Sunteți pe pagina 1din 8

Grigore

POEZII +I PROZ{
ALEXANDRESCU
282
GRIGORE ALEXANDRESCU
APRECIERI
ntr-o parte a ei, poezia lui Alexandrescu este cea mai puternic[ expresie a
lamartinismului la noi. Medita\ia, reveria, armonia n natur[, religiozitatea,
rug[ciunea, oceanele, imensit[\ile sunt ale poetului francez. Cteodat[ viziunea
cap[t[ un aer ce\os ossianesc =i recita\ia o hohotire byronian[. Toate acestea se
g[sesc ns[, muzicalizate, =i la Lamartine. Azi schimbarea gustului a stins strofele
lui Alexandrescu =i ochiul e jignit de impuritatea vocabularului. Totu=i, a=ezndu-ne
n timpul romantic, descoperim la poet tehnica marilor solemne instrumente
muzicale, naltul hieratism al melancoliei(...)
Proza lui ne pune n fa\[ nu numai un om f[r[ complexitate ideologic[ =i
senzitiv[, ci =i lipsit de orice talent narativ =i descriptiv. Totul e conven\ional.
Minusculul Olt e nf[\i=at ca o Niagar[ n fioros decor himalaian, nd[r[tul Tismanei
vede o stnc[ ngrozitoare, la Polovraci admir[ pozi\ia =i frumoasa pe=ter[
de stalacti\i. Olte\ul are =i el urlet s[lbatic. Ct despre Cozia, aceasta nu difer[
ntru nimic de cele mai multe m[n[stiri. Crngurile sunt frumoase, toate
elementele cochete =i elegante, cutare m[n[stire e n cur[\enia cea mai
pl[cut[. Ni se d[ =i un fragment dintr-o nuvel[, C[lug[ri\a, scris[, zice
Alexandrescu, de un boier b[trn, n realitate de el. Aici se poveste=te cu o stng[cie
inimitabil[ dragostea dintre junele amorez Leurdeanu, om ( la leatul 1690 ! ) cu
sentimente romantice, =i Elena Corbeanu. Tn[rul avea de gnd a cere pe fat[
formal n c[s[torie. Din p[cate, mama ei, bigot[, o f[g[duie=te m[n[stirii de se
va ridica de pe boal[, ceea ce se =i ntmpl[. Junele pune la cale r[pirea fetei =i ntr-o
noapte, pe cnd stari\a f[cea revizia, v[zu un b[rbat nso\it de o jun[ c[lug[ri\[.
D[du s[ strige, b[rbatul o prinse n bra\e =i o trase n luntre, stari\a voi s[ sar[ =i se
nec[. Alexandrescu, mare cititor al lui Voltaire, respingndu-i pretinsul ateism, i
mbr[\i=a atitudinea mpotriva intoleran\ei, de=i poate fi aici =i un ecou al temei
ororii claustrate din Diderot.
George C[linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn[ n prezent. Edi\ia a
II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Bucure=ti, Ed. Minerva, 1986, p. 156,160-161.
283
POEZII +I PROZ{
Cel mai vechi dintre c[l[torii romantici, Grigore Alexandrescu, n paginile
consacrate vizitei sale la m[n[stirile oltene=ti (1842), ne ofer[ ... destul de pu\in.
Impresiile sale privesc mai degrab[ tradi\iile istorice ale locurilor pe care le viziteaz[
sau unele particularit[\i ale ornduirii lor actuale. Cadrul natural este abia indicat.
Cnd ajunge la Cozia, o simpl[ nsemnare topografic[ i este de ajuns... n fa\a
M[n[stirii Dintr-un Lemn descrierea este ceva mai bogat[, dar f[r[ elemente sensibile
propriu-zise. Autorul descrie o configura\ie, nu un peisagiu... Pe=tera de la Polovraci
l impresioneaz[ mai mult, dar spiritul de observa\ie r[mne, chiar n fa\a acestui
spectacol, inferior fanteziei constructive, c[reia i se pare a vedea, n grupul
stalactitelor, siluete de copii sau de fantasmagorice fiin\e combinate din oameni =i
fiare, dac[ nu simple chipuri s[lbatice ca doi tlhari, care, cu armele gata, a=teapt[
s[ atace un trec[tor. Abia ultima pagin[ a Memorialului jertfe=te esteticii timpului,
zugr[vind un motiv tipic r[s[rirea lunii deasupra unei p[duri ... Pagina merit[ a
fi re\inut[. Este acea prin care natura, ca obiect al descrierii literare, intr[ n operele
prozatorilor romni, sub forma magiei lunare. Scriitorul n\elege ce poate fi dulceag
sau conven\ional n zugr[virea str[lucirii nentinate a lunii =i de aceea ntrege=te
tabloul s[u din contraste punnd al[turi de lumina selenar[, r[spndit[ pe ziduri,
pe stnci =i poteci, masa ntunecat[ a p[durii r[mase n umbr[.
R[s[rirea lunii la Tismana r[mne oricum o excep\ie n paginile de proz[ ale lui
Grigore Alexandrescu.
Tudor Vianu, Arta prozatorilor romni, Chi=in[u, Casa de editur[ Litera,
1997, p. 69-70.
Grigore Alexandrescu e el nsu=i n poezia de con\inut etic. Poet al dezinteres[rii,
al altruismului, al binelui public, cnd se dezbar[ de suferin\ele insuficient patetizate,
ca =i de temele lirice convenite, =i reg[se=te tonul cu adev[rat propriu, ca acela din
Rug[ciunea, din Anul 1840, din fabule =i, mai ales, din epistole =i satire.
n aceste proceduri didactice, poetul =i nvedereaz[ o mai statornic[ afinitate
cu clasicismul, dect cu romantismul francez; sau dac[ acesta din urm[ i-a servit ca
model pentru stimularea crizelor sale subiective, n dezolare =i impreca\ie, cel[lalt
i s-a potrivit n structura sa permanent[, de ra\ionalist =i de observator. Grigore
Alexandrescu nu e un adev[rat temperament dual, oscilnd ntre cei doi poli ai
axei sale morale; liricul la el e accidental, am spune chiar, nesubstan\ial;
didacticul, n cea mai nalt[ expresie a cuvntului, e permanent =i caracterizant.
284
GRIGORE ALEXANDRESCU
Poetul nu-=i g[se=te nic[ieri tonul just, ca n epistole =i satire, unde-i
recunoa=tem unicitatea, prin judecat[, prin bun-sim\, bonomie, ng[duin\[,
incisivitate ner[ut[cioas[, n numele adev[rului, iar nu al patimii.
+erban Cioculescu, Variet[\i critice, Chi=in[u, Casa de editur[ Litera, 1997,
p. 61-62
...Umbra lui Mircea. La Cozia d[ expresia cea mai des[vr=it[ a medita\iei cu
subiect na\ional n opera lui Alexandrescu. (...)
Poetul admir[ trecutul n stil de od[, n timp ce netrebnicia prezentului l
ndeamn[ la satir[; condamn[ totu=i trecutul, m[re\, dar amarnic =i trist. Prezentul
e, n compara\ie cu trecutul, mare pentru progresul s[u n pace =i arte. Poezia ofer[
deci un joc pe o gam[ variat[ =i contradictorie de sentimente.
D. Popovici, Romantismul romnesc, curs \inut la Universitatea din Cluj n 1951
1952, publicat n Studii literare, II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1974, p. 284.
Clasic, dintre cei f[r[ dispens[ =i, net[g[duit, cel mai mare dintre poe\ii no=tri
dinainte de Eminescu, Grigore Alexandrescu este att de prezent n con=tiin\a
oric[rui cititor de poezie romneasc[, nct evocarea personalit[\ii =i a operei lui se
poate dispensa de inciden\ele festive ale calendarului, ca =i de stiharele ceremonialului
de circumstan\[. Deoarece nimic din ceea ce a vibrat la timpul s[u, din poemele lui
(...) nu =i-a pierdut nici ingenuul fior intim, nici vastul orizont umanitar, nici finul
ascu\i= al ironiei caustice.
Perpessicius, Cuvnt pentru pomenirea poetului Grigore Alexandrescu, n volumul Alte
men\iuni de istoriografie =i folclor, Bucure=ti, Editura pentru literatur[, 1961, p. 36.
Predilec\ia pentru fabul[ a lui Alexandrescu =i a attor al\i scriitori ai vremii se
explic[ prin posibilit[\ile superioare de satir[ politic[ pe care le oferea specia. Sub
deghizarea str[vezie puteau fi spuse lucruri ndr[zne\e, pe care cenzorii, care vnau
pn[ =i titlurile revistelor, nu le-ar fi l[sat astfel s[ apar[, iar dac[ ar fi ap[rut, le-ar
fi r[spl[tit cel pu\in cu surghiunul la m[n[stire.
Silvian Iosifescu. Grigore Alexandrescu, Bucure=ti, Editura tineretului, 1965, p. 81.
Mul\i l-au considerat (pe Gr. Alexandrescu) drept un produs de metisaj, un
285
POEZII +I PROZ{
amestec de romantism =i clasicism. De fapt, el este un romantic printre clasici =i un
clasic printre romantici. Cu alte cuvinte, e un scriitor de tranzi\ie (...).
Nu putem spune c[ f[r[ el n-ar fi existat Eminescu, dar e probabil c[ vocea lui
Eminescu n-ar fi sunat tot a=a. (...)
Istorice=te, locul lui e inatacabil, fiind unul dintre poe\ii care au descoperit
lirismului romnesc trei din drumurile desf[=ur[rii sale: n fabul[, epistol[ =i medita\ie.
El a servit contemporanilor drept termen de emula\ie, iar ntre 1848 =i 1870 a f[cut
=coal[.
Paul Cornea, Grigore Alexandrescu sau lirismul pa=optist ca experien\[ interioar[, n
volumul De la Alexandrescu la Eminescu, Bucure=ti, Editura pentru literatur[,
1966, p. 109-110, 179.
Suprema realizare a lui Grigore Alexandrescu n linie romantic[ r[mne, negre=it,
Umbra lui Mircea. La Cozia. n cuprinsul acestei poezii se desf[=oar[ un spectacol
muzical-pantomimic, pus n scen[, ca de obicei, conform unor principii regizorale
clasice. (...)
Con\inutul reprezent[rii, caden\a versurilor, adecvat[ acestui con\inut, impun
o pauz[ meditativ[, mod al introducerii ntr-un alt climat, al trecerii din imperiul
zilei n acela al nop\ii. Se opereaz[, am putea spune, vorbind n termeni de mitologie,
o ie=ire din timpul =i spa\iul profan sau, mai exact, o invazie n cotidian a
neobi=nuitului, a fantasticului. Ca ntr-un ritual magic, poetul pune for\ele naturii
n mi=care. (...)
Ad[postind asemenea cristale, nu mai ncape discu\ie nu numai c[ opera poetic[
a lui Gr. Alexandrescu nu =i-a pierdut actualitatea, dar are toate =ansele de a =i-o
p[stra ct timp va exista o literatur[ romn[.
Dumitru Micu, Postfa\[ la: Gr. Alexandrescu, Poezii, Bucure=ti, Editura
Minerva, seria Arcade, 1970, p. 140.
Prin medita\ia patriotic[, prin epistol[, satir[ =i fabul[, Grigore Alexandrescu
se aliniaz[ nc[ mai categoric n frontul scriitorilor pa=opti=ti. Ideologia sa literar[,
empiric[ =i enun\at[ n termeni generali, se acord[ perfect cu aceea a lui Bolliac,
Bolintineanu, Alecsandri etc. El a teoretizat asupra problemelor literaturii nu sub
o form[ obi=nuit[ a unor arte poetice personale =i nu numai n prefe\e, ci =i n
cuprinsul unor poezii diverse, ndeosebi n epistole. (...)
286
GRIGORE ALEXANDRESCU
Respectul lui Grigore Alexandrescu fa\[ de trecutul na\ional se orienteaz[ spre
ntemeietorii de cultur[, aceasta fiind vr[jma=a tiraniei. Valorile pe care le pre\uie=te
poetul sunt cele ce alc[tuiau crezul unei epoci luminate =i pa=nice: libertatea
noroadelor, educa\ia cet[\eneasc[, =tiin\a, arta, civiliza\ia.
Ion Roman, Studiu introductiv la: Grigore Alexandrescu, Opere, I, Bucure=ti,
Editura Minerva, colec\ia Scriitori romni, 1972, p. XLVII.
Inspirat[ din durerea renun\[rii, din melancolia nemplinirii =i din con=tiin\a
tragic[ a imposibilului, lirica erotic[ a lui Alexandrescu p[streaz[ n ntregime o
tonalitate elegiac[, cea mai puternic[ n literatura noastr[ nainte de Eminescu.
Mircea Anghelescu, Introducere n opera lui Gr. Alexandrescu, Bucure=ti, Editura
Minerva, 1973, p. 36.
Alexandrescu a ostenit vreme de trei decenii, =i cu str[lucire, pe t[rmurile
poeziei; el este cronologice=te primul mare poet al literaturii romne care merit[
titlul de clasic. Alexandrescu a cntat, ntr-o epoc[ de afirmare na\ional[, trecutul
vitejesc al poporului nostru; a dat glas poetic celor mai de seam[ evenimente din
vremea sa; a vibrat la marile idei ale timpului, militnd pentru bine, frumos =i
adev[r; a promovat spiritul ra\iunii =i ncrederea n progresul omenirii; minte
ascu\it[ =i intelegen\[ superioar[, poetul a satirizat tirania =i nedreptatea, pe
impostori =i demagogi. Uneori rznd de nimicnicia oamenilor meschini, dup[
principiul ridendo castigat mores, alteori am[rt =i ndurerat de nedreptatea uman[.
Pompiliu Marcea, Prefa\[ la Grigore Alexandrescu, Poezii. Memorial de c[l[torie,
Bucure=ti, Editura Minerva, 1974, colec\ia Biblioteca pentru to\i, p. XX.
Scriitorul se nfioar[ la modul romantic (totu=i dup[ o tehnic[ a grada\iei
retorice clasice) n fa\a unui m[re\ apus de soare pe Olt sau n fa\a unui r[s[rit de
lun[ la Tismana, caut[ pulsul istoriei, dar descoper[, totodat[, cu un ochi lucid =i
cu o expresie incisiv-ironic[, mizeria prezentului =i ridicolul etern al umanit[\ii.
Ridicolul se v[de=te mai ales n naiva credin\[ tradi\ional c[lug[reasc[ n miracole,
pe care iluministul o comenteaz[ cu delicii (...)
Dincolo de satira iluminist[, Memorialul lui Alexandrescu este o medita\ie
asupra condi\iei umanit[\ii n timp. Reflexiv, ironic, dar atras deopotriv[ de vocile
singur[t[\ii =i de glasul istoriei, scriitorul evolueaz[ printre morminte de domnitori
287
POEZII +I PROZ{
sau ziduri pe jum[tate ruinate sub greutatea timpului =i indiferen\a oamenilor,
ziduri pe care trec[torii visnd eternitatea =i graveaz[ numele. (...) Ca =i n opera
poetic[, melancolia =i ironia coexist[ n Memorialul de c[l[torie al vis[torului lucid
care a fost Alexandrescu.
Ioana Em. Petrescu, Alexandrescu peregrin, n Echinox, an. VIII, nr. 12,
1976, p. 6.
De=i avea sim\ul dramaticului accentuat, nu \intea spre teatru, poate =i pentru c[,
fiind inexistent[ o experien\[ autonom[ n aceast[ direc\ie, poetul se sim\ea incomodat
n abordarea genului doar dup[ modele str[ine, mai greu asimilabile; apoi, pruden\a
constant[ a atitudinii sale, ca =i fascina\ia alegoriei, l-au c[l[uzit spre un alt fel de
spectacol, acela al jocului de simboluri din fabule, unde conven\ia i permitea, ca n teatrul
de marionete s[ se ascund[ dup[ m[=tile cut[ror animale, chiar dac[ sforile r[mneau
vizibile, chiar dac[ tlcul era str[veziu =i u=or descifrabil pentru toat[ lumea. De fapt,
procedeele artistice din satire r[mn proprii fabulelor. Atta doar c[ nf[\i=area real[,
din via\a de zi cu zi, a eroilor satirelor este nlocuit[ aici cu o dublur[, la fel de expresiv[,
mprumutat[ din lumea animalelor.
Constantin Cuble=an, Postfa\[ la: Gr. Alexandrescu, Satire =i fabule, Bucure=ti,
Editura Minerva, seria Arcade, 1976, p. 171.
Relele ntocmiri sociale sunt obiectivul fabulelor din aceast[ perioad[ n care
Alexandrescu =i exercit[ spiritul critic din ce n ce mai ascu\it. Evident, el apeleaz[ la
modelele clasice: La Fontaine (Toporul =i p[durea, Nebunia =i amorul), Voltaire (Lupul
moralist), Krlov (Elefantul), izbutind s[ fie totu=i =i original ntr-un gen unde nu se cere
dect originalitatea trat[rii, precum Oglinzile, Cinele =i c[\elul, Vulpea liberal[.
Al. Piru, Istoria literaturii romne de la nceput pn[ azi, Bucure=ti, Editura Univers,
1981, p. 65.