Sunteți pe pagina 1din 27

reglementarea operatiunii de divizare

proiectul de divizare
opozitia de divizare
documente pentru asociati sau actionari
validarea deliberarilor
impartirea patrimoniului

Divizarea se poate face:
prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi inceteaza existenta intre doua sau mai
multe societati existente sau care iau astfel fiinta;
prin desprinderea unei parti din patrimoniu care se transmite la doua sau mai multe societati existente
sau care iau astfel fiinta, caz in care societatea care se divide isi pastreaza existenta.

Aspecte juridice

Din punct de vedere juridic, operatiunea de divizare este reglementata de Legea nr. 31/1990,
republicata, articolele 238-251.

Divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile prevazute pentru modificarea actului
constitutiv al societatii.

Divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a societatii care isi inceteaza existenta si transmiterea
universala a patrimoniului acesteia catre societatea sau societatile beneficiare, in starea in care se
gaseste la data divizarii, in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora catre asociatii
sau actionarii societatii care inceteaza si, eventual, a unei sume de bani, care nu poate depasi 10% din
valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuite (art. 240).

In baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor (Asociatilor) a fiecareia dintre societatile care participa
la divizare, administratorii acestora intocmesc un proiect de divizare care, conform art. 241 din Legea nr.
31/1990, trebuie sa cuprinda:
forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune;
fundamentarea si conditiile divizarii;
stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare;
modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la
dividende;
raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, daca este cazul, cuantumul sultei;
cuantumul primei de divizare;
drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale;
data bilantului contabil de divizare, data care va fi aceeasi pentru toate societatile
participante;
orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.

Proiectul de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la Oficiul Registrului
Comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a
exista in urma divizarii. Declaratia trebuie sa se refere la modul in care respectiva societate a hotarat sa
stinga pasivul sau.

Proiectul de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, astfel incat in termenul de zile prevazut de art. 62 din Legea nr. 31/1990 (30 de zile) orice tert
care se considera prejudiciat in interesele sale de aceasta operatiune sa poata face opozitie.

Opozitia suspenda executarea divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit
irevocabila sau pana la data la care societatea in cauza face dovada ca s-a achitat de toate obligatiile fata
de creditorul sau creditorii care au atacat hotararea de divizare.
De asemenea, in conformitate cu art. 244, administratorii trebuie sa fie pregatiti sa puna la dispozitia
actionarilor sau asociatilor, la solicitarea acestora, urmatoarele documente: proiectul de divizare;
darea de seama a administratorilor, in care se va preciza si raportul de schimb al actiunilor sau al partilor
sociale;
situatiile financiare anuale impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare, precum
si cu 3 luni inainte de proiectul de fuziune;
raportul cenzorilor sau al auditorului financiar, dupa caz;
bilantul contabil de divizare;
evidenta contractelor cu valoare de peste 100 milioane lei, in curs de executare, si repartizarea lor intre
societatile beneficiare.

In termen de cel mult doua luni de la expirarea termenului de 30 zile de la publicarea proiectului de
divizare in Monitorul Oficial sau, dupa caz, de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit
irevocabila, adunarea generala a fiecareia dintre societatile par-ticipante va hotari asupra divizarii.
Actele constitutive ale societatilor nou-infiintate prin divizare se aproba de adunarea generala a
societatii sau a societatilor care isi inceteaza existenta.
Conform art. 115 din Legea nr. 31/1990, pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare,
cand actul constitutiv nu dispune altfel, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor
reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul
social, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o
treime din capitalul social.

Conform art. 247, atunci cand divizarea are ca efect marirea obligatiilor asociatilor uneia dintre
societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi.

Conform art. 249, se considera ca divizarea a avut loc la data inscrierii in registrul comertului a
mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii beneficiare sau, in cazul constituirii uneia sau a
mai multor societati comerciale noi, la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a
ultimei dintre ele.

Inregistrari contabile privind operatiunile de divizare a unei societati comerciale

Sa presupunem ca cei doi asociati ai S.C. ABC S.R.L. au hotarat sa divida societatea in alte doua societati
cu raspundere limitata, societati cu asociat unic. Diviziunea societatii se va efectua pe baza situatiilor
financiare incheiate la data de 31 decembrie 2004.

Exemplu:

Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. ABC S.R.L., intrunita la data de 18 ianuarie 2005, hotaraste:

Divizarea societatii S.C. ABC S.R.L. si constituirea a doua noi societati cu raspun
dere limitata cu asociat unic, respectiv S.C. ABC 1 S.R.L. si S.C. ABC 2 S.R.L.

Ca urmare a operatiunii de divizare, S.C. ABC S.R.L. isi va inceta existenta prin
transmiterea universala a patrimoniului la cele doua societati nou-infiintate.

Data bilantului de divizare este 31 decembrie 2004.

Se imputerniceste administratorul societatii sa intreprinda toate operatiunile nece
sare pentru elaborarea proiectului de divizare.

Se imputerniceste administratorul societatii sa intreprinda demersurile necesare
pentru inregistrarea la registrul comertului a hotararii AGA.

% = 456 Decontari cu asociatii 1.258.442.000

privind capitalul

1012 Capital social varsat 300.000.000

105 Rezerve din reevaluare 250.000.000

1061 Rezerve legale 60.000.000

1068 Alte rezerve 80.000.000

117 Rezultat reportat 478.942.000

121 Profit si pierdere 89.500.000

Inchiderea conturilor de activ:

892 Bilant de inchidere =% 1.464.875.000
211 Terenuri 730.300.000

2132 Calculatoare si echipamente periferice 78.500.000

2133 Mijloace de transport 480.250.000

214 Alte active corporale 82.000.000

4111 Clienti 15.600.000

5121 Conturi la banci in lei 72.350.000

5311 Casa in LEI 5.875.000

Inchiderea conturilor de pasiv:

%=892 Bilant de inchidere 1.464.875.000

456 Decontari cu asociatii privind capitalul 1.258.442.000

28132 Amortizare calculatoare 14.200.000

28133 Amortizare mijloace de transport 108.500.000

2814 Amortizarea altor imobilizari corporale 19.250.000

401 Furnizori 33.653.000

441 Impozit pe profit 30.830.000

S.C. ABC S.R.L. prezinta urmatoarele solduri pentru conturile de bilant la data de 31 decembrie 2004:

ABC S.R.L. lei

Cont
Denumire cont
Solduri debitoare la 31.12.2004
Solduri creditoare la 31.12.2004

1012
Capital social varsat
300.000.000

1061
Rezerve legale
60.000.000

1068
Alte rezerve
80.000.000

117
Rezultat reportat
250.000.000

121
Profit si pierdere
228.942.000

211
Terenuri
480.300.000

212
Constructii
0

2132
Calculatoare si echipamente periferice
78.500.000

2133
Mijloace de transport
480.250.000

214
Alte active corporale
82.000.000

262
Titluri de participare detinute la societati din afara grupului
0

2812
Amortizare constructii
0

28132
Amortizare calculatoare
12.500.000

28133
Amortizare mijloace de transport
98.000.000

2814
Amortizarea altor imobilizari corporale
18.278.000

4111
Clienti
28.900.000

401
Furnizori
125.000.000

441
Impozit pe profit
17.800.000

5121
Conturi la banci in lei
28.000.000

5311
Casa in LEI
12.570.000

Total
1.190.520.000
1.190.520.000Bilantul societatii ABC S.R.L., intocmit pe baza balantei de verificare incheiate la data de 31 decembrie
2004, prezinta urmatoarele date:

mii lei

1
Imobilizari necorporale
0

2
Imobilizari corporale
992.272

3
Imobilizari financiare
0

4
Total active imobilizate
992.272

5
Creante
28.900

6
Casa si conturi la banci
40.570

7
Total active circulante
69.470

8
Obligatii curente
142.800

9
Active circulante nete, respectiv obligatii curente
(73.330)

10
Total active minus datorii (Activ net)
918.942

11
Capital social varsat
300.000

12
Rezerve
140.000

13
Rezultat reportat
250.000

14
Rezultatul exercitiului financiar
228.942

15
Total capitaluri proprii
918.942Capitalul social al societatii, in valoare de 300 milioane lei, este compus din 3.000 de parti sociale cu o
valoare nominala de 100.000 lei per parte sociala.

Structura asociatilor se prezinta astfel:

Nr. crt.
Asociat
Nr. parti sociale
Valoare parti sociale (LEI)
Procent de participare (%)

1
Ionescu Vasile
1.500
150.000.000
50

2
Petrescu Aurel
1.500
150.000.000
50

Total
3.000
300.000.000
100Pe baza raportului de evaluare s-a stabilit valoarea terenului la 730.300.000 lei, valoarea societatii fiind
estimata la 1.168.942.000 lei.

Pentru societatea ABC 2 S.R.L. ce se va constitui, asociatul Petrescu Aurel va prelua din patrimoniu
terenul si mobilierul.

Celelalte bunuri existente in patrimoniul societatii, inclusiv creantele si obligatiile, se vor transmite catre
cealalta societate ce se va infiinta, S.C. ABC 1 S.R.L., al carei asociat unic va fi Ionescu Vasile.

Diferentele de valoare rezultate prin transmiterea patrimoniului la cele doua societati urmeaza sa fie
decontate in termen de 6 luni de la inregistrarea societatilor nou-infiintate.

Societatea nu va mai desfasura activitati pana la finalizarea operatiunilor de divizare.

Prin urmare, capitalurile proprii care se vor transmite pentru fiecare din cele doua societati vor fi in
suma de 584.471.000 lei, iar bunurile ce se vor transmite catre ABC 2

S.R.L. vor fi in valoare de 812.300.000 lei deci mai mult cu 209.551.000 lei, suma ce urmeaza sa fie
decontata catre ABC 1 S.R.L.

Deoarece in termenul legal de 30 de zile de la publicarea proiectului de fuziune nu

s-a inregistrat nici o opozitie, patrimoniul se va transmite catre cele doua societati

nou-infiintate.

La societatea care isi inceteaza existenta, se efectueaza urmatoarele inregistrari:

Inregistrarea diferentei din reevaluarea terenului si a diferentelor ce se vor deconta in termen de 6
luni intre cele doua societati nou-infiintate:

211 Terenuri = 105 Rezerve din reevaluare 250.000.000 4562 Decontari cu asociatii 4561
Decontari cu asociatii divide, S.C. privind capitalul privind capitalul ABC S.R.L. Petrescu Aurel
Ionescu Vasile 209.551.000

Inregistrarea transmiterii capitalurilor proprii catre S.C. ABC 1 S.R.L.:

% = 4561 Decontari cu asociatii 584.471.000

privind capitalul Ionescu Vasile 1012 Capital social varsat 150.000.000

105 Rezerve din reevaluare 125.000.000

1061 Rezerve legale 30.000.000

1068 Alte rezerve 40.000.000

117 Rezultat reportat 125.000.000

121 Profit si pierdere 114.471.000

Inchiderea conturilor de activ pentru posturile preluate de S.C. ABC 1 S.R.L.:

892 Bilant de inchidere =% 837.771.000

2132 Calculatoare si echipamente periferice 78.500.000

2133 Mijloace de transport 480.250.000

4111 Clienti 28.900.000

4562 Decontari cu asociatii 209.551.000 privind capitalul Petrescu Aurel

5121 Conturi la banci in lei 28.000.000

531 Casa in LEI 12.570.000

Inchiderea conturilor de pasiv pentru posturile preluate de S.C. ABC 1 S.R.L.:

% = 892 Bilant de inchidere

837.771.000 4561 Decontari cu asociatii privind capitalul Ionescu Vasile

584.471.000 28132 Amortizare calculatoare 12.500.000

28133 Amortizare mijloace de transport 98.000.000

401 Furnizori 125.000.000

441 Impozit pe profit 17.800.000

Inregistrarea transmiterii capitalurilor proprii catre S.C. ABC 2 S.R.L.:

%= 4562 Decontari cu asociatii 584.471.000 privind capitalul Petrescu Aurel

1012 Capital social varsat

105 Rezerve din reevaluare

1061 Rezerve legale

1068 Alte rezerve

117 Rezultat reportat

121 Profit si pierdere

|nchiderea conturilor de activ pentru S.C. ABC 2 S.R.L.:

892 Bilant de inchidere =%

211 Terenuri

214 Alte active corporale

Inchiderea conturilor de pasiv pentru S.C. ABC 2 S.R.L.:

% = 892 Bilant de inchidere 2814 Amortizarea altor imobilizari corporale 4562 Decontari cu
asociatii privind capitalul Petrescu Aurel 4561 Decontari cu asociatii privind capitalul Ionescu
Vasile

La S.C. ABC 1 S.R.L. se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:

Inregistrare capitalurilor proprii:

456 Decontari cu asociatii = 1012 Capital social varsat

privind capitalul

Preluarea posturilor de activ de la S.C. ABC S.R.L.:

% = 891 Bilant de deschidere

2132 Calculatoare si echipamente periferice

2133 Mijloace de transport

4111 Clienti

461 Debitori ABC 2 S.R.L.

5121 Conturi la b`nci in lei

5311 Casa in LEI 150.000.000

125.000.000

30.000.000

40.000.000

125.000.000

114.471.000

812.300.000

730.300.000

82.000.000

812.301.000

18.278.000

584.471.000

209.552.000

inregistrari contabile la societatea noua

584.471.000 ABC 1

837.771.000

78.500.000

480.250.000

28.900.000

209.551.000

28.000.000

12.570.000

Preluarea posturilor de pasiv de la S.C. ABC S.R.L.:

891 Bilant de deschidere =% 837.771.000 456 Decontari cu asociatii

privind capitalul 584.471.000

28132 Amortizare calculatoare 12.500.000

28133 Amortizare mijloace de transport 98.000.000

401 Furnizori 125.000.000

441 Impozit pe profit 17.800.000

La S.C. ABC 2 S.R.L. se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:

Inregistrarea capitalurilor proprii:

456 Decontari cu asociatii = 1012 Capital social varsat 584.471.000

456 Decontari cu asociatii = 1012 Capital social varsat 584.471.000
456 Decontari cu asociatii = 1012 Capital social varsat 584.471.000
privind capitalul

Preluarea posturilor de activ de la S.C. ABC S.R.L.:

% = 891 Bilant de deschidere 812.300.000

211 Terenuri 730.300.000

214 Alte active corporale 82.000.000

Preluarea posturilor de pasiv de la S.C. ABC S.R.L.:

891 Bilant de deschidere =% 812.301.000

2814 Amortizarea altor imobilizari corporale 18.278.000

456 Decontari cu asociatii privind capitalul 584.471.000

462 Creditori S.C. ABC 1 S.R.L. 209.552.000

S-ar putea să vă placă și