Sunteți pe pagina 1din 1

LEGISLATIEINTERNATIONALA

Conventiaunica asuprastupefiantelordin1961,adoptata laNewYork,la30 martie1961. (Romaniaa aderat laaceasta


conventiesilaProtocoluldemodificareprinDecretulConsiliuluideStatnr.626/1973,publicatinB.Of.nr.213/1973)
Conventia Natiunilor Unite din 1971 asupra substantelor psihotrope. (Romania a aderat la aceasta conventie prin Legea
nr.118/1992,publicatainM.Of.nr.341/1992).
Conventiadin 1988contra traficului ilicit de stupefiante sisubstante psihotrope(Romania a aderat la aceasta conventie
prinLegeanr.118/1992,publicatainM.Of.nr.341/1992).
Acorduleuropean referitor latraficulilicitpe mare, adoptatlaStrasbourg la31ianuarie 1995,inaplicareaarticolului
17dinConventiaNatiunilorUniteimpotrivatraficuluiilicitdestupefiantesisubstantepsihotrope,intocmitalaVienala
20decembrie1988(RomaniaaaderatlaacestacordprinLegeanr.394/2002,publicatainM.Of.nr.494/2002).
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii de
droguri,publicatinJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L47/18.02.2004
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 pentru stabilirea regulilor de supraveghere a
comertuluicuprecursori intreComunitatesistateleterte,publicatinJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L22/26.01.2005
Regulamentul (CE)nr.1277/2005 alComisiei din27 iulie2005privindmodalitatile de aplicare aRegulamentului (CE)nr.
273/2004 alParlamentuluiEuropeansialConsiliuluiprivindprecursoriidedrogurisi aRegulamentului(CE)nr.111/2005al
Consiliului pentru stabilirea regulilor de supraveghere a comertului cu precursoriintre Comunitate si statele terte, publicatin
JurnalulOficialalComunitatilorEuropenenr.202/03.08.2005
LINKhttp://www.ana.gov.ro/rom/leginternationala.htm