Sunteți pe pagina 1din 20

OBIECTIVELE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE NTREPRINDERII SA

TERMOCOM 2001-2020.
1. Strategia de dezvoltare a SA Termocom pe termen mediu i lung presupune realizarea
unor obiective bine definite, prin prisma urmtoarelor puncte cheie:
eficientizarea energetic a sistemului centralizat de aprovizionare cu energie termic din mun.
!hiinu "SA!#T$%
reducerea costurilor tehnologice i de e&ploatare%
creterea calit'ii serviciului de (nclzire centralizat%
atragerea noilor clien'i.
Strategia are ca scop asigurarea cu energie termic a consumatorilor (n condi'ii optime, la
pre'uri accesibile i cu respectarea principiilor privind creterea eficien'ei energetice i
protec'ie a mediului.
Asigurarea condi'iilor adecvate de igien i confort termic (n locuin'ele chiinuienilor prin
modernizarea instala'iilor aferente sistemului de alimentare centralizat cu energie termic a
mun. !hiinu este unul din imperativele-cheie pentru creterea calitii vieii n societatea
modern.
). *ealizarea obiectivelor propuse poate fi ob'inut prin concentrarea eforturilor asupra
urmtoarelor aspecte importante:
+ managementul , introducerea i aplicarea celor mai bune practici interna'ionale de
administrare corporativ i evaluare a oportunit'ilor de reorganizare institu'ional%
+ serviciul clieni , vizeaz modul cel mai eficient (n care poate fi intensificat orientarea spre
client a SA -Termocom, ob'in.nd astfel un grad sporit de satisfac'ie a clientului i, (n
consecin', o mai mare competitivitate, o rat mai bun de achitare i un timp mai scurt de
colectare. #stimrile privind cererea, tarifele i aspectele contractuale, precum i o bun
pozi'ionare a imaginii companiei constituie componente de importan' ma/or ale acestei
strategii%
+ strategia financiar , vizeaz creterea viabilit'ii i durabilit'ii financiare a SA
-Termocom. Sunt e&ploatate posibilit'ile de reanimare financiar a (ntreprinderii, prin
restructurarea structurii activelor, creterea veniturilor, scderea costurilor i (mbunt'irea
situa'iei flu&ului de numerar al SA -Termocom%
+ resursele umane , vizeaz utilizarea (n condi'ii de eficien' sporit a celei mai valoroase
resurse de care dispune SA Termocom , personalul companiei. Aceasta cuprinde sisteme de
salarizare, recrutare i evolu'ie (n carier, dezvoltarea competen'elor, mediul de lucru i
politica de echilibru (ntre se&e%
+ de mediu , con'ine rezultatele activit'ilor pentru sporirea gradului de ecologizare a
(ntreprinderii. Suntem e&trem de hotr.'i s contribuim la (mbunt'irea condi'iilor de mediu.
0biectivul nostru strategic este: 12rotec'ia mediului, (n conformitate cu reglementrile
na'ionale i cele ale 3niunii #uropene, care pot fi realizate prin intermediul: "1$ reducerii
impactului asupra mediului (n cadrul proceselor interne ale SA -Termocom i ")$ prin
asistarea consumatorilor (n sensul unui consum mai eficient, al conservrii energiei.%
+ de operaii (producere) , consider important deplasarea aten'iei asupra produc'iei e&istente
vis4vis de accentul pus asupra cererii. Aceasta va avea efecte pozitive pe termen scurt i
mediu asupra eficien'ei opera'ionale i financiare, precum i efecte pe termen lung asupra
mediului (ncon/urtor. 3n alt obiectiv este de a trece de la (ntre'inerea de urgen' ctre o
(ntre'inere planificat i de natur preventiv. Acesta este un aspect str.ns legat de strategia de
producere i va avea efecte pe termen scurt asupra eficien'ei financiare, precum i asupra
gradului de siguran' (n operare%
+ de investiii , se a&eaz pe direc'iile prioritare care ar permite atingerea eficien'ei ma&ime a
sistemului de aprovizionare centralizat cu energie termic din mun. !hiinu, prin utilizarea
1
eficient a mi/loacelor financiare destinate investi'iilor capitale. Astfel, solu'iile tehnice
propuse pentru (mbunt'irea serviciului public urban de termoficare sunt:
schimbarea 2unctelor Termice !entrale "2T!$ (n 2uncte Termice 5ndividuale "2T5$%
modernizarea i retehnologizarea re'elelor termice de distribu'ie i conectarea lor la 2T5%
modernizarea i retehnologizarea re'elelor termice de transportare i instalare a valvelor
sferice%
izolarea termic a re'elelor termice e&istente cu a/utorul poliuretanului e&pandat%
instalarea convertizoarelor de frecven'%
optimizarea sistemului de monitorizare i control a SA!#T%
creterea eficien'ei energetice (n !entralele Termice "suburbane$%
trecerea !entralelor Termice (n regim de cogenerare%
implementarea sistemelor informa'ionale de management.
3nul din documentele fundamentale ce determin dezvoltarea sistemului de termoficare al
mun. !hiinu este 6otr.rea 7uvernului *epublicii 8oldova nr. 9:; din )1.<;.)<<=,
-Strategia energetic a *epublicii 8oldova p(n (n anul )<)<.
3nul din mecanismele de asigurare a eficien'ei energetice este utilizarea tehnologiei de
cogenerare, asigurarea unui coraport ra'ional dintre alimentarea centralizat i descentralizat,
utilizarea criteriului -costbeneficiu la evaluarea op'iunilor, utilizarea combustibililor locali,
inclusiv a deeurilor industriale, agricole i mena/ere, precum i a resurselor energetice
secundare "de e&emplu, recuperarea cldurii (n procesele industriale i de alte tipuri$. Se
preconizeaz c lucrrile de construc'ie a noilor sisteme i modernizarea celor e&istente se va
realiza at(t din contul bugetului consolidat, c(t i prin atragerea investi'iilor strine i
autohtone, a granturilor etc.
!oncep'ia modernizrii i tehnologiile moderne ce sunt i urmeaz a fi implimentate sunt
descrise mai /os.
INOVAIILE TEHNOLOGICE I/SAU TEHNICO-ORGANIZATORICE PENTRU
CREAREA MODELULUI PROPRIU DE DEZVOLTARE A NTREPRINDERII.
1. CONCEPIA I SOLUIILE MODERNIZRII
1.1. C!"#$%&'( )!*$+"',-+''
!oncep'ia de modernizare a SA!#T !hiinu a fost elaborat cu spri/inul Agen'iei Suedeze
pentru >ezvoltare 5nterna'ional "S5>A$, care a participat la finan'area unor proiecte i, pe cont
propriu, a oferit consultan' celor mai buni specialiti din Suedia i alte 'ri europene.
A fost foarte util studierea e&perien'ei modernizrii sistemelor similare din alte 'ri, (n mod
special e&perien'a or. *iga.
?a baza !oncep'iei de modernizare a SA!#T !hiinu, elaborat de -Termocom S.A., stau
urmtoarele principii:
accesibilitatea popula'iei la resursele energetice pentru (nclzire "accesul (ntregii
popula'ii la (nclzire i apa cald mena/er$%
siguran' i fiabilitate (n alimentarea cu energie termic "diversificarea surselor i
furnizorilor de resurse, prevederea surselor de producere cu posibilitatea func'ionrii pe dou
sau mai multe tipuri de combustibili, utilizarea resurselor regenerabile de energie$%
eficien'a energetic a instala'iilor "reducerea consumului de combustibili prin
retehnologizare@ modernizare, promovarea sistemelor de cogenerare de eficien' (nalt de tip
centralizat i@sau distribuit$%
asigurarea rentabilit'ii financiare a agen'ilor economici care desfoar
activitatea (n producerea, transportul i distribu'ia energiei termice%
)
implementarea tehnologiilor avansate%
reducerea impactului negativ asupra mediului%
respectarea legisla'iei na'ionale i alinierea la legisla'ia 3niunii #uropene (n
domeniul energiei i protec'iei mediului.
8odernizarea i dezvoltarea SA!#T !hiinu pe termen scurt i mediu urmrete realizarea
urmtoarelor obiective:
(mbunt'irea continu a calit'ii serviciilor de alimentare cu energie termic, cu
men'inerea costurilor la un nivel ce ar asigura accesibilitatea consumatorilor la aceste
servicii%
promovarea principiilor economiei de pia'%
atragerea capitalului privat (n finan'area investi'iilor din domeniul infrastructurii
locale%
promovarea msurilor de eficien' energetic%
promovarea parteneriatului social.
1.2. C$+'"&$ .(&- *$ /!01&''0$ (%0'#(2$ 3" %+!'$#2$0$ *$ )!*$+"',(+$ ( SACET C4'5'"-1
?a elaborarea i promovarea solu'iilor tehnice de reabilitare i modernizare a SA!#T trebuie s
fie respectate urmtoarele condiii obligatorii:
instala'ia de baz a unit'ilor de produc'ie a agentului termic trebuie s fie bazat
pe cogenerare%
capacitatea de produc'ie a unit'ii de produc'ie a agentului termic trebuie
proiectat pentru consumul actual i cel previzionat%
unitatea de produc'ie (n cogenerare va func'iona la capacitatea parametrilor
nominali cel pu'in =<<< ore@an%
randamentul energetic global al unit'ii de produc'ie a agentului termic trebuie s
fie de cel pu'in ;<A, e&cep'ie pot face doar unit'ile de produc'ie care utilizeaz biomasa ca
resurs energetic primar "la instala'ia (n cogenerare$, unde randamentul energetic total
trebuie s fie de cel pu'in =<A%
reducerea considerabil a pierderilor (n re'elele de transport al agentului termic
primar%
creterea eficien'ei energetice a punctelor termice%
instalarea punctelor termice individuale, acolo unde se /ustific economic%
contorizare la nivel de imobil i la nivel de puncte termice%
reducerea pierderilor de energie termic i ap din re'elele interioare ale
imobilelor%
contorizare individual la consumatorii finali%
introducerea sistemelor de automatizare i dispecerizare, astfel (nc.t s poat fi
asigurat monitorizarea i controlul permanent al func'ionrii instala'iilor (n cadrul
parametrilor optimi, de la producere p.n la utilizator%
optimizarea regimurilor de func'ionare a SA!#T%
(ncadrarea tuturor aspectelor de func'ionare a (ntreprinderii (ntrun sistem
informa'ional unic.
Solu'iile ce 'in de dezvoltarea ulterioar a SA!#T !hiinu, (n principal, vizeaz:
- la nivelul instalaiilor ce aparin operatorului SAC!"
B
sursele de producere a energiei termice%
re'elele de transport al agentului termic primar, inclusiv sta'iile de pompare%
punctele termice centrale sau@i punctele termice individuale%
re'elele de distribu'ie a apei calde de consum i a agentului termic pentru (nclzire%
contorizarea energiei la nivel de imobil "la punctul de delimitare dintre instala'iile
operatorului i ale consumatorului$%
- la nivelul consumatorului final"
re'elele interioare de alimentare cu ap cald de consum i agent termic pentru
(nclzire i realizarea distribu'iei orizontale%
contorizarea individual i montarea robinetelor termostatice%
reabilitarea termic a anvelopei cldirilor.
Cn promovarea solu'iilor tehnice propuse se urmrete ob'inerea urmtoarelor efecte globale:
reducerea pierderilor de cldur din cadrul SA!#T p.n la 1<1)A%
reducerea consumurilor specifice de energie i combustibil%
creterea eficien'ei echipamentelor i instala'iilor din cadrul sistemului%
creterea gradului de siguran' (n e&ploatarea sistemului%
reducerea costurilor de producere a energiei%
creterea gradului de protec'ie a mediului (ncon/urtor prin reducerea emisiilor de
gaze pe unitatea de energie produs.
Din.nd cont de cele e&puse mai sus, prezentm solu'ii tehnice concrete dintre cele mai uzitate
pentru modernizarea SA!#T !hiinu.
2. SOLUII DE MODERNIZARE A SURSELOR DE ENERGIE TERMIC
2.1. S!01&'' *$ )!*$+"',(+$ ( #$"2+(0$0!+ 2$+)'#$ $6'/2$"2$
Aceast solu'ie implic modernizarea instala'iilor tehnologice din centralele termice de zon i
reabilitarea re'elelor de transport i de distribu'ie. >e la caz la caz, modernizarea !T "centralelor
termice$ reclam (nlocuirea par'ial sau total a echipamentelor tehnologice, automatizarea
proceselor i optimizarea schemelor de func'ionare. 2entru stabilirea volumului de lucrri de
modernizare trebuie s se porneasc de la cererea de energie termic, urmat de dimensionarea
optim a instala'iilor tehnologice.
2rincipalele avanta/e ale acestei solu'ii sunt:
utilizarea par'ial a instala'iilor e&istente (n centrala termic de zon%
e&isten'a amplasamentelor i a utilit'ilor%
e&isten'a personalului calificat i a structurilor organizatorice%
e&isten'a re'elelor de transport al energiei termice%
e&isten'a consumatorilor urbani deservi'i de sistemul de termoficare%
utilizarea par'ial a instala'iilor din punctele termice%
e&isten'a re'elelor secundare de distribu'ie a energiei termice ctre consumatori%
economisirea surselor financiare.
>ezavanta/ele acestei variante rezid (n:
pstrarea structurii de producere i distribu'ie a energiei termice%
utilizarea redus a sistemului, (n special pe perioada verii%
posibilitatea redus de scdere a pre'ului energiei termice produse.
E
Analiza acestei variante arat c prin pstrarea sistemului actual i utilizarea (n mare parte a
instala'iilor e&istente, volumul de investi'ii necesar este redus. 2e de alt parte, nemodificarea
structurii sistemului de termoficare urban reduce posibilitatea scderii costului producerii
energiei termice.
2.2. T+("/.!+)(+$( #$"2+(0$0!+ 2$+)'#$ 3" #$"2+(0$ *$ #!7$"$+(+$ ( $"$+7'$'
Solu'ia de transformare a centralelor termice de zon, cum ar fi !T#st, !TSud sau !TFest (n
!hiinu, din centrale productoare de energie termic (n !#T productoare de energie termic.
combinat cu producerea de energie electric, implic modificri de structur (n instala'iile
tehnologice e&istente. Aceast variant impune utilizarea cazanelor de abur e&istente sau
instalarea de cazane noi de abur (n centralele dotate doar cu cazane de ap fierbinte.
Aceast solu'ie poate fi promovat at.t (n cazul e&isten'ei unei !T de zon ce distribuie energia
termic la punctele termice, c.t i (n cazul e&isten'ei centralelor termice de cartier, care distribuie
energia termic direct la consumatori. 2entru dimensionarea corect a instala'iilor tehnologice de
producere a energiei electrice, este necesar s lum (n considera'ie curba clasat a consumului
de energie termic i de cererea de energie electric. Se va 'ine cont i de prevederile >irectivei
3niunii #uropene !# ;@)<<E.
#nergia electric produs va acoperi primordial consumurile proprii ale instala'iilor de
termoficare urban. 2entru disponibilul rmas, operatorul serviciilor de termoficare
"-Termocom S.A.$ ar putea s (ncheie contracte directe cu consumatori locali, de preferin'
(ntreprinderi din subordinea primriei.
2rincipalele avanta/e ale acestei solu'ii sunt:
creterea produc'iei energetice globale proprii%
creterea gradului de utilizare a capacit'ilor de producere a energiei%
scderea cheltuielilor specifice pe unitatea de produs%
creterea randamentelor energetice%
utilizarea par'ial a instala'iilor e&istente%
e&isten'a amplasamentelor i a utilit'ilor%
e&isten'a personalului calificat i a structurilor organizatorice%
e&isten'a re'elelor de transport energie termic%
e&isten'a consumatorilor urbani deservi'i de sistemul de termoficare%
utilizarea par'ial a instala'iilor din punctele termice%
e&isten'a re'elelor secundare de distribu'ie a energiei termice ctre consumatori%
posibilit'i de scdere a pre'ului energiei termice produse.
>ezavanta/ele acestei variante sunt:
volum ridicat de investi'ii%
creterea volumului de combustibil consumat (n instala'ii%
creterea cheltuielilor anuale%
dependen'a de fluctua'iile de pre' ale energiei electrice pe pia'.
Analiza acestei variante demonstreaz avanta/e cov.ritoare fa' de sistemele e&istente. 2rin
modificarea structurii produc'iei energetice, func'ionarea instala'iilor (n regim de cogenerare
:
apropie sistemul de termoficare urban de sistemele performante la nivel european. >ei aceast
varianta implic investi'ii sporite, efectele economice sunt pozitive.
0 abordare mai realist ar putea fi noile solu'ii aplicabile pe plan local prin trecerea la
cogenerarea de mic@medie putere i renun'area (n timp la centralele mari i la re'elele de
distribu'ie foarte mari. >ar i aceast variant necesit investi'ii importante, (n special (n re'elele
de alimentare cu gaze naturale.
Cn mun. !hiinu este necesar analizarea oportunit'ii divizrii re'elelor termice (n subsisteme
i folosirea !T sau 2T pentru implementarea cogenerrii de mic putere. !apacit'ile mici de
cogenerare au, (n general, costuri specifice mai ridicate de instalare i (ntre'inere. Cn consecin',
viabilitatea proiectelor de cogenerare depinde de capacitatea de a ob'ine cel mai ridicat venit din
energia electric v.ndut i de posibilitatea de valorificare a avanta/elor care decurg din
apropierea de consumator.
8. SOLUII DE MODERNIZARE A REELELOR TERMICE
8.1. R$(9'0'2(+$( #!"*1#2$0!+
Sistemul de transport i distribu'ie a agentului termic cuprinde:
'evi preizolate%
elemente de conducte preizolate: coturi preizolate, ramifica'ii preizolate,
compensatoare, armatura de (nchidere@deschidere i altele%
sistem de semnalizare "o pereche de fire de semnalizare (ncorporate (n 'evile i
fitingurile preizolate$%
accesorii specifice sistemului de conducte preizolate "perne de dilatare, cciuli de
capt etc.$%
instala'ii de msurare i control.
Cncadrarea pierderilor tehnologice (n re'elele termice (n propor'ie de p.n la 1)A implic
utilizarea unor conducte cu performan'e mecanice i de izolare termic deosebite. Tehnologiile
actuale de fabricare i montare a conductelor pentru transportul i distribu'ia agentului termic
permit realizarea unor performan'e superioare.
Analiza acestei variante demonstreaz avanta/e cov.ritoare fa' de sistemele e&istente. 2rin
modificarea structurii produc'iei energetice, func'ionarea instala'iilor (n regim de cogenerare
apropie sistemul de termoficare urban de sistemele performante la nivel european. >ei aceast
varianta implic investi'ii sporite, efectele economice sunt pozitive.
0 abordare mai realist ar putea fi noile solu'ii aplicabile pe plan local prin trecerea la
cogenerarea de mic@medie putere i renun'area (n timp la centralele mari i la re'elele de
distribu'ie foarte mari. >ar i aceast variant necesit investi'ii importante, (n special (n re'elele
de alimentare cu gaze naturale.
Cn mun. !hiinu este necesar analizarea oportunit'ii divizrii re'elelor termice (n subsisteme i
folosirea !T sau 2T pentru implementarea cogenerrii de mic putere. !apacit'ile mici de
cogenerare au, (n general, costuri specifice mai ridicate de instalare i (ntre'inere. Cn consecin',
viabilitatea proiectelor de cogenerare depinde de capacitatea de a ob'ine cel mai ridicat venit din
energia electric v.ndut i de posibilitatea de valorificare a avanta/elor care decurg din
apropierea de consumator.
2rodusele preizolate respect standardele europene:
#G ):B sisteme de conducte preizolate industrial%
#G EE; sisteme de racorduri preizolate fitinguri preizolate industrial%
H
#G E;9 postizolarea conductelor preizolate.
Cn tabelul 1 este prezentat centralizatorul standardelor europene armonizate pentru 'evi de o'el
destinate re'elelor termice.
T(9$010 1. Standarde europene armonizate pentru 'evi de o'el destinate re'elelor termice.
>enumire
standard
Gr.
standard
>imensiuni
i masa
>omeniu de aplicare pentru re'ele
termice
Deav fr
sudur, pentru
presiune,
temperatur
ambiant
S* #G
1<)1H
1@A1:)<<E
S* #G 1<))<:)<<B
Secundar,
>n I B<<
Deav fr
sudur, pentru
presiune,
temperatura
ridicat
S* #G
1<)1H):)<
<B
S* #G 1<))<:)<<B
2rimar,
>n I B<<
Deav sudat
electric la (nalt
frecven', pentru
presiune,
temperatur
ambiant
S* #G
)<1)=
1:)<<)
S* #G 1<))<:)<<B
Secundar, sudat
longitudinal,
>n I B<<
Deav sudat
electric la (nalt
frecven', pentru
presiune,
temperatura
ridicat
S* #G
1<)1=
):)<<B
S* #G 1<))<:)<<B
2rimar, sudat
?ongitudinal,
>n I B<<
!ategoria de (ncercare T!)
Deav sudat sub
strat de flu&,
pentru presiune,
temperatura
ridicat
S* #G
1<)1=
::)<<B S* #G 1<))<:)<<B
2rimar, sudat elicoidal, >n I B<<,
!ategoria de (ncercare T! )
8.2. M!*$+"',(+$( #!)%$"/(2!(+$0!+ '"/2(0(2$ 3" +$&$0$0$ 2$+)'#$
Compensatoarele silfonice utilizate n calitate de elemente de montare pentru
amortizarea deformaiilor conductelor care transport energie termic i ap cald,
datorate temperaturilor nalte, precum i pentru micorarea sarcinilor de vibraie, sunt
ermetice, rezistente la temperatur, fiabile n exploatare i nu necesit deservire pe tot
parcursul termenului de funcionare.
Avantajul: practic exclud pierderile de agent termic.
=
ezavantajul: costurile relativ mari.
8.8. M!*$+"',(+$( /2(&''0!+ *$ %!)%(+$
I"/2(0(+$( #!":$+2',!(+$0!+ *$ .+$#:$"&- 3" #(*+10 /'/2$)$0!+ *$ (#&'!"(+$ ( %!)%$0!+ cu
sarcin variabil permite:
economisirea energiei electrice%
reducerea cheltuielilor de repara'ie i e&ploatare a sistemelor elementelor de
reglare din contul e&cluderii sau diminurii suprasarcinilor de oc i dinamice%
ma/orarea termenului de func'ionare a motorului electric i a mecanismului de
ac'ionare din contul optimizrii func'ionrii lor (ntrun diapazon larg de varia'ie a sarcinilor%
crearea de sisteme (nchise ale dispozitivului de ac'ionare asincron cu posibilitatea
men'inerii e&acte a parametrilor tehnologici stabili'i.
8.;. M!*$+"',(+$( %1"#2$0!+ 2$+)'#$
!ransformarea punctelor termice n centrale termice de cartier
Solu'ia de transformare a punctelor termice (n centrale termice de cartier pentru producerea
energiei termice implic modificri de structur (n instala'iile tehnologice e&istente.
Aceast variant impune (nlocuirea instala'iilor e&istente cu instala'ii de cazane pentru
producerea energiei termice pentru (nclzire i ap cald mena/er. Aceast solu'ie implic
abandonarea instala'iilor tehnologice e&istente (n centrala termic de zon i a re'elelor primare
prin care erau alimentate punctele termice.
2rincipalele avanta/e ale acestei solu'ii sunt:
instalarea de echipamente noi, performante, cu randamente ridicate%
reducerea consumurilor specifice datorate renun'rii la re'elele de termoficare
primare%
creterea gradului de utilizare a capacit'ilor de producere a energiei termice%
e&isten'a amplasamentelor i a utilit'ilor%
e&isten'a personalului calificat i a structurilor organizatorice%
e&isten'a consumatorilor urbani deservi'i de sistemul de termoficare%
e&isten'a re'elelor secundare de distribu'ie a energiei termice ctre consumatori%
apropierea sursei de generare de consumator%
posibilitatea ob'inerii de fonduri din dezafectri i eliberri de terenuri.
>ezavanta/ele acestei solu'ii sunt:
volum mare de investi'ii%
utilizare redus a sistemului, (n special pe perioada verii%
posibilit'i reduse de scdere a pre'ului energiei termice produse%
posibilit'i restr.nse de reducere a nivelului no&elor (n zonele urbane aglomerate%
necesitatea asigurrii unui sistem e&tins de distribu'ie a combustibililor la !T.
Aceast variant asigur reducerea uoar a cheltuielilor de e&ploatare la un nivel de investi'ii
destul de ridicat. *m.n dificil de solu'ionat problemele legate de protec'ia mediului i
necesitatea e&tinderii sistemului de distribu'ie a combustibililor.
;. ACIUNILE DE MODERNIZARE I DEZVOLTARE NTREPRINSE N CADRUL
SA TERMOCOM
;
Cn ultimii ani, managementul promovat de administra'ia SA -Termocom este orientat spre
realizarea obiectivelor de modernizare i dezvoltare intens a (ntreprinderii. Cn aceast perioad
au fost elaborate i implementate un ir (ntreg de proiecte, iar altele sunt (n proces de
implementare sau urmeaz a fi realizate.
;.1. M!*$+"',(+$( #$"2+(0$0!+ 2$+)'#$ /191+9("$
!a nceputul procedurii de reorganizare, "A #$ermocom% dispunea de &' centrale
termice amplasate n suburbiile mun.C(iinu, care produceau energie termic pe
baz de crbune, pcur sau gaze naturale la preuri de )*+ ori mai mari dec,t media
pe ntreprindere. -n anii .//&*./&/, &) dintre ele au fost modernizate prin instalarea
unor cazane pe gaze i utilaje mai performante, cu o capacitate sumar instalat de
.0,. 12. ' 3nou4 centrale termice funcioneaz n regim automat, ceea ce a permis
optimizarea numrului de personal.
;.2. M!*$+"',(+$( +$&$0$0!+ )(7'/2+(0$ 5' *$ *'/2+'91&'$
#eabilitarea reelelor termice presupune (nlocuirea 'evilor vechi e&istente cu 'evi preizolate at.t
pe partea de transport, c.t i de distribu'ie, (nlocuirea compensatoarelor e&istente cu cele
silfonice, montarea robinetelor sferice, instalarea sistemelor de monitorizare i altele.
5mperativul respectivului proiect se datoreaz realit'ii create la momentul actual (n sistemul
centralizat din mun. !hiinu: cele mai mari pierderi sunt suportate din cauza pierderilor de
agent termic i prin izolare.
Cn anii )<<:)<1< au fost montate 1B9,;) Jm de 'evi preizolate, :H) compensatoare silfonice,
1E 19< robinete sferice, montarea pompelor cu convertizoare :), montarea echipamentului de
debitmetrie tip >K;H; , B), montarea pre(nclzitoarelor tip -Alfa ?aval , B9H. (Tabelul 1) .
;.8. M!*$+"',(+$( %1"#2$0!+ 2$+)'#$ #$"2+(0$
2este B9H de puncte termice au fost modernizate utiliz.nd schimbtoare de cldur de tip -Alfa
?aval. Astfel, (n prima etap au fost modernizate punctele termice centrale cu schem
independent, (n etapa a doua celelalte, (n total fiind montate 9B< schimbtoare de cldur cu
plci de tip -Alfa?aval.
Cn prezent sunt (n func'iune doar trei puncte termice centrale, care utilizeaz schimbtoare de
cldur de tip tubular.
;.;. T+$#$+$( 0( %1"#2$ 2$+)'#$ '"*':'*1(0$ <PTI=
!u a/utorul S5>A au fost implementate 1; 2T5.
5nstalarea 2T5 la nivel de bloc locativ presupune oferirea unui ir de avanta/e consumatorilor:
+ PTI permit reducerea cheltuielilor pentru energia termic cu cel pu'in >-10?@ iar (n urma
integrrii cu sistemul intern de aprovizionare cu energie termic de tip orizontal , cu peste
80?.
+ !onsumatorul va avea posibilitatea s regleze consumul de energie termic (n conformitate
cu necesit'ile i posibilit'ile de plat.
+ 0fer posibilitatea conectrii@deconectrii (nclzirii (n fiecare apartament la dorin'a
consumatorului.
+ 0fer independen' consumatorilor de energie termic.
+ 5nstalarea PTI va permite lichidarea punctelor termice centrale i a )<E Jm de re'ele termice
de cartier pentru aprovizionarea cu ap cald.
9
Cn plus, furnizorul de cldur are posibilitatea s debraneze de la re'ea apartamentele cu
restan'e la achitarea facturilor, fr ca ceilal'i consumatori din bloc s sufere.
2roiectul complet include instalarea a peste B<<< de 2T5, eliminarea a BHE de puncte termice
centrale i a re'elelor pentru apa cald mena/er cu o lungime de apro&imativ )<E Jm. Aceasta va
duce la reduceri considerabile a pierderilor legate de furnizarea apei calde, c.t i la micorarea
consumului de energie termic "datorit posibilit'ii de reglare automat a acestuia$. *ezultatul
cumulativ se ridic la apro&imativ )B<<<< 7cal anual "$%& mln '()$, ceea ce face ca la o
investi'ie de apro&imativ *+ mln ,S( perioada de recuperare s fie de apro&imativ * ani.
A'71+( 1. 5nstala'ia -2unct termic individual.
;.>. S'/2$)$0$ (12!)(2',(2$ *$ )!"'2!+',(+$
Sistemele automatizate de monitorizare -?0FAT5 i -80G5T0* asigur monitorizarea (n
regim online, eviden'a, (nregistrarea i arhivarea valorilor parametrilor de func'ionare "presiuni,
debite, temperaturi, consumuri de energie termic i electric$ a re'elelor termice primare, de
distribu'ie i intercartier, sta'iilor de pompare i surselor de energie termic, punctelor termice
centrale, cu reprezentarea acestora (n tabele sau (n form de grafice.
1<
2rincipalele avanta/e ale acestor sisteme sunt:
* (mbunt'irea considerabil a parametrilor agentului termic%
* sporirea calit'ii apei calde mena/ere%
* reducerea pierderilor de energie i de agent termic%
* optimizarea consumurilor de energie termic de ctre consumatorii finali%
* determinarea (n timp real a unor eventuale avarii care ar conduce la aprovizionarea
nesatisfctoare cu energie termic pentru (nclzire i prepararea apei calde mena/ere.
A'71+( 8. 5nterfa'a sistemului de monitorizare
-80G5T0*.
11
A'71+( 2. 5nterfa'a sistemului de monitorizare -?0FAT5.
PT_2305
&/,//
&.,//
&5,//
&+,//
&6,//
./,//
..,//
.5,//
/
.
./
.
..
/
/
7
&
)
:0
.
:.
)
/
.
./
.
..
/
/
7
&
5
:5
'
:/
7
/
.
./
.
..
/
/
7
&
0
:)
'
:.
'
/
.
./
.
..
/
/
7
&
+
:)
6
:5
0
/
.
./
.
..
/
/
7
&
7
:)
&
:.
7
/
.
./
.
..
/
/
7
&
6
:&
7
:5
7
/
.
./
.
..
/
/
7
&
6
:0
'
:)
0
/
.
./
.
..
/
/
7
&
'
:5
&
:&
)
/
.
./
.
..
/
/
7
.
/
:.
&
:)
/
/
.
./
.
..
/
/
7
.
&
:/
/
:0
7
/
.
./
.
..
/
/
7
.
&
:5
.
:5
0
/
.
./
.
..
/
/
7
.
.
:.
5
:)
)
/
.
./
.
..
/
/
7
.
)
:/
0
:5
&
/
.
./
.
..
/
/
7
.
)
:5
+
:5
'
/
)
./
.
..
/
/
7
/
/
:.
6
:0
7
/
)
./
.
..
/
/
7
/
&
:&
/
:&
0
/
)
./
.
..
/
/
7
/
&
:0
.
:/
)
/
)
./
.
..
/
/
7
/
.
:)
)
:0
&
/
)
./
.
..
/
/
7
/
)
:&
+
:)
'
/
)
./
.
..
/
/
7
/
5
:/
)
:5
/
/
)
./
.
..
/
/
7
/
5
:5
)
:&
7
/
)
./
.
..
/
/
7
/
0
:.
)
:5
5
/
)
./
.
..
/
/
7
/
+
:/
)
:)
&
/
)
./
.
..
/
/
7
/
+
:5
)
:0
'
/
)
./
.
..
/
/
7
/
7
:.
7
:/
7
/
)
./
.
..
/
/
7
/
6
:&
)
:0
7
/
)
./
.
..
/
/
7
/
6
:0
0
:&
0
/
)
./
.
..
/
/
7
/
'
:)
0
:0
)
/
)
./
.
..
/
/
7
&
/
:&
6
:/
&
/
)
./
.
..
/
/
7
&
/
:0
6
:0
6
/
)
./
.
..
/
/
7
&
&
:5
/
:&
+
/
)
./
.
..
/
/
7
&
.
:.
.
:0
0
/
)
./
.
..
/
/
7
&
)
:/
)
:5
.
/
)
./
.
..
/
/
7
&
)
:5
0
:&
/
/
)
./
.
..
/
/
7
&
5
:.
+
:/
6
/
)
./
.
..
/
/
7
&
0
:/
7
:5
+
/
)
./
.
..
/
/
7
&
0
:5
6
:0
)
/
)
./
.
..
/
/
7
&
+
:.
'
:0
&
/
)
./
.
..
/
/
7
&
7
:&
&
:.
'
/
)
./
.
..
/
/
7
&
7
:0
.
:&
+
*&,//
/,//
&,//
.,//
),//
5,//
0,//
+,//
7,//
6,//
',//
dG
G1
8.
A'71+( ;. Fizualizarea i depistarea scurgerilor
de agent termic i a situa'iilor de avariere
3tilizarea pe scar c.t mai larg a informa'iei acestor dou sisteme ofer posibilitatea de a
depista avariile i deficien'ele aprute (n func'ionarea SA!#T, cu indicarea eventualelor zone (n
care acestea sau produs, permite adoptarea de msuri eficiente pentru reducerea impactului
asupra consumatorilor, prin scurtarea duratei de depistare i lichidare a avariilor, reducerea
numrului i micorarea duratei (ntreruperilor accidentale (n alimentarea cu energie termic.
>atele ob'inute prin sistemele respective permit diri/area optimal a SA!#T cu eficien'
energetic superioar i asigurarea parametrilor impui privind calitatea energiei termice livrat
consumatorilor.
2roiectul complet va include monitorizarea a circa ) !T, ) !#Turi, )< sta'ii de pompare, E:<
2T!, B:<< 2T5.
Aceasta va permite reducerea considerabil a pierderilor, c.t i micorarea consumului de
energie termic "datorit posibilit'ii de diri/area mai optimal a SA!#T$.
;.B. S'/2$)10 G$!-'".!+)(&'!"(0 CH$(2G+(%4
(estinaia: optimizarea sistemului de alimentare centralizat cu energie termic prin modelare
matematic, automatizarea locurilor de munc (n dispeceratul central, grupul de regim, serviciul
tehnologie , producere.
-biective de regim"
calculul hidraulic al re'elelor termice, comutri virtuale ale armaturii de (nchidere%
calculul de reglare a echipamentelor instalate la consumatori "calculul diametrelor
mecanismelor de strangulare, duzelor elevatoarelor$%
analiza regimului de func'ionare a sta'iilor de pompare, caracteristicilor debitpresiune,
emiterea recomanda'iilor pentru optimizarea func'ionrii pompelor.
-biective dispecerat"
gestionarea registrelor dispeceratului i arhivelor comenzilor planificate i lucrrilor de avarie,
repara'ie i restabilire%
1)
gestionarea arhivei defectelor i deteriorrilor re'elelor termice%
gestionarea arhivei de comutare (n re'elele termice cu formarea programelor optime de
comutare%
formarea rapoartelor deconectrilor consumatorilor i a sectoarelor de re'ea.
-biective tehnologie . producere"
calculul normativ i de facto al pierderilor de cldur prin izola'ia termic i a scurgerilor,
inclusiv cu eviden'a arhivei deconectrilor.
calculul graficelor optime de temperatur la obiectele consumatorilor.
generalizarea informa'iei de referin' dup criteriile impuse, formarea de rapoarte speciale
despre parametrii i regimurile re'elelor termice.
A'71+( >. 5nterfa'a sistemului 7eo
informa'ional 16eat7raph
;.D. M!*$+"',(+$( '"/2(0(&''0!+ $0$#2+'#$
Cn perioada anilor )<<))<<; au fost implementate 1< instala'ii de condensatoare la centralele
termice suburbane, = la !T Sud i !T Fest, )H la sta'iile de pompare i ): la punctele
termice centrale. ?a unele sta'ii de pompare au fost montate convertizoare de frecven'.
;.E. R$.!+)( '"/2'21&'!"(0- ( SA T$+)!#!)
0rganigrama companiilor locale i, bine(n'eles, a SA -Termocom, reflect tipul vechi, sovietic
din punct de vedere organiza'ional, iar (n unele cazuri nici nu corespunde necesit'ilor i
cerin'elor companiilor moderne.
SA -Termocom a efectuat unele schimbri (n sistemul organiza'ional al (ntreprinderii. Astzi,
(i propune reformarea institu'ional, care are drept scop optimizarea func'ionrii companiei. 0
structur organiza'ional bine dezvoltat va contribui la o mai bun func'ionare i va oferi
posibilitatea e&tinderii lucrrilor sale pe o perioad scurt sau medie de timp.
M!2':$0$ 1"$' "!' /2+1#21+'F
pentru a fi mai apropia'i de consumatori%
pentru a permite o mai bun comunicare (n rela'ia furnizorconsumator%
pentru a oferi servicii mai calitative consumatorilor%
pentru a reduce cheltuielile interne i a deveni profitabili%
pentru a spori eficien'a (n procesele i sistemele interne%
1B
pentru a face cheltuielile mai evidente pentru manageri, anga/a'i i proprietari%
pentru a crea o for' de munc profesionist, competent i motivat%
pentru a motiva conducerea s aplice procese de planificare de lung durat.
P+'"#'%''0$ "!'' /2+1#21+'F
func'ii i responsabilit'i clare pentru anga/a'i i departamente%
ateptri bine determinate i e&plicite din partea diverselor func'ii%
rela'ii cooperante (ntre diverse func'ii%
responsabilit'i i autoritate de luare a deciziilor delegate%
managementul conform obiectivelor i sarcinilor%
criterii clare pentru contractarea altor companiilor (n vederea prestrii serviciilor%
centre de cost "modalitate de clasificare a subdiviziunilor (ntreprinderii centre de cost, centre
de profit, centre de investi'ii$. !entre de cost , subdiviziuni care nu genereaz venituri directe,
spre e&emplu: !ercetare i >ezvoltare, 8arJeting i *ela'ii cu consumatorii$, cu bugete de
cost%
creterea profesional (n baza rota'iei cadrelor%
fle&ibilitate, de e&emplu , prin crearea grupurilor de lucru intersectoriale pentru solu'ionarea
unor sarcini specifice%
informare intern bine efectuat cu scopul ob'inerii unei fundamentri corecte pentru luarea
deciziilor%
raportarea complimentar i retroactiv.
A52$%2-+'F
a consolida o rela'ie corect i amiabil cu consumatorii%
a (mbunt'i imaginea SA -Termocom%
a spori veniturile totale ale SA -Termocom.
;.G. S'/2$)10 '".!+)(&'!"(0 '"2$7+(2 *$ )("(7$)$"2 <SIIM=
!ompania urmeaz s implementeze un sistem informa'ional integrat performant, care s ofere
solu'ii la nivelul actual al tehnicii informa'iei, cu grad redus de risc, verificat prin implementri
(n plan global. Sistemul va realiza automatizarea proceselor de afaceri, at.t financiare, c.t i
opera'ionale, i va oferi suportul informa'ional pentru analize i luarea deciziilor.
!rearea S558 reprezint o dezvoltare logic at.t a sistemelor automatizate e&istente, c.t i a
celor care trebuie proiectate "de dispecerat , operativ, tehnologic, economicoorganizatoric,
tehnicoproductiv$ pe baza e&tinderii i aprofundrii func'iilor care trebuie automatizate i unirea
acestora (ntrun sistem unitar, 'in.nd cont de modificrile formelor organizatorice i economice
ale managementului (ntreprinderii i pe baza aplicrii celor mai noi mi/loace ale tehnicii de
calcul i de comunica'ie.
-biectivele privind implementarea S//' urmresc"
impulsionarea planificrii strategice i controlul realizrilor. Cmbunt'irea instrumentelor de
planificare strategic i operativ "conducere pe obiective$. >elimitarea ariilor de risc.
schimbarea i modernizarea (ntreprinderii prin adoptarea unui management performant.
Astfel, pentru o mai bun realizare a misiunii sale de baz, SA 1Termocom va avea nevoie (n
viitor de o mai bun planificare a veniturilor administrate i de creterea eficien'ei activit'ii
(n toate domeniile. Cn acest sens, consolidarea planificrii veniturilor i, (n consecin', punerea
(n practic a unor veritabile contracte de performan' vor fi premise importante pentru
optimizarea rezultatelor (ntreprinderii.
modernizarea i inova'ia tehnologic. Adoptarea noilor tehnologii 5T.
e&aminarea i perfec'ionarea procedurilor de management. Ameliorarea nivelurilor de
eficacitate i eficien'.
1E
B$"$.'#'' (52$%2(2$F
creterea eficien'ei procesului managerial , decizional prin ob'inerea informa'iilor necesare,
(n timp real, la toate nivelele: strategic, func'ional i opera'ional%
transparen'a veniturilor i costurilor, c.t i a resurselor cu efect asupra reducerii costurilor
prin reducerea consumurilor de resurse, datorit urmririi i corectrii operative a costurilor
pentru fiecare proiect i activitate%
implementarea de metode moderne de eviden', management i conducere%
implementarea de multiple forme de organizare a diviziunii muncii, a individualizrii
responsabilit'ilor i a efortului fiecrui centru de cost, conduc.nd la instituirea unei discipline
economico , financiare i la tratarea unitar a fenomenelor%
creterea eficien'ei tuturor activit'ilor din cadrul companiei, cu prioritate a celor privind
anga/area, lichidarea, ordonan'area i plata cheltuielilor companiilor publice.
Cn urma implementrii proiectelor de modernizare, (ntreprinderea a redus substan'ial pierderile,
costurile de producere i de livrare a energiei termice.
*ezultatele sunt reflectate (n urmtoarele tabele din Ane&.
Anex:
A'71+( 1. *ezultatele implementrii
proiectului 1*educerea consumului specific
de combustibil "Jg c.c.@7cal$
A'71+( 2. *ezultatele implementrii
proiectului 1*educerea consumului specific de
energie electric "JLh@7cal de energie
termic intrat (n re'ea$
1:
A'71+( 8. *ezultatele implementrii
proiectului 1*educerea pierderilor
"scurgerilor$ de agent termic din re'ele
A'71+( ;. *ezultatele implementrii
proiectului 1*educerea pierderilor de energie
termic
A'71+( >. *ezultatele implementrii proiectului
1*educerea numrului de anga/a'i ai SA
1Termocom
A'71+( B. >inamica pre'urilor de cost a unei 7cal
(n pre'uri reale i comparabile (n perioada )<<1
)<<;
1H
A'71+( D. #fectul economic real ob'inut (n
urma reducerii cheltuielilor fa' de anul )<<1
E.$#210 $#!"!)'# /1)(+ - 11>D )'0'!("$ MDL
I".!+)(&'( %+':'"* :!01)$0$ $6$#12(2$ 0( SA T$+)!#!)@
3" %$+'!(*( 200> - 2010
<0( *(2( *$ 01.11.2010=
D$"1)'+$( 01#+-+'0!+ U"'2(2$ *$
)-/1+-
V!01)$0$ %$ ("'
T!2(0
)<<: )<<H )<<= )<<; )<<9 )<1<
$:' PE <%+$',!0(2$= )!"2(2$ Mm 'evi :,H 1),)) )B,E9 )<,:H 1<,:B );,)H 18G@E2
C!)%$"/(2!(+$ /'0.!"'#$ 3nit'i )EH 1<1 1); H9 1; >B2
R!9'"$2$0$ /.$+'#$ 3nit'i 1))< 1<B: 1E9E B1<9 )9B= )1E; 1; 1G0
PTI H %1"#2$ 2$+)'#$
'"*':'*1(0$ )!*10$
3nit'i 1; : B) =B 12E
M!"2(+$( %!)%$0!+ #1
#!":$+2',!(+$
3nit'i : ; H BB >2
1=
M!"2(+$( $#4'%()$"2101' *$
*$9'2)$2+'$ 2'% DA-EBE
3nit'i )E 1 = 82
M!"2(+$( %+$3"#-0,'2!(+$0!+ 2'%
A0.( L(:(0
3nit'i 1BH 1E= ;H ; 1H B 8GB
!onform -2lanulului de Ac'iuni pentru 5mplementarea Strategiei #nergetice a *epublicii 8oldova
p(n (n anul )<)< finan'area din bugetele, fondurile i sursele e&trabugetare ale autori''ilor
administra'iei publice locale planificat pentru anii )<<=, )<<;, )<<9, )<1< conform punctelor ).B,
).E, ).:, na fost primit.
0 parte din finan'are, a fost primit din 7rantul Suedez i anume:
;: de 2T5 , puncte termice individuale module, (n sum de 1B H1=, H1 mii lei, dar restul
activit'ilor au fost efectuate de ctre SA 1Termocom din contul propriilor resurse, ceea ce nu
permite de a efectua o strategie de lung durat.
?ipsa investi'iilor din partea investitorilor interna'ionali i administra'iei publice locale nu ne
permit nou s efectum un plan strategic de dezvoltare a (ntreprinderii SA 1Termocom p(n (n
anul )<)<.
GUVERNUL
HOTRRE Gr. 9:;
din )1.<;.)<<=
#1 %+':'+$ 0( S2+(2$7'( $"$+7$2'#- ( R$%190'#'' M!0*!:( %3"- 3" ("10 2020
2ublicat : <=.<9.)<<= (n 8onitorul 0ficial Gr. 1E11E: art Gr : 1<1)
'-(/0/CA!
12&34 din $%.+3.+56 '-$%&-$%78$&.+3.+5 art.497
Cn scopul e&ecutrii prevederilor 6otr(rii 7uvernului nr.1B1E din 1) decembrie )<<: -!u privire
la e&ecutarea 2rogramului de activitate a 7uvernului pe anii )<<:)<<9 -8odernizarea 'rii ,
bunstarea poporului i ac'iunile orientate spre asigurarea creterii economice calitative i
bunstrii popula'iei "8onitorul 0ficial al *epublicii 8oldova, )<<:, nr.1H;1=1, art.1E<)$,
1;
7uvernul 60TN*NOT#:
1. Se aprob Strategia energetic a *epublicii 8oldova p(n (n anul )<)< "se ane&eaz$.
). 8inisterele, alte autorit'i administrative centrale i autorit'ile administra'iei publice locale,
implicate (n realizarea msurilor stipulate (n Strategia energetic a *epublicii 8oldova p(n (n anul
)<)<, vor informa despre msurile (ntreprinse, o dat (n B ani, p(n la data de 1: a lunii ianuarie ce
urmeaz dup perioada de gestiune, 8inisterul 5ndustriei i 5nfrastructurii, care, la r(ndul su, va
raporta 7uvernului despre e&ecutarea prezentei hotr(ri.
B. 8onitorizarea i coordonarea procesului de realizare a Strategiei energetice a *epublicii
8oldova p(n (n anul )<)< se pune (n sarcina 8inisterului 5ndustriei i 5nfrastructurii.
E. Se abrog 6otr(rea 7uvernului nr. BH< din 11 aprilie )<<< -!u privire la aprobarea Strategiei
energetice a *epublicii 8oldova p(n (n anul )<1< "8onitorul 0ficial al *epublicii 8oldova,
)<<<, nr.E)EE, art.EEB$.
P+')-)'"'/2+1 V(/'0$ TARLEV
C!"2+(/$)"$(,-F
M'"'/2+10 $#!"!)'$' 5' #!)$+&101' I7!+ D!*!"
M'"'/2+10 '"*1/2+'$' 5' '".+(/2+1#21+'' V0(*')'+ A"2!/''
M'"'/2+10 $#!0!7'$' 5' +$/1+/$0!+ "(21+(0$ C!"/2("2'" M'4('0$/#1
N+.G>E. C4'5'"-1@ 21 (171/2 200D.
2. S$#2!+10 2$+)!$"$+7$2'#
5mplementarea 2roiectului
#nergetic 55 "componenta
termic$
)<<=)<<; Ministerul
Industriei
i
Infrastru
cturii,
autoritil
e
administra
iei publice
locale
1< mil. 3S> Panca 8ondial
Q fonduri de stat
5mplementarea 2rogramului
Ga'ional de renovare i
descentralizare a sistemelor de
alimentare cu cldur a
localit'ilor din *epublica
8oldova
)<<=)<1< Autoritile
administra
iei publice
locale,
Ministeru
l
Industriei
i
1E=E mil.
3S> "(n
func'ie de
modul de
modernizare$
Pugetele
autorit'ilor
administra'iei
publice locale,
cu spri/inul
institu'iilor
financiare
19
Infrastru
cturii
interna'ionale "i
posibil fondurile
private$
8odernizarea capacit'ilor de
producere a energiei termice
)<<=)<1: Autorit'ile
administra'iei
publice locale,
(ntreprinderile
energetice
1< mil. 3S> Kondurile
institu'iilor
financiare
interna'ionale,
mi/loacele
financiare locale
i e&trabugetare
8odernizarea unor centrale
termice (n centrale electrice cu
termoficare
)<<=)<1:
Autorit'ile
administra'iei
publice locale,
(ntreprinderile
energetice
Pugetele
autorit'ilor
administra'iei
publice locale i
fondurile private
*eabilitarea re'elelor termice
magistrale i de distribu'ie
Anual,
conform
planurilor
aprobate de
A2?
Autorit'ile
administra'iei
publice locale,
(ntreprinderile
energetice
circa H,; mil.
dolari anual
(n mun.
!hiinu
Kondurile
autorit'ilor
administra'iei
publice locale i
surse e&trabuge
tare
)<