Sunteți pe pagina 1din 3

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 880 bis/13.XII.

2011 31
FIA DISCIPLINEI
ANEXA nr. 3 la
metodologie
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Babe-Bolyai
1.2 Facultatea / Departamentul Geografie
1.3 Catedra Geografie Fizic i Tehnic
1.4 Domeniul de studii Geografie
1.5 Ciclul de studii Master
1. !ro"ramul de studii/Cali#icarea Resurse i riscuri n !e"iul hi"roat!osferic
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Folosinte "e a# i scurgere influen$at
2.2 $itularul activitilor de curs %rof&univ&"r&%an"i Gavril
2.3 $itularul activitilor de seminar %rof&univ&"r&%an"i Gavril
2.4 %nul de studiu 1 2.5 &emestrul ' 2. $ipul de evaluare () 2.' (e"imul disciplinei *bl
3. !imp"l total estimat )ore pe semestru al activitilor didactice*
3.1 +umr de ore pe sptmn + din care, 3.2 curs ' 3.3 seminar/la-orator '
3.4 $otal ore din planul de nvmnt ,- din care, 3.5 curs '. 3. seminar/la-orator '.
Distri-uia #ondului de timp ore
&tudiul dup manual. suport de curs. -i-lio"ra#ie /i notie -/
Documentare suplimentar n -i-liotec. pe plat#ormele electronice de specialitate /i pe teren +/
!re"tire seminarii/la-oratoare. teme. re#erate. porto#olii /i eseuri 3/
$utoriat .
01aminri -
%lte activiti...................................
3.# !otal ore st"di" indi$id"al 1++
3.% !otal ore pe semestr" '//
3. & N"mr"l de credite .
'. Precondi(ii )acolo unde este ca2ul*
4.1 de curriculum 1
4.2 de competene 1
). Condi(ii )acolo unde este ca2ul*
5.1. de des#/urare
a cursului
&al dotat cu videoproiector
5.2. de des#urare a
seminarului/la-oratorulu
i
3a-orator cu reea de calculatoare
t
r
a
n
s
$
e
r
s
a
l
e
*. Competen(ele speci+ice ac"m"late
C
o
m
p
e
t
e
n
(
e

p
r
o
+
e
s
i
o
n
a
l
e
0n$elegerea rolului folosin$elor n via$a socio-econo!ic
Realizarea i!#ortan$ei ur!ririi hi"ro!etrice a folosin$elor
0n$elegerea feno!enologiei scurgerii influen$ate a r1urilor
2naliza i calculul gra"ului influen$are a scurgerii
3e)teritatea "iferen$ierii ti#urilor "e scurgere influen$at
Realizarea "e "iverse a#lica$ii "e birou i "e teren4 s#ecifice
5a#acit$i "e #artici#are la ntoc!irea unor #roiecte te!atice "e s#ecialitate
C
o
m
p
e
t
e
n
(
e
t
r
a
n
s
$
e
r
s
a
l
e
&oluionarea e#icient /i cu rspundere personal a situaiilor ntlnite n domeniul de activitate
%ctivitate n ec4ipe multidisciplinare
Capacitate de autoevaluare corect
Desc4idere spre pro-lematica altor domenii nvecinate. cone1e. complementare
#. ,-iecti$ele disciplinei )reie/ind din "rila competenelor speci#ice acumulate*
'.1 5-iectivul "eneral al disciplinei 5onferirea no$iunilor "e baz legate "e folosin$e i scurgerea influen$at
'.2 5-iectivele speci#ice
0!bog$irea vocabularului "e s#ecialitate i cunoaterea legit$ilor
scurgerii influen$ate i a varia$iei s#a$io-te!#orale
%. Con(in"t"ri
6. 1 Curs 7etode de predare 5-servaii
Func$iile a#ei #relegere4conversa$ie
Resurse "e a# #oten$iale i resurse utilizabile #relegere4conversa$ie
e)#unere4conversa$ie Folosin$ele "e a# #relegere4conversa$ie
Ti#uri "e folosin$e i caracteristici #relegere4conversa$ie
e)#unere4conversa$ie 6atisfacerea cantitativ i calitativ a folosin$elor cu a# #relegere4conversa$ie
e)#unere4conversa$ie Rolul folosin$elor n "i!inuarea riscurilor hi"rice #relegere4conversa$ie
e)#unere4conversa$ie Mo"ificarea regi!ului "e scurgere natural #relegere4conversa$ie
7aria$ia s#a$io-te!#oral a influen$elor #relegere4conversa$ie
e)#unere4conversa$ie Meto"e "e reconstituire a scurgerii naturale #relegere4conversa$ie
e)#unere4conversa$ie Reconstituirea scurgerii !e"ii #relegere4conversa$ie
e)#unere4conversa$ie Reconstituirea "ebitelor !a)i!e i ale un"elor "e viitur #relegere4conversa$ie
e)#unere4conversa$ie e)#unere4conversa$ie
8i-lio"ra#ie
81ncu4 5&3&4 Gherghina4 5& 9'//+:4 6iste!e hi"rotehnice "e gos#o"rirea a#elor& ("itura Matri) Ro!4
Bucureti
%an"i G& 9'///:; Regi!uri "e scurgere influen$ate n estul 3e#resiunii 5ar#atice4 7o"a i zastita vo"a
sre"n<eg "ela sliva 3unava4 6ubotica4 =ugoslavia
%an"i G& 9'/11:; The influence" flo> regi!4 2erul i a#a co!#onente ale !e"iului4 ("&%resa univ& clu<ean4
5lu<
6. 2 &eminar/la-orator 7etode de predare 5-servaii
2naliza gra"ului "e influen$are a scurgerii la sta$iile
hi"ro!etrice
argu!entare4e)e!#l
u 5alculul gra"ului "e influen$are absolut argu!entare4e)e!#l
u 5alculul gra"ului "e influen$are relativ argu!entare4e)e!#l
u 0ntoc!irea graficelor argu!entare4e)e!#l
u 2naliza graficelor argu!entare4e)e!#l
u 5alcule "e reconstituire a scurgerii argu!entare4e)e!#l
u
8i-lio"ra#ie
3iaconu 6& 91???:4 5ursuri "e a#& 2!ena<are4 i!#act4 reabilitare4 ("itura 8G24 Bucureti
Giur!a4 =& 9'///:4 6iste!e "e gos#o"rire a a#elor4 %artea a =-a4 ("itura 5er!i4 =ai&
=M84 1?./4 0n"ru!ri !eto"ologice i tehnice #entru reconstituirea scurgerii naturale a r1urilor4 Bucureti
U<vari @&4 %an"i G&4 3u!escu F& 91??-:; (valuarea i valorificarea resurselor "e a# "in zona "e grani$
ro!1no-!aghiar4 6zege"
&. Coro-orarea con(in"t"rilor disciplinei c" a.teptrile repre/entan(ilor com"nit(ii epistemice0
asocia(iilor pro+esionale .i anga1atori repre/entati$i din domeni"l a+erent program"l"i
Disciplina conine noiuni. metode /i te4nici de lucru care sunt solicitate de comunitatea epistemic. asociaiile
pro#esionale /i an"a9atori.
12. E$al"are
$ip activitate 1:.1 Criterii de evaluare 1:.2 7etode de evaluare
1:.3 !ondere
din nota #inal
1:.4 Curs
0nsuirea cunotin$elor ()a!en scris sau oral A/B
*#erare cu cunotin$e noi ()a!en scris sau oral
1:.5 &eminar/la-orator
Utilizare "ate Test i conversa$ie 1/B
%relucrare "ate %roiect '/B
1:. &tandard minim de per#orman,
nota 5 la e1amen /i promovare la la-orator
Data completrii &emntura titularului de curs &emntura titularului de seminar
....................... .............................................
;;;;;;;;;;;;;..
Data avi2rii n departament &emntura Directorului de
departament
....................... .............................................