Sunteți pe pagina 1din 10

NONPXTLAT

I. 9ALTA,

2.

7.

4.

5.

b.

1. eTtToKil,

g.

q.

ro.INTERIOR'

56AFA LA MIOF6ANI ,

tN Vtg ,

cAMAFADE FK/uCTE'

oDAIA9UNI6ULUI.

octlaLAKil9uNteil'

DFUMDg NOAP.TO "

HANULCU KANDUNIcI '

.\_-/

SOLI.A, CAPRIOAREI

Dar

netezind alene al rochiei larg fald,

CUPRINS

Poezii

Domni{a-nldn{uitd de vrdji medievale, Sub desflorirea serii ce-n juru-i se prdvale,

Asculti ceprioara sosita ca herald.

- "Cuprinde-md, domnild, cu bra{ui mic qi cald,

gi sd pornim

Viala te agteaptd cu surle qi chimvale, $i vreau in ea gi visul, 9i ochii sd !i-i scaid."

Nuntaqii au poposit in vaie.

Domnita ii rdspunde: "Le spune, dulce crainic:

"Domnita mul{umegte strdiniior ce-o vor, Dar simte-n aste seare ed visul e mai trainic,

Nedepdgind sfielnic grddina intre ziduri Cu pajiqtea mai moale ca ldna din covor, Mai verde decdt fierea pe smdlluite bliduri."

Coclindu-qi putregaiul 9i apele amare,

Zdrirdm in arqila cumplitd, de amiaz Pe B6rigan, departe, lucirea unui iaz:

Opald moartd prinsd intr-un inel de sare.

Ti-am spus pe trermu-i; - "Balta aceasta md-nfioard. Nu tremurd pe ddnsa nici cer, nici nor, nici zbor, $i sub povara surd qi grea de cositor Oglinda ei nu simte lumina din afard.

Grdd.ina tntre zid.uri

Nici salcia pe maluri frunziqul nu gi-I pldnge,

Nici nufArul

Pe maluri ning scaietii zadarnicul lor puf, Pe apa ca un blestem pustiul se rdsfrdnge

pe apa nu

rdde alb in

stuf.

,"

Lumina serii insd se rispdndi pe iaz, $i se ficu din apa murdari o grddind In care cresc din fire 9i pete de lumind Zambile, gi lalele, qi roze de $iraz.

CUPRINS

47

ne-aduse micaunele

$i cdnd albastrul noptii

Pe pajiqtile apei Si lin ie-a rdsfirat, CAnd cerul, pentru clipa de taind, qi-a ldsat Pe-aieile lichide prundiqul alb de stele,

Noi in genunchi cezurdm ,

Din balta cea mai tristA grddind ai fdcut.

O, Doamne, infloreqte qi bietul nostru lut Cu raza pogoratd din darurile tale.

Petale cu petale,

TREI

INGERI

Trei ingeri zboard-n asfintit. Doi tac ai unul a grdit:

-

Aud

"E Iinigtea atAt de mare cum se deschide-ofloare."

Trei ingeri

Doi tac qi unul a qoptit:

zboard,-n asfinlit.

- "E liniqtea atdt de sf6ntd

Aud cum stelele iqi cdntd."

'U

PLOPUL

Ndscut din larind spre cer se-avantd

Ca un izvor de ramuri

$i doru-l mdndL,norilor,

Dar lutul

9i de foi

spre voi,

inmormAnti.

rdddcina-i

Vioard e - gi-n vdntul serii cAntd. Ce suflet plAnge in bugtean greoi? Ce gAnd de aur piere prin noroi, Cdzdndu-i frunza, aripa lui frdntd?

Cdnd va suna a mortii grea secure, Atuncea doar, din lemnul de pddure, Din flScdri fumul alb o sd invie

Plutind senin pe-al cerurilor larg

Sunt, Doamne, plopul cel legat de glie

intins

spre infinit

ca un catarg.

ALA

Ieqi din satul

Cum, ldtindu-qi unduirea, urci unduind pdmdntul,

Largul ocean pacific ce-qiincremeni avdntul. Suflete, privegte bine gi de-acuma line strajd, Cdci coboard inserarea qi ne bate-n fatd vAntul.

alb qi vino

si

vedem ca de pe plaji

Ritmic,

lanuri

nesfArgite miqcdnd valul

ior de spice,

CUPRINS

Poezii

il

pornesc din capul zhrii ca sd-l frdngd-n cap de sat;

il

izbesc de-un dig de cridd, ind8rjit qi indesat;

Grddinq

tntre ziduri

il

$i-n ogrdzi imbdldrite,

resfird

printre

case, ce se-ncearce sd-l despice,

strdbdtdnd,

l-au revdrsat.

Ca un far de piatrd, turnul, dArz biserica-qi ridicd,

Clopotul de seard-i paznic vegnic trist gi veqnic treaz

O cireadd rdzlelitd Ia pdgune pe islaz,

Pare-un stol de pisdri albe ce se lasd fdrd fricd

ln

furtuni,

pe pieptul verde al inaltului

talaz.

De praf alb umfldndu-gi

Navigheazd garabane: repezi luntri

$i in urmd fuge drumul,

Peste valuri,

Ca vapoare pirdsite

pdnza pe albastrul

ca o partie

depirtdrii

de pescar,

de var

largul

spre coqare potmolite-n

tdrii,

de demult de marinar.

in miezul serii, ce conturul

$i

Voi, inalte ierbi cosite, voi, sulfine mici, gi voi,

Flori

Alge verzi gi anemone palide qi lungi

Inqirate

pdreali

vd-necase,

sargase,

qivoi.

de cdmp neadunate qi cuicate in trifoi:

pe nisipuri

de-al refluxului

Dar tdrani, cu grebla-n mene, adunare goemonul, LAng-o mare de fAnete, pe un tdrm inchipuit.

Si

$i

$i

un clopot, de departe, de vecernii a vuit,

din port in port plutegte gi se inmullegte zvonul,

treptat, din undd-n undd cdntecul s-a mdntuit.

Se-nnopteazd qi cAmpia igi ascunde oceanul , Suflete, ce-n scoica noptii egti bolnavul mdrgdrit, Pentru pdmAntene drumuri orice suflet e oprit, Dar priveqte cu nesatiu, de o datd, la limanul Oceanului ce-acuma transparen{a qi-a mdrit,

i:

Fir6 valuri, fird maluri gi cu luciu de foefor, Peste tine iqi boltegte limpezimea ideali Marea cea adevdratd, ndluciti gi real6, Unde trupul nu mai este pentru visuri necrofor, Unde inima nu minte, unde dorul nu ingeal6.

Cu lumina

Liniqte

Ptlptie in farul umbrei, pe un tirm divin, o stea

$i desfngurdndu-gi pinza, norul, nemaivrdnd si stea,

ln chip falnic

Dar galera se scufundd si remene numai ea.

desdvdr9it6

,

ei verzuie

de galerd spre terii

incet se suie

Suflete,

Ce cor6bii ne vor duce, vis si trup,

Clopotul de seard sund de plecare gl mereu

Faruri noi se-aprind in stele pe un tirm

Pe un tirm Ia care poate n-o s-ajungi nici tu, nici eu.

te pregdtegte, vdntul

serii bate 1nc6

la Dumnezeu?

de crez qi st6ncd,

56

CTITORII

Acolo unde-n Argeq se vars6 Rdul Doamnei

$i murmurd

Ca Negru-vodd, care descdlecAnd venea,

pe ape copildria

mea,

Mi-am

ctitorit

viala

pe dealurile

toamnei.

CUPRINS

Poezii

Prin viile de aur ca banii dintr-o salbd Pe al colinei mele impodobit pieptar, inchis-am fericirea in strAmtul ei hotar De nuci bogati in umbri, umbrind o casd albd.

Acolo,-n pacea noplii, pe drumuri de podgorii, Am mers ticut aldturi de carele cu boi, Cdnd neaua lunii ninge pe sdlcii in zdvoi, Cdnd qopoteqte valea de cdntecele morii.

Las altora tot globul terestru

Eu am rdmas in paza pridvorului strdbun, Ca sd culeg cu ochii livezile de prun CAnd alb Negoiul, toamna, de ceruri se atinge.

ca o minge,

$i tot visdnd la vremea cAnd inflorird teii, Pe cdnd imbracd lara aI iernii alb suman, Sd desluqesc cum piere trecutul, an cu an, Pe drumuri depdrtate sundndu-qi clopoteii.

Sd stau, pe cAnd afard se stinge orice qoaptd, Privind cenu$a caldd din vatra mea, de-acum $i si aud deodatdn cu-nfiorare, cum Trosnegte amintirea ca o castand coapt6.

CUPRINS

Poezii

Cu

drumul

ce-nsoleqte inceata caravan6

De

sdlcii plAngdtoare qi plopi pribegitori;

tinutul unde seara din lunci qi din zdvoaie,

Ca gi argintul

$i

Apropie colina de-a cerului vdpaie,

sprinten,

cdntec de clopot cregtinesc

viu apele sclipesc,

unde ciarul

O, vdrf de deal! O, capdt linigtitor

Opresc aicea pasul gi imi dezleg privirea, CAnd prin amurg se-nal{d, visdnd nemirginirea, Din fiecare case un crin inalt de fum.

de drum!

,--+\

liN vrn

\

Tot mai miroase via a tdmdios gi coarni,

Mustos a piersici coapte qi crud a foi de nuc.,.

Vezi, din zdvoi sitarii

Ce vrea cu mine toamna, pe dealuri de md-ntoarnd?

spre alte veri se duc;

Nu e amurgul inci,

$i

- Tdrds, un tren de marfd pe-al Argegului pod.

Acum

dar ziua e pe rod,

soarele de aur dd-n p6rg ca o gutuie.

omidd neagrd -

spre poama lui se suie

Cu gaiben qi cu rogu igi coase codrul iia.

Prin

O ghionoaie toacl

foi lumina

zboard ca viespi de chihlibar.

intr-un

agud qi, rar,

Ca

un ecou

al toamnei rdspunde

tocilia

S-a

dus. $i

iardqi sund

gi tace. Dar aud

- Ecou ce adormise si-a tresdrit

deodatd -

in inimd

Lovind

Ln aua

cum prinde

in amintire

o toacd-ncet sd batd ca pasdrea-n agud.

CASTANUL

CEL

MARE

Se zbate StrAmbd-Lemne cumplit in pomul zdravdn.

Cu brate noduroase gi cu atletic

inlelenit in vie, degi pdn' la genunchi I s-a urcat, cu-ncetul, pdmentul gras qi reavdn,

trunchi

Dar toamna, sub rodire incununat cu spini,

$i-n noapte plin de pace, de pdsdri gi de stele,

Ca grindina

$i,-nseninat, primegte pe cregtetu-i lumini.

sloboade castanele lui grele

Castanul intre struguri Ce-am cdutat pe drumuri,

$i,

Cu

gi-a inleles menirea:

gdseste stdnd pe loc,

addncind pdmdntul aceluiaqi noroc,

zeci de ramuri line in brate fericirea.

simt, Floricd, -n preajmd-i atdta de sdrac!

Mi

De ce nu poate pasu-mi sd prindd

$i

$i

riddcind,

sd rdmdn aI viei ca pornul pe colini,

sd md strdng de tine ca vila de arac

CUPRINS

61

RADACINI

Nod de ndpdrci,

qerpi vajnici

cdt bratul

qi cit

cotul,

Trunchi

Ciorchine de qopdrle - pdmdntul dedesupt Surp6ndu-se, in taind se dezvelesccu totul.

negru de balaur

incoldcit

qi rupt,

\-/

CUPRINS

Deschid cu team6 uga cdmdrii

Cu cheia ruginie a raiului

Trezind in taina mare a poaLelor,

Mireasma, gi rdcoarea, qi umbra lor uitata.

de_altddatd

smerit,

oorit.

Md prinde amintirea in vandtul

Pfin

Care

crcs.

A"ra;lt"-f"":

ei fum,

pe poli{i qi-rafturi, ca

na

h^li+i

-i

-^r

pe ruguri,

jl.J,T'ij;"':?'?i::*,;:, $i-albaetri;tru;uri s, "",.1

$ov6itor ca robul, ce calcd o comoara

Din basm_rl cu o

Vdd pe^peni.verzi _

gi trnmAiogii galbeni ca soaiele de vara.

mie qi una nop{i, md_nchin:

smaragde cu mlezut de rubin

_

Se_aprind.fantasmagoric caise gi gutui:

Trandafirii l:mpioane qi

Dar pdrdsind camara ce mintrile imi

Tot rodul vrdjitoarei cu lacdi il incui.

lampi de aur verde

pierde,

f-r:**:*.r

{opArA BUNrcuLUt

ilJj;x,",1'#:';lTl:iJ:;:fftr""ixT.""T,

RAmasepatu_i

gi ceasul lui pe masd gi_a mai pdstrat tic-tacul.

simplu qi azi nedesfdcut,

VAd rochia bunicii

Vdd uniforma

pe c6nd era el Junher _ demult _

C6nd mai mergeau boierii

cu gal qi malacov,

,,oii1"",,

veche de

la modd

sub Ghica-vodd,

in butcd la Brasov.

pe Arse. tn sus

_$llenSd

bafu-i rus_tic, taiat in lemn de

vad putrna lui unde lua bdi de foi de nuc.

vie,

f_s.cartait 9_uCa

$a rntre-aci

gi_agtept n6uc

bunicul dus numai pand_n vie.

un pas

Un ronldit de

Ecou igi_fac, in

Dl ceasul vechi tot bate, tic_tic, la poarta vremii.

gi

goarec sau ceasul md trezi?

taina, ca rimele poemii

-

zi cu zjl

goricelul roade trecutul

OCHELARII BUNICII

Pe scrin,

re galbena gazetd

Odaia de-altddatd mi_aratd talismanul:

Iau ochelarii moartei qi-i pun sfios pe nas.

pastrand privirea ei vie, au rdmas

ce_ncremenegte anul.

Prin abureala vremii

Doar pozele din rame vechi au intinerit

P"i.$ii

rn

nu s-a schimbat

nimica,

addnc de-ogtindd in fa{d, mi_a zambit ei -

ca_nvremea cdnd eram mic _

Julut

bunica.

_La,Seam foqneqteplopul sau

rrtn

E o feti{d: pia, cu bucle: Niculae

Dar cine e bdiatul acela liniqtit?

pagii au fognit?

uga zevoretd "ei', intra in odaie.

Bunica-i dd pe frunte, blond,

De ce se uitd astfel la mine? N"_f

Nu vreau sd-l qtiu

De omut chel gi rau, rdm-an legat pe ;;;;.

i

pdrul la o parte

qii;

i"ea

-

nu pot sd_lqtiu -ri

"'

ta"ziuf """'"'

.UPRINS

7l

DRUM

DE

NOAPTE

CUPRINS

Poezii

Caleaqcd, drum de noapte, pdduri addnci de fag $i prin frunziqe lund cernutd-n ceald fin6, Poiene necosite de mult qi miros vag De flori de fdn in floare, de fragi gi de sulfind

in pace sufleteascd topindu-se, te-alind

Realitatea vremii

Prin

Al fetei de-altddatd in albd crinolind?

pe al naturii

prag,

ce metempsicozi

revdd obrazul drag

Aceiaqi ochi sdlbatici,

Din care fdurisem a dorului povar6,

$i eu

acelaqi zdmbet trist,

acelagi tdndr qi palid bonjurist

CAnd ea infdgurati in vdlul de percal imbilsdmat de vdntul pidurilor, in var6, Visa la iarnd baluri la consulul muscal.

"*-

Colo-n umbra nucului Std din vrenea turcului, Leagdnul urzicilor, Hanul rdndunicilor.

CUPRINS

Poezii

Han vestit la drum de !ard, han cu straqina afard, Vechi de cdnd e lumea - spun Carduqii cu chervanul cari pe vremi igi ldsau banul Pe-o bdrdacd de vin bun.

Stai de-acum cu muqchi pe qite, cu pridvorul

Cu pdianjeni

Intrd slobod, ies pe ugd, ca o razd jucduqS,

Miile

in gdrlici.

de rdndunici.

prins

de vi!d,

Te-a uitat de-o viatd drumul, nu mai suie seara fumul Hornului pe-ntins hotar, Carele n-o sd le cearnd.,cum vin grele din povarnd, Primitorul tdu umbrar.

Surugiii

Juica de-aur qi nicicdnd

Pe haiducii

N-o sd-i mai auzi cantand.

de-a cdlare n-o si-ti

bea in drumul

pe indelete,

la{i in spete, ldutari

mare

Han uitat

Han pustiu ql pdrdsit, Dacd nimeni nu coboard. in cerdacul de-odinioard - Eu la tine am venit

la drum

de !ard, han cu straqina afard,

Ca si-mi

fii,

han vechi, tovardg, ca s-adorm la vatri

iardgi,

Sd

md

scol in zori

aici

 

CUPRINS

 

Lzl

Soare, pretutindeni soare: nici un om, dar prind sA zboare PAni-n suflet rdndunici.

CALU$ARII

Potop se revarse pe lunce seninui. Sd frigem iar mielul holeqte, pelinul Sa-l bem sub umbrare de frunze prin care Lumind de soare se cerne-n oahare.

Iubito, imi add urciorul cu vin - Din vremuri bdtrdne ca basmul sabin, Si-mi chemi in poiand la umbri de-artari, Cu regele mut, cei cinci cdlugari.

Se-ngiri cu steagul; cu toti de o datd Pornesc, stend pe loc, o fugd ciudatd, Piciorul lor, iute cum e caprioara, Nu-l prinde nici naiul, nici dibla, nici vioara.

in alb, cinci mesteacdni se leagdnd-n vdnt. Std mortul lor rege intins pe pdmdnt, $i-n juru-i se strang gi iar se desfac Cinci aripe albe de lebezi pe lac.

Acuma, spre seara, e jocul mai lesne. Cu pene de soare din cregtet \a glezne, Cinci fldcdri lumina o scad gi o suie, ln umbrd stingdnd-o pe vreo cdrdruie.

E goald poiana, e gol gi paharul. Azvdrle iar noaptea cu stelele zarul.

Limpezimi

CUPRINS

127

Verde dor al primiverii, foc al dragostei din var6, Toamnd, pirul de-aur moale aI iubirii mi-e mai drag CAnd strivesc qi ani, qi zile ce covorul tdu presard $i-mi foqneqti a moarte-n suflet, mdtdsos gi galben steag.

INTERIOR

Pe scrinul scund, pe masa de mahon, Clegtarul cupei picurd amurg. Pe liniqtea ldutei fdrd zvon, Piezig petale de lumind curg.

Atinsd.

$i Sdn-Nicoard din icoane vechi Rdmdne mut cu deget ridicat $i c6ntecul tdcerii in urechi.

struna tainic a sunat

Se cern garoafele de Luchian $i s6ngerate cad din rama lor, Prin florile unui chilim oltean Sperioase pdsdri se inalli-n zbor.

Pe-o strachind un cerb a tresdrit

$i,

Poelii

ies s-asculte liniqtit

de pe raft,

din fiece volum,

Un cdntec risipit

ca un parfum.

CAPRIOARA

DE

PORTELAN

Pe masa mea un pui de cdprioard Prietenos deschide ochii puri.