Sunteți pe pagina 1din 36

CELE 28 DE LEGI UNIVERSALE ALE SUCCESULUI ( PETER ARNOLD )

1. Legea dragostei. Iubeste pe toata lumea ca pe tine insuti. Toate celelalte legi i se subo!o"ea#a
acesteia si "u i"ta i" co"ta!ictie cu ea$ Este o egula biblica$ Se a%lica la tot ceea ce &ace' ca i"!i(i#i)
&a'ilii) oa'e"i !e a&acei) oga"i#atii) tai$ Ae o bogatie*(aloae u"i(esala$
2. Legea cauza-efect. Exista o ordine universala. Ni'ic "u este acci!e"tal$ Totul se i"ta'%la cu u"
'oti($ Pe"tu &iecae e&ect e+ista o cau#a sau u" set !e cau#e$
3. Legea gandirii. Gandurile se materializeaza. Noi !e(e"i' ceea ce ga"!i'$
4. Legea ecivalentei mintale. Pe"tu a a(ea succes i"t,u" !o'e"iu) tebuie sa a(e' o i'agi"e claa a
acelui succes i" 'i"tea "oata) o i'agi"e 'i"tala a i!eii "oaste !e succes) o (i#iu"e$
!. Legea corespondentei. "iata noastra exterioara este o oglinda a celei interioare. E+ista o
coes%o"!e"ta !iecta i"te e+%eie"tele si ga"!uile "oate %e !e o %ate si atitu!i"ea "oasta) %e !e alta
%ate$
#. Legea credintei. $rice credem cu adevarat devine realitate (i"clusi( ce!i"ta "oasta ca 'eita'
succesul)$
%. Legea valorii. &eea ce credem si apreciem cu adevarat se reflecta in ceea ce facem) c-ia !aca
%oate cu(i"tele "oaste sugeea#a altce(a$
'. Legea motivatiei$ Tot ceea ce &ace' este !ecla"sat !e !oi"tele "oaste i"teioae) "e(oi si i"sti"cte)
'ulte !i"te ele (e"i"! !i" subco"stie"t$
(. Legea activitatii subconstiente. Subco"stie"tul "ostu "e a(eti#ea#a !es%e lucuile !i" .u) i"
co"co!a"ta cu !oi"tele si gi.ile "oaste cele 'ai %ute"ice)
1). Legea expectantei. Ceea ce %eco"i#a' cu i"ce!ee ca se (e i"ta'%la) c-ia se (a 'ateiali#a$
11. Legea concentrarii. I"!i&ee"t asu%a a ce "e co"ce"ta' si "e ga"!i' i" 'o! e%etat) !e(i"e !i" ce
i" ce 'ai 'ult o %ate a (ietii "oaste i"teioae$
12. Legea obisnuintei. A%oa%e tot ce &ace' este auto'at) o!ul u"ui obicei$ Obis"ui"tele cae "e
i"!e%atea#a !e teluile "oaste tebuie sc-i'bate$
13. Legea atractiei. *untem cu totii niste magneti vii. Atage' oa'e"i) i"ta'%lai si i'%e.uai cae se
a'o"i#ea#a cu ga"!uile "oaste !o'i"a"te$
14. Legea alegerii. Su"te' libei sa alege' ceea ce ga"!i' si i" co"seci"ta su"te' libei sa alege' toate
celelelte %ati ale (ietii "oaste$
1!. Legea optimismului. O atitu!i"e 'e"tala %o#iti(a se 'ege 'a"a i" 'a"a cu succesul si &eiciea$
O%ti'is'ul "e &ace %lacuti si (ioi) 'ai susce%tibili !e a eusi$
1#. Legea scimbarii. +otul se scimba, nimic nu este fix. Daca "u %o&ita' !e sc-i'bae (o' !e(e"i
(icti'ele ei$
1%. Legea controlului. A(e' %aee bu"a !es%e "oi i"si"e !atoita &a%tului ca si'ti' ca "e co"tola'
%o%ia (iata$
1'. Legea responsabilitatii. Su"te' %e !e%li" es%o"sabili !e ceea ce su"te') ceea ce a(e') ceea ce
!e(e"i') si tot ceea ce eusi'$
1(. Legea compensatiei. Cu ceea ce co"tibui' sau i"(esti') aceea (o' obti"e$ I"tot!eau"a (o' &i
eco'%e"sati %e !e%li" %e"tu ceea ce &ace'$
2). Legea serviciilor. Reco'%e"sa "oasta (a &i !iect %o%otio"ala cu (aloaea se(iciilo a!use
celolalti (sau) cu' se s%u"e) &ii u" sta%a" cu i"i'a u"ui se(ito)$
21. Legea efortului aplicat. Toate lucuile su"t se"sibile la e&ot$ De &a%t) cu cat 'u"ci' 'ai 'ult) cu
atat !e(e"i' 'ai /"oocosi/$
22. Legea supra-compensatiei. Tebuie ca i"tot!eau"a sa /i"(esti'/ 'ai 'ult !ecat obti"e'0 alt&el "u
(o' obti"e "icio!ata 'ai 'ult !ecat a(e' i" acest 'o'e"t$ Tebuie sa &ace' 'ai 'ult %e"tu ceea ce
su"te' /%latiti/ %e"tu ca i" ti'% sa &i' as%latiti cu 'ai 'ult %e"tu ceea ce &ace'$ Pi"ci%iul /o&ea 'ai
i"tai %e"tu a %i'i 'ai ta#iu/$
23. Legea -pregatirii-. .erformanta vine in urma unei pregatiri intense. A!e(aatii %o&esio"isti
i"(estesc 'ai 'ult ti'% !ecat altii i" %egatie$
24. Legea eficientei fortate. .e masura ce actionam devenim mai eficienti. Nicio!ata "u a(e' ti'% sa
le &ace' %e toate) !a a(e' su&icie"t ti'% sa &ace' lucuile cu a!e(aat i'%ota"te$
2!. Legea deciziei. $rice salt inainte isi are radacina intr-o decizie otarata de a actiona. Si !aca o
&ace' cu i"!a#"eala) (o' a(ea !e %atea "oasta u" s%i.i" "eba"uit*"easte%tat$
2#. Legea creativitatii. $rice progres incepe cu o idee in mintea cuiva. Tot ceea ce 'i"tea "oasta
%oate co"ce%e si ce!e cu a!e(aat) %oate sa si obti"a$
2%. Legea flexibilitatii. Ai sa"se 'ai 'ai !e eusita !aca stii cla ce (ei sa obtii !a a'ai &le+ibil i"
%i(i"ta &elului i" cae (ei actio"a$ I"&le+ibilitatea te %oate &ace sa ate#i o%otu"itati$
2'. Legea perseverentei. Abilitatea "oasta !e a %ese(ea) i" ciu!a obstacolelo si a !e#a'agiilo)
!e"ota i"ce!ee i" "oi i"si"e$ Pese(ee"ta este /o calitate !e &ie/ i" !u'ul s%e succes$
Legi nescrise
T1ie2ti) es%ii) (ise#i) si'3i) iube2ti$ Iat1 c4te(a cu(i"te cae 53i !e&i"esc (ia3a$ To3i &ace' asta) 'ai 'ult
sau 'ai %u3i") (oit sau "u) cu a.uto sau &11$ 6" &iecae #i cu"o2ti oa'e"i "oi) (e#i lucui i"e!ite) 5"(e3i
c4te ce(a) #4'be2ti u"ui co%il sau atu"ci c4"! (e#i u" cu%lu ce se 3i"e !e '4"1) 53i a'i"te2ti !e a"ii
co%il1iei 2i 53i su"i &o2tii colegi s1 4!e3i i'%eu"1) !e%12e2ti %oble'e) %ie#i u" o' !ag !a &ii sigu c1
(ei c42tiga u" altul7 5" &o"! 1sta e cicuitul (ie3ii$
Da c1 s1 si'3i c1 &aci cu a!e(1at toate lucuile astea tebuie s1 &ii %u3i" oga"i#at$ 8i ca s1 &ii oga"i#at
tebuie s1 ai c4te(a %i"ci%ii %e cae s1 le es%ec3i oice a &i9
Eu: Eu a' %i"ci%iile 2i egulile 'ele !u%1 cae 5'i g-i!e# #ilele 2i cu' 2i 5" ce &el s1 teac1 u"a !u%1
alta$ Tu: Tu %o3i s1 le cite2ti 2i s1 iei ce e 'ai bu" !i" ele sau %o3i !oa s1 le cite2ti 2i s1 &ii total %asi( 5"
&a3a lo$ I'%ota"t e s1 "u la2i #ilele s1 teac17 2i !oa s1 teac1$
Iat1) a2a!a) c4te(a !i" egulile 2i legile 'ele "escise) !a 2tiute %e !eost;
<$ C4"! si'3i c1 "u 'ai %o3i) g-ici ce: De &a%t) PO=I9 Da) ai au#it bi"e9 Puteea este !oa 5" ti"e) tu
tebuie s1 (ei s1 e#ol(i o %oble'1) tu e2ti cel cae alege %e"tu si"e) tu e2ti cel cae si'te 2i cae t1ie2te$
>ii %ute"ic9
2$ Iube2te$ Iube2te,te %e ti"e a2a cu' e2ti) !a "u te o%i "icio secu"!1 !i" 5"(13ae 2i e(olu3ie$ C1ci tot
%e"tu ti"e o &aci9
?$ Ai 5"ce!ee 5" ti"e 5" %i'ul 4"!) 2i a%oi 5" cei !e l4"g1 ti"e9 Tu e2ti %i'a %esoa"1 cae tebuie s1 se
g4"!easc1 la si"e) tu e2ti %esoa"a cae !eci!e u"!e (ei a.u"ge) ce (ei &ace$ Tu e2ti o'ul 2i tu alegi ce &el
!e o' e2ti9
@$ Nu 5"2ela A "ici cu (oba) "ici cu &a%ta9 Dac1 tot su"te' 5"#esta3i cu a3iu"e) 'i"te) ceie) g4"!ie A
cu' (ei tu s1 s%ui A -ai s1 &i' oa'e"i !e cu(4"t) -ai s1 !e'o"st1' c1 su"te' oa'e"i) -ai s1 &i' !e
5"ce!ee9
B$ Nu l1sa lucuile "ete'i"ate9 Dac1 (ei u" lucu) a%uc1,te !e teab1 !a 3i"e,o a2a %4"1 la &i"al$ Nu
l1sa "icio!at1 u" lucu "ete'i"at %e"tu c1 %ie#i ti'%) %o3i %ie!e 2i oa'e"i) bu"ui) o%otu"it13i$ >ii
a'bi3ios9
C$ A.ut19 A.ut1 u" o') u" a"i'al) &ii (olu"ta u"!e(a) !o"ea#1 o cate) o .uc1ie) o -ai"1 %e cae "u o 'ai
5'baci (2i %u" %aiu c1 ai #eci !e ast&el !e lucui)$ A.ut1 %e"tu c1 !u%1 ce (ei %i'i acel DEul3u'escF
u'at !e u" #4'bet (e"it toc'ai !i" i"i'1) te (ei si'3i o' 2i 5" &o"! 1sta e sco%ul (ie3ii; s1 &i' oa'e"i 2i
s1 si'3i' c1 t1i'$
8i ca s1 5"c-ei 5"t,o "ot1 total o%ti'ist1) !a ealist1) s%eci&ic1 'ie !e alt&el) (eau s1 5'%1t12esc cu (oi
ceea ce 5'i e%et 5" &iecae !i'i"ea31;
DA' a(ut #ile 2i "o%3i 'ai bu"e) !a a' a(ut altele 2i 'ai ele$ Nu a' tot ceea ce 5'i !oesc) !a a' tot ce
a' "e(oie$ E,a' te#it cu ce(a !uei 2i %u3i"1 oboseal17!a ',a' te#it9 Via3a 'ea %oate "u e %e&ect1)
!a t1iesc 2i iubesc9F
+e *ecret/ legea atractiei si ceea ce nu se spune - Io"ut Ciuea
Pe"tu ca tot su"te' la ca%itolul legea atactiei si legea !etasaii) ',a' !ecis sa sciu u" %ost %e cae,l
%la"i&ic !e 'ult ti'%$ Se e&ea stict la legea atactiei si la &il'ul,!ocu'e"ta T-e Secet) 'ai %ecis la
ceea ce "u se s%u"e i" acest 'ateial (e(olutio"a %e"tu &oate 'ulti oa'e"i)$Ceea ce (eau sa e(it este o
citica aci!a a &il'ului$ Su"t u" 'ae) 'ae &a" al acestui &il',!ocu'e"ta$ Gi"ei"teles) ce! ca
'a.oitatea celo cae l,au (a#ut isi !au sea'a ca "u se s%u"e totul acolo$ Legea atactiei este &oate utila)
c-ia ese"tiala i" ati"geea succesului (asa cu' il !e&i"este &iecae)) i"sa "u su&icie"ta$Iata asa!a cele ?
'ai subiecte !es%e cae "u se (obeste i" &il') sau !es%e cae se (obeste &oate %uti";
1. Informatie incompleta referitoare la stabilirea obiectivelor. T-e Secet s%u"e ese"tialul i" stabiliea
!e obiecti(e; ai "e(oie sa stii ce (ei si sa te &ocali#e#i %e acel lucu$ Vi#uali#aea este &oate utila)
i'%licaea e'otio"ala este c-eia$ Ceatoii T-e Secet au &acut o teaba e+ce%tio"ala i" !escieea claa si
si'%la a acesto co"ce%te$ I" NLP e+ista si alte ele'e"te &oate i'%ota"te ca"! iti stabilesti u" obiecti(;
sa te asigui ca este ecologic) ca ai esusele "ecesae) ca esti ali"iat cu acel obiecti( ca si "i(ele
"euologice$ Toate aceste (ei&icai su%li'e"tae te 'oti(ea#a %ute"ic si te asigua ca %ui scaa %e #i!ul
cae tebuie$
2. &um sa-ti controlezi gandurile inconstiente. T-e Secet s%u"e ca tot ceea ce atage' i" (iata este
e#ultatul ga"!uilo "oaste$ Atage' lucui bu"e sau ele) i" &u"ctie !e ga"!uile %e cae le a(e' #i !e
#i) i" 'o! co"sec(e"t$ Tai"eii si s%eaHeii i"(itati i" &il' (obesc si !es%e ga"!uile i"co"stie"te7 cae
!e &a%t su"t es%o"sabile i" %o%otie !e %este IJK !e ceea ce atage'$ De ce: Peste IJK !i" ga"!uile
"oaste su"t i"co"stie"te$ Nu sti' ca ga"!i' ceea ce ga"!i'$ Toate aceste ga"!ui i"co"stie"te "e %ot
%u"e bete i" oate$ I" T-e Secet "u se s%u"e %actic "i'ic !es%e co"tolul ga"!uilo i"co"stie"te$
Pe"tu acest lucu este "e(oie !e u" co"tol &oate) &oate bu" asu%a !ialogului i"teio$ Cu' co"tole#i
!ialogul i"teio si ga"!uile i"co"stie"te: Ras%u"sul) i"t,u" e%iso! u'ato$
3. *e spune prea putin despre actiune. Nu %oti cea ce(a &aa actiu"e$ Este %asul ? !i" T-e Secet; LactF$
Actio"ea#a !u%a ce te,ai ga"!it la ce(a$ Actio"ea#a co"sec(e"t si cu o stategie claa i" s%ate$ Actiu"ea
-aotica iti ioseste e"egia si ti'%ul$ Se i"seala a'a"ic cei cae ce! ca este su&icie"t sa (i#uali#e#i si sa,ti
stabilesti obiecti(e$ Legea atactiei si legea !etasaii s%u" ca %i'esti o%otu"itati) sa"se) oca#ii7 actiu"ea
claa) i'e!iata si co"sec(e"ta este cea cae ta"s&o'a aceste o%otu"itati i" obiecti(e i"!e%li"ite$
Ga"!uile "u se 'a"i&esta %u si si'%lu$ E!iso" a i"cecat !e 'ii !e oi %a"a ca"! a !esco%eit becul$
Aceste i"cecai i"sea'"a actiu"e) 'u"ca$ >aa actiu"e toata %egatiea i"itiala este egala cu #eo$
Legea atractiei acasa si la birou
Cele <@ legi ale !oi"3ei 5"cu"u"ate !e succes (>il' !ocu'e"ta DLegea e#o"a"3eiF);
<$ 6"ce%e 5"tot!eau"a cu !oi"3e 'ici$ Cu c4t (o' c42tiga 'ai 'ult1 5"ce!ee) cu at4t (o' %utea tece a%oi la 5"!e%li"iea u"o !oi"3e 'ai 'ai
2$ Notea#1,3i 5"tot!eau"a ceea ce,3i !oe2ti %e"tu a &ace s1 se 'a"i&este aceast1 !oi"31 5" (ia3a ta$
>o'ulea#1,3i !oi"3a 5"t,u" 'o! cla) scut 2i co"cis 2i ast&el ea (a %utea !e(e"i %o%ia ta ealitate
?$ Doe2te,3i 5"tot!eau"a la ti'%ul %e#e"t$ EU SUNT se %etece ACUE
@$ Eli'i"1 cu(i"tele D"uF 2i D"ici u"F !i" co"3i"utul !oi"3elo tale$ >ocali#ea#1,te "u'ai asu%a a ceea ce,3i !oe2ti 2i "u asu%a a ceea ce,3i "u !oe2ti
B$ Ac3io"ea#1 ca 2i c4"! 3i s,a 5"!e%li"it !e.a !oi"3a
C$ Vi#uali#ea#1 5"t,u" 'o! ceato) u'%le,3i 5"teaga &ii"31 cu !oi"3a ta 2i &ii &e' co"(i"s c1 ea se 5"!e%li"e2te ACUE$ C-ia ACUE 3i se 5"!e%li"e2te !oi"3a
M$ Gucu1,te cu a"tici%a3ie) c1ci atu"ci ceieul t1u %o!uce e"!o&i"e) ce su"t !e &a%t -o'o"ii &eiciii
8$ >ii ecu"osc1to lui Du'"e#eu %e"tu toate acestea) c1ci %i" ecu"2ti"31 bi"ele se a'%li&ic1 2i ast&el !e(e"i' 'ai co"2tie"3i !e %e#e"3a lui 5" (ia3a "oast1
I$ >ii %li" !e 5"ce!ee 5" loc s1 te 5"!oie2ti$ 6"!oiala e 2i ea !e &a%t o e"egie) !a u"a "egati(1$ Ce!i"3a) 5"s1) e o %utee &e"o'e"al1
<J$ Obi2"uie2te,te s1 %1ste#i secetul) c1ci !ac1 (ei %o(esti celo cae "u te sus3i" !es%e !oi"3ele tale) se %oate ca ace2tia s1,3i i"ocule#e 5"!oielile "eeu2itei$
De#(1luie %la"uile tale !oa acelo &ii"3e !es%e cae 2tii sigu c1 te (o sus3i"e <JJK
<<$ >ii !esc-is 5" &a3a "e%e(1#utului$ Lucuile se %etec 'eeu cu u" 'oti( bi"e 5"te'eiat c-ia 2i atu"ci c4"! !eoca'!at1 "u 2ti' cae e acesta
<2$ U'ea#1,3i i"tui3ia) a!ic1 ceea ce 53i !1 u" se"ti'e"t !e bi"e) !e a'o"ie$
<?$ A&l1 cae su"t as%ia3iile tale cele 'ai %o&u"!e$ Ce,3i !oe2ti cu a!e(1at: Nu ceea ce !oesc al3ii %e"tu ti"e$ Ce,3i !oe2ti tu) !e &a%t:
<@$ Doe2te,3i !i" toat1 i"i'a) c1ci abia atu"ci e'i3i cea 'ai %ute"ic1 e"egie a !oi"3ei c1te U"i(es
EaHeti"g si atactie
Pe"tu a as%u"!e la "u'eoasele i"tebai !es%e Legea atactiei si !es%e %uteea ga"!ului) ',a' !ecis
sa sciu 'ai 'ulte aticole$ Acesta este %i'ul !i"te ele si este "ecesa a &i citit %i'ul) 'ai ales !aca "u
esti co"stie"t %e !e%li" !e Legea atactiei si !e i"&lue"tele sale e+tao!i"ae$I" %i'ul a"!) tebuie sa,ti
s%u" ca !e.a ai 'ai au#it) i" !i(ese &o'e) co"te+te si !e la !i(ese %esoa"e) !es%e Legea atactiei$
Pactic toate catile !i" liteatua 'oti(atio"ala co"ti") sub 'ulte &o'e) i"&o'atii !es%e Legea atactiei$
Ga 'ai 'ult) u"ele su"t !e!icate Legii atactiei) &elului i" cae stabili' obiecti(e si e+%lica %uteea
ga"!ului$Veau sa,ti eco'a"! !oa cate(a titlui i'%ota"te i" acest !o'e"iu) i"ai"te !e a tece 'ai
!e%ate; Legea Atactiei) I"(atatuile lui Aba-a' (Est-e si NeO PicHs)) De la i!ee la ba"i (Na%oleo"
Pill)) Puteea 'agica a ga"!ului (Da(i! Sc-Qat#)$Pobabil ca ai au#it !e &il'ul,!ocu'e"ta T-e Secet$
Este u" 'ust,see %e"tu oici"e cae !oeste sa cu"oasca 'ai 'ulte !es%e Legea atactiei si !es%e cu'
%oate obti"e oice !oeste !i" (iata$ T-e Secet este si u" e+cele"t e+e'%lu !e 'aHeti"g i" societatea
'o!e"a; "u s%u"e "i'ic "ou) i"sa este &oate) &oate bi"e L'aHetatF) %o'o(at i" lu'e$Este o ceatie
si'%la) uso !e i"teles) i" cae au &ost i'%licati 'ulti e+%eti i" !e#(oltaea %eso"ala si %o&esio"ala la
"i(el 'o"!ial$ T-e Secet ae si u"ele %oble'e %e cae "u le sesi#ea#a toata lu'ea si !es%e cae a'
(obit %e blog$ U"a %este alta) T-e Secet este L%o!usul 'oti(atio"alF %i"ci%al es%o"sabil %e"tu
a!uceea Legii atactiei i" ate"tia a 'ilioa"e !e oa'e"i la "i(el 'o"!ial$ Esti ceea ce ga"!esti
Asa!a) ce este Legea atactiei: E+ista 'ulte !e&i"itii si c-ia e+%esii %o%ulae cae !esciu Legea
atactiei$ Iata !oa cate(a;
<$ cele cae se asea'a"a se atag (LliHe attacts liHeF)0
2$ ceea ce ga"!esti atagi (LQ-ate(e Oou t-i"H about) Oou attactF)0
?$ lucuile %e cae te &ocali#e#i se e+ti"! (LQ-ate(e Oou &ocus o") e+%a"!sF)0
@$ ci"e se asea'a"a se,a!u"a0
B$ ba" la ba" tage0
C$ !e ce ti,e &ica) !e aia "u sca%i$
Pobabil ai 'ai au#it si !e u'atoaele cu(i"te*si"tag'e cae !esciu Legea atactiei; si"co"icitate)
'ag"etis' ("u 'ag"etis'ul !i" &i#ica)) ca'% 'o&oge"etic$
Legea atactiei este %este tot) i" oice as%ect al (ietii$ De &a%t) este la ba#a a tot ceea ce se 'a"i&esta$ Este
cucial sa i"telegi Legea atactiei !aca !oesti sa ai o (iata asa cu' o (ise#i) %li"a !e bucuie$ I" ese"ta)
Legea atactiei este &oate si'%la) i"sa %oate &i e+te' !e geu !e i"teles si !e acce%tat$
Legea atactiei s%u"e ca toate cele cae se asea'a"a se atag$ Ga"!uile %o#iti(e atag lucui %o#iti(e) ia
lucuile %o#iti(e atag alte lucui %o#iti(e$ Este (alabil si %e"tu cele "egati(e$
Esti ceea ce ga"!esti$ >aa e+ce%tie) lucul la cae te ga"!esti acu' este cel %e cae,l atagi i" (iata ta)
i"!i&ee"t ca este !oit !e ti"e sau "u$ Eai 'ult) cu cat te ga"!esti 'ai 'ult la u" lucu) cu cat te &ocali#e#i
'ai 'ult %e el) cu cat ii aco#i 'ai 'ulta ate"tie si e'otie) cu atat &ota ta !e atactie este 'ai 'ae si il
a!uci i" (iata ta) i"!i&ee"t ca este ce(a ce iti !oesti sau "u$Di" e+%eie"ta 'ea i" %iata !e#(oltaii
%eso"ale si %o&esio"ale) Legea atactiei este Li"g-itita usoF !e oa'e"i ca"! (i"e (oba !es%e lucuile
%o#iti(e %e cae le,au atas i" (iata lo$ I"sa a%oa%e i"sta"ta"eu %i'esc !e la oa'e"i e%lica; LNu a'
atas acest acci!e"t$ Altii s%u" L"u eu a' atas aceasta boalaF$Totusi) Legea atactiei s%u"e ca) &aa
e+ce%tie) tot ce a(e' i" (iata "oasta a' atas %i" ga"!uile "oaste si %i" actiu"ile e%etate$ Noi a'
atas ce este bi"e si ce este au) ce este !oit si ce este "e!oit$
Eii si 'ii !e ga"!ui i"co"stie"te
Pe'ite,'i sa,ti e+%lic ceea ce a' s%us$ I"teesa"t este ca U"i(esul "u ga"!este i" te'e"i !e Lbi"eF sau
LauF$ Acestea su"t etic-ete elati(e cae au (aloae !oa i"t,u" a"u'it co"te+t si %e"tu a"u'ite
%esoa"e$ LGi"eF %e"tu ti"e %oate &i LauF %e"tu cel !e la"ga ti"e) si i"(es$Legea atactiei as%u"!e la
ceea ce ga"!esti) i"!i&ee"t ca ga"!esti ce(a Lbi"eF sau ce(a LauF$ Legea atactiei "u &ace !isti"ctie i"te
bi"e*au) util*i"util) e&icie"t*i"e&icie"t7 !oit sau "e!oit$ Legea atactiei as%u"!e 'eeu) &aa e+ce%tie)
!oa ga"!uilo tale$ Eulte !i" lucuile "e!oite !i" (iata ta au a.u"s la ti"e !atoita ga"!uilo
i"co"stie"te %e cae le ai$ De &a%t) %este IJK !i" ga"!uile tale su"t i"co"stie"te$ Nu stii ca ga"!esti asa$
Paba "u ai$ Cu' este %osibil:9LPoga'aeF$ Cu totii su"te' L%oga'atiF !e %ai"ti) %iete"i) colegi)
se&i) subalte"i) 'ass,'e!ia7 i"t,u" cu(a"t LsocietateF$ De,a lu"gul i"tegii "oaste (ieti "e &o'a' tot
&elul !e ce!i"te li'itati(e %e ba#a acestei %oga'ai$ Ia aceste ce!i"te li'itati(e %o!uc ga"!ui
i"co"stie"te cae) %i" Legea atactiei) "e a!uc 'ulte belele (&aa sa co"stie"ti#a')$Legea atactiei
&u"ctio"ea#a &ie ca o cu"oaste' sau "u) &ie ca su"te' co"stie"ti sau "u !e ea) &ie ca o acce%ta' sau "u$
Legea atactiei as%u"!e) &aa e+ce%tie) ga"!uilo (co"stie"te si i"co"stie"te) %e cae le e'ite'$ Deci) a
tebui sa i"(eti sa,ti co"tole#i ga"!uile) ti%aele i"co"stie"te) "u: Siste'ul Auto'at !e G-i!ae
E'otio"ala
Su"t 'ai 'ulte 'oti(e %e"tu cae "u,ti sugee# sa i"ceci sa,ti co"tole#i ga"!uile i"co"stie"te$ Eoti(ul
%i"ci%al este e"egia; ai co"su'a o ca"titate uiasa !e e"egie (&i#ica) %si-ica) si !e ti'% (si !e ba"i) ca sa
co"tole#i 'ii si 'ii !e ga"!ui i"co"stie"te$I" sc-i'b) iti eco'a"! sa i"telegi si sa &olosesti Siste'ul
Auto'at !e G-i!ae E'otio"ala) SAGE$ (I" li'ba e"gle#a LsageF i"sea'"a Li"tele%tF)$ Acest siste' este
cu a!e(aat i"tele%t si) cul'ea) este &oate uso !e &olosit$
LE'o3iile su"t u" !a i"ce!ibil)ele "e 5"2tii"3ea#1 ce g4"!i'F Gob DoOle
Pu si si'%lu &ii ate"t la ce si'ti$ Acu'$ Siste'ul acesta este auto'at) a!ica &u"ctio"ea#a &ie ca tu (ei sau
"u) &ie ca il bagi i" sea'a sau "u$ Oice ga"!) oice actiu"e) oice &aci ae u" e&ect e'otio"al$Vei sti ca esti
Lali"iatF cu !oi"tele tale) cu ceea ce (ei sa obtii) ca"! te si'ti bi"e ga"!i"!u,te la acele !oi"te$ Ia acest
lucu se i"ta'%la %e'a"e"t$ I" &iecae secu"!a siste'ul acesta iti s%u"e !aca ga"!uile tale iti a!uc ceea
ce !oesti (te si'ti bi"e) sau ceea ce "u !oesti (te si'ti au)$ Cu' te si'ti ACUE:
Iti sugee# ca #il"ic) !i" oa i" oa (sau c-ia 'ai !es)) sa te o%esti !i" ce &aci si sa Li"ti i" co"tactF cu
acest siste'; te si'ti bi"e sau au: Daca te si'ti bi"e) co"ti"ua ceea ce &aci9 Daca te si'ti au) o%este,te
!i" ceea ce &aci9Ce! ca i"!e'"ul cel 'ai bu" %e cae ti,l %ot !a este acesta; LSi'te,te bi"e$F >a oice iti
sta i" %uti"ta ca sa te si'ti bi"e$ Ca"! te si'ti bi"e) Siste'ul tau Auto'at !e G-i!ae E'otio"ala iti
s%u"e ca esti ali"iat cu ceea ce (ei sa obtii$ Ca"! te si'ti bi"e) Legea atactiei as%u"!e si iti a!uce 'ai
'ult !i" acest Lbi"eF) oicae a &i el$A &i %actic i'%osibil %e"tu "oi) tai"eii sau e+%etii i" !e#(oltae
%eso"ala si %o&esio"ala) sa (a s%u"e' (oua cititoilo "osti ce este bi"e si ce au) ce este !e !oit si ce
este "e!oit$ Noi luca' cu L'ateialul clie"tuluiF$ Voi stiti ce !oiti si a(eti &iecae u" Siste' Auto'at !e
G-i!ae E'otio"ala cae (a s%u"e !aca (a a%o%iati !e ce !oiti ((a si'titi bi"e) sau (a a%o%iati !e ce "u
!oiti ((a si'titi au)$
Cu' sa accelee# atactia:
Paca te si au!7 LDa) !a) sigu9 Da tebuie sa,'i %latesc &actuile9 Tebuie sa sciu e'ailul asta %e"tu
ca 'a o'oaa se&ul9 Tebuie sa7 tebuie sa7FCu' te si'ti:Este %u"ctul citic$ Legea atactiei as%u"!e
la ceea ce ga"!esti$ De &a%t) as%u"!e 'ai %ute"ic ga"!uilo cae au atasate e'otii %ute"ice$ Cu cat te
si'ti 'ai au) cu atat atagi 'ai e%e!e si 'ai %ute"ic 'ai 'ult au$ Cu cat te si'ti 'ai bi"e) cu atat
atagi 'ai e%e!e 'ai 'ult bi"e$Nu s%u" ca "u tebuie sa !ai acel e'ail$ S%u" !oa sa,l !ai "aibii o!ata si
sa te co"ce"te#i %e ceea ce (ei sa obtii9 >a ceea ce tebuie sa &aci si ga"!este,te la ceea ce (ei sa obtii$
Ce (ei: O%este,te u" %ic si &ocali#ea#a,te %e ce(a ce (ei cu a!e(aat$ Este i'%osibil sa si'ti e'otie
"egati(a ca"! te co"ce"te#i %e ce(a ce (ei sa obtii$Decat !aca7 LA-) (eau asta) !a "u ce! ca %ot sa
obti"$F Ga"!ul tau este ca ai !oi asta) i"sa ai atat !e 'ulte ce!i"te li'itati(e i"cat "u ce#i ca (ei obti"e$
Ai !e%tate$ Legea atactiei (a a!uce i" (iata ta 'ai 'ulte &ustai) 'ai 'ulte %oble'e cae sa,ti
!e'o"ste#e ca "u %oti sa obtii asta$ Este u"eoi o lu%ta %e'a"e"ta i" ca%ul "ostu i"te !oi"te si
ce!i"te li'itati(e7 si Legea atactiei as%u"!e a'belo$ Ast&el ca Legea atactiei iti (a a!uce i" (iata
atat lucui !oite) cat si "e!oite$Asa!a) cu' %oce!e#i ca sa accelee#i succesul: Este ca' ca la so&at$ Ai
acceleatia (ga"!uile %o#iti(e !ate !e ceea ce (ei sa obtii) si &a"a (ga"!uile "egati(e !ate !e ce!i"tele
li'itati(e si alte 'eca"is'e)$ Daca (ei sa a.u"gi e%e!e !i" %u"ctul A i" %u"ctul G) a%asa acceleatia si ia
%icioul !e %e &a"a$E+ecitiu si'%lu !e a%asat acceleatia$ Re#e(a,ti #il"ic <B,2J !e 'i"ute) i"t,u" loc
u"!e "u (ei &i i"teu%t) &aa 'obil) e'ail si altele !e acest &el$ >ocali#ea#a,te %e ce (ei sa obtii$
Vi#uali#ea#a$ SIETE cu' este sa obtii ceea ce (ei sa obtii$ C-eia este sa si'ti cu a!e(aat e'otii
%ute"ice) &oate %lacute) i" ti'% ce te ga"!esti la ceea ce (ei sa obtii$E+ista "u'eoase te-"ici !e
stabilie a obiecti(elo si !e (i#uali#ae (!i" NLP) cae te a.uta i" acest %oces$ Iti sugee# sa le cauti si sa
le a%lici$ Doa sa stii ca iti este su&icie"t atat; sa te &ocali#e#i %e ce (ei sa obtii) sa ga"!esti cla (ce (e#i)
ce au#i) ce SIETI) ca"! OGTII ceea ce (ei sa obtii$ Ga"!este,te ca !e.a ai obti"ut ceea ce (ei$ De.a ai
succes$ Voi cea u" aticol s%ecial %e"tu acest %oces 'e"tal %e"tu a &i si 'ai cla$Pe"tu ca sa iei
%icioul !e %e &a"a (a tebui sa luce#i cu ce!i"tele tale li'itati(e$ Acest lucu este &oate geu !e obicei$
I"sa este &oate uso sa a%esi acceleatia$ Iti (oi s%u"e ulteio ce iti eco'a"! %e"tu a lua %icioul !e %e
&a"a$ Eo'eta" a%asa acceleatia9 Te (ei si'ti atat !e bi"e i"cat (ei uita !e ce!i"tele li'itati(e$A%asa
acceleatia #il"ic) c-ia !e 'ai 'ulte oi %e #i$ Siste'ul tau Auto'at !e G-i!ae E'otio"ala iti s%u"e i"
&iecae secu"!a !aca ga"!uile tale su"t ali"iate cu !oi"tele tale sau "u$ Ce este s%iala "egati(a:
Sa &i' seiosi; cei 'ai 'ulti !i"te "oi a%asa &a"a !i" ca"! i" ca"!) %oate c-ia #il"ic$ I"sa "u a%asa %a"a
la &u"! %e!ala !e &a"a7 ci !oa u" %ic$ Gi"ei"teles ca este %osibil sa "u a%esi &a"a !eloc$ Daca a%esi !i"
ca"! i" ca"! &a"a te %oti e!uca sa te &ocali#e#i %e ceea !oesti cu 'ulta e'otie) ia Legea atactiei (a
as%u"!e$ Ast&el &a"ele oca#io"ale "u,ti (o %u"e bete," oate$Poble'a seioasa este ca"! esti %i"s i"t,
o Ls%iala "egati(aF$ Sa,ti o&e u" sce"aiu$ Te te#esti !i'i"eata %uti" obosit %e"tu ca ai a(ut o #i
a"teioaa gea$ Nu ai !o'it su&icie"t si 'ai 'ult) ai !o'it sta'b si te !oae gatul$ Te !uci la toaleta sa
te s%eli %e !i"ti$ Nu este a%a ece$ Te s%eli cu a%a cal!a$ Iti &aci "e(os ca&eaua si te ga"!esti la toate
lucuile %e cae tebuie sa le &aci la biou$ Vesi ca&eaua %e ti"e$I"ti i" ta&ic$ Sa co"ti"ui: A.u"gi la
biou cu !aci$ Te su"a i'e!iat u" clie"t si ti%a la ti"e$ I"ta se&ul$ Iti 'ai !a 2,? saci"i !e &acut si,ti
s%u"e ca ae o #i %oasta !e tot$ Paca e ce(a i" ae) "u:Pei) cu' te si'ti: Ce,ti s%u"e Siste'ul Auto'at
!e G-i!ae E'otio"ala:Se &ace C seaa$ Pleci acasa) !i" "ou %i" ta&ic$ A.u"gi acasa u%t !e oboseala) cu
"e(ii %a&$ Nu este a%a cal!a) "u %oti sa &aci !us$ Te s%eli cu a%a ece$ Esti "oocos !aca "u te ceti cu
sotia$ Te culci !is%eat si te i"tebi; LDe ce "aiba ',a' !at .os !i" %at a#i:FAcelasi sce"aiu se i"ta'%la
#il"ic) %e"tu &e'ei si babati) %e"tu ti"ei) bata"i) o'a"i) e"gle#i) &a"ce#i) a'eica"i7 "u co"tea#a
o'ul$ Pe"tu toti Legea atactiei as%u"!e la &el7 atagi ceea ce ga"!esti) atagi lucuile caoa le aco#i
ATENTIE$ Cu' u% la"tul "egati(:
I" %i'ul a"!) tebuie sa i"telegi ca NU tebuie sa te o%ui lucuilo %e cae "u le (ei$ Acest %i"ci%iu
este atat !e i'%ota"t i"cat il e%et; e(ita cu toate %uteile sa te o%ui lucuilo "e!oite$ De ce: Pe"tu ca
!aca te o%ui lo) le aco#i ate"tie7 ia Legea atactiei as%u"!e si iti a!uce 'ai 'ulte$Te,ai te#it %ost
!is%us !i'i"eata: Pe&ect$ Ga"!este,te la ceea ce (ei sa obtii !i" #iua es%ecti(a$ Ai (asat ca&eaua %e
ti"e: Ga"!este,te la ceea ce (ei sa obtii !i" #iua es%ecti(a$ Ig"oa lucuile %e cae "u le !oesti$De"is
PealeO ae u" citat celebu; LPi'a lege a go%ilo; ca"! esti i"t,o goa%a) o%este,te !i" sa%at9F A%licat
la Legea atactiei) acest %i"ci%iu s%u"e sa te o%esti a te 'ai &ocali#a %e ceea ce "u (ei$ I" sc-i'b)
&ocali#ea#a,te %e ceea ce (ei) ga"!este,te la toate lucuile %o#iti(e %e cae le !oesti i" (iata ta$I" cele
'ai 'ulte ca#ui) !oa aceasta actiu"e este su&icie"ta %e"tu a i"teu%e la"tul "egati( si a te i"!e%ta s%e
ceea ce !oesti$ I"sa i" u"ele ca#ui e+te'e (!e%esii %eio!ice) !e#a'agii co"sta"te) %oble'e !e
sa"atate cae se tot a!u"a si asa 'ai !e%ate) este "e(oie !e o actiu"e busca) %ute"ica) i"te"sa$I" ast&el
!e ca#ui iti sugee# sa iti !istagi ga"!uile !ecat sa le sc-i'bi$ Pu si si'%lu o%este,te si culca,te$
Seios$ Asculta 'u#ica) iesi a&aa cu %iete"ii$ O%este,te !i" ce &aci si &a cu totul altce(a cae sa,ti
!istaga ATENTIA$ De &iecae !ata ca"! ai u" ga"! "egati() !istage,ti ate"tia$ Ia ca"! te si'ti OR cu
ti"e) atu"ci &ocali#ea#a,te %e ce (ei$ Sa 'oaa si ca%a (eci"ului
U"a !i"te cele 'ai 'ai 'i"ciu"i si te-"ici !e 'a"i%ulae i" 'asa este ce!i"ta co"&o' caeia esusele
su"t li'itate) cu' sa "u e+ista su&icie"t %e"tu toti) cu' ca "oi toti tebuie sa "e scoate' oc-ii u"ii altoa
ca sa obti"e' aceste esuse li'itate$Este o 'i"ciu"a$ E+ista su&icie"t %e"tu toti$ Cei cae au) au %e"tu ca
se &ocali#ea#a %e ceea ce (o si Legea atactiei le o&ea ce (o$ Cei cae "u au) "u au %e"tu ca se
&ocali#ea#a %e ceea ce "u (o si Legea atactiei le o&ea ce "u (o$ Si'%lu) "u:Si !aca ceilalti "u (o ca eu
sa eusesc si 'a tag 'eeu i"a%oi: Pai7$ "u te %ot tage i"a%oi !ecat !aca tu ii lasi7$$ !ecat !aca le o&ei
ate"tie si te ga"!esti) te &ocali#e#i %e co'%ota'e"tele lo) %e atitu!i"ea lo "egati(a$Nu este "e(oie sa
&ugi !i" &ata o%o#itiei) !oa sa e(iti sa te &ocali#e#i asu%a ei$ O&ea ate"tia ta NUEAI lucuilo %e cae le
!oesti$ Poti ast&el cea oice !oesti) i"!i&ee"t !e co"!itii) i"!i&ee"t !e o%o#itie$ Eai 'ult; atagi e+act
ceea ce ga"!esti) !eci "u toti tebuie sa &ie la &el7$ !a 'ai 'ulte !es%e aceasta i" aticolul u'ato)
co"ti"uae a acestuia$ Cu' %ot i"&lue"ta %e altii:
Aste%taile*ga"!uile 'ele ii %ot i"&lue"ta %e altii: Pe scut; NU$7 !ecat !aca ceilalti iti %e'it$Pe"tu ca
"u %oti ga"!i i" locul altoa (%oti ga"!i !oa %e"tu ti"e)) "u %oti atage i" locul altoa$ Totusi) cei 'ai
'ulti oa'e"i e'it (ibatii (ga"!esc) %e ba#a a ceea ce ei obse(a$ Daca te obse(a %e ti"e "egati() atu"ci
isi %ot sc-i'ba ga"!uile si %ot e'ite (ibatii "egati(e) i"!e%ta"!u,si ate"tia s%e ceea ce "u este
!oit$Daca (ei sa sc-i'bi lu'ea) sc-i'ba,te %e ti"e$ De(i"o tu) 'ai i"tai !e toate) u" o' asa cu' ai (ea
sa &ie toti i" lu'e$ De(i"o tu u" e+e'%lu !e ga"!ie %o#iti(a) !e succes) !e ce (ei tu$Si) i" %lus) %oti &i cel
'ai 'ae a.uto %e"tu cei !i" .uul tau ca"! ii (e#i asa cu' isi !oesc EI sa &ie$ Aceasta este i"&lue"ta
eala) a!e(aata$ Este si"guul &el !e i"&lue"ta %e cae,l %oti e+ecita) !e alt&el$ A' scis acest aticol cu
i"te"tia ca tu sa scoti ce ae 'ai bu" i" el si sa te a.ute sa !e(ii ceea ce tu (ei sa !e(ii$ SuccesE9
Legea atractiei/ elibereaza duul din lampa lui 0ladin 1partea I2
Acu' o sa%ta'i"a a' (a#ut %i'a !ata &il'ul !ocu'e"ta T-e Secet (Secetul)$ Citise' !es%e acest
&il' si !es%e Legea Atactiei) %i'a !ata i" blogul lui Ste(e Pa(li"a) a%oi i" cel al lui Io"ut Ciuea$
>il'ul e e+ce%tio"al$ Daca "u l,ai (a#ut) "u sta %e gi"!ui$ O sa iti sc-i'be %ece%tia !es%e (iata$
Va#i"! &il'ul) a' a(ut se"#atia ca %ot sa %i(esc &i"ali#at u" %u##le la cae luca' !e 'ult$ Ea.oitatea
i"&o'atiilo !i" &il' le cu"ostea' !i" suse !i&eite) !e la TV) !e %e i"te"et) !i" cati0 'ulte !i"
%i"ci%iile Legii le a%lica' i" (iata) cu u" succes i"co"testabil$ Pe"tu 'i"e "u ea ce(a "ou) ea o etic-eta
%usa la u" lucu %e cae il stia'$ E,a &a%at o coi"ci!e"ta; i" &il' il gasise') %i"te 'aile %eso"alitati
cae cu"ostea Secetul) %e Pe"O >o! cu citatul sau celebu) cae 'ie i'i %lace atit !e 'ult; Daca ce#i ca
%oti sau !aca ce#i ca "u %oti) ai !e%tate$
Pe"tu cei cae "u stiu "u'ic !es%e acest subiect) i" ese"ta ((ulgai#i"! si si'%li&ici"!)) Legea atactiei
s%u"e ca gi"!uile "oaste atag) ase'e"i u"ui 'ag"et) lucui) %esoa"e si situatii i" co"co!a"ta cu ele;
gi"!uile %o#iti(e atag lucui bu"e) cele "egati(e !oa %esoa"e si situatii "e%lacute$ Este co"ce%tul
i"te"tie,'a"i&estae) co"&o' cauia lu'ea este ast&el alcatuita i"cit oice i"te"tie 'e"tala a u"ei
%esoa"a) bi"e e+%i'ata) cae se 'e"ti"e o a"u'ita %eioa!a !e ti'%) !ete'i"a 'o!i&icai !e oga"i#ae
a u"i(esului ast&el i"cit sa se i"!e%li"easca acea !oi"ta$ Cu alte cu(i"te) "oi si"te' ceatoii %o%iei
"oaste ealitati$
Subiectul este i"cita"t) &oate ge"eos) se a%lica la toate &atetele (ietii eale) !e la succesul la se(ici) la
atageea bogatiei si a %ate"eului i!eal$
Legea atactiei &u"ctio"ea#a$ Ti,o s%u" cu taie) a%asat) cei cae o a%lica) 'ai ales %eso"alitatile cae a%a
i" &il'$
La "i(el %eso"al) !i" alte suse !e i"&o'ae) cu"ostea' si a%lica' 'eto!ele !e ati"gee a teluilo
%e#e"te i" T-e Secet (cee)(i#uali#ea#a)actio"ea#a7) $ Desi "u au#ise' !e Legea Atactiei) ii a%lica'
%i"ci%iile) cu succes$ U" 'oti( i" %lus ca tu sa ce#i ca &u"ctio"ea#a$
>il'ul) i" a"u'ite sectiu"i) 'i,a %o!us e(elatii$ Nu %i" 'esa.ul i" si"e) ci %i" a"ali#a u"o si'bolui
sau co"ce%te &iloso&ice a-icu"oscute) cae eau %i(ite i"t,o lu'i"a "oua$ Si !aca s%u" lu'i"a) (oi
i"ce%e cu la'%a lui Ala!i"$
I" &il' se %e#i"ta) ca a"alogie e+%licati(a) %o(estea lui Ala!i" si a la'%ii &e'ecate$ E+%i'aea legii
este ese"ta %o(estii$ Ala!i" gaseste o la'%a) o lustuieste %e"tu a o cuata) elibeea#a !u-ul la'%ii cae il
s%u"e; Doi"ta ta este %ou"ca %e"tu 'i"e$ Du-ul este U"i(esul) gata sa "e i"!e%li"easca oice !oi"ta$
Colosal) 'i,a' #is$ Ce i"te%etae9 >a"tastic ce cu"osti"te a(eau cei !i" (ec-i'e) secete %e cae le,au
i"ci%tat i" %o(esti si alegoii$
Doua #ile !u%a ce a' (a#ut &il'ul) a' u'egat i"telesuile) !e!esu%tuile) 'esa.ele) 'ai 'ult sau 'ai
%uti" ascu"se$ Totusi) cu' &u"ctio"ea#a Legea: Co"ce%tul !e a eaa".a u"i(esul "u'ai %i" %uteea
gi"!ului ea !estul !e geu !e !igeat %e"tu 'i"e$ U" salt !e ce!i"ta %ea 'ae$ Tebuie sa &ie ce(a 'ai
si'%lu) 'ai %a'i"tea") !a la &el !e %ute"ic$
Le,a' luat %e eta%e$ Cae e %i'a:
<$ Cee$
Oice (ei) i"!i&ee"t cit !e 'ae$ U"i(esul iti (a !a) cu aceiasi usui"ta) c-ia !aca e o ceasca cu ca&ea
sau bogatii i"i'agi"abile$
E cla$ Daca "u cei (sau "u (ei) ",ai cu' sa obtii$ Da cu' se eaa".ea#a U"i(esul:
Nu se eaa".ea#a$ El ae %e"tu ti"e o i"&i"itate !e %esoa"e) lucui) 'ateii %i'e !i" cae se %oate
co"stui oice) i"teactiu"i) o%otu"itati) (aia"te "e'a"i&estate) gata sa &ie !esco%eite$ Tebuie !oa sa le
cauti$ E+ista !a "u le (e#i$ Ca sa i"telegi) iti !au u" e+e'%lu$
Toata lu'ea se %li"ge ca ",ae ba"i$ Ca salaiile si"t 'ici) %ato"ii le 'e"ti" la "i(el 'i"i' ca sa &aca
%o&itu 'ai) %etuile cesc) eco"o'ia 'o"!iala e i" ci#a) etc$ NU AI CUE SA TRAIESTI GINE9
Da$ Nu %oti$ Daca gi"!esti i" &elul acesta$
Daca iti sc-i'bi o%tica e si'%lu$ Uso$ Te gi"!esti la u" obiecti( (sa a' u" (e"it lu"a !e <JJJ !e euo)$
Iti &aci ti'% i" cusul #ilei %e"tu acest gi"!$ Si !e #i$ Pi"a ci"!;
,i"til"esti u" %iete" cae s,a a"ga.at la o &i'a cae %lateste bi"e si cae iti s%u"e ca se &ac a"ga.ai
,citesti u" a"u"t i" #ia !es%e u" cus !e %e&ectio"ae i"t,o 'eseie cu %ote"tial 'ae !e cistig
,gasesti %e i"te"et site,ul Eilio"aul Eioitic cae te i"(ata cu' sa i"(estesti
,alte 'ilioa"e !e (aia"te %e cae ti le o&ea (iata
Aceste o%otu"itati "u s,au ceea %i" eaa".aea U"i(esului$ Pu si si'%lu ele e+istau$ Tu teceai i"
&iecae #i %e li"ga ele) ig"oi"!u,le) %e"tu ca tu ce!ea cu %utee ca NU POTI CISTIGA EAI EULT$
2$ >ii ali"iat cu ceeea (actio"ea#a si %e&ectio"ea#a,ti calea)
A%oi actio"e#i$ Te !uci la i"te(iu*u'e#i cusul !e cali&icae*i"(eti cu' sa i"(estesti si %o"esti
i"(estitiile*7$
Nu,ti euseste !e la i"ce%ut: Rea'i"teste,ti Telul$ Vi#uali#ea#a$ I" co"seci"ta %e&ectio"ea#a calea %e
cae ti,ai ales,o %e"tu a te !uce s%e telul tau$ Nu te o%i$ Nu te !escua.a$
Ce i"sea'"a a %e&ectio"a calea: Pu si si'%lu a alege calea cea bu"a$
Viitoul este &o'at !i"t,o i"&i"itatea !e (aia"te i" cae se %oate 'a"i&esta) %leci"! !e la staea sa !i"
%e#e"t$ I'agi"ea#a,ti aceasta %i(i"! u" co%ac) asa cu' il (e!e' "oi$ Ra!aci"ile si"t i" %a'i"t) "u "e
i"teesea#a$
Te uiti !oa la tu"c-i$ El este situatia ta !i" %e#e"t$
Tu"c-iul se a'i&ica) &o'i"! cele 'ai goase a'ui$ >iecae a'ua se !i(i!e i" 'ai 'ulte suba'ui)
cae la i"!ul lo se i'%at i" a'uele$ Si asa 'ai !e%ate) la i"&i"it$ U"!e(a) la ca%atul u"ei !i"te
a'uelele !e la 'agi"ea cooa"ei este obiecti(ul tau$
Tebuie !oa sa alegi calea) %e cea bu"a) !i" a%ae"tul -aos al i"ce"gatuii cooa"ei$
Nu 'a ce#i: Ci"e a &i ce#ut ca o ti"aa taa"cuta (Nea""e !TAc) (a alu"ga a'atele e"gle#e !i"t,o
>a"ta e%ui#ata !e a#boiul ci(il: Ci"e a &i ba"uit ca %atu baieti obis"uiti (tu%a T-e Geatles) (o a!uce
Eaii Gita"ii 'ai 'ulte i"casai !ecit i"!ustia otelului:
U"i(esul ae i" el %ote"tialitatea !e a %o!uce oice ta"s&o'ae$ Tebuie !oa sa cei$ I"!i&ee"t cit !e
"ebu"esc %ae$ A%oi sa gasesti calea$
Cu' &aci asta: >olosi"! cea 'ai %uteica u"ealta %e cae o ai) o a(e' toti; %uteea subco"stie"tului) ge"iul
letagic ce se gaseste i" &iecae !i" "oi$ Ti"e 'i"te ce s%u"ea Sai"t,E+u%UO; I" &iecae o' !oa'e u"
Eo#at$
Legea atractiei/ elibereaza duul din lampa lui 0ladin 1partea II2
Ti,ai ales Telul$ Il %eci#e#i i" !etaliu) il scii i"t,u" caiet) il (i#uali#e#i) %u"i"! o &otoga&ie li"ga eca"ul
calculatoului sau 'ai bi"e &olosi"g u" Qall%a%e$ Te gi"!esti la el i" &iecae #i$ A%oi se i"ti'%la
'iacolul$
Caile se !esc-i!$ Se i(esc o%otu"itati) iti (i" i!ei) i"til"esti oa'e"i cae te %ot a.uta$ U" 'iacol$ Cu' se
i"ti'%la asta:
Si'%lu$ Te a.uta !u-ul !i" la'%a$ Du-ul "u e U"i(esul) e subco"stie"tul tau$
Ceieul "ostu gi"!este tot ti'%ul$ C-ia si i" so'"$ Pocesele coticale (acti(itatile ceieului)) se i'%at
i" !oua 'ai categoii ; co"stie"te si subco"stie"te$
Cele co"stie"te si"t i"itiate !e "oi$ Eiscaile %e cae le &ace') a"ali#a 'e"tala %e cae o eali#a') %i(i"!
ealitatea !i" .uul "ostu sau %ocesi"! i"&o'atia stocata i" 'e'oie$ Tot ce este i"itiat (olu"ta este
%o!us !e co"stie"t$
Subco"stie"tul se ocu%a) i"te altele) cu co"!uceea %oceselo bioc-i'ice si &i#iologice cae asigua
su%a(ietuiea co%ului "ostu$ El eglea#a es%iatia) bataile i"i'ii) 'iscae i"testi"elo) secetia gla"!elo
e"!oci"e) %ocesele 'etabolice) tot ce 'isca i" "oi) la "i(el 'aco sau 'ico'olecula$
Pocesele acestea si"t 'ascate) "u i"ta i" ci'%ul co"stie"tei$ Nu "e gi"!i'; acu' eu o sa 'isc %atea
ce"tala a i"testi"ului subtie) o sa !ecla"se# o u"!a %eistaltica ce (a !uce 'i"caea !igeata 'ai !e%ate$
Sau ; tebuie sa 'aesc 'etabolis'ul ba#al ca sa cesc %o!uctia !e cal!ua) %e"tu ca ece%toii te'ici
i'i s%u"e ca se %ie!e %ea 'ulta cal!ua %i" %iele$ Aceste %ocese se eali#ea#a auto'at) i"co"stie"t$
Daca a &i !oa atita) a &i &oate si'%lu$ Da cecetaile "e aata ca i" ceieul "ostu) %ocesele co"stie"te
ocu%a !oa B,<JK !i" ca%acitatea lui !e lucu$ Ce &ace' cu estul !e ca%acitate:
Restul este acti(itatea subco"stie"tului$ Puteea lui e+tao!i"aa !e a"ali#a) si"te#a si !eci#ie este ocu%ata
i" 'ica %ate !e %ocesele &i#iologice (!e i"teti"ee a (ietii i" co%ul "ostu)$ I" est) el u'ega toate
!atele %e cae le %i'este !e la co"stie"t) sub &o'a !e e+%eie"te se"#oiale$ Tot ce "i se i"ti'%la i"
ti'%ul #ilei tece !i" e+%eie"ta co"stie"ta i" subco"stie"t) cae eali#ea#a o "oua a"ali#a$
Se %ae ca 'ultitu!i"ea !e !ate %i'ite #iua este eaa".ata i" ti'%ul so'"ului) "oa%tea$ De aceea so'"ul
ae o i'%ota"ta co(isitoae %e"tu &u"ctio"aea ceieului$
Datele %i'ite !e subco"stie"t) %ocesate si a"ali#ate) "u a'i" acolo$ Ele se i"toc i"a%oi i" co"stie"t
u"!e se 'a"i&esta sub cele 'ai ciu!ate &o'e; i"tuitii) se"#atii (bi"e*co"&ot*!isco"&ot i" legatua cu o
situatie*lucu*%esoa"a )$ A"ali#a este &ulgeatoae) -olistica (&oloseste toate !atele !e cae !is%u"e
ceieul la acel 'o'e"t)$ I" co'%aatie) co"stie"tul &ace a"ali#a sec(e"tiala) logica) %as cu %as$ Le"t$
Cele 'ai ciu!ate 'a"i&estai ale subco"stie"tului si"t %ocesul !e i'agi"atie si (isele$ Ceati(itatea u'a"a
este a%oa%e i" i"tegi'e ca"to"ata i" subco"stie"t$ Tot ce i"sea'"a "ou) i"(e"tat) ceat) &ie ca e (oba !e
o%ee !e ata) teoii stii"ti&ice) i"(e"tii) toate si"t #a'islite !e subco"stie"t$ El este se!iul ge"iului u'a"$
Si ce,i cu asta: ai %utea sa 'a i"tebi$
T-e catc-) cu' s%u" a'eica"ii) a!ica c-estia) e ca >IECARE DINTRE NOI ARE SUGCONSTIENT$
Si"te' e"titati i"telectuale cu ge"iul la %utato$ Atita !oa ca "u,l &olosi'$
Sa "e i"toace' la la'%a lui Ala!i"$
Ce elibeea#a Ala!i": Du-ul !i" la'%a$ Daca "e uita' la te+tul oigi"al) (e!e' ca e (oba !e !.i"" sau
.i"") i" e"gle#a ge"ie) ta!us 7 ge"iu$
De(i"e i"teesa"t7
Di" ce il elibeea#a:7
Di"t,o la'%a$
Nu !i"t,o 'atua) "u !i"t,u" ceau"$ Di"t,u" obiect ce %o!uce lu'i"a$ Lu'i"a cae "e !e#(aluie lu'ea
ce sta cu&u"!ata i" i"tu"eic$
Eai e+%licit !ecit atita "ici "u se %oate$
Ge"iul !i" "oi) subco"stie"tul) %oate &i elibeat) accesat$ Daca "oi (co"stie"tul) cee' ce(a ge"iului
(subco"stie"tului) gi"ului) el "e as%u"!e; Doi"ta ta e %ou"ca %e"tu 'i"e$
Nu U"i(esul) cu' s%u"e T-e Secet) ci Ge"iul cae se gaseste i" &iecae !i"te "oi) este cel cae lucea#a
%e"tu a "e o&ei tot ce !oi'$
Gi"e) bi"e) !a cu' accesa' sub,co"stie"tul: Nu e sub,:
E+ista o sea'a !e te-"ici$ Cea 'ai si'%la este te-"ica (i#uali#aii$ Iti gasesti Telul) il (i#uali#e#i) iti
i'agi"e#i cae este staea ta !e s%iit ci"! ai obti"ut ceea ce !oesti$ Si !e #i$ Acest e+ecitiu 'e"tal)
aceste e'otii %o#iti(e) !e bucuie) a.u"g !e la co"stie"t i" subco"stie"t) u"!e si"t %eluate ca ealitate$ Ia
subco"stie"tul "u &ace !ecit sa se co"&o'e#e; Doi"ta ta e %ou"ca %e"tu 'i"e$
Cu %uteea lui &a"tastica) (a a"ali#a TOATE !atele %e cae ceieul u'a" le ae stocate i" 'e'oie)
catalogi"!) soti"!) co'%ai"! ca"titati i'e"se !e i"&o'atii) si"teti#i"!) co"ce"ti"! si %o!uci"! solutii
%actice %e"tu %oble'a %e#e"tata$
Si uite asa "e te#i' i"t,o !i'i"eata) i" ti'% ce &ace' !us) sau i" ti'% ce s%ala' (ase) ca a(e' solutie la
%oble'a "oasta; cu' sa &ac u" 'ilio" !e !olai) cit 'ai e%e!e$
E "ecesaa o si"gua co"!itie su%li'e"taa; subco"stie"tul tebuie sa aiba 'ateia %i'a %e cae s,o
%ocese#e$ Daca "u ii &u"i#a' i"&o'atii citi"!) u'ai"! %oga'e TV cu co"ti"ut i"&o'ati()
e+%ei'e"ti"! ealitatea) Ge"iul "u ae ce sa Lu'egeF$
De aceea Legea atactiei &u"ctio"ea#a$ Pe"tu ca te-"icile ei %u" subco"stie"tul la lucu) ii &u"i#ea#a
%oble'a ia acesta se co"&o'ea#a) %e#e"ti"!u,"e cea 'ai bu"a) a%i!a solutie$
>iecae !i"te "oi ae u" ge"iu la %utato$ C-ia si tu$ El e%e#i"ta solutia la toate %oble'ele tale) la
toate (isuile tale) i"!i&ee"t !e 'ai'ea lo$ U"ii au a(ut (isul !e a !e(e"i i'%aati$ Altii !e a !e#lega
'isteele lu'ii$ Altii !e a &i cei 'ai bogati oa'e"i !i" lu'e$
Cae si"t (isele tale: Le (ei i"!e%li"ite:
Tebuie !oa sa elibee#i !u-ul !i" la'%a si (ei obti"e tot ce !oesti$
*ecretul din Legea 0tractiei
>il'ul T-e Secet (Secetul) este u"ul !i" acele !ocu'e"tae %e cae oi il iubesti la "ebu"ie) oi il
es%i"gi cu (e-e'e"ta$ De,a lu"gul ti'%ului a' i"til"it eactii !i" tot acest s%ectu) %e"tu ca a'
eco'a"!at la &oate 'ulta lu'e acest &il'$
>il'ul ae la ba#a Legea atactiei) %e cae a' !e#batut,o %e lag i"t,u" alt aticol i" !oua %ati$ Nu (oi
e(e"i asu%a ei ci (oi i"ceca sa (a! ce a!uce "ou acest &il' &ata !e catile scise %e subiectul i" cau#a)
'ulte !i"te ele !e cei cae %atici%a la &il'$
i" %i'ul i"!) succesul este !ete'i"at !e &a%tul ca 7 este u" &il'$ E 'ai uso sa,ti %eteci o oa si
.u'atate i" &ata tele(i#oului !ecit sa citesti o cate$ Pe"etaea Lla 'aseF e 'ult 'ai 'ae$
i"sasi %e#e"taea ca LsecetF ) ta"s'is !e,a lu"gul ge"eatiilo) !e cu"oscatoi) i" cecui esti"se etc$
este o bu"a 'eto!a !e a,ti sti"i i"teesul este 'o"tat i" it' alet) i" stil -ollOQoo!ia" "u te %lictisesti;
(e#i i"te(iui cu %esoa"e !i&eite) !e la &ilo#o&i) %si-ologi la &i#icie"i gasesti 'ulte L%o(esti a!e(aateF)
!i" (iata celo %e#e"ti i" &il' teoia (legea atactiei) este i"ge'a"ata cu e+e'%le %actice !e ge"ul L&a asa
%e"tu a obti"e e#ultatele !oiteF
Eulti es%i"g &il'ul %e"tu "ai(itatea abo!aii) %e"tu %eso"a.ele e+otice %e#e"te (Lce cauta u"
'e!iu') ce ae %aa"o'alul cu !e#(oltaea %eso"ala:F)) %e"tu atacul asu%a eligiei ((e#i e%iso!ul cu
LDu'"e#eu "u ae "ici u" %la" %e"tu ti"e) tu iti !eci#i (iata7$F)) %e"tu aeul !e "eQ age al abo!aii)
%e"tu7
Cu"osc %esoa"e cae (a! &il'ul egulat) ca' o !ata %e lu"a) sau ci"! le (i"e$ Cu"osc %esoa"e cae
es%i"g cu ci"is' acest !ocu'e"ta$ Nu tebuie sa,i luati i" sea'a$ Ve!eti &il'ul %e"tu a (a &ace o %aee$
Cae e %aeea (oasta:
Cc; Legea atactiei si &i"a"tele %eso"ale
Acest aticol a a%aut ca si guest %ost i" %otalul !e!icat !e#(oltaii %eso"ale) e'%oQe$o
Ea i"til"esc !eseoi cu ase'e"ea sce"aii i" e'ailuile %i'ite !e la cititoii Eilio"aului Eioitic sau
!iscuti"! cu ei;
Vaia"ta <
a' (a#ut &il'ul T-e Secet
',a co"(i"s 'esa.ul
si"t atitia altii cae s%u" ca Legea Atactiei &u"ctio"ea#a7
si"t sigu ca %ot eali#a tot ce !oesc9
(i#uali#e# #il"ic ba"i) 'ulti ba"i
'a co"ce"te# %e ba"ii cae (i" s%e 'i"e uso) i" ca"titatile !e cae a' "e(oie
7&ac asta !e lu"i !e #ile si "u se i"ti'%la "i'ic
Vaia"ta 2
a' (a#ut &il'ul T-e Secet
',a co"(i"s 'esa.ul
si"t atitia altii cae s%u" ca Legea Atactiei &u"ctio"ea#a
si"t sigu ca %ot eali#a tot ce !oesc9
(i#uali#e# #il"ic ba"i) 'ulti ba"i
acu' cite(a lu"i a' (a#ut o ecla'a la u" ce!it; 'i se %ae atit !e a(a"ta.os9
a' luat ce!itul) 'i,a' cu'%aat a%ata'e"tul !oit9 Legea Atactiei &u"ctio"ea#a9
acu' !oua sa%ta'i"i a' &ost !at a&aa !i" &i'a$ Nu %ot sa,'i gasesc u" .ob$
lu"a !e lu"a tebuie sa,'i %latesc ata la casa$ Da !aca "u 'a a"ga.e# a%i!) ba"ca o sa,'i ia
a%ata'e"tul %e"tu ca "u a' "ici u" &el !e e#e(e &i"a"ciae7
(i#uali#e# i"te"s) #i !e #i) ba"ii !e cae a' "e(oie) !a "u se i"ti'%la "i'ic$ Cu ce a' gesit:9
Si"t sigu ca e+ista "e"u'aate (aia"te ase'a"atoae$ Oa'e"i cae ce! cu a!oae i" Legea Atactiei si
cu toate acestea lucuile ies %ost$ Cu atit 'ai 'ult cu cit si"t altii cae %os%ea$ Dile'a 'ae7
Di" %acate aceste e+e'%le "u si"t %uti"e$
Peci#ai ge"eale
Si"t sigu ca esti o %esoa"a cu i'agi"atie$ Iti este uso sa (i#uali#e#i) i" 'ae !etaliu) ce,ti !oesti$ Esti
!isci%li"at; #i !e #i) cel %uti" %e"tu o oa) iti gasesti li"istea "ecesaa %e"tu a 'e!ita la (isele tale) ti le
i"c-i%ui i" cele 'ai 'ici !etalii$ Si totusi "u (e#i o%otu"itatile %e cae ti le !oesti$
Cau#a esecului;
Si"t %atu eta%e ese"tiale i" obti"eea succesului i"t,u" !o'e"iu) ia &i"a"tele %eso"ale "u &ac e+ce%tie;
<$ stabileste,ti cu e+actitate telul ((eau sa !e(i" i"!e%e"!e"t &i"a"cia)
2$ stu!ia#a i"te"s 'eto!a ('eto!ele) %i" cae !oesti sa,ti ati"gi telul (!esc-i!eea u"ei a&acei)
i"(estitiile) etc$)
?$ &a,ti u" %la" !e actiu"e %e"tu ati"geea telului
@$ actio"ea#a co"&o' %la"ului) i'bu"atateste %la"ul co"ti"uu i" &u"ctie !e e#ultatele obti"ute i"
a%licaea %la"ului$
I" ca!ul acesto %atu %asi &il'ul i"sista %e cu"oasteea teluilo (%u"ctul <)) (i#uali#aea si i"!e%li"iea
lo (%u"ctul < si ?)$ Di" %acate e&ei"tele la %u"ctele 2) ? si @ si"t &oate (agi$
Vaia"ta <
Di" cele %atu eta%e) te co"ce"te#i i" totalitate %e %u"ctul <$ Si a'ii acolo$
I"tele%ciu"ea %o%ulaa s%u"e u" lucu i"teesa"t; Du'"e#eu iti !a) !a "u iti %u"e i" !esaga$
Co%ul tau) (ei,"u,(ei) taieste i" lu'ea 'ateiala$ I" lu'ea 'ateiala &u"ctio"ea#a a"u'ite legi
i'uabile$ Di"colo !e bu"ul si't) si"t sigu ca stii) u"!e(a i" a!i"cul su&letului) ca ",o sa (i"a "i'e"i sa,ti
%u"a ba"i i" bu#u"a si sa,ti so%teasca la uec-e; Du,te) &ii libe9 !oa %e"tu ca ai (i#uali#at i"te"s
abu"!e"ta &i"a"ciaa$
Tebuie sa te i!ici !i" 'e!itatie) sa iesi !i" i"etie$ Tebuie sa %ui 'i"a %e ealitate) s,o 'o!ele#i) sa
actio"e#i$ Nu %oti scoate actiu"ea !i" ecuatia succesului$ Ni'e"i "u ae %uteea sa %u"a acest %aa'etu
i" %o%o#itia succesului) !oa tu9
Vai"ata 2
Esti u" o' !e succes i" %i(i"ta (i#uali#aii si actiu"ii$ Iti li%seste baga.ul !e cu"osti"te (%u"ctul 2) si
%la"ul (%u"ctul ?)$
La"si"!u,te i" actiu"e &aa s%i.i"ul %asilo 2 si ? (ei a.u"ge "u "u'ai &ali'e"ta !i" %u"ct !e (e!ee
&i"a"cia) !a si i" situatia !e a,ti &i a'e"i"tata e+iste"ta &i#ica$ A(e' "e(oie !e a!a%ost si -a"a ia
acestea se %ot obti"e "u'ai cu ba"i9
Situatia %oate &i co'%aata cu u'atoul e+e'%lu; A' (i#uali#at (isul 'eu (!e a i"ota ca u" ca'%io"
'o"!ial la "atatie) si a' tecut la actiu"e (',a' au"cat i" a%a 'aii)$
U'aea; "u a !uat 'ult si te,ai i""ecat$ Pe"tu ca "u stii sa i"oti (ai "egli.at %u"ctul 2)$ Ce sa 'ai
s%u"e' !e %la" (u"!e a.u"gi i"oti"!) !i" 'o'e"t !e te a&li i" 'i.locul 'aii)$
Di" %acate T-e Secet "u subli"ia#a aceste %u"cte ese"tiale) "ecesae ca eta%e i" !u'ul succesului
(!obi"!iea cu"osti"telo) eali#aea si u'aea u"ui %la")$ >aa ele esecul este asiguat$
Este o 'ae sca%ae %e"tu ca Legea Atactiei &u"ctio"ea#a e+e'%la i" !o'e"iul i"teactiu"ilo u'a"e si
!i"colo !e acestea) i" 'o!alitati cae "u i"cetea#a sa 'a ui'easca #i !e #i$ Lucui !e cae a' "e(oie 'i
se %e#i"ta ca o%otu"itati "u "u'ai ci"! a' "e(oie !e ele) !a 'ai ales atu"ci ci"! si"t %egatit sa le
utili#e#9 Co"ti"ui sa &iu si!eat !e e&icie"ta acestei legi$
Puteti ce!e sau "u) acest lucu "u co"tea#a$ Eu il stiu %e"tu ca il taiesc$ Da i" acelasi ti'% si"t &oate
ate"t sa %acug cei %atu %asi ai succesului$ >aa ei Legea "u ae "ici o (aloae$ Este o %o(este !e cae se
'i"u"ea#a cei !is%usi s,o cea!a$ Doa o %o(este$
Legea intentiei/ cum iti creezi propria realitate acasa si la birou
Ate"tie si I"te"tie
Pobabil ai 'ai au#it !e e+%esia L&ocus &olloQs atte"tio") e"egO &olloQs i"te"tio"F$ >i#ica cua"tica
s%u"e ca) !e &a%t) i" U"i(es "u e+ista !ecat e"egie) ia 'ateia este o &o'a !e e"egie$Oa'e"ii !e
stii"ta au i"ce%ut sa 'asoae e"egia e'isa !e ga"!uile u'a"e$ I" aceste (e'ui !eosebite i" cae tai'
se &ace legatua i"te stii"tele e+acte %ecu' &i#ica sau 'ate'atica si co"ce%tele*%i"ci%iile (ec-i !e ca"!
lu'ea) %e cae &iloso&ii) %si-ologii si ge"iile le,au i"tuit si e+%licat$Dee%aH C-o%a s%u"ea Late"tia
e"egi#ea#a) ia i"te"tia ta"s&o'aF$ Asa cu' !e.a stii !i" aticolul !es%e Legea atactiei) lucuile caoa
le aco!a' ate"tie (%e cae "e &ocali#a') su"t a!use i" (iata "oasta !e Legea atactiei$ Daca e!uce'
ate"tia %e cae le,o aco!a') atu"ci ele !is%a !i" (iata "oasta$ I" sc-i'b) i"te"tia este cea cae
!ecla"sea#a ta"s&o'aea e"egiei si i"&o'atiei$ LE"egO &olloQs i"te"tio"$F De ce oa'e"ii "u au succes
Pe"tu ca "u (o$ Si'%lu) "u: Nu 'a ce#i: Ga"!este,te la toti cei cae s%u" ca (o 'ai 'ulti ba"i) u" .ob
'ai bu") o elatie !e cu%lu 'ai bu"a) %iete"i 'ai bu"i7 tot taca'ul$ I"sa ca"! ii iei i"t,a!e(a la ba"i
'au"ti iti !ai sea'a ca !oa s%u" ca isi !oesc) i"sa "u isi !oesc cu a!e(aat$Nu ce! i" ceea ce s%u") "u
ce! ca 'eita sa obti"a ce Lisi !oescF$ Pu si si'%lu "u isi !oesc sa obti"a cu toata &ii"ta lo$ Di"
%u"ctul 'eu !e (e!ee) este %i'ul 'oti( %e"tu cae oa'e"ii "u obti" 'ai 'ult$ Pu si si'%lu "u isi
!oesc cu a!e(aat) ci !oa (obesc !es%e asta$
Doi"ta %ute"ica este %i'a co"!itie a Legii i"te"tiei$
Legea stu%i!a a ab!aii
Pe'ite,'i sa,ti s%u" o %o(estioaa !es%e u" ga!i"a si !isci%olul sau$ Se s%u"e ca a &ost u" ga!i"a
&oate %ice%ut$ Ea atat !e &ai'os i"cat 'ulti !oeau sa ii &ie !isci%oli si sa i"(ete ata !e a ceste %la"te
&u'oase$Ga!i"aul ea u" o' &oate ge"eos si a(ea !aul !e a e!uca$ I"t,o bu"a #i (i"e la el u"
!isci%ol "ou) e+tao!i"a !e e"tu#ias'at) i"t,a!e(a %asio"at !e aceasta ata$ Eaestul ga!i"a il %i'i
cu bucuie alatui !e ceilalti stu!e"ti si,i !a!u u" colt i" ga!i"a sa %e"tu a %actica$ S,au a%ucat
i'%eu"a !e teaba si i" scut ti'% se'i"tele %la"tate s,au ta"s&o'at i" %la"te ti"ee$I"sa) i" 'o! ciu!at)
toti !isci%olii a(eau %la"te &u'oase) cu e+ce%tia acelui ta"a e+te' !e e"tu#ias'at$ Cu totii le aco!au
ate"tie !eosebita7 i"sa %la"tele ta"aului %aca o !uceau !i" ce i" ce 'ai au) %e 'asua ce tecea
(e'ea$ Decis sa a&le ce se i"ta'%la) 'aestul ga!i"a se -otai ca "oa%tea u'atoae sa (i"a i" ga!i"a
sa %a#easca %la"tele$I" ti'% ce statea si u'aea ga!i"a) "oa%tea) 'aestul !esco%ei ce(a uluito$
Disci%olul) !eosebit !e "eli"istit !e e(olutia %la"telo) (e"ea i" &iecae "oa%te si le scotea !i" %a'a"t sa le
(ei&ice a!aci"ile) sa (a!a cat au 'ai cescut$Pi" "atua 'ea i"tot!eau"a a' a(ut te"tatia !e a gabi
e(e"i'e"tele$ Eeeu a' 'u"cit !i" geu sa &ac lucuile sa se i"ta'%le7 si acest &a%t "u este i" a'o"ie
cu Legea i"te"tiei$ Pe'isiu"ea este a !oua co"!itie a Legii i"te"tiei$
Si ab!aea este !oa o %ate !i" aceasta %e'isiu"e$ A %e'ite lucuilo sa se i"ta'%le %esu%u"e sa lasi
U"i(esul sa le ali"ie#e$ Dubiul) i"!oiala) "eli"istea7 toate acestea i'%ie!ica U"i(esul sa,ti
i"!e%li"easca !oi"tele$ Pla"tea#a si lasa U"i(esul sa ceasca %la"tele i" locul tau$ Eisiu"ea ta este sa iti
!oesti cu %utee si sa %e'iti lucuilo sa se i"ta'%le$
Tecut) %e#e"t) (iito si atasa'e"t
Dee%aH C-o%a; Ltecutul i"sea'"a a'i"tie0 (iitoul i"sea'"a a"tici%ae0 %e#e"tul i"sea'"a ate"tieF$
I"te"tia se e&ea la (iito) i"sa !oa ate"tia %oate &i &ocali#ata i" %e#e"t$ C-eia este sa 'e"tii ate"tia
&ocali#ata i" %e#e"t si i"te"tia &ocali#ata asu%a (iitoului$Ca"! co"ce"te#i ate"tia i" %e#e"t IJK !i"
obstacole !is%a ca %i" 'i"u"e$ Psi-ologii s%u" ca 'ai bi"e !e IJK !i" &icile %e cae le e+%ei'e"tea#a
oa'e"ii su"t total li%site !e substat) !e %utee$ Pu si si'%lu "u au se"s$ E+ista o cale &oate si'%la !e a
lua ate"tia !e %e aceste ele'e"tele !istucti(e$Acu' (eau sa,ti o&e u" e+ecitiu si'%lu !e &ocali#ae a
ate"tiei i" aici si acu') i" ceea ce se i"ta'%la e+act i" acest 'o'e"t$ Acest e+ecitiu 'e"tal te a.uta sa iti
sc-i'bi o stae "e%o!ucti(a) sa,ti !e&ocali#e#i ate"tia !e %e lucuile "egati(e si sa te ela+e#i$Tot ce
tebuie sa &aci este sa te o%esti !i" ce &aci$ Stai co"&otabil %e scau" si co"ce"tea#a,te asu%a es%iatiei$
Pu si si'%lu co"ce"tea#a,te e+clusi( asu%a es%iatiei7 %e'ite aeului sa i"te si sa iasa !i" %la'a"i)
"o'al) asa cu' si'ti$ Co"ce"te#a,te !oa asu%a es%iatiei) %a"a ca"! si'ti aeul cu' iti i"ta %i" "as
si a.u"ge i" %la'a"i$ Du%a cate(a 'i"ute (ei e!uce a%oa%e total !ialogul i"teio si te (ei ela+a
%o&u"!$ Cu' sa le a%lic i'%eu"a
Este %osibil sa &ii co"&u# i" acest 'o'e"t !atoita tutuo cu"osti"telo "oi si7 %uti" (agi) ge"eale$
ESTE NOREAL$ Di" e+%eie"ta a' obse(at ca u"ii tebuie sa i"teleaga i"ai"te sa a%lice$ Di" co"ta)
altii (o sa e+%ei'e"te#e c-ia !aca "u i"teleg$ Daca &aci %ate !i" %i'a categoie) te i"(it sa &aci u"
e(ieQ al aticolelo sau sa 'a co"tacte#i !aca (ei la'uii$ Pe"tu cei cae (o sa e+%ei'e"te#e) iata o
stategie si'%la i" B %asi cae %u"e la lucu toate aceste 'eca"is'e !es%e cae (obesc$
<$ Scie !e 'a"a %e o &oaie !e -atie (!a) este i'%ota"t sa scii !e 'a"a) tei !oi"te a#atoae ale tale$
>o'ulea#a i" te'e"i %o#iti(i !oi"tele$ Ce(a ce (ei sa ai) ce(a ce (ei sa &aci$ Pot &i lucui 'ici sau
'ai) obiecti(e %e"tu u" a" !e #ile sau %e"tu o lu"a$
Poata lista cu ti"e (i" bu#u"a) i" gea"ta) oiu"!e iti este co"&otabil) atat ti'% cat este %osibil$ Citeste !es
lista) cat !e !es %oti) cel %uti" o !ata !i'i"eata si o !ata seaa$ Doa citeste lista si %u"e,o la locul ei$ Iti ia
cate(a secu"!e$
2$ Re#e(a,ti #il"ic <B,2J !e 'i"ute) i"t,u" loc u"!e "u (ei &i i"teu%t) &aa 'obil) e'ail si altele !e acest
&el$ >ocali#ea#a,te %e lista$ Vi#uali#ea#a$ SIETE cu' este sa obtii ceea ce (ei sa obtii) cu' este sa iti
i"!e%li"esti !oi"tele$ C-eia este sa si'ti cu a!e(aat e'otii %ute"ice) &oate %lacute) i" ti'% ce te
ga"!esti la ceea ce (ei sa obtii$ Detalii !es%e acest %oces ti,a' o&eit i" aticolul !es%e Legea atactiei$
?$ I" &iecae #i &ii ate"t la cel %uti" u" obiecti($ Este go#a( !aca %oti &ace #il"ic acest lucu %e"tu toate
cele tei obiecti(e*!oi"te$ >ii ate"t la ce %oti &ace) cla) co"cet) %e"tu a te a%o%ia !e obiecti($ Da u"
tele&o") citeste ce(a %e site7 oice actiu"e cat !e L'icaF$ Aco!a ate"tia ta !oi"tei si actio"ea#a #il"ic$
@$ Re"u"ta la atasa'e"tul &ata !e e#ultatele obiecti(ului$ Su"a ciu!at) "u: Su"a !aca "u ai citit aticolul
!e!icat Legii !etasaii$ Citeste,l$
B$ Lasa U"i(esul sa se ocu%e !e estul$ Acest ulti' %as "u este i'%ota"t$ Este cucial$ Cei 'ai 'ulti se
i'%ot'olesc c-ia aici) la ulti'ul %as$ Nu au ab!ae$ Nu !au (oie Legilo sa actio"e#e) se i'%oti(esc
lo$ Eai 'ulte !es%e acest ulti' %as7 bi"ei"teles) (ei %i'i i" ulti'ul aticol !i" aceasta seie$
Seg'e"tea#a ti'%ul
U"a !i"te cele 'ai %ute"ice te-"ici %e cae le %oti &olosi este sa,ti stabilesti i"te"tia %e"tu &iecae
'o'e"t !i" #i$ LTe-"ic (obi"!F) toata %uteea ta ceatoae se a&la i" %e#e"t$Te te#esti !i'i"eata$ Cae
este i"te"tia ta: Poate &i sa iti i"ce%i #iua cu 'ulta e"egie %o#iti(a) sa iti e(i#uiesti %la"ul %e"tu #i$ Ga
c-ia acu' este u" 'o'e"t bu" sa stabilesti i"te"tii %e"tu cate(a 'o'e"te c-eie i" #i$Te uci la (ola"$
Cae este i"te"tia ta: Daca te ga"!esti ca (ei gasi o goa#a !e "ebu"i i" ta&icul i"&e"al) Legea atactiei iti
(a a!uce asta$ Stabileste,ti i"te"tia !e a a.u"ge la 'u"ca i" sigua"ta) cat 'ai e%e!e %osibil) cal' si
e"egi#at$ LI"te"tia 'ea este sa a.u"g i" sigua"ta) e"egi#at si cal' la biou$F S%u"e i" ga"! sau cu (oce
tae si si'te e"egia %o#iti(a cae !ega.a !i" aceasta i"te"tie$A.u"gi la biou si i"ce%i 'u"ca$ Acu' cae
este i"te"tia ta: Pi'a i"tal"ie$ Cae este i"te"tia ta: Alte i"tal"ii) alte saci"i !e lucu$
Stabileste i"te"tii %e &iecae seg'e"t !e ti'%$ Si tot asa7 %e"tu &iecae 'o'e"t al #ilei$ Ca"! (ei sta%a"i
acest %oces #il"ic) iti gaa"te#i %actic succesul7 %e &iecae seg'e"t) i" &iecae 'o'e"t al #ilei$
U"!e i"ta 'u"ca:
Pea 'ulti oa'e"i au &ost i"(atati (si i"ca su"t i"(atati) ca %e"tu a a(ea oice tebuie sa 'u"ceasca !i"
geu) %oate a"i la a"!) sa cea!a i" "ooc) i" elatii si %oate ca (o eusi sa,si i"!e%li"easca obiecti(ele$
Acest &a%t este !i" %u"ctul 'eu !e (e!ee (eci" cu 'a"i%ulaea$Nu s%u" ca 'u"ca "u este i'%ota"ta$
Este cuciala9 Actiu"ea e%etata) susti"uta) este absolut ese"tiala9 S%u" !oa ca 'u"ca &acuta L!i" geuF
cae i" s%ate ae ga"!ui "egati(e este sotita !e%esiei) "u esecului$Sugestia 'ea este sa iti aa".e#i 'ai
i"tai ga"!uile si a%oi sa te a%uci !e 'u"ca$ Actiu"ea %o!usa !e ga"!ui ali"iate este o %lacee$ Nu este
%actic 'u"ca7 este %asiu"e$ Ca"! (ei &olosi Legile !e cae (obesc s%ecialistii i" !e#(oltae %eso"ala si
%e cae ti le %e#i"t eu aici (atat !e bi"e cat %ot)) 'u"ca si actiu"ea (o (e"i !e la si"e si (o &i o %lacee$
Vei actio"a cu %asiu"e si (ei cea tot ceea ce !oesti i" (iata ta$ Cat ti'% este "ecesa:
Este u"a !i" i"tebaile &ec(e"te %e cae le au!$ Cat tebuie sa 'u"cesc) cat tebuie sa (i#uali#e#) sa a%lic
Legile: Iti a!uci a'i"te !e !isci%olul 'aestului ga!i"a cae "u a(ea ab!ae:Nu stiu cat ti'% tece !i"
'o'e"tul i" cae a%lici Legile si %a"a i" cli%a 'a"i&estaii i" (iata ta$ Totul !e%i"!e !e ti"e) !e ga"!uile
tale) !e cat !e bi"e a%lici aceste Legi$ Sugestia 'ea este sa i"telegi cat 'ai bi"e aceste legi si sa le (e#i
e#ultatele si i"&lue"tele i" &iecae 'o'e"t) i" &iecae #i$Poti accelea %ocesul: Da$ E+ista !oa !oua
'o!alitati cu"oscute !e 'i"e %e"tu a 'ai (ite#a$ I" %i'ul a"!) eli'i"a !ubiile) i"!oiala) ce!i"tele
li'itati(e si %u si si'%lu a%lica Legile cat 'ai bi"e$ I" al !oilea a"!) e+ista %osibilitatea sa &aci %ogese
acceleate$ Nu iti eco'a"! al !oilea %i"ci%iu) !esi este %osibil si 'ulte %o(esti !e succes il
aata$Pogesele acceleate se %o!uc i" 'o'e"tele citice$ Stii ca su"t oa'e"i cae "u actio"ea#a !ecat
!aca au ati"s &u"!ul sacului: Ca"! au a.u"s la li'ita) la cea 'ai !e .os co"!itie u'a"a su%otabila !e ei)
ce(a se sc-i'ba i" 'i"tea lo si e+%lo!ea#a$To"O Robbi"s si Og Ea"!i"o) !oi e+tao!i"ai %ublic
s%eaHei si %e&o'ei su"t e+e'%le e+cele"te$ A'bii au ati"s &u"!ul sacului si au a(ut atu"ci o !oi"ta
absolut i"co'e"suabila !e a eusi$Saltuile acceleate a%a ca"! !oi"ta este ca o bo'ba ato'ica;
e+tao!i"a !e %ute"ica$I"!i&ee"t cae a &i stategia ta !e !e#(oltae %eso"ala (cestee co"sta"ta)
le"ta) %ogesi(a sau Lbo'ba ato'icaF) Legile &u"ctio"ea#a la &el) &ie ca (ei) &ie ca "u (ei) &ie ca le
i"telegi) &ie ca "u le i"telegi$
Legea %e'isiu"ii; ulti'a lege ese"tiala acasa si la biou
Da,ti (oie sa &ii
I'i a!uc a'i"te !e o e%lica 'agistala %e cae 'i,a !at,o u"ul !i" 'e"toii 'ei acu' 'ai bi"e !e ? a"i;
LIo"ut) !a,ti (oie sa &iiF$ Nu a' i"teles atu"ci e+act ce a (ut sa s%u"a$ A' i"teles totusi ca a' "e(oie sa
las lucuile sa se i"ta'%le asa cu' se i"ta'%la si sa 'a &olosesc !e %i"ci%iile %e cae le stiu$I" s%atele
acelei e%lici ea (si este) ce(a 'ai 'ult; Legea %e'isiu"ii$ Acest aticol e+%lica i!eile %i"ci%ale !i"
s%atele acestei legi si este u" %u"ct !e %lecae$ Di" e+%eie"ta iti s%u" ca ai "e(oie sa obse(i cu' aceste
i!ei se a%lica i" ceea ce &aci tu i" &iecae #i$ Ca sa i"telegi cu a!e(aat i!eile e+%use i" acest aticol) este
"e(oie sa aco#i ate"tie actiu"ilo tale i" elatie cu ti"e i"suti si i" elatie cu ceilalti$Legea %e'isiu"ii ae
!oua co'%o"e"te; elatia ta cu ti"e si elatia ta cu oa'e"ii si ceea ce se i"ta'%la i" e+teioul tau$I"
LLegea atactiei; I"(atatuile lui Aba-a'F) Este si NeO PicHs e+%lica Legea %e'isiu"ii ast&el; LEu su"t
ceea ce su"t si su"t 'ultu'it si %li" !e bucuie sa &iu asa$ Si tu esti ceea ce esti si c-ia !aca esti !i&eit !e
ceea ce su"t eu) este !e ase'e"ea bi"e$F>oate si'%lu s%us) Legea %e'isiu"ii este ata !e a !a (oie ca tu
sa &ii cu' esti) i" ti'% ce %e'iti celo !i" .uul tau sa &ie cu' su"t$ Su"a &iloso&ic) "u: Poate ca su"a
abstact sau &iloso&ic) i"sa aceasta lege ae a%licatii %actice) !e la a&acei) 'aHeti"g si a"te%e"oiat si
%a"a la %si-otea%ie$ Pe'ite,'i ca i" cele ce u'ea#a sa iti o&e i!ei cae sa te a.ute i" i"telegeea acestei
legi$ Tolea"ta si %e'isiu"e
Di&ee"ta !i"te La toleaF si La %e'iteF sau La !a (oieF este u"a &oate subtila$ Totusi) %oate &i &oate uso
!e obse(at) !aca te &olosesti !e SAGE$ Iti 'ai a!uci a'i"te !e aticolul !es%e Legea atactiei: SAGE A
Siste'ul Auto'at !e G-i!ae E'otio"ala A este cel cae iti s%u"e !aca lucuile %e cae le si'ti acu' su"t
sau "u ali"iate cu !oi"tele tale$Cu' te si'ti ca"! tolee#i o situatie: Poate ca "u iti co"(i"e ca se&ul ti,a
!at o saci"a !e lucu si te,a i"cacat su%li'e"ta cu 'u"ca$ Poate u" bu" %iete" "u te,a a.utat la u"
%oiect$ Poate ca si"gu ti,ai i"calcat o %o'isiu"e %e cae ai &acut,o &ata !e ti"e$ I"sa i" &iecae !i" aceste
ca#ui tolee#i situatia$ Cu' te si'ti:Pobabil ca "u si'ti o e'otie %lacuta$ De aceea %e'isiu"ea "u este
la &el cu tolea"ta$ Ca"! iti !ai (oie sa &ii7 si ca"! !ai (oie si celo !i" .u sa &ie asa cu' (o ei sa &ie)
atu"ci "u 'ai si'ti e'otie "egati(a$ Ca"! eusesti sa a%lici Legea %e'isiu"ii cu a!e(aat) esti libe
e'otio"al$ Libetate "u i"sea'"a ca (ei si'ti 'eeu e'otii %o#iti(e$ Libetate i"sea'"a %uteea !e a
alege co"stie"t !i"t,o 'ulti'e !e o%tiu"i$Ca"! tolee#i) ai o eactie i"co"stie"ta) i'e!iata) cae ge"eea#a
o e'otie "egati(a$ Ca"! %e'iti) lasi lucuile sa cuga) sa &ie7 si "u 'ai si'ti e'otia "egati(a$ Daca (oi
"u 'a (eti) eu (a (eau
Pobabil &oate 'ulti cititoi au i" acest 'o'e"t o i"tebae &oate i'%ota"ta; cu' 'a %ot %ote.a !e
ga"!uile "egati(e ale celo !i" .u: Nu su"te' oae (ul"eabili la ga"!uile si co'%ota'e"tul oa'e"ilo
cae "e (o aul:I"ai"te sa i"telegi Legea %e'isiu"ii) este "e(oie sa i"telegi Legea atactiei si Legea
i"te"tiei$ Tot ceea ce atage' i" (iata "oasta (i"e ca e#ultat al ga"!uilo "oaste) al ate"tiei si i"te"tiei$
Noi atage' tot ce a%ae i" (iata "oasta) Lbu"F si LauF$Daca acu' esti i"co".uat !e oa'e"i "egati(i) i,
ai atas i" (iata ta$ Daca ti,e &ica !e i"&lue"tele "egati(e ale oa'e"ilo si le !ai ate"tie) atu"ci (ei atage si
'ai 'ult !i" aceste i"&lue"te$Ni'e"i si "i'ic "u te %oate i"&lue"ta !ecat !aca tu) %i" ga"!uile tale
co"stie"te si i"co"stie"te) %e'iti acest lucu$ Da (eau sa,i i"!e%t %e ceilalti9
>iecae isi ceea#a %o%ia lu'e$ >iecae este sta%a" %e ga"!uile sale) %e actiu"ile sale$ Nu "u'ai ca "u ii
%oti sc-i'ba %e ceilalti) "ici "u %oti sc-i'ba ce a%ae i" (iata altoa !aca "u e+isti i" ga"!uile si actiu"ile
lo$Asa cu' s%u"ea' 'ai !e(e'e) "i'e"i "u te %oate i"&lue"ta !ecat !aca tu ii %e'iti$ La &el) "ici tu "u
ii %oti i"&lue"ta %e altii) !aca ei "u iti %e'it$ Daca obse(i geselile oa'e"ilo si actiu"ile lo "egati(e
(!i" %u"ctul tau !e (e!ee) si si'ti o e'otie "e%lacuta) "egati(a) atu"ci "u !ai (oie) "u %e'iti$ Nu esti i"
a'o"ie cu Legea %e'isiu"ii$Asa!a) tebuie sa i"ga!ui' "e!e%tatile) autatile si e+%eie"tele "egati(e
cae a%a %este tot i" .u: Pa"a "u i"telegi e+act cu' &u"ctio"ea#a aceste legi) (a &i &oate geu sa a%lici
Legea %e'isiu"ii$Sa,ti !au o sugestie; i" loc sa i"ceci sa co"tole#i si sa sc-i'bi e+%eie"tele celolalti
(ceea ce !e &a%t este i'%osibil)) i" sc-i'b co"tolea#a %o%ia %atici%ae la aceste e+%eie"te$ Este cet ca
!aca Legea atactiei te,a a!us i" &ata lo) le,ai %e'is sa a%aa i" ga"!uile si actiu"ile tale$ Acu' ca esti
%us i"t,o situatie %e cae "u o %laci !a ai (ea sa o sc-i'bi) co"tolea#a e+%eie"ta ta$ Egois' si
%e'isiu"e
E+ista oa'e"i cae te (o "u'i LegoistF %e"tu ca te ga"!esti la ceea ce (ei tu) %e"tu ca aco#i ate"tie
e+%eie"telo %e cae le !oesti tu$Pe'ite,'i sa iti o&e u" e+e'%lu$ Ai #buat (eo!ata: La %o%iu
(obesc$ Daca ai calatoit (eo!ata cu a(io"ul$ C-ia !aca "u ai calatoit) cu sigua"ta ai au#it %e altii
%o(esti"! sau ai (a#ut i" &il'e$ Stii ca i"ai"te ca a(io"ul sa !ecole#e i"sotitoaele !e #bo iti s%u" toate
'asuile !e uti"a i"t,o situatie !e uge"ta$E+ista o egula &oate i'%ota"ta %e"tu %ai"ti$ Ei su"t
i"stuiti !e i"sotitoaele !e #bo ca i" ca#ul u"ei !e%esui#ai a a(io"ului) %ai"tii sa,si %u"a 'ai i"tai
'astile !e o+ige" si a%oi sa le %u"a 'astile co%iilo$ Deci 'ai i"tai iti %ui tu 'asca) a%oi iti a.uti co%ilul$
De ce ce#i ca esti i"stuit asa: Daca tu "u %oti es%ia) cu' ce#i ca %oti a.uta %e altci"e(a:Stiu ca acest
%i"ci%iu este cu'(a !i&eit !e "atua u'a"a$ Stiu ca (ei sa sc-i'bi lu'ea$ Stiu ca (ei sa,i a.uti %e
ceilalti$ Stiu$ Daca "u esti LegoistF si "u te a.uti 'ai i"tai %e ti"e) "u ii (ei %utea a.uta "icio!ata %e ceilalti$
Co"cue"ta 'a o'oaa
Iata ca a' a.u"s la u" subiect &a(oit$ Iti s%u"ea' ca Legea %e'isiu"ii se a%lica si i" a&acei) 'aHeti"g si
a"te%e"oiat$ E+ista o 'i"ciu"a teibila cae este %oga'ata i" 'i"tea "oasta; tebuie sa 'u"ci' !i"
geu %e"tu ce a(e') tebuie sa co"cua' %e"tu esusele li'itate cae su"t !is%o"ibile %e aceasta lu'e)
i" eco"o'ie) i" (iata$Cei 'ai 'ulti !i"te "oi a(e' a!a"c i"&i%ta i" 'i"te aceasta ce!i"ta; esusele su"t
li'itate si tebuie sa 'a bat cu oa'e"ii %e"tu aceste esuse$ Ceilalti su"t co"cue"tii 'ei$ Stiu ca "u a'
cu' sa iti sc-i'b aceasta ce!i"ta !oa %i"t,u" si'%lu aticol ca acesta$Veau !oa sa co"stie"ti#e#i ce(a
si'%lu$ Daca esusele su"t li'itate cu' a%a #eci !e 'ilio"ai #il"ic: Daca %etolul se te'i"a) cu'
gasesc oa'e"ii "oi solutii %e"tu a ge"ea e"egie: Cu' e(oluea#a 'eeu lu'ea cu esusele li'itate !e
cae !is%u"e:Nu s%u" ca esusele "atuale su"t "eli'itate$ S%u" !oa ca 'eeu o'e"iea gaseste 'eto!e
i"ge"ioase !e a iesi !i" i'%as$ Nu ti se %ae ciu!at ca lucuile i'%osibile !e iei su"t asta#i %osibile: Ga
c-ia %ae stu%i! ca oa'e"ii taiau &aa electicitate i"ai"te !e E!iso"$ Sau &aa tele&o") tele(i#o si
I"te"et$ Daca ai calatoi i"a%oi i" ti'%) ce#i ca oa'e"ii !e acu' <JJJ !e a"i te,a ce!e !aca le,ai
%o(esti !es%e I"te"et: Pe'ite,ti sa ga"!esti "eli'itat$ E+ista su&icie"t %e"tu toti$ Pe'ite co"cue"tei
tale sa castige) asa &olosesti Legea %e'isiu"ii$
Ei"tea u'a"a este u" i#(o !e ceati(itate$ Ga"!uile "oaste ge"eea#a 'eeu i!ei) solutii si s%ag
baiee$ I" &iecae secu"!a o'e"iea ceea#a solutii$ Vei sa cee#i solutii i"o(atoae si sa %e'iti
oa'e"ilo !i" .u sa cee#e alatui !e ti"e: Sau (ei sa te lu%ti cu oa'e"ii si cu Legea %e'isiu"ii: Tu
alegi$
>lu+ul e"egiei si al ga"!uilo
Pobabil ai au#it i" citatele &i#icie"ilo (&i#ica cua"tica sau teoiile lui Albet Ei"stei") ca totul i" U"i(es
este e"egie$ Easa este tot o &o'a !e e"egie$ Si aceasta e"egie este i"t,o co"ti"ua sc-i'bae) i"t,u"
&lu+ %e'a"e"t$ Si"gua co"sta"ta i" U"i(es este sc-i'baea$ Totul se ta"s&o'a) i" &iecae
secu"!a$Ga"!uile tale "u &ac e+ce%tie$ Ga"ii "u &ac e+ce%tie$ Ti'%ul "u &ace e+ce%tie$ Totul este ca u"
&lu+ !e e"egie$ Ca"! i"ceci sa i"teu%i acest &lu+) !ai !e belea$ I" (iata tebuie sa %i'esti si sa !ai 'ai
!e%ate$Ai obse(at ca u"eoi %ai"tii isi i"cua.ea#a co%iii sa,si i'%ata .ucaiile cu altii: U"eoi a(e'
si'tul %o%ietatii atat !e bi"e !e#(oltat) i"cat uita' ca !e &a%t i" secu"!a u'atoae %ute' %ie!e totul)
!aca "u a(e' gi.a ce ga"!i'$ Cel cae ae 'u"ti !e ba"i si se te'e sa "u,i %ia!a si i" &iecae #i se
ga"!este la asta) %obabil ca i"t,o bu"a #i ii (a %ie!e$A' u" 'ic e+ecitiu %e"tu ti"e cae te %oate a.uta
sa !ebloc-e#i ga"!uile si staile tale$ Este &oate si'%lu$ Il %oti &olosi ca"! te,a !e#a'agit ci"e(a) ca"!
esti i"t,o stae "egati(a) ca"! te si'ti blocat) &ustat) %ie!ut$ E+ecitiul iti Lacti(ea#aF cate(a ga"!ui !e
ba#a) %o#iti(e$ Iti %e'ite sa te i!ici si sa co"ti"ui !u'ul) 'ai ales ca"! este &oate !i&icil !e %acus$ Ia o
&oaie alba !e -atie A@ si scie asa; LSu"t ecu"oscato %e"tu ca; 7F Si scie o lista cu toate lucuile
%e"tu cae esti ecu"oscato$ Pobabil ce#i ca "u ai 'oti(e sa &ii ecu"oscato$ Daca acu' citesti aceste
a"!ui) ai u" calculato$ Nu toti au$ >ii ecu"oscato %e"tu asta$Daca ai 'ai"i sa scii ce ti,a' ceut) altii
"u le au$ Daca es%ii) sa stii ca altii acu' su"t i" s%ital si "u es%ia ei) ci a%aatele es%ia i" locul lo$ >ii
ecu"oscato %e"tu ceea ce ai) 'ic) "ei"se'"at$ De cele 'ai 'ulte oi aceste La'a"u"teF su"t cele 'ai
i'%ota"te) i"sa "u "e !a' sea'a !e i"se'"atatea lo !ecat i" 'o'e"tul i" cae "u le 'ai a(e'$ Scie
'aca 2J !e lucui) 'ici si 'ai) %e"tu cae esti ecu"oscato$
Ia o alta &oaie alba !e -atie A@ si scie asa; LSu"t es%o"sabil %e"tu; 7F Legea atactiei s%u"e ca tot
ceea ce ga"!esti atagi i" (iata ta$ Tu esti es%o"sabil %e"tu ce ga"!esti) !a: Tu esti es%o"sabil %e"tu
slu.ba %e cae o ai) bu"a sau ea$ Tu esti es%o"sabil %e"tu %lusui si 'i"usui) i" oice !o'e"iu al (ietii
tale$ Scie %e"tu ce esti es%o"sabil$
Ia o alta &oaie alba !e -atie A@ si scie asa; LSu"t ca%abil sa; 7F Si ceea#a o lista cat 'ai lu"ga cu tot
ceea ce %oti sa &aci$ Ca"! si'ti ca "u %oti sa i"!e%li"esti ce(a) scie; L%ot sa i"(at sa &ac astaF$ Toate
esusele !e cae ai "e(oie su"t i" ti"e$
Cu(a"tul 'agic; acce%taea
Acce%ta,te %e ti"e asa cu' esti si acce%ta totul asa cu' este$ Cele tei legi &u"ctio"ea#a i" a'o"ie si
"i'ic "u este i"ta'%lato$ >a%tul ca "u i"telegi cau#ele*e&ectele) "u i"sea'"a ca ele "u au se"s$ >a%tul ca
"u esti co"stie"t !e ce(a) "u i"sea'"a ca acel ce(a "u e+ista$Asa cu' s%u"ea 'e"toul 'eu) L!a,ti (oie sa
&iiF$ Si i" ti'% ce &aci asta) !a,le (oie si celo !i" .u sa &ie$
I'%eu"a
Legea atactiei) Legea i"te"tiei si Legea %e'isiu"ii lucea#a i'%eu"a) co"co'ite"t) co"ti"uu si i"
a'o"ie u"a cu alta$ Vei ati"ge %ote"tialul 'a+i' ca"! (ei i"telege si (ei a%lica i'%eu"a toate cele tei
legi$Iti stau la !is%o#itie %e e'ail %e"tu a,ti as%u"!e la i"tebai$ Aste%t !e la ti"e &ee!bacH si co'e"taii$
Vei a&la 'ai 'ulte la e(e"i'e"tele %e cae le oga"i#e#$ Va &i o %lacee sa "e (e!e' si i" (iata eala si sa
sc-i'ba' i'%esii !es%e e+%eie"tele "oaste) bu"e si ele) acasa si la biou$
Io"ut Ciuea
Detasaea si i"cetitu!i"ea; o a(e"tua acasa si la biou
Vei ce(a: Re"u"ta$
Dee%aH C-o%a !e&i"este aceasta lege &oate si'%lu; %e"tu a !oba"!i ce(a i" u"i(esul 'ateial) este
"ecesa sa e"u"ta' la atasa'e"tul "ostu &ata !e es%ecti(ul lucu$ Aceasta "u i"sea'"a sa e"u"ta' la
i"te"tiile sau !oi"tele "oaste$ Si"guul ele'e"t la cae tebuie sa e"u"ta' este atasa'e"tul &ata !e
e#ultatul lo$
Secuitate (s I"cetitu!i"e
Dee%aH C-o%a (obeste si !es%e secuitate si i"cetitu!i"e i" catea sa) e+%lica"! 'ai !e%ate legea
!etasaii$ Oa'e"ii se %ot i'%ati i" !oua categoii; cei cae cauta secuitatea si cei cae acce%ta
i"cetitu!i"ea) ceati(itatea si libetatea$S%e e+e'%lu) atasa'e"tul &ata !e ba"i este) !e &a%t) o !o(a!a !e
i"cetitu!i"e si !e cautae cu !is%eae a secuitatii$ Su"t 'ulti oa'e"i cae isi s%u" Dca"! (oi a(ea) (oi
&aceF$ U"ii oa'e"i s%u"; Dca"! (oi a(ea u" 'ilio" !e !olai) (oi &ace V si W si 'a (oi si'ti i" sigua"ta$
Voi &i i"!e%e"!e"t &i"a"cia si (oi a(ea tot ce,'i !oesc$F Acest ti% !e ga"!ie i"sa "u !uce "icaiei si)
'ai 'ult) %oate ge"ea 'ai 'ulta saacie$Cautaea secuitatii i" si"e este o ilu#ie$ I" aceasta lu'e) i"
a&acei) i" (iata) i" %eso"alitatea u'a"a totul este i"t,o co"ti"ua sc-i'bae$ Si"gua cetitu!i"e este
sc-i'baea$ Solutia a &i Di"cetitu!i"eaF) susa ceati(itatii si libeatii eale$I"cetitu!i"e "u i"sea'"a isc
"eco"tolat$ Nu i"sea'"a sa te au"ci i"ai"te &aa sa te uiti$ I"cetitu!i"ea %esu%u"e cua.ul si i"s%iatia
!e a %atu"!e cu i"ce!ee i"t,o lu'e %li"a !e o%otu"itati) %osibilitati si ceatie co"ti"ua$ Legea atactiei
(a a!uce i" (iata ta e+act acele lucui %e cae te &ocali#e#i$ Ca"! &olosesti legea atactiei si legea !etasaii
i'%eu"a succesul iti este %actic gaa"tat$Pobabil esti cu%i"s !e co"&u#ie i" acest 'o'e"t) 'ai ales
!aca este %i'a !ata ca"! te i"tal"esti cu legea !etasaii$ Pi"ci%iile stabiliii obiecti(elo si legea atactiei
su"t i"ca (alabile si "u i"te&eea#a cu aceasta "oua lege$ I'agi"ea#a,ti ca tebuie sa a.u"gi !i" A i" G$
Pocesul ati"geii u"ui obiecti( este !at !e !u'ul !e la A la G$ Ia i" acest !u' iei o 'ultitu!i"e !e
!eci#ii$ Legea !etasaii se e&ea la &elul cu' iei aceste !eci#ii; te ba#e#i %e atasa'e"tul &ata !e tecut si
cauti sigua"ta7 sau iti %e'iti sa i"ti cu 'ult cua. i" u"i(esul %actic i"&i"it al ceati(itatii si
i"cetitu!i"ii: Secuitate (s Di(esitate$
Pe"tu a i"telege 'ai bi"e %i"ci%iul !etasaii si !i&ee"ta !i"te secuitate si i"cetitu!i"e) a' sa,ti %e#i"t
ce se i"ta'%la la "i(el !e %eso"alitate$Di" A"ali#a Ga&ologica (a"ali#a %eso"alitatii %i" stu!ieea
scisului !e 'a"a) stiu ca e+ista %esoa"e cae i'batisea#a sc-i'baea) cae isi asu'a iscui) au
i"ce!ee !e si"e &oate bu"a si isi ati"g obiecti(ele %e cae si le %o%u"$ I" sc-i'b) a' i"tal"it si %esoa"e
cae su"t e#iste"te la sc-i'bae) cae "u acce%ta iscul si ies &oate geu !i" #o"a !e co"&ot$ Nu au
i"ce!ee !e si"e &oate bu"a) se te' !e esec si !e es%i"gee si) i" co"seci"ta) au %oble'e cu ati"geea
obiecti(elo$Acu' (e#i 'ai cla !i&ee"ta !i"te secuitate si i"cetitu!i"e: I" A"ali#a Ga&ologica
%esoa"ele cae acce%ta calea i"cetitu!i"ii su"t &le+ibile) au "e(oie !e !i(esitate) su"t %esoa"e cu 'ulta
e"egie) cu bu"a i'agi"e !e si"e si cae isi asu'a iscui calculate i" (iata$I" sc-i'b) %esoa"ele cae
cauta secuitatea su"t 'ai se"sibile la citica) %ute"ic i"ca%ata"ate si i"&le+ibile) !e obicei au o i'agi"e
!e si"e 'e!ie sau sca#uta si au i" ge"eal &ici si i"secuitati$ Iata ce io"ie) e+act asa cu' s%u"e si
Dee%aH C-o%a i" catea sa; %esoa"ele cae cauta secuitatea su"t !e &a%t cele 'ai %uti" sigue) cele 'ai
te'atoae) cele 'ai %uti" i"ce#atoae i" &otele %o%ii$ Ilu#ia secuitatii se ta!uce la "i(el !e
%eso"alitate i" tasatui s%eci&ice) clae) cae se %ot i!e"ti&ica %i" A"ali#a Ga&ologica$ Vestea bu"a ca
tasatuile %ot &i sc-i'bate %i" Ga&o,Tea%ie$ Secuitate (s Libetate
U" !o'e"iu u"!e legea !etasaii se a%lica &oate cla si u"!e se (e!e li'%e!e !i&ee"ta !i"te secuitate si
libetate este cel &i"a"cia$ Asa cu' a' s%us a"teio) atasa'e"tul &ata !e ba"i "u a!uce secuitate)
sigua"ta &i"a"ciaa) ci !i'%oti(a$I"sa lucuile 'eg c-ia 'ai !e%ate$ Legea atactiei este &olosita
gesit !e cele 'ai 'ulte %esoa"e$ Cei 'ai 'ulti oa'e"i 'u"cesc !i" geu %e"tu a sca%a !e !atoii$ Eulti
uita sa Dse %lateasca %e ei i"sisi 'ai i"taiF) asa cu' s%u"e Robet RiOosaHi) si a%oi sa aiba gi.a !e &actui)
!atoii si alte obligatii &i"a"ciae$ Cei 'ai 'ulti oa'e"i se &ocali#ea#a %e !atoii si cu' sa sca%e !e ele$ Si
"u eusesc "icio!ata acest lucu %e"tu ca legea atactiei le a!uce i" (iata lucuile %e cae se &ocali#ea#a;
!atoii$Ai au#it (eo!ata e+%esia !i" %o%o D!e ce ti,e &ica) !e aia "u sca%iF: Este cat se %oate !e eala
aceasta #icala$ Legea atactiei s%u"e ca atagi i" (iata ta e+act lucuile %e cae te &ocali#e#i) caoa le !ai
ate"tie si i" cae %ui e"egie e'otio"ala$ Ca"! ai u" !ialog i"te" !e ge"ul; Dia tebuie sa,'i %latesc
&actuile si atele la ba"ca) "u stiu ce sa 'ai &ac sa ies !i" atatea !atoiiF "u &aci !ecat sa atagi i" (iata ta
'ai 'ulte &actui si 'ai 'ulte !atoii$Pi'ul %as este sa te &ocali#e#i %e ceea ce (ei; %os%eitate$ Ia
legea !etasaii s%u"e ca tebuie sa e"u"ti la atasa'e"tul tau &ata !e tecut) &ata !e secuitatea e&e'ea %e
cae acesta ti,o a!uce$ I" %lus) %e"tu a ati"ge %os%eitatea) ai "e(oie sa acce%ti i"cetitu!i"ea)
sc-i'baea si sa aste%ti o%otu"itatile a!use !e (iata$ A%oi totul !e(i"e 'u"ca) solutii !e gasit) obstacole
!e tecut$ A!u,ti a'i"te ca succesul este calatoia) "u !esti"atia$ Acce%taea
Dee%aH C-o%a o&ea si cate(a i!ei co"cete !es%e cu' %oti a%lica legea !etasaii i" (iata ta$ Sugestia
'ea este sa %eteci 'aca cate o #i %e"tu &iecae !i" u'atoaele tei i!ei !e a%licae a legii !etasaii$ Vei
%utea asa!a sa i"telegi 'ai bi"e aceste %i"ci%ii si (ei e+%ei'e"ta ce e#ultate a!uc aceste sc-i'bai i"
(iata ta %eso"ala si %o&esio"ala$ Asa!a) %i'ul %as i" a%licaea legii !etasaii este acce%taea$
Eatuisesc si"ce ca acest %i"ci%iu este %e"tu 'i"e &oate geu !e a%licat$ I'i este geu sa acce%t u"ele
e(e"i'e"te !i" (iata 'ea) 'ai ales ca"! acestea i"te&eea#a cu obiecti(ele %e cae 'i le,a' %o%us$ Nu
a' s%us ca este uso sa a%lici legea !etasaii$ U"eoi %oate %aea c-ia i'%osibil$Dee%aH C-o%a scie i"
cate sa e+ese#i sa te acce%ti %e ti"e asa cu' esti$ I" %lus) sa ii acce%ti %e ceilalti !i" .u asa cu' su"t$ Nu
tebuie sa i'%ui %o%iile tale i!ei) ce!i"te) (aloi si e'otii altoa$ Patici%a la (iata !i" .uul tau cu o
i'%licae !etasata$ Ca"! ai eusit toate aceste lucui i" 'o! co"sec(e"t) s%u"e,'i si 'ie cu' ai &acut$
A(e"tua
Al !oilea %as i" a%licaea legii !etasaii este sa te !esc-i#i i"cetitu!i"ii$ Re"u"ta la atasa'e"tul tau
e'otio"al &ata !e tecut) &ata !e ceea ce stii !e.a$ Nu i"sea'"a sa e"u"ti la lectiile %e cae le,ai i"(atat) ci
!oa la atasa'e"tul &ata !e tecut$ Ia ceea ce stii si %i(este s%e (iito cu i"ce!ee i" ceati(itatea a!usa
!e i"cetitu!i"e$Sugestia este sa te aste%ti ca solutiile sa a%aa s%o"ta" %o"i"! c-ia !e la %oble'ele
ceate$ I!eile cele 'ai bu"e %o(i" !i" !etasae) !i" -aos) !i" i"cetitu!i"e$ Albet Ei"stei" a !esco%eit
i!eea ce sta la ba#a teoiei elati(itatii i" ti'% ce statea ela+at la u'ba u"ui co%ac i"t,o #i i"soita$ Isi
i'agi"a cu' %o"este i"t,o calatoie %i" U"i(es cu (ite#a lu'i"ii) sta"! %e o a#a !e
soae$I"ceti!ui"ea este susa %i'o!iala a ceati(itatii u'a"e si este calea s%e libetate si solutio"aea
tutuo %oble'elo$ Este !oa o c-estiu"e !e ti'% si 'u"ca i" a%licaea acesto solutii$ Asa cu' s%u"ea
Ei"stei") "u %ute' e#ol(a o %oble'a la acelasi "i(el !e ga"!ie ca acela %i" cae a' ceat %oble'a
es%ecti(a$ Ga"!iea Dout o& t-e bo+F (Di" a&aa cutieiF) %esu%u"e i"ceti!ui"e) e"u"taea la ceea ce sti'
!e.a) la ceea ce "e li'itea#a i'agi"atia %actic i"&i"ita$ Alegeea
Al teilea %as se e&ea la o%tiu"ile %e cae le lua' i" &iecae #i) i" &iecae 'o'e"t al (ietii$ Pu si si'%lu
!a,ti (oie sa alegi) e+%ei'e"tea#a a(e"tua) 'agia (ietii$ Distea#a,te7 succesul este calatoia) "u
!esti"atia$ La &el ca i" tai"i"g si i"(atae e+%eie"tiala) !aca "u este "osti') !istacti() atu"ci &aci gesit
ce(a$ Este ceea ce e+%etii 'ai "u'esc D&u"!esta"!i"gF; D&u"F ("osti') !istacti() si Du"!esta"!i"gF
(i"telegee)$Legea !etasaii este asa!a e+te' !e %ute"ica$ I'%eu"a cu legea atactiei iti %oate a!uce tot
ceea ce iti !oesti si iti %oate cea (iata %e cae ai (isat,o !i"tot!eau"a$ I'agi"atia este 'ai i'%ota"ta
!ecat cu"oasteea) asa cu' a s%us Ei"stei"$ Cu"oasteea este tecutul) ia i'agi"atia este (iitoul$ Legea
!etasaii (esus Legea atactiei
Vei ce(a: Re"u"ta$
Pi'a !ata a' au#it acest %i"ci%iu i" !iect !e la EiHe Xilso") u" o' !e a&acei !i" Statele U"ite$
Eatuisesc ca "u a' i"teles atu"ci absolut !eloc ce !oea sa s%u"a$ De &a%t) 'i se %aea ca acest %i"ci%iu
se o%u"e &oate %ute"ic cu i!eile !e stabilie a obiecti(elo %e cae le cu"ostea' !e a"i !e #ile$ Cu' sa
e"u"ti la e+act acel lucu %e cae il !oesti: Nu ae se"s$
I" !e#(oltaea %eso"ala si %o&esio"ala se (obeste &oate 'ult !e stabiliea obiecti(elo si !e Dte-"ologiiF
!e ati"gee a obiecti(elo %ecu' Poga'aea Neuo,Li"g(istica (NLP)$ Legea atactiei s%u"e ca atagi
i" (iata ta acele lucui %e cae te &ocali#e#i) caoa le aco#i ate"tie si i" cae i"(estesti e'otie$ Toate
aceste %i"ci%ii la %i'a (e!ee se bat ca% i" ca% cu Dlegea !etasaiiF) asa cu' o "u'este Dee%aH C-o%a
i" DCele sa%te legi s%iituale ale succesuluiF$
Dee%aH C-o%a !e&i"este aceasta lege &oate si'%lu; %e"tu a !oba"!i ce(a i" u"i(esul 'ateial) este
"ecesa sa e"u"ta' la atasa'e"tul "ostu &ata !e es%ecti(ul lucu$ Aceasta "u i"sea'"a sa e"u"ta' la
i"te"tiile sau !oi"tele "oaste$ Si"guul ele'e"t la cae tebuie sa e"u"ta' este atasa'e"tul &ata !e
e#ultatul lo$
Secuitate (s I"cetitu!i"e
Dee%aH C-o%a (obeste si !es%e secuitate si i"cetitu!i"e i" catea sa) e+%lica"! 'ai !e%ate legea
!etasaii$ Oa'e"ii se %ot i'%ati i" !oua categoii; cei cae cauta secuitatea si cei cae acce%ta
i"cetitu!i"ea) ceati(itatea si libetatea$
S%e e+e'%lu) atasa'e"tul &ata !e ba"i este) !e &a%t) o !o(a!a !e i"cetitu!i"e si !e cautae cu !is%eae a
secuitatii$ Su"t 'ulti oa'e"i cae isi s%u" Dca"! (oi a(ea) (oi &aceF$ U"ii oa'e"i s%u"; Dca"! (oi a(ea u"
'ilio" !e !olai) (oi &ace V si W si 'a (oi si'ti i" sigua"ta$ Voi &i i"!e%e"!e"t &i"a"cia si (oi a(ea tot
ce,'i !oesc$F Acest ti% !e ga"!ie i"sa "u !uce "icaiei si) 'ai 'ult) %oate ge"ea 'ai 'ulta saacie$
Cautaea secuitatii i" si"e este o ilu#ie$ I" aceasta lu'e) i" a&acei) i" (iata) i" %eso"alitatea u'a"a totul
este i"t,o co"ti"ua sc-i'bae$ Si"gua cetitu!i"e este sc-i'baea$ Solutia a &i Di"cetitu!i"eaF) susa
ceati(itatii si libeatii eale$
I"cetitu!i"e "u i"sea'"a isc "eco"tolat$ Nu i"sea'"a sa te au"ci i"ai"te &aa sa te uiti$ I"cetitu!i"ea
%esu%u"e cua.ul si i"s%iatia !e a %atu"!e cu i"ce!ee i"t,o lu'e %li"a !e o%otu"itati) %osibilitati si
ceatie co"ti"ua$ Legea atactiei (a a!uce i" (iata ta e+act acele lucui %e cae te &ocali#e#i$ Ca"!
&olosesti legea atactiei si legea !etasaii i'%eu"a succesul iti este %actic gaa"tat$
Pobabil esti cu%i"s !e co"&u#ie i" acest 'o'e"t) 'ai ales !aca este %i'a !ata ca"! te i"tal"esti cu legea
!etasaii$ Pi"ci%iile stabiliii obiecti(elo si legea atactiei su"t i"ca (alabile si "u i"te&eea#a cu aceasta
"oua lege$ I'agi"ea#a,ti ca tebuie sa a.u"gi !i" A i" G$ Pocesul ati"geii u"ui obiecti( este !at !e
!u'ul !e la A la G$ Ia i" acest !u' iei o 'ultitu!i"e !e !eci#ii$ Legea !etasaii se e&ea la &elul cu' iei
aceste !eci#ii; te ba#e#i %e atasa'e"tul &ata !e tecut si cauti sigua"ta7 sau iti %e'iti sa i"ti cu 'ult
cua. i" u"i(esul %actic i"&i"it al ceati(itatii si i"cetitu!i"ii:
Secuitate (s Di(esitate
Pe"tu a i"telege 'ai bi"e %i"ci%iul !etasaii si !i&ee"ta !i"te secuitate si i"cetitu!i"e) a' sa,ti %e#i"t
ce se i"ta'%la la "i(el !e %eso"alitate$
Di" A"ali#a Ga&ologica (a"ali#a %eso"alitatii %i" stu!ieea scisului !e 'a"a) stiu ca e+ista %esoa"e
cae i'batisea#a sc-i'baea) cae isi asu'a iscui) au i"ce!ee !e si"e &oate bu"a si isi ati"g
obiecti(ele %e cae si le %o%u"$ I" sc-i'b) a' i"tal"it si %esoa"e cae su"t e#iste"te la sc-i'bae) cae
"u acce%ta iscul si ies &oate geu !i" #o"a !e co"&ot$ Nu au i"ce!ee !e si"e &oate bu"a) se te' !e esec
si !e es%i"gee si) i" co"seci"ta) au %oble'e cu ati"geea obiecti(elo$
Acu' (e#i 'ai cla !i&ee"ta !i"te secuitate si i"cetitu!i"e: I" A"ali#a Ga&ologica %esoa"ele cae
acce%ta calea i"cetitu!i"ii su"t &le+ibile) au "e(oie !e !i(esitate) su"t %esoa"e cu 'ulta e"egie) cu bu"a
i'agi"e !e si"e si cae isi asu'a iscui calculate i" (iata$
I" sc-i'b) %esoa"ele cae cauta secuitatea su"t 'ai se"sibile la citica) %ute"ic i"ca%ata"ate si
i"&le+ibile) !e obicei au o i'agi"e !e si"e 'e!ie sau sca#uta si au i" ge"eal &ici si i"secuitati$ Iata ce
io"ie) e+act asa cu' s%u"e si Dee%aH C-o%a i" catea sa; %esoa"ele cae cauta secuitatea su"t !e &a%t
cele 'ai %uti" sigue) cele 'ai te'atoae) cele 'ai %uti" i"ce#atoae i" &otele %o%ii$ Ilu#ia secuitatii se
ta!uce la "i(el !e %eso"alitate i" tasatui s%eci&ice) clae) cae se %ot i!e"ti&ica %i" A"ali#a
Ga&ologica$ Vestea bu"a ca tasatuile %ot &i sc-i'bate %i" Ga&o,Tea%ie$
Secuitate (s Libetate
U" !o'e"iu u"!e legea !etasaii se a%lica &oate cla si u"!e se (e!e li'%e!e !i&ee"ta !i"te secuitate si
libetate este cel &i"a"cia$ Asa cu' a' s%us a"teio) atasa'e"tul &ata !e ba"i "u a!uce secuitate)
sigua"ta &i"a"ciaa) ci !i'%oti(a$
I"sa lucuile 'eg c-ia 'ai !e%ate$ Legea atactiei este &olosita gesit !e cele 'ai 'ulte %esoa"e$ Cei
'ai 'ulti oa'e"i 'u"cesc !i" geu %e"tu a sca%a !e !atoii$ Eulti uita sa Dse %lateasca %e ei i"sisi 'ai
i"taiF) asa cu' s%u"e Robet RiOosaHi) si a%oi sa aiba gi.a !e &actui) !atoii si alte obligatii &i"a"ciae$
Cei 'ai 'ulti oa'e"i se &ocali#ea#a %e !atoii si cu' sa sca%e !e ele$ Si "u eusesc "icio!ata acest lucu
%e"tu ca legea atactiei le a!uce i" (iata lucuile %e cae se &ocali#ea#a; !atoii$
Ai au#it (eo!ata e+%esia !i" %o%o D!e ce ti,e &ica) !e aia "u sca%iF: Este cat se %oate !e eala aceasta
#icala$ Legea atactiei s%u"e ca atagi i" (iata ta e+act lucuile %e cae te &ocali#e#i) caoa le !ai ate"tie si
i" cae %ui e"egie e'otio"ala$ Ca"! ai u" !ialog i"te" !e ge"ul; Dia tebuie sa,'i %latesc &actuile si
atele la ba"ca) "u stiu ce sa 'ai &ac sa ies !i" atatea !atoiiF "u &aci !ecat sa atagi i" (iata ta 'ai 'ulte
&actui si 'ai 'ulte !atoii$
Pi'ul %as este sa te &ocali#e#i %e ceea ce (ei; %os%eitate$ Ia legea !etasaii s%u"e ca tebuie sa e"u"ti
la atasa'e"tul tau &ata !e tecut) &ata !e secuitatea e&e'ea %e cae acesta ti,o a!uce$ I" %lus) %e"tu a
ati"ge %os%eitatea) ai "e(oie sa acce%ti i"cetitu!i"ea) sc-i'baea si sa aste%ti o%otu"itatile a!use !e
(iata$ A%oi totul !e(i"e 'u"ca) solutii !e gasit) obstacole !e tecut$ A!u,ti a'i"te ca succesul este
calatoia) "u !esti"atia$
Acce%taea
Dee%aH C-o%a o&ea si cate(a i!ei co"cete !es%e cu' %oti a%lica legea !etasaii i" (iata ta$ Sugestia
'ea este sa %eteci 'aca cate o #i %e"tu &iecae !i" u'atoaele tei i!ei !e a%licae a legii !etasaii$ Vei
%utea asa!a sa i"telegi 'ai bi"e aceste %i"ci%ii si (ei e+%ei'e"ta ce e#ultate a!uc aceste sc-i'bai i"
(iata ta %eso"ala si %o&esio"ala$ Asa!a) %i'ul %as i" a%licaea legii !etasaii este acce%taea$
Dee%aH C-o%a scie i" cate sa e+ese#i sa te acce%ti %e ti"e asa cu' esti$ I" %lus) sa ii acce%ti %e ceilalti
!i" .u asa cu' su"t$ Nu tebuie sa i'%ui %o%iile tale i!ei) ce!i"te) (aloi si e'otii altoa$ Patici%a la
(iata !i" .uul tau cu o i'%licae !etasata$ Ca"! ai eusit toate aceste lucui i" 'o! co"sec(e"t) s%u"e,'i
si 'ie cu' ai &acut$
A(e"tua
Al !oilea %as i" a%licaea legii !etasaii este sa te !esc-i#i i"cetitu!i"ii$ Re"u"ta la atasa'e"tul tau
e'otio"al &ata !e tecut) &ata !e ceea ce stii !e.a$ Nu i"sea'"a sa e"u"ti la lectiile %e cae le,ai i"(atat) ci
!oa la atasa'e"tul &ata !e tecut$ Ia ceea ce stii si %i(este s%e (iito cu i"ce!ee i" ceati(itatea a!usa
!e i"cetitu!i"e$
Sugestia este sa te aste%ti ca solutiile sa a%aa s%o"ta" %o"i"! c-ia !e la %oble'ele ceate$ I!eile cele
'ai bu"e %o(i" !i" !etasae) !i" -aos) !i" i"cetitu!i"e$ Albet Ei"stei" a !esco%eit i!eea ce sta la ba#a
teoiei elati(itatii i" ti'% ce statea ela+at la u'ba u"ui co%ac i"t,o #i i"soita$ Isi i'agi"a cu' %o"este
i"t,o calatoie %i" U"i(es cu (ite#a lu'i"ii) sta"! %e o a#a !e soae$
I"cetitu!i"ea este susa %i'o!iala a ceati(itatii u'a"e si este calea s%e libetate si solutio"aea tutuo
%oble'elo$ Este !oa o c-estiu"e !e ti'% si 'u"ca i" a%licaea acesto solutii$ Asa cu' s%u"ea Ei"stei")
"u %ute' e#ol(a o %oble'a la acelasi "i(el !e ga"!ie ca acela %i" cae a' ceat %oble'a es%ecti(a$
Ga"!iea Dout o& t-e bo+F (Di" a&aa cutieiF) %esu%u"e i"ceti!ui"e) e"u"taea la ceea ce sti' !e.a) la
ceea ce "e li'itea#a i'agi"atia %actic i"&i"ita$
Alegeea
Al teilea %as se e&ea la o%tiu"ile %e cae le lua' i" &iecae #i) i" &iecae 'o'e"t al (ietii$ Pu si si'%lu
!a,ti (oie sa alegi) e+%ei'e"tea#a a(e"tua) 'agia (ietii$ Distea#a,te7 succesul este calatoia) "u
!esti"atia$ La &el ca i" tai"i"g si i"(atae e+%eie"tiala) !aca "u este "osti') !istacti() atu"ci &aci gesit
ce(a$
Legea !etasaii este asa!a e+te' !e %ute"ica$ I'%eu"a cu legea atactiei iti %oate a!uce tot ceea ce iti
!oesti si iti %oate cea (iata %e cae ai (isat,o !i"tot!eau"a$ I'agi"atia este 'ai i'%ota"ta !ecat
cu"oasteea) asa cu' a s%us Ei"stei"$ Cu"oasteea este tecutul) ia i'agi"atia este (iitoul$
LOice elatie i'%lica actul !e a !aui si !e a %i'i$ Dauiea atage !u%a si"e %i'iea) la &el cu'
%i'iea atage !u%a si"e !auiea$ Ceea ce 'ege i" sus (a tebui sa coboae la u" 'o'e"t !at) la &el cu'
ceea ce %leaca !e la "oi (a tebui sa se i"toaca 'ai !e(e'e sau 'ai ta#iu$
De &a%t) %i'iea "u este !i&eita !e !auie) caci !auiea si %i'iea su"t cele !oua &ete ale aceleiasi
'o"e!e; &lu+ul e"egiei u"i(esale$ Daca (eti bloca acest &lu+ (i" oice !iectie)) "u (eti &ace altce(a !ecat
sa (a o%u"eti i"telige"tei "atuii$
Oice sa'a"ta co"ti"e i" ea %o'isiu"ea a o suta !e %a!ui$ Pe"tu aceasta tebuie ca ea sa "u &ie i"sa
!e%o#itata i"t,u" sac$ Este "ecesa ca i"telige"ta ei sa &ie !auita solului &etil$ Pi" acest act !e !auie)
e"egia ei i"(i#ibila i"ce%e sa cuga cate 'a"i&estaea i" %la"ul 'ateial$
Cu cat (eti !aui 'ai 'ult) cu atat (eti %i'i 'ai 'ult) caci bogatia u"i(esului (a co"ti"ua sa cicule
ast&el %i" (iata (oasta$ De &a%t) tot ceea ce este cu a!e(aat (aloos i" (iata "u &ace altce(a !ecat sa se
'ulti%lice co"ti"uu atu"ci ca"! este !auit$ Daca ce(a "u se 'ulti%lica %i" !auie) atu"ci "u 'eita sa &ie
!auit) "ici %i'it$
Daca si'titi ca ati %ie!ut ce(a %i" actul !auiii) atu"ci !aul "u a &ost si"ce) si !eci "u (a %o(oca o
cestee$ Daca !auiti ce(a i'%oti(a !oi"tei (oasta eale) actul (a &i golit !e e"egie$
Alt&el s%us) i"te"tia cae se ascu"!e i" s%atele !auiii si %i'iii ae o i'%ota"ta (itala$ I"te"tia a tebui
sa &ie i"tot!eau"a aceea !e a !a "astee la &eicie) !eo%oti(a %e"tu cel cae !auieste si %e"tu cel cae
%i'este) caci &eiciea este susa (ietii) si !e aceea ea ge"eea#a cestee$ Ceea ce se i"toace i"a%oi este
!iect %o%otio"al cu i"te"tia "eco"!itio"ata !e a !aui !i" i"i'a$
De aceea actul !auiii tebuie sa &ie %li" !e bucuie) ia staea (oasta 'e"tala a tebui sa &ie u"a !e
co"ti"ua &eicie o!ata cu &iecae act !e !auie$
Legea Atactiei , Ga"!ui) e'otii) se"ti'e"te
I"locuiti ga"!uile "egati(e cu ga"!ui %o#iti(e
Asta#i (o' co"ti"ua !iscutia !es%e /Secetul/ si Legea Atactiei$ Du%a cu' a' 'e"tio"at i" aticolul
i"to!ucti() Legea Atactiei se %oate e#u'a i" ? cu(i"te; /ga"!uile !e(i" lucui/$ Asa!a este &oate
i'%ota"t ce ga"!iti$
Geseala %e cae o &ace' 'a.oitatea !i"te "oi este sa ce!e' ca !aca s%u"e' /"u/ u"ui lucu %e cae "u,
l !oi') il i"!e%ata'$ De &a%t este i"(es) il atage'$ Legea Atactiei &ace abstactie !e "egatiile %e cae
le &olosi'$ De e+e'%lu) !aca s%u"e' /"u (eau sa i"ta#ii la i"tal"ie/) "e ceste' !e &a%t sa"sele !e a
i"ta#ia) %e"tu ca Legea Atactiei eli'i"a acel /"u/ si %ece%e !oa /(eau sa i"ta#ii la i"tal"ie/$ Ast&el)
s%u"e' ca "u (e' sa i"ta#ie') a%oi "e (i#uali#a' cu' i"ta' i" sala !e se!i"te cu <B 'i"ute !u%a
i"ce%eea i"tal"iii) "e i'agi"a' cu' (o' agu'e"ta celo !e &ata i"ta#ieea "oasta si asa 'ai !e%ate$
I" loc sa s%u"e' /"u (eau sa i"ta#ii/) %ute' s%u"e /(eau sa a.u"g la ti'%/ si "e (i#uali#a' cu' i"ta'
i" sala cu cate(a 'i"ute i"ai"te !e i"ce%eea !iscutiei) a(e' ti'% sa "e aa".a') sa "e %egati' %e"tu
se!i"ta) 'ai %uta' o scuta !iscutie cu colegul !i" !ea%ta sau !i" sta"ga$ Ast&el) &aca"! o si'%la
sc-i'bae i" 'o!ul i" cae ga"!i' si "e e+%i'a') %ute' sc-i'ba 'o!ul !e !es&asuae al i"tegii #ile$
>olositi Legea Atactiei i" &olosul !u'"ea(oasta
De aceea se s%u"e ca Legea Atactiei %oate luca atat %e"tu "oi) cat si i'%oti(a "oasta$ I" &u"ctie !e ce
ga"!i') asta (o' %i'i$ Acu') %obabil cei cae au! %e"tu %i'a oaa aceste lucui se te' !e &a%tul ca
!aca (o ga"!i "egati() (o atage auto'at esecul$ E+ista u" lucu &oate i'%ota"t !e cae tebuie sa
ti"e' co"t si a"u'e; s,a !e'o"stat stii"ti&ic ca u" /ga"! %o#iti( este !e sute !e oi 'ai %ute"ic !ecat u"
ga"! "egati(/$
Pe"tu a i"telege 'ai bi"e Legea Atactiei) (a eco'a"! sa cititi catea scisa !e Eic-ael N$ Losie , LaQ
o& Attactio") u"a !i" catile !e e&ei"ta %e"tu stu!ieea 'o!ului i" cae actio"ea#a Legea Atactiei$
Autoul o&ea i" aceasta cate o !e&i"itie 'ai e+%licita a acestei legi) si a"u'e; /Atag i" (iata 'ea
lucuile asu%a caoa 'a co"ce"te#) le o&e ate"tie si e"egie) i"!i&ee"t ca su"t "egati(e sau %o#iti(e/$
Staile i" cae "e a&la' se %ot i'%ati i" stai %o#iti(e si stai "egati(e) i" &u"ctie !e (ibatia %e cae o
e'ite'$ Iata cate(a e+e'%le !e e'otii) se"ti'e"te si stai si categoia i" cae se i"ca!ea#a &iecae;
Po#iti(e; bucuie) !agoste) a%eciee) %asiu"e) &eicie) ce!i"ta) o%ti'is') s%ea"ta
Negati(e; &ica) !is%eae) (i"o(atie) gelo#ie) ua) a#bu"ae) 'a"ie) i"gi.oae) &ustae) %esi'is')
%lictiseala
Este &oate i'%ota"t sa i"ceca' %e cat %osibil sa "e a&la' i" stai %o#iti(e si sa e!uce' staile "egati(e
la 'i"i'$ La i"ce%ut (a %aea !i&icil) %e"tu ca (a tebui sa "e 'o"itoi#a' &oate !es staile si) !aca "e
a&la' i"t,o stae "egati(a) tebuie sa gasi' o 'o!alitate !e a o sc-i'ba i"t,u"a %o#iti(a$ Da) o!ata ce
e+esa' &olosiea acestui %oces) !e(i"e obis"ui"ta si ast&el (o' es%i"ge auto'at ga"!uile cae "e
ta"s%u" i"t,o stae "egati(a$
I" catea sa) Eic-ael N$ Losie %e#i"ta u" e+ecitiu si'%lu) !a e&icie"t) %e cae %ute' sa,l a%lica' atu"ci
ca"! o %esoa"a se %la"ge !e o a"u'ita situatie si (obeste !oa !es%e ceea ce !oeste sa NU i se
i"ta'%le$ Atu"ci ca"! i"tal"iti o ase'e"ea %esoa"a) %u"eti,i aceasta si'%la i"tebae; /Deci) ce !oesti
(!e &a%t):/$ Lasati,o sa (a s%u"a acu' toate lucuile %e cae le !oeste si u'aiti 'o!ul i" cae i se
sc-i'ba staea) %ostua) 'i'ica &etei) gestuile) %e 'asua ce (a !iscuta !es%e ce !oeste si "u ce "u
!oeste sa i se i"ta'%le$
I"cecati sa &olositi acest e+ecitiu atat cu celelalte %esoa"e %e cae le i"tal"iti) cat si cu !u'"ea(oasta
i"si(a$ Atu"ci ca"! co"stie"ti#ati &a%tul ca (a a&lati i"t,o stae "egati(a) %u"eti,(a i"tebae; /Deci) ce
!oesc (!e &a%t):/ si co"ce"tati(a ate"tia asu%a lucuilo %e cae le !oiti$
I" aticolul u'ato (o' !iscuta !es%e cei ? %asi ese"tiali %e"tu a%licaea i" 'o! co"stie"t a Legii
Atactiei %e"tu a obti"e succesul$
Legea ugaciu"ii
Auto; Iulia"a >ulas
Rug1ciu"ea e%e#i"t1 co'u"icaea cu Du'"e#eu$ C-ia !ac1 eali#1' sau "u acest lucu) Du'"e#eu este
la cel1lalt ca%1t al li"iei) ascult4"!u,"e tot ti'%ul$ >iecae cu(4"t sau g4"! e'is %e aceast1 li"ie) este o
ug1ciu"e$
Gi.a e%e#i"t1 o ugaciu"e "egati(1$ Ea 5i ta"s'ite lui Du'"e#eu c4t !e s%eiai su"te'$ De ase'e"ea)
5"t1ete toate lucuile cae "u (e' s1 se 5"t4'%le$ E!ga CaOce s%u"ea; FDe ce s1 te 5"gi.oe#i) c4"! te
%oi uga:F) 5"se'"4"! c1 "oi tebuie s1 !iecio"1' g4"!uile c1te Sus1 5"t,u" 'o! %o#iti( i
co"ce"tat$
Eo!ul 5" cae te ogi este &oate i'%ota"t$ >ec(e"3a) %ese(ee"3a 2i i"te"sitatea ugaciu"ii su"t &oate
i'%ota"te$ I'agi"ea#1,i c1 eti u" ege atotcu"osc1to) bogat i %ute"ic$ 6" %lus) eti &oate i"teesat !e
bi"ele %o%oului t1u$ 6" &iecae #i) su"t co#i !e oa'e"i) cu !i&eite solicit1i) ate%t4"! s1 5i (obeac1$
i (i"e u" ceeto) cae se (ait1 i se u'ilete) 5".osi"!u,se %e"tu ba"i$ Acesta este ti%ul !e (icti'1
ete"1 !a tu tii c1) !ac1 5i 5'%li"eti !oi"a) el (a c-eltui ba"ii ies%o"sabil) ia '4i"e (a e(e"i la
ceit$
Ceetoul 5i s%u"e; FDac1 5'i !ai aceti ba"i) (oi luca %e"tu ti"e$F Tu) ca u" ege atotcu"osc1to ce
eti) %oi citi 5" i"i'a lui) aa c1 "u te %oate %1c1li$ A%oi su"t a"ta.itii cae (i" la ti"e) a'e"i"4"! cu
%u'"ii; DE1 (oi su%1a !ac1 "u 5'i !ai !e lucuF$ FDac1 "u '1 a.ui) '1 (oi si"uci!e$F FDac1 "u 5'i !ai
o %au#1) (oi %leca !e tot$F De %e %o#iia !etaat1) !e %e to") eti 5"cli"at s1 ce!e#i acesto ceei:
U'1toul solicita"t este u" &aseu cae s,a ae#at la 4"! g4"!i"!; FS1 (e!e' ce %ot obi"e$F El ce!e c1
"u ae "i'ic !e %ie!ut !ac1 solicit1 ce(a) 5"s1 "u ae i"te"ia s1 5i sc-i'be 'o!ul !e (ia1$ Ne %ae 1u)
ti"ee$
Du%a el (i"e o !oa'"1 cu o &igu1 o&ilit1$ FEu "u 'eit "i'ic$ Su"t o %1c1toas1 'i#eabil1) !a te og s1
i'i !ai oicu'$F Tu tii c1 "i(elul i"&eio !e suba%eciee a %o%iei %esoa"e o (a !ete'i"a s1 %ia!1 tot
ce 5i !ai$
O %esoa"1 laco'1 u'ea#1 la 4"!$ FEu (eau 'ai 'ult) 'ai 'ult) 'ai 'ult$F
6" &i"al) sosete o %esoa"1 cae te %i(ete 5" oc-i i 5i s%u"e; DEu (eau s1 obi" aceste lucui$ Acestea
su"t %la"uile %e cae a' 5"ce%ut !e.a s1 le !eule#$ Iat1 cu' a' "e(oie s1 '1 a.ui$F Atu"ci) te !ai .os !e
%e to" i !e(ii u" %ate"e cae 5i aco!1 s%i.i"$ A%oi) 'ai este o &ii"1 cae se oag1 !i" i"i'1$
Rug1ciu"ile ei 5i ati"g i"i'a$ Tu 1s%u"#i la acele ug1ciu"i$ Alt1 %esoa"1 se oag1 cu i"te"ii %ue$
Acestoa le o&ei su%ot$
Aa 1s%u"!e Du'"e#eu la toate ug1ciu"ile$ C4teo!at1) "e s%u"e FNuF) cu 'ult1 'ilosti(e"ie$ Atu"ci) 5"
cel 'ai &eicit ca#) "u %i'i' "i'ic !i" ceea ce cee'$ De ase'e"ea) Ceatoul "e 'ai 1s%u"!e la
ug1ciu"i 5"t,u" 'o! 'ai %actic) !ec4t %i" e&ectuaea u"ui 'iacol$ E+ist1 o istoioa1 &oate cu"oscut1
a u"ui o' %ios cae ea co"(i"s !e &a%tul c1 Du'"e#eu 5l sal(ea#1 i 5l %ote.ea#1 tot ti'%ul$
Po(estioa1; 6"t,o ia"1 au a(ut loc &utu"i %ute"ice) 5" #o"a 5" cae locuia$ Ploaia c1!ea 5" co"ti"uu$ 6"
'o'e"tul 5" cae a%a i,a i"u"!at %ateul casei) el a ucat la eta.ul su%eio$ O bac1 a tecut %e l4"g1 cas1
i oa'e"ii au stigat la el s1 uce 5" bac1) 5"s1 o'ul a 1s%u"s; FNu) Du'"e#eu '1 (a sal(a$F A%ele au
tot cescut) ia o'ul "ostu a a.u"s %e aco%eisul casei$ U" elico%te a su(olat %e l4"g1 casa lui i i,a
au"cat o &4"g-ie !e cae s1 se %i"!a) 5"s1 o'uul a e&u#at a.utoul FNu a' "e(oie$ Du'"e#eu '1 (a
sal(a$F 6"t,u" &i"al) o'ul s,a 5"ecat i l,a 5"t4l"it %e S&4"tul Petu la Potile Raiului$ O'ul l,a 5"tebat
su%1at %e S&$ Petu; FDe ce "u ',a sal(at Du'"e#eu:F) ia S&a"tul Petu i,a 1s%u"s; FA ti'is o bac1 i
u" elico%te$ Ce !oeai 'ai 'ult:F Aa c1 u'1ii 1s%u"suile la ug1ciu"ile ti'ise) 5" lucuile (i#ibile
i %actice) cae se 5"t4'%l1 5" (ieile (oaste$
Legea Rug1ciu"ii este u'1toaea; cee) ce!e 2i (ei %i'i$ Ce!i"a este u" i"ge!ie"t acti( 5" %i'iea
u"ui 1s%u"s la ug1ciu"ile ti'ise$ I'e!iat ce ai ta"s'is o ug1ciu"e) 5"ce%ei s1 5i 'ulu'ii lui
Du'"e#eu %e"tu ea$ A%oi %eg1tii,(1 s1 %i'ii ceea ce ai ceut$ Aa c1) !ac1 ai ceut #ece %o'i
&ucti&ei !i" !e%o#itul Raiului) s%u"ei F'ulu'escF a%oi 'egei i lucai solul) go%ile 5" cae s1,i
%la"tai) a!1ugai substa"ele !e &etili#ae i %eg1tii,(1 %e"tu %o'ii cae (o sosi$ Euli oa'e"i se
oag1 &11 s1 se ate%te la u" 1s%u"s i "u 5"te%i"! "icio aciu"e$ Ceea ce "u eali#ea#1 ei) este &a%tul c1
ce!i"a este cea cae acti(ea#1 u" 1s%u"s !i" %atea U"i(esului$ A' luat 'asa cu o %iete"1 al c1ei so
toc'ai a(usese u" atac !e co!$ C4"! i,a e(e"it) soul i,a s%us c1 5"tot!eau"a i,a !oit s1 (i#ite#e
Austalia i c1 egeta &a%tul c1 "u a &ost acolo "icio!at1$ Nu a(ea !estui ba"i %e"tu aceast1 c1l1toie aa
c1 s,a ugat i i,a 'ulu'it lui Du'"e#eu %e"tu ba"ii "ecesai %lec1ii 5" Austalia) tii"! c1 Du'"e#eu
!oea s1 5i 5'%li"easc1 aceast1 !oi"1$ A su"at la o age"ie !e tuis' i a e#e(at u" bilet cae tebuia
%l1tit 5" c4te(a #ile$ A !oua #i a %i'it !e la ba"c1) %i" %ot1 u" ca! !e ce!it) %e cae "u 5l solicitase i
a %l1tit biletul cu el) tii"! c1 %utea etu"a ba"ii %e %acusul a"ului u'1to$ Piete"a 'ea 5'i s%u"ea
4#4"!; FData (iitoae '1 (oi uga %e"tu a %i'i ba"i %e cae s1 "u tebuiasc1 s1 5i etu"e#$F Puteea
ug1ciu"ii cete atu"ci c4"! te ogi 5'%eu"1 cu o %esoa"1 sau 'ai 'ulte i 5i 'e"ii (i#iu"ea$ U"
clie"t ',a ugat s1 '1 og %e"tu &iul s1u cae a(ea "ote 'ici la coal1 i ea &oate co"&lictual$ ase lu"i
'ai t4#iu) clie"tul 'i,a 'ulu'it %e"tu ug1ciu"ile &1cute) ti'i4"!u,'i o scisoae$ S%u"ea c1 &iul s1u
s,a sc-i'bat a!ical) a.u"g4"! s1 aib1 cele 'ai bu"e e#ultate !i" clas1$ >1cea %ate i !i" ec-i%a !e
&otbal) ia %o&esoul l,a i"&o'at c1 %e#e"a &iului s1u 5" ec-i%1 ceea#1 o at'os&e1 e+te' !e %l1cut1$
Clie"tul 'eu s,a ugat i el %e"tu &iul s1u) eu &ii"! 5"s1 a"coa ce 'e"i"ea ce!i"a$ Aceasta este o
co'bi"aie &oate %ute"ic1$ Du'"e#eu (ea ca "oi s1 "e 5'%li"i' !oi"ele$ Iubiea "u !oete ca cel
!ag s1 su&ee$ Du'"e#eu este iubie$ Gloca.ul) 5" a %i'i) i"te(i"e la "oi$
Euli oa'e"i se oag1 %e"tu ce(a a"u'e 5"s1 "u su"t %eg1tii s1 %i'easc1 ceea ce au ceut$ Cu"osc u"
o' cae s,a ugat %e"tu o 'ai"1$ La scut ti'%) o '1tu1 'ai 5" (4st1 i,a o&eit 'ai"a ei ia el i,a s%us
5"go#it; FNu %ot acce%ta 'ai"a ta$F Eult 'ai t4#iu a eali#at c1 Du'"e#eu 5i 1s%u"sese la ug1ciu"e)
%i" '1tua lui$
Euli oa'e"i 5'i s%u"eau c1 s,au ugat a"i !e #ile %e"tu c4te ce(a i "u s,a 5"t4'%lat "i'ic$ Dac1 este
(oba !es%e o ug1ciu"e cae a&ectea#1 "i(elul %la"eta) cu' a %acea lu'ii sau e&aceea statului !e
o#o") ug1ciu"ile (oaste se i"tegea#1 5"t,u" &lu+ co"ti"uu) 5"!e%tat c1te Du'"e#eu$
Dac1 5"s1) (1 ugai %e"tu ce(a %eso"al i "u se 5"t4'%l1 "i'ic) (i"e u" ti'% c4"! tebuie s1 e"u"ai$
6"c-i%uii,(1 o &eti1 ug4"!u,i tat1l s1 5i e%ae o %1%u1$ 6" &iecae #i ea se !uce la tat1l ei cu %1%ua)
ug4"!u,l s1 o e%ae) !a e&u#1 s1 5i !ea %1%ua$ Ea "u las1 %1%ua !i" '4"1 %e"tu a &i e+a'i"at1 i
e%aat1$ Ast&el c1 tat1l ei "u %oate &ace "i'ic %4"1 c4"! &etia "u este %eg1tit1 s1 lase %1%ua !i" '4"1$
S%u"ei,(1 ug1ciu"ea ti'% !e o lu"1 sau c4t si'ii (oi c1 e ca#ul) a%oi o%ii,(1 %e"tu u" ti'%$ Poate
(ei si'i s1 sc-i'bai %ui" ug1ciu"ea$ Acesta este u" se'" c1 lucuile 5"ce% s1 se 'ite %e"tu ti"e$
Dac1 te ogi %e"tu ca ce(a 1u s1 se 5"t4'%le cui(a sau ca s1 5"(i"gi %e ci"e(a) atu"ci (obi' !es%e
Rug1ciu"e &als1$ E"egia "egati(1 se 5"toace 5"a%oi la cel cae o ta"s'ite$ C4"! te ogi %e"tu ce(a)
tebuie s1 'e"ii o (i#iu"e %e&ect1$ Dac1 te ogi %e"tu %ace) i'agi"ea#1,i i si'te cu' te cu%i"!e acea
%ace$ Dac1 te ogi %e"tu s1"1tatea cui(a) i'agi"ea#1,i acea %esoa"1 &ii"! s1"1toas1 i %ute"ic1$ 6"s1
ei"e &a%tul c1 i !ecesul e%e#i"t1 o (i"!ecae$ 6"tot!eau"a oag1,te s1 se 5"t4'%le bi"ele su%e'$
Pes%ecti(a !i(i"1 este su%eioa1 %es%ecti(elo "oaste$ Rug1ciu"ile lu"gi i co'%licate) sau cele
auto'ate) "u se %ot "u'i ug1ciu"i$ Ele su"t (obe caacteistice altoa$ Rug1ciu"ea este si'%l1) si"ce1)
aute"tic1 i !i" i"i'1$ Rug1ci"ea (i"e !i"t,u" s%aiu cal' i ec-ilibat$ U"ii oa'e"i 5'i ti'it scisoi
%li"e !e 5"gi.oae %o(esti"!u,'i cu' se oag1 ei %li"i !e !is%eae %e"tu a.uto$ Este !estul !e !i&icil
%e"tu 5"gei s1 %1tu"!1 %i"t,o au1 tulbuat1) %e"tu a o&ei a.uto$ Aa c1 ela+ai,(1$ Ceei 5" li"ite
i ast&el %utei !ecla"a 'iacole$
Iat1 cu' se acti(ea#1 Legea Rug1ciu"ii;
Eai 5"t4i cei$
A%oi te !eta2e#i !e e#ultat$
Eul3u'e2ti lui Du'"e#eu c1 53i 1s%u"!e$
63i 'e"3ii ce!i"3a$
Peg1te2te,te s1 3i se 5'%li"easc1$
Aici g1si3i u" %oe' &oate cu"oscut cae si"teti#ea#1 e&icie"3a ug1ciu"ii$
E,a' te#it !e(e'e 5"t,o #i)
8i a' 5"ce%ut lucul !i" %li"0
A(ea' at4tea !e &1cut)
C1 "u a' g1sit ti'% s1 '1 og$
Poble'ele ',au "1%1!it
Si &iecae lucu !e(e"ea 'ai !i&icil$
DDe ce "u '1 a.ut1 Du'"e#eu:F) ',a' 5"tebat$
El a 1s%u"s; Nu ai ceut$F
Voia' s1 (1! bucuie 2i &u'use3e)
Da #iua tecea ce"u2ie 2i tist1)
E1 5"teba' !e ce "u i'i aat1 Du'"e#eu)
8i el a s%us;FNu ai c1utat$F
A' (ut s1 %1tu"! 5" Pe#e"3a Di(i"1)
6"cec4"! toate c-elile) ca s1 !esc-i!)
Du'"e#eu ',a !o.e"it) bl4"! 2i iubito;
FCo%ilul 'eu) "u ai cioc1"it$F
E,a' te#it !e(e'e 5" aceast1 !i'i"ea31)
8i ',a' o%it 5"ai"te !e a 5"ce%e lucul)
A' at4t !e 'ulte !e &1cut)
6"c4t 5'i &ac ti'% ca s1 '1 og$
Atu"ci c4"! te ogi) te 5"!e%3i s%e Du'"e#eu) ia Du'"e#eu se 5"!ea%t1) !e !ou1 oi 'ai e%e!e) c1te
ti"e$ Cee) ce!e !i" co"(i"gee) 'ul3u'e2te 2i %i'e2ti 5"tot!eau"a$
Caacteisticile a&i'atiilo %o#iti(e A co"ti"uae
Vo' co"ti"ua asta#i !iscutia !es%e caacteisticile a&i'atiilo %o#iti(e) %e cae a' i"ce%ut,o i" aticolul
%ece!e"t$ Pa"a acu' a' !iscutat !es%e ? %i"ci%ii !e ba#a %e cae tebuie sa le es%ectati atu"ci ca"! (a
stabiliti a&i'atiile %o#iti(e) si a"u'e; tebuie sa (a stabiliti e+act ce (a !oiti ia a&i'atiile tebuie sa &ie
%eso"ale si %o#iti(e$Vo' co"ti"ua cu o alta caacteistica !e ba#a si a"u'e) a&i'atiile tebuie sa &ie la
ti'%ul %e#e"t$ I"cecati sa e(itati &o'ulaile !e ge"ul Las %utea7F) L(oi7F) La tebui sa7F$ De
e+e'%lu) "u s%u"eti L(oi a(ea u" (e"it lu"a !e 7 leiF) ci s%u"eti La' u" (e"it lu"a !e 7 leiF) sau i" loc
!e La tebui sa i'i &olosesc ti'%ul 'ai e&icie"tF) s%u"eti Li'i &olosesc ti'%ul e&icie"tF$ Este &oate
i'%ota"t sa e(itati sa &olositi a&i'atiile la ti'%ul (iito) !eoaece subco"stie"tul !u'"ea(oasta (a
%ece%e aceste a&i'atii ca %e "iste lucui cae se (o i"ta'%la7 ca"!(a) i"t,o #i7 Si tot ti'%ul (o
a'a"e i" (iito si sa"sele !u'"ea(oasta !e a (a i"!e%li"i obiecti(ele stabilite (o sca!ea co"si!eabil$De
ase'e"ea) a&i'atiile tebuie sa &ie scute si co"cise$ >olositi %o%o#itii scute) cae su"t 'ult 'ai
e&icie"te) %e"tu a (a %oga'a u" "ou co'%ota'e"t i" 'i"tea subco"stie"ta$ Nu &olositi %aaga&e sau
&a#e &oate lu"gi$ Pastati totul cat 'ai si'%lu$
A&i'atiile tebuie sa &ie ce!ibile
U" alt lucu &oate i'%ota"t !e cae tebuie sa ti"eti co"t este &a%tul ca a&i'atiile %e cae le e%etati
tebuie sa &ie ce!ibile$ Nu &aceti geseala !e a (a co"stui a&i'atii i" cae (a stabiliti obiecti(e cae su"t
&oate geu !e i"!e%li"it$ De e+e'%lu) "u (a %uteti s%u"e Lsa%ta'a"a (iitoae (oi castiga <J$JJJ euoF)
!aca %a"a acu' ati castigat i"t,o lu"a <JJJ euo$ Su"t &oate 'ici sa"sele sa eali#ati cei <J$JJJ !e euo
i"t,o sa%ta'a"a si !u'"ea(oasta su"teti co"stie"ti !e asta si ast&el "u (eti ce!e cu a!e(aat) ia !aca "u
ce!eti) "u (eti eusi$ I" sc-i'b) %o%u"eti,(a obiecti(e %e cae su"teti co"(i"si ca le (eti eali#a) si cu
sigua"ta le (eti obti"e$
O alta te-"ica &oate utila co"sta i" &olosiea cu(i"telo cae te#esc !i&eite e'otii atu"ci ca"! e%etati
a&i'atiile cu (oce tae$ De e+e'%lu) !aca s%u"eti La' u" co% sa"atos) cae !ebo!ea#a !e (italitate si
e"egieF) cu sigua"ta (eti si'ti o e"egie %o#iti(a i"au"tul !u'"ea(oasta cae (a (a i"!e'"a sa &aceti
ce(a %e"tu a obti"e (sau %e"tu a (a 'e"ti"e) acel co% sa"atos %e cae (i,l !oiti$ Veti si'ti u" i'%uls sa
iesiti sa &aceti ?J !e 'i"ute !e alegae usoaa) sau (eti 'a"ca 'ai %uti" la u'atoaea 'asa) sau (eti
eli'i"a !i" 'e"iul !u'"ea(oasta #il"ic ali'e"tele "esa"atoase$
Re%etati cat 'ai !es a&i'atiile %o#iti(e
Si "u i" ulti'ul a"!) %obabil cel 'ai i'%ota"t lucu %e cae tebuie sa,l &aceti este sa e%etati cat 'ai
!es a&i'atiile %e cae le,ati ales$ Cele 'ai bu"e 'o'e"te ale #ilei i" cae %uteti &ace asta su"t !i'i"eata)
i'e!iat !u%a ce (,ati te#it si seaa) e+act i"ai"te !e culcae) %e"tu ca acestea su"t %eioa!ele i" cae
ceieul !u'"ea(oasta este cel 'ai ece%ti($ Se s%u"e ca i"&o'atiile %e cae le asi'ilati i" ulti'ele @B
!e 'i"ute seaa) i"ai"te sa a!o'iti) su"t %ocesate !e 'i"tea subco"stie"ta %e toata !uata so'"ului$ De
aceea este &oate i'%ota"t ca i" aceste @B !e 'i"ute sa e(itati stiile si i"&o'atiile "egati(e$I" s%ea"ta
ca (,ati co"(i"s !e i'%ota"ta e%etaii a&i'atiilo %o#iti(e) (a i"(it sa (a "otati c-ia acu' cel %uti" ?
a&i'atii %o#iti(e) si sa (a %o%u"eti sa le e%etati ti'% !e cel %uti" 2,? 'i"ute !i'i"eata) !u%a ce (a
te#iti si 2,? 'i"ute seaa) i"ai"te sa a!o'iti$
Re"u"t la atasa'e"t
Noe Vitale) ca s%eaHe 'oti(atio"al) !a si auto e"u'it !e cati cae a.uta LcautatoulF i" !e#(oltaea sa
%eso"ala) s,a i"&o'at !i" 'ulte suse) a cautat si gasit succesul a(a"! la ba#a i"sa) o %o&u"!a
cu"oastee a &elului i" cae &u"ctio"ea#a U"i(esul$ Si acesta %oate si i"ceaca sa !ea cat 'ai 'ult
&iecauia$ LTebuie i"sa sa e"u"tati la atasa'e"t) Ia oa'e"ii 'a i"teaba; LCe i"sea'"a asta:F Cu totii
(e' sa a%ati"e' u"ui loc al bucuiei) sa &i' i" acel L-a%%O %laceF) i" li'ba lui$
Da cae este !i&ee"ta i"te a %i(i cate lucuile %e cae "i le,a' %o%us cu atasa'e"t (i'%li"iea)
&eiciea "oasta !e%i"!e !e eali#aea lo)) &ata !e !etasae:
LU"!a !e !etasae se si'te i" u'atoaele ga"!ui cae "e %o%ulea#a 'i"tea; LOae ",a &i 'ai bi"e sa a'
'ai 'ulti clie"ti: N,a &i 'ai a'u#a"t sa a' o ast&el !e elatie: N,a &i !istacti() go#a() &a"tastic sa a'
%ate !e casa asta) (aca"ta asta:F Co'%letati si"gui lista$
Totusi obse(ati !i&ee"ta$ Nu su"teti atasati !e ea$ Nu su"teti !e%e"!e"ti !e ea$ Daca si'titi ca a a(ea
acel lucu este o c-estiu"e !e (iata si !e 'oate) atu"ci su"teti !e%e"!e"t !e el$ Aceasta !e%e"!e"ta ae o
e"egie i"co"stie"ta cae u'ea#a sa es%i"ga obiectul cautat$ Tebuie sa a(eti o e"egie (oioasa$F
De ce o e"egie i"co"stie"ta es%i"ge ceea ce "e !oi') atu"ci ca"! su"te' atasati !e obiecte sau !e
e#ultatul actiu"ilo: Ceea ce su"te' "oi cu a!e(aat) Si"ele Su%eio) stie ca oice lucu !i" aceasta lu'e)
!e oice "atua) "u %oate &i a!e(aata "oasta &eicie si li"iste$ Ca"! co"stie"tul "ostu s%u"e ca atu"ci
ca"! "i se (a i'%li"i !oi"ta) atu"ci (a &i bi"e) (o' &i &eicit) "e (o' si'ti i'%li"iti si !e succes) i" tot
acest ti'% subco"stiet"ul "ostu) Si"ele Su%eio stie ca &eiciea "u este legata !e aceste eali#ai) o!ata
cu i'%li"i"iea acesto !oi"te a%ae !oa u" te'%oa se"ti'e"t !e satis&actie) co"&u"!at cu &eiciea$
Su&letul stie ca %e'isa este &alsa) "iciu" lucu sau %esoa"a !i" lu'e "u iti %ot a!uce &eiciea) li"istea)
ele !oa te %ot a.uta ca TU INSUTI sa le gasesti7i" TINE$
Ce se i"ta'%la atu"ci ca"! te atase#i !e e#ultatul u"ei actiu"i) ce se i"ta'%la ca"! te atase#i !e o
%esoa"a: Ca"! s%ui ca abia !u%a ce se i"ta'%la V (oi &i &eicit: Nu i"sea'"a sa "u !e%ui tot e&otul !e
cae esti ca%abil sa eali#e#i u" lucu$ S%u"a"! ca (ei &i &eicit co"!itio"at !e eali#aea u"ui alt lucu)
a!'iti ca acu' esti "e&eicit) ca "u esti i"teg) ca esti 'ai %uti" !ecat ai &i a(a"! "u stiu ce succes$ Asa
cu' ba" la ba" tage) asa cu' o "e"eocie "u (i"e "icio!ata si"gua) e"egiile !e aceeasi "atua se atag$
Oa'e"ii cu e"egii ase'a"atoae se atag$ Staea ta i"teioaa !e L'ai %uti"F) L"ei'%li"it i"caF (a
%e%etua stai !e (iata ase'a"atoae$ Abia ca"! eusesti sa &ii u"a cu sco%ul tau) teca"! %este Lacu' i"ca
"u este bi"e) !a atu"ci (a &i 'i"u"atF) ca"! esti %e#e"t cu totul) 'o'e"t !e 'o'e"t i'%licat i"
eali#aea lui) atu"ci uiti ca acu' e "oa%te) !a (a &i lu'i"a atu"ci ca"! el se eali#ea#a) atu"ci ai sca%at !e
atasa'e"t$ Atu"ci esti !oa u" o' cae se bucua !e &iecae %as %e !u'ul ales$ La eali#aea %la"ului)
si'ti !oa bucuie) "u si su%eioitate$
Ca"! ai cu'%aat casa 'ult (isata) tot tu (ei &i) bucuos) !a "u su%eio acelui TU "e%o%ieta i"ca) 'ai
li"istit %e"tu cate(a 'o'e"te) !a "u 'ult) staea !e cautae a &eiciii i" e+teio (a co"ti"ua cu u" alt
obiecti($ Si &aa suces$ Iata si iubeste si 'ai ales "u te i"teba !aca esti &eicit$ >eiciea "u este u" sco%)
este o stae$ Detasea#a,te !oa$