Sunteți pe pagina 1din 41

LEGEnr.

448din6decembrie2006privindproteciaipromovarea
drepturilorpersoanelorcuhandicapRepublicare
Formasinteticladata30ian2014.
Formaactualizataincludemodificarilesicompletarileadusedecatre:
HOTARAREAnr.10 din9ianuarie2008;
ORDONANTADEURGENTAnr.86din24iunie2008;
ORDONANTADEURGENTAnr.118din1octombrie2008;
HOTARAREAnr.1.665din10decembrie2008;
LEGEAnr.207din2iunie2009;
LEGEAnr.360din20noiembrie2009;
ORDONANTADEURGENTAnr.109din7octombrie2009;
LEGEAnr.359din20noiembrie2009;
ORDONANTADEURGENTAnr.84din20septembrie2010;
ORDONANTADEURGENTAnr.124din27decembrie2011;
LEGEAnr.52din19martie2012;LEGEAnr.136din18iulie2012;
ORDONANTADEURGENTAnr.68din14noiembrie2012;
LEGEAnr.197din1noiembrie2012;
LEGEAnr.2din1februarie2013.
Republicatntemeiulart.IIIdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.14/2007pentru
modificareaicompletareaLegiinr.448/2006privindproteciaipromovareadrepturilor
persoanelorcuhandicap,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.187din19
martie2007,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.275/2007,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.700din17octombrie2007,dndusetexteloronou
numerotare.
Legeanr.448/2006privindproteciaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicapa
fost publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1.006din18decembrie2006iamai
fostmodificatprinLegeanr.241/2007pentruabrogareaunorreglementriprincaresunt
acordatescutirisauexonerridelaplatataxelorvamalealeunorbunuri,publicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.496din24iulie2007.
Conformalin.(2)alart.23dinORDONANADEURGENnr.221din23decembrie 2008,
publicatnMONITORULOFICIALnr.882din24decembrie2008,ncuprinsulactelor normative
nvigoare,urmtoareledenumirisenlocuiescnmodcorespunztorprevederilor prezentei
ordonanedeurgen,dupcumurmeaz:
"MinisterulMuncii,FamilieiiEgalitiideanse"cu"MinisterulMuncii,FamilieiiProteciei
Sociale";
"MinisterulEducaiei,CercetriiiTineretului"cu"MinisterulEducaiei,Cercetriii Inovrii";
"MinisterulSntiiPublice"cu"MinisterulSntii";
"MinisterulCulturiiiCultelor"cu"MinisterulCulturii,CulteloriPatrimoniuluiNaional";
"MinisterulTransporturilor"cu"MinisterulTransporturiloriInfrastructurii";
nlocuireadenumiriiacestorministeresarealizatdirectntextulformeiactualizate.
CAPITOLULI
Dispoziiigenerale,definiiiiprincipii
ART.1
Prezentalegereglementeazdrepturileiobligaiilepersoanelorcuhandicapacordaten
scopulintegrriiiincluziuniisocialeaacestora.
ART.2
(1) Persoanelecuhandicapsuntacelepersoanecroramediulsocial,neadaptatdeficienelor
lorfizice,senzoriale,psihice,mentalei/sauasociate,lempiedictotalsaulelimiteazaccesul
cuanseegalelaviaasocietii,necesitndmsurideproteciensprijinulintegrriii
incluziuniisociale.
Alin.(1)alart.2afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.84din20septembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
(2) Dedispoziiileprezenteilegibeneficiazcopiiiiaduliicuhandicap,ceteniromni,
ceteniaialtorstatesauapatrizi,peperioadancareau,conformlegii,domiciliulorireedina
nRomnia.
ART.3
Proteciaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicapaulabazurmtoareleprincipii:
a) respectareadrepturilorialibertilorfundamentalealeomului;
b) prevenireaicombatereadiscriminrii;
c) egalizareaanselor;
d) egalitateadetratamentnceeaceprivetencadrareanmunciocupareaforeide
munc;
e) solidaritateasocial;
f) responsabilizareacomunitii;
g) subsidiaritatea;
h) adaptareasocietiilapersoanacuhandicap;
i) interesulpersoaneicuhandicap;
j) abordareaintegrat;
k) parteneriatul;
l) libertateaopiuniiicontrolulsaudeciziaasupraproprieiviei,aserviciiloriformelorde
suportdecarebeneficiaz;
m) abordareacentratpepersoannfurnizareadeservicii;
n) proteciempotrivaneglijriiiabuzului;
o) alegereaalternativeiceleimaipuinrestrictivendeterminareasprijinuluiiasistenei
necesare;
p) integrareaiincluziuneasocialapersoanelorcuhandicap,cudrepturiiobligaiiegaleca
toiceilalimembriaisocietii.
ART.4
Autoritilepublice,furnizoriideserviciisociale,reprezentaniisocietiicivile,precumi
persoanelefiziceijuridiceresponsabiledeaplicareaprezenteilegiauobligaiaspromoveze,s
respecteisgarantezedrepturilepersoaneicuhandicap,stabilitenconcordancuprevederile
Carteisocialeeuropenerevizuite,adoptatlaStrasbourgla3mai1996,ratificatprinLegeanr.
74/1999,precumicucelelalteacteinterneiinternaionalenmaterielacareRomniaeste
parte.
ART.5
nnelesulprezenteilegi,termeniiiexpresiilefolositeauurmtoarelesemnificaii:
1. accesnengrditalpersoaneicuhandicapaccesulfrlimitrisaurestriciilamediulfizic,
informaionalicomunicaional;
2. accesibilitateansambluldemsuriilucrrideadaptareamediuluifizic,precumia
mediuluiinformaionalicomunicaionalconformnevoilorpersoanelorcuhandicap,factor
esenialdeexercitareadrepturiloridendeplinireaobligaiilorpersoanelorcuhandicapn
societate;
3. adaptareprocesuldetransformareamediuluifiziciinformaional,aproduselorsau
sistemelor,pentrualefacedisponibileipersoanelorcuhandicap;
4. adaptarerezonabillaloculdemunctotalitateamodificrilorfcutedeangajatorpentru
afacilitaexercitareadreptuluilamuncalpersoaneicuhandicap;presupunemodificarea
programuluidelucru,achiziionareadeechipament,dispozitiveitehnologiiasistiveialte
msuriasemenea;
5. angajareasistatopiuneadeangajarecarefaciliteazmuncanlocuridemunc
obinuite depepiaacompetitivamunciiicarepresupuneoferireadesprijinncutarea
loculuide muncilaloculdemunc,transport,tehnologiiajuttoare,instruire,specializare;
6. asistentpersonalalpersoaneicuhandicapgravpersoanacaresupravegheaz,acord
asisteningrijirecopiluluisauadultuluicuhandicapgrav,pebazaplanuluiderecuperare
pentrucopilulcuhandicap,respectivaplanuluiindividualdeserviciialpersoaneiadultecu
handicap;
7. asistentpersonalprofesionistpersoanafizicatestatcareasigurladomiciliulsu
ngrijireaiproteciaadultuluicuhandicapgravsauaccentuat,aflatncondiiileprecizatede
lege;
8. asistenvieincludeasistenaanimal,cadeexemplu,cineleghid;
9. atelierprotejatspaiuladaptatnevoilorpersoanelorcuhandicap,undeacestea
desfoar activitideformare,dezvoltareiperfecionareaabilitilor;poatefuncionan
locaiidin comunitate,ncentredezi,ncentrerezidenialeinunitidenvmntspeciale;
10. bugetulpersonalcomplementarstabiletelimitelecheltuielilorpersonaledincursulunei
luni,nfunciedegraduldehandicap,pentruplatataxeideabonamentradio/TV,a
abonamentuluitelefoniccuimpulsuriincluseiataxeipentruabonamentullacurentulelectric;
11. ciimijloacedeacceselementeleprincareseasiguraccesulncldirilepubliceicare
asigurposibilitateadeplasriipersoanelorcuhandicapninteriorulcldirii;
12. cerineeducativespecialenecesitileeducaionalesuplimentare,complementare
obiectivelorgeneralealeeducaieiadaptateparticularitilorindividualeicelorcaracteristice
uneianumitedeficienesautulburri/dificultidenvare,precumioasistencomplexde
tip medical,socialetc.;
13. cldirideutilitatepubliccldirileaparinndinstituiilorpubliceiprivatecareofer
populaieidiferitetipurideservicii;
14. comisiedeevaluareapersoaneloradultecuhandicaporganuldespecialitatefr
personalitatejuridicnsubordineaconsiliilorjudeene,respectivaconsiliilorlocaleale
sectoarelormunicipiuluiBucureti,alecreiatribuiiprincipalesuntstabiliteprinprezentalege;
15. contractareproceduradefinanare/cofinanaredectreautoritileadministraiei
publice localeaserviciilorsocialepublicerealizatedefurnizoriiprivaideserviciisociale,
acreditain condiiilelegii;
16. dizabilitatetermenulgenericpentruafectri/deficiene,limitrideactivitateirestricii
departicipare,definiteconformClasificriiinternaionaleafuncionrii,dizabilitiiisntii,
adoptatiaprobatdeOrganizaiaMondialaSntii,icarerelevaspectulnegatival
interaciuniiindividcontext;
17. egalizareaanselorprocesulprincarediferitelestructurisocialeidemediu,
infrastructura,serviciile,activitileinformativesaudocumentaredevindisponibilei
persoanelorcuhandicap;
18. incluziunesocialsetuldemsuriiaciunimultidimensionaledindomeniileproteciei
sociale,ocupriiforeidemunc,locuirii,educaiei,sntii,informriiicomunicrii,
mobilitii,securitii,justiieiiculturii,destinatecombateriiexcluziuniisociale;
19. indemnizaielunarprestaiasociallunarreprezentndsumedebaniacordate
persoanelorcuhandicapdenatursfacilitezeegalizareadeanse,asigurareauneiviei
autonomeifavorizareaincluziuniilorsociale;
20. integraresocialprocesuldeinteraciunedintreindividsaugrupimediulsocial,prin
intermediulcruiaserealizeazunechilibrufuncionalalprilor;
21. nsoitorpersoanacareacompaniazpersoanacuhandicapicarebeneficiazde
drepturi ncondiiileprevzutedelege;
22. locdemuncprotejatspaiulaferentactivitiipersoaneicuhandicap,adaptatnevoilor
acesteia,careincludecelpuinloculdemunc,echipamentul,toaletaiciledeacces;
23. managerdecazmembrulechipeipluridisciplinarecarecoordoneaz,monitorizeazi
evalueazndeplinireaplanuluiindividualdeservicii,precumimsurileluatenlegturcu
adultulcuhandicap;
24. planindividualdeserviciidocumentulcarefixeazobiectivepetermenscurt,mediui
lung,precizndmodalitiledeintervenieisprijinpentruaduliicuhandicap,princarese
realizeazactivitileiserviciileprecizatenprogramulindividualdereabilitareiintegrare
social;
25. programindividualdereabilitareiintegraresocialdocumentulelaboratdecomisiade
evaluareapersoaneloradultecuhandicap,ncaresuntprecizateactivitileiserviciiledecare
adultulcuhandicaparenevoienprocesuldeintegraresocial;
26. reprezentantlegalprintelesaupersoanadesemnat,potrivitlegii,sexercite
drepturile isndeplineascobligaiilefadepersoanacuhandicap;
27. anseegalerezultatulprocesuluideegalizareaanselor,princarediferitelestructuriale
societiiimediuluisuntaccesibiletuturor,inclusivpersoanelorcuhandicap;
28. tehnologieasistivideaccestehnologiacareasiguraccesulcuanseegaleal
persoanelorcuhandicaplamediulfizic,informaionalicomunicaional;
29. unitateprotejatautorizatoperatoruleconomicdedreptpublicsauprivat,cugestiune
proprie,ncadrulcruiacelpuin30%dinnumrultotaldeangajaicucontractindividualde
muncsuntpersoanecuhandicap.

CAPITOLULII
Drepturilepersoanelorcuhandicap

ART.6
Persoanelecuhandicapbeneficiazdedrepturila:
a) ocrotireasntiiprevenire,tratamentirecuperare;
b) educaieiformareprofesional;
c) ocupareaiadaptarealoculuidemunc,orientareireconversieprofesional;
d) asistensocial,respectivserviciisocialeiprestaiisociale;
e) elocuin,amenajareamediuluideviapersonalambiant,transport,acceslamediulfizic,
informaionalicomunicaional;
f) petrecereatimpuluiliber,acceslacultur,sport,turism;
g) asistenjuridic;
h) facilitifiscale;
i) evaluareireevaluareprinexaminarealadomiciliuapersoanelornedeplasabiledectre
membriicomisieideevaluare,launintervalde2ani.
ART.7
(1) Promovareairespectareadrepturilorpersoanelorcuhandicaprevin,nprincipal,
autoritiloradministraieipublicelocaleundeiaredomiciliulsaureedinapersoanacu
handicapi,nsubsidiar,respectivcomplementar,autoritiloradministraieipublicecentrale,
societiicivileifamilieisaureprezentantuluilegalalpersoaneicuhandicap.
(2) nbazaprincipiuluiegalizriianselor,autoritilepublicecompetenteauobligaias
asigureresurselefinanciarenecesareisiamsurispecificepentrucapersoanelecuhandicap
s aibaccesnemijlocitinengrditlaservicii.
ART.8
(1) AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicapicelelalteautoritipublice
centrale ilocaleauobligaiasasigure,potrivitprezenteilegi,condiiilenecesarepentru
integrareai incluziuneasocialapersoanelorcuhandicap.
(2) AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicapelaboreazpoliticiiasigur
monitorizareaicontrolulrespectriidrepturilorpersoanelorcuhandicap.
(3) n vederea realizrii dispoziiilor prevzute la alin. (2), Autoritatea Naional pentru
Persoanele cu Handicap poate ncheia parteneriate cu organizaii neguvernamentale ale
persoanelor cu handicap, care reprezint interesele acestora sau care desfoar activiti n
domeniul promovrii i aprrii drepturilor omului.

SECIUNEA 1
Sntateirecuperare

ART.9
(1) Pentruproteciasntiifiziceimentaleapersoanelorcuhandicap,autoritilepublice
auobligaiasiaurmtoarelemsurispecifice:
a) sincludnevoilepersoanelorcuhandicapialefamiliiloracestorantoatepoliticile,
strategiileiprogramelededezvoltareregional,judeeansaulocal,precuminprogramele
guvernamentaledeocrotireasntii;
b) screezecondiiidedisponibilitate,respectivdetransport,infrastructur,reelede
comunicare,aserviciilormedicaleisociomedicale;
c) snfiinezeissusincentredereabilitarespecializatepetipuridehandicap;
d) screezecondiiipentruasigurareatehnologieiasistiveideacces;
e) sdezvolteprogramedeprevenireaapariieihandicapului;
f) ssprijineaccesullatratamentulbalneariderecuperare;
g) sincludisrecunoascsportulcamijlocderecuperare,dezvoltndprogramespecifice.
(2) Persoanelecuhandicap,familiileacestorasaureprezentaniilorlegaliaudreptullatoate
informaiilereferitoareladiagnosticulmedicaliderecuperare/reabilitare,laserviciilei
programeledisponibile,ntoatestadiileacestora,precumiladrepturileiobligaiilen
domeniu.
ART.10
Persoanelecuhandicapbeneficiazdeasistenmedicalgratuit,inclusivdemedicamente
gratuite,attpentrutratamentulambulatoriu,ctipetimpulspitalizrii,ncadrulsistemuluide
asigurrisocialedesntate,ncondiiilestabiliteprincontractulcadru.
ART.11
(1) nvedereaasigurriiasisteneiderecuperare/reabilitare,persoanelecuhandicapau
dreptul la:
a) dispozitivemedicalegratuitenambulatoriu,conformlisteiincondiiileprevzuten
Contractulcadruprivindcondiiileacordriiasisteneimedicalencadrulsistemuluiasigurrilor
socialedesntateianormelorsaledeaplicare;
b) serviciigratuitedecazareimasipentrunsoitorulcopiluluicuhandicapgravsau
accentuatorialadultuluicuhandicapgravsauaccentuatnunitilesanitarecupaturi,sanatorii
istaiunibalneare,larecomandareamediculuidefamilieoriamediculuispecialist,asiguratede
laFondulnaionalunicdeasigurrisocialedesntate,conformContractuluicadruprivind
condiiileacordriiasisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate;
c) unbiletgratuitdetratamentbalnear,ncursulunuian,pebazaprogramuluiindividualde
reabilitareiintegraresocialiarecomandriimediculuidefamiliesauamediculuispecialist.
(2) ntermendemaximum30deziledeladatadepuneriidocumentaieidectrepersoanacu
handicapsaureprezentantullegalalacesteia,caseledeasigurridesntateauobligaiasemit
deciziaoriaprobareadeplatpentrufiecaredispozitivmedicalsautipdedispozitivmedical
acordatpersoanelorcuhandicap.
(3) Contravaloareapreuluidereferinpentruproduseleprevzutelaalin.(1)lit.a)se
suport integraldinFondulnaionalunicdeasigurrisocialedesntate,princasadeasigurri
de sntatedecareaparineasiguratul.
(4) Numrulbiletelordetratamentbalneargratuitcareseacordadulilorcuhandicapse
stabileteproporionalcunumrulpotenialilorbeneficiarifadenumrultotalalbiletelorde
tratamentbalneargratuitstabiliteprinlegeaanualabugetuluiasigurrilorsocialedestat.

ART.12
Abrogat.
Art.12afostabrogatdealin.(2)alart.VIIdinORDONANADEURGENnr.124din27decembrie2011publicat
nMONITORULOFICIALnr.938din30decembrie2011.
ART.13
Abrogat.
Art.13afostabrogatdealin.(2)alart.VIIdinORDONANADEURGENnr.124din27decembrie2011publicat
nMONITORULOFICIALnr.938din30decembrie2011.
ART.14
Abrogat.
Art.14afostabrogatdealin.(2)alart.VIIdinORDONANADEURGENnr.124din27decembrie2011publicat
nMONITORULOFICIALnr.938din30decembrie2011.

SECIUNEAa2a
Educaie

ART.15
(1) Persoanelecuhandicapauaccesliberiegallaoriceformdeeducaie,indiferentde
vrst,nconformitatecutipul,graduldehandicapinevoileeducaionalealeacestora.
(2) Persoanelorcuhandicapliseasigureducaiapermanentiformareaprofesionaldea
lungulntregiiviei.
(3) Persoanacuhandicapsau,dupcaz,familiaorireprezentantullegalconstituieprincipalul
factordedecizienalegereaformeiitipuluidecolarizare,precumiaunitiidenvmnt.
ART.16
(1) Educaiapersoanelorcuhandicapesteparteintegrantasistemuluinaionaldeeducaie,
coordonatdeMinisterulMinisterulEducaiei,CercetriiiInovrii.
(2) Educaiapersoanelorcuhandicapserealizeazprin:
a) unitidenvmntspecial;
b) integrareaindividualnunitidenvmntdemas,inclusivnuniticupredaren
limbileminoritilornaionale;
c) grupesauclasespecialecompacte,integratenunitiprecolareicolaredemas;
d) serviciieducaionaleprincadreledidacticeitinerante/desprijin;
e) colarizareladomiciliupnlaabsolvireastudiilorliceale,darnumaitrziudemplinirea
vrsteide26deani,pringrijaMinisteruluiMinisterulEducaiei,CercetriiiInovrii;
f) educaia"lapatuldespital",pedurataspitalizrii;
g) alternativeeducaionale.
(3) Formeledenvmntenumeratelaalin.(2)sepotdesfurainlimbileminoritilor
naionale.
(4) Accesulnunitiledenvmntalcopiilorcudizabiliti,inclusivalcelorcuhandicap,
precumialcelorcudificultideadaptarecolarserealizeazprinhotrreacomisieipentru
proteciacopilului,careelibereazcertificatuldeorientarecolari/sauprofesional,pebaza
raportuluideevaluarecomplexntocmitdeserviciuldeevaluarecomplexdincadruldireciilor
generaledeasistensocialiproteciacopiluluijudeene,respectivlocale,alesectoarelor
municipiuluiBucureti.
(5) Pentruformeledeeducaieprevzutelaalin.(2)lit.d)f)suntnecesarerecomandarea
comisieiinternedeevaluarecontinuicerereaprinilor.
(6) Unitiledenvmntspecialsuntformatedin:coalspecial,cantini,dupcaz,
internatcolar,ncondiiilelegii.
(7) Eleviicuhandicapbeneficiazgratuitdemasicazareninternatelecolare.
(8) Studeniicuhandicapgraviaccentuatbeneficiaz,lacerere,dereducerecu50%ataxelor
pentrucazareimaslacantineleicminelestudeneti.
(9) Valoareareduceriiprevzutelaalin.(8)seasigurdinbugetulinstituiilordenvmnt
publicesauprivate.
ART.17
Finanareanvmntuluispecialispecialintegratsefacedinbugetelejudeelor,respectiv
bugetelelocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,undefuncioneazunitateadenvmnt
special,indiferentdedomiciliulcopiilor/elevilor/tinerilorcucerineeducativespeciale.
ART.18
(1) ncadrulprocesuluidenvmnt,indiferentdenivelulacestuia,persoanelecuhandicap
audreptulla:
a) serviciieducaionaledesprijin;
b) dotareacuechipamenttehnicadaptattipuluiigraduluidehandicapiutilizareaacestuia;
c) adaptareamobilieruluidinsliledecurs;
d) manualecolareicursurinformataccesibilpentrueleviiistudeniicudeficienede
vedere;
e) utilizareaechipamentelorisofturilorasistivensusinereaexamenelordeoricetipinivel.
(2) Precolarii,eleviiistudeniicuhandicap,mpreuncuasisteniipersonaliiasistenii
personaliprofesioniti,dupcaz,audreptullalocurigratuitentaberedeodihn,odatpean,
indiferentdeformadenvmnt.
(3) Sumeleaferentedreptuluiprevzutlaalin.(2)seasigurdelabugetuldestatprinbugetul
AutoritiiNaionalepentruTineret.
ART.19
nvedereaasigurriiaccesuluipersoanelorcuhandicapnunitileiinstituiilede nvmnt,
autoritilepubliceauobligaiasiaurmtoarelemsurispecifice:
a) spromovezeisgarantezeaccesullaeducaieiformareprofesionalalpersoanelorcu
handicap;
b) sasigurecolarizarealadomiciliuapersoanelorcuhandicapnedeplasabilepedurata
perioadeidecolarizareobligatorie,precumipregtireacolar,indiferentdeloculncare
persoanacuhandicapseafl,inclusivprincadreledidacticedesprijin/itinerante;
c) sasigureaccesullaformeledeeducaiepermanent,adaptndulenevoiloreducaionale
alepersoanelorcuhandicap;
d) ssprijinecooperareadintreunitiledenvmntspecialsaudemascufamiliai
comunitatea,nvedereaasigurriiuneioferteeducaionalecarerspundenevoilorindividualeale
persoanelorcuhandicap;
e) ssprijinepregtireacadrelordidacticenvedereaadaptriipracticiloreducaionalepentru
eleviicuhandicapdingrupesauclasedenvmntobinuit;
f) sasigureposibilitateapracticriiunuisportdectreoricepersoancuhandicap,precumi
pregtireacadrelordidacticenvedereansuiriidectreacesteaaunornoiunimedicalei
tehnicespecifice;
g) sasigureserviciieducaionaledesprijinpentrupersoanelecuhandicapifamiliile
acestora,prinspecialitindomeniulpsihopedagogieispeciale;
h) sasigureaccesulnunitileiinstituiiledenvmnt.

SECIUNEAa3a
Locuina

ART.20
n vederea asigurrii accesului persoanelor cu handicap la obinerea unei locuine, autoritile
publice au obligaia s ia msuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru
nchirierea, la nivelurile inferioare, a locuinelor care aparin domeniului public al statului ori
unitilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
(1) Persoanelecuhandicapgravbeneficiazdeurmtoareledrepturi:
a) acordareauneicameredelocuit,suplimentarfadenormeleminimaledelocuitprevzute
delege,pebazacontractelordenchirierepentrulocuinelecareaparindomeniuluipublicsau
privatalstatuluiorialunitiloradministrativteritorialealeacestuia;
b) scutireadelaplatachirieipentrusuprafeelelocativecudestinaiedelocuinedeinutede
statsaudeunitileadministrativteritorialealeacestuiaicaresuntnfolosinaacestor
persoane.
Literab)aalin.(2)alart.20afostmodificatdeart.IdinLEGEAnr.359din20noiembrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.799din24noiembrie2009.
(2) Beneficiazdeprevederilealin.(2)ifamiliasaureprezentantullegalpeperioadancare
arenngrijireuncopiloriunadultcuhandicapgrav.
(3) Beneficiazdeprevederilealin.(2)lit.b)iadultulcuhandicapaccentuat.

SECIUNEAa4a
Cultur,sport,turism

ART.21
(1) Autoritilecompetentealeadministraieipubliceauobligaiasfacilitezeaccesul
persoanelorcuhandicaplavalorileculturii,laobiectiveledepatrimoniu,turistice,sportiveide
petrecereatimpuluiliber.
(2) nvedereaasigurriiaccesuluipersoanelorcuhandicaplacultur,sportiturism,
autoritileadministraieipubliceauobligaiasiaurmtoarelemsurispecifice:
a) ssprijineparticipareapersoanelorcuhandicapiafamiliiloracestoralamanifestri
culturale,sportiveituristice;
b) sorganizeze,ncolaboraresauparteneriatcupersoanejuridice,publiceoriprivate,
manifestriiactiviticulturale,sportive,depetrecereatimpuluiliber;
c) sasigurecondiiipentrupracticareasportuluidectrepersoanelecuhandicap;
d) ssprijineactivitateaorganizaiilorsportivealepersoanelorcuhandicap.
(3) Copilulcuhandicap,precumipersoanacarelnsoetebeneficiazdegratuitatelabilete
deintrarelaspectacole,muzee,manifestriartisticeisportive.
(4) Aduliicuhandicapbeneficiazdebiletedeintrarelaspectacole,muzee,manifestri
artisticeisportive,astfel:
a) adultulcuhandicapgravsauaccentuat,precumipersoanacarelnsoetebeneficiazde
gratuitate;
b) adultulcuhandicapmediuiuorbeneficiazdebiletedeintrarenaceleaicondiiica
pentrueleviistudeni.
(5) Sumeleaferentedrepturilorprevzutelaalin.(3)i(4)sesuportdinbugetuldestat,prin
bugetulMinisteruluiCulturii,CulteloriPatrimoniuluiNaional,alAgenieiNaionalepentru
Sport*),dinbugetelelocalesau,dupcaz,dinbugetulorganizatorilorpublicioriprivai.
PrinHOTRREAnr.1.721din30decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.26din13ianuarie2009,s
adispusorganizareasifunctionareaMinisteruluiTineretuluisiSportului .

SECIUNEAa5a
Transport

ART.22
Autoritileadministraieipublicelocaleauobligaiasiaurmtoarelemsurispecificen
vedereaasigurriitransportuluincomunalpersoanelorcuhandicap:
a) sachiziionezemijloacedetransportncomunadaptate;
b) sadaptezemijloaceledetransportncomunaflatencirculaienlimiteletehniceposibile,
conformreglementrilornvigoare;
c) srealizeze,ncolaborareorinparteneriatcupersoanelejuridice,publicesauprivate,
programedetransportalpersoanelorcuhandicap.
ART.23
(1) Persoanelecuhandicapgraviaccentuatbeneficiazdegratuitatepetoateliniilela
transportulurbancumijloacedetransportncomundesuprafaicumetroul.
(2) Beneficiazdeprevederilealin.(1)iurmtoarelepersoane:
a) nsoitoriipersoanelorcuhandicapgrav,nprezenaacestora;
b) nsoitoriicopiilorcuhandicapaccentuat,nprezenaacestora;
c) nsoitoriiadulilorcuhandicapauditivimintalaccentuat,nprezenaacestora,pebaza
ancheteisocialerealizatedectreasistentulsocialdincadrulcompartimentuluispecializatal
primrieinacreirazteritorialiaredomiciliulsaureedinapersoanacuhandicap;
d) asisteniipersonaliaipersoanelorcuhandicapgrav;
e) asisteniipersonaliprofesionitiaipersoanelorcuhandicapgravsauaccentuat.
(3) Legitimaiapentrutransportulurbancumijloacedetransportncomundesuprafaeste
valabilpentregulteritoriualrii,fiindrecunoscutdetoateregiiledetransportlocal,ieste
eliberatdedireciilegeneraledeasistensocialiproteciacopiluluijudeene,respectivlocale
alesectoarelormunicipiuluiBucureti,costurilefiindsuportatedinbugetelejudeelor,respectiv
alesectoarelormunicipiuluiBucureti.
(4) )Sumeleaferentedreptuluiprevzutlaalin.(1)i(2)seasigurdinbugetelelocale.
(5) Modalitateadeacordareagratuitiiicuantumulacesteiasestabilescprinhotrrea
consiliilorlocale.
ART.24
(1) Persoanelecuhandicapgravbeneficiazdegratuitateatransportuluiinterurban,la
alegere, cuoricetipdetren,nlimitacostuluiunuibiletlatreninterregioIRcuregimderezervare
la clasaaIIa,cuautobuzelesaucunavelepentrutransportfluvial,pentru12cltoriidusntors
pe ancalendaristic.
Alin.(1)alart.24afostmodificatdeart.IdinLEGEAnr.52din19martie2012,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.185din22martie2012.
(2) Beneficiazdeprevederilealin.(1)iurmtoarelepersoane:
a) nsoitoriipersoanelorcuhandicapgrav,numainprezenaacestora;
b) asisteniipersonaliaipersoanelorcuhandicapgrav.
(3) Persoanelecuhandicapaccentuatbeneficiazdegratuitateatransportuluiinterurban,la
alegere,cuoricetipdetren,nlimitacostuluiunuibiletlatreninterregioIRcuregimde rezervare
laclasaaIIa,cuautobuzelesaucunavelepentrutransportfluvial,pentru6cltorii dusntors
peancalendaristic.
Alin.(3)alart.24afostmodificatdeart.IdinLEGEAnr.52din19martie2012,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.185din22martie2012.
(4) Beneficiazdeprevederilealin.(3)insoitoriicopiilorcuhandicapaccentuat,numain
prezenaacestora.
(5) Persoanelecuafeciunirenalecarenecesithemodializnaltelocalitidectcelede
domiciliubeneficiazdegratuitateatransportuluiinterurban,laalegere,cuoricetipdetren,n
limitacostuluiunuibiletlatreninterregioIRcuregimderezervarelaclasaaIIa,cuautobuzele
saucunavelepentrutransportfluvialipestenumruldecltoriiprevzut,nfunciede
recomandareacentruluidedializ.
Alin.(5)alart.24afostmodificatdeart.IdinLEGEAnr.52din19martie2012,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.185din22martie2012.
(6) Beneficiazdeprevederilealin.(5)iasisteniipersonalisaunsoitoriipersoanelorcu
handicapcarenecesithemodializ.
(7) Sumeleaferentedrepturilorprevzutelaalin.(1)(6)seasigurdinbugetuldestatprin
bugetulAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap.
(8) Modalitateadeacordareadrepturilorprevzutelaalin.(1)(6)sestabileteprinhotrrea
Guvernului*).
*)AsevedeaHotrreaGuvernuluinr.680/2007pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindmodalitatea
deacordareadrepturilorlatransportinterurbangratuitpersoanelorcuhandicap,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.487din20iulie2007.

SECIUNEAa6a
Asistenjuridic

ART.25
(1) Persoanelecuhandicapbeneficiazdeproteciempotrivaneglijriiiabuzului, indiferent
deloculundeacesteaseafl.
(2) ncazulncarepersoanacuhandicap,indiferentdevrst,estenimposibilitatetotalsau
parialdeaiadministrabunurilepersonale,aceastabeneficiazdeproteciejuridicsubforma
curateleisaututeleiideasistenjuridic.
(3) Odatcupreluareatutelei,tutoreleareobligaiadeafaceuninventaraltuturorbunurilor
mobileiimobilealepersoaneicuhandicapiprezintanualunraportdegestiuneautoritii
tutelaredinunitateaadministrativteritorialncarepersoanacuhandicaparedomiciliulsau
reedina.
(4) ncazulncarepersoanacuhandicapnuarerudeoripersoanecaresacceptetutela,
instanajudectoreascvaputeanumicatutoreautoritateaadministraieipublicelocalesau,
dup caz,persoanajuridicprivatcareasigurproteciaingrijireapersoaneicuhandicap.
(5) Monitorizarearespectriiobligaiilorcarerevintutoreluipersoaneicuhandicapeste
asiguratdeautoritateatutelardinunitateaadministrativteritorialnacreiraziare
domiciliulsaureedinapersoanacuhandicap.
(6) Printele,reprezentantullegal,tutorele,precumiorganizaianeguvernamentalalcrei
membruestepersoanacuhandicapopoateasistapeaceastanfaainstanelorjudectoreti
competente.
(7) Judecareacauzelorcareaucaobiectobinereadectrepersoanelecuhandicapa
drepturilorprevzutedeprezentalegesefacecuceleritate.

SECIUNEAa7a
Faciliti

ART.26
Persoanelecuhandicapgravsauaccentuatbeneficiazdeurmtoarelefacilitifiscale:
b) scutiredelaplataimpozituluipecldireiteren;
c) scutiredelaplatataxeiasupraautoturismelor,motocicletelorcuataimototriciclurilor,
adaptatehandicapului;
d) scutiredelaplatataxeipentrueliberareaautorizaieidefuncionarepentruactiviti
economiceivizaanualaacestora;
e) scutiredelaplatataxeihoteliere.
Prinpct.153alart.IdinORDONANADEURGENnr.109din7octombrie2009,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.689din13octombrie2009saprevzutabrogarealitereia)aart.26dinLegeanr.448/2006republicat
ncepndcudatade1ianuarie2010,datadeintrarenvigoareadispoziiilorarticoluluiIdinacestactnormativ.
ORDONANADEURGENnr.109din7octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.689din13
octombrie2009modificicompleteazLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,ncazulprevzutmaisus,
introducndpct.43^2laart.298,articolcareprevedeabrogareamaimultordispoziiidinalteactenormative.
Aceastabrogare,dispusdeORDONANADEURGENnr.109din7octombrie2009,sereferealaoformaaart.
26dinLegeanr.448/2006republicat,anterioarLEGIInr.360din20noiembrie2009,daraplicndusecudatade1
ianuarie2010,considermclegiuitorulaavutnvedereabrogareadispoziiilorlitereia)aart.26,chiarpentruo
formmodificatulteriorapariieiORDONANEIDEURGENnr.109din7octombrie2009,publicaten
MONITORULOFICIALnr.689din13octombrie2009.

nabsenaunoralteprecizri,considermclegiuitorulartrebuisemitoLegedeaprobareaORDONANEIDE
URGENnr.109din7octombrie2009,publicatenMONITORULOFICIALnr.689din13octombrie2009,cares
clarificeacesteaspecte,fieunaltactnormativpentruaeliminanormelecontradictorii.

Asevedeaiart.55,alin.(4)lit.k^1)dinLEGEAnr.571din22decembrie2003,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.927din23decembrie2003,careprevede:
"(4)Urmtoarelesumenusuntinclusenveniturilesalarialeinusuntimpozabile,nnelesulimpozituluipevenit:
k^1)venituriledinsalariirealizatedectrepersoanelefizicecuhandicapgravsauaccentuat,lafunciadebaz;

ART.27
(1) Persoaneleadultecuhandicapgravsauaccentuatpotbeneficiadecreditacruidobnd
se suportdinbugetuldestat,printransferuridelabugetulAutoritiiNaionalepentru
Persoanele cuHandicaplabugeteledireciilorgeneraledeasistensocialiproteciacopilului
judeene, respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,nbazaunuicontractprivind
angajamentuldeplatadobnziipentruachiziionareaunuisingurautovehiculipentru
adaptareauneilocuineconformnevoilorindividualedeacces,cucondiiapliilascadena
ratelorcreditului,daricucondiiacavaloareacredituluisnudepeasc10.000deeuro,iar
returnareacredituluisnudepeasc10ani.ncazulachiziionriideautovehiculeadaptate
specialpentrutransportulpersoanelorcuhandicapnetransferabile,dependentedescaunulcu
rotile,valoareacredituluinupoatedepi20.000deeuro,perioadaderambursarefiindde15ani.
Alin.(1)alart.27afostmodificatdepct.1alarticoluluiunicdinLEGEAnr.207din2iunie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.391din10iunie2009,caremodificpct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.86din
24iunie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.474din27iunie2008.

(1^1)Persoanelecareaucontractatuncreditncondiiileprevzutelaalin.(1)icrora,nurmareevalurii,lisa
schimbatncadrareangraduldehandicapbeneficiazncontinuaredeaceleaicondiiiderambursarepnla
achitareacreditului.
Alin.(1^1)alart.27afostintrodusdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.207din2iunie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.391din10iunie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGEN
nr.86din24iunie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.474din27iunie2008,cupct.1^1.

(2) Beneficiazdeprevederilealin.(1)ifamiliasaupersoanacarearenngrijirecelpuinun
copilcuhandicapgravoriaccentuat.
(3) Metodologiadepreluaredectredireciilegeneraledeasistensocialiprotecia
copiluluijudeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucuretiacontractelorprivind
angajamentuldeplatadobnziincheiatedeAutoritateaNaionalpentruPersoanelecu
Handicapideasigurareatransferurilorfinanciareseaprobprinordinalpreedintelui
AutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap.
Alin.(3)alart.27afostintrodusdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.207din2iunie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.391din10iunie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.86din24
iunie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.474din27iunie2008,cupct.1^2.

ART.28
Persoanelecuhandicap,deintoaredeautoturismeadaptatehandicapului,precumi
persoanelecareleaunngrijirebeneficiazdescutiredelaplatatarifuluideutilizareareelelor
dedrumurinaionale,prevzutnOrdonanaGuvernuluinr.15/2002privindintroducereatarifului
deutilizareareeleidedrumurinaionaledinRomnia,aprobatcumodificrii completriprin
Legeanr.424/2002,cumodificrileicompletrileulterioare.
ART.29
Sumeleaferentedreptuluiprevzutlaart.28sesuportdelabugetuldestatprinbugetul
MinisteruluiTransporturiloriInfrastructurii.

SECIUNEAa8a
Asigurareacontinuitiinmsuriledeprotecie

ART.30
nvedereaasigurriicorelriiserviciilordinsistemuldeprotecieacopiluluicuhandicapcu
serviciiledinsistemuldeprotecieapersoaneloradultecuhandicap,autoritileresponsabileale
administraieipubliceauobligaiasiaurmtoarelemsurispecifice:
a) splanificeisasiguretranziiatnruluicuhandicapdinsistemuldeprotecieacopilului
nsistemuldeprotecieapersoaneiadultecuhandicap,nbazanevoilorindividualeidentificate
aleacestuia;
b) sasigurecontinuitateaserviciiloracordatepersoanelorcuhandicap;
c) sinstituiemsurimenitesasigurepregtireatnruluipentruviaaadultipentruviaa
independent;
d) sdesfoare,ncolaboraresaunparteneriatcupersoanelejuridice,publiceoriprivate,
programedepregtirepentruviaadeadult;
e) sdesfoareactivitideinformareatnruluicuhandicapnceeaceprivete
oportunitiledeeducaie,angajare,acceslaviaafamilialiviaasocial,ladiferitemijloace de
petrecereatimpuluiliber;
f) sevalueze,lacerere,eleviidinunitiledenvmntspeciale.

CAPITOLULIII
Serviciiiprestaiisociale

SECIUNEA1
Serviciisociale

ART.31
(1) Dreptullaasistensocialsubformdeserviciisocialeseacordlacereresaudinoficiu,
dupcaz,pebazaactelordoveditoare,ncondiiileprevzutedelege.
(2) Cerereapentruacordareadreptuluilaserviciisocialesenregistreazlaautoritatea
administraieipublicelocalenacreirazteritorialiaredomiciliulsaureedinapersoanacu
handicap.
(3) Cerereaiacteledoveditoaresedepunsprenregistraredepersoanacuhandicap,familia
sa,reprezentantullegal,asistentulpersonal,asistentulpersonalprofesionistsauorganizaia
neguvernamentalalcreimembruestepersoanacuhandicap.
(4) nvedereaasigurriiserviciilorsocialenecesarepersoanelorcuhandicap,autoritile
publiceauobligaiasiaurmtoarelemsurispeciale:
a) screezecondiiideaccespentrutoatetipuriledeserviciicorespunztoarenevoilor
individualealepersoanelorcuhandicap;
b) siniieze,ssusinisdezvolteserviciisocialecentratepepersoanacuhandicap,n
colaboraresaunparteneriatcupersoanejuridice,publiceoriprivate;
c) sasigurepondereapersonaluluidespecialitateangajatnsistemuldeproteciea
persoanelorcuhandicapnraportcutipuriledeserviciisociale:asistenisociali,psihologi,
instructorideergoterapie,kinetoterapeui,pedagogiderecuperare,logopezi,psihopedagogi,
cadredidacticedesprijin,educatorispecializai,medicipsihiatri,medicidentiti,infirmieri;
d) simplicenactivitiledengrijire,reabilitareiintegrareapersoaneicuhandicapfamilia
acesteia;
e) sasigureinstruireanproblematicaspecificapersoaneicuhandicapapersonaluluicare
idesfoaractivitateansistemuldeprotecieapersoanelorcuhandicap,inclusivaasistenilor
personaliiaasistenilorpersonaliprofesioniti;
f) sdezvolteissprijineprogramedecolaborarentrepriniispecialitindomeniul
handicapului,ncolaboraresaunparteneriatcupersoanelejuridice,publiceoriprivate;
g) snfiinezeissusinsistemulbazatpemanagementuldecaznproteciapersoaneicu
handicap;
h) sncurajezeissusinactivitiledevoluntariat;
i) sasigureasisteningrijiresociomedicalladomiciliulpersoaneicuhandicap.
ART.32
(1) Persoanelecuhandicapbeneficiazdeserviciisocialeacordate:
a) ladomiciliu;
b) ncomunitate;
c) ncentredeziicentrerezideniale,publicesauprivate.
(2) Serviciilesocialedestinatepersoanelorcuhandicapsuntproiectateiadaptateconform
nevoilorindividualealepersoanei.
ART.33
(1) Autoritileadministraieipublicelocaleauobligaiadeaorganiza,administraifinana
serviciisocialedestinatepersoanelorcuhandicap,ncondiiilelegii.
(2) Autoritileadministraieipublicelocalepotcontractaserviciisocialecufurnizoride
serviciisocialededreptprivat,acreditai,ncondiiilelegii.
(3) Costulserviciuluisocialcontractatnupoatedepicostulavutdeserviciulrespectivladata
contractriisaucostulmediualfuncionriiserviciuluiladatanfiinrii,ncazulunuiserviciu
nou.
(4) Modalitateadecontractarevafistabilitprinnormelemetodologice*)deaplicarea
prevederilorprezenteilegi.
*) A se vedea Hotrrea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilorLegiinr.448/2006privindproteciaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.233din4aprilie2007.
ART.34
(1) Serviciilesocialedestinatepersoaneloradultecuhandicapseaflncoordonarea
AutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap.
(2) Monitorizareaimplementriistandardelorspecificedecalitateicontrolulrespectriilor
suntncompetenaAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicapiseaplicdectre
personalulcuatribuiindomeniu,conformuneimetodologiiaprobateprinordinalpreedintelui
acesteia.
(3) nrealizareaactivitiiprevzutelaalin.(1)personalulAutoritiiNaionalepentru
PersoanelecuHandicapareaccesnspaiilecareaulegturcufurnizareadeserviciisociale,la
dateiinformaiilegatedepersoanelecuhandicapbeneficiarealeserviciuluirespectiv.

SECIUNEAa2a
Asistentulpersonal

ART.35
Persoanacuhandicapgravaredreptul,nbazaevaluriisociopsihomedicale,launasistent
personal.
ART.36
(1) Poatefincadratcucontractindividualdemuncnfunciadeasistentpersonalpersoana
carendeplineteurmtoarelecondiii:
a) arevrstaminimde18animplinii;
b) nuafostcondamnatpentrusvrireauneiinfraciunicarearfaceoincompatibilcu
exercitareaocupaieideasistentpersonal;
c) arecapacitatedeplindeexerciiu;
d) areostaredesntatecorespunztoare,atestatdemediculdefamiliesaupebazaunui
examenmedicaldespecialitate;
e) aabsolvitcelpuincursurilenvmntuluigeneralobligatoriu,cuexcepiarudelori
afinilorpnlagradulalIVleainclusivalepersoaneicuhandicapgrav,precumicuexcepia
souluisausoiei,dupcaz;nsituaiiexcepionale,lapropunereaasistentuluisocialdincadrul
aparatuluipropriualconsiliuluilocalnacruirazteritorialiaredomiciliulsaureedina
persoanacareurmeazsndeplineascfunciadeasistentpersonal,AutoritateaNaional
pentru PersoanelecuHandicappoateaprobaderogareadelandeplinireacondiiilordestudiii
ncazul altorpersoane.
(2) Nupotdeinecalitateadeasistentpersonalpersoanelecarebeneficiazdeconcediu
pentru cretereacopiluluinvrstdepnla2anisau,ncazulcopiluluicuhandicap,depnla
7ani.
ART.37
(1) Peperioadangrijiriiiprotecieipersoaneicuhandicapgrav,pebazacontractului
individualdemunc,asistentulpersonalareurmtoareledrepturi:
a) salariudebazstabilitpotrivitdispoziiilorlegaleprivindsalarizareaasistentuluisocialcu
studiimediidinunitiledeasistensocialdinsectorulbugetar,alteledectcelecupaturi,
precumispordevechimeialtesporuriaferenteacordatencondiiilelegii;
b) programdelucrucaresnudepeascnmedie8orepezii40deorepesptmn;
c) concediuanualdeodihn,potrivitdispoziiilorlegaleaplicabilepersonaluluincadratn
instituiipublice;
d) transporturbangratuit,ncondiiileprevzutelaart.23;
e) transportinterurban,ncondiiileprevzutelaart.24.
(2) Peperioadaabseneitemporareaasistentuluipersonal,angajatorulareobligaiadea
asigurapersoaneicuhandicapgravunnlocuitoralasistentuluipersonal.
Alin.(2)alart.37afostmodificatdepct.1alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012, publicatnMONITORUL
OFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.2alart.Idin ORDONANADEURGENnr.84din20septembrie
2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
(3) nsituaiancareangajatorulnupoateasiguraunnlocuitoralasistentuluipersonal,
persoaneicuhandicapgraviseacordindemnizaiaprevzutlaart.43alin.(1)saugzduirea
ntruncentrudetiprespiro.
Alin.(3)alart.37afostmodificatdepct.2alart.IdinORDONANADEURGENnr.84 din20septembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.

ART.38
Asistentulpersonalareurmtoareleobligaiiprincipale:
a) sparticipe,odatla2ani,lainstruireaorganizatdeangajator;
b) ssemnezeunangajament,caactadiionallacontractulindividualdemunc,princarei
asumrspundereadearealizaintegralplanulderecuperarepentrucopilulcuhandicapgrav,
respectivplanulindividualdeserviciialpersoaneiadultecuhandicapgrav;
c) sprestezepentrupersoanacuhandicapgravtoateactivitileiserviciileprevzuten
contractulindividualdemunc,nfiapostuluiinplanulderecuperarepentrucopilulcu
handicapgrav,respectivnplanulindividualdeserviciialpersoaneiadultecuhandicapgrav;
d) stratezecurespect,buncredininelegerepersoanacuhandicapgravisnu
abuzeze fizic,psihicsaumoraldestareaacesteia;
e) scomunicedireciilorgeneraledeasistensocialiproteciacopiluluijudeene,respectiv
localealesectoarelormunicipiuluiBucureti,ntermende48deoredelaluarealacunotin,
oricemodificaresurvenitnstareafizic,psihicsausocialapersoaneicuhandicapgravialte
situaiidenatursmodificeacordareadrepturilorprevzutedelege.
ART.39
(1) Contractulindividualdemuncalasistentuluipersonalsencheiecuprimrialocalitiide
domiciliusaureedinapersoaneicuhandicapgrav,dupcaz,ntermendemaximum30de zile
deladatanregistrriicererii.
(2) Contractulindividualdemuncsentocmeten3exemplare,cteunulpentrufiecare
partecontractant,iarceldealtreileaexemplarsetransmitedireciilorgeneraledeasisten
socialiproteciacopiluluijudeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,n
termende5ziledelancheiereaacestuia.
(3) Modalitileicondiiiledencheiere,modificareincetareacontractuluiindividualde
muncalasistentuluipersonalsecompleteazcuprevederileLegiinr.53/2003Codulmuncii, cu
modificrileicompletrileulterioare.
(4) Contractulindividualdemuncalasistentuluipersonalnceteazdedreptncazul
decesuluipersoaneicuhandicapgrav.
ART.40
(1) Autoritileadministraieipublicelocaleauobligaiasprevadisgarantezenbugetul
localsumelenecesaredincaresesuportsalarizarea,precumicelelaltedrepturicuvenite
asistentuluipersonal,potrivitlegii.
(2) Serviciul public de asisten social dispune efectuarea de controale periodice asupra
activitii asistenilor personali i prezint semestrial un raport consiliului local.
ART.41
Nendeplinireasaundeplinireanecorespunztoaredectreasistentulpersonalaobligaiilor
prevzutededispoziiilelegalensarcinalui,precumiacelorprevzutencontractulindividual
demuncatragerspundereadisciplinar,civilsau,dupcaz,penalaacestuia,ncondiiile
legii.
ART.42
(1) Adultulcuhandicapvizualgravpoateoptapentruasistentpersonalsauindemnizaiede
nsoitor.
(2) PersoanelecuhandicapgravcareauicalitateadepensionarideinvaliditategradulIpot
optapentruindemnizaiapentrunsoitorprevzutlaart.61dinLegeanr.19/2000,cu
modificrileicompletrileulterioare,saupentruasistentpersonal.Dreptuldeopiunese
menineincazultreceriipensionarilordeinvaliditatelapensiapentrulimitdevrst.
(3) Invaliziiderzboicareauicalitateadepersoanecuhandicapgravisuntpensionaride
invaliditategradulIbeneficiazattdedreptulprevzutlaalin.(2),ctidedreptulprevzutla
art.3dinLegeanr.49/1999privindpensiileI.O.V.R.,cumodificrileicompletrileulterioare.
(4) Priniisaureprezentaniilegaliaicopiluluicuhandicapgrav,aduliicuhandicapgravori
reprezentaniilegaliaiacestora,cuexcepiacelorcuhandicapvizualgrav,potoptantreasistent
personaliprimireauneiindemnizaiilunare.
(5) Opiuneaseexprimprincerereadresatnscrisdireciilorgeneraledeasistensociali
proteciacopiluluijudeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,idevine
valabilnumaipebazaacorduluiexprimatnscrisalacestora.
(6) Direciilegeneraledeasistensocialiproteciacopiluluijudeene,respectivlocaleale
sectoarelormunicipiuluiBucureti,vorcomunicaangajatorului,ntermende5zile,acordul
pentruopiuneaexprimatncondiiileprevzutelaalin.(5).
(7) Abrogat.
Alin.(7)alart.42afostabrogatdepct.2alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012, publicatnMONITORUL
OFICIALnr.505din23iulie2012,careabrogpct.3alart.Idin ORDONANADEURGENnr.84din20septembrie
2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
ART.43
(1) Indemnizaialunarprevzutlaart.42alin.(4)estencuantumegalcusalariulnetal
asistentuluisocialdebutantcustudiimediidinunitiledeasistensocialdinsectorulbugetar,
alteledectcelecupaturi.
(2) Plataindemnizaieilunareseasigurdeprimriilenacrorrazteritorialiare
domiciliulsaureedinapersoanacuhandicapgrav.
(3) Plataindemnizaieisefacepeperioadavalabilitiicertificatuluidencadrarengradde
handicap,emisdecomisiiledeprotecieacopiilorsaudecomisiiledeevaluareapersoanelor
adultecuhandicap,dupcaz.
(4) Nupotbeneficiadeindemnizaialunar:
a) priniisaureprezentaniilegaliaicopiluluicuhandicapgravcareseaflninternateorin
centredeplasamentaferenteunitilorsauinstituiilordenvmntspecial;
b) aduliicuhandicapgravsaureprezentaniilorlegalipeperioadancareaduliicuhandicap
gravseaflncentrerezidenialepublice,cuexcepiacentruluidetiprespiro,orinaltetipuride
instituiipublicecucaractersocialncareseasigurntreinerecompletdinparteaautoritii
administraieipublice;
c) persoanelecuhandicapgravcaresuntreinute,arestatesaucondamnatedefinitivlao
pedeapsprivativdelibertate,peperioadareinerii,arestriioriadeteniei.
ART.44
Autoritileadministraieipublicelocaleprevzutelaart.43alin.(2)auobligaia:
Parteaintroductivaart.44afostmodificatdepct.4alart.IdinORDONANADEURGENnr.84din20
septembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
a) deaangajaisalarizaasistentulpersonalalpersoaneicuhandicapgrav,ncondiiile
prezenteilegi;
Literaa)aart.44afostmodificatdepct.4alart.IdinORDONANADEURGENnr.84 din20septembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
b) deaasiguraigarantaplataindemnizaieilunare,ncazulncarepersoanacuhandicap
gravsaureprezentantuleilegalaoptatpentruaceasta.

SECIUNEAa3a
Asistentulpersonalprofesionist

ART.45
(1) Adultulcuhandicapgravsauaccentuatcarenudispunedespaiudelocuit,nurealizeaz
venituriorirealizeazvenituridepnlanivelulsalariuluimediupeeconomiepoatebeneficiade
ngrijireaiproteciaunuiasistentpersonalprofesionist.
(2) ngrijireaiproteciaadulilorcuhandicapgravsauaccentuatdectreasistentulpersonal
profesionistsefacpebazadecizieicomisiilordeevaluareapersoaneloradultecuhandicap
judeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti.
(3) Opiniaadultuluicuhandicapgravsauaccentuatsevaluanconsiderarelaluareadeciziei
referitoarelastabilireaasistentuluipersonalprofesionist.
(4) Contractuldemuncalasistentuluipersonalprofesionistsencheiedectredireciile
generaledeasistensocialiproteciacopiluluijudeene,respectivlocalealesectoarelor
municipiuluiBucureti,saudectrefurnizoriideserviciisocialeprivai,acreditaincondiiile
legii.
(5) Monitorizareaicontrolulactivitiidengrijireiprotecieaadulilorcuhandicapgravi
accentuatdectreasistentulpersonalprofesionistsefacdedireciilegeneraledeasistensocial
iproteciacopiluluijudeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti.
(6) Asistentulmaternalcarengrijetecopilulcuhandicapgravsauaccentuatpnlavrsta
majoratuluipoateoptasdevinasistentpersonalprofesionist.
ART.46
(1) Pentrufiecareadultcuhandicapgravsauaccentuataflatnngrijireaiprotecia
asistentuluipersonalprofesionistseacordsumelenecesareacopeririicheltuielilorlunarede
hran,echipament,cazarmament,materialeigienicosanitare,precumisumeleaferente
acopeririicheltuielilordelocuit.
(2) Sumeleprevzutelaalin.(1)sesuportdinbugetulpropriualjudeului,respectival
sectoruluimunicipiuluiBucureti,peacruirazteritorialiaredomiciliulsaureedina
asistentulpersonalprofesionist.
(3) Cuantumulsumeloracordatencondiiilealin.(1)sestabileteprinhotrreaconsiliului
judeean,respectivlocalalsectoruluimunicipiuluiBucureti,inupoatedepicuantumul
cheltuielilorefectuatepentruaduliicuhandicapasistaincentrelerezidenialepublice.
(4) Sumelenecesareacopeririicheltuielilorprevzutelaalin.(1),suportatedefurnizoriide
serviciisocialeprivaiacreditai,serestituieacestoralacerere,dectredireciilegeneralede
asistensocialiproteciacopiluluijudeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiului
Bucureti,pebazadocumentelorjustificative,ntermende15ziledeladatadepuneriicererii.
(5) Modalitateadedecontareacheltuielilorprevzutelaalin.(1)seaprobprinordinal
preedinteluiAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap.
ART.47
(1) Peperioadangrijiriiiprotecieiadulilorcuhandicapgravsauaccentuat,asistentul
personalprofesionistbeneficiazdeurmtoareledrepturi:
a) salariuldebazstabilitpotrivitdispoziiilorlegaleprivindsalarizareaasistentuluisocialcu
studiimediidinunitiledeasistensocialdinsectorulbugetar,alteledectcelecupaturi,
precumispordevechimeialtesporuriaferenteacordatencondiiilelegii;
b) unsporde15%calculatlasalariuldebaz,pentrusuprasolicitareneuropsihicicondiii
demuncdeosebitencareidesfoaractivitatea;
c) unsporde15%calculatlasalariuldebaz,peperioadancarearenngrijireiprotecie
celpuindoupersoaneadultecuhandicapgravsauaccentuat;
d) unsporde25%calculatlasalariuldebaz,peperioadancarearenngrijireiprotecieo
persoanadultcuhandicapgravsauaccentuat,infectatcuHIVoribolnavdeSIDA.
(2) Asistentulpersonalprofesionistbeneficiazidealtedrepturi,dupcumurmeaz:
a) consiliereisprijindinparteaspecialitilordeladireciilegeneraledeasistensociali
proteciacopiluluijudeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,oria
furnizorilordeserviciisociale,nvedereandepliniriiobligaiilorceirevincuprivirela ngrijireai
proteciapersoaneiadultecuhandicapgravsauaccentuat;
b) decontareacheltuielilordetransportinterurban,cazareimas,ncazulncaredeplasarea
sefaceninteresuladultuluicuhandicapgravsauaccentuat,ncondiiilestabilitepentru
personaluldinsectorulbugetar;
c) transporturbangratuit,ncondiiileprevzutelaart.23.
(3) Peperioadaconcediuluideodihn,angajatorulareobligaiadeaasigurapersoaneicu
handicapgravsauaccentuatunnlocuitoralasistentuluipersonalprofesionistorigzduireantr
uncentrudetiprespiro.
ART.48
(1) Condiiiledeobinereaatestatului,proceduriledeatestareistatutulasistentuluipersonal
profesionistsereglementeazprinhotrreaGuvernului,lapropunereaAutoritiiNaionale
pentruPersoanelecuHandicap.
(2) Standardeleminimeobligatoriipentruasigurareangrijiriiiprotecieiadulilorcu
handicapgravsauaccentuatlaasistentulpersonalprofesionistseelaboreazdeAutoritatea
NaionalpentruPersoanelecuHandicapiseaprobprinordinalpreedinteluiacesteia.
ART.49
Asistentulpersonalprofesionistareurmtoareleobligaiiprincipale:
a) sparticipeanuallainstruireaorganizatdeangajator;
b) ssemnezeunangajament,caactadiionallacontractulindividualdemunc,princarei
asumrspundereadearealizaintegralplanulindividualdeserviciialadultuluicuhandicap grav
sauaccentuat;
c) sprestezepentruadultulcuhandicapgravsauaccentuattoateactivitileiserviciile
prevzutencontractulindividualdemunc,nfiapostuluiinplanulindividualdeservicii;
d) stratezecurespect,buncredininelegereadultulcuhandicapgravsauaccentuati
s nuabuzezefizic,psihicorimoraldestareaacestuia;
e) scomunicedireciilorgeneraledeasistensocialiproteciacopiluluijudeene,respectiv
localealesectoarelormunicipiuluiBucureti,ntermende48deoredelaluarealacunotin,
oricemodificaresurvenitnstareafizic,psihicorisocialaadultuluicuhandicapgravsau
accentuatialtesituaiidenatursmodificeacordareadrepturilorprevzutedelege.
ART.50
Nendeplinireasaundeplinireanecorespunztoaredectreasistentulpersonalprofesionista
obligaiilorprevzutededispoziiilelegalensarcinaacestuia,precumiacelorprevzuten
contractulindividualdemuncatragerspundereadisciplinar,civil,ori,dupcaz,penala
asistentuluipersonalprofesionist,ncondiiilelegii.

SECIUNEAa4a
Centrepentrupersoanelecuhandicap

ART.51
(1) Persoanacuhandicappoatebeneficiadeserviciisocialeacordatencentredeziicentre
rezidenialedediferitetipuri,publice,publicprivatesauprivate.
(2) Centreledeziicentrelerezidenialereprezintlocaiincareserviciilesocialesunt
acordatedepersonalcalificaticaredispundeinfrastructuraadecvatfurnizriiacestora;
centrelerezidenialesuntlocaiincarepersoanacuhandicapestegzduitcelpuin24deore.
(3) nsensulprezenteilegi,tipuriledecentrerezidenialepentrupersoanecuhandicapsunt:
a) centredengrijireiasisten;
b) centrederecuperareireabilitare;
c) centredeintegrareprinterapieocupaional;
d) centredepregtirepentruoviaindependent;
e) centrerespiro/centredecriz;
f) centredeserviciicomunitareiformare;
g) locuineprotejate;
h) altele.
(4) Admitereauneipersoanecuhandicapntruncentrurezidenial,cuexcepiacelor
prevzutelaalin.(3)lit.e)ig),sefacencazulncareacesteianuisepotasiguraproteciai
ngrijirealadomiciliusauncadrulaltorserviciidincomunitate.
(5) Centrelepublicepentrupersoanecuhandicapsenfiineazifuncioneazcastructuricu
saufrpersonalitatejuridic,nsubordineaconsiliilorjudeene,respectivaconsiliilorlocaleale
sectoarelormunicipiuluiBucureti,nstructuradireciilorgeneraledeasistensociali
proteciacopilului,cuavizulisubndrumareametodologicaAutoritiiNaionalepentru
PersoanelecuHandicap.
(6) Abrogat.
Alin.(6)alart.51afostabrogatdelit.b)aart.39dinLEGEAnr.197din1noiembrie2012, publicatn
MONITORULOFICIALnr.754din9noiembrie2012.
ART.52
(1) nvedereadesfurriiunuitipdeactiviticucaracterinovatorndomeniulproteciei
persoanelorcuhandicap,furnizoriideserviciisocialeacreditaipotnfiina,administraifinana
centrepilot,pentruoduratdemaximum2ani.
(2) Evaluareaactivitilorcucaracterinovatorsefacedeserviciulpublicdescentralizat
competentteritorialalMinisteruluiMuncii,FamilieiiProtecieiSociale,ncolaborarecu
AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicap.
ART.53
(1) ntruncentrudezisaurezidenialserviciilesocialepotfifurnizatensistemintegratcu
serviciilemedicale,deeducaie,delocuire,deocupareaforeidemuncialteleasemenea.
(2) Persoanelecuhandicapdincentreledezisaurezidenialebeneficiazdeserviciimedicale
dincadrulpachetuluideserviciimedicaledebazcaresesuportdinbugetulFonduluinaional
unicdeasigurrisocialedesntate,conformContractuluicadruprivindcondiiileacordrii
asisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate.
(3) Coordonareaserviciilorsocialefurnizatensistemintegratsefacedeautoritatea
administraieipublicelocalesaudefurnizoruldeserviciisocialecarenfiineaz,administreaz i
finaneazcentrul.
(4) MinisterulMinisterulEducaiei,CercetriiiInovriialocfonduridelabugetpentru
finanareacheltuieliloraferente:
a) activitilordeeducaiedesfuratencentrelepentrupersoanelecuhandicap;
b) perfecionriipregtiriiprofesionaleacadrelordidactice;
c) altoraciuniiactiviti,ncondiiilelegii.
ART.54
(1) Persoanacuhandicaparedreptulsfiengrijitiprotejatntruncentrudin
localitatea/judeulnacrei/cruirazteritorialiaredomiciliulsaureedina.
(2) Finanareacentrelorpublicesefacedinbugetelepropriialejudeelor,respectivale
sectoarelormunicipiuluiBucureti,peteritoriulcrorafuncioneazacestea.
(3) ncazulncarenevoileindividualealepersoaneicuhandicapnupotfiasiguraten
condiiileprevzutelaalin.(1),persoanacuhandicappoatefingrijitiprotejatntruncentru
aflatnaltunitateadministrativteritorial.
(4) Decontareacheltuielilordintreautoritileadministraieipublicelocalesefacenbaza
costuluimediulunaralcheltuielilorefectuatenlunaanterioardecentrulncarepersoanacu
handicapestengrijitiprotejat.
(5) Modalitateadedecontarevafistabilitprinnormelemetodologice*)deaplicarea
prevederilorprezenteilegi.
*)AsevedeaHotrreaGuvernuluinr.268/2007pentruaprobareaNormelormetodologicede aplicarea
prevederilorLegiinr.448/2006privindproteciaipromovareadrepturilorpersoanelor cuhandicap,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.233din4aprilie2007.
ART.55
(1) Furnizoruldeserviciisocialeareobligaiadeapromova,facilitaiasigurapersonalului
programedeformareprofesional,precumiprogramedeinstruirespecificcuprivirela
problematicahandicapuluiilegislaiandomeniu.
(2) Personaluldincadrulcentrelorprevzutelaart.51alin.(1)areobligaiarespectrii
standardelorspecificedecalitate,precumiaprevederilorlegaleprivinddrepturilepersoanelor
cuhandicap.
(3) Nerespectareaprevederiloralin.(2)atrage,dupcaz,rspundereadisciplinar,
contravenionalsaupenal,conformprevederilorlegale.
ART.56
(1) Personaluldespecialitatecareidesfoaractivitateancentrelepublicedinmediul
rural,deziirezidenialepentrucopiiiiaduliicuhandicap,beneficiazdedecontarea
cheltuielilordetransportdusntorsdeladomiciliu,ncondiiilelegii.
(2) Sumelenecesareacordriidrepturilorprevzutelaalin.(1)seasigurdinbugeteleproprii
alejudeelor,respectivalesectoarelormunicipiuluiBucureti,peacrorrazteritorial
funcioneazcentrul.

SECIUNEAa5a
Prestaiisocialepentrupersoanelecuhandicap

ART.57
(1) Dreptullaasistensocialsubformdeprestaiisocialeseacordlacereresaudin oficiu,
dupcaz,pebazaactelordoveditoare,ncondiiileprevzutedelege.
(2) Cerereapentruplataprestaiilorsocialesenregistreazlaautoritateaadministraiei
publice localecompetentenacreirazteritorialiaredomiciliulsaureedinapersoanacu
handicap.
(3) Cerereaiacteledoveditoarepotfidepusencondiiileprevzutelaart.31alin.(3).
(4) Plataprestaieisocialesefacencepndculunaurmtoaredepuneriicereriiinceteazcu
lunaurmtoarencetriidreptuluilaprestaiasocialrespectiv.
ART.58
(1) Copiiicuhandicap,inclusivcopiiicuhandicapdetipHIV/SIDA,beneficiazdealocaie de
statncondiiileincuantumulprevzutdelege,majoratcu100%.
(2) CopiiicuhandicapdetipHIV/SIDAbeneficiazdeoalocaielunardehran,calculatpe
bazaalocaieizilnicedehranstabilitepentruconsumurilecolectivedinunitilesanitare publice.
(3) Adultulcuhandicapvizualgravprimetepentruplatansoitoruluioindemnizaie
echivalentcusalariulnetalasistentuluisocialdebutantcustudiimediidinunitiledeasisten
socialdinsectorulbugetar,alteledectcelecupaturi.
(4) Adultulcuhandicapbeneficiaz,ncondiiileprezenteilegi,deurmtoareleprestaii
sociale:
a) indemnizaielunar,indiferentdevenituri:
1. ncuantumde202lei,pentruadultulcuhandicapgrav;
2. ncuantumde166lei,pentruadultulcuhandicapaccentuat;
b) bugetpersonalcomplementarlunar,indiferentdevenituri:
1. ncuantumde91lei,pentruadultulcuhandicapgrav;
2. ncuantumde68lei,pentruadultulcuhandicapaccentuat;
3. ncuantumde33,5lei,pentruadultulcuhandicapmediu.
Alin.(4)alart.58afostmodificatdearticolulunicdinHOTRREAnr.1.665din10 decembrie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.856din19decembrie2008.
(5) Beneficiazdeprestaiasocialprevzutlaalin.(4)lit.b)ifamiliasaureprezentantul
legalalcopiluluicuhandicapgrav,accentuatorimediupeperioadancarelarenngrijire,
supraveghereintreinere.
(6) Nupotbeneficiadeprevederilealin.(4):
a) aduliicuhandicapngrijiiiprotejaincentrerezidenialepublice,cuexcepiacentrului
detiprespiro;
b) persoanelecuhandicapcaresuntreinute,arestatesaucondamnatedefinitivlaopedeaps
privativdelibertate,peperioadareinerii,arestriioriadeteniei;
c) aduliicuhandicapgravsauaccentuatcarerealizeazvenituri,aflainngrijireaiprotecia
asistentuluipersonalprofesionist.
(7) Nupotbeneficiadeprevederilealin.(4)lit.a)aduliicuhandicapgravsauaccentuatcare
nurealizeazvenituri,aflainngrijireaiproteciaasistentuluipersonalprofesionist.
(8) Abrogat.
Alin.(8)alart.58afostabrogatdealin.(2)alart.VIIdinORDONANADEURGENnr.124din27decembrie2011
publicatnMONITORULOFICIALnr.938din30decembrie2011.
(9) Dedreptulprevzutlaalin.(2)poatebeneficiacopilulbolnavdeSIDAnumaipeperioada
ncareestengrijitnfamilie.
(10) Sumeleaferentedrepturilorprevzutelaalin.(1)(5)icheltuielilordeadministrarese
vorasiguraprinbugetelepropriialejudeelor/sectoarelormunicipiuluiBucuretidintransferuri
delabugetuldestatctrebugetelelocale,prevzutecuaceastdestinaienbugetulMinisterului
Muncii,FamilieiiProtecieiSociale.
(11) Platadrepturilorprevzutelaalin.(1)(5)serealizeazprindireciilegeneraledeasisten
socialiproteciacopiluluijudeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti.
(12) Bugetulpersonalcomplementarprevzutlaalin.(4)lit.b)nuesteluatncalculla
stabilireaaltordrepturiiobligaii.
(13) Cuantumuldrepturilorseactualizeazanualcuindicelecreteriipreurilordeconsum,
prinhotrreaGuvernului.
(14) Drepturilerestanteaferentedeciziiloremiseinepltitenanul2006pentrupersoanele
cu handicapvizual,stabilitenbazaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.102/1999**)privind
proteciaspecialincadrareanmuncapersoanelorcuhandicap,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.519/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,seasigurise
pltescdectreMinisterulMuncii,FamilieiiProtecieiSocialeprinageniilepentruplii
inspeciesocialjudeene,respectivamunicipiuluiBucureti.
Alin.(14)alart.58afostmodificatdeart.VIdinORDONANADEURGENnr.124din 27decembrie2011
publicatnMONITORULOFICIALnr.938din30decembrie2011,prin nlocuireaunortermeni.
**)OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.102/1999afostabrogatprinLegeanr.448/2006, publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1.006din18decembrie2006.

SECIUNEAa6a
Obligaiilepersoanelorcuhandicap,alefamilieisaureprezentanilorlegali

ART.59
Persoanelecuhandicapauurmtoareleobligaii:
a) sseprezintedinoficiupentruevaluare/reevaluarelastructurilecompetentendomeniu;
b) sseprezintedinoficiupentrureevaluarelacomisiiledeevaluarepentruncadrareangrad
itipdehandicap,cucelpuin30dezilenaintedeexpirareatermenuluidevalabilitateal
certificatuluidencadrarengraditipdehandicap;
c) sseprezintepentrureevaluare,lasolicitareastructurilorcompetentendomeniu,
indiferent determenuldevalabilitatealcertificatuluidencadrarengraditipdehandicap;
d) sdepundiligenelenecesarepentruabeneficiadedrepturileprevzutedelege;
e) surmezeactivitileiserviciileprevzutenplanulderecuperarepentrucopilulcu
handicap,respectivnplanulindividualdeserviciialadultuluicuhandicap;
f) sdepundiligenepentruncadrareanmunc,ncondiiilelegii,nraportcupregtirea,
posibilitilefiziceipsihice,pebazarecomandrilorcomisieicucompetenndomeniu;
g) scolaborezecuasisteniisocialiiechipeledespecialiti,nscopulrecuperrii,reabilitrii,
orientriiprofesionaleiintegrriisociale;
h) saduclacunotinadireciilorgeneraledeasistensocialiproteciacopilului
judeene, respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,ntermende48deoredela
luareala cunotin,oricemodificarecuprivirelagraduldehandicap,domiciliusaureedin,
starea materialialtesituaiidenatursmodificeacordareadrepturilorprevzutedelege.
Art.59afostmodificatdepct.5alart.IdinORDONANADEURGENnr.84din20 septembrie2010,publicatn
MONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
ART.60
Persoanacarearenngrijire,supraveghereintreinereuncopilsauadultcuhandicapare
urmtoareleobligaiiprincipale:
a) sasigurecretereaingrijireacorespunztoareapersoaneicuhandicap;
b) srespectei/sausurmezeactivitileiserviciileprevzutenplanulderecuperare
pentru copilulcuhandicap,respectivnplanulindividualdeserviciialadultuluicuhandicap;
c) snsoeascpersoanacuhandicap,latermenulnecesarsaulasolicitare,pentruevaluarei
reevaluare,lacomisiilecucompetenndomeniu;
d) sseprezintelasolicitareadireciilorgeneraledeasistensocialiproteciacopilului
judeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti;
e) scolaborezecuasisteniisocialiispecialitiicareaucascoprecuperarea,reabilitarea,
orientareaprofesionaliintegrareasocial;
f) scomunicedireciilorgeneraledeasistensocialiproteciacopiluluijudeene,respectiv
localealesectoarelormunicipiuluiBucureti,ntermende48deoredelaluarealacunotin,
oricemodificarecuprivirelagraduldehandicap,domiciliusaureedin,stareamaterial,
precumialtesituaiidenatursmodificeacordareadrepturilorprevzutedelege.

CAPITOLULIV
Accesibilitate

ART.61
nvedereaasigurriiaccesuluipersoanelorcuhandicaplamediulfizic,informaionali
comunicaional,autoritilepubliceauobligaiasiaurmtoarelemsurispecifice:
a) spromovezeisimplementezeconceptulAccespentrutoi,pentruampiedicacrearea
de noibariereiapariiaunornoisursedediscriminare;
b) ssprijinecercetarea,dezvoltareaiproduciadenoitehnologiideinformareicomunicare
itehnologiiasistive;
c) srecomandeissusinintroducereanpregtireainiialaeleviloristudeniloraunor
cursurireferitoarelaproblematicahandicapuluiianevoiloracestora,precumiladiversificarea
modalitilorderealizareaaccesibilitii;
d) sfacilitezeaccesulpersoanelorcuhandicaplanoiletehnologii;
e) sasigureaccesullainformaiilepublicepentrupersoanelecuhandicap;
f) sasigureinterpreiautorizaiailimbajuluimimicogestualiailimbajuluispecific
persoanelorcusurdocecitate;
g) sproiectezeisderuleze,ncolaboraresaunparteneriatcupersoanelejuridice,publice
oriprivate,programedeaccesibilitatesaudecontientizareasupraimportaneiacesteia.
ART.62
(1) Cldiriledeutilitatepublic,ciledeacces,cldiriledelocuitconstruitedinfonduri
publice,mijloaceledetransportncomunistaiileacestora,taxiurile,vagoaneledetransport
feroviarpentrucltoriiperoaneleprincipalelorstaii,spaiiledeparcare,strzileidrumurile
publice,telefoanelepublice,mediulinformaionalicomunicaionalvorfiadaptateconform
prevederilorlegalendomeniu,astfelnctspermitaccesulnengrditalpersoanelorcu
handicap.
(2) Cldiriledepatrimoniuiceleistoricesevoradapta,curespectareacaracteristicilor
arhitectonice,conformprevederilorlegalendomeniu.
(3) Costurilelucrrilornecesarepentrurealizareaadaptrilorprevzutelaalin.(1)i(2)se
suportdinbugeteleautoritiloradministraieipublicecentralesaulocaleidinsurseleproprii
alepersoanelorjuridicecucapitalprivat,dupcaz.
(4) AutoritileadministraieipublicelocaleauobligaiasincludreprezentaniaiAutoritii
NaionalepentruPersoanelecuHandicapsauaiorganizaiilorneguvernamentalealepersoanelor
cuhandicapncomisiilederecepiealucrrilordeconstrucieorideadaptareaobiectivelor
prevzutelaalin.(1)i(2).
ART.63
(1) Autoritileprevzutedelegeauobligaiaseliberezeautorizaiadeconstruciepentru
cldiriledeutilitatepublicnumaincondiiilerespectriiprevederilorlegalendomeniu,astfel
nctsfiepermisaccesulnengrditalpersoanelorcuhandicap.
(2) Prevederilealin.(1)seaplicipentrucldiriledelocuitcareseconstruiescoripentrucare
serealizeazlucrrideconsolidare,dereabilitare,deextinderei/saudemodernizare,cu
finanaredinfonduripublice.
(3) Adaptareaaccesuluincldirileaflatenpatrimoniulpublicsauprivatalstatuluiorial
unitiloradministrativteritorialesefaceincondiiilecndnuserealizeazlucrrileprevzute
laalin.(2),lasolicitareapersoanelorcuhandicapgrav,locatariaiacestora.
ART.64
(1) Pentruafacilitaaccesulnengrditalpersoanelorcuhandicaplatransporticltorie,
pn la31decembrie2010,autoritileadministraieipublicelocaleauobligaiasiamsuri
pentru:
a) adaptareatuturormijloacelordetransportncomunaflatencirculaie;
b) adaptareatuturorstaiilormijloacelordetransportncomunconformprevederilorlegale,
inclusivmarcareaprinpavajtactilaspaiilordeaccesspreuadeintrarenmijloculdetransport;
c) montareapanourilordeafiajcorespunztoarenevoilorpersoanelorcuhandicapvizuali
auditivnmijloaceledetransportpublic;
d) imprimareacucaracteremariinculoricontrastantearuteloriaindicativelormijloacelor
detransportncomun.
(2) ntermende6lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,toioperatoriidetaxiau
obligaiasasigurecelpuinomainadaptattransportuluipersoanelorcuhandicapcare
utilizeazfotoliulrulant.
(3) Constituiediscriminarerefuzulconductoruluidetaxideaasiguratransportulpersoanei
cu handicapiadispozitivuluidemers.
(4) Pnladatade31decembrie2007,autoritileadministraieipublicelocalecompetente
au obligaiasiamsuripentru:
a) adaptareatrecerilordepietonidepestrzileidrumurilepubliceconformprevederilor
legale,inclusivmarcareaprinpavajtactil;
b) montareasistemelordesemnalizaresonorivizuallainterseciilecutraficintens.
(5) Cineleghidcarensoetepersoanacuhandicapgravareaccesliberigratuitntoate
locurilepubliceinmijloaceledetransport.
(6) Pnladatade31decembrie2010,administratoriiinfrastructuriiferoviareioperatoriide
transportferoviarauurmtoareleobligaii:
a) sadaptezecelpuinunvagonistaiileprincipaledetren,pentruapermiteaccesul
persoanelorcuhandicapcareutilizeazfotoliulrulant;
b) smarchezeprinpavajtactilcontrastantcilespreperoaneledembarcare,ghieesaualte
utiliti.
ART.65
(1) nspaiiledeparcaredepelngcldiriledeutilitatepublic,precuminceleorganizate
vorfiadaptate,rezervateisemnalizateprinsemninternaionalcelpuin4%dinnumrultotalal
locurilordeparcare,darnumaipuindedoulocuri,pentruparcareagratuitamijloacelorde
transportpentrupersoanecuhandicap.
(2) Persoanelecuhandicapsaureprezentaniilegaliaiacestora,lacerere,potbeneficiadeun
cardlegitimaiepentrulocurilegratuitedeparcare.Autovehicululcaretransportopersoancu
handicapposesoaredecardlegitimaiebeneficiazdeparcaregratuit.
(3) Modelulcarduluilegitimaievafistabilitnnormelemetodologice*)deaplicarea
prevederilorprezenteilegi.Eliberareacardurilorsefacedectreautoritileadministraiei
publicelocale.
*)AsevedeaHotrreaGuvernuluinr.268/2007pentruaprobareaNormelormetodologicede aplicarea
prevederilorLegiinr.448/2006privindproteciaipromovareadrepturilorpersoanelor cuhandicap,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.233din4aprilie2007.
**)AsevedeaOrdinulministruluimuncii,familieiiegalitiideanse,alpreedintelui AutoritiiNaionale
pentruPersoanelecuHandicapialministruluieducaiei,cercetriii tineretuluinr.671/1.640/61/2007pentru
aprobareaMetodologieideautorizareainterpreilor limbajuluimimicogestualiainterpreilorlimbajuluispecific
persoaneicusurdocecitate, publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.662din27septembrie2007.
(4) Costurileaferentedreptuluiprevzutlaalin.(2)sesuportdinbugetelelocale.
(5) nspaiiledeparcarealedomeniuluipublicictmaiaproapededomiciliuadministratorul
acestorarepartizeazlocurideparcaregratuitpersoanelorcuhandicapcareausolicitatiau
nevoiedeastfeldeparcare.
ART.66
(1) Editurileauobligaiaspunmatrieleelectroniceutilizatepentrutiprireacrilori
revistelorladispoziiapersoanelorjuridiceautorizatecarelesolicitpentrualetransforman
formataccesibilpersoanelorcudeficienedevederesaudecitire,ncondiiileLegiinr.8/1996
privinddreptuldeautoridrepturileconexe,cumodificrileicompletrileulterioare.
(2) Bibliotecilepubliceauobligaiasnfiinezeseciicucartenformateaccesibile
persoanelorcudeficienedevederesaudecitire.
ART.67
(1) Pnladatade31martie2007,operatoriidetelefonieauurmtoareleobligaii:
a) sadaptezecelpuinocabinlaobateriedetelefoanepublicenconformitatecu
prevederilelegalenvigoare;
b) sfurnizezeinformaiidesprecosturileserviciilornformeaccesibilepersoanelorcu
handicap.
(2) Operatoriideserviciibancareauobligaiaspunladispoziiapersoanelorcuhandicap,la
solicitareaacestora,extrasedecontialteinformaiinformateaccesibile.
(3) Angajaiioperatorilordeserviciibancareipotaleauobligaiadeaacordaasistenn
completareaformularelor,lasolicitareapersoanelorcuhandicap.
ART.68
Pnladatade31decembrie2007,proprietariidespaiihoteliereauurmtoareleobligaii:
a) sadaptezecelpuinocamerpentrugzduireapersoaneicuhandicapcareutilizeaz
fotoliulrulant;
b) smarchezeprinpavajsaucovoaretactileintrarea,recepiaisdeinhartatactila
cldirii;
c) smontezelifturicunsemnetactile.
ART.69
(1) Autoritileiinstituiilecentraleilocale,publicesauprivateasigur,pentrurelaiile
directecupersoanelecuhandicapauditivoricusurdocecitate,interpreiautorizaiailimbajului
mimicogestualsauailimbajuluispecificalpersoaneicusurdocecitate.
(2) Metodologiadeautorizareainterpreilor*)vafiaprobatprinordincomunalministrului
educaiei,cercetriiiinovriiialministruluimuncii,familieiiprotecieisociale,la propunerea
AutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap,cuconsultareaAsociaiei Naionalea
SurzilordinRomnia,precumiaorganizaiilorneguvernamentaledindomeniul surdocecitii.
*)AsevedeaHotrreaGuvernuluinr.268/2007pentruaprobareaNormelormetodologicede aplicarea
prevederilorLegiinr.448/2006privindproteciaipromovareadrepturilorpersoanelor cuhandicap,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.233din4aprilie2007.
**)AsevedeaOrdinulministruluimuncii,familieiiegalitiideanse,alpreedintelui AutoritiiNaionale
pentruPersoanelecuHandicapialministruluieducaiei,cercetriii tineretuluinr.671/1.640/61/2007pentru
aprobareaMetodologieideautorizareainterpreilor limbajuluimimicogestualiainterpreilorlimbajuluispecific
persoaneicusurdocecitate, publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.662din27septembrie2007.
ART.70
(1) Autoritilecentraleilocalepublice,precumiinstituiilecentraleilocale,publicesau
dedreptprivat,auobligaiadeaasiguraserviciideinformareidocumentareaccesibile
persoanelorcuhandicap.
(2) ntermende6lunidelaintrareanvigoareaprezenteilegi,serviciilederelaiicupublicul
vorafiaivordispunedeinformaiiaccesibilepersoanelorcuhandicapvizual,auditivimintal.
ART.71
(1) Pnladatade31decembrie2007,autoritilepubliceauobligaiasiamsuripentru:
a) accesibilizareapaginilordeinternetproprii,nvedereambuntiriiaccesriidocumentelor
electronicedectrepersoanelecuhandicapvizualimintal;
b) utilizareapictogramelorntoateserviciilepublice;
c) adaptareatelefoanelorcutelefaxiteletextpentrupersoanelecuhandicapauditiv.
(2) nachiziiadeechipamenteisofturi,instituiilepublicevoraveanvedererespectarea
criteriuluideaccesibilitate.

CAPITOLULV
Orientare,formareprofesional,ocupareiangajarenmunc

ART.72
(1) Oricepersoancuhandicapcaredoretesseintegrezesaussereintegrezenmuncare
accesgratuitlaevaluareiorientareprofesional,indiferentdevrst,tipuligradulde
handicap.
(2) Persoanacuhandicapparticipactivnprocesulevaluriiiorientriiprofesionale,are
acceslainformareilaalegereaactivitii,conformdorineloriaptitudinilorsale.
(3) Dateleiinformaiilepersonalecolectatencursulprocesuluideevaluareiorientare
profesionalsuntconfidenialeipotfiutilizatenumaininteresulicuacordulpersoaneicu
handicapncauz.
ART.73
(1) Beneficiazdeorientareprofesional,dupcaz,persoanacuhandicapcareeste
colarizatiarevrstacorespunztoarenvedereaintegrriiprofesionale,persoanacarenuare
unlocde munc,ceacarenuareexperienprofesionalsauceacare,deincadratnmunc,
dorete reconversieprofesional.
(2) Persoanacuhandicapsau,dupcaz,familiaorireprezentantullegalalacesteiaeste
principalulfactordedeciziecuprivirelaorientareaprofesional.
(3) Formareaprofesionalapersoanelorcuhandicapseorganizeaz,conformlegii,prin
programedeiniiere,calificare,recalificare,perfecionareispecializare.
ART.74
(1) nvedereaasigurriievalurii,orientrii,formriiireconversieiprofesionalea
persoanelorcuhandicap,autoritilepubliceauobligaiasiaurmtoarelemsurispecifice:
a) srealizeze/diversifice/susinfinanciarprogrameprivindorientareaprofesionala
persoanelorcuhandicap;
b) sasigurepregtireaiformareapentruocupaiinecesarendomeniulhandicapului;
c) scorelezepregtireaprofesionalapersoanelorcuhandicapcucerinelepieeimuncii;
d) screezecadrulnecesarpentruaccesullaevaluareiorientareprofesionalnorice
meserie,nfunciedeabilitilepersoanelorcuhandicap.
(2) Evaluareaiorientareaprofesionalaadulilorcuhandicapserealizeazdecomisiade
evaluareapersoaneloradultecuhandicap,ncondiiilelegii.
ART.75
(1) Persoanelecuhandicapaudreptulslisecreezetoatecondiiilepentruaialegei
exercitaprofesia,meseriasauocupaia,pentruadobndiimenineunlocdemunc,precumi
pentruapromovaprofesional.
(2) nrealizareadrepturilorprevzutelaalin.(1),autoritilepubliceauobligaiasia
urmtoarelemsurispecifice:
a) spromovezeconceptulpotrivitcruiapersoanacuhandicapncadratnmuncreprezint
ovaloareadugatpentrusocietatei,nspecial,pentrucomunitateacreiaaparine;
b) spromovezeunmediudemuncdeschis,inclusiviaccesibilpersoanelorcuhandicap;
c) screezecondiiileiserviciilenecesarepentrucapersoanacuhandicapspoatalege
formadeconversie/reconversieprofesionaliloculdemunc,nconformitatecupotenialulei
funcional;
d) snfiinezeissusincomplexedeservicii,formatedinunitiprotejateautorizatei
locuineprotejate;
e) siniiezeisdezvolteformedestimulareaangajatorilor,nvedereaangajriiipstrrii
nmuncapersoanelorcuhandicap;
f) sacordesprijinpentruorganizareauneipieededesfacerepentruprodusulmuncii
persoaneicuhandicap;
g) sdiversificeissusindiferiteserviciisociale,respectivconsilierepentrupersoanacu
handicapifamiliaacesteia,informarepentruangajatori,angajareasistatialteleasemenea;
h) spromovezeserviciiledemedierepepiaamunciiapersoanelorcuhandicap;
i) srealizeze/actualizezepermanentbazadedate,pentruevideniereaoferteidemuncdin
rndulpersoanelorcuhandicap;
j) sdezvoltecolaborricumassmedia,nvedereacreteriigraduluide
contientizare/sensibilizareacomunitiicuprivirelapotenialul,abilitileicontribuia
persoanelorcuhandicaplapiaamuncii;
k) srealizeze,ncolaboraresauparteneriatcupersoanelejuridice,publiceoriprivate,
programeiproiecteavndcaobiectivcretereagraduluideocupare;
l) siniiezeissusincampaniidesensibilizareicontientizareaangajatorilorasupra
abilitilorpersoanelorcuhandicap;
m) siniiezeprogramespecificecarestimuleazcretereaparticipriipepiaamunciiaforei
demuncdinrndulgrupurilorsupuserisculuimajordeexcluziunesocial.
ART.76
MinisterulMinisterulEducaiei,CercetriiiInovriistabiletemsuriprivindegalitateade
ansepentrupersoanelecuhandicap,asigurnd,acoloundeestenecesar,suportadiional
adaptat nevoiloradulilorcuhandicap,sprijinindaccesulacestoranunitileiinstituiilede
nvmnt superior.MinisterulMinisterulEducaiei,CercetriiiInovriiiniiazprogramede
educaie permanentaadulilorcuhandicapiasigursprijinprivindimplementarealor.
ART.77
(1) Persoanelecuhandicapaudreptuldeamunciidearealizaveniturinconformitatecu
prevederilelegislaieimuncii,precumicudispoziiilespecialedinprezentalege.
(2) nsensulprezenteilegiinumaincontextulncadrriinmunc,prinpersoancu
handicapsenelegeipersoanainvalidgradulIII.
ART.78
(1) Persoanelecuhandicappotfincadratenmuncconformpregtiriilorprofesionalei
capacitiidemunc,atestateprincertificatuldencadrarengraddehandicap,emisdecomisiile
deevaluaredelaniveljudeeansaualsectoarelormunicipiuluiBucureti.
(2) Autoritileiinstituiilepublice,persoanelejuridice,publicesauprivate,careaucelpuin
50deangajai,auobligaiadeaangajapersoanecuhandicapntrunprocentdecelpuin4%din
numrultotaldeangajai.
(3) Autoritileiinstituiilepublice,persoanelejuridice,publicesauprivate,carenu
angajeazpersoanecuhandicapncondiiileprevzutelaalin.(2),potoptapentrundeplinirea
uneiadintreurmtoareleobligaii:
a) splteasclunarctrebugetuldestatosumreprezentnd50%dinsalariuldebaz
minim brutpearnmulitcunumruldelocuridemuncncarenuauangajatpersoanecu
handicap;
b) sachiziionezeprodusesauserviciirealizateprinpropriaactivitateapersoanelorcu
handicapangajatenunitileprotejateautorizate,pebazdeparteneriat,nsumechivalentcu
sumadatoratlabugetuldestat,ncondiiileprevzutelalit.a).
Lit.b)aalin.(3)alart.78afostmodificatdepct.3alart.IdinORDONANADE URGENnr.86din24iunie
2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.474din27iunie2008.
(4) Facexcepiedelaprevederilealin.(2)instituiilepublicedeaprarenaional,ordine
publicisigurannaional.
(4^1)Facexcepiedelaprevederilealin.(3)lit.b)unitileprotejatenfiinatencadrul
organizaiilorpersoanelorcuhandicapcarepotdesfuraiactivitidevnzri/intermedieri,cu
condiiacaminimum75%dinprofitulobinutsfiedestinatprogramelordeintegrare
socioprofesionalpentrupersoanelecuhandicapdinorganizaiilerespective.Acesteunitiau
obligaiaprezentriiunuiraportfinanciarlafiecarenceputdean,dincaresrezultecumaufost
utilizatefondurileobinuteprinactivitateacomercial.
Alin.(4^1)alart.78afostintrodusdepct.3alarticoluluiunicdinLEGEAnr.207din2iunie 2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.391din10iunie2009,carecompleteazart.I dinORDONANADEURGENnr.86din24
iunie2008,publicatnMONITORUL OFICIALnr.474din27iunie2008,cupct.4.
(5) Monitorizareaicontrolulrespectriiprevederiloralin.(2)i(3)sefacdectreInspecia
Muncii.
ART.79
(1) Angajareapersoaneicuhandicapnmuncserealizeaznurmtoareleforme:
a) pepiaaliberamuncii;
b) ladomiciliu;
c) nformeprotejate.
(2) Formeleprotejatedeangajarenmuncsunt:
a) locdemuncprotejat;
b) unitateprotejatautorizat.
ART.80
Persoanelecuhandicapangajateladomiciliubeneficiazdinparteaangajatoruluide
transportullaideladomiciliualmateriilorprimeimaterialelornecesarenactivitate,precum
ialproduselorfiniterealizate.
ART.81
(1) Unitileprotejatepotfinfiinatedeoricepersoanfizicsaujuridic,dedreptpublicsau
privat,careangajeazpersoanecuhandicap.
(2) Unitileprotejatepotfi:
a) cupersonalitatejuridic;
b) frpersonalitatejuridic,cugestiuneproprie,subformdesecii,atelieresaualte
structuri dincadruloperatoriloreconomici,instituiilorpubliceoridincadrulorganizaiilor
neguvernamentale,precumiceleorganizatedepersoanacuhandicapautorizat,ncondiiile
legii,sdesfoareactivitieconomiceindependente.
(3) Proceduradeautorizareaunitilorprotejatesestabileteprinordinalpreedintelui
AutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap*).
*)AsevedeaOrdinulpreedinteluiAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicapnr. 60/2007privind
aprobareaProceduriideautorizareaunitilorprotejate,publicatnMonitorul OficialalRomniei,ParteaI,nr.291
din3mai2007.
ART.82
(1) Unitileprotejateautorizatebeneficiazdeurmtoareledrepturi:
a) scutiredeplatataxelordeautorizarelanfiinareidereautorizare;
b) scutiredeplataimpozituluipeprofit,cucondiiacacelpuin75%dinfondulobinutprin
scutiresfiereinvestitpentrurestructuraresaupentruachiziionareadeechipamente
tehnologice,maini,utilaje,instalaiidelucrui/sauamenajarealocurilordemuncprotejate,n
condiiileprevzutedeLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare;
c) altedrepturiacordatedeautoritileadministraieipublicelocalefinanatedinfondurile
proprii.
(2) Lanceputulfiecruian,unitileprotejateautorizateauobligaiasprezinteraportulde
activitatepentruanulprecedentAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap.
(3) Nerespectareaobligaieiprevzutelaalin.(2)sesancioneazcususpendareaautorizaiei
defuncionarecaunitateprotejatsau,dupcaz,curetragereaacesteiaicuobligaia
rambursriiintegraleafacilitilordecareabeneficiatpeduratafuncionriicaunitateprotejat
autorizat.
(4) Proceduradesuspendaresauretragereaautorizaieiunitilorprotejatesestabileteprin
normelemetodologice**)deaplicareaprevederilorprezenteilegi.
**)AsevedeaHotrreaGuvernuluinr.268/2007pentruaprobareaNormelormetodologice deaplicarea
prevederilorLegiinr.448/2006privindproteciaipromovareadrepturilor persoanelorcuhandicap,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.233din4 aprilie2007.
ART.83
(1) Persoanelecuhandicapaflatencutareaunuilocdemuncsauncadratenmunc
beneficiazdeurmtoareledrepturi:
a) cursurideformareprofesional;
b) adaptarerezonabillaloculdemunc;
c) consilierenperioadaprealabilangajriiipeparcursulangajrii,precuminperioadade
prob,dinparteaunuiconsilierspecializatnmediereamuncii;
d) operioaddeproblaangajare,pltit,decelpuin45dezilelucrtoare;
e) unpreavizpltit,deminimum30dezilelucrtoare,acordatladesfacereacontractului
individualdemuncdininiiativaangajatoruluipentrumotiveneimputabileacestuia;
f) posibilitateadealucramaipuinde8orepezi,ncondiiilelegii,ncazulncare beneficiaz
derecomandareacomisieideevaluarenacestsens;
Literag)aalin.(1)alart.83afostabrogatdepct.153alart.IdinORDONANADE URGENnr.109din7
octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.689din13octombrie2009.
(2) Finanareadrepturilorprevzutelaalin.(1)lit.a)ic)pentrupersoanelecuhandicapaflate
ncutareaunuilocdemuncsesuportdinbugetulasigurrilorpentruomaj,ncondiiilelegii.
ART.84
Angajatoriipersoanelorcuhandicapbeneficiazdeurmtoareledrepturi:
a) deducerea,lacalcululprofituluiimpozabil,asumeloraferenteadaptriilocurilordemunc
protejateiachiziionriiutilajeloriechipamentelorutilizatenprocesuldeproduciedectre
persoanacuhandicap;
b) deducerea,lacalcululprofituluiimpozabil,acheltuielilorcutransportulpersoanelorcu
handicapdeladomiciliulaloculdemunc,precumiacheltuielilorcutransportulmateriilor
primeialproduselorfinitelaideladomiciliulpersoaneicuhandicap,angajatpentrumunc la
domiciliu;
c) decontareadinbugetulasigurrilorpentruomajacheltuielilorspecificedepregtire,
formareiorientareprofesionalidencadrarenmuncapersoanelorcuhandicap;
d) osubveniedelastat,ncondiiileprevzutedeLegeanr.76/2002privindsistemul
asigurrilorpentruomajistimulareaocupriiforeidemunc,cumodificrileicompletrile
ulterioare.

CAPITOLULVI
ncadrareangraddehandicap

ART.85
(1) Persoanelecuhandicapbeneficiazdedrepturileprevzutelaart.6pebazancadrriin
graddehandicap,nraportcugraduldehandicap.
(2) ncadrareangraditipdehandicapacopiilorcuhandicapsefacedecomisiapentru
proteciacopilului.
(3) ncadrareangraditipdehandicapaadulilorcuhandicapsefacedecomisiadeevaluare
apersoaneloradultecuhandicap,denumitncontinuarecomisiedeevaluare.
(4) Comisiadeevaluareesteorgandespecialitatealconsiliuluijudeean,dupcaz,al
consiliuluilocalalsectoruluimunicipiuluiBucureti,cuactivitatedecizionalnmateria ncadrrii
persoaneloradultengraditipdehandicapiareurmtoareacomponen:
a) preedinteunmedicdespecialitateexpertizmedicalacapacitiidemunc,medicin
intern,medicindefamiliesauunmedicdemedicingeneral,absolventdecursuride
managementndomeniulsociomedical;
b) unmedicdespecialitateexpertizmedicalacapacitiidemunc,medicindefamiliesau
unmedicdemedicingeneral,propusdedireciadesntatepublicjudeean,respectiva
municipiuluiBucureti;
c) unreprezentantdesemnatdeorganizaiileneguvernamentalecaredesfoaractivitin
beneficiulpersoanelorcuhandicap;
d) unpsiholog;
e) unasistentsocial.
(5) Componenanominalacomisieideevaluareseaprobprinhotrredeconsiliul
judeean, dupcaz,localalsectoruluimunicipiuluiBucureti,cuavizulMinisteruluiMuncii,
Familieii ProtecieiSociale.
(6) Preedintelecomisieideevaluare,frafifuncionarpublic,facepartedinstructurade
personaladirecieigeneraledeasistensocialiproteciacopiluluijudeene,respectiva
sectoruluimunicipiuluiBucureti.
(7) Membriicomisiilordeevaluare,inclusivpreedintele,audreptullaoindemnizaiede
edin,echivalentcu1%dinindemnizaiapreedinteluiconsiliuluijudeean,respectiva
primarilorsectoarelormunicipiuluiBucureti.Plataindemnizaieisesuportdinbugetele
consiliilorjudeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti.
Alin.(7)alart.85afostmodificatdepct.3alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012, publicatnMONITORUL
OFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.6alart.Idin ORDONANADEURGENnr.84din20septembrie
2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
(8) PreedinteleimembriicomisieideevaluarenufacpartedinServiciuldeevaluare
complex.
(9) Activitateadesecretariatacomisiilordeevaluareesteasiguratdepersonalcareface
parte dinstructuradirecieigeneraledeasistensocialiproteciacopiluluidinsubordinea
consiliilorjudeene,respectivalesectoarelormunicipiuluiBucureti.
Alin.(9)alart.85afostmodificatdepct.3alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012, publicatnMONITORUL
OFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.6alart.Idin ORDONANADEURGENnr.84din20septembrie
2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
(10) Criteriilemedicopsihosocialepebazacrorasestabiletencadrareangraditipde
handicapsuntaprobateprinordincomunalministruluimuncii,familieiiprotecieisocialeial
ministruluisntii.
Art.85afostmodificatdepct.6alart.IdinORDONANADEURGENnr.84din20 septembrie2010,publicatn
MONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
ART.86
(1) Gradeledehandicapsunt:uor,mediu,accentuatigrav.
(2) Tipuriledehandicapsunt:fizic,vizual,auditiv,surdocecitate,somatic,mintal,psihic,
HIV/SIDA,asociat,bolirare.
ART.87
(1) Comisiadeevaluareareurmtoareleatribuiiprincipale:
a) stabiletencadrareangraditipdehandicapiperioadadevalabilitateacertificatului,
dupcaz,dataiviriihandicapului,orientareaprofesionalaadultuluicuhandicap,pebaza
raportuluideevaluarecomplexelaboratdeserviciuldeevaluarecomplex;
Lit.a)aalin.(1)alart.87afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie 2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.7alart. IdinORDONANADEURGENnr.84din
20septembrie2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
b) stabiletemsuriledeprotecieaadultuluicuhandicap,ncondiiilelegii;
c) abrogat;
Lit.c)aalin.(1)alart.87afostabrogatdepct.5alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie 2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.7alart. IdinORDONANADEURGENnr.84din
20septembrie2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
d) revocsaunlocuietemsuradeproteciestabilit,ncondiiilelegii,dacmprejurrile
careaudeterminatstabilireaacesteiasaumodificat;
e) soluioneazcererileprivindeliberareaatestatuluideasistentpersonalprofesionist;
f) informeazadultulcuhandicapsaureprezentantullegalalacestuiacuprivirelamsurilede
proteciestabiliteiobligaiilecelerevin;
g) promoveazdrepturilepersoanelorcuhandicapntoateactivitilepecarelentreprinde.
Alin.(1)alart.87afostmodificatdepct.7alart.IdinORDONANADEURGENnr.84 din20septembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
(1^1)Pentrupersoanelecuhandicapacrorafeciuneageneratdeficienefuncionalei/sau
structuralanatomicentrunstadiuireversibilicarenupoturmaprogramederecuperare,
Comisiadeevaluarevastabiliuntermenpermanentdevalabilitateacertificatuluifrafi
necesarprezentareaacestoralareevalurileperiodice.
Alin.(1^1)alart.87afostintrodusdepct.6alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012, publicatnMONITORUL
OFICIALnr.505din23iulie2012,careintroducepct.7^1alart.I dinORDONANADEURGENnr.84din20
septembrie2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
(2) Comisiadeevaluarendeplineteoricealteatribuiiprevzutedelege.
(3) Organizareaimetodologiadefuncionareacomisieideevaluaresereglementeazprin
hotrreaGuvernului.
(4) ncadrareasaurespingereancadrriingraditipdehandicapseatestprincertificatemis
dectrecomisiiledeevaluare.Eliberareacertificatuluiestescutitdetaxadetimbru.
Alin.(4)alart.87afostintrodusdepct.8alart.IdinORDONANADEURGENnr.84 din20septembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
(5) Certificateleemisepotrivitprevederiloralin.(4)potficontestatedetitulariiacestora,n
termende30dezilecalendaristicedelacomunicare,laComisiasuperioardeevaluarea
persoaneloradultecuhandicap,denumitncontinuareComisiasuperioar.
Alin.(5)alart.87afostintrodusdepct.8alart.IdinORDONANADEURGENnr.84 din20septembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
(6) ActivitateacomisiilordeevaluareestecoordonatmetodologicdeMinisterulMuncii,
FamilieiiProtecieiSociale.
Alin.(6)alart.87afostintrodusdepct.8alart.IdinORDONANADEURGENnr.84 din20septembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
ART.88
nvedereaexercitriiatribuiilorcerevincomisieideevaluare,senfiineazserviciulde
evaluarecomplexapersoaneloradultecuhandicap,ncadruldireciilorgeneraledeasisten
socialiproteciacopiluluijudeene,respectivlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti.
ART.89
(1) Odatcuemitereacertificatuluidencadrarengraditipdehandicap,comisiadeevaluare
areobligaiadeaelaboraprogramulindividualdereabilitareiintegraresocialaadultuluicu
handicap.
(2) Pentruelaborareaprogramuluiindividualdereabilitareiintegraresocial,comisiade
evaluarevacolaboracupersoanacuhandicapsaucureprezentantullegalalacesteia.
(3) Certificatulprevzutlaalin.(1)ddreptuladultuluicuhandicapdeabeneficiade
dispoziiileprevzutedelegepentrugraduldehandicaprespectiv.
(4) Programulindividualdereabilitareiintegraresocialprevzutlaalin.(1)sentocmetei
serevizuietenconformitatecunormelemetodologice*)deaplicareaprevederilorprezentei
legi.
*)AsevedeaHotrreaGuvernuluinr.268/2007pentruaprobareaNormelormetodologicede aplicarea
prevederilorLegiinr.448/2006privindproteciaipromovareadrepturilorpersoanelor cuhandicap,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.233din4aprilie2007.
Art.90afostabrogatdepct.9alart.IdinORDONANADEURGENnr.84din20 septembrie2010,publicatn
MONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
ART.90^1
(1) nstructuraMinisteruluiMuncii,FamilieiiProtecieiSocialefuncioneazComisia
superioar,cuactivitatedecizionalnsoluionareacontestaiilorlacertificateledencadraren
graditipdehandicap,emisedecomisiiledeevaluarejudeenesaualesectoarelormunicipiului
Bucureti.
(2) Comisiasuperioarareurmtoareacomponen:
a) preedinte,medicdespecialitateexpertizmedicalacapacitiidemuncsaumedicin
intern;
b) unmembru,medicdespecialitateexpertizmedicalacapacitiidemuncsauunmedic
demedicingeneral;
c) unmembrucupregtirenasistensocial;
d) unmembrucupregtirenpsihologie;
e) unmembrucupregtirendomeniuljuridic.
(3) ComponenanominalaComisieisuperioareseaprobprinordinalministruluimuncii,
familieiiprotecieisociale.
(4) LaedineleComisieisuperioareparticip,custatutdeobservator,unreprezentantal
ConsiliuluiNaionalalDizabilitiidinRomnia.
(5) nfunciedevolumulactivitii,numrulmembrilorComisieisuperioarepoatefi
suplimentat,prinordinalministruluimuncii,familieiiprotecieisociale.
(6) ActivitateadesecretariataComisieisuperioareesteasiguratdepersonaldinstructura
MinisteruluiMuncii,FamilieiiProtecieiSociale.
(7) MembriiComisieisuperioare,inclusivpreedintele,audreptullaoindemnizaiede
edin,echivalentcu1%dinindemnizaiasecretaruluidestatdinMinisterulMuncii,Familiei i
ProtecieiSociale.
Art.90^1afostmodificatdepct.7alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.10alart.Idin ORDONANADEURGEN
nr.84din20septembrie2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
ART.90^2
(1) PrincipaleleatribuiialeComisieisuperioaresunt:
a) asigurcoordonareametodologicimonitorizareaactivitiideevaluarei
ncadraren graditipdehandicap;
b) soluioneazcontestaiile,formulatencondiiileprevzutelaart.87alin.(5),la
certificateledencadrarengraditipdehandicap,eliberatedecomisiiledeevaluare,
prin admiteresaurespingere,itransmitecomisieijudeenesaulocaleasectoarelor
municipiului Bucuretisoluia,pentrupunereaeinaplicare;
c) stabileteprindeciziereevaluareapersoaneloradultecuhandicap,nurmtoarele
situaii:
1. caurmarearecomandrilorcuprinsendocumentelentocmitenurmaunor
aciunide controldispuseprinordinalministruluimuncii,familieiiprotecieisociale;
2. caurmareaautosesizrii;
d) stabiletencadrareangraditipdehandicap,caurmareareevaluriidispusen
condiiile lit.c);
e) particip,lasolicitare,naciunideverificareaactivitiideevaluareincadraren
gradi tipdehandicap.
(2) nexercitareaatribuiilorprevzutelaalin.(1),Comisiasuperioaremitedecizii
dupcum urmeaz:
a) deadmitere/respingereacontestaiei;
b) dereevaluare,ncondiiilealin.(1)lit.c);
c) dencadrare/nencadrarengraditipdehandicap,nurmareevaluriidispusen
condiiile alin.(1)lit.c).
(3) Modeluldeciziilorprevzutelaalin.(2)seaprobprinregulamentuldeorganizare
i funcionarealComisieisuperioare,aprobatprinordinalministruluimuncii,familieii
proteciei sociale.
(4) DeciziileemisedeComisiasuperioarpotfiatacatelaseciadecontencios
administrativi fiscalatribunalului,potrivitLegiicontenciosuluiadministrativnr.
554/2004,cumodificrilei completrileulterioare,cererileadresateinstaneifiind
scutitedetaxajudiciardetimbru.
Alin.(4)alart.90^2afostmodificatdeart.VIdinLEGEAnr.2din1februarie2013, publicatn
MONITORULOFICIALnr.89din12februarie2013.
Art.90^2afostmodificatdepct.8alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.10alart.Idin ORDONANADEURGEN
nr.84din20septembrie2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
ART.90^3
(1) DeciziadereevaluareemisdeComisiasuperioarncondiiileart.902alin.(1)
lit.c) cuprinderecomandricuprivirelaconinutuldosaruluideevaluarecomplexiva
fitransmis direcieigeneraledeasistensocialiproteciacopiluluidinrazade
domiciliuapersoanei,n vedereaefecturiireevaluriidectreserviciuldeevaluare
complex.
(2) Reevaluareapersoaneisevarealizantermende60dezilelucrtoaredeladata
nregistrriidecizieidereevaluareladireciageneraldeasistensocialiprotecia
copilului.
(3) ncazulncarepersoanasupusreevaluriinuseprezintlaadouaconvocarea
serviciuluideevaluarecomplex,directoruldirecieigeneraledeasistensociali
protecia copiluluidispune,prinactadministrativ,suspendareadreptuluideasisten
socialsubformde prestaiisociale.
(4) Procesuldereevaluareprevzutlaalin.(2)sedesfoarnprezenaunui
reprezentantdin structuradespecialitateaMinisteruluiMuncii,FamilieiiProteciei
Sociale,carevaelaboraun referatcevafinaintatComisieisuperioarempreuncu
dosarulcompletatiraportulde reevaluarecomplexelaboratdeserviciuldeevaluare
complex.
(5) ncazulncarepersoananuseprezintlareevaluarentermenulprevzutlaalin.
(2),n bazaraportuluidereevaluarealserviciuluideevaluarecomplexnsoitde
referatul reprezentantuluistructuriidespecialitateaministerului,Comisiasuperioar
emitedeciziede nencadrarengraditipdehandicap.
(6) nbazaraportuluiiareferatuluiprevzutelaalin.(4),Comisiasuperioaremite
decizia dencadrare/nencadrarengraditipdehandicap.
(7) PunereanexecutareadeciziiloremisedeComisiasuperioarsefacedectre
direcia generaldeasistensocialiproteciacopilului.
Art.90^3afostmodificatdepct.9alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.10alart.Idin ORDONANADEURGEN
nr.84din20septembrie2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
ART.90^4
Abrogat.
Art.90^4afostabrogatdepct.10alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012,publicatn MONITORUL
OFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.10alart.Idin ORDONANADEURGENnr.84din20
septembrie2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.
ART.90^5
Abrogat.
Art.90^5afostabrogatdepct.10alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012,publicatn MONITORUL
OFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.10alart.Idin ORDONANADEURGENnr.84din20
septembrie2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie2010.

CAPITOLULVII
Parteneriate

ART.91
nactivitateadeprotecieipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,
Autoritatea NaionalpentruPersoanelecuHandicapiautoritileadministraiei
publicecentraleilocale ntreinrelaiidedialog,colaborareiparteneriatcu
organizaiileneguvernamentaleale persoanelorcuhandicapsaucarereprezint
intereseleacestora,precumicuinstituiiledecult recunoscutedelegecuactivitaten
domeniu.
ART.92
(1) Senfiineaz,pelngAutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicap,
Consiliulde analizaproblemelorpersoanelorcuhandicap,denumitncontinuare
Consiliul,curol consultativ,nurmtoareacomponen:
a) preedinteleAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap;
b) preedinteleConsiliuluiNaionalalDizabilitiidinRomnia;
c) unreprezentantalAutoritiiNaionalepentruProteciaDrepturilorCopilului;
d) unreprezentantalMinisteruluiMuncii,FamilieiiProtecieiSociale;
e) unreprezentantalMinisteruluiSntii;
f) unreprezentantaluneiorganizaiineguvernamentalepentruproteciadrepturilor
omului;
g) cteunreprezentantalorganismeloradministraieipublicecentralei/saulocale,
precumi alaltororganismededreptpublicsauprivatdindomeniu,custatutde
membrinepermaneni,n funciedeproblemeleceurmeazafisoluionate.
(2) Consiliulareurmtoareleatribuii:
a) emiteavizeconsultativecuprivirelaproiecteledeactenormativecareauca
obiect proteciapersoanelorcuhandicap,iniiatedeAutoritateaNaionalpentru
Persoanelecu Handicapsaudealteautoriticompetente;
b) analizeazproblematicaprotecieipersoanelorcuhandicapipropunemsuri
privind mbuntireacondiiilordeviaaleacestora;
c) sesizeazorganelecompetentecuprivirelanclcareadrepturilorpersoanelorcu
handicap.
(3) Consiliulsentrunetenedineordinaretrimestriale,precuminedine
extraordinare oridecteoriestenecesar.
(4) ConvocareamembrilorserealizeazdectreAutoritateaNaionalpentru
Persoanelecu Handicap.
(5) edinelesedesfoarlasediulAutoritiiNaionalepentruPersoanelecu
Handicapsau noricealtlocpecareaceastalpropune.
(6) SecretariatulConsiliuluiseasigurdeAutoritateaNaionalpentruPersoanelecu
Handicap.
(7) ModuldeorganizareifuncionareaConsiliuluiseaprobprinordinal
preedintelui AutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap*).

*)AsevedeaOrdinulpreedinteluiAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicapnr.
256/2007privindorganizareaifuncionareaConsiliuluideanalizaproblemelorpersoanelorcu
handicap,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.561din15august2007.
ART.93
(1) LaniveluljudeelorisectoarelormunicipiuluiBucuretisevornfiina,pelng
direciile generaledeasistensocialiproteciacopiluluijudeene,respectivlocale
alesectoarelor municipiuluiBucureti,comitetedeanalizaproblemelorpersoanelor
cuhandicap.
(2) nfiinarea,precumimoduldeorganizareifuncionareseaprobprinhotrre
a consiliuluijudeean,respectivaconsiliilorlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti.

CAPITOLULVIII
Finanareasistemuluideprotecieapersoanelorcuhandicap

ART.94
(1) Proteciapersoanelorcuhandicapsefinaneazdinurmtoarelesurse:
a) bugetullocalalcomunelor,oraelorimunicipiilor;
b) bugetelelocalealejudeelor,respectivalesectoarelormunicipiuluiBucureti;
c) bugetuldestat;
d) contribuiilunaredentreinereapersoanelorcuhandicapcarebeneficiazde
servicii
socialencentre;
e) donaii,sponsorizriialtesurse,ncondiiilelegii.
(2) Pentruagarantaprimireadectrepersoanelecuhandicapasumelor
reprezentndprestaii sociale,acesteavorficonstituitenumaidinsumeproveninddela
bugetuldestativorfi gestionatedeMinisterulMuncii,FamilieiiProtecieiSociale
prinageniileteritorialepentru pliiinspeciesocial.
Alin.(2)alart.94afostmodificatdeart.VIdinORDONANADEURGENnr.124din 27decembrie
2011publicatnMONITORULOFICIALnr.938din30decembrie2011,prin nlocuireaunortermeni.
(3) Costulmediulunardentreinerencentrelerezidenialepentrupersoanecu
handicap, precuminivelulcontribuieilunaredentreineredatoratedeaduliicu
handicapasistain centresaudesusintoriiacestorasestabilescprinordinal
preedinteluiAutoritiiNaionale pentruPersoanelecuHandicap.
(4) Pentruanumiteserviciisocialefurnizatepersoanelorcuhandicapsepotpercepe
taxe,n condiiilestabilitedefurnizoriideserviciisocialepublicisauprivaiacreditai,cu
avizul AutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap.
ART.95
(1) Produseleiserviciilerealizatedecentrelepentrupersoanelecuhandicap,aflate
n coordonareaAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap,potfivalorificate
ctre persoanefiziceijuridice.
(2) Sumeleobinutencondiiileprevzutelaalin.(1)sefacvenitlabugetullocalal
unitii administrativteritorialensubordineacreiafuncioneazcentrulrespectiv.
ART.96
(1) AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicappoatefinanasau,dupcaz,
cofinana programedeinteresnaionalcareaucascopintegrarea,incluziuneasociali
profesionala persoaneloradultecuhandicap,precumicretereacalitiivieii
acestora.
(2) Programeledeinteresnaionalprevzutelaalin.(1),complementareaciunilor
finanatela nivellocal,potaveaurmtoareleobiectivegenerale:
a) realizareainvestiiilornecesarepentrudezvoltarea,diversificarea,restructurareai
buna funcionareaserviciiloricentrelorcareasigurngrijireaadulilorcuhandicap;
b) realizareadestudii,cercetriipublicaiincadruldomeniuluisudeactivitate;
c) instruireapersonaluluicareidesfoaractivitateancadrulserviciilori
centrelorpentru persoanelecuhandicap;
d) informareaopinieipublicedespredrepturileadulilorcuhandicapprincampanii
de mediatizare;
e) transcriereasautraducereamaterialelorinformativeiculturalensistemelede
accesla informaie,specificepersoanelorncadratenanumitecategoriidehandicap:
alfabetBraille, nregistrriaudio,scrierevizualculiteremrite,limbajmimicogestual,
pictograme;
f) oricealteobiectivecorespunztoaredomeniuluideactivitatealAutoritii
Naionalepentru PersoanelecuHandicap.
(3) Programeledeinteresnaionalprevzutelaalin.(1)seaprobcaanexla
bugetul MinisteruluiMuncii,FamilieiiProtecieiSociale,pebazafundamentrilor
elaboratede AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicap.
(4) Metodologiadeselectareifinanareaprogramelordeinteresnaionalseaprob
prinordin alpreedinteluiAutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap.
ART.97
(1) Finanareasau,dupcaz,cofinanareaprogramelordeinteresnaionalprevzute
laart.96 alin.(1)seasigurdinurmtoarelesurse:
a) bugetuldestat;
b) fonduriexternerambursabileinerambursabile;
c) donaii,sponsorizriialtesurse,ncondiiilelegii.
(2) Sumelealocatedinsurseleprevzutelaalin.(1)vorficuprinsenbugetulpropriu
al AutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap.
(3) nscopulfinanriiprogramelordeinteresnaionalprevzutelaart.96alin.(1),
AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicappoatealocafonduridinbugetul
propriu:
a) serviciilorpublicedeasistensocialdinsubordineaconsiliilorjudeeneia
consiliilor localealesectoarelormunicipiuluiBucureti;
b) organismelorprivateautorizate,potrivitlegii.
(4) Alocareafondurilorpotrivitprevederiloralin.(3)sefacepebazdeconvenii
ncheiatecu consiliilejudeeneicuconsiliilelocalealesectoarelormunicipiului
Bucureti,respectivcu organismeleprivateautorizatepotrivitlegii.
(5) AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicappoatefinanaproiectedin
cadrul programelordeinteresnaionalceurmeazsfierealizate,pebazde
convenie,ncolaborare cuministere,cualteorganedespecialitatealeadministraiei
publicecentrale,precumicualte autoritisauinstituiipubliceiorganismeprivate
autorizate,potrivitlegii.
ART.98
(1) AsociaiaNevztorilordinRomnia,AsociaiaInvalizilordeRzboiNevztoridin
Romnia,AsociaiaNaionalaSurzilordinRomnia,LigaNaionalaOrganizaiilorcu
PersonalHandicapatdinCooperaiaMeteugreasciConsiliulNaionalalDizabilitii
din Romniapotprimisumedelabugetuldestat,prinbugetulMinisteruluiMuncii,
Familieii ProtecieiSociale,ncondiiilestabiliteprinnormelemetodologicedeaplicare
aprevederilor prezenteilegi,potrivitbugetelordevenituriicheltuieliaprobateanual.
(2) Sumeleprevzutelaalin.(1)seutilizeazcurespectareaprevederilorLegiinr.
500/2002privindfinanelepublice,cumodificrileicompletrileulterioare,iarsumele
rmase neutilizateladatancheieriiexerciiuluifinanciarserestituielabugetuldestat.
Art.98afostmodificatdeart.VIIIdinORDONANADEURGENAnr.68din14 noiembrie2012,
publicatainMONITORULOFICIALnr.778din19noiembrie2012.
ART.99
(1) AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicapfinaneazproiecteproprii,
proiecte aleorganizaiilorneguvernamentalecuactivitatendomeniulproteciei
persoanelorcuhandicap, precumiproiectealeunitilorprotejateautorizate.
(2) Metodologiadeselectareifinanareaproiectelorseaprobprinordinal
preedintelui AutoritiiNaionalepentruPersoanelecuHandicap.

CAPITOLULIX
Rspundereajuridic

ART.100
(1) Urmtoarelefapteconstituiecontraveniiisesancioneazdupcumurmeaz:
a) nerespectareadispoziiilorart.15alin.(1),cuamenddela6.000leila12.000lei;
b) nerespectareadispoziiilorart.1820,art.21alin.(3)i(4),art.22,art.23alin.(1)
i(2),
art.24,30i31,art.33alin.(1),art.34alin.(3),art.51alin.(4),art.55alin.(1),art.61
64,art.
65alin.(1),(2)i(5),art.6668,art.69alin.(1),art.70,71iart.82,cuamenddela
6.000lei
la12.000lei;
c) nerespectareadispoziiilorart.78,cuamenddela15.000leila20.000lei;
d) nerespectareastandardelorspecificedecalitate,cuamenddela6.000leila
12.000lei i/saususpendareaoriretragereaavizuluidefuncionare;
e) nerespectareacondiiilordeautorizarentimpulfuncionriicaunitateprotejat
autorizat, cuamenddela20.000leila25.000leiiretragereaautorizaieide
funcionare;
f) parcareaaltormijloacedetransportpelocuriledeparcareadaptate,rezervatei
semnalizate prinsemninternaionalpentrupersoanecuhandicap,cuamenddela200
leila1.000leii ridicareamijloculuidetransportdepeloculdeparcarerespectiv;
g) propunereadencadrare,ncadrareangraditipdehandicapauneipersoane,cu
nclcarea criteriilormedicopsihosocialeaprobateprinordincomunalministrului
muncii,familieii protecieisocialeialministruluisntii,cuamenddela5.000lei
la10.000lei.
Lit.g)aalin.(1)alart.100afostmodificatdepct.11alart.IdinLEGEAnr.136din18 iulie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.11 alart.IdinORDONANA
DEURGENnr.84din20septembrie2010,publicatn MONITORULOFICIALnr.654din22septembrie
2010.
(2) Constatareacontraveniiloriaplicareaamenzilorcontravenionaleprevzutela
alin.(1) lit.a),b),d),e)ig)sefacdectreinspectoriisociali.
Alin.(2)alart.100afostmodificatdepct.11alart.IdinLEGEAnr.136din18iulie2012, publicatn
MONITORULOFICIALnr.505din23iulie2012,caremodificpct.11alart.Idin ORDONANADE
URGENnr.84din20septembrie2010,publicatnMONITORUL OFICIALnr.654din22septembrie
2010.
(3) Constatareacontraveniiloriaplicareaamenzilorcontravenionaleprevzutela
alin.(1) lit.c)sefacdectrepersonalulInspecieiMuncii.
(4) Constatareacontravenieiiaplicareaamenziicontravenionaleprevzutelaalin.
(1)lit.f) sefacdectreageniidecirculaiesaudectrepersonaluldecontrolcu
atribuiinacestsens.
(5) Sumeleobinutedinaplicareaamenzilorsefacvenitlabugetuldestat.
(6) Prevederileprezenteilegireferitoarelacontraveniisecompleteazcudispoziiile
OrdonaneiGuvernuluinr.2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor,aprobatcu
modificriicompletriprinLegeanr.180/2002,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
Art.100afostmodificatdepct.11alart.IdinORDONANADEURGENnr.84din20 septembrie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.654din22septembrie2010.
ART.101
(1) Sumelencasatenecuvenitcutitludeprestaiisocialedectrepersoanacu
handicapsau familiaacesteiaserecupereazdelaaceasta,inclusivdobnzileaferente.
(2) Sumelestabilitenconformitatecuprevederilealin.(1),nerecuperatedincauza
decesului persoaneicuhandicap,serecupereaz,dupcaz,delamotenitori,familie
saureprezentani legali,ncondiiiledreptuluicomun.

CAPITOLULX
Dispoziiitranzitoriiifinale

ART.102
Prevederileart.43alin.(1)ialeart.58alin.(4)i(5)intrnvigoarela1ianuarie2007.
ART.103
LadataintrriinvigoareaprezenteilegiseabrogOrdonanadeurgenaGuvernului
nr.
102/1999privindproteciaspecialincadrareanmuncapersoanelorcuhandicap,
publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.310din30iunie1999,aprobat
cumodificrii completriprinLegeanr.519/2002,cumodificrileicompletrile
ulterioare,cuexcepia prevederilorart.18alin.(2)lit.d)ie)ialin.(5)ialeart.19
alin.(1)lit.a)c),e),f),q)ir), careseabrogncepndcudatade1ianuarie2007,
precumioricealtedispoziiicontrare prezenteilegi.
ART.104
ntermende60deziledelaintrareanvigoareaprezenteilegi,AutoritateaNaional
pentru PersoanelecuHandicapvaelaboranormelemetodologicedeaplicarea
prevederilorprezentei legiilevasupunespreaprobareprinhotrreaGuvernului*).
*)NormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiinr.448/2006privindproteciai promovarea
drepturilorpersoanelorcuhandicapaufostaprobateprinHotrreaGuvernuluinr. 268/2007,publicat
nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.233din4aprilie2007.

Maijossuntprevederileart.IIdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.14/2007,
astfelcum afostmodificaticompletatprinLegeanr.275/2007privindaprobarea
Ordonaneideurgena Guvernuluinr.14/2007pentrumodificareaicompletarea
Legiinr.448/2006privindproteciai promovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,
carenuestencorporatntextulrepublicatal Legiinr.448/2006icareseaplic,n
continuare,cadispoziiipropriialeOrdonaneideurgen aGuvernuluinr.14/2007:

"Art.II.(1)Drepturileprevzutelaart.12alin.(1)lit.a),b),e),f)ig)ilaalin.(2)din
Legeanr.448/2006,cumodificrileicompletrileulterioare,seacord,potrivitlegii,
dac cerereadeacordareaacestora,nsoitdedocumenteledoveditoare,sedepune
dectrepersoana ndreptitntermendemaximum180deziledelaintrarean
vigoarealegii,indiferentdeanul nateriicopilului,dacacestanuamplinitncvrsta
de2,3i,respectiv,7ani,dupcaz.
(2) Proceduradeacordareadrepturilorprevzutelaart.12alin.(1)lit.b),e)g)ila
alin.(2) dinLegeanr.448/2006,cumodificrileicompletrileaduseprinprezenta
ordonande urgen,sestabileteprinordinalministruluimuncii,solidaritiisociale
ifamiliei,ntermen de30deziledelaintrareanvigoareaprezenteiordonanede
urgen.
(3) Pentruasigurareananul2007afondurilornecesareaplicriialin.(1)lit.a),b),e),
f)ig) ialin.(2)dinLegeanr.448/2006,cumodificrileicompletrileulterioare,se
autorizeaz MinisterulEconomieiiFinanelorca,lapropunereaMinisteruluiMuncii,
FamilieiiEgalitii deanse,sintroducmodificrilecedecurgdinaplicarea
prevederiloracesteileginstructura bugetuluidestatiabugetuluiMinisteruluiMuncii,
FamilieiiEgalitiideansepeanul 2007."

Maijossuntprevederileart.IIiIIIdinLEGEAnr.136din18iulie2012privind
aprobarea OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.84/2010pentrumodificareai
completareaLegiinr.448/2006privindproteciaipromovareadrepturilorpersoanelor
cuhandicap,publicatn MONITORULOFICIALnr.505din23iulie2012:
"Art.II
RegulamentuldeorganizareifuncionarealComisieisuperioaredeevaluarea
persoanelor adultecuhandicap,prevzutlaart.90^2alin.(3)dinLegeanr.448/2006
privindproteciai promovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,republicat,cu
modificrileicompletrileulterioare,astfelcumafostmodificatprinprezentalege,
precumiproceduradeevaluarese aprobprinordinalministruluimuncii,familieii
protecieisocialentermende30deziledela dataintrriinvigoareaprezenteilegi.
Art.III
(1) Comisiasuperioardeevaluareapersoaneloradultecuhandicapvareevalua
dosarele rezultatepnladataintrriinvigoareaprezenteileginurmamisiunilorde
controlefectuaten temeiulordinuluiministruluimuncii,familieiiprotecieisociale.
(2) Deciziiledeanulareacertificatelordencadrarengraddehandicapemisede
Comisia superioardeevaluareapersoaneloradultecuhandicappnladataintrriin
vigoarea prezenteilegi,nbazaLegiinr.448/2006,republicat,cumodificrilei
completrileulterioare, astfelcumafostmodificatprinOrdonanadeurgena
Guvernuluinr.84/2010pentru modificareaicompletareaLegiinr.448/2006privind
proteciaipromovareadrepturilor persoanelorcuhandicap,nurmamisiunilorde
controlefectuatentemeiulordinuluiministrului muncii,familieiiprotecieisociale,
producefectenumaipentruviitor.
(3) Debitelestabilitenbazadeciziilordeanulareprevzutelaalin.(2)seconstituie
numai pentruperioadaulterioaremiteriideciziilordeanulare.
PnladatareevaluriiefectuatedeComisiasuperioardeevaluareapersoanelor
adulte cuhandicappotrivitalin.(1),executareadebitelorsesuspend."

www.prostemcell.ro

http://www.prostemcell.ro/articole/dizabilitate.html

http://www.prostemcell.ro/articole/prestatii-sociale.html

http://www.prostemcell.ro/articole/sanatate.html

http://www.prostemcell.ro/articole/juridic.html

http://www.prostemcell.ro/articole/anti-discriminare.html

http://www.prostemcell.ro/articole/utilitatea-publica.html


http://www.prostemcell.ro/forum.html