Sunteți pe pagina 1din 6

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

F I S A D E P O S T
APROBAT:
Director Executiv D.S.P.Ilfov
1.-POST: MEDIC SEF SECTIE
2.-SECTIE:
3.-CERITE POST:
!" Stu#ii : F!cult!te! #e Me#ici$%
&" 'ec(i)e : )i$i) * !$i vec(i)e c! )e#ic +,eci!li+t
c" !lte ceri$te +,ecifice : Autori-!ti! #e li&er! ,r!ctic! +i !+i.ur!re! #e )!l,r!xi+ i$ ter)e$
/.-RE0ATII:
!" Ier!r(ice:
- e+te +u&or#o$!t : Directorului Me#ic!l +i M!$!.erului +,it!lului;
- !re i$ +u&or#i$e : tot ,er+o$!lul #i$ +ecti! re+,ectiv!1
&" Fu$ctio$!le: col!&ore!-! cu celel!lte +ectii2co),!rti)e$te +!u +u&u$it!ti fu$ctio$!le !le
+,it!lului3 i$ +co,ul re!li-!rii +!rci$ilor #e +erviciu +i coor#o$!rii !ctivit!tii +ectiei ,e c!re o
co$#uce3 ,recu) +i i$ +co,ul fur$i-!rii #e +ervicii )e#ic!le i$ +i+te)ul !+i.ur!rilor +oci!le
#e +!$!t!te3 co$for) co$tr!ctului i$tre +,it!l +i C!+! #e A+i.ur!ri #e S!$!t!te1
c" De col!&or!re:
- i$ter$e : cu to!te c!&i$etele #e +,eci!lit!te #i$ !)&ul!toriu3 cu #i+,e$+!rele
#i$ teritoriul !ro$#!t !)&ul!toriului3 cu +ec4iile cu ,!turi 5i l!&or!to!rele #i$
+,it!l 5i cu +erviciile TESA.
*.-ATRIB6TII2RESPOSABI0ITATI2COMPETETE
1. Activitatea de furnizare de servicii medicale spitalicesti in sectia pe care o
conduce, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate:
1.1. Organizeaza si raspunde de intreaga activitate in sectia pe care o conduce,
astfel incat sa fie realizati indicatorii de performanta prevazuti in anexele la Contractul
Cadru, stabiliti de conducerea spitalului, care sa contribuie la realizarea indicatorilor de
performanta ai acestuia din urma.
In acest scop :
- asigura si rapunde de cunosterea, de catre personalul subordonat, si respectarea
dispozitiilor actelor normative care reglementeaza acordarea asistentei medicale in cadrul
sistemului asigurarilor sociale de sanatate
- este obligatoriu sa asigure acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate ori
se solicita unitatii acest serviciu
- verifica aplicarea corecta de catre colectivul sectiei a prevederilor contractului cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti cu respectarea pac!etului de
servicii de baza pentru asigurati si a pac!etului minimal in cazul persoanelor cu asigurare
facultativa
- ia masuri specifice de informare a asiguratilor despre serviciile medicale oferite, despre
modul in care sunt furnizate, verificand respectarea criteriilor de calitate de catre Colegiul
"edicilor din #omania si Casa $ationala de %anatate. pentru aplicare in sectiile unitatilor
EDITIA 1 Pagina 1
DATA 20.05.2009 Din 6
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
F I S A D E P O S T
spitalicesti
- organizeaza, la inceputul programului de lucru, raportul de garda, in cadrul caruia se
analizeaza evenimentele petrecute in sectie, in ultimele &' de ore, stabilindu-se masurile
necesare in acest sens
- programeaza activitatea tuturor medicilor din sectie
- controleaza si raspunde de intocmirea corecta si completa a foilor de observatie clinica,
asigura si urmareste stabilirea diagnosticului. aplicarea corecta a indicatiilor terapeutice,
controleaza efectuarea investigatiilor prescrise, stabileste momentul externarii bolnavilor,
conform prevederilor $ormelor metodologice de aplicare a( Contractului - Cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti
- organizeaza si raspunde de activitatea de contravizita si garda in sectie, conform
reglementarilor legale in domeniu
- propune la sfarsitul fiecarei luni spre aprobare "anagerului si )irectorului "edical,
graficul garzilor ce urmeaza a se efectua in luna urmatoare
- organizeaza consulturile medicale de specialitate, colaboreaza cu medicii sefi ai altor
sectii*compartimente*laboratoare, in scopul stabilirii diagnosticului si aplicarii tratamentului
corespunzator
- urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si
tratament, fiind permanent preocupat de managementul corect al resurselor unitatii, cu
respectarea prevederilor legate referitoare la sumele contractate de spital cu Casa de
Asigurari de %anatate
- raspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguratilor, indiferent de Casa de
Asigurari de %anatate unde se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru acestia,
precum si de solicitarea documentelor care atesta aceasta calitate
- controleaza, indruma si raspunde de aplicarea* respectarea masurilor de igiena si
antiepidemice, in scopul prevenirii infectiilor nozocomiale
- se va preocupa de raportarea corecta a infectiilor nozocomiale, participand trimestrial la
analizele specifice la nivelul spitalului
- controleaza si asigura prescrierea si +usta utilizare a medicamentelor si evitarea
polipragmaziei
- se va trece la generalizarea folosirii la prescriptii a )CI ale medicamentelor, respectandu-
se in unitatile spitalicesti a tuturor prevederilor Comisiei medicamentului
- raspunde de pastrarea, prescrierea, evidenta si eliberarea substantelor stupefiante
- raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si intregului inventar al
sectiei instruind personalul care se ocupa de aparatura prin afisarea normelor de
functionare ale acesteia si face propuneri de dotare conforme necesitatilor si normelor
- coordoneaza si controleaza modul in care asiguratii internati sunt informati asupra
serviciilor medicale oferite
- raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la
asigurati, a intimitatii si demnitatii acestora
- organizeaza, controleaza si raspunde de respectarea regimului de odi!na servirea mesei,
primirea vizitelor de catre bolnavi, in concordanta cu programul de vizite stabilit de
conducerea spitalului
- controleaza si raspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor
medicale intocmite in sectie, controleaza modul de pastrare pe sectie, in timpul spitalizarii,
a documentelor de spitalizare
- controleaza modul de intocmire, la iesirea din spital, a epicrizei si a recomandari lor de
tratament dupa externare, controleaza intocmirea corecta a scrisorilor medicale catre
medicul de familie sau, dupa caz, catre medicul de specialitate din Ambulatoriul de
%pecialitate despre diagnosticul stabilit, investigatiile, tratamentele efectuate sau orice alte
informatii referitoare la starea de sanatate a pacientului externat
EDITIA 1 Pagina 2
DATA 20.05.2009 Din 6
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
F I S A D E P O S T
- coordoneaza, controleaza si raspunde de evidenta distincta a pacientilor internati in urma
unor accidente de munca, aparute in cursul exercitarii profesiei, a imbolnavirilor
profesionale, a daunelor pre+udiciilor aduse sanatatii de alte persoane, pentru care
contravaloarea serviciilor medicale fumizate nu se suporta de catre Casa de Asigu rari de
%anatate, ci de anga+ator sau persoanele vinovate
- informeaza conducerea spitalului asupra activitatii sectiei, punand la dispozitie actele
necesare in acest scop
- are obligatia de a pune la dispozitia ,iroului %tatistica toate documentele medicale
necesare la intocmirea situatiilor statistice medicale si raspunde in mod direct impreuna cu
medicul de pe sectie care supraveg!eaza activitatea registratorului medical, mai aIes in
ceeace priveste raportarea pe grupe de diagnostice -)#./ care asigura o modalitate de a
asocia tipurile de pacienti cu c!eltuielile spitalicesti efectuate, conform $ormelor
metodologice de aplicare ale Contractului Cadru pe anul &00' -"onitor Oficial
nr.11,is*02.01.&00'
&. Atributii, responsabilitati in raporturile +uridice de munca :
- organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al sectiei a
#egulamentului Intern si #egulamentului de Organizare si 3unctionare al spitalului, a tuturor
masurilor* deciziilor conducerii spitalului care au implicatii asupra personalului din sectie, a
raporturilor de munca ale acestora
- verifica respectarea de catre intregul personal al sectiei. a sarcinilor de serviciu si a
normelor de comportare in unitate, stabilite prin #egulamentul Intern #egulamentului de
Organizare si 3unctionare al spitalului
- controleaza permanent comportamentul personalului sectiei
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectie a muncii in
sectie
- controleaza permanent tinuta corecta a personalului sectiei
- intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului anga+at in sectie
si le comunica anual conducerii spitalului
- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul sectiei pe care o
conduce
- respecta #egulamentul intern si #egulamentul de Organizare si 3unctionare, respectind
legislatia in vigoare.
- 4ndrum5 i realizeaz5 activitatea de acordare a 4ngri+irilor medicale 4n cadrul sec6iei
respective i r5spunde de calitatea actului medical
- organizeaz5 i coordoneaz5 activitatea medical5 din cadrul sec6iei*laboratorului sau
serviciului medical, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performan65 ai
sec6iei*laboratorului sau serviciului medical
- r5spunde de crearea condi6iilor necesare acord5rii de asisten65 medical5 de calitate de
c5tre personalul din sec6ie*laborator sau serviciul medical
- propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al
sec6iei*laboratorului sau serviciului medical i r5spunde de realizarea planului aprobat
- r5spunde de calitatea serviciilor medicale prestate de c5tre personalul medico-sanitar din
cadrul sec6iei*laboratorului sau serviciului medical
- evalueaz5 necesarul anual de medicamente i materiale sanitare al sec6iei*laboratorului
sau serviciului medical, investi6iile i lucr5rile de repara6ii curente i capitale necesare pentru
desf5urarea activit56ii 4n anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare
conducerii spitalului
- anga+eaz5 c!eltuieli 4n limita bugetului repartizat
EDITIA 1 Pagina 3
DATA 20.05.2009 Din 6
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
F I S A D E P O S T
- aplic5 strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale
specifice sec6iei*laboratorului sau serviciului medical
- 4nainteaz5 comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri i
c!eltuieli al sec6iei*laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu spri+inul
compartimentului economico-financiar
- 4nainteaz5 comitetului director propuneri de cretere a veniturilor proprii ale
sec6iei*laboratorului sau serviciului medical, conform reglement5rilor legale, inclusiv din
dona6ii, fonduri ale comunit56ii locale ori alte surse
- 4ntreprinde m5surile necesare i urm5rete realizarea indicatorilor specifici de
performan65 ai sec6iei*laboratorului sau serviciului medical
- elaboreaz5 fia postului pentru personalul aflat 4n subordine, pe care o supune aprob5rii
managerului spitalului
- r5spunde de respectarea la nivelul sec6iei*laboratorului sau serviciului medical a
regulamentului de organizare i func6ionare, a regulamentului intern al spitalului
- stabilete atribu6iile care vor fi prev5zute 4n fia postului pentru personalul din subordine,
pe care le 4nainteaz5 spre aprobare managerului, 4n conformitate cu reglement5rile legale 4n
vigoare
- face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii i locuri de
munc5, 4n func6ie de volumul de activit56i, conform reglement5rilor legale 4n vigoare
- propune programul de lucru pe locuri de munc5 i categorii de personal, pentru
personalul aflat 4n subordine, 4n vederea aprob5rii de c5tre manager
- propune aplicarea de sanc6iuni administrative pentru personalul aflat 4n subordine care
se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare i func6ionare, a
regulamentului intern al spitalului
- supervizeaz5 conduita terapeutic5, avizeaz5 tratamentul, prescrierea investiga6iilor
paraclinice, a indica6iilor operatorii i programului operator pentru pacien6ii interna6i 4n cadrul
sec6iei
- aprob5 internarea pacien6ilor 4n sec6ie, pe baza criteriilor de internare, cu excep6ia
intern5rilor de urgen65
- !ot5r5te oportunitatea continu5rii spitaliz5rii 4n primele &' de ore de la internare
- avizeaz5 i r5spunde de modul de completare i de 4ntocmirea documentelor medicale
eliberate 4n cadrul sec6iei*laboratorului sau serviciului medical
- evalueaz5 performan6ele profesionale ale personalului aflat 4n subordinea direct5,
conform structurii organizatorice i fiei postului
- propune planul de formare i perfec6ionare a personalului aflat 4n subordine, 4n
conformitate cu legisla6ia 4n vigoare, pe care 4l supune aprob5rii managerului
- coordoneaz5 activit56ile de control al calit56ii serviciilor acordate de personalul medico-
sanitar din cadrul sec6iei*laboratorului sau serviciului medical
- r5spunde de asigurarea condi6iilor adecvate de cazare, igien5, alimenta6ie i de
prevenire a infec6iilor nosocomiale 4n cadrul sec6iei*laboratorului sau serviciului medical, 4n
conformitate cu normele stabilite de "inisterul %5n5t56ii 7ublice
- asigur5 monitorizarea i raportarea indicatorilor specifici activit56ii medicale, financiar-
economici, precum i a altor date privind activitatea de supraveg!ere, prevenire i control din
cadrul sec6iei*laboratorului sau serviciului medical, 4n conformitate cu reglement5rile legale 4n
vigoare
- r5spunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de c5tre
personalul medical din subordine i ia m5suri imediate c8nd se constat5 4nc5lcarea
acestora, potrivit dispozi6iilor legale 4n vigoare
EDITIA 1 Pagina
DATA 20.05.2009 Din 6
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
F I S A D E P O S T
- asigur5 respectarea prevederilor legale 4n vigoare referitoare la p5strarea secretului
profesional, p5strarea confiden6ialit56ii datelor pacien6ilor interna6i, informa6iilor i
documentelor referitoare la activitatea sec6iei*laboratorului sau serviciului medical
- urm5rete 4nc!eierea contractelor de asigurare de malpraxis de c5tre personalul medical
din subordine
- 4n domeniul financiar 4ndeplinete atribu6iile conduc5torului compartimentului de
specialitate, conform normelor i procedurilor legale, i face propuneri de anga+are, lic!idare
i ordonan6are a c!eltuielilor, care se aprob5 de conduc5torul spitalului
- propune protocoale specifice de practic5 medical5, care urmeaz5 s5 fie implementate la
nivelul sec6iei*laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea consiliului medical
- r5spunde de solu6ionarea sugestiilor, sesiz5rilor i reclama6iilor referitoare la activitatea
sec6iei*laboratorului sau serviciului medical
- propune managerului un 4nlocuitor pentru perioada c8nd lipsete din spital
- are dreptul la concediu de odi!na anual, conform prevederilor legale
- are dreptul de a fi spri+init, la cerere, de catre manager, consiliul medical si comitetul
director in implementarea activitatilor specifice
- are dreptul la informare nelimitata asupra activitatii sectiei*laboratorului sau serviciului
medical, avand acces la toate documentele privind activitatea medicala si economico-
financiara a acesteia*acestuia
- are dreptul de a suspenda, pe perioada existentei contractului de administrare, eventual
contract de munca inc!eiat cu o alta institutie publica din domeniul sanitar
- are dreptul sa desfasoare activitate conform pregatirii profesionale in sectia*laboratorul
sau serviciul medical in care detine functia de conducere.
9. Atributii pentru medicul care efectueaza garzi
- #5spunde de buna func6ionare a sec6iilor si de aplicarea dispozi6iilor prev5zute in
regulamentul intern, precum i a sarcinilor date )irectorul "edical si "anagerul
:nitatii, pe care il reprezint5 in orele in care acesta nu este in spital -sau in cazul in care este
numit medic coordonator/
- Controleaz5 la intrarea in gard5 prezen6a la serviciu a personalului medico-sanitar, existenta
mi+loacelor necesare aslgur5rii asistentei medicale curente i de urgen65, precum i predarea
serviciului de cadrele medii care lucreaz5 in ture
- %upraveg!eaz5 tratamentele medicale executata de cadrele medii, iar la
nevoie le efectueaz5 personal,
- %upraveg!eaz5 cazurile grave existente in sectie sau internate in timpul
g5rzii, men6ionate in registrul special al medicului de gard5
- Inscrie in registrul de consultatii orice bolnav prezentat la camera de gard5,
completeaz5 toate rubricile, semneaz5 i parafeaz5 in registru pentru fiecare
bolnav
- Interneaz5 bolnavii prezenta6i cu bilet de trimitere, precum i cazurile de urgenta care se adreseaza
spitalului, r5spunde de +usta indicatie a intern5rii sau a refuzului acestor cazuri, putand apela la
a+utorul oricarui specialist din cadrul spitalului c!em8ndu-l la nevoie de la
EDITIA 1 Pagina 5
DATA 20.05.2009 Din 6
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
F I S A D E P O S T
domiciliu
- #aspunde la c!em5rile care necesit5 prezenta sa in cadrul spitalului
- Intocmete foaia de observatie a cazurilor internate de urgenta i consemneaz5 in 3.O.
evolutia bolnavilor internati i medicatia de urgenta pe care a administrat-o
- Acord5 asisten65 medical5 de urgenta bolnavilor care nu necesit5 internarea
- Asigur5 internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati in spitalul
respectiv dup5 acordarea primului a+utor
- Anunt5 cazurile cu implicatii medico-legale )irectorului "edical, respectiv
"anagerului spitalului, de asemenea anunt5 i alte organe in cazul in care
prevederile legale impun acestea
- #especta #egulamentul intern si #egulamentul de Organizare si 3unctionare,respectand
legislatia in vigoare
- Confirma decesul consemnand aceasta in 3.O. si da dispozitii de transportare a
cadavrului la morga dupa doua ore de la deces
- Asista dimineata la distribuirea alimentelor, verifica calitatea acestora, refuza pe cele
alterate si sesizeaza acestea conducerii unitatii
- Controleaza calitatea mancarurilor pregatite inainte de servirea mesei de dimineata,
pranz si cina, refuza servirea felurilor de mancare necorespunzatoare, consemnand
observatiile in condica de la blocul alimentar, verifica retinerea probelor de alimente
- Anunta prin toate mi+loacele posibile medicului director al spitalului si autoritatilor
componente, in caz de incendiu sau alte calamitati ivite in timpul garzii si ia masuri
imediate de interventie si prim a+utor cu mi+loacele disponibile
- :rmareste disciplina si comportamentul vizitatorilor in zilele de vizita, precum si prezenta
ocazionala a altor persoane straine in spital si ia masurile necesare
- Intocmeste la terminarea serviciului raportul de garda in condica destinata acestui scop,
consemnand activitatea in sectie pe timpul garzii, masurile luate, deficientele constatate
si orice observatii necesare si prezinta raportul de garda
- Indeplineste orice alta sarcini stabilite de conducerea spitalului.
MAA7ER 3
DIRECTOR MEDICA03 DIRECTOR RES6RSE 6MAE 3


LUAT LA CUNOSTINTA ! "i"#$a% &'("
$r. crt. $umele si prenumele )ata %emnatura
1.
EDITIA 1 Pagina 6
DATA 20.05.2009 Din 6