Sunteți pe pagina 1din 60

CAIETUL

DIRIGINTELULUI
An colar 2012/ 2013


Omul i poa! lua cunoin"!l! numai #! la un om$ Aa% &a'inul (! umpl! cu ap)%
*ocul (! aprin#! cu *oc% iar (u*l!ul (! mo#!l!a') #aori) (u*l!ului alui om+
R$ Ta,or!
1

-O.TULATE ALE ACTI/IT01II DIRIGINTELUI
1$ R!(p!ca"i i ncura2a"i #!mnia!a uman)
2$ Lua"i n (!rio( copiii% *i"i a*!ci3i% *i"i morali4
3$ 5i"i a!n"i cu a(p!cul #umn!a3oa(r) !(!ic
6$ A3!"i r)&#ar! cu !l!3ii
7$ 8a'a"i93) p! #i(ciplin)% #ar (imula"i ima,ina"ia i !nu'ia(mul
:$ A#mon!(a"i c;n# !(! ca'ul% #ar i ncura2a"i
<$ R!(p!ca"i cu3;nul #a
=$ Di(ocia"i cor!car!a #! p!#!ap()
>$ Acc!nua"i comporam!nul po'ii3
10$ ?ncura2a"i r!ali')ril! oric; #! mici ar *i
11$ A(i,ura"i an(! !,al! #! (ucc!(
12$ 5i"i #i(pui () 3) #i(ra"i
13$ E3ia"i ca onul 3ocii% !@pr!(ia *!"!i% ,!(ica () ai&) carac!r punii3
16$ Compora"i93) aa nc; () *i"i un mo#!l r!(p!ca&il p! (cara (ocial)
17$ Nu uia"iA in!r!"!a (u*l!ului nu !(! a!nua) #! 3;r()
Urmrete permanent idealul educaional al colii romneti:
D!'3olar!a li&!r)% in!,ral) i armonioa() a p!r(onali)"ii uman!% *ormar!a
p!r(onali)"ii auonom! i cr!ai3!+

2

DOCUBENTELE DIRIGINTELUI
1$ CAIETUL DIRIGINTELUI9 r!&ui! () cuprin#) urm)oar!l!A
9 .rucura anului colarC
9 R!,ulam!nul #! or#in! in!rioar)C
9 R!,ulam!nul #! *unc"ionar! a in!rnauluiC
9 .arcinil! #iri,in!luiC
9 .arcinil! !l!3ului #! (!r3iciu p! coal)C
9 .arcinil! !l!3ului #! (!r3iciu p! cla()C
9 Ari&u"iil! Con(iliului cla(!iC
9 Ari&u"iil! !*ului cla(!iC
9 Comi(ia #iri,in"ilorC
9 Col!ci3ul cla(!iC
9 Col!ci3ul #i#acic al cla(!iC
9 R!(pon(a&ili)"i n ca#rul col!ci3uluiC
9 Orarul cla(!iC
9 T!maica or!lor #! #iri,!n"i!C
9 -lani*icar!a aci3i)"ilor !@racurricular!C
9 E3i#!n"a aci3i)"ilor #!rula! n ca#rul unor proi!c! !#ucai3!
9 5ia #! carac!ri'ar! a cla(!iC
9 .iua"ia la n3)")ur) i a a&(!n"!lorC
9 .iua"ia !l!3ilor cu r!'ula! #!o(!&i! n aci3ia!a colar) i !@racolar)C
9 .iua"ia !l!3ilor pro&l!m)C
9 .iua"ia (anc"iunilor aplica! !l!3ilorC
9 Gra*icul #! #!(*)urar! a !'!lor
9 .iua"ia op"iunilor colar!C
9 .iua"ia manual!lor primi!/pr!#a!C
9 Compon!n"a Con(ilului cla(!iC
9 Aci3i)"i #! cola&orar! cu pro*!(orii cla(!iC
9 Cola&orar!a cu pro*!(orul p(iDop!#a,o, al coliiC
9 Cola&orar!a cu con#uc!r!a coliiC
9 Or,ani'ar!a col!ci3ului #! p)rin"iC
9 -lani*icar!a !#in!lor cu p)rin"iiC
9 -roc!(!l!93!r&al! #! la !#in"!l! cu p)rin"iiC
9 O&(!r3a"ii a(upra cla(!iC
9 5i!l! in#i3i#ual! al! !l!3ilorC
9 5ia #! a(i(!n") p!nru ora #! con(ili!r! i ori!nar!
9 Ba!rial!9(upor p!nru or!l! #! #iri,!n"i!$
9 8i&lio,ra*i!

3
ORDIN ADBINI.TRATIE -U8LICA 7:37/2012 n vigoare
Emi!nA Bini(!rul E#ucai!i (i C!rc!arii
Dom!niiA In3aamin
B$O$ :71/2012
Ordin privind structura anului scolar 2012-2013
M.Of.Nr.651 din 13 septebmrie 2012

ORDIN Nr$7:37
pri3in# (rucura anului (colar 201292013

In temeiul prevederilor art. 9 alin. !2" lit. r" din #e$ea educatiei nationale nr. 1%2011& cu modificarile si
completarile ulterioare& si al 'otararii (uvernului nr. 536%2011 privind or$ani)area si functionarea Ministerului
*ducatiei& +ercetarii& ,ineretului si -portului& cu modificarile si completarile ulterioare&

Bini(rul !#ucai!i% c!rc!arii% in!r!ului (i (porului emite pre)entul ordin.

Ar$ 1$ E
!1" .nul scolar 2012-2013 are 36 de saptamani de cursuri& insumand 1/0 de )ile lucratoare.
!2" 1rin e2ceptie de la prevederile alin. !1"& se stabilesc urmatoarele3
a" pentru clasele terminale din invatamantul liceal& anul scolar are 3/ de saptamani& din care durata cursurilor
este de 33 de saptamani& saptamani fiind dedicate desfasurarii e2amenului de bacalaureat. +ursurile claselor
terminale se inc4eie la data de 31 mai 20135
b" pentru clasa a 6III-a& anul scolar are 36 de saptamani& din care durata cursurilor este de 35 de saptamani& o
saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. +ursurile claselor a 6III-a se inc4eie la data de 1
iunie 20135
c" pentru clasele din invatamantul liceal - filiera te4nolo$ica& cu e2ceptia claselor terminale& durata cursurilor
este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vi$oare5
d" pentru clasele din invatamantul profesional cu durata de 2 ani& durata cursurilor este cea stabilita prin
planurile-cadru de invatamant in vi$oare5
e" pentru invatamantul special - clasele a I7-a-a 7I-a& ciclul inferior al liceului& filiera te4nolo$ica& durata
cursurilor este de 3/ de saptamani& insumand 102 de )ile5
f" sta$iile de pre$atire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului& filiera te4nolo$ica&
cuprind /20 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant or$ani)atoare si aprobata
de inspectoratul scolar& conform structurii anului scolar& cu respectarea vacantelor5
$" pentru invatamantul postliceal !scoala postliceala si scoala de maistri"& durata cursurilor este cea stabilita
prin planurile-cadru de invatamant in vi$oare.
Ar$ 2$ 9 .nul scolar 2012-2013 incepe la data de 1 septembrie 2012& se inc4eie la data de 31 au$ust 2013 si se
structurea)a pe doua semestre dupa cum urmea)a3
-emestrul I
+ursuri - luni& 1/ septembrie 2012-vineri& 21 decembrie 2012
In perioada 5-11 noiembrie 2012& clasele din invatamantul primar si $rupele din invatamantul prescolar sunt in
vacanta.
6acanta de iarna - sambata& 22 decembrie 2012-duminica& 13 ianuarie 2013
-emestrul al II-lea
+ursuri - luni& 1 ianuarie 2013-vineri& 5 aprilie 2013
6acanta de primavara - sambata& 6 aprilie 2013-duminica& 1 aprilie 2013
+ursuri - luni& 15 aprilie 2013-vineri& 21 iunie 2013
6acanta de vara - sambata& 22 iunie 2013-duminica& 15 septembrie 2013
Ar$ 3$ 9 In )ilele libere preva)ute de le$e nu se or$ani)ea)a cursuri.
Ar$ 6$ 9 !1" -aptamana 1-5 aprilie 2013 din semestrul al II-lea este saptamana dedicata activitatilor
e2tracurriculare si e2trascolare& in cadrul pro$ramului numit 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9:& avand un orar
specific.

!2" ,ipurile de activitati care se or$ani)ea)a in saptamana mentionata la alin. !1"& modalitatile de or$ani)are si
responsabilitatile se stabilesc conform ane2ei care face parte inte$ranta din pre)entul ordin.
Ar$ 7$ 9 !1" ,e)ele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se sustin& de re$ula& pana la data de 30 noiembrie
2012.
!2" ,e)ele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se sustin& de re$ula& pana la data de 25 mai 2013.
Ar$ :$ 9 !1" In situatii deosebite& bine fundamentate& in functie de conditiile climaterice locale speciale si de
specificul scolii& inspectoratele scolare pot aproba& la cererea conducerii unitatilor de invatamant& modificari ale
structurii anului scolar stabilite prin pre)entul ordin.
!2" -olicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului repre)entativ al
parintilor din unitatea%unitatile de invatamant respectiva%respective.
!3" .probarea modificarii structurii anului scolar& mentionata la alin. !1"& se acorda in conditiile asi$urarii unui
numar de )ile de cursuri cel putin e$al cu cel stabilit la art. 1& precum si posibilitatii ca toti elevii sa participe&
fara restrictii& la e2amenele si evaluarile nationale3 evaluarea nationala a absolventilor clasei a 6III-a& e2amenul
de bacalaureat& e2amenele de certificare a competentelor profesionale& e2amenele de atestare a competentelor&
e2amenele de absolvire.
Ar$ <$ 9 +alendarul e2amenelor%evaluarilor nationale& al e2amenelor de absolvire& respectiv de
certificare%atestare a competentelor profesionale%a competentelor& precum si calendarul admiterii in clasa a I7-a
se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei& cercetarii& tineretului si sportului.
Ar$ =$ 9 #a data intrarii in vi$oare a pre)entului ordin se abro$a Ordinul ministrului educatiei& cercetarii&
tineretului si sportului nr. 3./9%2012 privind structura anului scolar 2012-2013& publicat in Monitorul Oficial
al ;omaniei& 1artea I& nr. 296 din 5 mai 2012.
Ar$ >$ 9 <irectia $enerala educatie si invatare pe tot parcursul vietii& <irectia $enerala invatamant in limbile
minoritatilor& relatia cu 1arlamentul si partenerii sociali& <irectia $enerala mana$ement& resurse umane si retea
scolara& inspectoratele scolare =udetene si al municipiului >ucuresti& precum si conducerile unitatilor de
invatamant duc la indeplinire prevederile pre)entului ordin.
Ar$ 10$ 9 1re)entul ordin se publica in Monitorul Oficial al ;omaniei& 1artea I.
Ministrul educatiei& cercetarii& tineretului si sportului&
Eca!rina An#ron!(cu
>ucuresti& 31 au$ust 2012.
Nr. 5.635.
ANEFA
-ro,ramul G.a (ii mai mul!% (a *ii mai &un4

-r!3!#!ri ,!n!ral!
1. -aptamana 1-5 aprilie 2013 va fi dedicata activitatilor educative e2tracurriculare si e2trascolare& in cadrul
pro$ramului numit 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9:. In aceasta saptamana nu se or$ani)ea)a cursuri conform
orarului obisnuit al unitatii de invatamant& iar pro$ramul 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9: se va desfasura in
conformitate cu un orar special.
2. -copul acestui pro$ram este implicarea tuturor copiilor prescolari%elevilor si a cadrelor didactice in activitati
care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari%elevilor& sa puna in valoare talentele
si capacitatile acestora in diferite domenii& nu neaparat in cele pre)ente in curriculumul national& si sa stimule)e
participarea lor la actiuni variate& in conte2te nonformale.
3. In perioada 2-/ aprilie 2013& Ministerul *ducatiei& +ercetarii& ,ineretului si -portului& denumit in continuare
M*+,-& or$ani)ea)a etapele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si& dupa ca)& ale
concursurilor scolare.
. In pro$ramul 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9:& elaborat si or$ani)at de fiecare unitate de invatamant& vor fi
inclusi toti copiii prescolari%elevii si toate cadrele didactice care nu participa la etapa nationala a olimpiadelor si
concursurilor scolare.
-lani*icar!a (i apro&ar!a pro,ramului
5. In vederea elaborarii pro$ramului de activitati& in timpul primului semestru& se vor solicita propuneri elevilor&
la orele de diri$entie& si cadrelor didactice& in cadrul sedintelor comisiilor metodice& parintilor& in cadrul
5
sedintelor cu parintii& precum si repre)entantilor autoritatilor administratiei publice locale%ai comunitatii& in
cadrul sedintelor consiliului de administratie.
6. <upa colectarea propunerilor se vor desfasura de)bateri in colectivele de elevi& in consiliul elevilor& in
consiliul profesoral si in comitetul repre)entativ al parintilor& in vederea adoptarii pro$ramului a$reat de
ma=oritatea elevilor si a cadrelor didactice.
/. Modalitatea de selectie a activitatilor propuse se decide la nivelul unitatilor de invatamant si presupune
implicarea& in e$ala masura& a elevilor& a cadrelor didactice si a parintilor& astfel incat proiectele si activitatile
selectate sa corespunda obiectivelor educationale specifice comunitatii scolare& fiind un re)ultat al optiunilor
acesteia.
0. ,ipurile de activitati care se or$ani)ea)a in saptamana mentionata& durata acestora& modalitatile de
or$ani)are si responsabilitatile se stabilesc in consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie
al unitatii de invatamant& pana la data de 15 februarie 2013.
9. +onsilierul educativ din unitatea de invatamant centrali)ea)a propunerile a$reate& in vederea includerii
acestora in calendarul activitatilor educative al unitatii de invatamant& ca domeniu distinct3 pro$ramul 8-a stii
mai multe& sa fii mai bun9:.
10. +onducerile unitatilor de invatamant vor asi$ura populari)area pro$ramului 8-a stii mai multe& sa fii mai
bun9: la nivel local pentru crearea unui impact po)itiv al activitatilor or$ani)ate& atat la nivelul unitatii de
invatamant& cat si la nivelul comunitatii.
11. ?nitatile de invatamant sunt incura=ate sa permita participarea parintilor& a voluntarilor& a repre)entantilor
mass-mediei si a publicului lar$ la activitatile care se pretea)a la acest tip de desc4idere spre comunitate.
Coninuul (i or,ani'ar!a pro,ramului
12. -e recomanda elaborarea unor proiecte la nivelul $rupelor de prescolari%claselor& al $rupurilor de clase sau
al unitatii de invatamant& care sa urmareasca si sa permita reali)area unor obiective educationale prin activitati
care& in pro$ramul normal din perioada cursurilor& nu se pot derula.
13. 1roiectele se pot or$ani)a si in consortiile scolare& in parteneriat cu alte unitati de invatamant& cu or$ani)atii
ne$uvernamentale& cu palatele si cluburile copiilor& cu cluburile sportive scolare& cu directiile de tineret si sport&
cu taberele scolare& cu institutii culturale si stiintifice !institute de cercetari& institutii de invatamant superior
etc."& cu politia& =andarmeria& inspectoratele pentru situatii de ur$enta& cu directiile de sanatate publica& a$entiile
pentru protectia mediului etc.
1. .tat elevii& cat si cadrele didactice vor ale$e activitatile la care doresc sa participe din lista celor propuse.
<e asemenea& se va avea in vedere posibilitatea implicarii parintilor care doresc acest lucru& precum si a altor
parteneri.
15. @iecare activitate la care participa copiii prescolari%elevii trebuie sa fie coordonata de un numar
corespun)ator de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activitati or$ani)ate& conducerea unitatii de
invatamant si cadrele didactice vor lua toate masurile pentru asi$urarea suprave$4erii copiilor
prescolari%elevilor si a securitatii acestora.
16. ,ipurile de activitati care pot fi or$ani)ate in cadrul pro$ramului 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9: pot
include3
A activitati culturale5
A activitati te4nico-stiintifice5
A activitati sportive5
A activitati de educatie pentru cetatenie democratica& pentru promovarea valorilor umanitare !inclusiv
voluntariat& caritate& implicare activa in societate& responsabilitate sociala& relatii si comunicare etc."5
A activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos !inclusiv referitoare la dependenta de calculator&
si$uranta pe internet etc."5
A activitati de educatie ecolo$ica si de protectie a mediului !inclusiv colectare selectiva& economisirea ener$iei&
ener$ie alternativa etc."5
A activitati de educatie rutiera& 1-I& educatie pentru reactii corecte in situatii de ur$enta etc.5
A altele.
.ceste activitati se vor or$ani)a sub diferite forme& de e2emplu3
A ateliere de teatru& dans& mu)ica& arte plastice& educatie media si cinemato$rafica5
A competitii or$ani)ate la nivelul scolii& al $rupurilor de scoli& al localitatii sau al =udetului5
A mese rotunde& de)bateri5
A activitati de voluntariat sau de interes comunitar5
6
A campanii antitutun%antialcool%antipoluare%de prevenire a delincventei =uvenile%de prevenire a traficului de
persoane etc.5
A proiecte comunitare& de responsabilitate sociala5
A peer-education5
A sc4imburi de e2perienta5
A vi)ite de studii5
A tabere%scoli de creatie sau de cercetare5
A parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant& pe plan intern si international& pentru
de)voltarea aptitudinilor pentru lucrul in ec4ipa si in proiecte.
Boniori'ar! (i !3aluar!
1/. .ctivitatile vor fi or$ani)ate in fiecare )i lucratoare a saptamanii mentionate& acoperind cel putin numarul
de ore preva)ut in orarul obisnuit al scolii& atat pentru elevi& cat si pentru cadrele didactice.
10. <upa aprobarea de catre consiliul de administratie& pro$ramul adoptat devine obli$atoriu atat pentru elevi&
cat si pentru cadrele didactice.
19. *levii au obli$atia de a participa la activitatile pentru care s-au inscris& absentele fiind inre$istrate in catalo$
la rubrica 81urtare:.
20. .ctivitatile aprobate se vor mentiona in condica de pre)enta a cadrelor didactice si vor fi monitori)ate de
conducerea unitatii de invatamant.
21. @iecare unitate de invatamant va elabora instrumente si criterii de evaluare a activitatilor desfasurate in
saptamana 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9:. *laborarea criteriilor se va reali)a printr-o procedura
transparenta& prin implicarea elevilor& parintilor si a cadrelor didactice& cu consultarea& dupa ca)& a partenerilor
din afara unitatii de invatamant implicati in pro$ram. Instrumentele si criteriile de evaluare vor fi avi)ate de
catre consiliul profesoral& aprobate de catre consiliul de administratie si anuntate comunitatii scolare si
publicului lar$ cu cel putin 3 saptamani inainte de inceperea activitatilor propriu-)ise.
22. <irectorul unitatii de invatamant& consilierul educativ si seful comisiei pentru evaluarea si asi$urarea
calitatii vor monitori)a si vor evalua activitatile din cadrul pro$ramului 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9:&
folosind instrumentele si criteriile aprobate.
23. Inspectoratele scolare vor dele$a repre)entanti pentru a monitori)a activitatile or$ani)ate de catre unitatile
de invatamant in cadrul pro$ramului 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9:.
2. <upa inc4eierea vacantei de primavara& in fiecare unitate de invatamant& in cadrul primului consiliu
profesoral se vor anali)a calitatea activitatilor or$ani)ate& re)ultatele educationale ale acestora& precum si
modalitatile de ameliorare a planificarii si or$ani)arii pro$ramului 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9:. #a
activitatea de anali)a din cadrul consiliului profesoral vor participa si repre)entanti ai elevilor si parintilor& care
vor pre)enta puncte de vedere asupra activitatilor derulate in pro$ram. <irectorul unitatii de invatamant va
pre)enta un raport de monitori)are a calitatii activitatilor planificate.
25. #a sfarsitul anului scolar& inspectoratele scolare vor include in raportul privind starea invatamantului un
capitol referitor la relevanta si valoarea formativa a tuturor activitatilor desfasurate in cadrul pro$ramului 8-a
stii mai multe& sa fii mai bun9:& evidentiind nivelul interesului manifestat de elevi si de cadrele didactice fata de
or$ani)area si desfasurarea acestuia.
/alori*icar!a !@!mpl!lor #! &una pracica
26. In ba)a instrumentelor si criteriilor de evaluare aprobate& activitatile desfasurate pot fi premiate la nivelul
unitatii de invatamant& cu spri=inul autoritatilor administratiei publice locale& al partenerilor educationali& din
resurse proprii etc.
2/. ?nitatile de invatamant sunt incura=ate sa isi promove)e cele mai bune activitati prin metode variate& care sa
asi$ure informarea publicului lar$ si implicarea unui procent mare de membri ai comunitatii in evaluarea si
stabilirea celor mai valoroase actiuni3 c4estionare adresate elevilor& cadrelor didactice si parintilor& un 8=urnal:
al saptamanii pro$ramului 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9: facut public& pre)entarea activitatilor pe site-ul
propriu& pe cele ale partenerilor implicati in activitati& informari%articole in mass-media locala sau centrala&
foto$rafii& filme& or$ani)area unui vot direct al elevilor& parintilor& cadrelor didactice& or$ani)area unui vot
electronic pentru publicul lar$ etc.
20. In ba)a instrumentelor si criteriilor de evaluare aprobate& fiecare unitate de invatamant poate selectiona o
sin$ura activitate dintre cele desfasurate& cu care sa participe la competitia celor mai interesante activitati
desfasurate la nivel =udetean%al municipiului >ucuresti in cadrul saptamanii 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9:.
/
29. 1entru a participa la competitia or$ani)ata la nivel =udetean%al municipiului >ucuresti& unitatea de
invatamant va incarca pe site-ul inspectoratului scolar& la rubrica dedicata competitiei din cadrul pro$ramului
8-a stii mai multe& sa fii mai bun9:& dosarul activitatii propuse.
30. #a nivel =udetean%al municipiului >ucuresti& competitia isi propune sa selecte)e si sa promove)e pe site-ul
inspectoratului cele mai interesante 10 activitati care s-au desfasurat in saptamana pro$ramului 8-a stii mai
multe& sa fii mai bun9:& cate una din fiecare dintre domeniile3
A cultural5
A artistic5
A te4nic5
A stiintific5
A sportiv5
A cetatenie democratica si responsabilitate sociala5
A educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos5
A educatie ecolo$ica si protectie a mediului5
A abilitati de viata5
A consiliere si orientare.
31. -electia activitatilor se va face in ba)a unor criterii stabilite de inspectoratul scolar printr-o procedura
transparenta& prin implicarea consiliului =udetean%al municipiului >ucuresti al elevilor& a or$ani)atiilor
repre)entative ale parintilor si a consiliului consultativ al cadrelor didactice. +riteriile si modalitatea de
evaluare& modalitatea si termenul-limita de incarcare a dosarelor activitatilor vor fi stabilite de fiecare
inspectorat si comunicate unitatilor de invatamant din subordine si publicului lar$ in timp util& dar nu mai tar)iu
de data de 1 martie 2013.
32. @iecare inspectorat scolar va stabili& prin deci)ie a inspectorului scolar $eneral& componenta comisiei de
evaluare a activitatilor primite de la unitatile de invatamant. +omisia va evalua dosarele depuse& in conformitate
cu modalitatile si criteriile stabilite la nivelul inspectoratului si comunicate public& si va selecta cel mult cate o
activitate pentru fiecare domeniu mentionat la pct. 30.
33. Inspectoratele scolare sunt incura=ate sa promove)e cele mai bune activitati ale unitatilor de invatamant prin
metode variate& care sa asi$ure informarea publicului lar$ si implicarea unui procent mare de membri ai
comunitatii in evaluarea si stabilirea celor mai valoroase actiuni3 pre)entarea activitatilor pe site-ul propriu& pe
cele ale partenerilor implicati in activitati& informari%articole in mass-media locala sau centrala& foto$rafii&
filme& or$ani)area unui vot direct al elevilor& parintilor& cadrelor didactice& or$ani)area unui vot electronic
pentru publicul lar$ etc.
3. In ba)a instrumentelor si a criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor scolare& activitatile
desfasurate pot fi premiate la nivelul =udetului%al municipiului >ucuresti& cu spri=inul autoritatilor administratiei
publice locale& al partenerilor educationali& din resurse proprii etc.
35. <osarele activitatilor transmise de unitatile de invatamant inspectoratelor scolare in vederea participarii la
etapa nationala a competitiei din cadrul pro$ramului 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9: sunt evaluate de
comisiile desemnate de inspectoratele scolare pana la data de 30 aprilie 2013.
36. *lementele care trebuie sa se $aseasca in dosarele activitatilor care participa la competitia nationala din
cadrul pro$ramului 8-a stii mai multe& sa fii mai bun9: si criteriile de evaluare vor fi comunicate de catre
M*+,- pana la data de 1 martie 2013.
3/. .ctivitatile transmise de inspectoratele scolare vor fi postate pe site-ul M*+,- in perioada 1-10 mai 2013.
30. *valuarea activitatilor propuse de inspectoratele scolare se va face pe ba)a unui puncta= obtinut in urma a
doua tipuri de evaluari3 o evaluare facuta de o comisie a M*+,-& avand o pondere de 60B din puncta=ul total&
si o evaluare acordata ca urmare a votului on-line al vi)itatorilor site-ului CCC.edu.ro& avand o pondere de
0B din puncta=ul total.
39. +omisia din M*+,-& aprobata de secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar& va inainta acestuia
re)ultatele propriei evaluari& in plic inc4is& pana la data de 15 mai 2013.
0. 6i)itatorii site-ului CCC.edu.ro vor avea posibilitatea de a acorda votul lor activitatilor considerate cele
mai relevante sau interesante. 1entru re)ultatul final se vor lua in calcul voturile e2primate on-line pana la data
de 19 mai 2013& ora 2&00.
1. In ba)a evaluarii efectuate de comisia M*+,- si a voturilor acordate on-line& activitatile casti$atoare vor fi
desemnate pana la data de 2 mai 2013. ;e)ultatele vor fi postate pe Cebsite-ul M*+,-.
2. 1remierea celor 10 scoli in care s-au desfasurat activitatile declarate casti$atoare la nivel national va avea
0
loc in =urul datei de 1 iunie 2013. <etaliile privind premierea vor fi transmise la data anuntarii re)ultatelor
evaluarii.
REGULABENTUL DE ORDINE INTERIOAR0 9 ANUL HCOLAR 2012 E 2013
1. 1ro$ramul )ilnic se desfDEoarD Fntre orele /&30- 13&30 pentru sc4imbul I si 13&30-19&30 pentru sc4imbul II5
2. *levii au obli$aGia sD se pre)inte la EcoalD & pentru orele de curs& cu cel mult un sfert de orD Fnaintea
Fnceperii cursurilor5 este inter)isD intrarea elevilor Fn clasD dupD Fnceperea orei de curs5
3. Intrarea elevilor Fn Ecoala este permisD pe uEa lateralD dinspre curte5
. Hinuta vestimentarD a elevilor va fi decentD& evitIndu-se e2trava$anGa sau Ginuta sumarD Fn timpul se)onului
cald5
5. *levilor le este inter)isD aducerea la EcoalD a oricDror tipuri de arme& materiale inflamabile& spraJ parali)ant
sau alte obiecte care pot provoca incendii sau vDtDmDri corporale5
6. *ste inter)isD utili)area Fn timpul orelor de curs a telefoanelor mobile& pa$erelor sau calculatorelor
personale care pot perturba procesul de FnvDGDmInt5
/. *levilor le este inter)is!amendD 50 ;ON"3
- -D distru$D sau sD falsifice documente Ecolare5
- -D difu)e)e Fn unitatea de FnvDGDmInt materiale care prin conGinutul lor atentea)D la independenGa&
suveranitatea Ei inte$ritatea naGionalD a GDrii& cultivD violenGa Ei intoleranGa5
- -D manifeste a$resivitate Fn limba= Ei comportament faGD de cole$i Ei personalul Ecolii5
0. -unt inter)ise fumatul & consumul de alcool sau dro$uri& =ocuri de noroc Fn incinta Ecolii Ei Fn Fmpre=urimi
!amendD 50 ;ON"5
9. *ste inter)isD difu)area materialelor cu caracter obscen Ei porno$rafic5
10. *levii sunt obli$aGi sD frecvente)e cu re$ularitate cursurile. Kn ca)ul absenGelor nemotivate& media
semestrialD la purtare se diminuea)D FncepInd cu un numDr de 10 absenGe nemotivate5
11. *levii trebuie sD poarte )ilnic ecusonul cu si$la liceului Fn incinta acestuia5
12. *levii trebuie sD cunoascD Ei sD respecte le$ile statului& re$ulamentul Ecolar Ei cel de ordine interioarD&
re$ulile de circulaGie Ei cele cu privire la apDrarea sDnDtDGii& normele de protecGie civilD Ei a mediului5
13. *levii au obli$aGia sD pre)inte profesorilor carnetul de elev pentru consemnarea notelor sau anumitor
observaGii5
1. *levii vinovaGi de deteriorarea bunurilor Ecolii vor plDti toate lucrDrile necesare reparaGiilor. Kn ca)ul Fn care
vinovatul nu se cunoaEte rDspunderea devine colectivD5
15. *levii au dreptul sD utili)e)e $ratuit & sub Fndrumarea profesorilor& Fntrea$a ba)D materialD Ei didacticD a
Ecolii Ei sD participe la activitDGile e2tracurriculare or$ani)ate de unitatea EcolarD5
16. *levii care obGin re)ultate remarcabile la FnvDGDturD Ei se distin$ prin comportare e2emplarD pot primi
recompense3 evidenGiere Fn faGa cole$ilor& a +onsiliului profesoral& comunicare verbalD sau scrisD adresatD
pDrinGilor& premii Ei diplome5
1/. *levii care sDvIrEesc fapte care contravin pre)entului re$ulament de ordine interioarD vor fi sancGionaGi Fn
funcGie de $ravitatea faptelor3 observaGie individualD Ei mustrare Fn faGa clasei& mustrare scrisD& mutare
disciplinarD& temporarD sau definitivD& la o clasD paralelD& eliminare sau e2matriculare.

REGULABENTUL DE 5UNC1IONARE A INTERNATULUI
Di(po'i"ii ,!n!ral!
Internatul este parte constitutivD a #iceului cu 1ro$ram -portiv >acDu& prin intermediul cDruia se asi$urD
ca)area elevilor din FnvDGDmIntul $imna)ial Ei liceal.
Kn limita posibilitDGilor& pot fi ca)aGi Ei elevi de la alte instituGii Ecolare din municipiu. 1entru a Fntre$i
bu$etul de venituri al instituGiei& Fn limita locurilor disponibile & pot fi ca)aGi temporar elevi& studenGi Ei alte
persoane& contra cost& Fn limita sumelor stabilite de normele le$ale Fn vi$oare.
Dr!puril! !l!3ilor
*levii interni au dreptul sD foloseascD ba)a materialD a internatului & astfel FncIt sD dispunD de condiGii de
muncD Ei de viaGD necesare pre$Dtirii lor.
*i au dreptul la ca)armament !pDturi& cearEafuri& perne" Fn limita posibilitDGilor & la feGe de masD& perdele&
covoare& etc.
9
*levii pot folosi spDlDtoria pentru spDlarea Ei FntreGinerea len=eriei de corp Ei dormit& cu urmDtorul pro$ram3
o datD pe sDptDmInD len=eria de corp Ei de pat& iar Fn ca)uri e2cepGionale de cIte ori este nevoie.@iecare elev va
preda personal bunurile respective la spDlDtorie.
*levilor li se asi$urD& contra cost& 4ranD prin intermediul cantinei.
Kn activitatea lor )ilnicD& elevii sunt a=utaGi de personalul Fncadrat Fn internat Ei cantinD.
*levii interni pot petrece timpul liber Fn biblioteca Ecolii sau sala de sport.
*levii pot pleca la sfIrEitul sDptDmInii & la cererea pDrinGilor% tutorilor le$ali5 plecarea se face cu bilet de
voie semnat de peda$o$& diri$inte Ei cu avi)ul conducerii Ecolii.
O&li,a"iil! !l!3ilor
1. *levii sunt obli$aGi sD respecte Fntocmai pro$ramul internatului5
2. @iecare elev este obli$at sD foloseascD Ei sD predea Fn stare bunD materialele FncredinGate spre folosinGD5
3. <eterioarea bunurilor atra$e dupD sine sancGionarea materialD a elevilor sub forma recuperDrii bunului pe
c4eltuialD proprie5
. *ste inter)isD aducerea persoanelor strDine Fn cDmin& fDrD avi)ul conducerii instituGiei5
5. *ste inter)isD pDrDsirea cDminului fDrD bilet de voie semnat de peda$o$& diri$inte Ei conducerea Ecolii5
6. 1DrDsirea cDminului fDrD bilet de voie este o abatere $ravD de la disciplina internD a cDminului Ei elevul
va fi sancGionat ca atare5
/. ;epartiGia Fn camere a elevilor este obli$atorie. *ste inter)isD mutarea dintr-o camerD Fn alta fDrD avi)ul
peda$o$ului& diri$intelui Ei directorului de serviciu5
0. *levii sunt obli$aGi sD respecte modul de aran=are a paturilor Ei a altor piese de mobilier Fn camere5
9. *levii sunt obli$aGi sD se supunD controlului medical Ei sD respecte Fntocmai prescripGiile medicale5
10. *levii sunt obli$aGi sD se respecte unii pe alGii. *ste inter)is accesul Fn dormitoare strDine sau la alte
nivele decIt cel reparti)at5
11. *ste inter)is accesul Fn cDmin Fn timpul pro$ramului Ecolar. @iecare elev intern este obli$at sD respecte
pro$ramul Ecolar5
12. *levii sunt obli$aGi sD respecte Ei sD e2ecute sarcinile stabilite& conform cerinGelor didactice Ei a
pro$ramului internatului& de cDtre peda$o$i& medicul Ecolar& asistenta medicalD& personalul de Fn$ri=ire Ei
suprave$4ere5
13. 1entru orice nemulGumire cau)atD de desfDEurarea activitDGii din internat& elevii vor FnEtiinGa pe diri$inte
Ei conducerea Ecolii5
1. *levii sunt obli$aGi sD respecte normele i$ienico-sanitare specifice internatului Ei cantinei5
15. @iecare elev este obli$at sD pDstre)e curDGenia Ei sD participe la reali)area curDGeniei atIt Fn interiorul
internatului cIt Ei Fn e2terior conform pro$ramului cDminului5
16. *levii interni sunt obli$aGi sD respecte statutul personalului an$a=at Fn instituGie5
1/. *levii interni sunt obli$aGi sD respecte pro$ramul de meditaGii Ei sD participe la acGiunile social-culturale
Ei sportive stabilite Fn pro$ramul internatului5
10. -unt inter)ise =ocurile de noroc !pe bani" Fn cDmin5
19. *ste inter)is accesul elevilor Fn cDmin cu cuGite& unelte de tImplDrie Ei alte mi=loace care pun Fn pericol
viaGa Ei facilitea)D furtul5
20. *ste inter)is cu desDvIrEire fumatul Ei consumul de alcool5
21. *ste inter)is Fncuiatul camerelor% cDminului fDrD avi)ul personalului din internat. @iecare camera cu
sistem de Fnc4idere pentru prote=are va depune o c4eie la peda$o$.
.anc"iuni
1entru abateri de la pro$ramul internatului elevii vor suporta urmDtoarele sancGiuni3
- mustrare Fn faGa clasei Ei a colectivului din cDmin5
- inter)icerea pDrDsirii internatului- consemnare temporarD5
- informare scrisD a pDrinGilor%tutorilor le$ali5
- c4emarea pDrinGilor% tutorilor le$ali la EcoalD5
- scDderea notei la purtare5
- sancGionarea materialD prin recuperarea bunurilor distruse5
*levii interni vor suporta & Fn funcGie de abateri& Ei sancGiunile prevD)ute de ;e$ulamentul Ecolar.


10
.ARCINILE DIRIGINTELUI
.a&ili! p! &a'a Or#inului BECI nr$7132 #in 10$0>$200>A
1.<esfDEoarD activitDGi de suport educaGional& consiliere Ei orientare profesionalD pentru elevii clasei pe care
o conduce.
2. .ctivitDGile cuprind teme stabilite de cDtre diri$inte pe ba)a pro$ramelor Ecolare pentru aria curricularD
:+onsiliere Ei orientareL Fn vi$oare Ei Fn concordanGD cu specificul vIrstei Ei cu interesele%solicitDrile elevilor.
,otodatD& activitDGile cuprind Ei teme privind educaGia rutierD& educaGia Ei pre$Dtirea antiinfracGionalD a elevilor&
protecGia civilD& educaGia antiseismicD&antidro$& educaGia Fmpotriva traficului de persoane etc.& Fn conformitate
cu prevederile actelor normative Ei ale strate$iilor naGionale& precum Ei Fn ba)a parteneriatelor stabilite de
Ministerul *ducaGiei& +ercetDrii Ei InovDrii Fn colaborare cu alte ministere& instituGii Ei or$ani)aGii.
3. <iri$intele desfDEoarD Ei activitDGi e2traEcolare& activitDGi pe care le stabileEte dupD consultarea elevilor
Ei Fn concordanGD cu specificul vIrstei Ei nevoile identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
.1entru a asi$ura o comunicare constantD& promptD Ei eficientD cu pDrinGii& diri$intele reali)ea)D activitDGi
de suport educaGional Ei consilere pentru pDrinGi.
5.<iri$intele or$ani)ea)D Ei coordonea)D3
- activitatea colectivului de elevi5
- activitatea consilului clasei5
- Eedintele cu pDrinGii& semestrial Ei ori de cIte ori este ca)ul5
- acGiuni de orientare EcolarD Ei profesionalD pentru elevii clasei5
- activitDGi educative Ei de consiliere5 activitDGi e2tracurriculare Fn EcoalD Ei Fn afara
acesteia.
6.<iri$intele monitori)ea)D 3
- situaGia la FnvDGDturD a elevilor5 frecvenGa elevilor5 participarea Ei re)ultatele elevilor la concursurile Ecolare Ei
competiGiile sportive5
- comportamentul elevilor Fn timpul activitDGilor Ecolare Ei e2traEcolare5
- participarea elevilor la pro$rame Ei proiecte & precum Ei implicarea acestora Fn activitDGile de voluntariat5
- nivelul de satisfacGie a elevilor Ei a pDrinGilor acestora Fn le$aturD cu calitatea actului instructiv-educativ.
/. <iri$intele colaborea)D3
- cu profesorii clasei Ei coordonatorul pentru proiecte educative Ecolare Ei e2traEcolare& pentru informare
privind activitatea elevilor& pentru soluGionarea unor situaGii specifice activitDGilor Ecolare Ei pentru toate
aspectele care vi)ea)D procesul instructiv-educativ& care-i implicD pe elevi5
- cu consilierul Ecolar& Fn activitDGi de consilere Ei orientare a elevilor clasei5
- cu conducerea Ecolii& pentru or$ani)area unor activitDGi ale colectivului de elevi& pentru iniGierea unor
proiecte educaGionale cu elevii& pentru re)olvarea unor probleme administrative referitoare la FntreGinerea Ei
dotarea sDlii de clasD& inclusiv Fn scopul pDstrDrii ba)ei materiale& pentru soluGionarea unor probleme%situaGii
deosebite& apDrute Fn le$aturD cu colectivul de elevi5
- cu pDrinGii Ei comitetul de pDrinGi al clasei pentru toate aspectele care vi)ea)D activitatea elevilor Ei
evenimentele importante Fn care aceEtia sunt implicaGi Ei cu alGi parteneri implicaGi Fn activitatea educativD
EcolarD Ei e2traEcolarD5
- cu departamentul secretariat& pentru Fntocmirea documentelor Ecolare Ei a actelor de studii ale elevilor clasei5
- cu persoana desemnatD de conducerea unitDGii de FnvDGDmInt pentru $estionarea ba)ei de date& Fn vederea
completDrii Ei actuali)Drii datelor referitoare la elevii clasei.
0. <iri$intele informea)D3
-elevii Ei pDrinGii acestora despre prevederile ;e$ulamentului de or$ani)are Ei funcGionare a unitDGilor de
FnvDGDmInt preuniversitar Ei ale re$ulamentului intern al Ecolii
-elevii Ei pDrintii acestora cu privire la re$lementDrile referitoare la e2amene%testDri naGionale Ei cu privire la
alte documente care re$lementea)D activitatea elevilor pe parcursul anului Ecolar 5
-pDrinGii despre situaGia EcolarD& despre comportamentul elevilor& despre frecvenGa acestora la ore.Informarea se
reali)ea)D Fn cadrul FntIlnirilor cu pDrinGii& Fn ora destinatD acestui scop& la sfIrEitul fiecDrui semestru Ei an
Ecolar& precum Ei ori de cIte ori este nevoie5
- familiile elevilor& Fn scris& Fn le$DturD cu situaGiile de cori$entD& sancGiunile disciplinare&
neFnc4eierea situaGiei Ecolare sau repetenGie5
9. ;esponsabilitDGile diri$intelului3
- rDspunde de pDstrarea bunurilor cu care este dotatD sala de clasD& alDturi de elevi& pDrinGi Ei consiliul clasei5
11
- completea)D catalo$ul clasei cu datele personale ale elevilor5
- motivea)D absenGele elevilor& Fn confomitate cu procedurile stabilite de ;e$ulamentul de or$ani)are Ei
funcGionare a unitDGilor de FnvDGDmInt preuniversitar5
- stabileEte& FmpreunD cu consiliul clasei Ei consiliul profesoral& dupD ca)& nota la purtare a fiecDrui elev& Fn
conformitate cu re$lementDrile ;e$ulamentului de or$ani)are Ei funcGionare a unitDGilor de FnvDGDmInt
preuniversitar5
- aplicD& dacD este ca)ul& sancGiuni elevilor Fn conformitate cu ;e$ulamentul de or$ani)are Ei funcGionare a
unitDGilor de FnvDGDmInt preuniversitar Ei re$ulamentul intern al Ecolii5
- Fnc4eie situaGia EcolarD a fiecDrui elev la sfIrEit de semestru Ei de an Ecolar Ei o consemnea)D Fn catalo$ Ei Fn
carnetele de elev5
- reali)ea)D ierar4i)area elevilor la sfIrEit de an Ecolar pe ba)a re)ultatelor obGinute de cDtre aceEtia la FnvDGDturD
Ei purtare5
- propune +onsiliului de administraGie acordarea de alocaGii Ei burse pentru elevi& Fn conformitate cu prevederile
le$ale5
- FntocmeEte & semestrial Ei anual& Ei pre)intD consilului profesoral& spre validare& un raport scris asupra situaGiei
Ecolare Ei comportamentale a elevilor5
- completea)D toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonea)D5
- elaborea)D portofoliul diri$intelui.
.ARCINILE ELE/ULUI DE .ER/ICIU -E HCOAL0
-erviciul pe EcoalD se efectuea)D Fntre orele /&15-13&30 & 13&15-19&30 de cIte 2 elevi !1 la cancelarie Ei 1
la intrarea principalD"& Fn douD sc4imburi.
.tribuGiile elevului de serviciu3
1. ;espectD indicaGiile profesorului de serviciu5
2.-alutD politicos persoanele care intrD Fn EcoalD & le$itimIndu-le Ei FndrumIndu-le la cancelarie sau
secretariat!Fntr-un re$istru special se va trece numele Ei prenumele persoanelor &seria Ei numIrul >I%+I&
intervalul staGionIrii Fn EcoalD & locul unde intenGionea)D sD mear$D"5
3. Ki observD & pe timpul pau)elor & pe cei care produc incidente sau distru$ bunuri materiale& FnEtiinGIndu-l
imediat pe profesorul de serviciu5
. Nu permite elevilor sD rDmInD pe 4oluri& Fn $rupuri sanitare dupD ce sunD de intrare& deran=Ind astfel
procesul de FnvDGDmInt5
5. *levul de serviciu aflat la intrarea principalD nu va permite accesul elevilor la intrarea profesorilor 5 el are
deasemenea obli$aGia de a suna conform pro$ramului )ilnic stabilit5
6. *levii de serviciu vor avea GinutD decentD Ei ecusoane speciale pentru a fi recunoscuGi5
/. *levii vor Fndeplini funcGia de elev de serviciu Fn ordine strict alfabeticD !eventualele sc4imbDri motivate se
fac numai cu acceptul diri$intelului clasei Ei a profesorului de serviciu"5
0. .u obli$aGia de a aduce la cunoEtinGa directorului sau profesorului de serviciu orice incident apDrut Fn
desfDEurarea pro$ramului5
9. #a acGiuni metodice& culturale conduc invitaGii Ei participanGii spre sDlile% locurile de desfDEurare 5
10. Nu pDrDsesc sectorul Fn care au fost reparti)aGi decIt cu acordul profesorului de serviciu5
.bsentarea nemotivatD de la serviciul pe EcoalD& pDrDsirea postului Fnainte de terminarea pro$ramului&
nesemnalarea problemelor care apar& profesorului de serviciu& se sancGionea)D cu scDderea notei la purtare.
.ARCINILE ELE/ULUI DE .ER/ICIU -E CLA.0
1. -D se pre)inte cu un sfert de orD inainte de Fnceperea cursurilor Ei pDrDseEte ultimul clasa& asi$urInd lDsarea
acesteia Fn condiGii de ordine Ei disciplinD5
2. -uprave$4ea)D clasa pe timpul pau)ei5
3. -e Fn$ri=eEte de accesoriile necesare activitDGii Ecolare !cretD& burete etc."5
. ;Dspunde de utili)area raGionalD a ener$iei electrice Fn clasD5
5. .duce la cunoEtinGa colectivului de elevi dispo)iGiile conducerii Ecolii& ale diri$intelui privind desfDEurarea
pro$ramului 5
6. Monitori)ea)D pDstrarea bunurilor %dotDrilor clasei Fn perioada serviciului Ei comunicD profesorului de
serviciu% diri$intelui% conducerii Ecolii eventualele distru$eri5
/. #a cerere& a=utD profesorii clasei sD aducD la ore materialul didactic necesar5
0. .nunGD absenGii la fiecare orD& preci)Ind care sunt elevii care au pDrDsit Ecoala dupD Fnceperea cursurilor5
12
9. 1Dstrea)D caietul de observaGii al clasei Ei urmDreEte completarea lui dupD fiecare orD !Fn caietul de observaGii
vor fi trecuGi Ei absenGii la fiecare orD"5
10. ;Dspunde & Fn numele clasei& la solicitarea fiecDrui profesor5
11. Informea)D diri$intele cu orice problemD deosebitD apDrutD Fn clasD3
- absenGe nemotivate5
- fu$a de la ore5
- observaGii deosebite ale profesorilor5
- alte abateri de la disciplina EcolarD.
12 .#a sfIrEitul pro$ramului& controlea)D curaGenia clasei& Fn pre)enGa profesorului de la ultima orD& predInd
clasa elevului de serviciu de dupD-amia)D.
13. (raficul serviciului pe clasD se va afiEa la avi)ierul clasei!elevii vor fi trecuGi Fn ordine strict alfabeticD
-eventualele sc4imbDri motivate se fac numai cu acceptul diri$intelului clasei"5
ATRI8U1IILE HE5ULUI CLA.EI
1entru asi$urarea unui climat de ordine Ei disciplinD la nivelul clasei& pentru pDstrarea bunurilor din dotare
Ei reali)area le$Dturii dintre colectivul de elevi Ei diri$inte& profesor sau conducerea liceului& se instituie funcGia
de Eef al clasei5
Meful de clasD se numeEte conform ;e$ulamentului de or$ani)are Ei funcGionare a unitDGilor de FnvDGDmInt
preuniversitar. Kn ca) de absenGD a Eefului clasei& diri$intele numeEte operativ un Fnlocuitor al acestuia5
.tribuGiile Eefului de clasD sunt3
1. 6e$4ea)D asupra pDstrDrii ordinii Fn clasD pe durata pau)ei sau Fn lipsa profesorului. *ste spri=init de elevul
de serviciu pe clasD5
2. .tra$e atenGia asupra comportamentului necuviincios faGD de cole$i& deteriorarea bunurilor din clasa Ei Fl
informea)D pe diri$inte de eventualele abateri din colectiv5
3. Informea)D profesorii clasei& diri$intele& conducerea liceului despre doleanGele& propunerile & iniGiativele sau
nemulGumirile colectivului de elevi5
. +oordonea)D activitatea elevilor de serviciu pe clasD5
5. *ste membru Fn +onsiliul clasei.
ATRI8U1IILE CON.ILIULUI CLA.EI
+onsiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare Ei instruire practicD Fncadrat
la clasa respectivD& repre)entantul pDrinGilor Ei al elevilor.
1reEedintele consilului clasei este FnvDGDtorul sau diri$intele .
+onsilul clasei are urmDtoarele atribuGii3
1. .nali)ea)D& semestrial& pro$resul Ecolar Ei comportamentul fiecDrui elev5
2. .nali)ea)D volumul temelor pentru acasD Ei ia mDsuri de corelare a acestora Fntre diferitele discipline5
3. -tabileEte mDsuri de asistenGD educaGionalD& atIt pentru elevii cu probleme de FnvDGare sau de comportament&
cIt Ei pentru elevii cu re)ultate deosebite5
. 1ropune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei& Fn funcGie de comportarea acestora Fn unitatea de
FnvDGDmInt Ei Fn afara acesteia& Ei propune +onsiliului profesoral validarea mediilor mai mici de /.005
5. 1ropune recompense pentru elevii cu re)ultate deosebite5
6. 1articipD la FntIlniri cu pDrinGii Ei elevii& cel puGin o datD pe semestru Ei ori de cIte ori este nevoie& la
solicitarea diri$intelui sau a cel puGin 1%3 dintre pDrinGii elevilor clasei5
/. 1ropune diri$intelui& directorului sau consiliului profesoral& dupD ca)& sancGiunile disciplinare prevD)ute
pentru elevi de ;e$ulamentul de or$ani)are Ei funcGionare a unitDGilor de FnvDGDmInt preuniversitar
0. *laborea)D semestrial& aprecieri sintetice despre pro$resul Ecolar Ei comportamentul fiecDrui elev Ei
informea)D& Fn scris& pDrintele.
13
-ROCE.9/ER8AL%
Kncheiat astzi..
Subsemnatul ...., n calitate de profesor diriginte al claseiam procedat la
prelucrarea regulamentelor colare n vigoare pentru acest an colar i a normelor de securitate n coal.
Instruirea elevilor a cuprins urmtoarele aspecte:
. !unoaterea "egulamentului de organizare i func#ionare a unit#ilor de nv#m$nt preuniversitar%
&. !unoaterea "egulamentului de ordine interioar a unit#ii de nv#m$nt%
'. !unoaterea "egulamentului de func#ionare a internatului%
(. !unoaterea sarcinilor elevului de serviciu.
)m luat la cunotin#:
*r.
crt.
*umele i prenumele elevului Semntura
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
&0.
&.
&&.
&'.
&(.
&+.
1rept care s2a ncheiat prezentul proces2verbal.
3rof .diriginte

1
COBI.IA DIRIGIN1ILOR
ANUL HCOLAR 201292013
NR$
CRT$
NUBELE HI -RENUBELE DIRIGINTELUI CLA.A
1$ /
2$ /I
3$ /II A
6$ /II 8
7$ /II C
:$ /III A
<$ /III 8
=$ IF A
>$ IF 8
10$ IF C
11$ F A
12$ F 8
13$ F C
16$ FI A
17$ FI 8
1:$ FI C
1<$ FI D
1=$ FII A
1>$ FII 8
20$ FII C
21$ FII D
15
TA8EL NOBINAL CU ELE/II CLA.EI IIII
*r.
crt.
*umele i
prenumele
elevului
*r.
matri2
col
1ata i locul
naterii
*umele i profesia4
locul de munc al
prin#ilor
)dresa4
nr.telefon4
e2mail
!*34serie nr.
5I4!I
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
&0.
&.
&&.
&'.
&(.
&+.
&,.
&-.
&..
&/.
'0.
16
TA8EL NOBINAL CU ELE/II CLA.EI IIII
CARE -RO/IN DIN BEDIUL UR8AN JALTE ORAHE K
*r.
crt
*umele i
prenumele
elevului
1ata i locul
naterii
6ocuiete la gazd4
internat4 face naveta
)dresa4
nr.telefon4
e2mail prin#i
)dresa4
nr.telefon4
e2mail
gazd4internat
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
TA8EL NOBINAL CU ELE/II CLA.EI IIII
CARE -RO/IN DIN BEDIUL RURAL
*r.
crt
*umele i
prenumele
elevului
1ata i locul
naterii
6ocuiete la gazd4
internat4 face naveta
)dresa4
nr.telefon4
e2mail prin#i
)dresa4
nr.telefon4
e2mail
gazd4internat
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
1/
TA8EL NOBINAL CU -RO5E.ORII CLA.EI A II$$
*r.
crt.
*umele i prenumele Specialitatea Studii 7radul
didactic
8echime 9bserva#ii
. #b. romInD
&. #b. en$le)D
'. #b. france)D
(. MatematicD
+. >iolo$ie
,. Istorie
-. (eo$rafie
.. @ilosofie
/. +4imie
0. @i)icD
. InformaticD
&. Mu)icD
'. <esen
(. 1re$Dtire
teoreticD
sportivD
+. 1re$atire fi)icD
$eneralD
,.
-.
..
/.
&0.
RE.-ON.A8ILIT01ILE ELE/ILOR DIN CLA.A IIII$
*r.
crt.
*umele i prenumele elevului "esponsabilitatea
.
&.
'.
(.
+.
ORARUL CLA.EI IIII$$
9ra 6uni :ar#i :iercuri ;oi 8ineri
.
&.
'.
(.
+.
,.
10

-LANI5ICAREA ANUAL0 A LEC1IILOR EDUCATI/E
LA CLA.A IIII
*r.
crt.
:odule tematice *umr de ore pe
semestrul I
*umr de ore pe
semestrul II
<otal
ore4module
. )utocunoatere i dezvoltare
personal
' + .
&. !omunicare i abilit#i sociale ( 2 (
'. :anagementul informa#iilor i al
nv#rii
+ & -
(. 3lanificarea carierei ' + .
+. !alitatea stilului de via# ' + .
<otal ore4semestru 4an colar . - '+
19
36)*I=I!)"> !)6>*1)"IS<I!? )*@)6? 6) !9*SI6I>"> AI 9"I>*<)">
)*@6 A!96)" &0& 2 &0'
:odulul !ompeten#e
specifice
!on#inuturi Spt. <ema :etode :iBloace :odalit2#i de
evaluare4
feed2bacC
)utocunoatere
i
dezvoltare
personal
1.1.*laborarea
unui pro$ram
personali)at de
reuEitD personalD
Ei profesionalD
-te4nici de mana$ement
al resurselor personale5
-asumarea responsabili-
tDGilor Ei a
consecinGelor5
-strate$ii de
responsabili-)are Ei de
pre$Dtire pentru viaGa
de adult
S
S ,
S ,
S &'
S &,
S &-
S '
S ''
D"egulamentul Eghidul nostru
de comportamentF
D)utocunoatere i
intercunoatereF
D<alentele, calit#ile i defectele
meleF
D!e2mi doresc n via#GF
D3romovarea imaginii de
sine.=a#ete ale personalit#ii
umaneF
3lan particularizat de
dezvoltare personal: >voluezG
StagnezG
"egresezG
DSunt ceea ce fac.8iitorul meu
preferat,viitorul meu posibilF
D3ersonalit#i marcante ale
oraului nostruF
.plicarea unor instru-
mente de evaluare a
abilitDGilor Ei interese-
lor perso-nale.
+orelarea re)ultatelor
Ei stabilirea profilului
individual5
-*2erciGii !Fn ec4ipa
Ei individu-al" de pla-
nificare a succesului
Fn plan personal Ei
profesional5
+ompleta-rea unor
fiEe de lucru& =oc de
rol pe tema mana$e-
mentului resurselor
personale.
@iEe de lucru
@iEe de autoevalu-are
,este de autocu-
noaEtere
+4estiona-re
.utopor-tret
Nocuri de autocu-
noaEtere Ei intercu-
noaEtere
#ectura unor te2te-
premisD
.ctivitate pe $rupe
-tatistici ima$ini&
+asete video
Modele de documen-te
perso-nale
1re)entare de ca)
1re)enta-rea perso-nalD
Fntr-un pliant-reclamD&
linia vieGii& capitolele
importante din viaGD
;eali)a-rea
portretu-lui
;Dspun-suri la
c4estio-nare
.r$u-mentarea
propriului
sistem
a2iolo$ic
@iEe de
autoeva-luare
@iEe de
evaluare
!omunicare i
abilit#i sociale
2.1. .nali)a
beneficiilor
comportamen-
tului de cooperare
2.2..nali)a
factorilor care
contribuie la
de)voltarea
abilitDGilor de lider
-comporta-mente de
cooperare Fn $rupurile
de apartenenGD5
-modalitDGi de adaptare
la sc4imbDrile din
cadrul $rupului de
apartenenGD5
-calitDGile liderilor5
de)voltarea calitDGilor
de lider5
S &
S +
S /
S &
D<oleran#a2ntre virtute i
realitateF
D!um comunicm n situa#ii
conflictualeGF
D5una cuviin# sau arta
convie#uiriiF
D3revenirea abuzului i
violen#ei n familieF
-imulDri de situaGii
care evidenGia)D
avata=ele comporta-
mentului de
cooperare
<e)bateri& =ocul de
rol pentru evidenGie-
rea Ei de)voltarea
calitDGilor de lider
.utoeva-luare
+4estio-narul de
interese
1ortofoliul
(rila de observaGie
,estele de aptitudini Ei
perfor-manGD
;Dspun-suri la
c4estio-nare
.r$u-mentarea
propriului
sistem
a2iolo$ic
@iEe de
autoeva-luare
@iEe de
evaluare
1ro$rame de
20
-imularea
de)voltare
personalD
:anagemen2tul
informa#iilor i
nv#rii
3.1.*2ersarea
abilitDGilor de
utili)are eficientD
a diferitelor surse&
pentru a locali)a&
selecta Ei evalua
informaGii despre
FnvDGare& muncD&
cariera5
3.2. *2ersarea
abilitDGilor de
FnvDGare criticD&
creativD Ei
eficientD& Fn
vederea reuEitei
personale Ei
profesionale5
3.3.*2plicarea
necesitDGii Ei
avata=elor FnvDGDrii
permanente
:anagemen2tul
informa#iilor:
-resurse relevante cu
privire la FnvDGare&
muncD & carierD5
:anagemen2tul
nv#rii:
-$Indirea criticD Ei
autocontrolul asupra
propriei FnvDGDri5
-FnvDGarea permanentD
! caracteris-
tici&re$lemen-tDri
naGionale Ei europene"
S -
S '

S .
S -
S
S &
S &.
D5acalaureatul2eHamenul
maturit#iiG2prelucrarea
metodologiei de 5acalaureatF
DInternetul2izvor de informa#ii
sau de stresGF
D<ehnici i stiluri noi de
nv#areF
DAtiu s caut informa#iiGF2
aplicare practic pe un subiect
la alegere.
D!um s nv#m eficientGF
D!onsecin#e ale absenteismului
n procesul de nv#areF
D!artea2prietenul cel mai bunF
<e)bateri pe tema
utilitDGii diferitelor
resurse privind
FnvDGarea & munca Ei
cariera
.plicarea unor
te4nici de $Indire
criticD
<e)bateri cu tema3
LKnvDGarea
permanentD- o necesi-
tateL
+4estiona-re cu privire
la relaGia dintre
performanGele Ecolare Ei
succes
,este de autocu-
noaEtere
Internet
+4at
.ctivitDGi interactive
+onversa-Gia
.probarea
*2erciGiul stimulativ
@iEe de
autoeva-luare
1ro$rame de
de)volta-re
personalD
(rila de
observa-Gie
3lanificarea
carierei
.1.*valuarea
pre$Dtirii
personale pentru
continuarea
studiilor%
pentru inserGie
profesionalD
.2.*2ersarea
abilitDGilor de
utili)are a
documentelor de
marOetin$
personal Ei
*?;O1.--& Fn
vederea
continuDrii
)lternative
educa#ionale:
-FnvDGDmInt
postobli$ato-riu3 Ecoli
postliceale& FnvDGDmInt
universitar de
scurtD%lun$D durata&
educa-
Gia adulGilor5 specificul
educaGiei& condiGii de
acces& finali-)are&
ec4ivala-rea diplome-
lor la nivel european.
>lemente de
marCeting personal:
-portofoliul personal Ei
S (
S .
S (
S /
S &&
S &(
D!artea mea de vizit."olul
unui curriculum2vitaeF
D3ortofoliul personalF
D)m un model de urmatGF
DSunt capabil s iau o decizieG
Stiluri decizionaleF
D:ituri referitoare la carierF
D> nevoie i de mine n
societateG2citirea anun#urilor
de angaBareF
*2erciGii de elaborare
a documen-telor de
marOetin$ personal
!+6& scrisoare de
intenGie"& simularea
participDrii la un
interviu Fn vederea
an$a=Drii5
--imulare- utili)area
documente-
lor*?;O-1.-- Fn
condiGiile aplicDrii
pentru o bursD sau
ocuparea unui loc de
muncD Fn GarD sau
strDinDtate5
?tili)area dicGionare-
lor&
biblioteca
+onversa-Gia
,este de autocu-
noaEtere
+4estiona-re
.probarea
*2erciGiul stimulativ
.fiEe
+6-uri
personale
+DrGi de vi)itD
+omenta-rii
.nali)e
*2po)e-uri
@iEe de
autoeva-luare
21
studiilor sau a
inserGiei pe piaGa
muncii
planul pentru carierD
dupD finali)area
ciclului superior al
liceului5 inte$rarea Ei
armoni)area
prioritDGilor Ei a
obiectivelor
!educaGionale&
profesionale&
familiale&Fn vederea
obGinerii succesului
personal Ei profesional5
-+6& scrisoare de
intenGie& interviu de
an$a=are- cerinGe
forma-le& standarde
europene5
-documente
*uropass3+6-ul
european& paEaportul
lin$vistic& suplimentul
la diplomD& cerificatul
de calificare.
S &/
S '(
D<radi#ii profesionale din
oraul meu, op#iuni
profesionaleF
D@n pas napoi azi poate deveni
un pas nainte m$ineI2interviul
de angaBareF
-6i)ite la cabinetul
de consiliere pentru
familiari)a-rea cu
documen-tele *?;O-
1.-- Ei cerinGele de
studiu sau ocupare a
unui loc de muncD Fn
*uropa.
;eviste
Internet
CCC.$o.ise.ro
1rofiluri ocupaGio-nale
+onversa-Gia
+4estiona-re
!alitatea
stilului de via#
5.1. .nali)a
conceptului de
calitate a vieGii Fn
conte2tul
de)voltDrii
carierei5
5.2.*2ersarea
abilitDGilor de
mana$ement al
stresului Fn
pre$Dtirea pentru
e2amene
5.3..nali)area
conceptelor de
e$alitate de Eanse
Ei e$alitate de
!alitatea vie#ii
personale:
-impactul carierei Ei a
profesiei asupra calitDGii
vieGii5
-calitatea vieGii Fn
situaGii de cri)D3cum
influenGea)D o situaGie
de cri)D calitatea vieGii
unei persoane5
modalitDGi de
intervenGie Fn situaGie de
cri)D5
!alitatea rela#iilor
sociale i a mediului
de munc:
S '
S 0
S +
S &0
S &+
S '0
DS ne ferim de accidenteF
DJI82SI1), pericol socialGF
D)gresivitatea i formele ei de
manifestareF
D=umatul,alcoolul,drogurile i
calitatea vie#iiF
3roiect de grup cu tema :
F5eneficiile implicrii
comunitareF.
"eguli de igien a muncii
.plicarea de
c4estionare& teste Ei
instrumente folosite
pentru orientarea Fn
carierD3
Interoption5>,1.+5
c4estionare on
line3CCC.
$o.ise.ro5
CCC.
co$nitrom.
ro
-1roiect de
$rup5influ-enGa unei
situaGii de cri)D
asupra calitDGii vieGii
Materiale informat-ve
+olabora-rea cu centre
de sDnDtate&
nutriGie
,este de autoc-noaEtere
+4estiona-re
+ompleta-rea unui
c4estionar de
identifica-re a stilului
de viaGD preferat Ei
profesiile asociate
acestuia.
<iscuGii de $rup pe
tema implicDrii Fn
acGiuni comunita-re Ei
Fn acGiuni de voluntariat
1ro$rame de
de)volta-re
personalD
@iEe de
autoeva-luare
22
$en & din
perspectiva
planificDrii
carierei
-pre$Dtirea pentru
e2amene Ei
mana$emen-tul
stresului5
>galitatea de anse n
dezvoltarea carierei:
-dimensiunea de $en Fn
de)voltarea Ei
planificarea
carierei5stere-otipurile
de $en ca barierD Fn
opGiunile de carierD.
S '&

S '+
intelectuale n condi#ii de
eHamen
;oc de rol:primul aButor n
cazul unor situa#ii de criz a
societ#ii n care trim.
D9ptez pentru o carier
potrivit seHului meuGF
unei persoane5
-1roiecte individuale
Ei de $rup cu
tema3L1re-$Dtirea
pentru e2amene Ei
mana$e-mentul
stresuluiL5
-<iscuGii de $rup de
identifica-re a moda-
litDGilor de asi$urare a
e$alitDGii de Eanse Fn
de)voltarea unei
cariere
-<iscuGii de $rup pe
tema influ-enGei
stereotipurilor de $en
Fn planifi-carea Ei
de)voltarea carierei.

;eactiva-rea $rupu-lui
de voluntari al clasei
noastre
Noc de rol
1roiecte individua-le Ei
de $rup
<iscuGii de $rup pe
tema influenGei
stereotipi-ilor de $en Fn
planif-carea Ei
de)volta-rea cari-erei
unei fete%femei Ei a
unui bDiat%
bDrbat
23
-LANI5ICAREA ACTI/IT01ILOR EFTRACURRICULARE
ANUL HCOLAR 201292013
*r
.
crt
.
)ctivitatea 9biectivul4activit#i 1ata !olaboratori 6ocul de
desfurare
. 3lurilingvism i
multiculturalitateF A
Piua europeanD a
limbilor
ImportanGa Ei efectul
cunoaEterii mai multor limbi
strDine.
;eali)area unui mini
dicGionar multilin$vist& a
unui dosar tematic
sept. 1rofesorii de
limba romIna Ei
limbi strDine
Kn EcoalD
&. D-0 de ani de
nv#m$nt bcuanF2
Piua MondialD a
*ducaGiei
Marcarea principalelor
momente Fn evoluGia
FnvDGDmIntului bDcDuan
-simpo)ion
oct. Mcolile Q >iblioteca
NudeGeanD :
'. DJolocaustul2 o
tragedie ce nu trebuie
s se mai repeteF-
comemorarea
'olocaustului Fn
;omInia
+unoaEterea efectelor
antisemitismului&
discriminDrii& rasismului&
2enofobiei.
6i)itD la mu)eul comunitDGii
evreieEti
oct. +omunitatea
*vreilor din Q
Mu)eul
+omunitDGii
*vreilor din
(. D &+ 9ctombrie2 ziua
for#elor armateF
ImportanGa istoricD a )ilei de
25 octombrie
KntIlnire cu un veteran de
rD)boi
oct. .sociaGia
NaGionalD a
6eteranilor de
;D)boi&
Mu)eul
Militar
NaGional
+. DKiua *a#ional fr
<utunF
+unoaEterea efectelor
tutunului - ppt
nov. Medicul Ecolii Kn EcoalD
,. D 1ecembrie2 Kiua
*a#ional a
"om$nieiF
+unoaEterea importanGei
fDuririi statului naGional
unitar romIn
1articipare la simpo)ionul
or$ani)at de Mu)eul de
Istorie
nov. +omple2ul
Mu)eal
+omple2ul
Mu)eal
-. Iat, vin colindtoriI A
serbarea pomului de
iarnD
+unoaEterea semnificaGiei
+rDciunului Ei a obiceiurilor
de iarnD
dec. 1rof.de reli$ie Ei
de mu)icD
Kn EcoalD
.. D>minescu 2
6uceafrul poeziei
rom$netiF
+unoaEterea vieGii Ei operei
lui Mi4ai *minescu
+oncurs de creaGie literarD
ian. >ibliotecara
Ecolii
>iblioteca
Ecolii
/. DJai s dm m$n cu
m$nF- activitate
dedicatD ?nirii
1rincipatelor ;omIne
+unoaEterea semnificaGiei
actului istoric de la 2
ianuarie 1059
1articipare la simpo)ionul
or$ani)at de Mu)eul de
Istorie
ian. +omple2ul
Mu)eal
+omple2ul
Mu)eal
0. D8alentineLs 1aMF .ctivitate distractivD feb. coala Q Kn EcoalD
. D. :artie2 Kiua
femeiiF 2 moment
artistic dedicat mamei
<e)voltarea dra$ostei faGD
de fiinGa iubitD& mama
0 martie 1rof. de limba
romIna Ei de
mu)icD
Kn EcoalD
2
&. D@n mediu curat, o
via# mai bunF A
activitate prile=uitD de
:Piua .peiL
*ducarea elevilor pentru
prote=are mediului
;eali)area unor afiEe& mape
tematice
martie <irecGia
NudeGeanD a
.pelor
Kn EcoalD
'. Srbtoarea Sfintelor
3ate
+unoaEterea semnificaGiilor
Ei a obiceiurilor - ppt
.prilie 1rof. de reli$ie Kn EcoalD
(. D/ :ai n istoria
"om$niei i a
>uropeiF
+unoaEterea semnificaGiei
)ilei de 9 mai pentru
;omInia Ei pentru *uropa
1articipare la simpo)ionul
or$ani)at de Mu)eul de
Istorie
9 mai +omple2ul
Mu)eal
+omple2ul
Mu)eal
+. D8iitorul meu
preferat, viitorul meu
posibilF
+unoaEterea condiGiilor de
admitere Fn FnvDGDmIntul
superior
6i)itD la ?niversitatea
mai ?niversitatea ?niversitatea
,. D7audeamus igiturF
+urs festiv la sfIrEitul
clasei a 7II-a
*ducarea elevilor Fn spiritul
respectului pentru valori
iunie +onsiliul
profesoral al
clasei
Kn EcoalD
E/IDEN1A ACTI/IT01ILOR DERULATE
?N CADRUL UNOR -ROIECTE EDUCATI/E
*r.
crt.
1ata i locul
desfurrii activit#ii
1enumirea activit#ii "esponsabili i
parteneri
*umr de
participan#i Nelevi
i profesoriO
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
25
5IHA DE CARACTERILARE A CLA.EI AIIIII$
J(! compl!!a') la (*;riul anului colarK
). I*=9":)PII 7>*>")6>
-nr. de eleviQQQQ. nr. de bDieGiQQQQQ. nr. de feteQQQ..
-media $eneralDQQQQQQ
-media $eneralD la disciplina3
lb. romInaQQQQQQ lb. modernD IQQQQQQQ.lb. modernD IIQQQQQQ
matematicDQQQQQQfi)icDQQQQQQQQQ Q.c4imieQQQQQQQQQ
biolo$ieQQQQQQQ.istorieQQQQQQQQQQ.$eo$rafieQQQQQQQQ
socio-umaneQQQQQ..informaticDQQQQQQQQ.teorie sportivDQQQQQQ
mu)icD%desenQQQQQ educaGie fi)icDQQQQQQQ
- starea $eneralD de disciplinD a colectivuluiQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
- perspectiva colectivuluiQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
5. 1I*):I!) 7"@3@6@I
- $radul de coe)iune a colectivului3QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
- colectiv Fn formare3QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ....
- colectiv format3QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
- scopul imediat Ei de perspectivD al colectivului propus de diri$inte3QQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
!. S3>!I=I!@6 !6)S>I:

- ce micro$rupuri sunt formate& rolul lor Fn raportul lideri formali-informali ! de coincidenGD& de
colaborare& de opo)iGie"
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
1. 93I*II6> !)1">69" 1I1)!<I!> =)P? 1> !96>!<I8@6 !6)S>I
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
26
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
>.!9*!6@KII
-ituaGia educaGionalD a colectivului !e2primatD printr-un calificativ Ei o scurtD caracteri)are"
+riterii3
- nivelul la FnvDGDturD apreciat Fn raport cu posibilitDGile ma2ime-minime3QQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
-disciplina colectivului3QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
-profilul socio-uman al colectivului3QQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
.ITUA1IA LA ?N/010TUR0 A ELE/ILOR CLA.EIIIII$
*r.
crt.
*umele i prenumele
elevului
:edia
general
:edia
la
purtare
<otal
absen#e
)bsen#e
nemotivate
Situa#i
a
colar
!lasificat n
ordinea
mediilor
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
&0.
&.
&&.
&'.
&(.
&+.
2/
NI/ELUL DE -REG0TIRE HCOLAR0 AL CLA.EIIIII
)n
colar
:edia
general
a
clasei
:edia
maHim

:edia
minim

*r.elev
i ntre
+2,,//
*r.elev
i
ntre
-2.,//
*r.elev
i ntre
/20
!ori
2
gen#i
la o
disci
2
plin
!ori
2
gen#i
la
dou
disci
2
pline
!ori2
gen#i
la
mai
mult
e
disci2
pline
Situ2
a#ie
nen2
cheia
2
t
Semes
2trul I
Semes
2trul
II

ELE/I CU RELULTATE DEO.E8ITE LA ?N/010TUR0/
DI.CI-LIN0/OLIB-IADE HCOLARE HI CONCUR.URI/
ACTI/ITATE EFTRAHCOLAR0

*r.
crt.
*umele i prenumele
elevului
)ctivitatea la
care s2au ob#inut
rezultatele
3erforman#a
3remii4men#iuni
)n colar
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
&0.
&.
&&.
&'.
20

ELE/I CARE RIDIC0 -RO8LEBE DEO.E8ITE
Jla n3)")ur)% #i(ciplin)% *r!c3!n")% in!,rar! n *amili!K
*r
.
crt
.
*umele i prenumele
elevului
1ata 3roblema educa#ional :suri i rezultate
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.

.ANC1IUNI A-LICATE ELE/ILOR CLA.EIIII$
*r.
crt.
*umele i
prenumele
elevului
=elul
sanc#iunii
:otivul pentru care
s2a acordat sanc#iunea
*umrul
documentulu
i
1ata
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
(.
29
+.
,.

GRA5ICUL LUCR0RILOR .CRI.E JTELEK

)n colar !lasa Semestrul I Semestrul II 1isciplina la care se
sus#ine tez
1ata

DATE RE5ERITOARE LA ACTI/ITATEA DE ORIENTARE
HCOLAR0 HI -RO5E.IONAL0
*r.
crt.
*umele i
prenumele elevului
)spira#ia
elevului
1orin#ele
familiei
)precierea
profesorului
diriginte4
psiholog
)c#iuni
formative
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
30
&0.
&.
&&.
&'.
&(.
&+.
.ITUA1IA O-1IUNILOR HCOLARE LA CLA.EIII$
*r.
crt.
*umele i prenumele elevului 9p#iunea colar 9p#iunea profesional
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
&0.
.ITUA1IA BANUALELOR HCOLARE LA CLA.A AII$
*r
.
crt
.
*umele i
prenumele
elevului
9bs
.
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
31
(.
+.
,.
-.
..
/.
&0.
COB-ONEN1A CON.ILIULUI CLA.EIII$$$$
)n colar "esponsabilitatea *umele i prenumele 9bserva#ii
3reedinte
3rofesorii clasei
"eprezentantul prin#ilor n !omitetul de
3rinti al colii
6iderul elevilor


ACTI/IT01I DE COLA8ORARE CU -RO5E.ORII CLA.EII$$
*r
.
crt
.
=orma de organizare a activit#ii 1ata 9bserva#ii i concluzii
. Sedin#e n cadrul consiliului clasei4
comisia dirigin#ilor
&. Informare individualNdiscu#ii
diriginte2profesorO
'. )sisten#e la clas
(. 3regtirea n colaborare a unor
activit#i tiin#ifice4cultural2artistice4
sportive
+. 8izite4eHcursii
,. )lte activit#i
32
COLA8ORAREA CU -RO5E.ORUL -.IMO-EDAGOG AL HCOLII
CLA.AIIIII
1ata Situa#ia4 problema discutat !onteHtul
colaborrii
9bserva#ii i concluzii
Q informare
Q participare la lec#ie educativ
Q participare la edin#e4lectorate cu prin#ii
ORARUL -RO5E.ORULUI -.IMO-EDAGOG
6uni :ar#i :iercuri ;oi 8ineri
!abinetul de consilere i asisten# psihopedagogic este locul de care ai nevoie pentru c:
- eEti o persoanD Fn plinD de)voltare5
- cauGi modele Ei scopuri Fn viaGD5
- FGi clDdeEti propriile valori Ei principii de viaGD5
- FGi descoperi propria identitate Ei personalitate5
- ai nevoie de spri=in& Fncura=are& a=utor Ei comunicare pentru a putea face faGD cu succes noilor
provocDri ale vieGii.
3sihologul nu este psihiatruI
3sihiatrul se ocupD de bolnavii psi4ici& de problemele mentale& prescrie medicamente.
3sihologul consilia)D persoanele normale& care se aflD Fntr-o perioad dificil a vie#ii Ei care caut
solu#ii la probleme& care doreEte reec4ilibrarea sufleteascD.
!$nd este bine s consul#i un psihologG
33
- cInd te simGi trist& neFnGeles& slDbit de ener$ie& decepGionat5
- ai probleme de comunicare cu familia& profesorii5
- doreEti sD te cunoEti mai bine5
- Ei cInd e2istD alte cau)e decIt cele menGionate mai sus.
!e anse #i ofer cabinetul de consiliereG
- de a te cunoaEte Ei de a te FnGele$e mai bine pe tine FnsuGi5
- de a te accepta Ei ai accepta pe ceilalGi aEa cum sunt5
- de a fi creativ& spontan& autentic Fn relaGiile cu ceilalGi5
- de a-Gi sc4imba atitudinile Ei comportamentul care au efecte ne$ative asupra propriei persoane Ei
asupra celorlaGi5
- de a avea mai multD Fncredere Fn forGe proprii5
- de a identifica strate$ii de FnvDGare eficientD5
- de a controla stresul& depDEind situaGiile frustrante5
- de a te orienta profesional.
COLA8ORARE CU CONDUCEREA HCOLII
*r.
crt.
1ata 3roblema 9bserva#ii
COBITETUL DE -0RIN1I AL CLA.EI III$
)n colar !lasa *umele i prenumele
prin#ilor
"esponsabilitatea 9bserva#ii
ACTI/IT01I DE COLA8ORARE CU -0RIN1II CLA.EIIII
*r.
crt.
=orma de organizare a activit#ii 1ata 9bserva#ii i concluzii
. Sedin#e n cadrul comitetului de
prin#i al clasei4consiliului
reprezentativ al prin#ilor din
coal4asocia#iei de prin#i
3
&. 6ectorate cu prin#ii
'. )ctivit#i de consiliere
(. 3articiparea prin#ilor la activit#i
cultural2artistice , sportive,serbri
colare, evenimente din via#a clasei
+. 8izite la domiciliul elevilor
,. Sponsorizri
-. !oresponden# cu prin#ii
TEBATICA ACTI/IT01ILOR DE CON.ILIERE
HI .U-ORT EDUCA1IONAL O5ERITE -0RIN1ILOR
?N ANUL HCOLAR I
*r.
crt.
1ata i ora <ema activit#ii
. 1/.09.20..&ora 1/&30 .nali)a situaGiei la FnvDGDturD Ei disciplinD din anul Ecolar trecut.
1robleme or$ani)atorice5ale$erea comitetului de pDrinGi al clasei.
&. 2.09.20..&ora 1/&30 1re)entarea ;e$ulametul de ordine interioarD5
;e$imul )ilnic al elevului
'. 01.10.20..&ora 1/&30 -urse de informare privind educaGia pDrinGilor
(. 00.10.20..&ora 1/&30 +are este specificul adolescenGei
+. 15.10.20..&ora 1/&30 1revenirea Ei combaterea bolilor de se)on Ei a $ripei porcine
,. 22.10.20..&ora 1/&30 +odul bunelor maniere pentru copiii
-. 29.10.20..&ora 1/&30 >acalaureatul-e2amenul maturitDGii. 1relucrarea metodolo$iei de >acalaureat
. 05.11.20..&ora 1/&30 +um Fi putem a=uta pe copiii noEtrii sD obGinD re)ultate bune la FnvDGDturDR
/. 12.11.20..&ora 1/&30 Hinuta decentD a elevului Fn incinta Ecolii. Implicarea pDrintelui Fn $ustul
vestimentar al copilului
0. 19.11.20..&ora 1/&30 -trDinDtatea Ei sin$urDtatea copiilor
. 26.11.20..&ora 1/&30 1revenirea bolilor cu transmitere se2ualD
&. 03.12.20..&ora 1/&30 1DrinGii- model pentru viitorul adult
'. 10.12.20..&ora 1/&30 +um Fmi a=ut copilul sD depDEeascD anumite emoGii ne$ative
(. 1/.12.20..&ora 1/&30 +um sD ne alimentDm sDnDtosR
+. 00.01.20..&ora 1/&30 +limatul afectiv al familiei Ei personalitatea adolescentului
,. 15.01.20..&ora 1/&30 +e stiGi despre prietenii copiilor dumneavoastrDR
-. 22.01.20..&ora 1/&30 1revenirea abu)ului Ei violenGei Fn familie Ei Fn societate
.. 29.01.20..&ora 1/&30 .nali)a situaGiei la FnvDGDturD Ei disciplinD pe semestrul I
/. 11.02.20..&ora 1/&30 +onsecinGele absenteismului Fn procesul de FnvDGare
&0. 10.02.20..&ora 1/&30 +e este traficul de fiinGe umaneR
&. 25.02.20..&ora 1/&30 +ombaterea Ei eliminarea discriminDrii din EcoalD Ei societate
&&. 0.03.20..&ora 1/&30 *fectele mass-media asupra educaGiei copiilor
&'. 11.03.20..&ora 1/&30 +um influenGea)D climatul din familie re)ultatele la FnvDGDturD ale elevului.
&(. 10.03.20..&ora 1/&30 <ro$urile Ei efectele lor.Implicarea familiei Fn prote=area copilului de acest
pericol real
&+. 25.03.20..&ora 1/&30 +onsecinGele divorGului asupra copiilor
&,. 01.0.20..&ora 1/&30 ModalitDGi de accentuare a rolului educativ al timpului liber
&-. 15.0.20..&ora 1/&30 Mi=loace de stimulare a intereselor& de cultivare a FnclinaGiilor Ei de
de)voltare a aptitudinilor .
&.. 22.0.20..&ora 1/&30 +um spri=inD familia elevul Fn pre$Dtirea e2amenului de >acalaureat
&/. 29.0.20..&ora 1/&30 ;olul familiei Fn orientarea viitorului absolvent de liceu
'0. 06.05.20..&ora 1/&30 ;olul familiei Fn formarea la adolescenGi a unui ideal de viaGD & la nivelul
e2i$enGelor actuale
35
' 13.05.20..&ora 1/&30 <inamica pieGei muncii-cerere Ei ofertD la nivel local Ei naGional
'&. 20.05.20..&ora 1/&30 +erinGe actuale Fn e2ercitarea unei profesii
''. 2/.05.20..&ora 1/&30 +um sD scapi de stresul Ei emoGiile e2amenelor
'(. 03.06.20..&ora 1/&30 +e FnseamnD sD investesc Fn copilul meuR
'+. 10.06.20..&ora 1/&30 :(audeamus i$iturL Acurs festiv comun elevi-pDrinti.

?NHTIIN1ARE
)stzi. ,diriginte la clasa a ..aduce la cunotin#a
colectivului de elevi c n data de .la oraare loc edin#a cu prin#ii la sediul
6iceului .
*r.
crt.
*umele i prenumele elevului Semntura
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
(.
+.

-ROCE.9 /ER8AL%
ncheiat astzi..,n cadrul edin#ei cu prin#ii elevilor clasei a .
9rdinea de zi cuprinde:
2
2
2
2
2
6a edint sunt prezen#iprin#i din totalul de , un numr de.lipsind motivat, iar
restul de nemotivat.
1IS!@PII:

36

1rept pentru care a fost ncheiat prezentul proces2verbal.


ntocmit,
-ARTICI-AN1I LA HEDIN1A CU -0RIN1II CLA.EIIII
DIN DATA DEIIIIIII
*r.
crt.
*umele i prenumele printelui Semntura
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
(.
+.
CARACTERILAREA -.IMO.OCIAL0 A COLECTI/ULUI
DE ELE/I AL CLA.EIIIIII$
1$In#icaoriA num)r% 3;r()% (!@
)n colar >levi
nscrii
la
nceput
de an
colar
>levi
veni#i
n
timpul
anului
colar
>levi
pleca#i
n
timpul
anului
colar
>levi
eHisten#i
la
sf$ritul
anului
colar
8$rsta
minim
8$rsta
maHim
8$rsta
medie
5ie#i =ete
2$In#icaor Am!#iul #! pro3!ni!n")
)n
colar
*umrul
elevilor
cu
domiciliul
*umrul
elevilor
din alte
localit#i2
*umrul
elevilor
din alte
localit#i2
*umrul
elevilor
care
locuiesc
*umrul
elevilor
care
locuiesc
*umrul
elevilor
care
locuiesc
*umrul
elevilor
care fac
naveta
)lte
situa#ii
3/
n aceeai
localitate
cu coala
urbane rurale cu
familia
n gazd la
internat
3$Ta&!l nominal cu !l!3ii car! prim!(c &ur(!/a2uoar! (ocial!
*r.
crt.
*umele i
prenumele elevului
=elul bursei4
aButorului primit
!ondi#ii de
ndeplinit
:onitorizar
e
)n
colar
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.

5IHA ANALITIC0 DE O8.ER/ARE -.IMO.OCIAL0 A
COLECTI/ULUI DE ELE/I
1ata
observa#ie
i
:anifestri ale sintalit#ii Nmanifestri i reac#ii ale colectivului ce
rezult din interac#iunea membrilor si: opinia colectivului n diverse
situa#ii concrete% conduita colectivului i a diverselor subgrupuri n
anumite mpreBurri% cum rspunde colectivul unor ini#iative ale
dirigintelui% modul cum se iau deciziile% coeziunea colectivului etc.O
Interpretri i
presupuneri
ipotetice

.ITUA1IA -ARTICI-0RII ELE/ILOR LA /IA1A
COLECTI/ULUI CLA.EI A II
*r
.
crt
.
*umele i
prenumele
elevului
"etras, izolat,
dezinteresat de
via#a
colectivului
6ucreaz
numai din
obliga#ie
=ace strictul
necesar, dar
fr s aib
ini#iativ
Integrat n
colectiv, bun
eHecutant, dar
fr opinie
proprie
)re autoritate,
bun
organizator i
animator al
colectivului
.
30
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
0.
.
&.
'.
(.
+.
,.
-.
..
/.
&0.
5IHA DE O8.ER/A1IE A.U-RA ELE/ULUIIIII$$II
1ata =orma de activitate Nobserva#ia, convorbirea
individual, vizita la domiciliu, chestionarul, asisten#a la
or, informa#ia primit de la colectivul didactic al clasei
etc.O
:aterialul
faptic desprins
Interpretare
NmsuriO

5IHA -.IMO9-EDAGOGIC0 A ELE/ULUIIIIIII$
. *umele i prenumele elevului
&. 1ate privind familia:
-numDr de membriQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
-condiGii de viaGDQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
-condiGii pentru FnvDGDturDQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
'. 1ate medicale:
-starea de sDnDtateQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
-boli suferiteQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...
-boli Fn pre)entQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...
(."ezultate n activitatea colar a elevului:
-materii preferateQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
-materii nepreferateQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
-materii cu re)ultate buneQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
39
-participD la concursuri
+. )specte de orientare colar i profesional: 2ce dorete s urmeze dup terminarea colii:
a" aspiraGiile pDrinGilor b" aspiraGiile elevului
QQQQQQQQQQQQQ.. QQQQQQQQQQQQQQQQ
,. Inteligen#a elevului Ndup testul aplicat de psihologul coliiO:..

-. Stilul de munc al elevului:


aO !um lucreaz:
-istematic&
temeinic
!depDEeEte
pro$rama"
Or$ani)at& ritmic!Fn
limitele pro$ramei"
Ine$al&cu
fluctuaGii!cInd
conEtiincios&
cInd delDsDtor"
Ne$li=ent&copia)D
tema&speculea)D
nota
Kn salturi pentru a
obGine nota de
trecere
bO Independen#, creativitate:
Inventiv&creativ Oca)ional creativ #ucrea)D dupD Eabloane Nu manifestD iniGiativD
.. !onduita la lec#ii i n colectivul colar Ndiscu#ii cu profesorii claseiO:
aO !um particip la lec#ii:
1articipD activ ManifestD interes ine$al Numai dacD este solicitat Inactiv&parcD absent
bO Starea disciplinar la lec#ii:
<isciplinat&receptiv <isciplinat numai
suprave$4eat
Nedisciplinat&turbulent @u$e de la ore&absent
frecvent
cO !um particip la via#a colectivului:
;etras& i)olat #ucrea)D din
obli$aGie
-trictul necesar&
fDrD iniGiativD
>un e2ecutant& fDrD
opinie proprie
.utoritar& bun
or$ani)ator
dO !um este apreciat de colegi:
>un cole$&sensibil
la probleme
Individualist&e$oist 1reGuit pentru
re)ultatele la
FnvDGDturD
.preciat pentru
po)iGia Fn colectiv
1reGuit pentru
activitatea
e2traEcolarD
/. <rsturi de personalitate2firea i temperamentul elevului
aO Introvertit 4eHtravertit
<esc4is& comunicativ& sociabil Knc4is&re)ervat& puGin sociabil
bO <emperament:
Impulsiv&nestDpInit&
brutal
*ner$ic&vioi& uEor
adaptabil
#iniEtit& domol&reGinut ;e)istenGD redusD la
efort& sensibil
cO 1ispozi#ie afectiv general:
6isDtor cu tendinGe
romantice
;ealist cu FnclinaGii
practice
6esel&optimist Knclinat spre
meditaGie&sin$uratate
,rist&deprimat&
melancolic
dO >chilibru emotiv:
'iperemotiv&e2cesiv
de timid
<rasturi dominante de caracter:
a" po)itiveQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
0
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ....
b"ne$ativeQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
0. :suri , ac#iuni pentru mbunt#irea situa#iei:
+u pDrinGii3QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
+u profesorii3QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
+u elevul3QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
. !oncluzii: ..
5IH0 DE A.I.TEN10
-ENTRU ORA DE CON.ILIERE HI ORIENTARE
Jmo#!l propu(K
I$ Da! ,!n!ral!A
- Numele Ei prenumele cadrului didacticQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
- -pecialitateaQQQQQQvec4imea Fn FnvDGDmIntQQQQQQQQQQQ.QQ.
- +lasa la care este diri$inteQQQ.nr. eleviQQQabsenGiQQQQQQQQQ..QQ
- <ata susGinerii orei de consiliere Ei orientareQQQQQQQQQQQQQQQ...Q
- ,ema!subiectul" orei de consiliere Ei orientareQQQQQQQQQQ........................
II$ -aram!rii #! anali') i apr!ci!r! a aci3i)"ii !#ucai3!
. :odalitatea de informare a dirigintelui cu problemele curente ale claseiNmodul de raportare2
dac sunt responsabili pe domenii de activitateO:
a" @recvenGa elevilorQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
b" -ituaGia la FnvDGDturD Ei evoluGia raporturilor profesor-elevQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
c" -tarea disciplinarD !tinuGa& aspectul clasei& fapte deosebite"QQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
d" *venimente deosebite !EcoalD& localitate& GarD"QQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
&. 3roiectarea i desfurarea orei de dirigen#ie:
a) Modalitatea de introducere n tem
a1" Oportunitatea ale$erii temei !motivaGia"QQQQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
a2" +apacitatea de formulare a obiectivelor educaGionaleQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
a3" -tabilirea planului de desfDEurare a de)bateriiQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
b) Pregtirea profesorului pentru or
b1" <ocumentarea !surse& modalitDGi"QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
b2" 1relucrarea datelor !ordine lo$icD& conectatD la datele EtiinGei Ei culturii& =udecarea criticD&
personalD a lor& evitarea caracterului didacticist& morali)ator"QQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
b3" Material didactic folositQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
1
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
c) Logica desfurrii activitii i strategiile utiliate!
c1" Oportunitatea manierei de desfDEurare Fn raport cu tema Ei vIrsta !introducerea unor elemente
de noutate Fn desfDEurarea activitDGii educative"QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
c2" Mediul educaGionalQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
c3" <erularea conGinutului de idei al temei !e2primare profesor& e2primare elevi& elasticitate&
naturaleGe& spontaneitateQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
c" Inte$rarea mi=loacelor Ei materialelor didactice propuse !concordanGa cu tema"Q..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
c5" ObservaGii privind comportamentul elevilor& privind formarea sentimentelor morale& civice&
patriotice& etcQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
d) Metode folosite "dialogul# e$punerea# e$erciiul# povestirea# lectura# e$emplul# demonstraia#
analia psi%ologic# anc%eta & c%estionare# anali# studiul de ca# testul# consultaia# caracteriarea
i autocaracteriarea)QQQ...
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ....
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
e) Pregtirea elevilor pentru or i participarea la debateri!
e1" <aca tema este cunoscutD din timp de eleviQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
e2" <acD s-au anunGat planul& biblio$rafia& recomandDri pentru strIn$erea datelor. <acD s-au pre$Dtit
elevii pe ba)a acestor dateQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
e3" (radul de implicare al elevilor Ei calitatea de)baterilor desfDEurate !climatul desc4is& diversitate
Ei atractivitate& apel la e2perienGD proprie a elevilor& pre)entarea unor valori intelectuale& moral-civice&
estetice& etc."QQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
f) 'elaii diriginte(elev
f1" .ctivitatea de cunoaEtere a elevilor ! mi=loace folosite A re)ultate"
f2" Modul de a reacGiona al elevilor3
- cu atenGieQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
- cu FncredereQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
- cu afectivitateQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
'. )lte date privind desfurarea orei i activitatea dirigintelui
a" 1robleme deosebite re)olvate la nivelul clasei !elevi problemD& situaGii conflictuale& raport
familie-EcoalD &etc."QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
b" .precieri asupra eficienGei prin evaluarea pre$Dtirii elevilor Ei a participDrii acestora la susGinerea
activitDGii ! aprecieri verbale& evidenGieri de comportamente po)itive Ei atitudini relevante din punct de
vedere educativ-conturarea unor modele& conduita de sensibilitate Ei motivare a elevilor"
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
c"dacD se cunoaEte Ei se aplicD Programa de consiliere i orientare&elaboratD de M*+I
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
III$ Da! pri3in# Cai!ul #iri,in!luiQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
2
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
I/$ Aci3i)"i !#ucai3! !@racurricular!QQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ....
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
/$ Auoanali'a i auo!3aluar!a aci3i)"ii J auoanali'a cali)"ii% auoanali'a !*ici!n"!iC
raporul #inr! !*or in!l!cual% in3!(i"i! a*!ci3) i !*!c! !#uca"ional! pro#u(! n impC
o&i!ci3! r!ali'a! (au par"ial r!ali'a! i conurar!a unor al!rnai3!C r!c!pi3ia!a la (u,!(iil!
!3aluaoruluiKQQ...
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...
/I$ Apr!ci!r!a or!i #! #iri,!n"i!A
3uncte forteQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...
3uncte slabeQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
"ecomandriQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
!alificativQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Semntura
CME.TIONAR -ENTRU .TILURILE DE ?N/01ARE
.cest c4estionar a fost conceput pentru a te a=uta sD FGi determini pr!*!rin"!l! #! n3)"ar! care Gi
se potrivesc cel mai bine. 1reci)ia re)ultatelor depinde de cIt de cinstit poGi fi. )lege rspunsurile
care #i se par cele mai fireti i mai confortabile.
+e se FntamplD dacD sim#i realmente c po#i alege mai multe rspunsuriG Mai FntIi & cautD sD te
stabileEti asupra unei opGiuni care Gi se potriveEte cel mai bine& iar dacD eEti convins cD e2istD mai
multe rDspunsuri ce FGi descriu stilul de FnvDGare Fn mod aproape e$al cu prima aleasD& bifea)a-le Ei pe
celelalte.
1$ C;n# n;ln!i o p!r(oan) n!cuno(cu)% c! ! *rap!a') prima oar) la !aN
a. KnfDGiEarea sau modul cum se FmbracD
b. @elul cum vorbeEte& ceea ce spune& cuvintele sale
c. +eea ce simGi despre ea
d. Modul cum se comportD persoana& sau acGiunile ei
2$ La c;!3a 'il! #up) c! ai cuno(cu o p!r(oan)% c! anum! "i amin!i c!l mai &in! #!(pr!
!aN
a. +4ipul
b. Numele
c. +um te-ai simGit alDturi de ea& c4iar dacD i-ai uitat numele sau c4ipul
d. +eea ce ai fDcut FmpreunD cu ea& c4iar dacD i-ai uitat numele sau c4ipul
3$ C;n# inri nr9o cam!r) n car! n9ai mai *o( nicio#a)% c! "i ara,! c!l mai mul a!n"iaN
a. @elul cum aratD interiorul
b. -unetele Ei discuGiile dinDuntru
3
c. +It de confortabil va simGiGi& emoGional sau fi)ic Fn camerD
d. +e activitDGi au loc FnDuntru Ei ce anume poGi face acolo
6$ C;n# n3!"i c!3a nou% cum ar r!&ui () proc!#!'! pro*!(orulN
a. 1rofesorul sD vD dea sD citiGi ceva scris pe 4Irtie sau pe tablD& sD vD arate cDrGi& ima$ini& $rafice&
desene sau obiecte& dar fDrD discuGii Ei fDrD sD se scrie nimic
b. 1rofesorul sD vD e2plice totul verbal Ei sD vD permitD sD discutaGi subiectul& sD puneGi FntrebDri&
dar sD nu vD ofere nimic de privit& de citi& de scris sau de fDcut
c. 1rofesorul sD vD permitD sD scrieGi& sD desenaGi informaGiile& sD atin$eGi Fn mod direct materialele&
sD faceGi ceva cu mIinile
d. 1rofesorul sD vD permitD sD vD sculaGi din bancD pentru a e2ecuta proiecte& simulDri& e2perienGe&
=ocuri& sD interpretaGi persona=e Ei situaGii din viaGa realD& sD e2ploraGi& sD faceGi descoperiri ori activitDGi
care sD vD Fn$Dduie sD vD deplasaGi& Fn scopul FnvDGDrii
7$ C;n# i n3!"i p! al"ii% cum proc!#!'iN
a. #e oferi ceva care sD priveascD A un obiect& o ima$ine sau un $rafic A fDrD prea multe e2plicaGii
verbale ori discuGii
b. #e e2plici verbal& fDrD a le mai oferi materiale vi)uale
c. <esene)i& scrii sau te foloseEti de mIini pentru a le e2plica
d. #e demonstre)i o acGiune Fn mod practic Ei le ceri s-o facD FmpreunD cu tine
:$ C! ip #! c)r"i pr!*!ri () ci!iN
a. +DrGi ce conGin descrieri menite sD te a=ute sD vi)uali)e)i cele ce se FntImplD
b. +DrGi conGinInd informaGii e2acte& istorie& sau cu multe dialo$uri
c. +DrGi despre sentimentele Ei emoGiile persona=elor& despre relaGii& sau despre perfecGionarea
minGii sau a corpului
d. +DrGi scurte cu multD acGiune& sau cDrGi ce te a=utD sD te perfecGione)i Fntr-un sport& 4obbJ sau sD
FGi de)volGi un anumit talent
<$ C! pr!*!ri () *aci n impul li&!rN
a. -D citeEti o carte sau sD rDsfoieEti o revistD
b. -D asculGi un talO-s4oC radiofonic& sD asculGi sau sD interprete)i mu)icD
c. -D scrii& sD desene)i& sD dactilo$rafie)i& ori sD faci ceva cu mIinile
d. -D faci sport& sD construieEti ceva& sau sD =oci un =oc folosindu-te de Fntre$ul corp
=$ Car! #inr! urm)oar!l! 3arian! #!(cri! mo#ul n car! po"i cii (au (u#ia c!l mai &in!N
a. 1oGi studia Fn pre)enGa mu)icii& a )$omotelor sau a unor conversaGii& deoarece le elimini mental
b. Nu poGi studia Fn pre)enGa mu)icii& a )$omotelor sau a unor conversaGii& deoarece nu le poGi
elimina mental
c. ,rebuie sD te simGi confortabil& rela2at Ei poGi lucra cu sau fDrD mu)icD& dar te distra$
sentimentele ne$ative ale altora
d. ,rebuie sD te simGi confortabil& rela2at Ei poGi lucra cu sau fDrD mu)icD& dar te distra$ activitDGile
sau miEcDrile din odaie
>$ C;n# 3or&!i cu cin!3a% n c! #ir!c"i! "i (! #!pla(!a') ocDiiNJ-o"i ru,a p! cin!3a () !
o&(!r3!% p!nru a ! a2ua () r)(pun'i la nr!&ar!K
a. 1riveEti direct c4ipul interlocutorului Ei doreEti ca el sD te priveascD
b. 1riveEti interlocutorul doar pentru scurt timp& apoi oc4ii Gi se deplasea)D dintr-o parte Fn
cealaltD& la stIn$a Ei la dreapta
c. 1riveEti interlocutorul scurt timp& pentru a-i vedea e2presia& apoi FGi fereEti oc4ii
d. 1riveEti rar interlocutorul5 de obicei te uiGi Fn =os& sau lateral& dar dacD e2istD activitDGi sau
miEcDri & priveEti Fn acea direcGie
10$ Car! #inr! urm)oar!l! aiu#ini ! #!(cri! c!l mai &in!N
a. Oriunde te-ai afla& remarci culorile& formele Ei desenele& Ei te pricepi la culori Ei modele
b. Nu poGi suporta liniEtea Ei& atunci cInd Gi se pare cD un loc e prea tDcut& fredone)i& cInGi& vorbeEti
tare& sau desc4i)i radioul& televi)orul& casetofonul etc.& pentru a menGine un stimul auditiv Fn ambient
c. *Eti sensibil faGD de sentimentele oamenilor& propriile tale sentimente sunt rDnite cu uEurinGD& nu
te poGi concentra cInd alGii nu te plac& Ei- pentru a lucra- ai nevoie sD te simGi iubit Ei acceptat

d. KGi vine $reu sD stai nemiEcat la locul tDu& trebuie sD te miEti mult5 dacD nu FGi poGi pDrDsi scaunul&
te foieEti& FGi miEti mult picioarele& sau baGi un ritm cu vIrfurile pantofilor Fn podea
11$ Car! #inr! urm)oar!l! aiu#ini ! #!(cri! c!l mai &in!N
a. ;emarci dacD FmbrDcDmintea oamenilor nu este asortatD& sau dacD pDrul le este rDvDEit Ei adesea
doreEti sD rectifici aceastD situaGie
b. ,e deran=ea)D cInd cineva nu vorbeEte Ei eEti sensibil faGD de anumite sunete& precum picuratul
robinetelor sau )$omotul aparatelor casnice
c. #Dcrime)i la episoadele triste din filme sau cDrGi
d. ,e foieEti Ei nu FGi $DseEti locul cInd eEti silit sD stai nemiEcat Ei nu poGi sta prea mult timp Fn
acelaEi loc
12$ C! anum! ! #!ran2!a') c!l mai mulN
a. ?n loc de)ordonat
b. ?n loc prea tDcut
c. ?n loc inconfortabil din punct de vedere fi)ic sau emoGional
d. ?n loc Fn care nu se permit activitDGi& sau care nu oferD suficient spaGiu de miEcare
13$ C! ! #!ran2!a') c!l mai mul aunci c;n# cin!3a "i pr!#) un (u&i!cN
a. -D asculGi o e2punere neFnsoGitD de materiale vi)uale
b. -D fii nevoit sD citeEti Fn tDcere& fDrD e2plicaGii verbale sau discuGii
c. -D nu Gi se permitD sD desene)i& mI)$DleEti& sau sD faci FnsemnDri& c4iar dacD nu le vei reciti
niciodatD
d. -D fii nevoit sD priveEti Ei sD asculGi& fDrD a te putea clinti
16$ R!m!mor!a') o aminir! *!rici) #in 3ia")$ -!r!c! c;!3a (!cun#! c)u;n# (; "i amin!i
c; mai mul! #!alii$ Dup) c! ai r!r)i !pi(o#ul% c! aminiri i!( n !3i#!n")N
a. +ele vD)ute A descrieri vi)uale ale oamenilor& locurilor Ei obiectelor
b. +ele au)ite A dialo$uri Ei conversaGii& replicile tale Ei sunetele din =ur
c. -en)aGiile de pe piele Ei corp& precum Ei felul cum v-aGi simGit& fi)ic Ei emoGional
d. .cGiunile Ei activitDGile Fntreprinse de tine Ei miEcDrile corpului
17$ R!m!mor!a') o 3acan") (au o c)l)ori!$ -!r!c! c;!3a (!cun#! c)u;n# () "i amin!i c;
mai mul! #!alii$ Dup) c! ai r!r)i !pi(o#ul% c! aminiri i!( n !3i#!n")N
a. +ele vD)ute A descrieri vi)uale ale oamenilor& locurilor Ei obiectelor
b. +ele au)ite A dialo$uri Ei conversaGii& replicile tale Ei sunetele din =ur
c. -en)aGiile de pe piele Ei corp& precum Ei felul cum v-aGi simtit& fi)ic Ei emoGional
d. .cGiunile Ei activitDGile Fntreprinse de tine Ei miEcDrile corpului
1:$ Ima,in!a')9"i c) ai *i n!3oi () "i p!r!ci o impul n unul #in urm)oar!l! locuri% n car! (!
#!(*)oara aci3i)"i #i*!ri!$ Un#! !9ai (im"i c!l mai con*ora&ilN
a. ?n loc Fn care poGi sD citeEti5 sD priveEti tablouri& opere de artD& $rafice Ei foto$rafii5 sD re)olvi
pu))le-uri vi)uale& de felul labirinturilor sau descoperirii fra$mentului lipsD dintr-un tablou5 sD =oci
=ocuri cu litere& de tip scrabble5 sD efectue)i decoraGiuni interioare
b. ?n loc Fn care poGi asculta mu)icD& talO-s4oC-uri radiofonice sau ,6 ori Etiri5 sD cInGi& vocal
sau la un instrument5 sD =oci =ocuri verbale& sD participi la de)bateri5 sD citeEti cu voce tare& sD reciGi
fra$mente din piese sau filme etc.
c. ?n loc Fn care poGi desena& picta& sculpta sau crea obiecte arti)anale5 sD scrii sau sD
dactilo$rafie)i& sD efectue)i activitDGi ce implicD mIinile& aEa cum sunt cIntatul la un instrument&
=ucatul de Ea4& dame etc.5 sD construieEti mac4ete
d. ?n loc Fn care poGi sD faci sport& sD =oci =ocuri cu min$ea& ori =ocuri de acGiune& care implicD
miEcarea trupului & sau sD =oci Fn piese ori spectacole5 sD efectue)i proiecte Fn care sD te deplase)i
constant5 sD efectue)i e2perimente& sau sD e2plore)i Ei sD descoperi lucruri noi5 sD construieEti sau sD
repari diverse obiecte5 sD participi Fn activitDGi de ec4ipD cu caracter competitiv
1<$ Dac) ar *i n!c!(ar () "i r!amin!i un cu3;n nou% "i l9ai amini c!l mai &in!A
a. +ele vD)ute A descrieri vi)uale ale oamenilor& locurilor Ei obiectelor
b. +ele au)ite A dialo$uri Ei conversaGii& replicile tale Ei sunetele din =ur
c. -en)aGiile de pe piele Ei corp& precum Ei felul cum v-aGi simGit& fi)ic Ei emoGional
5
d. .cGiunile Ei activitDGile Fntreprinse de tine Ei miEcDrile corpului
Interpretarea rezultatelor:
- daca in raspunsuri predomina litera :aL 3 stil vi)ual
- daca in raspunsuri predomina litera :bL 3 stil auditiv
- daca in raspunsuri predomina litera :cL3 stil tactil
- daca in raspunsuri predomina litera :dL3 stil Oineste)ic
CME.TIONAR pri3in# aiu#in!a *a") #! *uma
<acD v-aGi $Indit vreodatD sD fumaGi sau sunteGi de=a fumDtor& acest c4estionar vD a=utD sD vD
preci)aGi atitudinea faGD de fumat.
.cordaGi fiecDrui enunG urmDtorul puncta=3
1S de)acord puternic
2S de)acord
3S acord
S acord puternic
.. @umatul poate produce boli $rave 1 2 3
>. @umatul determinD $reutDGi Fn respiraGie 1 2 3
+. @umatul este posibil sD aibD efecte dDunDtoare asupra sDnDtDGii 1 2 3
<. @umatul repre)intD un e2emplu rDu pentru alGii 1 2 3
*. <acD cineva se lasD de fumat& acest fapt Fi poate determina Ei pe
alGii sD renunGe la fumat
1 2 3
@. +el care fumea)D influenGea)D Ei pe alGii sD se apuce de fumat
sau sD continue sD fume)e
1 2 3
(. +onsider fumatul un obicei dDunDtor 1 2 3
'. Hi$Drile produc stricDciuni FmbrDcDmintei Ei altor bunuri
personale
1 2 3
I. NefumDtorii au un miros mai plDcut decIt fumDtorii 1 2 3
N. InterdicGiile Fn ceea ce priveEte fumatul repre)intD o persecuGie 1 2 3
T. .bandonarea fumatului este un semn de voinGD 1 2 3
#. Nu-mi place sD fiu dependent de fumat 1 2 3
1uncta=e Fntre 9-12 semnificD3
- la enunGurile .& >& +S consideraGi fumatul ca un atentat la sDnDtate
- la enunturile <& *& @S consideraGi cD fumatul necesitD o atenGie& responsabilitate
deosebitD
- la enunGurile (& '& I S recunoEteGi problemele pe care le $enerea)D fumatul
- la enunGurile N& T& # S apreciaGi cD a fi sau nu fumDtor este o problemD de autocontrol
CME.TIONAR9 .UNTEB TOLERAN1I N+
1. <in ce surse ai aflat Ei FnGeles sensul cuvIntului tolerant !concesiv&rDbdDtor&
Fn$Dduitor&blInd"R
a" pDrinGi b" profesori c" mass-media
2. *Eti tolerant !rDbdDtor& Fn$Dduitor&blInd" Fn familie R
a" uneori b" tot timpul c" niciodatD
3. -unt pDrinGii toleranGi !rDbdDtori&Fn$Dduitori&blIn)i" Fn relaGia cu tine R
a" <. b" N? c" uneori
. -unt profesorii toleranGi !rDbdDtori& Fn$Dduitori& blIn)i" Fn relaGia cu tineR
a" <. b" N? c" uneori
6
5. +onsideraGi cD profesorii sunt mai toleranGi cu3
a" fetele b" bDieGii c" elevii buni la FnvDGDturD d" elevii slabi la FnvDGDturD
6. -tabileEti relaGii cu persoane din alte $rupuri etniceR
a" <. b" N?
/. .i un comportament a$resiv faGD de aceEtiaR
a" Fntotdeauna b" rareori c" niciodatD
0. 6D simtiGi discriminaGi la EcoalDR Kn raport de3
U -e2 <. % N?
U -ituaGie materialD uneori % niciodatD
U 6estimentaGie uneori % niciodatD
9. .i prieteni de altD reli$ieR
a" <. b" N?
10. <intre formele de a$resivitate !lovirea unui cole$& lovirea unui obiect& intimidarea& cuvinte
obscene& in=urii& =i$niri& ameninGarea& $DlD$ia& indisciplina"& ale$eGi trei care consideraGi cD sunt cele
mai des Fntalnite la voi Fn EcoalD3
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
11. +redeGi cD vi)ionarea frecventD de filme Ei pro$rame ,6 saturate de a$resivitate
influenGea)D conduita persoanelor care se comportD a$resivR
a" <. b" N?
12. .Gi fost vreodatD victima unui comportament a$resivR
a" <. b" N?
13. .Gi primit vreodatD observaGii din partea cole$ilor din cau)a comportamentului neadecvat pe care
l-aGi avutR
a" <. b" N?
1. *2punerea frecventD la violenGD poate induce la oameni o insensibilitate la violenGDR
a" <. b" N?
15. -D presupunem cD nu ar e2ista decIt filme cu persona=e po)itive Ei cu acGiuni bune.
+redeGi cD ar mai e2ista violenGD Fn lumea contemporanDR
a" <. b" N?
16. <in urmDtoarea listD ! pacea& toleranGa& respectul pentru alte culturi& e$alitatea de Eanse&
solidaritatea& Fmplinirea personalD& libertatea individualD&drepturile omului& democraGia" care sunt
pentru tine cele mai importante trei valori R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
1/. +are este criteriul dupD care clasificaGi $rupurile etnice care locuiesc Fn localitatea voastrD ca
fiind minoritareR !rDspuns multiplu"
a" #imba b" +ultura c" ;eli$ia d" Obiceiuri Ei tradiGii e" NumDrul
10. +onsideraGi cD drepturile minoritDGilor sunt respectate Fn localitatea voastrDR
a" -unt pe deplin respectate b" -unt parGial respectate
c" 6aria)D Fn funcGie de comunitatea etnicD d" Nu sunt deloc respectate
e" Nu Etiu
19. +e aGi face voi Fn primul rInd dacD aGi avea informaGii cum cD drepturile unei persoane
aparGinInd unei minoritDGi sunt violateR
a" .E alerta poliGia b" .E anunGa o or$ani)aGie internaGionalD
c" .E alerta or$anele administraGiei publice din localitate d" Nu aE face nimic
e" Nu Etiu
20. 6oi pe cine aGi contacta Fn primul rInd dacD drepturile voastre ar fi violateR
a" 1oliGia b" O or$ani)aGie internaGionalD c" .utoritDGile locale
d" #iderii informali ai comunitDGii mele e" Nu Etiu
/
UN TE.T -ENTRU DOU0 GENERA1IIA
-0RIN1I HI CO-II
ntrebri comune Nprin#i, copiiO
1. 6D place mu)ica rocOR
2. 6D place mu)ica clasicDR
3. 6D place mu)ica folOR
. 6D plac mai mult filmele cu probleme sociale decIt cele comiceR
5. 6D plac mai mult filmele de aventuri decIt toate celelalteR
6. 6D place sD ieEiGi seara !Fn vi)itD& la plimbare etc."R
/. 6D plac vacanGele la mare Fntr-un loc liniEtitR
0. 6D place sD mer$eGi cu cortul la munteR
9. +redeGi cD e2istD situaGii Fn care un cuvInt & o e2presie Fn =ar$on este mai adecvat!D"R
10. 6D place sD ascultaGi radioul& casetofonul etc. cu volumul dat la ma2imumR
11. .veGi prieteni cu care vD FntIlniGi frecventR
12. 1referaGi& din cInd Fn cInd& o masD fru$alDR
13. ?rmDriGi frecvent transmisiile sportive la ,6R
1. -tiGi ce este o video discotecDR
15. 6D place sD $lumiGi Fn familieR
16. 6D plac minifusteleR
1/. 6D plac 4ainele cu croialD clasicDR
10. 6-ar plDcea sD GineGi un animal A o pisicD& un cIine- Fn casDR
19. 6D place cum este aran=atD casa dumneavoastrDR
20. +itiGi romane poliGisteR
ntrebri pentru prin#i
21. ;euEiGi adesea sD FnGele$eGi stDrile copilului dumneavoastrD!fiului& fiicei" fDrD ca el sD vD spunD
cevaR
22. 6D face placere ca la aniversarea sa sD-Ei invite prieteniiR
23. <acD aveGi ceva de fDcut FmpreunD& Fi permiteGi Ei copilului dumneavoastrD sD decidDR
2. ;IdeGi la $lumele fiului!fiicei" dumneavoastrDR
25. +onsideraGi cI umorul sDu este bi)ar Ei de neFnGelesR
26. <umneavoastrD& cInd eraGi tInDr& aGi fost mai bun ca tinerii de astD)iR
2/. .veGi Fncredere Fn opGiunile copilului dumneavoastrD & c4iar dacD ele sunt diferite de ale
dumneavoastrDR
20. Ki permiteGi sD iasD seara& dacD EtiGi unde Ei cu cine se duceR
29. 6D este absolut indiferent cine sunt prietenii fiului & fiicei dumneavoastrDR
30. +onsideraGi =ust ca de la o anumitD vIrstD sD plece Fn vacanGe doar cu prieteniiR
31. +onsideraGi cD e bine sD se dea copiilor lunar o sumD de bani pe care sD o c4eltuiascD aEa cum
dorescR
32. 6D neliniEteEte foarte mult ideea cD Fntr-o )i fiul!fiica" dumneavoastrD va fi absolut
independent!D"R
33. ,ineGi!aGi Ginut" seama Ei de pDrerea sa in opGiunea pentru o EcoalD& facultate sau profesie !dupD
ca)"R
3. .Gi dorit dintotdeauna ca fiul sau fiica dumneavoastrD sD aibD o anumitD profesieR
35. Ki FmprumutaGi cIteodatD fiului !fiicei" dumneavoastrD unele obiecte de FmbrDcDminteR
36. Kn $eneral& sunteGi mulGumit de relaGia cu fiul!fiica" dumneavoastrDR
ntrebri pentru fiuNfiicO
0
21. KnGele$i Fntotdeauna ceea ce doresc pDrinGii tDi sD-Gi spunDR
22. KGi face plDcere sD-Gi inviGi acasa prietenii cu oca)ia unor sDrbDtori& aniversDriR
23. KGi face placere sD mer$i FmpreunD cu pDrinGii la cinemaR
2. +re)i cD numai prietenii de vIrsta ta sunt demni de Fncredere Ei adulGii nuR
25. +re)i cD pDrinGii tDi sunt prea posesiviR
26. Hi se pare cD eEti controlat!D"& suprave$4eat!D" mai mult decIt alGi bDieGi!fete"R
2/. .i Fncredere Fn sfaturile pDrinGilor tDiR
20. <acD ai neca)uri& apele)i la a=utorul lorR
29. +re)i cD eEti Fn stare sD 4otDrDEti sin$ur !a" Fn problemele care te privescR
30. KGi a=uGi pDrinGii Fn $ospodDrieR
31. (DseEti cD pDrinGii tDi sunt simpaticiR
32. Hi-e teamD de discuGiile cu eiR
33. Hi-ai pre)entat prietenii pDrinGilorR
3. 1rietenii pDrinGilor tDi sunt simpaticiR
35. .precie)i cD pDrinGii tDi FGi acordD destulD libertateR
36. ,e simGi Fn lar$ul tDu acasDR
!otarea:
1entru FntrebDrile comune3 +onfruntaGi rDspunsurile la FntrebDrile 1-20 Ei acordaGi cIte un punct pentru
fiecare rDspuns identic& indiferent dacD acesta este <. sau N?.
1entru FntrebDrile separate3.cordaGi cIte un punct pentru fiecare rDspuns identic cu cel pre)entat Fn
$rila de mai =os. @aceGi suma punctelor obGinute la toate cele 36 de FntrebDri.
Kntrebare 1DrinGi +opii Kntrebare 1DrinGi +opii
21 <. <. 29 N? <.
22 <. <. 30 <. <.
23 <. <. 31 <. <.
2 <. N? 32 N? N?
25 N? N? 33 <. <.
26 N? N? 3 N? <.
2/ <. <. 35 <. <.
20 <. <. 36 <. <.
Interpretarea rezultatelor:
)O 3rin#i i copii. +u cIt este mai mare numDrul de rDspunsuri identice la primele 20 de FntrebDri & cu
atIt este mai mare asemDnarea de $usturi& opinii Ei mentalitDGi Fn familia dumneavoastrD.
6D lDsDm sD apreciaGi sin$uri coe)iunea nucleului familial Ei& deasemenea& sD identificaGi acele
aspecte Fn care mai puternice sunt deosebirile.
5O 3rin#i.
Q ntre 0 i ( puncte. Kntre pDrinGi Ei copii e2istD relaGii destul de tensionate. 6D asi$urDm FnsD cD
aceastD situaGie nu se datorea)D doar uneia dintre pDrGi. +u mai multD disponibilitate Ei Fncredere din
partea dumneavoastrD & relaGiile de familie se vor FmbunDtDGi Ei nu vor mai semDna cu un :rD)boi receL.
+itiGi cu atenGie rDspunsurile fiului !fiicei" la test5 acestea vD pot oferi destule su$estii Ei motive de
reflecGie.
Q ntre + i &- de puncte. Kn familia dumneavoastrD se manifestD raporturi variabile Ei destul de
dinamice. *2istD unele neFnGele$eri- datorate diferenGelor de vIrstD Ei mentalitDGi-& ca Ei o anumitD
tendinGD de protecGie & uneori e2cesivD& pentru fiul!fiica" dumneavoastrD.,ineGi seama de faptul cD nu
mai este copil& acceptaGi Ei punctul sDu de vedere. *2istD toate premisele ca aceste relaGii- Ei aEa bune-
sD devinD optime.
Q ntre &. i ', de puncte. Incredibil& dar adevDrat- Fn familia dumneavoastrD e2istD armonie&
Fncredere& identitate de opinii Ei respect reciproc faGD de e2i$enGele Ei personalitatea celuilalt.
!O =iulNfiicaO.
9
Q ntre 0 i ( puncte. .ceastD strInsoare de fier pe care o acu)i Gi se datorea)D Fn principal Gie. O datD
ce ai constatat diferenGele de vederi Ei intenGii dintre tine Ei pDrinGi& de ce nu cauGi acele elemente de
comunicare%FnGele$ere care obli$atoriu e2istDR .i putea obGine mai multD consideraGie Ei independenGD.
Qntre + i &- de puncte. ;aporturile tale cu familia sunt destul de bune5 desi$ur & nu Fntotdeauna
$IndiGi la fel Ei ai destule confruntDri cu pDrinGii. <ar prin atitudinea ta lealD Ei maturD Ac4iar dacD
puGin ostentativD- ai cIEti$at Fncrederea lor. ?n sfat totuEi3 FncearcD sD FnGele$i mereu punctul de vedere
al pDrinGilor tDi.
Qntre &. i ', de puncte. MulGi dintre prietenii tDi te invidia)D. *Eti aproape Fntotdeauna de acord cu
pDrinGii& Fi aprecie)i Ei Di stime)i& nu te simGi sufocat Fn familie. Mi pentru aceastD situaGie meritul nu
este e2clusiv al pDrinGilor tDi.
CME.TIONAR
-!nru (a&ilir!a !mp!ram!nului !l!3ilor% a3;n# n 3!#!r!
cla(i*icar!a !mp!ram!n!lor #up) Mippocra
! +u apro2imaGie & elevul are temperamentul indicat de $rupa unde predominD rDspunsurile afirmative"
<emperamentul coleric
1. *Eti neliniEtit& impetuos& uneori impulsivR
2. KGi ieEi repede din fire& fiind Fnclinat spre e2plo)ii afectiveR
3. .i sentimente puternice Ei durabile& dar eEti ine$al Fn manifestDriR
. KGi risipeEti neeconomicos ener$iaR
5. 1eriodic& eEti cuprins de stDri de obosealD Ei indispo)iGieR
6. KGi revii repede& trecId la suprae2citareR
/. *Eti pasionat& FncDpDGInatR
0. KGi place sD FnfrunGi $reutDGi& sD opui re)istenGDR
9. .i tendinGa sD FnfrunGi $reutDGi& sD opui re)istenGDR
<emperamentul sangvinic
1. *Eti vioi& mobilR
2. .i o mare capacitate de adaptare la orice Fmpre=urareR
3. >una dispo)iGie te FnsoGeEte mereuR
. -tabileEti cu uEurinGD contacte cu alte persoaneR
5. .i remarcat cD nu eEti Fnclinat spre sentimente puternice Ei stabileR
6. *Eti e2uberant& activ& veselR
/. *Eti vorbDreG& $uralivR
0. ,e an$a=e)i uEor Fntr-o activitate anumitDR
9. <ovedeEti lipsD de concentrare Ei de aprofundareR
<emperamentul flegmatic
1. .i un calm aproape imperturbabilR
2. *Eti rDbdDtor Ei perseverentR
3. ,e concentre)i puternic Fn activitatea taR
. *Eti Fnclinat spre sentimente Ei obiEnuinGe foarte stabileR
5. ;eacGiile emoGionale vii Ei rapide au fost Fnlocuite cu indiferenGaR
6. 1oGi fi un prieten de FncredereR
/. .i FnclinaGia de a fi calculat& uneori& peste mDsurDR
0. *Eti comodR
9. .i tendinGa de a fi mereu mulGumitR
<emperamentul melancolic
1. ,e caracteri)e)i printr-un tonus slab al conduiteiR
2. *Eti capabil de acGiuni analitice de mare fineGeR
3. KGi manifeEti intens reacGiile afectiveR
. *Eti& Fn $eneral& nesociabil& Fnclinat spre interiori)areR
50
5.-Ir$uinGa Ei conEtiincio)itatea te caracteri)ea)DR
6. 1oGi opune re)istenGD stDrilor de Fncordare Ei suprasolicitareR
/. *Eti neFncre)Dtor Fn propria persoana Ei Fn alGii& pesimistR
0. .i simGul datoriei Ei al responsabilitDGiiR
9. *Eti capabil de sentimente durabile Ei profundeR

CME.TIONAR -ENTRU EBOTI/ITATE
1. *Eti uneori vesel Ei alteori trist& fDrD un motiv specialR
2. -c4imbi destul de des prieteniiR
3. +re)i cD eEti nedreptDGit & persecutat sau mai puGin dorit Fn familie& EcoalDR
. +Ind ai neca)uri sau neplDceri te Fnfurii pe cei care cre)i cD Gi le-au cau)atR
5. ,e superi uEor pentru lucruri mDrunteR
6. +Ind te superi& spui sau faci lucruri pe care apor le re$reGiR
/. <acD cineva GipD la tine& Fi rDspun)i cu aceeaEi mDsurDR
0. +Ind eEti trist& simGi nevoia sD spui cIt mai multora neca)ul tDuR
9. ,e laEi condus de inspiraGia de momentR
10. KncredinGarea unei sarcini noi sau o sc4imbare Fn viaGa ta te neliniEteEteR
11. +Ind ai de scris o scrisoare delicatD& e)iGi sau o amIni pentru mai tIr)iuR
12. ,e supDrD aprecierea cD ai fi timid sau emotivR
13. Hi se FntImplD sD te simGi obosit& fDrD un motiv specialR
1. .i tendinGa sD plIn$i uEor cInd urmDreEti un spectacol emoGionant !film etc."R
15. +Ind cineva te urmDreEte cum lucre)i& te simGi stIn=enit sau tulburatR
16. 1oGi sD pDstre)i un secretR
1/. #ucrurile care te-au impresionat Fn mod deosebit& persista mult timp Fn minteR
10. *Eti invidios sau $elos pe alGii cInd au succesR
19. <ai vina pe cole$i pentru $reEelile taleR
20. Hi-e fricD de unele locuri ! tuneluri& peEteri& poduri& apD" sau animale mici !Eoareci& insecte etc.R
!otarea:
;Dspunsuri afirmative3 10-20 foarte emotiv
15-1/ emotiv
12-1 destul de emotiv
9-11 aEa Ei aEa
6-0 puGin emotiv
1-5 foarte puGin emotiv
CME.TIONAR DE ATITUDINI BORALE
Numele Ei prenumeleVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV <ataVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
I. =aci tot ce #i se cere n clas pentru c:
.devDrat
pentru mine
1arGial adevDrat
sau uneori
Nu este
adevDrat
1. Hi-e teamD sD nu fii pedepsit de pDrinGi sau profesori
2. ,e interesea)a sD fii apreciat de cole$i ca un elev bun
3.,e interesea)D sD fii apreciat de profesori ca un elev bun
. Hii la unii profesori Ei nu vrei sD-i superi
5. N-ai ce face& aEa se cere la EcoalD
6. <acD eEti disciplinat& FnveGi mai multe lucruri
51
/. Nu te interesea)D sD fii disciplinat pentru cD DGi cer alGii.
,rebuie sD fii lDsat sD faci ce vrei Ei cInd vrei
0. @aci ce Gi se cere cD sD nu deran=e)i pe ceilalGi Ei clasa
voastra sD fie apreciatD
II. !e ai sim#i sau ce ai face c$nd nu ai reu#i la o tez, eHamen, concurs etc.G
.devDrat
pentru mine
1arGial adevDrat
sau uneori
Nu este
adevDrat
1. Hi-ar fi teamD cD vei fi pedepsit de pDrinGi
2. Hi-ai face reproEuri cD nu ai acGionat potrivit
3. .i pierde Fncrederea Fn tine
. Hi-ar fi ruEine de ceilalGi
5. ,e-ai FndIr=i pentru data viitoare
6. Nu Gi-ar pDsa deloc
III. 1ac prietenii te cheam s mergi la un film, meci etc.,n cazul c$nd mai ai mult de nv#at
pentru a doua zi , ce faciG
.devDrat
pentru mine
1arGial adevDrat
sau uneori
Nu este
adevDrat
1. +ontinui sD-Gi faci lecGiile
2. ,e duci cu prietenii fiindcD ai voinGa slabD
3. ,e duci spunInd cD le faci pe urmD
. ;ImIi deEi te tentea)D mult sD pleci
5. KGi faci lecGiile ca sD nu-i superi pe pDrinGi
I8. !onsideri c la v$rsta ta cei mari ar trebui s2#i acorde libertate n a lua singur decizii privind
programul sau problemele taleG
.devDrat
pentru mine
1arGial adevDrat
sau uneori
Nu este
adevDrat
1. 1etrecerea timpului liber
2. .ctivitDGile tale preferate
3. +DrGile pe care le citeEti
. +e priteni!e" sD-Gi ale$i
5. Ora la care sD pleci sau sD vii acasD
6. +um Ei cu ce sD te Fmbraci
/. -D FnveGi numai la obiectele care-Gi plac
0. +ei mari trebuie sD-Gi acorde libertate pentru cD eEti
mare Ei ai destulD e2perienGD de viaGD ca sD te conduci
sin$ur
TE.T .OCIOBETRIC
J r!*!rior la proc!(ul #! in!rac"iun! c! (! mani*!() n col!ci3K
Numele Ei prenumeleVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<ataVVVVVVVVVVVV
52
Instruc#iuni: +iteEte cu atenGie FntrebDrile Ei apoi indicD unul& douD sau trei nume de cole$i de clasD&
care corespund cel mai bine dorinGelor le$ate de Fntrebarea respectivD. <acD nu ai nici un cole$ care sD
corespundD cerinGelor FntrebDrii& nu completa nimic.
1. (IndeEte-te la faptul cD Fn clasD eEti pus Fn situaGia de a munci cu alGi cole$i la un subiect dat. +u
cine Gi-ar plDcea sD lucre)iR
aVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV bVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVcVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
2. +u cine din clasD nu ai vrea sD lucre)i la subiectul datR
a VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV b VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV c VVVVVVVVVVVVVVVVVVV
3. (IndeEte-te la activitDGile tale preferate din timpul liber Ei apoi indicD pe cole$ii de clasD cu care Gi-
ar plDcea cel mai mult sD participi la asemenea activitDGiR
a VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV b VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVc VVVVVVVVVVVVVVVVVVV
. +u cine din clasD nu Gi-ar plDcea sD participi la asemenea activitDGiR
a VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVb VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVcVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
5. IndicD pe acei cole$i din clasD dupD care ai re$reta dacD& Fn ca)ul plecDrii familiei lor din localitate&
ar trebui sD te desparGi de eiR
a VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVb VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVc VVVVVVVVVVVVVVVVVVV
6. IndicD pe acei cole$i dupD care n-ai re$reta dacD ar pleca din clasa taR
a VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVb VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVc VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
/. 1lecaGi Fn e2cursie cu trenul. +u cine din clasD ai vrea sD cDlDtoreEti Fn acelaEi compartimentR
a VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVb VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVc VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
0. IndicD pe cei cu care nu ai dori sD cDlDtoreEti FmpreunDR
a VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVb VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVc VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
9. +are sunt cei mai buni prieteni ai tDi din clasDR
a VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVb VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVc VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
10. +are sunt cole$ii cu care nu doreEti sD fii prietenR
a VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVb VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVcVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
TE.T
100 #! nr!&)ri p!nru p)rini
*r.
crt.
Intrebarea 1a @neor
i
*u
1. 6D iritaGi uEor Ei din motive puGin importanteR
2. ,receGi cu uEurinGD de la starea de veselie la mInie Ei inversR
3. 1DrDsiGi rapid o activitate FnceputD pentru o altaR
. 6D supDraGi cInd cineva nu este de acord cu dumneavoastrDR
5. 1referaGi sD lucraGi Fn salturi& ca apoi sD fiGi liberR
6. 1uteGi sD vD stDpIniGi uEor mimicaR
/. 1lIn$eGi cu uEurinGDR
0. 6D sc4imbaGi des prieteniiR
9. +Ind vD necD=eEte cineva- ceva &!c4iar dacD Ei copilul dumneavoastrD" simGiGi
53
nevoia sD loviGiR
10. .veGi mulGi prieteniR
11. 6D emoGionaGi uEorR
12. Kn timpul discuGiilor Fn contradictoriu simGiGi cD vD bate inima mai repedeR
13. .veGi uneori Fn timpul unor discuGii sen)aGia de rDu $eneralR
1. #a primirea unei veEti neplDcute vD pierdeGi cumpDtulR
15. .Gi sc4imbat pInD Fn pre)ent mai mult de 3 locuri de muncDR
16. -uportaGi uEor observaGiile superiorilor dumneavoastrDR
1/. 6D place sD vorbiGi mult Ei cu voce tareR
10. 6D tre)iGi uneori rI)Ind& c4iar fDrD un motivR
19. .veGi impresia cD cei mai mulGi oameni vD vorbesc de rDuR
20. .Gi lovit vreodatD cu palma sau cu un obiect pe cei din =urR
21. 6D trece repede supDrareaR
22. 6D plac distracGiile cIt mai variateR
23. <acD vD place ceva vD strDduiGi din toate puterile sD obGineGi ceea ce vD
doriGiR
2. 6D sc4imbaGi uEor $usturile pentru vestimentaGie&obiecte& etc.R
25. 6D place sD aveGi succese rapide Ei spectaculoaseR
26. KmpDrGiGi succesul cu prietenii dumneavoastrDR
2/. 6D simGiGi obosit& e2tenuatR
20. -unteGi mulGumit de persoana dumneavoastrDR
29. +redeGi cD sunteGi un om cinstitR
30. .veGi o pDrere bunD despre comportamentul dumneavoastrDR
31. -unteGi uneori Fn situaGia de a nu spune adevDrulR
32. 6D repu$nD!displace" minciunaR
33. 6D place sD vorbiGi cu oameni necunoscuGi despre orice subiectR
3. 6D place sD vorbiGi despre dumneavoastrDR
35. Kn $eneral sunteGi obiectivR
36. .veGi deseori Fndoieli Fn timp ce v-aGi apucat sD faceGi cevaR
3/. 6D petreceGi cea mai mare parte a timpului la serviciu sau cu probleme de
serviciuR
30. 6D place sD lucraGi sub Fndrumarea cuivaR
39. <acD puteGi amIna un lucru& o faceGi cu plDcereR
0. ?n insucces& o neplDcere vD descura=ea)D uEorR
1. 6D place sD faceGi planuri de viitorR
2. ;enunGaGi uEor la planurile dumneavoastrDR
3. 6D lDsaGi uEor convins Fn cadrul unei discuGiiR
. -unteGi perseverentR
5. 6D enervaGi cInd trebuie sD staGi la rInd la cumpDrDturiR
6. 6D enervea)D mulGimeaR
/. +Ind sunteGi bolnav vD place sD staGi Fn patR
0. 6D sperie apariGia unor persoane sau evenimente necunoscuteR
9. <ormiGi bineR
50. .veGi coEmaruriR
51. 6D sculaGi dimineaGa obositR
52. +redeGi cD sunteGi mai capabil decIt cei din =urR
53. 6D place sD fiGi laudat Fn publicR
5. 6D place sD $lumiGi Ei apoi sD rIdeGi de propriile dumeavoastrD $lumeR
55. 6D place sD FnfloriGi propriile dumneavoastrD $lumeR
56. -unteGi curtenitor& politicosR
5
5/. +Ind vD emoGionaGi vD tremurD voceaR
50. 6D supDrD )$omotele strD)iiR
59. <acD vD tre)iGi noaptea& mai puteGi adormi uEorR
60. .dormiGi seara uEorR
61. 6D enervea)D stri$Dtele& plInsetele copiilorR
62. -unteGi adeseori bolnavR
63. .Gi suferit sau suferiGi de o afecGiune nervoasDR
6. +redeGi cD faceGi $reEeli Fn relaGiile cu cei din =urul dumneavoastrDR
65. -unteGi calmR
66. 6D $IndiGi Fntotdeauna Fnainte de a lua o deci)ieR
6/. -unteGi perseverent Fn obGinerea drepturilor dumneavoastrDR
60. .meGiGi cInd trebuie sD staGi mai mult timp Fn aceeaGi po)iGieR
69. 6D vine rDu cInd vi se ia sIn$eR
/0. <acD cineva v-o ia Fnainte Fntr-un ma$a)in sau la urcarea Fntr-un autobu) vD
enervaGiR
/1. 6-ar plDcea sD fiGi EefR
/2. 6D place sD staGi multD vreme Fntr-un locR
/3. 6D enervaGi dacD cineva vD urmDreEte Fn timp ce lucraGi cevaR
/. .veGi un ritm de lucru mai rapidR
/5. .veGi uneori miEcDri bruEte ale capului sau ale membrelorR
/6. .tunci cInd sunteGi emoGionat vi se bloc4ea)D vorbireaR
//. 6D $IndiGi Fnainte de a acGiona& vD planificaGiR
/0. 6D puteGi stDpIni dispo)iGia sufleteascDR
/9. 6i se spune des sD nu vD $rDbiGiR
00. 6i se FntImplD sD nu dormiGi noaptea din cau)a unor $ri=i sau neca)uriR
01. +ei din =urul dumneavoastrD se simt bine Fn pre)enGa dvs.R
02. -unteGi combativ& bDtDiosR
03. 6D plictisiGi uEorR
0. 6D este fricD de FntunericR
05. ObiEnuiGi sD vD controlaGi uEa Fnainte de culcareR
06. Kn timpul liber& vD place sD aveGi un pro$ramR
0/. 6D place sD fiGi ordonatR
00. 6D descDrcaGi supDrarea pe alGiiR
09. .veGi Fn =ur persoane care va iritD Fn permanenGDR
90. 6D enervea)D faptul cD cineva vD spune ce aveGi de fDcutR
91. +Ind copilul FntIr)ie de la EcoalD sau de la =oacD& intraGi Fn panicDR
92. 6D urmDreEte ideea cD s-ar putea FmbolnDvi copilul dvs.R
93. +Ind aveGi copilul bolnav sunteGi a$itat& nervosR
9. 6D FnGele$eGi cu soGul !soGia" Fn privinGa pedepselor pe care urmea)D sD le
aplicaGiR
95. <iscutaGi Fn contradictoriu cu soGul !soGia" Fn faGa copiluluiR
96. 6D certaGi cu vecinii pentru copilul dumneavoastrDR
9/. 6D obsedea)D ideea cD sunteGi sin$ur Ei neFnGelesR
90. .veGi momente cInd aGi lDsa totul baltD Ei aGi plecaR
99. @aceGi des observaGii copilului dumneavoastrDR
100. @aceGi des observaGii soGului !soGiei" dumneavoastrDR
,otali)aGi punctele de la rubrica :<aL Ei :NuL Ei evaluaGi3
- 11/ puncte S posibilitatea unei nevro)e5 consultaGi medicul !sau mai mult".
- pInD la 00 de puncte S labilitate emoGionalD accentuatD5 FncercaGi sD vD autocontrolaGi mai mult.
,otali)aGi punctele de la rubrica :?neoriL Ei evaluaGi3
55
- 95 de puncteS o stare de nervo)itate cu tendinGe spre nevro)e
- pInD la 00 de puncteS labilitate accentuatD
Puncta)e ntre *+(,+ la rubricile :<aL Ei :NuL Fnsumate Ei la rubrica :?neoriL semnificD o stare de
uEoarD iritare Ei implicD o revi)uire a comportamentului dumneavoastrD de pDrinte.
Puncta)e sub ,+ la rubricile :<aL Ei :NuL Fnsumate Ei la rubrica :?neoriL semnificD un ec4ilibru
stabil al comportamentului dumnevoastrD de pDrinte.
)<>*PI>I
-corul la rubrica :?neoriL repre)intD c4eia de verificare a sinceritDGii rDspunsurilor dumneavoastrD.
TE.T DE COB-ORTABENT CI/ILILAT
-ti deseori invitat de prieteni sau eti unul dintre acei oaspei care nu sunt binevenii dect o
singur dat.
. 1ac eti invitat la o anumit or, c$t de des aBungi la timpG
a A totdeauna
b A de obicei
c A numai Fn oca)ii oficiale
&. >ti ateptat la o petrecere dar nu te sim#i bine
a A telefone)i Ei FGi ceri scu)e
b A nu te ridici din pat& poGi telefona Ei mIine
c - uiGi de invitaGie
'. >ti invitat la o petrecere unde toat lumea vine ntr2o #inut original
a A FGi place ideea
b A Fi faci $a)dei pe plac
c A refu)i sD te Fmbraci astfel
(. n aceeai seara mai eti invitat undeva la o prietean4prieten
a A telefone)i Ei Fntrebi dacD poGi veni cu o persoanD cu care urmea)D sD te FntIlneEti
b A vii cu persoana aceea fDrD sD anunGi $a)da
c A stabileEti care e mai importantD3 prima sau a doua invitaGie
+. 6a mas se servete un sortiment de m$ncare care #ie nu #i place
a A refu)i sD Ei se punD Fn farfurie
b A Fi anunGi pe toGi cD nu-Gi place Ei faci ca) de asta
c A FGi pui Fn farfurie o porGie micD Ei o laEi acolo dupD ce ai $ustat puGin
,. 7azda #i ofer desert dar #ii cur de slbire
a A opte)i pentru ceva care Fn$raED mai puGin Ei nu faci comentarii
b A refu)i cate$oric
c A foloseEti ca prete2t o aler$ie Ei ceri un fruct
-. !$t de des telefonezi gazdei pentru a2i mul#umi pentru petrecere
a A numai dacD a fost o oca)ie specialD sau dacD $a)da a avut multD bDtaie de cap
b A niciodatD
c A cInd FGi aduci aminte
.. >ti la mas la prieteni i #i aduci aminte de o emisiune <8 pe care vrei s o vezi
a A Fntrebi dacD poGi urmDri emisiunea
b A renunGi
c A FGi ceri scu)e Ei pleci mai devreme
/. 7azda te2a aezat l$ng o persoan plicticoas: cum procedeziG
a A o faci sD FnGelea$D cD nu te interesea)D
b A Fncerci sD o atra$i Fn conversaGie
c A ceri sD Gi se sc4imbe locul
0. Stai n casa prin#ilor prietenei4prietenului tu pentru prima oar
a A te porGi ca la tine acasD
56
b A Fntrebi prietenul% prietena dacD sunt lucruri pe care n-ar trebui sD le faci
c A Fncerci sD te porGi cIt mai bine Ei te simGi tot timpul Fn tensiune
. !um rspunzi la ospitalitatea gazdeiG
a A adresIndu-i la rIndul tDu o invitaGie
b A su$erIndu-i cD ar trebui sD te invite Ei altD datD
c A mulGumind
&. > petrecerea de rmas bun a unui prieten
a A te duci cu un cadou Ei cu un discurs de despDrGire dinainte pre$Dtit
b A te comporGi ca la o petrecere obiEnuitD
c A te aEe)i Fntr-un colG Ei suferi Fn tDcere
'. >ti prost dispus la venire
a A FGi iei un aer )Imbitor Ei faci tot ce poGi ca sD te distre)i
b A pufneEti Ei faci observaGii sarcastice
c A e2plici cD nu prea eEti Fn apele tale
(. 7azda nt$rzie s pun masa
a A ciu$uleEti discret din aperitive
b A Fntrebi cInd pune masa
c A Fnfuleci aperitivele
+. )i terminat ce aveai n farfurie
a A FGi pui FncD o porGie
b A aEtepGi ca $a)da sD-Gi mai ofere
c A ceri FncD o porGie
7"I6) 1> )3">!I>">
1 2 3 5 6 / 0 9 10 11 12 13 1 15
a 10 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0
b 0 0 5 0 0 0 0 10 10 10 5 0 0 0 10
c 5 0 0 5 10 5 5 5 0 5 0 5 5 0 5
cel mai bun puncta= - eEti musafirul perfect
cel mai mic puncta= - eEti un coEmar pentru $a)de
puncta= intermediar - trebuie sD-Gi ci)ele)i comportarea ca sD fii invitat Ei altD datD
CME.TIONAR
p!nru cunoa!r!a raporului nr! aiu#in!a !l!3ilor *a") #! pro*!(ori
i c!a *a") #! o&i!cul #! n3)")m;n pr!#a #! pro*!(orul r!(p!ci3
1. a" Kmi place sD fiu elev pentru cD QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.....
b" Nu-mi place sD fiu elev pentru cDQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
2. a" #a ce ore de curs te simGi rela2atRQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
<e ceR.............................................................................................................................
b" #a ce ore de curs te simGi FncordatR...............................................................................
<e ceR.............................................................................................................................
3. +e obiecte FGi plac mai multR.............................................................................................
<e ceR.................................................................................................................................
. #a ce obiecte FntImpini dificultDGiR....................................................................................
+e fel de dificultDGiR...........................................................................................................
<e ceR.................................................................................................................................
5. a" #a ce obiecte depui mai mult efort pentru a FnvDGaR....................................................
<e ceR.................................................................................................................................
b" #a ce obiecte FnveGi cu uEurinGDR...................................................................................
<e ceR.................................................................................................................................
6. KnGele$i din clasD lecGiile predate de profesoriR
5/
a" <a. #a ce obiecteR..........................................................................................................
<e ceR.............................................................................................................................
b" Nu. #a ce obiecteQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...
<e ceR.............................................................................................................................
/. Hi se FntImplD sD soliciGi e2plicaGii suplimentare atunci cInd nu ai FnGeles cevaR
a" <a. #a ce obiecteR.........................................................................................................
b" Nu.<e ceR.....................................................................................................................
0. KGi place sD-Gi e2primi la lecGii opiniile personale Fn le$DturD cu un anumit subiectR
a" <a. #a ce obiecteR..........................................................................................................
b" Nu.<e ceR......................................................................................................................
9. 1rofesorii FGi aprecia)D corect activitateaR
a" <a. #a ce obiecteR..........................................................................................................
b" Nu. <e ceR.....................................................................................................................
10. *ste important pentru tine ca atunci cInd rDspun)i la lecGie profesorul sD te aprobe& sD
te Fncura=e)eR
a" <a. <e ceR.....................................................................................................................
b" Nu neapDratR <e ceR.....................................................................................................
11. +are sunt profesorii pe care tu Fi admiriR.........................................................................
<e ceR...............................................................................................................................
12. +are sunt obiectele la care profesorii vD fac tot timpul observaGii& Fi simGiGi mereu
nemulGumiGiR....................................................................................................................
Kn ce mod FEi e2primD nemulGumireaR............................................................................
13. a" ?nii profesori sunt aEa cum mD aEteptam pentru cDQQQQQQQQQQQQQ
<D e2empleQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
b" .lGi profesori nu sunt aEa cum mD aEteptam pentru cDQQQQQQQQQQQQ
<D e2empleQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
1. +um aprecie)i relaGia clasei tale cu profesoriiR
a" @oarte bunD
b" >unD
c" -atisfDcDtoare
d" NesatisfDcDtoare
15. +e credeGi cD aGi putea face Ei voi& elevii& pentru a FmbunDtDGi aceastD relaGieR...............
CME.TIONAR
pri3in# r!la"ia pro*!(or 9 !l!3 la ni3!lul colii
1. @aptul cD eEti elev al acestei Ecoli3 - te face sD ai un sentiment de mIndrie5
- nu te face neapDrat mIndru& dar FGi place5
- FGi este indiferent5
- FGi displace.
2. +are dintre urmDtoarele situaGii Ei-au creat un sentiment de mIndrie faGD de climatul Ei activitatea
Ecolii3 - participarea la compeGii Ei concursuri Ecolare5
- implicarea Fn deci)iile Ecolii5
- alte situaGii3
3. +um consideri comunicarea Fntre elevi la nivelul clasei tale3 - foarte bunD5
- bunD5
- satisfDcDtoare5
- ine2istentD.
. +e pDrere ai despre comunicarea profesor-elev Fn cadrul Ecolii tale3
- toGi profesorii comunicD bine cu elevii5
- ma=oritatea nu comunicD cu elevii5
- niciun profesor nu comunicD cu elevii.
5. <upD pDrerea ta& un profesor trebuie sD aibD urmDtoarele calitDGi3
50
- bunD pre$Dtire de specialitate5
- capacitate de a e2plica pe FnGelesul tuturor elevilor din clasD5
- o fire ec4ilibratD
- severitate5
- autoritate5
- spirit or$ani)atoric5
- umor5
- indul$enGD5
- punctualitate5
- GinutD Fn$ri=itD5
- dra$oste Ei FnGele$ere faGD de copil5
- altele3
/. <upD pDrerea ta e2istD profesori-model la nivelul EcoliiR
0. +e discipline predau aceEti profesoriR
9. +e vD nemulGumeEte cel mai mult la nivelul colectivului de profesori ai clasei3
- faptul cD vD tratea)D cu superioritate5
- faptul cD fac discriminDri Fntre elevi5
- faptul cD nu vD oferD oca)ia sD vD e2primaGi liber5
- faptul cD vorbesc urIt cu elevii5
- faptul cD FntIr)ie la ore5
- faptul cD nu se impun la ore5
- faptul cD e mereu nervos%Fncruntat.
10. +onsideraGi cD evaluarea se reali)ea)D corect la oreR
11. .Gi fost solicitaGi sD vD autoevaluaGi la orele de curs& la diferite testeR <acD da& preci)aGi disciplinele
la care s-a reali)at acest proces.
12. +e propuneri aveGi pentru a FmbunDtDGi relaGia profesor-elev la nivelul EcoliiR
8I8LIOGRA5IE
1. >Dban% .. %!onsiliere educa#ional2 ghid metodologic pentru orele de dirigen#ie i
consiliere& *ditura 1sinet& +lu=-Napoca& 2001
2. >Dban& ..&1etrovai& <.& #emeni& (.& !onsiliere i orientare. 7hidul profesorului&
'umanitas *ducaGional& >ucureEti&2002
3. >Iclea & <.& !onsiliere colar& *ditura #o$os& +lu=& 2001
. +4elcea& -.& +4elcea& ..& 1in universul autocunoaterii& *ditura MilitarD&
>ucureEti& 1990
5. +rDciunescu& ;.& Introversiune2>Htraversiune& *ditura MtiinGificD& +lu=& 1991
6. <obrescu& *.& <este pentru autocunoatere i amuzament& *ditura +eres& +raiova&
1992
/. <rD$an& I.& 3sihologia pentru to#i& *ditura MtiinGificD& -ibiu& 1991
0. <rD$an& I.& 1etroman& 1.& MDr$ineanu& <.& >duca#ia noastr cea de toate zilele&
*ditura *urobit& ,imiEoara& 1992
9. Ilie& 6.& >duca#ia moral2civic& +.+.<.+onstanGa& 1991
10. Ni$Du&M.& !onsilierea carierei&*ditura -i$ma& >ucureEti& 2001
11. #emeni& (.& Miclea& M.& !coord"& !onsiliere i orientare2 ghid de educa#ie pentru
carier& *ditura .-+;& +lu=-Napoca& 200
59
12. NDstDsescu & -.& ,oma& -.& 3edagogie29ra de dirigen#ie& *ditura 1roarcadia&
>ucureEti& 1993
13. ;obea& M. & 9ra de dirigen#ie& *ditura +oresi& >ucureEti& 1993
1. -tuparu & ..& MDr$ineanu& <.& n aButorul nv#torilor i dirigin#ilor& *ditura
*urobit& ,imiEoara& 1992
15. ,omEa& (4.& !onsiliere i orientare n coal& *ditura 6iaGa ;omIneascD& >ucureEti&
1999
16. 6ernon& ..& 1ezvoltarea inteligen#ei emo#ionale& *ditura .-+;& +lu=-Napoca& 2006
60