Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 14 Activitatea economica externe a intreprinderii

DIVIZIUNEA INTERNATIONALA A MUNCII SI SECIALIZAREA INTERNATIONALA


Divi!i"nea internationa#a a m"ncii este un proces de specializare a tarilor lumii in producerea si
comercializarea pe piata mondiala a bunurilor la fabricarea carora poseda un anumit avantaj, comparativ sau
competitiv.
$orme#e %pecia#i!arii internationa#e:
1. Specializarea intersectoriala sau specializarea industrie-agricultura;
2. Specializarea interramurala presupune specializarea tarilor in anumite ramuri ale industriei, cum ar
fi ind chimica, producatoare de masini, usoara, textila etc;
. Specializarea intraramurala se efectueaza la nivelul subramurilor, adica in cadrul aceleiasi
ramuri!2 tari se specializeaza in productia chimica, in timp ce una confectioneaza bunuri
farmaceutice si parfumuri, alta prelucreaza produse petroliere";
#. Specializarea organologica presupune specializarea tarilor nu in producerea unui bun finit, ci doar a
unor parti componente ale acestuia;
$. Specializarea intrafirma a luat amploare odata cu cresterea numarului si dimensiunilor societatilor
transnationale. %chimburile dintre filialele aceleiasi firme dislocate in diferite tari au la temelie
anume exploatarea avantajelor relative ale unei sau altei tari, dar deja in cadrul unei singure &ri, fie
ca ea apartine unui proprietar individual fie colectiv;
'. Specializarea tehnologica consta in deplasarea treptata a capacitatilor industriei traditionale din
tarile occidentale in tarile in curs de dezvoltare.

Activitatea economic& extern& (n )epublica *oldova se consider+ activitatea persoanelor ei juridice ,i
fizice din alte state, precum ,i activitatea acestora (n )epublica *oldova, (n toate formele de rela-ii
economice interna-ionale.
Scop"ri#e activit&'ii economice externe(
.ctivitatea economic+ extern+ este menit+ s+ contribuie la dezvoltarea social-economic+ a )epublicii
*oldova, la integrarea ei (n economia mondial+.
/n )epublica *oldova se desf+,oar+ urm+toarele tipuri de activitate economic+ extern+:
- exportul ,i importul de m+rfuri !de lucr+ri ,i servicii" (n conformitate cu nomenclatorul ,i (n modul
stabilit de 0uvernul )epublicii *oldova;
- schimbul de m+rfuri !opera-iuni barter" ,i alte tipuri de activitate, bazat+ pe principiile comer-ului de
(nt(mpinare;
- cooperarea (n produc-ie ,i cooperare de alt+ natur+ cu subiecte ale activit+-ii economice de peste hotare;
- activitatea de antreprenor desf+,urat+ (n comun cu subiecte ale activit+-ii economice de peste hotare;
- activitatea investitorilor str+ini;
- concesiunile acordate persoanelor juridice ,i fizice str+ine;
- opera-iunile interna-ionale financiare, bancare, de credit, de decontare, de asigurare ,i opera-iunile cu
h(rtii de valoare (n cazul ,i (n modul prev+zut de legisla-ia )epublicii *oldova;
- opera-iunile de arend+, inclusiv de leasing;
- opera-iunile de misitie;
- alte tipuri de activitate economic+ extern+ ce nu contravin legisla-iei )epublicii *oldova.

Re)#ementarea de %tat a activit&'ii economice externe se efectueaz+ (n scopul asigur+rii ap+r+rii
intereselor statului ,i a cre+rii condi-iilor pentru includerea economiei )epublicii *oldova (n sistemul
diviziunii interna-ionale a muncii ,i apropierii ei de structurile de pia-+ ale -+rilor dezvoltate.

*ecanismul reglement+rii de stat a activit+-ii economice externe cuprinde:
- (nregistrarea subiectelor activit+-ii economice externe;
- eliberarea licen-elor ,i fixarea cotelor pentru opera-iunile economice externe;
- regimul vamal;
- reglementarea operativ+ a activit+-ii economice externe;
- rela-iile valutar-financiare ,i de credit-decontare;
- stabilirea direc-iilor prioritare (n activitatea economic+ extern+

*nre)i%trarea subiectelor activit+-ii economice externe se efectueaz+, (n baza unui aviz prealabil, de c+tre
organul (mputernicit de 0uvernul )epublicii *oldova.
*odul de (nregistrare (l stabile,te 0uvernul )epublicii *oldova.

E#i+erarea licen-elor ,i fixarea cotelor pentru exportul ,i importul de m+rfuri !de lucr+ri ,i servicii" se
efectueaz+ de c+tre organele de stat ale )epublicii *oldova (n caz de:
- (nr+ut+-ire a balan-ei de pl+-i;
- dereglarea considerabil+ a echilibrului pe pia-+ intern+ de consum mai ales privind produc-ia agricol+,
produc-ia industriei alimentare ,i m+rfurile industriale de prim+ necesitate;
- necesitate a asigur+rii (n produc-ie a unor anumite propor-ii (ntre materia prim+ de import ,i cea local+;
- necesitate a adopt+rii operative a unor m+suri de r+spuns la ac-iunile discriminatorii ale altor state;
- semnare de c+tre )epublica *oldova a acordurilor comerciale interna-ionale respective sau aderare la
ele a acesteia.


*+rfurile ,i alte bunuri exportate sau importate se declar+ (n mod obligatoriu, prezent(ndu-se organelor
controlului vamal al )epublicii *oldova o declara-ie vamal+ despre (nc+rc+turi.
1ipurile, m+rimea ,i modul de (ncasare a taxelor vamale, a impozitelor ,i a altor taxe le stabile,te
2arlamentul )epublicii *oldova.


/n scopul dezvolt+rii echilibrate a activit+-ii economice externe se pot aplica, (n anumite cazuri, m+suri
operative: limitarea exportului ,i importului de m+rfuri !de lucr+ri ,i servicii", suspendarea opera-iunilor
economice externe.
3imitarea exportului ,i importului se instituie pe anumite perioade de timp la unele m+rfuri!lucr+ri sau
servicii" pentru unele -+ri ,i grupuri de -+ri (n cazul (n care lucrul acesta (l impune starea rela-iilor de pia-+,
alte condi-ii economice ,i politice.
0uvernul )epublicii *oldova suspend+ sau sisteaz+ activitatea economic+ extern+ a subiectelor ei (n caz
de:
- (nc+lcare a legisla-iei )epublicii *oldova sau a tratatelor ,i acordurilor interna-ionale, la care este parte;
- neexecutare a condi-iilor de licen-+ ,i a cotelor fixate;
- recurgere la demping sau la concuren-+ neloial+;
- exportare ,i importare repetat+ de m+rfuri necalitative;
- prezentarea interna-ional+ de date eronate (n documentele de activitate economic+ extern+.
1oate subiectele activit+-ii economice externe pl+tesc impozite (n conformitate cu legisla-ia )epublicii
*oldova.
%ubiectele activit+-ii economice externe particip+ la formarea fondurilor valutare republican ,i locale.
*odul de formare a fondurilor valutare ale subiectelor activit+-ii economiei externe, de efectuare a
opera-iunilor valutar-financiare ,i de credit-decontare, precum ,i de folosire a mijloacelor fondului valutar
republican se stabile,te de 0uvernul )epublicii *oldova.
4reditele de stat ale subiectelor activit+-ii economice externe ,i garan-iile de stat ale creditelor comerciale
le acord+ 5anca 6a-ional+ a *oldovei din mijloacele fondului valutar republican ,i din alte surse.

2ersoanele juridice ,i fizice ale altor state pot face investi-ii (n )epublica *oldova pentru crearea de
(ntreprinderi, sub orice form+ ce nu contravine legisla-iei ei, pe calea:
- particip+rii prin cot+ la (ntreprinderi ,i organiza-ii (mpreun+ cu persoanele juridice ,i fizice ale
)epublicii *oldova !(ntreprinderi mixte", inclusiv prin procurarea de ac-iuni;
- cre+rii de (ntreprinderi cu capital str+in de 1778 !(ntreprinderi str+ine".
5aza juridic+ ,i economic+ a activit+-ii investitorilor str+ini (n )epublica *oldova o stabile,te legisla-ia
ei.

4oncesiunea, ob-inerea pe o anumit+ perioad+ de timp de c+tre o persoan+ juridic+ sau fizic+ a altui stat a
autoriza-iei pentru desf+,urarea unui anumit tip de activitate economic+, se admite (n toate ramurile
economiei na-ionale ,i (n toate tipurile de activit+-i dac+ aceasta nu contravine legisla-iei )epublicii
*oldova.