Sunteți pe pagina 1din 5

Round-op Alpha agentia care organizeaza arestarile in masa ale guvernului din umbra

vineri, 9 mai 2014


De scurt timp am luat cunostinta cu aceste informatii si m-am grabit sa le postez pe blog cu scopul ca cei care
le citesc sa fie informati de cursul lumii cu sperante si optimism ca aceasta lume se va schimba pentru
totdeauna in bine. S-a format o alianta printr-o organizatie neguvernamentala pentru a pune in aplicare
efectiv arestarile celor din varful piramidei malefice ale cabalei care se fac vinovati de crime impotriva
umanitatii.
Round-op Alpha a fost nfiin at! la 0" aprilie 2014, ca o Agen ie #pecial!$nterna ional! %on-
guvernamental! de &usti ie '#$%(&A)*
+eclara ia de #uveranitate format PDF aici :
http://roundopalpha.files.wordpress.com/!"#/!#/declaration-of-sovereignt$-april-%-!"#.pdf
&n scopul de a permite func ionarea eficient' a Round-op Alpha( i av)nd *n vedere caracterul e+cep ional al
scopului nostru( este imperativ sa ne desf' ur'm activitatea ca o agentie suverana( *n conformitate cu dreptul
interna ional. ,cest lucru ne ofer' o -urisdic ie e+ecutorie asupra propriilor activit' i care( *mpreun' cu
suveranitatea noastr'trebuie s' fie respectate de toate na iunile suverane( comunit' i( organiza ii( entit' i(
grupuri i indivizi. &n plus( aceasta ofer' membrilor nostri( .omitetului e+ecutiv( membrilor permanen i i
/eprezentan ilor( mai multa protec ie *mpotriva interferen elor de c'tre guverne i organiza ii
interguvernamentale / tratate( cum ar fi 01( 230 i 3,42.
#copul nostru
Societatea are nevoie de schimbare i *n timp ce nenum'rate ini iative i 5mi c'ri5( nu au reusit *nc' s'
produc'rezultate semnificative( timpul trece i la o schimbare nu se a-unge. ,v)nd *n vedere natura i
a tept'rile oricaror ini iative anterioare din istoria recent'este de a teptat ca 5schimbarea5 pe care mul i
oameni o doresc este la indemana( *n cazul *n care nu-i o iluzie( deoarece miezul problemelor nu a fost
abordat( vreodat'.
6ntreaba-te: .)t de multe demonstra ii i mar uri au fost organizate *n ultimul deceniu7 .)t de multe dintre
ele au fost de fapt de succes7 Presupun)nd c' nu au e+istat ini iative de succes( la toate. .um nu au reusit
acestea sa schimbe nimic *n societate7
8a urma urmei( acela i grup de oameni este *nc' la conducere. ,cela i grup de oameni *nc' mai fac legile i
acela i grup de oameni *nc' iau salarii si profituri din r'zboaie. ,dauga la acest fapt de net'g'duit c'
ma-oritatea oamenilor din lume nu au nici cea mai mic' idee de unde vin banii( cum sunt creati i ce valoare
real' au acestia i devine clar de ce corup ia( de e+emplu( este *nc' r'sp)ndit'.
Prin urmare( un grup tot mai mare de persoane fizice( oficiali guvernamentali i organiza ii non-profit din
*ntreaga lume recunosc c'( *n scopul de a ob ine schimb'ri reale o ac iune trebuie s' fie *ntreprins'.
1 | P a g e
Round-op Alpha a fost doar o idee( care a fost *n cre tere pentru o lung' perioad' de timp. Dup' cum a i
citit acest lucru( planuri concrete de ac iune sunt gata i altele noi sunt *n curs de elaborare *n timp ce
forma iunile reale sunt for-ate i gata de a fi desf' urate.
Pe baza st'rii noastre actuale generale de func ionare( ar trebui s' fim *n m'sur' p)n' la sf)r itul acestui an
!"#( s'*ncepem punerea *n ac iune a unor e+erci ii teoretice ale arestarii *n mod eficient( a unui num'r
substan ial de persoane de nivel inalt pe care Round-op Alpha( le consider' a fi responsabile de haiducia *n
curs de desf' urare - adic' -efuirea averii publice9 asuprirea popula iei9 atacarea drepturilor la o s'n'tate
bun'(educa ie i independen '9 uciderea *n numele profiturilor corporative9 r'zboi psihologic - *n lume( care
provoac' *n mod deliberat tensiuni regionale culturale i conflicte armate( s'r'cia fortata i dec'derea
societ' ii i valorilor sale odat' respectabile.
8ista cu cele peste :!! de persoane ce trebuiesc arestate( care conspira *n mod activ i cu bun' tiin ' *n
eforturile bine planificate pentru a consolida puterea i resursele - cu inten ia de a stabili un guvern mondial(
care le-ar oferi imunitate complet' de la orice form' de urm'rire penal' cu privire la crimele lor trecute i
viitoare - i sunt( prin urmare( conform Round-op Alpha( colectiv vinovati de crime *mpotriva umanit' ii(
aici : http://roundopalpha.wordpress.com/list-r-oa!"#/

,v)nd *n vedere caracterul e+cep ional i amploarea opera iunii - una care nu a mai fost organizata *nainte
*n istorie( Round-op Alpha( sunt con tien i de faptul c' guvernele( instan ele i organiza iile
interguvernamentale precum i agen iile nu vor solicita / comanda astfel de arest'ri pe cont propriu( nici nu
vor cere urm'rirea penal' a persoanelor /-o,!"#-listate pentru infrac iunile men ionate mai sus *mpotriva
umanit' ii( deoarece aceste persoane de in pozi ii ;e+ecutive< *n aceste organisme de conducere.
.a urmare( aceste organisme de conducere nu mai pot fi considerate ca reprezent'ri eficiente ale publicului
larg( fie la nivel local( na ional sau la nivel interna ional. Pentru e+ecutarea efectiva a arestarii persoanelor
/-o,!"#- listate( este necesar prin urmare( pentru publicul larg( de a desfiinta complet i demonta
2rganiza ia 4ratatului ,tlanticului de 3ord( 2rganiza ia 3a iunilor 0nite( 0niunea 1uropean';Federa ia< i
toate agen iile lor i organiza iile afiliate9 de a interzice crearea de orice nou guvern i organisme
interna ionale ;militare( monetare< legislative / e+ecutive9 de a reforma guvernele locale i na ionale.
2data cu aceast' informa ie avem *n vedere faptul c'noi( Round-op Alpha( invitam pe to i i pe oricine( *n
orice parte a lumii pentru a lua parte efectiv la e+ecu iile de arest'ri ale persoanelor /-o,!"#-listate
*ncep)nd cu =" decembrie !"#. P)n' la sf)r itul lunii februarie !">( prima faz' a opera iunii( arestarea
tuturor persoanelor /-o,!"#-listate( ar trebui s' fie finalizat'.
1ste foarte important ca toate arest'rile indivizilor /-o,!"#-listate au loc *n aceast' perioad' de luni( *n
scopul de a permite o campanie de succes -udiciar( i anume urm'rirea penal' efectiv' a fiec'rui individ /-
o,!"#-listat.
Round-op Alpha este con tient de natura i cantitatea de contram'suri care sunt *ntreprinse de c'tre cei care
sunt /-o,!"#-listate( *ns' acest lucru nu ne va *mpiedica de la finalizarea opera iunii noastre prin m'suri
eficiente care sunt luate i o puternica - incasabila - alian ' se formeaz'.
.ontactati-ne pentru mai multe informatii roundop.alpha@gmail.com
2 | P a g e
Anunt international pentru ultimatum si distributie imediata ' actualizare =! aprilie ) #*$*%*(*&*A* ,
&n acest moment opera iunea curenta Round-op Alpha cere ca oamenii sa se organizeze *ntre ei( sa discute i
sa-si *mp'rt' easc'conceptul general( s' caute modalit' i de a contribui la punerea in aplicare a obiectivelor.
Se pot face diverse lucruri care *n cele din urm' ar putea avea un impact semnificativ asupra func ion'rii
,lpha /ound-op :
? @--Aif @support8istsB--C ?@--AendifB--C/aspanditi mesa-ele si informatiile pe care le oferim
? @--Aif @support8istsB--C ?@--AendifB--C2rganizati una sau mai multe echipe de oameni care pot fi de *ncredere(
pentru misiuni specifice
? @--Aif @support8istsB--C ?@--AendifB--C,duna informa ii cu privire la locul i statutul persoanelor fizice listate de
Ro-op Alpha 2014
? @--Aif @support8istsB--C ?@--AendifB--C/aporteaz'-ne *n mod regulat cu privire la actualiz'rile i constat'rile
voastre
? @--Aif @support8istsB--C ?@--AendifB--CPrezinta idei si solutii proprii
? @--Aif @support8istsB--C ?@--AendifB--C.reati instrumente de campanie( cum ar fi bannere( clipuri video i
materiale audio pentru a informa publicul larg
? @--Aif @support8istsB--C ?@--AendifB--C6nformati despre Round-op Alpha pe site-uri i blog-uri
? @--Aif @support8istsB--C ?@--AendifB--C1fectuati investiga ii *n scopul de a identifica persoanele suplimentare care
ar trebui s' fie( de asemenea( listate de R-opA-2014 i furnizati dovezi i indica ii pentru acele cazuri
? @--Aif @support8istsB--C ?@--AendifB--C,duna probe i indicii cu privire la crimele i actele / activit' ile
persoanelor listate de R-opA-2014- ;conspiratori<( pentru a spri-ini elaborarea dosarelor individuale al
fiecarui individ listat( care vor fi folosite *n timpul audierilor i urm'ririlor penale *n instan ele de -udecat'
de drept
6ntrebari importante :
? @--Aif @support8istsB--C". ?@--AendifB--C+e ce o anumita persoana nu este listata inca -
Round-op Alphaeste complet con tienta de faptul c' mai multe nume trebuie s' fie incluse *n lista R-op
2014. .u toate acestea( ne confrunt'm cu o lips' enorm' de resurse i echipa noastra administrativa actuala
este in lupta *n adevaratul sens al cuv)ntului( deoarece( treptat( la tot mai multe e-mail-uri trebuie s'se
r'spund' i un num'r tot mai mare de investiga ii trebuie s' fie efectuate *n mod continuu i *n mod
corespunz'tor.
? @--Aif @support8istsB--C2* ?@--AendifB--C+e ce e.ista o cantitate limitata de informatii cu privire la Round-op
Alpha pe /ebsite-
6n prezent( site-ul principal are o cantitate limitat' de informa ii( sper'm s' *n elege i c' acest lucru este
pentru motive specifice. /ound-op ,lpha este *n faza ini ial' i de aceea am optat ca treptat sa publicam
anun uri mai multe si informa ii pe m'sur' ce timpul trece. ,cest lucru este pentru a< s' evalueze interesul
publicului larg pentru cauza i b< s' nu pun' *n pericol func ionarea .
? @--Aif @support8istsB--C=. ?@--AendifB--C0um si unde vor avea loc arestarile-
Dodalit' ile si locurile cele mai favorabile pentru arestarea persoanelor /-o,!"#-listate sunt e+ecutate cu
spri-inul organelor de aplicare a legii( care : a< *n eleg situa ia dificil' i b< sunt dispu i s' se schimbe *n
bine9 i *n cooperare cu cet' enii atunci c)nd este posibil. 8ocurile reale ale arestarii persoanelor /-o,!"#-
listate depinde de locul unde fiecare individ /-o,!"#-listat locuieste. 6ni ial ,nun urile de arestare *n
primul r)nd vor servi scopului de a invita publicul i organiza iile largi s' se al'ture opera iunii /ound-op
,lpha.
? @--Aif @support8istsB--C#. ?@--AendifB--C0and vor avea loc arestari si ce despre urmaririle in instanta ale legii-
0n interval de timp pentru arestare ( care este probabil supus schimbarii av)nd *n vedere amploarea
opera iunii ( este de dou' luni. 6anuarie i februarie !"> ( este foarte important faptul c' un num'r
semnificativ de arest'ri au loc *n acela i interval de timp ( fie c' este vorba de perioada ini iala de dou' luni
sau revizuita. ,udierile i urm'ririle penale nu pot avea loc *n oricare dintre organele -udiciare e+istente
recunoscute i / sau organizate de entit' i dominante i fac iuni din aceste organizatii ale cabalei. Dai
3 | P a g e
degrab' avem speran 'pentru participarea multor altor locuri ( inclusiv ( dar nu limitat la 4ribunalul din
Euala 8umpur ; unde Bush, Cheney, Rumsfeld si altii sunt deja condamnati,n.a.) . De i este adev'rat c' *n
prezent nu e+ist' putere din punct de vedere -uridic ( a a cum este perceput' de ma-oritatea guvernelor ( acest
lucru nu *nseamn' c' nu este posibil ca contribu ia lor s' nu fie luata *n serios . 2rice loc de *nt)lnire -udiciar
creat de c'tre entit' ile conduc'toare i fac iunile lor ar afecta doar cursul -usti iei . 3oi nu preconiz'm
simulacre de procese i spectacole ciudate . 1ste *n posibilit' i i de-a anticipat c' voin a publicului larg
; trebuie s' <organizeze un loc -udiciar nou( format din persoane care nu sunt afiliate *n nici un fel cu oricare
dintre entit' ile conduc'toare ( fac iuni i persoane fizice / - o,!"# - men ionate . .el mai favorabil noul
loc -udiciar ar trebui s' fie supravegheat de c'tre oameni care vin de la 5 mi carea adevrul 5 r'masi desigur
necunoscuti( pentru a nu fi e+pusi - PSF2P ( coopta i ( agen ii .263418P/2 .
>. 1.ista fisiere individuale sau dosare pentru fiecare individ R-oA-2014-listat-
Dosarele individuale pentru fiecare individ /-o,!"#-listat( care con in probele i informa iile care vor fi
folosite *n timpul audierilor i *n instan ele de -udecat'( sunt imperative i sunt *n prezent *n curs de
elaborare( dar avem o penurie de resurse i avem la dispozi ie forte pu ine. Prin urmare( solicit'm ca oamenii
s' ia *n considerare pentru a contribui la acest lucru.
? @--Aif @support8istsB--C%. ?@--AendifB--C1.ista o alianta militara formata in spatele scenei -
1+ist' *ntr-adev'r zvonuri despre o alian ' militar'( care are ca scop arestarea persoanelor-cheie( dar a
pretinde c' putem confirma acest lucru "!!G ar fi iresponsabil( nu putem *nc'. 4otusi( noi nu a tept'm cu
ner'bdare s' contribuie la opera iunile ,lian ei.
? @--Aif @support8istsB--C:. ?@--AendifB--C+espre beneficii si profituri, e.ista bani implicati-
3imeni de la Round op-Alpha nu este platit pentru munca depusa si nici nu colectam fonduri. Dai *nt)i de
toate nu ne putem permite acest tip de cheltuieli( dar( de asemenea( chiar mai important( este ca *n astfel de
condi ii ansele sunt mai bune pentru noi( de a g'si *n cele din urm' oamenii potrivi i pentru activitatea
noastr'. Desigur( atunci c)nd publicul larg decide s' doneze orice fel de resurse pentru Round-op Alpha sau
oamenii no tri *n mod individual( atunci acestea sunt binevenite i vor fi cu siguran ' acceptate i
implementate corespunz'tor. &n cazul *n care orice contribu ii personale de orice fel sunt facute( atunci este
alegerea organizatiei de a accepta aceste oferte sau nu.
Heneficiile reale i profiturile pentru toat' lumea( i nu doar pentru persoanele care lucreaz' cu Round-op
Alpha( sunt la linia de sosire( deoarece e+ist' nenum'rate ta+e care vor fi eliminate *n *ntreaga lume( ce sunt
*n prezent *n vigoare( de i acestea nu sunt legale i cu siguran ' necesare( un e+emplu perfect *n acest sens
este ta+a pe carbon ;.2<( impozitul de *nso ire a marfurilor de multe miliarde de dolari / euro.
Pre urile de bunuri i servicii( inclusiv utilizarea de bani ;credite<( este de asteptat de a se reduce substan ial
odat' cu urm'rirea penal' a persoanelor fizice /-o,!"#-listate care au fost finalizate cu succes( deoarece nu
sunt *n prezent construc ii financiare *n vigoare( care sa serveasca *n scopul unic de cre tere a pre urilor
perpetue ( pentru a fi benefice doar pentru cei care au creat aceste construc ii( de e+emplu( aceia i oameni
care sunt /-o,!"#-listate( antura-ul lor( institu iile i entit' ile care sunt afiliate. Ialoarea total' la care
toate acestea se ridic' *n cele din urm' este *n intervalul intre "!! si "!!! de trilioane ;de dolari( euro< pe an.
Iideo :
,cestea sunt deocamdata informatiile. Daca corelam cu imaginea de ansamblu din care fac parte toti cei care
sunt implicati in doborarea caracatitei malefice care detine planeta( sfarsitul acesteia este aproape. Fiti
optimisti si sa ne implicam cu cat putem fiecare. 1ste dea-uns si informatii. 2are o e+ista o lista a elitei
romanesti 7 Daca nu( cred ca este timpul s-o facem @
4 | P a g e
sursa : http://roundopalpha.wordpress.com/
Drum drept spre 8umina @

http://burebista!".blogspot.it/ Publicat de Darin Daria la "=:!J
5 | P a g e

S-ar putea să vă placă și