Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTI ONAR PENTRU PARI NTI

Gunoasteti rezul tatel e scol are al e copi l ul ui dumneavoastra ?


a) Da b) Nu c) Nu stiu
a) Da b) I,{u c) Nu stiu
acti vi tatea i nstructi v-educati va al e copi l ul ui ?
a) Invatatorul b) Familia
b) Manuale, continuturi,
forme
de organizare inadecvate
c) Ake situatii si anume_
de i nvatator l a cl asa ?
a) Foarte buna b) Buna c) Slaba d) Foarte slaba
dumneavoast ra v-au nemul t umi t cel mai mul t
pana
acum ?
pari nti
?
b) Da c) Nu
i nvatatorul ui ?
a) Da
-------)
Motivele
b) Nu
di dacti c-fami l i e ?