Sunteți pe pagina 1din 15

Prile i obiectul n procesul de

contencios administrativ

Realizatori: Ioni Simona
Haure Claudiu
Anul II, rupa A!
An universitar "#$$%"#$"
CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV REGLEMENTAT DE LEGEA NR.
554/2004


Noua lege a contenco!ulu a"#n!t$at% a &o!t a"o'tat( 'u)lcat( *n Monto$ul
O&cal n$. ++54 "n , "ece#)$e 2004 a nt$at *n %goa$e "u'( -0 "e .le/ la 0 anua$e
2005.
Legea contenco!ulu a"#n!t$at% n$. 554/2004 "e&nete contenco!ul a"#n!t$at%
c( 1act%tatea "e !oluona$e/ "e c(t$e n!tanele "e contenco! a"#n!t$at% co#'etene
'ot$%t leg/ a ltglo$ *n ca$e cel 'un una "nt$e '($ e!te o auto$tate 'u)lc(/ a$
con&lctul !2a n(!cut &e "n e#te$ea !au *nc3ee$ea/ "u'( ca./ a unu act a"#n!t$at%/ *n
!en!ul '$e.ene leg/ &e "n ne!oluona$ea *n te$#enul legal o$ "n $e&u.ul ne4u!t&cat "e a
$e.ol%( o ce$e$e $e&e$toa$e la un "$e't !au la un nte$e! legt#1 5a$t.2 aln.+ lt.e6.
7ute# aa"a$ o)!e$%( c( "e&na legal( a contenco!ulu a"#n!t$at%/ &o$#ulat( *n
conco$"an( cu o'nle e8'$#ate "e "oct$na "e "$e't a"#n!t$at%/ e!te !t$uctu$at( 'e #a
#ulte 'ale$e9
a. e!te o act%tate "e !oluona$e a unu ltgu "nt$e o auto$tate 'u)lc( alte entt(
'u)lce !au '$%ate:
). act%tatea e!te $eal.at( "e n!tane "e contenco! a"#n!t$at%:
c. con&lctul 4u$"c !oluonat "e n!tanele "e contenco! a"#n!t$at% !e 'oate nate
&e "n e#te$ea !au *nc3ee$ea unu act a"#n!t$at% 5+6/ &e "n ne!oluona$ea *n te$#enul
legal a une ce$e$ 526/ &e/ *n &ne/ "n $e&u.ul ne4u!t&cat "e a $e.ol%( ce$e$ea 5-6.
Se"ul #ate$e contenco!ulu a"#n!t$at% *n "$e'tul $o#;n. Contenco!ul
a"#n!t$at% $o#;n * a$e !e"ul #ate$e *n Con!ttue/ *n legea gene$al( a contenco!ulu
a"#n!t$at%/ '$ecu# *n leg !'ecale.
A!t&el/ a$t.52 aln.+ al Con!ttue "n +<<+ $e%.ute *n 200-/ c3a$ "ac( nu &olo!ete
e8'$e! nounea "e =contenco! a"#n!t$at%1/ "e!c$e e!ena ace!te n!ttu 4u$"ce9
='e$!oana %(t(#at( *nt$2un "$e't al !au o$ *nt$2un nte$e! legt#/ "e o auto$tate 'u)lc(/
'$nt$2un act a"#n!t$at% !au '$n ne!oluona$ea *n te$#enul legal a une ce$e$/ e!te
*n"$e't(t( !( o)n( $ecunoate$ea "$e'tulu '$etn! !au a nte$e!ulu legt#/ anula$ea
actulu $e'a$a$ea 'agu)e1. >n alneatul 2 al acelua te8t con!ttuonal/ !e '$ec.ea.( c(
'$n lege o$ganc( %o$ & !ta)lte con"le l#tele e8e$ct($ ace!tu "$e't.
Te8tulu #enonat !e a"aug( cel al a$t.+2- aln.5/ ca$e con!ac$a &a.(
4u$!"ctonal.ata a cont$olulu "e legaltate e8e$ctat "e '$e&ect a!u'$a actelo$ auto$t(lo$
locale.
Legea n$.2</+<<0 $ente$'$etata *n lu#na Con!ttue "n +<<+/ a con!ttut ';n(
$ecent !e"ul gene$al "e $ang legal al #ate$e contenco!ulu a"#n!t$at%. >n u$#( c$tclo$
e8'$#ate "e "oct$na "e '$actcen legate "e &a'tul c(/ "e Con!ttua #'unea
a"o'ta$ea une leg o$gance a contenco!ulu a"#n!t$at%/ acea!t( !2a l(!at ate'tat( #a
#ult "e +2 an/ la !&;$tul anulu 2004/ a &o!t a"o'tat( Legea n$. 554/2004 a contenco!ulu
a"#n!t$at%/ '$#a lege o$gan o$ganc( a contenco!ulu a"#n!t$at% $o#;n/ ca$e
con!ttue *n '$e.ent !e"ul #ate$e contenco!ulu a"#n!t$at%/ c( lege gene$al(.
A$t.-+ al no leg a)$oga *n #o" e8'$e! legea gene$al( a contenco!ulu a"#n!t$at%
n$.2</+<<0/ nu legle !'ecale ca$e conn !olu "e$ogato$ !u) a!'ectul co#'etene/
te$#enelo$/ etc./ "e la legea gene$al(.
2
T'u$ "e contenco! a"#n!t$at%
7ent$u *nce'ut/ e!te utl "!tnge# *nt$e contenco!ul a"#n!t$at% o)ect% cel
!u)ect%/ '$#ul &n" un '$oce! 1cont$a actulu a"#n!t$at%1/ $a'o$tat la $egulle 5leg/ alte
acte no$#at%e6 ca$e2 gu%e$nea.( e#te$ea/ 'e c;n" al "olea a$e *n cent$ul !au '$eocu'a$ea
&a( "e "$e'tu$le !u)ect%e ale 'e$!oanelo$ &.ce !au 4u$"ce/ &($( a !e '$eocu'a "e
legaltatea o)ect%( a actulu a"#n!t$at%.
De a!e#enea/ a#nt# &a'tul c( "oct$na &$ance.( &ace "!tnce *nt$e contenco!ul *n
anula$e/ ca$e "a "$e'tul 4u"ec(to$ulu !( anule.e actul atacat/ contenco!ul "e 'ln(
4u$!"ce/ ca$e auto$.ea.( Con!lul "e Stat !( !e !u)!ttue a"#n!t$ae/ "ec.a !(
*nlocun" actul a"#n!t$at% anulat. >n "oct$na $o#;n( nte$)elc(/ *n!(/ "ac( nounea
contenco!ulu *n anula$e e!te "entc(/ "n 'unct "e %e"e$e al connutulu/ cu cea &olo!t( "e
"oct$na &$ance.(/ contenco!ul "e 'ln( 4u$!"ce e!te ca$acte$.at '$n &a'tul c( 'ute$le
4u"ec(to$ulu !unt #a l($g/ "ec.a lu nu !e l#tea.( la anula$ea actulu/ c 'oate o$"on(
alte #(!u$/ cu# a$ & $ecunoate$ea unu "$e't !u)ect%/ $e!ttu$/ $enteg$a$/ "e!'(gu)$
c3a$ e%entual $e&o$#a$ea unu act a"#n!t$at% 2 cu alte cu%nte ne a&l(# *n '$e.ena unu
contenco! "e 'ln( 4u$!"ce c;n" 'ute$le 4u"ec(to$ulu !unt c;t #a "e'lne.
De a!e#enea/ !e a'$eca.( c( *n ca.ul contenco!ulu !u)ect% !unte# *n '$e.ena
unu contenco! "e 'ln( 4u$!"ce/ a$ contenco!ul o)ect% e!te un contenco! *n anula$e.
7$#a cal&ca$e/ a$e/ *ntot"eauna *n %e"e$e o)ectul con!tat($lo$ n!tane/ a$ cea "e2a "ou(
"ec.a ace!tea.
Ca$acte$!tcle contenco!ulu a"#n!t$at% n!ttut '$n Legea n$. 554/2004
Acea!t( noua lege a contenco!ulu a"#n!t$at% '(!t$ea.( *n )un( 'a$te t$(!(tu$le
leg ante$oa$e/ *n!c$n"u2!e/ '$n e!ena !(/ *n t$a"a $o#;nea!c( "n 'e$oa"( nte$)elc( a
contenco!ulu a"#n!t$at%. A!t&el 'ute# $e#a$c( !e$e "e t$(!(tu$ ce !2au '(!t$at $elat%
ne#o"&cate9
Cont$olul "e 'ln( 4u$!"ce9 con&o$# a$t. +?/ 'ot$%t c($ua n!tan(/ !oluon;n"
acunea/ 'oate/ "u'( ca./ !( anule.e/ *n tot !au *n 'a$te/ actul a"#n!t$at%/ !( o)lge
auto$tatea a"#n!t$at%( !( e#t( un act a"#n!t$at% o$ !( el)e$e.e un ce$t&cat/ o
a"e%e$n( !au o$ce alt *n!c$!/ 'ut;n" 3ot($* a!u'$a "aunelo$ #ate$ale #o$ale cau.ate/
$e.ult( c( '$n Legea n$. 544/2004 !e '(!t$ea.( contenco!ul "e 'ln( 4u$!"ce n!ttut *n
a$a noa!t$( '$n Legea n$. 2</+<<0.
>n te#eul ace!te ca$acte$!tc a contenco!ulu a"#n!t$at% $o#;n/ n!tan( "e
contenco! a"#n!t$at%/ 5t$)unalele a"#n!t$at%2&!cale '$ecu# !ecle "e contenco!
a"#n!t$at% &!cal ale cu$lo$ "e a'el6/ !oluon;n" acunea *n contenco!/ %a 'utea/ *n
ca.ul *n ca$e o g(!ete *nte#eat(/ !( anule.e/ *n tot !au *n 'a$te/ actul a"#n!t$at% e#! cu
ne$e!'ecta$ea leg/ !( o)lge auto$tatea a"#n!t$at%( !( e#t( actul/ la ca$e $ecla#antul
a%ea "$e'tul/ a$ atunc c;n"/ '$n actul e#! o$ '$n $e&u.ul a"#n!t$ae "e a e#te/ !2au
cau.at '$e4u"c $ecla#antulu/ !( o)lge auto$tatea a"#n!t$at%( la aco'e$$ea "aunelo$
#ate$ale #o$ale cau.ate ace!tua/ cu alte cu%nte o $e!ttuto *n nteg$u# a celu %(t(#at *n
"$e'tu$le !ale.
Cont$olul "$ect/ 'e cale "e acune 4u"ca$(/ at;t &a( "e actul a"#n!t$at% '$o'$u
.! 5#an&e!ta$e "e %ona *n !co'ul "e a "a nate$e/ a #o"&c( !au a !tnge "$e'tu$
o)lga6/ c;t &a( "e actul a"#n!t$at% a!#lat 5t(ce$ea !au ta$"%tatea o$ganulu
a"#n!t$ae 'u)lce6:
-
Acunea '$eala)l( 5$ecu$!ul a"#n!t$at% g$ao! !au e$a$3c69 *nante "e a
nt$o"uce acunea *n n!tan(/ t$e)ue o&e$t( 'o!)ltatea auto$t( a"#n!t$at%e e#tente
!au auto$t( e$a$3c !u'e$oa$e "e a *nl(tu$a actul legal a $e'a$( e%entual( 'agu)(:
Daunele co#nato$ 5a#en"( 4u"ca$(6 n!tan( 'oate o)lg( auto$tatea
a"#n!t$at%( ca$e nu t$#te luc$($le ce$ute *n te$#en !au nu 'une *n e8ecuta$ea 3ot($;$ea la
'lat( uno$ !u#e "e )an 'ent$u &eca$e . "e *nt;$.e$e ne4u!t&cat( 5a$t. - aln. 4 a$t. 24
aln. 26:
Contenco!ul a"#n!t$at% a$e "ou( g$a"e "e 4u$!"ce9 &on"ul $ecu$!ul/ a#)ele
"ate *n co#'eten( !eclo$ "e contenco! a"#n!t$at% &!cal.
Acunea *n 4u!te 'oate & &o$#ulat( 'e$!onal *#'ot$%( &uncona$ulu/ ca$e
'oate & o)lgat la 'lat( "aunelo$ *n #o" !ol"a$ cu auto$tatea a"#n!t$at%( 5a$t. +06:
La ace!te t$(!(tu$ !e a"aug( u$#(toa$ele/ cu ca$acte$ "e noutate9
2 Se l($gete #ate$a $egle#entat( '$n lege 5'$actc !e cu'$n"e *nt$eag( !&e$( a
#ate$e "e contenco! a"#n!t$at%69 tutel( a"#n!t$at%( e8e$ctat( "e '$e&ect cu '$%$e la
actele e#!e "e auto$t(le a"#n!t$ae 'u)lce locale 5a$t. -6: e8ce'a "e legaltate 5a$t.
46: cont$actele a"#n!t$at%e 5a$t. ? aln. 26: actele a"#n!t$at%24u$!"conale 5a$t. 06:
o$"onanele Gu%e$nulu 5a$t. <6/ etc.
2 A%ocatul 7o'o$ulu Mn!te$ul 7u)lc !unt !u)ecte "e !e.n( a@@ au ca'actatea
"e a nt$o"uce acun la n!tan( "e contenco! a"#n!t$at% *n locul 'e$!oanelo$ %(t(#ate/
ace!tea "n u$#( c('(t;n" "e "$e't caltatea "e $ecla#ant 5a$t. + aln. - 46:
2 Auto$tatea 'u)lc( *n!(/ ca$e a e#! un act a"#n!t$at% legal ce a '$o"u! "e4a
e&ecte 4u$"ce/ 'oate !olcta con!tata$ea nult( ace!tua 5a$t. + aln. 06.
2 De.n%e!t$ea n!tane "e contenco! a"#n!t$at% 5$enuna$ea %olunta$( la acune6
nu #a e!te 'o!)l( *n anu#te ca.u$/ con&o$# a$t. 2? aln. 2 5=actunle nt$o"u!e "e
A%ocatul 7o'o$ulu/ Mn!te$ul 7u)lc/ Agena Naonal( a Auncona$lo$ 7u)lc '$ecu#
cele nt$o"u!e *#'ot$%( actelo$ a"#n!t$at%e no$#at%eB6.

O)ectul acCun *n contenco! a"#n!t$at%
O)ectul ace!to$ acCun *l 'oate con!ttu anula$ea unu act a"#n!t$at% !au o)lga$ea
une auto$tDC a"#n!t$at%e ca$e $e&u.D !D $e.ol%e o ce$e$e $e&e$toa$e la un "$e't $ecuno!cut
"e lege/ '$ecu# E $e'a$a$ea 'agu)e ce 2a &o!t cau.atD '$n ace!tea 5actul a"#n!t$at% legal
!au $e&u.ul ne4u!t&cat6. Dn '$actca n!tanCelo$ "e contenco! a"#n!t$at% ce$cetatD/ $e.ultD
cD actele a"#n!t$at%e "e auto$tate/ a cD$o$ anula$e !e ce$e '$n acCunle *n contenco!
a"#n!t$at%/ !unt a"o'tate !au e#!e *n cele #a %a$ate "o#en "e act%tate ale
auto$tDClo$ a"#n!t$at%e. A!t&el/ !2a ce$ut anula$ea 3otD$;$ unu con!lu local/ a"o'tatD *n
legDtu$D cu e8'loata$ea !u)!olulu co#une ca$e 'ot$%t '$e%e"e$lo$ a$t.+-5 aln.546 "n
Con!ttuCe con!ttue '$o'$etatea 'u)lcD a !tatulu.
+
Cu '$%$e la actul a"#n!t$at% ce 'oate &o$#a o)ectul une acCun *n contenco!ul
a"#n!t$at%/ e!te "e '$ec.at cD ace!ta t$e)ue !D &e un act a"#n!t$at% "e auto$tate/ e#!
cu ne!ocot$ea '$e%e"e$lo$ leg. DeE legea nu &ace '$ec.a$e/ no ne %o# )a.a 'e e8ce'Cle
#enConate *n a$t.2 "n aceeaE lege/ 'ot$%t cD$o$a nu 'ot & atacate *n 4u!tCe2 'e calea
contenco!ulu a"#n!t$at%2 actele "e ge!tune E actele a"#n!t$at%e cu ca$acte$
4u$!"cConal/ '$ecu# E nc cele 'ent$u ca$e legea '$e%e"e o altD '$oce"u$D 4u"ca$D. Cu alte
cu%nte/ 'ent$u a &o$#a o)ectul une acCun *n contenco!ul a"#n!t$at%/ e!te nece!a$ ca
actul a"#n!t$at% '$n ca$e o 'e$!oanD &.cD !au 4u$"cD !e con!"e$D %Dta#atD *n "$e'tu$le
e/ !D &e9
a.6 un act a"#n!t$at% "e auto$tate
1
C.S.J., Secia de contencios administrativ, Decizia nr.202/1993. Anexa II, nr.203.
4
).6 'ent$u ca$e legea !'ecalD !D nu '$e%a"D o altD '$oce"u$D 4u"ca$D "e atac.
>n ceea ce '$%eEte ca$acte$ul "e auto$tate al actulu a"#n!t$at%/ ace!ta t$e)ue !D
$e.ulte "n natu$a lu "e a & a"o'tat !au e#!/ *n )a.a E *n %e"e$ea e8ecutD$ leg/ "e un
!e$%cu 'u)lc a"#n!t$at% *n%e!tt/ '$n lege/ cu "$e'tul "e a a"o'ta !au e#te a!e#enea
acte !au/ cu# !u!Cnea 7$o&. C.G.Ra$nce!cu/ acte F!D%;$Ete *n %e"e$ea &uncConD$ !e$%clo$
'u)lceB.
2
Cu toate ace!tea/ !e con!tatD/ "n '$actca n!tanCelo$ "e contenco! a"#n!t$at%/ cD !unt
ca.u$ *n ca$e $ecla#anC nt$o"uc acCun ce '$%e!c cu totul alte acte 4u$"ce "ec;t cele
a"#n!t$at%e "e auto$tate. A!t&el/ !2au &o$#ulat acCun 'ent$u anula$ea une 3otD$;$
a"o'tate "e 7a$la#entul Ro#;ne a une a"$e!e !e#nate "e un '$e&ect ca$e cu'$n"e o
co#unca$e/ a une a"$e!e !e#nate "e '$e&ect '$n ca$e !olcta unu con!lu 4u"eCean !D
$e%nD a!u'$a une 3otD$;$/ a uno$ a"$e!e ca$e cu'$n" #D!u$le luate "e un o$gan al
a"#n!t$aCe 'u)lce locale/ a une a"$e!e "e co#unca$e a une anu#te !tuaC/ a uno$ acte
a"#n!t$at%e &al!e/ a une a"$e!e ca$e cu'$n"e #D!u$le luate "e un o$gan al a"#n!t$aCe
'u)lce 'ent$u $e.ol%a$ea ce$e$ 'etentulu/ a une a"$e!e ce cu'$n"ea 'unctul "e %e"e$e al
une "$ecC "nt$2un #n!te$ !au "e anula$e a unu $a'o$t "e e8'e$t.D.
Dea!e#enea/ !2au #a nt$o"u!/ la n!tanCele "e contenco! a"#n!t$at%/ acCun ce
a%eau ca o)ect9 o)lga$ea la e8ecuta$e a unu ttlu e8ecuto$ 4u"ecDto$e!c
-
/ con!tata$ea nultDC
une cD!Dto$/ anula$ea actulu '$n ca$e !2a $e!'n! conte!taCa &o$#ulate *#'ot$%a une co'
"u'D un act a"#n!t$at% ca$e '$%eEte 'e o altD 'e$!oanD. >n #a4o$tatea ace!to$ cau.e/
n!tanCele "e contenco! a"#n!t$at% !2au '$onunCat *n !en!ul cD ace!tea nu !unt acte
a"#n!t$at%e "e auto$tate ce ca" !u) nc"enCa '$e%e"e$lo$ a$t.+ "n Legea n$.2</+<<0.
C;t '$%eEte a "oua t$D!Dtu$D/ aceea cD legea !D nu '$e%a"D o altD '$oce"u$D 4u"ca$D/
e!te "e '$ec.at cD/ *n nu#e$oa!e ca.u$/ legea '$e%e"e ca cel ca$e !e con!"e$D cD e!te
%DtD#at *nt$2un "$e't al !Du '$nt$2un act a"#n!t$at%e 5"e auto$tate6 !e 'oate a"$e!a
n!tanCelo$ 4u"ecato$eEt "e "$e't co#un/ a"cD 4u"ecato$lo$2 E nu n!tanCelo$ "e contenco!
a"#n!t$at%2 !au uno$ o$gane ale a"#n!t$aCe 'u)lce e$a$3c !u'e$oa$e.
>nt$2o cau.D/ $ecla#antul/ 'e$!oanD &.cD/ a !olctat o)lga$ea Gu%e$nulu !D2
$D!'un"D la un #e#o$u. In!tanCa "e contenco! a"#n!t$at% "e &on" a $e!'n! acCunea ca
&n" ne&on"atD/ a$ n!tanCa !u'$e#D a $e!'n! $ecu$!ul &o$#ulat/ $eCn;n"/ 'e "e o 'a$te/ ca
';$;tul nu a e#! un act a"#n!t$at% "e auto$tate/ a$ 'e "e altD 'a$te/ $ecla#antul nu !e a&la
un &aCa unu $e&u. ne4u!t&cat al auto$tDC ';$;te/ "e natu$D !D2 '$o%oace o %DtD#a$e a
"$e'tu$lo$ !ale $ecuno!cute "e lege/ a $e!'n! $ecu$!ul/ ca ne&on"at.
4
7$%ate '$n '$!#a ace!to$ "ouD t$D!Dtu$/ !e con!"e$D cD 'ot & atacate la n!tanCele "e
contenco! a"#n!t$at%/ nu#a actele a"#n!t$at%e "e auto$tate. Dn ace!t 'unct "e %e"e$e/
!e a'$eca.D cD !unt "e co#'etenCa n!tanCelo$ "e contenco! a"#n!t$at% nu#a acCunle
*#'ot$%a actelo$ a"#n!t$at%e "e auto$tate a"o'tate !au e#!e "e !e$%cle 'u)lce
a"#n!t$at%e/ &D$D "eo!e)$e ace!te !e$%c &uncConea.D ca o$gane ale a"#n!t$aCe
'u)lce/ ca n!ttuC 'u)lce/ o$ ca $eg autono#e "e nte$e! 'u)lc.
>n legatu$D cu $e&u.ul ne4u!t&cat al une auto$tDC a"#n!t$at%e "e a $e.ol%a o ce$e$e
$e&e$toa$e la un "$e't $ecuno!cut "e lege ca o)ect al acCunlo$ *n contenco! a"#n!t$at%
%o# o)!e$%a cD leguto$ul/ '$n aln.2 al aceluaE a$t. a$atD cD F!e con!"e$D $e&u. ne4u!t&cat
"e $e.ol%a$e a ce$e$ $e&e$toa$e la un "$e't $ecun!cut "e lege E &a'tul "e a nu $D!'un"e
'etCona$ulu *n te$#en "e -0 "e .le "e la *n$eg!t$a$ea ce$e$ $e!'ect%e/ "acD '$n lege nu !e
'$e%e"e un alt te$#enB.
2
C.G.arincesc!, o". cit., "a#,1$%.
3
C.S.J., Secia de contencios administrativ, Decizia nr.103&/199%, Anexa II, nr.12'.
$
C.S.J., Secia de contencios administrativ, Decizia nr.31&/2001, Anexa II, nr.1$3.
5
>n ca"$ul ace!tu o)ect / acCunea *n contenco! a"#n!t$at% t$e)ue !D cu'$n"D ce$e$ea
ca n!tanCa "e contenco! !D o)lge auto$tatea a"#n!t$at%D !D e#tD un act a"#n!t$at%/ o$
!D el)e$e.e un ce$t&cat/ o a"e%e$nCD !au o$ce alt *n!c$! la ca$e $ecla#antul a%ea "$e'tul
$ecun!cut "e lege/ '$ecu# E &a'tul "e a nu $e.ol%a ace!te ce$e$ *n te$#en "e -0 "e .le "e la
*n$eg!t$a$ea lo$.
>nt$2o cau.D/ $ecla#anta/ o 'e$!oanD &.cD/a ce$ut n!tanCe "e contenco! a"#n!t$at%
anula$ea unu $e&e$at al une '$e&ectu$e/ *ntoc#t ca u$#a$e a 'l;nge$ &o$#ulate "e o altD
'e$!oanD &.cD/ *#'ot$%a une anc3ete !ocale '$%toa$e la *nc$e"nCa$ea !'$e c$eEte$e E
e"uca$e a unu #no$. In!tanCa "e &on" a $e!'n! acCunea ca na"#!)lD. SoluCon;n"
$ecu$!ul/ Secta "e contenco! a"#n!t$at% a Cu$C Su'$e#e "e Gu!tCe/ '$n Dec.a n$.
40/+<<-/ a !tatuat cD $e&e$atul/ a cD$u anula$e !2a ce$ut "e cDt$e $ecla#antD/ nu con!ttue un
act a"#n!t$at% "e auto$tate/ *n !en!ul '$e%D.ut "e Legea n$. 2</+<<0 E/ "$e't u$#a$e/ a
$e!'n! $ecu$!ul.
Actele '$egDttoa$e nu '$o"uc/ '$n ele *n!ele/ e&ecte 4u$"ce E/ ca ata$e/ ele nu 'ot &
!u'u!e cont$olulu n!tanCelo$ "e contenco! a"#n!t$at%. >n ace!t !en!/ 7$o&.A.Teo"o$e!cu/
!u!Cnea cD actele '$egDttoa$e nu au ca$acte$ul actelo$ a"#n!t$at%e '$o'$u2.!e/ c ele
'e$#t auto$tDC !D le &acD 'e ace!tea "n u$#D/ a cD$o$ ela)o$a$e o '$egDte!c nu#a. Dn
acea!tD cau.D/ nu ele leagD $a'o$tu$le cu 'a$tcula$/ nu ele !unt gene$atoa$e "e e&ecte
4u$"ce/ c actul a"#n!t$at% ca$e nte$%ne a!u'$a lo$ E *nt$uc;t Fnea%;n" aceeaE natu$D cu
actele a"#n!t$at%e/ ele nu %o$ & !u'u!e contenco!ulu a"#n!t$at%B/ a$ *n contnua$e
'$ec.a cD F*n a"e%a$/ un act "e '$egDt$e &n" un !#'lu act "e a"#n!t$aCe nte$oa$D
ne'$o"ucDto$ "e e&ecte 4u$"ce/ nu 'oate *ncDlca "$e'tu$le 'a$tcula$lo$B.
5
7$o&. C.G.Ra$nce!cu !u!Cnea cD actele '$egDttoa$eBnu !unt #an&e!tD$ "e %onCD
!D%;$Ete *n %e"e$ea '$o"uce$ unu e&ect 4u$"c E nc nu '$o"uc '$n ele *n!ele a!e#enea
e&ecte. Ele !unt nu#a ele#ente "e "ete$#na$e a %onCe auto$tDC/ cD$ea * $e%ne !a$cna "e
a lua #D!u$ !au "ec.unea "e&nt%DHE nu#a acea!ta "n u$#D e!te un act '$o"ucDto$ "e
e&ecte 4u$"ce/ act '$o'$u2.!/ "e auto$tate/ !u!ce't)l "e a & "e&e$t n!tanCelo$ "e
contenco!B.
0
Alt&el .!/ cel ce !e con!"e$D %DtD#at *nt$2un "$e't al !Du $ecun!cut "e lege '$nt$2un act
a"#n!t$at% "e auto$tate/ o$ '$n $e&u.ul a"#n!t$aCe "e a e#te un act a"#n!t$at% e!te
*n"$e'tDCt !D cea$D o)lga$ea o$ganulu e#tent al actulu "e auto$tate E !D nu cea$D ace!t
luc$u o$ganulu ca$e t$e)ua !D *ntoc#ea!cD actul '$egDtto$ ce a$ & u$#at !D !tea la )a.a
e#te$ actulu a"#n!t$at% "e auto$tate E cu acel '$le4 !2a$ & 'u! *n "!cuCe E '$o)le#a
ne*ntoc#$ actulu '$egDtto$.
Re&u.ul auto$tDClo$ a"#n!t$at%e "e a !oluCona anu#te ce$e$ ale 'e$!oanelo$ &.ce a
con!ttut E o)ectul alto$ cau.e. A!t&el9 *nt$2o acCune *nte#eatD 'e $e&u.ul une auto$tDC/ o
'e$!oanD &.cD a ce$ut unu o$gan al a"#n!t$aCe 'u)lce !D2 el)e$e.e o a"e%e$nCD ca$e
nte$e!a 'e &$atele ace!tea2 a 'e$!oane &.ce $ecla#ante2 'ent$u cD cel ca$e a &o$#ulat
acCunea nu e$a %DtD#at *nt$2un "$e't al !Du/ $ecun!ocut "e lege/ 'e )unD "$e'tate/ acCunea a
&o!t $e!'n!D.
>n legatu$D cu acCunle *n contenco! a"#n!t$at% ce au ca o)ect $e&u.ul une auto$tDC a
a"#n!t$aCe 'u)lce/ "e a $D!'un"e la o ce$e$e/ !2a 'u! '$o)le#a con!ecnCelo$ 4u$"ce ale
!tuaClo$ *n ca$e auto$tatea a"#n!t$at%D a $D!'un! $ecla#antulu/ *n cu$!ul !oluConD$
cau.e.
Tot *n co#'etenCa n!tanCelo$ "e contenco! a"#n!t$at% !unt E acCunle ce au ca
o)ect o)lga$ea auto$tDClo$ a"#n!t$at%e co#'etente !D el)e$e.e auto$.aCle "e $eal.a$e
'
A. (eodoresc!, Tratat, vo).I, "a#. 3*0+ 3*1.
&
C.G.arincesc!, o". cit., "a#.2$9.
0
!au "e "e!&nCa$e a uno$ con!t$ucC $egle#entate "e Legea n$.50/+<<+ '$%n" auto$.a$ea
e8ecutD$ con!t$ucClo$ E unele #D!u$ 'ent$u $eal.a$ea locunCelo$.
O)ectul acCunlo$ *n contenco! a"#n!t$at% 'oate cu'$n"e E ce$e$ea "e $e'a$a$e a
'agu)elo$ #ate$alelo$ E #o$ale ce 2au &o!t cau.ate $ecla#antulu/ &e '$nt$2un act
a"#n!t$at% "e a $e.ol%a o ce$e$e $e&e$toa$e la un "$e't $ecuno!cut "e lege/ '$ecu# E '$n
&a'tul "e a nu $D!'un"e 'etCona$ulu *n te$#en "e -0 "e .le "e la *n$eg!t$a$ea ce$e$
$e!'ect%e/ "acD acea!ta !e $e&e$D la e#te$ea unu act a"#n!t$at% o$ la el)e$a$ea unu
ce$t&cat/ a une a"e%e$nCe !au a o$cD$u alt *n!c$!.
Re'a$a$ea 'agu)e 'oate & !olctatD/ at;t '$n acCunea *n ca$e !e ce$e anula$ea unu
act a"#n!t$at% "e auto$tate e#! legal !au o)lga$ea la $e.ol%a$ea une ce$e$ $e&e$toa$e la
un "$e't $ecuno!cut "e lege/ c;t E '$nt$2o acCune !e'a$atD. >n ace!t !en!/ *n a$t. +2 "n Legea
n$.2</+<<0 !e '$e%e"e cD *n ca.u$le *n ca$e *ntn"e$ea 'agu)e nu e!te cuno!cutD la "ata
nt$o"uce$ acCun *n anula$e a actulu a"#n!t$at%/ cel 'Dgu)t o %a 'utea nt$o"uce
ulte$o$ cu $e!'ecta$ea te$#enulu "e '$e!c$'Ce '$e%D.ut "e lege 'ent$u ce$e$le "e
"e!'Dgu)$ ca$e *nce' !D cu$gD "e la "ata la ca$e a cuno!cut !au a t$e)ut !D cunoa!cD
*ntn"e$ea 'agu)e. 7ent$u a!e#enea ce$e$/ te$#enul "e '$e!c$'Ce e!te "e - an.
Legea 554 /2004 a contenco!ulu a"#n!t$at% con&e$D 'o!)ltatea cetDCenlo$ "e a
ataca actele a"#n!t$at%e e#!e "e auto$tDCle 'u)lce !u) tutela cont$olulu 4u"ca$. >nante
"e a *E e8e$cta ace!t "$e't/ cetDCen t$e)ue !D $e!'ecte '$e%e"e$le legale $e&e$toa$e la
'l;nge$ea '$eala)la ca$e a$e ca o)ect !olcta$ea/ "$ect "e cDt$e auto$tatea e#tentD !au a
unea e$a3c !u'e$oa$D/ "e $e%oca$e a actulu a"#n!t$at% nelegal. DacD 1con&lctul1 nu e!te
*nc3eat atunc '$oce"u$a '$eala)lD e!te &nal.atD E !e 'oate #e$ge #a "e'a$te cu acCune *n
n!tanCD.
7e "e altD 'a$te/ ce$e$ea "e c3e#a$e *n 4u"ecatD t$e)ue !D a)D ca o)ect/ "e '$nc'u/
2 anula$ea actulu a"#n!t$at% atacat:
2 o)lga$ea auto$tDC a"#n!t$at%e la e#te$ea actulu a"#n!t$at% !olctat:
2 o)lga$ea auto$tDC a"#n!t$at%e la "aune #o$ale.
Ma e8act/ Legea n$. 554/2004 #enConea.D/ $e&e$to$ la o)ectul ce$e$ "e c3e#a$e *n
4u"ecatD/ u$#atoa$ele9
2 o$ce 'e$!oanD !e 'oate a"$e!a n!tanCe "e contenco! a"#n!t$at% co#'etente/ 'ent$u
anula$ea actulu/ $ecunoaEte$ea "$e'tulu '$etn! !au a nte$e!ulu legt# E $e'a$a$ea 'agu)e
ca$e 2a &o!t cau.atD:
2 'e$!oana %DtD#atD 'oate !e!.a n!tanCa "e contenco! a"#n!t$at% co#'etentD/ 'ent$u a
!olcta anula$ea/ *n tot !au *n 'a$te a actulu/ $e'a$a$ea 'agu)e cau.ate E/ e%entual/ $e'a$aC
'ent$u "aune #o$ale.
7($Cle *n ltgul "e contenco! a"#n!t$at%
Calitatea de reclamant - Legitimarea procesual activ n contenciosul
administrativ
,
Ttula$ul acun *n contenco!ul a"#n!t$at% 'oate & o$ce 'e$!oan( ca$e !e
con!"e$( %(t(#at( at;t *nt$2un "$e't 'e$!onal c;t *nt$2un nte$e! legt# 'e$!onal/ !au/ "u'(
ca./ "e natu$( 'u)lc(.
Ca ele#ent "e noutate/ legea nclu"e *n acea!t( catego$e/ *n #o" e8'lct/ te$t(
'e$!oan(/ %(t(#at( '$nt$2un act a"#n!t$at% a"$e!at altu !u)ect "e "$e't.
Te8tul leg nu '$ec.ea.( "e!'$e ce &el "e 'e$!oan( e!te %o$)a/ &olo!n" &o$#ula$ea cu
ca$acte$ gene$al =o$ce 'e$!oanaB/ "e un"e t$age# conclu.a c( !unt a%ute *n %e"e$e/ *n egal(
#(!u$(/ at;t 'e$!oanele &.ce c;t 'e$!oanele 4u$"ce.
>n "e&na legal( "ata noun "e 1'e$!oan( %(t(#at(1 *n a$t.2 aln.+ !e 'ot "ent&c(
t$e '($ "!tncte9
a6 'e$!oan( %(t(#at( e!te *n '$#ul $;n" o 'e$!oan( &.c( !au 4u$"c( ttula$a a unu
"$e't 5!u)ect%6/ "e&nt *n alt( !ecune c( &n" 1o$ce "$e't &un"a#ental '$e%(.ut "e
Con!ttue !au "e lege/ c($ua !e a"uce atnge$e '$nt$2un act a"#n!t$at%1.
7e$!oanele &.ce !au 4u$"ce 'ot & %(t(#ate *n "$e'tu$le lo$ '$n e&ectul t(ce$
a"#n!t$at%e !au a $e&u.ulu ne4u!t&cat "e $e.ol%a$e a ce$e$/ ace!te &a'te a"#n!t$at%e
&n" a!#late actelo$ a"#n!t$at%e 5a$t.2 aln.26.
7e$!oanele &.ce !au 4u$"ce t$e)ue !( a)( ca'actate 4u$"c( '$oce!uala. 7e$!oanele
&.ce 'ot acon( *n contenco! a"#n!t$at% c3a$ "ac( nu au cet(ena $o#;n(/ "eoa$ece
legea nu &ace nc o '$ec.a$e *n ace!t !en!.
)6 >n al "olea $;n"/ !unt a!ocate 'e$!oanelo$ %(t(#ate g$u'u$le "e 'e$!oane &.ce.
Intena leguto$ulu a &o!t aceea "e a c$e( un &el "e acune colect%(/ *nte#eat( 'e
co#untatea "e "$e'tu$ nte$e!e %(t(#ate/ e8e$ctat( *n co#un "e #a #ulte
'e$!oane &.ce.
Dou( o)!e$%a !e #'un *n leg(tu$( cu ace!t te8t9
a6 te8tul legal e!te necon!ttuonal *n $a'o$t cu a$t.52 "n legea &un"a#ental(/ ca$e !e
$e&e$( e8clu!% la 1'e$!oane1 5+6/ a$ "ac( *l nte$'$et(# *n !en!ul c( acunle !unt nt$o"u!e
!e'a$at "e 'e$!oanele &.ce/ el "u)lea.(/ *n #o" nutl/ "!'o.tlea$t.4, C.'$. c%. 2 1#a
#ulte 'e$!oane 'ot & *#'$eun( $ecla#ante !au 'a$ate "ac( o)ectul '$cn e!te un "$e't !au o
o)lgaune co#un( o$ "ac( "$e'tu$le !au o)lgale lo$ au aceea cau.a1 526. Ao$#a$ea
unu 1g$u'1 "e 'e$!oane &.ce *n %e"e$ea nt$o"uce$ acun a$e/ '$n u$#a$e/ #'o$tant(
"oa$ o$gan.ato$c(/ n&o$#al(/ &($( a a%ea con!ecne 4u$"ce *n 'lan '$oce!ual.
)6 >n acea!t( o$"ne "e "e/ 'e$!oanele 4u$"ce 'ot nt$o"uce acune !e'a$at/ u$#;n"
a & a'o o)lgate '$n "ec.a 4u"ec(to$ulu !(2 "e!e#ne.e un #an"ata$. Dn acea!t(
'e$!'ect%(/ nu %e"e# $aunea o#te$ 'e$!oanelo$ 4u$"ce "n te8tul legal co#entat/ nc
'$e&e$na a$(tat( &a( "e 'e$!oanele &.ce.
Con&o$# leg/ !unt 1a!#late1 'e$!oane %(t(#ate o$gan!#ele !ocale ca$e
n%oc( %(t(#a$ea unu nte$e! 'u)lc '$n actul a"#n!t$at% atacat.
>n '$#ul $;n"/ "n anal.( te8tulu $e.ult( c( !unte# *n '$e.ena une acun "e
contenco! a"#n!t$at% o)ect%/ ce %.ea.( anula$ea actulu a"#n!t$at%/ *n te#eul
nte$e!ulu 'u)lc. Acunea e!te a!#lat( *n ceea ce '$%ete celelalte a!'ecte *n totaltate
acun 'e$!oane &.ce !au 4u$"ce %(t(#ate *n "$e'tu$. 7$n u$#a$e/ te$#enele "e ntenta$e
!unt acelea/ la &el '$oce"u$a '$eala)l( a"#n!t$at%(.
?
Con!"e$(#/ *n!(/ c( anu#te ele#ente ale acun 'e$!oanelo$ &.ce !au 4u$"ce
%(t(#ate nu au a'lca)ltate ac9 e!te %o$)a *n '$#ul $;n" "e 'o!)ltatea "e a ce$e
"e!'(gu)$ 5"e!'(gu)$le 'ot & ce$ute nu#a *n ca.ul contenco!ulu a"#n!t$at% !u)ect%/
atunc c;n" !unt %(t(#ate "$e'tu$ l)e$t( '$%ate/ 'e$!onale6. Vo$ 'utea & !olctate "oa$
c3eltuel "e 4u"ecat(. De a!e#enea/ legaltatea actulu a"#n!t$at% atacat t$e)ue !( &e una
o)ect%(/ a&ect;n" legaltatea o)ect%(/ nu una !u)ect%(/ *nte#eat( 'e %(t(#a$ea unu
"$e't !u)ect% al o$gan!#ulu !ocal.
C;t '$%ete nounea "e o$gan!#e !ocale/ ea e!te "e&nt( *n a$t.2 aln.+ lt.$6 "n
lege9 !t$uctu$ negu%e$na#entale/ !n"cate/ a!oca/ &un"a altele a!e#enea/ ca$e au c(
o)ect "e act%tate '$oteca "$e'tu$lo$ "&e$telo$ catego$ "e cet(en !au/ "u'( ca./ )un(
&uncona$e a !e$%clo$ 'u)lce a"#n!t$at%e.
Legea '$e%e"e e8'$e! 'o!)ltatea te$ulu &a( "e actul a"#n!t$at% n"%"ual "e a conte!ta
actul a"#n!t$at%/ c3a$ "ac( nu !e a"$e!ea.( "$ect. Con!"e$(# te8tul !u'e$&luu/ acea!t(
'o!)ltate $een" cla$ at;t "n a$t.+ aln.+9 1o$ce 'e$!oan( ca$e !e con!"e$( %(t(#at( Ia@JK
!e 'oate a"$e!( Ia@JK1/ c;t "n an!a#)lul $egle#ent($ contenco!ulu a"#n!t$at%/ &n"
$ecuno!cut( "e a!e#enea "e '$actc( 4u"ca$( *nc( "n 'e$oa"( "e a'lca$e a Leg
n$.2</+<<0. Utl( e!te "oa$ '$ec.a$ea $e&e$toa$e la cu$ge$ea te$#enelo$ "e conte!ta$e 'ent$u
te$ 2 "e la lua$ea la cunotn( a actulu a"#n!t$at%/ "a$ nu #a #ult "e 0 lun "e la
e#te$ea actulu 5a$t., aln.-6.
>n ce '$%ete anu#te persoane juridice, "e "$e't 'u)lc/ legea le con!ac$a
$egle#ent($ !'ecale/ "etaln" con"le o)ectul acunlo$ "e contenco! a"#n!t$at% ce
'ot & nt$o"u!e "e9

+. Avocatul Poporului, *n )a.( une !e!.($ a une 'e$!oane &.ce/ 'oate !e!.(
n!tan( co#'eten( "e contenco! a"#n!t$at% "e la "o#clul 'etentulu/ ca$e "o);n"ete/
"e "$e't/ caltatea "e $ecla#ant:
2. &inisterul Public, atunc c;n" a'$eca.( c( '$n acte a"#n!t$at%e unlate$ale
n"%"uale !2au *nc(lcat "$e'tu$le/ l)e$t(le nte$e!ele legt#e ale 'e$!oanelo$/ !e!.ea.(
n!tan( "e contenco! a"#n!t$at% "e la "o#clul 'e$!oane &.ce !au "e la !e"ul
'e$!oane 4u$"ce %(t(#ate. 7etona$ul "o);n"ete/ "e "$e't/ caltatea "e $ecla#ant. De
a!e#enea/ c;n" Mn!te$ul 7u)lc a'$eca.( c( '$n e#te$ea unu act a"#n!t$at% no$#at%
!e %(t(#a un nte$e! 'u)lc/ %a !e!.( n!tan( "e contenco! a"#n!t$at% co#'eten( "e la
!e"ul auto$t( 'u)lce e#tente:
-. Autoritatea public emitent a unu act a"#n!t$at% nelegal 'oate !( !olcte
n!tane con!tata$ea nult( ace!tua/ *n !tuaa *n ca$e actul nu #a 'oate & $e%ocat/
*nt$uc;t a nt$at *n c$cutul c%l a '$o"u! e&ecte 4u$"ce:
4. Pre'ectul i A(enia )aional a *uncionarilor Publici 'ot nt$o"uce acunle
$egle#entate la a$t. - =tutela a"#n!t$at%aB:
5. o$ce 'e$!oan( "e "$e't 'u)lc/ 'ent$u a'($a$ea unu "$e't '$o'$u *nc(lcat 5contenco!
!u)ect%6 !au/ "u'( ca./ c;n" !2a %(t(#at un nte$e! legt# 'u)lc 5contenco! o)ect%6.

Int$o"uce$ea uno$ !u)ecte "e !e.n( '$ecu# A%ocatul 7o'o$ulu/ Mn!te$ul 7u)lc/
Agena Naonal( a Auncona$lo$ 7u)lc/ etc. $egle#enta$ea unu nou #ecan!# "e
'$o#o%a$e a acunlo$ "e contenco! a"#n!t$at%/ aa cu# !2a a$(tat #a !u!/ '$n
nte$#e"ul A%ocatulu 7o'o$ulu a Mn!te$ulu 7u)lc/ "u)late "e unele #'e$&ecun "e
$e"acta$e ale uno$ te8te legale/ au "at nate$e c3a$ "e la *nce'ut uno$ cont$o%e$!e cu '$%$e
la co$ect( nte$'$eta$e a leg/ #a #ult/ au "ete$#nat !e!.a$ea Cu$ Con!ttuonale cu
'$%$e la e8ce'a "e necon!ttuonaltate a uno$ '$e%e"e$ ale Leg 554/2004/ *n!( '$n
Dec.a n$. 50,/+,.++.2004 Cu$tea Con!ttuonal( a $e!'n! e8ce'a "e necon!ttuonaltate.
<
Sunte# *n '$e.ena unu contenco! !u)ect%/ atunc c;n" !unt %(t(#ate "$e'tu$le
'e$!oanelo$ 4u$"ce "e "$e't 'u)lc 5+6/ $e!'ect% a unu contenco! o)ect%/ ce $e.ult( "n
&o$#ula$ea #'e$!onal( 1!2a %(t(#at un nte$e! legt#1 "n &nalul te8tulu/ ce 'oate &
nte$'$etat( *n !en!ul c( !e $e&e$( la nte$e!ul legt# 'u)lc 526.
7e$!oanele "e "$e't 'u)lc !unt Statul $o#;n/ $e'$e.entat '$n Mn!te$ul &nanelo$/ Gu%e$n
5Cancela$a 7$#ulu Mn!t$u e!te cea ca$e a$e 'e$!onaltate 4u$"c(6/ #n!te$ele/ 4u"eul/
o$aul co#un(/ '$ecu# alte entt( "ecla$ate c( ata$e '$n leg !au 3ot($;$ "e Gu%e$n
5Aon"ul $o#;n "e De.%olta$e Socal(/ Agena Naonal( a Auncona$lo$ 7u)lc/ etc.6.
Acunea 7$e&ectulu Agene Naonale a Auncona$lo$ 7u)lc. Tutel(
a"#n!t$at%(. Legea n$. 554/2004 $egle#entea.( un a!'ect ca$e a'a$ne/ c( "o#enu "e
$egle#enta$e !'ecal( Leg a"#n!t$ae locale Statutulu &uncona$lo$ 'u)lc. E!te
%o$)a "e "$e'tul '$e&ectulu "e a atac(/ *n te$#enele '$e%(.ute *n lege/ *n &a( n!tane "e
contenco! a"#n!t$at%/ actele e#!e "e auto$t(le a"#n!t$ae 'u)lce locale/ "ac( le
con!"e$( nelegale/ "e 'o!)ltatea Agene Naonale a Auncona$lo$ 7u)lc "e a atac(
*n &a( n!tane "e contenco! a"#n!t$at% actele auto$t(lo$ 'u)lce cent$ale locale '$n
ca$e !e *ncalc( leg!laa '$%n" &unca 'u)lc(/ *n con"le '$e.ene leg ale Leg n$.
+??/+<<< '$%n" Statutul &uncona$lo$ 'u)lc/ $e'u)lcat(. >n a#)ele ca.u$/ ';n( la
!oluona$ea cau.e/ actul atacat e!te !u!'en"at "e "$e't.
Tutel( a"#n!t$at%( e!te o noune con!ac$at( a "oct$ne "$e'tulu a"#n!t$at%/
"e!e#n;n" un cont$ol e8e$ctat "e o$gane cent$ale a!u'$a o$ganelo$ locale "e!cent$al.ate/
autono#e. Ea a$e "ou( &o$#e9 '$#a/ #a 1"u$(1/ "a "$e'tul auto$t( "e tutel(
5$e'$e.entant( 'ute$ cent$ale6 !( anule.e/ !( a'$o)e/ !( auto$.e.e actul a"#n!t$at% e#! "e
o auto$tate "e!cent$al.at(/ 'e c;n" &o$#( #o"e$at( con&e$( auto$t( "e tutel( "oa$ "$e'tul
"e !e!.a$e a une 4u$!"c a"#n!t$at%e *n %e"e$ea anul($ acelu act a"#n!t$at%. 7;n(
*n 2004/ cea #a cuno!cut( &o$#( "e tutel( a"#n!t$at%( "n leg!laa noa!t$( e$a cea
4u$!"ctonal.ata/ e8e$ctat( "e '$e&ect a!u'$a actelo$ auto$t(lo$ a"#n!t$ae 'u)lce
locale.
>n '$e.ent/ e8!t( "ou( a!t&el "e auto$t( 'u)lce/ *n!($cnate cu tutel( a"#n!t$at%(9
a6 7$e&ectul/ ca$e e!te auto$tate "e tutel( a"#n!t$at%( 4u$!"ctonal.ata 'ent$u auto$t(le
a"#n!t$ae 'u)lce locale. >n acea!t( caltate/ '$e&ectul 'oate atac( *n &a( n!tane "e
contenco! a"#n!t$at%/ "!'o.le '$#a$ulu/ 3ot($;$le con!lulu local/ "!'o.le
'$ee"ntelu con!lulu 4u"eean 3ot($;$le con!lulu 4u"eean. 7$e&ectul e8e$ct(
acunea *n contenco! a"#n!t$at% c( $e'$e.entant al !tatulu/ *n te#eul te8telo$
con!ttuonale a$t.+2- aln.5 "n Con!ttue 51'$e&ectul 'oate atac(/ *n &a( n!tane "e
contenco! a"#n!t$at%/ un act al con!lulu 4u"eean/ al celu local !au al '$#a$ulu/ *n
ca.ul *n ca$e con!"e$( actul legal. Actul atacat e!te !u!'en"at "e "$e't16/ ale Leg
n$.-40/2004 '$%n" n!ttua '$e&ectulu/ c( lege !'ecal(/ ale leg contenco!ulu
a"#n!t$at%/ c( lege gene$al(/ '$n u$#a$e a$e legt#a$e '$oce!uala act%( con&e$t( '$n
ace!te $egle#ent($.

Te$#enul "e conte!ta$e e!te "&e$t/ *n &unce "e t'ul actulu a"#n!t$at%9
5+6 actele a"#n!t$at%e n"%"uale 'ot & atacate *n te$#enul "e 0 lun '$e%(.ut "e a$t.++
aln.+ "n Legea contenco!ulu a"#n!t$at%/ cu 'o!)ltatea "e '$elung$e a te$#enulu la un
an/ *n te#eul a$t. ++ aln.2/ 'ent$u #ot%e te#ence. Mo#entul "n ca$e te$#enul *nce'e !(
cu$g( e!te acela al e&ect%e lu($ la cunotn( "e c(t$e '$e&ect a actulu a"#n!t$at% legal
5a$t.+ + aln.-6/ te8tul legal !uge$;n" &a'tul c( *nt;$.e$ea *n lua$ea la cunotn( con!ttue
#ot% te#enc 'ent$u nt$o"uce$ea acun cu "e'($ea te$#enulu "e 0 lun. 7$actc/ a!t&el
"e !tua %o$ & "e!tul "e $e"u!e/ "eoa$ece Legea n$.2+5/200+ o)lg( !ec$eta$ul unt(
+0
a"#n!t$at% te$to$ale !( co#unce c(t$e auto$t(le/ n!ttule 'e$!oanele nte$e!ate 2
'$nt$e ca$e cel #a nte$e!at e!te '$e&ectul 2 actele e#!e "e con!lul local !au "e '$#a$/
$e!'ect% "e con!lul 4u"eean '$ee"ntele ace!tua/ *n te$#en "e cel #ult +0 .le/ "ac(
legea nu '$e%e"e alt&el 5a$t.?5 lt.36.
526 actele a"#n!t$at%e no$#at%e %o$ 'utea & atacate o$c;n"/ *n )a.( a$t.++ aln.4 "n
Legea contenco!ulu a"#n!t$at%.

Obiectul controlului de tutel administrativ e8e$ctat "e '$e&ect e!te actul
a"#n!t$at%/ *n!( &a'tele !au actele a!#late '$n legea contenco!ulu a"#n!t$at%/
actulu a"#n!t$at% unlate$al 2 t(ce$ea a"#n!t$at%( $e&u.ul ne4u!t&cat "e $e.ol%a$e a
ce$e$.
A!t&el/ '$e&ectul/ acon;n" *n te#eul "$e'tulu nte$e!ulu legt# 'u)lc con&e$t
'$n a$t.- aln.+"n Legea n$.554/2004/ a$e 'o!)ltatea/ atunc c;n" con!tat( c( nacunea
une auto$t( 'u)lce e!te cont$a$( nte$e!ulu 'u)lc/ !( !olcte ace!tea/ '$nt$2o 'ete/
*n"e'ln$ea at$)ulo$ legale/ a$ *n ca.ul t(ce$ !au a $e&u.ulu/ 'oate "uce con&lctul *n &a(
n!tane "e contenco! a"#n!t$at%/ ca$e %a o)lg( auto$tatea 'u)lc( la $eal.a$ea
at$)ulo$ legale.
E!te ca.ul/ !'$e e8e#'lu/ al '$#a$ulu ca$e $e&u.( !( *nante.e con!lulu local
'$oectul "e )uget local/ !au al con!lulu local ca$e $e&u.( !( a act "e *nceta$ea #an"atulu
"e con!le$ local 'e alte te#eu$ "ec;t nco#'at)ltatea. Inacunea 'oate & !anconat(
*n!( nu#a atunc c;n" ea a$e leg(tu$( cu o at$)ue "e 'ute$e 1legat(1 a auto$t( 'u)lce/
nu atunc c;n" ea %.ea.( at$)u e8e$ctate cu 'ute$e "!c$eona$a/ "eoa$ece n!ttua "e
cont$ol nu !e 'oate !u)!ttu cele cont$olate.
O)ectul ce$e$ "e c3e#a$e *n 4u"ecat( nt$o"u!( "e '$e&ect 'oate & "oa$ anula$ea *n
tot !au *n 'a$te a actulu legal. 7$e&ectul nu 'oate ce$e "e!'(gu)$/ "eoa$ece acea!t(
'o!)ltate e!te con&e$t( '$n Legea n$.554/2004 "oa$ 'e$!oanelo$ &.ce !au 4u$"ce.
Actul a"#n!t$at% unlate$al atacat "e '$e&ect e!te !u!'en"at "e "$e't/ "n #o#entul
nt$o"uce$ acun ';n( la !oluona$ea cau.e/ !olue #ent( a *#'e"c( '$o"uce$ea
uno$ 'agu)e )ugetelo$ locale !au )une &uncona$ a a"#n!t$ae 'u)lce locale. Dn
'(cate/ acea!t( '$e%e"e$e e!te &olo!t( "e!eo$ "e '$e&ect/ o$gan 'oltc/ 'ent$u !cana$ea
auto$t(lo$ locale con"u!e "e "e#nta$ "e alt( o$enta$e 'oltc(/ '$n u$#a$e con!"e$(# c(
'$e&ectul a$ t$e)u !( a)( o)lgaa "e a 4u!t&ca/ *n &a( n!tane/ nece!tataea !u!'en"($
actulu atacat.
>n e8e$cta$ea at$)ue cu '$%$e la %e$&ca$ea legalt( actelo$ a"#n!t$at%e ale
con!lulu 4u"eean/ ale '$ee"ntelu con!lulu 4u"eean/ ale con!lulu local !au ale
'$#a$ulu/ '$e&ectul/ cu cel 'un +0 .le *nantea nt$o"uce$ acun *n contenco!ul
a"#n!t$at%/ %a !olcta auto$t(lo$ ca$e au e#! actul/ cu #ot%a$ea nece!a$(/ $eanal.a$ea
actulu !ocott nelegal/ *n %e"e$ea #o"&c($ !au/ "u'( ca./ a $e%oc($ ace!tua. Solcta$ea
"e $eanal.a$e nu !e a'lc( *n!( $e&u.ulu ne4u!t&cat !au t(ce$ a"#n!t$at%e.

7$actca a"#n!t$at%( a "e#on!t$at c(/ '$n utl.a$ea ace!te atenon($ a auto$t(
'u)lce e#tente/ ltgul 'oate & e%tat/ auto$tatea 'u)lc( &n" #a nte$e!at( !(2 $e%oce
actul "ec;t !(2 &e anulat "e c(t$e n!tan(: 'e "e alt( 'a$te/ "e #ulte o$ legaltatea actulu nu
e!te !e!.at( "e e#tent 5#a ale! *n localt(le $u$ale/ ca$e "uc l'!( "e 'e$!onal co#'etent6/
a$/ '$n ce$e$ea "e $eanal.a$e/ ace!tua !e o&e$( 'o!)ltatea "e a $e%en a!u'$a actulu
legal/ "o%e"n" )un( c$e"na.
Dn "atele !tat!tce/ $ee!e cu e%"ena #'o$tant( '$oce"u$ '$eala)le
a"#n!t$at%e e&cent( e *n ca"$ul cont$olulu e8e$ctat "e '$e&ect/ atunc c;n" auto$t(le
++
locale !unt "e )un( c$e"na. >n #a4o$tatea ca.u$lo$/ !e o)!e$%( o $at( "e !ucce! "e 'e!te
?5L/ ceea ce "o%e"ete e&cent( #a8#( a '$oce"u$ '$eala)le.
7ent$u a"#te$ea acun/ '$e&ectul %a t$e)u !( &ac( "o%a"( a unu nte$e!
'$oce!ual: a!t&el/ '$e&ectul 5"e &a't/ '$n nte$#e"ul ace!te n!ttu/ !tatul $o#;n6 nu a$e
nte$e!/ !'$e e8e#'lu/ *n anula$ea unu act a"#n!t$at% ca$e 2a e'u.at "e4a e&ectele
4u$"ce *n #o" "e&nt% co#'let 2 o auto$.ae "e "e#ola$e/ "e 'l"(. Acunea
'$e&ectulu e!te !cutt( "e ta8a "e t#)$u/ !e 4u"ec( "e u$gen( cu '$ec("e$e/ te$#enele
"e 4u"ecat( ne'ut;n" "e'( +0 .le.
)6 Agena Naonal( a Auncona$lo$ 7u)lc/ *n te#eul a$t.- aln.2 "n Legea n$.554/2004/
ca$e %ne !( $ete$e.e/ *nt$2o alt( &o$#ula$e/ a$t.20 "n Legea n$.+??/+<<</ e!te auto$tate "e
tutel( a"#n!t$at%( 4u$!"ctonal.ata 'ent$u toate auto$t(le 'u)lce/ cent$ale locale/
*n!( nu#a *nt$2un "o#enu !t$ct "ete$#nat/ acela al $a'o$tu$lo$ "e &unce 'u)lc(.
Acunea 'oate & nt$o"u!( &e *#'ot$%( actelo$ a"#n!t$at%e legale ce au c( o)ect
$a'o$tu$ "e &unce 'u)lc(/ &e *#'ot$%( $e&u.ulu ne4u!t&cat !au t(ce$ a"#n!t$at%e/
a$t.2 aln.2 "n Legea n$.554/2004 &n" "e'ln a'lca)l. A!t&el/ !'$e e8e#'lu/ Agena %a
'utea conte!ta actele a"#n!t$at%e "e nu#$e *n &unce e#!e cu *nc(lca$ea leg/ "a$
$e&u.ul auto$t(lo$ 'u)lce "e a2 *n"e'ln o)lgale "e$%ate "n leg!laa &unce
'u)lce/ cu# e!te aceea "e a o$gan.a concu$! 'ent$u o &unce %acan(/ !au "e a a!gu$(
e%alua$ea anual( a &uncona$lo$ 'u)lc.
>n "oct$na !2a a'$ecat/ 'e )un( "$e'tate/ c( Agena e!te o)lgat( !( ce$cete.e toate
!e!.($le '$%n" *nc(lca$ea leg '$n acte !au &a'te a"#n!t$at%e "n "o#enul &unce
'u)lce/ nu !e 'oate l#t( la con!tat($le &(cute cu oca.a act%t( "e cont$ol e&ectuate "n
'$o'$e nat%(.
Nc *n ace!t ca. '$oce"u$a '$eala)l( '$e%(.ut( "e a$t., aln.+ nu e!te o)lgato$e
5a$t., aln.56/ !olue c$tca)la at;ta %$e#e c;t nc Legea n$. +??/+<<< nu #'une o a!t&el "e
atenona$e a o$ganulu e#tent/ ca$e a!t&el nu a$e o)lgaa "e a *nce$ca #e"e$ea/ "e a
'une ca'(t ltgulu *n &a.( a"#n!t$at%(/ #a 'un co!t!toa$e "ec;t cea 4u"ca$(. Agena
Naonal( a Auncona$lo$ 7u)lc a$e *n!( 'o!)ltatea "e a e&ectu( '$oce"u$a '$eala)l(/
"eoa$ece te8tul nu * nte$.ce ace!t luc$u: !ngu$( "&e$en( e!te c( e&ectua$ea $ecu$!ulu
a"#n!t$at% nu '$o$oga te$#enul "e !e!.a$e a n!tane "e contenco! a"#n!t$at%.

Agena Naonal( a Auncona$lo$ 7u)lc %a & ne%ot( !( ac3te ta8a "e t#)$u "e
-,000 le/ "eoa$ece nu e!te !cutt( '$n lege !'ecal( c( *n ca.ul '$e&ectulu/ con!"e$ale
c$tce "e #a !u! &n" $ete$a)le ac.
Actul atacat 5nu $e&u.ul6 e!te !u!'en"at "e "$e't/ a$ te$#enele "e conte!ta$e !unt
ac "&e$te/ *n &unce "e t'ul actulu conte!tat9

5+6 *n ca.ul actelo$ n"%"uale/ 0 lun 5a$t.+ + aln.+6 "e la #o#entul e&ect%e lu($ la
cunotn( a actulu legal/ "a$ nu #a #ult "e un an "e la "ata e#te$ actulu 5a$t.++ aln.26:
"eoa$ece Agena Naonal( a Auncona$lo$ 7u)lc e!te o auto$tate 'u)lc( "$ect nte$e!at(
"e actele a"#n!t$at%e e#!e "e auto$t(le locale *n "o#enul &unce 'u)lce/ ace!te acte
%o$ t$e)u o)lgato$u co#uncate Agene "e c(t$e !ec$eta$ul unt( a"#n!t$at%
te$to$ale/ *n te$#en "e +0 .le "e la a"o'ta$e !au e#te$e/ o)lgae ce $e.ult( "n a$t.?5
aln.+ lt.3 "n Legea n$.2+5/200+.
526 actele a"#n!t$at%e no$#at%e %o$ 'utea & atacate o$c;n"/ *n )a.( a$t. ++ aln.4.
E!te ca.ul/ !'$e e8e#'lu/ al 3ot($;$lo$ "e Gu%e$n a"o'tate cu *nc(lca$ea "!'o.lo$ legale
"n "o#enul &unce 'u)lce/ !au al o$"nelo$ #n!te$ale ce au c( o)ect !tuaa 4u$"c( a
&uncona$lo$ 'u)lc "nt$2un anu#t "o#enu "e act%tate/ legale.
+2
At;t *n ca.ul acun '$e&ectulu/ c;t a cele e8e$ctate "e Agena Naonal( a
Auncona$lo$ 7u)lc/ legaltatea actulu a"#n!t$at% atacat %a & anal.at( "e c(t$e n!tan(
"e contenco! a"#n!t$at% *n #o" o)ect%/ nu !u)ect%/ ac nte$%enn" "e4a t$a"onal(
"!tnce *nt$e contenco!ul o)ect% cel !u)ect%.
A!t&el/ Contenco!ul o)ect% a$e la )a.( nounea "e 1"$e't o)ect%1/ *nelea!( c( o
$egul(/ un co#an"a#ent "e "$e't/ n"e'en"ent "e !u)ectele $a'o$tulu 4u$"c conc$et/ ca$e au
"$e'tu$ !u)ect%e.
Cu alte cu%nte/ *n t#' ce contenco!ul !u)ect% a$e *n cent$ul !au g$4( 'ent$u
"$e'tu$le !u)ect%e ale 'e$!oanelo$/ o&e$n"u2le ace!to$a #4loace 4u$"ce "e a'($a$e a
ace!to$ "$e'tu$ *n &a( a)u.u$lo$ a"#n!t$ae/ contenco!ul o)ect% e%oc( nece!tatea
$e!'ect($/ *n act%tatea a"#n!t$ae 'u)lce/ a $egullo$ #'e$!onale "e "$e't/ !u)!u#ate
c;#'ulu !e#antc al !ntag#e 1"$e't o)ect%1.
In!tan( %a con!tat( ca$e e!te !ta$ea "e legaltate/ aa cu# ea $e.ult( "n acte
no$#at%e/ "ac( acea!t( !ta$e "e legaltate a &o!t %(t(#at( '$nt$2un act al une auto$t( a
a"#n!t$ae 'u)lce locale.
Calitatea de prt - Legitimarea procesuala pasiv n contenciosul
administrativ

>n ltgle "e contenco! a"#n!t$at%/ caltatea "e ';$;t o 'oate a%ea/ aa cu# $e.ult(
"n '$e%e"e$le a$t. 2/ o$ce auto$tate 'u)lc(/ *neleg;n" '$n acea!t(9 =o$ce o$gan "e !tat !au
al unt(lo$ a"#n!t$at%2te$to$ale ca$e aconea.(/ *n $eg# "e 'ute$e 'u)lc(/ 'ent$u
!at!&ace$ea unu nte$e! 'u)lc: !unt a!#late auto$t(lo$ 'u)lce/ *n !en!ul '$e.ene leg/
'e$!oanele 4u$"ce "e "$e't '$%at ca$e/ 'ot$%t leg/ au o)nut !t(tut "e utltate 'u)lc( !au
!unt auto$.ate !( '$e!te.e un !e$%cu 'u)lcB.
Aa( "e %ec3ea $egle#enta$e/ ca$e &olo!ea e8'$e!a =auto$tate a"#n!t$at%aB 'ent$u
a "e!e#na e#tentul actelo$ ce 'ot &ace o)ectul uno$ acun "e contenco!/ Legea n$.
554/2004 &olo!ete e8'$e!a =auto$tate 'u)lcaB/ l($gn" aa"a$ c;#'ul "e a'lca$e al leg.
Ace!t luc$u *l $e'$e.nt( o e%olue &$ea!c( a !!te#ulu no!t$u "e "$e't a"#n!t$at%/ *n
ten"na gene$al( "e a a!gu$( c;t #a e&cent '$oteca "$e'tu$lo$ nte$e!elo$ legt#e ale
cet(enlo$/ a !ocet(/ *#'ot$%( o$c($u a)u./ at;t "n 'a$tea auto$t(lo$ !tatulu !au ale
a"#n!t$ae locale c;t "n 'a$tea o$gan!#elo$ auto$.ate !( '$e!te.e un !e$%cu 'u)lc
!au $ecuno!cute c( &n" "e utltate 'u)lc(.
De a!e#enea/ 'ot$%t a$t. +0 aln. 5+6/ acunea #a 'oate & &o$#ulat( 'e$!onal
*#'ot$%( 'e$!oane &.ce ca$e a ela)o$at/ e#! !au *nc3eat actul/ o$/ "u'( ca./ !e &ace
%no%at( "e $e&u.ul "e a $e.ol%( ce$e$ea. Acea!t( 'o!)ltate e!te con"onat( *n!( "e
!olcta$ea "e "e!'(gu)$ 'ent$u '$e4u"cul cau.at o$ 'ent$u *nt;$.e$e.
O)!e$%(# c( leguto$ul co$elea.( l($g$ea !&e$e auto$t(lo$ ale c($o$ acte 'ot &
cen.u$ate *n contenco!ul a"#n!t$at% cu gene$al.a$ea conco#tent( a catego$lo$ "e
'e$!oane ce 'oa$t( o $(!'un"e$e 'e$!onal(.
Utl.a$ea noun "e ='e$!oana &.caB *n cu'$n!ul $egle#ent($ n%ocate "a
'o!)ltatea 'e$!oane %(t(#ate !( !olcte "e!'(gu)$ "e la o$ce 'e$!oan(/ n"&e$ent "e
!tatutul !au *n ca"$ul auto$t(/ 5&uncona$ o)nut cont$actual/ &uncona$ 'u)lc/ "e#nta$
ale! !au nu#t/ #e#)$u al une a!oca/ &un"a !au o$gan.a/ c3a$ o 'e$!oan( ce
aconea.( 'e )a.( "e %olunta$at *nt$2un o$gan!# ce '$e!tea.( un !e$%cu 'u)lc6. C$te$ul
"u'( ca$e !e 'ot "ete$#n( 'e$!oanele a%ute *n %e"e$e "e lege e!te e8!tena unu $a'o$t
4u$"c "e #unc(/ cola)o$a$e/ $e'$e.enta$e !au altele !#la$e 5cont$act "e #unc(/ $elae "e
+-
!e$%cu/ act "e n%e!t$e/ cont$act "e !ocetate/ #an"at/ etc.6 *nt$e auto$tatea 'u)lc( 'e "e o
'a$te 'e$!oan( &.c( 'e "e alt( 'a$te.
O alt( c3e!tune e!te aceea "ac( 'e$!oan( &.c( la ca$e !e $e&e$( a$t. +0 "n Legea n$.
544/2004 'oate & c3e#at( *n 4u"ecat( '$n aceea acune &o$#ulat( *#'ot$%( auto$t(
'u)lce *n ca$e acea!t( &unconea.(/ !au '$nt$2o acune !e'a$at(. Dn #o#ent ce legea nu
"!'une/ con!"e$(# c( 'ot & &olo!te a#)ele !tua/ "e &naltatea !2a$ $eal.( #a )ne
"ac(/ '$n aceea acune a$ & c3e#a *n 4u"ecat(/ at;t !e$%cul 'u)lc/ c;t 'e$!oan( *n
cau.a.
La $;n"ul !au/ '$e%e"e aln. 2 al a$t. +0 "n Legea n$. 554/2004/ 'e$!oan(
5&uncona$ul6/ aconat( a!t&el *n 4u!te/ 'oate c3e#( *n ga$ane 'e !u'e$o$ul !au e$a$3c
"e la ca$e a '$#t o$"n !c$! !( ela)o$e.e !au "u'( ca. !( nu el)e$e.e actul a c($u legaltate
total( !au 'a$al( e!te !u'u!( 4u"ec(.
Dete$#na$ea calt( "e ';$;t *n ace!te ltg '$e.nt( #'o$tant( 'ent$u !ta)l$ea
!&e$e "e a'lca$e a Leg contenco!ulu a"#n!t$at% n$. 554/2004 a co#'etene
n!tanelo$ "e contenco! a"#n!t$at%/ a!t&el *nc;t/ 'e$!oanele &.ce 4u$"ce !( &e
a'a$ate/ '$n acea!t( lege/ nu#a *#'ot$%( a)u.u$lo$ auto$t(lo$ 'u)lce a 'e$!oanelo$
4u$"ce "e "$e't '$%at a!#late/ cuno!c;n" &a'tul c( 'ent$u celelalte ltg !e a'lc( no$#ele
"e "$e't #ate$al '$oce!ual "e "$e't co#un.
M)log$a&e
Anibal Teodorescu/T$atat "e "$e't a"#n!t$at%/ Mucu$e!t/ In!ttutul "e
A$te G$a&ce 1E. Ma$%an1/ +<2</ '. 42<
Ilie Iovanas/ D$e't a"#n!t$at%/ E". Se$%o2Sat/ A$a"/ +<<,
Dumitru Breoianu/ Contenco!ul a"#n!t$at%/ Un%e$!tatea C$e!tna
1D#t$e Cante#$1/ Aacultatea "e Stnte Gu$"ce ! A"#n!t$at%e/ Mucu$e!t/
+<<5
!erginia !edinas/ Int$o"uce$e n "$e'tul contenco!ulu a"#n!t$at%/
E". Aun"ate 1Ro#ana "e Mane1/ Un%e$!tatea 1S'$u Na$et1/ Mucu$e!t/
+<<<
Teodor "re#eru/ Contenco!ul a"#n!t$at% 2 7$oce"u$a/ E"to$
T$)una Econo#ca/ Mucu$e!t/ +<<<
+4
"$ %reda& !iorel Ang'el/ Dec. ! 3ota$a$ ale Cu$t Su'$e#e "e
Gu!tte ! Cu$t Con!ttutonale '$%n" '$o)le#e ale a"#n!t$ate 'u)lce !
ale agentlo$ econo#c/ E". Lu#na Le8/ Mucu$e!t/ +<<?
C.Ra$nce!cu/ Contenco!ul a"#n!t$at% $o#;n/ E"tu$a AlcaO/
Mucu$eEt/ +<-0
+5