Sunteți pe pagina 1din 8

AUTORIT ILE PUBLICE I MEDIUL DE AFACERI

1. Reglementarea rela iei dintre stat i mediul de afaceri


Normele care reglementeaz rela ia dintre stat i mediul de afaceri se regsesc n
toate palierele legislative din cadrul ierarhiei actelor normative de la Constitu ie pn la
nivelul unor instruc iuni sau ordine emise de mini tri sau de diverse autorit i publice
competente.
La nivelul Constitu iei Romniei, sunt stabilite pe de o parte drepturile i libert ile
fundamentale, i, pe de alt parte, limitele acestora i ndatoririle fundamentale ale
cet enilor. cestea cuprind i !aloanele principale ale definirii interac iunii dintre stat i
mediul de afaceri, care, n esen , reflect puterea statului de a interveni n diverse aspecte
referitoare la activitatea economic i, pe de alt parte, posibilitatea mediului de afaceri de a
determina anumite decizii ale statului n domeniul economic.

2. Reprezentarea statului i a mediului de afaceri
"n rela ionarea dintre stat i mediul de afaceri, fiecare din pr i este reprezentat prin
anumite persoane fizice sau !uridice#

2.1. Reprezentarea statului n rela ia u !e"iul "e a#aeri
"n rela ia sa cu cet enii, inclusiv cu mediul de afaceri, statul particip prin
autorit ile publice.
Conform art. $ alin. %&' din Constitu ie, s tatul se organizeaz potrivit principiului
separa(iei )i echilibrului puterilor * legislativ, e+ecutiv )i !udectoreasc * n cadrul
democra(iei constitu(ionale. ceasta nseamn c autorit ile publice vor reflecta aceste trei
puteri ale statului, fiecare avnd un rol specific.
2.1.1. Parla!entul$
,arlamentul Romniei este compus din Camera -eputa ilor i .enat, find organul
reprezentativ suprem al poporului romn )i unica autoritate legiuitoare a (rii.
2.1.2. Pre e"intele R%!&niei$
Rolul ,re edintelui Romniei are n vedere n principal reprezentarea statul romn )i
garantarea independen(ei na(ionale, a unit(ii )i a integrit(ii teritoriale a (rii. /l vegheaz la
respectarea Constitu(iei )i la buna func(ionare a autorit(ilor publice. "n acest scop,
,re)edintele e+ercit func(ia de mediere ntre puterile statului, precum )i ntre stat )i societate.
2.1.'. (u)ernul R%!&niei$
0uvernul Romniei este condus de ,rimul 1inistru i compus din mini ti i alte
persoane stabilite prin lege. Rolul su principal este asigurarea realizrii politicii interne )i
e+terne a (rii )i e+ercit conducerea general a administra(iei publice, potrivit programului
su de guvernare acceptat de ,arlament.
2.1.*. Aut%rit+ ile pu,lie entrale$
"n cadrul autorit ilor publice centrale se nscriu ministerele i diverse alte organe de
specialitate care se pot organiza fie n subordinea 0uvernului ori a ministerelor, fie ca
autorit i administrative autonome. .unt astfel de organe de specialitate 2anca Na ional
Romniei, Consiliul Concuren ei, Comisia pentru .upravegherea sigurrilor, 3ficiul pentru
dministrarea ,articipa iilor .tatului, autorit ile de reglementare a diverselor domenii din
economie utoritatea Na ional de Reglementare n domeniul /nergie, utoritatea
Na ional pentru Reglementarea i 1onitorizarea chizi iilor ,ublice etc.
2.1.-. Aut%rit+ ile pu,lie l%ale$
"ntre autorit ie publice locale se nscriu consilile locale, consiliile !ude ene i
primarii.
,refectul, este reprezentatul 0uvernului la nivel local, a crui atribu ie principal este
conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor )i ale celorlalte organe ale
administra(iei publice centrale din unit(ile administrativ*teritoriale.

2.2. Reprezentarea !e"iului "e a#aeri
"n rela ia cu autorit ile publice, mediul de afaceri este la rndul su reprezentat#
* fie prin persoanele fizice i !uridice implicate n activitatea economic direct,
nemi!locit %societ i comerciale, comercian i persoane fizice, regii autonome etc'
* fie prin intermediul unor structuri asociative crora statul le recunoa te rolul de
reprezentare a mediului de afaceri # camere de comer i industrie, asocia ii patronale, alte
asocia ii. ,otrivit art. 4 din Constitu ie, s indicatele, patronatele )i asocia(iile profesionale
contribuie la aprarea drepturilor )i la promovarea intereselor profesionale, economice )i
sociale ale membrilor lor. 5ot n aceast categorie se regse te i Consiliul Na ional 5ripartit
pentru -ialog .ocial i Consiliul /conomic i .ocial.
2.2.1. Ca!erele "e %!er i in"ustrie
3rganizarea i activitatea camerelor de comer i industrie este reglementat de Legea
nr. 66789::;. ,otrivit acestui act normativ, camerele de comer( sunt organiza(ii autonome,
neguvernamentale, apolitice, fr scop patrimonial, de utilitate public, cu personalitate
!uridic, create n scopul de a reprezenta, apra )i sus(ine interesele membrilor lor )i ale
comunit(ii de afaceri n raport cu autorit(ile publice )i cu organismele din (ar )i din
strintate.
.istemul camerelor de comer( cuprinde#
a' camerele de comer( !ude(ene )i a municipiului 2ucure)ti.
cestea sunt compuse din to i comercian ii dintr*un anumit !ude sau din 1unicipiul
2ucure ti care i e+prim voin a de a deveni membri ai acestor camere. "n acest conte+t,
prin comercian(i se n eleg persoane !uridice, fizice )i asocia(ii familiale care efectueaz n
mod obi)nuit acte de comer(, societ(i comerciale, companii na(ionale )i societ(i na(ionale,
regii autonome, grupuri de interes economic cu caracter comercial )i organiza(ii cooperatiste,
nregistrate la oficiul registrului comer(ului din !ude(ul respectiv sau al municipiului
2ucure)ti, dup caz, precum )i n alte registre speciale, conform legii.
Camerele !ude(ene au, ntre altele, i urmtoarele atribu ii #
* spri!in autorit(ile administra(iei publice locale n scopul dezvoltrii economico*
sociale a zonei<
* spri!in membrii lor n rela(ia economic cu reprezentan(ele oficiale ale altor state, cu
consulatele )i organismele din strintate, similare camerei !ude(ene<
* reprezint )i apr interesele comunit(ii de afaceri n raport cu autorit(ile romne )i
cu organiza(ii similare din strintate<
* prezint propuneri institu(iilor abilitate privind promovarea de proiecte de acte
normative n domeniul de activitate, pe care le transmit, la cerere sau din proprie ini(iativ<
* elaboreaz, la nivel sectorial )i de ansamblu, studii )i analize economice la solicitarea
celor interesa(i<
* promoveaz n comunitatea de afaceri standardele comerciale )i industriale ale
=niunii /uropene<
* realizeaz baze de date cuprinznd toate informa(iile utile comercian(ilor n
e+ercitarea activit(ii lor, desf)oar activit(i de informare, documentare )i consultan( n
afaceri< (in )i valorific, n interesul mbunt(irii climatului de afaceri, date privind
incidentele comerciale.
b' Camera de Comer( )i >ndustrie a Romniei< aceasta are ca membri de drept
camerele de comer !ude ene. "ntre atribu iile principale ale acestei Camere Na ionale se
nscrie i reprezintarea fa( de 0uvern )i autorit(i centrale, precum )i pe plan interna(ional, a
camerelor !ude(ene )i a celorlal(i membri, n probleme de interes general.
c'camerele de comer( bilaterale, a cror membri sunt comercian ii interesa i n
rela iile bilaterale dintre dou state.
2.2.2. As%ia iile pr%#esi%nale
socia iile profesionale sunt asocia ii neguvernamentale care au drept scop
promovarea intereselor membrilor lor care fac parte dintr*o anumit profesie sau din profesii
nrudite. "ntr n aceast categorie dou feluri de asocia ii #
* asocia iile generale de promovarea intereselor membrilor unui anumit grup
profesional, nfiin ate n baza 3rdonan ei 0uvernului nr. ............... , cum sunt socia ia
0eneral a /conomi tilor din Romnia, socia ia Na ional a >mportatorilor i
/+portatorilor din Romnia<
* asocia ii care au ca obiect nu numai promovarea membrilor si ci i organizarea i
reglementarea unei anumite profesii, nfiin area i atribu iile lor fiind stabilite prin lege. "ntr
n aceast categorie de e+emplu Camerei uditorilor ?inanciari din Romnia, nfiin at n
baza .............., =niunea Na ional a ,racticienilor n >nsolven i Reoganizare, nfiin at n
baza................ etc.
ceste asocia ii includ, de regul, ntre modalit ile lor concrete de ac iune, i
reprezentarea membrilor lor n rela ia cu autorit ile statului, n vederea promovrii de
propuneri legislative sau de participare a dezbateri publice cu privire la activitatea
profesional a membrilor lor.
2.2.'. Or.aniza iile patr%nale
ctivitatea organiza iilor patronale este reglementat de Le.ea "ial%.ului s%ial/ nr.
0212211. ,otrivit acestui act normativ, organiza(iile patronale reprezint, sus(in )i apr
interesele membrilor lor n rela(iile cu autorit(ile publice, cu sindicatele )i cu alte persoane
!uridice )i fizice, n raport cu obiectul )i scopul lor de activitate, n plan na(ional )i
interna(ional, potrivit propriilor statute )i n acord cu prevederile prezentei legi.
"ntre atribu iile organiza(iilor patronale se nscriu i#
* reprezentarea, promovarea, sus(inerea )i aprarea interesele economice, !uridice )i
sociale ale membrilor lor<
* desemnarea, n condi(iile legii, de reprezentan(i la negocierea )i ncheierea
contractelor colective de munc, la alte tratative )i acorduri n rela(iile cu autorit(ile publice
)i cu sindicatele, precum )i n structurile bipartite )i tripartite de dialog social,
3elaborarea )i implementarea de politici de ocupare )i plasare a for(ei de munc<
3 elaborarea de strategii )i politici de dezvoltare economico*social la nivel sectorial )i
na(ional, n condi(iile legii.
-e asemenea, la cererea membrilor acestora, organiza iile patronale au dreptul de a*i
asista )i reprezenta n fa(a instan(elor de !udecat de toate gradele, a organelor de !urisdic(ie, a
altor institu(ii sau autorit(i, prin aprtori proprii sau ale)i<
9.9.&. C%nsiliul 4a5i%nal Tripartit pentru Dial%. 6%ial
,rin dialog social tripartit se n ege dialogul desf)urat ntre sindicate sau organiza(ii
sindicale, anga!atori ori organiza(ii patronale )i autorit(ile administra(iei publice
Consiliul Na(ional 5ripartit pentru -ialog .ocial este un organism consultativ la nivel
na(ional al partenerilor sociali, reglementat de Legea nr. @989:$$, ca avnd urmtoarea
componen #
3 pre)edin(ii confedera(iilor patronale )i sindicale reprezentative la nivel na(ional<
3 reprezentan(i ai 0uvernului, desemna(i prin decizie a primului*ministru, cel pu(in la
nivel de secretar de stat, din fiecare minister, precum )i din alte structuri ale statului, conform
celor convenite cu partenerii sociali<
* reprezentantul 2ncii Na(ionale a Romniei, pre)edintele Consiliului /conomic )i
.ocial )i al(i membri conveni(i cu partenerii sociali.
Consiliul Na(ional 5ripartit este prezidat de primul*ministru, loc(iitorul de drept al
acestuia fiind ministrul muncii, familiei )i protec(iei sociale. La )edin(ele Consiliului Na(ional
5ripartit pot fi invita(i reprezentan(i ai altor autorit(i ale statului sau e+per(i, conform celor
convenite ntre pr(i.
,rincipale atribu(ii ale Consiliului Na(ional 5ripartit sunt#
a. asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat n plat<
b. dezbaterea )i analiza proiectelor de programe )i strategii elaborate la nivel
guvernamental<
c. elaborarea )i sus(inerea implementrii strategiilor, programelor, metodologiilor )i
standardelor n domeniul dialogului social<
d. solu(ionarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natur social )i
economic<
e. negocierea )i ncheierea acordurilor )i pactelor sociale, precum )i a altor n(elegeri la
nivel na(ional )i monitorizarea aplicrii acestora<
f. analizarea )i, dup caz, aprobarea solicitrilor de e+tindere a aplicrii contractelor
colective de munc la nivel sectorial pentru toate unit(ile din sectorul respectiv de activitate.
2.2.-. C%nsiliul E%n%!i 7i 6%ial
,rin art. $&$ din Constitu ie a fost creat i un organ special destinat consultrii dintre
mediul economic, cel social i stat, acesta fiind Consiliul /conomic )i .ocial, a crui
organizare i func ionare a fost ulterior reglementat prin Le gea dialogului social, nr.
@989:$$.
Consiliul /conomic )i .ocial este institu(ie public de interes na(ional, tripartit,
autonom, constituit n scopul realizrii dialogului tripartit la nivel na(ional dintre
organiza(iile patronale, organiza(iile sindicale )i reprezentan(i ai societ(ii civile organizate.
Componen a plenului Consiliului /conomic )i .ocial reflect aceast structur
tripartit# din totalul de &7 de membri, cate $7 membri sunt numi(i de
* confedera(iile patronale reprezentative la nivel na(ional<
* confedera(iile sindicale reprezentative la nivel na(ional<
* societatea civil, numi(i prin decizie a primului*ministru, la propunerea 1inisterului
1uncii, ?amiliei )i ,rotec(iei .ociale, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor
liberale, organiza(iilor pentru protec(ia consumatorilor, comunit(ii )tiin(ifice )i academice,
organiza(iilor de agricultori, organiza(iilor de pensionari, organiza(iilor comunit(ilor locale,
asocia(iilor care reprezint familia )i persoanele cu dezabilit i )i al altor organiza(ii
neguvernamentale.
-omeniile de competen( ale Consiliului /conomic )i .ocial sunt#
* politicile economice<
* politicile financiare )i fiscale<
* rela(iile de munc, protec(ia social )i politicile salariale<
* politicile n domeniul snt(ii<
* educa(ia, cercetarea )i cultura.
Consiliul /conomic )i .ocial este organism consultativ pentru ,arlamentul )i
0uvernul Romniei n toate aceste domenii de competen .

3. Implicarea statului n economie
Constitu ia Romniei garanteaz libertatea economic, prevznd c Aa ccesul liber al
persoanei la o activitate economic, libera ini(iativ )i e+ercitarea acestora n condi(iile legii
sunt garantateB. % art. &7 din Constitu ie'. / conomia Romniei este definit ca Aeconomie de
pia(, bazat pe libera ini(iativ )i concuren(. B %art. $67 alin. $ din Constitu ie'.
Libertatatea economic i e+isten a unei economii de pia nu e+clud implicarea
statului n economie, ci o circumscriu anumitor roluri bine definite#
a. Pentru a garanta func ionalitatea acestui tip de economie;
stfel, potrivit art. $67 alin. 9 lit. a din Constitu ie, s tatul trebuie s asigure libertatea
comer(ului, protec(ia concuren(ei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor
factorilor de produc(ie.
b. Pentru aplicarea politicilor de dezvoltare economic;
.tatul este obligat s ia msuri de dezvoltare economic )i de protec(ie social, de
natur s asigure cet(enilor un nivel de trai decent %art. &; alin. $ din Constitu ie 8.
.tatul are "e ase!enea %,li.a ia "e aplicarea politicilor de dezvoltare regional n
concordan( cu obiectivele =niunii /uropene %potrivit art. $67 alin. 9 lit. g'.
c. Pentru a asigura un protejarea intereselor na ionale.
Libertatea economic nu este ns singura recunoscut de ctre Constitu ie, fiind de
asemenea garantate o serie de alte drepturi i libert i fundamentale ale cet enilor
Romniei. "ntre acestea, n interac iune direct cu libertatea economic se regsesc 9 "reptul la
alitatea )ie ii/ "reptul la %r%tirea s+n+t+ ii/ "reptul la !un+/ "reptul la un !e"iu s+n+t%s/
"reptul la aes la ultur+.
stfel, statul trebuie s asigure prote!area intereselor na(ionale#
* n activitatea economic, financiar )i valutar %art. $67 alin. 9 lit. b.din Constitu ie'<
* n cercetare tiin ific i cultur< s tatul trebuie s asigure stimularea cercetrii
)tiin(ifice )i tehnologice na(ionale, a artei )i protec(ia dreptului de autor %art. $67 alin. 9 lit. c
din Constitu ie'< statul trebuie s asigure pstrarea identit(ii spirituale, spri!inirea culturii
na(ionale, stimularea artelor, prote!area )i conservarea mo)tenirii culturale, dezvoltarea
creativit(ii contemporane, promovarea valorilor culturale )i artistice ale Romniei n lume
%art. 66 din Constitu ie 8$
* n e+ploatarea resurselor naturale< %art. $67 alin. 9 lit. d din Constitu ie'
* n asigurarea unui mediu sntos< statul recunoa)te dreptul oricrei persoane la un
mediu ncon!urtor sntos )i echilibrat ecologic i asigur cadrul legislativ pentru e+ercitarea
acestui drept %art. 67 "in C%nstitu ie8 < statul trebuie s asigure refacerea )i ocrotirea mediului
ncon!urtor, precum )i men(inerea echilibrului ecologic %art. $67 alin. 9 lit.e din Constitu ie'<
* crearea condi(iilor necesare pentru cre)terea calit(ii vie(ii %art. $67 alin. 9 lit.f din
Constitu ie' < salaria(ii au dreptul la msuri de protec(ie social, privind securitatea )i sntatea
salaria(ilor, regimul de munc al femeilor )i al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe
(ar, repausul sptmnal, concediul de odihn pltit, prestarea muncii n condi(ii deosebite
sau speciale, formarea profesional, precum )i alte situa(ii specifice, stabilite prin lege %art. &$
din Constitu ie' < pentru aprarea intereselor lor profesionale, economice )i sociale, salaria ii
au dreptul la grev %art. &6 din Constitu ie'< statul este de asemenea obligat s ia msuri
pentru asigurarea igienei )i a snt(ii publice %art. '* alin. 2 "in C%nstitu ie8 .
Modalit ile de interven ie ale statului includ#
a. doptarea de norme !uridice care s reflecte o anumit politic economic# politica
monetar, de credit, bugetar, fiscal, de investi ii etc.<
b. doptarea de msuri concrete de control direct i8sau indirect asupra pre urilor, n
domeniile economiei cu privire la care statul i pstreaz un rol de reglementare * de
e+emplu n domeniul energiei<
c. doptarea de msuri concrete de control direct i8sau indirect asupra veniturilor, de
e+emplu prin stabilirea impozitrii8ta+rii8accizrii acestora<
d. >mplicarea autorit ilor publice centrale i a administra iei publice locale n
activitatea economic, prin msuri i ac iuni concrete n implementarea unei anumite politici
economice< de e+emplu, prin stabilirea unor scheme de a!utor de stat, prin stabilirea direc iei
de utilizare a anumitor fonduri publice etc. <
e. .tatul are o anumit pondere de participant la circuitul economic, n care, alturi de
sectorul privat, e+ist i un sector public. .tatul, prin societ ile i regiile autonome pe care le
de ine, este productor de bunuri i servicii dar i consumator, fiind a adar participant activ
la economia de pia .
4. Posibilit ile de ac iune a mediului economic cu privire la implicarea statului n
economie
1ediul economic are anumite mecanisme prin care poate s ac ioneze n privin a
implicrii statului n economie, fie prin fiecare participant individual la activitatea economic
%societile comerciale sau chiar asocia ii persoane fizice la acestea, comercian ii persoane
fizice etc.' fie prin structuri asociative ale acestora %camere de comer i industrie, p atronate.
asocia(iile profesionale', care au dreptul de a promova interesele economice ale membrilor
lor. ceast promovare poate s aib loc n rela ia cu toate autorit ile publice care reprezint
puterile statului#
*.1. :n rela i%narea u puterea le.islati)+
La nivelul legislativ, respectiv al crerii normelor !uridice care au impact asupra
mediului de afaceri, aceste persoane sau, dup caz, organiza ii care reprezint mediul de
afaceri au anumite posibilit i de interac iune cu puterea legislativ #
a. dreptul de a fi consulta i la elaborarea actelor normative, prin intermediul
Consiliului Economic i Social;
Consultarea Consiliului /conomic i .ocial de ctre ini(iatorii proiectelor de acte
normative din domeniul su de competen( este obligatorie.
-e asemenea, Consiliul /conomic )i .ocial se poate autosesiza sau poate fi sesizat de
orice autoritate public ori de organiza(iile patronale sau sindicale reprezentative la nivel
na(ional, precum )i de reprezentan(ii societ(ii civile asupra unor stri de fapt, evolu(ii ori
evenimente economico*sociale de interes na(ional. "n urma acestor sesizri, Consiliul
/conomic )i .ocial emite puncte de vedere )i recomandri.
b. posibilitatea de a participa la dialogul cu partidele politice, cu deputa ii i
senatorii<
Reprezentan ii mediului de afaceri pot s participe la definirea componentelor de
politic economic din programele politice ale partidelor politice, prin dialogul cu acestea cu
prile!ul definirii unui program politic al unui anumit partid, ca baz de construc ie a unui
eventual viitor program de guvernare<
-e asemenea, pe tot parcursul e+ercitrii mandatelor deputa ilor i senatorilor, poate
avea loc un dialog cu ace tia n vederea identificrii acelor probleme economice care impun o
ini iativ legislativ, deputa ii i senatorii avnd dreptul de a face ,arlamentului propunei
legislative.
c. dreptul de vot;
Cet enii romni au posibilitatea de a vota pe acei candida i n alegerile parlamentare
sau locale, care consider c reflect acele programe politice ce reflect abordrile economice
cu care se consider compatibili.
d. dreptul de ini iativ legislativ proprie , adic de a face ,arlamentului propuneri de
acte normative<
Conform art. ;& din Constitu ie, ini(iativa legislativ apar(ine i unui numr de cel
pu(in $::.::: de cet(eni cu drept de vot, dac sunt ndeplinite anumite condi ii # cet(enii
care )i manifest dreptul la ini(iativ legislativ trebuie s provin din cel pu(in un sfert din
!ude(ele (rii, iar n fiecare din aceste !ude(e, respectiv n municipiul 2ucure)ti, trebuie s fie
nregistrate cel pu(in 7.::: de semnturi n spri!inul acestei ini(iative.
Nu pot face ns obiectul ini(iativei legislative a cet(enilor problemele fiscale.
e. dreptul de a semnala Parlamentului apariia unor fenomene economice i sociale
care impun elaborarea unor noi acte normative, prin intermediul Consiliului /conomic i
.ocial, precum i de a elabora analize )i studii privind realit(ile economice )i sociale<
f. dreptul de a formula e!cep ii de neconstitu ionalitate <
5o i participan ii la raporturile !uridice din societatea au posibilitatea ca, dac n
cadrul unui proces cu privire la aprarea drepturilor lor, se pune problema aplicrii unei
anumtie prevederi legale pe care o consider neconstitu ional, s formuleze, n condi iile
legii, e+cep ii de neconstitu ionalitate. ceast posibilitate este recunoscut pentru
prevederile legilor sau a 3rdonan elor 0uvernului. >nstan ele !udectore ti n fa a crora se
invoc aceast e+cep ie pot , n condi iile legii, trimite e+cep ia spre solu ionare ctre Curtea
Constitu ional.
*.2. :n rela i%narea u puterea e;euti)+
i n acest caz poate e+ista un rol activ al mediului de afaceri #
a. de avizare a actelor normative emise de "uvern, prin intermediul Consiliului
Economic i Social.
Consultarea Consiliului /conomic i .ocial de ctre ini(iatorii proiectelor de acte
normative din domeniul su de competen( este obligatorie.
b. de a participa la dezbaterile publice cu privire la proiectele de acte normative .
"n cadrul e+ecutrii legilor, 0uvernul i, dup caz, celelalte autorit i publice centrale
i locale au att posibilitatea de a avea ini iativ legislativ, respectiv de a formula i supune
spre aten ia ,arlamentului proiecte de acte normative, ct i posibilitatea de a emite acte
normative de nivel inferior legii. "n ambele situa ii, este prevzut o procedur de consultare
public, n care camerele de comer i industrie precum i asocia iile patronale i
profesionale care reprezint mediul de afaceri au posibilitatea de a i prezenta propriile
propuneri i de a formula observa ii, astfel nct s poat s promoveze interesele membrilor
lor.
c. dreptul de a semnala "uvernului apariia unor fenomene economice i sociale care
impun elaborarea unor noi acte normative, prin intermediul Consiliului /conomic i .ocial,
precum i de a elabora analize )i studii privind realit(ile economice )i sociale<
d. de a formula ac iuni #n justi ie #mpotriva actelor normative emise de puterea
e!ecutiv, cu #nclcarea legii.
"n ceea ce prive te actele normative emise de 0uvern sau de celelalte autorit i
publice, este posibil formularea, n condi iile legii, a unor ac iuni n contencios
administrativ sau e+cep ii de nelegalitate, de ctre persoanele care consider c aceste acte
ncalc anumite prevederi legale i le lezeaz drepturile.
c. de a formula ac iuni #n justi ie #mpotriva actelor administrative individuale emise
cu #nclcarea legii i a persoanelor care le$au emis.
,ersoanele a cror drepturi le sunt nclcate prin activitatea autorit ilor administrative
au posibilitatea de a formula cereri adresate instan elor !udectore ti sau, dup caz, de a
solicita interven ia organelor de poli ie de a parchetului pentru apararea drepturilor lor, nu
numai n situa ia n care acestea le sunt nclcate de alte persoane private ci i atunci cnd
drepturile lor le sunt nclcate de autorit i publice.
"n mod e+pres, art. 79 alin. $ din Constitu ie prevede c Ap ersoana vtmat ntr*un
drept al su ori ntr*un interes legitim, de o autoritate public, printr*un act administrativ sau
prin nesolu(ionarea n termenul legal a unei cereri, este ndrept(it s ob(in recunoa)terea
dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului )i repararea pagubei.B
*.'. La ni)elul puterii <u"e+t%re ti
i la nivelul puterii !udectore ti este posibil atragerea rspunderii pentru nclcarea
obliga iilor specifice func ionrii institu iilor statului din cadrul acestei puteri. rt. 79 alin. 6
din Constitu ie dispune c Astatul rspunde patrimonial pentru pre!udiciile cauzate prin erorile
!udiciare. Rspunderea statului este stabilit n condi(iile legii )i nu nltur rspunderea
magistra(ilor care )i*au e+ercitat func(ia cu rea*credin( sau grav negli!en(.A