Sunteți pe pagina 1din 4

CERTIND OCP RG-CCP ed. 2/rev.

0 - Anexa 1
FLUXUL ACTIVITÃŢILOR DE EVALUARE ŞI CERTIFICARE A CONFORMITÃŢII PRODUSELOR

Solicitare telefonică, fax, e-mail, depunere


scrisoare de intenţie pentru certificare, direct Înregistrare în formularul – F-POP-01-03
sau în urma unei selecţii de oferte sau licitaţii conform POP-01

E Contactare – Informare solicitant de certificare a conformităţii


Primire Mapã documente informative
T cod M – CCP
produsului
Transmitere mapã documente informative cod M – CCP
A conform POP-01
P
A Constituirea DOSARULUI DE INIŢIERE
conform POP-01

I
Transmitere formulare de cerere şi
chestionar de autoevaluare completate şi Analiză cerere certificare şi chestionar de autoevaluare
semnate şi Documentaţia tehnicã a Aprobare cerere, stabilire tarife de certificare,
Analizã preliminară a documentaţiei tehnice a produsului
produsului
conform POP-02
conform M – CCP conform POP-01 şi POP-02

Elaborare Listã de cerinţe pt. produs şi


Listã de încercãri
I cf. POP-01 şi POP-06
N
I Stabilirea preliminarã a listei labora-
Ţ toarelor de încercãri cf. .POP-01 şi
POP-08
I
E
Solicitarea acceptului de principiu al
R laboratoarelor pt. efectuarea încercărilor şi al
E tarifelor de încercare - cf. POP-01 şi POP-08

NU
Accept

+ Stabilirea altor laboratoare care sunt


DA de acord sã efectueze încercãrile şi
definitivarea listei laboratoarelor de
încercãri – cf. POP-01 şi POP-08
……….

Cererea acordului solicitantului


referitor la laboratoarele de încercãri
cf. POP-01
C Acord?
NU
O Schimbarea laboratoarelor contestate,
N de comun acord cu solicitantul
cf. POP-01 şi POP-08
T
DA
R
A Emitere şi transmitere spre semnare proiect de contract
Primire proiect de
C contract
cf. POP-01

T
A DA

R Există
obiecţii?
Negociere

E
NU

Semnare şi transmitere CONTRACT Primire CONTRACT semnat de cãtre solicitant


certificare – semnat - cf. PO-04 cf. POP-01 şi PO-04

1 2
1 2

Constituirea Dosarului de Certificare

E
T Numirea echipei de audit şi evaluare
A conform POP-03 Emitere proiect de subcontract cu
P laboratoarele de încercãri acceptate de
solicitant şi oţinerea semnãturilor de la
A reprezentanţii legali ai laboratoarelor
Examinare documentaţie tehnicã produs – cf. POP-02 şi POP-08
conform POP-02
II

Vizitã preliminarã la solicitant Eşantionarea produselor pt. încercãri


cf. POP-05
conform POP 02

Elaborare şi transmitere Raport de Inspecţia de conformitate a produselor


efectuare a vizitei de informare eşantionate cu documentaţia tehnicã
cf. POP-09
cod F POP–02.01 – conform POP-02

Raport de examinare/analizã documen- Transmiterea produsului la laboratorul


taţie de produs -cod: F-POP-02.02 de încercãri
conform POP-02 cf. subcontract POP-08

E
V
Adresã notificare concluzii
A examinare/analizã documentaţie -
L conform POP-02

U
A Iniţiere acţiuni DA Există neconfor-
R corective mităţi?

E NU

C Dovezi înlãturare Verificare înlãturare neconformitãţi


neconformitãţi în documentaţia tehnicã a produsului
O conform POP-02
N
F
O Pregãtirea auditului de evaluare a
procesului de realizare a produsului
R
M
Primire Plan de audit pt. acceptare echipã de
I audit şi derularea auditului – cf. POP 04
Plan de audit
F-POP-04-01conform POP-04
T
A
T Se acceptă Planul de
NU Schimbarea planului de audit şi a
componenţei echipei de audit
E audit şi omponenţa
cf. POP-04
echipei de audit?

DA
Eşantionarea produselor pt. încercãri
Derularea auditului de evaluare a procesului Evaluarea procesului de realizare a cf. POP- 05
de realizare a produsului produsului
conform POP-04
Inspecţia de conformitate a produselor
Primire raport de audit Elaborare şi transmitere la solicitant cu documentaţia tehnicã
Raport de audit conform POP-04 cf. POP-09

DA
Iniţiere acţiuni Există neconformităţi minore şi/sau
corective majore? Transmiterea produsului la laboratorul
de încercãri
cf. subcontract POP-08

Implementare acţiuni Audit de urmărire


corective cf. POP-04

NU

1 2 3
1 2 3

Efectuare încercãri cf. procedurilor


laboratoarelor subcontractante

Elaborare şi transmitere la CERTIND


câte 2 exemplare Rapoarte de încercãri
conform subcontract

EVALUARE FINALĂ
Elaborare Raport de evaluare finalã a conformitãţii produsului
F-POP-10-01 şi F-POP-10-02 cf. POP-10

E Propunerea Directorului CERTIND OCP de acordare-neacordare


T a certificării - F-POP-10-03
conform POP-10
A
P
A Solicitantul primeşte
înştiinţarea şi poate face DECIZIA Directorului General al CERT-IND privind
contestaţie dacã decizia e acordarea/neacordarea certificãrii de conformitate a produsului
III negativã - cf. POP-10 şi a dreptului de utilizare a Mãrcii CERTIND de solicitant
conform POP-10

D
E DA
Informãri periodice cãtre Comitetul de
C Contestaţie Tratarea contestaţiei
Strategie şi Politicã privind activitatea
cf. PO-08
I de evaluare conformitate produse
Certificatele de conformitate emise
Z
NU
I
A Decizie privind reluarea
procesului de certificare
cf. POP-10
P
R
I Primeşte Certificatul de
Elaborarea şi transmiterea Certificatului de conformitate pentru
conformitate pentru produs şi
V modelul mãrcii CERTIND
produs şi a modelului mãrcii CERTIND
conform POP-10
I cf. POP-10
N
D
Completare Lista produselor certificate şi
publicarea acesteia
C cf. POP-10

E
R
T
I Depozitare şi pãstrare DOSAR DE
F CERTIFICARE
I conform POP-10 şi PSC-02

C
A
R
E 1 2
A
1 2
E
T
A Utilizare Certificat de conformitate şi Audit Supraveghere I
P Marca CERTIND
cf. RUM-CCP cf. POP-11
A

IV
Informãri periodice cãtre
Comitetul de Strategie şi
Decizia Directorului General privind Politicã privind deciziile de
Menţinerea/Suspendarea/Retragerea menţinere, suspendare,
certificãrii produsului cf. POP-13 retragere, extindere sau
restrângere şi reînnoire a
certificărilor

S
U Audit Supraveghere II
P
cf. POP-11
R
A
V Informãri periodice cãtre
E Comitetul de Strategie şi
Politicã privind deciziile de
Decizia Directorului General privind
G Menţinerea/Suspendarea/Retragerea
menţinere, suspendare,
retragere, extindere sau
H certificãrii produsului cf. POP-13 restrângere şi reînnoire a
certificărilor
E
R
E

Recertificare – se reia procesul de


Cerere pentru recertificare certificare
cf. POP-01 cf. POP-12

S-ar putea să vă placă și