Sunteți pe pagina 1din 18

M!

rfuri metalice
"07
Aparatele de g#tit cu combustibili folosesc c!ldura degajat! la
arderea combustibililor pentru preg!tirea alimentelor. n func#ie de tipul de
combustibil utilizat, se mpart n:
aparate de g!tit cu combustibil gazos
aparate de g!tit cu combustibil lichid
aparate de g!tit cu combustibil solid.
Aparatele de g!tit cu combustibil gazos au c$tigat teren n defavoarea
aparatelor de g!tit cu combustibil lichid $i a celor cu combustibil solid
pentru care cererea este din ce n ce mai redus!. Aceasta se datoreaz!
avantajelor oferite de aparatele de g!tit cu combustibil gazos, care constau
n:
punere n func#iune $i ntre#inere mai u$oar! deoarece nu necesit!
conectarea la un co$ de evacuare a fumului $i nici evacuarea periodic! a
reziduurilor rezultate n urma arderii;
reducerea duratei de preg!tire a alimentelor datorit! randamentului mai
ridicat;
reglarea mai precis! a temperaturilor de lucru.
Aparatele de g!tit cu combustibil gazos func#ioneaz! cu gaze naturale
(GN) sau gaze petroliere lichefiate (GPL). Condi#iile de ardere fiind
diferite, pentru deosebire, pe aparat este marcat tipul combustibilului.
Trecerea de la un tip de combustibil la altul se poate realiza prin schimbarea
duzelor.
Avantajul aparatelor de g!tit cu combustibil gazos const! printre altele
n faptul c! nu trebuie legate la un co$ de fum, deoarece gazele ard complet
n condi#iile normele.
Din punct de vedere al formei constructive, distingem:
re$ouri
ma$ini de g!tit.
Re!ourile (fig. ".87) sunt aparate de mici dimensiuni, care dispun de
"-3 ochiuri. Elementele principale
ale re$ourilor sunt:
carcasa realizat! din tabl! de
o#el emailat!. Ea are rol estetic $i
n acela$i timp de sus#inere a
celorlalte elemente componente;
unele modele sunt prev!zute $i
cu un capac din tabl! de o#el
emailat!.
Fig. ".87. Re$ou cu 2 ochiuri
M!rfuri metalo-chimice. M!rfuri din sticl!, ceramic! $i lemn
"08
arz#toarele (ochiurile) asigur! amestecul gaz-aer optim, pentru a se
ob#ine o ardere complet! cu formare de bioxid de carbon $i vapori de
ap!. Arz!toarele sunt realizate din font! sau o#el inoxidabil, iar ajutajele
(duzele) din alam!.
gr#tarul, executat din font! emailat! sau din srm! de o#el nichelat!, are
rolul de sus#inere a vaselor $i de a asigura distan#a arz!tor-vas optim!.
conductele realizeaz! distribuirea gazului la dispozitivele de reglare $i
apoi de la acestea c!tre arz!toare. Sunt executate din alam! sau o#el.
robinetele regleaz! debitul gazului distribuit arz!toarelor $i sunt dotate
cu dispozitive de blocare mpotriva deschiderilor accidentale.
Principalele caracteristici de calitate ale re$ourilor cu combustibil
gazos sunt:
num#rul ochiurilor
diametrul ochiurilor exprimat n milimetri. Valorile uzuale sunt cuprinse
ntre 30 $i 66 mm.
combustibilul utilizat $i duzele livrate
consumul total de combustibil nregistrat pe durata unei ore n condi#iile
n care toate arz!toarele func#ioneaz! cu robinetele n pozi#ia de maxim.
Se exprim! n normal metri cubi pe or! (Nm
3
/h), iar valorile difer! n
func#ie de tipul gazului utilizat. Astfel, consumul total de gaz natural este
cuprins ntre 0,20 0,28 Nm
3
/h, n timp ce valorile pentru gaz petrolier
lichefiat sunt cuprinse ntre 0,06 0,08 Nm
3
/h.
nc#rcarea termic# total# reprezint! cantitatea de c!ldur! rezultat! din
arderea combustibilului n unitatea de timp, n condi#iile n care toate
arz!toarele func#ioneaz! pe pozi#ia de maxim; se exprim! n kilowa#i
(kW) sau kilocalorii pe or! (kcal/h)
*
, iar valorile ntlnite la diferite
produse sunt cuprinse ntre "200 kcal/h, respectiv 2850 kcal/h.
dimensiunile exprimate n milimetri
masa exprimat! n kilograme.
Ma!inile de g#tit sunt aparate care, ntr-o configura#ie minimal!,
dispun de 3 6 ochiuri $i un cuptor. La aparatele performante pot fi ntlnite
$i alte dot!ri precum: gr!tar, rotisor.
Dup! modul de producere a c#ldurii ma$inile de g!tit se clasific! n:
ma!ini de g#tit clasice (fig. ".88a), care utilizeaz! n exclusivitate
c!ldura produs! prin arderea combustibilului

*
" kcal/h = ","6"0
-3
KW
M!rfuri metalice
"09
ma!ini de g#tit mixte (fig. ".88b) care combin! procedeul clasic de
nc!lzire cu procedeul electric, fiind dotate n acest sens cu elemente
nc!lzitoare cu rezisten#! sau cu generatoare de microunde.
Ma$inile de g!tit mixte, la rndul lor, se pot grupa, n func#ie de
elemente nc!lzite prin procedeul electric, n:
ma$ini de g!tit cu " 2 discuri nc!lzitoare
ma$ini de g!tit cu cuptor $i gr!tar nc!lzite electric
ma$ini de g!tit cu cuptor nc!lzit cu microunde
ma$ini de g!tit cu gr!tar nc!lzit electric.
Ma$inile de g!tit au n componen#a lor urm!toarele elemente
principale:
carcasa format! dintr-un $asiu care serve$te ca suport pentru sus#inerea
celorlalte componente ale ma$inii, avnd p!r#ile exterioare acoperite cu
tabl! de o#el emailat! sau tabl! de o#el inoxidabil. n partea superioar!
sunt montate ochiurile, care sunt protejate de un capac rabatabil din tabl!
de o#el sau din sticl! securizat!.
arz#toarele (ochiurile). Din punct de vedere constructiv pot fi orizontale
(pip!) sau verticale $i sunt executate din font! sau tabl! de o#el.
gr#tarul din font! emailat! sau srm! de o#el nichelat!.
cuptorul delimitat de pere#i din tabl! de o#el emailat! sau tabl! de o#el
inoxidabil $i de o u$! de acces care poate fi prev!zut! sau nu cu geam. n
partea inferioar! sunt montate " 2 arz!toare care deservesc cuptorul, iar

Fig. ".88. Ma$ini de g!tit
a. clasic! b. mixt!
M!rfuri metalo-chimice. M!rfuri din sticl!, ceramic! $i lemn
""0
n partea superioar! cu arz!tor pentru gr!tar.
conductele de distribu"ie a gazului la dispozitivele de reglare $i apoi de
la acestea c!tre arz!toare.
robinetele de reglaj al debitului de gaz distribuit arz!toarelor.
tabloul de comand# montat n partea frontal! a ma$inii de g!tit care
cuprinde ntr-o dotare minimal! butoanele de comand! ale robinetelor de
reglaj. n func#ie de complexitatea ma$inii de g!tit, mai pot fi ntlnite:
butonul pentru iluminatul cuptorului, butonul de pornire/oprire a
rotisorului, ceas avertizor sau cronocontactor, buton pentru pornirea
sistemului de ventila#ie al cuptorului.
instala"ia electric# care, n varianta cea mai simpl!, specific! ma$inilor
de g!tit clasice, include sistemul de iluminat al cuptorului, iar n cazul
ma$inilor de g!tit mixte, circuitele discurilor $i elementelor nc!lzitoare,
circuitele motoarelor pentru ac#ionarea rotisorului, respectiv al
ventilatorului etc.
Principalele caracteristici tehnico-func#ionale ale ma$inilor de g!tit cu
combustibil gazos sunt:
num#rul ochiurilor !i diametrul acestora, exprimat n milimetri; valorile
uzuale ale diametrelor ochiurilor sunt de 35 90 mm pentru cele
alimentate cu gaz, respectiv "45 "95 mm pentru cele nc!lzite electric.
combustibilul utilizat $i duzele livrate.
consumul total exprimat n normal metri cubi pe or!. Aceast!
caracteristic! depinde de num!rul arz!toarelor de care dispune ma$ina de
g!tit, fiind cuprins! ntre 0,"4 0,3 Nm3/h pentru ma$inile alimentate cu
gaz petrolier lichefiat, respectiv 0,47 0,98 Nm3/h pentru ma$inile
alimentate cu gaze naturale.
puterea absorbit# de la re"ea de elementele instala#iei electrice,
exprimat! n wa#i (W) sau kilowa#i (kW). Depinde de complexitatea
instala#iei electrice $i este cuprins! ntre 20 -"00 W pentru ma$inile de
g!tit conven#ionale dotate doar cu un sistem de iluminat sau rotisor $i
"500 4000 W pentru ma$inile cu discuri nc!lzitoare, cuptor sau gr!tar
electric.
nc#rcarea termic# total#, exprimat! n kilowa#i (kW) sau kilocalorii pe
or! (kcal/h). Ma$inile de g!tit cu trei ochiuri $i cuptor au nc!rc!ri
termice de ordinul a 6500 7000 kcal/h n timp ce ma$inile de g!tit cu
patru ochiuri, cuptor $i gr!tar de 8500 9000 kcal/h.
volumul util al cuptorului, exprimat n dm
3
sau l
dimensiunile, exprimate n milimetri
M!rfuri metalice
"""
masa, exprimat! n kilograme.
Dot!rile suplimentare care pot fi ntlnite la unele modele de ma$ini
de g!tit constau n:
aprindere electric! ac#ionat! de butoanele de comand! ale robinetelor de
reglaj;
surs! de lumin! pentru iluminatul interior al cuptorului;
dispozitiv de siguran#! care, n cazul stingerii accidentale a fl!c!rii unui
arz!tor sau n cazul defect!rii unui organ indispensabil func#ion!rii sale,
opre$te trecerea gazului spre arz!tor;
termostat pentru men#inerea constant! a temperaturii n cuptor; unele
modele dispun n acest sens $i de un termometru care indic! temperatura
nregistrat! n cuptor;
rotisor ac#ionat electric;
ceas avertizor sau cronocontactor care permite programarea duratei de
func#ionare;
sistem de ventila#ie care realizeaz! o circula#ie for#at! a aerului cald,
contribuind astfel la sc!derea duratei de preg!tire a alimentelor;
sistem catalitic de cur!#ire a cuptorului.
mpreun! cu ma$ina de g!tit sunt livrate o serie de accesorii precum:
gr!tar pentru copt, gr!tar pentru plit!, tav! de copt, tav! pentru fript, plac!
de patiserie etc.
Aparatele pentru nc#lzirea cu combustibil a locuin"ei utilizeaz!
energia termic! produs! la arderea combustibilului pentru nc!lzirea local! a
spa#iilor de locuit. Folosirea acestor aparate pentru nc!lzirea locuin#elor
este o solu#ie mai pu#in costisitoare n compara#ie cu cea oferit! de aparatele
electrice, dar care prezint! unele dezavantaje (necesit! co$ pentru evacuarea
fumului $i unele m!suri suplimentare de protec#ie mpotriva incendiilor). Ca
$i la aparatele electrice, pentru asigurarea confortului termic, fiecare
nc!pere trebuie deservit! de un aparat.
Aparatele pentru nc!lzirea cu combustibil a locuin#ei se pot clasifica
dup! urm!toarele criterii:
a) principiul de func"ionare !i distribu"ie a c#ldurii
aparate cu radia#ie direct! ($eminee)
aparate cu acumulare de c!ldur! (sobe)
aparate cu convec#ie (convectoare)

M!rfuri metalo-chimice. M!rfuri din sticl!, ceramic! $i lemn
""2
b) combustibilul utilizat
aparate cu combustibil gazos (gaze naturale, gaz petrolier lichefiat)
aparate cu combustibil lichid (petrol lampant, motorin!)
aparate cu combustibil solid (c!rbune brun, lignit, brichete de c!rbuni,
lemne etc.)
Deoarece produc#ia de aparate pentru nc!lzirea cu combustibil a
locuin#ei este axat! n principal pe convectoare, n cele ce urmeaz! vor fi
prezentate doar aceste aparate.
Cre$terea cererii de convectoare n detrimentul celorlalte tipuri de
nc!lzitoare cu combustibili se datoreaz! avantajelor pe care acestea le
ofer!, dintre care pot fi men#ionate: dimensiunile mai reduse, randamentul
superior, u$urin#a n utilizare $i reglare, se preteaz! la utilizarea unor
elemente de automatizare care confer! o comoditate $i o siguran#!
superioare n exploatare.
Convectoarele (fig. ".89) se pot clasifica dup! urm!toarele criterii:
a) sistemul de combustie !i de
evacuare a produselor arderii
convectoare cu camer# de ardere
nchis#, care pot fi instalate $i n
camere ce nu dispun de posibilit!#i
de ventila#ie
convectoare cu camer# de ardere
deschis# care pot fi instalate doar n
nc!peri ventilate.
b) modul de nc#lzire
aparate cu convec"ie natural#, la care circula#ia ascendent! a aerului este
generat! de diferen#a de densitate dintre aerul cald $i aerul rece
aparate cu convec"ie for"at#, la care circula#ia aerului este realizat! de un
ventilator ac#ionat de un motor electric.
Principalele elemente componente ale unui convector sunt (fig. ".90):
carcasa executat! din tabl! de o#el vopsit! sau emailat!; are rolul estetic
$i totodat! de ghidare a fluxului de aer;
arz#torul care realizeaz! arderea amestecului de combustibil;
sistemul de aprindere a amestecului combustibil poate fi: electronic sau
piezoelectric;
Fig. ".89. Convector
M!rfuri metalice
""3
sonda de temperatur# $i termoregulatorul au rolul de a regla temperatura
aerului cald eliberat n nc!pere n func#ie de temperatura ambiant! $i
dorin#a utilizatorului;
schimb#torul de c#ldur# preia c!ldura de la gazele arse transfernd-o
curentului de aer rece pe care-l nc!lze$te;
ventilul de gaz este un dispozitiv de siguran#! care blocheaz! alimentarea
cu gaz n cazul stingerii fl!c!rii;
Principalele caracteristici de calitate ale convectoarelor sunt:
combustibilul utilizat $i duzele livrate;
consumul maxim de combustibil, care este cuprins ntre 0,3 -0,6 Nm
3
/h;
capacitatea termic# reprezint! cantitatea de c!ldur! transmis! de
convector mediului ambiant ntr-o or! de func#ionare $i se exprim! n
kilowa#i (kW), kilocalorii pe or! (kcal/h) sau n unit!#i termice britanice
pe or! (BTU
*
/h); valorile uzuale sunt de 2,54,6 kW (22004000 kcal/h);

*
BTU British Thermal Unit; "BTU/h = 0,252 kcal/h = 293"0
-6
kW

Fig. ".90. Convector cu convec#ie for#at!.
Elemente componente
Carcas!
Arz!tor
Ventilator
Schimb!torul
de c!ldur!
Aer cald
Aer rece
Aer pentru
combustie
Gaze arse
M!rfuri metalo-chimice. M!rfuri din sticl!, ceramic! $i lemn
""4
volumul spa"iului nc#lzit reprezint! volumul camerei pentru care
randamentul convectorului este maxim; se exprim! n metri cubi, iar
valorile uzuale sunt cuprinse ntre 50 -"00 m
3
;
domeniul de reglare a temperaturii, exprimat n grade Celsius, este
cuprins de regul! ntre "0 35 C.
Dot!rile suplimentare care pot fi ntlnite la convectoare sunt:
dispozitiv de protec#ie contra supranc!lzirii
sond! de fum.
Aparatele pentru nc#lzirea apei menajere (boilere). Prepararea
apei calde, n cazul n care nu este asigurat! de la re#eaua de alimentare
urban!, se poate realiza $i cu ajutorul unor aparate de nc!lzit cu
combustibil. Acestea poart! numele de boilere sau de nc!lzitoare de ap! cu
combustibil $i asigur! nc!lzirea apei prin transferul de c!ldur! ce are loc la
arderea combustibilului.
Din punct de vedere al tipului de combustibil utilizat, boilerele se
mpart n trei mari grupe:
aparate alimentate cu combustibil gazos
aparate alimentate cu combustibil lichid
aparate alimentate cu combustibil solid.
Deoarece pentru uzul casnic se comercializeaz! cu preponderen#!
nc!lzitoare de ap! cu combustibil gazos, care sunt mult mai u$or de utilizat
$i mai economice, n cele ce urmeaz! vor fi prezentate doar aceste tipuri de
aparate.
nc#lzitoarele de ap# cu combustibil gazos. Pentru a putea fi
folosite, locuin#ele trebuie s! dispun! de racorduri la re#eaua de alimentare
cu ap! rece $i la cea de gaze naturale.
Prin adaptare, boilerele pot func#iona
$i cu gaz petrolier lichefiat stocat n
recipiente de mare capacitate. Se pot
clasifica dup! urm!toarele criterii:
a) modul de furnizare a apei calde
boilere f#r# acumularea apei calde
fig. ".9"a (boilere cu nc!lzire
instantanee a apei boilere
instant)
boilere cu acumularea apei
nc#lzite (fig. ".9"b)


Fig. ".9". Boilere
instant
cu acumularea apei
nc!lzite
M!rfuri metalice
""5
b) sistemul de combustie !i de
evacuare a gazelor arse
boilere cu camer# de ardere
nchis#, ce au circuitul de
combustie separat complet
fa#! de mediul n care urmeaz!
a fi instalate. Dup! cum se
poate vedea n figura ".92,
aerul necesar arderii este
preluat din exteriorul locuin#ei
prin conducta de evacuare cu
pere#i dubli. Evacuarea
gazelor arse poate fi efectuat!
prin:
- tiraj natural
- tiraj for"at, aparatul fiind
dotat n acest sens cu un
ventilator.
boilere cu camer# de ardere deschis#, la care aerul necesar combustiei
este preluat direct din mediul n care este instalat aparatul, n timp ce
gazele arse sunt evacuate printr-o conduct! n afar! prin tiraj natural.
c) modul de instalare
boilere murale, instalate pe perete
boilere de podea, amplasate pe pardoseal!.
Fiind aparate cu ardere n focare nchise, boilerele trebuie racordate n
mod obligatoriu la un co$ de fum pentru evacuarea gazelor arse.
Boilerele cu nc#lzirea instantanee a apei boilere instant
prezentate schematic n figura ".93, au urm!toarele elemente principale:
carcasa, realizat! din tabl! de o#el protejat mpotriva coroziunii prin
emailare sau vopsire; este prev!zut! la partea superioar! cu un orificiu
prin care trece tubul de evacuare a gazelor arse;
camera de ardere realizat! din o#el inoxidabil, prev!zut! la partea
superioar! cu orificiul pentru evacuarea gazelor arse; n interior sunt
montate arz!torul principal $i schimb!torul de c!ldur!.
Fig. ".92. Boiler cu camer!
de ardere nchis!
Legend!:
Gaze arse
Aer pentru
combustie
M!rfuri metalo-chimice. M!rfuri din sticl!, ceramic! $i lemn
""6
arz#torul principal din o#el inoxidabil este echipat $i reglat pentru un
anumit tip de gaz, men#ionat obligatoriu prin etichetare. Se poate adapta
ulterior $i pentru func#ionarea cu un alt tip de gaz prin schimbarea
duzelor. Sistemul de aprindere are rolul de a ini#ializa flac!ra necesar!
arz!torului principal. Este disponibil n dou! variante:
- aprindere electronic!
- aprindere piezoelectric!.
schimb#torul de c#ldur# are forma unei serpentine prev!zute cu lamele
din cupru. Rolul s!u este acela de a prelua cu un randament ct mai
ridicat c!ldura degajat! de gazul ars de arz!tor $i de a o ceda apei reci,
nc!lzind-o.
ventilul combinat pentru gaz con#ine ventilul termoelectric de
supraveghere a arderii, ventilul cuplat cu senzorul de debit $i regulatorul
de gaz. Toate acestea contribuie la siguran#a n exploatare a boilerului.
senzorul de temperatur# $i termoregulatorul au rolul de a regla
temperatura apei la valoarea dorit! de utilizator $i de a o men#ine la acea
valoare.
Principalele caracteristici tehnico-func#ionale ale boilerelor instant
sunt:Fig. " .93. Elementele componente ale boilerului cu nc!lzire
instantanee a apei
Carcasa
Camera de ardere
Arz!tor principal
Sistem de aprindere
Ventil de gaz
Ap! rece
Ap! cald!
Racord ap! rece
Racord ap! cald!
Gaz
Termoregulator
Racord alimentare cu gaz
Senzor de temperatur!
Schimb!tor de c!ldur!
Evacuare gaze arse
M!rfuri metalice
""7
combustibilul utilizat;
consumul maxim de combustibil nregistrat pe durata unei ore, n
condi#iile n care aparatul func#ioneaz! cu butonul termoregulatorului n
pozi#ia de maxim. Se exprim! n normal metri cubi pe or!, iar valorile
uzuale sunt de ",5 3,0 Nm
3
/h;
capacitatea termic# reprezint! cantitatea de c!ldur! transmis! apei reci
ntr-o or! de func#ionare a aparatului, exprimat! n kW sau kcal/h.
Valorile uzuale sunt cuprinse ntre 9 30 kW (8000 26000 kcal/h);
randamentul termic este dat de raportul dintre cantitatea de c!ldur!
transmis! apei reci $i cantitatea de c!ldur! pe care o dezvolt!
combustibilul prin ardere $i se exprim! procentual. De regul!, valorile
dep!$esc 90%;
domeniul de reglare al temperaturii apei, exprimat n grade Celsius
cuprins de regul! ntre 30 50 C;
debitul maxim de ap# cald# reprezint! cantitatea maxim! de ap! cald! n
unitatea de timp pentru o diferen#! de temperatur! specificat!; se
exprim! n litri pe minut (l/min), iar valorile uzuale sunt de
5,5 "6,5 l/min pentru o diferen#! de temperatur! &' = 25 C.
Dot!rile suplimentare care pot fi ntlnite la boilerele cu nc!lzire
instantanee a apei sunt:
dispozitiv de siguran#! contra lipsei de ap!
flac!r! de veghe cu consum redus
sond! de fum care, n cazul unui tiraj defectuos, blocheaz! func#ionarea
arz!torului
accesorii pentru conectarea racordurilor de ap!, gaz $i fum.
Boilerele cu acumularea apei calde au urm!toarele elemente
componente (fig. ".94):
corpul exterior realizat din tabl! de o#el emailat! sau vopsit!, cu rol de
sus#inere a rezervorului de ap! cald! $i a celorlalte elemente
componente; la partea inferioar! sunt montate dou! capace de nchidere,
cel superior fiind prev!zut cu un orificiu prin care trece tubul de
evacuare a gazelor arse;
izola"ia termic#, realizat! din vat! mineral! sau spum! poliuretanic!,
eventual acoperite de o folie de aluminiu, mbrac! rezervorul de ap!
cald!, mic$ornd pierderile de c!ldur!;
rezervorul de ap# cald# este executat! din tabl! de o#el inoxidabil sau
din tabl! de o#el carbon zincat! sau emailat!. n interiorul s!u sunt
montate: arz!torul, sonda termostatului, conductele de alimentare cu ap!
M!rfuri metalo-chimice. M!rfuri din sticl!, ceramic! $i lemn
""8
rece $i de curgere a apei
calde; la partea inferioar!
a rezervorului sunt
montate flan$e pe care
sunt fixate elementele
men#ionate mai sus. La
exterior este prev!zut cu
o izola#ie termic! din
poliuretan sau vat!
mineral! care reduce
pierderile de c!ldur!;
arz#torul care asigur!
arderea combustibilului,
executat din o#el
inoxidabil;
sistemul de aprindere al
c!rui rol este de a
ini#ializa flac!ra necesar!
arz!torului principal.
Sunt utilizate dou!
variante:
- aprindere electronic!
- aprindere piezoelectric!.
schimb#torul de c#ldur# de form! tubular! prev!zut n interior cu $icane
pentru flac!ra al c!ror rol este de a cre$te randamentul termic;
sonda de temperatur# montat! n interiorul rezervorului $i
termoregulatorul, au rolul de a regla temperatura apei la valoarea dorit!
de utilizator $i de a o men#ine la acea valoare;
dispozitive de siguran"# care contribuie la exploatarea n siguran#! a
boilerului, prevenind apari#ia unor accidente (acumul!ri de gaz sau de
fum, scurgeri de ap! datorit! suprapresiunii etc.). Principalele dispozitive
de siguran#! sunt: ventilul pentru gaz, ventil de siguran#! mpotriva
suprapresiunii montat pe conducta de ap! rece, sonda de fum (existent!
doar la boilerele cu camer! de ardere deschis!).
Principalele caracteristici de calitate ale acestor produse sunt:
combustibilul utilizat;
consumul maxim de combustibil care nregistreaz! valori de 0,3",75
Nm
3
/h;
Fig. ".94. Boiler cu acumularea apei calde.
Elemente componente
Schimb!tor de c!ldur!
Corpul exterior
Izola#ia termic!
Rezervorul de ap! cald!
Arz!tor
Sistem de aprindere
Sonda de temperatur!
Racord ap! rece
Racord ap! cald!
Termoregulator
M!rfuri metalice
""9
capacitatea termic#, cuprins! ntre 3 -20 kW;
randamentul termic cu valori de 80 95%;
capacitatea rezervorului este dat! de volumul de ap! ce poate fi
nmagazinat, exprimat n litri; de regul! este cuprins! ntre 50 300 l;
domeniul de reglare a temperaturii apei, cuprins de regul! ntre
30 85 C.
Dot!rile suplimentare ntlnite la boilerele cu acumularea apei calde
sunt:
protec#ia catodic! cu anozi reactivi a rezervorului realizat! cu electrozi
din magneziu sau titan scurtcircuita#i
dispozitiv de siguran#!
sond! de fum
termometru cu afi$aj digital
accesorii pentru conectarea racordurilor de ap!, gaz $i fum.
Centralele termice utilizeaz! c!ldura produs! la arderea
combustibilului pentru nc!lzirea locuin#elor, folosind ca agent termic apa
cald! $i totodat! pentru furnizarea apei calde menajere. Se produc att
centrale termice care func#ioneaz! cu combustibil lichid, ct $i centrale
termice pentru combustibil gazos, ultimele bucurndu-se de o cerere mult
mai ridicat! datorit! u$urin#ei n exploatare ce le caracterizeaz!. De aceea,
n cele ce urmeaz! vor fi tratate doar aceste tipuri de centrale termice.
Centralele termice cu combustibil gazos func#ioneaz! de regul! cu
gaze naturale ob#inute din re#eaua urban!, dar prin adaptare pot lucra $i cu
gaze petroliere lichefiate stocate n recipiente de mare capacitate. Se pot
clasifica dup! urm!toarele criterii:
a) domeniul de utilizare
centrale termice de apartament
centrale termice de scar!
b) destina"ie
centrale termice pentru nc!lzirea locuin#ei
centrale termice pentru nc!lzirea locuin#ei $i a apei menajere
c) modul de furnizare a apei calde menajere
centrale termice cu nc!lzire instantanee
centrale termice cu acumulare

M!rfuri metalo-chimice. M!rfuri din sticl!, ceramic! $i lemn
"20
d) sistemul de combustie utilizat
centrale termice cu camer! de ardere deschis!
centrale termice cu camer! de ardere nchis!
e) modul de evacuare a gazelor arse
centrale termice cu tiraj natural
centrale termice cu tiraj for#at
f) modul de instalare
centrale termice murale, instalate pe perete (fig. ".95a)
centrale termice de pardoseal! (fig. ".95b).

Elementele componente ale centralelor termice sunt prezentate n
figura ".96:
carcasa din tabl! de o#el vopsit! sau emailat! are rol estetic $i de
protec#ie a elementelor montate n interior;
camera de ardere din o#el, font! sau cupru, n interiorul c!reia sunt
montate arz!torul, schimb!torul de c!ldur! principal $i elementele
sistemului de aprindere (electrozii de aprindere $i detec#ie);

Fig. ".95. Centrale termice
a. mural!
b. de pardoseal!
M!rfuri metalice
"2"
arz#torul, de regul! sub form! de bare de o#el, produce energia termic!
prin arderea amestecului carburant format din gaz $i aer. La unele
centrale termice, schimbarea tipului de gaz necesit! adaptarea aparatului
prin nlocuirea duzelor arz!torului;
sistemul de aprindere al c!rui rol este acela de a ini#ializa flac!ra
necesar! arz!torului. Sunt utilizate 2 variante: aprindere electronic! $i
aprindere piezoelectric!;
vana de gaz asigur! reglarea debitului de combustibil $i totodat! are rolul
de a bloca alimentarea cu gaz a arz!torului n cazul stingerii fl!c!rii sau
n cazul apari#iei unor regimuri anormale de func#ionare (supranc!lzire,
presiune prea redus! a gazelor etc.);
schimb#torul de c#ldur# principal, realizat din o#el inoxidabil, font! sau
cupru, este montat n camera de ardere $i are rolul de a prelua c!ldura

Fig. ".96. Elementele componente ale unei centrale termice
cu camer! de ardere nchis! $i tiraj for#at
M!rfuri metalo-chimice. M!rfuri din sticl!, ceramic! $i lemn
"22
dezvoltat! la arderea combustibilului, transfernd-o apei reci din circuitul
de nc!lzire a locuin#ei;
pompa de circula"ie, ac#ionat! de un motor electric, asigur! circula#ia
agentului termic n instala#ia de nc!lzire a locuin#ei;
vasul de expansiune preia excesul de ap! rezultat din dilatarea apei calde;
schimb#torul de c#ldur# pentru apa cald# menajer# asigur! transferul
unei p!r#i din energia termic! nmagazinat! de agentul termic, provenind
din schimb!torul de c!ldur! principal, apei menajere pentru consum. La
centralele termice cu acumulare, schimb!torul de c!ldur! pentru apa
cald! menajer! este montat n interiorul rezervorului de ap! cald!
menajer!;
rezervorul de ap# cald# menajer# poate fi ntlnit doar la centralele
termice cu acumulare. Are rolul de a stoca apa cald! menajer!, iar pentru
reducerea pierderilor de c!ldur! este izolat la exterior cu o manta din
poliuretan sau vat! mineral!. Este executat din o#el inoxidabil sau o#el
emailat;
circuitul electronic de comand# !i control permite reglarea dup! dorin#!
a parametrilor func#ionali n vederea asigur!rii confortului termic n
locuin#! $i, totodat!, are un rol important n func#ionarea n siguran#! a
aparatului.
Principalele func#ii ndeplinite de circuitul electronic de comand! $i
control sunt:
- reglarea temperaturii n circuitul de nc!lzire
- reglarea temperaturii apei calde menajere
- controlul prezen#ei fl!c!rii
- controlul prezen#ei apei
- oprire n caz de supranc!lzire.
tabloul de comand#, amplasat n partea frontal! a centralei termice,
con#ine, n func#ie de dot!rile $i complexitatea aparatului, butoane de
comand!, l!mpi avertizoare, termometru, manometru.
electroventilatorul intr! n dotarea centralelor termice cu tiraj for#at.
Rolul s!u este acela de a antrena gazele rezultate n urma arderii,
eliminndu-le for#at din locuin#!. Din punct de vedere al siguran#ei n
exploatare, centralele termice cu tiraj for#at sunt superioare aparatelor cu
tiraj natural.
tubulatura de evacuare a gazelor arse poate fi:
- simpl#, utilizat! la centralele termice cu camer! de ardere deschis!
M!rfuri metalice
"23
- coaxial#, utilizat! la centralele termice cu camer! de ardere nchis!.
Tubulatura coaxial! con#ine dou! tuburi concentrice: cel interior asigur!
evacuarea gazelor arse, iar cel exterior admisia aerului necesar arderii
combustibilului.
Dup! cum se poate vedea n figura ".96, n centrala termic! exist!
dou! circuite de ap!, independente ntre ele:
circuitul pentru nc#lzirea locuin"ei, care este un circuit nchis, agentul
termic (apa) fiind recirculat;
circuitul pentru ap# cald# menajer# care este un circuit deschis.
Apa din circuitul pentru nc!lzirea locuin#ei are urm!torul traseu:
agentul termic (apa) rece, venind de la calorifere prin racordul de retur, este
mpins de pompa de circula#ie n schimb!torul de c!ldur! principal, unde
preia cea mai mare parte din energia termic! rezultat! n urma arderii
combustibilului, ajungnd astfel la temperaturi n jurul a "00 C. Astfel
nc!lzit!, apa trece n schimb!torul de c!ldur! pentru apa cald! menajer!
unde cedeaz! o parte din c!ldur! (ajungnd la temperaturi maxime de
80 85 C) dup! care iese prin racordul de tur. Deoarece acest circuit este
nchis, este necesar vasul de expansiune care s! preia diferen#a de volum
rezultat! n urma dilat!rii apei.
Circuitul pentru ap! cald! menajer! este racordat la re#eaua urban!
care furnizeaz! astfel apa rece. Aceasta intr! n schimb!torul de c!ldur!
pentru ap! cald! menajer!, unde preia o parte din c!ldura cedat! de agentul
termic, nc!lzindu-se astfel pn! la temperaturi maxime de 60 C. n cazul
centralelor termice cu acumulare, apa cald! este p!strat! n rezervor de unde
este trimis! treptat c!tre racordul corespunz!tor instala#iei de ap! cald!. La
centralele termice cu nc!lzire instantanee, apa cald! este transmis! direct n
instala#ie.
Principalele caracteristici de calitate ale centralelor termice sunt:
tipul combustibilului utilizat (gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
propan butan) $i duzele livrate;
consumul de combustibil depinde de nc!rcarea termic! a aparatului,
valorile uzuale fiind de 2,5 3 Nm
3
/h pentru nc!rc!ri termice de 25 kW
$i de "8 2" Nm
3
/h pentru nc!rc!ri termice de "70 kW;
nc#rcarea termic# reprezint! cantitatea de c!ldur! pe care o dezvolt!
combustibilul ars ntr-o or! de func#ionare a centralei termice, exprimat!
n kW, kcal/h sau, mai rar, n unit!#i termice britanice (BTU/h); valorile
uzuale sunt de "0 30 kW pentru centralele mici de apartament $i de
"50 "70 kW pentru centralele termice de scar!.
M!rfuri metalo-chimice. M!rfuri din sticl!, ceramic! $i lemn
"24
capacitatea termic# (puterea termic!) reprezint! cantitatea de c!ldur!
transmis! apei reci ntr-o or! de func#ionare $i se exprim! n kW, kcal/h
sau BTU/h; de regul! ia valori de 8 25 kW pentru centralele termice de
apartament $i de "30 "55 kW pentru centralele termice de scar!;
randamentul termic este dat de raportul dintre capacitatea termic! $i
nc!rcarea termic! $i se exprim! procentual; valorile uzuale sunt de
90 93%;
capacitatea rezervorului de ap# cald# menajer# cuprins! ntre
40 "00 l;
debitul maxim de ap# cald# menajer# reprezint! cantitatea maxim! de
ap! cald! menajer! furnizat! de aparat prin racordul de ap! cald! n
unitatea de timp $i pentru o diferen#! de temperatur! specificat!; valorile
uzuale sunt de "0 25 l/min;
domeniul de reglare a temperaturii n circuitul de nc#lzire este cuprins
de regul! ntre 40 -85 C;
domeniul de reglare a temperaturii apei calde menajere este cuprins de
regul! ntre 30 60 C;
sistemul de combustie utilizat. Din punct de vedere al siguran#ei n
exploatare, centralele termice cu camer! de ardere nchis! sunt superioare
celor cu camer! de ardere deschis!;
modul de evacuare a gazelor arse. Sunt preferabile aparatele cu tiraj
for#at care ofer! o siguran#! ridicat! n exploatare.
Dot!rile suplimentare care pot fi ntlnite la centralele termice sunt:
dispozitiv de protec#ie la supranc!lzire
dispozitiv de siguran#! mpotriva ntoarcerilor de gaze n nc!pere, dotare
care poate fi ntlnit! la unele modele de aparate cu tiraj natural
protec#ie mpotriva nghe#ului
selector var!/iarn!
programator
termometru
manometru
telecomand! n infraro$u.
comanda de la distan#! prin intermediul telefonului.
Ma!inile de cusut sunt ma$ini-unelte care servesc la mbinarea a dou!
sau mai multe materiale cu fire, printr-o opera#ie de coasere mecanic!. Sunt
deosebit de productive n compara#ie cu cusutul manual.
Clasificarea ma$inilor de cusut se poate face dup! urm!toarele criterii: