Sunteți pe pagina 1din 8

SC MAT SA Craiova

audit statutar

Raportul auditorilor independenti asupra «Situatiilor financiare anuale» incheiate la 31.12.2011

1. Am auditat «Situatiile financiare » insotitoare ale companiei care cuprind:

Bilantul, cu un activ net de 96 954 292 lei;

Contul de profit si pierdere, cu un rezultat net, profit net de 10 313lei;

Situatia modificarilor capitalului propriu,

Situatia fluxurilor de trezorerie,

Un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative

2. Auditarea «Situatiilor financiare anuale » incheiate la 31.12.2011 s-a facut in baza contractului de audit statutar nr. 265819/16.12.2011.

3. SC MAT SA Craiova este societate deschisa, cu capital privat de (100%) ale carei titluri (actiuni) sunt listate pe piata RASDAQ administrata de SC BVB SA la Categoria III-a, avand simbolul de piata MTCR. Mentionam ca SC MAT SA Craiova este o companie mijlocie si a intocmit la 31.12.2011 « Situatiile financiare » conforme cu Noile Reglementari Contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 actualizat cu OMFP 2869/2010 si alte actualizari ulterioare.

4. Responsabilitatea conducerii pentru «Situatiilor financiare » Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a «Situatiilor financiare » in conformitate cu OMFP nr. 3055/2009, Noile Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene, actualizat ulterior, pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea «Situatiilor financiare » care sunt lipsite de denaturare semnificativa, fie cauzata de frauda sau eroare.

5. Situatiile financiare incheiate la 31.12.2011, precum si Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2011, sunt intocmite si prezentate sub responsabilitatea conducerii societatii .

6. Responsabilitatea auditorului. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste «Situatii financiare», pe baza auditului nostru. Ne-am desfasurat auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerinţele etice şi planificarea şi desfasurarea auditului in vederea obţinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care «Situatiile financiare » sunt lipsite de denaturare semnificativa. Un audit implică desfasurarea de proceduri in vederea obţinerii de probe de audit cu privire la valorile şi prezentarile din «Situatiile financiare». Procedurile selectate depind de raţionamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situaţiilor financiare, fie cauzata de frauda, sau eroare. În efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de catre entitate şi prezentarea fidelă a «Situatiilor financiare », in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstanţelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entităţii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile şi a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de catre conducere, precum şi evaluarea prezentarii generale a situaţiilor financiare. Vom efectua auditul in conformitate cu ISA, emise de IFAC, aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care sunt in acord cu Normele internationale de audit. Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si efectuat, astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca «Situatiilor financiare », nu contin erori semnificative, in conformitate cu cadrul general de raportare financiara identificat.

pag 1

Auditori financiari

Stoicescu Mariea

SC MAT SA Craiova

audit statutar

7. Din bilant rezulta ca valoarea totala a stocurilor este de 28.524.727 lei, fata de 31.12. 2010 cand valoarea acestora a fost de 25 341 958 lei

Stocurile recunoscute in bilant in valoare de 28.524.727 lei, sunt:

2011

2010

5 992 928 lei; 6 931 420 lei;

produse finite si marfuri 12 310 131 lei; 12 297 291 lei;

materii prime, materiale si obiecte de inventar

productie in curs de executie

7 426 397 lei; 8 707 459 lei;

avansuri pt cumparari de stocuri

80 740 lei;

120 319 lei;

Mentionam ca la 31.12.2011, valoarea stocurilor a fost mai mare fata de 31.12.2010 cu 3.182.769 lei, in structura lor producandu-se urmatoarele modificari:

valoarea materiilor prime, materialelor si obiectelor de inventar a crescut cu 1 433 469 lei, fata de 2010;

productia in curs de executie a crescut cu 1 776 039 lei;

produsele finite si marfurile au crescut cu 12 840 lei, la 31.12.2011 fata de 2010.

Cresterea stocurilor de materii prime si materiale si a productiei in curs de executie la finele anului 2011 fata de 31.12.2010 a fost deteminata de achizitionarea de la firma RAM Italia,de stocuri de mijloace circulante in valoare de 1 570 837 lei «materii prime,semifabricate,obiecte de inventar» pentru realizarea unei linii tehnologice in vederea fabricarii produsului «buldoexcavator»

8. Valoarea creantelor recunoscute in bilant la 31.12.2011 este de 10 327 909 lei, din care:

9 005 585 lei, creante comerciale, respectiv 87,20 % din total creante, reprezinta creantele de incasat inclusiv dobanda, din vanzarea de tractoare, masini agricole, piese de schimb si efecte de primit.

1 322 324 lei, respectiv 12,80 % din total creante, reprezinta alte creante de incasat, creantele semnificative din acestea, fiind: Debitorii diversi in suma de 1 175 434 lei, Alte datorii legate de personal 89 998 lei, concediile medicale de 65 740 lei, care in viitor vor fi recuperate de la CASS-Sanatate Dolj.

Obs. Din creantele comerciale de 9 005 585 lei, recunoscute in bilant suma de 564 431 lei, reprezinta clienti incerti, pentru care societatea are procese pe rol de peste trei ani. Mentionam ca o parte din clienti incerti : SC SORMACO SRL cu un debit de 271 322 lei, Leon Draganesti cu un debit de 20333 lei, MKS Slatina cu un debit de 23 768 lei, Agrouniversal Bucuresti cu un debit de 19 770 lei, sunt in stare de faliment, sau societatile respective au disparut de la adresa fiscala, au fost dizolvate si consideram ca nu mai exista probabilitatea de incasare a debitelor. Sugeram societatii crearea de ajustari-provizioane deoarece litigiile pe rol legate de acesti clienti se judeca din anii 2004-2005-2007 iar procedura de recuperare este foarte dificila si anevoioasa desi societatea a intreprins toata procedura juridica legala. Sugeram societatii crearea de ajustari-provizioane pentru aceste creante incerte in suma de 335 193 lei, pentru prezentarea fidela a creantelor certe de incasat

9. SC MAT SA a avut la inceputul anului 2011 un sold de Ajustari-Provizioane, pentru deprecierea creantelor Clienti si Debitori diversi, in valoare de 157 388 lei, care este acelasi si la sfarsitul anului, v. Nota 2 Provizioane, la situatiile financiare. In opinia noastra consideram ca pentru prezentarea fidela a clientilor certi de incasat in situatiile financiare incheiate la 31.12.2011 societatea trebuia sa constitue Ajustari- provizioane pentru deprecierea creantelor clienti in valoare de 335 193 lei.

10. La data de 31.03.2012 SC MAT SA Craiova are deschise in instanta procese pe rol- litigii comerciale in valoare de 3 882 513 le, in calitate de reclamanta pentru clientii rai platnici, diverse societati comerciale, persoane juridice care au primit marfa de la SC MAT SA si nu au respectat scadentele de plata din contract.

pag 2

Auditori financiari

Stoicescu Mariea

SC MAT SA Craiova

 

audit statutar

11.

Valoarea datoriilor totale la 31.12.2011 este de 15 010 558 lei si reprezinta:

12 461 683 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an astfel:

 

556 513 lei, datorii fiscale catre bugetul consolidat al statului, care au fost achitate integral pana la 31.01.2012.

8 389 981 lei, datorii catre banci – credite pe termen scurt si dobanda;

2 393 869 lei, datorii comerciale;

829 118 lei, efecte de comert de platit

285 788 lei, rate leasing financiar;

306 267 lei, avansuri incasate in contul comenziilor,

2 805 535 lei, alte datorii

 

2 548 875 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, care reprezinta rate leasing financiar pentru achizitionarea a 10 automobile Dacia Logan in anul 2010 de la VB Leasing necesare departamentului vanzari si un credit in valoare de 1 712 300 lei, conform contractului incheiat in data de 30.04.2011,pentru achizitia RAM Italia SRL, aflata in faliment, pentru care s-a pus gaj pe o parte din activul Hala prod.Ob2.Creditul obtinut a fost folosit pentru finantarea, achizitiei de stocuri de materiale, imobilizari corporale. Achizitia a fost facuta de la Firma RAM Italia SRL, conform facturii nr.1/04.04.2011. Creditul obtinut va fi rambursat pe o perioada de 5 ani si a avut o perioada de gratie de 6 luni .

12.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

13.

Opinia In opinia noastra, «Situatiile financiare » ofera o imagine corecta si fidela cu privire la pozitia financiara a companiei SC MAT SA Craiova la data de 31.12.2011, la performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP 3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, actualizat ulterior.

14.

~ Paragraf de observatii~ Fara a exprima o opinie cu rezerva, atragem atentia asupra:

 

Neconstituirii de ,,ajustari - provizioane in valoare de 335 193 lei, pentru deprecierea creantelor clienti,, v. paragraf. 7, 8 din raport, aceasta valoare situindu-se sub limita pragului de semnificatie stabilit de auditori, Riscului de finantare a afacerii pe termen scurt, explicat de nivelului redus al indicatorului lichiditatii imediate de 0,84, fata de valoarea recomandata acceptabila- in jurul valorii de 2, vizibil si in nivelul scazut a lichiditatilor existente in conturi la banci si in casa la 31.12.2011, de numai 65 647 lei, fata de nevoile companiei, care ar putea avea efecte negative asupra principiului continuitatii activitatii in viitorul previzibil.

15.

Societatea a fost la 31.12.2011, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare:

OMFP 3055/2009, Noile Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene, actualizat cu OMFP 2869/2010, pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile si alte actualizari ulterioare;

Legea 297/2004 - Legea privind piata de capital si Reg. CNVM nr.1/2006;

Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata ulterior;

Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

OMFP nr.1826/2003 pentru aprobarea precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune.

pag 3

Auditori financiari

Stoicescu Mariea

SC MAT SA Craiova

Alte aspecte

audit statutar

16. Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanta cu OMFP nr. 3055/2009, punctul 305-308 noi am citit « Raportul anual al Consiliului de Administratie» atasat situatiilor financiare si numerotat de la pagina 01~15. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In « Raportul anual al Consiliului de Administratie», noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate. Informatiile pe care le furnizeaza «Raportul anual al Consiliului de Administratie » intocmit conf. OMFP 3055/2009-Noile reglementari contabile, modificate si completate de OMFP 2869/2010, pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile si Regulamentului CNVM nr.1/2006 modificat de Reg.6/2009, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum si a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate, aratand ca societatea isi va putea continua, activitatea in viitorul previzibil.

17. Verificarea respectarii raportarilor catre CNVM si piata Rasdaq administrata de BVB

Am verificat respectarea de catre SC MAT SA Craiova, societate cu capital privat de 100%, listata, pe piata, Rasdaq, piata administrata de BVB SA, obligatiile de raportare financiara semestriale si anuale, in conformitate cu art. 227 din «Legea 297/2004 privind piata de capital » si Reg. CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat si completat si am constatat ca acestea au fost indeplinite. Mentionam ca Reg. CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare a fost modificat si completat de Reg. CNVM nr. 6/2009 priviind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul Adunarilor Generale ale societatilor comerciale si Reg. CNVM nr. 6/2009 a fost modificat prin Reg. CNVM nr. 7/2010 de modificare a Reg. CNVM nr. 6/2009.

18. Societatea a inregistrat la 31.12.2011, fata de anul 2010, rezultate mai bune din activitatea operationala de exploatare, astfel :

26

438 706 lei, capital de lucru pozitiv (Ac – Pc), ceea ce arata ca societatea dispune in

viitorul previzibil de capacitate de finantare la limita, pentru procesul normal de activitate si sa-si achite datorile la scadenta.Consideram ca pentru exercitiul financiar 2011, societatea are nevoie sa majoreze(owerdraftul) linia de credit pe termen scurt

25

284 517 lei,

cifra de afaceri, care a urmat un trend ascendent cu

15% (2 883 508 lei), fata de 2009, cand valoarea acesteia a fost de 18 710 264 lei;

10

313 lei, profit net, rezultat din activitatea operationala de exploatare;

96

954 292 lei, capitaluri proprii ce reprezinta «84,04 %» din pasivul patrimonial, o

pondere rezonabila, in timp ce datoriile totale ale societatii de 15 010 558 lei reprezinta «13,01 %» din pasivul patrimonial, din care datorii exigibile la plata in 2011, de

12

461 683 lei.

Indicatorii financiari cheie realizati la 31.12.2011 sunt:

lichiditatea curenta 3.13

lichiditatea imediata 0.84, situandu-se sub limita inferioara a valorii recomandata acceptabila, care trebuie sa fie peste valoarea 2 ca sa ofere garantia acoperirii datoriilor curente pe seama activelor curente,

EPS -rezultatul pe actiune este 0.001 lei/actiune.

pag 4

Auditori financiari

Stoicescu Mariea

SC MAT SA Craiova

audit statutar

19. La 31.12.2011, SC MAT SA Craiova inregistreaza creante si datorii ca rezultat al tranzactiilor cu parti afiliate, dupa cum urmeaza:

SC MAT SA Craiova are in sold o datorie de 130 193 lei, catre SC Autocora Grup SRL Alexandria, parte afiliata a societatii Autocora SRL Alexandria (actionar majoritar 67.70% la MAT SA) SC MAT SA Craiova are in sold 0 lei creanta de incasat de la SC Autocora Grup SRL Alexandria

SC MAT SA Craiova

are

in

sold o datorie

de

44 686 lei, catre SC Autocora SRL

Alexandria, parte afiliata (actionar majoritar 67.70% la SC la MAT SA)

SC

MAT SA Craiova

are

in

sold 0 lei creanta

de incasat de la SC Autocora SRL

Alexandria

SC MAT SA Craiova are in sold o datorie de 24 953 lei, catre SC Islaz SRL, parte afiliata la SC Autocora SRL Alexandria (actionar majoritar 67.70% la SC la MAT SA) SC MAT SA Craiova are in sold o creanta de 136 000 lei, de incasat de la SC Islaz SRL, parte afiliata la SC Autocora SRL Alexandria.

20. Evenimentele semnificative care s-au produs in activitatea companiei MAT SA Craiova in anul 2011 sunt:

SC MAT SA mentine linia de credit de 7 000 000 lei, deschisa pentru finantarea procesului normal de activitate, cu mentiunea ca a fost refinantata de CEC Bank conform Contractului de finantare semnat in data de 30.03.2011, pentru care s-a pus gaj 2/3 din activul Hala productie obiectiv 2. Astfel soldul liniei de credit la 31.12.2011 este de 6 729 680 lei.

SC MAT SA Craiova datoreaza plati restante de 363 720 lei, la 31.12.2011 catre bugetul consolidat al statului, suma ce a fost achitata in totalitate pana la 31.01.2012 .

Achizitionarea firmei RAM Italia SRL (imobilizari corporale si stocuri de materiale), aflata in faliment, , in valoare de 486 000 euro, conform facturii nr.1/04.04.2011, pentru extinderea liniilor tehnologice actuale ale fabricii si realizarea unei linii tehnologice noi in vederea fabricarii produsului «buldoexcavator» Pentru finantarea achizitiei firmei RAM Italia SRL, societatea a apelat la un credit in valoare de 1 712 300 lei, conform contractului incheiat in data de 30.04.2011, pentru care a pus garantie acelasi activl ca la linia de credit constituindu-se ipoteca de rang 2 .Creditul obtinut a avut o perioada de gratie de 6 luni si va fi rambursat pe o perioada de 5 ani. Soldul creditului pe temen mediu si lung la 31.12.2011 este de 1.660.301lei .

Realizarea unui program de investitii de 572 540 lei, din care :

263 598 lei, reprezinta «Modernizare centrala termica», pusa in functiune, din investitii in curs,

308 942 lei, achizitii directe puse in functiune, asa cum sunt prezentate la pct. (d1.) Descrierea achizitiilor –v. Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2011 intocmit conform reg.CNVM nr.1/2006

Introducerea unor masuri anticriza astfel ca pe parcursul anului 2011 tot personalul societatii a fost trimis prin rotatie in concediu fara plata de 30 de zile calendaristice .

pag 5

Auditori financiari

Stoicescu Mariea

SC MAT SA Craiova

audit statutar

Majorarea capitalului social cu valoarea de 530507,50 lei, in data de 25.02.2011, conform Certificatului de valori mobiliare emis de Depozitarul Central prin emisiunea de actiuni gratuite, din repartizari din profitul net la fondul de dezvoltare, din perioada anilor (1991~1996) si anii 2001 si 2008. Procedura de majorare a capitalului cu actiuni gratuite a fost aprobata prin Hotararea nr. 4/28.10.2010 a AGEA si Hotararea nr.20/22.11.2010 a Consiliului de Administratie, imputernicit prin Hotararea nr. 4/28.10.2010. Dupa majorare capitalului social a crescut cu valoarea de 530 507,50 lei, de la 19 156 775 lei, la 19 687 282,50 lei, numarul actiunilor majorandu-se cu 212 203 actiuni emise, de la 7 662 710 actiuni la 7 874 913 actiuni cu valoarea nominala de 2.50lei/actiune, astfel :

144 283 actiuni gratuite, emise la valoarea nominala de 2.50 lei/actiune in valoare de 360 707,50 lei, pentru actionarul majoritar SC Autocora SRL Alexandria,

54 788 actiuni gratuite, emise la valoarea nominala de 2.50 lei/actiune in valoare de 136 970 lei, pentru actionarul semnificativ -SIF Oltenia,

13132 actiuni gratuite, emise la valoarea nominala de 2.50 lei/actiune in valoare de 32 830 lei, pentru alti actionari.

Dupa majorarea capitalului social prin emisiunea de actiuni gratuite in nr.de 212203 actiuni, cu un indice de alocare de 0,027814, tuturor actionarilor inregistrati la data de 12.11.2010, valoarea capitalului social si structura actionariatului la data de 25.02.2011devine:

Valorile mobiliare emise de societate: Capitalul social subscris si integral varsat este de 19 687 282,50 lei, divizat in 7 874 913 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2.50lei/actiune.

Structura actionariatului la 25.02.2011 este :

Structura actionariatului

Numar de actiuni

% din capitalul social

SC Autocora SRL Alexandria

5

331

717

67.7051 %

SIF Oltenia

2

024

596

25.7094 %

Alti Actionari

518

600

6.5855 %

TOTAL

7 874 913

100 %

Procedura de majorare a capitalului social a fost facuta conform Hot. AGEA nr 4/28.10.2010 si publicata in MO, partea a IV-a . Procedura de majorare a capitalului social a fost efectuata de ORC Dolj si inregistrata conf. CIM nr. 61873/01.11.2010 si a rezolutiei nr. 12155/10.11.2010.

Incheierea pe 29.03.2011, cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a Contractului pentru acordarea de fonduri Europene, pentru implementarea Proiectului:

«Modernizare spaţii de producţie pentru SC MAT SA Craiova şi dotarea cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate- având codul SMIS 23967 », contract ce se deruleaza pe o perioada de 2 ani de la data semnarii.

Valoarea totală a Proiectului este 52.605.289,87 lei,din care:

34 598 961,87 lei, valoare totala eligibila;

18 006 328,00 lei, valoare neeligibila, suportata de SC MAT SA;

Mentionam ca valoarea totala eligibila a proiectului de 34 598 961,87 lei, va fi finantata astfel:

17.299.480,93 lei, cheltuieli nerambursabile suportate de Autoritatea Contractanta;

17.299.480,93 lei, cheltuieli eligibile suportate de SC MAT SA-beneficiar.

pag 6

Auditori financiari

Stoicescu Mariea

SC MAT SA Craiova

audit statutar

Aceste fonduri structurale nerambursabile sunt alocate prin Programul Operational Sectorial «POS», numit Cresterea competitivitatii economice in cadrul Axei Prioritare 1, Domeniul major de interventie «Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM- urilor, operatiunea a » sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile adresate intreprinderilor mici si mijlocii.

In cursul anului 2011 SC MAT SA a solicitat Autoritatii Contractante AM POS CCE, care primeste si monitorizeaza rapoartele de progres referitoare la stadiul proiectului, amanarea inceperii implementarii proiectului. Motivatia cererii de amanare este ca SC MAT SA in conditiile accentuarii crizei financiare nu a acceptat cerintele exigente de creditare ale bancii ,deoarece costul creditului (dobanzi, comisioane,etc) a crescut semnificativ. Managementul societatii considera ca va fi posibil in viitor, in perioada de eligibilitate a proiectului din fonduri structurale «POS», sa inceapa implementarea cu fonduri propri rezultate din lichidizarea stocurilor de produse finite, materii prime si materiale, productie neterminata si lichidizarea clientilor.

In perioada 29.03.2011-31.12.2011 SC MAT SA a inregistrat in cadrul acestui proiect de modernizare, cheltuieli in valoare de 523.202 lei ce reprezinta :

423.477 lei, cheltuieli de consultanta

73 311 lei, taxa autorizatie constructii

3 690 lei, c/v timbru arhitectural

11140 lei, extrase de carte funciara,

7380 lei ,taxa inspectoratul judetean in constructii

4 204 lei, taxe autorizari obtinere certificat urbanism

21. Am verificat respecterea obligatiei de raportare a societatii MAT SA catre ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor cu sediul la Bucuresti.) a tranzactiilor comerciale de bunuri si servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta a caror limita reprezinta echivalentul in lei a 15000 Euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea legatura intre ele. Obligatia de raportare revine tuturor persoanelor fizice si juridice din Romania care realizeaza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta a caror limita reprezinta echivalentul in lei a 15000 Euro conform prevederilor art. 8 lit.k din Legea 656/2002 modificata si completata de OUG 53/21.04.2008 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. In anul 2011 SC MAT SA nu a avut situatii de operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta a caror limita sa reprezinte echivalentul in lei a 15 000 Euro si ca atare nu a fost cazul sa se raporteze catre ONPCSB.

22. Conf. OMFP 3055/2009, cadru general de raportare financiara, evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente atat favorabile, cat si nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care « Situatiile financiare » sunt aprobate pentru emitere. Pot fi identificate doua tipuri de evenimente:

Evenimentele ulterioare nefavorabile datei bilantului care conduc la ajustarea « Situatiilor financiare » sunt acele evenimente care au existat la data bilantului si informatiile suplimentare obtinute despre acestea intre data bilantului si data la care «Situatiile financiare» sunt aprobate pentru emitere, conduc la ajustarea situatiilor financiare dupa perioada de raportare prin inregistrarea in contabilitate a unor venituri sau cheltuieli. In activitatea companiei SC MAT SA nu s-au produs evenimente ulterioare nefavorabile care sa afecteze informatiile cuprinse in «Situatiile financiare » in perioada 01.01.2012– 20.03.2012, data cand «Situatiile financiare anuale» au fost aprobate pentru emitere de CA.

pag 7

Auditori financiari

Stoicescu Mariea

SC MAT SA Craiova

audit statutar

Evenimentele ulterioare favorabile datei bilantului, care nu conduc la ajustarea « Situatiilor financiare » sunt acele evenimente care ofera indicatii despre conditii aparute ulterior datei bilantului, dar a caror prezentare este necesara in notele explicative la « Situatiile financiare» pentru utilizatorii de informatii, fara efectuarea de inregistrari contabile a unor venituri sau cheltuieli.

Managementul societatii considera ca va fi posibil in viitor, in perioada de eligibilitate a proiectului din fonduri structurale «POS», sa inceapa implementarea cu fonduri propri rezultate din lichidizarea stocurilor de produse finite, materii prime si materiale, productie neterminata si lichidizarea clientilor.

23. Obiectivele tinta ale societatii pentru anul 2012 sunt:

Realizarea cifrei de afaceri programata de 25.312.000 lei

Cresterea ponderii vanzarilor la export;

Ridicarea standardelor calitative de performanta si fiabilitate a tractoarelor si masinilor agricole

Acoperirea cu comenzi de fabricare de produse si piese executate de masinile unelte CNC (cu comanda numerica) pentru a amortiza cel putin 15% anual din costul investitiei

Data 05.04. 2012

Auditori financiari Mariea Stoicescu -membru CAFR: 1038/2001

pag 8

Auditori financiari

Stoicescu Mariea