Sunteți pe pagina 1din 19

Anexa 1

Reglementari în domeniul mediului în România dupa 1990

1 Reglementari în domeniul mediului în România dupa 1990 LEGI: Legea fondului funciar nr. 18/1991 Legea

LEGI:

Legea fondului funciar nr. 18/1991 Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata Legea Apelor nr. 107/1996 Legea privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare

nr. 111/1996 Legea privind constituirea si functionarea Consiliului National pentru

Mediu si Dezvoltare Durabila, nr. 158/22.10.1999 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra

terenurilor agricole si celor forestiere, solic itate potrivit legii nr. 18/1991 si a Legii 169/1997 Legea nr. 2/2000 privind modificarea si completarea Legii 61/1991 si

sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice Legea 73/11.05.2000 privind F ondul pentru Mediu Legea 160/3.10.2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Conventia Internationala privind cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi

Legea nr. 159/3.10.2000 pentru aprobarea Ordonantei Guver nului

nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia - cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 Legea nr. 9/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montréal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Copenha ga, la 25 noiembrie 1992

ABORDARI ECONOMICE ÎN PROTECTIA MEDIULUI

Legea nr. 21/2001 pentru acceptarea unor Amendamente la Statutul

Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei Generale a acesteia la 1 octombrie 1999 Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea

impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptat la Espoo, la 25 februarie 1991 Legea nr. 150/2001 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montré al privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a Partilor, la Montréal din 15 – 17 .09.1997

Legea

nr.

201/2001

privind

aprobarea

Ordonantei de Urgenta a

Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României si Guvernul Elvetiei si a Întelegerii asupra proiectului - proiect elvetian privind energia termica (Buzau, Pascani), semnate la Bucuresti, la 8 ianuarie 1999 Legea nr. 384/2001 pentru aprobarea OUG nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare

Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a

Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor Legea nr. 454/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

Legea nr. 466/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Legea nr. 622/2001 pentru ratificarea Acordului între Comunitatea

Europeana si România privind participarea României la Agentia Europeana de Mediu si la Reteaua Europeana de Informare si Observare (EIONET) Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protectia atmosferei Legea nr.112 din 14 martie 2002, pentru aprobarea Ordonantei de

urgenta a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protectia mediului Legea nr. 191 din 16 aprilie 2002 a gradinilor zoologice si acvariilor publice

ANEXA 1

Legea nr. 214 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea Legea nr. 285 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de

asistenta financiara nerambursabila dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului «Controlul poluarii în agricultura », semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002 Legea nr. 265 din 15 mai 2002 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora Legea nr. 293 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

a

ratificarea

Memorandumului de întelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, art.6, prin proiecte cu aplicare comuna între România si Olanda, semnat la Haga, la 23 noiembrie 1999

Legea nr.434/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.37/2002 privind protectia animalelor de laborator folosite în scopuri stiintifice sau în alte scopuri Legea nr. 471/2002 pentru protectia animalelor de laborator folosite în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului Legea nr. 458 din 08 iulie 2002 privind calitatea apei potabile

Legea nr. 474 din 9 iulie 2002 privind ratificarea Memorandumului de

Legea

nr.

368/2002

nr.41

pentru

din

28

aprobarea

martie

Ordona ntei

2002

de Urgenta

Guvernului

pentru

finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura «Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea retelei de canalizare în orasul Timisoara, România » semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 si la Bucuresti la 22 februarie 2002 Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României – republicare

ABORDARI ECONOMICE ÎN PROTECTIA MEDIULUI

Legea nr. 553/2002 pentru ratificarea Protocolului privind protectia

mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 04 octombrie 1991 Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu – republicare Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii Legea nr. 652/2002 pentru aderarea României la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante

la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante
la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante

lungi al poluatorilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 Legea nr. 681/2002 privind acceptarea de catre România a amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei – Codul I.S.M.), adoptate de catre Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia M.S.C. 104(73) din 5 decembrie 2000 si pentru modificarea Legii nr. 85/1997

de

pentru

privind

acceptarea

pentru

de

catre

România

în

a

Codului

a

international

si

management

prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei

– Codul I.S.M.), adoptat de catre Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia A 741(18) din 4 noiembrie 1993.

exploatarea

siguranta

navelor

ORDINE:

Ordinul MAPPM nr. 462/93 – Conditiile tehnice privind

protectia

atmosferei Ordinul MAPPM nr. 125/1996 –

Procedura

de

reglementare

a

activitatilor

economice

si

sociale

cu

impact

asupra

mediului

înconjurator Ordinul MAPPM nr. 278/1996 – Regulament

de atestare pentru

elaborare a studiilor de impact asupra mediului si a bilanturilor de mediu Ordinul MAPPM privind monitorizarea pe baza de licenta de import automata a importului de marfuri folosite Ordinul MAPPM nr. 322/16.03.2000 privind “Procedura de autorizare

a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora “

ANEXA 1

Ordinul MAPPM nr. 1325/22.09.2000 privind participarea publicului la pregatirea politicilor si legislatiei de mediu Ordinul Ministrului nr. 1618/2000 pentru aprobarea sectiunilor reprezentative din cadrul Sistemului National de Supraveghere a Calitatii Apelor

Ordin comun al ministrilor MAAP - MAPM (nr. 21; nr. 115) privind

interzicerea pescuitului pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" pâna la data de 15 martie 2001 Ordinul Ministrului nr. 35/2001 (ANRM) privind concursul public de

de

exploatare Ordinul Ministrului nr. 325/21.03.2001 privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 472/2001 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa – NTPA 012 si pentru modificarea Ordinului Ministrului mediului nr. 242/1990 Ordinul Ministrului nr. 377/10.04.2001 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata Ordinul Ministrului nr. 452/04.05.2001 (MAPM) si 105.951/ 18.05.2001 (MAAP) pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea

oferte

nr.

21/2001

pentru

concesionarea

activitatilor

miniere

Planului de actiune pentru protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole Ordinul Ministrului nr. 678/17.07.2001 pentru aprobarea componentei nominale a grupurilor de înfiintare a comitetelor de bazin la nivelul fiecarei directii a apelor si a grupului national de coordonare a activitatilor tehnice de secretariat Ordinul Ministrului nr. 706/27.07.2001 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultanta în domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor

Ordinul Ministrului nr. 913/15.10.2001 pentru aprobarea continutului Planului de gospodarire a apelor pe bazine hidrografice si a planului de actiune pentru anul 2002 pentru implementarea Directivei cadru a apei

Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 353/20.08.2001 a aprobat Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi

ABORDARI ECONOMICE ÎN PROTECTIA MEDIULUI

Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 366/22.09.2001 privind Normele de

securitate radiologica-Proceduri de autorizare Ordinul Ministrului nr. 1100 din 28 dece mbrie 2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apelor si protectiei

mediului

nr.706/2001

pentru

aprobarea

Regulamentului

privind

organizarea

activitatii

de

certificare

a

unitatilor

specializate

în

elaborarea de studii, proiecte, în exe cutie, consultanta în domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor Ordinul Ministrului nr. 1103 din 3 ianuarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind masurarea si analiza emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

Ordinul Ministrului nr. 9 din 8 ianuarie 2002 pentru contingentarea consumului si productiei de substante care epuizeaza stratul de ozon în anul 2002 Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 374 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Normelor pentru expeditii internationale de materiale radioactive implicând teritoriul României

Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 373 din 3 octombrie 2001 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru transportul în siguranta al materialelor radioactive

Ordin comun nr. 140/247 din 26 martie 2002 privind prohibitia pescuitului al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului apelor si protectiei mediului

Ordin comun nr. 272/65 din 2 aprilie 2002 al MAPM si al MSF, privind elaborarea si reactualizarea planurilor locale de actiune pentru sanatate în relatie cu mediul Ordin comun nr. 98/90 din 4 martie 2002 al MAAP si CNCAN pentru aprobarea Normelor privind alimentele si ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante

Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 73 din 11 februarie 2002 privind

aprobarea Normelor de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate Ordin comun nr.856/112/91 din 14 martie 2002 al MSF, MAAP si

CNCAN pentru aprobarea Normelor privind alimentele si furajele contaminate radioactiv dupa un accident nuclear sau alta situatie de urgenta radiologica ORDIN nr. 246 din 22 martie 2002 pentru aprobarea unor acorduri de mediu

ANEXA 1

Ordin comun nr. A11842 din 15 februarie 2002 al MAE, MAAP,

MAPM, INS, MFP si ASAS pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului National Român F.A.O. Regulament al CNCAN din 3 aprilie 2002 privind taxele si tarifele

pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare Ordin comun nr. 342/170 din 16 aprilie 2002 al MAPM si MAAP

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului apelor si protectiei mediului nr. 140/247/2002 privind prohibitia pescuitului Ordin MSF nr. 219 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor

activitatile

medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale Ordin nr. 121 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea continutului Fisei de evidenta a barajelor – NTLH-035 Ordin nr. 114 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului

tehnice

privind

gestionarea

deseurilor

rezultate

din

privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanta A si B – NTLH-014 si a Procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanta C si D – NTLH-015 Ordin nr. 115 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor – NTLH-021 Ordin nr. 116 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta în exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare – NTLH -022 si a Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta în exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale – NTLH-023

starii de siguranta în exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale –

ORDIN nr. 117 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea

Regulamentului privind certificarea personalului de conducere si coordonare a activitatii de urmarire a comportarii în timp a barajelor – NTLH – 031 Ordin nr. 118 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului si autorizatiei de functionare în siguranta a barajelor – NTLH-032 Ordin nr. 119 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare, post-utilizare sau abandonare a barajelor –

NTLH-033

Ordin nr. 120 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii si competentelor de efectuare a controlului privind siguranta în exploatare a barajelor – NTLH -034

ABORDARI ECONOMICE ÎN PROTECTIA MEDIULUI

Ordin nr. 147 din 21 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii de declarare publica a caracteristicilor generale, a categoriei de importanta si a gradului de risc asociat barajelor – NTLH-036 ORDIN nr. 279 din 3 aprilie 2002 privind înfiintarea Secretariatului

tehnic pentru gestiunea si controlul compusilor desemnati, în cadrul Directiei de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase REGULAMENT elaborat de Consiliul Concurentei din 10 mai 2002 cu privire la ajutorul de stat pentru protectia mediului Ordin nr.526 din 24 iunie 2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului National Român pentru Programul Hidrologic International si a componentei acestuia

si functionare a Comitetului National Român pentru Programul Hidrologic International si a componentei acestuia

ORDIN nr. 530 din 10 iunie 2002 privind numirea comisiei de evaluare a candidaturilor si a ofertelor depuse în procedura de concesionare a valorificarii resurselor stuficole din zonele apartinând domeniului public de interes national, aflate în perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” ORDIN nr . 531 din 10 iunie 2002 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si desfasurare a procedurii de concesionare a valorificarii resurselor stuficole din zonele apartinând domeniului public de interes national, aflate în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

ORDIN nr. 532 din 10 iunie 2002 privind numirea comisiei de evaluare a candidaturilor si a ofertelor depuse în procedura de

concesionare a valorificarii resurselor piscicole din zonele apartinând domeniului public de interes national, aflate în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii ORDIN nr. 533 din 10 iunie 2002 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si desfasurare a procedurii de concesionare a valorificarii resurselor piscicole din zonele apartinând domeniului public de interes national, aflate în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

4 iulie 2002 privind desemnarea

organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitarii emisiilor de compusi

organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina ORDIN nr. 439 din 21 mai 2002 pentru aprobarea organizarii actiunii de voluntariat în domeniul protectiei mediului ORDIN nr. 627/PL din 9 iulie 2002 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcatuiesc obiectivul de investitii "Acumulare Lac

modului de calcul al redeventei minime de

ORDIN

MIR

nr.

282

din

Vacaresti"

si

a

concesionare

ANEXA 1

ORDIN nr. 745 din 30 august 2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului în România ORDIN nr. 867/2002 privind definirea criteriilor care trebuie

îndeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica unui depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate în fiecare clasa de deseuri ORDIN nr. 1010/2002 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru Acordarea Etichetei Ecologice ORDIN nr. 1043/2002 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile de plata la veniturile Fondului pentru mediu”

modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile de plata la veniturile Fondului pentru mediu”

ORDIN nr. 192/2002 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la prepararea minereurilor de uraniu si toriu ORDIN nr. 1112/2002 privind nominalizarea birourilor vamale de control si vamuire la frontiera pentru intrarea/iesirea din tara a substantelor care epuizeaza stratul de ozon

ORDIN nr. 183/2002 privind aprobarea normelor pentru expedieri

ORDONANTE:

internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României ORDIN nr. 608/2002 privind aprobarea Listei europene a substantelor

chimice notificate – ELINCS

Ordonanta de urgenta privind etichetarea substantelor periculoase, nr.

200/9.11.2000

 

Ordonanta de urgenta privind siguranta barajelor, nr. 244/2000

Ordonanta de urgenta privind protectia atmosferei, nr. 243/2000

Ordonanta privind regimul ariilor protejate, nr. 236/2000

Ordonanta de urgenta privind regimul deseurilor, nr. 78/16.06.2000

Ordonanta

de

urgenta

privind

deseurile

neferoase

reciclabile,

nr. 11/2001

Ordonanta

de

urgenta privind gestionarea deseurilor industriale

reciclabile, nr. 16/2001 Ordonanta nr.87/30.08.2001 privind serviciile publice de salubrizare a

localitatilor Ordonanta nr.21/30.01.2002 privind gospodarirea localitatilor rurale si

urbane OUG nr. 93/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

ABORDARI ECONOMICE ÎN PROTECTIA MEDIULUI

Ordonanta de Urgenta nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului pentru

asistenta financiara nerambursabila dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în ca litate de Agentie de Implementare a Facilitatii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul Poluarii în Agricultura”, semnat la Bucuresti la 16.01.2002 Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

Ordonanta de Urgenta nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol-

vegetatie forestiera pentru silvicultura Ordonanta de Urgenta nr. 41 din 28 martie 2002 pentru ratificarea

Memorandumului de întelegere privind cooperarea sub auspiciile protocolului de la Kyoto “art.6” prin proiecte cu aplicare comuna între România si Olanda semnat la Haga la 23 nov.1999 Ordonanta de Urgenta nr.91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea si

completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995 Ordonanta de urgenta nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei nationale “Apele Române”

Ordonanta

de

Urgenta

nr.

206/2002

pentru ratificarea

Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeana privind asocierea României la cel de-al saselea Program- cadru al Comunitatii Europene pentru cercetare, dezvoltare

tehnologica si activitati demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de -al saselea Program -cadru al Comunitatii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activitati de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002 Ordonanta de Urgenta nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere

Ordonanta Guvernului nr.37/2002 privind protectia animalelor de laborator folosite în scopuri stiintifice sau în alte scopuri Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluarii si asigurarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor maritime sub pavilion strain care utilizeaza porturile sau instalatiile românesti din largul marii, care opereaza pe sau deasupra platoului continental românesc

ANEXA 1

HOTARÂRI DE GUVERN:

H.G. pentru aprobarea Acordului dintre MAPPM si Ministerul Mediului si Energie i din Danemarca H.G. nr. 170/18.01.2001 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor

H.G. nr. 1336/14.12.2000 privind limitarea continutului de sulf din motorina

H.G.

nr.

173/13.03.2000

pentru

reglementarea

regimului

special

privind

gestiunea

si

controlul

bifenililor

policlorurati

si

al

altor

compusi similari

 

HG

nr.

17/2001

privind

organizarea

si

functionarea

Ministerului

Apelor si Protectiei mediului HG nr. 372/2001 privind aprobarea listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import, achizitionate în cadrul proiectelor LIFE 99/ENV/RO006607 MOSYM si LIFE 99/ENV/RO/006746 ASSURE

527/2001 privind stabilirea gradului minim de

biodegradabilitate a agentilor de suprafata continuti în detergenti, produse de întretinere si produse de curatat

HG nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distribuirea benzinei la terminale si statiile de benzina

HG nr. 573/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata

HG nr. 625/2001 privind aprobarea procedurii de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei mediului HG nr. 643/2001 privind plata contributiei României de participare la programul LIFE pentru 2001 – 2002 HG nr. 658/12.07.2001 privind transmiterea unor bunuri proprietate

HG

nr.

publica a statului si a terenurilor aferente din administrarea MAPM în administrarea MIR HG nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate HG nr. 671/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a masinilor de spalat si uscat rufe de uz casnic pentru introducerea lor pe piata HG nr. 672/2001 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer
conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

ABORDARI ECONOMICE ÎN PROTECTIA MEDIULUI

HG nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei HG nr. 741/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor ce se experimenteaza si finanteaza din bugetul MAPM în anul 2001

HG nr. 870/2001 privind organizarea Comitetului National Român

F.A.O. HG nr. 922/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele

pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import, achizitionate în cadrul proiectului ‘Sistemul meteorologic integrat national’ HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care

contin substante periculoase HG nr. 1097/2001 privind constituirea si functionarea Comitetului

interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national HG nr. 1174/2001 privind aprobarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru mediu

HG nr. 1167 privind înfiintarea Garzii de mediu HG nr. 9 din 10 ianuarie 2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul înconjurator

HG nr.1335 din 27 decembrie 2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului unui utilaj de igienizare si ecologizare a plajelor HG nr. 53/2002 pentru aprobarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protectie i mediului, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2001

HG nr. 65 din 24 ianuarie 2002 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniul energiei si mediului, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie

2001

HG nr. 96 din 7 februarie 2002 privind echiparea si dotarea personalului Garzii de Mediu HG nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le îndeplineasca apele de suprafata utilizate

pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

ANEXA 1

HG nr. 118 din 7 februarie 2002 privind aprobarea Programului de

actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase HG nr. 153 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea concesionarii

valorificarii

resurselor

stuficole

din

zonele

domeniului

public

de

interes

national

aflate

în

perimetrul

Rezervatiei

Biosferei

“Delta

Dunarii” HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

 

HG nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor

HG nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetelor ecologice

HG nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate HG nr. 201 din 28 martie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste HG nr. 202 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind ca litatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare în scopul sustinerii vietii piscicole HG nr. 241 din 13 martie 2002 pentru trecerea din domeniul public al

statului în domeniul privat al statului a turnului metalic pentru antena care com pune radarul meteorologic de la Bârnova, judetul Iasi, aflat în administrarea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor” – S.A.

contributiilor

voluntare anua le, în dolari S.U.A., ale României la bugetul

HG nr.

273

din

21

martie

2002

pentru

aprobarea

Organizatiei Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2000 si

2001

HG nr. 311 din 4 aprilie 2002 pentru aprobarea concesionarii valorificarii resurselor piscicole din zonele domeniului public de

“Delta

perimetrul

interes

na tional

aflate

în

Rezervatiei

Biosferei

Dunarii” HG nr. 328 din 4 aprilie 2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Mediului – I.N.C.D.P.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare – Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” – I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare – Dezvoltare “Delta Dunarii” – I.N.C.D.D.D. Tulcea, aflate în coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului HG nr. 341 din 4 aprilie 2002 pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute în Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”

contraventionale prevazute în Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”

ABORDARI ECONOMICE ÎN PROTECTIA MEDIULUI

HG nr. 335 din 4 aprilie 2002 privind unele masuri de implementare

în România a programului “Steagul Albastru – Blue Flag” HG nr. 364 din 15 aprilie 2002 privind normarea parcului auto si a

consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului HG nr. 349 din 11 aprilie 2002 privind gestionarea ambalajelor si

deseurilor de ambalaje HG nr. 367 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Statutului de

organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” si a componentei nominale a Consiliului stiintific HG nr. 422 din 25 aprilie 2002 pentru aprobarea Acordului dintre

Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapida a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2002 HG nr. 423 din 25 aprilie 2002 pentru aprobarea Acordului dintre

Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind notificarea rapida a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, semnat la Moscova la 21 februarie 2002 HG nr. 441 din 30 aprilie 2002 pentru modificarea si completarea

Hotarârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate HOTARÂRE nr. 459 din 16 mai 2002 privind aprobarea Normelor de

calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbaiere HG nr. 481 din 16 mai 2002 pentru abrogarea Hotarârii Guvernului

nr. 1.223/2001 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al statului si pentru mandatarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului sa initieze, prin Compania Nationala “Apele Române” – S.A., procedurile pentru constituirea unei societati comerciale cu capital mixt în vederea realizarii si exploatarii unui complex cultural-sportiv în zona Lacului Vacaresti HG nr. 482 din 16 mai 2002 pr ivind participarea României la Summitul mondial pentru dezvoltare durabila, Johannesburg, 26 august – 4 septembrie 2002

HG nr. 573 din 13 iunie 2002 privind aprobarea procedurii de autorizare a functionarii comerciantilor HOTARÂRE nr. 799 din 25 iulie 2002 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotarârea Guvernului nr. 96/2002 privind echiparea si dotarea personalului Garzii de Mediu

ANEXA 1

HOTARÂRE nr. 711 din 3 iulie 2002 privind aprobarea publicarii

deciziilor

Consiliului

de

Asociere România -Uniunea Europeana.

DECIZIA

nr.

3

din

23

martie

2001

a

Consiliului

de

Asociere

a

modalitatilor de pa rticipare a României la instrumentul financiar pentru protectia mediului (LIFE)

HOTARÂRE nr. 743 din 11 iulie 2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip al motoarelor cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

HOTARÂRE nr. 882 din 16 august 2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 2-6 septembrie 2002, a Conferintei tarilor dunarene din ca drul Programului hidrologic international UNESCO HOTARÂRE nr. 827 din 31 iulie 2002 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice HOTARÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

HOTARÂRE nr. 913 din 22 august 2002 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului scutite de plata taxei pe valoarea adaugata, achizitionate în cadrul proiectului "Sistemul meteorologic integrat national"

România-Uniunea

Europeana

privind

adoptarea

conditiilor

si

HG nr.984 din 10 septembrie 2002 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata, achizitionate în cadrul Proiectului LIFE – MEDIU 00/ENV/RO/000986 RIVERLIFE HG nr.918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri

HOTARÂRE nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul

produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului HOTARÂRE nr. 1115/2002 privind accesul la informatiile privind mediul

HOTARÂRE nr. 1293/2002

privind echipamentele de protectie a

mediului care urmeaza a fi scutite la import de plata taxei pe valoarea adaugata

ABORDARI ECONOMICE ÎN PROTECTIA MEDIULUI

STANDARDE :

STAS 1342/1991 – Calitatea apei potabile Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor si direct în statiile de epurare (NTPA 002/2002), aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.188/2002

Normativul privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a

apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea în receptorii naturali (NTPA 001/2002), aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.188/2002 Conditiile tehnice privind protectia atmosferei si Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici

Ordinul ministrului apelor

produsi de surse stationare, aprobate prin

si protectiei mediului nr.462/1993 ISO 14001 – Sistem de management de mediu

ISO 14004 - Sistem de management de mediu

SR ISO 5667 – 10 Calitatea apei – Prelevarea apelor uzate

ISO 14.010 – Linii directoare pentru Auditul de mediu

ISO 14.011.1 – Linii directoare pentru Auditul de mediu

ISO 14.011.2 – ISO 14.060 – sunt în lucru

Anexa 2

Lista cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producatori si importatori, mai putin cele utilizate la producerea medicamentelor

mai putin cele utilizate la producerea medicamentelor 1. 1,1-dicloretilena (clorura de viniliden) 2. 3.

1. 1,1-dicloretilena

(clorura de viniliden)

2.

3. 1,2-dicloretilena

4. 1,2,3-trimetilbenzen

5. 1,2,4-triclorbenzen

6. 2-etilhexil-diftalat

7.

8.

9. Acetat de vinil

1,2-dicloretan

Acetaldehida

Acetamida

10. Acetoncianhidrina

11.

12.

13.

14. Acid antranilic

15. Acid cianhidric

16. Acid picric

17. Acid propionic

18. Acrilamida

Acetona

Acetonitril

Acid acetic

19. Acrilat de etil

20.

21. Aldehida benzoica

22. Aldehida propionica

23. Aldrin

24.

25. Anisidina

26.

27.

28. Arsen si compusi

29. Auramina

30.

31.

32.

33. Benzen

34. Benzen-g, h, i-

Acrilonitril

Anilina

Antimoniu

Antracen

Benzatracen

Benz-a-piren

Benz-b-fluorantren

perilen

Benzidina

35.

36. Benz-k-fluorantren

37.

38.

39.

40. Bromura de etil

41. Butil mercaptan

42.

43. Cadmiu si compusi

44. Celosiv si derivati

45.

46. Cianuri de potasiu

47. Ciclofosfamida

48. Ciclohexanona

49.

50.

51. Cloralcani C10-C13

52. Clorfenvinfos

Cloroform

54. Clorura de alil

53.

Benzpiren

Bioxid de sulf Brom

Butilamina

Cianogen

Ciclohexilamina

Clor

55. Clorura de benzil

ABORDARI ECONOMICE ÎN PROTECTIA MEDIULUI

56. Clorura de cianuril

57. Clorura de etil

58. Clorura de metil

59. Clorura de metilen

60. Clorura de vinil

61.

tributilstanici

62. Crom si compusi

63. Cumen (izopropilbenzen)

64. Diclor/difenil/ tricloretan (DDT)

65. Dibenzantracen

66.

67. Diclormetan

68.

69.

70.

71. Dietanolamina

72.

Compusi

Diclorhidrina

Diclorpropan

Diclorvos

Dieldrin

Difenileteri

bromurati

73. Dimetilanilina

74. Dimetilformamida

75. Dimetilftalat

76. Dinitrat de etilenglicol

77. Dinitrobenzen

78.

79.

80.

81. Endrin

82.

83.

84.

85.

Disulfoton

Dioxan

Diuron

Epiclorhidrina

Etanolamina

Etilamina

Etilbenzen

86. Etilenclorhidrina

87.

88.

89.

90. Fenilbetanaftilamina

91. Fenilendiamina

Etilenglicol

Etilendiamina

Etilmercaptan

92. Fluor si compusi

93.

94.

95.

96 Fractii alcooli

Fluorantren

Formaldehida

Fosgen

dioxanici

Furfurol

98. Glicidol

97.

99. Hexaclorbenzen

100. Hexaclorbutadiena

101. Hexacloretan

102. Hexametilentetra -

mina

103.

104. Hidrochinona

105. Hidrogen sulfurat

106.

Hidrazina

Indeno-1,2,3-ce-

piren

107. Iodura de metil

108.

109.

Isodrin

Izopropil

glicidileter

Maneb

110.

111. Mercur si compusi

112. Metilcelosolv

113. Metilcloroform

114. Metilzocianat

115.

116.

117.

118. Monoclorhidrina

119.

120.

121.

122. Negru de fum

123. Nichel carbonil

124.

125.

126.

127.

Metilmercaptan

Metiletilcetona

Monoclorbenzen

Monoetanolamina

Morfolina

Naftalina

Nichel si compusi Nitrobenzen Nitroluen

Nonil-fenoli

128. o- si p-

diclorbenzen

o-Tolidina

o-Toluidina

o-Clorfenol

Octil-fenoli

129.

130.

131.

132.

133. Oxid de etilena

134. Oxid de propilena

135. p-Aminoazobenzen

136. p-tertiar butiltoluen

137. Paration-metil

138. Pentaclorbenzen

139. Pentacloretan

140. Pentaclorfenol

141. Percloretilena

(tetracloretilena)

142.

Perclormetil

mercaptan

143. Pirocatechina

144. Plumb si compusi

145.

146.

147.

148. Sulfura de carbon

149. Tetracloretan

150. Tetraclorura de

Rezorcina

Sarin

Stiren

151.

152.

carbon

Toluen

T oluilen

diizocianat

153. Triclorbenzeni

154.

155.

156. Triclorpropan

157. Triclorura de

Tricloretan

Tricloretilen

benzil

Trinitroluen

Vinil toluen

Xilen

Xilenol

158.

159.

160.

161.

162. Zineb

Anexa 3

Lista cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producatori si importatori, utilizate în agricultura

de producatori si importatori, utilizate în agricultura 1. Alaclor 4. Clorpirifos 7. Isoproturon 10.

1. Alaclor

4. Clorpirifos

7. Isoproturon

10. Simazin

2. Atrazin

5. Cupru si compusi

8. Lindan

11. Trifluralin

3. Carbaril

6. Endosulfan

9. Malathion

12. Zinc si compusi