Sunteți pe pagina 1din 7

Stramtoarea Ormuz

Punct Geostrategic in disputa.Geostrategia
Ca si in cazul Geopoliticii, si in cel al Geostrategiei exista aprecieri, definitii
contradictorii, abordari mai mult sau mai putin restrictive. Geostrategia este apreciata
a fi fie o disciplina stiintifica, fie o teorie sau numai un fenomen ori doar o
metoda.Unii o aduc pana la contopire cu Geografia militara, altii o vad ca un
domeniu/stiinta aflata undeva deasupra si care avizeaza, rezolva probleme extrem
de complicate. Dictionarul Larousse de la Defense et des Forces defineste
Geostrategia drept disciplina care analizeaza raporturile care exista intre politica de
aparare promovata de un stat/grupuri de state in planul relatiilor internationale si
cadrul geografic
!
Punct geostrategic Zona geostrategica
Desi frecvent prezente in mass"media, cele doua concepte nu"si gasesc, inca, locul
in nici o lucrare de referinta, fiind defapt subintelese. #ntrucat in geostrategie,mai ales
prin prisma razboiului clasic, configuratiile geografice au o importanta deosebita, vom
intelege de cem in decursul timpului, din $ntic%itate si pana astazi, unele elemente
geografice au dobandit o relevanta aparte, stapanirea sau controlul lor fiind esentiale.
Cel mai adesea au fost sau sunt in cauza stramtori, canale,pasuri&trecatori',pasa(e,
anumite zacaminte &de uraniu,petrol etc.',unele teritorii. $tunci cand se concentreaza
intr"un anumit areal mai multe puncte geostrategice sau teritoriul de interes este de
dimensiuni apreciabile, avem de"a face cu o zona geostrategica.
Stramtoare
Un canal navigabil sau str)mtoare este o cale *ngust+ de tranzit care conecteaz+
dou+ ape de m+rimi semnificativ mai mari. ,n cele mai *nt)lnite cazuri se refer+ la o
*ntindere de ap+ care se afl+ de"a lungul a doua teritorii masive dar, de asemenea se
poate face referire -i la o cale navigabil+ care se afl+ de(a *ntr"o zon+ acoperit+ cu
ap+ care de altfel nu este navigabil+, un exemplu ar putea fi ad)ncimea prea mic+,
dar care datorit+ lucr+rilor care *i sunt aduse poate fi transformat *ntr"o cale sigur+ de
naviga.ie.
/ste -tiut faptul c+ str)mtorile -i canalele de naviga.ie prezint+ o deosebit+
importan.+ referitor la rutele de naviga.ie, aici fiind implicat sectorul economic. 0ulte
dintre r+zboaiele -i conflictele lumii s"au dus pe baza posesiei canalelor -i
str)mtorilor
!
1ilviu 2egut,editura 3445, Introducere in Geopolitica 0eteor 6res,7ucuresti, pag 348
2umeroase canale de naviga.ie au fost construite artificial pentru a conecta
dou+ ape care aduc beneficii zonei *n care se situeaz+. 1tr)mtorile utilizate pentru
naviga.ie *ntre o zon+ a m+rii teritoriale sau o zon+ exclusiv economic+ -i o alt+ zon+
a m+rii teritoriale sau alt+ zon+ exclusiv economic+ sunt un subiect special supus
unui regim legal aparte de tranzit, exemple put)nd fi str)mtorile Gibraltar, Dover,
9ormuz. :egimuri speciale se aplic+ -i *n str)mtori dedicate naviga.iei interna.ionale
care conecteaz+ o arie a apelor interna.ionale sau zona exclusiv economic+ cu zona
teritorial+ de coast+ a statului respectiv, cum ar fi str)mtorile ;iran, <uan de Fuca,
7alti=s>. 1tr)mtorile care servesc naviga.iei interna.ionale *ntre o parte -i alta a m+rii
libere sau a zonelor economice
3
exclusive au un statut potrivit c+ruia toate navele -i
aeronavele beneficiaz+ de dreptul de trecere *n tranzit f+r+ piedici, cu restric.ia c+
acest drept nu se extinde asupra str)mtorilor formate de teritoriul continental al unui
stat -i o insul+ apar.in)nd acestui stat, dac+ exist+ *n largul insulei o rut+ de mare
liber+ sau rut+ care trece printr"o zon+ economic+ exclusiv+ la fel de comod+. $cest
regim de liber+ trecere nu afecteaz+ regimul (uridic al apelor str)mtorilor -i
exercitarea suveranit+.ii statelor riverane asupra acestor ape, a fundurilor marine -i
subsolurilor corespunz+toare lor -i a spa.iului aerian de deasupra. ;recerea *n tranzit
este definit+ ca exercitarea libert+.ii de naviga.ie *n scopul unui tranzit inofensiv,
continuu -i rapid prin str)mtoare, inclusiv pentru a a(unge la teritoriul unui stat
riveran, a"l p+r+si sau a ie-i de acolo, cu respectarea legilor -i regulamentelor
statului respectiv. ,n exercitarea dreptului de a trece prin str)mtori sau canale
navigabile navele au urmatoarele obliga.ii? s+ traverseze str)mtorile f+r+ *nt)rziere,
s+ se ab.in+ de la a recurge la amenin.area cu for.a sau la folosirea for.ei *mpotriva
statelor riverane, s+ se ab.in+ de la orice activitate *n afara celor necesare tranzitului
continuu -i rapid, cu excep.ia cazului de for.+ ma(or+ sau de avarie, s+ respecte
3
%ttp?//@@@.scribd.com/doc/8A58BC8D/Canale"navigabile"-i"stramtori"utilizate"in"transportul"maritim
regulile interna.ionale *n materie de securitate a naviga.iei maritime -i a m+surilor
privind prevenirea, reducerea -i controlul polu+rii. 1tatele riverane la str)mtori au
urm+toarele drepturi -i obliga.ii? pot, din motive de securitate a tecereii s+
desemneze c+i de naviga.ie -i s+ prescrie dispozitive de separare a traficului, *n
conformitate cu reglement+rile interna.ionale -i cu obliga.ia de asigurare a publicit+.ii
prin %+r.i marine, s+ adopte legi -i regulamente cu privire la securitatea naviga.iei,
reglementarea traficului marin, prevenirea -i reducerea polu+rii, nave -i instrumente
de pescuit, interzicerea pescuitului, *mbarcarea -i debarcarea de m+rfuri, fonduri
b+ne-ti sau persoane.
Stramtoarea Ormuz
0ai multe stramtori sunt considerate puncte geostrategice &7osfor si Dardanele,
Gibraltar, 0alacca, Ermuz, 1ingapore s.a' si au demonstrat din plin acest lucru in
decursul timpului, luand nastere o adevarata problema a stramtorilor. Dintre
acestea, unul dintre punctele nevralgice a c+ror *nc%idere ar periclita grav transportul
maritim -i, implicit, economia mondiala este reprezentat de 1tramtoarea Ermuz.Cea
mai importanta disput+ pentru o arie maritim+ este cea localizat+ *n 1tr)mtoarea
9ormuz, str)mtoare de importan.+ strategic+ incontestabil+, care face trecerea din
Golful Eman *n Golful 6ersic. $ceast+ str)mtoare care are !3 mile marine l+.ime *n
zona sa cea mai *ngust+ -i un -enal navigabil de numai 3 mile marine l+.ime !, este
vital+ pentru accesul *n Golful 6ersic -i controlul asupra sa este de cert+ importan.+
geostrategic+, fiind unul dintre cele nou+ puncte critice aflate *n Eceanul 6lanetar.
F
Disputa *ntre #ran -i Eman se cantoneaz+ asupra ariei maritime care face trecerea
din Golful Eman *n str)mtoarea 9ormuz. Fiecare dintre cele dou+ p+r.i reclam+ cele
!3 mile marine de ape teritoriale, *n conformitate cu prevederile legisla.iei
interna.ionale, dar problema este c+, a-a cum am ar+tat mai sus, *n aceast+
zon+,1tr)mtoarea 9ormuz are numai !3 mile marine l+.ime.#ranul revendic+ cele trei
insule aflate *n zon+?$bu 0usa, Greater ;unb si Lesser ;unb &;onb"e Guc%a> *n
persan+ -i ;onb al"1ug%ra *n arab+' *n virtutea posesiunii asupra acestora dup+
retragerea britanicilor din zon+, *n anul !CA!, iar /miratele $rabe Unite, *ncep)nd cu
anul !CAB, *n virtutea faptului c+ insulale au fost transferate de c+tre britanici c+tre
emiratele 1%ar(a% -i :as al"G%aima%.
#ranul sus.ine c+ este posesorul acestor insule *nc+ din anul !!D8 *.C%r. -i, prin
urmare, este posesorul de drept al acestora, de-i, *n anumite perioade, insulele au
fost ocupate de diferi.i st+p)ni ocazionali, care, *ns+, nu au negat *n mod explicit
drepturile #ranului asupra lor. ;rebuie men.ionat c+ $bu 0usa -i Greater ;unb sunt
locuite at)t de popula.ie iranian+, c)t -i de popula.ie arab+, iar Lesser ;unb este
F
:omulus 9HLD$2,#slamul -i Eceanul 6lanetar ,*n Geopolitica, $nul #I, 2r. BF &B/34!!', /ditura
;E6 FE:0, pag.!CB"34!, 7ucure-ti, 34!!,
nelocuit+. /nglezii, practic, au l+sat situa.ia *ncurcat+, ca *n multe alte locuri din lume
peunde au st+p)nit.
B
http://www.hybridcars.com/oil-depen dence/reminder-world-oil-choepoints-
remain-!ulnerable-"#$%#.html
,n Golful 6ersic se g+sesc colosale rezerve de .i.ei care *n condi.iile declinului *n
care se afl+ rezervele mondiale de %idrocarburi cap+t+ un rol tot mai important. 2u
de degeaba Flota a 8"a american+ se afl+ sta.ionat+ *n 7a%rain. J+rile din zon+
7a%rain, Katar, /miratele $rabe Unite, Gu@eit -i $rabia 1audit+ sunt oarecum
protectorate americane. /xcep.ia notabil+ este #ranul care sperie *n egal+ m+sur+
.+rile mai sus men.ionate precum -i #sraelul. 6)n+ de cur)nd -i #ra>ul era ostil
1tatelor Unite ale $mericii dar administra.ia 7us% (r. a rezolvat c%estiunea *n 344F.
$stfel, #ra>ul a a(uns s+ graviteze *n (urul Las%ingtonului dovedindu"se un fidel adept
al teoriei americanocentriste
;ensiunile dintre 1U$ -i #ran s"au acumulat treptat. 0otivul oficial este presupusul
program nuclear militar dezvoltat de ;e%eran. $mbele tabere supraliciteaz+
profer)nd amenin.+ri belicoase. #ranul a pretins c+ *n cazul *n care americanii vor mai
tranzita 1tr)mtoarea Ermuz cu nave militare vor *nc%ide calea de acces maritim spre
Golful 6ersic. Drept r+spuns, portavionul U11 $bra%am Lincoln a defilat prin
str)mtoare nesting%erit. ,n realitate, mesa(ul #ranului a fost recep.ionat cu claritate de
c+tre cancelariile occidentale. ,n nedorita eventualitate a unui conflict militar nu doar
importantele exporturi petroliere iraniene vor fi sistate ci, -i exporturile dinspre
celelalte .+ri din golf prin blocarea 1tr)mtorii Ermuz. $-adar, un viitor atac asupra
#ranului comport+ riscuri ma(ore.
8
B
%ttp?//@@@.scribd.com/doc/CBA4AFA!/GELFUL"6/:1#C"M#"$16/C;/L/"G/E1;:$;/G#C/"$L/"
D#16U;/LE:"$1U6:$";/:#;E:##LE:"1$L/"0$:#;#0/"6/:1#$2"GULF"$2D"G/E1;:$;/G#C"
#11U/1"EF"D#16U;/1"EN/:"#;1"0
8
%ttp?//@@@.geostrategic.eu/tensiuni"in"stramtoarea"ormuz.%tml
,n acela-i timp trebuie s+ men.ion+m faptul c+ #ranul nu se g+se-te izolat *n aceast+
situa.ie, 0oscova nefiind de acord cu sanc.iunile tot mai severe impuse ;e%eranului,
iar Nladimir 6utin " din perspectiva candidatului -i a viitorului pre-edinte al Federa.iei
:use, declar)nd c+ nu va permite luarea unor ini.iative singulare pe arena
interna.ional+ dac+ nu se va .ie seama de p+rerea -i interesele :usiei. 2ici #ndia,
<aponia, C%ina, Coreea de 1ud, principali importatori ai petrolului iranian &U/
reprezint+ o pondere de !5O *n exportul iranian de petrol' se pare c+ nu vor renun.a
la continuarea importurilor de petrol, c%iar dac+ C%ina a demarat negocieri cu $rabia
1audit+, pentru a vedea *n ce m+sur+ *-i poate acoperi nevoie de petrol dac+ livr+rile
iraniene vor fi oprite &mai ales *n eventualitatea bloc+rii str)mtorii 9ormuz'. ,n acela-i
timp #ranul amenin.+ cu blocarea str)mtorii 9ormuz -i suspendarea unilateral+ a
contractelor *n derulare cu Uniunea /uropean+, ceea ce nu credem c+ va pune *n
practic+, dac+ lu+m *n considerare numai faptul c+ veniturile din petrol reprezint+
84O din veniturile statului -i 54O din *ncas+rile la exporturi &AF miliarde P la nivelul
anului 34!4'. 0ai men.ion+m -i faptul c+, probabil la sf)r-itul lunii mai 34!3, se va da
*n func.iune conducta $bu D%abi Crude Eil 6ipeline &$DCE6', cu o capacitate de !,8
milioane barili/zi, care va putea fi ma(orat+ la !,5 milioane barili, -i care elimin+
necesitatea tranzit+rii 9ormuzului. 6e de alt+ parte, surse avizate men.ioneaz+ faptul
c+ #ranul nu este *n m+sur+ s+ realizeze o *nc%idere a 9ormuzului pe termen lung, iar
o confruntare militar+ direct+ cu 1U$, care ar urma ca urmare a acestei ac.iuni, -i
care probabil se va escalada prin extinderea -i implicarea altor state, nu este nici ea
prima op.iune a ;e%eranului. 6entru o -i mai bun+ cunoa-tere a situa.iei mai
men.ion+m -i faptul c+ la 3 martie 34!3 vor avea alegeri pentru un nou parlament
iranian &0a(lis', ca urmare unele declara.ii -i lu+ri de pozi.ii pot avea -i un substrat
electoral.
6rin Ermuz, <aponia *-i ia trei sferturi din importurile totale de petrol, iar C%ina
aproximativ (um+tate. De asemenea, prin Ermuz trece BBO din traficul maritim
mondial.#ranul este de(a cel de"al doilea produc+tor de petrol din cadrul Erganiza.iei
J+rilor /xportatoare de 6etrol &E6/C', av)nd rezerve ce dep+Qesc !F4 de miliarde
de barili. ,n acelaQi timp, ocup+ Qi cel de"al doilea loc *n lume *n ceea ce priveQte
resursele de gaze naturale. Cel mai mare procent din exporturile #ranului de petrol
sunt c+tre C%ina &33O', urmat+ de Uniunea /uropean+ &!5O', <aponia &!BO', #ndia
&!FO'. Coreea de 1ud &!4O' Qi ;urcia &AO'.
:usia, *ncerc)nd s+"-i men.in+ pozi.ia *n zon+ prin prezervarea rela.iilor privilegiate
cu aliatul s+u strategic " regimul $ssad -i *ncerc)nd s+ contrabalanseze C%ina -i mai
ales 1U$, se va folosi de toate posibilit+.ile pentru a exploata situa.ia din Golf *n
interesul s+u. ,n acest fel poate fi interpretat+ -i disponibilitatea de a g+zdui la
0oscova negocieri *ntre puterea de la Damasc -i opozi.ie, ceea ce conducerea
sirian+ a acceptat recent. 6robabil este tot o modalitate pentru a c)-tiga timp pentru
regimul lui 7as%ar al"$ssad, pe aceea-i lungime de und+ cu ;e%eranul care
consider+ c+ 1iria are nevoie de mai mult timp pentru a face reformele cerute de
opozi.ie. #ranul continu+ s+ cread+ c+ va putea a(unge s+ de.in+ o pozi.ie geopolitic+
mai important+ *n regiune, extinz)ndu"-i -i consolid)ndu"-i pozi.iile *n #ra>, 1iria -i
Liban, ceea ce ar accentua confruntarea sunnit+"-iit+. /ste *ns+ necesar s+ se .in+
seama -i de pozi.ia -i interesele ;urciei, care nu pot fi negli(ate, iar *n aceast+ c%eie
trebuiesc analizate -i recentele discu.ii ruso"turce de la 0oscova, asperit+.ile ap+rute
*n rela.ia ;urcia"#ra>, c)t -i o tensionare a rela.iilor cu #ranul.
,n *nc%eiere,precizam c+ sanc.iunile economice aplicate recent #ranului nu au sor.i de
izb)nd+. $firmam acest lucru *n virtutea faptului c+ *ntre #ran -i clien.ii s+i din vest
&respectiv Uniunea /uropean+' exist+ o interdependen.+. #ranul nu se poate lipsi de
valuta european+, iar europenii nu se pot lipsi de petrolul iranian
D
.
,nc%iderea pie.elor europene pentru petrolul iranian nu face altceva dec)t s+
sporeasc+ dependen.a U/ fa.+ de Federa.ia :us+. 1+ nu uit+m c+ la baza mult
titratului proiect 2abucco stau *n principal gazele naturale iraniene. #ranul este al
patrulea exportator de petrol din lume -i al doilea furnizor de gaze naturale dup+
:usia. Deci, miza unui viitor r+zboi este foarte mare.
D
%ttp?//@@@.ingepo.ro/materiale/8!3/punct"de"vedere"la"pulsul"geostrategic"!!8"""axe"geostrategice"
in"golf"si"pericolul"de"confruntare"militara
%ttp?//@@@.cotidianul.ro/stramtoarea"ormuz"miza"celui"de"al"treilea"razboi"mondial"!DC45!/