Sunteți pe pagina 1din 48

1.

ANATOMIA I FIZIOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR


Aparatul respirator este format i! totalitatea or"a!elor #e ser$es# la esf%&urarea
respira'iei pulmo!are( elimi!area io)iului e #ar*o! i! s+!"e( respe#ti$ utili,area
o)i"e!ului i! aerul respirat.

Aparatul respirator este format i!-
#%ile respiratorii
pl%m+!i
Cile respiratorii su!t repre,e!tate e-
#a$itatea !a,al%
lari!"e
tra.ee
*ro!.ii


Plmnii
Su!t or"a!ele pri!#ipale ale respira'iei. La !i$elul pl%m+!ilor are lo# s#.im*ul
al$eolar e "a,e. Pl%m+!ii su!t #o!'i!u'i /! #ele ou% seroase pleurale( #omplet separate /!tre
ele. Seroasele pleurale &i pl%m+!ii( separa'i pri! meiasti!( su!t situa'i /! #a$itatea tora#i#%.
/!tre pl%m+!i( pleur% &i pere'ii #a$it%'ii tora#i#e se sta*iles# rela'ii re#ipro#e( pri! #are
se asi"ur% me#a!i#a respira'iei.
0ime!siu!ile &i "reutatea pl%m+!ilor $aria,% #u $+rsta( se)ul ( i!i$iul( /! e)pira'ie
sau i!spira'ie.
La aultul !ormal /! starea i!termeiar% /!tre e)pira'ie &i i!spira'ie( pl%m+!ii au /!
meie urm%toarele ime!siu!i- iametrul $erti#al 12 #m( iametrul sa"ital la !i$elul *a,ei 12
#m( iametrul tra!s$ersal al *a,ei 13 #m.
Greutatea pl%m+!ilor la ault este e apro)imati$ 1133 "rame( #el rept fii! pu'i!
mai "reu e#+t #el st+!".
4apa#itatea total% e aer( #apa#itatea ma)im% pe #are o #o!'i! #ei oi pl%m+!i este /!
meie 5 23362 333 #m
7
( #apa#itatea $ital% repre,i!t% $olumele e aer #are pot fi utili,ate /!
pro#esul $e!tila'iei pulmo!are &i e)prim% $aloarea fu!#'iei respiratorii. 4apa#itatea $ital%( /!
#o!i'ii o*i&!uite( repre,i!t% 7 23365 333 #m
7
.


4o!siste!'a &i #uloarea pl%m+!ilor
4o!siste!'a pl%m+!ilor este moale( spo!"ioas% &i foarte elasti#%. La !a&tere au
#uloarea ro&ie iar up% primele respira'ii ro,%.
La aul'i( #uloarea pl%m+!ilor e$i!e #e!u&ie &i pre,i!t% epo,ite !e"ri#ioase(
eoare#e /! meii $i#iate #u parti#ule e sili#iu( fier( 'esutul reti#ulo6e!otelial al pl%m+!ilor
se /!#ar#% #u a#este parti#ule( +! /! u!ele #a,uri p!eumo#o!io,e( a!tra#o,e( sili#o,e et#.
4o!fi"ura'ia e)terioar% &i raporturi
4ei oi pl%m+!i( suspe!a'i pri! pei#ulele lor( pot fi #ompara'i #u ou% 8um%t%'i ale
u!ui #o! t%iat e la $+rf spre *a,%. Fie#are pl%m+! pre,i!t% astfel o *a,%( u! $+rf( ou% fe'e &i
ou% mar"i!i. A#este eleme!te reali,ea,% raporturi e $e#i!%tate pri! i!termeiul pleurelor.
9a,a repausea,% pe iafra"m( moti$ pe!tru #are mai este e!umit% &i fa'a
iafra"mati#%. 9a,a pl%m+!ului st+!" este pe u! pla! mai /!alt e#+t *a,a pl%m+!ului rept.
Pri! i!termeiul iafra"mei( *a,a pl%m+!ului st+!" are raporturi #u spli!a( fu!ul stoma#ului
&i par'ial #u lo*ul st+!" al fi#atului.
9a,a pl%m+!ului rept r%spu!e tot pri! i!termeiul ifra"mei re#esurilor su*fre!i#e
&i fe'ei iafra"mati#e a fi#atului.
:+rful p%r%se&te #a$itatea tora#i#%( ep%&i! orifi#iul superior al a#esteia #u 167 #m(
r%spu!e fosei supra#la$i#ulare mari e la *a,a "+tului. :+rful este a#operit e #upola
pleural% &i r%spu!e pri! i!termeiul ei primei #oaste( arterei su*#la$ii( "a!"lio!ului stelat &i
!er$ului $a"( ple)ului *ra!.ial &i mu&#.ilor s#ale!i.
O por'iu!e $e!tral%( por'iu!ea meiasti!al%( pe #are este situat .ilul pl%m+!ului ;lo#ul
pe u!e tre# eleme!tele pei#ulului pulmo!ar<.
A#east% por'iu!e( pri! i!termeiul pleurei( are raporturi #u esofa"ul( tra.eea( !er$ii
$a"i( !er$ul fre!/# &i timusul.
Mar"i!ea a!terioar% separ% fa'a #ostal% e #ea meial%. Ea pre,i!t% la st+!"a o
s#o*itur% su* !i$elul #oastei a I:6a( s#o*itura #aria#%( etermi!at% e pre,e!'a i!imii &i
peri#arului. Raporturile ei su!t- /!ai!te /!apoi peri#arul.
Mar"i!ea i!ferioar% #ir#ums#rie *a,a pl%m+!ului. Este su*'ire &i t%ioas% &i separ%
ster!ul &i fe'ele #ostal% &i meiasti!al%.
Pe fe'ele pl%m+!ilor se "%ses# a#i( #e i$i pl%m+!ii /! lo*i. Pl%m+!ul st+!" pre,i!t%
s#i,ura o*li#%( #e /l /mparte /! oi lo*i-superior &i i!ferior. Pl%m+!ul rept pre,i!t% o fisur%
o*li#% &i o fisur% ori,o!tal%( #are /mpart pl%m+!ul /! trei lo*i- superior( mi8lo#iu( i!ferior( #el
mai $olumi!os fii! lo*ul i!ferior( iar #el mai mi# lo*ul mi8lo#iu.
Pei#ulul pulmo!ar este format i! totalitatea eleme!telor #e $i! &i plea#% e la
pl%m+!i. Pei#ulii pulmo!ari su!t forma'i i!= *ro!.ia pri!#ipal%( artera pulmo!ar%( ou%
$e!e pulmo!are( artere *ro!&i#e( $e!ele *ro!&i#e( limfati#e( fi*rele ple)ului !er$os &i 'esut
#o!8u!#ti$ meiasti!al.
Stru#tura pl%m+!ilor
Pl%m+!ii au /! stru#tura lor patru #ompo!e!te-
6 #ompo!e!ta *ro!.ial%( #are se ar*ori,ea,% /! ramifi#a'ii i! #e /! #e mai mi#i &i are
rol /! #o!u#erea aerului p+!% la !i$elul pare!#.imului pulmo!ar.
6 #ompo!e!ta pare!#.imatoas%( repre,e!tat% e totalitatea a#i!ilor( #u rol /! reali,area
s#.im*urilor respiratorii pulmo!are
6 stroma( #are elimitea,% &i u!e&te #elelalte #ompo!e!te ale
pl%m+!ilor
6 $asele &i !er$ii pl%m+!ilor
4ompo!e!ta *ro!.ial% #upri!e *ro!.iile i!trapulmo!are #are se i$i astfel- la
pl%m+!ul rept( *ro!.ia pri!#ipal% % trei *ro!.ii lo*are- superioar%( mi8lo#ie &i i!ferioar%( iar
la pl%m+!ul st+!"( *ro!.ia pri!#ipal% % ou% *ro!.ii lo*are( superioar% &i i!ferioar%.
9ro!.iile lo*are se i$i apoi /! *ro!.ii se"me!tare. 4ompo!e!ta pare!#.imatoas%-
*ro!.iile lo*are sau termi!ale( se i$i /! *ro!.iole respiratorii( a#estea /! s%#ule'ii al$eolari
#e se #ompartime!tea,% /! mai multe forma'iu!i $e,i#ulare( !umite al$eole pulmo!are.
9ro!.iola respiratorie /mpreu!% #u ramifi#a'iile sale formea,% a#i!ii pulmo!ari.
Totalitatea a#i!ilor pulmo!ari al#%tuies# pare!#.imul pulmo!ar la !i$elul #%rora au lo#
s#.im*urile "a,oase. A#i!ul este u!itatea morfo6fu!#'io!al% a pl%m+!ului.
Vasele i nervii plmnilor

:as#ulari,a'ia este- 6fu!#'io!al%
6 !utriti$%.
:as#ulari,a'ia fu!#'io!al% este asi"urat% e tru!#.iul pulmo!ar &i e #ele ou% ramuri
ale sale( artera pulmo!ar% reapt%( artera pulmo!ar% st+!"% &i e #ele patru $e!e pulmo!are(
ou% repte &i ou% st+!"i.
Tru!#.iul pulmo!ar por!e&te i! $e!tri#ulul rept al i!imii &i u#e s+!"e s%ra# /!
o)i"e! la pl%m+!i( iar $e!ele pulmo!are au# s+!"e *o"at /! o)i"e! e la pl%m+!i la i!im%( /!
atriul st+!".
Tru!#.iul pulmo!ar &i $e!ele pulmo!are al#%tuies# $asele mi#ii #ir#ula'ii( #are
asi"ur% s#.im*ul perma!e!t e "a,e /!tre aerul al$eolar &i s+!"ele #apilarelor al$eolare.
:as#ulari,a'ia !utriti$% este asi"urat% e arterele *ro!&i#e( ramuri i! artera tora#i#% &i
artera tora#i#% i!ter!% &i e #%tre $e!ele *ro!&i#e ;tri*utare $e!elor *ra.io#efali#e la st+!"a &i
$e!a a,i"os la reapta<.
Arterele *ro!.i#e /!so'es# *ro!.iile &i se istri*uie pere'ilor a#estora( pere'ilor $e!elor
pulmo!are &i stromei pulmo!are.
:e!ele *ro!.i#e se formea,% i! re'eaua su*pleural% i! stroma pulmo!ar% &i i!
re'eaua #apilar% i! 8urul *ro!.iolelor i!tralo*ulare.
Limfati#ele pl%m+!ilor se "rupea,% su*pleural &i i!trapulmo!ar( $asele limfati#e tre#
pri! !ourile limfati#e pulmo!are( *ro!.opulmo!are( tra.eo*ro!.i#e( meiasti!ale a!terioare
&i meiasti!ale posterioare.
I!er$a'ia pl%m+!ilor
Fi*rele !er$oase #are eser$es# pl%m+!ii( formea,% la !i$elul pei#ulului pulmo!ar u!
ple) a!terior &i altul posterior. Fi*rele parasimpati#e pro$i! i! !er$ul $a"( iar #ele simpati#e
i! "a!"lio!ii simpati#i tora#ali oi p+!% la "a!"lio!ii simpati#i tora#ali #i!#i.
Fiziologia aparatului respirator
Respira'ia este u! fe!ome! $ital. 0a#% or"a!ismul poate re,ista mai mult e trei,e#i
e ,ile f%r% .ra!%( trei6patru ,ile f%r% ap%( !u poate fi lipsit e o)i"e! mai mult e #+te$a
mi!ute ;trei6#i!#i mi!ute<.
Respira'ia este o fu!#'ie #are asi"ur% elimi!area io)iului e #ar*o! &i aportul e
o)i"e! #elulelor or"a!ismului &i #upri!e trei timpi-
Timpul pulmo!ar
Reali,ea,% primul mome!t al s#.im*urilor( #+! la !i$elul mem*ra!ei al$eolo6
#apilare( o)i"e!ul tre#e i! aerul al$eolar /! s+!"e( iar io)iul e #ar*o! /! se!s i!$ers.
Timpul sa!"$i!
Reali,ea,% tra!sportul "a,elor /!tre pl%m+! &i or"a!ul e aport &i elimi!are( &i 'esuturi(
#are #o!sum% o)i"e! &i eli*erea,% io)iul e #ar*o!.
Timpul tisular
Repre,i!t% al oilea mome!t al s#.im*urilor "a,oase( respira'ia i!ter!%. La !i$elul
'esuturilor( o)i"e!ul p%tru!e /! #elule( iar io)iul e #ar*o!( prousul re,iual al
#ata*olismului( este elimi!at /! aerul am*ia!t.
Reali,area timpului pulmo!ar presupu!e mai multe pro#ese( #are repre,i!t% etape ale
respira'iei pulmo!are- $e!tila'ia( ifu,iu!ea &i #ir#ula'ia.
,uri a<. :e!tila'ia este o su##esiu!e e mi&#%ri alter!ati$e e i!spira'ie &i e)pira'ie(
#are repre,i!t% eplasarea u!or $olume e aer. I! timpul i!spira'iei se au#e p+!% la !i$elul
al$eolei aerul atmosferi#( *o"at /! o)i"e! &i aproape lipsit e io)i e #ar*o!( iar /! timpul
e)pira'iei se elimi!% aerul pulmo!ar s%ra# /! o)i"e! &i *o"at /! io)i e #ar*o!. Impulsurile
a#estei a#ti$it%'i ritmi#e por!es# i! #e!tral respirator *ul*ar.
I!spira'ia( p%tru!erea aerului /! pl%m+!i( se reali,ea,% pri! m%rirea iametrelor
#a$it%'ii tora#i#e ;a!terior( posterior( tra!s$ersal &i sa"ital< atorit% i!ter$e!'iei mu&#.ilor
respiratori. /! #ursul i!spira'iei( pl%m+!ii urmea,% mi&#%rile #utiei tora#i#e( atorit%
#o!ta#tului i!tim reali,at pri! pleur%( &i( #aurmare( se esti!.
Presiu!ea i!trapulmo!ar% s#ae su* #ea atmosferi#% &i aerul i!tr% /! pl%m+!i. /!#etarea
#o!tra#'iei mu&#.ilor respiratori fa#e #a iametrele #utiei tora#i#e s% re$i!% la ime!siu!ile
a!terioare &i aerul s% p%r%seas#% pl%m+!ii( e)pira'ia fii! u! a#t pasi$.
4u fie#are i!spira'ie o*i&!uit% p%tru!e /! pl%m+!i u! $olum e aer e apro)imati$
233 ml ;$olumul #ure!t< &i a#ela&i $olum e aer p%r%se&te pl%m+!ul pri! e)pira'ie.
I! #o!i'ii *a,ale > i!i$iul /! repaus mus#ular &i alime!tar &i e#.ili*ru termi# 6
$olumul e aer #are i!tr% &i iese /!tr6u! mi!ut este e ?6@ litri. A#east% $aloare #orespu!e
u!ui $olum #ure!t e 233 e ml &i u!ei fre#$e!'e meii e 1161? respira'ii pe mi!ut. Se
!ume&te mi!ut6$olum respirator sau e*itul respirator /! repaus &i epi!e e oi parametri-
amplitui!ea &i fre#$e!'a mi&#%rilor respiratorii ;M:RA233) 1?A1@ litri<. /! timpul u!ui efort
mus#ular i!te!s( M:R poate #re&te e 13 ori.
Pe!tru fle#are i!i$i( $e!tila'ia poate #re&te la o a!umit% limit%( !umit% $e!tila'ie
ma)im%( #are epi!e e #apa#itatea $ital% &i e fre#$e!'a optim%.
4apa#itatea $ital% este $olumul e aer #are poate fi e)pul,at i! pl%m+! /! #ursul u!ei
e)pira'ii for'ate e up% o i!spira'ie e aseme!ea for'at%. :aloarea sa !ormal% este e 762 litri(
ar poate $aria /! #ir#umsta!'e fi,iolo"i#e ar mai ales patolo"i#e. /! #ompo!e!'a sa i!tr%-
$olumul #ure!t ;233 ml<( $olum i!spirator e re,er$%( ai#% $olumul e aer #e mai poate fi
i!spirat /! pl%m+! la sf+r&itul u!ei i!spira'ii e repaus pri!tr6o i!spira'ie for'at% ;133 ml< &i
$olumul e)pirator e re,er$% #are este $olumul e aer #e poate fi e)pul,at i! pl%m+! la
sf+r&itul u!ei e)pira'ii e repaus a#% i!i$iul fa#e o e)pira'ie for'at% ;1 233 ml<.
0ar $e!tila'ia pulmo!ar% #re&te #u fre#$e!'a mi&#%rilor respiratorii( p+!% la o a!umit%
limit%( #+!( #.ar a#% fre#$e!'a #re&te( $e!tila'ia s#ae. A#easta este fre#$e!'a optim%( e @36
B3 #i#luri $e!tilatoare pe mi!ut( la i!i$iul !ormal.
:olumele e aer #are p%tru! /! pl%m+! !u su!t istri*uite u!iform. Astfel( la sf+r&itul
u!ei e)pira'ii for'ate( r% !ume&te $olum re,iual.
Nu tot aerul i!spirat a8u!"e /! al$eole( o parte ;73C< r%m+!e /! #%ile aerie!e
superioare. A#esta este spa'iul mort a!atomi#. Pe e alt% parte( !u toate al$eolele su!t
$e!tilate u!iform( aproape 13C su!t .ipo$e!tilate ;por'iu!ile #e!trale &i para$e!trA#esta este
spa'iul mort fi,iolo"i#.
0ifu,iu!ea repre,i!t% s#.im*urile "a,oase pri! mem*ra!a al$eolo6#apilar%. A#est
pro#es epi!e e-
ifere!'a /!tre presiu!ile par'iale ale O
1
&i 4O
1
e o parte &i e alta a
mem*ra!ei al$eolo6#apilare
stru#tura mem*ra!ei al$eolo6#apilare
suprafa'a a#ti$% a mem*ra!ei al$eolo6#apilare
4ir#ula'ia pulmo!ar%
Pe!tru asi"urarea #ir#ula'iei pulmo!are este o*li"atorie &i o #ir#ula'ie #orespu!,%toare
#are s% permit% tre#erea u!ei #a!tit%'i !ormale e s+!"e.
0e*itul sa!"ui! pulmo!ar este e"al #u e*itul #ir#ula'iei "e!erale( ar presiu!ile &i
re,iste!'ele i! arterele pulmo!are su!t mult mai mi#i. A#east% #ara#teristi#%( ese!'ial% pe!tru
respira'ie( 'i!e e marea iste!si*ilitate &i #apa#itate a #ir#ula'iei pulmo!are.
0atorit% a#estor propriet%'i( #ir#ula'ia pulmo!ar% tolerea,% mari #re&teri e e*it iar%
moifi#%ri e presiu!e( fe!ome! #are se /!t+mpl% /! #ir#ula'ia "e!eral%.
4APITOLUL I
Ge!eralit%'i
0efi!i'ie. Istori#
P!eumotora)ul spo!ta! este u! a##ie!t e re"ul% a#ut #are se
efi!e&te pri! efra#'ia pleurei $is#erale &i p%tru!erea aerului i! pl%m+!i /! #a$itatea
pleural% /! a*se!'a u!ei #au,e traumati#e #u!os#ute ;p!eumotora) traumati#< sau a i!sufl%rii
eli*erate a aerului /! pleur% ;p!eumotora) artifi#ial<.
E)ist% !umeroase #o!tro$erse &i opi!ii is#ora!te asupra terme!ului e
Dp!eumotora)ul spo!ta!E. U!ii spe#iali&ti #o!sier% #% Dp!eumotora)ul spo!ta!E a sus#itat
multe is#u'ii #are !i#i p+!% /! ,iua e a,i !u a u fost #omplet elu#iate( al'ii #o!sier% #%
ae$%ratele p!eumotora)e spo!ta!e su!t oar #ele iiopati#e( iar al'ii utili,ea,% e)presia
DP!eumotora) f%r% P!eumotora)E referi!u6se la #a,urile e emfi,em meiasti!al. Este /!s%
#lar% &i u!a!im amis% efi!i'ia p!eumotora)ului #a pre,e!'a aerului ;sau a altui "a,< /!
#a$itatea pleural% #eea #e se poate reali,a pri! ou% me#a!isme-
6 i! pl%m+! pri!tr6o *re&% /! pleura $is#eral% ;&i a#esta este #a,ul p!eumotora)ului
spo!ta!<
6 i! atmosfer% pri!tr6o *re&% /! pleura parietal% ;&i a#esta este p!eumotora)ul
#.irur"i#al sau p!eumotora)ul artifi#ial ia"!osti# sau terapeuti#<.
Terme!ul e p!eumotora) a fost i!trous e Itar /! 1@37( iar /! 1@1B Lae!!e# #itat
e 0umarest a pu*li#at es#rierea a!atomi#% &i #li!i#% a u!ei *oli /!#% !e#u!os#ute F
p!eumotora)ul spo!ta! F #apa*il spu!ea el s% /!tu!e#e e$olu'ia T94.
G! #o!ti!uare p!eumotora)ul spo!ta! a fost #o!sierat apa!a8ul T94 pulmo!ar% &i
a*ia /! 1B71 up% pu*li#area lu#r%rilor lui H8aer"aar s6a a##eptat &i ieea apari'iei
p!eumotora)ului spo!ta! la persoa!e a!terior s%!%toase.
Prima es#riere raiolo"i#% apar'i!e lui 9e#ere &i Fou#.ar( iar la !oi /! 'ar% primul
#are a atras ate!'ia asupra p!eumotora)ului spo!ta! a fost profesorul 0a!ielle #e pu*li#% /!
1B12 u! #a, e p!eumotora)ul spo!ta! pe fo!ul u!ui astm *ro!&i# tipi#.
Si!romul e p!eumotora)ul spo!ta! !u poate fi #o!testat /!s% putem e)#lue !o'iu!e
e Dp!eumotora)ul spo!ta! iiopati#E atorit% ultimelor a#.i,i'ii i! literatur% #li!i#e(
a!atomopatolo"i#e( .isto6#.imi#e asupra *leps6urilor.
Epiemiolo"ie
0atele asupra i!#ie!'ei p!eumotora)ului spo!ta! pro$i! i!
#a,uisti#a spitali#eas%( ar &i i! #er#et%rile pe!tru sta*ilirea fre#$e!'ei *olii i!
r+!ul popula'iei.
I!#ie!'a p!eumotora)ului spo!ta! primar este up% atele pu*li#ate /! SUA &i A!"lia
e I6@ oJoooo la *%r*a'i &i 161 oJoooo la femei( iar /! 0a!emar#a ?(@ #a,uri la 133.333
lo#uitori.
I!#ie!'a este /! #re&tere /! Europa &i Kapo!ia( iar /! 'ara !oastr% este e 7 ori mai
mare /! ultimii 13 a!i /! a!umite ,o!e.
P!eumotora)ul spo!ta! primiti$ afe#tea,% /! "e!eral ti!erii ;13653 a!i< f%r% *oli
pulmo!are pree)iste!te #u!os#ute /! timp #e la *ol!a$ii tre#u'i e 53 e a!i p!eumotora)ul
spo!ta! est e re"ul% se#u!ar u!ei *oli *ro!.opulmo!are. Pe seriile e *ol!a$i spitali,a'i la
1J7 i! #a,uri p!eumotora)ul este primiti$( iar la 1J7 se#u!ar.
G! #eea #e pri$e&te i!#ie!'a pe se)e e)ist% o preomi!a!'% mas#uli!% e ?(1 - 1 pe!tru
p!eumotora) spo!ta! &i e 7(1 - 1 pe!tru #el se#u!ar( iar /! 'ara !oastr% a#est raport este e
7(5 - 1.
1.7 Fi,iolo"ie. Fi,iopatolo"ie
Respira'ia este u! a#t fi,iolo"i# #omple) pe!tru reali,area #%ruia su!t !e#esare
#o!i'iile- elasti#itatea pulmo!ar% &i mo*ilitatea #utiei tora#i#e. E)ist% o soliaritate
fu!#'io!al% a*solut% /!tre pl%m+! ;or"a! elasti# es#.is /! atmosfer%< &i tora#e ;#a$itate
/!#.is% /! toate p%r'ile<.
I!spira'ia este a#ti$%( reali,at% pri! #o!tra#'ia mu&#.ilor respiratori #eea #e $a u#e la
m%rirea iametrelor #utiei tora#i#e. Faptul #% pl%m+!ii su!t soliari #u #utia tora#i#% $a a$ea
rept #o!se#i!'% #re&terea $olumului pulmo!ar. Apare astfel o s#%ere a presiu!ii
i!trapulmo!are su* #ea atmosferi#%( re,ultatul fii! p%strarea aerului /! al$eole.
Ulterior are lo# rela)area #utiei tora#i#e #u s#%erea $olumului pulmo!ar &i #re&terea
presiu!ii i!trapulmo!are peste #ea atmosferi#%. 4o!se#i!'a este #rearea u!ui flu) e aer i!
al$eole spre e)terior reali,+!u6se e)pira'ia.
Fi,iopatolo"i# /! p!eumotora#e pri! p%tru!erea aerului /! #a$itatea pleural% apare
#ola*area pl%m+!ului afe#tat spre .il. A#easta are mai multe #o!se#i!'e-
s#ae #apa#itatea $ital% /! pl%m+!ul #ola*at=
#ola*area al$eoleleor u#+! la #olaps=
s#%erea $e!tila'iei /! pl%m+!ul afe#tat #eea #e $a u#e u!
e,e#.ili*ru $e!tila'ie perfu,ie a$+! rept #o!se#i!'% i!ter$e!'ia u!or me#a!isme
#ompe!satoare #um ar fi $aso#o!stri#'ia /! pl%m+!ul #ola*at.
G! u!ele situa'ii a#este tul*ur%ri fu!#'io!ale e $e!tila'ie( ifu,ie &i perfu,ie pot u#e
la i!stalarea rapi% &i #o!#omite!t% a u!ei i!sufi#ie!'e respiratorii &i #ir#ulatori.
I!sufi#ie!'a respiratorie este etermi!at% e mai mul'i fa#tori-
fa#torul lo#al F urere F #e *lo#.ea,% efe#tul respirator(
/mpiei#% tusea( e)pe#tora'ia
fa#torul pleural F pri! pertur*area fu!#'iei pl%m+!ului atorit%
pre,e!'ei aerului /! #a$itatea pleural%.
Fa#torul tra.eo6*ro!&i# F pri! .iperse#re'ia e mu#us #e
prou#e o /!#%r#are *ro!&i#%= la a#esta se aau"% spasmul "lotei *ro!.iolelor reali,+!
si!romul e o*stru#'ie tra.eo6*ro!&i#%
5. fa#torul pulmo!ar este #el mai importa!t= apare u! efe#t e umplere al al$eolei
pulmo!are( iar s#.im*%rile "a,oase al$eolo6#apilare !u se pot reali,a atorit% eemului.
Eemul este #o!se#i!'a isp!eei( o*stru#'iei par'iale a tra.eei a!o)iei( sta,ei i! #ir#ula'ia
fu!#'io!al% a pl%m+!ului &i i!sufi#ie!'ei #orului rept.
I!sufi#ie!'a #ir#ulatorie este epe!e!t% e #ea respiratorie. 4o!i'ia ma8or% pe!tru
reali,area u!ui e*it #aria# !ormal este Dumplerea #oruluiE. A#easta este /!s% pertur*at%
pri! #ompresiu!ea tru!#.iurilor $e!oase &i apari'ia u!ui e)uat pleural #e a##e!tuea,% &i mai
mult tul*ur%rile #ir#ulatorii.
1.5 Etiopato"e!e,%
E)ist% !umeroase #au,e e prou#ere a u!ui p!eumotora) spo!ta!.
G! #a,ul p!eumotora)ului spo!ta! primar pri!#ipala #au,% este #o!sierat% apari'ia
$e,i#ulelor su*pleurale a&a !umitele *lepsLuri es#rise e Miller( ar &i i!ter$e!'ia u!ui
e$e!ime!t e#la!&ator. G!s% /!tr6u! pl%m+! !ormal !i#i u!ul i!tre eforturi !u se poate reali,a
presiu!ea i!trapulmo!ar% !e#esar% ;up% Mest F 133 mm N".< pe!tru a prou#e o *ul%
su*pleural% &i /! fi!al o ruptur% pleuro6pulmo!ar%.
9leps6urile su*pleurale se formea,% /!tre lami!a elasti#% i!ter!% &i #ea e)ter!% a
pleurei $is#erale spre eose*ire e *ula i! emfi,em #aer este /!#o!8urat% e pare!#.im
pulmo!ar.
Pri! stuii #u a8utorul mi#ros#opiei ele#tro!i#e efe#tuate la *ol!a$ii #u p!eumotora#e
spo!ta! opera'i s6a reali,at o #lasifi#are a a#estor *ule-
6 *ule Rei 1 #u #omu!i#are #u pare!#.imul pulmo!ar aia#e!t( #u a*se!'a #elulelor
me,oteliale &i pre,e!'a u!or pori mai mi#i e 13613 mi#ro!i
6 *ule Rei 1 la #are *ulele au #olet *o"at( iar emar#a'ia si!tre *ul% &i pl%m+! !u este
!et%= e)ist% #elule me,oteliale /! stru#tura lor.
6 *ule "i"a!te( ma#ros#opi#e( isti!#te e stru#tura pulmo!ar%= e)ist% #elule
me,oteliale /! stru#tura lor=
Me#a!ismul e formare &i rupere a a#estor $e,i#ule pulmo!are !u este #omplet
elu#iat( ar e)ist% mau multe teorii- teoria #o!"e!ital%= i!flama'ia *ro!.ielor ;/!t+l!ite /!
apro)imati$ 23 C i! #a,uri<= pertur*area #ir#ula'iei #olaterale= elastofi*ro,% #are apare /!
133 O i! #a,uri.
E)ist% autori #are sus'i! apari'ia p!eumotora#elui spo!ta! &i f%r% ruptura u!or *ule e
aer la u! a!umit "ra e presiu!e i!trapulmo!ar% atorit% a*se!'ei #elulelor me,oteliale e la
a#est !i$el( sau atorit% moifi#%rilor #ir#ulatorii #u e"e!eres#e!'a *ulelor &i ifu,iu!ea
aerului /! #a$itatea pleural% i! #au,a ifere!'ei e presiu!e.
0epierre sus'i!e #% tre#erea aerului i! al$eole pri! pleura i!ta#t% s6ar atora form%rii
"a,ului pri! iso#ierea *i#ar*o!atului i! s+!"e su* i!flue!'a u!ei e!,ime #are ar tre#e /!
#apilarele su*pleurale &i e ai#i /! #a$itatea pleural%.
S6au reali,at &i #er#et%ri *io#.imi#e ale e!,imelor seri#e #u a#ti$it%'i pote!'ial elasti#e
alpfa 1 i!.i*itor al protei!a,ei &i al leu#o#it6elasta,ei.
E)ist% &i o teorie "e!eti#% #e amite ipote,a u!or rela'ii /!tre p!eumotora#ele spo!ta!
familial &i fa#torii NLA ;a$+! lo#i /! #romo,omul ?< &i P1 ;#u lo#us /! #romo,omul 1 sau
11<. 0a#% afe#'iu!ea este epe!e!t% e a#e&ti fa#tori( #o!trolul "e!eti# se reali,ea,% pri!
#romo,omi iferi'i( e)pli#+!u6se astfel tra!smiterea "e!eti#% e la p%ri!'i iferi'i.
U! ar"ume!t /! fa$oare teoriei "e!eti#e /l #o!stituie pre,e!'a p!eumotora#elui
spo!ta! la pa#ie!'i #u *oala Marfa! #e este o afe#'iu!e ereitar% a 'esutului #o!8u!#ti$ pre#um
&i /! alte istrofii ale 'esutului #o!8u!#ti$ sau *oli e #ola"e! #a sar#oio,a "ra!ulomatoas%
ifu,% polistemi#% e etiolo"ie !e#u!os#ut%( mu#o$is#io,a.
O etiopato"e!e,% parti#ular% este i!#rimi!at% la femei /! p!eumotora)ul spo!ta! #e
apare #ateme!ial ;Maurer 1B2@< &i #are are #+te$a #ara#teristi#i- apare #o!sta!t /! reapta(
#oi!#ie #u perioaa e #i#lu( sur$i!e /! al patrulea e#e!iu al $ie'ii( !u se prou#e /! timpul
"esta'iei( re#ii$ele pot fi pre$e!ite pri! tratame!t #o!tra#epti$. El s6a atora e!ometrio,ei.
Me#a!ismul e prou#ere s6ar e)pli#a pri! faptul #% 'esutul su*pleural se tumefia,% /!
perioaa e #i#lu &i a#easta prou#e o ilata'ie *ro!&iolar% #u .iperiste!sie lo#ali,at% &i
efra#'ie pleural% #o!se#uti$%.
Rolul fumatului este #o!sierat e Zi$P #a fa#tor ese!'ial /! prou#erea u!or afe#'iu!i
*ro!.o6pulmo!are pri!tre #are &i p!eumotora)ul spo!ta! pri! le,iu!i *ro!&i#e( s#lero,%(
emfi,em. 0ar a#este le,iu!i apar le!t( iar rolul tutu!ului s6a putea i!#rimi!a la *ol!a$ii e
peste 72653 e a!i preomi!a!t /! forme e p!eumotora) spo!ta! se#u!ar &i !u la ti!eri
u!e !u s6ar fi putut #o!stitui le,iu!ile pl%m+!ului ta*a"i#.
I!#ie!'a p!eumotora)ului spo!ta! pe se)e este mult mai mare la *%r*a'i fa'% e
femei( ar este "reu e e)pli#at a#est fapt lu+! /! #o!sierare #% reparti'ia pe se)e su* 1? a!i
este apro)imati$ a#eea&i.
A#oar &i #ola*oratorii s%i au f%#ut u! stuiu al i!#ie!'ei p!eumotora)ului spo!ta! /!
fu!#'ie e parametrii meteorolo"i#i F temperatur%( "ra .i"rometri#( presiu!e amosferi#%(
re,ult+! u! rol e$e!tual fa$ori,a!t al "raului .i"rometri#. Statisti#ile arat% totu&i #% lu!ile
e i!#ie!'% ma)im% su!t o#tom*rie( !oiem*rie &i fe*ruarie F martie.
Ruptura *ulelor este e#la!&at% e o*i#ei e u! efort fi,i# sau #re&terea *rus#% a
te!siu!ii i!trapulmo!are( tuse( str%!ut( r+s( mi&#%ri *ru&te( la "ra$ie( sporti$i. Gillar a
o*ser$at #% A!"lia( D'ara sporturilor $iole!te este &i 'ara p!eumotora)elor spo!ta!eE.
0ar ruptura *ulelor su*pleurale se poate fa#e &i f%r% efeort u!eori #.iar &i /! som!.
Statisti#ile au ar%tat preomi!a!'a apari'iei p!eumotora)ului spo!ta! la see!tari- fu!#'io!ari(
ele$i( pe!sio!ari.
U! alt eleme!t etiolo"i# ar fi pre,e!'a u!or as#u'i&uri ale #oastelor 1 &i 1 u#+! la
spar"erea *ulelor su*pleurale.
P!eumotora)ul spo!ta! se#u!ar sur$i!e pe fo!ul u!ei afe#'iu!i pulmo!are
pree)iste!te #um ar fi- T94( emfi,em pulmo!ar( astmul *ro!&i#( *ro!&ita a#ut% sau #ro!i#%(
#a!#erul *ro!&i#( p!eumo#o!io,a( sar#oio,a( fi*ro,a #.isti#%( #.istul .iati# pulmo!ar(
si!romul Marfa!( a*#esul pulmo!ar.
Me#a!ismul pri! #are ma8oritatea *olilor pulmo!are se pot #ompli#a #u u!
p!eumotora) spo!ta! este me#a!ismul e $e!til ;supap%<- o*stru#'ii par'iale ale u!or *ro!.ii
mi#i prou# pri! sufla8 emfi,em perile,io!al= #elulele emfi,ematoase situate su* pleural pri!
iste!sie e)a"erat% se rup /! #a$itatea pleural% prou#+! p!eumotora)ul spo!ta!.
G! T94 pulmo!ar% poate perfora /! pleur% u! !oul tu*er#ulos su*pleural( e$a#u+!u6
se #a,eumul. P!eumotora)ul spo!ta! poate ap%rea &i /! #arul u!ui si!rom posttu*er#ulos pe
fo!ul u!or le,iu!i #i#atri#iale su*pleurale. A#estea su!t atorate u!or pro#ese istrofi#e
*uloase( pare!#.imale sau #orti#opleurale( #o!se#i!'a u!or pleurite us#ate lo#ali,ate sau a
u!or pro#ese fi*roase #orti#ale( le"ate sau !u e o #.imioterapie preala*il%.
0e aseme!ea apar *ule su*pleurale pri! fe!ome!e e tra#'iu!e e)er#itate e le,iu!i
#i#atri,ate su* a#'iu!ea mi&#%rilor respiratorii. A#est pro#es se petre#e /!tr6u! i!ter$al e
apro)imati$ #i!#i a!i( ar s6au es#ris #a,uri &i up% T94 miliar% sau primoi!fe#'ii ma!ifeste.
P!eumotora)ul spo!ta! i! astmul *ro!&i# se #o!sier% a a$ea o etiopato"e!e,%
aler"i#% #u alterarea stru#turilor pulmo!are( iar pe e alt% parte a#'io!ea,% pri! #o!se#i!'e
me#a!i#e asupra pare!#.imului /! timpul a##eselor( u#+! la istru"erea 'esutului pulmo!ar
&i rii#area presiu!ii i!trapulmo!are.

1.2 A!atomie patolo"i#%
E)ist% mai multe aspe#te a!atomo6patolo"i#e.
1. Pre,e!'a p!eumotora)ului spo!ta! la u!ul sau am*ii pl%m+!i ;si!romul Ka!us<.
1. Pu!"% aeria!% total% sau par'ial%( us#at% sau ume% #u-
s+!"e F .emop!eumotora#e
li#.i sero#itri! F .irop!eumotora#e
li#.i purule!t F piop!eumotora#e
Pe suprafe'ele pleurale &i la !i$elul pl%m+!ilor e)ist% le,iu!i #u
etiolo"ii $ariate.
0ispari'ia lu#iului pleurelor /! P!eumotora)ul spo!ta! us#at
False mem*ra!e "roase &i moi e #uloare "al*e!% #e pot mas#a
fistula /! p!eumotora)ul spo!ta! serofi*ri!os
?. Septuri T94 su*#orti#ale( *ule e emfi,em( fistule lu!"i #e au #reat p!eumotora)
spo!ta! #u supap% permi'+! #ir#ularea aerului !umai spre pleur%= supapa e at% e o
mem*ra!% e pe pleur% #e !u las% re/!toar#erea aerului
I. Orifi#iul fistulei este $ariat #a form%( ime!siu!e &i lo#ali,are= s6a e$ie!'iat
p!eumotora)e #e #upri! oar a!umite por'iu!i su* form% e lo8e ;p!eumotora)ul spo!ta!
eta8at( reti#ulat<.


1.? 4lasifi#are. Forme #li!i#e
4lasifi#area p!eumotora)ului se poate fa#e up% mai multe #riterii. 0i! pu!#t e
$eere etiolo"i# e)ist% urm%toarele tipuri e p!eumotora)e-
spo!ta!
6 primiti$ F a&a ,is Diiopati#E( eoare#e apare la persoa!e apare!t
s%!%toase( f%r% *oli pulmo!are pree)iste!te=
se#u!ar F /!-
6 emfi,em pulmo!ar
6 *ro!&it% a#ut%( #ro!i#%
6 T94 pulmo!ar
6 astm *ro!&i#
6 p!eumo!ii *a#terie!e !e#roti#e
6 fi*ro,% #.isti#%
6 a*#es pulmo!ar
6 p!eumo#o!io,% ;sili#o,%<
6 sar#oio,%
6 .istio#ito,a Q
6 #a!#er *ro!&i#
6 me,oteliom pleural
6 fi*ro,e pulmo!are ifu,e
si!rom Marfa!
6 e#.i!o#o#o,% pleuropulmo!ar%
6 e!ometrio,%
6 AI0S
6 #ola"e!o,e
6 i!far#t pulmo!ar
6 !oul !%s#ut F *oala mem*ra!elor .iali!e
Iatro"e!
6 $e!tila'ie respiratorie #u presiu!e i!termite!t po,iti$%
6 up% p!eumoperito!eu
6 up% meiasti!os#opie
6 up% a!"iop!eumo"rafie
6 up% resus#itare #ario6respiratorie
6 i!filtra'ia !er$ilor i!ter#ostali
6 pu!#'ia $e!ei su*#la$ii
6 *iopsie pleural%( pulmo!ar%
6 pu!#'ie tra!s*ro!&i#% pri! *ro!.o6fi*ros#opie
6 up% tra.eostomie ;mai ales #opii<
6 up% ster!o#o!roplastie
Traumati#
6 traumatism tora#i# /!#.is sau es#.is
6 fra#turi #ostale
6 #orpi str%i!i i!tra*ro!&i#i ;su"ari<
6 esofa"
G! fu!#'ie e starea fistulei pleurale p!eumotora)ul spo!ta! se #lasifi#% /!-
spo!ta! /!#.is ;*e!i"!< F /! #are fistula are ime!siu!i mi#i(
f%r% le,iu!i s#leroase /! 8ur &i se /!#.ie spo!ta! imeiat up% prou#erea
p!eumotora)ului astfel /!#+t simptomatolo"ia #li!i#% este reus%.
spo!ta! es#.is F /! #are fistula este lar"% &i r%m+!e es#.is% /!
am*ii timpi ai respira'iei= aerul !u ispare( presiu!ea i!trapleural% este e"al% #u #ea
atmosferi#% reali,+! si!rom e #ompresiu!e e!otora#i#%.
spo!ta! #u supap% ;sufo#a!t( .iperte!si$< /! #are aerul p%tru!e
/! #a$itatea pleural% /! i!spira'ie se #reea,% o presiu!e po,iti$%( supapa se /!#.ie &i
e a#eea /! e)pira'ie aerul !u mai poate ie&i= aerul p%tru!e /! mome!tul e)pirator al tusei.
0rept re,ultat #ole#'ia aeria!% eplasea,% puter!i# meiasti!ul &i #omprim% $asele mari
reu#+! /!toar#erea $e!oas% &i +! !a&tere u!ui ta*lou #li!i# e i!sufi#ie!'% #ario6
respiratorie.
0up% lo#ali,are p!eumotora)ul spo!ta! poate fi u!ilateral sau *ilateral ;si!rom
Ka!us<. G! "e!eral e)ist% o afe#tare e"al% reapta F st+!"a.
0up% /!ti!ere p!eumotora)ul spo!ta! poate fi total( #+! aerul o#up% /!trea"a
#a$itate pleural% &i pl%m+!ul este #ola*at /! .il sau par'ial #+! e)ist% aere!'e pleurale.
Forma e p!eumotora) spo!ta! par'ial se poate lo#ali,a la $+rf( i!terlo*ar( meiasti!al sau
iafra"m%. 0up% u!ii autori p!eumotora)ul spo!ta! poate fi #lasifi#at &i astfel-
p!eumotora) spo!ta! T94 a#ti$ i!fe#tat
p!eumotora) spo!ta! !ei!fe#tat la purt%tor e T94 pulmo!ar%
a#ti$%( sau su* tratame!t( sau la purt%tori e le,iu!i se#.elare T94.
p!eumotora) spo!ta! e T94
1.I Ta*lou #li!i#
Ta*loul #li!i# $aria,% /! fu!#'ie e $olumul &i $e#.imea pu!"ii e aer( ritmul #u #are
p%tru!e aerul /! #a$itatea pleural%( starea #a$it%'ii pleurale( starea meiasti!ului( starea
fu!#'iei respiratorii a!terior a##ie!tului ;mai "ra$ la 9P4O<( tipul perfora'iei( stare fu!#'iei
#aria#e( $+rsta( tare or"a!i#e. Simptomele #ele mai fre#$e!te su!t- urerea tora#i#%(
isp!eea( tusea.
0e*utul este *rus#( /! pli!% stare e s%!%tate( up% u! efort fi,i#( ar &i repaus sau
#.iar /! som!.
La o propor'ie reus% e pa#ie!'i p!eumotora)ul se prou#e /! #o!i'ii e late!'%
#li!i#% total% ;es#operire raiolo"i#% /!t+mpl%toare<( ar /! ma8oritatea #a,urilor se ma!ifest%
pri! simptome a#ute.
0urerea apare su* form% e 8u!".i tora#i# u!ilateral( $iole!t( u!eori #u #ara#ter
pleureti#.
Este a##e!tuat% /! i!spira'ie profu!% &i moifi#%ri e postur%. 0a#% se aso#ia,% &i u!
p!eumotora)( urerea poate fi lo#ali,at% &i su*ster!al. Iraia,% spre um%r( "+t( re"iu!ea
pre#orial%. 0urerea este /!so'it% e isp!ee #u ta.ip!ee &i tuse #are are #ara#ter iritati$ la
/!#eput pri! iritarea pleurei apoi pri! /!#%r#are *ro!&i#%. U!eori *ol!a$ul poate fi a"itat(
ta.i#ari#( pali( #u tra!spira'ii a*u!e!te /! fu!#'ie e i!te!sitatea urerii.
La apro)imati$ 1J7 i! *ol!a$i urerea tora#i#% a#ut% este u!i#ul simptom #are apare.
E)ist% multe #a,uri /! #are urerea se re,um% la o 8e!% tora#i#% sur%( iar isp!eea lipse&te sau
este mi!imal%( simptome tolerate e *ol!a$i #+te$a ,ile /!ai!te e a se pre,e!ta la mei#.
I!te!sitatea urerii imi!u% treptat /! ,ilele urm%toare( iar isp!eea epi!e e forma #li!i#%
e p!eumotora).
G! #a,ul /! #are pl%m+!ul #o!tralateral este i!em! simptomele su!t mai pu'i! i!te!se
reu#+!u6se la urerea tora#i#% &i isp!ee.
Simptomele su!t se$ere a#% pl%m+!ul #o!tralateral este afe#tat sau a#% e)istau
efi#ite "ra$e ale fu!#'iei respiratorii &i e$i! ramati#e /! #a,ul p!eumotora)ului Dsufo#a!tE.
Foarte rar p!eumotora)ul spo!ta! poate fi *ilateral sau /!so'it e p!eumomeiasti! ;#u
emfi,em su*#uta!at<( fii! ris# ma8or e i!sufi#ie!'% respiratorie.
Nemotora)ul poate ap%rea pri! ruptura u!or aere!'e pleurale i!te!s $as#ulari,ate #u
ramuri i! #ir#ula'ia sistemi#% &i s+!"erare /! pleur%. A#easta aau"% la ta*loul #li!i# sem!e
e .emora"ie i!ter!% ;paloare( .ipote!siu!e( ta.i#arie< &i !i$el li#.iia! raiolo"i#.
La e)ame!ul fi,i#( la i!spe#'ie( .emotora#ele afe#tat este esti!s( #u spa'ii i!ter#ostale
lar"i( imo*il. La per#u'ie se #o!stat% .iperso!oritate( p+!% la timpa!ism( iar la palpare
ispari'ia $i*ra'iilor $o#ale. La aus#ulta'ie se #o!stat% imi!uarea sau a*se!'a murmurului
$e,i#ular( *ro!.ofo!ie s#%,ut%.
G! raport #u "ra$itatea e)ist% mai multe forme #li!i#e e p!eumotora) spo!ta!- #el
*e!i"!( oli"osimptomati# &i p!eumotora) spo!ta! #u supap%. A#esta e$oluea,% #u fe!ome!e
e i!sufi#ie!'% #ario respiratorie a#ut% +! !a&tere u!ui ta*lou #li!i# omi!at e isp!ee
asfi)i#%( ta.ip!ee( tra!spira'ii a*u!e!te( #ia!o,%( .ipote!siu!e &i #olaps #ario #ir#ulator.
1.@ 0ia"!osti# po,iti$
0ia"!osti#ul po,iti$ e p!eumotora) se *a,ea,% pe triaa #li!i#% repre,e!tat% e
urere tora#i#%( isp!ee( tuse &i e triaa lui Galliar- imi!uarea murmurului $e,i#ular(
imi!uarea $i*ra'iilor $o#ale &i timpa!ism.
A#estea tre*uie #o!firmate pri! e)ame! raiolo"i# &i e$e!tual tomo"rafie
#omputeri,at% &i e)ame! fu!#'io!al respirator.
E)ame!ul raiolo"i# e$ie!'ia,% pl%m+!ul #ola*at /! iferite "rae spre meiasti! &i
separat e peretele tora#i# pri!tr6o ,o!% #lar%( omo"e!%( .ipertra!spare!t% &i f%r% ese!
pulmo!ar. Mar"i!ea pl%m+!ului este o li!ie su*'ire( *i!e $i,i*il%( elimit+! spre i!terior
,o!% e p!eumotora). G! formele e p!eumotora) spo!ta! par'ial( o parte i! pl%m+! poate
r%m+!e lipsit% e peretele tora#i# atorit% u!or aere!'e pleurale( astfel /!#+t raiolo"i#
#o!trolul pl%m+!ului se poate urm%ri oar par'ial.
0a#% pu!"a pleural% este mi#%( p!eumotora)ul e$i!e e$ie!t /! e)pira'ia for'at% la
raios#opie sau pe raio"rafia sta!ar( pre#um &i /! po,i'ie e e#u*it lateral pe partea
s%!%toas%. G! e#u*it orsal se e#elea,% pu!"i aerie!e mi#i( lo#ali,ate a!terior F posterior.
0e aseme!ea( e)pe#torarea e al*astru e metile! 1C i!trous /! pleur% atest% pre,e!'a u!ei
#omu!i#%ri *ro!.opleurale.
G! s#.im* /! #olapsul total al pl%m+!ului a#esta apare raiolo"i# #a o mas% "lo*ular%(
mai mult sau mai pu'i! opa#% #e!trat% e .ilul pulmo!ar( sau o *a!% e opa#itate #o!ti!u% #u
opa#itatea meiasti!al% ;Dpl%m+! pla#atE e meiasti!<.
U!eori &i meiasti!ul este eplasat #o!tralateral( iar flu)ul sa!"ui! este e$iat spre
pl%m+!ul opus. A#easta % !a&tere la aspe#te e /!#%r#are $as#ular% #o!tralateral%( sau e
#o!e!s%ri "lo*ulare. G! plus iafra"mul poate fi #o*or+t( i!ser'iile sale e$e!i! $i,i*ile.
0eseori se pot e$ie!'ia ima"i!i .iro6aeri#e atorit% rea#'iei li#.iie!e pleurale.
E)ame!ul raiolo"i# poate e$ie!'ia ima"i!i patolo"i#e /! pl%m+!ul !e#ola*at( #are a8ut% la
pre#i,area etiolo"iei p!eumotora)ului.
Tomo"rafia #omputeri,at% permite $i,uali,area etaliat% a $e,i#ulelor &i *ulelor
aerie!e i! pare!#.imul pulmo!ar( pre#um &i a emfi,emului ;raportul aer J 'esut este #res#ut<.
E)ame!ul fu!#'io!al respirator e$ie!'ia,% o fu!#'ie pulmo!ar% !ormal% /!
p!eumotora)ul spo!ta! up% ree)pa!sio!area pl%m+!ului &i /! a*se!'a #ompli#a'iilor
li#.iie!e.
G! p!eumotora)ul /! #are #ola*ea,% #el pu'i! 23C i! $olumul pl%m+!ului( apare
imeiat u! "ra e .ipo)emie arterial%( #are ispare /! primele 15 e ore pri! $aso#o!stri#'ie
/! pl%m+!ul #ola*at. G!s% /! p!eumotora)ul #u #olaps( e peste 1J7 i! pl%m+! #ola*at(
$olumele pulmo!are &i s#.im*ul "a,os i!i#% e)#luerea fu!#'io!al% #ompleta a pl%m+!ului
afe#tat.
G! p!eumotora)ul spo!ta! se#u!ar( efi#itul fu!#'io!al este i!flue!'at e *oala e
fo!( fii! foarte mare /! p!eumotora)ul #ompli#at sau #ro!i#i,at.
4o!tro$erse au ap%rut /! le"%tur% #u utili,area pleuros#opiei( up% u!ii fii!
importa!t% /! e$ie!'ierea *ulelor su*pleurale( ar up% al'ii !u au#e u! aport suplime!tar
a#% !u poate fi i!i#at% #a i!$esti"a'ie sistemati#%.
1.B 0ia"!osti# ifere!'ial
0ia"!osti# ifere!'ial se poate fa#e /!tre p!eumotora)ul spo!ta! primar 'i #el
se#u!ar. 4el i!t+i apare la $+rste mai ti!ere #u urere &i isp!ee mai a##e!tuate( TA &i :SN
/! "e!eral !emoifi#ate &i lipsa a!te#ee!telor patolo"i#e pulmo!are &i u! #ara#ter e re#ii$%
/! 13673C i! #a,uri.
0i! pu!#t e $eere #li!i# este importa!t ia"!osti#ul ifere!'ial al p!eumotora)ului
spo!ta! #u-
eem pulmo!ar a#ut
em*olie pulmo!ar%
i!far#t pulmo!ar
pleure,ie a#ut%
a!"i!% pe#toral%
i!far#t mio#ari#
a!e$rism ise#a!t e aort%
peri#arit% a#ut%
Se impu!e ia"!osti# ifere!'ial &i #u si!roame a#ute a*omi!ale
pre#um-
.er!ie .iatal%
.er!ie iafra"mati#%
ul#er pepti# perforat
meteorism a*omi!al
0ia"!osti#ul ifere!'ial raiolo"i# $a elimi!a-
6 emfi,emul *ulos "i"a!ti# ;poate o#upa u! /!tre" .emitora#e( ar
lipses# retra#'ia spre .il a pl%m+!ului( e$ierea #orului &i meiati!ului= *ula "a,oas%
!u ati!"e $+rful( si!usul #ostoiafra"mati# !u este $i,i*il( tra!spare!'a !u este omo"e!%(
tomo"rafi# e$ie!'ii!u6se #a$it%'i<
6 #.istul aeria! #o!"e!ital ;.ipertra!spare!'% /!#o!8urat% e pare!#.im<
6 #a$er!a T94 ;#u simptomatolo"ie reus%( a!te#ee!te e tratame!t spe#ifi#(
retra#'ia $+rfului /! timpul tusei &i sem!ul lui 9er!ou( u!".iul i!tre #a$itate &i peretele
tora#i# este as#u'it /! #a,ul #a$er!ei T94 &i o*tu, /! p!eumotora)ul spo!ta! al $+rfului<.
6 #.istul .iati# "i"a!t e$a#uat ;e)ist% $omi#a &i mem*ra!a pe fu!ul #a$it%'ii #.isti#e
resta!te<
6 pleure,ia serofi*ri!oas% sau purule!t% /! p!eumotora)ul spo!ta! #u li#.i
serofi*ri!os
1.13 Stuii ma!ometri#e
M%surarea presiu!ii i!trapleurale se poate fa#e #u a8utorul ma!ometrului e ap%
tra!sparietal. G! pl%m+!ul !ormal /! #a$itatea pleural% presiu!ile i!spiratorii &i e)piratorii su!t
e F1? respe#ti$ F11 #m N1O.
G! p!eumotora)ul spo!ta! /!#.is presiu!ile i!spiratorie &i e)piratorie su!t tot !e"ati$e
ar la $alori !e"ati$e mai mi#i fa'% e presiu!ea i!trapleural% fi,iolo"i#%. Pe m%sur% #e aerul
se resoar*e /!s%( presiu!ile se apropie e $alorile !ormale.
G! p!eumotora)ul spo!ta! es#.is presiu!ile i!trapleurale os#ilea,% /! 8urul $alorii 3.
G! p!eumotora)ul spo!ta! #u supap% presiu!ea i!spiratorie este u&or !e"ati$%( iar #ea
e)piratorie este po,iti$%.
G! a#est fel( f%#+! meia al"e*ri#% a presiu!ilor se poate re#u!oa&te #u u&uri!'% tipul
e p!eumotora) spo!ta!.
1.11 E$olu'ie( #ompli#a'ii( pro"!osti#
G! "e!eral( p!eumotora)ul spo!ta! primar este u! a##ie!t relati$ *e!i"! #u te!i!'a
e autolimitare pri! /!#.ierea fistulei pleurale. 4ompli#a'iile #e pot ap%rea su!t-
1. i!sufi#ie!'a respiratorie F /! #a,ul afe#t%rii a!terioare a fu!#'iei pulmo!are sau /!
#a,ul u!ui p!eumotora) importa!t= .ipo)emia( .iper#ap!ia &i a#io,a respiratorie impu!
tratame!t e ur"e!'%.
1. P!eumotora)ul #ro!i# F este estul e rar ar poate ap%rea /! #a,ul /!"ro&%rii
pleurale #e !u ermit reee)pa!siu!ea sau multiple efra#'ii pleurale /! emfi,emul "e!erali,at
sau persiste!t fistulei *ro!.opulmoare.
7. 4o!stituirea u!ui re$%rsat pleural F e partea p!eumotora)ului F este o #ompli#a'ie
estul e fre#$e!t%= re$%rsatul este /! "e!ral e)uat( asepti# ar u!eori se poate tra!sforma /!
piop!eumotora) ;e la a*#es pulmo!ar su*pleural sau up% pu!#'ii pleurale septi#e< sau #.iar
.emop!eumotora) ;pri! ruperea u!ei aere!'e &i s+!"erare pleural%<. G! 13673C i! #a,uri
apare re#ure!'a /! primele lu!i up% episoul i!i'ial.
Pro"!osti#ul Ruo a $itam epi!e e afe#'iu!ea e *a,%.
Pro"!osti#ul Rou a restitutio!em epi!e e $+rsta *ol!a$ului &i pre#o#itatea
apli#%rii tratame!tului #ore#t.
Pr"!osti#ul Rou a la*orem epi!e &i e profesiu!ea *ol!a$ului( e parametrii so#iali
&i e #o!i'iile e $ia'% &i mu!#%.
1.11 Tratame!t
Tratame!tul profila#ti# #o!st% /! tratarea #ore#t% a tuturor afe#'iu!ilor #are pot
prou#e p!eumotora) spo!ta! &i e aseme!ea la a#e&ti pa#ie!'i e$itarea eforturilor fi,i#e &i
respiratorii &i profilarea pe meserii see!tare.
Tratame!tul #urati$ are urm%toarele o*ie#ti$e- #om*aterea simptomelor a#ute(
resta*ilirea #o!i'iilor a!atomi#e !ormale( pre$e!irea re#ii$elor &i #ro!i#i,%rii atorate
simfi,ei pleurale( elimi!area #au,ei primare a a##ie!tului( re#uperarea ma)im% a fu!#'iei
respiratorii.
Mi8loa#ele terapeuti#e utili,ate su!t-
1. e#omprimarea pl%m+!ului F pri! e$a#uarea par'ial% a erului a#umulat /! pleur%
;e)ufla'ie( aspira'ie<( se fa#e oar /! #ole#'ii $olumi!oase fii! o m%sur% e ur"e!'% /!
p!eumotora)ul sufo#a!t.
E)ufla'ia se reali,ea,% #u a8utorul aparatelor e p!eumotora)( ar /! situa'ii e ur"e!'%
#u o seri!"% e 13 ml &i u! a# "ros #u *i,o! s#urt i!trous /! #a$itatea pleural% up% a!este,ie
lo#al% #u )ili!%.
1. Mei#a'ie simptomati#% repre,e!tat% e Al"o#almi! ;161 "r. 0e 165 ori pe 15 .< &i
Mial"i! ;133 m" - i!tramus#ular< sau Si!tal"o! ;2 m" su*#uta!at< /! forme .iperal"i#e.
O)i"e!oterapia este i!i#at% /! fa,a a#easta .ipo)emi#% a a##ie!tului pleural( iar
m%suri e terapie i!te!si$% su! !e#esare /! #a,urile #ompli#ate #u #olaps #ario6#ir#ulator sau
i!fe#'iei a#ute #u pio"e!i.
7. Ree)pa!sio!area pl%m+!ului F se poate fa#e spo!ta! /! #a,ul u!or #ole#'ii pleurale
mi#i( m%surile a#ti$e fii! i!i#ate oar /! persiste!'a fistulei sau pe!tru a##elerarea
re#uper%rii *ol!a$ului.
0re!a8ul p!eumotora)ului se poate fa#e pri! tora#otomie a mi!ima &i so!% Pe,,er
sau pri! so!% simpl% i!trous% tra!sparietal pri! tro#ar metali#. So!a este ra#orat% apoi la
u! ispo,iti$ e sifo!a8 su* ap%( permi'+! #o!trolul perma!e!t al presiu!ii mi!ime e
e$a#uare a aerului( ie!tifi#area fistulelor pleurale /!#% es#.ise &i aso#ierea aspira'iei a#ti$e
pri! #uplarea #u u! aspirator ele#tri#.
5. Simfi,area pleurei F se reali,ea,% /! #a,urile e p!eumotora) spo!ta! primar #are
pot re#ii$a /! propor'ie e 13673 C= se utili,ea,% a"e!'i irita!'i #a Tetra#i#li!a ;23361333 m"
/! 236133 m" ser fi,iolo"i#<( autos+!"e F ;13623 ml<( pura8 #u tal#( !itrat e ar"i!t.
2. I!ter$e!'iile #.irur"i#ale #ele mai fre#$e!te su!t-
a. tora#otomia mi!im% #u re!a8ul aerului &i li#.ielor patolo"i#e si! #a$itatea
pleural%=
*. tora#otomia urmat% e m%suri #e $i,ea,% o*literarea spa'iului pleural ;sutura
fistulei( a*ra,iu!ea pleurale( pleurotomia par'ial%<
#. tora#otomia #u e)ere,a teritoriilor /! #are se "%ses# le,iu!ile "e!eratoare e
p!eumotora) ;*leps6uri( *ule e emfi,em pulmo!ar( #.isturi<
. i!ter$e!'ii e #ore#tur% &i re#uperare a fu!#'iei pulmo!are ;e#orti#%ri pulmo!are<
Hi!e,iterapia este o meto% #urati$% &i re#uperatorie a$+!
rept s#op e$itarea form%rii simfi,elor &i #o!ser$area ma)imal% a fu!#'iei respiratorii.
4o!uita terapeuti#% se aaptea,% formei #li!i#e e p!eumotora) spo!ta!.
Ma8oritatea #a,urilor e p!eumotora) se /!#.i spo!ta! pri! #ola*area pl%m+!ilor.
4a,urile #u reu#erea #u #el mult 13C a $olumului pulmo!ar su!t *i!e tolerate &i este
i!i#at oar tratame!tul simptomati# ;a!tial"i#e( tra!#.ili,a!te<( ree)pa!sio!area #omplet% a
pl%m+!ului reali,+!u6se /! 167 s%pt%m+!i.
G! #a,urile la #are $olumul pulmo!ar este reus #u peste 13C resor*'ia spo!ta!% s6ar
reali,a /!tre 1(2 &i 7 lu!i( e a#eea se fa#e e)ufla'ia e#ompresi$% sau tora#otomia mi!imal%
#u re!a8 pe so!% Pe,,er &i sifo!a8 su* ap%.
U!ii re#oma!% sistemati# tora#otomia #u re!a8 su* ap% la toate #a,urile #u $olum
meiu sau mare al p!eumotora)ului atorit% *e!i"!it%'ii i!ter$e!'iei( rapiit%'ii
ree)pa!sio!%rii ;15 F 5@ .<( e$it%rii #ompli#a'iilor &i #o!stituirea u!ei simfi,e pleurale
;#i#atri#iale< #e pre$i!e re#ii$ele.
G! "e!eral i!i#a'iile re!a8ului pe so!% a #a$it%'ii pleurale su!t- p!eumotora)ul
sufo#a!t( isp!ee persiste!t%( p!eumotora) $olumi!os ;peste 13C<( #olaps pulmo!ar /!
#re&tere( pl%m+!i #u le,iu!i e$ie!te raiolo"i#( li#.i /! pleur%( p!eumotora) #o!tralateral
a!terior( $e!tila'ie me#a!i#% &i p!eumotora) *ilateral.
Aspira'ia #o!ti!u% aso#iat% re!a8ului su* ap% este !e#esar% /! #a,ul persiste!'ei
fistulei &i a spa'iului pleural &i se"me!tului le,at.
Re#ii$ele apar /! "e!eral /! primul a! up% episoul i!i'ial /! apro)imati$ 13673C
i! #a,uri &i se i!i#% tora#otomie mi!imal% #u re!a8 aso#iat% #u i!stilare e a"e!'i #.imi#i
sau *iolo"i#i #u efe#t irita!t &i i!u#tor al simfi,ei pleurale.
0up% trei re#ii$e u!ilaterale se fa#e tora#otomia #u pleure#tomie par'ial% #eea #e
u#e la o*literarea efi!iti$% a spa'iului pleural.
P!eumotora)ul spo!ta! este #o!sierat #ro!i#i,at a#% !u se o*'i!e ree)pa!sio!area
pl%m+!ului up% trei lu!i. G! a#este #a,uri trataem!tul este #.irur"i#al F sutura fistulei(
e#orti#area pulmo!ar%( re,e#'ii pulmo!are par'iale.
G! p!eumotora)ul spo!ta! se#u!ar se fa#e /! "e!eral tora#otomie #u re!a8 aspirati$
#o!ti!uu &i e aseme!ea m%suri e #om*atere a i!sufi#ie!'ei #ario6respiratorii &i tratame!t
#.irur"i#al aaptat fie#%rei situa'ii. G! stafilo#o##ii pleuropulo!are &i p!eumo!ii a*#eate #u
"erme!i "ram !e"ati$i se aso#ia,% &i tratame!t #.imioa!ti*ioti#.
4a meto% e oa"!osti# &i tratame!t se poate utili,a tora#os#opia sau $ieos#opia
pri! #are se pot reali,a *leps6e#tomii &i #.iar a*ra,iu!e pleural%.
Se /!#ear#% *leps6e#tomie #u laser ;#u 4O1< sau aso#iat% #u $ieotora#os#opia.
ROLUL NURSEI IN E:ALUAREA FUN4TIILOR :ITALE
Masurarea si notarea T.A.
S#opul- 6 e$aluarea T.A. sistoli#e ;ma)ime< si a T.A. iastoli#e ;mi!ime<
Materiale !e#esare-
6 te!siometru
6 stetos#op
6 tampoa!e e $ata si al#ool
6 #reio! rosu si foaie e temperatura
Pre"atirea pa#ie!tului-
6 asi"urarea repausului fi,i# si psi.i# timp e 12 mi!ute
Efe#tuarea te.!i#ii-
6 !ursa se spala pe mai!i #u apa si sapu!
6 e,i!fe#tea,a #u al#ool te"ume!tul pa#e!tului( spri8i!it si
i! e)te!sie
6 fi)ea,a mem*ra!a stetos#opului pe artera .umurala su*
mar"i!ea i!ferioara a ma!setei
6 se i!trou# oli$ele stetos#opului i! ure#.i se
pompea,a aer i! ma!eta p!eumati#a #u a8utorul
perei e #au#iu#( pa!a la isparitia ,"omotelor
pulsatile
6 se e#omprima pro"resi$ aerul i! ma!seta pri!
es#.ierea supapei pa!a se per#epe primul ,"omot arterial
;#are repre,i!ta $aloarea T.A. ma)ime < a #arei $aloare se
reti!e
6 se #o!ti!ua e#omprimarea si se reti!e $aloarea ultimului
,"omot arterial ;#are repre,i!ta T.A. mi!ima<
6 se s#oate ma!seta
6 se e,i!fe#tea,a pompa stes#opului
Notarea-
6 se !otea,a $alorile o*ti!ute #u o li!ie ori,o!tala e #uloare
rosie( so#oti!u6se pe!tru fie#are li!ie ;sau 13< u!itate
#oloa!a e mer#ur
6 se u!es# apoi li!iile ori,o!tale #u li!iile $erti#ale si se
.asurea,a spatiul re,ultat
6 i! alte o#ume!te se !otea,a #ifri# e e)emplu-
T.A. ma) A 1@2 mm N"
T.A. mi! A B3 mm N"
0e reti!ut-
6 i! #a, e suspi#iu!e( se repeta masurarea fara a s#oate
ma!seta e la *ratul pa#ie!tului
6 la i!i#atia mei#ului se pot fa#e masuratori #omparati$e la
am*ele *rate
MASURAREA S !"TAREA PU#SU#U
S#op- 6 e$aluarea fu!#tiei #ario6$as#ulare
Lo#uri e masurare- ori#e artera a##esi*ila palparii si #are poate fi #omprimata pe
u! pla! osos- raiala( #u*itala(femurala( .umerala(#arotia
temporala(peioasa(poplitee=
Materiale !e#esare 6 #eas #u se#u!ar
6 #reio! rosu
Pre"atirea pa#ie!tului F asi"urarea repausului fi,i# si psi.i# timp e 13612 mi!ute
Efe#tuarea te.!i#ii F spalarea pe mai!i
6 reperarea u!ei artere
6 fi)area e"etelor palpatoare pe traie#tul arterei
6 e)er#itarea u!ei presiu!i asupra pertelui arterial #u $arful e"etelor si !umararea
pulsatiilor timp e u! mi!ut
Notarea F #o!sem!area $alorii o*ti!ute pri!tr6u! pu!#t pe foaia e temperatura
ti!a! #o!t #a fie#are li!ie ori,o!tala a foii repre,i!ta 5 pulsatii
6 se mai !otea,a si astfel- P;A.:.<A@3Jmi!
MASURAREA S !"TAREA TEMPERATUR
S#op F e$aluarea fu!#tiei e termore"lare si termo"e!e,a.
Lo#uri e masurare F a)ila( pli#a i!".i!ala( #a$itatea *u#ala( re#t( $a"i!
Materiale !e#esare
F termometru ma)imal
F #uloare al*astra
F tampoa!e si solutie e,i!fe#ta!ta
F lu*refia!t
F #eas
Pre"atirea pa#ie!tului F pre"atire fi,i#a si psi.i#a
Efe#tuarea te.!i#ii
F !ursa se spala pe mai!i #u apa si sapu!
F se s#oate termometrul i! solutia e,i!fe#ta!ta se #lateste si
se ster"e #u o #ompresa
a< masurarea i! a)ila
6 se asea,a pa#ie!tul i! e#u*it orsal sau se,a!
6 se ster"e a)ila pri! tampo!are #u prosopul pa#ie!tului
6 se asea,a termometrul #u re,er$orul e mer#ur i! #e!trul a)ilei( paralel #u tora#ele
6 se apropie *ratul e tru!#.i( se fle#tea,a a!te*ratul pe
tora#e
6 termometrul se me!ti!e timp e 13 mi!ute
*< masurarea i! #a$itatea *u#ala
6 se i!trou#e termometrul i! #a$itatea *u#ala su* lim*a sau
pe latura e)ter!a a ar#aei e!tare
6 pa#ie!tul este ru"at sa i!#.ia "ura si sa respire pe !as
6 se me!ti!e termometrul timp e 2 mi!ute
#< masurarea re#tala
6 se lu*refia,a termometrul
6 se asea,a pa#ie!tul i! e#u*it lateral( #u mem*rele i!ferioare i! semifle)ie( asi"urau6i
i!timitatea
6 se i!trou#e re,er$orul #u mer#ur i! re#t pri! mis#ari e rotatie si i!ai!tare
6 termometrul $a fi ti!ut #u ma!a tot timpul masurarii
6 se me!ti!e temometrul timp e 7 mi!ute
6 se s#oate termometrul( se ster"e #u o #ompresa si se #iteste "raatia la #are a a8u!s
mer#urul termometrului
Reor"a!i,area lo#ului e mu!#a
6 se spala termometrul( se usu#a si se i!trou#e i! re#ipie!tul #u solutie e,i!fe#ta!ta
;#lorami!a 1C<
Notarea temperaturii
6 temperatura se !otea,a pri!tr6u! pu!#t pe $erti#ala( so#oti! #a fie#are li!ie ori,o!tala a
foii e temperature repre,i!ta aua i$i,iu!i e "ra
6 se u!este $aloarea pre,e!ta #u #ea a!terioara pe!tru o*ti!erea #ur*ei termi#e
6 i! alte o#ume!te se !otea,a #ifri#- e)emplu TA7I.I "rae 4elsius
MASURAREA $URE%E

0efi!tie
0iure,a repre,i!ta fe!ome!ul e formare si elimi!are a uri!ei timp e 15 ..
O*ie#ti$e-
6 #u!oasterea $olumului iure,ei
6 efe#tuarea u!or etermi!ari #alitati$e
Masurarea iure,ei
4ole#tarea uri!ei pe 15 .-
6 se fa#e i! re#ipie!te "raate( spalate( #latite si a#operite
6 #ole#tarea i!#epe imi!eata la o a!umita ora si se termi!a i! ,iua urmatoare la a#eeasi ora
6 se i!formea,a pa#ie!tul asupra !e#esitatii #ole#tarii uri!ei #ore#te si asupra pro#eeului
6 pa#ie!tul uri!ea,a imi!eata la ora fi)a
6 prima emisie se aru!#a
0e reti!ut-
6 "olirea $e,i#ii tre*uie sa se fa#a i!ai!te e efe#are
6 re#ipie!tul #u uri!a este eti#.etat #u !umele pa#ie!tului( !umarul e salo!( se#tia
6 se ti!e la re#e si ferit e lumi!a
6 upa "olirea re#ipie!tului a#esta se spala si se e,i!fe#tea,a
6 pe!tru etermi!area tolera!tei la "lu#ie se $or masura 133 ml i! #a!titatea totala pe 15 .
Notarea iure,ei-
6 se !otea,a ,il!i# i! foaia e temperatura pri! .asurarea patratelelor #orespu!,atoare
#a!titatii e uri!a si ,ilei respe#ti$e
6 spatiul i!tre oua li!ii ori,o!tale ale foii e temperature #orespu!e la 133 ml e uri!a
MASURAREA &REUTAT C"RP"RA#E
S#op-
6 apre#ierea starii e !utritie a pa#ie!tului
6 sta*ilirea !e#esitatilor #alori#e
Materiale !e#esare-
6 #a!tar a!tropometri#
Pre"atirea pa#ie!tului-
6 se a!u!ta sa !u ma!a!#e
6 pa#ie!tul isi "oleste $e,i#a uri!ara
E)e#utie-
6 se $erifi#a fu!#tio!alitatea *ala!tei
6 se imo*ili,ea,a a#ul *ala!tei
6 se asea,a "reutatile apro)imati$ la "reutatea pa#ie!tului
6 se soli#ita pa#ie!tului sa se ase,e pe #a!tar
6 se #ites# $alorile o*ti!ute
6 se imo*ili,ea,a *ratul *ala!tei( se #o*oara pa#ie!tul si se #o!u#e la salo!
6 se !otea,a "reutatea i! foaia e temperatura
0e stiut-
6 #a!tarirea pa#ie!tului se fa#e i! a#eleasi #o!itii( #u a#elasi #a!tar a#eeasi $estime!tatie
#a!taririi a!terioare
PRO4ESUL 0E NURSING ;0E INGRIKIRE<
1.1. 0efi!itie
Pro#esul e !ursi!" este o metoa or"a!i,ata si sistemati#a( #are permite a#orarea e
i!"ri8iri i!i$iuali,ate. El este #e!trat pe rea#tiile parti#ulare ale fie#arui i!i$i la o
moifi#are reala sau pote!tiala e sa!atate.
1.1. Etapele pro#esului e !ursi!"
Pro#esul e !ursi!" #omporta #i!#i etape
I. 4ule"erea e ate
Este u! pro#es #o!ti!uu( eoare#e pe tot par#ursul mu!#ii sale( !ursa !u
i!#etea,a e a o*ser$a( e a i!tre*a si e a !ota atele pri$i! fie#are pa#ie!t.
II. A!ali,a si i!terpretarea atelor
Presupu!e u! e)ame! al atelor si #lasifi#area lor #e $or #o!u#e !ursa la sta*ilirea
ia"!osti#ului e i!"ri8ire( format i! trei parti pri!#ipale-
a< pro*lema e epe!e!ta a *ol!a$ului
*< #au,a pro*lemei e epe!e!ta
#< sem!e si simptome
III. Pla!ifi#area i!"ri8irilor ;pla!ul e i!ter$e!tii #upri!e oua
#ompo!e!te<
a< o*ie#ti$ele e i!"ri8ire
*< i!ter$e!tiile
A#easta etapa presupu!e sta*ilirea u!ui pla! e i!ter$e!tie( pre$eerea etapelor( a mi8loa#elor
e esfasurare #a si a pre#autiilor #are tre*uies# luate. Se ti!e #o!t si e pres#riptiile mei#ale
I:. Reali,area i!ter$e!tiilor
4o!stituie mome!tul reali,arii #o!stie!te si $olu!tare a i!ter$e!tiilor pla!ifi#ate pe!tru a
o*ti!e re,ultatul asteptat.
I! apli#area i! pra#ti#a a i!ter$e!tiilor su!t a!tre!ati- *ol!a$ul( !ursa( e#.ipa e i!"ri8ire(
familia ;aparti!atorii<
:. E$aluarea
4o!sta i! apre#ierea pro"resului *ol!a$ului i! raport #u i!ter$e!tiile !ursei si ea repre,i!ta
o #o!itie a*soluta a #alitatii i!"ri8irilo
Sta*ilirea #elor 15 !e$oi fu!ame!tale

1<Ne$oia e a respira si a a$ea o *u!a #ir#ulatie
6 s#aerea #apa#itatii plama!ului e a asi"ura o respiratie
*u!a( atorita restra!"erii ariei pulmo!are ma!ifestata pri!-
6 isp!ee
6 o*stru#tia #ailor respiratorii
6 respiratie i!ae#$ata le"ata e tuse prou#ti$e si urere

1<Ne$oia e a *ea si a ma!#a
6 alime!tatie i!ae#$ata pri! efi#it atorita fe*rei si s#aerii po!erale
7<Ne$oia e a elimi!a
6 pa#ie!tul isi satisfa#e a#easta !e$oie i! limite !ormale

5<Ne$oia e a se mis#a si e a a$ea o *u!a postura
6 i!tolera!ta la a#ti$itate
6 alterarea starii e #o!fort
6 ifi#ultate i! a se eplasa atorita- urerii( o*oselii a##e!tuate si sla*i#iu!ii
2<Ne$oia e a ormi si e a se oi.!i
6 !eli!iste( a!)ietate( i!som!ie atorata urerii am*ia!tei i!ae#$ate

?<Ne$oia e a se im*ra#a si a se e,*ra#a
6 ifi#ultate i! #apa#itatea e a se im*ra#a si e,*ra#a etermi!ate e urere(fe*ra si
sla*i#iu!e

I<Ne$oia e a me!ti!e #o!sta!ta temperatura #orpului i! limite !ormale
6 alterarea pote!tialului temperaturii #orpului atorit .ipertermiei si pro#esului i!fe#tios

@<Ne$oia e a me!ti!e te"ume!tele #urate si i!te"re
6 efi#it e autoi!"ri8ire
6 alterarea i!epli!irii rolului propriu

B<Ne$oia e a e$ita peri#ole
6 a!)ietate si !eli!iste pri$i! i!formatiile espre *oala pe #are o are si #um ar putea
e$ita #a sa e#ele,e raul e *i!e

13<Ne$oia e a #omu!i#a
6 epresie le"ata e ifi#ultatea e a se aapta *olii

11<Ne$oia e a a#tio!a #o!form propriilor #rei!te si $alori
6 #omportame!t !ormal #orespu!,ator #ultului sau

11<Ne$oia e a fi o#upat si a se reali,a
6 pa#ie!tul isi asuma roluri so#iale

17<Ne$oia e a se re#rea
6 pa#ie!tul e)prima ori!ta e a parti#ipa la a#ti$itati
re#reati$e

15<Ne$oia e a i!$ata sa6ti pastre,i sa!atatea
6 pre,i!ta i!teres pe!tru starea sa e sa!atate si pe!tru a#umularea u!or #u!ostii!te
pri$i! *oala sa
SATISFA4EREA INITIALA A NE:OILOR FUN0AMENTALE
1< Ne$oia e a respira si a a$ea o *u!a #ir#ulatie
0ia"!osti# e !ursi!"
0ifi#ultate e a respira atorita s#aerii #apa#itatii plama!ului e a asi"ura o respiratie *u!a
ma!ifestata pri!-
6 isp!ee a##e!tuata e efort si e#u*it
6 polip!ee( tuse #u e)pe#toratie mu#o6purule!ta
6 o*struarea #ailor respiratorii
6 #ir#ulatie i!ae#$ata ma!ifestata pri!- #ia!o,a *u,elor (u!".iilor si te"ume!telor
O*ie#ti$e
6 pa#ie!tul sa respire le8er pe !as
6 sa pre,i!te #ai respiratorii permea*ile si o *u!a respiratie
6 pa#ie!tul sa ai*a o #ir#ulatie ae#$ata
I!ter$e!tii
6 sa asi"ure o po,itie #orespu!,atoare #are sa permita o respiratie #at (mai usoara
6 sa e$ite eforturile fi,i#e=sa se i!eparte,e se#retiile
6 sa se asi"ure o $e!tilatie *u!a si aportul e o)i"e!
6 pa#ie!tul $a fi i!$atat sa tuseas#a si sa #ole#te,e e)pe#toratia i!tr u! $as spe#ial
6 ami!istrare e o)i"e! la a!umite i!ter$ale e timp si e #almate
E$aluare
6 pa#ie!tul sa respire mai usor
6 pa#ie!tul isi e,o*struea,a #aile respiratorii pri! tuse
6 #ia!o,a e)tremitatilor se me!ti!e
6 urerea se mai #almea,a
1<Ne$oia e a ma!#a si a *ea
0ia"!osti# e !ursi!"
6 alime!tatie i!ae#$ata pri! efi#it ma!ifestata pri! s#aere po!erala si i!apete!ta
O*ie#ti$e
6 sa se asi"ure #aloriile mi!erale($itami!ele e #are pa#ie!tul are !e$oie pri! alime!tele
ae#$ate
6 i!epartarea a!ore)iei
6 pa#ie!tul sa fie e#.ili*rat .iroele#tri# si !utritio!al
I!ter$e!tii
6 *ol!a$ului i se $a a sa ma!a!#e sau $a fi a8utat e !ursa
6 se $a asi"ura aportul e li#.ie pri! fru#te( lapte #eaiuri( #ompoturi si su#uri
6 se $a a alime!te *o"ate i! #alorii- lapte( oua( #ar!e si *ra!,eturi
E$aluare
6 *ol!a$ul reuseste sa se alime!te,e si sa se .irate,e.
7< Ne$oia e a se mis#a si e a a$ea o *u!a postura
6 ifi#ultate e a se eplasa atorita urerii
6 isp!ee a##e!tuata #u polip!ee si ta.i#arie apoi starii "e!erale "ra$e ma!ifestata pri!
imo*ili,are la pat
O*ie#ti$e
6 *ol!a$ul sa6si me!ti!a satisfa#ute #elelalte !e$oi fu!ame!tale( sa reu#a mis#arile
6 pre$e!irea altor #ompli#atii pulmo!are( *ro!#.op!eumo!ia e e#u*it
6 me!ti!erea u!ei *u!e #ir#ulatii
I!ter$e!tii
6 sa se po,itio!e,e pa#ie!tul #ore#t
6 eforturile pa#ie!tului $or fi mi!ime
6 se $a po,itio!a pa#ie!tul semis,a! si $a fi ser$it #u tot #eea #e ii tre*uie
6 se $a s#.im*a po,itia pa#ie!tului la a!umite i!ter$ale e timp
6 ami!istrare e a!tal"i#e
E$aluare
6 pa#ie!tului i se asi"ura u! a!umit ;ma)im< e #o!fort
6 !u apar es#are
5< Ne$oia e a ormi si a se oi.!i
0ia!osti# e !ursi!"
6 ifi#ultate e a ormi atorita tusei si isp!eei ma!ifestata pri! tre,iri !o#tur!e
repetate
O*ie#ti$e
6 pa#ie!tul sa *e!efi#ie,e e som! #orespu!,ator #a!titati$ si #alitati$
I!ter$e!tii
6 sa se #alme,e tusea upa #e e)pe#torea,a
6 sa se asi"ure u! mi#ro#limat ae#$at
6 sa se asi"ure aportul e o)i"e!
6 pa#ie!tul tre*uie sa ai*a o po,itie #ore#ta ;semise,a!<
6 tre*uies# ae#$ate- temperatura( umiitate
6 ami!istrare e o)i"e!
E$aluare
6 a#easta !e$oie este satisfa#uta
6 isp!eea s#ae
?< Ne$oia e a se im*ra#a si a se e,*ra#a
0ia"!osti# e !ursi!"
6 ifi#ultate e a se im*ra#a si e,*ra#a atorita starii "ra$e a pa#ie!tului ;este #ase#ti#<
O*ie#ti$e
6 pa#ie!tul sa se poata im*ra#a si e,*ra#a si!"ur i! timp e trei ,ile
I!ter$e!tii
6 sa se s#.im*e pa#ie!tul e le!8eria i!tima( e pat e #ate ori este !e$oie
E$aluare
6 pa#ie!tul se poate im*ra#a si e,*ra#a #u a8utorul !ursei
?< Ne$oia e a me!ti!e temperatura #orpului i! limite !ormale
0ia"!osti# e !ursi!"
6 pa#ie!tul !u se poate i!$eli( !u se poate e,*ra#a atorita imo*ili,arii
O*ie#ti$e
6 pa#ie!tul sa6si me!ti!a temperatura #orpului i! limite !ormale
I!ter$e!tii
6 !ursa $a i!$eli pa#ie!tul si il $a a8uta la im*ra#at si e,*ra#at
6 $a asi"ura u! #limat ae#$at
E$aluare
6 temperatura se me!ti!e i! limite !ormale
I< Ne$oia e a fi #urat si i!"ri8it( e a prote8a te"ume!tele
0ia"!osti# e !ursi!"
6 ifi#ultate e a urma pres#riptiile e i"ie!a atorita urerii si imo*ili,arii la pat
O*ie#ti$e
6 pa#ie!tul sa pre,i!te te"ume!te si mu#oase #urate
6 sa ai*a #elelalte !e$oi fu!ame!tale satisfa#ute
I!ter$e!tii
6 sa se asi"ure le!8eria si o i"ie!a #orespu!,atoare
6 sa se e)pli#e pa#ie!tului !e#esitatea i!"ri8irilor e i"ie!a
6 se $a s#.im*a pa#ie!tul si i se $a fa#e *aie pe re"iu!i
6 se $a a8uta pa#ie!tul sa se piepte!e( sa se spele pe i!ti( sa si i!"ri8eas#a u!".iile si sa
*ar*iereas#a
E$aluare
6 pa#ie!tul este #urat si i!"ri8it
@< Ne$oia e a #omu!i#a
0ia"!osti# e !ursi!"
6 #omu!i#are i!sufi#ie!ta #u #ei i! 8ur atorita pro"!osti#ului "ra$ al *olii si
ma!ifestata pri! i!#.iere i! si!e
O*ie#ti$e
6 pa#ie!tul sa #omu!i#e #u #ei i! 8ur
6 i!laturarea starii e epresie
I!ter$e!tii
6 psi.oterapie
6 se $a i!#er#a sa i se spu!a pa#ie!tului #a #ei i! familie au si ei !e#a,uri( #a lo#uies#
eparte
6 !ursa $a sta e $or*a #u pa#ie!tul
E$aluare
6 pa#ie!tul se simte *i!e i! pu!#t e $eere psi.i#
6 pa#ie!tul !u se mai simte si!"ur
B< Ne$oia e a e$ita peri#ole
0ia"!osti# e !ursi!"
6 imposi*ilitatea e a se prote8a atorita a!)ietatii( urerii pro$o#ate e a!umite te.!i#i
;i!8e#tie( perfu,ie<
O*ie#ti$e
6 sa se asi"ure li!istea pa#ie!tului
6 #almarea urerilor
6 sa se i!eparte,e starea e a!)ietate
6 se se urmareas#a fu!#tiile $itale
I!ter$e!tii
6 se $a e)pli#a pa#ie!tului #a !u este i! peri#ol
6 se $or e)pli#a u!ele te.!i#i si !e#esitatea lor
6 masa8 #u al#ool( tal#
6 s#.im*area po,itiei
6 ami!istrarea e #alma!te
E$aluare
6 pa#ie!tul este mai li!istit( mai puti! a!)ios
6 urerile au mai #eat
6 pa#ie!tul !u pre,i!ta es#are
13<Ne$oia e pra#ti#a reli"ia
0ia"!osti# e !ursi!"
6 imposi*ilitatea e a6si pra#ti#a reli"ia atorita #o!itiilor e spital ma!ifestata pri!
i!#.ierea i! si!e
O*ie#ti$e
6 pa#ie!tul sa6si pra#ti#e reli"ia
I!ter$e!tii
6 fa#ilitea,a a##esul paro.ului la patul pa#ie!tului pe!tru impa#area #u si!e
6 i se a#ora impartasa!ie
E$aluare
6 pa#ie!tul isi pra#ti#a reli"ia
PREZENTAREA CAZURILOR
Cazul I
Culegerea datelor
Nume: A
Prenume: Z
Sex: mas#uli!
Vrsta: ?B a!i
om!"!l!ul: Meiu ur*a!
O"u#a$!a: pe!sio!ar
ata !ntern%r!!: 1I.31.1317
ata extern%r!!: 71.31.1317
!agnost!" de !nternare: PLAGA IMPUS4ATA NEMITORA4E STG
&ot!'ele !ntern%r!!: stare "e!eral% alterat%( te"ume!te palie( sa!"erae .emitora#e st"
isp!ee
Anamez%:
A!te#ee!te .ereo#olaterale &i a!te#ee!te perso!ale
AN4- !esem!ifi#ati$e
APP- 13356fra#tur% e femur st+!" operat% fi)at% #u material e osteosi!te,%
133?6a!e$rism aorti# a*omi!al operat6status post/!lo#uire aort% a*omi!al% #u prote,%
e 0a#ro! pe!tru a!e$rism a*omi!al
133I6.iper#olesterolemie primar% form% u&oar%
4o!i'ii e $ia'% &i mu!#%-
6#orespu!,%toare=
6fum%tor 1 pa#.et e 'i"%riJ,i timp e 23 e a!i=
6al#ool o#a,io!al=
6a#tualme!te pe!sio!ar=
6fost e#o!omist e profesie=
Istor!"ul (ol!!:
Pa#ie!tul /! $+rst% e ?B e a!i (este "asti e am*ula!ta i! lo# pu*li# (pre,i!ta pla"a
impus#at .emitora#e st"(te"ume!te palie (
Examenul o(!e"t!' la !nternare:
6stare "e!eral% alterat%( TA7I(7
o
4
TA1I1 #m( GA25 S"( IM4A1@(12S"Jm
1
( su*po!eral.
Examen "l!n!" general:
Aparatul #ario$as#ular-
6,"omote #aria#e re"ulate( asur,ite6sufu sistoli# "raul IIJ:I /! fo#arul mitral #u
iraiere /! a)i% 6 TAA132J@3mmN"( F4AI1*Jmi!6puls a*se!t a !i$eu arterei peioase( ti*iale
posterioare &i poplitee mem*re i!ferioare *ilateral( puls pre,e!t la !i$elul arterei femurae
*ilateral( IG9 rA72JB3A3(7@( IG9st"A53J113A3(7?.
Aparatul respirator-
6murmur $e,i#ular a*se!t .emitora#e st"( amplia'ii respiratorii reuse( pla"a
.emitora#e(raluri su*#repita!te( FRA1@RJmi!
Raio"rafie pulmo!ara6.emop!eumotora) masi$ st"
Aparatul i"esti$-
6a*ome! moale( !eureros spo!ta! &i la palpare 6 tra!,it i!testi!al pre,e!t6s#au!
!ormal6fi#at &i spli!a !epalpa*ile.
Aparatul uro"e!ital-
6lo8e re!ale li*ere 6Giora!o !e"ati$ ;6< *ilateral
Anal!z% de la(orator
'"C(ME
0e!umirea a!ali,ei :alori o*'i!ute :alori e referi!'%
Gli#emie B1 m"C ?26113m"Jl
4reati!i!% 1m"C 3(261(1 m"Jl
TGP 57 U.I. 161B U.I.
TGO 1@ U.I. 161@ U.I.
TGL 25 236123m"C
H 5(1 mERJl 5(262(5 mER.l
Na 177(? m ERJl 1726121 mERJl
Uree 1? m"C 12623 m"Jl
(EMAT"#"&E
0e!umirea a!ali,ei :alori o*'i!ute :alori e referi!'%
N* 11(5611(B"C 17(?61?"C
Nt 7?(5672(IC 5365@C
L 1@(@3361@(B33 mm
7
51336@333Jmm
7
E 7(@@67(@5 milJmm
7
T$ 1@@.33361@B.333Jmm
7
123.3336733J333Jmm
7
:SN 111 mmJ. 761 OmmJ.
E)AME! UR!*
0e!umirea a!ali,ei :alori o*'i!ute :alori e referi!'%
INR 2(? 1(7
TT I1s61B(@s 11612 se#.
Examenul sumar de ur!n%:
6e!sitateA1312 6 a*umi!%( "u#o,%( pi"me!'i *iiari a*se!'i6uro*ili!o"e! !ormal=
6seime!t- 13612 leu#o#iteJ#+mp( .ematii A167J#+mp( pre,e!te 4EP( pre,e!t% flora
mi#ro*ia!%.
In'est!ga$!! #ara"l!n!"e
Traseu EHG e repaus- 6la i!ter!are- ritm si!usal( F4AI3*Jmi!( a) ele#tri# i!termeiar(
PRA3(1?s( TRSA3(3@s
TTA3(7?s( u!aT !e"ati$% /! a:L
Raio"rafie tora#i#% i!#ie!'a postero6a!terioar% ;11.133B< A proprie-
6 #or !orma( aorta ilatat% a!e$rismal( ese! pulmo!ar e tip reti#ulomi#ro!ouar *ilateral
Rad!ogra)!e de (az!n:
6arti#ula'ii sa#roilia#e &i #o)ofemurale !ormale *ilaterale
Rad!ogra)!e )emur stng:
6fra#tur% femur st+!" fi)at% #u MOS materiaosteosi!te,%( #o!soliat%
E#o"rafie #aria#% tre!stora#i#%- Re"ur"itare mitral% "raul II= Re"ur"itare
tri#uspiia!% "raul III( NTP meieJse$er%. 0ilatare :0.
E"ogra)!a a(dom!nal%:
6fi#at omo"e!( u&or .ipere#o"e!( #ole#ist !e/!lo#uit( 49PA7mm( :PA@(? mm(
spli!aA117mm.
.TRATAMENT=
6oprirea .emora"iei
6#om*atrea isp!eei
6me!ti!erea respiratie
Ne'o!le )undamentale du#% modelul "on"e#tual al V!rg!n!e! *enderson
!EV"A MA!FEST*R $E
$EPE!$E!+*
SURSA $E $FCU#TATE
1. A respira &i a a$ea
o *u!% #ir#ula'ie
6palpita'ii
6urere tora#i#%
6isp!ee
6ritm #aria# #res#ut
1. A se alime!ta &i a
se .irata
6lipsa poftei e m+!#are
6i!i"estie e alime!te #e !u
satisfa# !e$oile
or"a!ismului
6alime!ta'ie i!sufi#ie!t%
#a!titati$
6refu, e a se alime!ta
7. A elimi!a 6a*se!'a s#au!ului mai
multe ,ile
6meteorism
6#o!stipa'ie
5. A se mi&#a( a
p%stra o *u!%
postur%
6ifi#ultate e a se mo*ili,a
6a*se!'a a#ti$it%'ilor fi,i#e
6imo*ilitate
2. A ormi( a se
oi.!i
6ore i!sufi#ie!te e som!
6tre,iri fre#$e!te
6i!som!ii
?. A se /m*r%#a &i a
se e,*r%#a
6ifi#ultate e a se /m*r%#a
&i e,*r%#a
6!e/!em+!are e a se /m*r%#a
&i e,*r%#a
I. A me!'i!e
temperatura
#orpului /! limitele
!ormale
6amor'eli &i fur!i#%turi ale
e)tremit%'ilor
6.ipotermie
@. A fi #urat &i a6&i
prote8a
te"ume!tele
6!e"li8area 'i!utei &i
/!f%'i&%rii sale
6e,i!teres fa'% e /!f%'i&area
sa
B. A #omu!i#a 6imi!uarea i!tera#'iu!ii #u 6#omu!i#are i!sufi#ie!t% la
al'ii
6!e/!#reere /! propria
persoa!%
!i$el afe#ti$
6stare e #o!fu,ie
13. A e$ita peri#ole 6per#eperea !e"ati$% a
propriului #orp
6temeri
6apatie
6piererea ima"i!ii espre si!e
6a!)ietate
11. A a#'io!a up%
#rei!'ele &i
$alorile sale
6i!#apa#itate e a parti#ipa
la a#ti$it%'ile "rupului
reli"ios e #are apar'i!e
6ifi#utate e a parti#ipa la
a#ti$it%'i reli"ioase i! #au,a
i!ter!%rii /! spital
11. A se reali,a 6i!#ertitui!e /! #eea #e
pri$e&te propria $aloare
6i!#apa#itate e a re,ol$a
pro*leme
6e$alori,are
17. A se re#rea 6ifi#ultatea e a se
#o!#e!tra /! timpul
a#ti$it%'ilor re#reati$e
6te!siu!e psi.i#%
15. A /!$%'a 6lipsa e i!forma'ii #u
pri$ire la *oal%( m%suri e
pre$e!ire( ia"!osti#(
tratame!t
6#u!o&ti!'e i!sufi#ie!te
Cazul I I
Culegerea datelor
Nume: M
Prenume: Z
Sex: mas#uli!
Vrsta: ?B a!i
om!"!l!ul: Meiu ur*a!
O"u#a$!a: pe!sio!ar
ata !ntern%r!!: 1I.11.1311
ata extern%r!!: 71.11.1311
!agnost!" de !nternare: PNEUMOTORAQ TRAUMATI4 FRA4TURA FEMUR
STG
&ot!'ele !ntern%r!!: stare "e!eral% alterat%( te"ume!te palie( sa!"erae .emitora#e st"
isp!ee
Anamez%:
A!te#ee!te .ereo#olaterale &i a!te#ee!te perso!ale
AN4- !esem!ifi#ati$e
APP- 13356fra#tur% e femur st+!" operat% fi)at% #u material e osteosi!te,%
4o!i'ii e $ia'% &i mu!#%-
6#orespu!,%toare=
6fum%tor 1 pa#.et e 'i"%riJ,i timp e 23 e a!i=
6al#ool o#a,io!al=
6a#tualme!te pe!sio!ar=
6fost e#o!omist e profesie=
Istor!"ul (ol!!:
Pa#ie!tul /! $+rst% e ?B e a!i (este "asti e am*ula!ta i! lo# pu*li# (pre,i!ta pla"a
impus#at .emitora#e st"( si la !i$elul mem*rului superior st" te"ume!te palie (
Examenul o(!e"t!' la !nternare:
6stare "e!eral% alterat%( TA7I(7
o
4
TA1I1 #m( GA25 S"( IM4A1@(12S"Jm
1
( su*po!eral.
Examen "l!n!" general:
Aparatul #ario$as#ular-
6,"omote #aria#e re"ulate( asur,ite6sufu sistoli# "raul IIJ:I /! fo#arul mitral #u
iraiere /! a)i% 6 TAA132J@3mmN"( F4AI1*Jmi!6puls a*se!t a !i$eu arterei peioase( ti*iale
posterioare &i poplitee mem*re i!ferioare *ilateral( puls pre,e!t la !i$elul arterei femurae
*ilateral( IG9 rA72JB3A3(7@( IG9st"A53J113A3(7?.
Aparatul respirator-
6murmur $e,i#ular a*se!t .emitora#e st"( amplia'ii respiratorii reuse( pla"a
.emitora#e(raluri su*#repita!te( FRA1@RJmi!
Raio"rafie pulmo!ara6.emop!eumotora) masi$ st"
Aparatul i"esti$-
6a*ome! moale( !eureros spo!ta! &i la palpare 6 tra!,it i!testi!al pre,e!t6s#au!
!ormal6fi#at &i spli!a !epalpa*ile.
Aparatul uro"e!ital-
6lo8e re!ale li*ere 6Giora!o !e"ati$ ;6< *ilateral
Anal!z% de la(orator
'"C(ME
0e!umirea a!ali,ei :alori o*'i!ute :alori e referi!'%
Gli#emie B1 m"C ?26113m"Jl
4reati!i!% 1m"C 3(261(1 m"Jl
TGP 57 U.I. 161B U.I.
TGO 1@ U.I. 161@ U.I.
TGL 25 236123m"C
H 5(1 mERJl 5(262(5 mER.l
Na 177(? m ERJl 1726121 mERJl
Uree 1? m"C 12623 m"Jl
(EMAT"#"&E
0e!umirea a!ali,ei :alori o*'i!ute :alori e referi!'%
N* 11(5611(B"C 17(?61?"C
Nt 7?(5672(IC 5365@C
L 1@(@3361@(B33 mm
7
51336@333Jmm
7
E 7(@@67(@5 milJmm
7
T$ 1@@.33361@B.333Jmm
7
123.3336733J333Jmm
7
:SN 111 mmJ. 761 OmmJ.
E)AME! UR!*
0e!umirea a!ali,ei :alori o*'i!ute :alori e referi!'%
INR 2(? 1(7
TT I1s61B(@s 11612 se#.
Examenul sumar de ur!n%:
6e!sitateA1312 6 a*umi!%( "u#o,%( pi"me!'i *iiari a*se!'i6uro*ili!o"e! !ormal=
6seime!t- 13612 leu#o#iteJ#+mp( .ematii A167J#+mp( pre,e!te 4EP( pre,e!t% flora
mi#ro*ia!%.
In'est!ga$!! #ara"l!n!"e
Traseu EHG e repaus- 6la i!ter!are- ritm si!usal( F4AI3*Jmi!( a) ele#tri# i!termeiar(
PRA3(1?s( TRSA3(3@s
TTA3(7?s( u!aT !e"ati$% /! a:L
Raio"rafie tora#i#% i!#ie!'a postero6a!terioar% ;11.133B< A proprie-
6 #or !orma( aorta ilatat% a!e$rismal( ese! pulmo!ar e tip reti#ulomi#ro!ouar *ilateral
Rad!ogra)!e de (az!n:
6arti#ula'ii sa#roilia#e &i #o)ofemurale !ormale *ilaterale
Rad!ogra)!e )emur stng:
6fra#tur% femur st+!" fi)at% #u MOS materiaosteosi!te,%( #o!soliat%
E#o"rafie #aria#% tre!stora#i#%- Re"ur"itare mitral% "raul II= Re"ur"itare
tri#uspiia!% "raul III( NTP meieJse$er%. 0ilatare :0.
E"ogra)!a a(dom!nal%:
6fi#at omo"e!( u&or .ipere#o"e!( #ole#ist !e/!lo#uit( 49PA7mm( :PA@(? mm(
spli!aA117mm.
.TRATAMENT=
6oprirea .emora"iei
6#om*atrea isp!eei
6me!ti!erea respiratie
Ne'o!le )undamentale du#% modelul "on"e#tual al V!rg!n!e! *enderson
!EV"A MA!FEST*R $E
$EPE!$E!+*
SURSA $E $FCU#TATE
12. A respira &i a a$ea
o *u!% #ir#ula'ie
6palpita'ii
6urere tora#i#%
6isp!ee
6ritm #aria# #res#ut
1?. A se alime!ta &i a
se .irata
6lipsa poftei e m+!#are
6i!i"estie e alime!te #e !u
satisfa# !e$oile
or"a!ismului
6alime!ta'ie i!sufi#ie!t%
#a!titati$
6refu, e a se alime!ta
1I. A elimi!a 6a*se!'a s#au!ului mai
multe ,ile
6meteorism
6#o!stipa'ie
1@. A se mi&#a( a
p%stra o *u!%
postur%
6ifi#ultate e a se mo*ili,a
6a*se!'a a#ti$it%'ilor fi,i#e
6imo*ilitate
1B. A ormi( a se 6ore i!sufi#ie!te e som! 6i!som!ii
oi.!i 6tre,iri fre#$e!te
13. A se /m*r%#a &i a
se e,*r%#a
6ifi#ultate e a se /m*r%#a
&i e,*r%#a
6!e/!em+!are e a se /m*r%#a
&i e,*r%#a
11. A me!'i!e
temperatura
#orpului /! limitele
!ormale
6amor'eli &i fur!i#%turi ale
e)tremit%'ilor
6.ipotermie
11. A fi #urat &i a6&i
prote8a
te"ume!tele
6!e"li8area 'i!utei &i
/!f%'i&%rii sale
6e,i!teres fa'% e /!f%'i&area
sa
17. A #omu!i#a 6imi!uarea i!tera#'iu!ii #u
al'ii
6!e/!#reere /! propria
persoa!%
6#omu!i#are i!sufi#ie!t% la
!i$el afe#ti$
6stare e #o!fu,ie
15. A e$ita peri#ole 6per#eperea !e"ati$% a
propriului #orp
6temeri
6apatie
6piererea ima"i!ii espre si!e
6a!)ietate
12. A a#'io!a up%
#rei!'ele &i
$alorile sale
6i!#apa#itate e a parti#ipa
la a#ti$it%'ile "rupului
reli"ios e #are apar'i!e
6ifi#utate e a parti#ipa la
a#ti$it%'i reli"ioase i! #au,a
i!ter!%rii /! spital
1?. A se reali,a 6i!#ertitui!e /! #eea #e
pri$e&te propria $aloare
6i!#apa#itate e a re,ol$a
pro*leme
6e$alori,are
1I. A se re#rea 6ifi#ultatea e a se
#o!#e!tra /! timpul
a#ti$it%'ilor re#reati$e
6te!siu!e psi.i#%
1@. A /!$%'a 6lipsa e i!forma'ii #u
pri$ire la *oal%( m%suri e
pre$e!ire( ia"!osti#(
tratame!t
6#u!o&ti!'e i!sufi#ie!te
4AZ 4LINI4 NR7
Nume- 0
Pre!ume- M
0ata !a&terii- 1B22( lu!a QII( ,iua 11 F 21 a!i
0omi#iliul- M.
0ia"!osti#ul e i!ter!are- TRAUMA TORA4I4A 0ES4NISA
A!te#ee!te e .ereo6#olaterale- f%r% le"%tur% #u *oala a#tual%.
A!te#ee!te perso!ale &i fi,iolo"o#e- !ea"% alte *oli /! a!te#ee!te( #i#lul me!strual
!ormal.
Istori#ul *olii- *oala a#tual% e*utea,% /! mo *rus#( #+! /! ata e 1@.11.1311( orele
1B-33( *ol!a$a fii! $i#tima u!ei a"resiu!i fi,i#e pre,i!ta pla"a tora#i#a a#u,+! e)#oria'ii
e)ti!se ale spatelui( .ematom ifu, #oaps% st+!"a( e!tors% e "e!u!#.i st+!" #u ureri la
!i$elul #oapsei &i "e!u!#.iul st+!"( tumefiere &i impote!'% fu!#'io!al%.4u a#east%
simtomatolo"ie se pre,i!t% /! Ser$i#iul e ur"e!'%
E)ame! e la*orator- 6 e)ame! e uri!% !e"ati$=
.emo"ram% F !ormal%
uree("li#emie F !ormal%.
E)ame! #li!i# "e!eral- te"ume!te &i mu#oase !ormal #olorate( iar /! re"iu!ea spatelui
pre,i!t% e)#oria'ii e)ti!se( e#.imo,e multiple e #oaps%( te"ume!te e aspe#t
$iola#eu.
Aparat respirator- tora#e e #o!forma'ie moifi#ata( pre,i!t% mi&#%ri respiratorii
a!ormala pla"a es#.isa( e)#oria'ii pe toat% suprafa'a te"ume!tar% a spatelui( so!oritate
pulmo!ar%( murmur $e,i#ular pre,e!t.
Aparat #ario6$as#ular- ,"omote #aria#e ritmi#e( &o# ape)ia! /!
Spa'iul i!tra6#ostal : st+!"a( te!siu!e 113J@3( puls @3 *%t%iJmi!ut.
Aparat i"esti$- a*ome! elasti# !eureros la palpare #u tra!,it i!testi!al pre,e!t(
fi#at spli!% /! limite !ormale.
Aparat uro"e!ital- lo8ele re!ale li*ere( mi#'iu!i spo!ta!e( #i#lu me!strual !ormal(
or"a!e "e!itale e aspe#t !ormal.
Sistemul !er$os &i e!o#ri!- rela'ii !ormale.
E)ame!ul lo#al e spe#ialitate- pa#ie!ta #o!&tie!t%( f%r% pieere e #o!&tii!'% /!
mome!tul impa#tului( pre,i!t% e)#oria'ii e)ti!se ale te"ume!telor spatelui. Gle,!a st+!"% &i
pi#ior st+!" eformate patolo"i# #u #ir#umferi!'% mai mare e#+t /! partea reapt%i.
Te"ume!tele e aspe#t $iola#eu atorit% .ematomului su*#uta! ifu, #e pri!e fa'a a!tero6
e)ter!% a pi#iorului. Impote!'a fu!#'io!al% par'ial% la !i$elul "am*ei st+!" #u ureri spo!ta!e
&i pro$o#are e mi&#are /! arti#ula'ie.
E)ame!ul raiolo"ie-
Raio"rafia pulmo!ara p!eumotora) moerat
Raio"rafia "le,!a st+!" !u e$ie!'ia,% le,iu!i osoase e#+t o l%r"ire a spa'iului
arti#ular /! por'iu!ea e)ter!% #u apro)imati$ 5 mm #eea #e su"erea,% o elo!"a'ie sau ruptur%
e li"ame!t #olateral e)ter!.
Tratame!tul #urati$ al e!torsai #o!st% /!- imo*li,area pro$i,orie a arti#ula'iei
"e!u!#.iului &i urm%rirea /! e$olu'ie. 4ompli#a'ia #ea mai fre#$e!t% este #ole#tarea e s+!"e
/! spa'iul arti#ular 6 .emartro,% 6 #are a#% !u se resoar*e spo!ta! !e#esit% pu!#'ie
e$a#uatorie respe#t+! #u stri#te'e asepsia &i a!tisepsia pe!tru pre/!t+mpi!area i!fe#'iei /!
arti#ula'ie. Imo*ili,area "e!u!#.iului /! *urla! "ipsat timp e 15611 e ,ile up% #are se
pra#ti#% re#uperarea *al!eo6fi,io6terapeuti#%.
Tratame!t mei#ame!tos- a!ti*ioti#e 6 pe!i#ili!%= #alma!te 6 Piafe!( 0ipiriamol(
Al"o#almi!= a!tipla#.etor( som!ifere.
Ne$oile fu!ame!tare !esatisf%#ute-
6!e$oia e a respira= !e$oia e a elimi!a=
6!e$oia e a se mi&#a= !e$oia e a se /m*r%#a &i a se e,*r%#a=
6!e$oia e a fi #urat( e a6&i prote8a te"ume!tele=
6!e$oia e a e$ita peri#olele= !e$oia e a /!$%'a.
5 4o!#lu,ii
1. 4au,a #ea mai importa!t% a P!eumotora)ului este tu*er#ulo,a ;11(1C i! #a,uri<(
#o!form atelor i! literatur%. A#est lu#ru ore&te e!emiei e tu*er#ulo,% i! 'ara !oastr%.
1.0i! stuiul efe#tuat reiese #% P!eumotora)ul tu*er#ulos este mai fre#$e!t la *ol!a$ii
peste 23 a!i( iar #el !etu*er#ulos este mai es /!t+l!it la "rupa e $+rst% 11673 e a!i.
7. Tratame!tul P!eumotora)ului tre*uie i!i$iuali,at e la #a, la #a, /! fu!#'ie e
etiolo"ie &i r%spu!sul $ariat al or"a!ismului.
0i!tre #ele trei op'iu!i terapeuti#e s6a re#urs #el mai fre#$e!t la e)ufla'ii 2B(35C(
o$ei!u6se o meto% efi#ie!t% &i u&or e e)e#utat. 0re!a8ul s6a efe#tuat /! 17(@3C i!
#a,uri &i !umai /! 1I(15C a fost !e#esar% metoa #om*i!at%. Este foarte importa!t% ale"erea
pro#eeului terapeuti# /! raport #u "ra$itatea( parti#ularitatea &i e$olu'ia fie#%rui #a, /! parte.
5. G! #eea #e pri$e&te #o!uita terapeuti#% #ompleme!tar% este o*li"atorie
#.imioprofila)ia #.iar &i pe!tru P!eumotora)ul !etu*er#ulos( mai ales /! #a,urile /! #are
e)ist% u*ii ia"!osti#e.
2. G! #o!#lu,ie( /! fa'a u!ui P!eumotora)( paralel #u i!stituirea tratame!tului se impu!
i!$esti"a'ii ia"!osti#e sistemati#e( #are !u tre*uie a*a!o!ate p+!% la elu#iarea
ia"!osti#ului.
?. Ma8oritatea *ol!a$ilor( fii! su* 23e a!i( e#i /! pli! pro#es e prou#'ie( iar
spitali,area ur+! /! meie p+!% la 5 s%pt%m+!i( putem #o!#lu,io!a #% P!eumotora)ul
tre*uie #o!sierat #a o importa!t% #au,% e i!#apa#itate temporar% e mu!#%.
I. G!tru#+t P!eumotora)ele e #au,% tu*er#uloas% su!t #ele mai fre#$e!te( m%surile aresate
#om*aterii tu*er#ulo,ei se aresea,% !emi8lo#it &i #ompli#a'iilor a#esteia ;/! #a,ul e fa'%
p!eumotora#ele<.