Sunteți pe pagina 1din 13

MITROPOLITUL VENIAMIN COSTACHI

al Moldovei i Sucevei
(1768-1846)
a. Viaa
Marele mitropolit Veniamin Costachi a fost unul din cei mai veneraili ierarhi ai !isericii "rtodo#e
$om%ne& 'l a p(storit eparhiile din Moldova cu o rar( d(ruire de sine) timp de o *um(tate de
secol (17+,-184,)& Mare c(rturar) ierarh plin de cura*) neoosit traduc(tor de c(r-i) ctitor de coli
i iserici) p(rinte sufletesc al Moldovei) ales slu*itor al !isericii lui .ristos) dasc(l) sfetnic i
c(lu/(r devotat&
Mitropolitul Veniamin s-a n(scut la ,0 decemrie) 1768) 1n satul $oieti-2(lciu) din p(rin-i
credincioi de un neam - 3ri/orie Costachi i Maria Cantacu4ino& 5in cei cinci fra-i) patru au
1mr(-iat via-a c(lu/(reasc(& Cel dint%i) Matei) a fost mare postelnic& 6l doilea frate) Constantin)
s-a f(cut c(lu/(r) primind numele de Chesarie& 6l treilea copil) Vasile) a a*uns vestit mitropolit al
Moldovei& 6l patrulea) schimonahia 'lisaeta) a fost stare-( 1n M(n(stirea 6/apia 7, de ani&
8ltimul frate) 9eran) a fost consilier al mitropolitului Veniamin) c(lu/(rindu-se cu numele de
Sofronie&
5e mic) copilul Vasile a fost dat s( 1nve-e carte la coala /eneral( de la M(n(stirea Sfin-ii :rei
;erarhi din ;ai& <a v%rsta de 1= ani este luat de episcopul ;aco Stamati ca ucenic la 'piscopia
.uilor& 5up( un an) 1n 1784) este c(lu/(rit cu numele de Veniamin& >n anul 1788 este hirotonit
diacon i luat ca slu*itor la Catedrala mitropolitan( din ;ai& 5up( 1nc( un an este f(cut preot i
numit eclesiarh mare& 6vea numai ,0 de ani& >n acelai an) 178+) este numit e/umen la
M(n(stirea Sf%ntul Spiridon din ;ai&
>n anul 17+7) arhimandritul Veniamin este ales i hirotonit episcop la .ui de p(rintele s(u
duhovnicesc) mitropolitul ;aco Stamati& 5ei avea numai ,4 de ani c%nd a urcat treapta arhieriei)
totui de la 1nceput s-a dovedit un un c(rturar i un adev(rat p(stor al turmei lui .ristos& >n
noiemrie) 17+4) este trimis ca dele/at al mitropolitului la 1nmorm%ntarea Cuviosului ?aisie de la
M(n(stirea @eam-&
<a 1 iunie) 17+6) dup( patru ani de p(storie la .ui) t%n(rul vl(dic( Veniamin trece ca episcop la
$oman) unde p(storete 1nc( apte ani&
6ici fondea4( un spital) o farmacie i pl(tete din fondurile episcopiei un doctor pentru olnavi&
:otodat() face deoseit( ordine 1n r%ndul clerului isericesc&
<a 10 martie) 1807) mitropolitul ;aco Stamati) venerailul s(u p(rinte duhovnicesc) se mut( la
cele venice& 5up( c%teva 4ile) episcopul Veniamin Costachi este ales mitropolit al Moldovei&
Multe i /rele au fost neca4urile a(tute asupra marelui mitropolit) dar mult mai numeroase i
vrednice de pomenit au fost reali4(rile sale) at%t pe t(r%m duhovnicesc i eclesiastic) c%t i pe
t(r%m cultural) social i patriotic&
>n toamna anului 1807 1nfiin-ea4( Seminarul de la M(n(stirea Socola) primul seminar de preo-i
din -ara noastr(& :ot atunci trimite doi fii de preot) ?etru i 3heor/he 6sachi) la studii peste
hotareA or/ani4ea4( numeroase m(n(stiri i schituri din eparhieA sus-ine 4idirea din nou a 4eci de
iserici la orae i sateA d( noi ae4(minte pentru marile M(n(stiriB @eam-) Secu) 6/apia i
V(ratecA hirotonete 1n eparhie numai preo-i cu seminar i statornicete s( se fac( ote4ul
copiilor prin scufundare) iar nu prin turnare) cum /reit se f(cea p%n( atunci 1n unele p(r-i&
>n anul 1877) 1ncepe construc-ia monumentalei catedrale mitropolitane din ;ai& :otodat(
contriuie direct la 1nfiin-area 6cademiei Mih(ilene din capitala Moldovei i a mai multor coli
pulice cu predarea 1n lima rom%n(& 2ace numeroase vi4ite canonice la iserici) m(n(stiri) coli
i mai ales la seminar&
5ar activitatea cea mai vrednic( de pomenit a mitropolitului Veniamin Costachi a fost cea de
traduc(tor i tip(ritor a numeroase c(r-i patristice i de ritual& >n aceast( privin-( r(m%ne f(r( e/al
1n istoria !isericii moldovene& Cele dou( tipo/rafii) 1ntemeiate de el la M(n(stirea @eam- i
M(n(stirea Sfin-ii :rei ;erarhi din ;ai) cu /reu reuesc s( tip(reasc( cele aproape o sut(
cinci4eci de titluri de c(r-i ori/inale i traduceri din limile /reac( i slavon() f(cute de el i de
Cdasc(liiD de la @eam-u& ?e l%n/( /ri*a 1ntre/ii 'parhii a Moldovei i Sucevei) mitropolitul
Veniamin a scris apte lucr(ri ori/inale i a tradus personal 7, de c(r-i de mare importan-(
do/matic() moral() litur/ic() a/hio/rafic( i istoric(&
>ntre anii 1808-181,) mitropolitul Veniamin se retra/e din scaun la M(n(stirea @eam-) unde
traduce i tip(rete Vie-ile Sfin-ilor& 6poi se re1ntoar- ce iar(i la p(stori-ii s(i& >n anul 18,1) din
cau4a r(scoalei eteriste) tr(iete un timp la Colinc(u-i) peste ?rut& ;ar 1n ianuarie) 184,) dup( =0
de ani de rodnic( slu*ire arhiereasc() se retra/e definitiv la M(n(stirea Slatina) unde 1i continu(
via-a de ru/(ciune i vasta activitate de traduc(tor) pentru hrana duhovniceasc( a poporului
nostru inecredincios&
<a 18 decemrie) 1846) mitropolitul Veniamin Costachi se mut( din via-a aceasta 1n v%rst( de 78
de ani i este 1nmorm%ntat ca simplu monah la M(n(stirea Slatina& 5up( 1nc( patru4eci de ani) la
70 decemrie) 1886) osemintele marelui ierarh s-au str(mutat la ;ai i s-au ae4at 1n catedrala
ctitorit( de el i terminat( de mitropolitul ;osif @aniescu&
b. Fapte i cuvinte de nv!!tu"!
1& ?rima /ri*( a mitropolitului Veniamin Costachi dup( ce a*un/e episcop la $oman (17+6) a
fost aceea de a 1nt(ri disciplina 1n parohii i a ridica via-a moral( a preo-ilor din eparhia
sa& >n acest scop) d( o Carte ?astoral( c(tre preo-i) compus( din opt puncte) prin care
cere deplin( dra/oste fa-( de .ristos) s%r/uin-( pentru cele isericeti i mult( /ri*(
pentru m%ntuirea credincioilor&
,& 6*un/%nd mitropolit la ;ai (1807)) prima /ri*( a marelui ierarh a fost aceea de a 1nfiin-a
un seminar pentru formarea unui cler luminat 1n Moldova& 6stfel) 1n acelai an) a fondat
primul seminar din -ar() 1n chiliile M(n(stirii Socola din mar/inea oraului) seminar care a
dat /enera-ii 1ntre/i de preo-i 1nv(-a-i) dasc(li i ierarhi alei&
7& 5ra/ostea mitropolitului Veniamin Costachi pentru luminarea poporului 1-a 1ndemnat s(
1nfiin-e4e i alte coli 1n oraele Moldovei) precum i tipo/rafii pentru tip(rirea c(r-ilor 1n
lima rom%n(& Cele mai importante coli 1nfiin-ate din 1ndemnul i cu a*utorul lui au fostB
- Seminarul de la M(n(stirea Socola) 1n anul 1807A
- 9coala de c%nt(ri isericeti de la ;ai) 1n anul 180=A
- 9coala pentru maici din M(n(stirea 6/apia) 1n 180=A
- 9coal( 1ncep(toare) coal( normal( i /imna4iu la M(n(stirea Sfin-ii :rei ;erarhi din
;ai) 1n anul 18,8A
- 6cademia Mih(ilean( din ;ai) 1n anul 1874A
- 9coala pulic( pentru fetele or(enilor din ;ai) 1n 1874A
- 9coli pulice 1n toate oraele din Moldova) dup( 1874A
- ?rima coal( de arte i meserii din Moldova) 1n anul 1841&
4& >n lun/a sa p(storie) mitropolitul Veniamin ctitorete din nou i sfin-ete 4eci de iserici
m(n(stireti i numeroase iserici parohiale la sate i orae& 5intre isericile m(n(stireti
ctitorite cu a*utorul lui se pot amintiB iserica M(n(stirii V(ratec) iserica M(n(stirii
Sih(stria) iserica M(n(stirii Vorona) M(n(stirea .orai-a) Schitul 5ur(u) $ar(u i altele&
>ns() cea mai mare ctitorie a sa) pe l%n/( cele amintite) a fost Catedrala mitropolitan( din
;ai) fondat( 1n 1877) dar r(mas( neterminat( 1n timpul vie-ii sale&
=& ?entru 1nt(rirea disciplinei 1n m(n(stiri) mitropolitul Veniamin a dat noi ae4(minte
m(n(stireti) a r%nduit stare-i din cei mai duhovniceti) a adus la colile 1nfiin-ate de el
dasc(li uni i a m(rit cele dou( tipo/rafii de la ;ai i M(n(stirea @eam-& >n aceste dou(
tiparni-e s-au tip(rit pentru folosul i luminarea poporului) p%n( la mutarea din via-( a
mitropolitului) peste o sut( trei4eci de titluri de c(r-i isericeti i de 1nv(-(tur(
duhovniceasc(& ?refe-ele acestor c(r-i sunt adev(rate epistole 4iditoare de suflet&
6& 6stfel) aa 1nv(-a mitropolitul Veniamin despre importan-a CVie-ilor Sfin-ilorD pentru
m%ntuirea sufletuluiB
- @u ar /rei cineva) nici ar fi departe de adev(r) dac( ar numi c(r-ile ce cuprind Vie-ile
Sfin-ilor) pe cele dou(spre4ece luni ale anului) rai 1mpodoit cu tot felul de pomi) cu
frumoase i dulci i de via-( f(c(toare roade) /r(din( cu tot felul de ieruri mirositoare i
de toat( oala i neputin-a t(m(duitoare&
7& Eicea iar(iB
- ?recum pomii i ierurile mirositoare 1ndulcesc sim-urile) veselesc ochii) desf(tea4(
/ustul) fac vesel sufletul privitorului) tot aa i c(r-ile cu Vie-ile Sfin-ilor 1m(r(tea4( pe
cel de4n(d(*duit) m%n/%ie pe cel nec(*it) pe cel p(c(tos 1l 1ntoarce la poc(in-() pe cel
1mpietrit la inim( 1l moaie i umilin-( 1i d(ruiescA pe cel r(t(cit 1l 1ntoarce) pe cel neplecat 1l
pleac() sim-irile sufletului cele pline de am(r(ciunea p(catului le 1ndulcesc) iar pe om) din
vechi 1l fac nou) din mort) viuA din somnul nesim-irii i al lenevirii 1l deteapt(A c(tre
lucrarea faptelor une 1l pornescA c(tre urmarea sfin-ilor 1l aprind i c(tre calea ce duce la
>mp(r(-ia cerurilor 1l pov(-uiesc&
8& Eicea i acestea marele ierarhB
- Vie-ile i laudele sfin-ilor se aseam(n( str(lucirii stelelor& C() precum stelele sunt
ae4ate i 1nt(rite pe cer i luminea4( toate cele de su cer - p(m%ntul 1l str(lucesc)
marea o luminea4() pe cei ce 1noat( cu cor(iile 1i 1ndreptea4( - al c(ror nume dei nu-l
tim pentru mul-imea lor) 1ns( de frumuse-ea str(lucirii lor ne minun(m) 1n acelai chip
este i str(lucirea vie-ilor sfin-ilor& ?e suflet 1l str(lucesc) pe minte o luminea4() iar pe trup
cu ae4are un( i linitit( 1l 1ntocmesc&
+& Spunea iar(i mitropolitul VeniaminB
- ?recum Cstea de stea se deoseete 1n slav(D) tot aa i vie-ile sfin-ilor) una pe alta
1ntrece cu str(lucirea i cu slava) cu frumuse-ea) cu starea i cu deoseirea&
10& ;ar 1mpotriva celor ce nu citesc sfintele c(r-i) dup( cuv%ntul 2ericitului Simeon Metafrast)
4iceaB
- 5eopotriv( este r(ul i a /r(i cele necuviincioase i a t(cea pe cele ce sunt cinstite i
folositoare& C() precum cele necinstite i cele /reite vat(m( min-ile ascult(torilor) tot
aa) cel ce tace lucrurile cele une ale sfin-ilor) lipsete pe cretini de folos&
11& 6poi ad(u/a i aceste cuvinteB
- @u v( scumpi-i la cele ce sunt pentru folosul sufletului) pentru 1mr(c(- mintea) pentru
podoaa i pentru hrana lui& C() precum se hr(nete trupul acesta stric(tor i muritor din
ucatele cele stric(cioase) aa se hr(nete i sufletul cu cuv%ntul lui 5umne4eu) cu
istoriile cele sfinte i cu vie-ile sfin-ilor&
1,& ?recum trupul) nem%nc%nd ucatele cele potrivite lui) dup( o vreme nu mai poate fi viu) ci
moare) aa i sufletul care nu se hr(nete cu citirea dumne4eietilor Scripturi) cu Vie-ile
Sfin-ilor i cu Cuv%ntul lui 5umne4eu) nu poate fi viu nicidecum) ci este mort&
17& 6lteori) iar(i 1nv(-a poporul) 4ic%ndB
- ") omule) c%nd tu nu pofteti) nici 1-i este dra/ s( citeti cuvintele cele 1nv(-(toare de
fapte une) sufletul t(u nu se smerete) nu se umilete) nu se c(iete de p(catele sale&
C%nd tu nu te p(r(seti de r(ut(-i) c%nd nu cercete4i olnavii) nu miluieti pe s(racul cu
ce--i d( m%na) nu iueti pe aproapele ca pe sine-i) ci 4avistuieti sporirea lui i) 1n loc de
mil() r(peti cele ale s(racului) atunci sufletul t(u este mort cu totul despre faptele une)
care prin citirea dumne4eietilor Scripturi se lucrea4( i cresc i se adau/(&
14& ;ar pe cei lenei la citirea sfintelor c(r-i 1i 1ndemna) 4ic%ndB
- ?entru aceasta v( ru/(m i v( 1ndemn(m) 1mr(-ia-i Vie-ile Sfin-ilor i le citi-iA nu o
dat() nici de dou( ori) ci de multe ori& @u 4ice-i c( le-am citit o dat( sau de dou( ori i ne
este destul) Cc( m%ntuirea sufletului este 1ntru mult sfatD) 4ice 'cle4iastul&
1=& 6poi 4iceaB
- 5ac( ve-i citi de multe ori Vie-ile Sfin-ilor cu dreapt( credin-() cu evlavie i cu luare-
aminte) sufletul vostru se va detepta c(tre urmarea celor une) mintea se va lumina) iar
ochii se vor face dou( r%uri sau dou( i4voare de lacrimi& 6tunci ve-i cunoate milostivirea
lui 5umne4eu) un(tatea) facerea de ine c(tre aproapele& 6tunci ve-i cunoate c%t(
dra/oste au ar(tat sfin-ii c(tre 5umne4eu) Eiditorul nostru) 1nc%t unii i trupurile lor i le-
au dat spre munci pentru dra/ostea <ui) iar al-ii cu post i cu toat( p(timirea i le-au topit&
16& Mitropolitul Veniamin ad(u/( i aceste cuvinteB
- !anii pe care 1i cheltui-i r(u la *ocul de c(r-i) la petreceri i la alte lucruri nefolositoare i
de suflet pier4(toare - pentru care) o) ce /reu ve-i fi 1ntrea-i 1n 4iua *udec(-iiF - da-i-i la
cump(rarea c(r-ilor i ve-i avea plat( de la 5umne4eu i laud( c( nu i-a-i cheltuit r(u& ;ar
vremea pe care o cheltui-i la *ocul de c(r-i i la alte deert(ciuni) cheltui-i-o 1ntru fapta cea
un( a citirii c(r-ilor Sfin-ilor ?(rin-i i ve-i sc(pa de mul-imea vorelor dearte pe care le
vori-i) pentru care mult( os%nd( ve-i avea 1naintea 1nfricoatului Gudec(tor) care 4ice c(
pentru tot cuv%ntul deert vor da oamenii socoteal( 1n 4iua *udec(-ii&
17& ?entru aceasta - continu( mitropolitul Veniamin - v( ru/(m i v( poftim i v( 1ndemn(m
ca) p(r(sindu-v( de nite lucruri nefolositoare i de suflet pier4(toare ca acestea) prin
citirea Vie-ilor Sfin-ilor s( v( apuca-i de lucrarea faptelor une i c(tre r%vna i urmarea
sfin-ilor s( v( 1ntinde-i) ca 1mpreun( cu d%nii s( v( s(l(lui-i 1ntru >mp(r(-ia cerurilor&
18& Eicea iar(i c(tre fiii s(i duhovnicetiB
- 5ec%t toate c%te se cuvin i a*ut( c(tre luminarea) c(tre deteptarea i 1ndemnarea
spre lucrarea faptelor une) prin care se pricinuiete omului m%ntuirea i suirea privirii
spre cele 1nalte) mai de nevoie este citirea dumne- 4eietilor Scripturi cele de 5umne4eu
insuflate) o) prea iuite cititorule&
1+& Eise i acesteaB
- Cuvintele 5omnului sunt cuvinte curate) ar/int cu foc l(murit) haine aurite) care din l%na
cea prea al( a Mielului lui 5umne4eu Celui ce ridic( p(tatele lumii s-au -esutA piei
/%ndite ale cortului m(rturiei) care 1nsufle-esc firea noastr( cea omor%t( prin c(lcarea
dumne4eietilor porunci) care ne 4idesc) ne 1mrac( i ne 1mpodoesc ca pe un cort
sf%nt i iseric( sfin-it() spre s(l(luirea 1n noi a nem(r/initului 5umne4eu&
,0& ;ar despre /reutatea r(spunderii arhiereti) acestea 4icea smeritul p(stor al turmei lui
.ristosB
- 5eci) am cunoscut cum c( vremurile de acum sunt iu-i) lucrurile potriv- nice) via-a
omului scurt() p(catele multe) moartea se apropie) funia vie-ii din 4i 1n 4i se tot str%n/e la
ste*ar) muncile iadului multe i /roa4nice i nesf%rite) focul /heenei ar4(tor i cumplit)
tartarul at%t de rece) c%t i diavolul se cutremur( de d%nsul) muncitorii nemilostivi i
Gudec(torul prea drept&
<%n/( acestea) aduc%ndu-mi aminte cum c( nici ca ;acov acela nu sunt puternic a pr(v(li
piatra de pe /ura f%nt%nii i a-mi ad(pa oile turmei mele celei cuv%nt(toareA nici ca lui
Moise nu mi s-a pref(cut toia/ul 1n arpeA nici apa 1n s%n/e nu am pref(cut-o) spre
1ncredin-area trimiterii pentru a scoate pe noul ;srael din p(cat i c(tre >mp(r(-ia cerurilor
a-l pov(-uiA ci aa prost) vai mie) cu care suflet i cu care inim() eu) cel f(r( de minte) am
1ndr(4nit a lua asupra mea slu*a aceasta) pe care o am primitH
,1& 6lt(dat( iar(i se m(rturisea mitropolitul VeniaminB
- Vai mie) cum am 1ndr(4nit eu 1ndr(4ne-ul i m-am 1mpov(rat cu o sarcin( at%t de /reaH
5ar) oare) luat-am i eu vreo descoperire ca s( primesc asupr(-mi o slu*( ca aceasta
at%t de mareH 6u4it-am i eu ca MoiseB Vino i te voi trimite pe tineF (;eire) 7) 10)&
Socotitu-mi-am mai 1nt%i nevrednicia meaH Eis-am c( sunt amor-it la /las i 4(avnic la
lim( pentru prostimea i ne1nv(-(tura meaH Eis-amB @u sunt vrednic) 5oamne) ca
Moise) atunciH $u/atu-m-am ca acelaB $o/u-m( Iie) 5oamne) pune pe altul care va fi
vrednic a fi trimii (le& 4) 17)& 6h) foarte am /reit) tic(losul) i m-am am(/it i am urmat
sfaturilor omeneti i nu mi-am deschis ochiul min-ii ca s( v(d i s(-mi m(sor neputin-a
meaF
,,& <a urm( ad(u/a i acesteaB
- 6rhieria <e/ii @oi este mai presus dec%t porunca <e/ii Vechi& C( acolo era ieirea cea
din '/ipt) aici fu/irea de p(catA acolo i4(virea de tirania lui 2araon) aici i4(virea
sufletelor de silnicia diavolului&
,7& 6t%t de mult pre-uia marele mitropolit cuvintele Sf%ntului ;oan Sc(rarul) 1nc%t le
recomanda tuturor 4ic%ndB
- ?recum p%inea este) dec%t toate celelalte ucate) mai de nevoie trupului) aa este i
cartea aceasta a Sf%ntului ;oan Sinaitul) celui ce poftete m%ntuirea sa) mai de nevoie
dec%t toate celelalte c(r-i p(rinteti& 9i precum luna pe stele) aa i aceasta pe celelalte
le cov%rete& 9i precum dec%t celelalte sim-uri ale omului vederea este mai lucr(toare)
aa i cartea asta este mai lucr(toare dec%t acelea la m%ntuirea omului& 2iindc( aceasta
spune toate preasfintele voi ale lui 5umne4eu) dec%t altele mult mai minunate i mai
luminate&
,4& Scara Sf%ntului ;oan) continu( unul p(stor) este nu numai monahilor) ci i mirenilor
preaun 1ndreptar i canon) care pov(-uiete pe to-i cu de-a- m(nuntul c(tre cele
cuviincioase& ?rin 1nv(-(turile ei cele 1n-elepte) ea aduce pe cei ce o citesc pe d%nsa
c(tre umilin-( i c(tre pl%nsul cel cur(-itor de toate 1ntin(ciunile cele trupeti i sufleteti&
@u este cu putin-( a povesti lima omeneasc() dup( vrednicie) darurile cele minunate ale
acestei c(r-i) cu care r(spl(tete pe cititorii i 1ndr(/itorii ei&
,=& 6poi ad(u/a i cuvintele acesteaB
- ?rimi-i cartea aceasta cu dra/oste) o) iui-i cititori) i citi-i-o des i cu luare-aminte) c()
ne/reit) ea este oarecare toia/ al lui Moise) prin care ve-i putea desface marea vie-ii
acesteia celei mult 1nv(luite i a patimilor celor 1nvifo- r(toare) i f(r( de prime*die o ve-i
trece) iar pe faraon cel /%ndit) adic( pe diavolul) 1ntru d%nsa 1l ve-i vedea cufundat) ca i
;srael cel de demult pe e/ipteni&
,6& ;ar(i 4iceaB
- Cartea aceasta este man( care 1ndulcete sim-urile sufletului celui am(r%t de patimile i
de valurile vie-ii acesteia& 'ste liman care i4(vete pe cei ce scap( la citirea ei) 1i
sloo4ete de cufundarea 1n p(catele cele mult 1ncon*ur(toare i 1i face pe d%nii s(
1noate f(r( de prime*die prin apele vie-ii acesteia celei mult tulurate&
,7& Eicea iar(iB
- Scara Sf%ntului ;oan Sinaitul este scara aceea pe care a v(4ut-o ;acov cel de demult) al
c(rei cap(t a*un/e p%n( la cer - 1ntru care 5umne4eu este 1nt(rit - i pe care 1n/erii se
po/oar( ca nite duhuri slu*itoare pentru cei ce vor s( moteneasc( m%ntuirea) iar
sufletele cele ce se m%ntuiesc printr-1nsa) se suie i 5umne4eu le primete i 1ntru
>mp(r(-ia Sa le s(l(luiete&
,8& <a urm() ad(u/a mitropolitul VeniaminB
- Cel ce 1nsetea4( de m%ntuirea sa) s( aler/e la r%ul acesta prea dulce i cu adev(rat se
va prea 1ndulci i prea se va veseli& C( pornirile r%ului acestuia cu adev(rat veselesc
cetatea lui 5umne4eu) adic( pe sufletele credincioilor) i luminat stri/() chem%ndu-i pe
d%niiB CVeni-i) apropia-i-v( to-i cei ce dori-i s( v( s(tura-i din roadele Mele cele
pricinuitoare de via-( venic(D&
,+& ;ar despre r%nduiala slu*elor isericeti) astfel 1nv(-a mitropolitul Veniamin pe fiii s(i
duhovnicetiB
- >n tot chipul ne-am silit a le t(lm(ci ine i dup( firea limii noastre) spre mai lesne-
1n-ele/erea cititorului) tiind c( unii din cititorii cei de pe la -ar( se afl( cam slai spre
citire i cam /rei la 1n-ele/ere& Ca nu din pricina aceasta) a ne1n-ele/erii) s( r(m%n( ceva
din cele cuviincioase ale slu*ei necitit sau nec%ntat i s( /reeasc( 1naintea lui
5umne4eu sau 1naintea ?reasfintei @(sc(toare de 5umne4eu sau 1naintea sf%ntului
c(ruia 1i c%nt( slu*a i 1n loc de inecuv%ntare i de iertarea p(catelor pentru osteneal()
ur/ie i lestem s(-i tra/( asupra sa pentru netiin-( i /reeal(&
70& Eicea iar(i unul p(storB
- ?e c%t de cu os%rdie) cu dra/oste i cu evlavie c%nt( cineva lui 5umne4eu sau
@(sc(toarei de 5umne4eu sau sf%ntului) cu 1n-ele/ere i cu dreapt( credin-() pe at%t se
mul-umete i 5umne4eu i ?reasf%nta @(sc(toare i sfin-ii care se roa/( i milostivesc
pe 5umne4eu asupra lui s(-i d(ruiasc( iertare p(catelor&
71& 6poi ad(u/a i acesteaA
- Ceea ce place lui 5umne4eu) place i ?reasfintei @(sc(toare de 5umne4eu i sfin-ilor
<ui& ;ar ceea ce place Sfin-ilor <ui) place i ?reasfintei @(sc(toare de 5umne4eu) place i
lui 5umne4eu&
7,& ;ar pentru folosul tipicului 4iceaB
- :ipicul i umletul vi-1 pun 1n una r%nduiala) cum s( umla-i 1n !iserica lui 5umne4eu
cu cucernicie i evlavie) cum s( v( purta-i 1ntru cele sfinte) cum s( citi-i cu luare-aminte i
cu os%rdie cuvintele Sfin-ilor ?(rin-i 1n urechile ascult(torilor) ca i pe sinev( s( v( folosi-i
i pe ascult(tori pe calea m%ntuirii s(-i pov(-ui-i&
77& :ipicul) spunea mitropolitul Veniamin) v( va 1nv(-a cu c%t( os%rdie s( v( afla-i c(tre
sfintele slu*e ale lui 5umne4eu) ale ?reasfintei @(sc(toare de 5umne4eu i ale sfin-ilor
<ui) pe care se cade s( o ai( fiecare cretin& Cu c%t mai mult preo-ii i diaconii care sunt
datori a fi lumin( i a se face model i pild( de fapte une enoriailor lorF
74& 5ac( aa v( ve-i s%r/ui) ad(u/a mitropolitul) a citi tipicul i 1nv(-(turile lui a le cunoate)
dac( v( ve-i deprinde i v( ve-i oinui 1ntru 1nv(-(turile lui i slu*ele sfin-ilor ine le ve-i
or%ndui) dac( ve-i fi s%r/uincioi c(tre cele dumne4eieti i ve-i fi iuitori de unele
r%nduieli ale slu*elor sfin-ilor) ale ceremoniilor isericeti i vie-uirii celei pl(cute)
motenitori >mp(r(-iei cerurilor v( ve-i face& C( acesta este i scopul t(lm(cirii tipicului&
7=& ?entru folosul citirii Sfintelor Scripturi) aa 1nv(-a marele mitropolitB
- Ce este mai dulce sau ce este mai veselitor 1n via-() dec%t a se apropia omul cu mintea
de 5umne4eu i a vori 1mpreun( cu 'l) printr-o aleas( i netulurat( cu/etare la citirea
dumne4eietilor cuvinteH 6cestea tiindu-le ?roorocul i 1mp(ratul 5avid) 4iceaB C%t sunt
de dulci limii mele cuvintele :ale) mai dulci dec%t mierea i fa/urul (?s& 18) 11 i 118)
107)&
76& 6lteori 1ndemna p(rintete pe to-i) 4ic%ndB
- >ndeletnici-i-v( 4iua i noaptea 1ntru citirea Sfintelor Scripturi i ve-i fi cu adev(rat ca
sadul l%n/( i4voarele apelor) aduc%nd la un( vreme rodul vie-ii i frun4ele
1mun(t(-itelor voastre fapte nu vor c(dea (?s& 1)7)&
77& ;ar despre importan-a Ceaslovului 1nv(-a) 4ic%ndB
- @u ar fi /reit cineva) nici departe de adev(r ar fi stat) de ar fi numit cartea aceasta
sfenic de aur cu apte f(clii) dup( vedenia ?roorocului Eaharia) c( pe cele apte <aude
ale Sfintei noastre !iserici "rtodo#e le 1nchipuiete) nici de ar fi numit-o cer& C() precum
cerul cuprinde 1n sine pe stele i pe cele apte planete) tot aa Ceaslovul) pe cele apte
<aude i pe mul-imea sfin-ilor ce se cuprind 1n cele dou(spre4ece luni&
78& Eicea iar(i 1n-eleptul p(rinte al MoldoveiB
- Cuprinde-i laudele acestea cu suflet voios) iuitorilor de .ristos cretini) f(r( de lene
d%ndu-le lui 5umne4eu 1n toate 4ilele) /%ndind la patimile 5omnului care se cuprind 1ntr-
1nsele) atept%nd cu un( n(de*de 4iua venirii lui .ristos la *udecat(& C( va veni av%nd
plata Sa cu Sine) ca s( r(spl(teasc( fiec(ruia dup( faptele lui& 9i crede-i) f(r( 1ndoial()
c( ve-i lua plata ostenelilor voastre&
7+& ?entru folosul 1nv(-(turii iar(i 4iceaB
- ?e c%t 1nv(-(tura 1nal-( i pream(rete pe om) cu at%t ne1nv(-(tura 1l 1n*osete i 1l
nimicete mai mult dec%t necuv%nt(toarele viet(-i&
Spunea mitropolitul Veniamin i acesteaB
- "mul) fiind 1n4estrat de 5umne4eu cu talentul de fiin-( cuv%nt(toare) cu minte primitoare de
tiin-( i ne1ndeletnicindu-se 1n 1nv(-(tura nici unui fel de tiin-( sau meteu/) nu se poate socoti
vrednic de alt( numire) dec%t de slu/( viclean( i lene(& @ici de alt( r(spl(tire vrednic) dec%t a
se arunca 1n 1ntunericul cel mai dinafar() unde este venic( pl%n/ere i scr%nirea din-ilor (Matei
,=) 70)&
;ar pentru p(rin-ii care nu-i dau copiii la 1nv(-(tur() 4iceaB
- 8ci/ai de fii) cu adev(rat) se pot socoti p(rin-ii cei ce nu se 1n/ri*esc s( dea nici un fel de
1nv(-(tur( fiilor lor& !a 1nc( i mai r(i dec%t aceia) dup( cum adeverete Sf%ntul ;oan 3ur( de
6ur) 4ic%ndB CC( uci/aii de fii numai trupul 1l despart de suflet) iar cei ce nu dau un( cretere i
1nv(-(tur( fiilor lor) i pe trup 1l despart de suflet) i pe suflet de 5umne4euD& Vai) deci) i amar
vou() p(rin-ilor) 1n lumea aceasta) dar mai vai i mai amar 1n ceea ce va s( fieF
2iecare tiin-( sau meteu/ se c%ti/( prin teorie i pra#is (practic()& 6ceasta 1ntocmai
urmea4( i la 1nv(-(tura cretineasc(& Ca s( fie cineva des(v%rit cretin treuie mai 1nt%i s( ai(
teoria credin-ei) adic( s( tie dumne4eiasca Scriptur( i 1nv(-(tur(& 6poi s( ai( pra#is) adic( s(
ai( faptele credin-ei) c(ci credin-a f(r( fapte este moart( (;aco ,) ,0)&
6d(u/a apoi i aceste cuvinteB
- !iserica) 1n veacurile de mai 1nainte) at%t se 1n/ri*ea pentru 1nv(-(tura credin-ei) 1nc%t) de la
treapta arhiereilor) tot clerul) p%n( i ana/notii) se 1ns(rcinau s( catehi4e4e poporul& 6veau 1nc(
i diaconi-e r%nduite pentru catehi4area femeilor& <a 1nceput i slu*a <itur/hiei se s(v%rea dup(
ce se propov(duia 1ndelun/ poporului 1nv(-(tura credin-ei&
>n 4ilele de acum) continua mitropolitul Veniamin) 1mpu-in%ndu-se 1nv(-(tura credin-ei) prea
lesne a putut s( se 1mpu-ine4e i credin-a& 5eci) 1mpu-in%ndu-se credin-a) neap(rat s-au
1mpu-inat i semnele ei) 1nc%t m(rturiile Sfintelor Scripturi pentru semnele i minunile ce se
f(ceau mai 1nainte) ca nite asme se par ast(4i celor ce uml( 1ntru 1ntunericul netiin-ei i a
necunotin-ei dumne4eietilor Scripturi& ;ar cele pu-ine i foarte rare minuni) care 1nc( urmea4(
acum) le socotesc ca de la 1nt%mplare&
6poi se 1ntre( cu am(r(ciune venerailul mitropolitB
- Cine 1n 4iua de ast(4i se 1ndeletnicete cu citirea Sfintelor Scripturi) ca s( poat( cunoate ce
este 5umne4eu) ce este lumea i ce este omulH Care p(rinte se s%r/uiete a 1ntemeia 1n inima
fiilor s(i cunotin-a de 5umne4eu) 1nv(-(tura do/melor credin-ei i poruncile <e/iiH
Cu adev(rat foarte pu-ini sunt unii ca acetia i) adev(rul /r(ind) mai tot tineretul veacului
acestuia) lipsit de toat( tiin-a cretinetilor 1nv(-(turi) s-a a(tut la netrenice 1ndeletniciri) la
asme i la tot felul de 4(d(rnicii) din care i4vor(sc toat( c(lcarea de le/e i ne(/area de
seam( a poruncilor& @ite 1ndeletniciri ca acestea prea lesne au putut r(sturna) 1n multe p(r-i ale
'uropei) turnul credin-ei) a c(rui temelie n-a fost ae4at( pe fundamentul do/melor ortodo#e&
5ar i ortodocilor) ad(u/( mitropolitul) nu pu-in( r(t(cire pricinuiesc& C( prin acestea)
m%ndrindu-se fiecare a se socoti pe sine filosof i 1nv(-at) nu 1n/(duie mai mult a fi pov(-uit de
fr%ul credin-ei) pentru c( 1l oprete de a-i s(v%ri voile inimii sale& Ci 1i n(lucete lui sin/ur de la
sine drept(-i i le/i&
Eis-a iar(i unul p(storB
- Socotind eu nevrednicul c() lu%nd pe umeri sarcina arhip(storiei -(rii acesteia) de nu m( voi
s%r/ui a 1ndep(rta pe cuv%nt(toarea mea Cturm(D de la nite c(deri ca acestea) mai 1nfricoat m(
va mustra 5reptul Gudec(tor pentru aceasta) dec%t pentru 1nsei p(catele mele) m-am s%r/uit) i
prin 1ndemnare) dar i prin 1ns(i a mea osteneal( i cheltuial() de am t(lm(cit i am tip(rit c(r-i
cu tot felul de 1nv(-(turi pov(-uitoare la adev(rata cunotin-( i d(t(toare de mult folos sufletesc&
;ar pentru folosul c(r-ilor) 4icea marele ierarhB
- @(de*dea pe care o am hr(nit i o hr(nesc 1n sufletul meu este c() 1nmul-indu-se c(r-ile i
tiin-ele 1n lima patriei) dac( nu eu) urmaii mei se J vor 1nvrednici a se folosi de cler 1nv(-at i
1ncuviin-at pentru a c%ti/a popor luminat 1n 1nv(-(turi cretineti& 6ceast( n(de*de m-a f(cut
neadormit i neoosit 1n t(lm(cirea sfintelor c(r-i) din care multe stau netip(rite pentru
ne1nlesnire&
6poi 1ndemna pe cititori) 4ic%ndB
- 2i-i) iui-ilor) cu luare-aminte la citirea acestei c(r-i,4) ca nu toat( trec%nd-o cu ochii) 1n minte s(
nu r(m%n( nimic sau foarte pu-in din cele ce a-i citit& ?e aceast( carte de mare folos pricinuitoare
v-o pun ast(4i 1nainte) iui-ilor patrio-i) i v( ro/ s( o primi-i ca pe o 1mplinire a unora din datoriile
mele c(tre cuv%nt(toarea mea turm(&
;ar despre felul cum treuie)s( se citeasc( sfintele c(r-i) astfel 1nv(-aB
- Mintea este 1ntocmai ca i stomacul& 9i dup( cum multa m%ncare aduce nemistuire) iar dup( o
vreme a*un/e stomacul s( nu poat( mistui nimic) asemenea este i mintea& C%nd cineva o
1ncarc( cu mult( citire) 1ndat( ce a 1nchis cartea) a uitat tot ce a citit& ;ar dup( o vreme a*un/e
mintea cu totul nelucr(toare i uit( i cele ce a tiut mai 1nainte&
6adar) cel ce voiete a se folosi din citire treuie neap(rat s( urme4e dieta aceasta& 6dic() dup(
ce va citi 1n linite) cu un( luare-aminte) o 1ncheiere a unei pricini) s( 1nchid( cartea i s( se
1ntree pe sine ce a citit& 9i toate acelea repet%ndu-le 1n /%ndul s(u) s( urme4e iar(i 1nainte) c%t
va socoti c( 1i poate mistui mintea& >n acest chip se folosete cu adev(rat) c() toate atern%ndu-
se cu un( r%nduial( 1n mintea sa) oric%nd poate 1mp(rt(i i pe al-ii din cunotin-ele sale& 6poi i
mintea sa se face ine lucr(toare) -in%nd 1n un( stare pe toate c%te a au4it sau a citit&
Eicea mitropolitul Veniamin c(tre p(storii s(iB
- 2iilor) ru/a-i-v( i pentru mine) ca cel ce totdeauna mai mult cinstesc folosul de ote dec%t
r(suflarea ce-mi -ine via-a& C( pe toate puterile trupeti i duhovniceti 1n armonie) ca pe nite
strune) le am 1ntinse) pe care oric%nd le vor mica de/etele otii sunt /ata a face sunetul
/lasului ce este pl(cut dra/ostei tuturor&
6lt(dat( iar(i 1i 1ndemnaB
- ?rimi-i cu dra/oste os%rdia mea) iui-ilor) dimpreun( cu citirea acestei c(rticele) care la vedere
dei se arat( mic() dar lu%nd aminte 1n-ele/erile noimelor ei cele 1nalte) dimpreun( urma-i i
poc(in-ei celui smerit) care cu toat( inima se poc(iete i cu amar pl%n/e i se c(iete de
p(catele sale 1naintea lui 5umne4eu&
Eicea iar(iB
- !ate-i ne1ncetat la ua milostivirii lui 5umne4eu) p%n( ce v( va milui i se va 1nchipui .ristos cu
sfintele <ui patimi 1n inimile voastre& @u pierde-i vremea 1n 4adar) pe care 5umne4eu v-o d( spre
poc(in-() atept%nd 1ntoarcerea voastr(& ?entru ca nu cumva) dup( cea prea mult( i 1ndelun/(
r(dare a <ui) s( soseasc( i *udecata) i nu va fi atunci Cel ce i4(vete&
6poi ad(u/a i aceastaB
- <ep(da-i tot vicleu/ul) pi4ma i r(utatea din inimile voastre i toat( necur(-ia) 4avistia i hula
din sufletele voastre i v( va primi 5umne4eu 1ntru poc(in-(& 2i-i l%n4i) cucernici) cu evlavie
c(tre cele sfinte) iuitori de 5umne4eu) iuitori de fra-i i ve-i petrece 1ntru aceast( via-( 4ile
fericite) iar la sf%ritul vie-ii voastre ve-i mer/e acolo cu une n(de*di de m%ntuire& ;ui-ilor) fi-i
os%rduitori spre toat( fapta un( 1ntru aceast( pu-in( via-( i pentru mine v( ru/a-i) c( sunt al
dra/ostei voastre de am%ndou( fericirile ru/(tor&
Eicea i acesteaB
- Sfin-itele Scripturi s( nu v( r(m%n( a le citi totdeauna& Ci) mai ales s( v( 1ndemna-i unii pe al-ii
spre tot lucrul folositor& Mai mult) pe fii i pe toat( tinerimea s(-i pov(-ui-i spre toat( fapta un()
spre toate 1nv(-(turile cele s(n(toase) de 5umne4eu pl(cute i folositoare) dup( datoria pe care
o ave-i) c( pentru aceti tineri ave-i s( da-i seam( 1naintea lui 5umne4eu&
6poi adau/) 4ic%ndB
- Sta-i 1ntru toat( fapta un( i fi-i atept%nd cu un( n(de*de 4iua venirii lui .ristos la *udecat(&
C( va veni) av%nd plata Sa cu Sine) ca s( r(spl(teasc( fiec(ruia dup( lucrurile lui) precum >nsui
f(/(duiete&
5espre s(v%rirea slu*elor 1n lima rom%neasc( 4iceaB
- S( v( mira-i de ne/r(ita 1n-elepciune a Eiditorului 1ntre/ii f(pturi) cum din nimic pe toate le-a
adus 1ntru a fi& ?recum i pe a noastr( lim() at%t de 1mpresurat( de multe altele) a ridicat-o la
at%ta 1n(l-ime i vrednicie) 1nc%t s( inevoiasc( a ne 1nvrednici s(-i aducem printr-1nsa do#olo/ii)
cereri i mul-umiri) 1nchin%ndu-ne Sfintei :reimi 1ntru o fiin-() ?(rintelui i 2iului i Sf%ntului 5uh&
>n prefa-a C?enticostaruluiD spunea mitropolitul Veniamin aceste cuvinte pline de ucurie
duhovniceasc(B
- ") carte aurit(F :u) ivindu-te) risipeti toat( 1ntristarea sufletelor i !iserica lui 5umne4eu se
umple de lumin( i de str(lucire& :u) ar(t%ndu-te) i4/oneti toat( posomor%rea fe-elor ce se
pricinuiete din 1ntristarea inimilor celor ap(sate de lacrimi i de am(r(ciune& :u pe to-i
credincioii 1i chemi) ca de ote s( se veseleasc(& :u) de ote) tuturor le dai une n(de*di de
m%ntuire& :u chemi i pe drep-i i pe p(c(toi i pe cei ce s-au 1nfr%nat i au postit i pe cei ce s-
au lenevit i nu au postit) ca to-i 1mpreun( s( se ucure i s( se veseleasc(&
Spunea p(storul cel un i aceste 1ndemnuri p(rintetiB
- Veni-i s( ne ucur(m de 5omnul) Care ne -ine i ne hr(nete i ne d( toate un(t(-ile i rad(
toate p(catele i f(r(dele/ile noastre) i ca un un i iuitor de oameni nu ne pedepsete& Ci)
totdeauna 1ndelun/ rad() atept%nd poc(in-a s( ne ierte) s( ne 1mr(-ie4e i s( ne fac( p(rtai
nu numai >nvierii) ci i >mp(r(-iei Sale&
Eicea iar(iB
- S( nu ne lenevim) trec%ndu-ne vremea 1n 4adar) pe care 5umne4eu ne-o d( spre poc(in-(& Ci
1n tot minutul s( fim cu /ri*( c( vine) vine 4iua 5omnului cea mare i 1nfricoat() c%nd fiecare va
primi plata sa precum a lucrat 1n via-(&
Ceaslovul) 4icea mitropolitul Veniamin) este cartea ru/(ciunilor celor mai treuincioase) care
hr(nesc sufletul cu cele mai m%n/%ietoare i pline de umilin-( sfinte ru/(ciuni) cu care sufletele
cele evlavioase) 1ncet aprin4%ndu-se c(tre 5umne4eu) stri/( cu ?rooroculB C%t sunt de dulci
/%tle*ului meu cuvintele :ale) 5oamneF
>n prefa-a .rono/rafului 4icea iar(i unul p(stor al MoldoveiB
- 6v%nd eu sarcina arhip(storiei i a purt(rii de /ri*( pentru p(unea oilor celor cuv%nt(toare) am
pus tot felul de silin-() i 1nsumi) i prin al-ii) a se t(lm(ci cuv%ntul lui 5umne4eu din felurite limi
i c(r-i 1mr(-iate de maica noastr() dreptm(ritoarea !iseric( a $(s(ritului) spre folosul i
m%ntuirea inecredinciosului popor al neamului rom%nesc&
Eicea iar(iB
- 5e dou( a*utoare morale mai 1nt%i avem treuin-() spre a putea a*un/e c(tre m%ntuire& 6dic( de
cunotin-( i de credin-(& 9i precum credin-a 1nvie prin fapte une) c(ci altfel este moart() de
asemenea) cunotin-a) care nate pe credin-() se cap(t( i se des(v%rete prin 1nv(-(tura
dumne4eietilor Scripturi& ?entru aceasta i M%ntuitorul) trimi-%nd pe apostolii S(i 1n lume) le-a
4isB Mer/%nd) 1nv(-a-i toate neamurile) predic%ndu-le 'van/helia Mea i apoi 1i ote4a-i (Marcu
16) 1=)&
>n prefa-a C;storiei isericetiD) 4icea marele ierarhB
- @umai !iserica a putut face din fiare fii ai lui ;srael) popor ales i inepl(cut) s%r/uincios lucr(tor
al p(m%ntului) supus credincios domnitorului) p(rinte duios al familiei) m(dular r%vnitor al statului
i) cu un cuv%nt) cet(-ean folositor al societ(-ii&
6poi continua) 4ic%ndB
- Citind ;storia isericeasc() va vedea fiecare c( a4ilul tiin-elor i al literaturii 1n timpul pri/onirilor
arare a fost !iserica& 9i) ca s( 4ic aa) lumina 1n-elepciunii s-a p(strat cu sfin-enie 1n focul
tainelor altarului& ;ar p(4itorii pre-iosului depo4it al culturii au fost clericii) 1nv(-(torii fireti ai
moralei&
Eicea iar(iB
- 5ac( fiecare din noi va face tot ceea ce poate 1n inele !isericii) al patriei i al omenirii) nu va
pieri cetatea noastr(&
6lt(dat( 4icea cu durere mitropolitul VeniaminB
- 5e vom aler/a cu ;eremia pe c(ile ;erusalimului c(ut%nd) nu vom afla pe acela care s( fac(
*udecat( i s( cerce credin-a& ?entru c() de la cel mai mic p%n( la cel mare) to-i au f(cut
f(r(dele/iA de la preot i p%n( la profetul mincinos) care voiete a vindeca sf(r%marea poporului
cu /raiuri mincinoase) 4ic%ndB ?aceF c%nd pacea 1i lipsete cu totul) chiar din inima lui& Ce vom
4ice pentru astfel de parava-i (tr(d(tori) ai lui 5umne4eu i ai oamenilor) care au p(r(sit i4vorul
apei celei vii i i-au s(pat lor f%nt%ni necurate) ce se surp( i nu -inH
- 2iii veacului acestuia) tem%ndu-se de moarte) doresc via-a) ca s( 1mr(-ie4e lumea pier4(rii i
s( 1noate 1n oceanul patimilor lor& 5ar cine va da capului meu ap( i ochilor mei i4voare de
lacrimi - 4ice ;eremia ?roorocul - ca s( pl%n/ poporul acesta i pe cei r(ni-i ai s(i) 4iua i
noapteaH (;er& 1) 16)&
Spunea marele ierarh i acesteaB
- @umai un trai ce ar urm(ri scopuri cretineti) folositoare lumii) se poate numi via-(& 6ltfel trupul
nostru) 1n care sta 1n/r(m(dit( spu4a patimilor) nu poate fi pentru om dec%t o 1nchisoare 1n al
c(rei 1ntuneric stau harurile lui cele dumne4eieti&
Eise iar(i mitropolitul VeniaminB
- ;ui-ii mei fii i fra-iF 5ac( adev(rata /lorie) adev(rata m(rire st( numai 1n virtute) apoi pentru a fi
(ra-i mari i pentru a 1mp(ra-i peste lume i peste eonii (mai marii) ei) nu avem treuin-( de
tronuri) nu avem nevoie de diademe) nu avem lips( de sceptre) f(r( numai a lucra 1n via
5omnului un(tatea i a face dreptate& 6poi) uni-i prin dra/ostea evan/helic() s( uml(m 1ntr-un
/%nd 1n casa lui 5umne4eu) cu/et%nd 4iua i noaptea la <e/ea 5omnului&
6poi continua) 4ic%ndB
- >n <e/ea 5omnului s( punem voia noastr() ca) aa 1n nevoie) s( putem 4ice cu ;e4echielB 6du--i
aminte de noi) o) 5umne4eule) c( am umlat 1naintea :a 1ntru adev(r i cu inima inevoitoare am
f(cut cele une 1ntru ochii :(i (?l%n/eri =)1)& ;at( mi*locul prin care s( putem vie-ui) nu 1ndelun/)
dar cu nemurire) ori 1n ce po4i-ie i stare ne-am afla&
Eicea iar(iB
- @imic nu este) iui-ilor) mai mare) mai puternic) mai str(lucit) mai folositor su soare i totodat(
mai uor de do%ndit dec%t unurile virtu-ii& ?rin virtute i prin credin-() nu prin arme i putere
lumeasc() sfin-ii to-i au iruit cumplitele 1mp(r(-ii ale 1ntunericului i au 1ntemeiat 1mp(r(-ia
'van/heliei&
5up( cinci4eci de ani de *ertf() de osteneal( i de rodnic( slu*ire arhiereasc( 1n !iserica lui
.ristos (17+,-184,)) mitropolitul Veniamin Costachi s-a retras la M(n(stirea Slatina) unde a mai
tr(it 1nc( patru ani ca simplu monah) traduc%nd 1n continuare c(r-i folositoare de suflet din lima
/reac( veche) pentru luminarea poporului nostru ortodo#&
Micat de harul 5uhului Sf%nt) Csmeritul p(rinte duhovnicesc al MoldoveiD) 1nainte de
otescul s(u sf%rit) 1i 1mparte prin testament toat( a/oniseala sa la m(n(stire i la s(raci)
adres%nd tuturor cele mai de pe urm( cuvinte de oteasc( iertare i inecuv%ntareB
- <as) iert i inecuvinte4 din toat( inima i din tot sufletul pe to-i fra-ii mei cretini i pe 1nii cei
ce m( ur(sc i pe cei ce m-au nedrept(-it i pe cei ce au 1ntins curse 1n calea mea i chiar pe cei
ce mi-au f(cut vreun r(u v(4ut ori nev(4ut) ru/%nd pe milostivul 5umne4eu s( nu *udece faptele
acelora) ci cu 1ndurarea Sa s(-i ierte pe to-i) dup( cum i-am iertat i eu&
;ar pentru 1nmorm%ntarea sa) marele ierarh Veniamin Costachi scrie 1n acelai testamentB
- >ns(rcine4 pe fiul meu Meletie ca) pentru dra/ostea 5omnului) 1nmorm%ntarea s( mi se fac(
dup( pov(-uirea ce i-am dat) numai cu p(rin-ii din m(n(stire) din afar( de sf%nta iseric() f(r(
arhierei) simplu i f(r( 4adarnice pompe i cheltuieli&&&&

CARTE PASTORAL#
$AT# %N EPARHIA ROMANULUI
(?roail) la anul 17+6)
Venia&in' cu &i(a (ui $u&ne)eu' S&e"it Epi*c+p R+&anu(ui
C5e c%nd 5umne4eiasca ?ronie au inevoit de ne-au 1ncredin-at dre/(toria p(storiei celei
duhovniceti) scopul nostru au fost i este una chivernisire a !isericilor) m%ntuirea oilor celor
cuv%nt(toare i r%vna pentru cuviincioasa petrecere a preo-ilor 5omnului&
5rept aceasta) iat() preote) -i-am pus 1nainte aceste ponturi cum -i se cade s( petreci) pre care te
1ndatoresc s( le citeti adeseori) i ceea ce te 1nva-( s( p(4eti 1ntocmai neap(rat&
a& 5ator eti) o) preote) ca unul ce ai primit asupra ta 5arul ?reasf%ntului 5uh i te-ai pus
1nv(-(tor norodului) s( nu--i fie petrecerea ca celor de ote) ci s( fii ferit i p(4it de toat( prihana
care aduce scandal i def(imare cinului t(u) (adic() de e-ie) care este 1ncep(tura tuturor
r(ut(-ilor) de 4avistie) de m%ndrie) de /%lcevi) de *udec(-i) de sud(lmi) de cuvinte dearte) de
*ur(m%nturi drepte ori nedrepte i de a iei martor 1mpotriva cuiva& 9i s( fii curat at%t la cele din
l(untru ale tale) cum i pe dinafar() /ri*it la haine) sp(lat i piept(nat) ca) cu toate faptele i
urm(rile tale) s( fii pild( celor ce privesc la tine) c( oiceiu au supuii a urma 1ntru toate
pov(-uitorul lor&
& S( aii purtare de /ri*( pentru !iserica la care eti or%nduit slu*itoriu) ca s( fie /ri*it( i
1mpodoit( cu cele treuincioase) at%t 1n(untru) c(r-i) veminte) icoane) sfinte vase) cristelni-(
pentru Sf%ntul !ote4) 1n care s( se poat( afunda pruncul cu lesnire 1n trei afund(ri) iar nu 1n
turn(ri sau 1n alt chip cum i pe dinafar( iar(i s( fie ine acoperit( i 1n/r(dit( 1mpre*urA iar(
c%nd va fi lipsit( de ceva) o dat( i de dou( ori) s( 1ndemni pe ctitori sau pe poporani ca s(
1mplineasc( cele treuincioase& ;ar() neurm%nd sfatul t(u) s( ar(-i la protopopul -inutului) ca dup(
1nv(-(tura ce va lua de la noi s( urme4e&
c& C%nd vei avea s( slu*eti dumne4eiasca <itur/hie) s( posteti cu o 4i mai 1nainte) s( te
de4raci de toate /ri*ile lumeti) 1ntru acea vreme s( te 1mpaci cu to-i din toat( inima ta i aa s(
s(v%reti Gertfa cea f(r( de s%n/e) ca s( fie ine primit( 1n Sf%ntul Gertfelnic cel mai presus de
Ceruri&
d& Sf%ntul 6/ne- vreau s(-l p(4eti i s(-l /ri*eti ca s( nu ume4easc( i s( muce4easc()
cer%ndu-l la vreme i usc%ndu-l cu mare r%nduial() cum i potrivirea Sfintelor :aine prea cu luare
aminte s( fie) ca nu fietecum s( se s(v%reasc( i s( r(m%ie c%t de pu-in cusur) cu
neor%nduial(&
e& ?e poporanii t(i s(-i sf(tuieti cele duhovniceti i s(-i 1ndemni ca s( mear/( la !iseric( 1n
toate 5uminicile i s(r(torile i s( se spovedeasc( fiete care de patru ori pe an sau m(car o
dat( i care vor fi vrednici s( se i 1mp(rt(easc(& 6i*derea i pe casnicii t(i s(-i 1nve-i frica lui
5umne4eu) cu 1ndeletnicire la ru/(ciuni) a p(4i cur(-enia) a fi cinsti-i i ascult(tori) ferindu-se de
adun(ri necuviincioase) ca s( ia i al-ii pild( un( 1n casa ta&
f& S( te sileti 1n tot chipul ca s( de*/hini (1ndep(rte4i) dintre poporani vr(*ile) farmecile)
desc%ntecele) (ierile i altele asemenea acestora) care le fac cei mai mul-i prin casele lor) c(ci
aceste sunt lucruri p(/%neti i nepl(cute lui 5umne4eu& Ci de va fi olnav cineva dintre
poporani) s( cheme preotul s( se roa/e pentru d%nsul) dup( 1nv(-(tura 6postolului ce 4iceB C(
ru/(ciunea credin-ei va m%ntui pre cel olnav (;ac& =) 1=)&
/& S( nu fii volnic a cununa) ori slood) ori ro) f(r( de pecetluit cu pecetea noastr() nici a te
ridica din satul acela unde te afli i a mer/e aiurea) sau a slu*i la alt( !iseric( f(r( tirea i
la/oslovenia noastr() c(ci 1ndr(4nind vei fi supus supt /rele canoane&
h& 5e te va sup(ra cineva) s( nu-i r(spun4i cu sud(lmi i oc(ri) ci s( ar(-i la protopopul -inutului i
se va 1n-(lep-i sup(r(torul t(u& Sau c%nd vei avea pricin( de /%lceava) nu eti slood a mer/e la
*udecat( politiceasc() c(ci dre/(torii politiceti nu pot s( te *udece pre tine) fiind preot&
Ci) c%nd vei avea vreo sup(rare de *udecat() tot la protopopul vei mer/e de--i vei cere dreptate&
9i c%nd protopopul nu te va putea odihni) s( fii 1ndatorit a veni la noi) ca s( te punem la cale& >ns(
te ferete s( nu fii tu 1ncep(torul pricinii) c( apoi vei fi supus canonisirii&
6ceste mai sus ar(tate) ce -i s-au pus ca o o/lind( 1nainte) privete-le) o) preote) i de vei p(4i
1ntocmai neap(rat) ine s( tii c( vei c%ti/a dra/oste i evlavie de la oameni) cinstea i a*utorul
lor vei do%ndi& 6rhiereul se va ucura de tine i te va iui ca pre un 1mpreun( slu*itor al :ainelor
lui 5umne4eu) carele) aa s( te 1nt(reasc( 5omnul 5umne4eu) a le p(4i neap(rat) cu iuirea <ui
de oameni 1n veci& 6minD&