Sunteți pe pagina 1din 48

MODULUL 2

MODULUL 2
MECANISME DE REGLARE MECANISME DE REGLARE
Obiective:
Obiective:
-Cunoaterea de ctre studeni a principalelor mecanisme de -Cunoaterea de ctre studeni a principalelor mecanisme de
reglare utilizate n lanurile cinematice ale utilajelor de reglare utilizate n lanurile cinematice ale utilajelor de
fabricaie, fabricaie,
-Cunoaterea de ctre studeni a problematicii reglrii micrii -Cunoaterea de ctre studeni a problematicii reglrii micrii
principale la mainile-unelte utilizate n construcia de maini i principale la mainile-unelte utilizate n construcia de maini i
aparate, aparate,
-Formarea unor deprinderi privind alegerea variantei optime -Formarea unor deprinderi privind alegerea variantei optime
pentru ecuaia structural i reeaua structural pentru ecuaia structural i reeaua structural
!
MODULUL 2.
MECANISME DE REGLARE MECANISME DE REGLARE
CUPRINS
"# "#$ecanisme de reglare n lanurile cinematice principale#
"%# Ordonarea mrimilor de ieire n serie aritmetic & '(), n
serie geometric & '*)
"+# Comparaie ntre seria aritmetic & '() i seria geometric
& '*) #
",# 'tructura cinematic a cutiilor de viteze &C#-) cu doi arbori:
diagrama de turaii, reeaua structural#
"!# Cutiile de viteze &C-) cu mai muli arbori# .cuaia
structural#
"/# (legerea reelei structurale optime : criteriul funcional#
"0# (legerea reelei structurale optime : criteriul de rezisten
"1# $rimea factorilor ecuaiei structurale dup criteriile:
constructiv, raportului de reglare, gabaritului minim i
dinamic#
2# 3eele structurale anormale :cu v turaii suprapuse i cu 4
turaii n serie geometric dubl#
"# Cutii de viteze combinate 5 cu roi de sc6imb 3#'#, cu
motoare cu mai multe turaii, cu variator continuu sau cu
intermediar#
# .laborarea diagramei de turaii#
%# 7eterminarea numerelor de dini ai roilor din cutiile de
viteze#
+# 8.'8. 7. (98O.-(:9(3.
/
MECANISME DE REGLARE N
LANURILE CINEMATICE PRINCIPALE
Variante constructive
a) Cu conuri n trete
!) Cu ro"i #e $c%i&!
0
c) Cu ro"i !a'a#oare
#) Cu cu'a(e
Scopul: rea'i)area *ite)e'or
ma; min
###v v
rin re+'area tura"ii'or
ma; min
###n n
n ,
trete
as D D M c as e
n i i i i n v y
R

2
,### ,
<
=
,
<
=
B
A
z
z
D
D
i
RM

1
-. ORDONAREA M.RIMILOR DE IE/IRE
q k
n i n
k k
### "
2n
q q
k k
D
n n i n
n i n
n i n
n n i n

ma; 2
2
2
min 2 " "
###
-.-. Ordonarea n serie aritmetic: S.A.
r q n n
r k n n
r n n
r n n
n n
q
k
) " &
###
) " &
###

"
"
" %
"
min "
+
+
+
+

S.A.
"
min ma;

q
n n
r
%2
2.2. Ordonarea n serie geometric S.G.
) " &
" min
ma;
) " &
"
) " &
"

" %
"
min "
###
###

q
q
q
q
k
k
n
n
n
n
n n
n n
n n
n n
n n

S.G.
"
min
ma;

q
n
n

%"
2.0. Comparaie ntre cele dou moduri de ordonare
k ec k
n n n < <
"
1 *ite)a #e a2c%iere oti&3
ec
n
Caacitatea #e ro#uc"ie4 56
k k
c
p
B A
ec
Q Q
T
n
T
T T
Q > >
+ + +

"
"
Pier#erea re'ati*3 n *ite)3
ma;
v
rin a'e+erea
" k
n
k
k
k
k
k
k k
n
n
v
v
v
v v
v
" " "
ma;
" "


S.A. entru $eria arit&etic3
k k
k
n
r
n
r n
v

"
ma;
Pentru o *ite)3 #e re7erin"34
2
v
6
d
r
v v
d
v
r
v


"222
"222
2
2
ma;

%
S.G. entru $eria +eo&etric3
> ,2
"
"
"
"
ma; ma;
"
ma;

v
n
n
v
k
k

"
"
e
n
r
Pentru tura"ii
<
e k
n n
$e a'e+e S.G.
Pentru tura"ii
>
e k
n n
$e a'e+e S.A.
n +enera' $e a'e+e S.G. entru &a2ini'e 8 une'te ce 7o'o$e$c tura"ii re#u$e. Ra"ia
" < <
)
"
"
&

q n
R
2. M.RIMI DE IE/IRE NORMALE /I REALE
%%
Serii 7un#a&enta'e rotun(ite
3+2
! # "
+2


32
; ) &
" # " 2
calculate

3"2
, # " "2
3,
!2 # " ,
3+2
! # "
+2


32
; ) &
" # " 2
calculate

3"2
, # " "2
3,
!2 # " ,
"#22 ;;
2
"#22
&"#22222);
"#22
"#22
%#", ;;
-2#%1
%#",
&%#"!/)
%#",
#,2
"#2! %#%,
"#"
?2#
"#"
&"#"2)
%#,,
?2#2,
%#,,
&%#,+0"%)
"#"0 %#/,
"#,
92#1
"#,
&"#,01)
"#,
+#22
?2#+/
+#22
&%#10"2/)
+#22
+#22
"#% +#,
"#+2
?2#1
"#+2
&"#+",%)
+#,2
?2#/
+#,2
&+#+!!0%)
"#,2 +#/,
"#!2
-2#1
"#!2
&"#,0+01)
"#!2
"#!2
,#22
-2#%
,#22
&,#2""0/)
,#22
"#/2 ,#%2
"#02
-"#
"#02
&"#//0/)
,#!2
-2#+
,#!2
&,#!%+")
"#12 !#22
#22
-2#
#22
&"#11,!)
#22
!#%2
-2#",
!#%2
&!#%21,/)
!#%2
!#%2
#" !#/2
#+
-2#2,
#+
&#%0/)
/#"2
?2#1
/#"2
&/#2/1+,)
#%! /#,2
#,2
?2#+/
#,2
&#,""00)
#,2
#,2
0#22
?2#/"
0#22
&/#1+%0)
0#22
#!, 0#,2
#02
?2#!,
#02
#0"0%0
1#22
?2#1
1#22
&0#1",2)
%#22 1#,2
"2#22 "2#22 "2#22 "2#22
: ;a'ori'e ter&eni'or $eriei +eo&etrice R2< cu cinci )eci&a'e e:acte
%+
:: Eroare re'ati*34 n 7a"3 #e *a'oarea teoretic3 n rocente =>?
Ra"i'e nor&a'i)ate
Ra"ia

Pier#erea re'. #e
ro#. &a:
@>A Q

Si&!o' E:re$ia ;a'oare rotun(it3
2

2 B "
"2
-.-2 -<
"2

) & "2
2
"2 B "

-.2@ 2<
% B 2

) & "2
%2
2 B %

-.A< 0<
,
) & "2
+ , B "
2
-.B< A<
! B 2

) & "2
2
! "2 B %

2.<< @<
Tura"ii nor&a'i)ate
;a'ori no&inate n $arcin3 ;a'ori e7ecti*e n
$arcin3
R2< R2<C2 R2<C0
D...2E<<...)
R2<CA
D...-A<<)
D...2E<<..)
R2<C@
D...2E<<...)
Cu to'eran"3
&ecanic3 tota'3
" # " , # " + # " ! # "
2> 90
>
F2
>
9B
>
-<<
--2
-2@
-A<
-B<
--2
-A<
--.2
-B
-2@
-A<< -A<
--2 --.2
-A<
<
GE
--<
-20
-0E
-@@
-<0
--B
-0<
-AE
-00
GE
--<
-20
-0E
-@@
-<<
--G
-0A
-@E
-BE
-E<
2<<
22A
2@<
2E<
-E<
22A
2E<
22.A
-E<
2@<
2<<<
2E<<
22A
-E<
2E<
22.A
-<<
2E<
<
-HA
-GE
2-G
2AB
2HB
-E0
2<E
20-
2@G
2G<
-HA
-GB
2-G
2AB
2HB
-EG
2-2
20E
2BH
0<<
0-@
0@@
A<<
A@<
@<<
0@@
A@<
0-.@
A@
0@@
@<<
A<<<
0@@
A0< A@
0@@
0-<
0A<
0G<
A0E
AG-
02B
0BB
A-<
AB<
@-B
0-<
0AE
0G<
A0G
AG-
00B
0HH
A20
AH@
@00
@B<
B0<
H-<
E<<
G<<
@B<
H-<
G<<
B0
G<
H-<
@B<<
E<<<
@B<
G<<
H-<
G<
H-<
@B<
<
@@-
B-E
BGA
HHE
EH0
@HG
B@<
H2G
E-E
G-E
@@-
B-E
BGA
HHE
EH0
@GE
BH-
H@0
EAA
GAH
-<<< GE< -<0< GE< -<B<
%,
Dia+ra&a #e erori 'a e:e&'u' E !)
B. STRUCTURA CINEMATIC. A CUTIILOR DE ;ITEIE CU DOI
ARJORI
Diagrama de turaii.Reeaua structural
Tran$&i$ii cu a+rena(e &u'ti'e ntre #oi ar!ori.
Tura"ii o$i!i'e 'a ar!ore'e con#u$ 8 &3ri&i #e ie2ire 6
"
"


k
k
n n F $erie
+eo&etric3
Ecua"ia #e tran$7er62 k k
i n n
Raortu' #e tran$&i$ie6
"
"
"
2
"

k k
k
i
n
n
i
Raoarte'e #e tran$7er 7or&ea)3 o $erie +eo&etric3 S.G.
ma;
"
"
"
"
"
min "
###
###
i i i
i i
i i
i i
q
q
k
k


Lo+arit&Kn# ecua"ia #e tran$7er


k
n
$e o!"ine6
lg ) " & lg lg
"
+ k n n
k
Pentru ce'e C tura"ii6
%!

lg ) " & lg lg
###
lg ) " & lg lg
###
lg lg lg
lg lg lg
lg lg
"
"
" %
"
" "
+
+
+
+

q n n
k n n
n n
n n
n n
q
k
Rere)entarea e o #reat3 n con#i"ii 'o+arit&ice6
Dia+ra&a #e tura"ii
2
"
"
n
n
i
4 #ar
lg lg lg
" 2
+ n n
$au


"
2
n
n
Seria raoarte'or #e tran$7er6 S.G.
%/


) " &
) " &

%
"

"
###
"
q
q
k
k
i
i
i
i
i
Pentru

" q
rere)entara $i&etric3 L re"ea $tructura'3
Re"eaua $tructura'3
Capacitatea de reglare a C.V. cu doi arbori
"
"
"
"
"
2
min
2
ma;
min
ma;


q
q
n
n
q
i
n
n
R
R
n
n
n
n
n
n
i
i
C
R

Raortu' an+rena(e'or #in C.;. $unt 'i&itate


0
+
"
"

"

,
+
"
ma;
ma; min


R
i
C
i i
;a'ori u)ua'e entru
) &3
n
R
i
C
'a cKte*a M.U.
Denu&irea M.U. Ca #e re+'are
Strun+uri nor&a'e A<F-2<
Strun+uri caru$e' 2@FA<
%0
Strun+uri auto&ate AF2<
Ma2ini #e +3urit EF2<
Ma2ini #e 7re)at 2@F2<<
Ma2ini #e ra!otat AF-B
Ma2ini #e #anturat AF-<
Cutii'e #e *ite)e cu #oi ar!ori nu $ati$7ac raoarte'e #e re+'are #in care cau)34 'a
&a2ini'e une'te $e *or uti'i)a nu&ai co&!inate1 cu ro"i #e $c%i&!4 cu &otoare cu tura"ii
&u'ti7i'e4 cu inter&e#iar34 cu *ariatori continuui 2i &ai &u'te cutii n$eriate.
Cutiile de viteze cu mai muli arbori
Ecua"ia $tructura'3 a #ia+ra&e #e tura"ii
F 7actoru' #e +ru L nu&3ru' raoarte'or #i7erite #intr9o +ru3
e:.
5 ,###, 5 5 %
"
p p p p p
i j k
, 8 nu&3ru' tura"ii'or #i7erite #e e ace'a2 ar!ore
e:.
iesire k
n q q q q ,### + 5
"
a) Se ca'cu'ea)3 nu&3ru' 4 C
D
4 tura"ii'or #e e ar!oree'e #e ie2ire6
###
k j i h k j i k i k
p p p q p p q p q q
k j i k
p p p p p p q q ###
% " 2 nu&3ru' tura"ii'or #e ie2ire
!) Se ca'cu'ea)3 'o+arit&ii ra"i'or
%1

k
t
j k j
k
k
p
p
p p p
j i
p
k
k
j
j
j
n
n
n
n

"
"
"
"

"
5 ) & 5
+
+
Lo+arit&Kn#6


k
k
p p p ###
###
%
E
E E
$au
k
k j j j
k k k
p p p s s
p s s
s s### ,
###
,
"
% "
E
" "
E
E E
E EAta2Kn# ca in#ici *a'ori'e S #e 'a e:ri&area 'o+arit&ic3 a ra"iei4 #in e:re$ia
nu&3ru'ui #e tura"ii 'a ie2ire $e o!"ine ecua"ia #ia+ra&ei #e tura"ii.
( ) )

### & ) & ) " &


" "
###
p
i
p
j
p
k
p
j
p
k
p
k
p
p p p p q q
i j k k


$au
2 "
2 " "
###
s s
i
s
j
s
k
s
q p p p p q
i j k

Ecua"ia $tructura'3 L Ecua"ia #ia+ra&ei #e tura"ii
- or#inea $crierii 7actori'or e$te in*er$3 7'u:u'ui #e &i2care Dri&u' 7actor 8 ar!ore'e
#e ie2ire)1
- un 7actor *a a*ea o!'i+atoriu in#ice'e -.A$t7e' 'a ie2ire ce'e C
D
*or 7i con$ecuti*e4
or#onate1
- in#icii S rere)int3 nu&3ru' #e
) & lg
E

#intre #ou3 tura"ii con$ecuti*e ce re)u't3
#intr9o tura"ie co&un3 #e e ar!ore'e rece#ent
- re+u'a #e 7or&are a in#ici'or
Se ata2ea)3 in#ice'e - unui 7actor 4ur&3toru' in#ice $e o!"ine n&u'"in# in#ice'e
rece#ent cu 7actoru' $3u D). Se continu3 Kn3 ce to"i 7actorii au in#ici. Nu&3ru'
tota' #e ecua"ii $tructura'e re)u't3 #in #ou3 o$i!i'it3"i6 co&utati*itatea 7actori'or
2i a'e+erea 7actoru'ui ce *a urta in#ice'e -.
F F F
) F &

# # # var
n l m
k
N
str ec

4 '4&4n L #e cKte ori $e reet3 ace'a2 7actor
E:e&'u
"0
"
) %" &

N
Ace$te ecua"ii *or 7i6
a)
! " "
% % "0
1
!)
! " "
% % "0
1
c)
! " % "
% % "0
1
#)
% " 1 "
% % "0
1
e)
" % 1 "
% % "0
1
7)
" ! % "
% % "0
1
+)
! % " "
% % "0
1
%)
% 1 " "
% % "0
1
i)
! " "
% % "0
1
()
" ! "
% % "0
1
M)
" % ! "
% % "0
1
')
" 1 % "
% % "0
1
&)
1 % " "
% % "0
1
n)
% ! " "
% % "0
1
o)
1 " % "
% % "0
1
)
% " ! "
% % "0
1
r)
" ! "
% % "0
1
$)
" ! "
% % "0
+2
+"

+
+%
++
Alegerea reelei structurale optime
-. Criteriul uncional
Raortu' #e re+'are 0
"
ma;

q
n
R ntre #oi ar!ori.
Pentru +rua #e re+'are ntre ar!orii I J 7actoru' #e +ru e$te
i
p
2i ra"ia
E E

i
s
.
n
R
e ar!ore'e G $e e:ri&36
"
"
min
ma;
"
"
"


i
i
i
p
i
p
i
i
p
i i
i j
i
n
n
n
n n
n
i
i
R

#ar 0
) " &


i i
i
i
p s
n
s
i
R
'o+arit&Kn#6
0 lg lg ) " &
i i
p s
$au

p s
i i
"
lg , 1 # 2 0 lg , 1 # 2
lg
0 lg
) " &

;a'ori'e &a:i&e a'e ro#u$u'ui #e ra"ie


"2
Ra"ia ;a'oarea ma; ) " &
i i
p s
+,
2
-.-2L-<
-C2<
-E
"2
-.2@ G
% B 2
-.A< B
,
-.B A.@
! B 2
2.< 0
Se *eri7ic3 toate ecua"ii'e $tructura'e 2i ce'e care nu $e nca#rea)3 *or 7i e:c'u$e.
Dac3 nici o ecua"ie nu $e nca#reaN3 $e *a a#ota o ra"ie &ai &ic3 2iC$au $e *a ae'a
'a
re"e'e $tructura'e anor&a'e D&o#i7icate) $au c%iar 'a cutii #e *ite)e co&!inate.
2. Criteriu de rezisten
Mo&ente'e tran$&i$e au ca e7ect $o'icitarea ar!ori'or 2i an+rena(e'or D$tatic 2i
#ina&ic).
dt
dn
I M
n
N
M
M M M
d
t
d t T
%2
/, # 2


+
4
H 8 uterea1
n 8 tura"ia1
G 8 &o&ent #e iner"ie D&a$e &ici ' a#i$tan"3 &ic3 #e a:3)
Prin $c%i&!area tura"iei ntre
min
n
2i
ma;
n
) &
min
ma; min
/, # 2 /, # 2 5 /, # 2
min ma;


p s
t t
n
N
n
N
M
N
N
M

,
_


) " &
"
" /, # 2
min
p s n
N
M
t

) " &
%2
) &
%2
) " &
) " &

,
_

p s
p s
d
dt
dn
I
dt
dn
dt
n d
I M

Pentru re#ucerea $o'icit3ri'or6
- H Duteri) &ici L &o&ente &ici1
- Tura"ii &ini&e D
min
n
) cKt &ai &ari e ar!orii inter&e#iari1
- Raoarte #e re+'are
min
ma;
n
n
cKt &ai &ici
minime ) " &
) " &


i i
p s
i
p s R
i i
n

Toate ecua"ii'e $tructura'e e *or or#ona #u3 ro#u$e'e
) " &
i i
p s
cre$c3tor
nceKn# #e 'a ar!ore'e #e intrare Du'ti&u' 7actor).
Observaie: Or#inea re"e'e'or core$un#e cu or#inea cre2terii $ura7e"e'or #intre
ra&uri'e e:tre&e. Ace$te $ura7e"e $unt roor"iona'e cu ro#u$e'e
) " &
i i
p s
.
Clasiicarea !ordonarea" ecuaiilor #i reelelor structurale
Criteriu' #e re)i$ten"3
Nr.#e or#. Ecua"ia ) " &
k k
p s ! Re"ea 7i+.
I II III
-.
" ! "
% % "0 -2 A - r
2.
" % ! "
% % "0 -2 0 2 M
0.
" % 1 "
% % "0 G B 2 e
+!
A.
" ! "
% % "0 -2 - A (
@.
% " ! "
% % "0 -2 2 A
B.
% " 1 "
% % "0 G 2 B #
H.
" 1 % "
% % "0 B G 2 '
E.
% 1 " "
% % "0 2 G B %
G.
1 " % "
% % "0 B 2 G o
-<.
1 % " "
% % "0 2 B G &
$rimea actorilor ecuaiilor structurale
Criterii6
-. con$tructi*1
2. raortu' #e re+'are a' 7iec3rei trete1
0. +a!aritu'ui &ini&1
A. #ina&ic
-. Criteriu' con$tructi*
!)
+/
% 5
i
p
2. Criteriu' raortu'ui #e re+'are
im min
) " &


i i
i
p s
n
R
#ac3
minim minim ) " &
i i i
p p s
%# Criteriu' +a!aritu'ui &ini& Dz 8 nu&3ru' #e ro"i &ini&)

+ + +
k
i
i k
p k p " p p z
"
"
) ### &
Din ecua"ia $tructura'36
k
k
i
q p p p q
"

n'ocui&6
k
kq z
"

&ini&i)3& e z DC 2i D)
q k
k
q
v
k k k
e p p q dar e q
q
k q
q
q
u
q
k
q k
q k q q k
"
"
"
"
=

" "
=
"
,
"
" ln 5
"
" ln
D
"

) &
2 ln
) " & " "
"
+ +

,
_

,
_

+ +

1
1
1
]
1

,
_


+ +

,
_

entru
#/"0### e %, p , "2 q
A. Criteriu' #ina&ic
Ener+ia cinetic36


k
i
i i
n D #
$
%c
i
"

*
i
I &a$e'or an$a&!'uri'or ar!ori 8 ro"i1
7
i
- #ia&etru' #e #i$unere a' &a$e'or ec%i*a'ente1
n
i
I tura"ii'e.
Conc'u)ie6 +reut3"i &ici4 ro"i u"ine O p
i
&ic
Pe ar!ore'e rincia' $e *or &onta &a:i& #ou3 ro"i.
Reele structurale anormale !modiicate"
+0
Ce' u"in un in#ice

s in#ice
i
s
7or&at con7or& re+u'i'or.
Se ractic3 #ou3 tiuri #e &o#i7ic3ri6
- re"e'e cu tura"ii $urau$e1
- re"e'e cu tura"ii n $erie +eo&etric3 #u!'3.

k
i i
q
p s
R
R
n
p s q
i i i
i i i
i
i
R
n
i
i i
"
"
) " &
min min min "
ma; ma; ma; "
min
ma;
) " & "
###
###
"

Mo#i7ic3ri'e $e 7ac 'a ar!ore'e #e ie2ire D re)u'tKn#
= q
tura"ii entru un nou in#ice
k
s s
entru ri&u' 7actor #in ecua"ia $tructura'3.
"
=
) & ) " &
=k
k
k k
p
q q
s s
s s p q q
a) Re"e'e cu v tura"ii $urau$e
"
=


k
k
p
v
s s
E:e&'u' -6
!
"
%
1
% ", = 5 "0

s
v q q
+1
E:e&'u' 26
,
" %

!
"! = 5 "0

s
v q q
,2
!) Re"e'e cu P tura"ii n S.G. #u!'3
- nu&3ru' tura"ii'or #u!'e P e$te tot#eauna ar1
- nou' in#ice

s
*a 7i tot#eauna 7rac"ionar.
,"
) " &
"

+

k
k
k
p
p &
s s
E:e&'u -6
, # !
) " &
" !
1
5 !

k
s
p &
E:e&'u' 26
, # +
) " % &
" % 0
!
% 5 0

k
s
p &
,
Cutii de viteze combinate
n $cou' caacit3"ii #e re+'are4 C
3
cutii'e #e *ite)e $e co&!in3 cu6
-. cu ro"i #e $c%i&!1
2. cu &otoare e'ectrice cu &ai &u'te tura"ii1
0. cu *ariatori continui #e tura"ii1
A. cu inter&e#iar3.
-. Cutii #e *ite)e co&!inate cu ro"i #e $c%i&!
i
k
i
r r i
p s p p q
r
s
i
s

"
"

r
p
F nu&3ru' #e raoarte #i7erite rea'i)ate #e 3'.
,%
+
"

"
"
"
"
"
"
min
ma;

,
_

,
_


A
B
B
A
A
B
i
i
R
r
n
Dar


+
) " &
r r
r
p s
n
R rin 'o+arit&are4
2
"2 lg lg , ! # 2 + lg , B "
lg
+ lg
) " &

r r
p s

Criteriu' 7unc"iona'
,+
Ra"ia

,
_

2
"2

) " &
r r
p s
-.-2 - -2
-.2@ 2 B
-.A< 0 A
-.B< A 0
2.<< B 2
Re"ea co&!inat3 cu ro"i #e $c%i&!
Re"e'e'e 2i #ia+ra&e'e 3' $unt $i&etrice. Mo#i7icarea $e 7ace 'a in#ice'e
r
s
'a
7actoru'
r
p
. Nou' in#ice

s
$e ca'cu'ea)3 cu re'a"ii'e +enera'e n care $e n'ocuie$c *a'ori'e
r
s
2i
r
p
n 'oc #e
k
s
2i
k
p
.
Rearti)area tura"ii'or $urau$e 2i n S.G. #u!'3 e$te #i7erit3 entru c3 3' $unt
naintea C.;.
2. C.;. co&!inate cu &otoare e'ectrice cu &ai &u'te tura"ii
poli de perec6i de , ,
!2
2
numarul p 'recventa
p
n

ratia cu # #
!2
.

# (
p
n
k
k
0<<<1 -@<<1 H@<1 0H@... no&ina'3
2E<<1 -A<<1 H-<1 0@@... tura"ia n $arcin3.
Ecua"ia $tructura'36

'

turatii) &doua

e
"

%
% i
p
s p q
i
s
,,
Din ecua"ie6
i %
p s
2i
( )
% % %
s
%
p s
%


s

s
% %
%
% # 2 ,
"
lg
lg
lg

In#ici e'ectrici

" # "
2
, # "
"2
+ # "
% B 2
! # "
,

! B 2

%
s B 0 2 -.@
Q
-
,!
a) b) c)
Concluzie: La 7or&area in#ici'or tre!uie a*ut n *e#ere ca ri&u' in#ice e+a' cu
%
s

$3 7ie ata2at u'ti&u'ui 7actor care *a 7i o!'i+atoriu 2.
Mo#i7icarea cutii'or $e oate 7ace 'a 7e' ca n ca)u' +enera' a' C.;. $i&'e D7i+. a4!4c).
0. C.;. co&!inate cu *ariatori continui #e tura"ii
;ariatori continui #e tura"ii $unt con$i#erate &otoare'e #e antrenare. Ace$tea ot
7i6
&otoare e'ectrice #e curent continuu cc4 &otoare e'ectrice cu re+'area tura"iei n 7rec*en"34
&otoare %i#rau'ice rotati*e $au &otoare cu ar#ere intern3 Dca 'a auto*e%icu'e).
Raortu' #e re+'are 3
v
e$te #e o!icei &ic4 co&ara!i' cu ra"ia

a C.;.
C.;. $e roiectea)3 n #e *ariator4 $e $ta!i'e$c
q
2i

.
( )
q n
v
n
R
R
R
r q
"
"
log
lg
# int

A. C.;. Dco&!inat) cu inter&e#iar3


,/
q q
q
q
q
q
I
n
n
n
n
i

"
<
<
=
<


#ar
<
=
<
=
)
)
a
a
i
I

2i
"!
"!
"
Gm

q
inim
i
Nu&3ru' &a:i& C #e tura"ii a'e C.;. ce $e oate co&!ina cu inter&e#iar3 #ein#e
#e ra"ia

6

q
"
lg , # " "! lg ,
2
# "
lg
"! lg
ma;

Nu&3ru' &a:i& a' tura"iei #irecte


,0

) "2 &
2

!
;a'oarea
ma;
q
2
- -.-2 2A
B 2
2 -.2@ -2
% B 2
0 -.A E
+ B 2
A -.B B
! B 2
B 2.< A
- Raortu' #e re+'are 'a inter&e#iar36
"
" "
<
<
<
=


q
q
q q
n
n
n
n
n
R
I

1
- Ecua"ia $tructura'36
k k I i I
s p s p s q
i
s
=
"
Re"e'e'e cu inter&e#iar3 &o#i7icate $e *or o!"ine #eter&inKn# nou' in#ice
I
s
cu
re'a"ii'e
o!i2nuite entru

I
p
2i
q s
I

.
E:e&'u6 tura"ii $urau$e
Re"eaua
+ ! % "
" ! "


s
Pentru S.G. #u!'3 cu , # +

" +
! +s &
G. E'a!orarea #ia+ra&ei #e tura"ii
Rere)entarea a$i&etric3 a $c%e&ei $tructura'e oti&e6
- a!$ci$e'e n coor#onate 'o+arit&ice nor&ate cu
) &log
E

.
Date6
- ecua"ia $tructura'3 2i re"eaua $tructura' oti&e1
,1
- ra"ia

2i
E

a tura"ii'or #e ie2ire1
- #o&eniu' tura"ii'or #e ie2ire q
n n ###
" 1
-
2
n
tura"ia &otoru'ui #e antrenare Dn intrare).
Se ca'cu'ea)3 6
2
"
min Gm Gm min
###
n
n
i i i i
R in I in T

.
Or#onarea raoarte'or &ini&e $e oate 7ace n$erie +eo&etric3 $au n $erie #e
3trate.
S.G. S.P.
"
"

"
###
+

k
k

i
i
i


) " &

"
###

i
i
i

) " ### % " & + + + +k
T
i


A ### 0 + " @
"
+ + + + +

k

T
i

'

###
+
%

"
:
e:.

1 %
!
% "
"0

'

###
0
+

"
:
e:.
"" - +
, -
- "
"0
!2
a)
!)
E:e&'u6
a) S.G.

'

1
!
%
min

i
!) S.P.

'

""
,

min

i
Determinarea numerelor de dini ai roilor din C.V.
!"

p
p
p
z
z
i
z
z
i
z
z
i
<
=
5###
<
=
5
<
=

"
"
"

Con#i"ii6
-. ALct.4 aceea2i #i$tan"3 ntre a:e1
2.
N z z
p
###
" 2i "/ z 1
0.
"2 < = ### < =
" "
+ +
p p
z z z z z
ct
z z m
z z m z z m
A
"
p p p

+

+

cos
) < = &
###
cos
) < = &
cos
) < = &


"
" " "
Dac3 $e a#ot3 ace'a2i &o#u' & 2i #antur3 #reat3
" cos 2
ct z z z
k k
+ < =
Teoretic4 ro!'e&a +3$irii unui raort #e nu&ere ntre+i 1
< B = z z
Dnu&3r
ra"iona') care aro:i&ea)3 ce' &ai !ine un nu&3r ira"iona' 1
k
i
"2
a 7o$t $e&na'at3 #e
Dio7ant. Mate&atic $e 7or&u'ea)3 ca re)o'*area ecua"iei #e +ra#u' I cu #ou3 necuno$cute 2i
coe7icien"i nu&ere ntre+i. Reco&an#area6 +3$irea unei $o'u"ii rin ncerc3ri.
Meto#a ori+ina'3 #e re)o'*are6 C.P.
a) P'anu' #i$cret1
!) Do&eniu' $o'u"ii'or1
c) Do&eniu' A 8 nu&ere ira"iona'e1
#) So'u"ii'e ractic o$i!i'e1
!
e) E:tra+erea $o'u"ii'or1
7) Or#onarea $o'u"ii'or1
+) Re+'area cu A ro"i1
%) Toate $o'u"ii'e i i t 1
i) -<<.<<< raoarte #e tran$&i$ie1
() Cutii cu 2 ar!ori cu *ariatori1
M) R.D. cu ro#ucti*itate &are.
Meto#e co&'e&entare6
-. Meto#a an+rena(e'or cu #antur3 cori(at3 D#e'a$at3).
Dac3 aar"ine un raort
j
j
j
z
z
i
<
=
cu eroare &ai &ic34 #ar cu z
#i7erit34 #i$tan"a ntre a:e oate 7i co&en$at3 rin #e'a$are #e ro7i'.
2. Meto#a an+rena(e'or cu &o#u'e #i7erite.
j(TA(
j
j
j j
m m
z
z
m
z m
z m
A


0. Meto#a an+rena(e'or cu #antur3 nc'inat3
Mo#u'u' aarent Da:ia')
j
aj
m
m
cos

z z
z
z
z
z
m
j
j
j
j
aj

, " cos
"
min
Pro!'e&e $eci7ice n C.;.
-. Pro!'e&a trecerii !a'a#oru'ui
+ < < < + <

) < = &

) < &

) = &
5 < =
% %
% % %
%
+
+

+
+
+
+
z z z z
z z m z m z m
A R R
e e
2. Pro!'e&a t3ierii ar!ori'or
, z z
II I

G. CALCULUL NUMERELOR DE DINI
Condiii5
- numerele de dini, z ai roilor trebuie s fie ntregi i pozitive, mai mari decJt "/#
- suma de z K z
"
? z
""
K constant,
- rapoartele de transmitere determinate teoretic sunt numere iraionale, "2
DB2
,
- rapoartele de transmitere determinate practic sunt numere raionale, z
"
B z
""
#
Concluzia:
'e va cuta numrul raional cel mai apropiat de un numr iraional dat#
Lentru studiul problemei se face apel la geometria discret definit n planul discret
prezentat n figura "2"#
!%
Fig#"2"# Llanul discret
Llanul discret este definit prin puncte de coordonate numere ntregi# He intereseaz
dreptele:
--d
2
ce trec prin origine i cel puin un punct $,
--d
s
paralele cu a doua bisectoare, toate punctele ei au aceeai sum a coordonatelor, egal
cu tieturile, z
"
? z
""
K constant #
--prima bisectoare este element de simetrie, punctele simetrice au coordonatele inversate#
7reptele d
2
sunt asociate mulimii numerelor raionale, fiecrui punct $ i corespunde un
raport de transmitere z
"
B z
""

3apoartele de transmitere din cutiile de viteze sunt limitate ntre " B + i B "# MinJnd cont
i de simetria fa de prima bisectoare, rezult c din planul discret este suficient s reinem
numai domeniul ntre rapoartele i K " B + i i K " B ", respectiv ntre sumele de dini 'z K %+ i 'z
K "2 ,cu z mai mari decJt "/ dini5 domeniul prezentat n figura "2# Nn acest domeniu sunt
++! rapoarte#
!+
Fig#"2#Llanul discret asociat rapoartelor de transmitere#
Nn lucrarea de fa autorul prezint o metod proprie, original bazat pe analogia dintre
planul discret i mulimile rapoartelor de transmitere#
7ac se inverseaz datele problemei determinrii numerelor de dini se pot face unele
observaii utile:
a) Orice soluie cutat pentru rapoartele din aceeai grup trebuie s poat fi
reprezentat prin puncte de pe aceeai dreapt d
s

b) Lentru domeniul din figura "2 delimitat de ptratul (, reprezentat n figura "2%,
sunt trasate i dreptele corespunztoare rapoartelor teoretice &puteri ntregi ale
raiei ) 'e observ c nu trece prin nici un punct al planului discret5 rapoartele
teoretice i practice nu pot fi egale,
c) Fiecare sum de z &dreapt d
s
) conine dou puncte alturate unui raport teoretic#
(pare posibilitatea determinrii rapoartelor practice cele mai apropiate de cel
teoretic pentru fiecare sum de z,
d) Lentru un numr finit de rapoarte teoretice impuse se pot gsi toate soluiile n
funcie de sumele 'z ce sunt n domeniul de definiie#
8abelul "2" prezint toate soluiile practic posibile# 'unt notate z" &nr# de dini ai roii
conductoare) i eroarea relativ amplificat cu "2
!
,7i pentru fiecare sum de z i puterile
ntregi ale raiei normalizate#
!,
Fig#"2%# Loriunea ( din planul discret#
.tapele determinrii numerelor de dini:
a) identificarea coloanelor din tabel corespunztoare rapoartelor teoretice, &tabelul "2")
b) notarea erorii celei mai mari pentru fiecare 'z &tabelul "2)
c) ordonarea irului dup eroarea ma;im, 7i cresctor,
d) se rein primele cinci-ase soluii i
e) se completeaz cu roile conduse, z
""
K 'z I z
"
#
(ceste operaii se pot face i pe calculator rezultJnd tabelele "2 i "2%#
!!
!/
!0
!1
/2
/"
/
2. TESTE DE AUTOE;ALUARE
Ce mrimi se regleaz n lanurile cinematiceO Ce mrimi se regleaz n lanurile cinematiceO
Cum se ordoneaz mrimile de ieireO Cum se ordoneaz mrimile de ieireO
Lrin ce se deosebesc seriile geometrice de seriile aritmeticeO Lrin ce se deosebesc seriile geometrice de seriile aritmeticeO
Ce este ecuaia structuralO Ce este ecuaia structuralO
'criei ase ecuaii pentru cutia cu / K % ; % ;#%# 'criei ase ecuaii pentru cutia cu / K % ; % ;#%#
Ce este reeaua structuralO Ce este reeaua structuralO
7esenai reeaua structural pentru ecuaia: + 7esenai reeaua structural pentru ecuaia: +
&") &") K K
! ! ; ;
! ! ; % ; %
; ;
" "
Care sunt modificrile cutiilor de vitezeO Care sunt modificrile cutiilor de vitezeO
Cu ce se pot combina cutiile de vitezeO Cu ce se pot combina cutiile de vitezeO
Care sunt etapele de calcul pentru numerele de dini ai roilor din cutiile de vitezeO Care sunt etapele de calcul pentru numerele de dini ai roilor din cutiile de vitezeO
/%