Sunteți pe pagina 1din 17

CURRICULUM VITAE

Conf. univ. Dr. ENE Marian


Biographical Data: B. 1966 Budeti Vlcea county; Grauat! D!gr!!: BSc Single Hons (Geography
!ni"ersity o# Bucharest ($aculty o# Geography (1966; "o#t$grauat! D!gr!!: %Sc &'gree in ('n"iron)ental
%orphohidrography and *and +lanning, !ni"ersity o# Bucharest ($aculty o# Geography (199-; +h.&. &egree
!ni"ersity o# Bucharest ($aculty o# Geography (.//01 paper 2or34 5he Su6carpathian Basin o# 7)nicu S8rat 7i"er.
Geo)orphological &yna)ics and *and !se; Car!!r D!gr!!#: tutore !ni"ersity o# Bucharest ($aculty o#
Geography (1996 1999; assistant (1999 .//1; lecturer (.//1 .//6; reader (since .//6; %i!l# of R!#!arch:
Geo)orphology1 9atural Ha:ards; +hysical Geography; A&ini#trativ! function#: treasure;secretary 7o)anian
<ssociation o# Geo)orphology (1999 .//9; head o# &istance 'ducation Syste) !ni"ersity o# Bucharest ($aculty
o# Geography (.//0 .//=; "icedean !ni"ersity o# Bucharest ($aculty o# Geography (since .//=; treasure
7o)anian Society o# Geography (since .//9; president 7o)anian Society o# Geography1 Bucharest su6sidiary;
"u'li#hing Activit(4 )e)6er o# the editorial co))ittee (9oos#era, re"ue (199>.
DATE "ER)*NALE. Data na+t!rii: .0 #e6ruarie 1966 (Budeti1 ?ud. Vlcea. )tuii: *iceul
(Vasile 7oait8,1 7)nicu Vlcea (19=/ 19=.; *iceul agroindustrial1 @urtea de <rge (19=. 19=0;
!ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea de Geogra#ie1 licenAiat Bn geogra#ie (1991 1996; )tuii
po#tuniv!r#itar!: %agister Bn (%or#ohidrogra#ia )ediului i siste)ati:area teritoriului, !ni"ersitatea din
Bucureti1 $acultatea de Geogra#ie (199-. Doctorat: doctor Bn Geogra#ie la !ni"ersitatea din Bucureti (din
.//0; te:a4 (Bazinul subcarpatic al Rmnicului Srat. Dinamica proceselor geomorfologice actuale cu
implicaii asupra modului de utilizare a terenurilor,; Bndru)8tor4 pro#. uni". dr. 9icolae +opescu; te:8
pu6licat8 su6 titlul4 (Bazinul hidrografic Rmnicu Srat. Dinamica reliefului n sectoarele montan i
subcarpatic (.//>. Locuri ! &unc,: <"icola B86eni (?ud. Vlcea )ecanic (19=- 1991;
!ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea de Geogra#ie1 @atedra de Geo)or#ologie +edologie (din 1996.
Do&!nii ! c!rc!tar!: Geo)or#ologie1 7iscuri natural1 Geogra#ie #i:ic8. %unc-ii a&ini#trativ!: secretar;
tre:orier <sociaAia Geo)or#ologilor din 7o)nia (1999;.//9; &irector al &eparta)entului C.&. $acultatea
de Geogra#ie1 !ni"ersitatea din Bucureti (.//0;.//91 +rodecan $acultatea de Geogra#ie1 !ni"ersitatea
din Bucureti (din .//=; 5re:orier Societatea de Geogra#ie din 7o)nia (din .//9; +reedinte
Societatea de Geogra#ie din 7o)nia1 $iliala !ni"ersitar8 i de @ercetare Bucureti (din .//0. )tar!a
civil,: c8s8torit. Li&'i #tr,in!: #rance:a1 engle:a. E$&ail: ene)arianD geo.uni6uc.ro
GRADE DIDACTICE./TIIN0I%ICE4 pro#esor1 Ecoala 1/. (G;ral 're)ia Grigorescu,1 Bucureti
(1996; preparator uni"ersitar (1996 1999; asistent uni"ersitar (1999 .//1; lector uni"ersitar (.//1
.//6; con#erenAiar uni"ersitar ( din .//6.
DI)CI"LINE "REDATE. Cur#uri: Geo)or#ologie structural8 din .//1; Geogra#ia @uaternarului
din .//1; 7elie#ul i "alori#icarea lui Bn turis) .//1;.//=1 din .//9; Geo)or#ologie general8 din
.//0; @artogra#ierea #i:ico;geogra#ic8 (C& .//1;.//.; 7elie#ul 7o)niei .//1;.//.1 .//0;.//=; %ari
regiuni geogra#ice i turistice de pe Glo6 (C& .//.;.//=; Geogra#ia 5uris)ului (C& .//0;.//>;
Geogra#ia #i:ic8 a 7o)niei .//>;.//6; %odi#ic8ri glo6ale ale )ediului (C& %aster .//6;.//=;
+rincipii i )etode de anali:8 geogra#ic8 din .//6; 'chili6re i de:echili6re naturale i antropice (C&
%aster .//>;.//-; &estinaAii turistice pe Glo6 (C& %aster .//6;.//-; 5ehnologia in#or)aAiei aplicat8
Bn acti"itatea turistic8 (C& %aster .//6;./1/; %odi#ic8ri ale relie#ului Bn +leistocen i Holocen (%aster ;
:i .//6;./1/; %etodologia ela6or8rii proiectelor de cercetare (%aster :i din .//=; %anage)entul
proiectelor de cercetare (%aster :i din .//=; &epo:ite cuaternare (%aster :i din ./1/; @arpaAii i
Su6carpaAii din ./1/. )!&inarii.lucr,ri practic!: Geogra#ia @uaternarului din 1996; Geo)or#ologie
structural8 din 1996; 7elie#ul 7o)niei .///;.//=; Geo)or#ologie general8 1996;.//11 .//>;.//61
din .//=; 7elie#ul i "alori#icarea lui Bn turis) .//1;.//=1 din .//9; @artogra#ierea #i:ico;geogra#ic8
.//1;.//.; Geogra#ia #i:ic8 a 7o)niei .//1;.//F1 din ./1/; %ari regiuni geogra#ice i turistice de pe
Glo6 .//.;.//=; Geogra#ia 5uris)ului .//0;.//>; 'chili6re i de:echili6re naturale i antropice .//>;
.//-; &estinaAii turistice pe Glo6 .//6;.//-; 5ehnologia in#or)aAiei aplicat8 Bn acti"itatea turistic8
.//6;./1/; %odi#ic8ri glo6ale ale )ediului .//6;.//=; +rincipii i )etode de anali:8 geogra#ic8 din
.//6; %odi#ic8ri ale relie#ului Bn +leistocen i Holocen (%aster ; :i .//6;./1/; %etodologia ela6or8rii
proiectelor de cercetare (%aster :i din .//=; %anage)entul proiectelor de cercetare (%aster :i
se)inarii din .//=; @arpaAi i Su6carpaAi din ./1/; &epo:ite cuaternare (%aster :i din ./1/.
C*NTRIBU0II LA CREAREA /I DE1V*LTAREA UN*R LAB*RAT*ARE: *G
.

la6orator de geo)or#ologie1 anali:e granulo)etrice etc.; @a6inetul de cartogra#iere geo)or#ologic8 asistat8
de calculator; StaAiunea Geogra#ic8 de la Gro"a.
)"ECIALI12RI: %aster Bn pro#ilul Geogra#ie1 Bn (%or#ohidrogra#ia )ediului i siste)ati:area
teritoriului, !ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea de Geogra#ie (199-.
"ARTICI"AREA LA ACTIVIT20I LEGATE DE DE1V*LTAREA 3NV202M4NTULUI
UNIVER)ITAR /I "REUNIVER)ITAR: lecAii la cursurile de per#ecAionare pentru de#initi"at i gradul CC
organi:ate Bn cadrul !ni"ersit8Aii din Bucureti (.//.;./1/; con#erinAe )etodico;didactice ($ocani;
%e)6ru Bn co)isiile de concurs pentru o6Ainerea de#initi"atului i gradului didactic CC pentru pro#esorii de
geogra#ie din Bn"8A8)ntul preuni"ersitar $acultatea de Geogra#ie1 !ni"ersitatea din Bucureti din .//6;
%e)6ru Bn co)isiile de coloc"iu pentru ad)iterea la gradul didactic C ; $acultatea de Geogra#ie1
!ni"ersitatea din Bucureti din .//=; conducerea a .6 lucr8ri )etodic8;tiinAi#ice Bntoc)ite de pro#esori Bn
"ederea o6Ainerii gradului didactic C; participarea ca "icepreedinte la Gli)piadele colare de geogra#ie (&e"a
.//>; Brao" .//6; Baia %are .//-; Bu:8u .//=; participarea ca "icepreedinte la Sesiunea
9aAional8 de co)unic8ri tiinAi#ice ale ele"ilor1 5ulcea .//=; %e)6ru Bn co)isie1 Si)po:ionul 9aAional de
7e#erate i @o)unic8ri EtiinAi#ice (%anage)entul co)porta)entelor di#icile,1 @oncursul 9aAional
Cnterdisciplinar (*a Ecoala cu @eas,1 16;1= ianuarie1 .//91 7). Vlcea1 participarea ca "icepreedinte la
Sesiunea 9aAional8 de co)unic8ri tiinAi#ice ale ele"ilor1 <leHandria ./1/;
ACTIVITATEA DIDACTIC2: <cti"it8Aile didactice s;au Bnscris1 Bn general1 Bn do)eniile de
interes ale cercet8rii tinAi#ice1 e#ectund ore de lucr8ri practice i la6orator la disciplinele de Geo)or#ologie1
Geo)or#ologie structural81 Geogra#ia #i:ic8 a 7o)niei1 7elie#ul 7o)niei1 +aleogeogra#ie i Geogra#ia
@uaternarului precu) i ore de predare4 Geo)or#ologie structural81 +aleogeogra#ie1 Geogra#ia @uaternarului1
@artogra#iere #i:ico;geogra#ic81 7elie#ul i "alori#icarea lui Bn turis)1 %ari regiuni geogra#ice i turistice de
pe Glo61 +rincipii i )etode de anali:8 geogra#ic81 %odi#ic8ri ale relie#ului Bn +leistocen i Holocen etc.
Incepnd cu anul .///1 );a) ocupat de organi:area <plicaAiei itinerante studenAeti de pri)8"ar8 i de
organi:area +racticii de "ar8 studenAeti de la @8li)8neti anul CC1 curs de :i1 pn8 Bn anul .//=. Incepnd
din anul .//01 organi:e: practica itinerant8 a studenAilor de la departa)entul C.&. Geogra#ie1 iar din anul
.//= i a studenAilor de la departa)entul C.$.7.
ACTIVITATEA /TIIN0I%IC2: Co&unic,ri +i pu'lica-ii: 69 co)unic8ri tiinAi#ice Bn cadrul a >=
de )ani#est8ri naAionale i internaAionale; 1F c8rAi i atlase pu6licate ca unic autor sau Bn cola6orare; F ghiduri
de aplicaAie pu6licate Bn cola6orare; >1 articole tiinAi#ice pu6licate Bn di#erite re"iste i "olu)e de specialitate
naAionale i internaAionale; 1/. articole de populari:are tiinAi#ic8 pu6licate; -1 h8rAi i plane pu6licate;
C!rc!tar! +tiin-ific,: 10 contracte de cercetare (1F ca )e)6ru Bn echipe de cercetare1 1 ca director de grant
a"nd ca 6ene#iciar Banca %ondial8 (11 @9@SCS (1. i <9@S (1. Dir!ctor ! grant: Dinamica reliefului
prin procese graitaionale i fluio!toreniale n sectorul subcarpatic al bazinului Rmnicu Srat" cu
implicaii n utilizarea terenurilor" .//.1 cod @9@SCS FF1; .//F1 cod @9@SCS 16F; '"aluator @9@SCS (din
.//6.
Participri congrese, conferine, simpozioane, colocvii i sesiuni tiinifice
1. < CC;a Sesiune a tinerilor geogra#i1 !ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea de Geogra#ie1 19991
Pseudocarstul din depresiunea subcarpatic ntre Rmnice Marian ENE5
.. < CCC;a Sesiune a tinerilor geogra#i1 !ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea de Geogra#ie1 .///1 #$rii
de instabilitate a ersanilor n bazinul %otnului & Marian ENE.
F. <l CC;ea Si)po:ion $ranco;7o)n de Geogra#ie1 *ille1 $ranAa1 .///1 #'es (tapes principales de la
structogen)se et de la morphogen)se des *arpates %(ridionales 9icolae +G+'S@!1 %ihai
C'*'9C@J1 Marian ENE6
0. <l CCC;lea Si)po:ion 7o)no;$rance: de Geogra#ie1 Bucureti1 .//11 #+stimation de l,(rosion
fluio!torentielle au -uaternar.. /tude de cas0 les Subcarpates de la *urbure 9icolae +G+'S@!1
Marian ENE5 $lorina $G*'<
>. <l CC;lea Si)po:ion K!tili:area terenurilor i calitatea )ediului1 Sucea"a1 199=1 K%odificri locale i
regionale n structura mediului condiionate de actiitile antropice 1studiu de caz!sectorul
subcarpatic al bazinului Rmnicu!Srat2 ! 9icolae +G+'S@!1 Marian ENE;
6. <l CV;lea Si)po:ion KGeogra#ia ?udeAului Vlcea,1 7). Vlcea1 199=1 K3otenialul de habitat al
Depresiunii Brezoi!4iteti & 9icolae +G+'S@!5 Marian ENE5 $lorina $G*'<;
-. <l CV;lea Si)po:ion KGeogra#ia ?udeAului Vlcea,1 7). Vlcea1 199=1 53otenialul turistic al
staiunii *limneti!*ciulata Marian ENE5 %arian %<7C9;
=. <l V;lea Si)po:ion KGeogra#ia ?udeAului Vlcea,1 7). Vlcea1 19991 #6udeul 7lcea" 8arta
geomorfologic & uniti" tipuri i forme de relief & 9icolae +G+'S@!1 Marian ENE5 $lorina
$G*'<;
9. <l VC;lea Si)po:ion KGeogra#ia ?udeAului Vlcea,1 7). Vlcea1 .///1 #+aluarea eroziunii fluio!
toreniale n timpul *uaternarului n Subcarpaii 7lcii & Marian ENE;
1/. <l LVCCC;lea Si)po:ion de Geo)or#ologie1 Sighetul %ar)aAiei1 .///1 #Dinamica reliefului n
Depresiunea subcarpatic 9ntre Rmnice Marian ENE.
11. Se)inarul geogra#ic (&i)itrie @ante)ir,1 Cai1 ./// Dinamica ersanilor n sectorul subcarpatic
al Rmnicului Srat" Marian ENE.
1.. <l LCL;lea Si)po:ion de Geo)or#ologie1 @8li)8neti1 .//11 #:mplicaii ale proceselor
geomorfologice actuale asupra utilizrii terenurilor n arealele e;tracarpatice Marian ENE
1F. @arpatho Balcanic @on#erence o# Geo)orphology1 B8ile Herculane1 199=1 K4he 'andslide of
Sinita ! Marian ENE5 %arian %<7C91 Gheorghe @!7@<9;
10. @arpatho Balcanic @on#erence o# Geo)orphology1 B8ile Herculane1 199=1 K$ssessment of
-uaternar. fluio!torrential erosion in the *urature Subcarpathians & 9icolae +G+'S@!1
Marian ENE5 $lorina $G*'<;
1>. Sesiunea EtiinAi#ic8 a $acult8Aii de Geogra#ie1 !ni"ersitatea din Bucureti1 199=1 K3otenialul de
habitat al reliefului Depresiunilor din *arpaii <rientali & Marian ENE5 Bogdan %CH<C;
16. Sesiunea EtiinAi#ic8 a $acult8Aii de Geogra#ie1 !ni"ersitatea din Bucureti1 199=1 5Depresiunea
'oitei. Dinamica reliefului i potenialul de habitat & 9icolae +G+'S@!1 Marian ENE5 $lorina
$G*'<;
1-. Sesiunea EtiinAi#ic8 a $acult8Aii de Geogra#ie1 !ni"ersitatea din Bucureti1 19991 #Dinamica reliefului
n bazinul %otnului & Marian ENE6
1=. Sesiunea EtiinAi#ic8 a $acult8Aii de Geogra#ie1 !ni"ersitatea din Bucureti1 .///1 #+aluarea
eroziunii fluio!toreniale n Subcarpaii 7lcii & Marian ENE;
19. Sesiunea EtiinAi#ic8 a $acult8Aii de Geogra#ie1 !ni"ersitatea din Bucureti1 .//11 #$specte priind
morfologia teraselor rului Rmnicu Srat n sectorul subcarpatici & 9icolae +G+'S@!1 Marian
ENE6
./. Si)po:ionul inter?udeAean KGeogra#ia Bn coal8 pre:ent i perspecti"e,1 Bac8u1 199=1
K%orfodinamica actual din perimetrul comunei Dumitreti" 6udeul 7rancea ! Marian ENE;
.1. Si)po:ionul Societ8Aii de Geogra#ie din 7o)nia (1.> de ani de la Bn#iinAare,1 Bucureti1 .//11
#3otenialul de habitat al reliefului Depresiunii 9ntre Rmnice Marian ENE
... 5he #i#th 7o)anian Ctalian 2or3shop o# geo)orphology1 Bucureti1 ./// K$ssessment of
-uaternar. fluio!torrential erosion in the *urature Subcarpathians 9icolae +opescu5 Marian
En!5 $lorina $olea.
.F. 5he siHth Ctalian;7o)anian 2or3shop o# geo)orphology1 Bari;Ctalia1 .//1 (=eotectonic
moements and rier terraces in the Bend Subcarpathians 1Buzu!4rotu rier sector21 +opescu
9icolae1 $lorina $olea1 Marian En!.
.0. 5ur3ish;7o)anian 2or3shop on the natural en"iron)ent and sustatina6le de"elop)ent1 C:)ir1 5urcia1
.//1 ! 4he *urature *arpathian and Subcarpathian zone. *urent use of tourist potential"
C'*'9C@J %.1 ENE M.1 %CH<C B.; "! :mpact of moements on the -uaternar. morphogenesis of
the Romanian Subcarpathian 8ills" +G+'S@! 9.1 $G*'< $lorina1 ENE M.
.>. <l LCL;lea Si)po:ion 9aAional de Geo)or#ologie1 @8li)8neti1 11;10 noie)6rie .//1 (:mplicaii
ale proceselor geomorfologice actuale asupra utilizrii terenurilor n spaiul Subcarpailor
*urburii1 Marian En!
.6. Si)po:ionul naAional (Geogra#ia teoretic8 i aplicat8 a ?udeAului Vlcea,1 ediAia a VCC;a1 .1;.F no".1
.//.1 7)nicu Vcea #3otenialul turistic al 6udeului 7lcea. $specte priind patrimoniul
natural i antropic de interes turistic Marian En!.
.-. @on#erinAa internaAional8 (&e:"oltarea dura6il8 i cooperarea trans#rontalier8 Bn 6a:inul in#erior al
&un8rii,1 1;. no". .//.1 @raio"a #+aluarea eroziunii fluio!toreniale n regiunea subcarpatic
de curbur. Studiu de caz0 bazinul hidrografic Rmnicu Srat Marian En!.
.=. Sesiunea anual8 de co)unic8ri tiinAi#ice (Geogra#ia Bn pragul noului )ileniu,1 16 no". .//.1
!ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea de Geogra#ie1 Bucureti .! 4orentul noroios de la *hirleti"
+hilippe *ahousse1 Guilau)e +ierre1 Marian En!1 %ircea Vian; ".! +aluarea olumului erodat n
sectorul montan i subcarpatic al bazinului Rmnicu Srat" Marian En!; #.! >aorabiliti i
restrictiiti pentru alorificarea prin turism ecologic a culoarelor intramontane. Studiu de caz0
7alea 3rahoei? *uloarul Rucr!Bran? Defileul <ltului? Defileul Dunrii" Ga6riela %anea1 Cleana
+8tru1 Marian En!1 78:"an Gprea.
.9. Sesiunea anual8 de co)unic8ri tiinAi#ice1 1> noie)6rie .//F1 !ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea
de Geogra#ie1 Bucureti #*onsideraii geomorfologice priind suprafeele de nielare din bazinul
hidrografic Rmnicu Srat 9icolae +opescu1 Marian En!
F/. Si)po:ionul naAional (Geogra#ia teoretic8 i aplicat8 a ?udeAului Vlcea,1 ediAia a VCCC;a1 ./;.. no".1
.//F1 7)nicu Vlcea ! #:nfluena actiitilor antropice asupra dinamicii ersanilor pe ile
*apra i Buda 1%unii >gra2 <leHandru 9edelea1 Marian En!; "! #Depresiunea 6iblea.
Dinamica reliefului i potenialul de habitat 9icolae +opescu1 $lorina $olea1 Marian En!6 #!
#$specte priind dinamica reliefului n bazinul Smnicului Marian En!1 <leHandru 9edelea; $!
#<raul Brezoi. $specte de geografie uman Marian En!5 %arian %arin1 <lina 'ne.
F1. <l LL;lea Si)po:ion 9aAional de Geo)or#ologie1 B8ile Go"ora1 11;1F aprilie .//F (Refle;e
morfostructurale i morfolitologice n Subcarpaii *urburii. Bazinul Rmnicu Srat1 Marian En!5
%irela V8caru.
F.. <l LLC;lea Si)po:ion 9aAional de Geo)or#ologie1 B8ile Go"ora1 .-;F/ )ai .//0 (3otenialul de
utilizare a reliefului n sectorul montan i subcarpatic al bazinului hidrografic Rmnicu Srat1
Marian En!5 $lorina $olea.
FF. 5he 5hird 5ur3ey 7o)ania Geographical <cade)ic Se)inar. 9atural 'n"iron)ent and
@i"ili:ation1 1>;.0 sept. .//0 ! #Rier terraces in the subcarpathian area bet@en 4rotu and
Rmnicu Srat riers. Aeomorphological *onsiderations" 9icolae +opescu1 $lorina $olea1 Marian
En!; "! #%orphod.namic trends in the eolution of the Bend *arpathians and Subcarpatihians"
%ihai Celenic:1 Marian En!1 $lorina $olea.
F0. Si)po:ionul naAional (Geogra#ia teoretic8 i aplicat8 a ?udeAului Vlcea,1 ediAia a CL;a1 11;1F no".1
.//01 7)nicu Vlcea ! #8arta fizic i administrati a Romniei & BCCD. Scara E0FCC.CCC
%ihai Celenic:1 Marian En!5 ConuA S8"ulescu; "! #Depresiunea 8orezu. Dinamica reliefului i
potenialul de habitat $lorina $olea1 Marian En!6 #! #4ipuri de alunecri de teren n bazinul
<lneti *aura Stu)6ea1 %arian %arin1 Marian En!1 <na;%aria %arin.
F>. Sesiunea anual8 de co)unic8ri tiinAi#ice1 .- noie)6rie .//01 !ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea
de Geogra#ie1 Bucureti #$lunecarea de teren de la 'puata 17lcea2 1 Marian En!.
F6. @on#erinAa anual8 de e*earning ('ducaAie i Cnternet,1 'diAia a CC;a1 9 11 dece)6rie .//01
!ni"ersitatea din Bucureti1 &eparta)entul de In"8A8)nt la &istanA8 @7'&CS1 Bucureti
#Specializri geografice prin nmntul la Distan la Gniersitatea din Bucureti" %.
C'*'9C@J1 $lorina $G*'<1 Marian ENE.
F-. 5he 0
th
7o)anian 5ur3ish Geographical <cade)ic Se)inar. ('n"irone)ent and Society. &i"ersity
and &yna)ics,1 !ni"ersity o# Bucharest1 $aculty o# Geography and Cnstitute o# Geography1
7o)anian <cade)y1 ?uny /.;111 .//61 Bucharest1 GalaAi1 5ulcea1 @onstanAa !#<bserations
petrograph.Hues et structurales sur le ersant de soud des %onts >gra" entre les sommets =egoiu
et %oldoeanu" %. C'*'9C@J1 <. 9'&'*'<1 M. ENE.1 "! #7ulnerabilit." hazards and risI in the
Bend *arpathians and Subcarpathians" %. C'*'9C@J1 M. ENE1 <. 9'&'*'<.
F=. Si)po:ionul (<groturis)ul1 turis)ul rural1 ecologic1 cultural i )ontan Bn 7o)nia,1 'diAia a CCC;a1
19 .1 )ai .//>1 Vaideeni Vlcea ! #*appadocia & mit i realitate" Marian ENE1 <lina
'9'; "! #$specte priind turismul rural n %unii $puseni" Marian ENE1 <lina '9'.
F9. Sesiunea anual8 de co)unic8ri tiinAi#ice1 19 noie)6rie .//>1 !ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea
de Geogra#ie1 Bucureti #Raenarea n sectorul subcarpatic al bazinului hidrografic Rmnicu
Srat 1 Marian En!.
0/. Mor3shop (Studiul integral al dina)icii relie#ului. Ha:ard1 "ulnera6ilitate1 risc,1 .-;.9 octo)6rie
.//61 !ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea de Geogra#ie1 Gro"a ! #+roziunea n suprafa n
bazinul Rmnicu Srat" Marian ENE.
01. Si)po:ionul naAional (Geogra#ia i didactica geogra#iei,1 1/;11 no". .//61 7). Vlcea !
#:nfrastructura rutier i turismul n Judeul 7lcea1 Marian ENE.
0.. Sesiunea anual8 de co)unic8ri tiinAi#ice1 1= noie)6rie .//61 !ni"ersitatea din Bucureti1 $acultatea
de Geogra#ie1 Bucureti #+aluarea eroziunii fluio!toreniale din timpul *uaternarului n
Subcarpaii $rgeului 1 Marian ENE5 Al!7anru NEDELEA.
0F. 5he $i#th 5ur3ey 7o)ania Geographical <cade)ic Se)inar. 9atural 'n"iron)ent and @i"ili:ation1
>;1> iun. .//-1 <ntalya1 5ur3ey ! #=eotectonics" seismicit. and slope d.namics in the Bend
Subcarpathians" Marian ENE1 $lorina $olea1 "! #Relief d.namic in the 7lcii Subcarpathians
area. *ase stud.0 <cnele %ari collapsing processes" Marian En!.
00. %editeranean 'cosyste)s Mor3ing Group $ield 7esearch 5rip1 9;1F ?une1 .//-1 in the (G'G%'&;
.//-1 Cnternational Sy)posiu) on Geography4 'n"iron)ent and @ulture in the %editerranean
7egion,1 > 1F Nune1 Oe)er <ntalya 5ur3ey.
0>. <l LLCV;lea Si)po:ion 9aAional de Geo)or#ologie1 Gheorgheni1 .9;F/ iunie .//-.
06. 1.
th
Belgiu) $rance Ctaly 7o)ania Geo)orphological %eeting P@li)atic change and related
landscapesQ1 Sa"ona1 Ctaly .6
th
.9
th
Septe)6er .//- ! #4he rocIfalls of <cnele %ari" Aetic
Subcarpathians" Romania" Marian ENE5 Ga6riela GS<@C;@GS5<@H'1 *aura 5R7*S; "!
#:mplications of the land use change on the slopes d.namics in the subcarpathians 1Romania2.
Retrospectie cartographic contributions" Ga6riela GS<@C;@GS5<@H'1 Marian ENE.
0-. Si)po:ionul CnternaAional de Geogra#ia %ediului (%ediul <ctual i &e:"oltarea &ura6il8,1 19;.1
octo)6rie .//-1 Cai ! #Dinamica utiliztii terenurilor i implicaiile n morfologia Subcarpailor
de la est de <lt 1Romnia2. Studiu cartografic priind secolele K7:::!KK" Ga6riela GS<@C;
@GS5<@H'1 Marian ENE.
0=. Se)inarul geogra#ic (&i)itrie @ante)ir,1 19;.1 octo)6rie .//-1 Cai1 ! ! #3rbuirile de la <cnele
%ari" Marian ENE1 Ga6riela GS<@C;@GS5<@H'1 *aura 5R7*S1 %8d8lina %CH<C.
09. Si)po:ionul 9aAional (Geogra#ia i &idactica Geogra#iei,1 1-;19 noie)6rie .//-1 7). Vlcea1 ; !
#:nfrastructura rutier i turismul n 6udeul 7lcea" Marian ENE.
>/. 1Fth Belgiu);$rance;Ctaly;7o)ania Geo)orphological %eeting1 (*andsape '"olution T
Geoarcheology1 +orto Heli1 Greece1 Nuner 1=;.11 .//=. ! >luial & 4orrential erosion during the
-uaternar.. 4he case of the <lte 3lateau and 7lcea Subcarpathians Region" Romania" Marian
ENE5 *aura 5I7*S
51. C<G 7egional @on#erence on Geo)orphology. #'andslides" >loods and Alobal +nironmental
*hange in %ountain Regions" Braso"1 7o)ania1 1>;.> septe)6rie .//=
>.. 1st Sy)posiu) and #ield 2or3shop on (*i"ing 2ith *andscapes 'gypt,1 no". ..;.-1 .//=1 @airo1
'gypt. ! Aull. erosion in the <lte 3lateau" Romania1 Marian ENE5 *aura 5I7*S.
>F. 5he 6
th
7o)anian 5ur3ish Geographical Se)inar. (+resent;&ay 'n"iron)ental @hanges in
7o)ania and 5ur3ey,1 !ni"ersity o# Bucharest1 $aculty o# Geography and Cnstitute o# Geography1
7o)anian <cade)y1 ?une />;101 .//91 Bucharest1 Si6iu1 @lu?;9apoca1 Sighioara ; ! #'andscape
classification along the *arasu 7alle." %arian %<7C91 Con %<7C91 Marian ENE5 <leHandru
9'&'*'<; "! #Aull. erosion in the <lte 3lateau" Romania" Marian ENE5 *aura 5I7*S1 %arian
%<7C9
>0. Si)po:ionul 9aAional KGeogra#ia Bn coal8, 'diAia a VCCC;a1 Brad1 ?ud. Hunedoara1 .-;.= )artie
./1/1 Societatea de Geogra#ie din 7o)nia #iliala Hunedoara ! & 5Bilanul geomorfologic n
3odiul <lteului" Marian ENE
>>. @ongresul annual al Societ8Aii de Geogra#ie din 7o)nia KHa:arduri naturale i antropice Bn
siste)ele geogra#ice locale i regionale,1 &ro6eta;5urnu Se"erin1 0;6 iunie ./1/1 Societatea de
Geogra#ie din 7o)nia ! %Bilanul geomorfologic n Subcarpaii 7lcii i 3odiul <lteului
Marian ENE5 *aura 5I7*S1 Ga6riela GS<@C;@GS5<@H'
>6. 10
th
Noint Geo)orphological %eeting Ctaly;7o)ania;Belgiu);$rance;Greece4 @onte)porary
&irection Cn 5he Study G# 5he 7elie#1 7o)ania1 Bucharest Sinaia1 %ay .6;.91 ./1/ !
5Aeomorphic budget in the 7lcea Subcarpathians and <lte 3iedmont" Marian ENE1 *aura
5I7*S1 Ga6riela GS<@C;@GS5<@H'
>-. Geographical research and cross 6order cooperation 2ithin the lo2er 6asin o# the &anu6e1 !ni"ersity
o# @raio"a1 .FU.6
th
Septe)6er1 ./1/ ! 5Aeomorphic budget in the 7lcea Subcarpathians and
<lte 3lateau" Marian ENE1 *aura 5I7*S1 Ga6riela GS<@C;@GS5<@H'
>=. Sesiunea EtiinAi#ic8 CnternaAional8 KGeogra#ie i 'ducaAie,1 F/ septe)6rie ./1/1 !ni"ersitatea din
Bucureti1 $acultatea de Geogra#ie1 Bucureti ! 5Aeomorphic budget in the 7lcea
Subcarpathians and <lte 3lateau" Marian ENE1 *aura 5I7*S1 Ga6riela GS<@C;@GS5<@H'
LI)TA LUCR2RIL*R "UBLICATE
&ri publicate
1. (.///1 Gn secol de nmnt geografic la Gniersitatea din Bucureti1 01/ pg.1 'd. '#icient1
Bucureti1 C'*'9C@J %.1 ENE M.5 CG9<@ 9icoleta1 GS<@C;@GS5<@H' Ga6riela1 V*<& Sorina et
al.1 CSB94 9-F;9F66;0F;/
.. (.//11 4he L
th
Romanian!British @orIshop. >ield!@orI guide1 !ni"ersity o# Bucharest1 $aculty o#
geography1 .9 pg.1 - h8rAi1 Bucureti1 C'*'9C@J %.1 ENE M.1 CG9<@ 9icoleta1 %CH<C B.
F. (.//11 Romania. Aeograph. and 4urism" FF/ pg.1 -. h8rAi1 .=> #oto1 'd. 7oyal @o)pany1 Bucureti1
C'*'9C@J %.1 CG9<@ 9icoleta1 '7&'*C G.1 ENE M.1 CSB94 9-F;9-9>9;=;6
0. (.//.1 Ahidul aplicaiei practice & anul ::" >= pg.1 - h8rAi1 !ni"ersitatea din Bucureti1 Bucureti1
C'*'9C@J %.1 +S57G'S@! %aria1 ENE M.1 9'&'*'< <.1 %CH<C B.1 G+7'< 7.1 SSV!*'S@!
C.
>. (.//11 Relieful Romniei" Bibliografie 1ol. :2" 1-0 pg.1 1 hart81 'dit. '#icient1 Bucureti1 +G+'S@!
9.1 C'*'9C@J %.1 GS<@C;@GS5<@H' Ga6riela1 $G*'< $lorina1 ENE M.1
6. (.//11 M!)me rencontre g(ographiHue franco!roumaine. Auide de lNapplication pratiHue" L!EM. CD.
BCCE" .= pg.1 16 #ig.1 !ni"ersite de Bucarest1 $aculte de GVographie1 Bucarest1 +G+'S@! 9.1
J<H<7C< *iliana1 ENE M.1 G7'@! $lorina1 $G*'< $lorina.
-. (.//F1 +nciclopedia turistic a Romniei" Bucureti1 F>> pg1 61 #ig.1 'dit. @orint1 C'*'9C@J %.1
ENE M. et al.1 CSB94 9-F;6>F;.F.;1.
=. (.//F1 %ari regiuni geografice i turistice de pe Alob" 1/6 pg.1 'dit. @redis1 Bucureti1 1 ENE M.1
CSB94 9-F;=FF6;-.;/.
9. 8.//>1 Bazinul hidrografic Rmnicu Srat. Dinamica reliefului n sectoarele montan i subcarpatic.
.// pg1 99 #ig.1 0. ta6ele1 1.> #oto1 'ditura !ni"ersitar81 Bucureti1 ENE M.1 CSB94 9-F;--=-;0.;/.
1/. (.//>1 +nciclopedie geografic pentru gimnaziu" ..0 pg1 'ditura @& +7'SS1 Bucureti1 coord. G.
%ndruA1 autori4 ENE M. et al.1 CSB94 9-F;-9=9;1.;/
11. (.//>1 4erra. Regiuni geografice i turistice" 11= pg1 'dit. @redis1 Bucureti1 ENE M.1 $G*'<
$lorina1 CSB94 9-F;-F0;1/0;L
1.. (.//61 Aeografia *uaternarului" 1./ pg1 'dit. @redis1 Bucureti1 +G+'S@! 9.1 ENE M.1 $G*'<
$lorina1 CSB94 9-=;9-F;-F0;1=-;-.
1F. (.//61 $tlas geografic colar" 60 pg.1 'dit. !ni"ersitar81 Bucureti1 C'*'9C@J %.1 9'G!W S.1 ENE
M. et al.1 CSB94 9-=;9-F;-09;/-6;/.
10. (.//-1 $tlas geografic & Regiunile geografice i Judeele Romniei" 1.= pg.1 'dit. @& +ress1
Bucureti1 ENE M.5 +G+< C.1 CSB94 9-=;9-F;-9=9;=-;1.
1>. (.//-1 $dmiterea la >acultatea de Aeografie a Gniersitii din Bucureti" 11. pg.1 'dit. !ni"ersitar81
C'*'9C@J %.1 ENE M.5 CSB94 9-=;9-F;-09;10F;>.
16. (./1/1 Aeografia *uaternarului" 0F/ pg1 'dit. !ni"ersitar81 Bucureti1 +G+'S@! 9.1 ENE M.1
$G*'< $lorina1 CSB94 9-=;9-F;-09;=.-;0
'rticole de specialitate publicate
1. (19961 %odificri ale profilului de sol n mediul urban" 9oos#era1 E"pg. =>;=61 Bucureti1 ENE M.5
G+7'< 7.1 @!7@<9 GH.1 CSS94 1..0;F910.
.. (199-1 Slope processes and landforms in #9ntre Rmnice Depression 1*urature Subcarpathians21
7e". 9oos#era1 .1 pg.>;=1 1 hart81 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;F910.
F. (199=1 Dinamica reliefului n sectorul inferior al ii Srelu 1%orphod.namics of the lo@er Srel
alle. area2" @o). geogr.1 II1 pg. >/;>>1 1 hart81 'd. !ni"ersit8Aii din Bucureti1 ENE M.1 CSS94 10>F;
>0=F.
0. (199=1 <mul & factor acti n dinamica spaial i temporal a neliului biotic n %asiul
7nturaria!Buila" Geogra#ia ?ud. Vlcea1 III1 pg. 110;1.11 1 #ig.1 F ta6.1 7). Vlcea1 ENE M. (#8r8
CSB9.
>. (19991 *arstul pe sare din depresiunea subcarpatic #9ntre Rmnice" 5erra" E!B.1 pg.>-;>91 1 hart81 .
#oto1 Bucureti1 ENE M.1 CSS94 /F-F;9>-/.
6. (19991 +aluarea calitii mediului n Subcarpaii dintre Rmnicu Srat i 3utna1 <!B;Geogr.1
9LVIII5 pg. 1F1;10.1 Bucureti1 ENE M.1 CSS94 1/1F;011>.
-. (19991 3otenialul de habitat al unor depresiuni intramontane din *arpaii <rientali" <!B;Geogr.1
9LVIII1 pg. 11/;11.1 Bucureti1 %CH<C B.1 ENE M.1 CSS94 1/1F;011>.
=. (.///1 Depresiunea 'oitei" dinamica reliefului i potenialul de habitat 1%orphod.namics and
habitation potential in the 'oistea Depression" @o). geogr.1 III1 pg. 9>;1/11 1 ta6.1 F gra#ice1 'd.
!ni"ersit8Aii din Bucureti1 +G+'S@! 9.1 ENE M.5 $G*'< $lorina1 CSS94 10>F;>0=F
9. (.///1 Dinamica reliefului n bazinul %otnului" @o). geogr.1 IV1 pg. ->;=11 F h8rAi1 'd. !ni"ersit8Aii
din Bucureti1 ENE M.1 CSS94 10>F;>0=F
1/. (.///1 >luial!torrential erosion during the -uaternar.. 4he case of the *urature Subcarpathian
region" Geo)orphology o# the @arpatho;Balcan 7egion1 pg. >F;>=1 . h8rAi1 1 ta6.1 'd. @orint1 +G+'S@!
9.1 ENE M.5 $G*'< $lorina1 CSB94
11. (.///1 Riscuri induse prin actiiti umane n *arpaii <rientali1 5erra1 E1 pg.0/;011 Bucureti1 ENE
M.1 CSS94 /F-F;9>-/.
1.. (.///1 4he 'andslide of Sinia" 7e". de Geo)or#ologie1 B1 pg. 09;>/1 1 hart81 'd. @orint1 ENE M.5
%<7C9 %.1 @!7@<9 Gh.1 CSS94 10>F;>/6=.
1F. (.//11 Dinamica reliefului bazinului Rmnicu Srat ca rezultat al presiunii antropice1 <!B;Geogr.1
9L9I91 pg. 10F;10=1 Bucureti1 ENE M.1 CSS94 1/1F;011>.
10. (.//11 Dinamica reliefului n depresiunea subcarpatic #9ntre Rmnice" Geo#oru)1 I1 E1 pg.>/;>91 .
h8rAi1 1 ta6.1 'd. !ni"ersitaria1 Bucureti1 ENE M.1 CSS94 1>=.;0F/6.
1>. (.//11 Direcionri tectogenetice i morfogenetice n eoluia *arpailor %eridionali1 @o)unic8ri de
Geogra#ie1 V1 pg. 09;>61 6 #ig.1 Bucureti1 +G+'S@! 9.1 C'*'9C@J %.1 ENE M.1 CSS94 10>F;>0=F.
16. (.//11 +aluarea eroziunii fluio!toreniale din timpul *uaternarului n regiunea subcarpatic
lcean" @o). geogr.1 V1 pg. 1>>;16/1 > gra#ice1 . ta6.1 . #oto1 'd. !ni"ersit8Aii din Bucureti1 ENE
M.1 CSS94 10>F;>0=F.
1-. (.//.1 Dinamica ersanilor n sectorul subcarpatic al Rmnicului Srat1 *ucr8rile Se)inarului
geogra#ic (&i)itrie @ante)ir,1 EO!BC1 pg. F>;001 F #ig.1 !ni"ersitatea (<l. C @u:a, Cai1 $acultatea de
Geogra#ie i Geologie1 Cai1 ENE M.1 CSS9 1...;9=9L
1=. (.//.1 :mpact of moements on the -uaternar. morphogenesis of the Romanian Subcarpathian 8ills"
5ur3ey 7o)ania Geographical <cade)ic Se)inar. Gn the geographical1 pro6le) and sustaina6le
de"elop)ent1 C:)ir1 5ur3ey1 pg. F;1=1 11 #ig. +G+'S@! 9.1 $G*'< $lorina1 ENE M.1 CSB9 /.;/.9;
.99
19. (.//.1 :ndici de apreciere a dinamicii peisaJului n culoarele de ale din *arpaii %eridionali"
@o)unic8ri de Geogra#ie1 V1 pg. .99;F/>1 = #ig.1 'ditura !ni"ersit8Aii din Bucureti1 ENE M.1 %<9'<
Ga6riela1 +S57! Cleana1 G+7'< %onica1 CSS9 10>F;>0=F.
./. (.//.1 3otenialul turistic al staiunii *limneti!*ciulata" Geogra#ia ?udeAului Vlcea1 II1 7).
Vlcea1 ENE M.
.1. (.//.1 4he *urature *arpathian and Subcarpathian zone. *urent use of tourist potential" 5ur3ey
7o)ania Geographical <cade)ic Se)inar. Gn the geographical1 pro6le) and sustaina6le de"elop)ent1
C:)ir1 5ur3ey1 pg. F-;061 1 #ig. C'*'9C@J %.1 ENE M.1 %CH<C B.1 CSB9 /.;/.9;.99
... (.//.1 4he reliefNs d.namic ariet. in the #9ntre Rmnice Subcarpathian Depression1 7e"ista de
Geo)or#ologie1 M1 pg. 1.>;1F.1 . h8rAi1 . #oto1 Bucureti1 ENE M.1 CSS94 10>F;>/6=
.F. (.//F1 >aorabiliti i restrictiiti pentru alorificarea prin turism ecologic 1erde2 a Defileului
Dunrii" *uloarul depresionar al 'oitei" *uloarul Bran!Rucr i ii montane a 3rahoei"
@o)unic8ri de Geogra#ie1 VII1 pg.F>9;F6F1 . #ig.1 'ditura !ni"ersit8Aii din Bucureti1 %<9'<
Ga6riela1 +S57! Cleana1 G+7'< 7.1 ENE M.1 CSS9 10>F;>0=F.
.0. (.//F1 >luial!torrential erosion during the Huaternar." the case of the curature subcarpathian
region" @ahiers de Geographie +hysiXue1 :;1 *ille1 $rance1 pg. .F;.91 +G+'S@! 9.1 ENE M.1 $G*'<
$lorina1 CSS94 /->=;==F6
.>. (.//F1 'es etapes 3rincipales de la structogen)se et de la morphogen)se des *arpates %(ridionales"
@ahiers de Geographie +hysiXue1 :;1 *ille1 $rance1 pg. F;101 +G+'S@! 9.1 C'*'9C@J %.1 ENE M.1
CSS94 /->=;==F6
.6. (.//F1 3otenialul turistic al Judeului 7lcea. $specte priind potenialul natural i antropic de interes
turistic" Geogra#ia ?udeAului Vlcea. 5eorie i +ractic81 III1 pg. 161;16-1 1 #ig.1 'ditura G##setcolor1 7).
Vlcea1 ENE M.1 CSB94 9-F;=6F>.;-;6
.-. (.//01 Depresiunea 6iblea. Dinamica reliefului i potenialul de habitat" Geogra#ia ?udeAului Vlcea.
5eorie i +ractic81 IV5 pg. -=;=>1 6 #ig.1 1 ta6el1 'ditura G##setcolor1 7). Vlcea1 +G+'S@! 9.1 $G*'<
$lorina1 ENE M.1 CSB94 9-F;--0F;/=;F.
.=. (.//01 :nfluena actiitilor antropice asupra dinamicii ersanilor pe ile *apra i Buda 1%unii
>gra2" Geogra#ia ?udeAului Vlcea. 5eorie i +ractic81 IV5 pg. 1/9;11F1 1 #ig.1 > #oto1 'ditura
G##setcolor1 7). Vlcea1 9'&'*'< <.1 ENE M.5 CSB94 9-F;--0F;/=;F.
.9. (.//01 <raul Brezoi. $specte de geografie uman" Geogra#ia ?udeAului Vlcea. 5eorie i +ractic81 IV5
pg. ./9;.1F1 1 #ig.1 F ta6ele1 'ditura G##setcolor1 7). Vlcea1 ENE M.5 %<7C9 %.1 '9' <lina.1 CSB94
9-F;--0F;/=;F.
F/. (.//01 4he *hirleti %udflo@. Aeneral issues & Bend *arpathians" 'n"iron)ental change and
Sustaina6le de"elop)ent1 pg. 19-;./>1 F #ig.1 0 #oto1 'dit. !ni"ersitar81 Bucureti1 *<HG!SS' +h.1
+C'77' G.1 ENE M.1 &C<@G9! &.1 VCE<9 %.1 CSB9 9-F;=099;>=;>.
F1. (.//01 4he regionalization of landslides and mudflo@s in Romania" <!B Geogr.1 LIII1 pg. 09;6/1 =
#ig.1 Bucureti1 +G+'S@! 9.1 C'*'9C@J %.1 ENE M.1 $G*'< $lorina1 CSS9 10>F;>/6=
F.. (.//>1 Relieful structural n sectorul montan i subcarpatic al bazinului Rmnicu Srat" 7e"ista de
Geo)or#ologie1 ; < =5 .//F .//01 pg. 1.1 1F.1 . #ig.1 'ditura !ni"ersit8Aii din Bucureti1 ENE M.'5
CSS9 10>F;>0=F
FF. (.//>1 Dinamica reliefului prin procese graitaionale i fluio!toreniale n sectorul subcarpatic al
bazinului Rmnicu Srat" cu implicaii n utilizarea terenurilor P Relief D.namics b. Araitational and
>luio!4orrential 3rocesses in the Subcarpathian Sector of the Rmnicu Srat Basin" @ith :mplication
in the 'and Gse" *ucr8ri i rapoarte de cercetare1 I1 pg. =F;11/1 = #ig.1 1 ta6el1 ENE M.; +S57! Cleana1
%<9'< Ga6riela1 %<7C9 %.1 $G*'< $lorina1 CSB94 9-F;-F-;/1F;9
F0. (.//>1 Directions of morphod.namic eolutions into the curature *arpathians and Subcarpathians" in
#=atural +nironment and *iilization. +roceedings o# the 5hird 5ur3ish;7o)anian Geographical
<cade)ic Se)inar1 Jeytinli1 Bali3esir1 5ur3ey1 Septe)6er 1>;.01 .//01 pg. .>;F61 1/ #oto1 1 C'*'9C@J
%.1 ENE M.5 $G*'< $lorina1 CSB94 9->;//.19;1;6
F>. (.//>1 Rier terrace in the piedmont glacis bet@een 3utna and 4rotu riers Aeomorphologic
consideration" in #=atural +nironment and *iilization. +roceedings o# the 5hird 5ur3ish;7o)anian
Geographical <cade)ic Se)inar1 Jeytinli1 Bali3esir1 5ur3ey1 Septe)6er 1>;.01 .//01 pg. .>;F61 1/
#oto1 Cn3ilap +u6lishing @o)pany1 Cstan6ul1 $G*'< $lorina1 ENE M.5 +G+'S@! 9.1 CSB94 9->;
//.19;1;6
F6. (.//>1 Depresiunea 8orezu. Dinamica reliefului i potenialul de habitat" Geogra#ia ?udeAului Vlcea.
5eorie i practic81 V1 pg. 19;.01 0 #ig.1 1 ta6el1 'd. G##setcolor1 7). Vlcea1 $G*'< $lorina1 ENE M.1
CSB94 9-F;--0F;.1;/
F-. (.//>1 4ipuri de alunecri n bazinul <lneti" Geogra#ia ?udeAului Vlcea. 5eorie i practic81 V1 pg. .>;
F11 1 ta6el1 6 #oto1 'd. G##setcolor1 7). Vlcea1 S5!%B'< *aura1 %<7C9 %.1 ENE M.5
9'&'*G<'< Culiana1 CSB94 9-F;--0F;.1;/
F=. (.//>1 Bazinul subcarpatic i montan al rului Rmnicu Srat. Regionare morfodinamic" %ilco"ia1
seria a CCC;a1 an C1 nr. 11 pg. >F;611 . #ig.1 . #oto1 'd. 5erra1 $ocani1 ENE M.1 CSS94 1=01;-.-..
F9. (.//>1 4erasele n sectorul subcarpatic al bazinului Rmnicu Srat" @o)unic8ri de Geogra#ie1 I91 pg.
6F;-/1 11 #ig.1 'ditura !ni"ersit8Aii din Bucureti1 ENE M.1 CSS9 10>F;>0=F.
0/. (.//>1 3otenialul de utilizare a reliefului n sectorul montan i subcarpatic al bazinului Rmnicu
Srat" 7e"ista de Geo)or#ologie1 >1 .//01 pg. 9>;1/.1 1 #ig.1 > #oto1 'ditura !ni"ersit8Aii din Bucureti1
ENE M.5 $G*'< $lorina1 CSS94 10>F;>/6=
01. (.//61 4he role of geological factors in relief modeling in the Subcarpathian sector of Rmnicu Srat
basin" 7e"ista de Geo)or#ologie1 ?1 .//61 pg. -F;=01 . #ig.1 1 ta6el1 = #oto1 'ditura !ni"ersit8Aii din
Bucureti1 ENE M.1 CSS94 10>F;>/6=.
0.. (.//-1 3resent!da. morphod.namic processes in Romania" in #+nironment and Societ. 3resent!Da..
Diersit. and D.namics. +roceding o# the 0th 7o)anian;5ur3ish Geoographic Se)inar1 GalaAi1 .//61 pg
F>;0=1 . #ig.1 'dit. !ni"ersitar81 Bucureti1 C'*'9C@J %.1 9'&'*'< <.1 ENE M.1 CSB94 9-=;9-F;
-09;19=;>.
0F. (.//-1 -uaternar. glaciation in Romania" in #+nironment and Societ. 3resent!Da.. Diersit. and
D.namics. +roceding o# the 0th 7o)anian;5ur3ish Geoographic Se)inar1 GalaAi1 .//61 pg. =-;961 . #ig.1
'dit. !ni"ersitar81 Bucureti1 +G+'S@! 9.1 C'*'9C@J %.1 '9' %.1 $G*'< $lorina1 CSB94 9-=;9-F;
-09;19=;>.
00. (.//-1 3etrographical relief on the southern slope of >gra %ountains bet@een =egoiu and
%oldoeanu 3eaIs" in #+nironment and Societ. 3resent!Da.. Diersit. and D.namics. +roceding o#
the 0th 7o)anian;5ur3ish Geoographic Se)inar1 GalaAi1 .//61 1 pg 9-;1/61 = #ig.1 'dit. !ni"ersitar81
Bucureti1 9'&'*'< <.1 C'*'9C@J %.1 ENE M.1 %<7C9 %.1 CSB94 9-=;9-F;-09;19=;>.
0>. (.//-1 %orphod.namic particularities of the *arasu 7alle." in #+nironment and Societ. 3resent!Da..
Diersit. and D.namics. +roceding o# the 0th 7o)anian;5ur3ish Geoographic Se)inar1 GalaAi1 .//61 pg
1/-;11.1 6 #ig.1 'dit. !ni"ersitar81 Bucureti1 %<7C9 %.1 ENE M.1 9'&'*'< <.1 CSB94 9-=;9-F;
-09;19=;>.
06. (.//=1 =eo!4ectonics" Seismicit. and D.namics of Slopes in Subcarpaii *urburii" in #+colog. and
+nironment from *arpathians to 4aurus %ountains. +roceeding o# the >th 5ur3ey 7o)ania
Geographical <cade)ic Se)inar1 Nune >;1>1 .//-1 <ntalya 5ur3ey1 '9' %.1 $G*'< $lorina1 5I7*S
*aura1 CSB9 9-=;9->;//.19;6;1
0-. (.//=. *ollapses of <cnele %ari" 7lcea Subcarpathians" Romania" in #+colog. and +nironment
from *arpathians to 4aurus %ountains. +roceeding o# the >th 5ur3ey 7o)ania Geographical
<cade)ic Se)inar1 Nune >;1>1 .//-1 <ntalya 5ur3ey1 '9' %.1 5I7*S *aura1 GS<@C;@GS5<@H'
Ga6riela1 CSB9 9-=;9->;//.19;6;1
0=. (.//91 4he *aing!ins at <cnele %ari in the 7lcea Subcarpathians" Romania" in (Geogra#ia $isica e
&ina)ica @uaternaria,1 F.1 .//91 pg 6-;-.1 6 #ig1 @o)itato Glaciologico Ctaliano 5orino1 ENE M.1
GS<@C;@GS5<@H' Ga6riela1 5R7*S *aura1 C5 CSS9 1-.0 0->- (cotat CSC.
09. (./1/1 4he $nal.sis of >orest D.namics @ithin the *ontact $rea bet@een the *arpathians and the
Subcarpathians b. Gsing 8istorical *artograph. $pproach and <pen Source A:S Soft@are. *ase
Stud.0 4he 'impedea *atchment 1Romania2" $oru) Geogra#ic. Studii i @ercet8ri de Geogra#ie i
+rotecAia %ediului1 @1 ./1/1 pg.11>;1.01 !ni"ersitatea din @raio"a1 GS<@C;@GS5<@H' Ga6riela1
ENE M.5 CSS9 1>=F;1>.F
>/. (./1/1 4orrential +rosion in the <lte 3lateau" Romania" +roceding o# the 6th 7o)anian;5ur3ish
Geoographic Se)inar1 Nune1 >;101 .//91 Bucharest;Si6iu;@lu? 9apoca;Sighioara4 +resent;&ay
'n"iron)ental @hanges in 7o)ania and 5ur3ey1 ./1/1 pg =>;9.1 0 #ig.1 . ta6ele1 'dit. !ni"ersitar81
Bucureti1 ENE M.5 5I7*S *aura1 %<7C9 %.1 CSB94 9-=;9-F;-09;=91;>
>1. (./1/1 'andscapes of *arasu 7alle." +roceding o# the 6th 7o)anian;5ur3ish Geoographic Se)inar1
Nune1 >;101 .//91 Bucharest;Si6iu;@lu? 9apoca;Sighioara4 +resent;&ay 'n"iron)ental @hanges in
7o)ania and 5ur3ey1 ./1/1 pg 1-0;1=F1 . #ig.1 . #oto1 'dit. !ni"ersitar81 Bucureti1 %<7C9 %.1
9'&'*'< <.1 ENE M.5 CSB94 9-=;9-F;-09;=91;>
>.. (./1/1 Aeomorphic balance in the 7lcea Sub!*arpathians and the <lte 3lateau" Geographical
research and cross;6order cooperation 2ithin the lo2er 6asin o# the &anu6e1 @raio"a Septe)6er1 .F;.61
./1/1 pg. >> (re:u)at1 'ditura Beladi1 @raio"a1 ENE M5 5I7*S *aura1 GS<@C;@GS5<@H' Ga6riela1
CSB94 9-=;9-F;---F;00;9.
Alt! articol!
1. (199=1 :ncursiuni n carstul 3odiului %ehedini. 3onoare1 <tlas %aga:in1 IV1 F"L"Q 1BD21 Bucureti1
ENE M.1
.. (19991 3ori transcarpatice. *uloarul Rucr!Bran1 <tlas %aga:in1 V1 R 1MR21 Bucureti1 ENE M.
F. (19991 %asiul 7nturaria!Buila1 <tlas %aga:in1 V1 EB 1MO21 Bucureti1 ENE M.
0. (.///1 Detunatele din $puseni1 5erra %aga:in1 I1 E"B1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>. (.///1 Relieful pe sare din depresiunea #9ntre Rmnice1 5erra %aga:in1 I1 M1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
6. (.///1 Defileul Dunrii1 5erra %aga:in1 I1 R1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
-. (.///1 'acuri glaciare din munii >gra1 5erra %aga:in1 I1 O1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
=. (.///1 'acuri glaciare din munii 3arng" *indrel i Sureanu1 5erra %aga:in1 I1 EC1 Bucureti1 ENE
M.5 CSS94 1..0;/1-6.
9. (.///1 'acuri glaciare din munii Retezat!Aodeanu1 5erra %aga:in1 I1 EE1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
1/. (.///1 Grme ale glaciaiunii cuaternare n munii Rodnei 1:21 5erra %aga:in1 I1 EB1 Bucureti1 ENE
M.5 CSS94 1..0;/1-6.
11. (.//11 Grme glaciare n munii Rodnei 1::21 5erra %aga:in1 II1 E1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
1.. (.//11 3iatra *raiului & perla coroanei carpatice1 5erra %aga:in1 II1 M1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
1F. (.//11 4erra i sistemul solar1 5erra %aga:in1 II1 O1 Bucureti1 ENE M. 5 CSS94 1..0;/1-6.5 CSS94
1..0;/1-6.
10. (.//11 *ltorie spre centrul 3mntului1 5erra %aga:in1 II1 EC1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
1>. (.//11 4ectonica plcilor1 5erra %aga:in1 II1 EE1 Bucureti1 ENE M. 5 CSS94 1..0;/1-6.
16. (.//11 7ulcanii 4errei. :nelul de >oc1 5erra %aga:in1 II1 EB1 Bucureti1 ENE M. 5 CSS94 1..0;/1-6.
1-. (.//.1 *utremure de pmnt. %esaJe din adncuri" 5erra %aga:in1 III1 E1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
1=. (.//.1 *heile Aalbenului i 3etera %uierilor" 5erra %aga:in1 III1 M1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
19. (.//.1 3latoul 3adi & *etile 3onorului" 5erra %aga:in1 III1 D1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
./. (.//.1 3etera Grilor & unicat n Romnia" 5erra %aga:in1 IV1 R1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
.1. (.//.1 *heile *arpailor" <l)anah 5erra1 III1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
... (.//F1 $lunecrile de teren" 5erra %aga:in1 IV1 B" Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
.F. (.//F1 *urgerile noroioase" 5erra %aga:in1 IV1 M1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
.0. (.//F1 3rbuirile" 5erra %aga:in1 IV1 D1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
.>. (.//F1 >uria apelor ! :nundaiile" 5erra %aga:in1 IV1 R1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
.6. (.//F1 4urbioanele morii ! 4ornadele" <l)anah 5erra1 IV1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
.-. (.//F1 *iclonii tropicali" 5erra %aga:in1 IV1 O1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
.=. (.//F1 Structura intern a 3mntului i dinamica plcilor tectonice" 5erra %aga:in1 IV1 O1
Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
.9. (.//F1 4sunami & 7alurile ucigae" 5erra %aga:in1 IV1 EC1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
F/. (.//F1 *utremurele de pmnt" 5erra %aga:in1 IV1 EE1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
F1. (.//F1 $alanele" 5erra %aga:in1 IV1 EB1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
F.. (.//01 7ulcanii & Rsuflarea de foc a 3mntului" 5erra %aga:in1 V1 E1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
FF. (.//01 $lpii & *oloana de piatr a +uropei" 5erra %aga:in1 V1 B1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
F0. (.//01 $peninii & a;ul muntos al 3eninsulei :talice1 5erra %aga:in1 V1 M1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
F>. (.//01 $lpii Scandinaiei & leagn al iIingilor" 5erra %aga:in1 V1 D1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
F6. (.//01 %unii *arpai & arcul de piatr al +uropei1 5erra %aga:in1 V1 R1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
F-. (.//01 :tinerarii franceze. 3rin oraele nordului" <l)anah 5erra1 V1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
F=. (.//01 8imala.a & uriaul 4errei1 5erra %aga:in1 V1 O1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
F9. (.//01 *aucazul & hotar ntre dou continente1 5erra %aga:in1 V1 EC1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
0/. (.//01 %unii $tlas & umerii ce susin cerul1 5erra %aga:in1 V1 EE1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
01. (.//01 *ordiliera =ord!$merican1 5erra %aga:in1 V1 EB1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
0.. (.//>1 %unii $nzi & leagnul unei ciilizaii misterioase1 5erra %aga:in1 VI1 E1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
0F. (.//>1 %unii 3irinei & un hotar de piatr ntre dou puteri1 5erra %aga:in1 VI1 B1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
00. (.//>1 *arpaii <rientali & primii muni care d rsritul" 5erra %aga:in1 VI1 M1 Bucureti1 ENE
M.5 CSS94 1..0;/1-6.
0>. (.//>1 *arpaii %eridionali & acolo unde se ant ulturii" 5erra %aga:in1 VI1 D1 Bucureti1 ENE
M.5 CSS94 1..0;/1-6.
06. (.//>1 *arpaii <ccidentali & de la Dunre spre Tara %oilor" 5erra %aga:in1 VI1 R1 Bucureti1
ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
0-. (.//>1 *appadocia & un basm din ECCE de nopi" 5erra %aga:in1 VI1 F" L" Q1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
0=. (.//>1 Depresiunea *olinar a 4ransilaniei & Tara de dincolo de pduri" 5erra %aga:in1 VI1 O1
Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
09. (.//>1 Dealurile i *mpia de 7est & 'a apus de Soare" 5erra %aga:in1 VI1 EC1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
>/. (.//>1 Subcarpaii Aertici i 3odiul Aetic & Din 3mnt n :nfinit" 5erra %aga:in1 VI1 EE1
Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>1. (.//>1 Subcarpaii de *urbur & Gn 3mnt nelinitit" 5erra %aga:in1 VI1 EB1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
>.. (.//61 Subcarpaii %oldoei i 3odiul %oldoei & 4rmuri de poeste" 5erra %aga:in1 VII1 E1
Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>F. (.//61 *mpia Romn & De la Dunre la *arpai" 5erra %aga:in1 VII1 B1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
>0. (.//61 3odiul Dobrogei! Strechiul pmnt dintre Dunre i %are" 5erra %aga:in1 VII1 M1
Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>>. (.//61 Dunrea" de la izoare pn la mare & %ndria +uropei" 5erra %aga:in1 VII1 D1 Bucureti1
ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>6. (.//61 %area =eagr & < poart ctre lume" 5erra %aga:in1 VII1 R1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
>-. (.//61 %asiul *entral >rancez" 5erra %aga:in1 VII1 91 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>=. (.//61 3odiul 4ibet & $l treilea pol" 5erra %aga:in1 VII1 EC1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>9. (.//61 3odiul Aobi & 3ustiul erde" 5erra %aga:in1 VII1 EE1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
6/. (.//61 3odiul Siberiei *entrale & 4rmul gerului" 5erra %aga:in1 VII1 EB1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
61. (.//-1 3odiul Deccan & Gn inut al contrastelor" 5erra %aga:in1 VIII1 E1 Bucureti1 ENE M.5CSS94
1..0;/1-6.
6.. (.//-1 Sahara *entral & *omorile de sub nisip" 5erra %aga:in1 VIII1 B1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
6F. (.//-1 3odiul Braziliei & Din $mazonia" pe *opacabana" 5erra %aga:in1 VIII1 M1 Bucureti1 ENE
M.5 CSS94 1..0;/1-6.
60. (.//-1 3odiul 3atagoniei & Deertul ngheat" 5erra %aga:in1 VIII1 D1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
6>. (.//-1 3odiul *olorado ! " 5erra %aga:in1 VIII1 R1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
66. (.//-1 4rmuri %aramureene & Satul din lemn" 5erra %aga:in1 VIII1 F" L" Q1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
6-. (.//-1 Dunrea & Btrnul fluiu" 5erra %aga:in1 VIII1 O1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
6=. (.//-1 7olga & =emuritoarea micu" 5erra %aga:in1 VIII1 EC1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
69. (.//-1 Sonata Rinului" 5erra %aga:in1 VIII1 EE1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
-/. (.//-1 Ronul & Rou i =egru" 5erra %aga:in1 VIII1 EB1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
-1. (.//=1 =ilul & >luiul faraonilor" #faraonul fluiilor" 5erra %aga:in1 I91 E1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
-.. (.//=1 Uambezi & *alea Domnului" 5erra %aga:in1 I91 B1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
-F. (.//=1 =igerul & Ueul belugului" 5erra %aga:in1 I91 M1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
-0. (.//=1 >luiul *ongo 1Uair2 & Griaul african" 5erra %aga:in1 I91 D1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
->. (.//=1 =iprul & Sufletul Gcrainei" 5erra %aga:in1 I91 R1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
-6. (.//=1 3roincia Salzburg. $cas la %ozart" 5erra %aga:in1 I91 F!Q1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
--. (.//=1 4igru i +ufrat & Sufletul %esopotamiei" 5erra %aga:in1 I91 O1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
-=. (.//=1 Aange i Brahmaputra & Sfinii $siei1 I91 EC1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
-9. (.//=1 :ndus & *iilizaia apei" 5erra %aga:in1 I91 EE1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
=/. (.//=1 %eIong & Sufletul :ndochinei" 5erra %aga:in1 I91 EB1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
=1. (.//91 8uang 8e & Dragonul Aalben" 5erra %aga:in1 91 E1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
=.. (.//91 Vangtze & *apriciosul dragon albastru" 5erra %aga:in1 91 B1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
=F. (.//91 <bi & Regele Siberiei" 5erra %aga:in1 91 M1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
=0. (.//91 +nisei & Griaul cu mii de brae" 5erra %aga:in1 91 D1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
=>. (.//91 'ena & Sufletul :aIuiei" 5erra %aga:in1 91 R1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
=6. (.//91 $mur & Dragonul =egru" 5erra %aga:in1 91 F!L!Q1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
=-. (.//91 $mazonul & Griaul 4errei" 5erra %aga:in1 91 91 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
==. (.//91 <rinoco & >luiul narilor" 5erra %aga:in1 91 1/1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
=9. (.//91 Rio de la 3lata & Dou ruri" o gur de rsare" 5erra %aga:in1 91111 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
9/. (.//91 %ississippi & 3rintele tuturor rurilor" 5erra %aga:in1 91 1.1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
91. (./1/1 VuIon & Rul de aur" 5erra %aga:in1 9I1 11 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
9.. (./1/1 %acIenzie & Griaul polar" 5erra %aga:in1 9I1 .1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
9F. (./1/1 Sfntul 'aureniu & $pa care tun" 5erra %aga:in1 9I1 F1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
90. (./1/1 *olorado & Rul Rou" 5erra %aga:in1 9I1 01 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6
9>. (./1/1 Rio Arande & Rul ce desparte dou lumi" 5erra %aga:in1 9I1 >1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
96. (./1/1 %urra.!Darling & Sufletul $ustraliei" 5erra %aga:in1 9I1 6;-;=1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
9-. (./111 3mntul & un imens puzzle" 5erra %aga:in1 9I1 91 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
9=. (./111 Rsuflarea de foc a zeului Surtr" 5erra %aga:in1 9I1 1/1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
99. (./111 Dansul deastator al plcilor tectonice" 5erra %aga:in1 9I1 111 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
1//. (./111 $merica de =ord !Gn continent al e;tremelor" 5erra %aga:in1 9I1 1.1 Bucureti1 ENE
M.5 CSS94 1..0;/1-6.
1/1. (./1.1 >enomene e;treme n $merica de Sud" 5erra %aga:in1 9II1 11 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
1/.. (./1.1 :ndia loete $sia & *iocnirea giganilor" 5erra %aga:in1 9II1 .1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.
A,r-i +i plan+! pu'licat!
1. (.//F1 Sistemul tectonic al 3mntului. Dinamica plcilor litosferice 1hart i schi2" 5erra
%aga:in1 IV1 EC1 Bucureti1 ENE M.
.. (.//F1 Repartiia pe glob a zonelor seismice" 5erra %aga:in1 IV1 EE1 Bucureti1 ENE M.
F. (.//01 3rincipalele arii ulcanice ale 3mntului 1hart2" 5erra %aga:in1 V1 E1 Bucureti1 ENE M.
0. (.//01 %unii $lpi. 8arta fizic" 5erra %aga:in1 V1 B1 Bucureti1 ENE M.
>. (.//01 %unii $penini. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 V1 M1 Bucureti1 ENE M.
6. (.//01 %unii Scandinaiei. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 V1 D1 Bucureti1 ENE M.
-. (.//01 %unii *arpai. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 V1 R1 Bucureti1 ENE M.
=. (.//01 %unii 8imala.a. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 V1 O1 Bucureti1 ENE M.
9. (.//01 %unii *aucaz. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 V1 EC1 Bucureti1 ENE M.
1/. (.//01 %unii $tlas. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 V1 EE1 Bucureti1 ENE M.
11. (.//01 %unii *ordilieri. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 V1 EB1 Bucureti1 ENE M.
1.. (.//01 Romania. 8arta fizic i administrati" scara E0FBC.CCC" 'ditura @ontrast1 Bucureti1
C'*'9C@J %.1 ENE M.5 SSV!*'S@! C.
1F. (.//01 8arta 3olitic a 'umii" 'ditura @ontrast1 Bucureti1 C'*'9C@J %.1 ENE M.5 SSV!*'S@!
C.
10. (.//>1 %unii $nzi. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VI1 E1 Bucureti1 ENE M.
1>. (.//>1 %unii 3irinei. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VI1 B1 Bucureti1 ENE M.
16. (.//>1 *arpaii <rientali. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VI1 M1 Bucureti1 ENE M.
1-. (.//>1 *arpaii %eridionali. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VI1 D1 Bucureti1 ENE M.
1=. (.//>1 %unii $puseni. %unii Banatului i 3oiana Rusc. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VI1 R1
Bucureti1 ENE M.
19. (.//>1 Depresiune a*olinar a 4ransilaniei. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VI1 O1 Bucureti1 ENE
M.
./. (.//>1 Dealurile i *mpia de 7est. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VI1 EC1 Bucureti1 ENE M.
.1. (.//>1 Subcarpaii Aetici i 3odiul Aetic. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VI1 EE1 Bucureti1 ENE M.
... (.//>1 Subcarpaii *urburii. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VI1 EB1 Bucureti1 ENE M.
.F. (.//61 Subcarpaii %oldoei i 3odiul %oldoei. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VII1 E1 Bucureti1
ENE M.
.0. (.//61 *mpia Romn. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VII1 B1 Bucureti1 ENE M.
.>. (.//61 3odiul Dobrogei. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VII1 M1 Bucureti1 ENE M.
.6. (.//61 Bazinul Dunrii i Delta Dunrii. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VII1 D1 Bucureti1 ENE M.
.-. (.//61 %area =eagr" 5erra %aga:in1 VII1 R1 Bucureti1 ENE M.
.=. (.//61 %asiul *entral >rancez. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VII1 O1 Bucureti1 ENE M.
.9. (.//61 3odiul 4ibet. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VII1 EC1 Bucureti1 ENE M.
F/. (.//61 3odiul Aobi. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VII1 EE1 Bucureti1 ENE M.
F1. (.//61 3odiul Siberiei *entrale. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VII1 1B1 Bucureti1 ENE M.
F.. (.//-1 3odiul Deccan. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VIII1 E1 Bucureti1 ENE M.
FF. (.//-1 Sahara 9nalt. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VIII1 B1 Bucureti1 ENE M.
F0. (.//-1 3odiul Braziliei. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VIII1 M1 Bucureti1 ENE M.
F>. (.//-1 3odiul 3atagoniei. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VIII1 D1 Bucureti1 ENE M.
F6. (.//-1 3odiul *olorado. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VIII1 R1 Bucureti1 ENE M.
F-. (.//-1 Bazinul Dunrea. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VIII1 O1 Bucureti1 ENE M.
F=. (.//-1 Bazinul 7olga. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VIII1 EC1 Bucureti1 ENE M.
F9. (.//-1 Bazinul Rin. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VIII1 EE1 Bucureti1 ENE M.
0/. (.//-1 Bazinul Ron. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 VIII1 EB1 Bucureti1 ENE M.
01. (.//=1 Bazinul =il. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 I91 E1 Bucureti1 ENE M.
0.. (.//=1 Bazinul Uambezi. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 I91 B1 Bucureti1 ENE M.
0F. (.//=1 Bazinu =igerl. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 I91 M1 Bucureti1 ENE M.
00. (.//=1 Bazinul *ongo 1Uair2. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 I91 D1 Bucureti1 ENE M.
0>. (.//=1 Bazinul =ipru 1Dnipro" Dnepr" Dnieper2. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 I91 R1 Bucureti1
ENE M.
06. (.//=1 Bazinele 4igru i +ufrat. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 I91 O1 Bucureti1 ENE M.
0-. (.//=1 Bazinele Aange i Brahmaputra. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 I91 EC1 Bucureti1 ENE M.
0=. (.//=1 Bazinul :ndus. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 I91 EE1 Bucureti1 ENE M.
09. (.//=1 Bazinul %eIong. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 I91 EB1 Bucureti1 ENE M.
>/. (.//91 Bazinul 8uang 8e 8arta >izic" 5erra %aga:in1 91 E1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>1. (.//91 Bazinul Vangtze. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 91 B1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>.. (.//91 Bazinul <bi. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 91 M1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>F. (.//91 Bazinul +nisei. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 91 D1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>0. (.//91 Bazinul 'ena. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 91 R1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>>. (.//91 Bazinul $mur. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 91 F!L!Q1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>6. (.//91 Bazinul $mazon. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 91 91 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>-. (.//91 Bazinul <rinoco. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 91 1/1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>=. (.//91 Bazinul 'a 3lata. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 91 111 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
>9. (.//91 Bazinul %ississippi. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 91 1.1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
6/. (./1/1 Bazinul VuIon. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 9I1 11 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
61. (./1/1 Bazinul %acIenzie. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 9I1 .1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
6.. (./1/1 Bazinul Sfntul 'aureniu. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 9I1 F1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
6F. (./1/1 Bazinul *olorado. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 9I1 01 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
60. (./1/1 Bazinul Rio Arande. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 9I1 >1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
6>. (./1/1 Bazinul %urra.!Darling. 8arta >izic" 5erra %aga:in1 9I1 6;-;=1 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
66. (./1/1 4ectonica global. 3lan didactic" 5erra %aga:in1 9I1 91 Bucureti1 ENE M.5 CSS94 1..0;
/1-6.
6-. (./1/1 7ulcanii 4errei i tipurile de erupii. 3lan didactic" 5erra %aga:in1 9I1 1/1 Bucureti1
ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
6=. (./1/1 *utremurele pe Alob. 3lan didactic" 5erra %aga:in1 9I1 111 Bucureti1 ENE M.5 CSS94
1..0;/1-6.
69. (./1/1 $merica de =ord & fenomene e;treme. 3lan didactic" 5erra %aga:in1 9I1 1.1 Bucureti1
ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
-/. (./111 $merica de Sud & fenomene e;treme. 3lan didactic" 5erra %aga:in1 9II1 11 Bucureti1
ENE M.5 CSS94 1..0;/1-6.
-1. (./111 Aeneza %unilor 8imala.a. 3lan didactic" 5erra %aga:in1 9II1 .1 Bucureti1 ENE M.5
CSS94 1..0;/1-6.