entit"ii pe luna )ai '>1D constituie 1> >'5 lei
*'/> :>> lei 0 '/ luni, $i se nregistreaz ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i a veniturilor curente.
':. Dac rezultatul unei tranzac"ii de prestare a serviciilor nu poate fi deter)inat cu un grad nalt de
certitudine, veniturile se recunosc doar n )ri)ea c9eltuielilor suportate care au fost sau, posibil, vor fi
recuperate de ctre beneficiari.
Exemplul 15. 8n luna noiembrie ,(591 biroul de avocai a %nc7eiat cu entitatea ?!@ un contract
privind aprarea intereselor acesteia %n procesul de judecat- 4onform condiiilor contractuale1 %n cazul
%n care procesul va fi c%tigat1 valoarea serviciilor va constitui *' .(( lei1 iar %n caz contrar1 entitatea va
recupera biroului de avocai doar c7eltuielile suportate efectiv %n limita prevzut de contract Q .+ ,((
lei- 8n mai ,(59=5 entitatea ?!@ a pierdut procesul de judecat-
Confor) datelor din e&e)plu, biroul de avoca"i recunoa$te veniturile n luna )ai '>1DA1 n
)ri)ea c9eltuielilor suportate efectiv de -5 '>> lei $i le nregistreaz ca )a8orare conco)itent a
crean"elor $i veniturilor curente.
'%. 6n cazul n care rezultatul tranzac"iei nu poate fi esti)at n )od credibil $i recuperarea
costurilor suportate nu este probabil, veniturile nu snt recunoscute, iar costurile aferente tranzac"iei se
nregistreaz ca c9eltuieli curente.
3enituri din utili,area de ctre teri a acti)elor entitii care generea, do'2n,i1 rede)ene i di)idende
'<. Ceniturile din utilizarea de ctre ter"i a activelor entit"ii se recunosc la respectarea si)ultan a
ur)toarelor condi"ii0
1, este probabil ca beneficiile econo)ice aferente tranzac"iei s fie ob"inute de ctre entitate3 $i
', )ri)ea veniturilor poate fi evaluat n )od credibil.
'=. Ceniturile sub for) de dobnzi se recunosc n baza condi"iilor contractuale pe )sura
survenirii ter)enelor de plat a dobnzilor stabilite n contractul nc9eiat ntre entitate $i utilizatorul
activului.
Exemplul 16. 8n octombrie ,(59 entitatea a acordat un %mprumut %n sum de 50+ ((( lei pe un
termen de . ani- 6ob%nda anual constituie 5+C i conform condiiilor contractuale se ac7it la finele
fiecrui trimestru-
Confor) datelor din e&e)plu, venitul sub for) de dobnzi a entit"ii se recunoa$te n dece)brie
'>1D n su) de : 1<< lei G*1:5 >>> lei & 15K, 0 / tri)estreH $i se nregistreaz ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente.
->. Confor) politicilor contabile veniturile sub for) de dobnzi pot fi recunoscute n baza
)etodei dobnzii efective prevzut n IA -= !Instru)ente financiare0 recunoa$tere $i evaluare#.
-1. Dobnzile aferente obliga"iunilor $i altor titluri de datorii, procurate la un pre" care include
dobnzile calculate, se recunosc ca venituri doar n su)a referitoare la perioada post?ac9izi"ie. u)a
dobnzilor aferent perioadei pre?ac9izi"ie a obliga"iunilor nu se consider venituri, ci se raporteaz la
di)inuarea costului de intrare a obliga"iunilor.
Exemplul 17. ;a 5 aprilie ,(591 entitatea a procurat , +(( de obligaiuni cu termenul de stingere
de . ani la preul unitar de 5& lei1 care cuprinde cota dob%nzilor calculate pe trei luni 2ianuarie1 februarie1
martie3- Valoarea nominal a unei obligaiuni constituie 5+ lei1 rata anual a dob%nzii 5,C-
6n baza datelor din e&e)plu, su)a total a dobnzilor calculate pe anul '>1D constituie / 5>> lei
*' 5>> unit. & 15 lei & 1'K,, din care se recunoa$te ca venituri su)a de - -%5 lei G*' 5>> unit. & 15 lei &
1/5
1'K & = luni, 0 1' luniH, iar su)a r)as de 1 1'5 lei */ 5>> lei + - -%5 lei, se raporteaz la di)inuarea
valorii contabile a obliga"iunilor cu)prate.
Confor) datelor din e&e)plu $i a calculelor efectuate entitatea contabilizeaz0
costul de intrare a obliga"iunilor procurate n )ri)e de /' 5>> lei *' 5>> unit. & 1% lei, + ca
)a8orare conco)itent a investi"iilor pe ter)en lung $i a datoriilor curente3
su)a total a dobnzilor calculate pe anul '>1D n )ri)e de / 5>> lei + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i veniturilor anticipate3
dobnzile aferente perioadei post?ac9izi"ie a obliga"iunilor n su) de - -%5 lei + ca di)inuare a
veniturilor anticipate $i )a8orare a veniturilor curente3
dobnzile aferente perioadei pre?ac9izi"ie a obliga"iunilor n su) de 1 1'5 lei + ca di)inuare
conco)itent a veniturilor anticipate $i a valorii contabile a investi"iilor pe ter)en lung.
-'. 2edeven"ele se recunosc ca venituri n baza contabilit"ii de anga8a)ente, n confor)itate cu
condi"iile acordului nc9eiat ntre proprietarul $i beneficiarul de i)obilizri necorporale. Astfel, n cazul
transferului drepturilor de utilizare a i)obilizrilor necorporale pe o perioad prestabilit, recunoa$terea
venitului sub for) de redeven"e se efectueaz confor) )etodei liniare sau a n alt baz stabilit n
politicile contabile.
Exemplul 1!. 8n ianuarie ,(59 entitatea ?!@ a transmis entiti ?F@ dreptul de utilizare a unui
brevet de invenie pe o perioad de + ani- Suma total a plilor1 potrivit contractului %nc7eiat1 constituie .+
((( lei i se va ac7ita la finele fiecrui an %n pri egale-
Confor) datelor din e&e)plu, venitul anual din redeven"e a entit"ii !A#, inclusiv pentru anul
'>1D, constituie % >>> lei *-5 >>> lei 0 5 ani, $i se nregistreaz ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i
veniturilor curente.
--. Bransferul drepturilor de utilizare a i)obilizrilor necorporale pentru o plat fi& $i pe un
ter)en neli)itat se consider ca vnzare a i)obilizrilor necorporale, iar redeven"ele se recunosc ca
venituri n )o)entul transferrii acestor drepturi.
Exemplul 1". Gtiliz%nd datele din exemplul 5'1 s admitem c dreptul de utilizare a brevetului de
invenie a fost transmis unei entiti pe un termen nelimitat de timp-
6n baza datelor din e&e)plu, veniturile sub for) de redeven"e se recunosc n su) de -5 >>> lei, n
ianuarie '>1D, adic n )o)entul trans)iterii dreptului de utilizare a brevetului beneficiarului $i se
nregistreaz ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente.
-/. 6n cazul n care ob"inerea redeven"elor depinde de eveni)entele viitoare, veniturile se recunosc
nu)ai atunci cnd e&ist probabilitatea pri)irii pl"ii, de regul, dup producerea eveni)entului *de
e&e)plu, la trans)iterea drepturilor de utilizare a unui brevet de inven"ie, cu condi"ia pri)irii pl"ii n
func"ie de vnzarea efectiv a produselor fabricate, redeven"ele se recunosc ca venituri pe )sura
co)ercializrii produselor,.
-5. Dividendele se recunosc ca venituri n perioada de gestiune n care acestea au fost anun"ate, adic
atunci cnd a fost stabilit dreptul proprietarilor de a le ncasa.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
-:. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii privind
veniturile0
1, )etodele de recunoa$tere a veniturilor, inclusiv a procedeelor aplicate pentru deter)inarea
stadiului de e&ecu"ie a tranzac"iilor de prestri servicii3
', su)a fiecrei categorii se)nificative de venit recunoscute n perioada de gestiune, inclusiv
veniturile provenite din vnzarea produselor $i )rfurilor, prestarea serviciilor, dobnzi, redeven"e,
dividende3
-, su)a veniturilor rezultate din tranzac"iile pe baz de barter incluse n fiecare categorie
se)nificativ de venit.
Prevederi tr!n(itorii
-%. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
-<. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
1/:
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
CEELTUIELI
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE $i Cadrului general conceptual pentru
raportarea financiar.
Obiectiv
2. (biectivul prezentului standard const n stabilirea co)ponen"ei $i )odului de contabilizare a
c9eltuielilor $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
3. Prezentul standard regle)enteaz co)ponen"a $i )odul general de contabilizare a c9eltuielilor
entit"ii.
4. Prezentul standard nu stabile$te regulile specifice de contabilizare a c9eltuielilor aferente0
1, costului stocurilor vndute, trecut la c9eltuieli *.C !tocuri#,3
', contractelor de construc"ii *.C !Contracte de construc"ii#,3
-, a)ortizrii, e&ploatrii $i ie$irii activelor i)obilizate *.C !I)obilizri necorporale $i
corporale#, .C !Investi"ii i)obiliare#,3
/, contractelor de leasing *.C !Contracte de leasing#,3
5, c9eltuielilor co)pensate pe sea)a subven"iilor *.C !Capital propriu $i datorii#,3
:, diferen"elor de curs valutar $i de su) *.C !Diferen"e de curs valutar $i de su)#,3
%, costurilor ndatorrii *.C!Costurile ndatorrii#,3
<, crean"elor $i investi"iilor financiare *.C !Crean"e $i investi"ii financiare#,3
=, pierderilor din deprecierea activelor *.C !Deprecierea activelor#,3
1>, constituirii provizioanelor *.C !Capital propriu $i datorii#,3
11, activelor biologice $i produselor agricole, precu) $i )odificrii costului efectiv di)inuat cu
costurile generate de vnzarea activelor biologice *.C !Particularit"ile contabilit"ii n agricultur#,.
De$ini%ii
5. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
!ctivitate operaional + totalitatea opera"iunilor econo)ice aferente activit"ilor principale ale
entit"ii, precu) $i activit"ile cone&e acestora.
!lte activiti 7 ansa)blul faptelor econo)ice care nu se atribuie la activitatea opera"ional a
entit"ii.
47eltuieli 7 di)inuri ale beneficiilor econo)ice nregistrate n perioada de gestiune sub for) de
ie$iri, reduceri ale valorii activelor sau de cre$teri ale datoriilor care contribuie la di)inuri ale
capitalului propriu *rezultatului financiar,, altele dect cele rezultate din distribuirea acestuia
proprietarilor.
47eltuieli ale activitii operaionale + c9eltuieli deter)inate de procesul desf$urrii activit"ii
opera"ionale a entit"ii.
47eltuieli ale altor activiti + c9eltuieli condi"ionate de desf$urarea altor activit"i *de e&e)plu,
de ie$irea $i deprecierea activelor i)obilizate, de tranzac"iile financiare, de eveni)entele e&cep"ionale,.
47eltuieli privind impozitul pe venit + su)a total a c9eltuielilor privind i)pozitul pe venit luate
n calcul la deter)inarea profitului net *pierderii nete, al *a, perioadei de gestiune.
Recuno!&tere! &i ev!#u!re! c?e#tuie#i#or
6. C9eltuielile se recunosc dac se respect ur)toarele criterii0
1, e&ist o certitudine nte)eiat privind di)inuarea beneficiilor econo)ice ale entit"ii3
', )ri)ea c9eltuielilor poate fi evaluat n )od credibil.
7. C9eltuielile se recunosc conco)itent cu0
1/%
1, di)inuarea activelor fr o reducere conco)itent a datoriilor sau o cre$tere a altor active *de
e&e)plu, valoarea contabil a stocurilor depistate lips la inventariere se nregistreaz ca )a8orare a
c9eltuielilor curente $i di)inuare a activelor,3
', )a8orarea datoriilor fr o cre$tere conco)itent a activelor *de e&e)plu, salariile calculate
personalului ad)inistrativ se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor
curente,3
-, calcularea a)ortizrii $i nregistrarea pierderilor din deprecierea activelor i)obilizate
contabilizate confor) .C !I)obilizri necorporale $i corporale#, .C !Deprecierea activelor#.
8. C9eltuielile suportate n perioada de gestiune, dar care se refer la perioadele de gestiune
ulterioare $i dep$esc pragul de se)nifica"ie stabilit n politicile contabile, se recunosc ca c9eltuieli
anticipate. Pe )sura survenirii perioadelor corespunztoare, c9eltuielile anticipate se deconteaz la
c9eltuielile curente prin )etoda liniar sau prin alt )etod stabilit de entitate.
Exemplul 1. ;a 5( noiembrie ,(591 o entitate a asigurat un automobil1 conform contractului de
asigurare 4!S4"1 pe o perioad de 5, luni1 %n sum de 5+ 0(( lei- 4onform politicilor contabile1
aceste c7eltuieli s%nt semnificative i se repartizeaz uniform p%n la expirarea termenului contractului
de asigurare 25( noiembrie ,(59=53-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n noiembrie ,(59#
? costul poli"ei de asigurare n su) de 15 :>> lei + ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor
anticipate $i datoriilor curente3
%n noiembrie decembrie ,(59#
? decontarea c9eltuielilor anticipate aferente anului '>1D n su) de ' :>> lei
G*15 :>> lei 0 1' luni, & ' luniH + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a c9eltuielilor
anticipate.
9. C9eltuielile se recunosc n baza ur)toarelor principii0
1, contabilitatea de anga8a)ente3
', pruden"a.
10. Confor) principiului contabilit"ii de anga8a)ente, c9eltuielile se recunosc n perioada n care
au fost suportate, indiferent de )o)entul pl"ii nu)erarului sau co)pensrii sub alt for).
Exemplul 2. 8n luna decembrie ,(591 o entitate a beneficiat de servicii de consultan %n valoare
de + *.( lei1 care au fost ac7itate %n luna ianuarie ,(59=5-
6n baza datelor din e&e)plu, n luna dece)brie '>1D, entitatea recunoa$te costul serviciilor de
consultan" n su) de 5 /-> lei ca c9eltuieli $i le nregistreaz ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor
$i datoriilor curente.
Exemplul 3. 8n luna noiembrie ,(591 o entitate a ac7itat ratele de leasing1 %n baza unui contract
de leasing operaional1 aferente automobilului cu destinaie administrativ pentru . luni 2decembrie
,(59 februarie ,(59=53 %n sum total de ,* ((( lei- ;ocatorul a prezentat documentele primare
pentru ratele de leasing %n sum de ' ((( lei pentru fiecare lun-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n noiembrie ,(59#
? ac9itarea ratelor de leasing n avans n su) de '/ >>> lei + ca )a8orare a crean"elor $i di)inuare
a nu)erarului3
%n lunile decembrie ,(59 februarie ,(59=5#
? recunoa$terea ratelor de leasing drept c9eltuieli n su) de '/ >>> lei *< >>> lei & - luni, + ca
)a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente3
? trecerea n cont a avansului acordat n su) de '/ >>> lei + ca di)inuare conco)itent a
datoriilor $i crean"elor curente.
11. Confor) principiului pruden"ei, c9eltuielile se recunosc astfel nct )ri)ea acestora s nu fie
subevaluat. 6n contabilitate se nregistreaz toate c9eltuielile, inclusiv pierderile aferente perioadei de
gestiune, indiferent de faptul dac e&ist sau nu posibilitatea recuperrii acestora.
Exemplul 4. 8n urma inventarierii activelor entitii1 efectuat %n luna decembrie ,(591 au fost
depistate lipsuri de mrfuri cu valoarea contabil de 5, +(( lei i creane compromise %n sum de
*0 +(( lei1 care au fost decontate %n baza deciziei conducerii entitii- 4onform politicilor contabile1
1/<
creanele compromise se deconteaz la c7eltuielile curente fr constituirea prealabil a coreciilor
2provizioanelor3-
6n baza datelor din e&e)plu, n luna dece)brie '>1D, entitatea contabilizeaz0
? valoarea contabil a )rfurilor constatate lips n su) de 1' 5>> lei + ca )a8orare a
c9eltuielilor curente $i di)inuare a stocurilor3
? crean"ele co)pro)ise decontate n su) de /: 5>> lei + ca )a8orare a c9eltuielilor $i di)inuare
a crean"elor curente.
Exemplul 5. 8n luna mai ,(591 %n secia de producie a entitii au avut loc staionri neprevzute
de procesul te7nologic- Suma c7eltuielilor cu personalul activitii de baz pentru perioada staionrii
a constituit 50 ,(( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, n luna )ai '>1D, entitatea recunoa$te pierderile din sta"ionri drept
c9eltuieli *pentru a nu subevalua c9eltuielile $i, n acela$i ti)p, pentru a nu supraevalua costul
produselor fabricate, $i le nregistreaz ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente n
su) de 1: '>> lei.
12. Entitatea recunoa$te c9eltuielile conco)itent cu veniturile care provin din acelea$i opera"iuni
econo)ice *de e&e)plu, costul bunurilor vndute se recunoa$te ca c9eltuieli conco)itent cu veniturile
ob"inute din co)ercializarea acestora,.
Exemplul 6. 8n luna octombrie ,(591 o entitate a v%ndut cu ac7itare ulterioar '( uniti de
produse al cror pre unitar de v%nzare constituie .(( lei1 iar costul efectiv ,5( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, n luna octo)brie '>1D, entitatea contabilizeaz0
* valoarea de vnzare a produselor vndute n su) de '/ >>> lei *<> unit"i & ->> lei, + ca
)a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
* costul efectiv al produselor vndute n su) de 1: <>> lei *<> unit"i & '1> lei, + ca )a8orare a
c9eltuielilor curente $i di)inuare a stocurilor.
13. 2ecunoa$terea c9eltuielilor are loc $i n cazul n care acestea nu snt corelate cu veniturile
curente.
Exemplul 7. 8n luna decembrie ,(591 o entitate a staionat i nu a %nregistrat venituri- >otodat1
%n perioada nominalizat entitatea a suportat urmtoarele c7eltuieli#
$ amortizarea mijloacelor fixe / ,(( lei)
$ c7eltuieli cu personalul ,+ .(( lei)
$ taxa pentru amenajarea teritoriului 5,( lei)
$ comisioane bancare +(( lei-
1aptul c n luna dece)brie '>1D entitatea nu a ob"inut venituri nu 8ustific a)narea
recunoa$terii c9eltuielilor suportate n anul '>1D pe perioadele de gestiune ulterioare *n care vor fi
ob"inute venituri,.
Confor) datelor din e&e)plu, n luna dece)brie '>1D, entitatea contabilizeaz c9eltuielile
suportate ca )a8orare a c9eltuielilor curente n su) de -5 1'> lei conco)itent cu )a8orarea a)ortizrii
calculate n su) de = '>> lei, datoriilor curente n su) de '5 /'> lei $i di)inuarea nu)erarului n
su) de 5>> lei.
14. C9eltuielile se evalueaz la0
1, valoarea contabil a activelor ie$ite3
', costul efectiv al serviciilor prestate7lucrrilor e&ecutate3
-, su)a retribu"iilor calculate efectiv personalului, su)a contribu"iilor de asigurri sociale de stat
obligatorii $i pri)elor de asigurare obligatorie de asisten" )edical aferente3
/, su)a a)ortizrii calculate $i deprecierii activelor i)obilizate3
5, su)a provizioanelor constituite3
:, costul serviciilor pri)ite etc.
15. .u se recunosc ca c9eltuieli0
1, costul de intrare al activelor pri)ite n gestiunea econo)ic a entit"ii3
', cotele retrase din capitalul social $i alte pl"i efectuate pe sea)a capitalului propriu3
-, valoarea activelor care apar"in entit"ii, dar se afl te)porar n gestiunea altor persoane *active
trans)ise n baza contractelor de leasing opera"ional, )andat, co)ision, pstrare, prelucrare etc.,3
/, avansurile acordate n vederea procurrilor ulterioare de bunuri $i servicii3
1/=
5, su)ele ra)bursate ale creditelor $i )pru)uturilor pri)ite, inclusiv n for) ne)onetar,
precu) $i alte di)inuri de datorii care nu )ic$oreaz capitalul propriu *de e&e)plu, ac9itarea datoriilor
fa" de salaria"i, buget, furnizori $i al"i creditori,3
:, alte ele)ente contabile care nu corespund criteriilor de recunoa$tere a c9eltuielilor.
Cont!bi#it!te! c?e#tuie#i#or
16. Contabilitatea c9eltuielilor se "ine dup destina"ii *func"ii, pe ur)toarele grupe0
1, c9eltuieli ale activit"ii opera"ionale3
', c9eltuieli ale altor activit"i3
-, c9eltuieli privind i)pozitul pe venit.
17. 6n scopul prezentrii infor)a"iilor, n notele la situa"iile financiare, c9eltuielile se grupeaz
potrivit naturii lor astfel0
1, c9eltuieli )ateriale3
', c9eltuieli cu personalul3
-, c9eltuieli privind a)ortizarea $i deprecierea3
/, alte c9eltuieli.
Co)ponen"a c9eltuielilor grupate dup natur este prezentat n ane&a 1.
+8eltuieli ale acti)itii operaionale
18. C9eltuielile activit"ii opera"ionale snt generate de fabricarea $i co)ercializarea produselor,
prestarea serviciilor, e&ecutarea lucrrilor, ac9izi"ionarea $i co)ercializarea )rfurilor, e&ecutarea
contractelor de construc"ie, trans)iterea n folosin" te)porar a activelor proprii n baza contractelor de
leasing etc.
19. C9eltuielile activit"ii opera"ionale includ0
1, costul vnzrilor3
', c9eltuielile de distribuire3
-, c9eltuielile ad)inistrative3
/, alte c9eltuieli din activitatea opera"ional.
20. Costul vnzrilor cuprinde0
1, valoarea contabil *costul efectiv, a *al, )rfurilor $i produselor vndute $i7sau trans)ise n
sc9i)bul altor active, care se deter)in n func"ie de )etoda de evaluare curent a stocurilor *costului
)ediu ponderat, 1I1(, identificrii, aplicat de ctre entitate n confor)itate cu .C !tocuri#3
', costul serviciilor *lucrrilor, prestate *e&ecutate, ter"ilor n cadrul activit"ii opera"ionale3
-, alte c9eltuieli corelate cu veniturile din vnzri.
21. Costul vnzrilor se nregistreaz pe )sura vnzrii )rfurilor, produselor sau prestrii
serviciilor $i se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a stocurilor, costurilor
activit"ilor de baz sau au&iliare $i7sau a c9eltuielilor anticipate.
Exemplul !. 8n luna octombrie ,(591 o entitate a prestat servicii de consultan %n sum de
5,( ((( lei1 costul efectiv al crora constituie /' ((( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, n luna octo)brie '>1D, entitatea contabilizeaz0
? venitul din prestarea serviciilor n su) de 1'> >>> lei + ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i
veniturilor curente3
? costul efectiv al serviciilor prestate n su) de =< >>> lei + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i
di)inuare a costurilor activit"ilor de baz.
22. Costul vnzrilor se a8usteaz cu valoarea contabil a )rfurilor $i7sau produselor returnate de
la cu)prtori n perioada de gestiune n care acestea au fost vndute. A8ustarea costului vnzrilor se
nregistreaz ca stornare prin di)inuarea c9eltuielilor curente $i )a8orarea stocurilor.
Exemplul ". 8n luna noiembrie ,(591 o entitate a v%ndut 5 ((( m
,
de teracot1 preul de v%nzare al
creia constituie 5+( lei<m
,
1 iar costul 5,( lei<m
,
- 8n luna decembrie ,(591 cumprtorul a returnat
'( m
,
de teracot care nu corespunde clauzelor contractuale-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n noiembrie ,(59#
? valoarea de vnzare a teracotei n su) de 15> >>> lei *1 >>> )
'
& 15> lei7)
'
, + ca )a8orare
15>
conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
? valoarea contabil a teracotei vndute n su) de 1'> >>> lei *1 >>> )
'
& 1'> lei7)
'
, + ca
)a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a stocurilor3
%n decembrie ,(59#
? stornarea valorii de vnzare a teracotei returnate n su) de 1' >>> lei *<> )
'
& 15> lei7)
'
, + ca
di)inuare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
? stornarea valorii contabile a teracotei returnate n su) de = :>> lei *<> )
'
& 1'> lei7)
'
, + ca
di)inuare a c9eltuielilor curente $i )a8orare a stocurilor.
23. 6n cazul n care vnzarea $i returnarea bunurilor au loc n perioade de gestiune diferite, costul
vnzrilor nu se a8usteaz, iar pierderile din returnarea )rfurilor $i7sau produselor se nregistreaz ca
c9eltuieli curente sau se co)penseaz pe sea)a provizionului constituit anterior.
Exemplul 1#. Gtiliz%nd datele din exemplul /1 s presupunem c cumprtorul a returnat teracota
%n luna ianuarie ,(59=5- 8n conformitate cu politicile contabile1 pierderile din returnare pot fi#
? %nregistrate ca c7eltuieli curente 2varianta E3)
? compensate pe seama provizionului 2varianta EE3-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n noiembrie ,(59#
? valoarea de vnzare a teracotei n su) de 15> >>> lei + ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i
veniturilor curente3
? valoarea contabil a teracotei vndute n su) de 1'> >>> lei + ca )a8orare a c9eltuielilor curente
$i di)inuare a stocurilor3
%n ianuarie ,(59=5#
? valoarea contabil a teracotei returnate n su) de = :>> lei *<> )
'
& 1'> lei, + ca )a8orare a
stocurilor $i di)inuare a crean"elor curente3
? pierderile din returnarea teracotei0
varianta E0 ca )a8orare a c9eltuielilor $i di)inuare a crean"elor curente *dac crean"ele nu au fost
ac9itate pn la data returnrii bunurilor, sau ca )a8orare a datoriilor curente *dac crean"ele au fost
ac9itate pn la data returnrii bunurilor, n su) de ' />> lei *1' >>> lei + = :>> lei,3
varianta EE0 ca di)inuare a provizionului constituit anterior $i crean"elor curente *dac crean"ele nu
au fost ac9itate pn la data returnrii bunurilor, sau ca )a8orare a datoriilor curente *dac crean"ele au
fost ac9itate pn la data returnrii bunurilor, n su) de ' />> lei *1' >>> lei + = :>> lei,.
24. C9eltuielile de distribuire reprezint c9eltuieli aferente pro)ovrii $i co)ercializrii
produselor7)rfurilor $i serviciilor. Aceste c9eltuieli pot fi suportate pn la co)ercializarea
produselor7)rfurilor *de e&e)plu, c9eltuielile de publicitate,, n procesul co)ercializrii acestora *de
e&e)plu, salariile personalului antrenat n procesul de co)ercializare, sau dup co)ercializarea lor *de
e&e)plu, c9eltuielile pentru repara"ia )rfurilor n perioada de garan"ie,. 6n func"ie de pragul de
se)nifica"ie, c9eltuielile suportate pn la co)ercializarea produselor7)rfurilor pot fi contabilizate ca
c9eltuieli anticipate cu decontarea ulterioar a acestora la c9eltuielile curente n perioadele de
co)ercializare a produselor7)rfurilor.
Co)ponen"a c9eltuielilor de distribuire este prezentat n ane&a '.
25. C9eltuielile de distribuire recunoscute se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente
conco)itent cu )a8orarea datoriilor, a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale, di)inuarea
stocurilor, crean"elor $i altor active, decontarea costurilor activit"ilor de baz $i7sau au&iliare,
decontarea pierderilor din returnarea $i reducerea pre"urilor la produsele7)rfurile vndute n perioadele
de gestiune precedente etc. 6n cazul cnd reducerile de pre" se acord n perioada de gestiune n care au
fost livrate produsele7)rfurile sau prestate serviciile, acestea se contabilizeaz confor) prevederilor
.C !Cenituri#.
Exemplul 11. 8n luna noiembrie ,(591 o entitate a suportat urmtoarele c7eltuieli de distribuire#
$ servicii de publicitate 5( ((( lei)
$ salarii ale personalului %ncadrat %n procesul de comercializare a mrfurilor .* ((( lei)
$ contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii i prime de asigurare obligatorie de asisten
medical / (5( lei)
$ valoarea materialelor utilizate pentru ambalarea mrfurilor + ((( lei)
$ amortizarea cldirii magazinului ' ((( lei-
151
Confor) datelor din e&e)plu, n luna noie)brie '>1D, entitatea contabilizeaz c9eltuielile de
distribuire recunoscute n su) total de :: >1> lei conco)itent cu0
? )a8orarea datoriilor co)erciale n su) de 1> >>> lei3
? )a8orarea datoriilor fa" de personal n su) de -/ >>> lei3
? )a8orarea datoriilor privind asigurrile obligatorii n su) de = >1> lei3
? di)inuarea stocurilor n su) de 5 >>> lei3
? )a8orarea a)ortizrii i)obilizrilor corporale n su) de < >>> lei.
Exemplul 12. 8n luna decembrie ,(591 o entitate a v%ndut cumprtorului . seturi de mobil la
preul unitar de *( ((( lei- Venitul din v%nzri constituie 5,( ((( lei 2. seturi x *( ((( lei31 iar costul
mobilei v%ndute /( ((( lei- 8n contractul %nc7eiat %ntre entitatea$v%nztor i entitatea$cumprtor s%nt
prevzute reduceri de pre %n mrime de 5(C1 dac ac7itarea va avea loc %n termen de 5( zile de la data
livrrii- ;a * ianuarie ,(59=51 cumprtorul a ac7itat suma de 5(' ((( lei1 beneficiind de reducerea
prevzut de contract %n mrime de 5, ((( lei 25,( ((( lei x 5(C3-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n decembrie ,(59#
$ valoarea de vnzare a )obilei n su) de 1'> >>> lei + ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i
veniturilor curente3
? costul )obilei vndute n su) de => >>> lei + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a
stocurilor3
%n ianuarie ,(59=5#
? ncasarea crean"ei n su) de 1>< >>> lei + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a crean"elor
curente3
? reducerea de pre" acordat pentru )obila vndut n su) de 1' >>> lei + ca )a8orare a
c9eltuielilor curente $i di)inuare a crean"elor co)erciale.
26. C9eltuielile ad)inistrative reprezint c9eltuielile aferente organizrii, deservirii $i gestionrii
entit"ii n ansa)blu.
Co)ponen"a c9eltuielilor ad)inistrative este prezentat n ane&a -.
27. C9eltuielile ad)inistrative se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente conco)itent
cu )a8orarea datoriilor, di)inuarea activelor circulante, )a8orarea a)ortizrii activelor i)obilizate,
decontarea costului produselor7serviciilor activit"ilor de baz $i7sau au&iliare.
Exemplul 13. 8n luna noiembrie ,(591 o entitate a suportat urmtoarele c7eltuieli administrative#
$ valoarea pieselor de sc7imb consumate pentru reparaia autoturismului cu destinaie
administrativ 5 '(( lei)
$ salariile personalului administrativ .+ ,(( lei)
$ contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii i primele de asigurare obligatorie de
asisten medical / .,' lei)
$ taxa pentru amenajarea teritoriului 0(( lei)
$ amortizarea imobilizrilor corporale cu destinaie administrativ * /(( lei)
$ energia electric consumat %n scopuri administrative . &+( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, n luna noie)brie '>1D, entitatea contabilizeaz )a8orarea
c9eltuielilor ad)inistrative n su) total de 55 5%< lei conco)itent cu0
? di)inuarea stocurilor n su) de 1 <>> lei3
? )a8orarea datoriilor fa" de personal n su) de -5 '>> lei3
? )a8orarea datoriilor privind asigurrile obligatorii n su) de = -'< lei3
? )a8orarea datoriilor fa" de buget n su) de :>> lei3
? )a8orarea a)ortizrii i)obilizrilor corporale n su) de / =>> lei3
? )a8orarea datoriilor curente n su) de - %5> lei.
28. Alte c9eltuieli ale activit"ii opera"ionale includ c9eltuielile legate de desf$urarea activit"ii
opera"ionale a entit"ii, dar care nu pot fi atribuite la costul vnzrilor, c9eltuielile de distribuire sau
c9eltuielile ad)inistrative.
Co)ponen"a altor c9eltuieli ale activit"ii opera"ionale este prezentat n ane&a /.
29. Alte c9eltuieli ale activit"ii opera"ionale recunoscute se contabilizeaz ca )a8orare a
c9eltuielilor curente conco)itent cu )a8orarea datoriilor, a)ortizrii activelor i)obilizate, di)inuarea
15'
crean"elor, stocurilor $i altor active circulante, di)inuarea costurilor activit"ilor de baz $i7sau au&iliare
etc.
Exemplul 14. 8n luna martie ,(591 o entitate a suportat alte c7eltuieli ale activitii operaionale1
cum ar fi#
$ penaliti calculate pentru %nclcarea clauzelor contractuale . ,(( lei)
$ dob%nzi necapitalizate aferente creditelor bancare * '(( lei)
$ lipsuri de mrfuri depistate la inventariere ++( lei)
$ costuri indirecte de producie nerepartizate ' ,+( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, n luna )artie '>1D, entitatea contabilizeaz )a8orarea altor
c9eltuieli ale activit"ii opera"ionale n su) total de 1: <>> lei conco)itent cu0
? )a8orarea altor datorii curente n su) de - '>> lei3
? )a8orarea datoriilor financiare n su) de / <>> lei3
? di)inuarea stocurilor n su) de 55> lei3
? di)inuarea costurilor indirecte de produc"ie n su) de < '5> lei.
30. C9eltuielile activit"ii opera"ionale *de distribuire, ad)inistrative, alte c9eltuieli ale activit"ii
opera"ionale, suportate n perioada de gestiune se a8usteaz n cazul n care au fost nregistrate eronat. 6n
cazul n care aceste c9eltuieli au fost nregistrate n )ri)e )a8orat, a8ustarea lor se contabilizeaz ca
di)inuare *stornare, a c9eltuielilor curente conco)itent cu )a8orarea *stornarea, crean"elor curente,
stocurilor sau di)inuarea *stornarea, datoriilor curente, a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i
corporale. Dac aceste c9eltuieli au fost nregistrate n )ri)e di)inuat, a8ustarea lor se contabilizeaz
ca )a8orare a c9eltuielilor curente conco)itent cu di)inuarea stocurilor $i crean"elor sau )a8orarea
datoriilor curente $i a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale.
+8eltuieli ale altor acti)iti
31. C9eltuielile altor activit"i includ0
1, c9eltuielile cu activele i)obilizate, care reprezint c9eltuielile aferente ie$irii, cu e&cep"ia
lipsurilor $i deteriorrilor constatate la inventariere3
', c9eltuielile financiare, care includ c9eltuielile *pierderile, rezultate din opera"iunile financiare
ale entit"ii3
-, c9eltuielile e&cep"ionale, condi"ionate de eveni)ente atipice, care nu se )anifest per)anent
sau cu regularitate *cala)it"i naturale, perturbri politice, )odificri ale legisla"iei etc.,.
Co)ponen"a c9eltuielilor altor activit"i este prezentat n ane&a 5.
32. C9eltuielile altor activit"i se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente conco)itent cu
)a8orarea datoriilor curente, a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale, di)inuarea stocurilor,
crean"elor, costurilor activit"ilor de baz $i7sau au&iliare etc.
Exemplul 15. 8n luna octombrie ,(591 o entitate a suportat urmtoarele c7eltuieli#
? valoarea contabil a calculatorului casat la expirarea duratei de utilizare 5 *(( lei)
? diferene nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor fa de furnizorii strini , ++* lei)
? valoarea materialelor deteriorate %n urma inundaiilor 50 ((( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, n luna octo)brie '>1D, entitatea contabilizeaz c9eltuielile altor
activit"i n su) total de 1= =5/ lei conco)itent cu0
? di)inuarea i)obilizrilor corporale n su) de 1 />> lei3
? )a8orarea datoriilor curente n su) de ' 55/ lei3
? di)inuarea stocurilor n su) de 1: >>> lei.
33. C9eltuielile altor activit"i suportate n perioada de gestiune se a8usteaz n cazul n care au
fost nregistrate eronat. 6n cazul n care aceste c9eltuieli au fost nregistrate n )ri)e )a8orat,
a8ustarea lor se contabilizeaz ca di)inuare *stornare, a c9eltuielilor curente, datoriilor curente $i
a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale conco)itent cu )a8orarea *stornarea, crean"elor
curente, stocurilor. Dac aceste c9eltuieli au fost nregistrate n )ri)e di)inuat, a8ustarea lor se
contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente, datoriilor curente $i a)ortizrii i)obilizrilor
necorporale $i corporale conco)itent cu di)inuarea stocurilor $i crean"elor curente etc.
+8eltuieli pri)ind impo,itul pe )enit
15-
34. C9eltuielile privind i)pozitul pe venit se contabilizeaz n baza )etodei i)pozitului pe venit
curent.
35. 4etoda i)pozitului pe venit curent prevede deter)inarea c9eltuielilor privind i)pozitul pe
venit prin aplicarea la su)a venitului i)pozabil a cotei i)pozitului stabilit n Codul fiscal pentru
perioada fiscal respectiv. Cenitul i)pozabil se deter)in n confor)itate cu regulile stabilite de
legisla"ia fiscal. C9eltuielile privind i)pozitul pe venit se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a
c9eltuielilor $i datoriilor curente.
Exemplul 16. 8n anul ,(591 o entitate a obinut venit impozabil %n sum de '+( ((( lei- 4ota
impozitului pe venit stabilit %n 4odul fiscal pentru anul ,(59 constituie 5,C din venitul impozabil-
Confor) datelor din e&e)plu, n luna dece)brie '>1D, entitatea contabilizeaz i)pozitul pe venit
calculat n su) de 1>' >>> lei *<5> >>> lei & 1'K, ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor
curente.
36. 6n confor)itate cu politicile contabile, entitatea poate aplica )etoda i)pozitului pe venit
a)nat potrivit IA 1' !I)pozitul pe profit#.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
37. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii0
1, su)ele c9eltuielilor grupate dup destina"ii *func"ii,3
', su)a c9eltuielilor activit"ii de baz grupate dup natur *ele)ente,3
-, natura $i su)a c9eltuielilor care au o )ri)e se)nificativ, cu) ar fi0
a, su)a oricrei reduceri a valorii contabile a stocurilor recunoscut drept c9eltuial n perioada de
gestiune3
b, su)a c9eltuielilor suportate n perioada de gestiune pe sea)a provizioanelor3
c, su)a pierderilor din decontarea crean"elor co)pro)ise3
d, su)a pierderilor din ie$irea i)obilizrilor corporale3
e, su)a pierderilor din ie$irea investi"iilor3
f, su)a c9eltuielilor aferente restructurrii entit"ii etc.
Prevederi tr!n(itorii
-<. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
Infor)a"iile aferente perioadei de gestiune precedente se transpun n for)ularele situa"iilor
financiare prevzute de .C !Prezentarea situa"iilor financiare# n confor)itate cu 2eco)andrile
)etodice privind tranzi"ia la noile tandarde .a"ionale de Contabilitate.
-=. ;a data intrrii n vigoare a prezentului standard $i7sau n cazul trecerii de la )etoda
i)pozitului a)nat la )etoda i)pozitului curent, activele $i datoriile a)nate privind i)pozitul pe venit
se deconteaz, respectiv, la c9eltuielile altor activit"i $i veniturile curente.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
/>. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
15/
Ane&a 1
Co)ponen"a c9eltuielilor grupate dup natur *ele)ente,
.r.
crt.
Lrupa de
c9eltuieli
Bipul c9eltuielilor
1. C9eltuieli
)ateriale
Caloarea contabil a )ateriilor pri)e $i )aterialelor, se)ifabricatelor
procurate $i7sau din produc"ie proprie3
Costul efectiv al produselor vndute, resurselor energetice *co)bustibil,
energie ter)ic $i electric, ap, gaze naturale etc.,

, )aterialelor de
construc"ie, pieselor de sc9i)b, a)bala8elor $i ale altor )ateriale utilizate de
entitate $i vndute pe parcursul perioadei de gestiune3
Costul $i uzura obiectelor de )ic valoare $i scurt durat utilizate n cadrul
entit"ii3
u)a c9eltuielilor )ateriale se di)inueaz cu valoarea de$eurilor
recuperabile ob"inute din prelucrarea )ateriilor pri)e, )aterialelor de baz,
se)ifabricatelor, co)bustibilului sau a altor )ateriale.
'. C9eltuieli cu
personalul
u)ele retribu"iilor pentru )unca efectiv prestat, calculate confor) for)ei
de retribuire n acord $i7sau n regie *pe unitate de ti)p,, pre)iilor $i
sporurilor la salarii, a8utoarelor )ateriale, co)pensa"iilor $i adaosurilor la
salarii *n func"ie de regi)ul $i condi"iile de )unc,, inde)niza"iilor pentru
concediile de odi9n anuale $i supli)entare pltite, altor pl"i calculate tuturor
categoriilor de personal care activeaz n cadrul entit"ii, su)ele contribu"iilor
de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)elor de asigurare obligatorie de
asisten" )edical calculate din su)ele retribu"iilor aferente tuturor
categoriilor de personal al entit"ii3
u)a c9eltuielilor aferente constituirii provizionului pentru plata
inde)niza"iilor pentru concediile de odi9n anuale etc.
-. C9eltuieli
privind
a)ortizarea $i
deprecierea
u)ele a)ortizrii calculate pentru toate tipurile de i)obilizri utilizate de
entitate3
u)a deprecierii activelor i)obilizate $i circulante ale entit"ii3
u)a a)ortizrii investi"iilor i)obiliare etc.
/. Alte c9eltuieli C9eltuieli aferente lucrrilor de ntre"inere $i repara"ie e&ecutate de ctre alte
entit"i3 pl"ile de leasing datorate de entitate pentru i)obilizrile pri)ite n
folosin" te)porar n baza contractelor de leasing3 pri)ele de asigurare a
bunurilor, calculate n baza contractelor nc9eiate cu co)paniile de asigurri3
c9eltuielile cu co)isioanele $i onorariile e&per"ilor pentru consultan" $i
asisten" te9nic, 8uridic $i econo)ic3 c9eltuieli privind ac"iunile publicitare
realizate de ctre organiza"iile specializate3 costul serviciilor de transportare a
bunurilor $i personalului la7de la locul de )unc prestate de ctre entit"ile de
transport3 costul serviciilor po$tale, de telefonie $i a altor )i8loace de
co)unicare3 costul serviciilor bancare $i a altor servicii prestate entit"ii de
ctre ter"i legate de activitatea de baz.
W
Dac su)a c9eltuielilor legate de resursele energetice este se)nificativ *dep$e$te pragul de se)nifica"ie stabilit n
politicile contabile,, astfel de c9eltuieli pot fi reflectate ca un ele)ent separat.
155
Ane&a '
Co"onen%! c?e#tuie#i#or de di'tribuire

1. C9eltuieli cu personalul i)plicat n procesul de a)balare, )arcare, etic9etare, certificare,


pstrare $i co)ercializare a produselor7)rfurilor $i prestare a serviciilor, precu) $i cu personalul
serviciului vnzri $i )arPeting.
'. Costul )aterialelor utilizate n procesul de co)ercializare a produselor7)rfurilor *a)balare,
etic9etare, pstrare, deservire etc.,.
-. C9eltuieli de depozitare $i pregtire a produselor7)rfurilor pentru co)ercializare.
/. C9eltuieli de transportare $i e&pediere a produselor7)rfurilor de la depozitul entit"ii pn la
locul de predare cu)prtorului sau pn la sta"ia de e&pediere *aeroport, debarcader, cu condi"ia c
aceste c9eltuieli le suport vnztorul.
5. C9eltuieli legate de e&portul produselor7)rfurilor *drepturile de e&port, serviciile broPerului
va)al, serviciile ter)inalului va)al etc.,.
:. C9eltuieli aferente serviciilor de )arPeting pri)ite.
%. Co)isioane )andatarului sau co)isionarului pentru serviciile de inter)ediere prestate la
co)ercializarea bunurilor.
<. C9eltuieli de publicitate, participare la e&pozi"ii $i trguri0 valoarea )ostrelor trans)ise
cu)prtorilor7)andatarilor $i care nu vor fi returnate, valoarea produselor7)rfurilor ali)entare
utilizate pentru degustare, c9eltuieli ale altor activit"i si)ilare.
=. C9eltuieli aferente serviciilor de repara"ie $i deservire prevzute n perioada de garan"ie pentru
produsele7)rfurile co)ercializate.
1>. Provizioane constituite pentru co)pensarea costului serviciilor de repara"ie $i deservire
prevzute n perioada de garan"ie pentru produsele7)rfurile vndute, precu) $i pentru co)pensarea
pierderilor din returnarea produselor7)rfurilor vndute.
11. Pl"i pentru leasingul opera"ional, loca"iunea $i arenda opera"ional a i)obilizrilor corporale
utilizate n scopuri co)erciale.
1'. C9eltuieli aferente returnrii produselor7)rfurilor vndute, precu) $i reducerile de pre"
acordate.
1-. Ba&e $i i)pozite nerecuperabile aferente co)ercializrii produselor7)rfurilor.
1/. A)ortizarea, ntre"inerea $i repara"ia i)obilizrilor necorporale $i corporale, obiectelor de
)ic valoare $i scurt durat utilizate n procesul de co)ercializare a produselor7)rfurilor.
15. C9eltuieli privind crean"ele co)erciale co)pro)ise inclusiv provizioane constituite.
1:. Alte c9eltuieli de distribuire.
W
.o)enclatorul c9eltuielilor de distribuire se stabile$te de ctre entitate, n func"ie de particularit"ile activit"ii acesteia $i se
include n politicile contabile ale entit"ii.
15:
Ane&a -
Co"onen%! c?e#tuie#i#or !dini'tr!tive

1. C9eltuieli cu personalul ad)inistrativ.


'. Diferen"e de salarii pltite anga8a"ilor transfera"i de la alte entit"i cu pstrarea, n decursul unei
anu)ite perioade, a cuantu)urilor salariilor de func"ie de la locul de )unc precedent, precu) $i n
cazul interi)atului provizoriu, dac ac9itarea unor astfel de diferen"e este prevzut de legisla"ia n
vigoare.
-. 2eco)pense unice pentru vec9i)e n )unc $i adaosuri pentru vec9i)e n )unc pe
specialitate la entitatea respectiv, pltite personalului ad)inistrativ n confor)itate cu legisla"ia n
vigoare.
/. Plata inde)niza"iilor de concediu personalului ad)inistrativ, inclusiv co)pensrile pentru
concediile anuale nefolosite.
5. Pl"i supli)entare, a8utoare )ateriale, inde)niza"ii, sporuri $i co)pensa"ii acordate salaria"ilor
entit"ii *cu e&cep"ia celor legate de procesele de produc"ie $i prestare a serviciilor,.
:. Pl"i legate de concedierea personalului entit"ii prevzute de legisla"ie n cazul lic9idrii $i
reorganizrii entit"ii, reducerii nu)rului sau statelor de personal.
%. A)ortizarea, ntre"inerea $i repara"ia *cu e&cep"ia costurilor capitalizate aferente repara"iei,
i)obilizrilor necorporale $i corporale, obiectelor de )ic valoare $i scurt durat cu destina"ie
ad)inistrativ.
<. Pl"i pentru leasingul opera"ional al i)obilizrilor corporale utilizate n scopuri ad)inistrative.
=. C9eltuieli de conservare $i de ntre"inere a i)obilizrilor corporale conservate n confor)itate
cu actele nor)ative n vigoare.
1>. C9eltuieli privind rec9izitele de birou, for)ularele docu)entelor pri)are $i rapoartelor.
11. C9eltuieli pentru paza obiectelor ad)inistrative $i asigurarea securit"ii antiincendiare a
acestora.
1'. C9eltuieli privind delegarea personalului ad)inistrativ.
1-. C9eltuieli de protocol *reprezentan",.
1/. C9eltuieli pentru activit"ile de protec"ie civil, inclusiv uzura inventarului $i a)ortizarea
i)obilizrilor corporale utilizate n aceste scopuri.
15. Co)pensa"ii personalului ad)inistrativ al entit"ii pentru utilizarea n scopuri de serviciu a
autoturis)elor personale.
1:. Defalcri pentru ntre"inerea curent a aparatului de conducere al organiza"iilor ierar9ic
superioare, asocia"iilor, concernelor, altor structuri $i organe de conducere.
1%. C9eltuieli suportate n scopuri filantropice $i de sponsorizare.
1<. C9eltuieli ce "in de asigurarea personalului ad)inistrativ $i a bunurilor cu destina"ie
ad)inistrativ.
1=. C9eltuieli aferente anga8rii for"ei de )unc.
'>. Costul serviciilor prestate entit"ii de ctre0
1, bnci, burse de )rfuri, organiza"ii de inter)ediere $i de alt natur3
', entit"i de consulting $i asisten" 8uridic, societ"i de audit, birouri de traduceri3
-, )ass?)edia *n vederea publicrii situa"iilor financiare,3
/, oficii po$tale, entit"i de teleco)unica"ii, internet?provideri etc.
'1. C9eltuieli ce "in de pregtirea $i perfec"ionarea profesional a personalului ad)inistrativ.
''. C9eltuieli pentru cercetri $tiin"ifice $i dezvoltare care nu se capitalizeaz.
'-. I)pozite $i ta&e cu destina"ie general, precu) $i ta&a pe valoarea adugat $i accizele
nerecuperabile, calculate confor) legisla"iei n vigoare, cu e&cep"ia i)pozitului pe venit.
'/. C9eltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, )aterialelor nor)ative $i instructive,
precu) $i abonarea la edi"ii speciale *ziare, reviste etc.,, cu e&cep"ia celor recunoscute ca i)obilizri
corporale.
W
.o)enclatorul c9eltuielilor ad)inistrative se stabile$te de ctre entitate, n func"ie de particularit"ile activit"ii acesteia $i
se include n politicile contabile ale entit"ii.
15%
'5. C9eltuieli pentru ac"iunile de ocrotire a snt"ii, organizarea ti)pului liber $i a odi9nei
salaria"ilor entit"ii.
':. C9eltuieli aferente desf$urrii adunrilor generale a ac"ionarilor $i perfectrii docu)entelor
necesare.
'%. Inde)niza"ii curente calculate )e)brilor consiliului $i co)isiei de cenzori ale entit"ii, cu
e&cep"ia celor ac9itate din profitul net.
'<. C9eltuieli privind protec"ia )uncii personalului ad)inistrativ.
'=. C9eltuieli de 8udecat $i ta&ele de stat aferente.
->. Alte c9eltuieli ad)inistrative.
15<
Ane&a /
Co"onen%! !#tor c?e#tuie#i !#e !ctivit) ii o"er!%ion!#e

1. Caloarea contabil a activelor circulante vndute $i trans)ise n sc9i)bul altor active $i n
capitalul social al altor entit"i, cu e&cep"ia costului produselor7)rfurilor vndute.
'. Costurile ndatorrii, inclusiv0
1, c9eltuielile privind dobnzile aferente creditelor bancare *inclusiv, aferente obliga"iunilor $i
ca)biilor e)ise, $i contractelor de leasing financiar care nu se capitalizeaz n confor)itate cu
prevederile .C !Costurile ndatorrii#, precu) $i cele aferente creditelor bancare $i )pru)uturilor
co)pro)ise *e&pirate, $i cele aferente )pru)uturilor ac9itate filialelor, entit"ilor fiice $i asociate3
', co)isioanele legate de contractarea creditelor bancare $i )pru)uturilor3
-, c9eltuielile cu a)ortizarea pri)elor aferente obliga"iunilor e)ise3
/, c9eltuielile altor activit"i legate de atragerea surselor )pru)utate.
-. Caloarea contabil a lipsurilor $i pierderile din deteriorarea activelor constatate la inventarierea
$i recep"ia acestora, cu e&cep"ia deteriorrilor recunoscute de vnztor.
/. Costul produselor constatate ca rebut definitiv $i c9eltuielile legate de re)edierea produselor
rebutate par"ial.
5. Pierderi cauzate de ntreruperile n activit"ile de baz.
:. Costuri indirecte de produc"ie neincluse n costul produselor fabricate sau serviciilor prestate n
confor)itate cu .C !tocuri#.
%. A)enzi, penalit"i, despgubiri pentru nerespectarea prevederilor legisla"iei $i clauzelor
contractuale.
<. C9eltuieli aferente constituirii provizioanelor pentru riscuri $i c9eltuieli, inclusiv pentru crean"e
co)pro)ise.
=. Crean"e co)pro)ise decontate cu e&cep"ia crean"elor co)erciale n cazul n care nu snt
constituite provizioane.
1>. Alte c9eltuieli opera"ionale.
W
.o)enclatorul altor c9eltuieli ale activitat ii opera"ionale se stabile$te de ctre entitate, n func"ie de particularit"ile
activit"ii acesteia $i se include n politicile contabile ale entit"ii.
15=
Ane&a 5
Co"onen%! c?e#tuie#i#or !#tor !ctivit)%i
1. C9eltuieli cu active i)obilizate0
1, valoarea contabil a activelor i)obilizate, investi"iilor i)obiliare ie$ite *vndute, trans)ise n
sc9i)bul altor active,, cu e&cep"ia lipsurilor constatate la inventariere, $i trans)ise ter"ilor ca depunere
n capitalul social, predate n leasing financiar3
', partea nea)ortizat a valorii a)ortizabile a i)obilizrilor necorporale $i corporale, investi"iilor
i)obiliare casate nainte de e&pirarea duratei de via" util3
-, pierderi rezultate din casarea i)obilizrilor corporale $i investi"iilor i)obiliare n cazul cnd
valoarea bunurilor ob"inute n ur)a casrii este )ai )ic dect valoarea rezidual a acestora3
/, costuri efective legate de ie$irea activelor i)obilizate *valoarea )aterialelor $i (4CD
utilizate, costul serviciilor prestate de ctre alte entit"i sau de subdiviziunile au&iliare ale entit"ii,
c9eltuielile cu personalul i)plicat etc.,3
5, su)a provizionului constituit periodic pentru costurile se)nificative privind dezafectarea
activelor i)obilizate3
:, pierderi din deprecierea activelor i)obilizate3
%, alte c9eltuieli cu active i)obilizate.
'. C9eltuieli financiare0
1, diferen"e nefavorabile de curs valutar $i de su)3
', c9eltuieli privind redeven"ele3
-, c9eltuieli aferente e)isiunii ac"iunilor proprii $i efecturii opera"iunilor cu acestea3
/, valoarea contabil a activelor i)obilizate $i circulante trans)ise cu titlu gratuit3
5, alte c9eltuieli financiare.
-. C9eltuieli e&cep"ionale0
1, valoarea contabil a activelor i)obilizate $i circulante ie$ite *distruse, casate, e&propriate etc.,
ca rezultat al accidentelor, incendiilor, cala)it"ilor naturale $i altor eveni)ente e&cep"ionale3
', valoarea pre8udiciilor *defectelor, din deteriorrile bunurilor n ur)a accidentelor, incendiilor,
cala)it"ilor naturale $i altor eveni)ente e&cep"ionale3
-, c9eltuieli legate de prevenirea $i7sau lic9idarea consecin"elor eveni)entelor e&cep"ionale0
a, salariile anga8a"ilor,
b, contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)ele de asigurare obligatorie de
asisten" )edical,
c, valoarea *costul, )aterialelor, energiei electrice consu)ate, serviciilor activit"ilor au&iliare
proprii $i ale altor entit"i etc.3
/, pierderi din stoparea activit"ilor de baz ale entit"ii n ur)a eveni)entelor e&cep"ionale0
a, salariile anga8a"ilor n perioada sta"ionrilor, contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii
$i pri)ele de asigurare obligatorie de asisten" )edical,
b, valoarea bunurilor )ateriale, energiei electrice, apei consu)ate etc.
5, alte c9eltuieli e&traordinare.
1:>
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
CONTRACTE DE CONSTRUCII
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE $i IA 11 !Contracte de construc"ie#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de deter)inare, recunoa$tere $i
contabilizare a veniturilor, costurilor $i c9eltuielilor aferente contractelor de construc"ie $i de prezentare
a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare ale antreprenorilor.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic la contabilizarea veniturilor, costurilor $i c9eltuielilor aferente
contractelor de construc"ie, inclusiv n partea ce "ine de0
1, prestarea serviciilor legate n )od direct de construirea activelor *de e&e)plu, serviciile
proiectan"ilor $i ar9itec"ilor,3
', de)olarea activelor, precu) $i repararea pre8udiciilor aduse )ediului n ur)a de)olrii
activelor.
De$ini%ii
/. .o"iunile utilizate n prezentul standard se)nific0
4ontract de construcie contract nc9eiat ntre beneficiar $i antreprenor pentru construirea,
repara"ia, )odernizarea $i reconstruirea unui activ sau a unui grup de active, care ca proiectare,
te9nologie $i func"ionare sau destina"ie snt intercone&ate $i interdependente.
4osturi contractuale valoarea resurselor consu)ate $i costurile cu personalul pentru e&ecutarea
unuia sau )ai )ultor contracte de construc"ie n scopul ob"inerii unui venit $i care ur)eaz a fi
recuperate de beneficiar.
4osturi directe contractuale costuri ce "in ne)i8locit de e&ecutarea lucrrilor n baza contractului
de construc"ie $i care pot fi incluse n )od direct n costul acestuia.
4osturi efective contractuale + su)a costurilor precontractuale $i costurilor efectiv suportate
pentru lucrrile e&ecutate dup nc9eierea contractului pn la data raportrii.
4osturi precontractuale costuri ne)i8locit legate de nc9eierea unui contract de construc"ie,
suportate naintea nc9eierii acestuia.
4osturi totale contractuale estimate su)a costurilor contractuale efectiv suportate $i nregistrate
la data raportrii plus costurile esti)ate pentru finalizarea contractului, "innd cont de posibile )odificri
$i recla)a"ii ulterioare.
4osturi estimate pentru finalizarea contractului su)a costurilor privind )aterialele $i cu
personalul, costurilor de subcontractare $i a altor costuri necesare pentru finalizarea unui contract ntr?o
perioad deter)inat.
4osturi indirecte contractuale costuri aferente )ai )ultor contracte de construc"ie care nu pot fi
incluse n )od direct n costurile acestora.
4osturi de regie ale construciei costuri aferente gestionrii, organizrii $i deservirii unui sau
)ai )ultor contracte n ansa)blu pe entitate $i pe $antiere separate.
47eltuieli contractuale su)a costurilor efectiv suportate aferente contractului de construc"ie n
ansa)blu sau stadiilor de e&ecutare a acestuia corelate cu veniturile contractuale recunoscute.
Modificare indica"ie dat de beneficiar cu privire la o sc9i)bare a obiectului lucrrii care trebuie
realizat confor) unui contract.
Stadiu de executare a contractului parte finalizat a lucrrilor contractuale, care poate fi
deter)inat credibil confor) prezentului standard.
Subantreprenor entitatea care a nc9eiat un contract cu antreprenorul n vederea e&ecutrii unei
anu)ite pr"i sau faze dintr?un contract de construc"ie.
Venituri contractuale valoarea venitului ini"ial, venitului din )odificrile contractului, din recla)a"ii $i sub for) de
pri)e de sti)ulare ob"inut n rezultatul e&ecutrii contractului de construc"ie.
Ti"uri#e contr!cte#or de con'truc%ie
1:1
5. 6n func"ie de )odul de seg)entare $i co)binare, contractul de construc"ie se poate referi la un
singur activ, la )ai )ulte active sau la un activ cone&.
:. Cerin"ele prezentului standard, snt aplicabile att fiecrui contract de construc"ie n parte, ct $i
pentru fiecare activ prevzut n cadrul unui contract sau pentru un grup de contracte.
%. 6n cazul n care un contract de construc"ie prevede construirea unui grup de active, lucrrile
aferente fiecrui activ vor fi tratate ca un contract de construc"ie separat dac0
1, pentru fiecare activ au fost prezentate oferte separate3
', la nc9eierea contractului fiecare activ a fost supus unei negocieri separate acceptate de ctre
beneficiar $i antreprenor3 $i
-, pot fi identificate costurile $i veniturile aferente fiecrui activ.
<. Contractele de construc"ie, cu unul sau )ai )ul"i beneficiari, pot fi tratate ca un singur contract
dac acestea0
1, au fost negociate ntr?un singur pac9et3
', snt strns legate ntre ele $i fac parte dintr?un proiect co)un, avnd aceea$i )ar8 global a
profitului3 $i
-, se realizeaz si)ultan sau n aceea$i perioad.
Exemplul 1. " entitate$antreprenor a %nc7eiat trei contracte %n vederea construirii unei secii de
producie1 a unei cazangerii i a unui bloc administrativ-
4ontractele au fost negociate %ntr$un singur pac7et1 cu marja global a profitului de 5(C-
Proiectul de construcie a obiectelor va fi elaborat de aceeai entitate1 iar perioada de execuie a
contractelor este de , ani-
6n baza datelor din e&e)plu, cele trei contracte vor fi tratate ca un singur contract de construc"ie.
=. ;a decizia beneficiarului, contractul poate prevedea construirea unui activ cone& sau contractul
ini"ial poate fi )odificat astfel, nct s includ construirea unui activ cone&. ;ucrrile de construc"ie
aferente unui activ cone& se trateaz ca un contract separat cu condi"ia c0
1, activul respectiv se deosebe$te se)nificativ prin proiectare, te9nologie sau func"ionare de
activul *activele, care cade *cad, sub inciden"a contractului ini"ial3 sau
', negocierea pre"ului activului are loc fr a se "ine cont de valoarea ini"ial a contractului.
Exemplul 2. Gn antreprenor %n luna februarie ,(59 a %nc7eiat un contract pe , ani pentru
construirea unui bloc locativ cu preul contractual de .+ ((( ((( lei- 8n luna octombrie a aceluiai an
beneficiarul a decis s construiasc1 l%ng blocul locativ1 un garaj1 preul acestuia fiind de , ((( (((
lei- 6in acest motiv prile au acceptat modificarea contractului iniial-
6n baza datelor din e&e)plu, construirea gara8ului se deosebe$te de cea a blocului locativ $i din
aceste considerente se trateaz ca contract separat.
1>. 6n func"ie de )odul de stabilire a pre"ului se disting0
1, contracte de construc"ie cu pre" fi& care prevd un pre" fi& al contractului n ansa)blu sau o
plat fi& pe unitate de obiect sau lucrri acceptate de ctre beneficiar $i antreprenor. 6n unele cazuri
contractul poate prevedea clauze de )a8orare a pre"ului stabilit3
', contracte de construc"ie !cost plus# care prevd recuperarea de ctre beneficiar a costurilor
contractuale negociate, la care se adaug un oarecare procent din aceste costuri sau un onorariu fi&3
-, contracte de construc"ie )i&te care )bin prevederi ale contractelor cu pre" fi& $i ale
contractelor !cost plus#.
Co"onen%! venituri#or contr!ctu!#e
11. Ceniturile contractuale includ0
1, venitul ini"ial3
', venitul din )odificrile contractului3
-, venitul din recla)a"ii3 $i
/, venitul sub for) de pri)e de sti)ulare.
1'. Cenitul ini"ial reprezint su)a venitului convenit la nc9eierea contractului de construc"ie
ntre antreprenor $i beneficiar.
1-. Cenitul din )odificrile contractului rezult din rectificarea valorii ini"iale a contractului de
construc"ie asupra creia au convenit pr"ile contractante. 4odificarea valorii contractuale poate avea
loc ca ur)are a sc9i)brii prevederilor contractuale cu privire la proiect, efectuarea unor construc"ii
1:'
supli)entare sau dezicerea de unele lucrri sau obiecte, precu) $i altor specifica"ii contractuale. (
)odificare poate conduce la o )a8orare sau la o reducere a venitului contractual.
Cenitul din )odificrile contractului poate fi recunoscut dac0
1, beneficiarul $i antreprenorul au acceptat tipul $i )ri)ea )odificrii3 $i
', )ri)ea venitului aferent )odificrii poate fi deter)inat cu certitudine.
Exemplul 3. Gn antreprenor a %nc7eiat1 pe o perioad de , ani1 un contract pentru construirea
unei cldiri %n valoare de 0 ,(( ((( lei- ;a %nceputul anului doi beneficiarul a solicitat antreprenorului
s %nlocuiasc materialele prevzute pentru finisarea cldirii- Valoarea contractual a modificrii
acceptat de antreprenor i recuperabil de ctre beneficiar constituie '(( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, su)a total a venitului contractual va fi )a8orat $i va constitui % >>>
>>> lei *: '>> >>> lei A <>> >>> lei,. Cenitul aferent )odificrii se va include n valoarea contractului n
perioada e&ecutrii lucrrilor corespunztoare.
1/. Cenitul din recla)a"ii reprezint o su) cerut *revendicat, de ctre antreprenor de la
beneficiar sau de la o persoan ter" pentru ra)bursarea unor pre8udicii cauzate de acesta. 2ecla)a"iile
pot fi naintate, de e&e)plu, n cazul erorilor din specifica"ii sau proiect $i nerespectrii clauzelor
contractuale de ctre beneficiar.
Cenitul din recla)a"ii se recunoa$te dac0
1, recla)a"iile naintate snt recunoscute de beneficiar sau snt stabilite printr?o 9otrre a instan"ei
de 8udecat3 $i
', )ri)ea venitului dat poate fi deter)inat cu certitudine.
Exemplul 4. Gn antreprenor a %nc7eiat un contract pentru construirea unei cldiri pe o durat de
, ani %n valoare de * '(( ((( lei- 4osturile de deviz aferente contractului constituie . /(( ((( lei- 8n
procesul executrii lucrrilor antreprenorul a depistat %n proiectul respectiv o eroare a crei corectare
necesit costuri suplimentare %n sum de 5.( ((( lei- 8n legtur cu aceasta antreprenorul a %naintat o
reclamaie beneficiarului1 care a fost recunoscut de ctre acesta- Dorma profitului constituie ,(C sau
,0 ((( lei 25.( ((( lei x (1,3-
6n baza datelor din e&e)plu, antreprenorul va recunoa$te venitul din recla)a"ie n )ri)e de
15: >>> lei *1-> >>> lei A ': >>> lei, ca venit contractual, iar costurile suportate efectiv n su) de 1->
>>> lei + drept costuri contractuale. u)a total a venitului contractual constituie / =5: >>> lei */
<>> >>> lei A 15: >>> lei,, iar su)a total a costurilor contractuale + / >-> >>> lei *- =>> >>> lei A
1-> >>> lei,.
15. Cenitul sub for) de pri)e de sti)ulare reprezint su)ele supli)entare pltite
antreprenorului n cazul n care unele prevederi contractuale au fost respectate sau standardele
specificate au fost atinse sau dep$ite. De e&e)plu, contractul de construc"ie poate s prevad o pri)
de sti)ulare a antreprenorului pentru finalizarea nainte de ter)en a contractului, calitatea nalt a
lucrrilor e&ecutate, reducerea costurilor sau alte rezultate stipulate n contract. Pl"ile de sti)ulare pot fi
stabilite n procente din valoarea contractului, sub for) de su) fi& sau n alt )od stabilit n
contractul de construc"ie.
Cenitul sub for) de pri)e de sti)ulare poate fi recunoscut dac0
1, clauzele stipulate n contract au fost respectate3 $i
', )ri)ea venitului poate fi deter)inat cu certitudine.
Exemplul 5. Gn antreprenor a %nc7eiat1 pe o perioad de + ani1 un contract pentru construirea
unui depozit %n valoare de & ((( ((( lei- 4ontractul prevede o plat suplimentar %n mrime de (1(.C
din valoarea contractului pentru fiecare zi de finalizare %nainte de termen a acestuia- !ntreprenorul a
finalizat construcia cu 0( de zile %nainte de termenul stabilit-
6n baza datelor din e&e)plu, venitul sub for) de pri)e de sti)ulare constituie 1': >>> lei *%
>>> >>> lei & :> & >,>>>-, $i se recunoa$te ca venit contractual, iar su)a total a venitului contractual +
% 1': >>> lei *% >>> >>> lei A 1': >>> lei,.
1:. 6n co)ponen"a veniturilor contractuale nu se includ su)ele ncasate n nu)ele pr"ilor ter"e n
)odul stabilit de .C !Cenituri#.
Co"onen%! co'turi#or contr!ctu!#e
1%. Costurile contractuale includ0
1, costurile directe contractuale3
1:-
', costurile indirecte contractuale3 $i
-, costurile de regie ale construc"iei recuperabile de beneficiar.
1<. Costurile directe contractuale cuprind costurile care pot fi incluse n )od direct n costul
contractului de construc"ie. Co)ponen"a acestora este prevzut n ane&a 1 la prezentul standard.
1=. Costurile directe contractuale pot fi di)inuate cu valoarea activelor *instala"iilor te9nice,
ec9ipa)entelor, )aterialelor, vndute, destinate doar pentru e&ecutarea unui contract concret.
Exemplul 6. 8n luna octombrie ,(591 dup finalizarea contractului privind construirea
depozitului1 antreprenorul a v%ndut un ec7ipament care poate fi utilizat numai la executarea lucrrilor
de construcie a obiectului dat- Valoarea de v%nzare a constituit 0 ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, n luna octo)brie '>1D antreprenorul va nregistra valoarea
ec9ipa)entului vndut n su) de : >>> lei + ca )a8orare a crean"elor $i di)inuare a costurilor
contractuale.
'>. Costurile indirecte contractuale includ0
1, costurile ce "in de asigurarea bunurilor $i personalului aferente )ai )ultor contracte, n cazul
cnd acestea nu se includ n costurile de regie ale construc"iei3
', costurile proiectrii $i asisten"ei te9nice aferente )ai )ultor contracte, n cazul cnd acestea nu
se includ n costurile de regie ale construc"iei3
-, costurile ndatorrii, aferente )ai )ultor contracte, capitalizate n confor)itate cu .C
!Costurile ndatorrii#3 $i
/, costurile de e&ploatare a )a$inilor $i )ecanis)elor care se utilizeaz la e&ecutarea )ai )ultor
contracte n cursul unei perioadei de gestiune *co)ponen"a acestora este indicat n subpct. /, al ane&ei
1 etc.
'1. Antreprenorul, pn la repartizarea costurilor indirecte contractuale, va "ine eviden"a separat a
acestora. Costurile indirecte contractuale se repartizeaz ntre contracte concrete n )odul prevzut de
politicile contabile, lund n considerare nivelul nor)al al activit"ii de construc"ie. Ca baz de
repartizare a costurilor indirecte pe tipuri de contracte pot servi veniturile contractuale, costurile directe
contractuale, costurile directe de )ateriale, nu)rul efectiv de )a$in?ore, costurile de deviz ale unei
)a$in?ore $i alte )etode ra"ionale.
''. Costurile efective de e&ploatare a )a$inilor $i )ecanis)elor utilizate la e&ecutarea )ai )ultor
contracte pot fi repartizate pe contracte concrete, la data raportrii propor"ional cu nu)rul efectiv de
)a$in?ore lucrate pe fiecare unitate sau grup de )a$ini $i )ecanis)e, cu costurile de deviz ale unei
)a$ini?or sau n baza altor )etode.
Exemplul 7. Gn antreprenor execut dou contracte $ ?!@ i ?F@- 8n luna septembrie ,(59
costurile efective de exploatare a mainilor i mecanismelor pentru grupul ?tractoare$buldozere@ au
constituit +( ((( lei- 4onform politicilor contabile costurile de exploatare se repartizeaz pe contracte
proporional numrului efectiv de main$ore +.(1 care constituie pentru contractul ?!@ .((1 iar
?F@ ,.(-
Bepartizarea costurilor efective de exploatare a mainilor i mecanismelor este prezentat %n
tabelul 5-
Babelul 1
2epartizarea costurilor efective de e&ploatare a )a$inilor $i )ecanis)elor

Contracte de
construc"ie
.u)rul efectiv
de )a$in?ore
Costul unei
)a$in?ore, lei
Costurile efective de e&ploatare a
)a$inilor $i )ecanis)elor, lei
1 ' - / F ' & -
!A# ->> =/,-/ '< ->'
!@# '-> =/,-/ '1 :=<
Botal 5-> =/,-/ 5> >>>
Costurile efective ale unei )a$in?ore se deter)in ca raport dintre costurile totale efective de
e&ploatare a )a$inilor $i )ecanis)elor pentru grupul !tractoare?buldozere# $i nu)rul total de )a$in?
ore lucrate, care este egal cu =/,-/ lei *5> >>> lei 0 5-> )a$in?ore,.
6n baza datelor din e&e)plu, n luna septe)brie '>1D antreprenorul va reflecta repartizarea
costurilor efective de e&ploatare a )a$inilor $i )ecanis)elor repartizate ? ca )a8orare a costurilor
contractuale $i di)inuare a costurilor de e&ploatare a )a$inilor $i )ecanis)elor aferente contractelor0
1:/
? !A# + '< ->' lei3
? !@# + '1 :=< lei.
'-. Costurile de regie se divizeaz n costuri recuperabile $i nerecuperabile de ctre beneficiari.
Pn la repartizare costurile de regie se contabilizeaz separat de ctre antreprenor.
'/. Costurile de regie ale construc"iei recuperabile de ctre beneficiari cuprind0
1, costuri generale $i ad)inistrative3
', costuri pentru deservirea personalului din construc"ii3
-, costuri pentru organizarea lucrrilor la obiectele de construc"ie3 $i
/, altele costuri cu caracter general.
Costurile de regie recuperabile se includ n costurile contractuale de construc"ie $i se iau n
considerare la calcularea cotei costurilor de regie ale construc"iei care se folosesc la ntoc)irea devizelor
de c9eltuieli pe fiecare contract.
'5. 6n cazul n care antreprenorul e&ecut lucrri de construc"ie n baza unui singur contract,
costurile efective de regie ale construc"iei recuperabile de ctre beneficiari vor fi incluse n costul
acestuia n )ri)e total. Dac lucrrile de construc"ie se efectueaz si)ultan n baza )ai )ultor
contracte, costurile efective de regie ale construc"iei recuperabile de ctre beneficiari se repartizeaz pe
fiecare contract confor) )etodei stabilite n politicile contabile a antreprenorului *de e&e)plu,
propor"ional cu su)a costurilor de regie recuperabile stabilit n devizul de costuri contractuale,
veniturile contractuale, sau alt )etod ra"ional.
Exemplul !. Gn antreprenor execut dou contracte $ ?!@ i ?F@- 8n luna septembrie ,(59
costurile efective de regie ale construciei au constituit .+( ((( lei- Politicile contabile prevd
repartizarea costurilor efective de regie ale construciei %n baza costurilor de regie recuperabile de
beneficiari conform sumei acestora prevzute %n devizul de c7eltuieli contractuale1 care constituie
pentru contractul ?!@ ,,( ((( lei1 iar pentru contractul ?F@ 5*( ((( lei-
4alculul repartizrii costurilor efective de regie recuperabile este prezentat %n tabelul ,-
Babelul '
2epartizarea costurilor efective de regie recuperabile
Contracte de
construc"ie
Costurile de regie prevzute n
devizul de c9eltuieli
contractuale, lei
Coeficientul de
repartizare
Costurile efective de regie,
lei
1 ' - / F ' & -
!A# ''> >>> >,=%''' '1- <<=
!@# 1/> >>> >,=%''' 1-: 111
Botal -:> >>> & -5> >>>
Coeficientul de repartizare se deter)in ca raport dintre )ri)ea total a costurilor efective de
regie ale construc"iei $i )ri)ea total a costurilor de regie ale construc"iei recuperate de ctre
beneficiari confor) su)elor prevzute n devizul de c9eltuieli contractuale n perioada de gestiune, care
este egal cu >,=%''' *-5> >>> lei 0 -:> >>> lei,.
6n baza datelor din e&e)plu, n luna septe)brie '>1D antreprenorul reflect costurile efective de
regie repartizate ? ca )a8orare a costurilor contractuale $i di)inuare a costurilor de regie aferente
contractelor !A# n su) de '1- <<< lei $i !@# n su) de 1-: 11' lei.
':. Costurile de regie ale construc"iei nerecuperabile de ctre beneficiari includ0
1, costurile privind lucrrile de cercetri $tiin"ifice $i dezvoltare3
', i)pozitele $i ta&ele prevzute de legisla"ie3
-, sporurile la salariile anga8a"ilor entit"ii, prevzute de legisla"ie3
/, costurile privind recuperarea pre8udiciilor cauzate salaria"ilor n ur)a accidentelor de )unc3
5, pl"ile salaria"ilor disponibiliza"i n legtur cu reorganizarea entit"ii, reducerea nu)rului
salaria"ilor3 $i
:, alte costuri.
Costurile de regie nerecuperabile de ctre beneficiari se atribuie direct la c9eltuielile curente.
'%. Costurile precontractuale se includ n costurile contractuale dac0
1, pot fi identificate separat3
1:5
', pot fi esti)ate credibil3 $i
-, e&ist probabilitatea nc9eierii contractului.
'<. Costurile precontractuale se contabilizeaz ini"ial ca c9eltuieli anticipate, care ulterior se
includ n costurile contractuale sau se raporteaz la c9eltuieli curente.
'=. Dac contractul a fost nc9eiat n perioada de gestiune n care costurile precontractuale au fost
suportate, aceste costuri, n dependen" de pragul de se)nifica"ie prevzut n politicile contabile ale
antreprenorului, pot fi incluse n co)ponen"a costurilor contractuale0
1, integral n perioada de gestiune n care s?a nc9eiat contactul3
', prin decontarea unifor) n perioadele de gestiune pe durata contractului3
-, n baza altor )etode ra"ionale, prevzute n politicile contabile a antreprenorului.
Exemplul ". Gn antreprenor %n luna septembrie ,(59 a suportat c7eltuieli de reprezentare i de
deplasare legate de %nc7eierea contractului %n sum de .( ((( lei1 care au fost %nregistrate la c7eltuieli
anticipate curente- 4ontractul cu durata de , ani a fost %nc7eiat %n luna octombrie ,(59-
Politicile contabile a antreprenorului prevd includerea costurilor precontractuale integral %n
costurile contractuale %n perioada de raportare financiar %n care a fost %nc7eiat contractul-
8n acest caz1 costurile precontractuale %n sum de .( ((( lei vor fi incluse %n costul contractului
respectiv %n anul ,(59-
6n baza datelor din e&e)plu, costurile precontractuale n su) de -> >>> lei se contabilizeaz n
anul '>1D ca )a8orare a costurilor contractuale $i di)inuare a c9eltuielilor anticipate curente.
->. Dac costurile precontractuale a unui contract snt suportate ntr?o perioad de gestiune $i
e&ist probabilitatea nc9eierii contractului n alt perioad de gestiune, costurile nregistrate ini"ial ca
c9eltuieli anticipate curente se includ n costurile contractuale.
Exemplul 1#. Gn antreprenor %n luna noiembrie ,(59 a suportat c7eltuieli de reprezentare i de
deplasare legate de %nc7eierea contractului %n sum de *( ((( lei- 4ontractul a fost %nc7eiat %n luna
ianuarie ,(59=5- Politicile contabile a antreprenorului prevd includerea costurilor precontractuale
integral %n costurile contractuale %n perioada de gestiune %n care a fost %nc7eiat contractul-
8n acest caz1 suma costurilor precontractuale %n mrime de *( ((( lei va fi inclus %n costul
contractului respectiv %n anul ,(59=5-
6n baza datelor din e&e)plu, costurile contractuale n su) de /> >>> lei se contabilizeaz n anul
'>1DA1 ca )a8orare a costurilor contractuale $i di)inuare a c9eltuielilor anticipate curente.
-1. Dac antreprenorul a suportat costuri precontractuale, iar ulterior contractul nu a fost nc9eiat,
astfel de costuri vor fi recunoscute ca c9eltuieli curente a perioadei de gestiune n care s?a constatat
faptul c contractul nu a fost nc9eiat.
Exemplul 11. Gn antreprenor %n luna noiembrie ,(59 a suportat c7eltuieli de reprezentare1
deplasare i a ac7itat taxa de participare la licitaie %n sum de ,( ((( lei- 4ontractul nu a fost %nc7eiat
din motivul c antreprenorul nu a c%tigat licitaia-
8n acest caz1 costurile precontractuale %n sum de ,( ((( lei vor fi recunoscute ca c7eltuieli
curente %n anul ,(59-
6n baza datelor din e&e)plu, costurile precontractuale n su) de '> >>> lei se contabilizeaz n
anul '>1D ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a c9eltuielilor anticipate curente.
-'. Costurile suportate de antreprenor care nu pot fi atribuite unor contracte de construc"ie
concrete se recunosc ca c9eltuieli curente. Astfel de c9eltuieli cuprind0
1, c9eltuielile de distribuire3
', a)ortizarea )a$inilor $i )ecanis)elor care nu snt utilizate n cadrul unor contracte concrete3
-, pierderile din sta"ionri3
/, a)enzile, penalit"ile $i despgubirile legate de activitatea antreprenorului3
5, c9eltuielile efective de regie ale construc"iei, n cazul cnd antreprenorul ntr?o perioad de
gestiune nu e&ecut lucrri de construc"ie3
:, c9eltuielile peste nor)ele stabilite n cazul cnd acestea nu vor fi recuperate de ctre beneficiar3
$i
%, alte c9eltuieli care nu "in de e&ecutarea contractelor.
6n cazul cnd antreprenorul suport costuri peste nor)ele stabilite, dar este prevzut recuperarea
acestora de ctre beneficiar, acestea se includ n costurile contractuale.
1::
Cont!bi#it!te! venituri#or &i c?e#tuie#i#or contr!ctu!#e
--. Ceniturile $i c9eltuielile contractuale se recunosc, n baza contabilit"ii de anga8a)ente, n
perioada de gestiune n care au aprut, indiferent de )o)entul ncasrii sau pl"ii efective a nu)erarului
sau a altei for)e de co)pensare.
-/. Ceniturile $i c9eltuielile contractuale se recunosc n cazul n care rezultatul contractului poate
fi evaluat cu certitudine. Antreprenorul poate evalua cu certitudine veniturile $i c9eltuielile contractuale
dac contractul nc9eiat stabile$te0
1, drepturile $i obliga"iile fiecrei pr"i privind activul care ur)eaz a fi construit3
', valoarea contractual care ur)eaz a fi pri)it de ctre antreprenor3 $i
-, )odalitatea $i ter)enele decontrilor.
Pe parcursul duratei de e&ecutare a contractului antreprenorul verific $i, dac este necesar,
revizuie$te esti)rile veniturilor $i c9eltuielilor contractuale folosind un siste) eficient de previzionare
$i de gestiune financiar intern. Astfel de revizuiri nu se)nific faptul c rezultatul contractului nu
poate fi esti)at n )od credibil.
-5. 2ezultatul financiar al unui contract de construc"ie se deter)in ca diferen" dintre veniturile $i
c9eltuielile aferente acestuia, n func"ie de tipul contractului nc9eiat0 cu pre" fi&, !cost plus# sau )i&t.
-:. 2ezultatul financiar al unui contract cu pre" fi& poate fi esti)at cu certitudine dac snt
respectate ur)toarele condi"ii0
1, venitul contractual total poate fi evaluat n )od credibil3
', e&ist o certitudine nte)eiat c beneficiile econo)ice aferente contractului vor fi pri)ite de
ctre antreprenor3
-, costurile contractuale pentru finalizarea contractului $i a stadiilor de e&ecutare al acestuia la
finele perioadei de gestiune pot fi evaluate n )od credibil3 $i
/, costurile aferente contractului pot fi identificate $i evaluate cu certitudine, astfel nct costurile
contractuale efectiv suportate s poat fi co)parate cu esti)rile precedente.
-%. 2ezultatul financiar al unui contract !cost plus# poate fi esti)at n )od credibil dac snt
respectate ur)toarele condi"ii0
1, e&ist probabilitatea c beneficiile econo)ice aferente contractului vor fi ob"inute de ctre
antreprenor3 $i
', costurile contractuale atribuibile contractului, indiferent de faptul dac snt sau nu recuperabile
de ctre beneficiar, pot fi identificate $i evaluate cu certitudine.
-<. 2ezultatul financiar al unui contract )i&t poate fi deter)inat cu certitudine, dac snt
respectate prevederile pct. -: $i -% ale prezentului standard.
-=. 2ecunoa$terea veniturilor $i c9eltuielilor contractuale se efectueaz reie$ind din durata de
e&ecutare a contractului de construc"ie care se poate ncadra sau poate dep$i o perioad de gestiune.
/>. Dac contractul de construc"ie a fost e&ecutat ntr?o singur perioad de gestiune, veniturile $i
c9eltuielile contractuale se recunosc n aceast perioad la finalizarea contractului respectiv.
Exemplul 12. Gn antreprenor %n luna februarie ,(59 a %nc7eiat un contract cu pre fix care
prevede construcia unei cldiri %n valoare de 5 ,(( ((( lei- ;ucrrile de construcie au fost executate
pe parcursul a / luni 2martie noiembrie ,(593 i confirmate de ctre beneficiar- 4osturile
contractuale conform devizului de c7eltuieli au constituit /.( ((( lei1 iar cele efective $ /'( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, n luna noie)brie '>1D antreprenorul contabilizeaz0
* venitul ob"inut din e&ecutarea contractului de construc"ie n )ri)e de 1 '>> >>> lei + ca
)a8orare conco)itent a crean"elor curente $i a venitului din vnzri3
* costurile contractuale efective n su) de =<> >>> lei + ca )a8orare a costurilor vnzrilor $i
di)inuare a costurilor activit"ii de baz.
/1. 6n cazul n care contractul de construc"ie se e&ecut n cursul )ai )ultor perioade de gestiune,
veniturile $i c9eltuielile contractuale se recunosc prin aplicarea )etodei stadiului de e&ecu"ie a
contractului. 6n baza acestei )etode veniturile $i c9eltuielile contractuale se recunosc pe fiecare stadiu
de e&ecu"ie.
/'. tadiul de e&ecu"ie a contractului se confir) de ctre beneficiar $i poate fi deter)inat
utiliznd una din ur)toarele variante0
)1 ponderea costurilor contractuale suportate efectiv pentru e&ecutarea lucrrilor pn la data
raportrii n costurile totale contractuale esti)ate *varianta !cost?la?cost#,3
1:%
)2 volu)ul lucrrilor e&ecutate efectiv3 sau
)3 gradul de finalizare a volu)ului fizic al lucrrilor contractuale.
Pl"ile inter)ediare $i avansurile pri)ite de la beneficiari nu influen"eaz stadiul de e&ecu"ie a
contractului $i nu se recunosc ca venituri.
/-. 6n cazul variantei !cost?la?cost# stadiul de e&ecu"ie a contractului se deter)in ca raportul
dintre costurile contractuale efectiv suportate la data raportrii $i costurile contractuale esti)ate totale.
Aceast variant se aplic, de regul, pentru deter)inarea veniturilor contractuale aferente contractelor
cu pre" fi&. 6n acest caz, n co)ponen"a costurilor suportate efectiv nu se includ costurile aferente
activit"ii viitoare, cu) ar fi valoarea )aterialelor aflate pe $antierul de construc"ie $i destinate utilizrii
ulterioare, pl"ile subantreprenorilor efectuate pn la e&ecutarea lucrrilor de subantrepriz etc.
//. Ceniturile contractuale recunoscute n perioada de gestiune curent n baza variantei !cost?la?
cost# *pct. /', subpct. 1, din prezentul standard,, se deter)in n )odul ur)tor0
1, procentul de e&ecu"ie a contractului se n)ul"e$te cu valoarea ini"ial a contractului *"innd cont
de )odificrile ulterioare ale acesteia, $i astfel se stabilesc veniturile contractuale aferente tuturor
perioadelor de gestiune de la nceputul e&ecutrii contractului, inclusiv a perioadei de gestiune curente3
', din veniturile contractuale calculate n confor)itate cu subpct. 1, se scad veniturile contractuale
recunoscute n perioadele de gestiune precedente.
4odul de deter)inare a veniturilor $i c9eltuielilor contractuale n baza variantei cost?la?cost este
prezentat n ane&a '.
/5. ;a aplicarea variantei volu)ului lucrrilor e&ecutate efectiv $i confir)ate de ctre beneficiar
*pct. /', subpct. ', din prezentul standard,, )ri)ea venitului contractual care ur)eaz a fi recunoscut
depinde de tipul contractului.
1, 6n cazul unui contract cu pre" fi& venitul se recunoa$te n baza volu)ului lucrrilor e&ecutate
efectiv la data raportrii.
Exemplul 13. 8n anul ,(59 un antreprenor a %nc7eiat un contract cu pre fix pe un termen de *
ani care prevede construirea unei cldiri %n valoare de 5( ((( ((( lei- 4onform politicilor contabile a
antreprenorului1 veniturile contractuale se recunosc %n funcie de stadiul de execuie a contractului1
utiliz%nd varianta volumului lucrrilor executate efectiv i confirmate de beneficiar- Volumul lucrrilor
executate %n anul ,(59 i confirmate de ctre beneficiar constituie . 0(( ((( lei1 iar costurile acestora

, '(( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, n anul '>1D antreprenorul contabilizeaz0
* venitul ob"inut din e&ecutarea contractului de construc"ie n )ri)e de - :>> >>> lei + ca
)a8orare conco)itent a crean"elor $i a venitului din vnzri3
* costurile contractuale n su) de ' <>> >>> lei + ca )a8orare a costului vnzrilor $i di)inuare
a costurilor activit"ii de baz.
', 6n cazul unui contract !cost plus#, venitul se for)eaz din su)a costurilor contractuale
suportate efectiv $i reco)pensa supli)entar prevzut n contract.
Exemplul 14. 8n anul ,(59 un antreprenor a %nc7eiat un contract ?cost plus@ pe o durat de .
ani care prevede construirea unui pod- 4onform contractului1 beneficiarul %i recupereaz
antreprenorului anual costurile efective i o recompens suplimentar %n mrime de 5(C din suma
costurilor efective- 4onform politicilor contabile ale antreprenorului1 veniturile contractuale se
recunosc %n funcie de stadiul de execuie al contractului1 utiliz%nd varianta volumului lucrrilor
executate efectiv i confirmate de beneficiar- 8n anul ,(59 antreprenorul a suportat costuri efective %n
sum de 5( +(( ((( lei1 recompensa suplimentar constituind 5 (+( ((( lei 25( +(( ((( lei x (153-
6n baza datelor din e&e)plu, n anul '>1D antreprenorul contabilizeaz0
* venitul ob"inut din e&ecutarea contractului de construc"ie n )ri)e de
11 55> >>> lei *1> 5>> >>> lei A 1 >5> >>> lei, + ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i a venitului din
vnzri3
* costurile contractuale n su) de 1> 5>> >>> lei + ca )a8orare a costurilor vnzrilor $i
di)inuare a costurilor activit"ii de baz.
/:. 2ecunoa$terea venitului confor) variantei gradului de finalizare a volu)ului fizic al unei pr"i
din lucrrile contractuale *pct. /', subpct. -, din prezentul standard, prevede deter)inarea ponderii
volu)ului fizic al lucrrilor de construc"ie finalizate la data raportrii n volu)ul total al lucrrilor
1:<
prevzute n contract. ( astfel de variant se aplic pentru contractele cu pre" fi&. 6n aceste cazuri venitul
contractual se deter)in "innd cont de gradul de finalizare a volu)ului fizic al lucrrilor n ansa)blu pe
obiect. Cenitul contractual recunoscut n perioada de gestiune se deter)in prin n)ul"irea gradului de
finalizare a volu)ului fizic al lucrrilor pe obiect n ansa)blu cu valoarea contractului.
Exemplul 15. 8n anul ,(59 un antreprenor a %nc7eiat un contract cu pre fix pe o durat de , ani
care prevede construirea unui apeduct cu lungimea de 5+( Om i valoarea de 5, +(( ((( lei- 4onform
politicilor contabile a antreprenorului1 veniturile contractuale se recunosc %n funcie de stadiul de
executare al contractului1 utiliz%nd varianta gradului de finalizare a volumului fizic al lucrrilor
contractuale- ;a finele anului ,(59 volumul fizic al lucrrilor efectuate constituie /( Om1 iar gradul de
finalizare a lucrrilor 0(C 2/( Om # 5+( Om x 5((3- 4osturile lucrrilor executate constituie
0 &+( ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, n anul '>1D antreprenorul contabilizeaz0
* venitul ob"inut din e&ecutarea contractului de construc"ie n )ri)e de % 5>> >>> lei *1'
5>> >>> lei & >,:, + ca )a8orare conco)itent a crean"elor curente $i a venitului din vnzri3
* decontarea costurilor efective aferente contractului de construc"ie n su) de
: %5> >>> lei + ca )a8orare a costurilor vnzrilor $i di)inuare a costurilor activit"ii de baz.
/%. Dac n procesul e&ecutrii contractului de construc"ie antreprenorul a suportat costuri
neprevzute n devizul de c9eltuieli contractuale, dar care evident snt necesare pentru e&ecutarea
acestuia, astfel de costuri se recunosc ca active n curs de e&ecu"ie, cu condi"ia c e&ist o certitudine
nte)eiat c acestea vor fi recuperate de ctre beneficiar.
/<. Costurile contractuale care nu vor fi recuperate de ctre beneficiar se recunosc ca c9eltuieli
curente.
Exemplul 16. Gn antreprenor %n luna martie ,(59 a %nc7eiat un contract cu pre fix pe o perioad
de 5+ luni care prevede construirea unui pod %n valoare de
,( ((( ((( lei1 devizul de c7eltuieli fiind de 5' ((( ((( lei- 8n luna aprilie ,(59 antreprenorul a
efectuat lucrri1 costurile efective ale crora au constituit ,+( ((( lei1 care nu au fost confirmate de
ctre beneficiar din motivul nerespectrii te7nologiei procesului de construcie- 6in aceast cauz
beneficiarul a %naintat o pretenie antreprenorului i contractul a fost reziliat-
6n baza datelor din e&e)plu, n luna dece)brie '>1D antreprenorul va contabiliza costurile
nerecuperate n su) de '5> >>> lei ? ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a costurilor
activit"ii de baz.
/=. 6n cazul n care nu este posibil ac9itarea de ctre beneficiar din diferite )otive a unei su)e
de8a incluse n venitul contractual a perioadei de gestiune, dup recunoa$terea acestuia n situa"ia de
profit $i pierdere, su)a respectiv se va deconta0
1, din contul provizioanelor constituite n prealabil3 sau
', la c9eltuielile curente.
Exemplul 17. Gn antreprenor a recunoscut venitul contractual din lucrrile executate la
construcia unui bloc locativ %n situaia de profit i pierdere pe anul ,(59 %n sum de 5 .(( ((( lei1 din
care %n anul ,(59=5 a rmas ca crean neac7itat %n sum de 5(( ((( lei- Deac7itarea a fost cauzat
de depistarea unei erori %n devizul de c7eltuieli a contractului de construcie1 care a fost recunoscut de
ctre antreprenor- 8n politicile contabile a antreprenorului este prevzut1 c creanele compromise se
deconteaz pe seama provizioanelor constituite-
6n baza datelor din e&e)plu, n anul '>1DA1 antreprenorul va contabiliza su)a de 1>> >>> lei + ca
di)inuare conco)itent a provizioanelor $i a crean"ei.
7odi$ic)ri !#e e'ti)ri#or
5>. 4etoda n func"ie de stadiul de e&ecu"ie a contractului se aplic cu)ulativ esti)rilor curente
ale veniturilor $i c9eltuielilor contractuale pentru fiecare perioad de gestiune. Efectele )odificrilor n
ceea ce prive$te esti)area veniturilor $i c9eltuielilor contractuale, precu) $i efectele )odificrilor n
ceea ce prive$te esti)area rezultatului unui contract se nregistreaz n contabilitate ca )odificri ale
esti)rilor contabile confor) prevederilor .C !Politici contabile, )odificri ale esti)rilor contabile,
erori $i eveni)ente ulterioare#. Esti)rile )odificate vor fi folosite la deter)inarea valorii veniturilor $i
a c9eltuielilor recunoscute n situa"ia de profit $i pierdere n perioadele n care au fost operate
)odificrile, precu) $i n perioadele ulterioare.
1:=
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
51. 6n situa"iile financiare antreprenorul prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii0
1, su)a venitului contractual recunoscut n perioada de gestiune3
', )etodele folosite pentru evaluarea venitului contractual recunoscut n perioada de gestiune3
-, su)a crean"elor pentru lucrrile contractuale3
/, su)a datoriilor fa" de beneficiari aprute n ur)a lucrrilor contractuale3
5, privind contractele n desf$urare la data raportrii0
* variantele folosite pentru deter)inarea stadiului de e&ecu"ie3
* su)a cu)ulat a costurilor suportate3
* su)a cu)ulat a veniturilor recunoscute3
* su)a cu)ulat a profitului recunoscut3
* su)a avansurilor pri)ite3
* su)a re"inerilor pentru lucrrile efectuate care nu snt pltite confor) condi"iilor contractului
pn la data stabilit sau pn cnd defectele nu au fost nlturate.
Prevederi tr!n(itorii
5'. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
5-. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
1%>
Ane&a 1
Co"onen%! co'turi#or directe contr!ctu!#e
Costurile directe contractuale cuprind0
1, costurile precontractuale aferente contractelor nc9eiate, inclusiv costuri de delegare, de
reprezentan", ta&e de participare la tender pentru ob"inerea contractului, alte costuri si)ilare3
', costurile directe de )ateriale, inclusiv costul )aterialelor de construc"ie, co)bustibilului,
energiei electrice, ter)ice, aerului co)pri)at, aburilor $i apei, alte )ateriale utilizate n procesul
e&ecutrii contractului3
-, costurile directe cu personalul, inclusiv0
a, costurile privind salariile personalului care e&ecut ne)i8locit opera"ii te9nologice $i care
supraveg9eaz lucrrile prevzute n contract3
b, contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)ele de asigurare obligatorie de
asisten" )edical calculate la salariile )en"ionate n pct. -, lit. a, din prezenta ane&3 $i
c, alte costuri directe cu personalul3
/, costurile directe de e&ploatare a )a$inilor $i )ecanis)elor de construc"ie, instala"iilor te9nice,
utila8ului $i a ec9ipa)entelor *n continuare + )a$ini $i )ecanis)e, utilizate ne)i8locit la e&ecutarea
contractului care includ0
) costurile energiei electrice, co)bustibilului, pieselor de sc9i)b $i a altor )ateriale folosite
pentru ntre"inerea $i repara"ia )a$inilor $i )ecanis)elor3
) costurile cu personalul ncadrat n e&ploatarea $i deservirea )a$inilor $i )ecanis)elor3
) contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)ele de asigurare obligatorie de
asisten" )edical calculate la salariile )en"ionate n pct. /, lit. b, din prezenta ane&3
) a)ortizarea )a$inilor $i )ecanis)elor3
) costurile transportrii )a$inilor $i )ecanis)elor la7de la construc"ia obiectului3
) costurile nc9irierii )a$inilor $i )ecanis)elor3
) costurile privind asigurarea obligatorie a )a$inilor $i )ecanis)elor3 $i
) alte costuri ce "in de e&ploatarea )a$inilor $i )ecanis)elor3
5, alte costuri directe aferente contractului, care pot include0
a, costurile de transportare a )aterialelor de la )agazia plasat pe $antier pn la obiectul de
construc"ie, precu) $i de la depozitul central pn la obiect3
b, costurile proiectrii $i asisten"ei te9nice direct atribuibile contractului3
c, costurile ndatorrii direct atribuite contractului capitalizate n confor)itate cu .C !Costurile
ndatorrii#3
d, costurile aferente ac"ionrii n 8udecat $i recla)a"iilor recunoscute de beneficiar sau stabilite
n baza deciziei instan"ei de 8udecat. 6n cazul nerecunoa$terii de ctre beneficiar a recla)a"iilor
naintate, astfel de costuri se constat ca c9eltuieli curente3
e, a)ortizarea i)obilizrilor necorporale utilizate ne)i8locit la e&ecutarea contractului3
f, costurile lucrrilor e&ecutate $i serviciilor prestate de ctre subantreprenori $i alte persoane
ter"e3
g, asigurarea obligatorie a personalului ncadrat ne)i8locit la lucrrile de construc"ie a obiectului
$i a lucrrilor de construc"ie e&ecutate3
9, costurile privind paza obiectului de construc"ie3
i, a)ortizarea calculat a construc"iilor provizorii *neprevzute n lista de titluri,3
8, provizionul constituit pentru costuri de garan"ie legate de contractul de construc"ie3
P, costurile de transportare a )uncitorilor la7de la obiectul de construc"ie, prevzute n contract3
$i
l, alte costuri direct atribuibile contractului de construc"ie.
1%1
Ane&a '
Deterin!re! venituri#or &i c?e#tuie#i#or contr!ctu!#e /n b!(! etodei 't!diu#ui de e>ecu%ie !
contr!ctu#ui <v!ri!nt! co't*#!*co't,
&ate iniiale9 8n anul ,(59 un antreprenor a %nc7eiat un contract cu pre fix pe o perioad de .
ani care prevede construirea unui bloc de locuit %n valoare de
50 ,(( ((( lei- Mrimea iniial a costurilor contractuale de deviz constituie 5+ 5(( ((( lei-
;a 5 iulie ,(59=5 antreprenorul i beneficiarul au convenit asupra unor modificri %n contract
care prevd finisarea faadei cu alte materiale1 fapt ce conduce la majorarea veniturilor contractuale
cu .(( ((( lei1 iar a costurilor contractuale de deviz cu ,*( ((( lei-
4onform politicilor contabile a antreprenorului1 veniturile i c7eltuielile contractuale se
determin la finele fiecrei perioade de gestiune-
Infor)a"ia privind e&ecutarea contractului de construc"ie n fiecare an $i calculul procentului de
e&ecu"ie a contractului este prezentat n tabelul 1.
Babelul 1
Calculul procentului de e&ecu"ie a contractului
C9eltuielile, veniturile $i profitul *pierderea, contractuale se recunosc n perioadele de gestiune
respective astfel0
* c9eltuielile contractuale + la su)a costurilor suportate n procesul e&ecutrii contractului3
* veniturile contractuale + ca diferen"a dintre totalul veniturilor contractuale constatate n toate
perioadele de gestiune, inclusiv n cea curent, $i veniturile contractuale recunoscute n perioadele de
gestiune precedente3
* rezultatul financiar *profit7pierdere, al e&ecutrii contractului se deter)in ca diferen"a dintre
veniturile $i c9eltuielile contractuale recunoscute.
Calculul indicatorilor no)inaliza"i, "innd cont de datele ini"iale $i rezultatele calculelor din tabelul
1, este prezentat n tabelul '.
Babelul '
Calculul veniturilor, c9eltuielilor $i a rezultatului financiar *profitului7pierderii,
Indicatori Caloarea total
a contractului,
lei
Procentul de
e&ecutare a
contractului,
K
Cenituri, c9eltuieli $i rezultatul financiar, lei
la data raportrii
cu total cu)ulativ
de la nceputul
e&ecutrii
contractului
recunoscute n
anii preceden"i
recunoscute n
perioada de
raportare
1 ' - / F ' & - 0 1>> 5 : F / + 5
Anul '>1D
1%'
.r.
crt.
Indicatori Anul '>1D Anul '>1DA1 Anul '>1DA'
1 ' - / 5
1. Caloarea total a contractului, lei 1: '>> >>> 1: 5>> >>> 1: 5>> >>>
'. Costuri contractuale curente suportate
efectiv, lei
5 =<1 >>> 5 :<' >>> - :%% >>>
-. Costuri contractuale cu)ulative suportate
efectiv pn la data raportrii, lei
5 =<1 >>> 11 ::- >>> 15 -/> >>>
/. Costuri contractuale totale esti)ate, lei 15 1>> >>> 15 -/> >>> 15 -/> >>>
5. Procentul de e&ecutare a contractului, K
*rd. - 0 rd. / & 1>>K,
-=,:1 %:,>- 1>>

Cenituri
C9eltuieli
Profit
*pierdere,
1: '>> >>>
?
?
-=,:1
?
?
: /1: <'>
5 =<1 >>>
/-5 <'>
?
?
?
: /1: <'>
5 =<1 >>>
/-5 <'>
Anul '>1DA1
Cenituri
C9eltuieli
Profit
*pierdere,
1: 5>> >>>
?
?
%:,>-
?
?
1' 5// =5>
11 ::- >>>
<<1 =5>
: /1: <'>
5 =<1 >>>
/-5 <'>
: 1'< 1->
5 :<' >>>
//: 1->
Anul '>1DA'
Cenituri
C9eltuieli
Profit
*pierdere,
1: 5>> >>>
?
?
1>>,>>
?
?
1: 5>> >>>
15 -/> >>>
1 1:> >>>
1' 5// =5>
11 ::- >>>
<<1 =5>
- =55 >5>
- :%% >>>
'%< >5>
6n anul '>1D veniturile recunoscute se deter)in prin n)ul"irea valorii totale a contractului cu
procentul de e&ecu"ie a contractului $i constituie : /1: <'> lei *1: '>> >>> lei & >,-=:1,. C9eltuielile
contractuale se recunosc n )ri)ea costurilor contractuale suportate efectiv la data ntoc)irii situa"iei
de profit $i pierdere $i snt egale cu 5 =<1 >>> lei. Profitul se deter)in ca diferen"a dintre veniturile $i
c9eltuielile contractuale recunoscute $i constituie /-5 <'> lei *: /1: <'> lei + 5 =<1 >>> lei,.
6n anul '>1DA1 totalul veniturilor contractuale de la nceputul e&ecutrii contractului constituie 1'
5// =5> lei *1: 5>> >>> lei & >,%:>-,. Ceniturile contractuale recunoscute n acest an se deter)in ca
diferen"a dintre totalul cu)ulativ al veniturilor contractuale n cursul a doi ani $i veniturile contractuale
recunoscute n anul '>1D, fiind egale cu : 1'< 1-> lei *1' 5// =5> lei + : /1: <'> lei,.
C9eltuielile contractuale recunoscute n anul '>1DA1 se deter)in ca diferen"a dintre totalul
cu)ulativ al costurilor contractuale efectiv suportate n cursul a doi ani $i costurile contractuale
recunoscute n anul '>1D $i constituie 5 :<' >>> lei *11 ::- >>> lei + 5 =<1 >>> lei,. Profitul recunoscut
n acest an este egal cu //: 1-> lei *: 1'< 1-> lei + 5 :<' >>> lei, sau *<<1 =5> lei + /-5 <'> lei,.
6n anul '>1DA' totalul veniturilor contractuale de la nceputul e&ecutrii contractului constituie
1: 5>> >>> lei. Ceniturile contractuale recunoscute n acest an snt egale cu - =55 >5> lei *1: 5>> >>>
lei + 1' 5// =5> lei,, c9eltuielile contractuale recunoscute + - :%% >>> lei *15 -/> >>> lei + 11 ::- >>>
lei,, iar profitul recunoscut + '%< >5> lei *- =55 >5> lei + - :%% >>> lei, sau *1 1:> >>> lei + <<1 =5>
lei,.
1%-
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
COSTURILE FNDATOR8RII
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE $i a IA '- !Costurile ndatorrii#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare a costurilor
ndatorrii $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic la contabilizarea tuturor costurilor ndatorrii cu e&cep"ia celor care
snt atribuibile direct ac9izi"iei, construc"iei sau produc"iei0
1, activelor cu ciclu lung de produc"ie, evaluate la valoarea 8ust3
', stocurilor care snt fabricate n cantit"i )ari, pe o baz repetitiv ntr?o perioad scurt de ti)p.
De$ini%ii
/. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
!ctiv cu ciclu lung de producie + activ care necesit n )od obligatoriu o perioad lung pentru
creare $i pregtire spre utilizare confor) destina"iei sau spre vnzare.
4apitalizarea costurilor %ndatorrii + procesul de includere a costurilor ndatorrii n valoarea
contabil a activului cu ciclu lung de produc"ie.
4osturile %ndatorrii + dobnzile $i alte costuri aferente )pru)uturilor pri)ite $i contractelor de
leasing financiar.
8mprumuturi + credite bancare $i )pru)uturi pri)ite de entitate de la alte persoane 8uridice $i7sau
fizice pe o perioad stabilit $i pentru o anu)it plat.
Co"onen%! co'turi#or /nd!tor)rii &i ! !ctive#or cu cic#u #un0 de "roduc%ie
5. Costurile ndatorrii includ0
1, dobnzile aferente )pru)uturilor3
', costurile supli)entare aferente )pru)uturilor *de e&e)plu valoarea serviciilor de consultan",
de e&pertiz a contractului de )pru)ut, co)isionul bancar,3
-, dobnzile de leasing financiar recunoscute n confor)itate cu .C !Contracte de leasing#3
/, diferen"ele de curs valutar $i de su) aferente )pru)uturilor n )sura n care acestea snt
considerate ca o a8ustare a costurilor cu dobnzile3
5, su)ele a)ortizrii pri)elor aferente obliga"iunilor e)ise etc.
:. Activele cu ciclu lung de produc"ie cuprind0
1, stocurile care necesit un proces ndelungat de fabricare $i de pregtire spre utilizare confor)
destina"iei *de e&e)plu, vinurile brute aflate n proces de )atura"ie $i destinate pentru fabricarea vinurilor
de calitate superioar, a vinurilor spu)ante3 distilatul destinat fabricrii divinului, lic9iorului, N9isPV?
ului,3
', i)obilizrile necorporale n curs de e&ecu"ie *de e&e)plu, progra)ele infor)atice, for)ulele,
solu"iile te9nice, )ostrele industriale, inven"iile,3
-, i)obilizrile corporale n curs de e&ecu"ie *de e&e)plu cldirile, construc"iile speciale +
conductele de ap, gaze, podurile, re"elele de teleco)unica"ii, utila8ul care necesit )ontare co)plicat,.
/, investi"iile i)obiliare n curs de rea)ena8are sau reconstruire *de e&e)plu terenurile, cldirile
aflate n proprietatea entit"ii sau pri)ite n leasing financiar $i destinate trans)iterii n leasing
opera"ional,.
%. 6n categoria activelor cu ciclu lung de produc"ie nu se includ0
1, activele financiare3
', stocurile care snt fabricate n cantit"i )ari n )od repetitiv pe parcursul unei perioade scurte de
ti)p3
-, activele care n )o)entul ac9izi"iei snt gata pentru utilizarea prestabilit sau pentru vnzare.
1%/
Re0u#i 0ener!#e
<. Costurile ndatorrii se reflect n contabilitate $i n situa"iile financiare n perioada de gestiune
n care ele au fost efectiv suportate *calculate,.
=. Costurile ndatorrii se contabilizeaz separat de su)a de baz a datoriilor privind
)pru)uturile pri)ite.
1>. 2ecunoa$terea costurilor ndatorrii se efectueaz n func"ie de faptul dac acestea snt sau nu
atribuibile direct ac9izi"iei, construc"iei sau produc"iei unui activ cu ciclu lung de produc"ie.
11. Costurile ndatorrii care snt atribuibile direct ac9izi"iei, construc"iei sau produc"iei unui activ
cu ciclu lung de produc"ie se capitalizeaz. Capitalizarea acestor costuri se ad)ite n cazul n care e&ist
certitudinea c ele vor genera beneficii econo)ice viitoare entit"ii, iar )ri)ea lor poate fi evaluat n
)od credibil.
1'. Costurile ndatorrii care nu snt atribuibile direct ac9izi"iei, construc"iei sau produc"iei unui
activ cu ciclu lung de produc"ie $i7sau care nu corespund cerin"elor de capitalizare se recunosc drept
c9eltuieli curente n perioada n care acestea au fost efectiv suportate.
1-. 4odul de calculare $i de ac9itare a dobnzilor $i a altor costuri ale ndatorrii se stabile$te n
contractele de )pru)ut $i de leasing financiar.
1/. 6n confor)itate cu politicile contabile, entitatea poate recunoa$te $i evalua costurile ndatorrii
n )odul stabilit de IA '- !Costurile ndatorrii#.
15. Identificarea activelor cu ciclu lung de produc"ie, recunoa$terea $i evaluarea costurilor
ndatorrii se efectueaz confor) politicilor contabile ale entit"ii n baza ra"iona)entului profesional $i
cu respectarea raportului cost?beneficiu.
C!"it!#i(!re! co'turi#or /nd!tor)rii
E)aluarea co%turilor 2ndatorrii
1:. Capitalizrii snt supuse nu)ai acele costuri ale ndatorrii care puteau fi evitate, dac nu s?ar
fi suportat costurile aferente activului cu ciclu lung de produc"ie. tabilirea costurilor ndatorrii care
ur)eaz a fi capitalizate este condi"ionat de destina"ia )pru)uturilor pri)ite.
1%. 6n cazul n care entitatea )pru)ut )i8loace ne)i8locit pentru ob"inerea unui activ cu ciclu
lung de produc"ie, )ri)ea costurilor ndatorrii care ur)eaz a fi capitalizate aferente activului
respectiv se deter)in ca diferen" dintre su)a efectiv a costurilor ndatorrii recunoscut n cursul
perioadei de gestiune $i orice venituri ob"inute din investirea te)porar a acestor )pru)uturi.
Exemplul 1. " entitate a primit la , ianuarie ,(59 un credit bancar %n sum de 5 +(( ((( lei pe
un termen de . ani cu o rat a dob%nzii anuale de 5&C pentru finanarea construciei unei cldiri- ;a
%nceputul anului ,(59 suma %mprumutat depea necesitile curente ale entitii1 motiv pentru care
+(( ((( lei au fost plasai la un cont de depozit pe . luni cu o rat a dob%nzii anual de /C-
6n baza datelor din e&e)plu, su)a costurilor ndatorrii care ur)eaz a fi capitalizate n anul
'>1D constituie '/- %5> lei G*1 5>> >>> lei & 1%K + *5>> >>> lei & =K & - luni 0 1' luni,H $i se
contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie $i a datoriilor
curente.
1<. Dac entitatea )pru)ut )i8loace n scopuri generale $i le utilizeaz pentru ac9izi"ia,
construc"ia sau produc"ia unui activ cu ciclu lung de produc"ie, )ri)ea costurilor ndatorrii care
ur)eaz a fi capitalizate se deter)in prin n)ul"irea ratei de capitalizare cu costurile aferente activului
respectiv. 2ata de capitalizare se calculeaz ca )edia ponderat a costurilor ndatorrii aferente
)pru)uturilor entit"ii r)ase nera)bursate n cursul perioadei de gestiune, cu e&cep"ia
)pru)uturilor pri)ite ne)i8locit n scopul ob"inerii unui activ cu ciclu lung de produc"ie concret.
4ri)ea costurilor ndatorrii capitalizate n cursul perioadei de gestiune nu trebuie s dep$easc su)a
efectiv total a costurilor ndatorrii suportate n cursul acestei perioade.
1=. Costurile ndatorrii capitalizate se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a activelor cu
ciclu lung de produc"ie *stocurilor, i)obilizrilor necorporale $i corporale n curs de e&ecu"ie,
investi"iilor i)obiliare, $i a datoriilor curente sau pe ter)en lung. u)a dep$irii costurilor ndatorrii
efective asupra costurilor capitalizate se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i
datoriilor curente.
4odul de deter)inare a ratei de capitalizare $i de contabilizare a costurilor ndatorrii supuse
capitalizrii este prezentat n ane&a 1.
1%5
'>. 6n cazul n care su)a costurilor ndatorrii deter)inate cu aplicarea ratei de capitalizare
dep$e$te )ri)ea efectiv a acestora, capitalizarea se ad)ite doar n li)ita )ri)ii efective a
costurilor ndatorrii. 2epartizarea su)ei totale a costurilor ndatorrii care ur)eaz a fi capitalizate se
efectueaz propor"ional )ri)ii costurilor aferente fiecrui activ cu ciclu lung de produc"ie sau altei
baze ra"ionale stabilit n politicile contabile a entit"ii. Diferen"a dintre su)a costurilor ndatorrii
deter)inate cu aplicarea ratei de capitalizare $i )ri)ea efectiv a acestora nu se reflect n
contabilitate.
4odul de repartizare a costurilor ndatorrii ntre diferite tipuri de active cu ciclu lung de
produc"ie este prezentat n ane&a '.
'1. ;a deter)inarea ratei de capitalizare trebuie e&cluse )pru)uturile pri)ite ne)i8locit pentru
ac9izi"ia, construc"ia sau produc"ia unui activ cu ciclu lung de produc"ie concret.
4odul de deter)inare a ratei de capitalizare n cazul e&cluderii )pru)uturilor pri)ite cu
destina"ie prestabilit $i de contabilizare a costurilor ndatorrii aferente este prezentat n ane&a -.
:nceperea capitali,rii
''. Capitalizarea costurilor ndatorrii ncepe la data la care entitatea ndepline$te conco)itent
pentru pri)a dat ur)toarele condi"ii0
1, suport costuri aferente activului cu ciclu lung de produc"ie respectiv3
', suport costurile ndatorrii3
-, ncepe activit"ile necesare pentru ac9izi"ia, construc"ia sau produc"ia activului cu ciclu lung de
produc"ie $i pregtirea acestuia pentru utilizarea prestabilit sau pentru vnzare.
'-. Costurile aferente activului cu ciclu lung de produc"ie cuprind0
1, costurile aferente pl"ii nu)erarului, utilizrii altor active sau apari"iei datoriilor pentru care se
calculeaz dobnzi3
', costurile ndatorrii capitalizate n perioada precedent.
'/. Entitatea suport costurile ndatorrii pe )sura calculrii dobnzilor $i efecturii altor costuri
aferente )pru)uturilor pri)ite.
'5. Activit"ile necesare pentru ac9izi"ia, construc"ia sau produc"ia activului cu ciclu lung de
produc"ie $i pregtirea acestuia pentru utilizarea prestabilit sau pentru vnzare includ0
1, ac9izi"ia, construc"ia sau produc"ia activului cu ciclu lung de produc"ie3
', activitatea te9nic sau ad)inistrativ, inclusiv anterioare nceperii construc"iei sau produc"iei
*de e&e)plu, activitatea legat de pri)irea autoriza"iei pentru construc"ie,3
-, pstrarea stocurilor, considerat ca o parte necesar a procesului de creare $i pregtire a acestuia
spre utilizare dup destina"ie sau spre vnzare *de e&e)plu, pstrarea vinurilor brute n decursul unei
perioade ndelungate de ti)p pentru produc"ia vinurilor de calitate superioar $i7sau spu)ante,.
:ntreruperea capitali,rii
':. Capitalizarea costurilor ndatorrii se ntrerupe n cazul n care nceteaz pe o perioad
ndelungat de ti)p activitatea necesar pentru crearea activului cu ciclu lung de produc"ie $i pregtirea
acestuia spre utilizarea prestabilit sau pentru vnzare *de e&e)plu, costurile ndatorrii nu se
capitalizeaz, dac este suspendat pe o perioad ndelungat de ti)p produc"ia7construc"ia activului cu
ciclu lung de produc"ie din cauz insuficien"ei )aterialelor de construc"ii sau a utila8elor,.
'%. Capitalizarea costurilor ndatorrii nu se ntrerupe0
1, n perioada sistrii construc"iei sau produc"iei activului cu ciclu lung de produc"ie din cauze
naturale, caracteristice unei zone geografice concrete *de e&e)plu, capitalizarea costurilor ndatorrii
continu n cazul sistrii te)porare a construc"iei unui pod din cauza nivelului nalt al apei, cu condi"ia
c un atare nivel al apei constituie un feno)en obi$nuit ntr?o anu)it perioad a anului,3
', pe parcursul perioadei n care au loc lucrri te9nice $i ad)inistrative se)nificative aferente
activelor cu ciclu lung de produc"ie.
:ncetarea capitali,rii
'<. Capitalizarea costurilor ndatorrii nceteaz n cazul n care au fost finalizate activit"ile de
baz necesare pentru pregtirea activului cu ciclu lung de produc"ie n vederea utilizrii sale prestabilite
sau a vnzrii. Activul se consider finalizat pentru utilizarea prestabilit sau pentru vnzare atunci cnd
1%:
construc"ia sau produc"ia unui activ cu ciclu lung de produc"ie este nc9eiat, de$i activitatea
ad)inistrativ curent $i lucrrile legate de finisarea supli)entar nese)nificativ, la co)anda
cu)prtorului sau utilizatorului, pot nc s continue *de e&e)plu, dac construc"ia cldirii este
finisat, dar )ai snt de realizat unele )odificri )inore, cu) ar fi decorarea interioar a acesteia, la
co)anda cu)prtorului sau al utilizatorului, atunci se consider c a fost nc9eiat cea )ai )are parte
a lucrrilor de creare a activului cu ciclu lung de produc"ie,.
'=. 6n cazul n care au fost finalizate lucrrile de pregtire a unor pr"i distincte ale activului cu
ciclu lung de produc"ie $i fiecare parte poate fi utilizat separat, iar lucrrile privind alte pr"i ale
activului continu, capitalizarea costurilor ndatorrii pentru fiecare parte finalizat a activului nceteaz,
iar pentru pr"ile neter)inate continu.
->. Dac unele pr"i finalizate ale activului cu ciclu lung de produc"ie nu pot fi utilizate pn la
finalizarea tuturor celorlalte pr"i constitutive ale acestuia, capitalizarea costurilor ndatorrii privind
pr"ile finalizate ale activului continu. 6n acest caz, capitalizarea costurilor ndatorrii nceteaz n
)o)entul cnd activul este gata integral pentru utilizarea prestabilit sau pentru vnzare.
-1. 4odul de stabilire a perioadelor *lunilor, de ncepere, ntrerupere $i ncetare a capitalizrii
costurilor ndatorrii aferente activelor cu ciclu lung de produc"ie este prezentat n ane&a /.
Decont!re! co'turi#or /nd!tor)rii #! c?e#tuie#i curente
-'. Costurile ndatorrii se recunosc drept c9eltuieli curente n cazul n care ele nu snt atribuibile
direct ac9izi"iei, construc"iei sau produc"iei unui activ cu ciclu lung de produc"ie sau nu corespund
cerin"elor de capitalizare prevzute n pct. 11 din prezentul standard. Aceste costuri se nregistreaz ca
)a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente.
Exemplul 2. 8n anul ,(59 o entitate a primit la#
? 5 martie un credit bancar %n sum de /(( ((( lei pe un termen de + ani cu rata dob%nzii anual
de 50C care se calculeaz i se ac7it lunar)
? 5 iulie un overdraft bancar pe un termen de .( zile %n sum de ,5( ((( lei cu rata dob%nzii
anual de ,(C)
? 5 octombrie un %mprumut %n valut strin %n sum de ,+ ((( euro cu rata dob%nzii anual de
5(C care se calculeaz i se ac7it trimestrial)
? 5 noiembrie un utilaj %n leasing financiar %n valoare de . ,(( ((( pe o durat de & ani cu rata
dob%nzii anuale de 5,C care se calculeaz i se ac7it lunar-
4ursul oficial stabilit de Fanca Daional a Moldovei a constituit#
? la 5 octombrie ,(59 5&1(/05 lei<euro)
? la .5 decembrie ,(59 5&1.,+, lei<euro-
6n baza datelor din e&e)plu, costurile ndatorrii ale entit"ii n anul '>1D constituie '>/ >55,%5
lei, inclusiv0
? dobnda aferent creditului bancar pe ter)en lung + 1'> >>> lei *=>> >>> lei & 1> luni 0 1' luni
& 1:K,3
? dobnda aferent overdraftului bancar + - 5>> lei *'1> >>> lei & -> zile 0 -:> zile & '>K,3
? dobnda aferent )pru)utului n valut strin + 1> <'<,'5 lei *'5 >>> euro & 1%,-'5' lei7euro
& - luni 0 1' luni & 1>K,3
? diferen"ele de curs valutar aferente )pru)utului n valut strin + 5 %'%,5 lei G'5 >>> euro &
*1%,-'5' lei7euro + 1%,>=:1 lei7euro,H3
? dobnda aferent leasingului financiar + :/ >>> lei *- '>> >>> lei & 1'K & ' luni 0 1' luni,.
Costurile ndatorrii pentru anul '>1D n su) de '>/ >55,%5 lei se contabilizeaz ca )a8orare
conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
--. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii privind
costurile ndatorrii0
1, su)a costurilor ndatorrii capitalizate n perioada de gestiune3
', su)a costurilor ndatorrii recunoscute drept c9eltuieli curente3
-, rata de capitalizare folosit pentru deter)inarea su)ei costurilor ndatorrii care ur)eaz a fi
capitalizate3
1%%
/, su)ele ob"inute din investirea te)porar a )pru)uturilor3
5, su)a datoriilor aferente dobnzilor neac9itate n ter)enele stabilite.
Prevederi tr!n(itorii
-/. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare. 6n cazul n care entitatea a
suportat costuri ale ndatorrii aferente activelor cu ciclu lung de produc"ie care la data intrrii n vigoare
a prezentului standard nu snt gata pentru utilizarea prestabilit sau pentru vnzare $i dac aceste costuri
au fost recunoscute drept c9eltuieli curente, entitatea poate n confor)itate cu politicile contabile s le
capitalizeze n )odul prevzut n pct. 1:+'1 din prezentul standard.
Exemplul 3. 8n anul ,(59, o entitate a primit un credit bancar pe . ani pentru construcia
cldirii oficiului- 6ob%nda calculat pentru anii ,(59, i ,(595 %n sum de ',( ((( lei a fost trecut
la c7eltuielile curente- 8ncep%nd cu anul ,(59 entitatea aplic prevederile prezentului standard1 potrivit
crora costurile %ndatorrii aferente ac7iziiei1 construciei sau produciei unui activ cu ciclu lung de
producie trebuie s fie capitalizate- 8n conformitate cu politicile contabile ,(59 costurile %ndatorrii
aferente activelor cu ciclu lung de producie %n curs de execuie calculate %n perioadele de gestiune
precedente urmeaz s fie capitalizate-
Confor) datelor din e&e)plu, dobnda calculat n anii '>1D+' $i '>1D+1 n )ri)e de <'> >>>
lei ur)eaz a fi capitalizat n anul '>1D $i contabilizat ca )a8orare a i)obilizrilor corporale n curs
de e&ecu"ie $i corectare a rezultatelor anilor preceden"i.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
-5. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
1%<
Ane&a 1
7odu# de deterin!re ! r!tei de c!"it!#i(!re &i de cont!bi#i(!re ! co'turi#or /nd!tor)rii 'u"u'e
c!"it!#i()rii
&ate iniiale. 8n ianuarie ,(59 o entitate a primit#
? un credit bancar %n sum de ' ((( ((( lei cu o dob%nd anual de 5+C1 pe un termen de + ani)
? un credit bancar %n sum de . ((( ((( lei cu o dob%nd anual de 5'C1 pe un termen de . ani)
? un %mprumut %n sum de 5 '(( ((( lei cu o dob%nd anual de 5,C pe un termen , ani-
4onform condiiilor contractuale1 creditele i %mprumuturile urmeaz s fie rambursate %n pri
egale %ncep%nd cu anul urmtor anului primirii lor1 iar dob%nzile se calculeaz lunar-
>oate %mprumuturile au fost primite %n scopuri generale i au fost utilizate %n anul ,(59 pentru
fabricarea divinului1 construcia unei cldirii cu destinaie de producie i elaborarea unei te7nologii
noi de prelucrare a strugurilor-
8n anul ,(59 entitatea a suportat costuri aferente activelor cu ciclu lung de producie care s%nt
prezentate %n tabelul 5-
Babelul 1
Costuri aferente activelor cu ciclu lung de produc"ie pe anul '>1D
Denu)irea activului cu ciclu lung de produc"ie u)a costurilor aferente
activelor cu ciclu lung de
produc"ie
tocuri de divin / >>> >>>
Cldirea cu destina"ie de produc"ie 5 >>> >>>
Be9nologia nou de prelucrare a strugurilor ' >>> >>>
Botal 11 >>> >>>
u)a costurilor ndatorrii ce ur)eaz s fie capitalizat se deter)in prin aplicarea ratei de
capitalizare care se calculeaz ca )edia ponderat a costurilor ndatorrii aplicabile )pru)uturilor
entit"ii *tabelul ',.
Babelul '
Date pentru calcularea ratei de capitalizare
a costurilor ndatorrii pe anul '>1D
Bipul )pru)utului u)a )pru)utului,
lei
2ata dobnzii,
K
u)a dobnzilor,
lei
A 1 ' - F 1 & '
Credit bancar pe un ter)en de 5 ani < >>> >>> 15 1 '>> >>>
Credit bancar pe un ter)en de - ani - >>> >>> 1< 5/> >>>
6)pru)ut pe un ter)en de ' ani 1 <>> >>> 1' '1: >>>
Botal 1' <>> >>> & 1 =5: >>>
6n baza datelor din e&e)plu se calculeaz0
1, rata de capitalizare, prin )pr"irea su)ei totale a dobnzilor calculate la )ri)ea total a
)pru)uturilor pri)ite n cursul anului '>1D. Confor) datelor din e&e)plu, aceast rat constituie
15,'<K *1 =5: >>> lei 0 1' <>> >>> lei & 1>>K,3
', suma costurilor %ndatorrii determinate cu aplicarea ratei de capitalizare, prin n)ul"irea
ratei de capitalizare cu )ri)ea costurilor suportate aferente fiecrui activ cu ciclu lung de produc"ie.
6n baza datelor din e&e)plu, su)a costurilor ndatorrii deter)inate cu aplicarea ratei de
capitalizare este egal cu 1 :<> <>> lei *11 >>> >>> lei & 15,'<K,, inclusiv pentru0
? fabricarea divinului + :11 '>> lei */ >>> >>> lei & 15,'<K,3
? construc"ia cldirii cu destina"ie de produc"ie + %:/ >>> lei *5 >>> >>> lei & 15,'<K,3
? elaborarea te9nologiei noi de prelucrare a strugurilor + ->5 :>> lei *' >>> >>> lei & 15,'<K,.
1%=
-, suma costurilor %ndatorrii care urmeaz a fi capitalizat1 prin co)pararea su)ei costurilor
ndatorrii deter)inate cu aplicarea ratei de capitalizare $i a su)ei dobnzilor calculate efectiv pe
parcursul perioadei de gestiune.
6n baza datelor din e&e)plu, su)a costurilor ndatorrii care ur)eaz a fi capitalizat este egal cu
1 :<> <>> lei, deoarece su)a dobnzilor calculate n anul '>1D este )ai )are *1 =5: >>> lei,.
Diferen"a dintre su)a dobnzilor calculate n anul '>1D $i su)a costurilor ndatorrii deter)inate
cu aplicarea ratei de capitalizare n )ri)e de '%5 '>> lei *1 =5: >>> lei + 1 :<> <>> lei, se atribuie la
c9eltuielile curente ale anului '>1D.
6n baza datelor din e&e)plu $i a calculelor efectuate n anul '>1D, entitatea contabilizeaz0
pri)irea creditelor $i )pru)utului n su) de 1' <>> >>> lei + ca )a8orare conco)itent a
nu)erarului $i datoriilor pe ter)en lung3
capitalizarea costurilor ndatorrii aferente0
? fabricrii divinului n )ri)e de :11 '>> lei + ca )a8orare conco)itent a stocurilor $i
datoriilor curente3
? construc"iei cldirii cu destina"ie de produc"ie n )ri)e de %:/ >>> lei + ca )a8orare
conco)itent a i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie $i datoriilor curente3
? elaborarea te9nologiei noi de prelucrare a strugurilor n )ri)e de ->5 :>> lei + ca )a8orare
conco)itent a i)obilizrilor necorporale n curs de e&ecu"ie $i datoriilor curente.
costurile ndatorrii care nu pot fi capitalizate n )ri)e de '%5 '>> lei + ca )a8orare
conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente.
1<>
Ane&a '
7odu# de re"!rti(!re ! co'turi#or /nd!tor)rii
/ntre di$erite ti"uri de !ctive cu cic#u #un0 de "roduc%ie
&ate iniiale. Gtiliz%nd datele din anexa 5 s presupunem c suma costurilor suportate aferente
activelor cu ciclu lung de producie a constituit 5+ ((( ((( lei1 inclusiv pentru#
? fabricarea divinului 0 ((( ((( lei)
? construcia cldirii cu destinaie de producie + ((( ((( lei)
? elaborarea te7nologiei noi de prelucrare a strugurilor * ((( ((( lei-
8n conformitate cu politicile contabile1 costurile %ndatorrii se repartizeaz pe tipuri de active cu
ciclu lung de producie proporional sumei costurilor suportate aferente fiecrui activ-
6n baza datelor din e&e)plu, su)a costurilor ndatorrii deter)inate cu aplicarea ratei de
capitalizare constituie ' '=' >>> lei *15 >>> >>> lei M 15,'<K,.
Aceast su) dep$e$te )ri)ea dobnzilor calculate efectiv pe parcursul anului '>1D. 6n acest
caz pot fi capitalizate doar costurile ndatorrii n li)ita su)ei de 1 =5: >>> lei, inclusiv pentru0
? fabricarea divinului + %<' />> lei *: >>> >>> lei & 1 =5: >>> lei 0 15 >>> >>> lei,3
? construc"ia cldirii cu destina"ie de produc"ie + :5' >>> lei *5 >>> >>> lei & 1 =5: >>> lei 0 15
>>> >>> lei,3
? elaborarea te9nologiei noi de prelucrare a strugurilor + 5'1 :>> lei */ >>> >>> lei & 1 =5: >>>
lei 0 15 >>> >>> lei,.
Diferen"a dintre su)a costurilor ndatorrii deter)inate cu aplicarea ratei de capitalizare $i su)a
dobnzilor calculate n anul '>1D n )ri)e de --: >>> lei *' '=' >>> lei + 1 =5: >>> lei, nu se reflect
n contabilitate, deoarece acestea nu au fost suportate efectiv de ctre entitate.
1<1
Ane&a -
7odu# de deterin!re ! r!tei de c!"it!#i(!re /n c!(u# e>c#uderii /"ruuturi#or "riite cu
de'tin!%ie "re't!bi#it)
&ate iniiale. Gtiliz%nd datele din anexa 51 s presupunem c %mprumutul cu termenul de , ani %n
sum de 5 '(( ((( lei a fost primit pentru elaborarea te7nologiei noi de prelucrare a strugurilor1 iar
costurile pentru elaborarea acesteia au constituit 5 +(( ((( lei-
8n cazul dat1 suma acestui %mprumut va fi exclus la calcularea ratei de capitalizare pe anul ,(59
2tabelul 53-
Babelul 1
Date pentru calcularea ratei de capitalizare
a costurilor ndatorrii pe anul '>1D
Bipul )pru)utului u)a )pru)utului,
lei
2ata dobnzii,
K
u)a dobnzilor,
lei
A 1 ' - F 1 & '
Credit bancar pe un ter)en de 5 ani < >>> >>> 15 1 '>> >>>
Credit bancar pe un ter)en de -ani - >>> >>> 1< 5/> >>>
Botal 11 >>> >>> & 1 %/> >>>
6n baza datelor din e&e)plu se calculeaz0
1, rata de capitalizare, prin )pr"irea su)ei totale a dobnzilor calculate la )ri)ea total a
)pru)uturilor pri)ite n cursul anului '>1D. Confor) datelor din e&e)plu, aceast rat este egal cu
15,<'K *1 %/> >>> lei 0 11 >>> >>> lei & 1>>K,3
', suma costurilor %ndatorrii determinate cu aplicarea ratei de capitalizare, prin n)ul"irea
ratei de capitalizare cu )ri)ea costurilor suportate aferente fiecrui activ cu ciclu lung de produc"ie.
6n baza datelor din e&e)plu, aceast su) este egal cu 1 /'- <>> lei **/ >>> >>> lei A 5 >>> >>>
lei, & 15,<'K,, inclusiv pentru0
? fabricarea divinului + :-' <>> lei */ >>> >>> lei & 15,<'K,3
? construc"ia cldirii cu destina"ie de produc"ie + %=1 >>> lei *5 >>> >>> lei & 15,<'K,3
-, suma costurilor %ndatorrii care urmeaz a fi capitalizat1 prin co)pararea su)ei costurilor
ndatorrii deter)inate cu aplicarea ratei de capitalizare $i a su)ei dobnzilor calculate efectiv n
perioada de gestiune.
6n baza datelor din e&e)plu, su)a costurilor ndatorrii care ur)eaz a fi capitalizat este egal cu
1 /'- <>> lei, deoarece su)a dobnzilor calculate n anul '>1D este )ai )are *1 %/> >>> lei,. Diferen"a
dintre su)a dobnzilor calculate n anul '>1D $i su)a costurilor ndatorrii deter)inate cu aplicarea
ratei de capitalizare n )ri)e de -1: '>> lei *1 %/> >>> lei + 1 /'- <>> lei, trebuie nregistrat drept
c9eltuieli curente ale anului '>1D.
/, suma costurilor %ndatorrii aferente %mprumutului utilizat pentru elaborarea te7nologiei noi de
prelucrare a strugurilor, prin n)ul"irea su)ei costurilor efectiv suportate pentru elaborarea acesteia cu
rata dobnzii )pru)utului corespunztor $i constituie 1<> >>> lei *1 5>> >>> lei & 1'K,. u)a
dobnzilor calculate efectiv pe acest )pru)ut este egal cu '1: >>> lei *1 <>> >>> lei & 1'K,.
Capitalizrii se supune doar su)a costurilor ndatorrii suportate n )ri)e de 1<> >>> lei. Diferen"a
dintre su)a costurilor ndatorrii suportate $i su)a dobnzilor calculate efectiv n )ri)e de -: >>> lei
*'1: >>> lei + 1<> >>> lei, trebuie nregistrat drept c9eltuieli curente ale anului '>1D.
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea nregistreaz0
pri)irea creditelor $i )pru)utului n su) de 1' <>> >>> lei *11 >>> >>> lei A 1 <>> >>> lei, + ca
)a8orare conco)itent a nu)erarului $i datoriilor pe ter)en lung3
capitalizarea costurilor ndatorrii aferente0
? fabricrii divinului n )ri)e de :-' <>> lei + ca )a8orare conco)itent a stocurilor $i
datoriilor curente3
? construc"iei cldirii cu destina"iei de produc"ie n )ri)e de %=1 >>> lei + ca )a8orare
conco)itent a i)obilizrilor corporale n curs de e&ecu"ie $i datoriilor curente3
1<'
? elaborarea te9nologiei noi de prelucrare a strugurilor n )ri)e de 1<> >>> lei + ca )a8orare
conco)itent a i)obilizrilor necorporale n curs de e&ecu"ie $i datoriilor curente.
costurile ndatorrii care nu pot fi capitalizate n )ri)e de -5' '>> lei *-1: '>> lei A -: >>> lei,
+ ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente.
1<-
Ane&a /
7odu# de 't!bi#ire ! "erio!de#or <#uni#or, de /nce"ere. /ntreru"ere &i /ncet!re ! c!"it!#i()rii
co'turi#or /nd!tor)rii
&ate iniiale. 8n anul ,(59 o entitate a efectuat din contul resurselor proprii i a creditelor
bancare lucrri aferente#
? ac7iziiei i pregtirii unui teren pentru construcia cldirii)
? instalrii unui utilaj de producie-
Pe parcursul acestui an au fost efectuate urmtoarele tranzacii aferente activelor nominalizate#
53 %n mai ac7iziia terenului- ;ucrrile de pregtire a terenului pentru construcie au fost
%ncepute %n iulie)
,3 %n martie ac7iziionarea utilajului i %nceperea instalrii lui)
.3 %n iulie suspendarea lucrrilor de instalare a utilajului %n legtur cu lipsa pieselor
necesare)
*3 %n septembrie reluarea lucrrilor de instalare a utilajului)
+3 %n decembrie %ntreruperea lucrrilor de instalare a utilajului din cauza condiiilor
climaterice nefavorabile caracteristice pentru perioada de iarn)
03 %n decembrie finalizarea lucrrilor de pregtire a terenului pentru construcia cldirii-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea stabile$te perioadele *lunile, de ncepere, ntrerupere $i
ncetare a capitalizrii a costurilor ndatorrii aferente activelor cu ciclu lung de produc"ie n )odul
prezentat n tabelul 1.
Babelul 1
Deter)inarea perioadelor de ncepere, ntrerupere $i ncetare a capitalizrii costurilor ndatorrii
.r.
crt.
Perioada,
lunile
Co)entarii
1 iulie?dece)brie Capitalizarea costurilor ndatorrii aferente terenului trebuie
nceput n iulie conco)itent cu efectuarea lucrrilor de
pregtire a acestuia pentru utilizarea prestabilit
' )artie?iunie 6n aceast perioad costurile ndatorrii aferente utila8ului
pot fi capitalizate, deoarece au nceput lucrrile de instalare
a acestuia
- iulie?august Capitalizarea costurilor ndatorrii aferente utila8ului trebuie
ntrerupt, deoarece au fost sistate lucrrile de instalare a
acestuia
/ septe)brie?noie)brie Capitalizarea costurilor ndatorrii aferente utila8ului este
posibil, deoarece au fost reluate lucrrile de instalare a
acestuia
5 dece)brie Capitalizarea costurilor ndatorrii aferente utila8ului nu se
ntrerupe, deoarece sistarea lucrrilor de instalare este
cauzat de condi"iile cli)aterice nefavorabile
: dece)brie Capitalizarea costurilor ndatorrii aferente terenului trebuie
s nceteze, deoarece acesta este gata pentru utilizarea
prestabilit
1</
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
!DIFERENE DE CURS @ALUTAR 6I DE SU78#
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE $i IA '1 !Efectele varia"iei cursurilor
de sc9i)b valutar#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare a diferen"elor de
curs valutar $i de su) $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic la contabilizarea diferen"elor de curs valutar $i de su), cu e&cep"ia
diferen"elor aferente0
1, conversiei indicatorilor situa"iilor financiare ale entit"ilor din strintate inclu$i n situa"iile
financiare consolidate ale entit"ii?raportor *IA '1 !Efectele varia"iei cursurilor de sc9i)b valutar#,3
', instru)entelor financiare derivate e&pri)ate n valut strin *IA -= !Instru)ente financiare0
recunoa$tere $i evaluare#,.
De$ini%ii
/. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
4urs valutar rata de sc9i)b a valutei strine n raport cu )oneda na"ional.
6ata %nregistrrii iniiale a operaiunii %n valut strin + data recunoa$terii ini"iale a opera"iunii
n valut strin n confor)itate cu standardele de contabilitate.
6iferen de curs valutar + diferen" care rezult din recalcularea valutei strine n )oned
na"ional la diferite cursuri oficiale ale leului )oldovenesc.
6iferen de sum + diferen" care rezult din recalcularea crean"elor $i datoriilor e&pri)ate n
valut strin sau unit"i conven"ionale la diferite cursuri oficiale ale leului )oldovenesc sau cursuri de
sc9i)b stabilite n contractele nc9eiate ntre reziden"ii 2epublicii 4oldova.
Alemente monetare + active $i datorii e&pri)ate n valut strin care ur)eaz a fi
ncasate7ac9itate.
"peraiuni %n valut strin + opera"iuni e&pri)ate sau care necesit decontri n valut strin.
Gnitate convenional + unitate )onetar e&pri)at n valut strin n )ri)e fi& sau
ec9ivalentul acesteia n )oned na"ional la cursul de sc9i)b stabilit de ctre pr"ile contractante.
Valut strin + orice valut, alta dect )oneda na"ional.
Cont!bi#it!te! di$eren%e#or de cur' v!#ut!r
5. (pera"iunile n valut strin includ0
1, e&portul7i)portul de active, servicii, lucrri, alte opera"iuni de co)er" interna"ional3
', pri)irea7acordarea creditelor $i )pru)uturilor n valut strin3
-, efectuarea investi"iilor financiare n valut strin *procurarea valorilor )obiliare, cotelor de
participa"ie n capitalul social al entit"ii strine etc.,3
/, pri)irea n capitalul social a aporturilor e&pri)ate n valut strin3
5, eliberarea avansurilor spre decontare, pri)irea7trans)iterea bunurilor n leasing $i alte
opera"iuni n valut strin ntre reziden"ii 2epublicii 4oldova per)ise de legisla"ia n vigoare.
:. Contabilitatea opera"iunilor n valut strin se "ine att n )oned na"ional, ct $i n valut
strin. Ec9ivalentul n )oned na"ional se deter)in prin aplicarea cursului oficial al leului
)oldovenesc la data0
1, nregistrrii ini"iale a opera"iunii n valut strin3
', ac9itrii integrale sau par"iale a crean"elor $i datoriilor aferente opera"iunilor n valut strin3
-, ntoc)irii situa"iilor financiare *data raportrii,.
%. (pera"iunile n valut strin se contabilizeaz ini"ial n )oned na"ional prin aplicarea
cursului oficial al leului )oldovenesc la data nregistrrii ini"iale, care se deter)in n func"ie de tipul
opera"iunii0
1<5
1, opera"iunile bancare $i de cas ? data ncasrii *eliberrii, nu)erarului3
', e&portul7i)portul de active, servicii, lucrri, alte opera"iuni de co)er" interna"ional0
? data ntoc)irii declara"iei va)ale, sau
? data ntoc)irii docu)entului pri)ar care confir) trecerea dreptului de proprietate asupra
activelor sau prestarea serviciilor, lucrrilor, sau
? alt dat prevzut de legisla"ia n vigoare3
-, pri)irea7acordarea de credite $i )pru)uturi ? data pri)irii7acordrii creditelor $i
)pru)uturilor3
/, efectuarea investi"iilor financiare + data procurrii investi"iilor3
5, pri)irea n capitalul social a aporturilor e&pri)ate n valut strin + data nregistrrii de stat a
constituirii *)odificrii, capitalului social sau alt dat per)is de legisla"ie.
<. Ac9itarea crean"elor $i datoriilor n valut strin se nregistreaz prin aplicarea cursului oficial
al leului )oldovenesc la data ac9itrii. Diferen"ele de curs valutar favorabile $i nefavorabile care apar la
data ac9itrii crean"elor $i datoriilor se recunosc ca venituri sau c9eltuieli curente.
=. Diferen"ele de curs valutar favorabile se contabilizeaz n )odul ur)tor0
1, n cazul cre$terii cursului valutar ? ca )a8orare conco)itent a nu)erarului, crean"elor Qurente,
altor ele)ente )onetare $i veniturilor curente3
', n cazul scderii cursului valutar ? ca di)inuare a datoriilor curente $i )a8orare a veniturilor
curente.
Exemplul 1. " entitate1 %n luna decembrie ,(591 a importat mrfuri %n valoare de 5( ((( dolari
SG! cu ac7itarea ulterioar-
4ursul oficial al leului moldovenesc la data#
%ntocmirii declaraiei vamale $ 55,++,+ lei<dolar SG!)
ac7itrii datoriilor $ 551..&' lei<dolar SG!-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
? valoarea )rfurilor ac9izi"ionate n su) de 115 5'5 lei *1> >>> dolari UA & 11,55'5 lei7dolar
UA , + ca )a8orare conco)itent a stocurilor $i datoriilor curente3
? ac9itarea datoriilor fa" de furnizorul strin n su) de 11- -%< lei *1> >>> dolari UA &
11,--%< lei7dolar UA, + ca di)inuare conco)itent a datoriilor curente $i a nu)erarului3
? diferen"a de curs valutar favorabil n su)a de ' 1/% lei G1> >>> dolari UA & *11,55'5
lei7dolar UA ? 11,--%< lei7dolar UA,H + ca di)inuare a datoriilor curente $i )a8orare a veniturilor
curente.
1>. Diferen"ele de curs valutar nefavorabile se contabilizeaz n )odul ur)tor0
1, n cazul scderii cursului valutar ? ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a
nu)erarului, crean"elor curente, altor ele)ente )onetare3
', n cazul cre$terii cursului valutar ? ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente.
Exemplul 2. " entitate a %nc7eiat cu un cumprtor strin un contract de livrare a produselor %n
valoare de 0( ((( euro- 4onform contractului produsele vor fi livrate dup ac7itarea %n avans a +(C
din valoarea contractual a acestora- ;a ,& martie ,(59 cumprtorul a efectuat plata %n avans1 iar la
. aprilie ,(59 produsele au fost livrate- 6econtarea final a avut loc la 5( aprilie ,(59-
4ursul oficial al leului moldovenesc la data#
,&-(.-,(59 $ 5+1.+'* lei<euro)
(.-(*-,(59 $ 5+1.'*+ lei<euro)
5(-(*-,(59 $ 5+1.5.0 lei<euro-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n martie ,(59#
? pri)irea avansului n valut strin n su) de /:> %5' lei *-> >>> euro & 15,-5</ lei7euro, +
ca )a8orare conco)itent a nu)erarului $i datoriilor curente3
%n aprilie ,(59#
? livrarea produselor cu)prtorului n su) de ='- >%> lei *:> >>> euro & 15,-</5 lei7euro + ca
)a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
? trecerea n cont a avansului pri)it anterior n su) de /:> %5' lei *-> >>> euro & 15,-5</
lei7euro, + ca di)inuare conco)itent a datoriilor $i crean"elor curente3
1<:
? ac9itarea crean"elor n valut strin n su) de /5= />< lei *-> >>> euro & 15,-1-: lei7euro, +
ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a crean"elor curente3
? diferen"a de curs valutar nefavorabil n su) de ' =1> lei G-> >>> euro & *15,-5</ lei7euro ?
15,-</5 lei7euro, A -> >>> euro & *15,-1-: lei7euro ? 15, -</5 lei7euro,H ? ca )a8orare a c9eltuielilor
curente $i di)inuare a crean"elor curente.
11. ;a ntoc)irea situa"iilor financiare ele)entele )onetare n valut strin *nu)erarul, crean"ele,
datoriile, inclusiv avansurile acordate $i pri)ite, investi"iile financiare, cu e&cep"ia ac"iunilor $i cotelor
pr"i etc., se recalculeaz prin aplicarea cursului oficial al leului )oldovenesc la data raportrii.
1'. Ele)entele ne)onetare n valut strin *i)obilizrile necorporale $i corporale, goodNill?ul,
stocurile, capitalul social, etc., nu se supun recalculrii $i se nregistreaz n situa"iile financiare confor)
cursului oficial al leului )oldovenesc la data recunoa$terii ini"iale a acestora.
1-. Entitatea poate recalcula ele)entele )onetare att la data raportrii, ct $i cu o alt periodicitate
prevzut n politicile contabile *lunar, tri)estrial, etc.,.
1/. Diferen"ele de curs valutar favorabile $i nefavorabile care apar ca rezultat al recalculrii la data
raportrii a ele)entelor )onetare precu) $i a ac"iunilor evaluate la valoarea 8ust, se recunosc ca
venituri $i c9eltuieli curente $i se contabilizeaz n confor)itate cu prevederile pct. = $i 1> din prezentul
standard. 4odul de contabilizare a diferen"elor de curs valutar este prezentat n ane&a 1.
15. 6n cazul n care opera"iunea n valut strin a fost nregistrat ntr?o perioad de gestiune, iar
ac9itarea se efectueaz n alt perioad de gestiune, diferen"ele de curs valutar se recunosc n fiecare
perioad de gestiune pn la data ac9itrii.
Exemplul 31 " entitate rezident a Bepublicii Moldova a prestat unei entiti nerezidente servicii %n
valoare de 5. ((( euro- 6ocumentele care justific prestarea serviciilor au fost %ntocmite la ,,
decembrie ,(591 iar ac7itarea serviciilor a avut loc la . ianuarie ,(59=5-
4ursul oficial al leului moldovenesc la data#
,,-5,-,(59 $ 5+1(+*( lei<euro)
.5-5,-,(59 $ 5+1.',+ lei<euro)
(.-(5-,(59=5 $ 5+1.5+' lei<euro-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n decembrie ,(59#
? valoarea serviciilor prestate n su) de 1=5 %>' lei *1- >>> euro & 15,>5/> lei7euro, + ca
)a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
? diferen"a de curs valutar favorabil la data raportrii n su) de / '%> lei G1- >>> euro &
*15,-<'5 lei7euro ?15,>5/> lei7euro,H ? ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
%n ianuarie ,(59=5#
? ac9itarea crean"elor n valut strin n su) de 1== 1>5 lei *1- >>> euro & 15,-15< lei7euro, +
ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a crean"elor curente3
? diferen"a de curs valutar nefavorabil aferent crean"elor n valut strin n su) de <:% lei G1-
>>> euro & *15,-15< lei7euro ? 15,-<'5 lei7euro,H ? ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i )ic$orare a
crean"elor curente.
1:. Diferen"ele de curs valutar favorabile $i nefavorabile aferente aporturilor n capitalul social al
entit"ii, pri)ite de la proprietari *fondatori, strini se contabilizeaz ca venituri $i7sau c9eltuieli curente.
Exemplul 41 4onform actelor de constituire semnate1 capitalul social al entitii este format
integral din aporturi bneti ale fondatorilor strini %n sum de ,'/ &05 lei 2sau ,+ '.0 dolari SG!3-
;a momentul %nregistrrii de stat a entiti $ ' mai ,(591 fondatorii strini au virat %n contul
provizoriu al acesteia aporturi %n sum de 5+ ((( dolari SG!- 6atoria fondatorilor privind aportul
neac7itat %n mrime de 5( '.0 dolari SG! a fost stins la ,, iunie ,(59-
4ursul oficial al leului moldovenesc la data#
('-(+-,(59 $ 551,5+* lei<dolar SG!)
,,-(0-,(59 $ 551,(*/ lei<dolar SG!-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n mai ,(59#
? constituirea capitalului social n )ri)e de '<= %:1 lei *'5 <-: dolari UA & 11,'15/ lei7dolar
UA, ? ca )a8orare conco)itent a capitalului nevrsat $i capitalului social3
1<%
? pri)irea nu)erarului n contul ac9itrii aporturilor fondatorilor n su) de 1:< '-1 lei *15 >>>
dolari UA & 11,'15/ lei7dolar UA, + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a capitalului nevrsat3
%n iunie ,(59#
ac9itarea final de ctre fondatori a capitalului nevrsat n su) de 1'1 /1: lei *1> <-: dolari
UA & 11,'>/= lei7dolar UA, + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a capitalului nevrsat3
diferen"a de curs valutar nefavorabil n su) de 11/ lei G1> <-: dolari UA & *11,'>/=
lei7dolar UA ? 11,'15/ lei7dolar UA,H + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a capitalului
nevrsat.
Cont!bi#it!te! di$eren%e#or de 'u)
1%. Diferen"ele de su) apar n cazul nc9eierii ntre reziden"ii 2epublicii 4oldova a contractelor
n care pr"ile au convenit asupra unor datorii pecuniare *bne$ti, e&pri)ate n valut strin sau unit"i
conven"ionale, dac astfel de contracte nu sunt interzise de legisla"ia n vigoare. Drept e&e)plu pot servi
contractele privind opera"iunile de leasing *arend, loca"iune,, procurarea sau vnzarea de active,
prestarea sau beneficierea de servicii, pri)irea sau acordarea de credite $i )pru)uturi, alte opera"iuni.
1<. (pera"iunile e&pri)ate n valut strin sau unit"i conven"ionale ini"ial se nregistreaz n
)oned na"ional prin aplicarea cursului de sc9i)b confor) contractului nc9eiat *cursului oficial al
leului )oldovenesc sau cursului de sc9i)b stabilit de pr"ile contractante,.
1=. Ac9itarea crean"elor $i datoriilor aferente opera"iunilor e&pri)ate n valut strin sau unit"i
conven"ionale se contabilizeaz n )oned na"ional prin aplicarea cursului de sc9i)b0
1, la data ac9itrii crean"elor $i datoriilor3 sau
', la data livrrii *procurrii, activelor $i7sau prestrii *beneficierii, serviciilor3 sau
-, stabilit n )ri)e fi& de ctre pr"ile contractante.
'>. 6n cazul aplicrii cursului de sc9i)b la data ac9itrii crean"elor $i datoriilor, diferen"ele de
su) aferente opera"iunilor respective se contabilizeaz n )odul ur)tor0
1, diferen"ele de su) favorabile ? ca )a8orare a crean"elor curente $i7sau altor active sau
di)inuare a datoriilor curente $i )a8orare a veniturilor curente3
', diferen"ele de su) nefavorabile ? ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a crean"elor
curente $i7sau altor active sau )a8orare a datoriilor curente.
Exemplul 5. ;a 5( octombrie ,(59 dou entiti rezidente ale Bepublicii Moldova 2nepltitoare
de >V!3 au %nc7eiat un contract de v%nzare cumprare a mrfurilor1 valoarea acestora fiind
exprimat %n euro- ;a 5+ octombrie ,(59 v%nztorul a livrat 5(( uniti de marf %n valoare de + (((
euro- 4lauzele contractuale prevd efectuarea plii %n moneda naional prin aplicarea cursului oficial
al leului moldovenesc la data ac7itrii- !c7itarea a fost efectuat la 5( noiembrie ,(59-
4ursul oficial al leului moldovenesc la data#
5+-5(-,(59 $ 5+15,,( lei<euro1
5(-55-,(59 $ 5+1.,+, lei<euro-
6n baza datelor din e&e)plu, se contabilizeaz0
la entitatea $ v%nztor#
%n octombrie ,(59#
? valoarea )rfurilor vndute n su) de %5 :1> lei *5 >>> euro & 15,1''> lei7euro, + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
%n noiembrie ,(59#
? ac9itarea crean"elor privind )rfurile vndute n su) de %: :': lei *5 >>> euro & 15,-'5'
lei7euro, + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a crean"elor curente3
? diferen"a de su) favorabil aferent vnzrii )rfurilor n su) de 1 >1: lei G5 >>> euro &
*15,-'5' lei7euro ? 15,1''> lei7euro,H + ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
la entitatea $ cumprtor#
%n octombrie ,(59#
? valoarea )rfurilor procurate n su) de %5 :1> lei *5 >>> euro & 15,1''> lei7euro, + ca
)a8orare conco)itent a stocurilor $i datoriilor curente3
%n noiembrie ,(59#
? ac9itarea datoriilor pentru )rfurile procurate n su) de %: :': lei *5 >>> euro & 15,-'5'
lei7euro, + ca di)inuare conco)itent a datoriilor curente $i nu)erarului3
1<<
? diferen"a de su) nefavorabil aferent procurrii )rfurilor n su) de 1>1: lei G5 >>> euro &
*15,1''> lei7euro + 15,-'5' lei7euro,H + ca )a8orarea conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente.
'1. 6n cazul aplicrii cursului de sc9i)b la data livrrii activelor *prestrii serviciilor, sau a unui
curs stabilit de pr"i n )ri)e fi&, diferen"e de su) nu apar, deoarece vnztorul $i cu)prtorul
recunosc crean"ele $i datoriile n baza aceluia$i curs de sc9i)b.
''. ;a data raportrii crean"ele $i datoriile aferente opera"iunilor e&pri)ate n valut strin sau
unit"i conven"ionale nu se supun recalculrii.
'-. 6n cazul ac9itrii anticipate *n avans, pentru activele livrate *procurate, sau serviciile prestate
*pri)ite, ec9ivalentul n )oneda na"ional a avansului se deter)in prin aplicarea cursului de sc9i)b la
data pl"ii acestuia $i ulterior nu se recalculeaz.
'/. Apari"ia diferen"elor de su) aferente opera"iunilor cu ac9itarea n avans depinde de0
1, )ri)ea pl"ii n avans0 par"ial sau integral3
', cursul de sc9i)b utilizat n confor)itate cu pct. 1= din prezentul standard.
'5. 6n cazul efecturii pl"ii n avans par"iale $i aplicrii cursului de sc9i)b la data ac9itrii
crean"elor $i datoriilor, diferen"e de su) apar doar din )ri)ea neac9itat a crean"elor $i datoriilor ca
rezultat al )odificrii cursului de sc9i)b la data livrrii activelor *prestrii serviciilor, $i data ac9itrii
finale. Astfel de diferen"e se contabilizeaz confor) pct. '> din prezentul standard.
Exemplul 6. " entitate %n baza contractului de v%nzare cumprare a v%ndut mrfuri altei entiti
rezidente a Bepublicii Moldova- Valoarea mrfurilor este exprimat %n valut strin i constituie ' (((
euro- 4ontractul prevede aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data ac7itrii. ;a ,& mai
,(59 cumprtorul a ac7itat %n avans *(C din valoarea contractual a mrfurilor1 iar la + iunie ,(59
mrfurile au fost livrate- !c7itarea final a avut loc la , iulie ,(59-
4ursul oficial al leului moldovenesc la data#
,&-(+-,(59 $ 5+1+'(' lei<euro)
(+-(0-,(59 $5+10&+' lei<euro)
(,-(&-,(59 $5+1++5* lei<euro-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea ? vnztor contabilizeaz0
%n mai ,(59#
? pri)irea avansului n contul livrrii ulterioare a )rfurilor n su) de /= <5= lei *- '>> euro &
15,5<>< lei7euro, + ca )a8orare a nu)erarului $i datoriilor curente3
%n iunie ,(59#
? valoarea )rfurilor vndute n su) de 1'5 1>- lei G*/= <5= lei A */ <>> euro & 15,:%5<
lei7euro,H + ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
? trecerea n cont a avansului pri)it anterior n su) de /= <5= lei + ca di)inuare conco)itent a
datoriilor $i crean"elor curente3
%n iulie ,(59#
? pri)irea pl"ii finale pentru )rfurile vndute n su) de %/ :/% lei */ <>> euro & 15,551/
lei7euro, + ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a crean"elor curente3
? diferen"a de su) nefavorabil aferent crean"elor neac9itate n su) de 5=% lei G*/ <>> euro &
*15,551/ lei7euro ? 15,:%5< lei7euro,H + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a crean"elor
curente.
':. 6n cazul efecturii pl"ii n avans integrale $i aplicrii cursului de sc9i)b la data livrrii
activelor *prestrii serviciilor, diferen"e de su) nu apar, dar sunt necesare decontri supli)entare ntre
vnztor $i cu)prtor. Astfel, la cre$terea cursului de sc9i)b cu)prtorul i ac9it vnztorului o su)
supli)entar, iar la scderea cursului de sc9i)b vnztorul i restituie cu)prtorului o parte din avansul
pri)it.
Exemplul 7. " entitate beneficiaz de serviciile prestate de ctre o alt entitate rezident a
Bepublicii Moldova- 4onform contractului1 valoarea serviciilor este exprimat %n valut strin i
constituie . +(( euro- 4ontractul prevede aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data
prestrii serviciilor- ;a .( noiembrie ,(59 serviciile au fost ac7itate %n avans integral- 6ocumentele
care justific prestarea serviciilor au fost %ntocmite la ,' decembrie ,(591 iar ac7itarea final a avut
loc la . ianuarie ,(59=5-
4ursul oficial al leului moldovenesc la data#
.(-55-,(59 $ 5+1&.05 lei<euro)
1<=
,'-5,-,(59 $ 5+1'+5& lei<euro-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea + beneficiar al serviciilor contabilizeaz0
%n noiembrie ,(59#
? acordarea avansului n contul ac9itrii pl"ii pentru servicii n su) de 55 >%: lei *- 5>> euro &
15,%-:' lei7euro, + ca )a8orare a crean"elor curente $i )ic$orare a nu)erarului3
%n decembrie ,(59#
? pri)irea serviciilor n su) de 55 /<1 lei *- 5>> euro & 15,<51% lei7euro, + ca )a8orare
conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente3
? trecerea n cont a avansului acordat anterior n su) de 55 >%: lei + ca di)inuare conco)itent
a datoriilor $i crean"elor curente3
%n ianuarie ,(59=5#
? ac9itarea final pentru serviciile pri)ite n su) de />5 lei *55 /<1 lei ? 55 >%: lei + ca
di)inuare conco)itent a datoriilor curente $i nu)erarului.
'%. Erorile $i )odificrile esti)rilor contabile aferente diferen"elor de curs valutar $i de su) se
contabilizeaz n confor)itate cu prevederile .C !Politici contabile, )odificri ale esti)rilor
contabile, erori $i eveni)ente ulterioare#-
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
'<. 6n situa"iile financiare ale entit"ii se prezint, cel pu"in, ur)toarele infor)a"ii aferente0
1, diferen"elor de curs valutar0
a, su)a veniturilor $i c9eltuielilor din diferen"e de curs valutar3
b, valoarea ele)entelor contabile e&pri)ate n valut strin3
c, efectele varia"iilor se)nificative ale cursului valutar nregistrate dup data raportrii3
', diferen"elor de su)0
a, su)a veniturilor $i c9eltuielilor provenite din diferen"e de su)3
b, )odul de contabilizare a diferen"elor de su)3
c, no)enclatorul $i caracteristica general a contractelor se)nificative n unit"i conven"ionale
$i7sau valut strin nc9eiate ntre reziden"ii 2epublicii 4oldova.
Prevederi tr!n(itorii
'=. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
->. ;a data intrrii n vigoare a prezentului standard diferen"ele de curs valutar nregistrate n
co)ponen"a capitalului supli)entar se trec la profitul nerepartizat *pierderea neacoperit, al *a, anilor
preceden"i.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
-1. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
1=>
Ane&a 1
7odu# de cont!bi#i(!re ! di$eren%e#or de cur' v!#ut!r #! d!t! r!"ort)rii
&ate iniiale- 4onform situaiilor financiare a entitii la .5 decembrie ,(59 activele i datoriile
exprimate %n valut strin cuprind#
imobilizri necorporale cu costul de intrare , &(( euro 2procurate la 5/-(.-,(59 la cursul
5+105*. lei<euro3)
imobilizri corporale cu costul de intrare ., ((( euro 2procurate la ,+-(+-,(59 la cursul
5+1&+*( lei<euro3)
investiii financiare pe termen lung 2cote de participaie3 cu valoarea de 0( ((( euro
2%nregistrate la (*-(0-,(59 la cursul 5+1&5+' lei<euro3)
stocuri cu costul de intrare ' ,(( euro 2procurate la ,(-(/-,(59 la cursul 5+1+,/* lei<euro3)
investiii financiare curente 2depozit bancar3 cu valoarea de .( ((( euro 2%nregistrate la
,*-5(-,(59 la cursul 5+1+,5' lei<euro3)
creane %n sum de ,, ((( euro 2%nregistrate la ,-5,-,(59 la cursul 5+1.'*+ lei<euro3)
%mprumuturi primite %n sum de 5* ((( euro 2%nregistrate la 5*-5,-,(59 la cursul 5+10&5/
lei<euro3)
numerar %n conturi curente %n sum de *0 ((( euro 2%nregistrat la ,*-5,-,(59 la cursul
5+105.' lei<euro3-
4ursul oficial al leului moldovenesc la .5-5,-,(59 a constituit 5+1&.,+ lei<euro-
Confor) datelor prezentate activele $i datoriile n valut strin vor fi evaluate dup cu) ur)eaz0
Babelul 1
Active $i datorii *ele)ente bilan"iere, la -1.1'.'>1D
Ele)ente
bilan"iere
u)a,
euro
;a data nregistrrii
ini"iale
;a data raportrii
Diferen"a,
lei
curs oficial al
leului
)oldovenesc,
lei7euro
ec9ivalent
n
)oned
na"ional,
lei
curs oficial al
leului
)oldovenesc,
lei7euro
ec9ivalent
n )oned
na"ional,
lei
A 1 ' - F 1 & ' / 5 F 1 & / : F 5 ? -
1.Ele)ente )onetare0
1.1..u)erar /: >>> 15,:1-< %1< '-5 15,%-'5 %'- :=5 5 /:>
1.'.Investi"ii financiare
curente
-> >>> 15,5'1< /:5 :5/ 15,%-'5 /%1 =%5 : -'1
1.-.Crean"e curente '' >>> 15,-</5 --< /5= 15,%-'5 -/: 115 % :5:
1./.Datorii curente 1/ >>> 15,:%1= '1= />% 15,%-'5 ''> '55 </<
'.Ele)ente ne)onetare0
'.1.I)obilizri necorporale ' %>> 15,:1/- /' 15= 15,:1/- /' 15= ?
'.'.I)obilizri corporale -' >>> 15,%5/> 5>/ 1'< 15,%5/> 5>/ 1'< ?
'.-.Investi"ii financiare pe
ter)en lung
:> >>> 15,%15< =/' =/< 15,%15< =/' =/< ?
'./.tocuri < '>> 15,5'=/ 1'% -/1 15,5'=/ 1'% -/1 ?
6n baza datelor prezentate entitatea contabilizeaz0
diferen"ele de curs valutar favorabile aferente0
nu)erarului n su) de 5 /:> lei + ca )a8orare conco)itent a nu)erarului $i veniturilor
curente3
investi"iilor financiare curente n su) de : -'1 lei + ca )a8orare conco)itent a investi"iilor $i
veniturilor curente3
1=1
crean"elor curente n su) de % :5: lei + ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor
curente3
diferen"a de curs valutar nefavorabil aferent )pru)uturilor n su) de </< lei + ca )a8orare
conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente.
1='
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
P8RI AFILIATE 6I CONTRACTE DE SOCIETATE CI@IL8
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru
raportarea financiar, IA '/ !Prezentarea infor)a"iilor privind pr"ile afiliate# $i I12 11
!Anga8a)ente co)une#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea co)ponen"ei pr"ilor afiliate $i tipurilor de
tranzac"ii ntre acestea, )odului de contabilizare a cotelor de participa"ie n societatea civil, precu) $i
de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard se aplic de ctre toate pr"ile afiliate, precu) $i la contabilizarea cotelor de
participa"ie n societate civil.
De$ini%ii
/. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
!ngajament comun un anga8a)ent *de tip e&ploatare n participa"ie sau asociere n participa"ie,
n care dou sau )ai )ulte pr"i de"in controlul co)un.
4ontract de societate civil + un anga8a)ent co)un de tip e&ploatare n participa"ie n cadrul
cruia dou sau )ai )ulte pr"i desf$oar o activitate econo)ic supus controlului co)un fr a
constitui o persoan 8uridic, )pr"ind ntre ele beneficiile *foloasele, $i pierderile.
4ontrol + capacitatea de a gestiona politicile financiare $i opera"ionale ale entit"ii sau societ"ii
civile pentru a ob"ine beneficii econo)ice din activitatea acestora-
4ontrol comun ? control parta8at a unei activit"i econo)ice convenit prin contract, care e&ist
nu)ai n cazul cnd deciziile legate de activit"ile relevante necesit consi)")ntul unani) al pr"ilor
care de"in controlul co)un.
Enfluen semnificativ + capacitatea de a influen"a politicile financiare $i opera"ionale prin
participare la capitalul social al entit"ii n )ri)e de la '>K pn la 5>K sau n alt )od prevzut de
statut sau contract.
Pri afiliate + entit"i sau persoane fizice care au capacitatea de a controla sau snt controlate, au
influen" se)nificativ sau snt influen"ate se)nificativ de cealalt parte n politicile financiare $i
opera"ionale.
Politici financiare + ansa)blul de )etode, )i8loace $i instru)ente prin care se asigur
)obilizarea, repartizarea $i utilizarea resurselor financiare cu scopul realizrii activit"ii eficiente a
entit"ii prin luarea deciziilor de finan"are, de investire $i de plat a dividendelor.
Politici operaionale )odalit"i de e&ecutare la nivel opera"ional a sarcinilor stabilite n
strategiile entit"ii privind0 stabilirea pre"urilor, nivelul stocurilor, volu)ul vnzrilor etc.
P)r%i !$i#i!te &i ti"uri de tr!n(!c%ii /ntre !ce'te!
5. Parte afiliat se consider0
1, entitatea care direct sau indirect controleaz alt entitate3
Exemplul 1. Antitatea ?!@ deine '(C din capitalul social al entitii ?F@- ;a r%ndul su1
entitatea ?F@ deine +'C din capitalul social al entitii ?4@-
6n baza datelor din e&e)plu, pr"i afiliate snt0
entit"ile !A# $i !@#, deoarece !A# de"ine controlul direct asupra entit"ii !@#3
entit"ile !@# $i !C#, deoarece !@# de"ine controlul direct asupra entit"ii !C#3
entit"ile !A# $i !C#, deoarece pe !C# entitatea !A# o controleaz indirect, prin inter)ediul
entit"ii !@#.
', entitatea asociat + entitate n care, alt entitate are o influen" se)nificativ asupra politicilor
financiare $i opera"ionale dar care nu este nici entitate?fiic, nici un participant ntr?un anga8a)ent
co)un3
1=-
Exemplul 2. Antitatea ?4@ deine ,'C din aciunile entitii ?!@-
6n baza datelor din e&e)plu, entit"ile !C# $i !A# snt pr"i afiliate, ntruct entitatea !C# poate
influen"a se)nificativ politicile financiare $i opera"ionale ale entit"ii !A#.
-, entitatea?fiic + entitate controlat de ctre entitatea?)a) *principal,3
/, asocia"ii ntr?o societate civil3
Exemplul 3. Antitatea ?!@ a semnat cu entitatea ?6@ un contract de societate civil privind
efectuarea unor operaiuni fr active comune-
6n baza datelor din e&e)plu, pr"i afiliate snt entit"ile !A# $i !D# confor) contractelor de
societate civil.
5, entitatea care este controlat sau controlat n co)un de ctre o persoan fizic $i7sau un
)e)bru apropiat al fa)iliei acestei persoane *cu) ar fi, prin"ii, so"ul7so"ia $i copii acestora,3
Exemplul 4. " persoan fizic deine .(C1 iar fiul acesteia + ,,C din capitalul social al entitii
?!@-
6n baza datelor din e&e)plu, pr"i afiliate snt entitatea !A# $i persoanele fizice no)inalizate,
ntruct acestea de"in peste 5>K din capitalul social al entit"ii $i, ca ur)are, pot controla politicile
financiare $i opera"ionale ale acesteia.
:, persoana fizic sau un )e)bru apropiat al fa)iliei acesteia *prin"ii, so"ul7so"ia $i copii
acestora, care are o influen" se)nificativ asupra entit"ii sau face parte din personalul?c9eie din
conducerea entit"ii *de e&e)plu, )e)bru al Consiliului entit"ii, organului e&ecutiv, co)isiei de
cenzori sau al altor organe de conducere, $i, n a$a )od, particip la gestionarea politicilor financiare $i
opera"ionale ale entit"ii3
Exemplul 5. Antitatea ?!@ deine 0(C din aciunile entitii ?F@- Bestul *(C din aciuni s%nt
repartizate %ntre acionari dup cum urmeaz# 5(C + deine directorul general al entitii ?F@1 iar .(C
+ deine directorul financiar al acestei entitii- 6n baza datelor din e&e)plu, pr"i afiliate snt0
entit"ile !A# $i !@#, deoarece !A# de"ine controlul asupra entit"ii !@#3
directorul general al entit"ii !@# $i entitatea !@#, deoarece directorul general face parte din
personalul?c9eie din conducerea entit"ii3
directorul financiar al entit"ii !@# $i entitatea !@#, deoarece directorul financiar de"ine ->K din
ac"iunile entit"ii $i are o influen" se)nificativ n gestionarea politicilor financiare $i opera"ionale a
acesteia.
:. .u se consider pr"i afiliate0
1, entit"ile care au n co)un un director sau un alt )e)bru al personalului?c9eie din conducere,
care nu controleaz $i nu influen"eaz nici una din pr"i3
Exemplul 6. Antitile ?!@ i ?F@ au un director financiar comun1 care nu deine cote de
participaie %n capitalul social al acestora-
6n baza datelor din e&e)plu, entit"ile no)inalizate nu se consider pr"i afiliate, cu toate c
directorul acestora este parte afiliat cu fiecare din ele.
', clien"ii, furnizorii, francizorii, distribuitorii etc. cu care entitatea efectueaz tranzac"ii econo)ice
ordinare, indiferent de volu)ul acestora3
-, alte entit"i $i persoane fizice cu) ar fi0 finan"atorii, creditorii, organele sindicale, autorit"ile
publice etc. n cadrul unor rela"ii ordinare.
Exemplul 7. " entitate de microfinanare acord unei entiti un %mprumut %n sum de .( ((( lei
pentru pstrarea i prelucrarea produciei agricole-
6n baza datelor din e&e)plu, indiferent de volu)ul $i caracterul finan"rilor, entitatea $i entitatea
de )icrofinan"are nu snt pr"i afiliate, ntruct entitatea nu e&ercit controlul asupra activit"ii entit"ii $i
nu are influen" se)nificativ asupra politicilor financiare $i opera"ionale ale acesteia.
%. Branzac"iile ntre pr"ile afiliate reprezint un transfer de resurse sau obliga"ii ntre pr"i afiliate
$i includ0 procurarea $i7sau vnzarea de active3 prestarea $i7sau beneficierea de servicii3 predarea7pri)irea
bunurilor n leasing *arend, loca"iune,3 acordarea7pri)irea )pru)uturilor, finan"rilor $i aporturilor la
capitalul social3 acordarea7pri)irea garan"iilor3 decontarea datoriilor n nu)ele entit"ii sau de ctre
entitate n nu)ele pr"ii afiliate etc.
<. Branzac"iile ntre pr"ile afiliate se contabilizeaz separat n acela$i )od ca $i tranzac"iile cu
pr"ile neafiliate n confor)itate cu standardele de contabilitate.
1=/
=. Caloarea de vnzare *fr BCA $i accize, a bunurilor vndute7serviciilor prestate se nregistreaz
ca )a8orare conco)itent a crean"elor pr"ilor afiliate sau a nu)erarului $i a veniturilor curente, iar
valoarea contabil a bunurilor vndute7serviciilor prestate ? ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i
di)inuare a activelor *costul activit"ii de baz7au&iliare,.
Exemplul !. Antitatea ?!@ deine controlul asupra entitii ?F@ i comercializeaz acesteia
semifabricate %n valoare de &, ((( lei1 costul constituind &( ((( lei- 4oncomitent entitatea ?!@ a
ac7iziionat de la entitatea ?F@ materiale %n valoare de .' ((( lei1 costul lor fiind de .+ ((( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entit"ile contabilizeaz0
entitatea ?!@#
valoarea de vnzare a se)ifabricatelor n su) de %' >>> lei + ca )a8orare conco)itent a
crean"elor pr"ilor afiliate $i a veniturilor curente3
costul se)ifabricatelor co)ercializate n su) de %> >>> lei ? ca )a8orare a c9eltuielilor curente
$i di)inuare a stocurilor3
valoarea )aterialelor ac9izi"ionate n su) de -< >>> lei ? ca )a8orare conco)itent a
stocurilor $i datoriilor fa" de pr"ile afiliate3
entitatea ?F@#
valoarea se)ifabricatelor ac9izi"ionate n su) de %' >>> lei ? ca )a8orare conco)itent a
stocurilor $i datoriilor fa" de pr"ile afiliate3
valoarea de vnzare a )aterialelor n su) de -< >>> lei ? ca )a8orare conco)itent a crean"elor
pr"ilor afiliate $i veniturilor curente3
costul )aterialelor co)ercializate n su) de -5 >>> lei ? ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i
di)inuare a stocurilor.
1>. 6n cadrul opera"iunilor de inter)ediere ntre entit"ile + pr"i afiliate *n te)eiul delega"iei,
contractului de )andat, de co)ision etc., bunurile trans)ise7pri)ite spre vnzare se reflect astfel0
1, n contabilitatea entit"ii care a pri)it bunurile spre vnzare *reprezentantului, )andatarului,
co)isionarului, ? pe contul e&trabilan"ier respectiv3
', n contabilitatea entit"ii care a trans)is bunurile spre vnzare *reprezentatului, )andantului,
co)itentului, ? pe un subcont distinct al contului bilan"ier respectiv.
Ceniturile $i c9eltuielile pr"ilor afiliate se recunosc $i se contabilizeaz pe )sura vnzrii
bunurilor trans)ise ter"ilor spre vnzare.
Exemplul ". Antitile ?!@ i ?F@ s%nt pri afiliate- ;a 5+-5(-,(59 entitatea ?!@1 conform
contractului de comision1 a primit de la entitatea ?F@ mrfuri %n valoare de 5(( ((( lei1 comisionul
constituind 5( ((( lei- Mrfurile au fost v%ndute terilor la data de ,,-5(-,(591 iar ac7itarea final cu
comisionarul a avut loc la (+-55-,(59-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea !A# contabilizeaz0
%n octombrie ,(59#
costul )rfurilor pri)ite de la entitatea !@# pentru vnzare ulterioar n su) de 1>> >>> lei ?
ca nregistrare n contul e&trabilan"ier ()a8orare a valorii stocurilor pri)ite,3
nu)erarul ncasat din vnzarea )rfurilor ter"ilor n su) de 1>> >>> lei ? ca )a8orare
conco)itent a nu)erarului $i datoriilor fa" de pr"ile afiliate *entitatea !@#,3
co)isionul calculat n baza contractului de co)ision n su) de 1> >>> lei ? ca )a8orare
conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
costul )rfurilor vndute ter"ilor n su) de 1>> >>> lei ? ca decontare din contul e&trabilan"ier
*di)inuare a valorii stocurilor vndute,3
%n noiembrie ,(59#
ac9itarea datoriei fa" de entitatea !@# pentru )rfurile vndute n su) de 1>> >>> lei ? ca
di)inuare conco)itent a datoriilor fa" de pr"ile afiliate $i a nu)erarului3
co)isionul ncasat de la co)itent n su) de 1> >>> lei ? ca )a8orare a nu)erarului $i
di)inuare a crean"elor curente.
11. 6n cazul n care una dintre pr"ile afiliate $i asu) obliga"iile altei pr"i, decontrile efectuate
se contabilizeaz astfel0
1, la partea afiliat care $i asu) obliga"iile ? ca )a8orare a crean"elor pr"ilor afiliate $i di)inuare
a nu)erarului, altor active sau )a8orare a datoriilor curente3
1=5
', la cealalt parte afiliat ? ca )a8orare a crean"elor sau di)inuare a datoriilor curente $i )a8orare
a datoriilor fa" de pr"ile afiliate.
Exemplul 1#. Antitile ?F@ i ?4@ s%nt pri afiliate- 6in lipsa de numerar la entitatea ?4@1
entitatea ?F@1 acion%nd %n calitate de garant1 la ,+ februarie ,(59 a transferat furnizorului din numele
prii afiliate ?4@ un avans %n sum de +( ((( lei- ;a . martie ,(59 entitatea ?4@ a ac7itat datoria
fa de entitatea ?F@-
6n baza datelor din e&e)plu, entit"ile contabilizeaz0
entitatea ?F@#
transferarea avansului din nu)ele pr"ii afiliate n su) de 5> >>> lei ? ca )a8orare a crean"elor
pr"ilor afiliate $i di)inuare a nu)erarului3
decontarea crean"elor pr"ilor afiliate n su) de 5> >>> lei ? ca )a8orare a nu)erarului $i
di)inuare a crean"elor pr"ilor afiliate3
entitatea ?4@#
recunoa$terea avansului acordat de partea afiliat n su) de 5> >>> lei + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor curente $i datoriilor fa" de pr"ile afiliate3
ac9itarea datoriilor fa" de pr"ile afiliate n su) de 5> >>> lei + ca di)inuare conco)itent a
datoriilor fa" de pr"ile afiliate $i nu)erarului.
Contr!cte de 'ociet!te civi#)
Reguli generale
1'. Contractul de societate civil stipuleaz natura activit"ilor desf$urate de asocia"i, drepturile la
active $i obliga"ii aferente activit"ii, precu) $i alte ele)ente obligatorii prevzute n legisla"ie.
1-. Contribu"iile asocia"iilor la crearea unei societ"i civile snt de natura bunurilor econo)ice
aflate n posesia acestora, inclusiv drepturile lor patri)oniale.
1/. Patri)oniul propriu depus de asocia"i $i bunurile produse n cadrul activit"ii societ"ii civile,
precu) $i veniturile generate n co)un, snt recunoscute drept proprietate co)un a asocia"ilor, dac
contractul nu prevede altceva.
15. 6n cadrul activit"ii societ"ii civile asocia"ii recunosc veniturile, c9eltuielile $i rezultatele
financiare *profit7pierdere,, propor"ional cotelor+pr"i n activitatea societ"ii civile, dac contractul nu
prevede altceva.
1:. Conducerea societ"ii civile este ncredin"at fie unui asociat, nu)it asociat?conductor sau
tuturor asocia"ilor, )puternici"i s reprezinte societatea n e&terior.
1%. Indiferent de )odul de "inere a contabilit"ii, societ"ile civile nu ntoc)esc $i nu prezint
situa"ii financiare.
1<. Contabilitatea societ"ii civile este condi"ionat de caracterul opera"iunilor efectuate0
1, fr active co)une3 sau
', cu active co)une.
+onta'ilitatea operaiunilor fr acti)e comune
1=. Contabilitatea opera"iunilor fr active co)une poate fi "inut de ctre0
1, asociatul?conductor, dese)nat prin contractul de societate civil, sau de
', fiecare asociat.
'>. 6n cazul realizrii opera"iunilor fr active co)une fiecare asociat, efectund o etap concret a
procesului de produc"ie *fabricare a produselor7prestare a serviciilor,, utilizeaz propriile active $i proprii
anga8a"i, suport propriile c9eltuieli $i $i onoreaz anga8a)entele asu)ate.
De e&e)plu, o entitate agricol $i o fabrica de conserve au nc9eiat un contract de societate civil
privind producerea n co)un a sucului de )ere. 1iecare participant suport c9eltuielile proprii $i
pri)e$te o parte a venitului ob"inut din vnzarea sucului, deter)inat n confor)itate cu prevederile
contractului.
'1. Cenitul ob"inut n rezultatul desf$urrii activit"ii societ"ii civile fr active co)une $i
c9eltuielile suportate n co)un, bunurile produse sau rezultatele financiare din aceste activit"i se
repartizeaz ntre asocia"i n )odul prevzut n contractul societ"ii civile.
1=:
''. Contabilitatea opera"iunilor fr active co)une se "ine separat de ctre fiecare asociat al
societ"ii civile, pe subconturi analitice distincte, reflectnd c9eltuielile, veniturile, crean"ele $i datoriile
aferente n confor)itate cu standardele de contabilitate $i alte regle)entri contabile.
'-. ;a finele perioadei de gestiune sau alt dat stabilit prin contract, fiecare asociat, n baza
procesului verbal sau alt docu)ent prevzut de contract, trans)ite asociatului?conductor sau tuturor
asocia"ilor infor)a"ii privind c9eltuielile, veniturile, crean"ele $i datoriile aferente opera"iunilor
controlate fr active co)une.
'/. 2ezultatele aferente opera"iunilor efectuate fr active co)une pot fi repartizate ntre asocia"i
n raport cu0
1, venitul din vnzri3
', rezultatul financiar, sau
-, n alt )od prevzut n contractul societ"ii civile.
'5. 6n cazul repartizrii venitului din vnzri, ob"inut n rezultatul efecturii opera"iunilor fr
active co)une, cota?parte a venitului fiecrui asociat a societ"ii civile se deter)in ca produsul dintre
venitul din vnzri $i cota?parte a fiecrui asociat. 6n acest caz veniturile, c9eltuielile, bunurile sau
rezultatul financiar aferent activit"ii societ"ii civile se contabilizeaz de fiecare asociat sau de ctre
asociatul?conductor.
Exemplul 11. Antitile ?!@ i ?F@ au %nc7eiat un contract de societate civil pe , ani fr active
comune %n scopul procesrii strugurilor %n vin brut- 4onform contractului de societate civil entitile
au urmtoarele obligaiuni#
entitatea ?!@ depune %n calitate de contribuii %n activitatea societii civile materia prim
2struguri3 i suport propriile c7eltuieli aferente creterii i transportrii strugurilor la entitatea ?F@)
entitatea ?F@ organizeaz procesul de prelucrare a strugurilor1 suport%nd toate costurile
aferente prelucrrii acestora 2materiale1 salarii1 amortizri etc-3 i c7eltuielile de distribuire a vinului
brut-
8n contractul de societate civil se prevede repartizarea veniturilor din v%nzarea vinului brut
astfel# entitatea ?!@ $ *+C i entitatea F $ ++C-
8n anul ,(59 entitatea ?!@ a predat spre prelucrare entitii ?F@ 5 ((( tone de struguri cu costul
de . ((( lei<ton- 6in strugurii primii entitatea ?F@ a fabricat vin brut %n volum de 05 ,/( dOl-1 la un
cost de '+ lei<dOl- 47eltuielile de distribuire prestate de teri au alctuit 5.& .+( lei- 8n primul an de
activitate %n comun entitatea ?F@ a comercializat *(C din volumul fabricat1 la pre de 5,( lei<dOl1 cu
ac7itarea integral a cotei entitii ?!@-
Prin contractul de societate civil entitatea ?F@ este desemnat %n calitate de asociat$conductor-
6n baza datelor din e&e)plu, entit"ile n anul '>1D contabilizeaz0
entitatea ?!@#
costul strugurilor trans)i$i entit"ii !@# *nregistrare contabil intern de eviden" a stocurilor,
n su) de - >>> >>> lei *1 >>> tone & - >>> lei7ton, ? ca )a8orare a stocurilor trans)ise spre prelucrare
$i di)inuare a strugurilor afla"i n stoc3
veniturile curente generate din opera"iunile efectuate fr active co)une *din vnzarea vinului
brut, n su) de 1 -'- <:/ lei *' =/1 ='> lei & /5K, + ca )a8orare conco)itent a crean"elor pr"ilor
afiliate $i a veniturilor curente3
costul vnzrilor aferente opera"iunilor efectuate fr active co)une n su) de 1 '>> >>> lei *-
>>> >>> lei & />K, + ca )a8orare a costului vnzrilor $i di)inuare a costului stocurilor predate spre
prelucrare3
nu)erarul ncasat din opera"iunile efectuate fr active co)une n su) de 1 -'- <:/ lei ? ca
)a8orare a nu)erarului $i di)inuare a crean"elor pr"ilor afiliate.
entitatea ?F@#
costul strugurilor pri)i"i de la entitatea !A# n su) de - >>> >>> lei ? ca nregistrare n contul
e&trabilan"ier *)a8orare a valorii stocurilor pri)ite,3
costurile de fabricare a vinului brut n su) de ' '>= :5> lei *:1 '=> dPl & <5 lei + - >>> >>>
lei, + ca )a8orare a costurilor de produc"ie $i di)inuare a costului stocurilor, )a8orare a datoriilor
curente, a a)ortizrii activelor i)obilizate etc.3
1=%
costul strugurilor consu)a"i pentru fabricarea vinului brut la valoarea de - >>> >>> lei + ca
decontare din contul e&trabilan"ier *di)inuare a valorii stocurilor consu)ate,3
costul vinului brut fabricat n su) de ' '>= :5> lei ? ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a
costurilor de produc"ie3
valoarea de vnzare a vinului brut fabricat n su) de ' =/1 ='> lei G*:1 '=> dPl & 1'> lei, &
/>KH + ca )a8orare a crean"elor curente $i )a8orare conco)itent a datoriilor curente fa" de pr"i
afiliate n su) de 1 -'- <:/ lei *' =/1 ='> lei & /5K, $i a veniturilor curente n su) de 1 :1< >5: lei
*' =/1 ='> lei & 55K,3
costul vnzrilor aferente opera"iunilor efectuate fr active co)une n su) de <<- <:> lei *'
'>= :5> lei & />K, + ca )a8orare a costului vnzrilor $i di)inuare a stocurilor3
c9eltuielile de distribuire a vinului brut n su) de 1-% -5> lei + ca )a8orare conco)itent a
c9eltuielilor $i a datoriilor curente3
nu)erarul ncasat de la cu)prtori n su) de ' =/1 ='> lei + ca )a8orare a nu)erarului $i
di)inuare a crean"elor curente3
nu)erarul transferat entit"ii !A# n su) de 1 -'- <:/ lei + ca di)inuare conco)itent a
datoriilor fa" de pr"ile afiliate $i a nu)erarului.
;a finele perioadei de gestiune entitatea !@#, n calitate de asociat?conductor, prezint
ur)toarele infor)a"ii aferente opera"iunilor efectuate fr active co)une0
Babelul 1
Infor)a"ii aferente rezultatelor opera"iunilor efectuate fr active co)une pe anul '>1D
.r. Indicatori u)a, lei
Botal inclusiv, entitatea0
!A# ? /5K !@# ? 55K
1. Cenituri din vnzri ' =/1 ='> 1 -'- <:/ 1 :1< >5:
'. Costul vnzrilor ' ><- <:> 1 '>> >>> <<- <:>
-. Profitul brut *rd.1 + rd.', <5< >:> 1'- <:/ %-/ 1=:
/. C9eltuielile de distribuire 1-% -5> & 1-% -5>
5. 2ezultatul *profitul, din opera"iuni
efectuate fr active co)une *rd.- + rd./,
%'> %1> 1'- <:/ 5=: </:
':. 6n cazul repartizrii rezultatului financiar ob"inut din opera"iunile efectuate fr active co)une,
cota?parte a rezultatului financiar a fiecrui asociat a societ"ii civile se deter)in ca produsul dintre
rezultatul financiar $i cota?parte a fiecrui asociat. 6n acest caz veniturile, c9eltuielile, bunurile $i
rezultatul financiar se contabilizeaz, de regul, de asociatul?conductor.
Exemplul 12. Gtiliz%nd datele din exemplul 551 s presupunem1 c contractul de societate civil
prevede repartizarea profitului obinut din operaiunile efectuate fr active comune %n proporie#
entitatea ?!@ $ *+C i entitatea ?F@ $ ++C-
6n baza datelor din e&e)plu, cota entit"ii !A# n profitul, ob"inut din opera"iunile efectuate fr
active co)une, va fi + -'/ -1=,5 lei *%'> %1> lei & /5K,, iar a entit"ii !@# ? -=: -=>,5 lei *%'> %1> lei &
55K,.
6n anul '>1D entit"ile contabilizeaz0
entitatea ?!@#
costul strugurilor trans)i$i entit"ii !@# pentru fabricarea vinului brut n su) de - >>> >>> lei
? ca )a8orare a crean"elor pr"ilor afiliate $i di)inuare a stocurilor3
cota?parte n profitul ob"inut din opera"iunile efectuate fr active co)une n su) de -'/ -1=,5
lei G*' =/1 ='> lei + ' ><- <:> lei + 1-% -5> lei, & /5KH ? ca )a8orare conco)itent a crean"elor pr"ilor
afiliate $i a veniturilor curente3
nu)erarul ncasat de la entitatea !@# n su) de 1 5'/ -1=,5 lei G*- >>> >>> lei & />K, A -'/
-1=,5 leiH ? ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare a crean"elor pr"ilor afiliate.
entitatea ?F@#
1=<
costul strugurilor pri)i"i de la entitatea !A# n su) de - >>> >>> lei + ca )a8orare
conco)itent a stocurilor $i datoriilor curente fa" de pr"ile afiliate3
costul strugurilor consu)a"i pentru fabricarea vinului brut n su) de - >>> >>> lei + ca
)a8orare a costurilor de produc"ie $i di)inuare a stocurilor3
costurile de fabricare a vinului brut n su) de ' '>= :5> lei *:1 '=> dPl & <5 lei + - >>> >>>
lei, ? ca )a8orare conco)itent a costurilor de produc"ie $i a datoriilor curente, a)ortizrii activelor
i)obilizate etc.3
costul vinului brut fabricat n su) de 5 '>= :5> lei *' '>= :5> lei A - >>> >>> lei, ? ca
)a8orare a stocurilor $i di)inuare a costurilor de produc"ie3
valoarea de vnzare a vinului brut fabricat n su) de ' =/1 ='> lei G*:1 '=> dPl & 1'> lei, &
/>KH + ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i a veniturilor curente3
costul vnzrii produsului finit aferent opera"iunilor efectuate fr active co)une n su) de '
><- <:> lei *5 '>= :5> lei & />K, + ca )a8orare a costurilor vnzrilor $i di)inuare a stocurilor3
c9eltuielile de distribuire n su) de 1-% -5> lei + ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i a
datoriilor curente3
nu)erarul ncasat de la cu)prtori n su) de ' =/1 ='> lei *:1 '=> dPl & 1'> lei & />K, ? ca
)a8orare a nu)erarului $i di)inuare a crean"elor curente3
veniturile decontate la rezultatul financiar n su) de ' =/1 ='> lei ? ca di)inuare a veniturilor
curente $i )a8orare a rezultatului financiar3
c9eltuielile decontate la rezultatul financiar n su) de ' ''1 '1> lei *' ><- <:> lei A 1-% -5>
lei, + ca di)inuare conco)itent a rezultatului financiar $i a c9eltuielilor curente3
cota?parte a entit"ii !A# n profitul ob"inut din opera"iunile efectuate fr active co)une, n
su) de -'/ -1=,5 lei G*' =/1 ='> lei + ' ''1 '1> lei, & /5KH + ca di)inuare a rezultatului financiar $i
)a8orare a datoriilor fa" de pr"ile afiliate3
nu)erarul transferat entit"ii !A# n su) de 1 5'/ -1=,5 lei G*- >>> >>> lei & />K, A -'/ -1=,5
leiH + ca di)inuare conco)itent a datoriilor fa" de pr"ile afiliate $i a nu)erarului.
+onta'ilitatea operaiunilor cu acti)e comune
'%. Activitatea societ"ii civile cu active co)une prevede de"inerea co)un $i controlul co)un de
ctre asocia"i asupra activelor depuse sau ac9izi"ionate pentru scopurile co)une, inclusiv n ob"inerea de
beneficii econo)ice.
'<. Contabilitatea opera"iunilor cu active co)une este "inut de asociatul?conductor, care poart
responsabilitatea pentru e&ecutarea obliga"iilor fiscale privind opera"iunile respective.
'=. ;a sfr$itul perioadei de gestiune *sau alt dat prevzut de contract, asociatul?conductor
ntoc)e$te un proces?verbal de repartizare a veniturilor, c9eltuielilor sau a rezultatelor financiare
ob"inute din utilizarea activelor controlate n co)un n func"ie de cota de participa"ie a fiecrui asociat.
->. 2ezultatele aferente activit"ii societ"ii civile cu active co)une snt repartizate ntre asocia"i n
corespundere cu prevederile punctelor '/?': din prezentul standard.
Exemplul 13. Antitile ?!@ i ?F@ %n anul ,(59 au ac7iziionat un ec7ipament te7nologic la un
pre de 5 +(( ((( lei1 cu o durat de exploatare de 5( ani- 8n anul ,(59=5 entitile au %nc7eiat un
contract de societate civil privind posesiunea i controlul %n comun asupra acestui activ1 destinat
pentru a fi transmis %n leasing operaional pe un termen de un an- 4onform contractului de societate
civil asociaii dein respectiv c%te ++C i *+C din valoarea ec7ipamentului- Prin contractul de
societate civil %n calitate de asociat$conductor este numit asociatul ?!@1 care ine contabilitatea
tuturor operaiunilor aferente activului controlat %n comun-
8n decursul perioadei de gestiune1 c7eltuielile aferente gestionrii ec7ipamentului au constituit
50, ((( lei1 din care /( ((( lei c7eltuielile aferente deservirii te7nice curente1 .& ((( lei pentru
asigurarea ec7ipamentului i .+ ((( lei alte c7eltuieli curente- Venitul anual de la transmiterea
ec7ipamentului %n leasing operaional constituie *+( ((( lei- 4onform contractului rezultatul financiar
obinut din transmiterea %n leasing operaional a ec7ipamentului se repartizeaz proporional cu
mijloacele depuse de ctre fiecare asociat la ac7iziionarea acestuia-
6n baza datelor din e&e)plu entit"ile contabilizeaz0
asociatul$conductor ?!@#
1==
cota?parte a asociatului !@# n su) de :%5 >>> lei *1 5>> >>> & /5K,, ca )a8orare
conco)itent a nu)erarului $i a datoriilor pe ter)en lung3
ac9izi"ia ec9ipa)entului te9nologic n su) de 1 5>> >>> lei ca )a8orare conco)itent a
i)obilizrilor corporale $i a datoriilor curente3
a)ortizarea ec9ipa)entului te9nologic n su) de 15> >>> lei *1 5>> >>> lei 0 1> ani, ? ca
)a8orare conco)itent a c9eltuielilor curente $i a)ortizrii )i8loacelor fi&e3
c9eltuielile aferente deservirii te9nice curente n su) de => >>> lei ? ca )a8orare conco)itent
a c9eltuielilor $i datoriilor curente3
c9eltuielile aferente asigurrii activului $i a altor c9eltuieli curente n su) de %' >>> lei *-%
>>> lei A -5 >>> lei, ? ca )a8orare conco)itent a c9eltuielilor $i datoriilor curente3
venitul ob"inut din trans)iterea n leasing opera"ional a ec9ipa)entului n su) de /5> >>> lei ?
ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente3
nu)erarul ncasat de la clien"i n su) de /5> >>> lei ? ca )a8orare a nu)erarului $i di)inuare
a crean"elor curente3
veniturile decontate la rezultatul financiar n su) de /5> >>> lei ? ca di)inuare a veniturilor
curente $i )a8orare a rezultatului financiar3
c9eltuielile decontate la rezultatul financiar n su) de -1' >>> lei *1:' >>> lei A 15> >>> lei, +
ca di)inuarea conco)itent a rezultatului financiar $i a c9eltuielilor curente3
cota?parte a profitului ob"inut din opera"iunile efectuate cu activS co)unS n su) de :' 1>> lei
G*/5> >>> lei + -1' >>> lei, & /5KH ? ca di)inuare a rezultatului financiar $i )a8orare a datoriilor fa" de
pr"i afiliate3
nu)erarul transferat entit"ii !@# n su) de :' 1>> lei ? ca di)inuare conco)itent a datoriilor
fa" de pr"ile afiliate $i a nu)erarului.
asociatul ?F@#
transferul nu)erarului pentru procurarea ec9ipa)entului te9nologic n su) de :%5 >>> lei
*1 5>> >>> lei & /5K, + ca )a8orare a crean"elor pe ter)en lung $i di)inuare nu)erarului3
cota?parte n profitul din opera"iunile efectuate cu activS co)unS n su) de :' 1>> lei G*/5>
>>> lei + -1' >>> lei, & /5KH ? ca )a8orare conco)itent a crean"elor pr"ilor afiliate $i a veniturilor
curente3
nu)erarul ncasat de la entitatea !A# n su) de :' 1>> lei ? ca )a8orare a nu)erarului $i
di)inuarea crean"elor pr"ilor afiliate.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
-1. 6n situa"iile financiare entitatea prezint cel pu"in ur)toarele infor)a"ii privind0
1, pr"ile afiliate0
soldul crean"elor, investi"iilor $i datoriilor aferente pr"ilor afiliate la nceputul $i sfr$itul
perioadei de gestiune3
natura, volu)ul, ter)enele $i condi"iile aferente desf$urrii tranzac"iilor cu pr"ile afiliate3
garan"iile oferite sau pri)ite3
c9eltuielile recunoscute pe parcursul perioadei de gestiune curent privind crean"ele
co)pro)ise ale pr"ilor afiliate, inclusiv provizioanele aferente acestora3
co)pensa"iile pentru personalul?c9eie din conducere sub for) de salariu de baz $i
supli)entar, alte pl"i de sti)ulare $i co)pensare, nde)niza"ii pentru finalizarea contractului de )unc
etc.
', participa"iile ntr?o societate civil0
valoarea contabil a activelor proprii $i datoriilor aferente opera"iunilor efectuate fr active
co)une3
)odul de "inere a contabilit"ii opera"iunilor n societatea civil3
c9eltuielile suportate $i veniturile sau rezultatele financiare ob"inute n rezultatul activit"ii
societ"ii civile3
cota?parte a entit"ii din activele co)une, clasificate confor) naturii acestora3
'>>
cota?parte a entit"ii n orice datorie $i c9eltuial suportat n co)un3
rezultatul financiar ob"inut din folosirea cotei?pr"i a entit"ii din activele co)une.
Prevederi tr!n(itorii
-'. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
--. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
'>1
STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE
PARTICULARIT8ILE CONTABILIT8II FN ADRICULTUR8
Introducere
1. Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE $i IA /1 !Agricultura#.
Obiectiv
'. (biectivul prezentului standard const n stabilirea )odului de contabilizare n activitatea
agricol $i de prezentare a infor)a"iilor aferente n situa"iile financiare.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentul standard regle)enteaz )odul de contabilizare $i prezentare a infor)a"iilor n
situa"iile financiare privind0
1, activele biologice3
', produsele agricole3
-, costurile aferente activelor biologice $i produselor agricole.
/. Prezentul standard nu se aplic la contabilizarea0
1, terenurilor $i i)obilizrilor necorporale asociate unei activit"i agricole *.C !I)obilizri
necorporale $i corporale#,3
', terenurilor $i altor active i)obilizate din co)ponen"a investi"iilor i)obiliare aferente activit"ii
agricole *.C !Investi"ii i)obiliare#,3
-, produselor ob"inute din procesarea produselor agricole dup recoltare *.C !tocuri#,3
/, produselor care nu rezult din activitatea agricol *de e&e)plu, recoltarea ciupercilor sau
fructelor de pdure,3
5, subven"iilor *.C !Capital propriu $i datorii#,.
E&e)ple de active biologice, produse agricole $i produse ob"inute din procesarea acestora snt
prezentate n tabelul 1.
Babelul 1
Active biologice, produse agricole $i produse ob"inute din
procesarea acestora
Active biologice Produse agricole Produse ob"inute din procesarea
produselor agricole
Bur)a de baz a ovinelor ;apte, ln @rnz, fire toarse
Cireada de baz a bovinelor ;apte Unt, ca$caval, brnz
Porci Carcas Crna"i, $unc
Piscicultur Pe$te?)arf, puiet Produse din pe$te
Culturi cerealiere Cereale, paie 1in, crupe, fura8e co)binate
Culturi legu)icole ;egu)e Conserve din legu)e, )urturi
Culturi te9nice cultivate pe
planta"ii
1runze de tutun,
se)in"e de floarea?
soarelui, rizocarpi
Butun fer)entat, ulei vegetal, za9r
Planta"ii perene0
? vii truguri Cin brut, )aterie pri) pentru sucuri
? livezi 1ructe 1ructe uscate, conserve din fructe
? copaci n pdure *)asiv
forestier,
Copaci tia"i @u$teni, c9erestea
De$ini%ii
5. 6n prezentul standard no"iunile utilizate se)nific0
!ctivitate agricol + ad)inistrarea de ctre o entitate a transfor)rii biologice $i recoltrii
activelor biologice pentru vnzare sau pentru ob"inerea activelor biologice adi"ionale $i7sau produselor
agricole.
!ctiv biologic + un ani)al viu sau o plant vie.
'>'
4osturi + resurse e&pri)ate valoric $i consu)ate pentru fabricarea produselor $i prestarea
serviciilor.
4ost efectiv + costuri efectiv suportate de ctre entitate aferente intrrii, cre$terii $i ngri8irii
activelor biologice $i producerii produselor agricole.
4ost planificat 2normat3 + costuri deter)inate n baza nor)elor $i nor)ativelor stabilite de entitate
aferente intrrii, cre$terii $i ngri8irii activelor biologice $i producerii produselor agricole.
rup de active biologice + o totalitate de ani)ale o)ogene *tur), ciread, $i7sau plante vii
*planta"ie, pepinier, si)ilare.
Produs agricol + produsul recoltat de la activele biologice ale entit"ii.
Becoltare + separarea produselor agricole de activul biologic $i7sau de grupul activelor biologice
*de e&e)plu, recoltarea strugurilor, fructelor $i legu)elor, scoaterea puie"ilor din p)nt, )ulsul
laptelui, strnsul oulor, $i7sau ncetarea proceselor vitale ale activelor biologice *de e&e)plu, tierea
copacilor, sacrificarea ani)alelor $i psrilor, pescuitul pe$telui,.
>ransformare biologic + proces de cre$tere, producere, degenerare $i reproducere care provoac
)odificri calitative $i7sau cantitative a unui activ biologic *de e&e)plu, cre$terea unor culturi n scopul
ob"inerii produselor agricole, cre$terea ani)alelor pentru a fi vndute sau sacrificate, cre$terea copacilor
pentru ob"inerea le)nului,.
Re0u#i 0ener!#e
:. Activitatea agricol include dou sectoare0
1, fitote9nia + cultivarea plantelor anuale $i7sau perene, silvicultura, floricultura3
', zoote9nia + cre$terea ani)alelor, avicultura, acvacultura, apicultura etc.
%. 1itote9nia $i zoote9nia se caracterizeaz prin ur)toarele particularit"i co)une0
1, capacitatea de )odificare + ani)alele $i plantele suport )odificri *transfor)ri, biologice
care contribuie la ob"inerea produselor agricole $i7sau activelor biologice adi"ionale3
', ad)inistrarea )odificrii + )odul de facilitare a transfor)rilor biologice prin )bunt"irea
$i7sau stabilirea condi"iilor necesare pentru desf$urarea procesului te9nologic respectiv *de e&e)plu,
ra"ia nutritiv stabilit pentru ani)ale $i psri, ter)enul $i calitatea e&ecutrii lucrrilor la cultivarea
culturilor agricole, asigurarea activelor biologice cu u)iditate, lu)in, te)peratur,3
-, evaluarea )odificrii + )surarea cantitativ $i calitativ a )odificrii unui activ biologic *grup
de active biologice,. Evaluarea )odificrii cantitative e&pri) )surarea volu)ului de produse agricole
ob"inute $i7sau a nu)rului *cantit"ii, de active biologice adi"ionale n indicatori cantitativi *de
e&e)plu, produc"ia cerealier, po)icol, viticol, sporul greut"ii vii a ani)alelor + n Pilogra)e3
cre$terea cantit"ii )asei le)noase n silvicultur + n )etri cubi, nu)rul de pui, boboci,. Evaluarea
)odificrii calitative se e&pri) prin indicatorii calitativi *de e&e)plu, calitatea ani)alelor crescute +
prin categoriile strii de ngr$are3 calitatea strugurilor $i a rizocarpilor sfeclei de za9r + prin con"inutul
de za9r, a boabelor de gru + prin con"inutul glutenului, a fura8elor + prin con"inutul de proteine,.
<. Bransfor)area biologic genereaz0
1, )odificarea activelor biologice prin0
a, cre$tere *sporirea greut"ii vii $i )bunt"irea calit"ii ani)alelor $i7sau a plantelor,3
b, degenerare *)ic$orarea greut"ii $i reducerea calit"ii ani)alelor $i7sau a plantelor,3
c, reproducere *ob"inerea activelor biologice adi"ionale + a ani)alelor $i7sau a plantelor,3
', producerea produselor agricole *de e&e)plu, cereale, legu)e, fructe, struguri, lapte, ln, ou,
)iere,.
=. Un activ biologic sau un produs agricol se recunoa$te n baza contabilit"ii de anga8a)ente dac0
1, entitatea controleaz $i identific activul biologic $i produsul agricol ca rezultat al faptelor
econo)ice trecute. Acest criteriu se respect dac entitatea de"ine dreptul de proprietate sau alt for)
de control aferent activelor biologice $i7sau produselor agricole sau, dup caz, acestea snt )arcate la
intrare *de e&e)plu, n cazul ani)alelor entitatea poate de"ine dreptul de proprietate dac acestea snt
)arcate, la ac9izi"ionare, na$tere sau n"rcare,3
', e&ist o certitudine nte)eiat c n viitor entitatea va ob"ine beneficii econo)ice din utilizarea
activului biologic $i produsului agricol. Criteriul dat se consider ndeplinit n baza evalurii atributelor
fizice ale activului sau produsului *de e&e)plu, gesta"ia la vaci, e&isten"a )ugurilor snto$i pe crengile
'>-
plantelor perene, starea se)nturilor, greutatea vie $i categoria strii de ngr$are a ani)alelor de
cre$tere $i ngr$at,3
-, costul activului biologic $i al produsului agricol poate fi deter)inat credibil.
1>. ;a recunoa$terea ini"ial activele biologice $i produsele agricole se evalueaz la cost de intrare
care se deter)in n func"ie de sursa de intrare n )odul stabilit n pct. 1/?'', ->?-' $i -= din prezentul
standard.
11. Pe parcursul perioadei de gestiune, confor) politicilor contabile activele biologice $i produsele
agricole pot fi evaluate la cost planificat cu a8ustarea acestuia la data raportrii la cost efectiv.
1'. Confor) politicilor contabile, entitatea poate evalua activele biologice $i produsele agricole la
valoarea 8ust )inus costurile de vnzare potrivit regulilor generale stabilite n IA /1 !Agricultura#.
Cont!bi#it!te! !ctive#or bio#o0ice
1-. 6n func"ie de durata ob"inerii beneficiilor econo)ice $i de pregtire spre utilizare dup
destina"ie se disting0
1, active biologice i)obilizate + activele biologice )ature care asigur ob"inerea )ultipl a
produselor agricole $i7sau a activelor biologice adi"ionale pe parcursul unei perioade ce dep$e$te un an
*de e&e)plu, viile, livezile, planta"iile de po)u$oare roditoare, culturi )ultianuale de flori, de fura8e,
legu)icole, vacile, ovinele, porcinele, cabalinele adulte, precu) $i activele biologice i)ature care se
afl n perioada de pregtire spre utilizare dup destina"ie *de e&e)plu, viile $i livezile plantate, pn la
transferarea lor n categoria pe rod,3
', active biologice circulante + ani)ale la cre$tere $i ngr$at care includ unele grupe de active
biologice )ature *de e&e)plu, iepuri de cas, ani)alele cu blan, psrile adulte, $i i)ature, cu) ar fi
ani)alele tinere *de e&e)plu, vi"eii, purceii, )iei, $i ani)alele rebutate din cireada *tur)a, de baza $i
trecute la ngr$at.
-cti)e 'iologice imo'ili,ate
1/. Co)ponen"a $i )odul de deter)inare a costului de intrare a activelor biologice i)obilizate
este condi"ionat de sursa de intrare a acestor active $i include0
1, la procurarea planta"iilor perene roditoare precu) $i ani)alelor pentru co)pletarea cirezii
*tur)ei, de baz + valoarea de cu)prare $i costurile de ac9izi"ie *de e&e)plu, costurile de transport, de
nso"ire a ani)alelor, de )arcare $i identificare, de evaluare, de asigurare, privind 9rana ani)alelor n
dru), ta&a va)al, ta&a pentru procedurile va)ale,3
', la transferarea n cireada *tur)a, de baz a ani)alelor tinere crescute n cadrul entit"ii, dac
destina"ia de cre$tere a acestora la recunoa$terea ini"ial nu era deter)inat, sau dac e&ist decizia de a
le cre$te pentru vnzare $i7sau sacrificare + costul efectiv al ani)alelor la nceputul perioadei de gestiune
$i costul planificat aferent cre$terii lor de la nceputul perioadei pn la )o)entul transferrii3 dac
entitatea utilizeaz nu)ai nutre"uri procurate + costul efectiv al ani)alelor3
-, la transferarea planta"iilor perene n categoria pe rod sau pn la )preunarea coroanelor *pentru
f$iile forestiere de protec"ie, )asivele forestiere,0
a, costurile efective aferente desfundrii solului, )aterialului sditor, plantrii, plus costurile
privind cre$terea $i ngri8irea planta"iilor n pri)ul an $i n anii ulteriori cu total cu)ulativ pn la darea
n e&ploatare a acestora3
b, costul )aterialului sditor, a lucrrilor de plantare, cre$tere $i ngri8ire a planta"iilor perene n
cazul nlturrii golurilor provocate de eveni)ente e&cep"ionale se recunosc drept c9eltuieli curente.
15. Costurile de plantare, cre$tere $i ngri8ire a planta"iilor perene pn la transferarea pe rod se
contabilizeaz ca )a8orare a activelor biologice i)obilizate n curs de e&ecu"ie $i di)inuare a stocurilor,
costurilor activit"ilor au&iliare, costurilor indirecte de produc"ie, )a8orare a datoriilor curente $i
a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale etc.
1:. Costul produselor *fructelor $i strugurilor, ob"inute de la plantele perene tinere *activele
biologice i)ature, n perioada de cre$tere $i ngri8ire pn la transferarea lor n categoria pe rod se
evalueaz confor) politicilor contabile dup una din ur)toarele )etode0
1, la valoarea realizabil net3
', la cost efectiv.
'>/
1%. 6n cazul evalurii produselor la valoarea realizabil net, costul acestora se deter)in ca
diferen"a dintre pre"ul de pia" $i costurile probabile de co)ercializare $i se nregistreaz ca )a8orare a
stocurilor $i di)inuare a activelor biologice i)obilizate n curs de e&ecu"ie.
Exemplul 1. " entitate %n anul ,(59 a sdit .' .*( butai de vi$de$vie la costul de +,0 +(( lei
pe o suprafa de 5+ 7a -4osturile de %ngrijire %n primul an de vegetaie 5,( ((( lei- ;a sf%ritul anului
,(59 din cauza condiiilor climaterice s$au depistat . (0& butai uscai1 care au fost %nlocuii %n primvara
anului ,(59=51 la costul de *5 ((( lei- 4osturile lucrrilor de %nlocuire a acestor butai constituie
& ,5( lei- 4osturile de cretere i %ngrijire %n anii ulteriori 2,(59=, ,(59=+3 p%n la transferarea viei
%n exploatare constituie .,( ((( lei- Valoarea de pia a strugurilor recoltai %n anii ,(59=* ,(59=+
este egal cu 0+ ((( lei1 costurile probabile de v%nzare a strugurilor recoltai * ((( lei- Via a fost
transferat %n categoria pe rod %n anul ,(59=0-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n anul ,(59#
costul )aterialului sditor n su) de 5': 5>> lei + ca )a8orare a activelor biologice
i)obilizate n curs de e&ecu"ie $i di)inuare a stocurilor3
costurile de plantare, cre$tere $i ngri8ire n pri)ul an de vegeta"ie n su) de 1'> >>> lei + ca
)a8orare a activelor biologice i)obilizate n curs de e&ecu"ie $i di)inuare a stocurilor, )a8orare a
datoriilor curente $i a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale3
%n anul ,(59=5#
costul buta$ilor usca"i $i costurile aferente cre$terii $i ngri8irii acestora n su) de 51 %1% lei
G*5': 5>> lei A 1'> >>> lei, & - >:% unit. 0 -< -/> unit.H + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i
di)inuare a activelor biologice i)obilizate n curs de e&ecu"ie3
costurile lucrrilor de nlturare a buta$ilor usca"i n su) de /< '1> lei */1 >>> lei A % '1> lei, +
ca )a8orare a activelor biologice i)obilizate n curs de e&ecu"ie $i di)inuare a stocurilor, )a8orare a
datoriilor curente $i a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale3
%n anii ,(59=, ,(59=+#
+ costurile de cre$tere $i ngri8ire a viei n su) de -'> >>> lei + ca )a8orare a activelor biologice
i)obilizate n curs de e&ecu"ie $i di)inuare a stocurilor $i costurilor activit"ilor au&iliare, )a8orare a
datoriilor curente $i a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale3
costul strugurilor recolta"i n su) de :1 >>> lei *:5 >>> lei / >>> lei, + ca )a8orare a
stocurilor $i di)inuare a activelor biologice i)obilizate n curs de e&ecu"ie3
%n anul ,(59=0#
costul de intrare a viei transferate n categoria pe rod n su) de =>1 ==- lei *5': 5>> lei A 1'>
>>> lei A /1 >>> lei A % '1> lei A -'> >>> lei 51 %1% lei :1 >>> lei, + ca )a8orare a activelor biologice
i)obilizate $i di)inuare a activelor biologice i)obilizate n curs de e&ecu"ie.
1<. ;a aplicarea )etodei costului efectiv, costul produselor se deter)in n confor)itate cu gradul
de )aturitate *nivelului atins al capacit"ii de produc"ie, a planta"iilor perene n anul recoltei, care
include su)a costurilor directe privind recoltarea $i transportarea fructelor, strugurilor $i cota?parte a
costurilor de cre$tere $i ngri8ire a plantelor perene din anul recoltei. Costul efectiv al produselor
ob"inute n perioada de cre$tere $i ngri8ire a acestor planta"ii pn la transferarea lor n categoria pe rod
se contabilizeaz si)ilar regulii stabilite n pct. 1% din prezentul standard.
Exemplul 2. Gtiliz%nd datele din exemplul 51 s presupunem c %n anul ,(59=* de vegetaie1
entitatea a recoltat struguri 5+ R1 iar %n anul ,((9=+ ,( R de pe 5 7a- 4osturile directe privind
culesul1 sortarea1 %ncrcarea i transportarea strugurilor constituie %n anul ,((9 = * ' 5(( lei i %n
anul ,(59 = + 5( *(( lei- 4osturile de cretere i %ngrijire a viei %n anul ,(59 = * constituie '( (((
lei1 iar %n anul ,(59 = + '0 ((( lei1 capacitatea de producie estimat a plantaiei de vi$de$vie
estimat de entitate constituie '( R<7a-
6n baza datelor din e&e)plu, gradul de )aturitate a viei nfiin"ate *nivelului atins al capacit"ii de
produc"ie, constituie0
+ n anul '>1DA/0 >,1<%5 *15 X 0 <> X,3
+ n anul '>1DA50 >,'5 *'> X 0 <> X,.
Costul efectiv al strugurilor recolta"i constituie0
n anul '>1DA/0 '- 1>> lei *< 1>> lei A >,1<%5 & <> >>> lei,3
'>5
n anul '>1DA50 -1 =>> lei *1> />> lei A >,'5 & <: >>> lei,.
Confor) acestei )etode entitatea evalueaz0
strugurii recolta"i n perioada de cre$tere $i ngri8ire a viei n su) de 55 >>> lei *'- 1>> lei A
-1 =>> lei,3
costul de intrare a planta"iei de vi"?de?vie transferat n categoria pe rod *activelor biologice
i)obilizate )ature, n su) de =>% ==- lei *5': 5>> lei A 1'> >>> lei A /1 >>> lei A % '1> lei A -'> >>>
lei 51 %1% lei + 55 >>> lei,.
6nregistrrile contabile snt si)ilare celor din e&e)plul 1.
1=. Activele biologice i)obilizate i)ature procurate pentru co)pletarea<nfiin"area cirezii *tur)ei,
de baz se contabilizeaz astfel0
1, valoarea de procurare $i costurile de ac9izi"ie a activelor biologice i)ature + ca )a8orare a
activelor biologice i)obilizate n curs de e&ecu"ie $i di)inuare a stocurilor, a costurilor activit"ilor
au&iliare $i )a8orare a datoriilor curente etc.3
', costurile de cre$tere $i ngri8ire a activelor biologice n perioada de pregtire spre utilizare dup
destina"ie + ca )a8orare a activelor biologice i)obilizate n curs de e&ecu"ie $i di)inuare a stocurilor, a
costurilor activit"ilor au&iliare, )a8orare a datoriilor curente $i a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale
$i corporale etc.3
-, produ$ii ob"inu"i de la activele biologice i)obilizate n curs de e&ecu"ie evalua"i confor)
politicilor contabile + ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a activelor biologice i)obilizate n curs de
e&ecu"ie.
/, costul de intrare a activelor biologice i)obilizate i)ature transferate n categoria celor )ature
*n e&ploatare, ca )a8orare a activelor biologice i)obilizate $i di)inuare a activelor biologice
i)obilizate n curs de e&ecu"ie.
'>. Ani)alele de )unc $i de produc"ie, viile $i livezile, planta"iile de po)u$oare pe rod pri)ite
de la proprietari sub for) de aport la capitalul social se contabilizeaz ca )a8orare a activelor biologice
i)obilizate $i )ic$orare a capitalului nevrsat sau )a8orare a capitalului nenregistrat.
'1. Activele biologice i)obilizate cu) ar fi culturile )ultianuale fura8ere *de e&e)plu, lucerna,
trifoiul, sparceta,, de flori *de e&e)plu, lalea, gladiol, bu8orul, lcr)ioare, 9ortensia, levn"ica, ca)elia,
liliacul, narcisa, crinul,, legu)icole *de e&e)plu, leu$teanul, )cri$ul, 9reanul, reventul, sparang9elul,, de
cp$un, fragi etc. n perioada de pregtire spre e&ploatare se includ n co)ponen"a activelor biologice
i)obilizate n curs de e&ecu"ie, ulterior se transfer n categoria activelor biologice i)obilizate )ature.
''. Activele biologice i)obilizate )ature *de e&e)plu, viile, livezile, planta"iile de po)u$oare3
ani)alele de )unc ? caii, $i cele )en"ionate n pct. '1 din prezentul standard se a)ortizeaz confor)
regulilor generale stabilite n .C !I)obilizri necorporale $i corporale#.
'-. Dup recunoa$terea ini"ial activele biologice i)obilizate se evalueaz la cost de intrare )inus
a)ortizarea acu)ulat $i pierderile din depreciere acu)ulate confor) regulilor generale stabilite n .C
!I)obilizri necorporale $i corporale# $i .C !Deprecierea activelor#.
'/. 6n cazul procurrii terenului cu planta"ii la un pre" unic acesta se repartizeaz confor) bazelor
stabilite de politicile contabile. palierul din vii $i livezi reprezint un obiect separat de i)obilizri
corporale. 6n cazul instalrii acestuia n pri)ul an de nfiin"are a planta"iilor perene su)a a)ortizrii
spalierului se calculeaz $i se atribuie0
1, pn la transferarea viei $i7sau livezii n categoria pe rod + la costurile de cre$tere $i ngri8ire a
acestora, $i se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a activelor biologice i)obilizate n curs de
e&ecu"ie $i a)ortizrii i)obilizrilor corporale3
', dup transferarea viei $i7sau livezii n categoria pe rod + la costurile de cre$tere $i ngri8ire a
acestora $i se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a costurilor activit"ilor de baz $i a a)ortizrii
i)obilizrilor corporale.
'5. Ie$irea activelor biologice i)obilizate, are loc n cazul0 vnzrii, trans)iterii cu titlu gratuit
ter"ilor sau n leasing financiar, trans)iterii sub for) de aport la capitalul social al altor entit"i,
e&pirrii duratei de e&ploatare util cnd e&ploatarea ulterioar este i)posibil sau ineficient,
sc9i)brii destina"iei terenurilor, sacrificrii ani)alelor, rebutrii ani)alelor din cireada *tur)a, de
baz, eveni)entelor e&cep"ionale etc.
':. (pera"iunile de ie$ire a activelor biologice i)obilizate cu e&cep"ia sacrificrii, rebutrii $i
casrii ani)alelor din cauza eveni)entelor e&cep"ionale se contabilizeaz n acela$i )od ca $i alte active
'>:
i)obilizate confor) regulilor generale stabilite n .C !I)obilizri necorporale $i corporale# $i .C
!Capital propriu $i datorii# astfel0
1, decontarea a)ortizrii acu)ulate + ca di)inuare conco)itent a a)ortizrii activelor biologice
i)obilizate $i a activelor biologice i)obilizate3
', casarea valorii contabile + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i )ic$orare a activelor biologice
i)obilizate3
-, nregistrarea c9eltuielilor aferente ie$irii activelor biologice i)obilizate + ca )a8orare a
c9eltuielilor curente $i di)inuare a costurilor activit"ilor au&iliare, stocurilor, )a8orare a datoriilor curente
etc.3
/, nregistrarea valorii de vnzare *contractuale, a activelor biologice i)obilizate + ca )a8orare
conco)itent a nu)erarului, crean"elor $i a veniturilor curente.
'%. acrificarea ani)alelor din cireada de baz se contabilizeaz astfel0
1, casarea valorii contabile a ani)alelor + ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz $i
di)inuare a activelor biologice i)obilizate3
', costurile de sacrificare + ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz $i di)inuare a stocurilor,
)a8orare a datoriilor curente $i a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale etc.3
-, produsele ob"inute din sacrificare + ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a costurilor
activit"ilor de baz.
'<. Ani)alele de )unc $i de produc"ie rebutate din cireada de baz $i transferate n categoria
activelor biologice circulante pentru ngr$at, se evalueaz la valoarea contabil $i se contabilizeaz ca
)a8orare a stocurilor $i di)inuare a activelor biologice i)obilizate.
'=. Caloarea contabil a activelor biologice i)obilizate *de e&e)plu, livezilor, viilor, planta"iilor
de arbu$ti fructiferi, vitele de )unc $i de produc"ie, afectate de eveni)ente e&cep"ionale *de e&e)plu,
grindin, inunda"ii, ng9e"uri, secet, boli, se deconteaz par"ial sau integral $i se contabilizeaz ca
)a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a activelor biologice i)obilizate.
4odul de contabilizare a opera"iunilor de ie$ire a activelor biologice i)obilizate din cauza
eveni)entelor e&cep"ionale este prezentat n ane&a 1.
-cti)e 'iologice circulante
->. ;a recunoa$terea ini"ial, activele biologice circulante se evalueaz la cost de intrare care se
deter)in n func"ie de sursa intrrii0
1, activele biologice procurate, pri)ite cu titlu gratuit etc. + la cost de intrare care cuprinde
valoarea de intrare *contractual, $i costurile de ac9izi"ie confor) regulilor generale stabilite n .C
!tocuri#3
', produ$ii nregistra"i la intrri, ob"inu"i n rezultatul transfor)rilor activelor biologice )ature0
a, vi"eii, )ieii $i iezii + la cost planificat *nor)at, al unui cap n ziua ftrii3
b, purceii + la cost planificat *nor)at, al unui c9intal de greutate vie a purceilor n"rca"i, "innd
cont de greutatea lor vie la ftare3
c, )n8ii *n vrsta de o zi, de la iepe de )unc + la cost planificat *nor)at, a :> de zile fura8ere
necesare pentru ntre"inerea unui ani)al adult de trac"iune3
d, ani)alele tinere cu blan *n vrsta de 15 zile, + la cost planificat *nor)at, a => de zile fura8ere
necesare pentru ntre"inerea unui ani)al )atur3
e, puii de iepuri de cas *n vrsta de 15 zile, + la cost planificat *nor)at, al 1 cap calculat la
n"rcare, lund n considerare greutatea vie3
f, pui$orii de gin, r"u$tele, bobocii, puii de curc *n vrst de '/ ore, + la cost planificat
*nor)at, al unui cap confor) calcula"iei incubrii3
g, fa)iliile de albine + la valoarea realizabil net a unei fa)ilii3
9, larvele $i alevinile pe$tilor + la cost planificat *nor)at, al unei unit"i de calcula"ie3
-, puii de iepuri de cas, )ieii n"rca"i + la cost planificat *nor)at, al unui c9intal de spor al
greut"ii vii deter)inat prin cntrire selectiv3
/, ani)alele pri)ite n grupul de vrst superior fiind transferate din grupul de vrst inferior + la
cost efectiv al ani)alelor la nceputul perioadei de gestiune $i costul planificat aferent cre$terii lor de la
nceputul perioadei pn la )o)entul transferrii3
'>%
5, sporul greut"ii vii ob"inut n ur)a cre$terii $i ngr$rii ani)alelor + la cost planificat *nor)at,
al unui c9intal de spor al greut"ii vii n)ul"it cu nu)rul de c9intale de spor al greut"ii vii al grupului
de vrst respectiv al ani)alelor3
:, sporul *)a8orarea costurilor de ntre"inere, )n8ilor, ani)alelor tinere care nu se cntresc,
ani)alelor cu blan + la cost planificat *nor)at, al unei zile de ntre"inere $i a nu)rului de zile de
ntre"inere. .u se deter)in sporul greut"ii vii $i )a8orarea costurilor de ntre"inere a iepurilor de cas,
ani)alelor cu blan, psrilor )ature. Costurile aferente ntre"inerii activelor no)inalizate se raporteaz
la costul produselor ob"inute *carnea de pasre $i de iepuri de cas, ou etc., sau la c9eltuieli curente + n
cazul vnzrii acestora.
-1. ;a data raportrii costul planificat al activelor biologice circulante indicate n pct. -> din
prezentul standard se a8usteaz pn la cel efectiv prin decontarea abaterilor cu nregistrri contabile
obi$nuite sau de stornare.
-'. Costurile aferente ntre"inerii activelor biologice se evalueaz cu total cu)ulativ la su)a
efectiv. ;a data raportrii costurile nedecontate se contabilizeaz ca )a8orare a produc"iei n curs de
e&ecu"ie $i di)inuare a costurilor activit"ii de baz.
--. Dup recunoa$terea ini"ial, pe parcursul perioadei de gestiune, activele biologice circulante se
evalueaz la costul de intrare a acestora a8ustat *)a8orat7di)inuat, cu costul planificat al adaosului
greut"ii vii $i7sau al costurilor de ntre"inere a acestor active, iar la data raportrii + la valoarea cea )ai
)ic dintre cost $i valoarea realizabil net, confor) regulilor generale stabilite n .C !tocuri#.
6n acest caz, entitatea contabilizeaz0
1, costul planificat al adaosului greut"ii vii + ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a costurilor
activit"ilor de baz3
', abaterea costului efectiv de la cel planificat + ca a8ustare *di)inuare7)a8orare, conco)itent a
stocurilor $i a costurilor activit"ilor de baz.
Exemplul 3. " entitate %n aprilie ,(59 a %nregistrat la intrri * viei din cireada de baz cu greutatea
vie de 5,, Og la cost planificat de 5 /+, lei- Pe parcursul anului 2/ luni3 s$a %nregistrat la intrri adaosul
greutii vii de 0*' Og1 la cost planificat de 5( .0' lei- 4ostul planificat al vieilor la .5 decembrie ,(59
constituie 5, .,( lei 25 /+, lei = 5( .0' lei3- 4ostul efectiv al 5 Og de greutate vie a grupului dat de active
biologice la .5 decembrie ,(59 s$a determinat %n mrime de 5+ lei1 iar a greutii vii a vieilor 55 ++(
lei 25+ lei x &&( Og31 unde &&( Og S 5,, Og = 0*' Og- Suma abaterii costului efectiv de la cel planificat
constituie &&( lei 255 ++( lei 5, .,( lei3- Valoarea realizabil net a acestor viei la data raportrii
este de 5( 0(( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n aprilie ,(59#
costul planificat al / vi"ei cu greutatea de 1'' Pg n )ri)e de 1 =5' lei + ca )a8orare a stocurilor
$i di)inuare a costurilor activit"ilor de baz3
%n aprilie decembrie ,(59#
costul planificat al adaosului greut"ii vii de :/< Pg a vi"eilor n )ri)e de 1> -:< lei + ca
)a8orare a stocurilor $i di)inuare a costurilor activit"ilor de baz3
la .5 decembrie ,(59#
abaterea costului efectiv al vi"eilor de la cel planificat n )ri)e de %%> lei + ca stornare a
stocurilor $i a costurilor activit"ilor de baz3
diferen"a dintre costul efectiv al activelor biologice circulante $i valoarea realizabil net n
)ri)e de =5> lei *11 55> lei + 1> :>> lei, + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a stocurilor.
-/. Bransferul activelor biologice circulante dintr?un grup de vrst inferior ntr?un grup de vrst
superior se contabilizeaz la valoarea contabil + ca o )i$care intern n cadrul stocurilor.
-5. (pera"iunile de ie$ire *vnzare, trans)itere sub for) de aport la capitalul social, cu titlu
gratuit etc., a activelor biologice circulante se contabilizeaz n acela$i )od ca $i ie$irile altor stocuri
confor) regulilor generale stabilite n .C !tocuri#.
-:. acrificarea activelor biologice circulante se contabilizeaz astfel0
aa valoarea contabil a activelor biologice circulante sacrificate + ca )a8orare a costurilor
activit"ilor de baz $i di)inuare a stocurilor3
aa costurile de sacrificare + ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz $i di)inuare a stocurilor,
)a8orare a datoriilor curente $i a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale etc.3
'><
aa costul produselor ob"inute din sacrificare + ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a costurilor
activit"ilor de baz.
Cont!bi#it!te! "rodu'e#or !0rico#e
-%. Produsele agricole includ0
1, produse agricole de baz + produse pentru ob"inerea crora a fost creat sau procurat activul
biologic sau grupul de active biologice *de e&e)plu, cerealele, fructele, strugurii, rizocarpi, laptele n
vitritul pentru lapte, carnea,3
', produse agricole con8ugate *cuplate, + dou sau )ai )ulte tipuri de produse agricole de baz
ob"inute de la un activ biologic sau un grup de active biologice n rezultatul unei $i aceleia$i transfor)ri
*de e&e)plu, )asa verde, se)in"ele $i fnul din ierburi anuale $i )ultianuale, laptele $i lna de la tur)a
de baz a ovinelor, )ierea, propolisul $i ceara n apicultur,. 6n zoote9nie, conco)itent cu produsele
agricole con8ugate, pot fi ob"inute $i active biologice adi"ionale *de e&e)plu, )iei de la tur)a de baz a
ovinelor, noi roiuri de albine n apicultur,3
-, produse secundare + produsele ob"inute conco)itent cu produsele de baz de la un activ
biologic *grup de active biologice,, dar care au o i)portan" secundar *de e&e)plu, paiele, pleava $i
de$eurile fura8ere + la cultivarea culturilor cerealiere3 gunoiul de gra8d $i de psri + la ntre"inerea
ani)alelor $i psrilor,.
-<. Produsele agricole se recunosc ca active distincte0
1, la separarea acestora de active biologice n )o)entul recoltrii *de e&e)plu, cerealele n
)o)entul cnd au fost treierate, cu corectarea )asei lor dup cur"area, sortarea $i uscarea acestora3
fructele, po)u$oarele, legu)ele, )asa verde, fna8ul $i fnul precu) $i se)in"ele ob"inute de entitate + n
ti)pul recoltrii *colectrii, sau preparrii3 lna, laptele, oule, )ierea + n ti)pul tunsului, )ulsului,
colectrii,3
', la ncetarea proceselor vitale ale activelor biologice *de e&e)plu, carnea + n )o)entul
sacrificrii ani)alelor $i psrilor,.
-=. Produsele agricole ob"inute din recolta perioadei de gestiune se evalueaz la cost planificat cu
a8ustarea acestuia la cel efectiv la data raportrii $i se contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor $i
di)inuare a costurilor activit"ilor de baz.
4odul de contabilizare a produselor agricole este e&e)plificat n ane&a ' din prezentul standard.
/>. Produsele agricole utilizate n cadrul entit"ii *de e&e)plu, se)nat, 9ran pentru ani)ale,
procesare, se contabilizeaz ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz $i7sau a activit"ilor au&iliare $i
di)inuare a stocurilor. Celelalte opera"iuni de ie$ire a produselor agricole *co)ercializare, trans)itere
cu titlu gratuit, sub for) de aport la capitalul social etc., se contabilizeaz confor) regulilor generale
stabilite n .C !tocuri#.
Cont!bi#it!te! co'turi#or
/1. Contabilitatea costurilor se "ine pe tipuri de activit"i *de baz $i au&iliare, $i sectoare
*fitote9nia $i zoote9nia,. 6n cadrul fiecrui sector costurile se contabilizeaz pe subdiviziuni structurale
$i pe obiecte de eviden" a costurilor *de e&e)plu, tipuri de culturi + gru de toa)n, poru)b, floarea
soarelui, cartofi3 tipuri $i soiuri de planta"ii perene + s)n"oase, s)buroase3 tipuri $i grupuri de active
biologice + ani)ale $i psri,. .o)enclatorul $i co)ponen"a articolelor de costuri se stabile$te de
entitate de sine stttor confor) ane&elor - $i /.
/'. 6n raport cu )odul de includere n costul produselor agricole $i a activelor biologice adi"ionale
se disting0
1, costuri directe3
', costuri repartizabile3
-, costuri indirecte de produc"ie.
/-. Costurile directe n fitote9nie $i zoote9nie reprezint costurile direct atribuibile cre$terii $i
ngri8irii unui tip *grup, de plante $i7sau ani)ale *de e&e)plu, costuri directe privind retribuirea )uncii,
costuri directe de )ateriale, servicii,. Costurile de baz directe includ costurile aferente0 culturilor
anuale se)nate pri)vara $i ngri8ite n perioada de gestiune curent3 culturilor anuale se)nate
toa)na perioadei de gestiune precedente $i costurile de cre$tere $i ngri8ire a acestor culturi n perioada
de gestiune curent3 ngri8irii plantelor perene pe rod *de e&e)plu, viilor $i livezilor, plantelor de arbu$ti
'>=
fructiferi, nregistrate n perioada de gestiune precedent *aratul, tiatul, dup recoltarea roadei $i
ngri8irii acestora n perioada de gestiune curent3 cre$terii $i ngri8irii ani)alelor $i psrilor3
ns)n"rii artificiale a ani)alelor3 incubrii oulor etc. Aceste costuri se contabilizeaz ca )a8orare a
costurilor activit"ilor de baz $i di)inuare a stocurilor, a costurilor activit"ilor au&iliare, )a8orare a
a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale $i a datoriilor curente etc.
//. Costurile repartizabile reprezint costurile perioadei de gestiune aferente cultivrii ctorva
tipuri de culturi *grupuri de culturi o)ogene, sau cre$terii ctorva tipuri *grupuri, de ani)ale, psri *de
e&e)plu, a)ortizarea $i repara"ia )i8loacelor fi&e + gra8durilor, poie"ilor, costurile aferente irigrii,
costurile privind desecarea unor terenuri,. Aceste costuri se contabilizeaz pe parcursul perioadei de
gestiune cu total cu)ulativ ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz repartizabile $i di)inuare a
stocurilor, )a8orare conco)itent a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale $i a datoriilor
curente etc.
/5. Costurile repartizabile acu)ulate se repartizeaz la finele perioadei de gestiune n raport cu
baza stabilit de entitate *de e&e)plu, )asa grului cur"at + a)ortizarea )a$inilor de cur"at boabe3
cantitatea ngr$)intelor introduse n sol + a)ortizarea )a$inilor pentru introducerea ngr$)intelor3
suprafa"a se)nat + a)ortizarea se)ntoarelor3 suprafa"a prelucrat + a)ortizarea cultivatoarelor, $i
se contabilizeaz ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz pe fiecare cultur *grup de culturi
o)ogene, $i di)inuare a costurilor activit"ilor de baz repartizabile.
/:. Costurile directe $i repartizabile n fitote9nie $i zoote9nie efectuate n perioada de gestiune
curent pentru ob"inerea activelor biologice $i produselor agricole n perioada de gestiune ulterioar,
la data raportrii se consider produc"ie n curs de e&ecu"ie. Costurile )en"ionate se contabilizeaz ca
)a8orare a costurilor activit"ilor de baz $i di)inuare a stocurilor, a costurilor activit"ilor au&iliare $i
)a8orare a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale, a datoriilor curente etc. Costurile de baz
directe $i repartizabile se acu)uleaz cu total cu)ulativ de la nceputul lucrrilor te9nologice de pregtire $i
prelucrare a solului $i altor lucrri $i se atribuie pe articole la costurile aferente cultivrii culturilor din recolta
perioadei de gestiune ulterioare astfel0
1, costurile privind se)natul culturilor de toa)n + la culturile de toa)n aferente separat pentru
roada perioadei de gestiune ulterioare3
', costurile privind aratul, tiatul n vii $i livezi $i alte lucrri toa)na + la costurile de ngri8ire a
acestora pe tipuri $i soiuri ale perioadei de gestiune curente pentru roada perioadei de gestiune viitoare3
-, costurile privind aratul, boronitul, introducerea ngr$)intelor n sol etc. toa)na perioadei de
gestiune pentru culturi anuale + la costurile culturilor ce vor fi se)nate pri)var perioadei de gestiune
ulterioare3
/, costul )ierii lsate pe iarn n stupi n calitate de 9ran pentru fa)iliile de albine, costurile aferente
incubrii oulor puse la incubare dup 11 dece)brie a perioadei de gestiune, precu) $i costul pe$tilor de
var din iazurile de iernare + la costurile produselor $i activelor biologice adi"ionale ob"inute n perioada
de gestiune ulterioar.
Costurile privind aratul, boronitul, introducerea ngr$)intelor n sol se repartizeaz pe culturi n
pri)vara perioadei de gestiune ulterioare $i se contabilizeaz ca )i$care intern n cadrul costurilor
activit"ilor de baz.
Exemplul 4. " entitate %n septembrie$octombrie ,(59 a %nregistrat costuri aferente aratului de
toamn a *(( 7a %n sum total de &5 ,&( lei1 inclusiv#
retribuirea muncii 5* ((( lei)
contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii i prime de asigurare obligatorie de
asisten medical . +&( lei)
combustibil ./ ,(( lei)
%ntreinerea mijloacelor fixe 55 ((( lei)
servicii ale activitilor auxiliare . +(( lei-
8n aprilie ,(59=5 terenul arat toamna cu suprafaa *(( 7a a fost semnat cu urmtoarele culturi#
floarea soarelui '( 7a1 porumb ,(( 7a1 sfecl de za7r 5,( 7a-
Entitatea repartizeaz costurile acu)ulate astfel *tabelul ',.
Babelul '
2epartizarea costurilor aferente aratului de toa)n din anul '>1D
*lei,
'1>
Articole de costuri
Costuri nregistrate Inclusiv pe culturi
total la 1 9a
floarea
soarelui
*<> 9a,
poru)b
*'>> 9a,
sfecl de
za9r
*1'> 9a,
1 ' - / 5 :
2etribuirea )uncii 1/ >>> -5,>> ' <>> % >>> / '>>
Contribu"ii de asigurri sociale de stat
obligatorii $i pri)e de asigurare
obligatorie de asisten" )edical - 5%> <,=' %1/ 1 %<5 1 >%1
Co)bustibil -= '>> =<,>> % </> 1= :>> 11 %:>
6ntre"inerea )i8loacelor fi&e 11 >>> '%,5> ' '>> 5 5>> - ->>
ervicii ale activit"ilor au&iliare - 5>> <,%5 %>> 1 %5> 1 >5>
Botal %1 '%> 1%<,1% 1/ '5/ -5 :-5 '1 -<1
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea contabilizeaz0
%n septembrie$octombrie ,(59#
costurile pentru aratul de toa)n n su) de %1 '%> lei + ca )a8orare a costurilor activit"ilor
de baz, contul analitic !Aratul de toa)n# $i di)inuare a stocurilor n su) de -= '>> lei, costurilor
activit"ilor au&iliare n su) de 1/ 5>> lei *11 >>> lei A - 5>> lei, $i )a8orare a datoriilor curente n
su) de 1% 5%> lei *1/ >>> lei A - 5%> lei,.
la .5 decembrie ,(59#
decontarea costurilor activit"ii de baz n su) de %1 '%> lei + ca )a8orare a produc"iei n curs
de e&ecu"ie $i di)inuare a costurilor activit"ii de baz, contul analitic !Aratul de toa)n#.
%n aprilie ,(59 = 5#
costurile privind aratul de toa)na repartizate activit"ilor de baz n su) de %1 '%> lei + ca
)a8orare a costurilor activit"ilor de baz, inclusiv n conturile analitice0 !1loarea soarelui# + 1/ '5/ lei,
!Poru)b# + -5 :-5 lei, !fecla de za9r# + '1 -<1 lei $i di)inuare a produc"iei n curs de e&ecu"ie, contul
analitic !Aratul de toa)n# + %1 '%> lei.
/%. Costurile activit"ilor au&iliare cuprind costurile prevzute n ane&a 5 co)ponen"a crora se
stabile$te de entitate de sine stttor.
/<. Costurile indirecte de produc"ie reprezint costurile de deservire $i gestiune care se
nregistreaz n cadrul unei subdiviziuni de produc"ie a entit"ii. Aceste costuri nu pot fi raportare direct
la costul unor tipuri de produse agricole, active biologice adi"ionate, servicii prestate. Costurile
respective se acu)uleaz pe parcursul perioadei de gestiune $i ulterior se repartizeaz pe obiecte de
eviden" a costurilor. Co)ponen"a articolelor de costuri indirecte de produc"ie se stabile$te de entitate de
sine stttor confor) ane&elor : $i %.
/=. Costurile indirecte de produc"ie se acu)uleaz pe tipuri de activit"i *de baz $i au&iliare, $i se
contabilizeaz ca )a8orare a costurilor indirecte de produc"ie $i di)inuare a stocurilor, )a8orare a
datoriilor curente $i a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale etc.
5>. Costurile indirecte de produc"ie ale activit"ilor de baz $i au&iliare acu)ulate se repartizeaz
confor) bazei de repartizare stabilite n politicile contabile *de e&e)plu, su)a total a costurilor directe,
su)a salariului calculat, nu)rul de ore?nor) lucrate de )uncitorii la cre$terea $i ngri8irea tipurilor
sau grupurilor de ani)ale $i psri, nu)rul de zile lucrtoare ale ani)alelor de lucru *pentru transportul
cu trac"iune ani)alier,,. 2epartizarea costurilor indirecte de produc"ie se contabilizeaz ca )a8orare a
costurilor activit"ilor de baz $i7sau au&iliare $i di)inuare a costurilor indirecte de produc"ie.
51. Costurile de produc"ie care nu au generat produse agricole $i7sau active biologice adi"ionale ca
ur)are a cala)it"ilor naturale, bolilor se evalueaz n )ri)ea lor efectiv aferente suprafe"ei
se)nturilor distruse, roadei nerecoltate, costurilor de cre$tere $i ngri8ire a ani)alelor $i psrilor
ni)icite $i se contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a costurilor activit"ilor de
baz.
C?e#tuie#i !ntici"!te
'11
5'. C9eltuieli anticipate reprezint costuri nregistrate n perioada de gestiune curent, dar care se
refer la perioadele de gestiune ulterioare *de e&e)plu, costurile aferente anvelopelor $i acu)ulatoarelor
trans)ise n e&ploatare, abonrii la literatura special $i periodic,.
5-. C9eltuielile anticipate se contabilizeaz n func"ie de ter)enul de decontare ca )a8orare a
c9eltuielilor anticipate pe ter)en lung sau curente, a a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale,
a datoriilor curente $i di)inuare a stocurilor, a costurilor activit"ilor de baz $i au&iliare etc.
5/. C9eltuielile anticipate se repartizeaz unifor) n raport cu ter)enul de decontare sau dup alt
baz stabilit n politicile contabile. 2epartizarea c9eltuielilor anticipate se contabilizeaz ca )a8orare a
costurilor activit"ilor de baz, au&iliare $i7sau a c9eltuielilor curente $i di)inuare a c9eltuielilor
anticipate curente.
C!#cu#!%i! co'tu#ui e$ectiv !# "rodu'e#or !0rico#e
55. Costul efectiv al produselor agricole se deter)in la data raportrii, dup no)enclatorul de
articole stabilit de entitate de sine stttor confor) ane&ei nr. -.
5:. Calcularea costului efectiv al produselor agricole este precedat de lucrrile pre)ergtoare
prezentate n ane&a <.
5%. Drept obiecte de calcula"ie n fitote9nie $i zoote9nie snt produsele de baz, con8ugate $i
secundare0 produsele cerealiere, produsele culturilor te9nice *de e&e)plu, floarea soarelui, sfecla de
za9r, tutunul uscat,, produsele legu)icole, produsele culturilor fura8ere, plantelor perene *de e&e)plu,
fructele, strugurii, cp$una, z)eura, coacza, agri$ul,, laptele, lna, oule, activele biologice adi"ionale
*produ$ii,, adaosul greut"ii vii, greutatea vie a ani)alelor.
5<. Costurile acu)ulate pentru cre$terea $i ngri8irea unui tip *grup, de active biologice se
repartizeaz ntre produsele de baz, cuplate $i secundare $i activele biologice adi"ionale, n dependen"
de structura $i co)ponen"a obiectelor de calcula"ie, aplicnd una din )etodele stabilite n politicile
contabile0
1, e&cluderii din su)a costurilor totale a costului produselor secundare evaluate la valoarea
realizabil net sau a costurilor efective aferente colectrii produselor secundare sau confor)
nor)ativelor stabilite n politicile contabile + se aplic la calcularea costului produselor cerealiere
crescute pentru vnzare $i utilizare intern, produselor $i activelor biologice adi"ionale din zoote9nie3
', coeficien"ilor stabili"i de entitate. Confor) acestei )etode un tip de produse cuplate se egaleaz
cu o unitate conven"ional, iar celelalte tipuri de produse snt e&pri)ate prin coeficien"i conven"ionali.
Astfel, toate tipurile de produse se recalculeaz n produse conven"ionale, ulterior se deter)in ponderea
fiecrui tip de produse n volu)ul total conven"ional al acestora n raport cu care su)a costurilor de
produc"ie se repartizeaz $i se atribuie la fiecare tip de produse + se aplic la calcularea costului
produselor cerealiere $i a produselor de ierburi anuale $i perene. Costurile pentru ngri8irea cirezii de
baz !Caci pentru lapte# di)inuate cu costul produselor secundare se repartizeaz ntre volu)ul laptelui
)uls $i a vi"eilor ob"inu"i din ftare n baza coeficien"ilor >,= $i respectiv >,1 stabili"i n politicile
contabile ale entit"ii3
-, n raport cu valoarea produselor cuplate deter)inat la pre" de pia" )ediu + se aplic n
calcularea costului grului se)incer, )ierii, cerii, propolisului, noilor roiuri de albine etc.3
/, n raport cu e&presia cantitativ a unei caracteristici co)une pentru cteva tipuri de produse *de
e&e)plu, con"inutul substan"elor nutritive, + poate fi aplicat la calcularea costului legu)elor crescute n
sol neprote8at pentru vnzare sau utilizare intern, costului nutre"urilor etc.3
5, atribuirea costurilor directe pe fiecare tip de produse $i repartizarea celorlalte costuri
propor"ional cu baza stabilit *de e&e)plu, suprafa"a recoltat, coeficien"ii stabili"i n politicile
contabile, care n )o)entul nregistrrii acestora nu pot fi atribuite la fiecare obiect de calcula"ie + se
aplic la calcularea costului produselor legu)icole crescute n sere *sol prote8at,, n calcularea costului
fructelor recoltate, n livezile pe a crui teren se cresc )ai )ulte tipuri sau soiuri a)pelografice etc.
:, alte )etode stabilite n politicile contabile.
5=. 4odul de calculare a costului principalelor produse agricole $i al activelor biologice adi"ionale
este prezentat n0
1, ane&a ' + pentru grul crescut pentru vnzare $i utilizare intern3
', ane&a = + pentru grul crescut pentru se)in"e3
-, ane&a 1> + pentru 1 X de lapte $i 1 vi"el3
'1'
/, ane&a 11 + pentru 1 X al adaosului greut"ii vii al ani)alelor tinere.
Pre(ent!re! in$or!%ii#or
:>. 6n situa"iile financiare entit"ile care desf$oar activitate agricol prezint cel pu"in
ur)toarele infor)a"ii0
1, valoarea contabil a activelor biologice i)obilizate, circulante $i a produselor agricole
e&pri)ate cantitativ la nceputul $i sfr$itul perioadei de gestiune3
', )etoda de a)ortizare, durata de utilizare sau ratele de a)ortizare pentru activele biologice
i)obilizate3
-, veniturile $i c9eltuielile din ie$irea activelor biologice3
/, tipul, suprafa"a $i valoarea contabil a planta"iilor perene3
5, suprafa"a $i valoarea terenurilor ocupate cu culturi anuale3
:, soldul activelor biologice *nu)rul de capete $i greutatea vie, la data raportrii perioadei
precedente $i curente $i )odificrile pe parcursul acestei perioade3
%, volu)ul $i costul produselor agricole, productivitatea la 1 9a, la o vac fura8at3
<, costuri care nu au generat produse agricole $i active biologice adi"ionale3
=, su)a subven"iilor.
Prevederi tr!n(itorii
:1. Prezentul standard se aplic ncepnd cu data intrrii n vigoare.
D!t! intr)rii /n vi0o!re
:'. Prezentul standard intr n vigoare la 1 ianuarie '>1/.
'1-
Ane&a 1

7odu# de cont!bi#i(!re ! o"er!%iuni#or !$erente de$ri&)rii "!r%i!#e ! "#!nte#or "erene din c!u(!
eveniente#or e>ce"%ion!#e
&ate iniiale- " entitate %n luna octombrie ,(59 a constatat c din cauza inundaiei exploatarea
ulterioar a , 7a din 5( 7a de vie roditoare ?4abernet$Sauvignon@ a devenit neraional- Via a fost primit
%n exploatare la 5 ianuarie ,(59$50 la costul de intrare de .*, ((( lei1 iar spalierul la 5 ianuarie ,(59$5/
la ,&, ((( lei1 valoarea rezidual pentru vie nul1 pentru spalier &+ 0(( lei1 durata de exploatare a viei
,( ani1 iar a spalierului ,. ani- 4onform deciziei conducerii entitii aria de , 7a de vie a fost
defriat1 iar spalierul demontat- 8n rezultatul acestor lucrri s$au %nregistrat#
53 c7eltuieli privind#
serviciile parcului de tractoare * &'( lei)
retribuirea muncii 5 '0( lei)
contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii i prime de asigurare obligatorie de asisten
medical */. lei)
,3 valoarea st%lpilor de spalier obinui din demontare 5( '(( lei-
Suma amortizrii acumulate a viei 2la momentul defririi a , 7a3 constituie ,'& '+( lei1 a spalierului
50& ,,+ lei-
Endicatorii afereni lotului de vie defriat 2, 7a3#
a3 pentru vie#
suma amortizrii acumulate +& +&( lei 2,'& '+( lei # 5( 7a & , 7a3)
valoarea contabil 5( '.( lei M2.*, ((( lei ,'& '+( lei3 0 5( 7a & , 7aN-
b3 pentru spalier#
suma amortizrii acumulate .. **+ lei 250& ,,+ lei # 5( 7a & , 7a3)
valoarea neamortizat + '.+ lei M2,&, ((( lei &+ 0(( lei 50& ,,+ lei3 0 5( 7a & , 7aN-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea n octo)brie '>1D contabilizeaz pentru lotul de vie defri$at
*' 9a,0
decontarea a)ortizrii acu)ulate aferente viei la su)a de 5% 5%> lei + ca di)inuare a
a)ortizrii activelor biologice i)obilizate $i a activelor biologice i)obilizate3
decontarea a)ortizrii acu)ulate aferente spalierului la su)a de -- //5 lei + ca di)inuare a
a)ortizrii i)obilizrilor corporale $i a i)obilizrilor corporale3
casarea valorii contabile a viei n su) de 1> <-> lei + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i
)ic$orare a activelor biologice i)obilizate3
casarea valorii nea)ortizate a spalierului n su) de 5 <-5 lei + ca )a8orare a c9eltuielilor
curente $i di)inuare a i)obilizrilor corporale3
nregistrarea c9eltuielilor de defri$are a viei distruse $i de de)ontare a spalierului n su) de %
1-- lei + ca )a8orare a c9eltuielilor curente, di)inuare a costurilor activit"ilor au&iliare + / %<> lei $i
)a8orare a datoriilor curente + ' -5- lei3
nregistrarea la intrri a stlpilor de spalier utilizabili n su) de 1> <>> lei + ca )a8orare a
stocurilor $i di)inuare a i)obilizrilor corporale.
decontarea la c9eltuieli a diferen"ei dintre valoarea rezidual $i valoarea de intrare a stlpilor de
spalier n su) de / -'> lei *%5 :>> lei 0 1> 9a & ' 9a, + 1> <>> lei, + ca )a8orare a c9eltuielilor curente
$i di)inuare a i)obilizrilor corporale.
W
.o)enclatoarele articolelor de costuri ale produc"iilor de baz $i au&iliare, precu) $i co)ponen"a costurilor pe articole
prezentate n ane&e poart un caracter de reco)andare. Acestea se stabilesc de fiecare entitate de sine stttor, "innd cont de
particularit"ile activit"ii agricole desf$urate.
'1/
Ane&a '
7odu# de cont!bi#i(!re ! reco#tei cere!#iere &i c!#cu#!re! co'tu#ui !ce'tei!
&ate iniiale- " entitate agricol dispune de urmtoarele date aferente creterii1 %nregistrrii la
intrri i utilizrii gr%ului de toamn %n anul ,(59#
+ costuri privind creterea i %ngrijirea gr%ului de toamn ./+ ,(( lei)
+ costuri aferente ariei de pe care nu s$a recoltat road din cauza inundaiei ,+ *(( lei)
+ gr%u neprelucrat obinut dup treierat + 0'( R)
+ gr%u obinut dup prelucrare 2uscare i curare3 * /*+ R)
+ deeuri cerealiere +++ R)
+ deeuri neutilizabile i sczm%nt natural 5'( R)
+ ponderea boabelor %n deeuri cerealiere .'C)
+ paie cu pleav colectate 0 50( R-
6in recolta prelucrat1 %n octombrie ,(59 s$a semnat ..( R de gr%u pentru roada anului
,(59=51 %n august ,(59 s$a v%ndut . 5(( R la pre de .(( lei<R1 restul gr%ului a rmas %n stoc- S$a
consumat ca 7ran a animalelor la cretere i %ngrat deeuri cerealiere .*( R1 paie pentru aternut
'(( R1 restul paielor i deeurilor furajere au rmas %n stoc-
Dormativul costurilor aferente colectrii1 transportrii i plasrii %n stoguri 2sc%rte3 stabilit de
entitate constituie /C din mrimea costurilor aferente produselor obinute-
4ostul planificat al 5 R de gr%u neprelucrat constituie &( lei1 deeuri cerealiere .( lei1 de paie
' lei-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea0
%n iulie octombrie ,(59 contabilizeaz#
+ costul planificat al produselor ob"inute din treieratul )asei de gru n su) de /:- 5-> lei G-=%
:>> lei *5 :<> X & %> lei, A /= '<> lei *: 1:> X & < lei, A 1: :5> lei *555 X & -> lei,H + ca )a8orare a
stocurilor $i di)inuare a costurilor activit"ilor de baz3
+ decontarea de$eurilor cerealiere, de$eurilor neutilizabile $i scz)ntului natural la cost
planificat dup cur"area $i uscarea grului pe f"are n su) de 51 /5> lei G*555 X A 1<> X, & %> leiH + ca
stornare a stocurilor $i a costurilor activit"ilor de baz3
+ grul vndut la pre" de co)ercializare n su) de =-> >>> lei *- 1>> X & ->> lei, + ca )a8orare
conco)itent a crean"elor, nu)erarului $i a venitului curent3
+ costul planificat al grului vndut n su) de '1% >>> lei *- 1>> X & %> lei, + ca )a8orare a
c9eltuielilor curente $i di)inuare a stocurilor3
+ costul planificat al de$eurilor cerealiere pentru 9ran $i al paielor pentru a$ternut ani)alelor n
su) de 1: :>> lei G*-/> X & -> lei A *<>> X & < lei,H + ca )a8orare a costurilor activit"ii de baz,
contul analitic !Costuri pentru cre$terea activelor biologice circulante# $i di)inuare a stocurilor3
+ costul planificat al grului se)nat toa)na pentru roada anului '>1DA1 n su) de '- 1>> lei
*--> X & %> lei, + ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz pentru roada anului viitor $i di)inuare a
stocurilor3
%n decembrie ,(59 determin costul efectiv al produselor#
+ costurile produselor ob"inute fr costurile aferente se)nturilor ni)icite + -:= <>> lei *-=5 '>> lei
+ '5 />> lei,3
+ volu)ul de$eurilor cerealiere recalculat la con"inutul boabelor + '1>,= X *555 X & -<K,3
+ cantitatea grului cur"at $i a celui din de$euri + 5 155,= X */ =/5 X A '1>,= X,3
+ costul paielor colectate + -- '<' lei *-:= <>> lei & =K,3
+ costul grului recoltat + --: 51< lei *-:= <>> lei + -- '<' lei,3
+ costul efectiv al 1 X de0
gru de toa)n + :5,'% lei *--: 51< lei 0 5 155,= X,3
de$euri cerealiere + '/,<> lei *:5,'% lei & -<K,3
paie + 5,/> lei *-- '<' lei 0 :1:> X,.
6n baza acestor calcule se repartizeaz abaterile dintre costul efectiv $i cel planificat al produselor
de baz $i secundare *tabelul 1,.
Babelul 1
'15
2epartizarea abaterilor costului efectiv de la cel planificat aferente produselor ob"inute n anul
'>1D
D
e
n
u
)
i
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
C
a
n
t
i
t
a
t
e
a

r
e
c
o
l
t
a
t

,

X
Costul 1 X,
lei
Ie$iri0 toc la
-1.1'.'>1D vnzare se)natul
pentru roada
viitoare
consu) pentru
9rana a$ternut
al ani)alelor
e
f
e
c
t
i
v
p
l
a
n
i
f
i
c
a
t
a
b
a
t
e
r
e
a
c
a
n
t
i
t
a
t
e
a
,
X
a
b
a
t
e
r
e
a
,
l
e
i
c
a
n
t
i
t
a
t
e
a
,
X
a
b
a
t
e
r
e
a
,
l
e
i
c
a
n
t
i
t
a
t
e
a
,
X
a
b
a
t
e
r
e
a
,
l
e
i
c
a
n
t
i
t
a
t
e
a
,

X
a
b
a
t
e
r
e
a
,
l
e
i
1 ' - / 5 : % F : & 5 < =F < & 5 1> 11 F 1> &
5
1' 1- F 1' & 5
gru de
toa)n
/ =/5 :5,'% %> */,%-, - 1>> *1/ ::-, --> *1 5:1, ? ? 1 515 *% 1::,
de$euri
cerea?
liere
555 '/,<> -> *5,', ? ? ? ? -/> *1 %:<, '15 *1 11<,
paie : 1:> 5,/> < *',:>, ? ? ? ? <>> *' ><>, 5
-:>
*1- =-:,
Botal & & & & & *1/ ::-, & *1 5:1, & *- </<, & *'' ''>,
%n decembrie ,(59 entitatea contabilizeaz#
decontarea costurilor aferente suprafe"ei de pe care nu s?a recoltat roada n su) de '5 />> lei +
ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a costurilor activit"ii de baz3
decontarea abaterilor costului efectiv de la cel planificat, aferent0
grului vndut n su) de 1/ ::- lei + ca stornare a c9eltuielilor curente $i a costurilor
activit"ilor de baz3
grului se)nat pentru roada anului '>1DA1 n su) de 1 5:1 lei + ca stornare a costurilor
activit"ilor de baz '>1DA1 $i a costurilor activit"ilor de baz pentru roada anului '>1D3
produselor consu)ate ca 9ran $i a$ternut al ani)alelor tinere n su) de - </< lei + ca stornare a
costurilor activit"ilor de baz, contul analitic !Costuri pentru cre$terea activelor biologice circulante#
$i a costurilor activit"ilor de baz, cont analitic !Lru de toa)n#3
produselor r)ase n stoc la -1.1'.'>1D n su) de '' ''> lei + ca stornare a stocurilor $i a
costurilor activit"ilor de baz.
'1:
Ane&a -
Babelul '
.o)enclatorul articolelor de costuri ale activit"ilor de baz
*fitote9nie $i zoote9nie,
Denu)irea articolelor 1itote9nie Yoote9nie
1. Costuri de )ateriale directe, inclusiv0 A A
a, se)in"e $i )aterial de plantat A ?
b, ngr$)inte *)inerale $i organice, A ?
c, )i8loace de protec"ie a plantelor $i ani)alelor A A
d, fura8e ? A
e, alte costuri de )ateriale A A
'. Costuri directe privind retribuirea )uncii A A
-. Contribu"ii de asigurri sociale de stat obligatorii
$i pri)e de asigurare obligatorie de asisten"
)edical
A A
/. ervicii A A
5. 6ntre"inerea )i8loacelor fi&e A A
:. Costuri indirecte de produc"ie A A
%. Alte costuri A A
.ot0 i)bolul !A# e&pri) e&isten"a articolului, iar si)bolul !?# + lipsa acestuia.
'1%
Ane&a /
Co"onen%! !rtico#e#or de co'turi /n $itote?nie &i (oote?nie
1. 6n articolul !Costuri de )ateriale directe# se includ co)ponentele o)ogene ale acestuia, care se
consider drept articole distincte0
a, se)in"e $i )aterial de plantat + costul se)in"elor $i a )aterialului de plantat din produc"ie
proprie, ct $i procurate, consu)ate pentru cultura respectiv, se)natul supli)entar al se)nturilor
rare $i rens)n"area celor ni)icite *n fitote9nie,, precu) $i costul puietului *n piscicultur,.
.u se includ n articolul dat0
? costul se)in"elor $i )aterialului de plantat utilizate la sdirea planta"iilor perene *acesta se
atribuie la costurile de cre$tere $i ngri8ire a plantelor respective,3
? costurile aferente pregtirii se)in"elor pentru se)nat *ncrcare, tratarea se)in"elor cu
substan"e c9i)ice etc.,, transportrii acestora n c)p $i se)natului propriu?zis *acestea se trec la tipul
*grupul, respectiv de culturi o)ogene n articolele !Costuri directe privind retribuirea )uncii#,
!Contribu"ii de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)e de asigurare obligatorie de asisten"
)edical#, !ervicii# etc.,.
b, ngr$)inte *)inerale $i organice, + costul ngr$)intelor )inerale, bacteriene $i )icro
ngr$)intelor, precu) $i a celor organice0
? gunoiului de gra8d, gunoiului de psri, co)posturilor etc. aplicate pentru cultura *grupa de
culturi, respectiv. 6ngr$)intele )inerale se reflect n e&presie natural *cantitativ $i recalculate n
substan" activ, $i valoric, iar cele organice + n e&presie cantitativ $i valoric.
.u se includ n articolul dat0
? costurile aferente pregtirii ngr$)intelor *)run"irea, a)estecarea,, ncrcrii acestora n
)i8loace de transport $i transportrii n c)p, ncrcrii n distribuitoare de ngr$)inte $i introducerii
n sol *acestea se includ n costurile aferente cultivrii culturii *grupului de culturi, respective n
articolele !Costuri directe privind retribuirea )uncii#, !Contribu"ii de asigurri sociale de stat obligatorii
$i pri)e de asigurare obligatorie de asisten" )edical#, !ervicii# etc.,3
? costuri aferente introducerii ngr$)intelor de ctre entit"ile specializate se includ n articolul
!ervicii#.
c, )i8loace de protec"ie a plantelor $i ani)alelor0
? n fitote9nie + costul pesticidelor, preparatelor insecto?fungicide, erbicidelor, defoliatelor, altor
)i8loace c9i)ice $i biologice *inclusiv costurile aferente transportrii acestora, utilizate pentru
co)baterea duntorilor, buruienilor $i bolilor plantelor agricole.
.u se includ n articolul dat costurile aferente pregtirii, ncrcrii, prelucrrii se)in"elor $i
protec"iei se)nturilor de culturi $i planta"iilor perene cu )i8loacele no)inalizate *stropirea,
polenizarea, desecarea, defolia"ia etc., la e&ecutarea lucrrilor respective *care se includ n articolele
!Costuri directe privind retribuirea )uncii#, !Contribu"ii de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)e
de asigurare obligatorie de asisten" )edical#, !ervicii# etc.,.
? n zoote9nie + costul preparatelor biologice, )edica)entelor, substan"elor dezinfectante.
.u se includ n articolul dat alte costuri aferente dezinfectrii gra8durilor, profila&iei $i
trata)entului ani)alelor $i psrilor care se reflect n articolele !Costuri directe privind retribuirea
)uncii#, !Contribu"ii de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)e de asigurare obligatorie de asisten"
)edical#, !ervicii# la e&ecutarea lucrrilor respective.
d, fura8e + costul fura8elor din produc"ie proprie, $i a celor procurate *n apicultur + )ierea,
za9rul,, utilizate pentru 9rnirea vitelor, psrilor $i albinelor. 1ura8ele din produc"ie proprie consu)ate
n perioada de gestiune se evalueaz la cost planificat cu a8ustarea acestuia la data raportrii la cel
efectiv, iar fura8ele trecute din perioada de gestiune precedent + la cost efectiv.
.u se includ n articolul dat costurile aferente transportului fura8elor din locurile pstrrii
per)anente, la fer) pentru utilizare. Acestea se atribuie la costurile aferente ntre"inerii tipului
*grupului, respectiv de ani)ale $i se reflect n articolele !Costuri directe privind retribuirea )uncii#,
!Contribu"ii de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)e de asigurare obligatorie de asisten"
)edical#, !ervicii# etc.
e, alte costuri de )ateriale + costul )aterialului de legat n vii, costul a$ternutului pentru ani)ale,
valoarea $i uzura obiectelor de )ic valoare $i scurt durat *ncl")intei $i )brc)intei speciale, n
'1<
cazul cnd acestea pot fi raportate direct la costurile aferente ntre"inerii livezilor, viilor sau a unor tipuri
*grupuri, de ani)ale, psri, precu) $i alte costuri de )ateriale neincluse n articolele precedente.
'. 6n articolul !Costuri directe privind retribuirea )uncii# se reflect costurile directe privind
retribu"iile de baz $i supli)entare ale )uncitorilor de produc"ie ncadra"i n lucrrile e&ecutate )anual,
cu caii, cu tractorul pe obiecte concrete de eviden" a costurilor n fitote9nie, inclusiv pregtirea solului
pentru se)nat, prelucrarea $i recoltarea, lucrrile de transport3 ale )ulgtoarelor, operatorilor )ulsului
)ecanizat, ngri8itorilor de vite, brigadierilor, ngri8itoarelor de vi"ei, ngri8itorilor de porci, ciobanilor,
ngri8itoarelor de psri etc. care e&ecut opera"ii te9nologice n zoote9nie la ngri8irea tipului *grupului,
respectiv de ani)ale sau psri, fa)iliilor de albine, precu) $i la ns)n"area artificial a ani)alelor. 6n
articolul dat se includ retribu"iile de salarii tarifare, salariilor func"iei, pentru lucrrile e&ecutate efectiv
$i pre)iile, inclusiv plata n natur cu produse pentru rezultatele anuale ale activit"ii3 adaosurile la
salariile tarifare $i a func"iei pentru )iestria profesional3 adaosurile $i supli)entele pentru )unca
prestat noaptea3 plata pentru )unca supli)entar3 adaosurile $i supli)entele pentru cu)ul de profesii,
pentru )unca prestat n condi"ii grele, nocive $i foarte nocive etc.3 pl"ile pentru lucrrile e&ecutate de
ctre lucrtorii anga8a"i te)porar n baz de contract3 alte tipuri de pl"i.
-. 6n articolul !Contribu"ii de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)e de asigurare obligatorie
de asisten" )edical# se includ contribu"iile de asigurrile sociale de stat $i pri)e de asigurare
obligatorie de asisten" )edical calculate n )odul stabilit de legisla"ie.
/. 6n articolul !ervicii# se include costul serviciilor transportului auto, transportului cu trac"iune
ani)al, lucrrilor de transport e&ecutate de tractoare, aprovizionrii cu energie electric, ap $i gaze,
instala"iilor frigorifice, prestate pentru necesit"ile de produc"ie ale fitote9niei $i zoote9niei att de
activit"ile au&iliare proprii ale entit"ii, ct $i de ctre ter"i. 6n acest articol de ase)enea se includ
costurile serviciilor agroc9i)ice, de )ecanizare, a)eliorare, introducere a ngr$)intelor, de protec"ie
c9i)ic $i biologic a plantelor $i ani)alelor care snt prestate de ctre ter"i. erviciile proprii ce "in de
introducerea ngr$)intelor $i protec"ia plantelor se reflect fr costul ngr$)intelor $i substan"elor
c9i)ice to&ice, care se include n articolul !4i8loace de protec"ie a plantelor $i ani)alelor# *art.1 c, din
prezenta ane&,.
5. 6n articolul !6ntre"inerea )i8loacelor fi&e# se reflect costurile aferente ntre"inerii )i8loacelor
fi&e utilizate ne)i8locit la producerea produselor n fitote9nie $i zoote9nie, cu) ar fi0
? costurile privind retribuirea )uncii lucrtorilor care ngri8esc )i8loacele fi&e *cu e&cep"ia
tractori$tilor?)a$ini$ti ncadra"i n procesele te9nologice de producere a produselor agricole,3
? contribu"iile pentru asigurrile sociale de stat obligatorii $i pri)ele obligatorii de asisten"
)edical3
? valoarea lubrifian"ilor $i carburan"ilor, $i a altor tipuri de energie utilizate la ntre"inerea
)i8loacelor fi&e, inclusiv la e&ecutarea lucrrilor agricole $i altor lucrri, la deplasarea tractoarelor de pe
un sector pe altul3
? su)ele a)ortizrii )i8loacelor fi&e raportate ne)i8locit la cultura sau tipul de ani)ale, respectiv3
? costurile aferente ntre"inerii te9nicii, repara"iei $i roda8ului dup repara"ia tractoarelor, )a$inilor,
utila8ului $i altor obiecte, dac acestea nu snt capitalizate confor) regulilor generale stabilite n .C
!I)obilizri necorporale $i corporale#, valoarea peliculei utilizate pentru repara"ia serelor $i rsadni"elor,
costurile aferente nlocuirii $i repara"iei $enilelor, precu) $i cotei?pr"i a valorii anvelopelor tractoarelor,
co)binelor $i )a$inilor agricole.
6n fitote9nie costurile aferente ntre"inerii )i8loacelor fi&e $i plata pentru arend, loca"iune se
includ n costurile aferente cultivrii unor culturi *grupuri de culturi, distincte.
Costurile aferente ntre"inerii parcului de )a$ini $i tractoare, co)binelor autopropulsate,
agregatelor, altor )a$ini $i unelte agricole se reflect n prealabil n co)ponen"a costurilor activit"ilor
au&iliare. Pentru toate tipurile de )i8loace fi&e *cldiri, construc"ii speciale, )a$ini, utila8e, instala"ii de
trans)isie etc., utilizate n fitote9nie, costurile aferente ntre"inerii acestora pe parcursul perioadei de
gestiune se contabilizeaz separat, cu eviden"ierea n co)ponen"a acestora a a)ortizrii, costurilor
pentru repara"ii $i costurile de e&ploatare, iar la data raportrii se repartizeaz n )odul stabilit de
entitate n politicile contabile.
6n zoote9nie n acest articol se contabilizeaz a)ortizarea $i costurile de repara"ie a )i8loacelor
fi&e, pl"ile de arend, loca"iune, precu) $i costul efectiv al lubrifian"ilor $i carburan"ilor pentru
func"ionarea tractoarelor $i altor )i8loace te9nice care deservesc procesele te9nologice ale acestui sector.
'1=
Dac nu pot fi incluse direct n costul obiectelor de eviden" a fiecrui grup *tip, de ani)ale, costurile
respective se repartizeaz propor"ional cu suprafa"a ncperilor ocupate de fiecare grup de ani)ale
*psri,.
:. 6n articolul !Costurile indirecte de produc"ie# se reflect cota?parte a costurilor indirecte de
produc"ie repartizat $i raportat la obiectele de eviden" a costurilor.
%. 6n articolul !Alte costuri# se contabilizeaz costurile aferente producerii produselor care nu au
fost reflectate n articolele precedente0
? pri)ele de asigurare a se)nturilor, viilor, livezilor, ani)alelor, ncperilor pentru vite $i a altor
obiecte de )i8loace fi&e din fitote9nie $i zoote9nie3
? costurile aferente ngrdirii fer)elor, construc"iei punctelor sanitare de dezinfec"ie $i profila&ie,
construc"iei $i ntre"inerii "arcurilor de var pentru ani)ale + $oproanelor, ocoalelor cu caracter necapital
*cota?parte a c9eltuielilor anticipate curente sau pe ter)en lung cu raportarea ulterioar la costurile n
zoote9nie n ter)en de -?/ ani n pr"i egale, n )od unifor) stabilit de entitate3
? costurile aferente lucrrilor de reglare ce "in de atingerea nivelului stabilit al capacit"ilor noi de
produc"ie ale fabricilor avicole, co)binatelor de sere, co)ple&elor de cre$tere a ani)alelor etc. care
ur)eaz a fi puse n func"iune. Costurile n cauz de ase)enea se contabilizeaz anterior n co)ponen"a
c9eltuielilor anticipate $i se includ n costurile aferente fitote9niei $i zoote9niei, "innd cont de ter)enul
nivelului atins al capacit"ilor de produc"ie efectiv de entitate.
''>
Ane&a 5
Noenc#!toru# !rtico#e#or de co'turi !#e !ctivit)%i#or !u>i#i!re
Costurile activit"ilor au&iliare includ ur)toarele articole0
1. Costuri de )ateriale directe + costul )aterialelor au&iliare, carburan"ilor $i lubrifian"ilor,
pieselor de sc9i)b pentru repara"ia )i8loacelor fi&e, )aterialelor de construc"ie $i altor )ateriale3
'. Costuri directe privind retribuirea )uncii+ toate tipurile retribu"iilor de baz $i supli)entare a
anga8a"ilor care snt calculate n baza tarifelor, volu)ului de lucrri e&ecutate $i ale func"iei, stabilite
pentru to"i anga8a"ii care particip ne)i8locit la procesele te9nologice de produc"ie al activit"ilor
au&iliare, prestare de servicii.
Din aceast categorie de anga8a"i fac parte reglorii, lctu$ii, strungarii + n atelierele de repara"ii3
$oferii + n transportul auto3 inginerii, )ontorii, lctu$ii?)ontori + n subdiviziunile de aprovizionare cu
energie electric, ap, aburi etc.3 ngri8itorii de cai n transportul cu trac"iune ani)al3 )ecanizatorii care
e&ecut lucrri de transport *cu e&cep"ia lucrrilor de cultivare a culturilor agricole, + n parcul de
)a$ini $i tractoare.
-. Contribu"ii de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)e de asigurare obligatorie de asisten"
)edical + contribu"iile de asigurri sociale de stat $i pri)e de asigurare obligatorie de asisten"
)edical calculate n )odul stabilit de legisla"ie.
/. ervicii + costul energiei electrice, apei, aburilor $i cldurii consu)ate, serviciilor de transport
$i de alt natur utilizate n activit"ile au&iliare.
5. 6ntre"inerea )i8loacelor fi&e + costurile aferente ntre"inerii )i8loacelor fi&e utilizate ne)i8locit
n activit"ile au&iliare0
? costurile privind retribuirea )uncii personalului care se ocup cu ntre"inerea )i8loacele fi&e3
? contribu"iile de asigurrile sociale de stat obligatorii $i pri)e de asigurare obligatorie de asisten"
)edical3
? valoarea lubrifian"ilor $i carburan"ilor consu)a"i3
? a)ortizarea )i8loacelor fi&e a anu)itor tipuri de activit"i au&iliare3
? leasingul *arenda, )i8loacelor fi&e confor) regulilor generale stabilite n .C !Contracte de
leasing#3
? costurile de repara"ie a )i8loacelor fi&e confor) regulilor generale stabilite n .C !I)obilizri
necorporale $i corporale#.
6n afar de costurile no)inalizate, n costurile aferente ntre"inerii transportului auto $i altor )a$ini
se include cota?parte a valorii anvelopelor $i acu)ulatoarelor $i repara"iei acestora.
:. Costuri indirecte de produc"ie + cota?parte a costurilor indirecte de produc"ie repartizate ale
activit"ilor au&iliare.
%. Alte costuri + pri)ele de asigurare a )i8loacelor fi&e ale activit"ilor au&iliare, costurile
serviciilor de splat a auto)obilelor pentru transportul auto etc.
''1
Ane&a :
Noenc#!toru# !rtico#e#or de co'turi indirecte de "roduc%ie
/n !ctivit)%i#e de b!()
Costurile indirecte de produc"ie ale activit"ilor de baz *fitote9nie $i zoote9nie, includ
ur)toarele articole0
1. Costuri privind ntre"inerea personalului de conducere $i a altui personal + retribu"iile *de baz
$i supli)entare, n for) natural $i bneasc, contribu"iile pentru asigurrile sociale de stat obligatorii
$i pri)e de asigurare obligatorie de asisten" )edical ale personalului de conducere $i altui personal ale
subdiviziunilor0
? n fitote9nie + agrono)i, brigadieri, socotitori, paznici de c)puri etc.3
? n zoote9nie + zoote9nicieni, )edici veterinari, $efi de fer)e $i ale altui personal din brigzi, fer)e
$i alte subdiviziuni *socotitori, operatori la punctele de ali)entare cu co)bustibil, 9idrote9nicieni,
laboran"i la punctele veterinare, paznici n zoote9nie etc.,3
6n acest articol se nregistreaz, de ase)enea, costurile aferente ntre"inerii )i8loacelor de
co)unica"ii $i altor )i8loace te9nice de co)and, te9nicii de calcul utilizate n subdiviziuni, valoarea $i
uzura obiectelor de )ic valoare $i scurt durat, a altor valori )ateriale utilizate de personalul de
conducere $i alt personal3 costurile de delegare n interes de serviciu ale personalului de conducere $i a
altui personal.
'. Costuri privind ntre"inerea )i8loacelor fi&e + a)ortizarea )i8loacelor fi&e cu destina"ie general
a sec"iilor $i sectoarelor *cldirilor, construc"iilor speciale, inventarului, agrocabinetelor, laboratoarelor
pentru controlul se)in"elor, laboratoarelor agroc9i)ice, spitalelor veterinare, far)aciilor veterinare,
instala"iilor sanitaro?veterinare,3 costurile aferente repara"iei confor) regulilor generale stabilite n .C
!I)obilizri necorporale $i corporale#, e&ploatrii $i ntre"inerii )i8loacelor fi&e si)ilare3 plata pentru
leasingul *arenda, obiectelor cu destina"ie general a brigzii, fer)ei $i sectorului confor) regulilor
generale stabilite n .C !Contracte de leasing#.
-. Costuri privind asigurarea condi"iilor favorabile de )unc, protec"ia )uncii $i te9nica securit"ii
+ costurile aferente instalrii $i ntre"inerii ngrditurilor pentru )a$ini, utila8e, agregate, instala"ii de
ventilare, se)nalizri, spltorii, du$uri3 valoarea )brc)intei $i ncl")intei speciale, oc9elarilor $i
)nu$ilor de protec"ie $i altor )i8loace de protec"ie individual eliberate lucrtorilor3 costurile aferente
procurrii pancartelor $i ndru)arelor referitoare la protec"ia )uncii3 costul 9ranei speciale eliberate
lucrtorilor3 costurile aferente asigurrii securit"ii antiincendiare a subdiviziunilor etc.
/. Alte costuri + valoarea $i su)a uzurii obiectelor de )ic valoare $i scurt durat3 pri)ele de
asigurare a bunurilor cu destina"ie general de sector, brigad $i fer)3 costurile aferente transportului
tur?retur a lucrtorilor la locul de )unc3 transportului de produse petroliere $i a apei pentru tractoare,
co)bine3 costurile aferente efecturii ac"iunilor cu caracter necapital ce "in de co)baterea eroziunii
solului3 a)ortizarea i)obilizrilor necorporale cu destina"ie general de brigada *fer),3 costurile
aferente a)ena8rii ci)itirelor de ani)ale $i efecturii altor )suri de carantin3 costul serviciilor
activit"ilor au&iliare3 pl"ile de nu)erar pentru inova"ii $i propuneri de perfec"ionare te9nic3 costurile
aferente ntre"inerii $i e&ploatrii )i8loacelor cu destina"ie de ocrotire a naturii etc.
'''
Ane&a %
Noenc#!toru# !rtico#e#or de co'turi indirecte de "roduc%ie
! !ctivit)%i#or !u>i#i!re
Costurile indirecte de produc"ie ale activit"ilor au&iliare n func"ie de tipul acestora includ0
1. atelierele de repara"ie0
? retribu"iile $efului de atelier, inginerului?controlor, )agazionerului $i altor anga8a"i care e&ecut
lucrri de organizare, aprovizionare $i gestionare a atelierului, precu) $i contribu"iile respective de
asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)e de asigurare obligatorie de asisten" )edical3
? costul nclzirii, ilu)inatului, salubrizrii ncperilor3
? a)ortizarea cldirilor $i utila8ului atelierelor3
? costul privind e&ploatarea du$urilor *costul )aterialelor te9nico?sanitare $i detergen"ilor,
costurile energiei ce "ine de aducerea $i nclzirea apei,3
? costul privind aprovizionarea cu ap, instalarea ngrditurilor $i ventila"ia *cu e&cep"ia celor cu
caracter capital,3
? costul infor)a"iei vizuale referitoare la protec"ia )uncii $i te9nica securit"ii3
? a)ortizarea $i repara"ia cldirilor $i utila8elor atelierelor3
? leasingul *arenda, )i8loacelor fi&e ce deservesc subdiviziunile de produc"ie3
? asigurarea )i8loacelor fi&e3
'. transportul auto0
? retribuirea )uncii $efului gara8ului, dispecerului, contabilului, paznicilor, precu) $i
contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)e de asigurare obligatorie de asisten"
)edical3
? costurile privind ntre"inerea gara8elor0 repara"ia, ilu)inarea, a)ortizarea etc.3
? alte costuri care nu pot fi raportate la obiectele concrete de eviden" a costurilor n transportul
auto3
-. parcul de )a$ini $i tractoare0
? retribu"iile inginerilor pentru e&ploatarea tractoarelor, co)binelor $i altor )a$ini, brigadierilor,
paznicilor precu) $i contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)e de asigurare obligatorie
de asisten" )edical3
? costurile privind te9nica securit"i $i protec"iei )uncii3
? a)ortizarea, repara"ia $i ntre"inerea cantona)entelor de c)p etc.
''-
Ane&a <
Noenc#!toru# #ucr)ri#or "rivind c!#cu#!re! co'tu#ui "rodu'e#or !0rico#e &i !ctive#or bio#o0ice
!di%ion!#e
Pentru calcularea costului produselor agricole $i activelor biologice adi"ionale entitatea efectueaz
ur)toarele lucrri0
1, repartizarea dup destina"ie a costurilor aferente ntre"inerii parcului de )a$ini $i tractoare3
', repartizarea costurilor indirecte de produc"ie ale activit"ilor de baz $i au&iliare3
-, atribuirea la costurile perioadei de gestiune a cotei?pr"i respective a c9eltuielilor anticipate
curente3
/, calcularea costului efectiv al produselor *serviciilor, activit"ilor au&iliare $i repartizarea
acestora pe obiectele de eviden" a costurilor activit"ilor de baz cu decontarea ulterioar a abaterilor
costului efectiv de la cel planificat3
5, repartizarea pe obiecte separate de eviden" a costurilor activit"ilor de baz $i repartizarea pe
articole a costurilor privind e&ecutarea lucrrilor0 aratul, boronitul, introducerea ngr$)intelor
)inerale $i organice etc.3
:, decontarea *integral sau par"ial, la c9eltuieli curente a costurilor aferente se)nturilor $i
roadei ni)icite din cauza eveni)entelor e&cep"ionale3
%, deter)inarea costului efectiv al produselor n fitote9nie, "innd cont de particularit"ile
te9nologice $i destina"ia de cre$tere a culturilor respective, e&isten"a produselor principale *con8ugate $i
secundare,, produc"iei n curs de e&ecu"ie cu calcularea abaterilor costului efectiv de la cel planificat $i
decontarea lor n func"ie de destina"ia de utilizare a produselor3
<, repartizarea costurilor aferente ntre"inerii sec"iilor *buctriilor, de preparare a fura8elor n
zoote9nie3
=, stabilirea costurilor planificate aferente evacurii $i depozitrii gunoiului de gra8d n zoote9nie3
1>, deter)inarea costurilor care nu au generat produc"ie ani)alier $i7sau active biologice
adi"ionale, din cauza eveni)entelor e&cep"ionale *epizootie, febr $i alte boli,3
11, a8ustarea su)ei totale a costurilor de produc"ie ale perioadei de gestiune cu )ri)ea
)odificrii soldurilor produc"iei n curs de e&ecu"ie la nceputul $i sfr$itul acestei perioade pe obiectele
respective de eviden" a costurilor n zoote9nie *n cazul cnd e&ist solduri ale produc"iei n curs de
e&ecu"ie,0
? n avicultur + cu costurile aferente incubrii oulor puse n incubatoare dup pri)a decad a
lunii dece)brie a perioadei de gestiune curente3
? n apicultur + cu costul efectiv al )ierii lsate n stupi pe perioada de iarn n calitate de 9ran3
? n piscicultur + cu costurile aferente cre$terii pe$tilor de var3
1', calcularea costului efectiv al activelor biologice adi"ionale $i al produselor ani)aliere
*)etodele aplicate depind de particularit"ile te9nologice de cre$tere a ani)alelor $i utilizarea
nutre"urilor de produc"ie proprie sau procurate, e&isten"a produselor con8ugate $i secundare,3
1-, calcularea costului efectiv al greut"ii vii a efectivului de ani)ale3
1/, deter)inarea $i repartizarea dup destina"ie a abaterilor costului efectiv al activelor biologice
adi"ionale, greut"ii vii a ani)alelor $i produselor ani)aliere de la costul planificat.
6n func"ie de profilul activit"ii entit"ii, structura acesteia $i te9nologiile aplicate nu toate lucrrile
preventive pot fi necesare pentru a calcula costul produselor $i al activelor biologice adi"ionale.
''/
Ane&a =
7odu# de c!#cu#!re ! co'tu#ui 0r/u#ui 'eincer
&ate iniiale- " entitate %n iunie$iulie ,(59 a %nregistrat 5( &(( R de gr%u treierat i transportat pe
fare- 6up curare1 uscare i sortare s$a obinut gr%u de calitate# superelit , ((( R1 elita , +(( R1 prima
reproducie , &(( R1 alte reproducii . ((( R1 deeuri furajere ,0( R cu coninutul de boabe $ *(C1
deeuri neutilizabile i sczm%nt natural ,*( R- Preul mediu de v%nzare a 5 R de gr%u pe categorii de
calitate constituie# superelit .'( lei1 elita .+( lei1 prima reproducie .(( lei1 alte reproducii
,'( lei- S$a colectat i s$a sc%rtuit ' ((( R de paie1 normativul costurilor de colectare a paielor constituie
55C- Suma costurilor de cretere1 %ngrijire i recoltare a gr%ului pentru semine inclusiv costurile
suplimentare de prelucrare primar1 constituie &.* ((( lei-
Costul produc"iei de baz $i secundare aferente grului se)incer se deter)in astfel0
su)a costurilor aferente paielor + <> %/> lei *%-/ >>> lei & 11K,3
costul 1 X de paie + 1>,>= lei *<> %/> lei 0 < >>> X,3
su)a costurilor aferente grului $i de$eurilor fura8ere + :5- ':> lei *%-/ >>> lei + <> %/> lei,3
cantitatea grului, inclusiv cel din de$euri fura8ere + 1> ->/ X G*':> X & />K, A ' >>> X A ' 5>> X
A ' %>> X A - >>> XH3
costul 1 X de gru depersonalizat *fr a lua n considerare calitatea, + :-,/> lei *:5- ':> lei 0
1> ->/ X,3
costul 1 X de de$euri fura8ere + '5,-: lei *:-,/> lei & />K,3
su)a costurilor aferente de$eurilor fura8ere + : 5=-,:> lei *'5,-: lei & ':> X,3
su)a costurilor aferente grului se)incer + :/: :::,/> lei *:5- ':> lei + : 5=-,:> lei,.
Babelul -
Costul grului se)incer pe categorii de calitate
Categoria
de calitate
4asa
grului, X
Pre"ul 1 X,
lei
Caloarea
grului,
lei
Ponderea fiecrei
categorii de calitate,
K
Costuri
totale,
lei
Costul 1 X,
lei
1 ' - / F ' & - 5O : OO % F : 0 '
uperelit ' >>> -<> %:> >>> '-,1- 1/= 5%/ %/,%=
Elita ' 5>> -5> <%5 >>> ':,:/ 1%' '%' :<,=1
Pri)a
reproduc"ie
' %>> ->> <1> >>> '/,:: 15= /:< 5=,>:
Alte
reproduc"ii
- >>> '<> </> >>> '5,5% 1:5 -5',/> 55,1'
Botal 1> '>> & - '<5 >>> & :/: :::,/> &
OPonderea din col.5 + se deter)in prin raportul valorii produselor fiecrei categorii de calitate ctre
valoarea total a acestor categorii n)ul"it cu 1>>, de e&e)plu, ponderea grului superelit constituie
'-,1-K *%:> >>> lei 0 - '<5 >>> lei & 1>>,.
OOu)a costurilor din col.: + se deter)in prin produsul ponderii categoriei respective de calitate $i a
su)ei totale a costurilor a acestor categorii de calitate. Astfel costurile totale a grului superelit constituie
1/= 5%/ lei *'-,1-K & :/: :::,/> lei 0 1>>,.
''5
Ane&a 1>
7odu# de c!#cu#!re ! co'tu#ui + G de #!"te &i !# + vi%e#
&ate iniiale- " entitate %n anul ,(59 a %nregistrat costuri %n sum de , /(* +(( lei pentru
%ngrijirea cirezii de baz ?Vaci pentru lapte@- S$a obinut 5. ((( R de lapte i *+( viei- 4osturile aferente
evacurii i transportrii gunoiului de grajd constituie 50 ,(( lei- 4onform politicilor contabile ale entitii
costurile aferente laptelui constituie /(C1 iar aferente produilor 5(C din suma total-
Costul 1 X de lapte $i al 1 vi"el se deter)in astfel0
+ su)a costurilor aferente laptelui )uls $i produ$ilor ob"inu"i + ' <<< ->> lei *' =>/ 5>> lei
+ 1: '>> lei,3
+ su)a costurilor aferente0
laptelui + ' 5== /%> lei *' <<< ->> lei & =>K,3
produ$ilor + '<< <-> lei *' <<< ->> lei & 1>K,3
+ costul 1 X de lapte + 1==,=: lei *' 5== /%> lei 0 1- >>> X,3
+ costul 1 vi"el + :/1,</ lei *'<< <-> lei 0 /5> vi"ei,.
'':
Ane&a 11
7odu# de c!#cu#!re ! co'tu#ui + G !# !d!o'u#ui 0reut)%ii vii ! !ni!#e#or tinere
&ate iniiale- " entitate %n anul ,(59 a %nregistrat costurile de cretere i %ngrijire a animalelor
tinere de vite mari cornute %n sum de & ++( ((( lei- Micarea animalelor %n perioada de gestiune
include#
? greutatea vie la %nceputul perioadei de gestiune . ((( R1
? greutatea vie la finele perioadei de gestiune . +(( R1
? greutatea vie a animalelor ieite + +5+ R1
? greutatea animalelor %nregistrate la intrri *5( R1
? greutatea animalelor rebutate din cireada de baz i trecute la %ngrat , //( R-
S$a %nregistrat la intrri 5, ((( t de gunoi de grajd- 4osturile de evacuare i transportare a
gunoiului de grajd 5' ((( lei-
Confor) datelor din e&e)plu, entitatea ntoc)e$te ur)toarele calcule0
adaosul global al greut"ii vii + ' :15 X *- 5>> X A 5 515 X + - >>> X + /1> X + ' ==> X,3
su)a costurilor aferente adaosului greut"ii vii + % 5-' >>> lei *% 55> >>> lei + 1< >>> lei,3
costul 1 X al adaosului greut"ii vii + ' <<>,-1 lei *% 5-' >> lei 0 ' :15 X,.
''%
INDICAII 7ETODICE
PRI@IND CONTABILITATEA COSTURILOR DE PRODUCIE 6I CALCULAIA
COSTULUI PRODUSELOR 6I SER@ICIILOR
Introducere
1. Prezentele indica"ii )etodice snt elaborate pornind de la necesitatea stabilirii unor reguli
*nor)e, generale privind contabilizarea costurilor de produc"ie $i calcula"ia costului produselor
fabricate7serviciilor prestate.
Obiectiv
'. (biectivul prezentelor indica"ii )etodice const n stabilirea )odului de contabilizare a
costurilor de produc"ie $i de calcula"ie a costului produselor fabricate7serviciilor prestate.
Doeniu de !"#ic!re
-. Prezentele indica"ii )etodice snt aplicabile entit"ilor care utilizeaz standardele na"ionale de
contabilitate $i desf$oar activit"i de produc"ie $i7sau de prestri servicii.
/. Prezentele indica"ii )etodice nu regle)enteaz )odul de contabilizare a costurilor aferente0
1, stocurilor procurate sau pri)ite de la ter"i *.C !tocuri#,3
', i)obilizrilor necorporale $i corporale *.C !I)obilizri necorporale $i corporale,3
-, contractelor de construc"ie *.C !Contracte de construc"ii#,3
/, activelor pri)ite n leasing financiar *.C !Contracte de leasing#,3
5, investi"iilor financiare *.C !Crean"e $i investi"ii financiare#,3
:, activelor cu ciclu lung de produc"ie *.C !Costurile ndatorrii#,3
%, investi"iilor i)obiliare *.C !Investi"ii i)obiliare#,3
<, activelor biologice $i produselor agricole *.C !Particularit"ile contabilit"ii n agricultur#,.
De$ini%ii
5. 6n prezentele indica"ii )etodice no"iunile utilizate se)nific0
!ctiviti de baz + activit"i legate de fabrica"ia produselor $i7sau de prestarea serviciilor ce
constituie scopul activit"ii entit"ii.
!ctiviti auxiliare + activit"i de deservire a activit"ilor de baz ale entit"ii *de e&e)plu,
fabrica"ia a)bala8ului $i instru)entelor, deservirea cu transport, furnizarea diferitelor tipuri de energie,
repara"ia )i8loacelor fi&e,.
4alculaia costului + totalitatea procedeelor folosite pentru deter)inarea costului produselor
fabricate7serviciilor prestate.
4osturi de producie + resurse e&pri)ate valoric $i consu)ate pentru fabrica"ia
produselor7prestarea serviciilor.
4osturi directe + costuri care pot fi atribuite unui anu)it obiect de calcula"ie n )od direct fr
calcule inter)ediare.
4osturi repartizabile + costuri care pot fi atribuite unui anu)it obiect de calcula"ie, doar dup
calcule inter)ediare de repartizare.
4osturi indirecte de producie costuri legate de gestiunea $i deservirea subdiviziunilor de
produc"ie ale entit"ii.
"biect de calculaie + produs, lucrare, serviciu, co)and, grup de produse *servicii, pentru care
se calculeaz costul.
"biect de eviden a costurilor + loc *centru, de apari"ie a costurilor *de e&e)plu, activitate,
sec"ie, sector, faz,, produs, lucrare, serviciu, co)and, grup de produse *servicii, pe care se "ine
contabilitatea costurilor de produc"ie.
Perioad de calculaie perioad pentru care se calculeaz costul produselor fabricate7serviciilor
prestate *de e&e)plu, lun, tri)estru, an,.
Proces de producie totalitatea opera"iunilor aferente fabricrii produselor7prestrii serviciilor.
Produse finite + bunuri care au parcurs n ntregi)e stadiile procesului de produc"ie $i nu necesit
prelucrri ulterioare n cadrul entit"ii, au fost supuse probelor te9nice $i recep"iei, snt integral
co)pletate $i pot fi depozitate n vederea vnzrii sau livrate direct cu)prtorilor.
''<
Producia %n curs de execuie + bunuri care nu au trecut toate stadiile de prelucrare prevzute n
procesul te9nologic, precu) $i produsele nesupuse probelor te9nice $i recep"iei sau neco)plectate n
ntregi)e, precu) $i costurile aferente serviciilor $i lucrrilor n curs de e&ecu"ie.
Produse secundare + bunuri care se ob"in n procesul de produc"ie conco)itent cu produsele
principale $i au o i)portan" secundar $i valoare nese)nificativ fa" de acestea.
Producii i uniti de deservire + subdiviziuni ale entit"ii cu destina"ie social?cultural *de
e&e)plu, cantine, c)ine, centre de agre)ent?sport, case de odi9n, institu"ii pre$colare,.
Semifabricate + bunuri al cror proces de produc"ie a fost finalizat ntr?o sec"ie *faz de fabrica"ie,
$i care snt supuse n continuare prelucrrii n alt sec"ie *faz de fabrica"ie, sau se livreaz
cu)prtorilor.
Servicii + lucrri e&ecutate de ctre entitate pentru ter"i $i7sau subdiviziuni interne *de e&e)plu,
servicii de transport, repara"ie, inter)ediere, consultan", instruire, agre)ent?sport, telefonie, internet,
turis), lucrri de instalare a utila8ului,.
Re0u#i 0ener!#e
:. Entit"ile care desf$oar activit"i de produc"ie $i7sau de prestri servicii au obliga"ia s "in
contabilitatea costurilor de produc"ie $i s calculeze costul produselor fabricate7serviciilor prestate.
%. Costurile de produc"ie se recunosc n baza contabilit"ii de anga8a)ente n perioada n care
acestea au fost efectiv suportate. 6n acest scop este necesar contabilizarea separat a0
1, costurilor curente, care cuprind costurile suportate $i recunoscute n perioada curent *luna,
tri)estrul, anul, *de e&e)plu, costul )aterialelor consu)ate, salariile calculate )uncitorilor de baz,
energia electric consu)at,3
', costurilor anticipate, care cuprind costurile efectuate n perioada curent, dar care se refer la
perioadele viitoare *de e&e)plu, costurile aferente repara"iilor )i8loacelor fi&e, certificrilor,
e&pertizelor, evalurilor,3
-, costurilor preli)inate, care cuprind costurile ce ur)eaz a fi suportate n perioadele viitoare,
dar se recunosc n perioada curent *de e&e)plu, provizioanele privind concediile de odi9n ale
)uncitorilor de baz,.
<. Costurile de produc"ie se evalueaz la valoarea contabil a stocurilor consu)ate, su)a
retribu"iilor efectiv calculate personalului ncadrat ne)i8locit n procesul de fabrica"ie a
produselor7prestare a serviciilor, su)a contribu"iilor de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)elor de
asigurare obligatorie de asisten" )edical aferente retribu"iilor calculate, su)a a)ortizrii activelor
i)obilizate cu destina"ie de produc"ie, valoarea serviciilor procurate de la ter"i etc.
=. Contabilitatea costurilor de produc"ie $i calcula"ia costului produselor fabricate7serviciilor
prestate se deli)iteaz pe perioade de calcula"ie.
1>. Contabilitatea costurilor de produc"ie se "ine separat pe activit"ile de baz $i au&iliare.
Confor) politicilor contabile, n cadrul activit"ilor de baz $i au&iliare contabilitatea costurilor de
produc"ie poate fi "inut pe subdiviziuni *de e&e)plu, sec"ii, ateliere, linii,, tipuri de produse7servicii $i
alte direc"ii stabilite de entitate.
11. Costurile produselor finite $i serviciilor se deli)iteaz de costurile produc"iei7serviciilor n
curs de e&ecu"ie.
1'. Contabilitatea costurilor de produc"ie se "ine pe articole de costuri care cuprind0
1, costuri )ateriale directe $i repartizabile3
', costuri cu personalul directe $i repartizabile3
-, costuri indirecte de produc"ie.
1-. Entitatea poate )odifica no)enclatorul articolelor de costuri prevzut n pct. 1' din
prezentele indica"ii )etodice n dependen" de particularit"ile organiza"ional?te9nologice, necesit"ile
infor)a"ionale, precu) $i de se)nifica"ia anu)itor tipuri de costuri *de e&e)plu, n ra)ura e&tractiv
poate fi prevzut un articol supli)entar de costuri + a)ortizarea resurselor )inerale, n industria
energetic + a)ortizarea )i8loacelor fi&e,.
1/. .o)enclatorul, co)ponen"a $i )odul de contabilizare a costurilor de produc"ie, obiectele de
eviden" a costurilor $i de calcula"ie, perioada $i )etodele de calcula"ie a costului produselor
fabricate7serviciilor prestate se stabilesc n politicile contabile ale entit"ii.
''=
15. 6n baza prezentelor indica"ii )etodice pot fi elaborate $i aprobate n )odul stabilit de
legisla"ie indica"ii )etodice privind contabilitatea costurilor de produc"ie $i calcula"ia costului
produselor fabricate $i serviciilor prestate n diferite ra)uri7sectoare ale econo)ie na"ionale "innd cont
de particularit"ile acestora.
1:. 6n confor)itate cu politicile contabile ale entit"ii, contabilitatea costurilor de produc"ie poate
fi "inut0
1, cu aplicarea conturilor de gestiune3
', fr aplicarea conturilor de gestiune.
4odul de contabilizare a costurilor de produc"ie se alege de ctre fiecare entitate de sine stttor n
func"ie de )ri)ea, particularit"ile organiza"ional?te9nologice $i necesit"ile infor)a"ional?decizionale
ale acesteia.
Cont!bi#it!te! co'turi#or de "roduc%ie cu !"#ic!re! conturi#or de 0e'tiune
1%. Contabilitatea costurilor de produc"ie cu aplicarea conturilor de gestiune se reco)and
entit"ilor care confec"ioneaz diferite tipuri de produse $i7sau presteaz diferite tipuri de servicii. 6n
cazul aplicrii conturilor de gestiune costurile de produc"ie se contabilizeaz n )odul prevzut n pct.
1< ? /: din prezentele indica"ii )etodice.
+o%turi de producie ale acti)itilor de 'a,
1<. Costurile de produc"ie ale activit"ilor de baz reprezint costurile ce "in de fabrica"ia
produselor $i7sau prestarea serviciilor ce constituie scopul activit"ii entit"ii.
4osturi materiale directe i repartizabile
1=. Costurile )ateriale reprezint valoarea contabil a stocurilor sau altor resurse )ateriale
utilizate ne)i8locit la fabrica"ia produselor7prestarea serviciilor. 6n func"ie de )odul de includere n
costul produselor fabricate7serviciilor prestate, costurile )ateriale se divizeaz n0
1, costuri )ateriale directe E snt legate de fabrica"ia unui tip de produs sau de prestarea unui tip
de serviciu $i pot fi identificate u$or $i e&act pe obiecte de eviden" a costurilor $i de calcula"ie
ne)i8locit prin observare $i )surare3
', costuri )ateriale repartizabile E snt legate de fabrica"ia produselor cuplate $i pot fi atribuite
obiectelor de calcula"ie prin repartizare.
'>. Costurile )ateriale directe $i repartizabile aferente fabrica"iei produselor includ costurile
privind0
1, )ateriile pri)e $i )aterialele, care constituie baza produselor sau o co)ponent indispensabil
la fabrica"ia acestora3
', articolele accesorii *piesele de co)pletare, $i se)ifabricatele supuse asa)blrii sau prelucrrii
supli)entare la entitatea respectiv3
-, serviciile cu caracter de produc"ie prestate de ter"i *de e&e)plu, privind e&ecutarea unor opera"ii
distincte pentru fabrica"ia produselor, prelucrarea )ateriilor pri)e $i )aterialelor,3
/, co)bustibilul de toate tipurile, consu)at n scopuri te9nologice3
5, energia de toate tipurile *de e&e)plu, energia electric, ter)ic, aerul co)pri)at, frigul, apa,,
consu)at n scopuri te9nologice3
:, a)bala8ul $i )aterialele de a)balat consu)ate n subdiviziunile de produc"ie3
%, alte costuri )ateriale directe $i repartizabile aferente fabrica"iei produselor.
'1. Costurile )ateriale directe $i repartizabile aferente prestrii serviciilor includ costurile
privind0
1, )aterialele, care constituie o co)ponent indispensabil la prestarea serviciilor3
', piesele de sc9i)b consu)ate n scopuri te9nologice3
-, serviciile cu caracter de produc"ie prestate de ter"i *de e&e)plu, privind e&ecutarea unor opera"ii
distincte pentru prestarea serviciilor,3
/, co)bustibilul de toate tipurile, carburan"ii $i lubrifian"ii consu)a"i n scopuri te9nologice3
5, energia de toate tipurile *de e&e)plu, energia electric, ter)ic, aerul co)pri)at, frigul, apa,,
consu)at n scopuri te9nologice3
:, alte costuri )ateriale directe $i repartizabile aferente prestrii serviciilor.
'->
''. Confor) politicilor contabile ale entit"ii, )aterialele consu)ate la prestarea serviciilor pot fi
nregistrate ca opera"iuni separate de ie$ire a stocurilor n confor)itate cu .C !tocuri#. 6n acest caz,
valoarea )aterialelor consu)ate nu se include n costul serviciilor prestate.
'-. Costurile )ateriale directe $i repartizabile aferente activit"ilor de baz se contabilizeaz
separat pe obiecte de eviden" $i de calcula"ie a costurilor. Aceste costuri se recunosc n perioada
utilizrii efective a stocurilor sau altor resurse )ateriale n procesul de fabrica"ie a produselor $i7sau de
prestare a serviciilor $i se nregistreaz ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz $i di)inuare a
stocurilor sau )a8orare a datoriilor curente. tocurile consu)ate se evalueaz n confor)itate cu .C
!tocuri#.
'/. Costurile )ateriale repartizabile apar la prelucrarea co)ple& a )aterialelor, n cazul n care
dintr?un tip de )aterial se fabric conco)itent )ai )ulte tipuri de produse cuplate *de e&e)plu, la
producerea s)ntnii din lapte integral se ob"ine si)ultan $i lapte degresat,. Aceste costuri se atribuie
produselor cuplate propor"ional nor)elor de consu) a )aterialelor, volu)ului produselor fabricate *n
e&presie cantitativ sau conven"ional?cantitativ, sau altei baze stabilite n politicile contabile ale
entit"ii.
Exemplul 1- 8n septembrie ,(59 prin prelucrarea complex a materialului ?9@ au fost obinute
concomitent .(( uniti de produs ?!@ i ,(( Og de produs ?F@- 8n acest scop s$a consumat + ',* Og
de material ?9@ costul unitar al cruia constituie 5+( lei-
4onform politicilor contabile ale entitii1 costurile de producie se %nregistreaz prin aplicarea
conturilor de gestiune1 costurile materiale repartizabile se atribuie pe tipuri de produse cuplate
proporional consumului normativ al materialelor- Dorma de consum a materialului ?9@ pentru o
unitate a produsului ?!@ constituie ' Og1 iar pentru o unitate a produsului ?F@ : 5* Og-
6n baza datelor din e&e)plu, costurile )ateriale repartizabile totale constituie <%- :>> lei *5 <'/
Pg & 15> lei, $i se atribuie produselor distincte confor) calculului prezentat n tabelul 1.
Babelul 1
2epartizarea costurilor )ateriale pe tipuri de produse
propor"ional consu)ului nor)ativ al )aterialelor
Bipuri de
produse
Unitatea
de
)sur
Colu)ul
efectiv de
produc"ie
.or)a de
consu),
Pg
Consu)ul
nor)ativ de
)aterial, Pg
Coeficient
de
repartizare
Consu)ul
efectiv de
)aterial,
Pg
Costurile
)ateriale
repartizabile,
lei
1 ' - / 5 : F U% 0 U5 % F 5 & : <
!A# buc. ->> < ' />> 1,1' ' :<< />- '>>
!@# Pg '>> 1/ ' <>> 1,1' - 1-: /%> />>
Botal ? ? ? 5 '>> 5 <'/ <%- :>>
Potrivit calculelor din tabelul 1, costurile )ateriale repartizabile suportate n septe)brie '>1D se
contabilizeaz ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz n su) de />- '>> lei pentru produsul !A#
$i /%> />> lei pentru produsul !@# conco)itent cu di)inuarea stocurilor n su) de <%- :>> lei.
'5. Produsele secundare ob"inute n procesul de produc"ie se evalueaz confor) .C !tocuri# la
valoarea realizabil net. Caloarea produselor secundare se deduce din costul produsului principal sau al
produselor cuplate $i se contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a costurilor activit"ilor de
baz. 6n cazul fabrica"iei produselor cuplate, valoarea realizabil net a produselor secundare se
repartizeaz ntre cele cuplate propor"ional cantit"ii, valorii )aterialului ini"ial consu)at sau altei baze
stabilite n politicile contabile ale entit"ii.
Exemplul 2- Gtiliz%nd datele din exemplul 51 s admitem c entitatea %n septembrie ,(59 %n
procesul prelucrrii materialului ?9@ a obinut suplimentar i produsul secundar ?4@ %n cantitate de
.0* Og- Valoarea realizabil net a unei uniti de produs ?4@ constituie *( lei- 4onform politicilor
contabile ale entitii valoarea produsului secundar se repartizeaz %ntre produsele cuplate
proporional cantitii efective a materialului consumat-
6n baza datelor din e&e)plu, valoarea realizabil net a produsului secundar constituie 1/ 5:> lei
*-:/ Pg & /> lei, $i se atribuie tipurilor de produse cuplate confor) calculului prezentat n tabelul '.
Babelul '
'-1
2epartizarea valorii produsului secundar pe tipuri de produse cuplate propor"ional cantit"ii
)aterialului ini"ial consu)at
Bipuri de produse Consu)ul efectiv de
)aterial, Pg
Coeficient de
repartizare
Caloarea produsului
secundar, lei
1 ' - F U/ 0 U' /
!A# ' :<< ',5 : %'>
!@# - 1-: ',5 % </>
Botal 5 <'/ 1/ 5:>
Potrivit calculelor din tabelul ', produsul secundar ob"inut de entitate n septe)brie '>1D se
contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor n su) de 1/ 5:> lei conco)itent cu di)inuarea costurilor
activit"ilor de baz n su) de : %'> lei pentru produsul !A# $i % </> lei pentru produsul !@#.
':. De$eurile recuperabile ob"inute n procesul de produc"ie se evalueaz confor) .C !tocuri#
la valoarea 8ust. Caloarea de$eurilor recuperabile se deduce din costul produsului principal sau costul
produselor cuplate $i se contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a costurilor activit"ilor de
baz. 6n cazul fabrica"iei produselor cuplate, valoarea 8ust a de$eurilor recuperabile se repartizeaz ntre
tipurile de produse cuplate propor"ional nor)elor de$eurilor sau altei baze stabilite n politicile contabile
ale entit"ii.
'%. Consu)ul energiei de toate tipurile *de e&e)plu, energiei electrice, ter)ice, aerului
co)pri)at, frigului, apei, n scopuri te9nologice se contabilizeaz ca )a8orare a costurilor activit"ilor
de baz $i )a8orare a datoriilor curente sau di)inuare a costurilor activit"ilor au&iliare. Dac
consu)urile energiei nu pot fi identificate distinct pe obiecte de calcula"ie, ele se repartizeaz
propor"ional nor)elor de consu) a energiei, capacit"ii de consu) $i nu)rului de )a$ini?ore lucrate
sau altei baze stabilite n politicile contabile ale entit"ii.
'<. erviciile cu caracter de produc"ie pri)ite de la ter"i n procesul fabrica"iei produselor $i
prestrii serviciilor se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a costurilor activit"ilor de baz $i
datoriilor curente.
4osturi cu personalul directe i repartizabile
'=. Costurile cu personalul directe $i repartizabile reprezint re)unera"iile, contribu"iile $i alte
pl"i aferente personalului ncadrat ne)i8locit n procesul de fabrica"ie a produselor $i7sau de prestare a
serviciilor. Aceste costuri includ0
1, retribu"iile pentru )unca prestat, ti)pul efectiv lucrat, calculate potrivit for)elor $i
siste)elor de retribuire a )uncii aplicate de entitate3
', sporurile $i adaosurile la salarii, calculate personalului3
-, pre)iile calculate pentru rezultatele ob"inute3
/, re)unerarea concediilor de odi9n anuale $i supli)entare a personalului ncadrat n procesul
de fabrica"ie a produselor7de prestare a serviciilor sau provizioanele constituie n aceste scopuri, plata
orelor cu nlesniri pentru adolescen"i, pentru ndeplinirea atribu"iilor de stat $i alte pl"i obligatorii n
confor)itate cu legisla"ia n vigoare3
5, alte retribu"ii personalului ncadrat ne)i8locit n procesul de produc"ie a produselor $i7sau de
prestare a serviciilor3
:, contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)ele de asigurare obligatorie de
asisten" )edical aferente retribu"iilor personalului ncadrat ne)i8locit n fabrica"ia produselor $i7sau
prestarea serviciilor.
->. Costurile cu personalul directe $i repartizabile se recunosc n perioada calculrii acestora $i se
contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a costurilor activit"ilor de baz $i datoriilor curente.
-1. Costurile cu personalul directe *de e&e)plu, retribu"iile )uncitorilor de baz calculate
confor) siste)ului de salarizare n acord, se includ direct n costul produselor7serviciilor distincte.
-'. Costurile cu personalul repartizabile se includ n costul produselor7serviciilor distincte
propor"ional salariilor tarifare *nor)ative,, retribu"iilor calculate n acord sau altei baze stabilite n
politicile contabile ale entit"ii.
'-'
Exemplul 3- 8n mai ,(59 muncitorilor unei secii de baz a entitii s$au calculat salariile
conform sistemului de salarizare#
%n acord1 %n suma de '0 .(( lei pentru fabricaia produsului ?!@ i +, &(( lei pentru fabricaia
produsului ?F@)
%n regie %n suma de *' 0+( lei pentru fabricaia produsului ?!@ i ?F@-
4onform politicilor contabile ale entitii1 costurile de producie se %nregistreaz prin aplicarea
conturilor de gestiune1 salariile muncitorilor de baz calculate %n regie se repartizeaz pe obiecte de
calculaie proporional salariilor calculate %n acord-
6n baza datelor din e&e)plu, salariile )uncitorilor de baz se atribuie produselor distincte confor)
calculului prezentat n tabelul -.
Babelul -
2epartizarea salariilor )uncitorilor de baz pe tipuri de produse
Bipuri
de produse
alarii calculate n
acord, lei
Coeficient de
repartizare
alarii
calculate n
regie, lei
Botal salariile
)uncitorilor de baz, lei
1 ' - F U/ 0 U' / F ' & - 5 F ' A /
!A# <: ->> >,-5 -> '>5 11: 5>5
!@# 5' %>> >,-5 1< //5 %1 1/5
Botal 1-= >>> /< :5> 1<% :5>
Potrivit calculelor din tabelul -, costurile privind salariile )uncitorilor de baz se contabilizeaz
ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz n su) de 11: 5>5 lei pentru produsul !A# $i %1 1/5 lei
pentru produsul !@# conco)itent cu )a8orarea datoriilor curente n su) de 1<% :5> lei.
--. Contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)ele de asigurare obligatorie de
asisten" )edical ale anga8atorului se includ n costul produselor7serviciilor distincte propor"ional
retribu"iilor personalului ncadrat ne)i8locit n producerea produselor $i7sau prestarea serviciilor. Aceste
contribu"ii $i pri)e se contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a costurilor activit"ilor de baz $i
datoriilor curente.
4osturi indirecte de producie
-/. Costurile indirecte de produc"ie includ0
1, a)ortizarea i)obilizrilor corporale $i necorporale cu destina"ie de produc"ie3
', costurile de ntre"inere, deservire $i repara"ie a i)obilizrilor corporale cu destina"ie de
produc"ie3
-, plata pentru leasingul opera"ional *arend, loca"iune, al activelor cu destina"ie de produc"ie3
/, retribu"iile calculate $i contribu"iile de asigurri sociale de stat obligatorii $i pri)ele de
asigurare obligatorie de asisten" )edical ale personalului ad)inistrativ $i de deservire a
subdiviziunilor de produc"ie ale entit"ii3
5, costurile aferente perfec"ionrii te9nologiilor, organizrii produc"iei, )bunt"irii calit"ii
produselor7serviciilor3
:, costul *uzura, obiectelor de )ic valoare $i scurt durat utilizate n subdiviziunile de
produc"ie ale entit"ii3
%, costurile de asigurare a te9nicii securit"ii $i snt"ii n )unc, precu) $i a condi"iilor
nor)ale de lucru n subdiviziunile de produc"ie ale entit"ii3
<, costurile serviciilor de paz a subdiviziunilor de produc"ie ale entit"ii3
=, costurile de delegare n scopuri de produc"ie a lucrtorilor ncadra"i n procesul fabrica"iei
produselor7prestrii serviciilor3
1>, costurile serviciilor activit"ilor au&iliare aferente fabrica"iei produselor7prestrii serviciilor
*de e&e)plu, energiei electrice $i ter)ice de produc"ie proprie,3
11, alte costuri indirecte legate de gestiunea $i deservirea subdiviziunilor de produc"ie.
-5. Costurile indirecte de produc"ie se contabilizeaz separat de costurile activit"ilor de baz $i
au&iliare $i se nregistreaz ca )a8orare a costurilor indirecte de produc"ie $i )a8orare a datoriilor
curente, a)ortizrii i)obilizrilor necorporale $i corporale, di)inuare a stocurilor, costurilor
activit"ilor au&iliare etc.
'--
-:. Costurile indirecte de produc"ie se repartizeaz n confor)itate cu .C !tocuri# $i se
contabilizeaz ca )a8orare a c9eltuielilor curente, costurilor activit"ilor de baz $i au&iliare $i di)inuare
a costurilor indirecte de produc"ie.
4articularitile conta'ilitii co%turilor de producie ale acti)itilor auxiliare
-%. Costurile de produc"ie ale activit"ilor au&iliare reprezint costurile legate de0
1, producerea a)bala8elor3
', furnizarea diferitor tipuri de energie *de e&e)plu, energiei electrice, ter)ice, aerului
co)pri)at, frigului, apei,3
-, deservirea cu transport3
/, repara"ia )i8loacelor fi&e3
5, fabrica"ia instru)entelor, ec9ipa)entelor speciale, pieselor de sc9i)b etc.,
:, fabrica"ia altor produse sau prestarea altor servicii cu caracter au&iliar pentru necesit"ile
interne ale entit"ii $i7sau destinate livrrii ter"ilor.
-<. Costurile )ateriale, cu personalul $i indirecte de produc"ie ale activit"ilor au&iliare se
contabilizeaz n confor)itate cu pct. 1=?-: din prezentele indica"ii )etodice. Aceste costuri se
nregistreaz ca )a8orare a costurilor activit"ilor au&iliare $i )a8orare a datoriilor curente, a)ortizrii
i)obilizrilor necorporale $i corporale, uzurii obiectelor de )ic valoare $i scurt durat, di)inuare a
stocurilor etc.
-=. Dac n cadrul unei activit"i au&iliare se presteaz un tip de servicii *se fabric un tip de
produse,, toate costurile aferente se contabilizeaz ca directe. 6n caz contrar, se eviden"iaz n )od
separat costurile directe $i repartizabile ale activit"ii au&iliare $i costurile indirecte aferente deservirii $i
gestiunii activit"ii au&iliare.
/>. erviciile prestate $i produsele trans)ise reciproc ntre subdiviziunile *sec"iile, au&iliare ale
entit"ii se evalueaz la cost nor)ativ *planificat, sau n alt )od stabilit n politicile contabile ale
entit"ii. Costul acestor servicii7produse se contabilizeaz ca )a8orare a costurilor unui tip $i di)inuare a
costurilor altui tip de activit"i au&iliare.
/1. erviciile7produsele subdiviziunilor au&iliare, cu e&cep"ia serviciilor7produselor reciproce, se
evalueaz la cost efectiv care se deter)in prin rela"ia0
Cost efectiv unitar al
serviciului7produsului
activit"ii au&iliare
F
Costuri de produc"ie, cu
e&cep"ia costului
serviciilor7produselor
reciproc pri)ite
A
Costul
serviciilor7
produselor
reciproc
pri)ite
E
Costul
serviciului7
produsului
reciproc prestat7
trans)is
Cantitatea total a
serviciului7produsului
activit"ii au&iliare
E
Cantitatea serviciului7produsului
reciproc prestat7trans)is
/'. Costul serviciilor7produselor subdiviziunilor au&iliare, cu e&cep"ia serviciilor7produselor
reciproce, se contabilizeaz ca di)inuare a costurilor activit"ilor au&iliare conco)itent cu )a8orarea0
1, activelor E la includerea costului serviciilor7produselor subdiviziunilor au&iliare n costul de
intrare a i)obilizrilor corporale, la repara"ia *)odernizarea, i)obilizrilor corporale cu respectarea
condi"iilor de capitalizare confor) .C !I)obilizri necorporale $i corporale#, la fabrica"ia activelor n
subdiviziunile au&iliare3
', costurilor activit"ilor de baz E la prestarea7trans)iterea serviciilor7produselor
subdiviziunilor au&iliare ctre subdiviziunile activit"ilor de baz3
-, c9eltuielilor curente E la livrarea serviciilor7produselor subdiviziunilor au&iliare la ter"i, n
scopuri de distribuire, ad)inistrative sau de ie$ire a activelor i)obilizate $i circulante etc.
Exemplul 4- " entitate dispune de o secie de transport i o cazangerie care presteaz servicii
seciilor de baz1 oficiului entitii1 terilor i reciproc una la alta- 4onform politicilor contabile ale
entitii1 costurile de producie se %nregistreaz prin aplicarea conturilor de gestiune1 livrrile
reciproce dintre seciile auxiliare se evalueaz la cost planificat- Pentru septembrie ,(59 costul
planificat al serviciilor prestate de secia de transport constituie *1. lei pe t<Om1 iar costul planificat al
aburilor produi de cazangerie : 515 lei<m
.
-
'-/
8n septembrie ,(59 secia de transport a prestat servicii %n volum de 5( /,( t<Om1 inclusiv 0 +((
t<Om pentru seciile de baz1 , 0,( t<Om : pentru oficiul entitii1 .*( t<Om : pentru cazangerie i 5 *0(
t<Om : pentru teri- 8n aceast lun secia de transport a suportat costuri %n suma de *' *.' lei1 cu
excepia costului aburului consumat %n volum de , +(( m
.
-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea n septe)brie '>1D contabilizeaz costul aburului consu)at
n sec"ia de transport n su) de ' %5> lei *' 5>> )
-
& 1,1 lei, E ca )a8orare a costurilor activit"ilor
au&iliare *sec"iei de transport, $i di)inuare a costurilor activit"ilor au&iliare *cazangerie,.
6n septe)brie '>1D costul efectiv al serviciilor sec"iei de transport constituie /,% lei pe t7P)
*/< /-< lei A ' %5> lei E -/> t7P) & /,- lei pe t7P), 0 *1> ='> t7P) E -/> t7P),.
Entitatea deconteaz costurile sec"iei de transport aferente serviciilor prestate n septe)brie '>1D
pentru0
sec"iile de baz E ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz $i di)inuare a costurilor
activit"ilor au&iliare *sec"iei de transport, n su) de -> 55> lei *: 5>> t7P) & /,% lei pe t7P),3
oficiul entit"ii E ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a costurilor activit"ilor
au&iliare *sec"iei de transport, n su) de 1' -1/ lei *' :'> t7P) & /,% lei pe t7P),3
ter"i E ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a costurilor activit"ii au&iliare *sec"iei de
transport, n su) de : <:' lei *1 /:> t7P) & /,% lei pe t7P),3
cazangerie E ca )a8orare a costurilor activit"ilor au&iliare *cazangerie, $i di)inuare a costurilor
activit"ilor au&iliare *sec"iei de transport, n su) de 1 /:' lei *-/> t7P) & /,- lei pe t7P),.
Cont!bi#it!te! "ierderi#or de "roduc%ie
/-. Pierderile de produc"ie cuprind pierderile de stocuri, aferente personalului *de e&e)plu,
retribu"iile aferente sta"ionrilor prevzute de procesul te9nologic,, rebuturile $i alte pierderi si)ilare
nregistrate n procesul de fabrica"ie a produselor $i7sau de prestare a serviciilor.
//. Pierderile de produc"ie se contabilizeaz0
1, n li)ita nor)elor ad)ise + ca )a8orare a costurilor de produc"ie $i di)inuare a stocurilor,
)a8orare a datoriilor curente etc.
', peste li)ita nor)elor ad)ise + ca )a8orare a c9eltuielilor curente $i di)inuare a stocurilor,
)a8orare a datoriilor curente etc.
/5. @unurile ob"inute din rebuturi definitive se evalueaz la valoarea realizabil net $i se
contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a costurilor de produc"ie.
/:. Pre8udiciul )aterial aferent pierderilor de produc"ie din vina personalului $i7sau a ter"ilor se
recunoa$te $i se evalueaz n confor)itate cu legisla"ia n vigoare. u)a pre8udiciului )aterial se
contabilizeaz ca )a8orare conco)itent a crean"elor $i veniturilor curente.
Cont!bi#it!te! co'turi#or de "roduc%ie $)r) !"#ic!re! conturi#or de 0e'tiune
/%. Contabilitatea costurilor de produc"ie fr aplicarea conturilor de gestiune se reco)and
entit"ilor care confec"ioneaz un tip de produs *grup de produse o)ogene, sau presteaz un tip de
serviciu *grup de servicii o)ogene,. 6n acest caz costurile de produc"ie se nregistreaz ne)i8locit n
conturile contabilit"ii financiare $i se contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor *produc"iei n curs de
e&ecu"ie, $i )a8orare a datoriilor curente, a a)ortizrii activelor i)obilizate, di)inuare a stocurilor etc.
Cont!bi#it!te! co'turi#or "roduc%ii#or &i unit)%i#or de de'ervire
/<. Costurile produc"iilor $i unit"ilor de deservire se nregistreaz separat de costurile activit"ilor
de baz $i au&iliare $i se contabilizeaz ntr?un cont de gestiune separat. Confor) politicilor contabile $i
pragului de se)nifica"ie, aceste costuri pot fi contabilizate ne)i8locit ca c9eltuieli curente. 6n cursul
perioadei de gestiune costurile produc"iilor $i unit"ilor de deservire se contabilizeaz ca )a8orare a
costurilor sau c9eltuielilor curente $i )a8orare a datoriilor curente, a)ortizrii activelor i)obilizate,
di)inuare a stocurilor etc. 6n cazul contabilizrii costurilor ntr?un cont de gestiune la sfr$itul perioadei
de calcula"ie se deter)in costul produselor $i serviciilor produc"iilor $i unit"ilor de deservire, care se
contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor, c9eltuielilor curente $i di)inuare a costurilor.
C!#cu#!%i! co'turi#or "rodu'e#or $!bric!te &i 'ervicii#or "re't!te
Reguli generale
'-5
/=. Calcula"ia costului produselor7serviciilor cuprinde ur)toarele etape principale0
1, deter)inarea produc"iei n curs de e&ecu"ie la nceputul perioadei de gestiune3
', nregistrarea costurilor directe $i indirecte pe activit"i de baz $i au&iliare3
-, repartizarea costurilor indirecte de produc"ie ntre costul produselor fabricate 7serviciilor
prestate $i c9eltuielile curente3
/, repartizarea costurilor indirecte de produc"ie repartizabile pe tipuri de produse
fabricate7servicii prestate ale subdiviziunilor au&iliare3
5, repartizarea costurilor indirecte de produc"ie repartizabile pe tipuri de produse
fabricate7servicii prestate ale subdiviziunilor de baz3
:, repartizarea costurilor activit"ilor au&iliare pe tipurile activit"ilor de baz3
%, evaluarea de$eurilor recuperabile $i e&cluderea valorii lor din costurile de produc"ie3
<, deter)inarea costului rebuturilor definitive $i scderea lui din costurile de produc"ie3
=, deter)inarea costului produselor secundare $i scderea lui din costurile de produc"ie3
1>, deter)inarea costului produc"iei n curs de e&ecu"ie la sfr$itul perioadei de calcula"ie confor)
.C !tocuri# $i e&cluderea acestuia din costul de produc"ie.
5>. Calcula"ia costului produselor7serviciilor se efectueaz pe obiecte de calcula"ie *de e&e)plu,
produs7grupe de produse o)ogene, serviciu7grupe de servicii o)ogene, $i perioade de calcula"ie *de
e&e)plu, lun, tri)estru, an,.
51. Confor) politicilor contabile, entitatea deter)in costul total $i7sau costul unitar al produselor
fabricate7serviciilor prestate. Costul total se deter)in pentru cantitatea *volu)ul, total a produselor
fabricate7serviciilor prestate. Costul unitar al produsului7serviciului se calculeaz prin raportarea costului
total la cantitatea *volu)ul, total de produse fabricate7servicii prestate, care este stabilit de entitate n
func"ie de particularit"ile te9nologice *de e&e)plu, costul unui P), costul unui )etru cub, costul unei
buc"i,.
5'. Calcula"ia costului se efectueaz n baza unit"ilor de calcula"ie *unit"ilor de )sur,, care
difer n func"ie de tipul $i caracterul produselor fabricate7serviciilor prestate, principalele fiind
ur)toarele0
1, unit"ile fizice *de e&e)plu, )
'
, )
-
, Pg,3
', unit"ile de ti)p *de e&e)plu, ore, zile,3
-, unit"ile conven"ionale *de e&e)plu, unit"ile te9nice de )sur, cu) ar fi0 litru de lapte cu
',5K grsi)e, cai?putere la )otoare,.
5-. Costul efectiv al produselor fabricate se contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor, activelor
i)obilizate, c9eltuielilor curente *de e&e)plu, la livrarea produc"iei direct din subdiviziunea de baz,
etc. $i di)inuare a costurilor activit"ilor de baz $i au&iliare sau a produc"iei n curs de e&ecu"ie etc.
5/. Costul efectiv al serviciilor prestate se contabilizeaz ca )a8orare a activelor i)obilizate $i
circulante, costurilor, c9eltuielilor curente $i di)inuare a costurilor activit"ilor de baz $i au&iliare etc.
(etode de calculaie a co%turilor
55. Calcula"ia costurilor poate fi efectuat prin ur)toarele )etode principale0 )etoda global,
)etoda pe faze, )etoda pe co)enzi, )etoda costului standard sau alte )etode stabilite n politicile
contabile.
5:. 6n confor)itate cu politicile contabile, entitatea poate s utilizeze o )etod distinct de
calcula"ie, )ai )ulte )etode sau o co)bina"ie de )etode de calcula"ie a costurilor produselor
fabricate7serviciilor prestate, n func"ie de particularit"ile organiza"ional?te9nologice $i necesit"ile
infor)a"ional?decizionale.
5%. 6n cazul n care se )odific se)nificativ procesul organizatorico?te9nologic, se poate
sc9i)ba $i )etoda de calcula"ie a costului. Efectele )odificrii )etodei de calcula"ie se contabilizeaz
n confor)itate cu .C #Politici contabile, )odificri ale esti)rilor contabile, erori $i eveni)ente
ulterioare#.
5<. 4etoda global de calcula"ie a costurilor poate fi aplicat de ctre entit"ile care
confec"ioneaz un tip de produs sau o grup de produse o)ogene, e&ecut un tip de lucrri sau presteaz
un tip de serviciu *de e&e)plu, producerea de energie electric, e&tragerea de piatr, prestarea serviciilor
de transport,.
5=. 6n cazul aplicrii )etodei globale toate costurile de produc"ie snt considerate costuri directe.
'-:
:>. Costul unitar pe produs sau serviciu la aplicarea )etodei globale se deter)in prin raportarea
totalului costurilor directe la cantitatea de produse fabricate7servicii prestate n perioada de calcula"ie.
Exemplul 5. 8n iunie ,(59 o entitate a fabricat 5+( Og de produs i a suportat urmtoarele costuri#
? materiale %n sum de ,( ((( lei1
? cu personalul 2inclusiv contribuiile pentru asigurrile sociale obligatorii de stat i primele de
asigurare obligatorie de asisten medical3 0 ((( lei) i
? amortizarea utilajului de producie 0 ,+( lei-
6n baza datelor din e&e)plu, entitatea n iunie '>1D contabilizeaz0
a) costurile de produc"ie suportate n su) de -' '5> lei *'> >>> lei A : >>> lei A : '5> lei, ? ca
)a8orare a costurilor activit"ilor de baz $i0
di)inuare a stocurilor ? '> >>> lei,
)a8orare a datoriilor curente ? : >>> lei,
)a8orarea a)ortizrii i)obilizrilor corporale ? : '5> lei3
b) costul produselor fabricate n su) de -' '5> lei + ca )a8orare a stocurilor *produselor finite,
$i di)inuare a costurilor activit"ilor de baz.
Confor) datelor din e&e)plu, costul unitar al produsului fabricat constituie '15 lei7Pg *-' '5>
lei 0 15> Pg,.
:1. 4etoda de calcula"ie a costului pe faze poate fi aplicat n cazul confec"ionrii produselor n
)as sau n serii )ari *de e&e)plu, producerea ci)entului, cera)icii, za9rului, conservelor, ng9e"atei,
produselor de panifica"ie, uleiului vegetal, te&tilelor,. 1aza de calcula"ie se stabile$te de ctre entitate de
sine stttor $i poate s coincid sau s nu coincid cu faza *stadiul, de produc"ie.
:'. 6n cazul aplicrii )etodei de calcula"ie a costului pe faze, costurile se acu)uleaz pe faze de
calcula"ie. Costul produselor cuprinde costurile acu)ulate n fazele precedente $i costurile aferente fazei
de fabrica"ie respective.
:-. 4etoda de calcula"ie a costului pe faze are dou variante0
1, fr se)ifabricate, care prevede calcularea costurilor produc"iei n curs de e&ecu"ie $i a
produselor finite pe faze de fabrica"ie la finele perioadei stabilite de entitate, prin nsu)area costurilor
tuturor fazelor3
', cu se)ifabricate, care prevede calcula"ia costurilor produselor finite, produc"iei n curs de
e&ecu"ie $i a se)ifabricatelor din produc"ie proprie. Aplicarea variantei cu se)ifabricate prevede
acu)ularea costurilor directe $i indirecte, inclusiv costul se)ifabricatului din faza anterioar. 6n acest
caz, costul se)ifabricatului ob"inut se transfer, dup caz, n faza ur)toare n care, de ase)enea, se
aloc costurile de produc"ie acu)ulate. Costul calculat n ulti)a faz constituie costul produsului finit.
e)ifabricatele din produc"ie proprie pot fi utilizate n procesul de produc"ie, pentru necesit"ile interne
ale entit"ii sau pot fi vndute.
4etoda de calcula"ie a costului pe faze este prezentat n e&e)plul din ane&a 1.
:/. 4etoda de calcula"ie a costului pe co)enzi poate fi aplicat de entit"ile ce fabric produc"ie
individual sau n serii )ici, care se caracterizeaz prin e&e)plare *grupe, unice care nu se repet sau se
repet rar *de e&e)plu, fabrica"ia de utila8e, producerea )obilei la co)and, repara"ia )a$inilor $i utila8elor,.
6n cazul acestei )etode obiectul de calcula"ie l constituie co)anda care poate fi0 un produs sau o serie de
produse, un serviciu sau o grup de servicii, o lucrare sau un co)ple& de lucrri etc.
:5. 6n cazul aplicrii )etodei de calcula"ie a costului pe co)enzi costurile se identific $i se
acu)uleaz pe fiecare co)and. Pentru co)enzile nefinisate costul produc"iei n curs de e&ecu"ie
include costurile acu)ulate n perioadele de gestiune precedente $i curent. Perioada de calcula"ie
constituie ter)enul de e&ecutare a co)enzii.
Exemplul 6. 8n noiembrie ,(59 o entitate a %nceput executarea comenzilor ?!@ i ?F@- 4omanda
?!@ a fost finisat %n aceeai lun1 iar comanda ?F@ a rmas neterminat la sf%ritul anului ,(59-
Enformaia cu privire la costurile suportate este prezentat %n tabelul *-
Babelul /
Date ini"iale
*n lei,
Costuri
noie)brie dece)brie
co)anda
'-%
!A# !@# !@#
1. Costul produc"iei n curs de e&ecu"ie la nceputul perioadei
de gestiune
? ? 1< >:>
'. Costurile suportate n perioada de gestiune, inclusiv0
'.1. Tosturi )ateriale directe $i repartizabile
'.'. Tosturi cu personalul directe $i repartizabile
'.-. Tosturi indirecte de produc"ie
= >->
5 >>>
' 5->
1 5>>
1< >:>
1> >>>
5 >:>
- >>>
/ 15>
' 5>>
1 5>>
15>
-. Costul produc"iei n curs de e&ecu"ie la sfr$itul lunii ? 1< >:> '' '1>
/. Costul total pe co)anda finisat = >-> ? ?
6n baza datelor din e&e)plu entitatea contabilizeaz0
%n noiembrie ,(59#
) costurile de produc"ie suportate aferente co)enzii !A# n su) de = >-> lei *5 >>> lei A ' 5->
lei A 1 5>> lei, ? ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz, $i0
di)inuare a stocurilor + 5 >>> lei,
)a8orare a datoriilor curente + ' 5-> lei,
di)inuare a costurilor indirecte de produc"ie + 1 5>> lei3
) costul produselor finite aferente co)enzii !A# n su) de = >-> lei + ca )a8orare a stocurilor $i
di)inuare a costurilor activit"ilor de baz3
) costurile de produc"ie suportate aferente co)enzii !@# n su) de 1< >:> lei *1> >>> lei A
5 >:> lei A - >>> lei, + ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz, $i0
di)inuare a stocurilor + 1> >>> lei3
)a8orare a datoriilor curente + 5 >:> lei3
di)inuare a costurilor indirecte de produc"ie + - >>> lei3
) costul produc"iei n curs de e&ecu"ie aferente co)enzii !@# n su) de 1< >:> lei + ca )a8orare
a stocurilor $i di)inuare a costurilor activit"ilor de baz.
%n decembrie ,(59
a, costurile de produc"ie suportate aferente co)enzii !@# n su) de '' '1> lei *'> 5:> lei A
1 5>> lei A 15> lei, + ca )a8orare a costurilor activit"ilor de baz, $i0
di)inuare a stocurilor + '> 5:> lei *1< >:> lei A ' 5>> lei,3
)a8orare a datoriilor curente + 1 5>> lei3
di)inuare a costurilor indirecte de produc"ie + 15> lei3
b, costul produselor n curs de e&ecu"ie aferente co)enzii !@# n su) de '' '1> lei + ca )a8orare
a stocurilor $i di)inuare a costurilor activit"ilor de baz.
::. 4etoda de calcula"ie a costului standard prevede stabilirea unor standarde *nor)e, n baza
nor)elor de consu) al )aterialelor, nor)ativelor costurilor cu personalul etc. Aceste standarde trebuie
revizuite $i a8ustate periodic n func"ie de )odificarea condi"iilor procesului de produc"ie sau de prestare
a serviciilor *de e&e)plu, aplicarea unor te9nologii noi,, precu) $i a altor )odificri *de e&e)plu, a
tarifelor, a pre"urilor,.
:%. 6n cadrul )etodei de calcula"ie a costului standard, costul stocurilor $i al altor resurse
consu)ate la fabrica"ia produselor7prestarea serviciilor se contabilizeaz la costul standard *nor)at, ca
)a8orare a costurilor activit"ilor de baz $i7sau au&iliare $i di)inuare a stocurilor, )a8orare a
a)ortizrii a activelor i)obilizate, a datoriilor curente etc. Produsele ob"inute n cursul perioadei se
evalueaz la costul standard *nor)ativ, $i se contabilizeaz ca )a8orare a stocurilor $i di)inuare a
costurilor activit"ilor de baz $i7sau au&iliare.
:<. Abaterile *)odificrile, costurilor standard se nregistreaz n )od separat $i se
contabilizeaz, astfel0
1, abaterile favorabile *costul efectiv este )ai )ic dect costul standard, + ca )a8orare a
stocurilor, di)inuare a datoriilor curente $i di)inuare a abaterilor3
', abaterile nefavorabile *costul efectiv este )ai )are dect costul standard, + ca )a8orare a
abaterilor $i di)inuare a stocurilor, )a8