Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECT

PROIECTAREA UNEI CLADIRI AVAND DESTINATIA DE


SPATIU /SPATII COMERCIALE SI BIROURI
Student:

2011
1

1.OBIECTIV. SCOPUL PROIECTULUI
Proiectu ! "o#t intoc$it %e &!'! te$ei c!dru e!&or!t! de &ene"ici!r( !#t"e inc!t(
ee$entee ce de"ine#c i$!)ine! "ir$ei %e %i!t! de !"!ceri #! !i&e o%ortunit!te! de ! rotun*i
con#i#tent econo$iie+ Indi"erent de et!%ee in c!re #e !"! econo$i!( ,con#truire! r!%id! !
unei i$!)ini de "ir$! %uternic! #i #erio!#!( #t!&i! "in!nci!r #i( deci( de$n! de incredere-
e#te #co%u %re'entuui %roiect+
I$!)ine! in#e!$n! re%re'ent!re! c!re #.! "or$!t c! un !n#!$&u de credinte( !titudini(
o%inii( %re*udec!ti( e/%eriente #!u !#te%t!ri %ri0ind o %er#o!n!( o or)!ni'!tie #!u orice
"eno$ene #!u o&iecte+
Conce%tu i$!)ine e#te utii'!t %entru ! de"ini re%re'ent!re! %e c!re un indi0id( )ru%
#oci! #!u #e)$ent de %o%u!tie o !re de#%re un %rodu# #!u #er0iciu( o $!rc! #!u o
intre%rindere+
I$!)ine! unei or)!ni'!tii e#te "or$!t! din %!tru ee$ente c!re #unt #tr!n# e)!te intre
ee+ Ace#te ee$ente #unt ur$!to!ree:
Per#on!it!te!1
Re%ut!ti!1
V!orie 2etic!31
Identit!te! "ir$ei1
Per#on!it!te! unei or)!ni'!tii re%re'int! #u$! c!r!cteri#ticior %erce%ute de %u&icu
e/tern+
Re%ut!ti! unei or)!ni'!tii re%re'int! cee! ce cred o!$enii de#%re !ce!#t!( i$%re#ie
cre!t! %e &!'! %ro%riei e/%eriente cu %ri0ire ! %rodu#ee #!u #er0iciie "ir$ei( #!u %e &!'!
e/%erientei !tor %er#o!ne+ A#!d!r( o or)!ni'!tie %o!te !0e! re%ut!ti! unor #er0icii r!%ide(
c!it!te! &un! ! %rodu#eor #!u #er0iciior #i )ri*! "!t! de cienti1 de !#e$ene!( %o!te !0e!
re%ut!ti! co!&or!rii corecte cu "urni'orii+
V!orie or)!ni'!tiei( #t!nd!rdee %e c!re e !do%t!( "or$e!'! cutur! or)!ni'!tion!! !
unei co$%!nii+
Identit!te! unei "ir$e #e e/%ri$! %rin nu$e( #i$&ouri( o)o( cuori #i e0eni$ente %e
c!re e utii'e!'! o or)!ni'!tie %entru ! #e di#tin)e %e #ine( $!rcie #!e #i co$%!niie din
#tructur! #!( de cee!te "ir$e e/i#tente %e %i!t!+
O or)!ni'!tie i#i %o!te "oo#i identit!te! %entru ! re"ect! %er#on!it!te! #!( %entru !
e/%ri$! 0!orie !ce#tei! #!u %ur #i #i$%u %entru ! !r!t! cu$ e#te #tructur!t!+ A#t"e
&ene"ici!ru 0ine %e %i!t! i$o&ii!r! din Con#t!nt! cu o nou! identit!te: o c!dire
re%re'ent!ti0! +
Con#tructi! !re de#tin!ti! de SPATIU/ SPATII COMERCIALE SI BIROURI #i e#te
"or$!t! dintr.un #in)ur cor% de c!dire cu un re)i$ de in!ti$e P45E46E%+ C!dire! #e
de'0ot! %e %!tru ni0ee c!re #unt e)!te %e 0ertic!! %rintr.o #c!r! de !cce#( co$%!ct!
%!ni$etric #i 0ou$etric 4 i"t %entru %er#o!ne+

2
7i)+1 S%!tiu co$erci! %roiect!t2 0edere din "!t!3
5
2.AMPLASAMENT
Terenu %e c!re #e 0! !$%!#! con#tructi! %roiect!t! !re o "or$! nere)u!t! #i e#te
#itu!t in intr!0i!nu oc!it!tii Con#t!nt! intr.o 'on! cu "unctiune %redo$in!nt! de ocuire.
#%!tii co$erci!e('on! To$i# III+
Vecin!t!tie terenuui #unt ur$!to!ree :
L! nord: !ee c!ro#!&i!
L! #ud: !ee !cce#
L! e#t: !ee !cce#
L! 0e#t: trotu!r( B.du+A+L!%u#ne!nu
INFORMATII GEOTEHNICE, GEOLOGICE, SEISMICE SI CLIMATICE
Studiu de "!t! ! "o#t intoc$it in 0edere! e!&or!rii docu$ent!tiei de %roiect!re
in "!'! de e/ecutie %entru un i$o&i P4 5E46E%+
In cee ce unne!'! #unt %re'ent!te :
#tr!ti"ic!ti! terenuui %ro%u# c! !$%!#$ent #i conditiie )eote8nice 1
ni0eu %!n'ei #u&ter!ne1
conditii de "und!re+
A$%!#!$ent . teren necon#truit #itu!t in Con#t!nt! ( Bd+ A L!%u#ne!nu + Terenu nu
%re'int! deni0e!ri $!*ore #!u !unec!ri ( "iind #t!&i din %unct de 0edere )eote8nic +Pe un!
din !turie !$%!#!inentuui #e )!#e#te o con#t$ctie P42E (cu #u&#o te8nic +
Con"or$ STAS 90:6 . ;; ( !d!nciine! de in)8et in 'on! e#te de 0(<0 $( i!r "rec0ent!
$edie ! 'ieor de in)8et cu T= 0>C e#te de ;5(2 'ie/!n+
Con"onn Nor$!ti0uui SR 11100.?5 ( !$%!#!$entu e#te #itu!t in 'on! ;+1 2MS@3(
i!r %otri0t P 100 .1/2009 ( 0!o!re! de 0!r" ! !cceer!tiei %entru %roiect!re ( %entru #ei#$e
!0!nd inter0!u $ediu de recurent! IMRA100 !ni ( e#te !) A 0(19) ( i!r %erio!d! de contro
2cot3 ! #%ectruui de r!#%un# e#te Tc A 0(; #ec+
Con"onn CR 1.1.5.200: ( inc!rc!re! din '!%!d!%e #o #
0
+B A 1(: BN/$+%+ !0!nd
inter0!u de recurent! IMR de :0 !ni +
Din %unct de 0edere ! inc!rc!rior din 0!nt( !$%!#!$entu #e inc!dre!'! in 'on!
!0!nd 0ite'! $edi!t! %e 1 $inut( ! in!ti$e! de 10$ 2!0!nd :0 !ni inter0! $ediu de
recurent! . re%!rtiti! Cu$&e 3 ( de 0
$
A 5: $/# 2 cu 2D %ro&!&iit!te de de%!#ire 3 !
Con#t!nt! #i %e iter! #i %re#iune! de re"erint! $edi!t! %e 1 $in+ ! in!ti$e! de 10 $ 2 T A
:0 !ni3( de 0(: BP! ( con"or$ NP 0<2 . 06 +
CERCETAREA GEOTEHNICA
6
In0e#ti)!re! !$%!#!$entuui #.! "!cut %rin inter$ediu ! dou! "or!*e cu !d!nci$e!
de 9(00 $ ( din c!re #.!u recot!t %ro&e %entru deter$in!re! c!r!cteri#ticior "i'ico . $ec!nice
!e %!$!nturior+
Inter%ret!re! re'ut!teor #.! "!cut %otri0it STAS 1265.<< 2 C!#i"ic!re! #i
identi"ic!re! %!$!nturior3+
CONDITII DE FUNDARE
I$o&iu ce ur$e!'! ! #e %roiect! #i e/ecut! !re ur$!to!ree c!r!cteri#tici
con#tructi0e :
re)i$ de in!ti$e : P4 5E46E%
#tructur! de re'i#tent! : c!dre din &+!+
#i #te$ de "und!re . t!%i continui din &eton !r$!t %e !$&ee directii( %entru
%reu!re! e0entu!eor t!#!ri+
Ur$!rind #tr!ti"ic!ti! din !$%!#!$ent #i c!r!cteri#ticie "i'ico . $ec!nice !e
%!$!nturior 2oe##uri )ru%! A. PSU con"or$ P; . 2000 3( %entru "und!re!
con#tructiei re!ti0 )ree #i #en#i&i! ! t!#!ri( #e reco$!nd! :
"und!re! %e ori'ontu de oe## %r!"o# !r)io# )!&en %rin inter$ediu unei %e$e de
%i!tr! #%!rt! ciindr!t!( cu )ro#i$e! de cc!+ 1(:0$ ( du%! co$%!ct!re! "unduui
#!%!turii cu ciindru co$%!ctor de 10 .12t1
%ern! de %i!tr! #%!rt! 0! !0e! o 'on! de )!rd! e)!! cu )ro#i$e! %e$ei( %e to!te
!turie con#tructiei1
in c!'u in c!re u$idit!te! e#te %re! $!re ( "!c!nd i$%o#i&i! e/ecut!re! %ernei( #e 0!
e/ecut! un &oc!* de %i!tr! $!re 2 E F 200 $$ 3 %entru #t!&ii'!re! "unduui #!%!turii1
)ro#i$e! %ernei #e !d$ire 1(:0$ d!r di$en#iune! re!! #e 0! 0eri"ic! %otri0it
G Nor$!ti0uui %ri0ind i$&un!t!tire! terenurior de "und!re #!&e %rin %rocedee
$ec!nice .C!ietu VH.Perne de %!$!nt (%i!tr! #%!rt! #!u !te $!teri!e oc!e
%et+ 5+15 G .INCERC 1??6+
o %entru c!cuu )ro#i$ii %e$ei #e 0! !do%t! ur$!to!re! 0!o!re )o&!! !
$oduuui de de"or$!tie E :
o %entru %i!tr! #%!rt! co$%!ct!t! : E% A 2: 000 BP!
o %re#iune! e"ecti0! ! ni0eu in"erior ! %ernei #e 0! i$it! ! 0!o!re!
% A 100 BP! in )$%!re! "und!$ent!!+
In e)!tur! cu e/ecut!re! %ernei:
! e/ecut!re! %ernei de %i!tr! #%!rt! #e 0or re#%ect! %re0ederie din G Nor$!ti0u
%ri0ind e/ecut!re! ucr!rior de ter!#!$ente %entru re!i'!re! "und!tiior
con#tructiior ci0ie #i indu#tri!e G C19?.<5+
%i!tr! #%!rt! utii'!t! in %ern! 0! !0e! di$en#iuni de $!/+ 10 c$ ( cur&!
)r!nuo$etric! continu! #i #e 0! co$%!ct! in #tr!te ee$ent!re de 20 . 2: c$( cu
ruouri netede #t!tice + Nu$!ru de treceri %e "iec!re #tr!t #e 0! dete$iin! intr.un
%o)on e/%eri$ent! !$en!*!t c8i!r in interioru )ro%ii de "und!tie+
De#"!#ur!re! ucr!rior de co$%!ct!re #i 0eri"ic!re! co$%!ct!rii 0or "i
:
ur$!rite de c!tre un !&or!tor de #!ntier cu %er#on! !te#t!t+ Veri"ic!rie #e
0or "!ce 'inic ( %e "iec!re #tr!t #i ! "in!( de !d!nci$e( %rin incerc!ri cu %!c!
ti% LuB!# (in $ini$ dou! %uncte !e %ernei+
du%! tu$!re! "und!tiior ( u$%uturie %e !n)! !ce#te! #e 0or "!ce contro!t(
in re)i$ de %ern! (cu $!iu $ec!nic 2$!i &ro!#c! 3( cu $!teri! 2oe## 3
%ro0enit din e/c!0!tii+
Pentru %rotecti! c!dirii 0ecine ( #e reco$!nd! c! de#c8idere! #!%!turii %entru
"und!tii #! #e "!c! ! !d!%o#tu unui 'id de &eton tu$!t in %re!!&i 2 e#te #tiut "!%tu c! d!c!
in !%ro%iere! unei c!diri e/i#tente #e con#truie#te o nou! c!dire ( !$&ee c!diri !u tendint!
de ! #e incin! in !ce!#i #en# 1 c!dire! 0ec8e #e 0! incin! #%re ce! nou!( deo!rece %re#iunie
dintre cee dou! c!diri #%ore#c (i!r c!dire! nou! #e 0! incin! #%re e/terior (d!torit! "!%tuui
c! in !ce!#t! %!rte ( terenu de "und!re nu ! "o#t #u%u# con#oid!rii( "!%t %etrecut in *uru
c!dirii 0ec8i3+
C! re)u! )ener!!+ o "und!tie nou! #e !#e!'! ! !ce!#i cot! cu o "und!tie e/i#tent! 1
di#%unere! "und!tiei noi ! o cot! $!i ridic!t! nu e#te !d$i#! deo!rece %re#iunie ce #e
de'0ot! %e t!%! %roduc i$%in)eri %entru c!re "und!ti! e/i#tent! nu ! "o#t di$en#ion!t!+

3.MEMORIU TEHNICO - ECONOMIC
ARHITECTURA DATE GENERALE
Denu$ire! O&iecti0uui IMOBIL P45E46E%
.SPATII COMERCIALE SI BIROURI
Bene"ici!r S+C+ PROIECT LICENTA S+R+L+
A$%!#!$ent CONSTANTA( B.DUL+LAPUSNEANU
NR+ 195 C
Re)i$u de In!ti$e Pro%u# P45E46E%
Re)i$u Iuridic ! Terenuui PROPRIETATE PRIVATA
Su%r!"!t! Terenuui 621(59 $%
Su%r!"!t! Con#truit! ! So 29<(:: $%
Su%r!"!t! De#"!#ur!t! ! Con#tructiei 15:?(52 $%
Procent de Ocu%!re Teren 95(;5D
Coe"icient de Utii'!re Teren 5(25
In!ti$e! Li&er! Uti! 5(:0 $
Locuri de %!rc!re 20
7unctiuni #%!tiu co$erci! %!rter #i &irouri ! et!*e
9
FUNCTIUNI SI SUPRAFETE AFERENTE
PARTER
Su%r!"!t! con#truit! 2Sc3 509+00 M%+
Su%r!"!t! uti! tot!! 2Su3 29<+59 M%+
Su%r!"!t! uti! &irouri
C!$+ Nr+ 7unctiune! Su%r!"!t! uti!
P09 SPATIU BIROURI 1<:+10 MP+
P0? SAS 6+<: MP+
P10 CR+ SANITAR ;+2? MP+
P11 O7ICIU 9+52 MP+
TOTAL 205+:9 MP+
Su%r!"!t! uti! #%!tii co$une
C!$+ Nr+ 7unctiune! Su%r!"!t! uti!
P01 HOL 6+66 MP+
P02 HOL :+96 MP+
P05 CASA SCARII 1;+59 MP+
P06 CENTRALA TERMICA 11+?0 MP+
P0: VESTIBUL 1:+90 MP+
P0; CASA SCARII ?+<9 MP+
TOTAL 96+<0 MP+
ETAI 1
Su%r!"!t! con#truit! 2Sc3 2?5+00 M%+
Su%r!"!t! uti! tot!! 2Su3 2:0+21 M%+
Su%r!"!t! uti! &irouri
C!$+ Nr+ 7unctiune! Su%r!"!t! uti!
E102 SPATIU BIROURI 206+:1 MP+
E106 SAS 6+<: MP+
E10: CR+ SANITARE ;+2? MP+
E109 O7ICIU 9+52 MP+
TOTAL 222+?; MP+
Su%r!"!t! uti! #%!tii co$une
C!$+ Nr+ 7unctiune! Su%r!"!t! uti!
E101 CASA SCARII 16+5: MP+
E105 CASA SCARII 12+<? MP+
TOTAL 2;+26 MP+
;
ETAI 2
Su%r!"!t! con#truit! 2Sc3 2<;+29 M%+
Su%r!"!t! uti! tot!! 2Su3 269+12 M%+
Su%r!"!t! uti! &irouri
C!$+ Nr+ 7unctiune! Su%r!"!t! uti!
E205 SPATIU BIROURI 212+20 MP+
E206 SAS :+02 MP+
E20: C+S+ ;+60 MP+
E209 O7ICIU ;+1: MP+
TOTAL 251+;; MP+
Su%r!"!t! uti! #%!tii co$une
C!$+ Nr+ 7unctiune! Su%r!"!t! uti!
E201 CASA SCARII 16+5: MP+
TOTAL 16+5: MP+
ETAI 5
Su%r!"!t! con#truit! 2Sc3 2<;+25 M%+
Su%r!"!t! uti! tot!! 2Su3 265+2: M%+
Su%r!"!t! uti! &irouri
C!$+ Nr+ 7unctiune! Su%r!"!t! uti!
E502 SALA DISCUTII 29+?2 MP+
E505 SPATIU BIROURI ?9+<? MP+
E506 CAMERA SERVERE 9+;? MP+
E50: SECRETARIAT 1;+9? MP+
E509 CAMERA PLOTERE 15+?? MP+
E50< ARHIVA 6+1? MP+
E50? BIROU 55+9; MP+
E510 SAS :+5; MP+
E511 BUCATARIE 12+;9 MP+
E512 C+S+ BARBATI 5+;< MP+
E515 C+S+ 7EMEI 9+6; MP+
TOTAL 22<+:2 MP+
Su%r!"!t! uti! #%!tii co$une
C!$+ Nr+ 7unctiune! Su%r!"!t! uti!
E501 CASA SCARII 16+;5 MP+
TOTAL 16+;5 MP+
<
ETAI 6
Su%r!"!t! con#truit! 2Sc3 2cu ter!#! circu!&i!3 260+21 M%+
Su%r!"!t! uti! tot!! 2Su3 2cu ter!#! circu!&i!3 20<+60 M%+
Su%r!"!t! uti! &irouri
C!$+ Nr+ 7unctiune! Su%r!"!t! uti!
E602 SALA DISCUTII 2;+<6 MP+
E605 TERASA CIRCULABILA 1:?+19 MP+
TOTAL 1<;+00 MP+
Su%r!"!t! uti! #%!tii co$une
C!$+ Nr+ 7unctiune! Su%r!"!t! uti!
E601 CASA SCARII 21+60 MP+
TOTAL 21+60 MP+
Su%r!"!t! uti! ter!#! necircu!&i! 61+<5 M%+
FINISAJE INTERIOARE
P!rdo#ei P!c!*e cu co0or %0c ( ! Jc.uri(centr!! ter$ic!(
P!rdo#e!! #u%r!in!t!t! #i $oc8et! in &irouri( %i!tr! n!tur!!+
Pereti Vo%#itorii !0!&ie( %entru &irouri (8ouri(%!rti! ! )+#+
Pc!*e cu co0or %0c in )ru%urie #!nit!re
T!0!ne T!0!n #u#%end!t A$#tron)( cor%uri de iu$in!t %entru #%!tii de c!diri
P8ii%#( Vo%#itorii !0!&ie
T!$%!rie
interio!r!
U#i din #tic! #!&!t! +
FINISAJE EXTERIOARE
Pereti P!c!*e de "!t!d! din e$n %entru e/terior( tencui!! #tructur!t! ,&!u$it- +
T!$%!rie T!$%!rie !u$iniu cuo!re ne!)r! )e!$Kcuo!re 0erde
REZISTENTA
P!nurie de #tructur! ce !u "o#t re!i'!te( !u !0ut ! &!'! ee$entee de %!rtiu #i
!r8itectur! ce "!c %!rte din %re'ent! docu$ent!tie #i c!re !u "o#t !0i'!te #i !cce%t!te de
&ene"ici!r+
Con#tructi! #e inc!dre!'! in c!te)ori! de i$%ort!nt! C . nor$!!( con"or$ H+C+R+
;99/1??;+
In c!dru docu$ent!tiei de %roiect!re in "!'! D+D+E+2 det!ii de e/ecutie 3 0or"i e!&or!te
to!te det!iie nece#!re re!i'!rii #tructurii de re'i#tent!+
?
SUPRASTRUCTURA
I$o&iu !re re)i$ de in!ti$e %!rter 4 5 et!*e 4 6 et!* %!rti!+ Structur! de re'i#tent! !
i$o&iuui ! "o#t %re0!'ut! ! "i re!i'!t! din c!dre de &eton !r$!t di#%u#e %e dou! directii
rect!n)u!re+
P!n#eee !u "o#t %re0!'ute ! "i re!i'!te din %!ci de &eton !r$!t cu )ro#i$e! de 15c$(
re!i'!te in #i#te$ $onoit( cee! ce !#i)ur! e"ectu de #!i&! #i o &un! conucr!re ! ee$enteor
#tructur!e 0ertic!e 2 c!dree de &eton 3 intre ee( %recu$ #i un rit$ ! e/ecutiei $!i $!re
%rin ei$in!re! unor et!%e #ucce#i0e de turn!re+
Di$en#iunie ee$enteor de &eton !r$!t ce !c!tuie#c #u%r!#tructur! #unt ur$!to!ree :
#t!%i: . :0/:0 c$1
)rin'i: . 2:/6012:/6:150/:0150/60 c$+
Betonu utii'!t e#te C19/20 2Bc203+
INFRASTRUCTURA
In cee! ce %ri0e#te #i#te$u de "und!tii #i in )ener! in"r!#tructur!( !ce!#t! ! "o#t re!i'!t!
in concord!nt! cu %re0ederie #i reco$!nd!rie cu%rin#e in !0i'u )eote8nic intoc$it %entru
!ce#t !$%!#!$ent( %recu$ #i cu reco$!nd!rie #i %re0ederior nor$!ti0eor %ri0ind "und!re!
con#tructiior+
7!t! de itoo)i! cu%rin#! in !0i'u )eote8nic #i u!nd in con#ider!re re)i$u de in!ti$e !
i$o&iuui( #.!u #t!&iit ur$!to!ree:
"und!re! #e 0! "!ce %rin inter$ediu unei %erne de %i!tr! #%!rt! ciindr!t!( cu )ro#i$e! de
100 c$ ce 0! !0e! o 'on! de )!rd! e)!! cu )ro#i$e! #! %e to!te !turie con#tructiei+
e/ecut!re! %!tuui de %i!tr! #%!rt! #e 0! "!ce cu re#%ect!re! #trict! ! indic!tiior cu%rin#e
in !0i'u )eote8nic #i c!ietu de #!rcini intoc$it in !ce#t #en#+
ur$!rire! e/ecutiei %!tuui de %i!tr! #%!rt! #e 0! "!ce de c!tre %er#on! c!i"ic!t( i!r
0eri"ic!re! c!it!tii !ce#tei! #e 0! "!ce de c!tre %roiect!ntu )eote8nici!n #i 0! "i
con#e$n!t! in #cri#+
Si#te$u de "und!re e#te de ti% t!%i continue din &eton !r$!t %e !$&ee directii+
Betonu utii'!t e#te C19/202Bc203+
Di$en#ion!re! #.! "!cut u!nd in con#ider!re o %re#iune con0ention!! de c!cu
Pcon0A200@P! %entru #!rcini din )ru%!re! "und!$ent!! de c!cu+
E#te o&i)!ti! con#tructoruui de ! !#i)ur! #%ri*inire! core#%un'!to!re ! %eretior #!%!turii
%e ti$%u e/ecutiei "und!tiior( !#t"e inc!t #! #e e0ite %roducere! oric!rui !ccident+
A0!nd in 0edere %re0ederie din Le)e! nr+ 10 din 1??:( %ri0ind !#i)ur!re! c!it!tii in
!cti0it!te! de con#tructii( &ene"ici!ru #i con#tructoru !u o&i)!ti! de ! con0oc! %roiect!ntu
#i re%re'ent!ntu in#%ector!tuui de #t!t in con#tructii( ! 0eri"ic!re! ucr!rior !*un#e in "!'e
deter$in!nte+
10
Bene"ici!ru #i con#tructoru !u o&i)!ti! de ! cre! conditiie nece#!re e"ectu!rii !ce#tor
0eri"ic!ri in 0edere! o&tinerii !corduui de continu!re ! ucr!rior+
L! %roiect!re! #tructurii de re'i#tent! !u "o#t re#%ect!te %re0ederie nor$!ti0uui P100/?2
GNor$!ti0 %entru %roiect!re! !nti#ei#$ic! ! con#tructiior de ocuinte( #oci!.cutur!e(
!)ro'oote8nice #i indu#tri!eG( nor$!ti0u P10/<9 GNor$!ti0 %entru %roiect!re! #i e/ecut!re!
ucr!rior de "und!tii directe ! con#tructiiG+
L! e/ecutie #e 0or re#%ect! cu #trictete %re0ederie Indic!ti0 NE 012/?? GCod de %r!ctic!
%entru e/ecut!re! ucr!rior din &eton( &eton !r$!t #i &eton %reco$%ri$!tG+
Modu concret de !%ic!re ! !ce#tor %re0ederi %e %erio!d! e/ecutiei #e "!ce de c!tre "ir$!
de e/ecutie %rin %er#on!u in#!rcin!t cu %rotecti! $uncii #i ! %re0enirii incendiior #i %rin
or)!ni'!re! #!ntieruui #i ! ucr!rior #%eci"ice( nece#!re( de %rotectie+
Ace#te %re0ederi ne"iind i$it!ti0e( con#tructoru 0! u! ori de c!te ori 0! "i nece#!r(
$!#uri #u%i$ent!re( !#t"e inc!t #! #e e0ite %roducere! oric!rui !ccident+
Nu e#te %er$i#! nici o $odi"ic!re !du#! %roiectuui "!r! !%ro&!re! %roiect!ntuui de
#%eci!it!te #i !0i'u 0eri"ic!toruui de %roiect %entru #tructur! de re'i#tent!+
INSTALAII
SouLiie %entru in#t!!Liie eectrice( #!nit!re Mi ter$ice #unt %re'ent!te Nn $e$oriie Mi
e/tr!#ee de #%eci!it!te+
UTILITI
Con#trucLi! 0! "i r!cord!tO ! in#t!!Liie de !%O( c!n!i'!re Mi curent eectric !e
or!Muui Con#t!nL!+
EVACUAREA DESEURILOR MENAJERE
Coect!re re'iduurior #oide Mi re#turior !i$ent!re #e 0! "!ce Nn reci%ient et!nM cu
c!%!c 2%u&eO3( !$%!#!tO Nntr.un #%!Liu #%eci! %u# ! di#%o'iLie de %ri$Ori! or!Muui
Con#t!nL!++ Din !ce!#tO %u&eO deMeurie $en!*ere 0or "i e0!cu!te de cOtre o "ir$O de
#%eci!it!te de #!u&rit!te %e &!'! contr!ctuui c!re 0! "i Nnc8ei!t+
CERINE CONFORM NORMATIVELOR I REGELMENTRILOR N VIGOARE
A.Rezistena i stabilitate conform memoriu tehnic lucrri structur
B. Sigurana n exploatare
MO#urie !0ute Nn 0edere ! %roiect!re! &ocuui de ocuinLe !#i)urO :
#i)ur!nL! circu!Liei1
#i)ur!nL! cu %ri0ire ! in#t!!Lii
#i)ur!nL! cu %ri0ire ! ucrOrie de NntreLinere
#ecurit!te! ! intru'iune Mi e"r!cLie
Docu$entee te8nice interne Mi intern!tion!e c!re #t!u ! &!'! !ce#tor $O#uri #unt:
11
STAS 12600/1.<:
STAS 12600/2.<<
ISO9260.<0
Cue)ere de di#%o'iLii $ode %entru re)e$entOri Nn con#trucLii K ONU 1??2
C8id de %er"or$!nLe Nn con#trucLii Bru/ee# 1?;?
Nor$!ti0 %ri0ind %roiect!re! cOdirior ci0ie din %unct de 0edere ! cerinLeor de
#i)ur!nLO Nn e/%o!t!re K indic!ti0 CE.1.?: !%ro&!t de MLPAT cu ordinu ;/N din 10
"e&ru!rie 1??:
S!"#$%&'% (!$(#)%'!*!
Str!tu de u'urO ! %!rdo#eior e#te re!i'!t din $!teri!e !ntider!%!nte %entru !
N$%iedic! !unec!re! 2 Nn #%eci! Nn #%!Liie cu u$idit!te ridic!tO3( Nn !M! "e NncPt coe"icientu
de "rec!re ,CO7- A $in 6+
In NncO%erie &!ie 2duM3 #e %re0Od ee$ente de #u#Linere Nnc!#tr!te Nn %ereLii !di!cenLi(
nece#!re Nn #%eci! %er#o!neor 0Pr#tnice #!u cu 8!ndic!% 28 $!/ A 0+?0 $3
Pentru ! nu #e %roduce "eno$enu de N$%iedic!re( deni0e!re! $!/i$ !d$i#O e#te de
0+02: $1 %e tr!#eee cOior de e0!cu!re nu e/i#tO deni0eOri #!u %r!)uri Mi nu e/i#tO tre%te
i#o!te+
Pe cOie de circu!Lie #u%r!"!L! %ereLior nu %re'intO &!0uri( %roe$inenLe( $uc8ii
!#cuLite #!u !te #ur#e de o0ire( !)OL!re #!u rOnire+
I$%iedic!re! coi'iunii cu !te %er#o!ne #e !#i)urO %rintr.o OLi$e ! coridoruui de 1+6: $+
I$%otri0! cOderii de ! un ni0e ! !tu #.! %re0O'ut %!r!%et 8A0+?0$( de#c8idere!
"ere#treor #e "!ce cu $ec!ni#$e re)!&ie( i!r de#c8idere! curentO %entru !eri#ire e#te de
$!/i$ 10 c$+
Re!Li! Nntre tre%te Mi contr!tre%te e#te re#%ect!tO %entru e0it!re! o&o#eii e/ce#i0e+
Pentru N$%iedic!re! !ccidenteor %rin cOdere ! #cOri #unt re#%ect!te %re0ederie
STAS 2?9:+
S!"#$%&'% (# +$!,!$* )% !&-.%)%'!!
Prin %!r!$etrii Mi %er"or$!Lee %roiecteor de in#t!!Lii #e !#i)urO #i)ur!nL! cu %ri0ire
! !)enLii !)re#!nLi din in#t!!Lie 2eectrocut!re( !r#urO #!u o%Orire( e/%o'ie( into/ic!re(
cont!$in!re #!u otrO0ire d!tor!tO %re'enLei unor #u&#t!nte noci0e Nn !%! %ot!&iO( cont!ct cu
ee$ente de in#t!!Lie( con#ecinLe !e de#cOrcOrior !t$o#"erice3+
S!"#$%&'% (# +$!,!$* )% )#($/$!)* 0* 1&.$*'!&*$*
Se !#i)urO %rotecLi! utii'!torior Nn ti$%u ucrOrior de curOLire( 0o%#ire( re%!r!Lii !
"ere#treor( %rin 8 curent %!r!%et A 0+?0 $ Mi utii'!re! "ere#treor cu de#c8idere interio!rO+
Pentru #i)ur!nL! cu %ri0ire! ! NntreLinere! c!#ei #cOrior( %ode#tee #unt con"or$!te Mi
di$en#ion!te core#%un'Otor( &!u#tr!dee2%!r!%ete3 #unt re'i#tente Mi core#%un'Otor
di$en#ion!te 2 con"or$ STAS 91513+
S*(#$!.%.*% )% !&.$#2!#&! 3! *4$%('!*
Pentru !#i)ur!re! unei #ecuritOLi o%ti$e din %unct de 0edere ! intru'iunii u$!ne #.!u
u!t $O#uri core#%un'Oto!re !tPt ! !cce#u Nn cOdire %rin in#t!!re de inter"on( cPt Mi !
ee$entee de Nnc8idere Mi co$unic!re !e cOdirii cu e/terioru Mi !nu$e : ee$entee
12
co$%onente !e #i#te$uui de Nnc8idere e/terio!rO #unt !)re$ent!te din %unct de 0edere !
#i)ur!nLei Nn e/%o!t!re+
De !#e$ene! #e %re0Od )r!tii ! "ere#tree de ! %!rter Mi ! ni0eu %!rteruui nu #unt
%re0O'ute &!co!ne+
In co$%onenL! %ereteui dintre 2 %ro%rietOLi 2coridor. !%!rt!$ent Mi !%!rt!$ent K
!%!rt!$ent3 e/i#tO o "oie de t!&O Mi 2 %Oci OSB cu ro !ntie"r!cLie+
Sigurana la foc a construciilor
COdire! !re c! "uncLiune ocuire! coecti0O cu de%endinLee #%eci"ic!te Nn Le)e! LocuinLei+(
con"or$ HCR;99/1??; c!te)ori! de i$%ort!ntorie( con"or$ HCR;99/1??; c!te)ori! de
i$%ort!nLO ! con#trucLiei e#te ,c!te)ori! C-+
o Cr!du II de re'i#tenL! ! "oc+
o Ri#c de incendiu %entru &oc de ocuinLe K ri#c $ic de incendiu
den#it!te #!rcinO ter$icO = 620 M*/$%
c!#ee de co$&u#ti&iit!te Mi %ericuo'it!te %entru %rinci%!ee $!teri!e
utii'!te : CO K C2
R*2!-.*&'% )% 45( % (5&-.$#('!*!
Co$&u#ti&iit!te! Mi re'i#tenL! ! "oc ! %rinci%!eor ee$ente de con#trucLie+
AcOtuire! con#tructi0O ! &ocuui de ocuinLe e#te ur$Oto!re! :
#tructurO de re'i#tenLO din &eton !r$!t1
%!nMee din &eton !r$!t
%ereti e/teriori din &eton ceu!r !utoc!0i'!t cu )ro#$e de 2:c$( ter$oi'o!t
cu %oi#tiren e/%!nd!t de 10c$ )r#i$e+
%ereLi interiori de co$%!rti$ent!re din )i%# c!rton
Co$%ort!re! $ini$!O ! "oc ! %rinci%!eor ee$ente de con#trucLie e#te ur$Oto!re! :
)rin'i Mi #tP%i din &eton !r$!t K CO 90 $in
%ereLi interiori ne%ort!nLi K C2 K 1: $in
%ereLi e/teriori ne%ort!nLi K C2 K 1: $in
%!nMee din &eton !r$!t K CO K 50 $in
G$%0#) 0* $*2!-.*&'/ )% 45(
T!&e 2+1+? din P11</1??? K )r!du II de re'i#tenLO ! "oc
Core!re! Nntre de#tin!Li! cOdirii 2ci0iO K ocuinLe3( nu$Oru de ni0euri 5.:( )r!du II de
re'i#tenLO ! "oc Mi Ac = 1+<00 $% e#te !#i)ur!tO con"or$ t!&ee 5+2+6 Mi 5+2+: din P11</1???+
R*2!-.*&'% )% 45( % (5&-.$#('!*! 6 +$*1&.!7+!&%$*% +$5+%"/$!! !&(*&0!!)5$
S.!u %re0O'ut ur$Oto!ree :
&ucOtOriie #e #e%!rO de re#tu cOdirii Nn c!re #unt !$%!#!te %rin %ereLi
inco$&u#ti&ii( CO( re'i#tenLi ! "oc 1 orO 2t!&e 5+6+6+3
&ucOtOri! #e #e%!rO "!LO de cee!te NncO%eri !e !%!rt!$entuui cu %ereLi
inco$&u#ti&ii CO( re'i#tenLi ! "oc $ini$ 1: $inute
15
%ereLii de#%OrLitori Nntre !%!rt!$ente #unt inco$&u#ti&ii( CO( re'i#tenLi ! "oc
orO 2 2 #tr!turi de )i%# c!rton re'i#tenLi ! "oc3
)8enee %entru in#t!!Lii !u %ereLi inco$&u#ti&ii CO( cu i$it! de re'i#tenLO !
"oc de $ini$ 1: $inute 22 #tr!turi de )i%# c!rton re'i#tent ! "oc3
#e !#i)urO et!nM!re! %rin %!nMee ! conducteor Mi c!&urior
S.%8!)!.%.*% )% 45( % (5&-.$#('!*!
St!&iit!te! ! "oc K 50 $in 2ce! $!i $icO re'i#tenLO ! "oc ! ee$enteor #tructur!e
%re0O'ute3
C/! 0* *,%(#%$*
E0!cu!re! #e "!ce %rintr.o #c!rO de &eton !r$!t( cu %!nMee inco$&u#ti&ie CO( cu i$it! de
re'i#tenLO ! "oc de 6: $in 2)r!du II de re'i#tenLO ! "oc3
Crin'ie Mi %ode#tee #cOrii #unt din &eton !r$!t( inco$&u#ti&ie( CO( cu i$it! de
re'i#tenLO ! "oc de 6: $inute 2)r!du II re'i#tenLO ! "oc3
PereLii c!#ei #cOrii #unt inco$&u#ti&ii( CO( cu i$it! de de re'i#tenLO ! "oc 2 ore+
UMie !%!rt!$enteor #%re c!#! #cOrii #unt %ine( "OrO di#%o'iti0e de !utoNnc8idere+
LOLi$e! r!$%ei #cOrii Mi ! %ode#teor !#i)ur! e0!cu!re! nor$!tO L r!$%O A 1+50 $
COie de e0!cu!re #unt di$en#ion!te !#t"e NncPt #O !#i)ure c!%!cit!te! de e0!cu!re !
unui "u/ L coridor A 1+6: $
7ini#!*ee de %e cOie de e0!cu!re #unt inco$&u#ti&ie( CO( 2!rt+ 2+50 din P11</1???3
Prin uM! %rinci%!O de ! %!rter #e !#i)urO e0!cu!re! ! 6 "u/uri( L uMO %rinci%!O A 1+<
$+
Ti$%u de #i)ur!nLO %e cOie de e0!cu!re e#te de 20 $inute( i!r ti$%u de
#u%r!0ieLuire e#te de 2: de $inute
M!9)5%(*)* .*:&!(* 0* +$*,*&!$* 3! -.!&"*$* % !&(*&0!!)5$
Con"or$ 1</1??9 Mi 1?/1??6 nu #.!u %re0O'ut di#%o'iti0e de #e$n!i'!re( !!r$!re Mi !ert!re
Mi re#%ecti0 8idr!nLi interiori de incendiu #!u #%rinBere+
Con"or$ P11</?? #.!u %re0O'ut #tin)Oto!re 2ti% P93 . 2 &uc %e ni0e+
Igien, sntatea oamenilor refacerea i protecia factorilor de mediu
P$5.*('!% (%)!./'!! %+*!
A%ee u'!te e0!cu!te #unt !%e con0enLion! cur!te( Nnc!drPndu.#e Nn %re0ederie
Nor$!ti0uui %ri0ind condiLiie de e0!cu!re ! !%eor u'!te Nn reLeee de c!n!i'!re !e
oc!itOLior NTPA 002/2002+
A%ee %u0i!e de %e !co%eriMurie cOdirior #unt condu#e %rin inter$ediu *)8e!&urior Mi
&ur!neor( ! ni0eu #ouui( de unde #unt e0!cu!te Nn #i#te$u de c!n!i'!re din 'onO+
P$5.*('!% 17+5.$!,% $%0!%'!!)5$
16
To!te ee$entee co$%onente !e #i#te$uui con#tructi0e nu #unt %ericuo!#e %entru #OnOt!te!
o!$enior+Ee nu conLin #u&#t!nLe r!dio!cti0e( c!nceri)ene( #u&#t!nLe to/ice dOunOto!re
o!$enior #!u $ediu Nncon*urOtor Mi core#%und con"or$ !)re$enteor te8nice( inte)r!
condiLiior i$%u#e %rin Le)e! 15;/1??: ! %rotecLiei $ediuui+
Protecia termic, hidrofug i economia de energie
Prin %roiect!re #.!u u!t $O#urie nece#!re %entru ! conduce ! reducere! con#u$uui de
ener)ie %entru NncO'ire 2i!rn!3 Mi %entru rOcire 20!r!3( !#i)urPndu.#e ter$oi'o!re! %ereLior Mi
M!r%!ntei con#trucLiei( !#i)urPndu.#e coe"icientu )o&! de i'o!re ter$icO con"or$
nor$!ti0uui C10;/1.?6+ Se re#%ectO %re0ederie:
C 10;/<2 K Nor$!ti0 %entru %roiect!re! Mi e/ecut!re! ucrOrior de i'o!Lii ter$ice !
cOdiri
NP 200/<? K In#trucLiuni te8nice %ro0i'orii %entru %roiect!re! ! #t!&iit!te ter$icO !
ee$enteor de Nnc8idere ! cOdirior
L! e!&or!re! %roiectuui !u "o#t re#%ect!te %re0ederie #t!nd!rdeor STAS 96;2/5.<? Mi
STAS 96;2/9.<?( !#i)urPndu.#e coe"icientu )o&! de i'o!re ter$icO nece#!r Mi econo$i#ind
ener)i!+
Ee$entee de Nnc8idere ! #%!Liior ce dei$ite!'O e/terioru #unt %re0O'ute %e &!'! unor
&re0i!re de c!cu cu re#%ect!re! %re#cri%Liior de con"ort ter$ic+ S.! %re0O'ut:
ru%ere! %unLii ter$ice ! ee$entee e/terio!re din &eton #e "!ce cu %oi#tiren de :.10
c$
re'i#tenL! ter$icO $edie nor$!tO #e re!i'e!'O %rin 'idOri! de &+c+! de 2: c$ cu
ro#turi $ici 25 $$3
ter$oi'o!re! %!rdo#eii NncO%erior !Me'!te direct %e %!cO #e 0! "!ce cu %oi#tiren
e/trud!t de 10 c$ )ro#i$e( !Me'!te #u& %!c! din &eton ! %!rdo#eii
tP$%Ori! e/terio!rO e#te din !u$iniu cu )e!$ ter$o%!n
intr!do#u %Ocii de ! uti$u ni0e 0! "i i'o!t cu 10 c$ %oi#tiren e/trud!t
Protecia la zgomot
Q)o$otu %rodu# e#te redu#( %r!ctic nu e#te !"ect!tO Nn nici un "e 0ecinOt!te!+ Sunt re#%ect!te
re)e$entOrie din P 125/<? GIn#trucLiuni te8nice %entru %roiect!re! $O#urior de i'o!re
"onicO ! cOdirie ci0ie( #oci!.cutur!e Mi te8nico.!d$ini#tr!ti0eG+
ASIGURAREA CALITAII N CONSTRUCII
Rn 0edere! re!i'Orii c!itOLii con#trucLiei Nn to!te et!%ee de conce%ere( re!i'!re(
e/%o!t!re Mi %o#tutii'!re ! !ce#tei!( #e i$%une !%ic!re! #i#te$uui c!itOLii %re0O'ut Nn
Le)e! nr+10 %ri0ind c!it!te! Nn con#trucLii+ Si#te$u c!itOLii #e co$%une din:
Re)e$entOri te8nice Nn con#trucLii
C!it!te! %rodu#eor "oo#ite ! re!i'!re! con#trucLiior
A)re$ente te8nice %entru noi %rodu#e Mi %rocedee
1:
Veri"ic!re! %roiecteor( ! e/ecuLiei ucrOrior Mi e/%erti'!re! %roiecteor Mi
con#trucLiior
Conducere! Mi !#i)ur!re! c!itOLii Nn con#trucLii
Autori'!re! Mi !credit!re! !&or!to!reor de !n!i'e Mi NncercOri Nn !cti0it!te! de
con#trucLii
Acti0it!te! $etroo)icO Nn con#trucLii
Rece%Li! con#trucLiior
Co$%ort!re! Nn e/%o!t!re Mi inter0enLii Nn ti$%
Po#tutii'!re! con#trucLiior
Controu de #t!t ! c!itOLii Nn con#trucLii
Modelul de asigurare a calitii
Rn con"or$it!te cu %re0ederie Le)ii nr+ 10/1??: %ri0ind c!it!te! Nn con#trucLii 2!rt+6(
:( 223 Mi cu Nnc!dr!re! Nn c!te)ori! de i$%ort!nLO 2con"or$ %re0ederior Re)u!$entuui
%ri0ind #t!&iire! c!te)oriei de i$%ort!nLO ! con#trucLiior !%ro&!t %rin HC nr+
;991/21+11+1??; %entru !%ro&!re! unor re)u!$ente %ri0ind c!it!te! Nn con#trucLii3( Nn
e/ecuLie #e 0! !do%t! !#i)ur!re! c!itOLii( con"or$ Re)u!$entu %ri0ind conducere! Mi
!#i)ur!re! c!itOLii Nn con#trucLii+
Controu c!itOLii e/ecuLiei #e 0! "!ce con"or$ %re0ederior nor$!ti0uui C :9/<:+
Calitatea produselor folosite la realizarea construciei
Certi"ic!re! c!itOLii %rodu#eor "oo#ite #e e"ectue!'O %rin )ri*! %roducOtorior( Nn
con"or$it!te cu $etodoo)i! Mi %rocedurie #t!&iite %e &!'! e)ii+ M!teri!ee 0or "i Nn#oLite(
Nn $od o&i)!toriu( ! %unere! Nn o%erO( de certi"ic!t de c!it!te #!u certi"ic!t de con"or$it!te
incu# de !)re$entee te8nice 2unde e#te c!'u3( Nn con"or$it!te cu Re)u!$entu %ri0ind
certi"ic!re! de con"or$it!te ! c!itOLii %rodu#eor "oo#ite Nn con#trucLii Mi cu Re)u!$entu
%ri0ind !)re$entu te8nic %entru %rodu#e( %rocedee Mi ec8i%!$ente noi Nn con#trucLii(
!%ro&!te %rin HC nr+ ;991/12+11+1??;+ Se inter'ice "oo#ire! de %rodu#e "OrO certi"ic!re!
c!itOLii or( c!re tre&uie #O !#i)ure ni0eu de c!it!te con"or$ cerinLeor+
Condiii referitoare la recepie
Rece%Li! con#trucLiei con#tituie certi"ic!re! re!i'Orii !ce#tei! %e &!'! e/!$inOrii ei
ne$i*ocite( Nn con"or$it!te cu docu$ent!Li! de e/ecuLie Mi cu docu$entee cu%rin#e Nn c!rte!
te8nicO ! con#trucLiei( c!re #e Nntoc$eMte %rin )ri*! &ene"ici!ruui+Rece%Li! con#trucLiei #e
"!ce de cOtre &ene"ici!r( Nn %re'enLO %roiect!ntuui Mi ! e/ecut!ntuui Mi/#!u re%re'ent!nLior de
#%eci!it!te( e)! de#e$n!Li de !ceMti!( Nn con"or$it!te cu Re)u!$entu de rece%Lie !
ucrOrior de con#trucLii Mi ! in#t!!Liior !"erente !ce#tor!( !%ro&!t %rin HC nr+
2;51/16+09+1??6+
Comportarea n exploatare, intervenii n timp i posutilizarea construciei
19
Ur$Orire! co$%ortOrii Nn ti$% ! con#trucLiei 0! "i de c!te)orie curentO Mi #e 0! "!ce %e
to!tO dur!t! de e/i#tenLO ! !ce#tei! Mi cu%rinde !n#!$&u de !cti0itOLi %ri0ind e/!$in!re!
directO #!u in0e#ti)!re! cu $i*o!ce de o&#er0!re Mi $O#ur!re #%eci"ice( Nn #co%u $enLinerii
cerinLeor+
Ur$Orire! co$%ortOrii Nn ti$% ! con#trucLiei #e 0! "!ce con"or$ %re0ederior P 150/?;
GNor$!ti0 %ri0ind ur$Orire! co$%ortOrii Nn ti$% ! con#trucLiiorG+
Inter0enLiie $!*ore ! con#trucLie 2tr!n#"or$Ori( e/tinderi( de#"iinL!re %!rLi!O( %recu$ Mi
ucrOri de re%!r!Lii3 #e %ot "!ce nu$!i %e &!'! unui %roiect !0i'!t de %roiect!ntu iniLi! !
con#trucLiei Mi/#!u ! unei e/%erti'e te8nice Nntoc$ite de un e/%ert te8nic !te#t!t+
A#i)ur!re! c!itOLii #e 0! re!i'! %rin !%ic!re! Re)u!$entuui %ri0ind ur$Orire!
co$%ortOrii Nn e/%o!t!re( inter0enLiie Nn ti$% Mi %o#tutii'!re! con#trucLiior( !%ro&!t %rin
HC nr+ ;991/21+11+1??;( %recu$ Mi ! nor$!ti0uui P 150/?<+
Re%!r!Liie c!%it!e #e 0or e/ecut! ! %erio!dee %re0O'ute Nn nor$!ti0( i!r cee
curente Nn con"or$it!te cu nece#itOLie !%Orute Mi con#e$n!te Nn r!%o!rtee de ur$Orire !
co$%ortOrii Nn e/%o!t!re+
Pentru dur!t! nor$!tO de 6? de !ni de "uncLion!re ! con#trucLiei nu #.!u %reci'!t
e0entu!ee #t!dii de %o#tutii'!re( ur$Pnd c! %e %!rcur#u e/i#tenLei con#trucLiei( Nn c!' de
nece#it!te( !ce#te! #O #e "!cO Nn ur$! unui %roiect core#%un'Otor+ Po#tutii'!re! #e 0! "!ce Nn
con"or$it!te cu Re)u!$entu enunL!t $!i #u#+
Instruciuni de exploatare
E/%o!t!re! Mi NntreLinere! i$o&iuui nu co$%ortO $O#uri #%eci!e( $!teri!ee "oo#ite
"!c %!rte din c!te)ori! o&iMnuitO ! $!teri!eor de con#trucLii+
RntreLinere! Mi re%!r!Li! curentO ! cOdirii #e 0! "!ce %entru "iec!re $!teri! co$%onent(
con"or$ in#trucLiunior de e/%o!t!re e!&or!te de %roducOtorii !ce#tor!+
Rn con"or$it!te cu %re0ederie Le)ii nr+ 10/1??: %ri0ind c!it!te! Nn con#trucLii 2!rt+6(
:( 223 Mi cu %re0ederie Re)u!$entuui %ri0ind #t!&iire! c!te)oriei de i$%ort!nLO !
con#trucLiior( !%ro&!t %rin HC nr+ 291/1??6( cOdire! #e Nnc!dre!'O Nn c!te)ori! de
i$%ort!nLO GCG. COdiri de i$%ort!nLO nor$!O+
COdire! %roiect!tO #e Nnc!dre!'O Nn Cr!du II de re'i#tenLO ! "oc+
Rn con"or$it!te cu Rndru$Otoru 2!%ro&!t cu ordinu M+L+P+A+T+ nr+ ;;11/2<+10+1??93
%ri0ind !%ic!re! %re0ederior Re)u!$entuui de 0eri"ic!re Mi e/%erti'!re te8nicO de c!it!te !
%roiecteor( ! e/ecuLiei ucrOrior Mi ! con#trucLiior( !%ro&!t %rin HCR nr+ ?2:1?:( Ane/! I
2CerinLee ! c!re #e 0eri"icO te8nic %roiectee de #%eci!it!te( "uncLie de c!te)ori! de
i$%ort!nLO ! con#trucLiior3 Nn "uncLie de Nnc!dr!re! Nn c!te)ori! de i$%ort!nLO C. nor$!O Mi
!0Pnd Nn 0edere "uncLiune! de &oc de ocuinLe. e#te nece#!rO 0eri"ic!re! %roiectuui de cOtre
un #%eci!i#t 0eri"ic!tor de %roiecte !te#t!t ! cerinLee:
A1+ Re'i#tenLO Mi #t!&iit!te %entru con#trucLii ci0ie( indu#tri!e( etc+ cu
#tructur! de re'i#tenLO din &eton( &eton !r$!t( 'idOrie Mi e$n
E+ Re'i#tenL! ter$icO
Proiect!ntu 0! "i c8e$!t o&i)!toriu ! M!ntier ! ur$Oto!ree et!%e:
E+L! tr!#!re! con#trucLiei 2!r8itectu3
1;
Du%O e/ecut!re! #O%Oturii ! cot! "in!O %entru !0i'!re! terenuui de "und!re
2)eote8nici!n3
L! e"ectu!re! %ro&eor %entru "ini#!*e 2!r8itectu3
Pentru orice %ro&e$O !%OrutO %e ti$%u e/ecutOrii ucrOrior 0! "i c8e$!t
%roiect!ntu de #%eci!it!te %entru #ouLion!re! !ce#tei!+
Rn con"or$it!te cu %re0ederie !rt+ 25( %ct+ ) din Le)e! nr+ 10/1??: %ri0ind C!it!te!
Nn con#trucLii %roiectu de e/ecuLie tre&uie re#%ect!t+ Orice $odi"ic!ri !e !ce#tui %roiect #e
%ot "!ce nu$!i cu !0i'u %roiect!ntuui+
;.ANALIZA ECONOMICA
A0!nt!*e %entru "ir$ee c!re #e $ut! in c!diri de &irouri
Li0r!re! $utor #%!tii de &irouri noi i$%reun! cu #c!dere! 0eniturior co$%!niior
#i reducere! cererii !u du# ! $odi"ic!re! conditiior de inc8iriere %e !ce#t #e)$ent ! %ietei
i$o&ii!re+ Pro%riet!rii !u ince%ut #! "ie $!i "e/i&ii in ne)ociere! c!u'eor din contr!cte #i
$!i de#c8i#i "!t! de %ro%unerie 0enite din %!rte! %otenti!ior c8iri!#i+
,Pe segmentul e birouri nu sunt aeptul renegocierilor fortate! ci al solutiilor in care
ambele parti trebuie sa castige in aceasta colaborare. "a#oritatea proprietarilor prezenti
pe piata sunt interesati e toti termenii financiari $azuti ca un intreg. Anul acesta! fiin un an
fa$orabil chiriasilor! se incearca o renegociere e tip %in&%in pentru ambele parti-(
%reci'e!'! %entru #t!rtu%#+ro Hor!tiu 7ore#cu( Pre#ident S CEO ! T8e Ad0i#er#/ @ni)8t
7r!nB+
Con#ut!ntii i$o&ii!ri #%un c! #"!r#itu !ce#tui !n #i ince%utu !nuui 0iitor #unt cee
$!i &une %erio!de %entru "ir$ee c!re 0or #! i#i %reun)e!#c! contr!ctee de inc8iriere #!u
cee c!re 0or #! #e $ute in !te #%!tii( deo!rece %ot o&tine c8irii !0!nt!*o!#e+
,A$an in $eere conitiile ificile e obtinere a unei finantari 'incepan cu sfarsitul
anului ())* si continuan in ())+,! cat si perioaa e construire a unui imobil e birouri!
inclusi$ obtinerea autorizatiilor necesare! care este e -* & (. e luni intr&o zona
noncentrala si intre (. & /) e luni intr&o zona centrala! ne asteptam ca in ()-- & ()-( piata
sa fie in nou fa$orabila proprietarilor cu locatii e calitate in punct e $eere al
accesibilitatii! specificatiilor tehnice! transportului in comun-( e/%ic! Hor!tiu 7ore#cu+
7!ciit!ti ! %!t! c8iriei #i ! !$en!*!re! #%!tiuui
M!i nou( 0!o!re! c8iriei e#te di"erenti!t! in "unctie de !ni . #u$! $!i $ic! in %ri$ii
!ni de contr!ct #i $!i $!re in !nii ur$!tori+
,0hiria primului sau primilor ani e contract este mai reusa cu )!1 euro & -!1
euro2metru patrat2an fata e perioaa ulterioara. 0hiriile iminuate sunt acorate sub forma
1<
unor chirii progresi$e! al carui cuantum minimal se inregistreaza in primul an! urman ca
ulterior sa fie inexate cu )!1 euro & - euro2metru patrat2an-( #%une Mire! R!icu+
M!ri! 7ore! !d!u)! "!%tu c! in %re'ent %ro%riet!rii o"er! c8irii $!i $ici %entru o
%erio!d! de c!te0! uni . un !n+
Mi8!e! Ae/!ndroiu %reci'e!'! c! %ro%riet!rii c!re o"er! c8irii $!i $ici do!r %entru
un !n( 0or !0e! de %ierdut( %entru c! tendint! c8iri!#ior e#te de $i)r!re( #u%i$ent!t! de
"!%tu c! #i co#turie de reoc!re de0in $!i $ici dec!t !cce%tu unui nou contr!ct+
At! $odi"ic!re ! conditiior de inc8iriere e#te !cee! c! %ro%riet!rii !cce%t! c! %!t!
c8iriei #! #e "!c! un!r #i nu tri$e#tri! #!u #e$e#tri!( c! %!n! !nu trecut+
De !#e$ene!( %ro%riet!rii !cce%t! c! %!t! )!r!ntiei #! #e "!c! %entru o #in)ur! un! #i
nu %entru trei uni( cu$ er! %!n! !nu trecut+
De $ention!t c! %entru contr!ctee de inc8iriere in c!dirie noi #e i! in con#ider!re
in"!ti! 2nu$it! #i coe"icient de inde/!re !nu!!3( cee! ce $!*ore!'! c8iriie de ! un !n !
!tu cu 2D . 5D( in $edie+
,Sunt rare situatiile in care chiriile cresc e la un an la altul in carul aceluiasi
contract. 3iferenta se face intre chiria contractuala si chiria efecti$a platita e chirias 'care
poate fi mai mica! in functie e bonusurile oferite e proprietar4 luni e chirie gratuita!
contributie in partea proprietarului la lucrarile e partitionare ale chiriasului etc.,-(
e/%ic! M!d!in! Co*oc!ru+
Perio!d! de inc8iriere
7!t! de !nu trecut( #i %erio!dee de ti$% %e c!re #e #e$ne!'! contr!ctee #unt $!i
#curte+ In!inte( dur!t! $ini$! ! unui contr!ct er! de cinci !ni( !*un)!nd #i %!n! ! 'ece !ni( #i
#e !cce%t!( r!r( c! !ce#t! #! "ie re'ii!t uni!ter! du%! trei !ni+ In %re'ent( %ro%riet!rii !cce%t!
contr!cte #i %e unu #!u trei !ni( in "unctie de #u%r!"!t! inc8iri!t!( de c!#! c!dirii( de
0ec8i$e! !ce#tei! #i de !cce#u ! $i*o!cee de tr!n#%ort in co$un+
Hor!tiu 7ore#cu #u&ini!'! c! %entru c!dirie de c!#! A !"!te in 'one &une( nici in
%re'ent nu #e !cce%t! o %erio!d! de inc8iriere $!i $ic! de cinci !ni( dec!t in !nu$ite #itu!tii+
In #c8i$&( in !ce#te i$o&ie c8iri!#ii %ot #u&inc8iri! #%!tiu #!u #! ce#ione'e contr!ctu de
inc8iriere+
Mi8!e! Ae/!ndroiu %reci'e!'! c!( in %re'ent( contr!ctee #e #e$ne!'! %e cinci !ni(
d!r to!te !ce#te! !u $entiune! de Grupere comerciala e renegociere a chiriei! upa
maximum oi ani-( c8iri!#ii ne!#u$!ndu.#i c8irii ne$odi"ic!&ie %e ter$en un)( din c!u'!
incertitudinii econo$ice+
Mire! R!icu co$%ete!'! c! %erio!d! de inc8iriere ! #c!'ut %entru #%!tiie de c!#!
#u%erio!r! ! $ini$ doi . trei !ni( i!r %entru #%!tiie c!#! B de ! $ini$ trei !ni ! $ini$ doi
!ni+
M!d!in! Co*oc!ru !d!u)! "!%tu c!( in %re'ent( %erio!d! $edie %e c!re #e inc8iri!'!
#%!tiie e#te de trei . cinci !ni( !*un)!nd #i ! %erio!de $!i $ici %entru c!dirie 0ec8i #!u cee
$ici( c!re ii t!r)ete!'! %e c8iri!#ii ce !u ne0oie de #u%r!"etee de 1:0 $% . 200 $% #i de
conditii $!i "e/i&iie( e/i#t!nd %o#i&iit!te! #! #e de'0ote $ut $!i re%ede intr.un ti$% $!i
#curt+
1?
Pu# de #c8i$&!ri
Acu$ %ro%riet!rii controe!'! $!i !tent dec!t in!inte co#turie de intretinere !e
c!dirii #i ince!rc! #! e reduc!+ Ace#te co#turi #unt e#ti$!te ! ince%utu contr!ctuui(
c!cuu "!c!ndu.#e !%oi ! #"!r#itu "iec!rui !n( in "unctie de "!cturie %entru ener)ie( )!'(
!%!( %!'! etc+
Con"or$ con#ut!ntior i$o&ii!ri( in c!dirie din C!%it!! co#turie de intretinere
0!ri!'! intre 2 euro #i : euro/$%/un! 4 TVA( in "unctie de ti%u c!dirii( %recu$ #i de ti%u #i
de c!it!te! #er0iciior o"erite+
,5n clairile in care proprietarii ofera ser$icii lunare la costul lor real! fata e anii
trecuti si in cauza conitiilor economice in anul curent! se poate $orbi e o usoara
micsorare a acestor costuri in negocierile a$ute cu prestatori e ser$icii-( co$%ete!'!
Hor!tiu 7ore#cu+
Mire! R!icu $entione!'! c! unii c8iri!#i !u o&tinut !corduri i$%ort!nte 2in #en#u
i$it!rii cre#terior !nu!e ! un !nu$e %rocent $!/i$!3( in #%eci! din %!rte! %ro%riet!rior
de i$o&ie de c!#! B #!u B4+
At! $odi"ic!re e#te c!( in %re'ent( #u%r!"etee contr!ct!te !u #c!'ut( "iind( in $edie(
intre 100 $% #i :00 $%( "!t! de 1+000 $% #i 2+000 $%( $edi! de !cu$ unu doi !ni( con"or$
con#ut!ntior i$o&ii!ri+ Medi! tinde #%re 1+000 $% do!r %entru #%!tiie de c!#! A+
Ce #.! int!$%!t in %i!t!
,Pentru contractele al caror termen e expirare se apropia e perioaa e
finalizare sau erau in cursul renegocierilor! ma#oritatea proprietarilor cer o extinere a
termenelor e inchiriere! urman ca! e$entual! sa faca niste concesii referitoare la ni$elul
chiriei sau e$entuale contributii la reamena#area spatiilor-( !d!u)! Hor!tiu 7ore#cu+
L! contr!ctee #e$n!te !cu$ c!ti0! !ni #i c!re nu #e !"! ! "in! #e !d!u)! !cte
!dition!e( d!c! in ur$! rene)ocierior #e !do%t! noi conditii de inc8iriere+
,Pentru chiriasii care sunt in contract! ma#oritatea proprietarilor au renegociat
chiriile la $alori corecte e piata! altfel incat chiriasii au multiple optiuni e a alege spatii la
$alori actuale-( $!i #%une Mi8!e! Ae/!ndroiu+
Cee $!i )enero!#e o"erte e o&tin c8iri!#ii din c!dirie #itu!te in 'onee
#e$icentr!e #i cu !cce# de"icit!r ! $i*o!cee de tr!n#%ort in co$un+
,5n clairile e birouri situate in locatii centrale sau semicentrale! cu accesibilitate
foarte buna la transportul in comun! cat si cu o specificatie tehnica la ni$elul unei clairi e
clasa A! in cunostintele noastre! nu au fost renegocieri ma#ore ale ni$elului chiriei! ci
e$entual prelungirea termenului e inchiriere in schimbul unor concesii facute e proprietar!
ceea ce arata ca prousele bune existente intr&o piata isi mentin $aloarea si intr&o perioaa
nefasta economica-( $entione!'! Hor!tiu 7ore#cu+
Mi8!e! Ae/!ndroiu $!i #%une c!( in Bucure#ti( un! dintre cee $!i !)re#i0e o"erte
! 0enit din 'on! !di!cent! centruui: de e/e$%u( in Pi!t! Muncii( o c!dire de &irouri de c!#!
B #.! inc8iri!t in 50 de 'ie cu ; euro/$%/un! #i co#turi de intretinere de 2 euro/$%/ un!( i!r
corectiie "o!rte $!ri !u !tr!#( e0ident( c8iri!#i+
20
Mi8!e! Co*oc!ru #u&ini!'! c! cei $!i "e/i&ii %ro%riet!ri din C!%it!! #unt cei din
Pi%er!( unde )r!du de di#%oni&iit!te ! #%!tiior de &irouri 2n+red+ . r!t! de neocu%!re3 0!
!tin)e 1<D . 20D #%re #"!r#itu !ce#tui !n+
In#!( un! dintre concu'iie unui #tudiu re!i'!t de %ort!u c!diride&irouri+ro e#te !cee! c!
tendint! c8iri!#ior e#te de ! #e $ut! din nordu C!%it!ei #%re 'onee centr!e !e or!#uui+
Mi8!e! Ae/!ndroiu %reci'e!'! c! #unt #i #itu!tii c!nd #e re'ii!'! contr!ctee( din
c!u'! c! %ro%riet!rii #unt in"e/i&ii #i c!dirie !ce#tor! !*un) #! #te! i&ere c!te 9 . 12 uni(
%!n! c!nd ei !cce%t! re!it!te! %ietei( ti$% in c!re !u %ierderi $ut $!i $!ri dec!t d!c! !r
!cce%t! ne)ociere!+
Con#ut!ntii i$o&ii!ri #%un in#! c! in ciud! #c8i$&!rior in conditiie de inc8iriere
nu$!ru de contr!cte e#te $ut $!i redu# dec!t !nu trecut+ Hor!tiu 7ore#cu e#ti$e!'! in#!
c! #itu!ti! #e 0! $odi"ic! ! #"!r#itu !ce#tui !n( $!i $ute tr!n'!ctii "iind in ucru+
21