Sunteți pe pagina 1din 8

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CLUJ

Acte necesare pentru obinerea AUTORIZAIEI DE FUNCIONARE sau de


ACREDITARE a unitilor de n!"nt preuniersitar particulare#
Avnd n vedere prevederile Ordonanei de uren! a "uvernului nr# $%&'((% privind
a)iurarea *ali+!ii edu*aiei, apro-a+! *u .odi/i*!ri prin Leea nr# 0$&'((1, *u .odi/i*!rile 2i
*o.ple+!rile ul+erioare, innd *on+ de di)po3iiile 4o+!rrii "uvernului nr# 5#'%0&'((% privind
apro-area Reula.en+ului de orani3are 2i /un*ionare al Aeniei Ro.ne de A)iurare a Cali+!ii
n 6nv!!.n+ul Preuniver)i+ar 7ARACIP8, *u .odi/i*!rile ul+erioare, lund n *on)iderare
di)po3iiile 4o+!rrii "uvernului nr# ''&'(($ pen+ru apro-area 9e+odoloiei de evaluare
in)+i+uionala n vederea au+ori3!rii, a*redi+!rii 2i evalu!rii periodi*e a orani3aiilor /urni3oare de
edu*aie, avnd n vedere prevederile 4o+!rrii "uvernului nr# '5&'(($ privind apro-area
S+andardelor de au+ori3are de /un*ionare provi3orie a uni+!ilor de nv!!.n+ preuniver)i+ar,
pre*u. 2i a S+andardelor de a*redi+are 2i de evaluare periodi*! a uni+!ilor de nv!!.n+
preuniver)i+ar de a*ordare a au+ori3!rii de /un*ionare provi3orie, re)pe*+iv a*redi+!rii pen+ru
uni+!ile de nv!!.n+ preuniver)i+ar par+i*ulare, n +e.eiul 4o+!rrii "uvernului nr# %:1&'(55
privind orani3area 2i /un*ionarea 9ini)+erului Edu*aiei, Cer*e+!rii, Tinere+ului 2i Spor+ului, *u
.odi/i*!rile 2i *o.ple+!rile ul+erioare, se co!unic ur!toarele;
6n/iinarea 2i /un*ionarea unei uni+!i par+i*ulare de nv!!.n+, /urni3oare de edu*aie,
pre)upune ndeplinirea unui )e+ de /or.ali+!i la diver)e in)+i+uii ale )+a+ului ro.n, pen+ru
a)iurarea a++ a )+andardelor de *ali+a+e )oli*i+a+e de lee, *+ 2i ndeplinirea *u.ula+iv! a
prevederilor leale n a*e)+ )en) privind n/iinarea#
Al$orit!ul n%iinrii unei asociaii&%undaii este ur!torul'
5# Cunoa2+erea lei)laiei pen+ru a)o*iaii 2i /undaii<
'# 4o+!rrea in/iin!rii a)o*iaiei&/undaiei<
:# In+o*.irea a*+ului de *on)+i+uire 2i a )+a+u+ului<
=# S+a-ilirea >onda+orilor 2i a re)pon)a-ili+!ilor<
%# S+a-ilirea )ediului 2i a *en3orului<
1# Con+a*+area ?ude*!+orului re)pon)a-il *u a)o*iaiile 2i /undaiile<
$# Depunerea *ererii pen+ru o-inerea re3erv!rii de denu.ire la 9ini)+erul Ju)+iiei<
0# Ridi*area adeverinei pen+ru o-inerea re3erv!rii de denu.ire<
@# Con)+i+uirea pa+ri.oniului iniial A *rearea *on+ului -an*ar, eB+ra) *on+ -an*ar<
PCa +e/an *el 9are nr# =, Clu? C
Napo*a
Tel; D=( 7(8 '1= %@( $$0
>aB; D=( 7(8 '1= %@' 0:'
www.isjcj.ro
cluj@isjcj.ro
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CLUJ
5(# Se.narea 2i leali3area la no+ar&avo*a+ a a*+elor<
55# O-inerea Ca3ierelor /i)*ale pen+ru .e.-ri *ondu*erii 2i a *opiilor *!rii de iden+i+a+e<
5'# Adre)area *ererii la ?ude*!+or, depunerea do)arului<
5:# 6n)*rierea >undaiei&A)o*iaiei la oranele /i)*ale&/inan*iare#
Un pas i!portant este obinerea autori(aiei sanitare) obinut n ba(a ur!toarelor
%or!aliti'
*erere adre)a+! Dire*iei Judeene de S!n!+a+e Pu-li*!<
do)ar +eEni*, *are va *uprinde avi3ul )ani+ar<
dovada de a*Ei+are a +ari/ului de au+ori3are )ani+ar!<
de*laraie pe proprie r!)pundere re/eri+oare la a)iurarea *on/or.!rii la *ondiiile
iieni*oC)ani+are#
Ul+erior *on)+i+uirii a)o*iaiei&/undaiei, ur.ea3! a )e de*lan2a pro*edura de o-inere a
autorizatiei provizorii de funcionare de la Aenia Ro.n! de A)iurare a Cali+!ii n
Inv!!.n+ul Preuniver)i+ar, con%or! !eniunilor ur!toare;
Prin au+ori3area provi3orie )e *er+i/i*! /ap+ul *! eBi)+! +oa+e pre.i)ele pen+ru *a o/er+a de
edu*aie a re)pe*+ivei in)+i+uii )! /ie *on/or.! *u *erinele leale#
Pen+ru n/iin+area de noi uni+!i de nva+a.n+ preuniver)i+ar, perioada de depunere, la
ARACIP, a *ererii de de*lan2are a pro*edurii de evaluare eB+ern! n vederea au+ori3!rii, n)oi+e de
rapor+ul de evaluare in+ern! pen+ru /ie*are nivel de nva+a.n+, )pe*iali3are 2i&)au *ali/i*are
pro/e)ional!, n+o*.i+ *on/or. prevederilor leale#
Co!ponenta dosarului pentru obtinerea autori(aiei de %unctionare proi(orie#
5# Do)arul depu) la ARACI*) +,i I-./ n vederea au+ori3!rii de /un*ionare provi3orie +re-uie
)! *onin! o Cerere tip pentru declansarea procedurii de autorizare de funcionare
provizorie pen+ru uni+a+ea de nv!!.n+ par+i*ular pre*u. 2i Raportul de evaluare intern#
Acest Raport de evaluare interna trebuie s conin ur!toarele docu!ente'
a8 /i2a A +ip a rapor+ului de evaluare in+ern! n vederea au+ori3Frii de /un*ionare provi3orie
a uni+Filor de nvFF.n+ preuniver)i+ar pen+ru *are )e )oli*i+F n/iinarea<
-8 proie*+ privind de3vol+area, pe +er.en .ediu de :C% ani, a uni+!ii de nv!!.n+<
*8 planuri operaionale pen+ru pri.ul an de /un*ionare a uni+!ii de nv!!.n+<
d8 o/er+a edu*aional!<
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CLUJ
e8 a*+e privind per)oana ?uridi*F iniia+oare;
C a*+ele *are a+e)+! n/iinarea 2i&)au do-ndirea per)onali+!ii ?uridi*e dup! *a3<
C a*+ul *on)+i+u+iv 2i )+a+u+ul de orani3are 2i /un*ionare a per)oanei ?uridi*e<
C *er+i/i*a+e de nrei)+rare /i)*al! a per)oanei ?uridi*e<
/8 a*+e privind )paiile de nv!!.n+ 2i -a3a .a+erial!, pre*u. 2i rei.ul de deinere al
a*e)+ora deinerea n proprie+a+e, n ad.ini)+rare )au n /olo)in!, dup! *a3, a )paiilor 2i a -a3ei
.a+eriale< )e vor aneBa *opii de pe a*+ele de proveniena, re)pe*+iv *opii de pe *on+ra*+ele de
n*Eiriere8<
8 li)+a do+!rilor di)poni-ile 7.o-ilier 2i e*Eipa.en+ dida*+i*8, rei.ul ?uridi* al a*e)+ora
7pen+ru *al*ula+oare )e vor .eniona nu.!rul a*e)+ora 2i eneraia8 2i valoarea +o+al! a a*e)+ora<
E8 li)+a *u /ondul de *ar+e propriu 7nu.!r de volu.e, do.eniul de re/erin!, valoare +o+al!8
din do+area -i-lio+e*ii<
i8 au+ori3aie )ani+ar! de /un*ionare, vi3a+! pe anul n *ur) 7pen+ru )paiul n *are )e va
de)/!2ura a*+ivi+a+ea in)+ru*+ivCedu*a+iv!8<
?8 avi3 PSI 7pen+ru )paiul n *are )e va de)/!2ura a*+ivi+a+ea in)+ru*+ivCedu*a+iv!8, da*! e)+e
*a3ul, *on/or. lei)laiei n vioare<
G8 a*+e privind *urri*ulu.ul;
C li)+a planurilor de inva+a.an+ 2i a prora.elor pre2*olare apro-a+e de 9ini)+erul
Edu*aiei, Cer*e+arii, Tinere+ului 2i Spor+ului, *e vor /i u+ili3a+e 7Eiduri, *uleeri 2i al+e a)e.enea8,
*on/or. nor.a+ivelor n vioare la a*ea da+!, *ore)pun3a+oare +ipului, nivelului 2i /or.ei de
nv!!.n+<
l8 a*+e privind per)onalul dida*+i*;
C li)+a *adrelor dida*+i*e *are vor /un*iona n uni+a+ea de nv!!.n+<
C de*laraia A ana?a.en+ a /ie*!rui *adru dida*+i* *are ur.ea3! )! de)/!2oare a*+ivi+!i de
nv!!.n+<
C )+a+ de /un*ii pen+ru per)onalul *e ur.ea3! a /i ana?a+ n uni+a+ea de nv!!.n+<
.8 .odelul de *on+ra*+ de 2*olari3are *e va /i u+ili3a+, da*! e)+e *a3ul<
n8 proie*+ul de reula.en+ in+ern al uni+!ii de nv!!.n+<
o8 ordinul de pla+! a +ari/ului de evaluare, dup! *a3#
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CLUJ
La evaluarea in+ern!, ne*e)ar! pen+ru o-inerea au+ori3aiei provi3orii de /un*ionare, )un+
ur.!ri+e a /i ndeplinite !ai !ulte obiectie, a)+/el;
C EBi)+ena unui proie*+ de de3vol+are pe +er.en .ediu 7:C% ani8 pen+ru in)+i+uie<
C Pre3en+area -ue+ului 7e)+i.a+8 ne*e)ar pen+ru reali3area proie*+ului de de3vol+are 2i a -ue+ului
7de+alia+8 pen+ru prora.ele&a*iunile *uprin)e n planul operaional pen+ru pri.ul an de
/un*ionare# Ade*varea a*e)+uia la de3vol+area pre*oni3a+F a uni+Fii de nvFF.n+<
C Ela-orarea H/i2ei po)+uluiI pen+ru +oa+e po)+urile prevF3u+e n oranira.F *on/or. .odelelor
)+a-ili+e prin prevederile lei)laiei n vioare<
C De/inirea )i)+e.ului de *o.uni*are /or.alF eB+ernF *u pFrinii, ana?a+orii, *u al+e in)+i+uii 2i
rupuri )e.ni/i*a+ive de in+ere)<
C EBi)+ena )paiilor 2*olare n *are va /un*iona uni+a+ea 7proprii 2i&)au n*Eiria+e, *on*e)iona+e, n
*o.oda+ )au deinu+e )u- ori*e al+F /or.F lealF8<
C Ade*varea nu.Frului )Flilor de *la)!, al )alilor de .a)!, al a+elierelor A da*! e *a3ul, al )Flilor de
/e)+ivi+!i e+*# la planul prono3a+, la nivelul 2i pro/ilul .odulelor *uprin)e n planul de nv!!.n+
2*olar pe *are leea l vi3ea3!<
C Re)pe*+area, n )paiile 2*olare deinu+e, a nor.elor de iienF privind uni+File pen+ru o*ro+irea,
edu*area 2i in)+ruirea pre2*olarilor&elevilor, *on/or. lei)laiei n vioare 7nor.e enerale 2i
)pe*i/i*e8<
C Ade*varea .i?loa*elor de nvFF.n+ 2i a auBiliarelor *urri*ulare deinu+e la planul 2i nivelul de
2*olari3are prono3a+, eBi)+en+e n o/er+a edu*aionalF<
C Con)+i+uirea *el puin a unui orani). *ole*+iv de *ondu*ere, din+re *ele prevF3u+e de lei)laia n
vioare<
C S+a-ilirea, n )+a+ul de /un*ii, a ne*e)arului de per)onal dida*+i* auBiliar 2i per)onal nedida*+i*
ne*e)ar /un*ionFrii uni+!ii de nv!!.n+, n /un*ie de planul de 2*olari3are prono3a+, de nivelul
de pre2*olari3are, de pro/ilul 2i de )pe*iali3Frile&*ali/i*Frile pro/e)ionale eBi)+en+e n o/er+a
edu*aJionalF<
C EBi)+ena unui proie*+ de reula.en+ in+ern de /un*ionare<
C A)iurarea )ervi*iilor .edi*ale pen+ru pre2*olari&elevi<
C Evidenierea pro*edurilor de a)iurare a )ervi*iilor .edi*ale de urenF<
C Proie*+area )i)+e.elor de )FnF+a+e 2i )e*uri+a+e a .un*ii 2i de PSI prevF3u+e de lei)laia n
vioare pen+ru a*+ivi+File de)/F2ura+e n uni+!ile de nv!!.n+<
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CLUJ
C EBi)+ena, n -ue+ul pri.ului an de /un*ionare, a liniei -ue+are de)+ina+F a*Ei3iiei
do*u.en+elor 2*olare re)pe*+area, n )paiile deinu+e, a nor.a+ivelor de do+are, *on/or. lei)laiei
n vioare<
C EBi)+ena unei o/er+e edu*aionale, *are *uprinde nivelurile 2i /or.ele de nvFF.n+ n *are )e
/a*e 2*olari3are, )pe*iali3Frile&*ali/i*Frile o-inu+e de a-)olveni, re)ur)ele edu*aionale 7u.ane 2i
.a+eriale8 pu)e la di)po3iie pen+ru a*+ivi+File *urri*ulare 2i eB+ra*urri*ulare, prora.ul uni+!ii de
nv!!.n+ 2i /a*ili+File pu)e la di)po3iia elevilor e+*<
C Con)+i+uirea -ue+ului in)+i+uiei, n *on/or.i+a+e *u prevederile leale n vioare, indi*nduC)e
)ur)ele de /inanare<
C EBi)+ena .a+erialelor pro.oionale privind o/er+a edu*aionalF, pe )upor+ *onvenional 2i
ele*+roni*#
Acreditarea unitilor de n!"nt preuniersitar particulare
6n vederea a*redi+!rii, uni+!ile de nv!!.n+ preuniver)i+ar par+i*ular au+ori3a+e, *are
ndepline)* *ondiiile prev!3u+e de lee, +re-uie )! depun! la ARACIP, *ererea de de*lan2are a
pro*edurii de evaluare eB+ern!, n)oi+! de rapor+ul de evaluare in+ern!, n+o*.i+ *on/or.
prevederilor leale *ore)pun3!+oare#
A*redi+area in)+i+uiilor de nv!!.n+ *er+i/i*!, n a/ara eBi)+enei 2i rennoirii pre.i)elor 2i
/ap+ul *! pro*e)ele edu*aionale, n )pe*ial pro*e)ele de predare 2i de nv!are, re)pe*+!
rele.en+!rile leale iar re3ul+a+ele )un+ *ele a2+ep+a+e 2i )e n)*riu, +o+oda+!, n li.i+ele *on)idera+e
*a a**ep+a-ile la nivel naional#
A*e)+e re3ul+a+e )e re/er! la;
C re3ul+a+ele 2*olare propriuC3i)e C indi*a+orii de Kreu2i+!K 2*olar!<
C )a+i)/a*ia -ene/i*iarilor dire*i 2i indire*i 7pre2*olari, elevi, p!rinii a*e)+ora, ana?a+ori
)au, dup! *a3, al+e in)+i+uii *are 2*olari3ea3! a-)olvenii e+*#8 /a! de edu*aia o/eri+!<
C re3ul+a+ele privind de3vol+area per)onalului 2i de3vol+area .anaerial!<
C *re2+erea rolului 2i a r!)punderii )o*iale 2i *o.uni+are<
C rapor+area la prin*ipalii indi*a+ori )+a-ilii la nivel naional#
In)+i+uiile a*redi+a+e )e )upun evalu!rii periodi*e la /ie*are 0 ani#
S*opul evalu!rii periodi*e e)+e de a veri/i*a da*! in)+i+uia 2*olar! )e .enine la nivelul
)+andardelor naionale de a*redi+are# Ca ur.are, evaluarea periodi*! va /i e*Eivalen+! *u o
rea*redi+are#
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CLUJ
*rocedura de acreditare
Co!ponenta dosarului
Do)arul depu) la ARACIP, n vederea a*redi+!rii +re-uie )! *onin! *ererea +ip pen+ru
de*lan2area pro*edurii de a*redi+are a r!diniei pre*u. 2i rapor+ul de evaluare in+erna#
Rapor+ul de evaluare in+erna la randul lui, va *on+ine;
a8 /i2a C +ip a rapor+ului de evaluare in+erna<
-8 )+udiu diano)+i* privind )+adiul de de3vol+are a r!diniei pre*u. 2i e/i*iena in+ern! 2i eB+ern!
a a*e)+eia<
*8 noul proie*+ de de3vol+are in)+i+uional!, n -a3a diano3ei reali3a+e 2i prin *o.paraie *u
proie*+ul iniial, reali3a+ pe +er.en de % ani<
d8 planurile operaionale pe ul+i.ii : ani, *are )! *uprind! 2i evaluarea a+inerii o-ie*+ivelor
propu)e<
e8 o/er+a edu*aional! pen+ru anul pre2*olar n *ur)&ur.!+or, dup! *a3<
/8 a*+ul de n/iinare a uni+!ii de nv!!.n+<
8 li)+a pro+o*oalelor, a*ordurilor de *ola-orare, par+eneria+elor n*Eeia+e de in)+i+uia 2*olar!<
E8 .odelul de *on+ra*+ de 2*olari3are u+ili3a+ n uni+a+ea de nv!!.n+, da*! e)+e *a3ul<
i8 )i+uaiile privind re3ul+a+ele 2i per/or.anele o-inu+e de *opii pe par*ur)ul perioadei an+erioare
*elei depunerii do)arului pen+ru a*redi+are<
?8 li)+a planurilor de nv!!.n+ 2i a prora.elor apro-a+e de 9ini)+erul Edu*aiei,Cer*e+!rii,
Tinere+ului 2i Spor+ului, u+ili3a+e n *adrul uni+!ii de nv!!.n+<
G8 o/er+a *urri*ular! 7*urri*ulu.ul di/erenia+&*urri*ulu.ul la de*i3ia 2*olii&*urri*ulu.ul n
de3vol+are lo*al! pen+ru nivelul de nv!!.n+8<
l8 a*+ele privind n*adrarea *u per)onal, pe ul+i.ul *i*lu de nv!!.n+ 7*opii de pe )+a+ele de
/un*ii8<
.8 a*+e privind deinerea n proprie+a+e )au n /olo)in! a -a3ei .a+eriale 7)e vor aneBa *opii de pe
a*+ele de provenien!, re)pe*+iv *opii de pe *on+ra*+ele de n*Eiriere, n /or.! au+en+i/i*a+!8<
n8 li)+a o-ie*+elor de inven+ar 2i a .i?loa*elor /iBe a/la+e n proprie+a+ea uni+!ii de nv!!.n+ 7)e
va .eniona proveniena a*e)+ora, da+! de nrei)+rare, valoarea a*e)+ora8<
o8 a*+e privind evaluarea in+ern! a *ali+!ii 2i /un*ionarea )+ru*+urilor re)pon)a-ile *u a)iurarea
*ali+!ii 7)e vor aneBa reula.en+ul de /un*ionare a *o.i)iei pen+ru evaluarea 2i a)iurarea *ali+!ii
2i )+ra+eia de a)iurare a *ali+!ii8<
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CLUJ
p8 a*+e privind in)pe*iile 2i *on+roalele e/e*+ua+e n uni+a+ea de nv!!.n+ *on/or. Rei)+rului de
pro*e)e C ver-ale de in)pe*ii<
L8 a*+e privind a)iurarea *ondiiilor de )e*uri+a+e 2i iieni*o C )ani+are, re)pe*+iv au+ori3aia
)ani+ar! de /un*ionare pen+ru /ie*are din+re )paiile u+ili3a+e n pro*e)ul in)+ru*+iv A edu*a+iv
7vi3a+! pen+ru anul n *ur)8# Avi3ul PSI pen+ru /ie*are din+re )paiile u+ili3a+e n pro*e)ul in)+ru*+iv
C edu*a+iv 7n perioada de vala-ili+a+e8, pre*u. 2i a*+e privind a)iurarea )e*uri+!ii 2i )!n!+!ii
elevilor 2i per)onalului n in*in+a 2*olii 2i n ve*in!+a+ea a*e)+eia 7pro+o*oale 2i *on+ra*+e privind
a)i)+ena .edi*al!, pa3a 2i al+ele a)e.enea8<
r8 *er+i/i*a+ul de a+e)+are /i)*al!<
)8 ordinul de pla+! a +ari/ului de evaluare, dup! *a3#
1a ealuarea intern) necesar pentru obinerea acreditrii se ur!re,te a %i
ndeplinite !ai !ulte obiectie) din care select!) ast%el'
C EBi)+ena proie*+ului de de3vol+are pe +er.en .ediu 7:C% ani8 pen+ru orani3aia /urni3oare de
edu*aie, avnd *el puin ele.en+ele prevF3u+e la au+ori3are<
C 6ndeplinirea )*opurilor 2i a o-ie*+ivelor )+a-ili+e prin proie*+ul de de3vol+are 2i prin planurile de
i.ple.en+are, pen+ru n+reaa perioadF de au+ori3are provi3orie, dupF *a3<
C Cunoa2+erea .i)iunii 2i a in+elor )+ra+ei*e de *F+re *adrele dida*+i*e, elevi, pFrini, au+ori+Fi
lo*ale, *o.uni+a+ea n eneral<
C Con*ordana vi3iunii, .i)iunii 2i in+elor )+ra+ei*e *u +ipul orani3aiei /urni3oare de edu*aie, *u
/or.a 2i nivelul de edu*aie la *are a*ea)+a /un*ionea3F<
C Pre*i3area indi*a+orilor de reali3are 2i a .odali+Filor de evaluare a a+inerii in+elor propu)e<
C EBi)+ena, *el puin, a Regulamentelor interne de funcionare prevF3u+e de lei)laia n vioare<
C EBi)+ena oranira.ei orani3aiei /urni3oare de edu*aie, *u linii *lare de de*i3ie, *o.uni*are 2i
rapor+are<
C >un*ionarea e/i*ien+F a )i)+e.ului de *o.uni*are /or.alF in+ernF *u per)onalul propriu<
C EBi)+ena unui )i)+e. 2i a pro*edurilor de a)iurare a )e*uri+Fii +u+uror *elor i.pli*ai n
a*+ivi+a+ea 2*olarF, n +i.pul de)/F2urFrii prora.ului 7pa3F proprie, a*orduri & *on+ra*+e *u /ir.e
)pe*iali3a+e, *u ?andar.eria )au *u poliia8<
C Re)pe*+area )i)+e.elor 2i a pro*edurilor de )FnF+a+e 2i )e*uri+a+e a .un*ii 2i de PSI prevF3u+e de
lei)laia n vioare pen+ru a*+ivi+File de)/F2ura+e n +ipul re)pe*+iv de orani3aie<
C EBi)+ena 2i *ara*+eri)+i*ile )paiilor 2*olare ade*va+e<
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CLUJ
C U+ili3area )paiilor 2*olare n pro*e)ul dida*+i* *on/or. de)+inaiei lor 2i plani/i*Frii n+o*.i+e la
nivelului orani3aiei 2*olare<
C Corelarea )paiilor auBiliare C )Fli de .e)e, dor.i+oare, ve)+iare, -u*F+Frie, )pFlF+orie e+*#
C EBi)+ena )paiilor )ani+are 2i do+area lor n *on/or.i+a+e *u nor.a+ivele de iienF n vioare<
C Re)pe*+area, de *F+re per)onalul de *ondu*ere ana?a+, a *ondiiilor prevF3u+e de LEN 2i de
S+a+u+ul per)onalului dida*+i*<
C Con)+i+uirea -ue+ului uni+Fii de nvFF.n+ n *on/or.i+a+e *u prevederile leale n vioare,
indi*nduC)e )ur)ele de /inanare<
C EBi)+ena unor de.er)uri *on*re+e pen+ru diver)i/i*area 2i &)au )upli.en+area )ur)elor de
/inanare<
C EBi)+ena H/i2ei po)+uluiI pen+ru +oa+e po)+urile prevF3u+e n oranira.F# >i2a po)+ului va
*uprinde, *el puin; nu.ele po)+ului, lo*ul de .un*F, *ondiiile de o*upare 7preF+ire, eBperienF,
*ali/i*Fri, *o.pe+ene e+*#8, lo*ul n )+ru*+ura orani3aiei 2i relaiile *u al+e po)+uri din oranira.F
7)u-ordonare, *oordonare )au )upervi3are8, )*opul a*+ivi+Fii 2i /un*ia &/un*iile ndeplini+e,
a+ri-uiile )pe*i/i*e *u )+andardele 2i de)*rip+orii de nivel a)o*iai, li.i+ele au+ori+Fii<
C Pro.ovarea o/er+ei edu*aionale<
C Re)pe*+area *ondiiilor 2i pro*edurilor leale 2i privind )iurana 2i *on/ideniali+a+ea n
a*+ivi+a+ea de *ole*+are, prelu*rare 2i u+ili3are a in/or.aiei<
C EBi)+ena pro*edurilor de a)iurare a )ervi*iilor .edi*ale de urenF<
C A)iurarea )ervi*iilor .edi*ale pen+ru pre2*olari&elevi, *on/or. lei)laiei n vioare#
Inspector ,colar de specialitate)
Adel2aida 3ERE3E4