Sunteți pe pagina 1din 16

1.Reperele teoriei analizei economice,ecolutia conceptual.

Prin traducere din limba greaca termenul analyzis se interpreteaza ca


descompunere,dezmembrare.Deci,in sens larg analiza reprezinta o metoda de cercetare
care consta in descompunerea sau dezmembrarea unui intreg in elementele sale
component,in vederea identificarii conditiilor,factorilor,cauzelor care le-au generat si
influentat. In sens restrin analiza este descompunerea,dezmembrarea proceselor,
fenomenelor p-u a le studia esenta acestora.Sinteza reprezinta reunirea untr-un tot intreg a
proceselor si fenomenelor. Analiza economica este procesul de cercetare a fenomenelor
economice si apreciere a sensibilitatii acestora la factorii mediului extern si intern si
actiunile managerial. Aparitia si dezvoltarea analizei economice s-au produs odata cu
aparitia si dezvoltarea evidentei contabile si a stiintei mediului.Se considera ca capitolul
Tratatul despre conturi si inscrieri din manualul de aritmetica comerciala ale numitului
mathematician si calugar transciscan de origine italiana Luca Botolomeo Pacciole
reprezinta reperul aparitiei nu doar a evidentei contabile,dar si a analizei financiare.De la
momentul aparitiei,analiza economica a evoluat imbogatindu-si esential arsenalul teoretic
metodologic.Fondatorul analizei economice la nivel de # este considerat Jeacus Savary.O
dezvoltare mai ampla a analizei microeconomice s-a produs la sfirsitul sec.19-inceputul
sec.20.Totodata la inceputul sec.20 analiza economica devine ramura separate a stiintelor
economice.
In spatiul sovietic in anii30 ai sec.20 se creeaza la # departamente special de analiza
economica,iar in programele institutiilor superioare de invatamint se introduce analiza
economica ca obiect de studiu.

2.Obiectul si continutul analizei economice.
Obiectivul analizei economice ca disciplina stiintifica este metodologia cunoasterii
rezultatelor activitatiieconomiei financiare a unitatilor economice,a factorilor,cauzelor si
conditiilor care le-au determinat si a rezervelor interne ale imbunatatirii lor.
In activitatea practica obiectul analizei economice il constituie motivele schimbarii
rezultatelor economice si ale abaterilor acestora de la parametrii prestabilitatii.
Obiectivele analizei economice rezida din rolul important al ei in activitatea
managerial si sunt urmatoarele:1)Pregatirea informatiei p-u adoptarea deciziilor
managerial. 2) Argumentarea planurilor curente si de perspective in vederea realizarii
obiectivelor strategice ale #.

3.Principiile analizei economice.
1)Caracterul stiintific al analizei-este aplicarea metodelor moderne de analiza;
2)Complexitatea-cuprinderea tuturor aspectelor activiitati in analiza.
3)Abordarea sistematica-a tine cont ca intre componentele # exista anumite relatii.
4)Obiectivitatea-se bazeaza pe folosirea informatiei veridice in analiza.
5)Exactitatea-efectuarea unor calculi cit mai exacte.
6)Utilitatea practica-rezultatele analizei trebuie,fiind aplicate in practica sa aduca folos #.
7)Caracter previzional-activitatea de analiza se planifica.
8)Operativitate- analiza trebuie facuta cit mai operativ; 9)Oportunitate-analiza trebuie
facuta la momentul aparitiei problemei. 10)Racordarea la politica statului in domeniul
economic,social,ecologic relatiilor externe,precum si la legislatia in vigoare-se obtine prin
solutionarea oportuna a problemelor ce tin de acest aspect;
11)Caracter participative-democratie,implicarea mai multor oameni;
12)Eficienta-efectele obtinute in urma aplicarii practice a rezultatelor analizei trebuie sa
depaseasca cheltuielile facute pentru analiza.

4.Caracteristica functiilor analizei economice.
Functiile analizei economice:
1)Functia informational a cetelor de decizie.
2)Functia de fundamentare a deciziilor pe criteria de eficienta-din mai multe variante de
decizii prin analiza se allege variant cea mai buna. 3)Functia de control-permanent se face
analiza indeplinirii planurilor si astfel se contribuie la imbunatatirea activitatii #.
4)Functia de gestionare eficienta a resurselor # prin analiza permanenta a calitatii folosirii
resurselor # si luarea la timp a masurilor necesare. 5)Functia identificarii si mobilizarii
rezervelor de imbunatatire a activitatii #. 6)Functia de realizare a conexiunii cu mediul
extern(bancile,furnizorii,clientii,organelle fiscal,investitorii,etc).

5.Rolul analizei economice in managementul activitatii de productie si in sporirea
eficientei ei.
Analiza economica se manifesta in 3 aspecte:1)Ca disciplina stiintifica;2)Activitatea
de cercetare;3)Activitatea practica; Ca activitate practica,analiza economica are un rol
foarte important in exercitarea atributiilor managerial.Analiza este considerata filosofia
fundamentarii deciziilor managerial. In ultimii ani rolul managerial al analizei economice
a crescut foarte mult din urmatoarele motive:1)Cresterea deficitului de materie prima si
material si cresterea continua a preturilor implica necesitatea unor analize mai detaliate
inainte de a lua decizii de aprovizionare sau desfacere;2)Crestere concurentei pe
piata;3)Aparitia unor noi forme de gospodarie odata cu privatizarea.
6.Etapele de baza ale procesului de analiza economica.
Esenta analizei economice o intelegem mai bine prin examinarea continutului analizei
economice care la rindul sau reprezinta niste etape successive ale procesului de analiza,si
anume:1)Stabilirea obiectului analizei;2)Determinarea elementelor,factorilor si cauzelor
fenomenului studiat.Prin elemente se subinteleg partile componente ale fenomenului
studiat. Prin factori intelegem fortele motrice care provoaca un anumit fenomen sau
proces.Spre exemplu,un factor de baza al cresterii productivitatii muncii este nivelul de
vulcanizare a proceselor de munca.Cauza este un fenomen care provoaca alt fenomen.Ex.
reforma la hectar a culturilor agricole depinde de mai multi factori,unul dintre care este
umeditatea solului.Cauza umeditatii reduse a solului e seceta. 3)Stabilirea corelatiei
dintre factorii si fenomenul analizat. 4)Masurarea influentei factorilor. 5)Elaborarea
concluziilor si aprecierilor. 6)Elaborarea masurilor privind valorificarea optima a
resurselor,sporirea eficientei folosirii lor,asigurarii variabilitatii #.
7.Notiune de metodologie a analizei economice,elementele de baza ale ei.
Metodologia oricarei stiinte,inclusive si a analizei economice consta dintr-un system de
pricipii,reguli,metode si mijloace de cunoastere a obiectului,astfe constatam ca
metodologia analizei economice are 2 componente de baza:1)Principiile,regulile ce trebuie
respectate in procesul analizei;2)Metoda analizei economice.
In procesul studierii analizei ec. este foarte important sa se tina cont de metoda
dealectiva de cunoastere care prevede urmatoarele:1)Toate fenomenele si procesele trebuie
sa fie examinate in continua miscare,schimbare,dezvoltare.
In conformitate cu principiile metodei dealectiva de cunoastere urmeaza ca fiecare
obiect sau fenomen sa fie examinat ca unitate si lupta a contrastelor,adica sa fie luate in
calcul,atit aspectele positive,cit si negative.2)Procesele si fenomenele ec. din cadrul #
trebuie sa fie examinate izolat,dar in interdependent.Spre ex. Implementarea unot
tehnologii avansate aduc la cresterea productivitatii muncii,dar in acelasi timp necesita
consumuri suplimentare.Prin urmare decizia de a procura si a implimenta tehnologii noi va
fi corecta doar daca ritmul de crestere a productivitatii muncii va fi mai mare decit ritmul
de crestere a consumurilor. 3)Metoda dealectica de cunoastere se bazeaza pe abordarea
sistematica a fenomenelor si proceselor ec.,adica pe faptul ca fiecare fenomen sau process
are o serie de elemente component legate intre ele.P-u exactitatea mai inalta a analizei se
recomanda de a prezenta grafic fenomenul sau procesul analizat.
4)O caracteristica importanta a analizei ec. este utilizarea unui sistem de indicatori
analitici utilizati p-u cercetarea relatiilor cauza-efect. 5)Analiza ec. trebuie sa se bazeze
pe abordarea situationala a fenomenelor si proceselor ec.,adica pe identificarea
problemelor celor mai importante in activitatea # si solutionarea acestora in primul rind.
8.Esenta si elementele de baza ale metodei analizei ec.
Prin metoda analizei ec. intelegem un system de reguli si mijloace de cercetare
analitica.Deasemenea,metoda analizei ec. mai poate fi definite ca modul dialectic de
studiere a proceselor si fenomenelor ec. in evolutia sa care include un ansamblu de
principii,procedee si tehnici de analiza si asigura o abordare sistemica si complete a
studiului. Se disting metoda generala si metode particulare de analiza.
Metoda generala-repr. o serie de mijloace si procedee de analiza ce pot fi aplicate in
orice ramura. Metodele particulare tin de specificul anumitor ramuri si deci pot fi aplicate
doar in ramurile respective. Orice metoda de analiza defapt contine niste recomandari
privind efectuarea analizei.Principalele elemente ale metodei analizei ec. sunt:
1)Tehnologia analizei;2)Aparatul instrumental,adica metodele si procedeele studiate la
fiecare etapa. Toate metodele utilizate in analiza se impart in:1)Metodele de prelucrare a
informatiei ec.:-comparatia;-metoda marimii medii si relative;-reprezentarea grafica si in
table a datelor;-metoda gruparilor;-metoda balantiera.
2)Metodele de analiza factoriala determinista:-metoda substitutiei in lant;-metoda
diferentelor absolute;-metoda diferentelor relative;-metoda indicilor;-metoda integrala;-
metoda legaturilor directe si indirect;-metoda participarii prin cota. 3)Metoda de analiza
factoriala stocastica:-metoda analizei corelationale;-metoda analizei dispersionala;-met.
Analizei concurentiale;-met.analizei discriminante. 4)Metodele de utilizare e
problemelor ec.:-programarea liniara si neliniara;-teoria jocurilor;-teoria deservirii in
masa;-cercetarile operationale.

9.Esenta si clasificarea indicatorilor analitici.

Termenul de indicator inseamna un criteriu ce poate fi supus aprecierii cantitative si se
utilizeaza p-u elaborarea unor judecati aferente proceselor,obiectelor,fenomenelor.
Indicatorii se grupeaza dupa mai multe criteria:1)Dupa continut:a)indicatorii
cantitativi-exprima cantitatea de resurse folosite(suprafata de teren agricol sau nr.mediu
scrptic de angajati);b)indicatorii calitativi-exprima calitatea folosirii resurselor(indicatorii
productivitatii mincii,randamentul mijloacelor fixe).2)Dupa sfera de cuprindere :
a)indicatorii generali-se folosesc in toate ramurile(profitul brut,rentabilitatea activelor) ;
b)Indicatorii specifici-specifici doar anumitor ramuri(continutul de zahar in sfecla de
zahar,ulei in floarea soarelui);3)Dupa unitatea in care se exprima:a)indicatorii absolute-se
exprima in unitati valorice natural sau conventional natural(ore\om,unitati nutritive) ;
b)indicatorii relative-se obtin ca raport a doua marimi absolute si se exprima in % sau pot
fi sub forma de indici sau coeficienti.4)Dupa locul in relatia cauza-efect:a)indicatorii
factoriali;b)indicatorii rezultativi.
Dupa pricipiul functional:1)Normativi-se prezinta sub diverse norme cum ar fi normele
de consum,normele de timp p-u indeplinirea unor lucrari,normele de productie.
2)Indicatorii planificati-sunt indicatorii inclusi in planurile de activitate a #.3)Indicatorii de
evident-sunt cei pe care ii gasim din registrese de evident contabila.4)Indicatorii dati de
seama-sunt indicatorii inclusi in darile de seama a #.5)Indicatorii estimative-sunt
indicatorii determinate in procesul analizei economice.
10.Caracteristica analizei tehnico-economice si economic-financiara.
Analiza tehnico-economica consta in cercetarea corelativa a aspectelor tehnice si a celor
ec. ale activitatii #.Ex.Analiza nivelului de mecanizare a proceselor de munca si influenta
acesteai asupra productivitatii muncii.Acest tip de analiza se efectueaza de serviciile
tehnice ale # si de economist.Obiectivele de baza ale acestui tip de analiza se refera la
imbunatatirea bazei tehnico-materiale a #,introducerea inovatiilor,modernizarea
productiei. Analiza economic-financiara-este orientate la studiera proceselor ec. si
reflectarea impactului acestora asupra rezultatelor financiare.Analiza ec.-financiara este
prezentata de specialisti in domeniul economic,iar datele ei se util.p-u a fundamenta cele
mai importante decizii managerial.
11. Analiza retrospectiva , curenta si previzionala
Analiza retrospectiva mai poate fi numita analiza post-factum , post-operativa sau analiza
activitatii. Si consta in studierea rezultatelor oblinute de # intr-o anumita perioada de timp
in raport cu obiectivele prestabilite. Obiectivele de baza ale analizei post- factum constau
in aprecierea nivelului de activitate a # in perioada cercetata, in indentificarea problemelor
si cautarea solutiilor pentru a inlatura astfel problemele pe viitor. La rindul sau analiza
post-factum poate fi : a) operativa este analiza care se efectueaza imediat la finalizarea
unei operatiuni economice ; b) finala se efectueaza la finele perioadei de gestiune.
Analiza curenta se efectueaza in timpul demolarii actiunilor econom. pentru a depista
orerativ problemele si a le solutiona cit mai repede. Analiza previzionala este axata pe
evolutia viitoarelor fenomenelor si proceselor care stau la baza strategiilor # si a planurilor
de activitate. In analiza previzionala se efefectuaeaza pe larg datele analizei retrospective .
dupa orizontul de timp deosebim : analiza previzionla de scurta durata (pina la 1 an); si
de lunga durata (mai mare de 1 an).

12. Analiza statica si dinamica a fenomenelor si proceselor economice.

13.Analiza deplina si pe probleme.
Analiza deplina cuprinde toate aspectele activitatii # si in rezultatul ei se obtine un diagnostic
ec.-financiar care vizeaza starea # si serveste ca baza p-u a adopta anumite decizii strategice si
tactice.De regula,analiza deplina se efectueaza pe grupe de specialist,acestia avind diverse
calificari.
Analiza pe probleme este axata pe aspect separate ale activitatii #.Deseori are un
character operativ si urmareste rezolvarea unor problem separate cu care se confrunta #.De
ex. In cadrul unei subdiviziuni structural a # are loc o reducere continua a volumului de
lucrari indeplinit intr-o anumita perioada.In acest caz este logic sa se analizeze nivelul de
indeplinire a normelor de munca individual pe membrii brigazii sis a se identifice cauzele
neindeplinirii normelor respective de catre anumiti membri.

14.Analiza la nivelul unitatilor ec. si pe subdiviziuni.
Analiza intrafirma(intragospodareasca)-se efectueaza in interiorul #,si este orientata
spre folosirea cit mai rationala ale surselor ei.Inform.obtinuta in cadrul analizei intrafirma
este utilizata pe larg de catre menagerii de diverse niveluri din cadrul #.o varietate a
analizei intrafirma este analiza pe structurile organizatorice ale #(analiza activitatilor
brigazii),acest tip de analiza are urmat. Particularitati:1.Utilizarea indicat. specifici
subdiviziunii date,2.Studierea detaliata a aspectelor tehnice ale productiei,3.Utilizarea ca
baza a datelor evidentei primare,4.Folosirea cu precadere a indicatorilor in expresie
naturala.
15.Esenta si succesiunea efectuarii analizei intergospodaresti.
Analiza intrafirma(intragospodareasca) se efectueaza in interiorul # si este orientate spre
folosirea cit mai rationala a resurselor ei.Informatia obtinuta in cazul analizei intrafirma este
utilizata pe larg de catre membrii de diverse niveluri din cadrul #.O varietate a analizei
intrafirma este analizape structurile organizatorice ale #,acest tip de analiza are urmatoarele
particularitati:1)utilizarea indicatorilor specifici subdiviziunii date.2)Studierea detaliata a
aspectelor tehnice ale productiei.3)Utilizarea ca baza a datelor evidentei primare.4)Folosirea cu
precadere a indicatorilor in expresie naturala.
16.Esenta si tipurile de comparatie.
Comparatia este unul din primele mijloace pe care omul a inceput sa studieze mediul ambient.
Ca metoda stiintifica,comparatia consta in suprapunerea unor fenomene si procese recunoscute
cu altele cunoscute p-u a identifica lanturile commune si deosebirile dintre ele.
In cadrul # se efectueaza mai multe tipuri de comparative:1)Comparatia in timp-permit de a
urmari dinamica indicatorilor intr-o oarecare perioada de timp.2)Comparatia in spatiu-se
compara datele obtinute de la diverse obiecte la aceleasi moment de timp.3)Comparatii mixte-
imbina primele doua forme.4)Comparatii cu caracter special-alte tipuri de comparatii de cit cele
examinate. In functie de scopurile urmarite si metodele aplicate deosebim:1)Comparatii pe
vertical;2)Comparatii orizontala;3)Comparatii de trend;
Atunci cind se face o analiza comparativa pe orizontala se compara spre exemplu indicatorii
din anul de gestiune cu indicatorii din anul precedent sau indicatorii efectivi cu cei planificati.
La analiza comparativa pe vertical se compara structura indicatorilor,deoarece astfel de analiza
mai poarta denumirea de analiza structural. Analiza comparative de trend se efectueaza p-u a
studia evolutia unor indicatori in functie de un nivel prestabilit.
In activitatea practica,comparatia in urmatoarele situatii:1)Compararea datelor effective
cu cele planificate p-u a determina nivelul de indeplinire a planului.
2)Compararea datelor effective obtinute cu normele p-u a determina cum se respescta normele
de consumuri de munca,de productie. 3)Compararea datelor # analizate cu datele unei #
performante p-u a evalua nivelul de dezvoltare a # si competitivitatea ei. 4)Compararea datelor
anului de gestiune cu datele obtinute in anul\anii precedent p-u a evalua evolutia indicatorilor.
5)Compararea indicatorilor dupa si pina la # unor anumitor actiuni p-u a aprecia eficienta
actiunilor date.

17.Metodele de asigurare a compatibilitatii indicatorilor in vederea efectuarii
comparatiei.
Mijloacele asigurarii contabilitatii indicatorilor sunt:1)Neutralizarea factorului de prt
Ia=Eq1p0\Eq0p0. q1-cantitate de productie obtinuta in anul de gestiune. q0-cantitate de
productie obtinuta in anul precedent. p0-pretul basic p-u fiecare produs.
Cu cifra 0,deasemenea se indica indicatorii planificati,iar cu 1 cei efectivi obtinuti.
2)Asigurarea contabilitatii indicatorilor dupa factorul cantitativ.Spre exemplu,la compararea
consumurilor pentru un anumit produs trebuie sa se neutralizeze factorul cantitativ.
Ic=Eq1c1\Eq1c0. Q1-cantitatea de productie pe tipuri din anul de gestiune. C1;c0-costul
unitar al productiei pe tipuri respective. C1-in anul de gestiune si C0 in anul precedent.
3)Asigurarea compatibilitatii indicatorilor prin neutralizarea factorului calitativ.
4)Neutralizarea factorului structural se efectueaza prin recalcularea indicatorului efectiv la
structura bazica. 5)Aplicarea acelorasi metode de calcul-nu pot fi comparati indicatorii
determinate prin metode diferite. 6)Respectarea unei perioade unice de calcul a indicatorilor
care se compara. 7)Asigurarea compatibilitatii indicatorilor dupa factorul climacteric.

18.Diviziunea si descompunerea rezultatelor in analiza.
Prin diviziune intelegem dezmembrarea fenomenului analizat pe parti component p-u a face o
studiere mai detaliata a structurii sale.In activitatea de analiza se utilizeaza mai multe tipuri de
diviziune:1)Diviziunea dupa timpul formarii rezultatului(Exemplu: divizarea venitului annual
din vinzari pe luni ;divizarea lactatiei lunare de la o vaza furajata pe zile.Astfel se vede
contributia unitatilor de timp in formarea rezultatului dat);2)Divizarea dupa locul formarii
rezultatului(exemplu:divizarea productiei globale pe subdiviziunile structural ale #).
3)Descompunerea pe parti component-se are in vedere descompunerea unui indicator pe
elemente(exemplu:descompunerea venitului din vinzari pe produse;descompunerea costului
unitar pe elmente de consumuri); 4)Diviziunea dupa relatiile cauzale dintre factori-divizarea
indicatorului rezultativ pe factorii de influenta si repartizarea factorilor pe nivele(drept urmare
se obtin factori de gradul intii,care la rindul sau se impart in factori degradul doi;acestia se
divizeaza in factori de gradul trei).


20.Metoda gruparilor in analiza economica.Tipurile de grupari.
Gruparea este o metoda de cercetare stiintifica care consta in separarea colectivitatii studiate in
parti omogene dupa una sau mai multe caracteristici.
Daca in statistica gruparea se foloseste p-u a generalize si tipiza fenomenele,in analiza ec.
gruparea se utilizeaza p-u a determina in continuare niste marimi medii sau p-u a studia anumite
relatii cauzale.Gruparile se clasifica pe tipuri in functie de o serii de criterii:1)In functie de
sarcinile cercetarii: a)gruparile tipologice-reprezinta separarea colectivitatii dupa tipurile la care
se refera elementele ei. b)gruparile structurale-permit de a identifica constructia interioara a
colectivitatilor studiate. c)grupari analitice-ofera informatia necesar p-u a vedea influenta
anumitor factori asupra unor rezultate. 2)Dupa continutul caracteristicii de grupare:a)grupari
cronologice-oglindesc variatia in timp a uni fenomen oarecare. B)grupari teritoriale-oglindesc
variatia in spatiu a uintatilor unei colectivitati. C)grupari attributive-1 varianta-caracteristica de
grupare este exprimata in cuvinte ,2 varianta-caracteristica de grupare este exprimata numeric.
3)Dupa modul de variatie a caracteristicii:a)gruparile pe variante-se face atunci cind fiecare
element al colectivitatii corespunde exact caracteristicilor de grupare;b)Gruparea pe intervale
de variatie-elementele colectivitatii au valori individuale diferite,iar fiecare grupa include un
anumit interval.
21.Metoda balantiera si aplicarea ei in analiza economica.
Metodabalantiera se foloseste cu precadere in procesul de planificare in situatiile cind trebuie sa
existe egalitate intre doua grupe de indicatori.Dupa acelasi principiu se elaboreaza balanta
furajera,balanta consumurilor de munca a veniturilor si cheltuielilor. In analiza ec. metoda
balantiera se utilizeaza atunci cind fenomenul cercetat poate fi prezentat ca rezultat al sumei sau
diferentei elementelor sale. A=a+b+c.
Utilizarea metodei balantiere in analiza ec. se face in mai multe aspect,si anume:a)la etapa
pregatirii informatiei p-u analiza cu ajutorul ei se controleaza corectitudinea datelor initiale de
examenul p-u suma totala a activelor curente din bilantul contabil trebuie sa fie egala cu suma
elemntelor de active curente:stocuri de marfuri si material+investitii pe termen scurt+creante pe
termen scurt+alte active. b)in procesul de efectuare a analizei factoriale deterministe.Metoda
balantiera se poate utilize p-u a determina marimea influentei unui factor,atunci cind marimea
inflatiei celorlalti factori a fost dj calculate.A=a1+a2+a3++ a n. PG=Nr.angajatilor .
productivitatea muncii c)Cu ajutorul metodei balantiere se controleaza daca sunt corecte
calculele in cadrul analizei factoriale. D)Metoda balantiera se utilizeaza ca metoda de analiza
factoriala determinista la analiza metodelor factoriale de tip aditiv.
22.Reprezentarea grafica a informatiei analitice.

23.Reprezentarea intabele a informatiei analitice
Tabelul-ansamblul de judecati aferente fenomenelor si proc studiate exprimate succind
prin expresii textual si numerice.Elementele :1)titlul general(denumirea
tabelului) ;2)titlurile interioare-se indica la ic rindurilor si colobitelor ;3)reteaua
tabelului4)unit de masura ;5)sursa de date-se indica sub tabel ;6)nota explicativa-contine
anumite precizari.Tipuri de tabele :pu prezentarea datelor primare se folosesc tabele
simple.Daca tabelul contine dele unei grupari simple acesta se numeste tabel pe
grupe ;Daca in tabel se contin datele unei grupari combinate dupa 2si m/multe
caracteristici acesta se numeste tabel combinat ;Daca in tabel avem variatia simultana a
2caracteristici-tabel cu dubla intrare ;Tabelul de asociere cind caract de grupare are doar2
variante(ex gr pop pe medii urban/rural,dupa genmasc/fem).


24.Esenta ,tipurile si sarcinile analizei factoriale AF
Toate fenomenele si proc ec-ce se afla in relatii de interdepend adica orice fenomen este
infl de alte fenomene.Totodata trebuie sa tinem cont de faptul ca in anumite situatii un
fenomen sau proces este factor de influenta ,iar in alte situatii el poate fi examinat ca
rezultat al infl altor factori(ex recolta la ha a unei culturi este factor de infl asupra recoltei
globale).AF proces complex de cercetare a infl fact asupra niv indicat rezultativi.1)AF
determinista se aplica in situatiile cind intre factori si rez exista o depend functionala
deplina.AF stocastica se aplica in cazul cind intre factorii cercetati si indicat rez exista o
legatura functionala incompleta care se m/numeste leg stocastica.In activitatea practica
situatii de leg stocastice sunt mult m/multe decit cele de leg determin.Aceata poate
fi :Directa-presupune utilizarea metodelor deductive ;Indirecte-se utilizeaza metodele
inductive ;Tipuri :Retrospectiva ;Curenta ;Previzionala.

25.Sistemul de factori in AE si clasificarea acestora Factor-
forta motrica care detrmina aparitia si modif unui rez ec-ic.De fapt orice fenomen sau
proces este infl de o serie de factori.Factorii se grupeaza dupa m /multe criterii :1.1tehnici-
niv de mecanizarea proc de munca,asigurarea *cu unitati tehnice
performante,randamentulunit tehnice ;1.2tehnologici-aplicarea tehn avansate,rationalizarea
unor procesetehnologice ;1.3organizatorici-pe deoparte orgstructuralaa *(crearea unei
structuri org)si rationalizarea ei,iar pe de alta,org rationala a proceselor de munca ;1.4-niv
preturilor,a imp,marimea dobinzilor pu creditelebancare,cererea si oferta la diverse
produse ;1.5social politici-politicile guvernului si manif acestora in aspect
social ;1.5demografici-natalitatea,mortalitatea,migratia pop ;1.6prezenta si caract res
naturale ;2.1actiune directa-au o infl nemijlocita asupraindicat rez cercetati ;2.2actiune
indirecta infl asupra indic rez prin intermediul celor cu actiune directa (ex cant de
ingrasam incorporata in sol este un factor cu actiune ind asupra recoltei globale deoarece
el infl prin intermediul recoltei la ha ;3.1interni-provin din interiorul*si pot fi
controlate,modif de aparatul ei de conducere ;3.2externi-provin din exterior si nu pot fi
controlati ;4.1cantitativi-V,Q folosirii unor resurse ;4.2calitativi-exprima Q gestionarii
resurselor ;5.1principali-au infl hotarirea asupra modif rez ;5.2secundari-infl m/mica
asupra indic rez ;6.1obiectivi-nu depind de subiectul ec-ic,fact climateric,cererea
oferta ;6.2subiectivi-depind de subiectul ec-ic ;7.1generali-actioneaza in orice ramura(ex
cresterea PG a munci este un factor generalal cresterii prod totale) ;7.2specifici-actioneaza
doar in anumite ramuri(ex cresterea furajelor este un factor al cresterii prod
anim) ;8.1constanti-infl permanent ;8.2temporari-actioneaza doar in anumite
perioade ;9.1interni-utilizarea m/ef a res existente la* ;9.2extensivi-se bazeaza pe cresterea
V de res utilizate ;10.1pozitivi-au o inflpozitiva benefica asupra fenomenului
cercetat ;10.2negativi-infl negativ asupra fenomenului (ex red ccantit de ingrasaminte in
preparatele de sol este fact neg asupra prog
agricole) ;11.1previzibil ;11.2imprevizibil ;12.1cuantificabili-f.a caror actiune poate fi
masurata ;12.2necuantificabiliinvers ;13.1dirijatisunt cei care se afla subinfl aparatului
managerial al*(struct org a *) ;13.2nedirijati-f.obiectivi care pto fi controlati de
manageri(politica fiscala a statului)

26.Notiuni generale de modelare determinista- Modelarea
reprezentarea fenomenului cercetat sub forma de ecuatie matemat.La crearea modelelor
fact trebuie resp urmat cerinte :1)fact inclusi in model trebuie sa existe ca atare,dar sa nu
repr niste fenomene abstracte ;2)fact examinati trebuie sa fie in relatii de conditionare cu
fenomenul cercetat,dar nu sa repr o relatie pur matematica ;3)fact inclusi in model si indic
rez examinati trebuie sa fie cuantificabili,cu uni de masura ;4)modelul fact creat trebuie sa
permita masurarea separata a infl fiecarui factor,iar suma infl tuturor fact trebuie sa fie
egala cu modif absoluta a indic rezultativ.

27.Caract. modelelor fact. aditive,multiplicative,div,combinate
Deosebim urmat tipuri de mod factoriale:1)additive-cind intre factori exista relatii de tip
determinist ce pot fi prezentate ca suma algebrica y=x1+x2+...+xn xi,i=1..n ;2)factorial
divizibil y=A/B ;3)multiplicative-indic rez se obtine ca produsy=x1*x2*...*xn ,P
xi,i=1...n ;4)combinat-y=(a+b)*c

28.Metodele de transformare a modelelor factoriale
Modelele initiale se transforma prin diferite metode dintre care :1)formala
y=A/B=A/Bb1+Bb2+..+Bbn=A /b1+A/b2+..+A/bn ;
R=P/C=P/Materiale+P/prod.muncii+P/uzura ;2)extindere y=A /B=A*D/B*D=A/D*D/B(ex
W=RG/Ns=PG*Nr zile/om :Ns*Nr zile/om=PG/Nr zile/om*Nr zile/om /Nzile/om/Ns=W*Nr
zile lucrate) ;3)comprimare y=A/B=A :D/A :D=x1/x2(ex Rmijl
fixe=PG/MF=PG*Ns/MF*Ns=W/inzestrarea muncii cu MF;4)prelungire.

34.Metodele de recalculare a indicatorilor si aplicarea acestora in analiza economica.
Metoda de recalculare a indicatorilor se utilizeaza in doua situatii:1)Cin de la momentul
planificarii sau produs anumite schimbari in indicatori,adica indicatorii efectivi difera de cei
planificati.Drept urmare poate aparea necesitatea de a recalcula anumiti indicatori in functie
de nivelul atins de altii.Spre exemplu,productia globala planificata constituie un million de
lei,iar fondul de retribuire al muncii planificat 200000 lei.Efectiv sa obtinut productie globala
in suma de 1200000 lei. Este necesar de determinat fondul de retribuire al muncii(Fr)
recalculate in functie de nivelul de indeplinire al planului pe productie globala(PIo).Fondul
de retribuire al muncii recalculate(Frr ec). Frr ec=Fro*Cpy =200000*1200000/1000000=
240000.
In activitatea practica se poate recurge la recalcularea cheltuielilor comerciale variabile in
functie de indeplinirea planului pe volumul de vinzari;Recalcularea numarului de salariati in
functie de indeplinirea planului pe volumul de productie.
2)In analiza factoriala determinista,metoda de recalculare a indicatorilor se foloseste p-u a
masura marimea influentei factorilor asupra indicatorului rezultativ in situatiile cind factorii
influenteaza in acelasi sens.
35.Esenta si principiile applicative ale metodei participarii prin cota.
Metoda participarii prin cota se utilizeaza p-u a determina influenta factorilor detaliati asupra
indicatorului rezultativ.Ea se aplica in doua etape:1)Mai intii se determina influenta factorilor
de gradul intii asupra indicatorului rezultativ folosind orice metoda de analiza factoriala care
poate fi aplicata p-u modelul factorial dat.
2)Cunoscind dj marimea influentei factorilor de gradul intii,cu ajutorul metodei participarii
prin cota se determina influenta factorilor de gradul doi.

36.Esenta si avantajele metodei integrale comparative cu alte metode ale analizei
deterministe.Aplicarea metodei integrale in analiza economica.
Metodele de analiza factoriala determinista studiate anterior au un mare neajuns:ele permit
de a masura influenta izolata a factorilor fara a tine cont de influenta comuna a acestora.
Metoda integrala este lipsita de acest neajuns.Un alt avantaj al metodei integrale este ca
ea poate fi aplicata la analiza diferitor sisteme factoriale.Spre deosebire de metodele
precedente,aici nu este necesara respectarea stricta a consecutivitatii factorilor.
Algoritmul de aplicare al metodei integrale a fost elaborate de invatati rusi Balcanov si
Sheremet. Modalitatea de aplicare a metodei integrale la analiza modelelor factoriale
multiplicative cu doi factori: F=x*y

37.Notiuni generale si conditiile de aplicare a corelatiei in analiza.
Folosirea metodei corelatiei permite de a solution doua sarcini:1)Se determina modificarea
indicatorului rezultativ sub influenta unuia sau citorva indicatori factoriali;
2)Se determina gradul de dependenta a indicatorului rezultativ de indicatorii factoriali
cercetati. Cea mai simpla ecuatie liniara care descrie corelatia in pereche este:y=a+bx,unde
y-indicatorul rezultativ analizat;x-factorul;a si b-reprezinta parametrii exuatiei de regresie
care se calculeaza prin metoda celor mai mici patrate.Folosind datele observatiei in masa:a-
reprezinta acea parte din modificarea indicatorului rezultativ care se produce sub influenta
altor factori dacit factorul x; b-(coeficientul de regresie)-indica cu cit se modifica rezultatul y
la modificarea cu o unitate a factorului x.

38.Esenta si principiile generele de aplicare a programarii linerare
(mij.secXX). Autori: Cantorovici(1939) Hicicoc(1941), linera-functie lineara,programare-
varianta la solutionarea problemei este aleasa cu ajut.unei programe speciale.Se utilizeaza
la analiza previzionala,pt a elabora planuri,programe de activitate.Esenta consta in
minimizarea sau maximizarea unei functii tinind cont de restrictii.(ex: daca una din
variabile functiei este supraf.de teren,tb sa urmarim ca suuprafetele luate in calcul sa nu
depaseasca suprafata de teren agricol al #).

39.Esenta, sarcinile si principiile analizei functional-valorice.
Analiza functional-valorica-mijloc de identificare a rezervelor de reducere a
consumurilor de productie prin rationalizarea functiilor de baza ale obietului cercetat si
excluderea functiilor in plus. Obiectivul fundamental al analizei valorii-stabilirea unui
raport optim intre val de intrebuintare a unui produs si costurile de productie.Scopul final-
gasireqa celor mai econome cai de solutionare a unor probl.practice.Ca obiecte pot
servi:produsele #,precesele tehnologice etc.Sarcinile: intocmirea unei caracteristici
generale a obiect.cercetat,detalierea obiectului pe functii si sistematizarea functiilor in
functii de baza,ajutatoare si in plus,determinarea si gruparea consumurilor pe
functii,calcularea sumei totale a consum.aferente obiectului dat,elaborarea recomandarilor
privind perfectionarea productiei.Principiile:pr.abordarii sistematice(detalierea obiect.pe
functii);pr.dublei dimesionari a functiilor(fiecare functie are 2 dimensiuni: tehica-
caracteristica a corpullui fizic,economica:costul functiei;pr.optimizarii raportului dintre
val.de intrebuintare a obiectului si cost-se alege varianta cu cea mai mare intrebuintare si
mai mai mic cost;pr abordarii sistemice-studierea in intregime;pr.diagnosticului timpuriu-
rationalizarea la proiectare;pr.minoritatii-sunt prioritare obiectele la etapa proiectarii si
produse in volum mare;Pr.detalierei optime-detalierea pe functii cit mai
exact;pr.consecutivitatii-analiza se face pe etape; pr.evidentierei verigii de baza-punerea
accentului pe functiile cu cele mai multe consumuri,sau ce diminueaza functionarea
obiectului dat.

40.Succesiunea efectuarii analizei functional valorice.
Etapele:pregatitoare-stabilirea obiectului analizei,formarea echipeide lucru,elaborarea
planului tematic al cercetarii,intocmirea actelor principale(ordin,contact);informationala-
colectarea si sistematizarea informatiei despre obiectul analizat; analitica-detalierea pe
functii si identificarea consumurilor totale si pe functii(se creaza modelul functional
valoric); creativa-(elaborarea variaontelor de rationalizare selectind varinata optima);
cercetare-experimentarea varinatele selectate; recomandare-se alege varinata definitiva
si se fac recomandari pt aplicarea lui in practica;implimentarii-solutinoarea problemelor
ce tin de aplicarea variantei noi.

41.Esenta si clasificarea rezervelor interne de imbunatatire a actv.ec.-financiare a #
agricole.
Rezarva: din francezareserve-stoc,din latinareservere-a economisi,a pastra.Rezerve-
posibilitati cantitative si calitative de crestere a eficientei activitatii in baza folosirii cit mai
rationale si econome ale surselor #.Obiectele de cautare a rezervelor: #le in
ansamblu,subdiviziunile structurale ale #,activitatile desfasurate,centrele de
responsabilitate ale #,produsele si serviciile #,indicat.ec.-financiari rezultativi.Clasificarea
rezervelor: dupa locul de concentrare:interne;externe.Dupa modul de relevare:evidente-
pot fi identificate usor la control operativ sau dari de seama;ascunse-prin activitati de
cercetare si inovare.Dupa perioada in care pot fi identificate si utilizate:curente-
identificate si folosite in termen scurt;de perspectiva-folosite peste citiva ani. Dupa
caracterul actiunii:intensive(cresterea randamentului resurselor disponibile),extensive-
marirea volumului resurselor.Dupa tipul activ.realizate:rezervele acvtiv
operationale,financiare,investitionale.Dupa domeniile fumdamentale ale procesului de
productie:rezerve ce vizeaza asigurarea # cu forte de munca,terenuri,MF,AC,eficienta
sporirii ei;prvind perfectionarea organizarii stiintifice a productiei si muncii;privind
perfectionarea managementului #.

42.Principiile fundamentale ale identificarii rezervelor interne de imbunatatire a
activitatii ec.-financiare a #lor agricole.
Principiul abrodarii stiintifice(pe de o parte cunoasterea esentei ec-ce,pe de alta alicarea
unor metode avansate de estimare a lor). Pr.abordarii complexe si
sistematice(examinarea componentelor #(abordarea complexa)si luarea in consideratie a
legatarilor dintre diverse component(abordarea sistemica)).Pr.excluderii
dublarilor(estimarea corecta a rezervelor si in situatiile cind acelasi consumuri au mai
multe efecte,sa se ia in calcul o singura data).Pr.argumentarii ec-ce a rezervelor(luarea
in calcul a posibilitatilor reale ale #).Pr.operativitatii procesului de identificare si
mobilizare a rezervelor.

43.Metode de detereminare a rezervelor interne de imbunatatire a rezultatelor
economico-financiare.
Metoda calcului direct(se aplica la estimarea rezervelor cu character extensiv).Metoda
comparatiei(pt determinarea rezervelor cu caracter intensiv).Metodele analizei factorial
deterministe(met.subsitutiei in lant,diferentelor
absolute,dif.relative,integral).Met.analizei stocastice,met.analizei valorii,calcuul
marginal,programarea matematica.

44.Conceptul de baza informational a AE.Cerintele fata de informatia utilizata in
AE.
Sistem informational-ansamblu de date,informatii,circuite si fluxuri
informationale,procedure si mijloace de tratare a informatiilor menite sa contribuie la
stabilirea si realizarea obiectivelor #.Data-descrierea cifrica sau letrica a unui fenomen sau
proces.Informatia-ansamblu de date care aduce un spor de cunostinte despre fenomene si
procese.Circuitul informational-calea parcursa de informative de la emitator la
destinatar.Fluxul informational-volumul de informatie care se vehiculeaza intre emitator
si destinatar.Procedurile informationale-metodele de culegere, inregistare,prelucrare a
informatiei(ex:metodele de AE).Mijloacele de tratare a informatiilor-mijloacele manual
si automatizate de culegere,inregistrare,transmitere si prelucare a informatiei. Cerintele
fata de informatie sunt:utilitatea pt menegeri in conducerea proceselor
economice;exactitatea(refletc.obiectiva);profunzime(reflect.completa detaliata a
fenomenelor si proceselor ec-ce);actualitate;operativitate;cost minim;unitatea
informatiei(sa nu se adimita dublarea inform.obtinuta din diverse surse);
compatibilitatea(metode unice de calcul,indicatori supusi analizei,respectarea aceleiasi
perioade de calcul,aceleasi unitati de masura).
45.Clasificarea informatiei si a sureselor de informative pt AE si caracteristica
acestora.
Dupa localizare:Surse externe(ofera informatii despre PTS,pietele de desfacere si
aprovizionare,concurenta,prevederile legislative,impozite,taxe,ofertele
bancilor,posibilitatile de asigurare).Informatia din surse externe poate fi: Dupa natura
proceselor efectuate(inform.tehnica,economico-financiara,tehnologica,politica,de
marketing,sociala,ecologica);Dupa legalitate(inform.legala(90%),nelegala).Sursele
interne de informatie-furnizeaza un ansablu de date despre procesele interne,modalitatea
de combinare a factorilor de procesele interne,despre modalitatea de combinare a factorilor
de productie despre niv.de folosire a resurselor. Dupa caracterul sau:Surse de
plan(diverse categorii de plan,normele si devizele de consumuri si cheltuieli,normele de
munca).Sursele de evident(doc.de evident contabila,statistica si operative).Alte
surse(legile, ,actele de inventarie,precesele-verbale a sedintelor,ordinile,dispozitiile
conducerii#). Informatia se clasifica
dupa:Provenienta:endogena(interiorul#),exogena(exterirul #-date despre
concurenta,pietele de desfacere); Destinatie:interna,externa(raport financiar);natura
proceselor reflecate:tehnica(disponibilitatea de unitati tehnice la#,capacitatea energetica a
#,niv.de mecanizare a proceselor de munca);tehnologica(ce tehnologii alpical la
cultiv.sfeclei de zahar);de productie;conomico-financiara(inf.exprimata prin indicatori
economic-financiari);de cercetare-dezvoltare(inf.ce reflecta inovatiile,performantele
stiintifice);Gradul de prelucrare:infor.primara,intermediara,finala(a trecut toate atapele
de prelucare fiind formulate concluzii si recomandari);Modul de
exprimare:orala,scrisa,audio-vizuala.

46.Metodele de verificare a veridicitatii informatiei folosite in AE.
Tipuri de control: formal(vizeaza veridicitatea inform.prezentate intr-un doc. oarecare)
sarcinile lui fiind:controlul legalitatii datelor;respectarea cerintelor de perfectare a doc. ;
competarea deplina a doc.;estimarea corectitudinii indeplinirii formularelor.Control de
calcul(verificarea corectitudinii calcularii indicat.din sursele de informative;se evaleaza
concordant dintre indicatori,totalurile,incasarile si platile;se controleaza exactitatea
reflectarii rezultatelor invantarierii din darile de seama.Controlul de cont(imbina primele
2 tipuri de control).La necesitate se solicita efectuarea corectiilor in doc.de la personele
responasabile.

47.Planificarea si organizarea AE.
Planificarea AE a activitatii #,este un sistem de procedee prin care se stabilesc
scopurile,saricinile, metodologia presoanele responsabile si termenii executarii
procedeelor de analiza.Ea se regseste in planuri. Planul complex al AE-activitatea de
ansamblu a #,se elaboreaza de regula pe 1 an si include:lista obiectelor analizei(toata
activit.#,a unor subdiviziuni separate,produse etape ale proc.tehnologic); obiectivele
analizei;sarcinile analizei;sistemul de indicat.care se vor utilize;periodicitatea efectuarii
analizei pe fiecare obiect in parte(analiza saptaminala a Vv,an. lunara a consum);termenii
de prezentare a rezult. intermediare si finale; executorii si sarcinile concrete ale fiecaruia;
asigurarea metodica;sursele de informatii;destinatarii result. AE. Planurile tematice ale
AE nu vizeaza activitatea de ansamblu a #ci doar anumite problem de importanta majora.
Organizarea AE in # are loc in functie de dimensiunile #.In # mici si mijlocii AE este
monitorizata de contabil. Atributii de AE sunt: economistul-sef,contabilul sef,manager sef-
gestiunea in ansamblu a activ.de conducere a AE. Compartimentul planificare-controlul
indeplinirii planurilor cercetarilor analitice,elaborarea masurilor de inlaturare a
neajunsurilor, elaborarea planurilor anuale si de perspective in baza rezult. AE .
compartimentul financiar-contabil-planific. consumurilor, cheltuieli., rez . economico-
financiare si evidentza acestora;formarea,repartizarea si eficientza utilizarii capitalului
#;analiza fluxului de numerar,identificarea proiectelor investitionale. Comtaprtim.
marketing-analiz. pietelor de desfacere,studiul consumatorilor,elaborarea policiticilor de
pret ale#. Subdiviziunile de productie-analiz.indeplinirii planurilor,previzionarea
necesarului de fact.de productie si folosirea lor eficienta,asigurarea subdiviz.cu resurse
necesare.

48.Organizarea prelucrarii automatizate a informatiei analitice.
Prelucrarea automatizata a datelor in AE are urmatoarele avantaje: -cresterea
productivitatii muncii analistilor; -creste operativitatea analizei; -calcuele sunt mai exacte.
Pt aceasta este necesar sa se creeze locuri de munca automatizate pt specialistii analisti
care implica cerintele: 1.asigurarea tehnica-prezentza mijloacelor necesare pt colectarea
stocarea transmiterea si prelucrarea informatiei; 2.asigurarea metodica-prezentza
metodelor, instructiunilor,programelor de prelucrare a informatiei. Programele
automatizate sunt de 2 tipuri: speciale-destinate rezolvarii unor problem analitice concrete
ce include programe locale(pot fi utilizate de mai multe ori pt rezolvarea unor probleme
tipice) si complexe(pt analiza intregii activitati a # date). 3. Asigurarea informational
crearea si completarea permanenta a bazei de date care va servi ca sursa informational de
baza pt AE. 4. Asigurarea cu resurse umane-prezentza specialistilor calificati apti sa
efectueze prelucrarea automatizata a datelor.