Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECTIE

A. DATE PRELIMINARE
Clasa: a V-a A
Obiectul: Matematica
Profesor:
Scoala:
Unitatea de invatare: Multimi
Tea lectiei: Multimi- notiuni recapitulative
Ti!ul lectiei: formare de priceperi si deprinderi
Obiective cadru
1. Cunoasterea si intelegerea conceptelor, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii ;
2. Dezvoltarea capacitatii de eplorare! investigare si rezolvare de pro"leme ;
#. Dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand lim"a$ul matematic ;
Obiective o!erationale
%a sfarsitul activitatii elevii vor :
a& cognitive :
'C1 : reprezenta multimi folosind :enumerarea elementelor, diagrame Venn- (uler, enuntarea unor
proprietati
caracteristice a elementelor;
'C2 : reprezenta multimi intre care eista relatii de incluziune;
'C# : efectua operatii de reuniune, intersectie, diferenta a doua multimi.
"& afective :
'A1 : sa pastreze atentia un timp suficient pentru atingerea o"iectivelor sta"ilite ;
'A2 : sa participe activ si cu interes la lectie ;
'A# : sa manifeste interes pentru studiul matematicii ;
Metode si !rocedee :
metoda ciorc)inelui, metoda *+,+% -A%(,.(., eplicatia, conversatia, eercitiul ;
Resurse ateriale :
fise de lucru ;

"ore de or#ani$are :
lucru in grupuri mici, activitate individuala, activitate frontala.
Durata lectiei:/0 de minute
% . ETAPELE LECTIEI
DES"ASURAREA LECTIEI&
Moentele
lectiei
Ti! Activitatea
!rofesorului
Activitatea elevilor Metode Evaluarea
'.Moent
or#ani$atoric
()
Creez conditiile optime
necesare desfasurarii
eficiente a lectiei de
matematica.
(levii isi pregatesc pe
"anca cartile si caietele
de matematica.
*.+erificarea
teei
,)
Verific modul de
efectuare al temei
frontal si individual.
1rezinta caietele la
coltul "ancii.
Conversatia
eplicatia
2rontala si individuala
(.Ca!tarea
atentiei
2)
.nitiez o discutie legata
de tema lectiei:
3Copii va plac $ocurile
Ce ati zice voi daca la
matematica v-ati $uca
diferite $ocuri45
3(i "ine astazi v-am
pregatit mai multe
$ocuri care sa va a$ute
sa consolidati notiunile
voastre insusite pana
acum .5
3Da677
Apro"a

Asculta, recepteaza si
retin.
Conversatia (v. orala.
-.Anuntarea
teei
*)
Voi anun8a tema 9i
o"iectivele lec8iei,
astfel :nc;t acestea s<
eplicatia
fie pe :n8elesul elevilor.
,.Reactuali.
$area
si fi/area
cunostintelor


*0)
Reactuali$area
cuno1tin2elor
dob3ndite !rin
co!letarea
ciorc4inelui&
1rofesorul a fiat pe un
suport o plan9< mare pe
care este desenat un
ciorc)ine 9i adreseaz<
elevilor urm<toarele
:ntre"<ri:
1. Cum se noteaza
o multime4
2. =umarul
elementelor unei
multimi
determina>
#. .n cate moduri se
reprezinta o
multime4
?. Care sunt aceste
moduri4
/. Ce fel de
multimi
cunoastem4
@. Care sunt
operatiile cu
multimi4
A. Care sunt
notatiile pentru
Completeaza
ciorc)inele.
eplicatia
Conversatia
eplicatia
C.',CB.=(%(
Conversatia
(valuarea colectiva
Completeaza ciorc)inele.
(plica eercitiul

aceste operatii cu
multimi4
Apoi se prezinta
metoda , 5TURUL
6ALERIEI- metoda
moderna de invatare
prin cooperare.C
Dse parcurg etapele
necesare desfasurarii
acestei metode :
1rofesorul organizeaz<
copiii pe grupe E#
grupe de c;te / elevi &,
le :mparte posterele 9i
le eplic< cerin8ele
eerci8iilor. Fe
precizeaz< c< fiecare
grup< are eerci8ii
diferite, dar cerin8e
identice.
-(levii rezolv<
eerci8iile pe poster.E1/
min.&
-Fe procedeaz< la
verificarea posterelor la
ta"l< Efiecare grup< :n
fa8a posterului s<u&,
dup< care se porne9te
C*urul galerieiCEsc)im"
de # min. fiecare&.
-2iecare grup< :9i
Copii rezolva
eercitiile date.
(ercitiul
*+,+%
-A%(,.(.
eercitiul
'"servarea sistematica
'"servarea sistematica
verific< posterele
corectate de celelalte
grupe.
-(levii se :ntorc :n
"<nci 9i completeaz<
individual C2i9a de
autoevaluareC.
-Dup< completarea
fi9ei de autoevaluare,
reprezentan8ii grupelor
prezint< rezultatele
eerci8iilor 9i modul
prin care au a$uns la
acestea. 1rofesorul
urm<re9te 9i corecteaz<
acolo unde se
impune.+n elev
contorizeaz< gre9elile
fiec<rei grupe.Fe
sta"ilesc locurile 9i
c;9tig<torii.
(levii scriu pe foaie
rezolvarile
eercitiul
(valuarea pe grupe de
elevi.
0.Obtinerea
!erforan.
tei

'7)
Voi imparti copiilor
fise de lucru
(levii vor rezolva
sarcinile primite
Conversatia
(plicatia
(ercitiul
(valuare scrisa
8.Inc4eierea
activitatii

*)
Voi face aprecieri
asupra desfasurarii
lectiei, asupra
cunostintelor elevilor.
1rofesorul fieaz< tema
pentru acas< a elevilor
Conversatia
eplicatia
(v. finala
2.FA nr. 1
1& ,eprezentati in # moduri multimea literelor din
cuvantul G profesor H .
2& Aflati cardinalul urmatoarei multimi :
I / 1 ! J < < = x N x A
#& 1recizati care din propozitiile urmatoare sunt
adevarate si care sunt false :
a&
I A , 2 , / J 2
"&
I # , 2 , 0 J 1
c& J 0, /I J 0, 1, 2, #, ?I
?& 2ie multimile :
K D J1, #, ?, @, A, LI si M D J2, ?, @, LI
Asociaza fiecarei multimi din coloana A o multime
din coloana N.
A N
a& KOM 1. J1, #, AI
"& K+M 2. J?, @,LI
c& K - M #. J1, ?, A, LI
?. J1, 2, #, ?, @, A, LI
2.FA nr. 2
1& ,eprezentati in # moduri multimea
literelor din cuvantul G matematica H .
2& Aflati cardinalul urmatoarei
multimi :
I L / ! J < = x N x A
#& 1recizati care din propozitiile urmatoare
sunt adevarate si care sunt false :
a&
I A , 2 , / J 10
"&
I # , 2 , 0 J 2
c& J 1, AI J 0, 1, 2, #, ?I
?& 2ie multimile :
K D J1, /, LI si M D J2, #, ?, LI
Asociaza fiecarei multimi din coloana A
o multime din coloana N.
A N
a& KOM 1. J1, /I
"& K+M 2. JLI
c& K - M #. J1, /, LI
?. J1, 2, #, ?, /, LI
2.FA nr. #
1& ,eprezentati in # moduri multimea cifrelor numarului
G 2#12?/ H .
2& Aflati cardinalul urmatoarei multimi :
I L 2 ! J < = x N x A
#& 1recizati care din propozitiile urmatoare sunt
adevarate si care sunt false :
a&
I A , 2 , / J A
"&
I @ , 1 , 0 J 1
c& J 0, 1, #, ?I J 0, 1, 2, #, ?I
?& 2ie multimile :
K D J1, #, /, AI si M D J2, ?, @I
Asociaza fiecarei multimi din coloana A o multime
din coloana N.
A N
a& KOM 1. J2, ?, @I
"& K+M 2. JPI
c& K - M #. J1, #, /, AI
?. J1, 2, #, ?, /, @, AI
*est de evaluare
1& ,eprezentati in # moduri multimea
cifrelor numarului G 1?#@#2 H .
2& Aflati cardinalul urmatoarei
multimi :
I A # ! J = x N x A
#& 1recizati care din propozitiile urmatoare
sunt adevarate si care sunt false :
a&
I # , 2 , / J 1
"&
I # , 2 , 0 J A
c& J 1, #I J 0, 2, #, ?, AI
?& 2ie multimile :
K D J2,?,@I si M D J1,#,/,@I
Asociaza fiecarei multimi din coloana A o
multime din coloana N.
A N
a& KOM 1. J2, ?I
"& K+M 2. J@I
c& K - M #. J1, # ,/I
?. J1, 2, #, ?, /, @I
MULTIMI
F(
,(1,(Q.=*A
.= # M'D+,.
(=+M(,A,(A
(%(M(=*(%',
E.=*,(
AC'%AD(&
(=+=*A,(A +=',
1,'1,.(*A*.
CA,AC*(,.F*.C(
D.A-,AM(
V(== (+%(,
M+%*.M(
A V.DA R
=
S
=
!

CA,D.=A
%
CA,D A
LITERE
MARI & A9
%9C9:
INCLU;IUNEA
REUNIUNEA
INTERSECTIA
DI"ERENT
A
Produsul
carte$ian
'1(,A*..
C+
M+%*.M.
!
K
;
<
;
-