Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR

Militar i nonmilitar n
politica de ec!ritate a
Rom"niei
Military and Non-Military Security Policy in Romania
Turcu Adrian
2014
A states military strategy has to adapt to the military and non-military security risks and
theats to thhe complexity of social, political, economical and military reality, as well as to
other factors.
MILITAR I NONMILITAR N POLITICA DE
SECURITATE A ROMNIEI
Military and Non-Military Security Policy in Romania
Autor Turcu Adrian
Universitatea Cre tin !imitrieCantemir", #acultatea de $storie, %ucure ti
A!"tarct
A states military strategy has to adapt to the military and non-military
security risks and theats to thhe complexity of social, political, economical and
military reality, as well as to other factors.
#ey$ord"military% non-miltary% "trate&y% uman% "ecurity% % 'olicial%
economy% "ociety(
)( INTRODUCERE
&n ultimii ani s-a dovedit tot mai mult faptul c asocierea tradi'ional a securit'ii
cu aprarea militar, nu mai corespunde noilor indicatori ai mediului de securitate
na'ional (i interna'ional. )chim*rile intervenite au determinat modificarea
repre+entrilor sociale asupra societ ilor, sfera de cuprindere a conceptului ,ntin+-ndu-se
mult dincolo de pro*lemele militare, spre aspectele non-militare. &n acest sens experin a
ultimilor ./ de ani demonstrea+a c securitatea na ional a unei ri nu poate fii
asigurat numai prin mi0loace militare ci, ,n afara de aceasta, include, ,n pre+ent i
elemente nonmilitare menit s ,ntrunasc aprarea, cum ar fii o *a+ politic pternic, ce
eman din respectarea democra iei, a statutului de drpet i nu ,n ultimul r-nd al
dreputirlor omului, din educa ie i din implementarea economiei de pia i nu numai.
!e astfel este demonstrat, faptul c, implicarea ,n solu ionarea unor pro*leme de
2
securitatea na ional, doar a puterii militare, de cele mai multe ori desta*ili+ea+a rela iile
interna ionale ale unui stat.
*( INSTRUIREA
&n orice situa ie de securitate na ional unde este vor*a ,n special despre
dimensiunea nonmilitar, centrul pro*lemei ,l repre+int
1
securitatea uman.
Acest lucru deriv din faptul c individul repre+int su*iectul i o*iectul de
referin al securit ii. )tarea de securitate a individuli uman ,n orice domeniu de
referin militar sau nonmilitar ar tre*ui s fie centrul oricrui studiu . 2mul este
elementul esen ial al oricrei forme de organ+iare social, iar gradul de reali+are
al societ ii acestuia se reflect ,n securitatea grupului din care face parte.
)ecuritatea uman tre*uie sa fie ,n prim-planul oricrui proiect de strategie
na ional, deorece ,n definitiv startegia na ional, serveste na iunea, se asigur de
siguran a acesteia i de aprarea ,mpotriva reac ilor extrene de orice natura,
politic, economic i militar.
3ilitarul repre+ent-nd poate prima etap a men inerii securit ii, este
sus inut de ctre armat. Armata este controlat i construit ,n primul r-nd prin
intermediul institu ilor politice specifice 4 5arlamentul, 5re edintele statului i
6uvernul rii7, dar acesta nu presupune un control total, ci unul reali+at prin
mi0loace constitu ionale. $nstitu iile statului ,n fuc ie de competen gestionea+
armata, acestea re+umate sunt urmtoarele8 5arlamentul, 5re edintele rii,
6uvernul, 3inistrul Aprrii 9a ionale, $nstan e 0udectore ti, Consiliul )uprem
de Aprare al rii, Curtea Constitu ional, Curtea de Conturi i Avocatul
5oporului, :lemente de control al societ ii civile.
;oate aceste elemente duc la men inerea pcii i implicit a securit ii
na ionale.
1
3
A*sen a structurilor de securitate eficiente aflate su* controlul civil
democratic repre+int un o*staol ma0or ,n calea de+voltrii societ ii respective i
implicit, un factor de insecuritate. &n a*sen a securit ii nu se poate vor*ii despre
de+voltarea sus inut i nici despre progresul democra iei, sta*ilit ii i pcii.
)e poate afirma faptul c dihotomia militar-nonmilitar nu se manifets
numai la nivelul securit ii ca stare ci i ,n procesul decisional ce preced ac iunile
,n spri0inul securit ii.
#iecare ar are interese de securitate *ine definite8 protec ia i aprarea
teritoriului, a spa iului aerian, maritim, a infrastructurii na ionale i a intereslor
sale, pa+a grani elor ,mpotriva traficului ilegal de fiin e umane, *unuri i
droguri , salvgardarea securit ii, siguran ei fi+ice i a propriet ii cet enilor si,
prote0area rii de crim organi+at, atacurile teroriste i a altor grupri ce
urmaresc s aduc pre0udicii ordinii constitu ionale etc.
;oate aceste o*iectve, trasnpuse ,n politicile de securitate, devin misuni
ale componentelor specifice ale sistemului de securitate al unei ri 4fiecare
diferit de cealalt7.
Aceste misuni tre*uie s se adrese+e tuturor aspectelor securit ii militare
i nonmilitare, interne i externe.
+( N,- -MNTUL
:ste tiut fapul c documentele, ce anali+ea+ i reglementa+ securitatea
na ional relev faptul c autorit iile sunt preocupate, ,n egal msur, at-t de
configurarea mediului de securitate, c-t i de politicile de securitate al cror scop este
prevenirea i contracararea vulnera*ilit ilor, riscurilor, pericolelor i amenin rilor.
4
5olitica de securitate na ional a <om-niei, este fundamentat de documentul la
nivelul aprii na ionale 8 )trategia de )ecuritate 9a ional a <om-niei, aceasta ofer la
nivel na ional o a*ordare mai larg a pro*lematicii securit ii ce ia ,n considerare toate
dimensiunile strii de securitate. 3ai mult, nu numai c factorii de risc, vulnera*ilit iile
i provocrile pe care )trategia le vi+ea+a. )trategia de )ecuritate 9a ional a <om-niei
define te factori de risc, drept acele elemente, situa ii sau condi ii interne sau externe,
care pot afecta prin natura lor securitatea rii, gener-nd efecte contrare sau de atinegere
a intereselor noastre fundamentale. &n acela i timp, vulnera*ilit iile constau ,n stri de
lucru, procese sau fenomene, din via a intern ce diminuea+, capacitatea de reac ie la
riscurile existente ori poten iale sau care favori+ea+ apari ia i de+voltarea acestora.
5rovocrile conform strategiei, se concreti+ea+ ,n riscurile asimterice,
nonclasice, ,ns tre*uie su*liniat faptul c ,ntre provocri sau amenin ri i riscuri exist
difern e nota*ile ce in e gradul de concreti+are a sursei, scopului i efectelor ac iunilor
respective.
)e poate o*serva faptul c modiifcrile aduse noului mediu de securitate ,n
func ie de cerin e at-t anali+ei acestuia c-t i politicii strategice din acela i domeniu,
tre*uie s anali+e+e toate dimensiunile conceptului, ,ntruc-t securitatea
multidimensional, necesit solu ii i nstrumente similare.
)tatele i-au de+voltat ,n acest sens, o serie de instumente ce pot fi clasificate
astfel8
- $nstrumente nonmilitare diploma ia, str-ngerea i anali+a
informa iilor, alian e politice, economie i sociale
- $nstrumente politic-militare controlul armamanetelor, opera ii pe
timp de pace i opera ii umanitare, rela ii de securitate ,ntre entit i din cadrul
aceuia i stat, sau state diferite
- $nstrumente militare, ,ns acestea folosite ,n pecial de )UA,
precum rspuns neconven ional, interven ia militar redus, puterea militar
clasic, utili+area informa ilor etc
$nstrumentele men ionate, sunt folosite mai ales la nivel na ional i sunt
adaptate ,n func ie de circumstan e i de domeniul ,n care se manifest riscul,
pericolul i= sau amen rile la adresa securit ii.
5
.( CONCLU/II
Ca o conclu+ie tre*uie s avem ,n vedere aspecte esen iale ,n desf urarea
strategiei militare dar i nonmilitare.
Astefel avem8 actualelecaractereisitici ale mediului de securitate national, +onal,
regional i glo*al precum itendin ele sale de de+voltare impugn anali+astrii de
securitatepemaimulteniveluri correlate8 pe de o parte individual= grupal= statal= grupri de
state iar pe de alt parte militar= politic= economic= social.
!ihotomia existent ,ntre militar i nonmilitar ,n cadrul conceptului de securitate,
permite formularea politicilor de securitate la toate nivelurile, se manifest i ,n procesul
deci+ional ce reglementea+ controlul democratic civil asupra for elor armate, este
pre+ent ,n cadrul rela iior din interiorul sistemului social, este specific tuturoro tipurilor
de misiuni ale armatei, mai ales opera iunile de sta*ilitate. :a este pre+ent at-t ,n
de+*aterile formale i informale ce preced lansarea opera iilor c-t i ,n misiuni sta*ilite
i scopuri vi+ate.
5entru o raspundere mai *un acerin elor de securitate, este necesar orientarea
politicilor de securitate mai mult ctre novelurile +onal, regional i mai ales glo*al.
Aten ia ctre nonmilitar fiind mult mai sporit.
)trategia de )ecuritate na ional, ar tre*ui s fie mult mai ,n eleas concret.
6
0I0LIO1RA2IE
!u u 5etre, %og+eanu, Crsitina, )treategia militar a <om-niei ,n
contextul noilor repere europene i :uro-Atlantice de securitate,
:dituraUniversit ii de aprare >CA<2? $" %ucure(ti, ./11
3o toflei, Constantin, )arcinschi, Alexandra, 3ilitar-nonmilitar ,n
securitatea na ional, :ditura :dituraUniversit ii de aprare >CA<2? $"
%ucure(ti, .//@A
3o toflei, Constantin, !olghin, 9icolae, )tudii de securitate i
aprare volumui 1, :dituraUniversit ii de aprare >CA<2? $"%ucure(ti, ./11A
7