Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Inculpatul s-a manifestat violent fa\[ de victim[, amenin\`nd-o c[ o arunc[ din


tren. De fric[, victima a s[rit din trenul care se apropiase de sta\ie ]i @]i
mic]orase viteza. #n timpul c[derii, victima s-a lovit de un st`lp ]i a decedat. Prin
recizitoriul procurorului, inculpatul a fost trimis @n !udecat[ pentru s[v`r]irea
infrac\iunii de @nlesnire sau determinare a sinuciderii.
"ste corect[ @ncadrarea !uridic[ a faptei# $otiva\i.
%u ce form[ de vinov[\ie a fost s[v`r]it[ infrac\iunea#
&.Inculpatul, fiind invitat la or'anele de poli\ie, pentru cercet[ri @ntr-o
cauz[ penal[, a p[r[sit sediul poli\iei, de]i prezen\a sa @n continuare era
necesar[. ()serv`nd acest lucru, un su)ofi\er care asistase la cercet[ri s-a
deplasat la domiciliul inculpatului unde a '[sit-o numai pe so\ia acestuia. #n timp
ce discuta cu aceasta, a auzit soneria ]i s-a ascuns @ntr-o de)ara, )[nuind
c[ inculpatul a venit acas[ ]i cer`ndu-i so\iei acestuia s[ nu-i comunice nimic
despre prezen\a sa @n apartament cu inten\ia de a-l lua prin surprindere ]i a-l
imo)iliza.
Desciz`nd u]a de la de)ara, inculpatul l-a '[sit pe su)ofi\erul pe care-l
cuno]tea, @ntruc`t participase la cercet[ri, a @nceput s[-i aduc[ in!urii, l-a
amenin\at ]i apoi l-a lovit cu cu\itul @n piept. #n urma loviturii, victima a decedat.
%are este @ncadrarea !uridic[ a faptei#
%um influen\eaz[ @ncadrarea !uridic[ a faptei calitatea victimei#
*. +iind provocat de victim[, inculpatul a @ncercat s[ o loveasc[ cu o sap[ @n
cap, dar aceasta, par`nd lovitura cu un cioma' \inut @n dreptul capului, a fost
lovit[ cu t[i]ul sapei peste m`na dreapt[, retez`ndu-i-se un de'et. #n timp ce i se
acordau @n'ri!iri medicale, victima a decedat @n urma unui stop
cardiorespirator, produs @n condi\iile unei insuficien\e cardiorespiratorii
pree,istente, dar care, @n lipsa a'resiunii s[v`r]ite de inculpat nu s-ar fi produs.
%are este @ncadrarea !uridic[ a faptei#
%are a fost inten\ia inculpatului#
%are sunt elementele care demonstreaz[ vinov[\ia inculpatului#
%um s-ar fi @ncadrat fapta dac[ victima nu ar fi decedat#
%are este rolul pe care @l are insuficien\a cardiorespiratorie pree,istent[ a
victimei asupra le'[turii de cauzalitate#
-. Dup[ ce inculpatul reu]ise s[ sustra'[ mai multe )unuri dintr-un ma'azin
.prin spar'erea vitrinei @n !urul orei &-
//
0, este v[zut de o persoan[ care mer'ea
pe strad[. #ntruc`t aceasta l-a amenin\at c[-l va denun\a la poli\ie, inculpatul i-a
aplicat o lovitur[ puternic[ @n cap cu o )ar[ metalic[, provoc`ndu-i o
fractur[ cranian[. #n urma tratamentului medical aplicat care a necesitat -/ de
zile de @n'ri!iri medicale victima a fost salvat[, dar a r[mas cu o pierdere
permanent[ a auzului la urecea dreapt[.
%e infrac\iuni a s[v`r]it inculpatul#
1. Inculpa\ii au @ncercat s[ violeze partea v[t[mat[ cu care se aflau @n
acela]i apartament, insist`nd @n acest scop, cu toate c[ victima le-a spus c[ dac[
nu renun\[ se va arunca pe fereastr[.
I'nor`nd acest avertisment repetat, inculpa\ii au st[ruit @n inten\ia lor, astfel
@nc`t, la un moment dat, victima aflat[ @n dormitor, d`ndu-]i seama c[ nu mai
are nici o posi)ilitate de sc[pare, a s[rit pe 'eam, de la o @n[l\ime de */ de m,
deced`nd @n urma leziunilor suferite.
%are este @ncadrarea !uridic[ a faptei#
%are este forma de vinov[\ie cu care au ac\ionat inculpa\ii fa\[ de decesul
victimei#
2. Instan\a a re\inut c[ inculpatul, '[sind pe so\ia sa @n locuin\a vecinului s[u
@ntr-o situa\ie de v[dit[ intimitate, a ucis pe loc cu lovituri aplicate asupra
capului cu o )`t[ pe vecin, iar pe so\ia sa ucis-o @n curtea domiciliului lor unde
o adusese de la locuin\a primei victime.
%are este @ncadrarea !uridic[ a faptei#
3. 4ictima, @n v`rst[ de 23 de ani a a!uns @ntr-o stare de )e\ie
voluntar[ complet[ neput`nd s[-]i manifeste @n nici un fel voin\a.5[sind-o pe
mar'inea drumului @ntr-o astfel de stare, inculpa\ii au decis ini\ial transportarea
ei la domiciliu pentru a nu @n'e\a peste noapte. 6lterior, au dus-o pe c`mp
unde au violat-o, profit`nd de imposi)ilitatea victimei de a-]i e,prima voin\a. Dup[
s[v`r]irea acestei fapte au a)andonat victima pe c`mp, pe 'er, unde a fost
'[sit[ decedat[. Din raportul medico-le'al rezult[ c[ moartea victimei a survenit ca
urmare a ]ocului ipotermic, determinat de e,punerea prelun'it[ la fri'.
%are este @ncadrarea !uridic[ a faptei#
%u ce form[ de vinov[\ie au ac\ionat f[ptuitorii#
%are sunt condi\iile necesare pentru ca )e\ia s[ constituie circumstan\
[ a'ravant[#