Sunteți pe pagina 1din 68

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 2!"#$%#&'(&(#(2(#()(#


AU*ILIAR CURRICULAR
CLASA a *I a
Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ier0ilor 1e 02ta3e
DOMENIUL4 A,ricultur2
NIVEL4 II
CALI5ICARE4 6ooteh+i3t
Martie 27
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
1
MECICNDIPT !IP
AUTORI4
Tureac A+i-oara 8 prof" #rad" did" II$ Cole#iul Tehnic %Pontica& Constana
Li/a1ariu 5lorica 8 prof" #rad" did" I$ Cole#iul Tehnic %Pontica& Constana
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
'
Introducere """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(
Competene """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")
Informaii despre a#entul economic"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*
Modalit+i de or#ani,are a practicii""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-
.ecomand+ri pri/ind respectarea normelor de s+n+tate 0i securitatea muncii"""""""""""""""""""""""""1
2losar """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""3
Acti/it+i de n/+are"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""14
Competena 1-"1"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11
5i0e de documentare""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11$ 1'
5i0e de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""16$ 1(
5i0+ de obser/aie""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1)
Competena 1-" '""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1*
5i0e de documentare""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1*$ 1-$ 11$ 13$ '4$ '1$ ''$ '6
5i0e de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'($ ')$ '*$ '-$ '1$ '3$ 64$ 61
Competena 1-" 6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6'
5i0e de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""6'$ 66$ 6($ 6)$ 6*$ 6-$ 61$ 63$ (4$ (1$ ('$ (6$ (($ ()$ (*
Competena 1-" (""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(-
5i0e de documentare""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(-$ (1$ (3$ )4$ )1$ )'$ )6$ )($ ))
5i0e de lucru""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")*$ )-$ )1
7r#ani,area e/alu+rii""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")3$ *4
8urnalul de practic+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*1
Ane9e """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*'$ *6$ *($ *)
:iblio#rafie"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""**
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
6
Pre,entul material de n/+are se adresea,+ ele/ilor care urmea,+ traseul profesional
de pre#+tire n calificarea $$Teh+icia+ 9ooteh+i3t::$ profesorilor 0i mai0trilor instructori care
asi#ur+ formarea competenelor profesionale specifice acestei calific+ri"
;copul reali,+rii pre,entului material de n/+are este acela de<a reali,a o pre,entare
c=t mai capti/ant+ pentru ele/i $ n /ederea dep+0irii barierelor din calea n/++rii 0i a a>uta
#rupul int+ s+<0i atin#+ ntre#ul potenial"
?a ba,a materialului de n/+are a stat Sta+1ar1ul 1e ;re,2tire ;ro<e3io+al2 n care
sunt pre,entate pentru fiecare competen+ criteriile de performan+$ condiiile de aplicabilitate
0i diferitele probe de e/aluare"
@n ba,a ;tandardului de pre#+tire profesional+ s<a elaborat pro#rama 0colar+ n care
sunt corelate competenele specifice modulului cu coninuturile ce /or fi parcurse de profesor
0i ele/i prin di/erse acti/it+i de formare"
Pre,entul material promo/ea,+ /i,iunea unui eto3 co0u+itar care de,/olt+ 0i
/alorific+ abilit+i 0i atitudini care /or mbun+t+i acti/itatea educaional+ a ele/ilor 0i i /a
a>uta n formarea competenelor profesionale pentru /iitorul loc de munc+"
Materialul de n/+are contribuie la de,/oltarea abilit+ilor 0i atitudinilor de creati/itate$
ino/are 0i adaptare la schimbare a cursanilor"
Materialele de n/+are pre,entate n acest document pot constitui modele de bun+
practic+ pentru profesorii care parcur# modulele pentru care nu sunt elaborate materiale de
n/+are pentru aceast+ calificare"
Acest de,iderat se poate reali,a numai printr<o proiectare ri#uroas+ a acti/it+ii
didactice$ deci prin folosirea celor mai adec/ate metode$ mi>loace de n/++m=nt$ n care
acti/itatea didactic+ este centrat+ pe ele/" E9ist+ numeroase metode 0i procedee didactice$
dar trebuie alese pentru fiecare unitate de coninut acelea care conduc la formarea
competenei specifice a coninutului"
Pre,entul document conine o di/ersitate de metode 0i instrumente de n/+are
rele/ante pentru calificarea %Tehnician ,ootehnist& 0i anumeA
fi0e de documentare
fi0e de obser/aii
fi0e de lucruA pentru acti/it+i practice
fi0e de autoe/aluare
cu/inte cheie#losar
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
(


Acest material 0i propune s+ u0ure,e acti/itatea 1e =+/2>are a ele/ilor$ /enind n
spri>inul lor cu instrumente de n/+are care s+ i a>ute n formarea urm+toarelor competeneA
1" Descrie biolo#ia familiei de albineA
recunoa0terea p+rilor componente ale albinei
caracteri,area cate#oriilor de indi/i,i"
'" Identific+ utila>ul apicolA
clasificarea stupilor
recunoa0terea p+rilor componente 0i ane9ele stupilor
recunoa0terea utila>elor folosite n stupin+
6" Aplic+ lucr+ri de ntreinere 0i n#ri>ire a albinelorA
efectuarea lucr+rilor de ntreinere 0i n#ri>ire specifice fiec+rui anotimp
asi#urarea nmulirii familiei de albine
respectarea normelor specifice de tehnica securit+ii muncii
(" Identificarea principalelor plante melifere 0i polenifereA
clasificarea speciilor melifere
recunoa0terea principalilor repre,entani ai speciilor melifere
5OARTE IMPORTANT???
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)
Citii cu atenie toate materialeleB
Completai fiecare seciune cu atenieB
Consultai</+ cu maistrul sau tutorele de practic+ la
ne/oieB
Autoe/aluai</+ permanentB
A#entul economic se afl+ n ,ona de acti/itate a unit+ii 0colare$ care pre#+te0te
absol/eni cu calificarea C,ootehnist&"
Principala acti/itate a a#entului economic este apicultura$ fapt ce ne<a determinat s+
ncheiem o con/enie cadru$ a/=nd n /edere buna desf+0urare a practicii la modulul
CTehnolo#ia cre0terii albinelor 0i /iermilor de m+tase&"
A#entul economic deine n pre,ent *4 familii de albine$ cu posibilit+i de
de,/oltare n /iitor
Tipul stupilorA )( stupi ori,ontaliD ( stupi /erticali cu ma#,ineD ' stupi multieta>aiD
Pentru reali,area culesurilor de producie apicultorul practic+ stup+ritul pastoral
astfelA
?a rapi+ E )44 haF
?a salc=m E 1)4 ha"F
?a coriandru E '44 ha"F
?a tei E644 ha"F
?a floarea soarelui E -44 ha"F
Pentru reali,area culesurilor t=r,ii de toamn+ apicultorul se deplasea,+ la flora
spontan+ din Delta Dun+rii"
A#entul economic ofer+ posibilitatea ele/ilor pentru desf+0urarea practicii
comasate$ pun=nd la dispo,iia lor at=t ba,a material+ de care dispune c=t 0i
informaiile necesare form+rii competenelor"
Ele/ul are obli#aia ca pe durata derul+rii sta#iului de pre#+tire practic+$ s+
respecte pro#ramul de lucru stabilit 0i s+ e9ecute acti/it+ile solicitate de tutore
dup+ o prealabil+ instruire$ n condiiile respect+rii cadrului le#al cu pri/ire la
/olumul 0i dificultatea acestora Econform Codului MunciiF"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
*
Modulul CTehnolo#ia cre0terii albinelor 0i /iermilor de m+tase& este inte#rat n cultura de
specialitate$ clasa a GI a$ an de completare$ pentru calificarea CHootehnist&"
Modulul CTehnolo#ia cre0terii albinelor 0i /iermilor de m+tase& repre,int+ unitatea de
competen+ tehnic+ speciali,at+ CTehnolo#ia cre0terii albinelor 0i /iermilor de m+tase&"
De0i aceast+ unitate de competen+ nu se a#re#+ sau conte9tuali,ea,+ cu o unitate de
competen+ pentru abilit+i cheie$ consider+m oportun s+ menion+m aici$ unit+ile de
competen+ cheie$ care se formea,+ n clasa a GI a$ an de completare$ ni/elul doi$ calificarea
CHootehnist&" Acestea suntA
Comunicare 0i numeraie
Asi#urarea calit+ii
I#iena 0i securitatea muncii
?ucrul n echip+
Modulul CTehnolo#ia cre0terii albinelor 0i /iermilor de m+tase& se studia,+ ntr<un num+r
total de *4 ore Elaborator tehnolo#ic 64 ore 0i instruire practic+ 64 oreF$ n paralel cu celelalte
module din clasa a GI a$ an de completare$ n cadrul sta#iilor de pre#+tire practic+$ el nefiind
condiionat de parcur#erea altor module"
.olul practicii este decisi/ n formarea abilit+ilor cheie 0i a competenelor tehnice
speciali,ate$ ntruc=t se reali,ea,+ la a#entul economic$ n condiii de producie$ familiari,=nd
ele/ul cu /iitorul loc de munc+"
Coninutul acti/it+ilor desf+0urate la a#entul economic trebuie s+ duc+ la formarea
competenelor pre/+,ute n ;tandardul de Pre#+tire Profesional+"
Deoarece ma>oritatea lucr+rilor din stupin+ se desf+0oar+ prim+/ara 0i toamna$ recomand+m
ca 0i practica comasat+ la acest modul s+ fie mp+rit+ n dou+ perioade$ 0i anumeA
- prima parte s+ se desf+0oare prim+/ara
- a doua parte s+ se desf+0oare toamna"
@n acest fel ele/ii /or putea participa la ma>oritatea lucr+rilor care se desf+0oar+ n stupin+"
@n orele de instruire practic+ comasat+ se asi#ur+ formarea competenelor din cadrul acestui
modul$ dar 0i se cap+t+ e9perien+ n munc+ n domeniul de pre#+tire #eneral+ n cre0terea
albinelor"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
-
@n primul r=nd se /or lua m+suri de e/itare a nep+turilor$ care pentru unele persoane
pot produce chiar st+ri aler#ice$ into9icaii etc"
De aceea n stupin+ se /a lucra la orice control n cuibul familiilor$ numai purt=nd
echipamentul de protecie n stare de funcionare Emasca apicol+$ salopet+ de
preferin+$ de culoare alb+$ m+nu0i$ ci,me$ afum+torF
Apicultorii nu trebuie s+ pre,inte mirosuri str+ine care irit+ albinele$
@n ca,ul nep+turilor se /or lua m+suri ur#ente pentru ndep+rtarea acului$
;coaterea acului se face cu un#hia sau cu dalta$ printr<o mi0care de alunecare pe
piele$ antren=nd astfel 0i acul cu pun#a de /enin$
Pentru a ameliora durerile$ la locul nepat se /a pune comprese cu ap+ rece sau cu
oet diluat cu ap+$ ori cu soluie foarte slab+ de amoniac sau '4I soluie de hipoclorit
de sodiu"
;e mai poate friciona locul cu frun,e de p+trun>el sau se pun felii de cartof$ de ceap+"
7 atenie deosebit+ trebuie acordat+ transportului stupilor n pastoral$ care se face n
#eneral noaptea"
Pe /a#oanele ce transport+ stupi /or fi prinse t+blie cu inscripia @ate+>ie al.i+e?@, /or
a/ea asi#urate stin#+toare 0i /or fi dotate corespun,+tor pentru circulaia n si#uran+
pe drumurile publice"
Jetrele de stupin+ /or fi amplasate c=t mai departe de drumurile circulate de oameni 0i
animale iar la masi/ele melifere se /a ine de cont de normele n /i#oare pri/ind pa,a
contra incendiilor etc"
@n lucr+rile de 9tracie a mierii$ a cerii$ la folosirea centrifu#elor electrice de mare
capacitate$ a topitoarelor cu aburi se /or lua m+suri concrete pentru e/itarea
electrocut+rii$ op+ririi"
?a toate mi>loacele de transport 0i n apropierea stupinelor se /or folosi tablie
indicatoare cu inscripiaA ATENIE, ALAINE ?
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
1

Masc+ ;alopet+ M+nu0i Afum+tor
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
3
Ur02toarea li3t2 1e ter0e+i /a <i <olo3itoare la a.3ol/irea u+it2>ii 1e co0;ete+>2(
# Al.i+e lucr2toare cei mai mici indi/i,i ai familiei de albine$ femele cu
o/arele nede,/oltate$ incapabile de reproducie$
2 Ao-ti+a re,iduurile r+mase dup+ ce fa#urii /echi au fost
topii"
) Cule3urile 1e
=+tre>i+ere
asi#ur+ hrana necesar+ pentru cre0terea$
de,/oltarea 0i stimularea familiei de albine
& Cule3urile 1e
;ro1uc>ie
se reali,ea,+ de la speciile melifere cu potenial
ridicat" 5iind de mare intensitate$ albinele 0i
reali,ea,+ necesarul propriu de hran+ 0i un surplus
de miere care se e9tra#e Emiere<marf+F
B Dia<ra,0a ane9+ a stupului ori,ontal care ser/e0te la
desp+rirea stupului n dou+ compartimente$
complet i,olate"
! 5urti-a, aplicat la albine$ este luarea mierii altor colonii$ pe
ascuns sau prin for+"
' Coluri 1e cule3 inter/ale n care albinele nu #+sesc surse de hran+
n natur+
$ Matca este sin#ura femel+ capabil+ de reproducie din
familia de albine
7 Po1i-orul
S+ell,ro/e
ser/e0te la separarea familiei de ba,+ de familia
a>ut+toare Estupul multieta>atF
# Pla+te 0eli<ere plante care ofer+ familiilor de albine materia prim+
necesar+ e9istenei lor Enectar$ polenF
## Pla+t2 ;ole+i<er2 plant+ care ofer+ familiei de albine numai polen
#2 Pla+t2 +ectari<er2 plant+ care ofer+ familiei de albine numai nectar
#) Pla+t2 +ectaro%
;ole+i<er2
plant+ care ofer+ familiei de albine at=t nectar c=t
0i polen
#& Ra92 eco+o0ic2
1e 9.or
culesurile care se #+sesc la o distan+ de p=n+ la
1$) ' m fa+ de stupin+"
#B TrD+tor masculii familiei de albine
NOT4 Dac2 ele/ii /or ,23i -i al>i ter0e+i, =i ;ot i+clu1e =+ li3ta ;re9e+tat2(
Acea3ta ;oate <i ata-at2 la portofoliu.
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
14
CUVINTE CEEIE4 <a0ilie 1e al.i+eF 0atc2F al.i+2 lucr2toareF
trD+torF 3tu;i+2F 3tu;F ;la+te 0eli<ere

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de


Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
11
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(#( 8 De3crie .iolo,ia <a0iliei 1e al.i+e
5IA DE DOCUMENTARE Nr(#
INDIVI6II 5AMILIEI DE ALAINE
Albinele duc o /ia+ n comun$ form=nd familia EcoloniaF de albine"
In familia de albine se #asesc trei feluri de indi/i,iA matca$ albinele lucratoare si trantorii"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
1'
Matca Al.i+e lucr2toare
TrD+tori
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(#( 8 De3crie .iolo,ia <a0iliei 1e al.i+e
5IA DE DOCUMENTARE Nr(2
Caracterele 0or<olo,ice ale i+1i/i9ilor <a0iliei 1e al.i+e
In familia de albine se #asesc trei feluri de indi/i,iA matca$ albinele lucratoare si trantorii"
Ace0tia pre,int+ caractere morfolo#ice diferite$ care i fac s+ se deosebeasc+ ntre ei"
INDIVI6II 5AMILIEI DE
ALAINE
CARACTERE MOR5OLOCICE
Matca
< Este sin#ura femel+ capabil+ de reproducie$
< ;e deosebe0te u0or de celelalte albine prin form+ 0i m+rime$
a/=nd corpul mai lun#$ capul mai mic 0i abdomenul foarte
de,/oltat 0i acoperit p=n+ la >um+tate de aripi"
< Pe fa#uri este nsoit+ ntotdeauna de o suit+ care se ocup+ cu
hr+nirea ei Ecu laptisor de matc+F 0i cu transmiterea
substanei de matc+ la ntrea#a colonie"
Albina lucr+toare
< ;unt$ ca dimensiune$ indi/i,ii cei mai mici ai familiei de albine$
femele cu o/arele nede,/oltate$ incapabile de reproducie$
< Capul albinei lucr+toare are o form+ triun#hiular+ iar
abdomenul este e#al n lun#ime cu aripile"
< ?imba le este bine adaptat+ pentru cules$ n medie are *$( mm
lun#ime$
< Picioarele sunt pre/+,ute cu panera0e EcorbiculeF destinate
colect+rii 0i transportului polenului"
Tr=ntorul
< .epre,int+ masculii familiei de albine$
< Corpul lor este mai mare dec=t al lucr+toarelor 0i a m+tcii$
lun#imea este apro9" 1) <11 mm$
< Capul este rotun>it$ antenele tr=ntorului au cu o articulaie n
plus fa+ de cele ale albinei lucr+toare cu ochi foarte bine
de,/oltai$ mirosul sensibil 0i /ederea tr=ntorilor$ adaptat+ la
lumina cerului 0i a ,+rii$ a>ut=ndu<i la detectarea u0oar+ a
m+tcilor ie0ite la mperechere"
< Rolul ;ri+ci;al al tr=ntorilor este de a mperechea m+tcile 0i
de a asi#ura astfel perpetuarea speciei"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
16
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(#( 8 De3crie .iolo,ia <a0iliei 1e al.i+e
5IA DE LUCRU Nr( #
Teh+ica cercet2rii cui.ului
ACTIVITATE PRACTIC % ACENTUL ECONOMIC
ETAPE
MATERIALE
NECESARE
OPERAII E*ECUTATE
Pre,2tirea
0aterialelor
+ece3are -i a
a;icultorului
masca
salopeta
afum+torul$ dalta
apicol+$ peria$
l+dia de lucru
< pre#+te0te materialele necesare cercet+rii cuibului
< apicultorul face un du0$ pentru ndep+rtarea mirosului de
tanspiraie$ care irit+ albinele n aceea0i m+sur+ ca 0i
mirosul de alcool$ ceap+$ parfum etc"
< mbrac+ costumul de protecie obi0nuit
Cercetarea
cui.ului
afum+torul$ dalta
apicol+$ peria$
l+dia de lucru
< pentru a nu stin#heri acti/itatea albinelor nu /+ a0e,ai
niciodat+ n faa urdini0ului$ n ca, contrar albinele ,boar+
n >urul apicultorului 0i sunt iritate"
< /+ /ei a0e,a n partea lateral+ a stupului$ n a0a fel nc=t
ridicarea ramelor s+ se fac+ u0or$ ncep=nd cu partea mai
puin populat+ a cuibului"
< ridicai capacul stupului cu #ri>+$ f+r+ ,druncin+turi$
< se desprinde apoi$ cu a>utorul d+ltiei$ podi0orul
< se introduc c=te/a pale de fum cu afum+torul deasupra
ramelor$ pentru ca albinele s+ se retra#+"
< se desprinde apoi diafra#ma$
< cu a>utorul d+ltiei se desprinde prima ram+"
EGa0i+area
ra0ei
rama
% e9aminarea ramei scoase din stup se face apuc=nd cu
am=ndou+ m=inile de m=nera0ele acesteia$ ridic=nd<o
deasupra cuibului$ n po,iie ori,ontal+$ puin oblic+"
ATENIE ????
% mane/rarea se face numai deasupra stupului$ pentru a
mpiedica scur#erea pic+turilor de nectar n afara stupului$
a #hemotoacelor de polen neconsolidate n celule$
pierderea m+tcii 0i c+derea albinelor de pe fa#uri"
% pentru e9aminarea ramei pe parte opus+$ m=na dreapt+
cu rama se ridic+ n sus$ iar m=na st=n#+ se las+ n >os$
n/=rtind rama pe a9a ei lon#itudinal+ la 114K
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
1(


EGa0i+area
ra0ei
rama
perie apicol+
l+dia de lucru
< astfel$ rama se #+se0te n po,iie /ertical+ puin oblic+
< apoi fa#urele se readuce n po,iie ori,ontal+ Ef+r+ a se
mai ntoarceF 0i se a0ea,+ din nou pe faluri"
< dac+ se urm+re0te scoaterea unor rame din cuib$
acestea se ad+postesc n l+dia de transport$ iar dup+
terminarea cercet+rii n spaiul dintre ultima ram+ 0i
diafra#m+ se scutur+ albinele de pe fiecare ram+"
< aceast+ operaie se face printr<o mi0care ener#ic+$ dup+
care restul albinelor r+mase se ndep+rtea,+ cu a>utorul
periei"
5OARTE IMPORTANT ????
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
1)
@n cursul acestor mane/re trebuie s+ a/ei #ri>+ s+ nu pierdei matca$ c+ut=nd<o n
prealabil de mai multe ori"
De obicei aceasta se #+se0te pe fa#urii cu ou+$ unde 0i desf+0oar+ acti/itatea"
@n timpul cercet+rii nu trebuie f+cut abu, de fum$ deoarece acesta poate irita
albinele$ n loc s+ le lini0tesc+
Dup+ cercetare se procedea,+ la r=nduirea normal+ a cuibului 0i la nchiderea
stupului"
Dac+ n timpul cercet+rii$ se constat+ c+ albinele sunt deosebit de a#resi/e$ se
recomand+ a0e,area ramelor la loc$ nchiderea stupului 0i am=narea cercet+rii
cuibului
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(#( 8 De3crie .iolo,ia <a0iliei 1e al.i+e
5IA DE OASERVAIE Nr( 2
I+1i/i9ii <a0iliei 1e al.i+e
ACTIVITATE PRACTIC % ACENTUL ECONOMIC
In familia de albine se #asesc trei feluri de indi/i,iA matca$ albinele lucratoare si trantorii"
SARCINI DE LUCRU 4
#( Identificai ntr<o familie de albine indi/i,ii care o compun"
2( 7bser/ai caracterele lor morfolo#ice 0i completai tabelul de mai >osA
)( Comparai obser/aiile f+cute n fi0a /oastr+ cu cele ale cole#ilor care au reali,at
aceea0i fi0+ de obser/aie ca 0i /oi" !nde apar diferene L
I+1i/i9ii <a0iliei 1e al.i+e Caracterele 0or<olo,ice
5OARTE IMPORTANT???
H+ai+te 1e eGa0i+area cui.ului <a0iliilor 1e al.i+e 3tu1ia>i cu 0are ate+>ie <i-a 1e lucru
+r( # ITeh+ica cercet2rii cui.uluiJ
?ucrai n perechiD
.espectai normele de protecia muncii specifice lucr+rii"
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
1*
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE DOCUMENTARE Nr(#
CLASI5ICAREA STUPILOR
Stu;ii sunt construcii din lemn sau poliuretan f+cute de om pentru ad+postirea albinelor
n /ederea e9ploat+rii economice a acestora"

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
1-
TIPURI DE STUPI
Stu;ul ori9o+tal Stu;ul /ertical cu 0a,a9i+e
Stu;ul 0ultietaKat
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE DOCUMENTARE Nr( 2
Stu;ul ori9o+tal % STAS +r(&#'"#7'!
Este un stup de mare capacitate$ cu '4 rame de tip ori,ontal EDadantF$ a0e,ate pe un
sin#ur r=nd"

P2r>ile co0;o+e+te Caracteri3tici co+3tructi/e
5u+1ul 3tu;ului Este fi9 prins n cuie de corp
Cor;ul 3tu;ului
Corpul are forma paralelipipedic+$
Confecionat din sc=nduri a0e,ate lon#itudinal$
Peretele frontal are$ n partea sa inferioar+$ dou+ urdini0uri
nalte de '4 mm$ diferite ns+ ca m+rime$ primul a/=nd
lun#imea de 644 mm iar cel+lalt de 1)4 mm"
Ca;acul 3tu;ului Capacul mbrac+ partea de sus a stupului pe '4 mm$
spri>inindu<se pe br=ul corpului$
Este rabatabil$ fiind pre/+,ut cu dou+ balamale cu care se
fi9ea,+ de corp"
A+eGe4
Stu;ul ori9o+tal este pre/+,ut cuA
'4 de rame$ E dimensiuniA lun#imea (6) mm$ l+imea 644 mmF
Dou+ diafra#me Ede reducere a cuibului 0i de separareF
* sc=ndurele de podi0or$ confecionate din sc=ndur+ subire
!n dispo,iti/ de fi9are a ramelor pentru transport E 7 bar+ de fi9are care se a0ea,+
perpendicular pe rame" .olul acestui dispo,iti/ este de a ri#idi,a ramele n stup pe
timpul transportului$ de a nu permite mi0carea$ deplasarea acestora 0i$ implicit$
stri/irea albinelorF"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
11
Ca;ac
Cor;
5u+1
Ur1i+i-
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE DOCUMENTARE Nr( )
Stu;ul /ertical 8 STAS +r(##)$"#7$(
@n acest tip de stup de,/oltarea familiei de albine se face tot pe ori,ontal+ fa+ de sol$
ca 0i n ca,ul stupului ori,ontal"
Diferena fa+ de acesta este c+$ pe l=n#+ ramele de cuib$ de 644 mm$ n care albinele
cresc puiet$ stupul /ertical are 0i rame mici$ puse n ma#a,iile a0e,ate deasupra
corpului$ n care albinele pun e9clusi/ miere"
5undul stupului este fi9"
Corpul stupului are o form+ aproape p+trat+ 0i conine 14 rame de cuib de (6) 9 644
mm
Deasupra corpului pot fi fi9ate$ pe br=ul care l ncon>oar+ lateral sus 0i n falurile
superioare una sau dou+ ma#a,ine"
.amele de ma#a,in sunt de dimensiuni ca 0i la stupul ori,ontal$ sin#ura diferen+ fiind
n+limea acestora$ de 1*' mm Edimensiunile e9terioare de (6) 9 1*' mmF"
A/a+taKele acestui tip de stup suntA
diferenierea clar+ ntre cuib 0i ramele din care se e9tra#e miere$
u0urina cu care se poate e9tra#e mierea
familia de albine se deran>ea,+ la e9tracie foarte puin"
;tupul /ertical cu ma#a,ine este potri/it pentru stup+ritul pastoral deoarece
permite luarea ma#a,inelor de pe corp$ transportul lor separat$ deci este mai
u0or dec=t stupul ori,ontal 0i permite obinerea de miere de calitate$ pe
sortimente distincte de flor+"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
13
Ca;ac
Ma,a9i+
Cor;
5u+1
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE DOCUMENTARE Nr( &
Stu;ul 0ultietaKat% STAS +r($#2$"#7''

P2r>ile co0;o+e+te Caracteri3tici co+3tructi/e
5u+1ul 3tu;ului
Este mobil$ cu o sin#ur+ fa+ utili,abil+
@n pre,ent se utili,ea,+ din ce n ce mai mult fundul dublu$ cu
ambele fee utili,abile"
Are lun#imea de ))4 mm$ dep+0e0te corpul din fa+ cu circa *4
mm form=nd astfel sc=ndurica de ,bor"
Este construit din sc=nduri #roase de '4 mm"
Cor;ul 3tu;ului
Este construit din sc=nduri
Dimensiunile e9terioare ale corpurilor sunt (34 9 ('4 9 '() mm$
Pereii din fa+ 0i din spate ai corpurilor sunt pre/+,ui n partea
de sus$ pe interior$ cu c=te un fal de 1- mm n+lime 0i 14 mm
ad=ncime pentru spri>inirea umera0elor ramelor"
@n e9terior corpurile au dou+ scobituri cu o ad=ncime de 14 mm
care ser/esc ca 0i m=nere"
Pereii laterali ai corpurilor sunt str+pun0i pe toat+ n+limea de
un orificiu cu diametrul de 14 mm prin care se introduce ti>a de
fi9are a corpurilor n timpul transportului la pastoral"
Ca;acul 3tu;ului Este telescopic Embrac+ puin corpulF"
@n interiorul capacului e9ist+ un spaiu #ol$ n care se a0ea,+
salteluele sau alte materiale i,olante n timpul iernii"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
'4
Ca;ac
Cor;uri
5u+1
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE DOCUMENTARE Nr( B
Stu;ul 0ultietaKat% STAS +r($#2$"#7'' % A+eGe
;tupul multieta>at pre,int+ o serie de calit2>i, care l<au impus n practica apicol+A
7 construcie simpl+$ cu p+ri componente di/i,ibileD
Jolumul lui poate fi m+rit sau mic0orat$ dup+ necesit+ile 0i puterea familiei de albineD
;atisface pe deplin cerinele biolo#ice ale albinelor$ care prefer+ de,/oltarea pe
/ertical+D
Permite folosirea operaiunilor de mecani,are n transport$ prin paleti,are$ e9tracia
mierii pe sorturi florale direct din corpuri etc"D
Este considerat ca un stup al pre,entului 0i /iitorului"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
'1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
1" Capacul stupului
'" Corpuri
)( Po1i-or
&( Po1i-orul S+ell,ro/e
B( Ra0a /e+tila>ie
!( Er2+itorul
'( Ra0e I&)B * 2) 00J
$( Ra0e
3" 5undul stupului
#( Alocul ;e+tru ur1i+i-
##( H+chi92tor 1e ur1i+i-
#2( Ori<icii ;e+tru 3i3te0ul 1e
<iGare
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE DOCUMENTARE Nr( !
UtilaKe ;e+tru <iGarea <a,urilor =+ ra0e
UtilaKe ;e+tru <iGarea <a,urilor =+
ra0e
Caracteri3tici
Pla+-eta cala;o1
Este confecionat+ din sc=ndur+
Este dimensionat+ ca s+ ncap+ e9act n
%lumina& unei rame
;e poate confeciona pentru a fi adaptat acela0i
calapod la fi9area fa#urilor n rame de tip
ori,ontal$ multieta>at 0i de ma#a,in
C2uritor ;e+tru ra0e
Este pre/+,ut cu ac de oel pentru #+urirea
spete,elor laterale Epentru a se obine ramele
ms=rmateF
Pi+te+ul a;icol
Pre,int+ o roti+ dinat+$ care se trece peste
s=rma ce trebuie inter#at+ n fa#ure"
Pentru fi9area fa#urelui de spetea,a superioar+
a ramei se folose0te pintenul t+/+lu# Ecu rol+F"
E9iat+ 0i pinteni electrici"

5a#uri artificiali EfoiF ram+ ns=rmat+

Dispo,iti/ de #+urit rame s=rma ,incat+ de 4$( mm
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
''
5a,ure arti<icial <iGat
;e ra02
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE DOCUMENTARE Nr( '
UtilaKe ;e+tru eGtrac>ia 0ierii
U+eltele ;e+tru eGtra,erea, ;relucrarea -i ;23trarea 0ierii suntA furculia$ cuitul 0i ta/a
0i masa pentru desc+p+cit$ e9tractorul$ strecur+toarea pentru filtrat mierea 0i maturatorul"
Furculia de descpcit se folose0te pentru eliminarea c+p+celelor de cear+
de pe celulele pline cu miere ale fa#urilor$ n special a celor care au suprafaa
neuniform c+p+cit+" Pentru o mai bun+ alunecare pe suprafaa de cear+ a
fa#urelui 0i o mai mare eficien+$ nainte de utili,are furculia de desc+p+cit care
nu este pre/+,ut+ cu re,isten+ electic+ se nc+l,e0te n prealabil n ap+
fierbinte"
Cuitul de descpcit se folose0te$ ca 0i furculia de desc+p+cit$ pentru
nl+turarea c+p+celelor de cear+ de pe celulele fa#urilor cu miere" Au fost dotate
cu re,isten+ electric+ 0i termostat pentru a le nc+l,i la o temperatur+ constant+$
de )4<-4MC" De asemenea e9ist+ modele de cuite nc+l,ite cu aburi"
Tava i masa de descpcit sunt confecionate din ino9" ;er/esc pentru
desc+p+cirea fa#urilor
Extractorul este un aparat care se folose0te pentru e9tra#erea mierii din
fa#uri$" E9ist+ mai multe tipuri de e9tractoareA dup+ modul de a0e,are a ramei A
e9tractoare tan#eniale la care ramele sunt a0e,ate perpendicular pe a9ul
rotorului" Ele pot fi cu '$ 6$ 0i ( rame de obicei acionate mecanic
e9tractoare radiale n care ramele sunt a0e,ate cu direcia pe a9ul
e9tractorului 0i nu mai este necesar s+ se ntoarc+ ramele$ deoarece
e9tracia se face simultan pe ambele fee" Pot fi acionate manual$ c=nd
num+rul ramelor este mic 0i cu un motora0 electric$ c=nd sunt de mare
capacitate Ecu 1'$ 1*$ '1$ 6'$ 6*$ 0i )* rameF
Srecurtoarea pentru filtrat mierea se folose0te$ la e9tra#ere$ pentru
strecurarea mierii de impurit+ile de cear+ 0i p+stur+"
Maturatorul (zctoarea) este folosit pentru limpe,irea 0i p+strarea mierii"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
'6
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE DOCUMENTARE Nr( $
UtilaKe ;e+tru eGtrac>ia cerii
U+eltele ;e+tru eGtra,erea -i ;relucrarea cerii sunt repre,entate de topitorul de cear+
cu aburi sau solar 0i presa de cear+"
Topitorul de cear cu auri este un utila> cu randament sc+,ut$ folosit la
prelucrarea materiei prime ce are un coninut bo#at n cear+" Este compus
dintr<un /as de tabl+$ cu perei dubli 0i este acoperit cu un capac care se
fi9ea,+ etan0 de perei" @n interior /asul are o sit+ pe care se fi9ea,+ fa#urii de
topit 0i care /a reine bo0tina 0i celelalte resturi care r+m=n n urma prelucr+rii
acestora Es=rme$ resturi de lemn$ etc"F"
@n spaiul dintre perei se toarn+ ap+ care prin fierbere pro/oac+ aburi ce
topesc ceara sau$ n ca,ul altui model$ apa p+trunde n /as acion=nd direct
asupra materialului de topit$ ceara ridic=ndu<se la suprafa+"
Cerificatorul solar este un utila> care tope0te ceara coninut+ n fa#uri 0i
c+p+cele cu a>utorul ener#iei solare$ c+ldurii emis+ de soare pe timpul /erii"
Cerificatorul se a0ea,+ n locurile cele mai nsorite din stupin+ sau curte pentru
a beneficia de c=t mai mult+ c+ldur+ de la soare""
Prin utili,area topitorului de cear+ solar se obine o cear+ curat+$ #+lbuie$
pl+cut mirositoare"
!resa de cear permite e9tra#erea cerii 0i din fa#urii reformai$ nu numai din
c+p+cele 0i fa#uri noi deoarece folose0te$ n afar+ de temperatur+$ aciunea de
presare$ n de0euri Ebo0tin+F r+m=n=nd o cantitate mic+ de cear+ E14<64IF$ de
calitate inferioar+$ ce poate fi e9tras+ doar prin procedee industriale"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
'(
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE LUCRU Nr( #
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
TIPURI DE STUPI
;tupul repre,int+ cel mai important utila> apicolD cu rol de ad+post pentru familia de albine$
locul n care 0i desf+0oar+ acti/itatea 0i 0i depo,itea,+ re,er/ele de hran+"
SARCINI DE LUCRU4
#( 7bser/ai cu atenie stupii din stupina a#entului economic 0i recunoa0tei tipurile de
stupi folosii"


2( Ale#ei tipul de stup care pre,int+ cele mai multe calit+i 0i pe care a#entul
economic l folose0te
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
)( Ar#umentai de ce a#entul economic folose0te acest tip de stup"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
?ucrai n perechi
;tudiai cu atenie fi0ele de documentare pre,entate
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
')
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE LUCRU Nr( 2
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
STUDIU DE CA6

SARCINI DE LUCRU4
1" Anali,ai stupii din stupina a#entului economic$ obser/ai toate caracteristicile constructi/e 0i completai fi0a de
obser/aie pre,antat+ mai >osA
' Comparai obser/aiile f+cute n fi0a /oastr+ cu cele ale cole#ilor care au reali,at aceea0u fi0+ de obser/aie ca 0i /oi"
!nde apar diferene L
Ti;ul 1e 3tu;
<olo3it
Caracteri3tici co+3tructi/e
A+eGele 3tu;ului
Nr( 1e ra0e "
1i0e+3iu+ile ra0elor 5u+1 Cor; Ca;ac

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
?ucrai n perechi
;tudiai cu atenie fi0ele de documentare
pre,entate
.espectai re#ulile de protecie a muncii
specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
'*
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA TEENOLOCIC Nr( )
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
5iGarea <a,urilor arti<iciali =+ ra0e
ETAPE
MATERIALE
NECESARE
OPERAII E*ECUTATE
H+3Dr0area
ra0elor
.ame
Nablon
;=rm+
2+uritor pentru
rame
< se ia 0ablonul pentru marcarea locurilor de introducerea
s=rmei n funcie de rama ce urmea,+ s+ fie ns=rmat+ 0i
se a0ea,+ pe faa intern+ a spete,elor laterale ale ramei
< apoi$ cu #+uritorul pentru rame se perforea,+ spetea,a
la locul indicat de 0ablon$ pe unde urmea,+ s+ treac+
s=rma
< primul orificiu pentru introducerea s=rmei se e9ecut+ la
' cm fa+ de 0ipca superioar+ a ramei$ iar urm+toarele se
e9ecut+ la distane e#ale ntre ele"
< pentru rama stupului multieta>at este ne/oie de 6 (
r=nduri de s=rm+$ iar pentru rama stupului ori,ontal )
r=nduri de s=rm+"
< dup+ ce s<a trecut s=rma prin toate orificiile trasate$
s=rma se ntinde bine 0i se fi9ea,+ prin nod dublu$ situat
c=t mai aproape de peretele interior al spete,elor
laterale"
< s=rma se ntinde foarte bine n a0a fel nc=t s+ sune ca
0i cor,ile unei /iori"
< dac+ nu este suficient de ntins+$ fa#urii fi9ai pe ea$ se
ondulea,+"
5iGarea
<a,urilor
arti<iciali =+
ra0a
=+3Dr0at2
5oi de fa#uri
artificiali
.ame ns=rmate
Plan0eta calapod
Pinten apicol
< se umectea,+ calapodul$ peste care se a0ea,+ foaia de
fa#uri artificiali$ astfel nc=t s+ se #+seasc+ cu ' 6 mm
mai >os de spetea,a superioar+ a ramei"
< se aplic+ apoi rama ns=rmat+
< se fi9ea,+ cu a>utorul pintenului foaia de fa#ure
artificial$ prin n#roparea s=rmelor uniform$ e/it=nd
presiunea prea mare$ pentru a nu seciona fa#urii$
< pentru asi#urarea unei re,istene sporite a /iitorului
fa#ure$ ntre mar#inile foii de fa#ure artificial 0i spete,ele
laterale ale fa#urelui se las+ un spaiu liber de O cm iar
n partea inferioar+ 1 cm"
< acest spaiu /a fi completat de albine prin celulele de
fi9are$ constituite inte#ral de c+tre acestea"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
'-
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e 02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE LUCRU Nr( &
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
STUDIU DE CA6
5iGarea <a,urilor arti<iciali =+ ra0e
Pentru fi9are fa#urilor artificiali n rame se folosesc diferite utila>e"
SARCINI DE LUCRU4
#( Identificai n stupina a#entului economic utila>ele folosite pentru
fi9area fa#urilor n rame"
2" Efectuai ns=rmarea ramelor
)( E9ecutai introducerea fa#urilor artificiali n rame 0i fi9area propriu ,is+"

?ucrai n perechi
;tudiai punct cu punct fi0a de lucru nr" 6 0i e9ecutai lucr+rile specifice fi9+rii fa#urilor
artificiali n rame
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
'1
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE LUCRU Nr( B
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
EGtrac>ia -i co+1i>io+area 0ierii =+ co+1i>ii 1e 3tu;i+2
ETAPE
MATERIALE
NECESARE
OPERAII E*ECUTATE
Scoaterea
<a,urilor cu
0iere
5amilii de albine
5a#uri cu miere
c+p+cit+
D+ltia
Echipament de
protecie
?+dia de
transport fa#uri
< fa#urii cu miere se scot din stup n momentul c=nd
aceasta este suficient de maturat+$ lu=ndu<se drept
criteriu practic pre,ena coroanei de miere c+p+cite
n treimea superioar+D
< fa#urii se desprind u0or cu a>utorul d+ltiei$
< se ndep+rtea,+ apoi albinele de pe fa#uri prin
scuturarea ener#ic+ a fa#urilor
< se introduc n l+dia de transport pentru a fi
/ehiculai la locul e9traciei
< n ca,ul stupului /ertical multieta>at$ fa#urii din
corpul superior se transport+ cu tot cu acestaD
< #ruparea fa#urilor cu miere dup+ culoare$ pentru a
obine difierite sorturi cu miere 0i dup+ acest criteriu"
De3c2;2cirea
<a,urilor
Ta/a de
desc+p+cit
Cuitul de
desc+p+cit
5urculia de
desc+p+cit
< fa#urii sau corpurile cu fa#uri cu miere se
transport+ ntr<o camer+ ce are temperatura de
p=n+ la 6)KC spre a u0ura e9traciaD
< nainte de folosire at=t cuitul c=t 0i furculia de
desc+p+cit se nc+l,esc n ap+ cu temperatura de
14 KCD
< fa#urele se ine n po,iie /ertical+$ spri>init pe una
din spete,ele laterale ale ramei$ pe ta/a de
desc+p+cit
< n timpul desc+p+cirii $ cuitul se ine n po,iie
ori,ontal+$ cu faa interioar+ a lamei n un#hi de
cca" 6)4 K fa+ de suprafaa fa#urelui$ n afar+$ n
a0a fel ca suprafaa muchiei te0ite a cuitului s+ fie
paralel+ cu suprafaa fa#ureluiD
< desc+p+cii fa#urii prin mi0c+ri scurte 0i rapide ale
cuitului la ni/elul spete,ei superioare 0i 0ipca
inferioar+ a rameiD
< n #eneral desc+p+cirea se face de sus n >osD
< pentru fa#urii neuniformi folosii furculia de
desc+p+cit
< cu a>utorul ei fa#urii se neap+ datorit+ celor11
'4 ace de oel"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
64
EGtrac>ia
;ro;riu%9i32 a
0ierii
5a#urii
desc+p+cii
E9tractor
;it+ dubl+
Maturator
% e9tractorul se montea,+ solid pe un postament
la o n+lime corespun,+toare pentru plasarea
bidonului n care se acumulea,+ mierea ce se
scur#e prin canea
< la robinetul de scur#ere EcaneaF se ata0ea,+ o
sit+ dubl+ pentru reinerea impurit+ilor ce le
conine mierea dup+ e9tracie
< fa#urii se introduc n e9tractor
< turaia e9tractorului se m+re0te treptat p=n+ se
percepe fo0netul caracteristic re,ultat din
proiectarea mierii pe pereii e9tractorului$
< c=nd se aprecia,+ c+ s<a e9tras cca" >um+tate
din mierea de pe o parte $ n ca,ul e9tractoarelor
tan#eniale$ fa#urii se ntorc pentru a continua
e9tracia pe partea cealalt+$
< operaia se repet+ pentru a se reali,a o e9tracie
total+ a mierii$ pre/enindu<se astfel ruperea
fa#urilor
< n ca,ul folosirii e9tractoarelor radiale$
ntoarcerea fa#urilor nu se mai face$ mierea fiind
e9tras+ simultan de pe ambele fee ale fa#urelui"
< mierea astfel obinut+ se trece n maturatoare
unde se las+ s+ se mature,e"
< imediat dup+ e9tracie fa#urii se pul/eri,ea,+ cu
ap+ 0i se introduc n familiile de albine pentru a fi
cur+ai 0i ndreptai"
ATENIE???
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
H+ai+te -i 1u;2 eGtrac>ia 0ierii, =+tre, utilaKul a;icol Ice+tri<u,2, t2/i,
cu>ite 1e 1e3c2;2cit, <urculi>e, /a3ele <olo3ite etc(J 3e 3;al2 cu a;2
<ier.i+te -i 3olu>ie 1e 3o12 BL 1u;2 care 3e li0;e9e3c .i+e cu a;2
curat2 -i 3e u3uc2 ;ri+ eG;u+ere la 3oare(
61


UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE LUCRU Nr( !
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
STUDIU DE CA6
UtilaKe ;e+tru eGtrac>ia 0ierii
Pentru desc+p+cirea 0i e9tracia mierii a#entul economic folose0te o serie de utila>e"
SARCINI DE LUCRU4
#( Identificai n stupina a#entului economic utila>ele folosite pentru
e9tracia mierii"
2( ;electai utila>ele identificate n funcie de utili,area lor 0i completai tabelul de
mai >osA
UtilaKe <olo3ite ;e+tru4 Ti;ul 1e utilaK
De3c2;cirea <a,urilor
EGtrac>ia ;ro;riu%9i32 a
0ierii
Strecurarea, li0;e9irea -i
;23trarea 0ierii

)( .eali,ai e9tracia propriu<,is+ a mierii"
5OARTE IMPORTANT???
E9tracia mierii se face nainte de ncetarea total+ a culesului$
Pentru a e/ita declan0area furti0a#ului e9tracia mierii se /a efectua n cabana
apicol+ a stupinei sau n alte spaii nchise$ f+r+ acces pentru albine 0i de
preferin+ noaptea"
?ucrai n #rupe de 6 ( ele/i
;tudiai punct cu punct fi0a de lucru nr" ) 0i e9ecutai lucr+rile specifice
e9traciei 0i condiion+rii mierii n condiii de stupin+
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
6'
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(2( 8 I1e+ti<ic2 utilaKul a;icol
5IA DE LUCRU Nr( '
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
STUDIU DE CA6
UtilaKe ;e+tru eGtrac>ia cerii
@n orice stupin+ este necesar sa a/em o serie de utila>e pentru e9tracia cerii"
SARCINI DE LUCRU4
#( Identificai n stupina a#entului economic utila>ele folosite pentru e9tracia
cerii
2( Ale#ei dintre utila>ele identificate pe cel mai folosit de c+tre a#entul
economic
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
)( Ar#umentai de ce a#entul economic folose0te utila>ul respecti/"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
?ucrai n perechi
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
66
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'()( 8 A;lic2 lucr2ri 1e =+tre>i+ere -i =+,riKire a al.i+elor
5IA DE LUCRU NR #
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
Teh+ica cercet2rii cui.ului 8 recu+oa-terea ele0e+telor cui.ului
Cercetarea cuibului familiei de albine prin deschiderea stupului este permis+
numai n ,ilele c+lduroase c=nd temperatura se ridic+ la 1' <1(
4
C la umbr+ ntre
orele 3 <14 0i 1( <1)" @n aceast+ perioad+ cule#+toarele sunt la cules"
ETAPE MATERIALE
NECESARE
OPERAII E*ECUTATE
#
Teh+ica
cercet2rii
cui.ului
<;tupi cu
familii de
albine
<Echipament
de protecie$
masc+$
afum+tor$dalt+
$ perie$ l+dia$
rame etc
Pre#+te0te in/entarul necesar apicultorului D
@mbrac+ echipamentul de protecieD
A0a,+<te n partea lateral+ a stupului pentru a
ridica u0or rameleD
.idic+ capacul stupului f+r+ ,druncin+turi 0i
desprinde podi0orul cu a>utorul d+ltieiD
Introdu c=te/a pale de fum cu afum+torul pe
deasupra ramelor$ pentru ca$ albinele s+ se
retra#+D
Nu este indicat+ descoperirea complet+ a
cuibuluiD acesta se reali,e,a+ treptat pe
m+sura cercet+rii sale pentru a e/ita r+cirea
puietuluiD
Pentru a scoate prima ram+ desprinde
diafra#ma cu d+ltiaD
2
Recu+oa-terea
;uietului
<;tupi cu
familii de
albine
<Echipament
de protecie$
masc+$
afum+tor$dalt+
perie$ l+dia$
rame cu ou+ 0i
puiet
OUL l recuno0ti dup+A
Culoare alb+$ forma cilindric+$ lun#ime 1$)<
1$*mm$ cu po,iie diferit+ n funcie de /=rst+
astfelA
Jertical n ,iua I$ oblic n ,iua II 0i culcat pe
fundul celulei n ,iua III
PUIET NECPCIT l recuno0ti dup+A
?ar/e de culoare alb+ sidefie$ care plute0te n
l+pti0or cu aspect de /iermi0oriD
@n a '<a ,i corpul lar/ei se curbea,+ iar$ n a 6<a
,i $ e9tremit+ile corpului se atin#
PUIET CPCIT l recuno0ti dup+A
Celulele cu lar/e sunt c+p+cite de albine cu
amestec de cear+ 0i polenD
C+p+cirea puietului de albine lucr+toare este
dreapt+$ la tr=ntori este bombat+D
NECTARUL l recuno0ti dup+A
Este mpr+0tiat pe suprafaa fa#urilor 0i cur#e
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
6(
)
Recu+oa-terea
hra+ei
<;tupi cu
familii de
albine
<Echipament
de protecie$
masc+$
afum+tor$dalt+
$ perie$ l+dia$
rame cu ou+ 0i
puiet$ miere$
polen$ l+pti0or
u0or din celule la mi0carea ramei
MIEREA NECPCIT o recuno0ti u0or dup+A
Este nectarul n curs de maturare depo,itat
treptat de albine n celulele fa#urilor neocupate
cu puietD
MIEREA CPCIT o recuno0ti dup+ A
Este nectarul de>a prelucrat 0i acoperit cu
c+p+cele de cear+ subiri 0i str+/e,ii comparati/
cu c+p+ceala puietuluiD
Mierea se poate e9tra#e c=nd c+p+celele sunt
uscate $ semn c+$ ntre c+p+cel 0i mierea din
celul+ este un strat de aerD
POLENU? se recunoa0te dup+A
Albinele l depo,itea,+ n celule 0i prin
prelucrare l transform+ n ;23tur2
@l #+sim n >urul puietului ca un br=u 0i n fa#urii
al+turai puietului 0i a celor de miereD
LPTIORUL se #+se0te n celule cu lar/e
nec+p+cite a/=nd culoare alb #+lbuie 0i
consisten+ dens+
Protec>ia
0u+cii
Echipament
apicol
!nelte
Poart+ echipamentul de protecie n stupin+
Nu te a0e,a n faa urdini0ului pentru a nu irita
albinele
5+ du0 nainte de a umbla la familia de albine
pentru a nl+tura mirosul de transpiraie 0i alte
mirosuri care irit+ albinele
5olose0te masca$ m+nu0ile 0i afum+torul
Timp de lucru * oreD
@n funcie de lucr+rile pe care le e9ecutai$ lucrai n #rup sau indi/idualD
;tudiai cu atenie fi0a de lucru 0i e9ecutai lucr+rile specifice cercet+rii cuibului de
albine n /ederea recunoa0terii elementelor acestuia D
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Je,i ane9e Eane9a 1F puiet c+p+citD miere c+p+cit+
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
6)
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'()( 8 A;lic2 lucr2ri 1e =+tre>i+ere -i =+,riKire a al.i+elor
5IA DE LUCRU NR 2
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
Teh+ica cercet2rii cui.ului 8 recu+oa-terea ele0e+telor cui.ului
SARCINI DE LUCRU4
Efectuai practic n ferma a#entului economic cu care colaborai$ cercetarea
cuibului familiei de albine 0i recunoa0tei elementele descrise n fi0a de lucru nr" 1A
5i-a 0o1el ;e+tru a;recierea 0o1ului 1e or,a+i9are a cui.ului <a0iliei 1e
al.i+e
Stu;ul +r((((((((((((((((((
Data ((((((((((((((((
Nr"
ram+
Albine
Emulte$
puineF
Tr=ntori
Eda$ nuF
Matca
Eda$
nuF
Puiet
Ec+p+cit$
nec+p+citF
P+stura
Eda$ nuF
Miere
Ec+p+cit+$
nec+p+cit+
F
7bser/aii
asupra
fa#urilor
1
'
6
(
)
*
Timp de lucru * oreD
@n funcie de lucr+rile pe care le e9ecutai$ lucrai n #rup sau indi/idualD
;tudiai cu atenie fi0a de lucru nr" 1 0i e9ecutai lucr+rile specifice cercet+rii
cuibului de albine n /ederea recunoa0terii elementelor acestuia D
Putei modifica aceast+ fi0+ n funcie de informaiile pe care le dorii a le a/ea
despre cuibul familiei de albine
Propunei un alt model de fi0+ pentru a aprecia or#ani,area cuibului familiei de
albine
?uai m+surile corespun,+toare pri/ind cuibul n funcie de datele obinute din
stup
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
6*
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'()( 8 A;lic2 lucr2ri 1e =+tre>i+ere -i =+,riKire a al.i+elor
PRACTIC COMASAT
LUCRRI DE PRIMVAR HN STUPIN 8 ACENTUL ECONOMIC
7dat+ cu ridicarea sensibil+ a temperaturilor$ prima/ara n stupin+ trebuie f+cute
mai multe lucr+ri" In ordine cronolo#ic+ acestea ar fiA
Pre,atirea /etrei 3tu;i+ei
O.3er/atii /i9uale ale a;icultorului % 9.orul al.i+elor
EGa0i+area 1e catre a;icultor a re3turilor eli0i+ate 1i+ 3tu;
EGa0i+area acu3tica a <a0iliilor 1e al.i+e 1e catre a;icultor
EGa0i+area ol<acti/a a <a0iliilor 1e al.i+e(
Su;ra/e,herea 9.orului 1e curatire
Pri0ul co+trol 3i 3tra0torarea cui.urilor
5IA TEENOLOCIC NR ) 8 PRECTIREA VETREI STUPINEI
?a nceputul lunii martie $ n funcie de starea /remii$ se /or demara primele
lucr+ri de prim+/ar+ n stupin+ care$ presupune pre#+tirea /etrei acesteea"
SARCINI DE LUCRU4
;tudiai fi0a de lucru 0i efectuai la a#entul economic cu care colaborai$
pre#+tirea /etrei stupinei"
Ale#ei materialele necesare fiec+rei etape$
E9ecutai operaiile specifice fiec+rei etape"
ETAPE MATERIALE
NECESARE
OPERAII E*ECUTATE
Cur2>irea /etrei
3tu;i+ei
?opat+
5urc+
2rebl+$
M+tur+
Ca,ma
.oab+
Curat+ si mprastie ,apada pentru
ai #rabi topireaD
Adun+ 0i nl+tur+ cren#ile$ frun,ele
0i n #eneral toate resturile$
urm+rind o i#ieni,are total+
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
6-
A-e9area
3tu;ilor ;e
locurile
1e<i+iti/e
;tupi
Metru
;=rm+
2ard de protecie
Jas pentru ars resturi din
stup
Chibrit
A0ea,+ stupii pe locurile definiti/e
in form+ de4 0ah$ cerc$ semicerc$
patrat$ cruce$ r=nduri$ #rupuri de cate
'<6 etc"
!rm+re0te ca urdini0urile s+ fie
orientate spre sud<est ca albinele
s+ beneficie,e de c+ldura soarelui
.espect+ distanele dintre stupi de A
1<' m pe r=nd 0i 6<( m intre randuri"
Cur++ prin urdini0 Ecu o s=rm+F
stupii de albine moarte si alte
resturiD acestea se /or arde
neaparatD
Instalea,+ sau reorientea,+
#ardurile de protecie pentru a feri
albinele de /=nturile reci ale
nceputului de prima/er+D
A0e+aKarea
o,li+1ei
3tu;ului
;tupi
Metru
Nisip
.oab+
?opat+
;c=ndur+ de ateri,are
In faa fiec+rui stup presar+$ pe o
suprafa+ de 1 metru patrat$ un strat
de nisip curat care formea,+ asa<
,isa Po,li+12 a 3tu;uluiP"
.e,eam+ de sc=ndura de ,bor a
fiecarui stup$ sc=ndura de ateri,are
pentru ca albinele s+ poat+ urca
mai usor pe planul nclinat p=n+ la
urdini0"
Protec>ia
0u+cii
Echipament apicol
!nelte
Purtai echipament de protecie n
stupin+
Atenie la uneltele t+ioase cu care
lucrai
Dac+ /+ deran>ea,+ albinele folosii
masca 0i m+nu0ile
Mane/rai cu atenie stupii pentru a
nu deran>a albinele 0i a nu /+ r+ni"
Timp de lucru * oreD
@n funcie de lucr+rile pe care le e9ecutai$ lucrai n #rup sau indi/idualD
;tudiai punct cu punct fi0a de lucru 0i e9ecutai lucr+rile specifice pre#+tirii /etrei
stupineiD
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Je,i ane9e Eane9a 'F a0e,area stupilor
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
61
UNITATEA DE COMPETEN #' < teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ier0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'() < A;lic2 lucr2ri 1e =+tre>i+ere -i =+,riKire a al.i+elor
5IA DE LUCRU NR & 8 REVI6IA CENERAL DE PRIMVAR
?a nceputul lunii martie $ n funcie de starea /remii$ se face re/i,ia sumar+ 0i
#eneral+ de prim+/ar+ pentru a cunoa0te starea familiilor de albine dup+
iernare"
SARCINI DE LUCRU4
;tudiai fi0a de lucru 0i efectuai practic n stupina a#entului economic re/i,ia
#eneral+ de prim+/ar+ a familiilor de albine 0i stabiliiA puterea familiei de albine$
pre,ena m+tcii$ e9istena hranei$ starea de s+n+tate a cuibuluiD
ETAPE MATERIALE
NECESARE
OPERAII E*ECUTATE
Puterea <a0iliei
1e al.i+e

<;tupi cu familii de albine
<Echipament de
protecie$ masc+$
afum+tor$dalt+$ perie$
l+dia$ rame
;coate capacul stupului 0i nl+tur+
materialul de protecie 0i podi0orul
Constat+ pe deasupra ramelor$ f+r+
a le scoate din cuib $ num+rul
inter/alelor ocupate cu albine dup+
care$ cuibul se acoper+ repede
Dac+ sunt ocupate -< 1 inter/ale cu
albine$ familia este puternic+D * < -
inter/ale ocupate cu albine$ familia
este de putere medieD ) 0i sub )
inter/ale ocupate cu albine$ familia
este slab+D
Pre9e+>a 02tcii
;tupi cu familii de albine
<Echipament de
protecie$ masc+$
afum+tor$dalt+$ perie$
l+dia$ rame
E9aminea,+ 1< ' rame din cuib
pentru a constata dac+ este puietD
.+sp=ndirea uniform+ a puietului$
f+r+ celule #oale$ indic+ e9istena
unei m+tci de calitate bun+D
Puietul r+sp=ndit neuniform $ cu
multe celule #oale $ indic+ o matc+
de calitate inferioar+ sau pre,ena
unei boliD
Puietul cu c+p+cire bombat+$ indic+
pre,ena unei m+tci tr=ntorieD
@n ca,ul n care nu ai #+sit matca
introdu o ram+ de control Efa#uri cu
puiet nec+p+citF n mi>locul cuibuluiD
dac+ peste o ,i dou+ pe aceast+
ram+ apar botci$ familia este orfan+
;tupi cu familii de albine
<Echipament de
Controlea,+ una sau dou+ rame
mar#inale dac+ mai au miere sau
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
63
EGi3te+>a hra+ei protecie$ masc+$
afum+tor$dalt+$ perie$
l+dia$ rame$ mire
nuD
!n fa#ure plin cu mire pe amble
fee conine 6$) < ( Q# mire la rama
stupului ori,ontal 0i '$1 < 6 Q# miere
la rama stupului /ertical
Calitatea
cui.uluiI3tarea
1e 32+2tateJ
;tupi cu familii de albine
<Echipament de
protecie$ masc+$
afum+tor$dalt+$ perie$
l+dia$ rame
;e aprecia,+ dup+ aspectul
fa#urilor
Elimin+ din cuib fa#urii cu urme de
diaree$ muce#ai$ cei lipsii de hran+
0i puiet$ etc
7bser/+ pre,ena albinelor moarte
0i ia m+surile corespun,+toare
Protec>ia
0u+cii
Echipament apicol
!nelte
Poart+ echipamentul de protecie n
stupin+
Nu te a0e,a n faa urdini0ului
pentru a nu irita albinele
5+ du0 nainte de a umbla la familia
de albine pentru a nl+tura mirosul
de transpiraie 0i alte mirosuri care
irit+ albinele
5olose0te masca$ m+nu0ile 0i
afum+torul
Atenie la uneltele t+ioase pentru a
nu te r+niD
Timp de lucru * oreD
@n funcie de lucr+rile pe care le e9ecutai$ lucrai n #rup sau indi/idualD
;tudiai punct cu punct fi0a de lucru 0i e9ecutai lucr+rile specifice re/i,iei
#enerale a stupuluiD
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
(4
UNITATEA DE COMPETEN #' Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ier0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'() < A;lic2 lucr2ri 1e =+tre>i+ere -i =+,riKire a al.i+elor
5IA DE LUCRU NR( B
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
Re/i9ia ,e+eral2 1e ;ri02/ar2
SARCINI DE LUCRU4
Efectuai practic la a#entul economic cu care colaborai$ re/i,ia #eneral+ de
prim+/ar+ a stupilor 0i completai n fi0a de mai >osA
5i-a 0o1el ;e+tru re/i9ia ,e+eral2 1e ;ri02/ar2 a <a0iliilor 1e al.i+e
Stu;ul +r((((((((((((((((((
Data ((((((((((((((((
Puterea <a0iliei 1e
al.i+e
Pre9e+>a 02tcii
EGi3te+>a hra+ei
Calitatea
cui.uluiI3tarea 1e
32+2tateJ
Timp de lucru * oreD
@n funcie de lucr+rile pe care le e9ecutai$ lucrai n #rup sau indi/idualD
;tudiai punct cu punct fi0a de lucru nr" ( 0i e9ecutai lucr+rile specifice re/i,iei
#enerale de prim+/ar+ a stupilor D
Putei modifica aceast+ fi0+ n funcie de informaiile pe care le dorii a le a/ea
despre familia de albine
?uai m+surile corespun,+toare pri/ind familia de albine n funcie de datele
obinute din stup
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
(1
UNITATEA DE COMPETEN #' < Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ier0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'() < A;lic2 lucr2ri 1e =+tre>i+ere -i =+,riKire a al.i+elor
5IA DE LUCRU NR( !
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
L2r,irea cui.ului
SARCINI DE LUCRU4
Efectuai practic la a#entul economic cu care colaborai$ l+r#irea cuiburilor
parcur#=nd urm+torii pa0iA
E9ecui aceast+ lucrare pentru a asi#ura spaiul necesar cre0terii puietului 0i
depo,it+rii hraneiD
STUPI MATERIALE
NECESARE
OPERAII E*ECUTATE
Stu;i ori9o+tali 5a#uri$ unelte
apicole$
echipament de
protecie$ ap+
Pul/eri,ea,+ cu ap+ fa#urii pe care ai s+<
i folose0ti pentru l+r#irea cuibuluiD
Deschide stupulD
Amplasea,+ fa#urii destinai l+r#irii dup+
ultimul fa#ure cu puietD
?a familiile care ocup+ 1' <16 fa#uri poi
face l+r#irea complet+ astfelA
- mut+ cuibul n partea opus+ stupului
- pune n dreptul urdini0ului fa#urii
destinai l+r#irii p=n+ la completarea
spaiului din stup
Stu;i /erticali 5a#uri$ unelte
apicole$ ap+
Pul/eri,ea,+ cu ap+ fa#urii pe care ai s+<
i folose0ti pentru l+r#irea cuibuluiD
Echipea,+ un corp nou cu fa#urii destinai
l+r#irii
Amplasea,+ corpul nou deasupra celui
e9istent cu familia de albine
ATENIE4 n corpul inferior familia s+
ocupe compact toi fa#urii D printre ace0tia
-<1 fa#uri s+ fie cu puietD
Timp de lucru * oreD
@n funcie de lucr+rile pe care le e9ecutai$ lucrai n #rup sau indi/idualD
;tudiai punct cu punct fi0a de lucru 0i e9ecutai lucr+rile specifice l+r#irii cuibului
n funcie de tipul stupuluiD
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
('
UNITATEA DE COMPETEN #' Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ier0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'() < A;lic2 lucr2ri 1e =+tre>i+ere -i =+,riKire a al.i+elor
5IA DE LUCRU NR( '
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
Lucri 1e toa0+2 =+ 3tu;i+2
A3i,urarea re9er/ei 1e hra+2 ;e+tru ier+are
?ucr+rile de toamn+ demarea,+ la nceputul lunii au#ust 0i se mpart n trei mari
cate#orii A
?ucr+ri de intensificare a cre0terii puietului
Asi#urarea re,er/ei de hran+ pentru iernare
Pre#+tirea cuibului familiilor de albine n /ederea unei iern+ri de calitate
.e,er/ele de hran+ sunt folosite de c+tre fmilia de albine pentru autontreinere 0i
pentru cre0terea puietuluiD o familie f+r+ prea mult+ hran+ risc+ s+ se piard+ n iarn+$
iar cantitatea de puiet crescut+ este prea mic+"
SARCINI DE LUCRU4
Efectuai practic la a#entul economic cu care colaborai$ acti/it+ile pre/+,ute n
fi0a de lucru$ pri/ind asi#urarea re,e/elor de hran+ pentru familia de albine p=n+
la apariia primelor culesuri A
ETAPE MATERIALE
NECESARE
OPERAII E*ECUTATE
Calitatea
hra+ei
;tupi cu familii
de albine
<Echipament de
protecie$
masc+$
afum+tor$unelte
de lucru$ miere$
fa#uri etc
Re,uli 1e re3;ectat
Mirea din fa#uri s+ fie numai miere floral+
Mirera din fa#uri s+ fie c+p+cit+
Mierea din fa#uri s+ nu cristali,e,e
Nu folosii miere de man+ deoarece putem pierde
albinele neput=nd face ,borul de cur+ire
Nu folosii miere de rapi+ deoarece cristali,ea,+
foarte u0or
Ra0ele 1e
0iere -i
;23tura
;tupi cu familii
de albine
<Echipament de
protecie$
masc+$
afum+tor$unelte
de lucru$ miere$
fa#uri etc
7 ram+ corect aleas+ pentru re,er/ele de hran+
este cea care$ cuprinde miere pe ambele fee minim
'6 din suprafa+ D asta nseamn+ c+ o ram+
standard de stup ori,ontal conine '$- < 6Q# miere
iar una de stup multieta>at 1$1 < 'Q# miereD
Ca re,er/+ de p+stur+$ fiecare familie trebuie s+
aibe 1 < ' fa#uri de p+stur+
RD+1uirea
;ro/i9iilor 1e
hra+2 =+ cui.
Re,ul2 A fa#urii din componena cuibului s+ conin+
cel puin ' < '$) Q# miere D
Se 3cot 1i+ 3tu;A fa#urii ce conin sub ' Q# miere$
fa#urii cu celule deformate de tr=ntori$ fa#urii cu
miere de man+ sau miere cristali,at+$ fa#urii
deschi0i la culoare cu e9cepia celor plini cu miere
de foarte bun+ calitate$ care se /or l+sa la
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
(6
mar#inea cuibului$ ns+ nu mai mult de doi pe
familie D
Du;2 ca+titatea 1e 0iere eGi3te+t2 =+ <a,uri,
ace-tia ;ot <i rD+1ui>i a3t<elA
RD+1uirea .ilateral2 < fa#urii cei mai #rei se
pun n p+rile m+r#ina0e$ spre centru #reutatea lor
scade dar$ nu sub ' Q# de miereD procedeul se aplic+
la iernarea familiilor n pat receD
RD+1uiala u+ilateral2 < fa#urii $ sub raportul
#reut+ii lor se pun n ordine cresc=nd+$ de la urdini0
c+tre peretele din spate al stupuluiD procedeul se
aplic+ la iernarea familiilor n pat caldD
RD+1uiala ce+tral2 < n centru cuibului se
pun fa#urii cu cantitatea cea mai mare de miere Ede
'<6 Q#" miereF $ urm+torii fiind pu0i cei cu mire din ce
n ce mai puin+D procedeul se aplic+ n ca,ul
e9istenei pro/i,iilor mai reduse de hran+D
Protec>ia
0u+cii
Echipament
apicol
!nelte
Poart+ echipamentul de protecie n stupin+
Nu te a0e,a n faa urdini0ului pentru a nu irita
albinele
5+ du0 nainte de a umbla la familia de albine
pentru a nl+tura mirosul de transpiraie 0i alte
mirosuri care irit+ albinele
5olose0te masca$ m+nu0ile 0i afum+torul
Pentru reu0ita lucr+rii respect+ re#ulile care se
impun din fi0a de lucru
Timp de lucru * oreD
@n funcie de lucr+rile pe care le e9ecutai$ lucrai n #rup sau indi/idualD
;tudiai punct cu punct fi0a de lucru 0i e9ecutai lucr+rile specifice asi#ur+rii
re,er/ei de hran+ pentru iernareD
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
((
UNITATEA DE COMPETEN #' Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ier0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'() < A;lic2 lucr2ri 1e =+tre>i+ere -i =+,riKire a al.i+elor
5IA DE LUCRU NR( $
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
A3i,urarea re9er/ei 1e hra+2 ;e+tru ier+are
SARCINI DE LUCRU4
Efectuai practic la a#entul economic cu care colaborai$ acti/it+ile pre/+,ute n
fi0a de lucru$ pri/ind asi#urarea re,e/elor de hran+ pentru familia de albine p=n+
la apariia primelor culesuri A
5i-a 0o1el ;e+tru a3i,urarea re9er/ei 1e hra+2 =+ 3co;ul ier+2rii =+ .u+e
co+1i>ii a <a0iliilor 1e al.i+e
Stu;ul +r((((((((((((((((((
Data ((((((((((((((((
Ale,erea
<a,urilor cu
0iere
Ca+titati/
ER#" Nr"F
Calitati/
EAspect$ ;ortimentF
5a,uri eli0i+a>i
1i+ 3tu;
Ti;ul -i <or0a <a,urilor eli0i+a>i
1
'
6
(
RD+1uirea
<a,urilor =+
<u+c>ie 1e 3tu;
.ilateral2 u+ilateral2 ce+tral2
Timp de lucru * oreD
@n funcie de lucr+rile pe care le e9ecutai$ lucrai n #rup sau indi/idualD
;tudiai punct cu punct fi0a de lucru nr" - 0i e9ecutai lucr+rile specifice asi#ur+rii
re,er/elor de hran+D consemnai lucr+rile e9ecutate n fi0a modelD
Putei modifica aceast+ fi0+ n funcie de informaiile pe care le dorii a le a/ea
despre familia de albine
?uai m+surile corespun,+toare pri/ind familia de albine n funcie de datele
obinute din stup
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
()
UNITATEA DE COMPETEN #' Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ier0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'() < A;lic2 lucr2ri 1e =+tre>i+ere -i =+,riKire a al.i+elor
5IA DE LUCRU NR( 7
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
Lucri 1e toa0+2 =+ 3tu;i+2
RD+1uirea cui.ului =+ /e1erea ier+2rii
Momentul c=nd se efectuea,+ aceast+ lucrare$ depinde de starea timpului 0i de
situaia puietului n cuibD lucrarea se e9ecut+ cu c=te/a ,ile nainte de ie0irea
ultimului puiet"
SARCINI DE LUCRU4
Efectuai practic la a#entul economic cu care colaborai$ acti/it+ile pre/+,ute n
fi0a de lucru$ pri/ind r=nduirea cuibului n /ederea iern+rii n bune condiiiA
ETAPE MATERIALE
NECESARE
OPERAII E*ECUTATE
Sta.ilirea
;uterii <a0iliilor
1e al.i+e
;tupi cu familii
de albine
<Echipament
de protecie$
masc+$
afum+tor$unelt
e de
lucru$fa#uri
Controlea,+ familia de albine dimineaa$ dup+
o noapte r+coroas+ pentru ca #hemul de albine s+ fie
str=ns
Aprecie,i puterea familiei de albine dup+
num+rul spaiilor dintre fa#uri ocupate de #hemul de
albineD
Cu c=t sunt ocupate mai multe spaii cu at=t
familia este mai puternic+D
RD+1uirea
cui.urilor
;tupi cu familii
de albine
<Echipament
de protecie$
masc+$
afum+tor$unelt
e de
lucru$fa#uri
Cui. +or0al < las+ at=ea fa#uri ca$ num+rul spaiilor
ce re,ult+ ntre ei s+ permit+ a0e,area liber+ a
#hemului de albine pentru iernareD
?a num+rul de fa#uri ocupai cu albine ntr<o
diminea+ r+coroas+ $ ce repre,int+ num+rul spaiilor
necesare #hemului se adau#+ cifra 1D de e9empluA
dac+ /ei #+si #hemul pe 1 spaii /ei l+sa 3 fa#uri$ pe
- spaii /ei l+sa 1 fa#uri$ pe * spaii /ei l+sa - fa#uriD
Este metoda cea mai r+sp=ndit+ pentru
iernarea familiilor de albine n aer liberD
Cui. 3trD+3 < o parte din albinele ce formea,+
#hemul /or r+m=ne pe p+rile e9terioare ale fa#urilor
m+r#ina0iD
Aceast+ metod+ se recomand+ la iernarea n
ad+post
Cui. lar, < c=nd r+m=n 1< ' spaii neocupate de
#hem
Dac+ r+m=n mai multe spaii neocupate de
#hemul de albine se /or scoate fa#urii de prisos$ de
re#ul+ cei m+r#ina0i deoarece cuibul de/ine prea lar#
cu consecine n timpul ierniiD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
(*
Aceast+ metod+ se recomand+ la iernarea n
ad+post
Protec>ia
0u+cii
Echipament
apicol
!nelte
Poart+ echipamentul de protecie n stupin+
Nu te a0e,a n faa urdini0ului pentru a nu irita
albinele
5+ du0 nainte de a umbla la familia de albine
pentru a nl+tura mirosul de transpiraie 0i alte
mirosuri care irit+ albinele
5olose0te masca$ m+nu0ile 0i afum+torul
Pentru reu0ita lucr+rii respect+ re#ulile care se
impun din fi0a de lucru
Timp de lucru * oreD
@n funcie de lucr+rile pe care le e9ecutai$ lucrai n #rup sau indi/idualD
;tudiai punct cu punct fi0a de lucru 0i e9ecutai lucr+rile specifice a0e,+rii
cuibului n /ederea iern+riiD
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
(-
UNITATEA DE COMPETEN #' Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ier0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'() < A;lic2 lucr2ri 1e =+tre>i+ere -i =+,riKire a al.i+elor
5IA DE LUCRU NR( #
ACTIVITATE PRACTIC % STUPINA ACENTULUI ECONOMIC
RD+1uirea cui.ului =+ /e1erea ier+2rii
SARCINI DE LUCRU4
Efectuai practic la a#entul economic cu care colaborai$ acti/it+ile pre/+,ute n
fi0a de lucru$ pri/ind r=nduirea cuibului n /ederea iern+rii n bune condiiiA
5i-a 0o1el ;e+tru rD+1uirea cui.ului =+ /e1erea ier+2rii =+ .u+e co+1i>ii a
<a0iliilor 1e al.i+e
Stu;ul +r((((((((((((((((((
Data ((((((((((((((((
Nr( <a,uri Nr( S;a>ii
ocu;ate
Puterea cui.ului
Cui. +or0al
Cui. 3trD+3
Cui. lar,
Timp de lucru * oreD
@n funcie de lucr+rile pe care le e9ecutai$ lucrai n #rup sau indi/idualD
;tudiai punct cu punct fi0a de lucru nr" 3 0i e9ecutai lucr+rile specifice r=nduirii
cuibului n /ederea iern+riiDconsemnai lucr+rile e9ecutate n fi0a modelD
Putei modifica aceast+ fi0+ n funcie de informaiile pe care le dorii a le a/ea
despre familia de albine
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
(1
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5IA DE DOCUMENTARE Nr( #
S;ecii <ore3tiere 0eli<ere
Ar.ori4

SalcD0ul al.
Ar.u-ti4
Zmeurul
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
SalcD0ul alb este considerat cea mai
important+ specie melifer+" @nflorirea ncepe n
luna mai 0i se continu+ p=n+ la sf=r0itul lunii
iunie"
Prin practicarea stup+ritului pastoral apicultorii
pot asi#ura ' 6 culesuri pe an" Producia de
miere este e/aluar+ la 1444 Q#"ha" Mierea este
incolor+ sau u0or colorat+ n #alben cu arom+
specific+ de salc=m$ mult apreciat+ pe piaa
intern+ 0i la e9port" 7fer+ importante culesuri de
producie"
Teiul nflore0te n cursul lunilor iunie iulie$ la 1) ,ile
dup+ salc=m" Durata de nflorire a celor trei specii Eteiul
cu frun,+ mare$ teiul cu frun,+ mic+$ teiul ar#intiuF luate
mpreun+ este n medie de 64 ,ile"
Producia de miere este e/alut+ la 144 1'44 Q#"ha
Mierea de tei este de culoare #alben nchis$ cu #ust
pl+cut 0i arom+ pronunat+ de tei$ cu calit+i alimentare
0i terapeutice deosebite" 7fer+ importante culesuri de
producie"
Teiul
60eurul este considerat cel mai /aloros
arbust melifer" @nflore0te n lunile iunie
iulie"
Perioada de nflorire durea,+ apro9imati/
') ,ile" Culti/at la c=mpie$ are o nflorire
mai timpurie$ n aprilie mai 0i durea,+ 14
1( ,ile"
?a munte producia de miere estimat+ este
de )4 '44 Q#"ha" Mierea de ,meuri0 este
de culoare ro0cat+<#+lbuie 0i foarte
#ustoas+"
(3
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5IA DE DOCUMENTARE Nr( 2 % a
Culturi a,ricole

5loarea 3oarelui

Ra;i>a
Porumbul
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
5loarea%3oarelui repre,int+ principala cultur+
melifer+ din ,ona de c=mpie" @nflore0te n lunile
iunie iulie" Perioada de nflorire a unui lan este
de '4 ') ,ile" Culesul la floarea soarelui este
destul de stabil 0i constant$ suplinind adesea teiul"
5lorile ofer+ albinelor nectar 0i polen de culoare
#alben+" Producia de miere n medie este de *4
Q# ha" 7fer+ importante culesuri de producie"
Ra;i>a este o plant+ melifer+ /aloroas+
pentru ,ona de c=mpie" @nflore0te n
aprilie$ iar perioadade nfloriri durea,+
p=n+ n mai" 5urni,ea,+ nectar 0i polen
ntr<o perioad+ c=nd fora melifer+ ete
s+rac+"
Producia de miere este de 6) 144
Q#ha" Mierea monoflor+ de rapi+ este de
calitate bun+$ are culoarea #alben<deschis
0i cristali,ea,+ foarte repede"
Poru0.ul este o /aloroa32 ;la+t2 ;ole+i<er2(
@nflore0te n luna iunie p=n+ n octombrie$ n funcie
de data sem+natului" Polenul este de culoare
#alben+ 0i are un coninut bo#at n proteine$ la care
se adau#+ un factor de cre0tere$ cu rol important n
de,/oltarea or#anismelor tinere"
De pe un hectar de porumb se estimea,+ c+ se pot
obine '' Q#" polen proasp+t iar de la o plant+ 1
#ram"
)4
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5IA DE DOCUMENTARE Nr( 2 % .
Culturi a,ricole
Coria+1ru
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Coria+1rul nflore0te n lunile iunie<iulie$ furni,=nd
un lun# cules de /ar+ care se e0alonea,+
apro9imati/ pe 64 ,ile" @n anii fa/orabili producia de
miere este de 144 < )44 Q# ha" Mierea monoflor+
de coriandru are #ust 0i miros caracteristic" Albinele
cercetea,+ florile 0i pentru polen"
Lucre+a nflore0te n luna mai Ecoasa IF sau n iulie<
au#ustEla coasa IIF" Producia de miere este apreciat+
la ') 64 Q#" ha" Iar n culturi iri#ate '44 Q#" ha"
Pentru a spori participarea albinei melifere la
poleni,area lucernei se /or asi#ura familii puternice 0i
o nc+rc+tur+ de 1 14 familii ha"$ amplasate n
interiorul parcelelor sau n imediata lor apropiere"
Tri<oiul al. este una din cele mai melifere specii de
trifoi$ fiind intens cercetat de albine pe toat+ durata ,ilei"
Albinele cule# nectar 0i polen cafeniu<nchis" Durata
nfloriri este lun#+$ din luna mai$ p=n+ toamna n
octombrie"
Producia de miere e/aluat+ este de 144 ')4 Q# ha"
Lucer+a
Tri<oi al.
)1
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5IA DE DOCUMENTARE Nr( ) 8 a
Po0ii <ructi<eriAcest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
M2rul este cea mai /aloroas+ specie melifer+
dintre pomii fructiferi" @nflore0te abundent n
luna aprilie mai" ;ecret+ mult nectar 0i mai ales
polen$ care contribuie la ntreinerea 0i
de,/oltarea timpurie a familiilor de albine"
Producia de miere este de 64 (' Q#" ha"
Mierea monoflor+ este #alben+$ cu arom+
pl+cut+ 0i cristali,ea,+ repede dup+ e9tracie"
P2rul nflore0te n luna aprilie" Durata de
nfloriri a unui pom este de 14 1( ,ile 0i ofer+
albineleor at=t nectar c=t 0i polen"
Polenul este foarte necesar pentru cre0terea
puietului prim+/ara 0i pre#+tirea familiilor de
albine pentru culesul principal de la salc=m"
Producia de miere este e/aluat+ la 11 '4 Q#"
Cutuiul, fa+ de ceilali pomi fructiferi este
specia cu nflorirea cea mai t=r,ie$ e0alonat+ n
mai < iunie" 5lorile sunt intens cercetate de
albine" Producia de miere e/aluat+ la #utui
este de 34 Q#" ha" 7fer+ familiilor de albine
importante culesuri de ntreinere"
Pru+ul, nflore0te n luna aprilie 0i ofer+
familiilor de albine culesuri de ntreinere de
nectar 0i polen"
Producia de miere e/aluat+ la aceast+ specie
este de '4 64 Q#" ha"
)'
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5IA DE DOCUMENTARE Nr( ) 8 .
Po0ii <ructi<eri

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Cire-ul este o specie nectaro<polenifer+
bun+$ cu nflorire abundent+$ care desf+0oar+
e0alonat n luna aprilie"
Producia de miere obinut+ de la cire0 este
de 64 (4 Q#" ha"

Vi-i+ul nflore0te n luna aprilie 0i ofer+
familiilor de albine culesuri de nectar 0i polen"
Producia de miere obinut+ de la cire0 este
de 64 (4 Q#" ha"
Cai3ul este una din speciile pomicole cu
nflorirea cea mai timpurie$ n martie aprilie$
nainte de nfrun,ire" 7fer+ culesuri at=t de
nectar c=t 0i de pollen$ contribuind la nt+rirea
0i de,/oltarea familiilor de albine ie0ite din
perioada de repaus"
Pier3icul nflore0te timpuriu n martie aprilie
Producia de miere medie este e/aluat+ la '4
(4 Q#" ha" Al+turi de cais $ sunt specii
/aloroase pentru apicultur+ pentru c+ ofer+
primele culesuri de ntreinere care stimule,+
acti/itatea albinelor ie0ite din iarn+"

)6
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5IA DE DOCUMENTARE Nr( &
S;ecii 1ecorati/e

Chiocei 6a0.ile

Cla1iole Alte 3;ecii 1ecorati/e
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
S;eciile 1ecorati/e ofer+ familiilor de albine
culesuri de ntreinere de prim+/ara de/reme Emartie
aprilieF p=n+ toamna t=r,iu$ prin nflorirea lor
e0alonat+"
Narci3e
)(
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5IA DE DOCUMENTARE Nr( B 8 a
S;ecii 0e1ici+ale


Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Le/2+>ica este una dintre cele mai
/aloroase plante melifere din flora erbacee$
prin nfloritul de lun#+ durat+ care se
e0alonea,+ din iunie p=n+ n au#ust 0i prin
potenialul s+u melifer ridicat" Producia de
miere e/aluat+ la aceast+ specie este de )4
144 Q#" ha" Mierea de le/+nic+ este #alben+
aurie cu nuane /er,ui$ aromat+ 0i cu #ust
Me+ta nflore0te din iunie p=n+ n au#ust$ fiind foarte
atr+#+toare pentru albine$ care recoltea,+nectar 0i
polen" Caracteristic pentru nectar este coninutul mare
n /itamina C" Producia de miere este de 144 '44
Q#" ha" Mierea este brun ro0cat+ $ cu arom+
pronunat+ de ment+0i #ust pl+cut"
Roi+i>a sau iarba stupilor$ floarea roilor
nflore0te n lunile iunie< au#ust$ oferind
familiilor de labine un bun cules de
ntreinere$ fiind cercetat+ intens mai ales n
mie,il ,ilei" Producia de miere este de 144
1)4 Q#" ha" 5lorile sunt de culoare alb<
#+lbuie$ alb+ sau liliachie$ cu miros de
l+m=ie"
))
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5IA DE DOCUMENTARE Nr( B 8 .
S;ecii 0e1ici+ale
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
I3o;ul nflore0te abundant n lunile iunie iulie
pe durata a 64 ,ile" !tili,at n scopuri medicinale
se poate cosi de dou+ ori$ fapt ce determin+ a
doua nflorire n septembrie octombrie$ oferind
albinelor culesuri /aloroase ntr<o perioad+ cu
flora melifer+ tot mai rar+" Producia de miere
e/aluat+ este de )4 144 Q#" ha"
Sal/ia este o /aloroas+ specie melifer+ din flora
spontan+$ care nflore0te n mai iunie 0i ofer+
familiilor de albine culesuri de nectar 0i polen
/aloroase" Producia de miere e/aluat+ la
aceast+ specie a>un#e n medie la 644 Q#" ha"

A+,hi+area
@nflorirea se desf+0oar+ pe o perioad+ lun#+ de
timp$ din iunie p=n+ n septembrie" Producia
de miere este e/aluat+ la 1)4 (44 Q#" ha"
Albinele recoleta,a de la an#hinare 0i polen de
culoare alb+ cenu0ie"
)*
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5IA DE DOCUMENTARE Nr( !
S;ecii 0eli<ere ti;ice
S;ecii er.acee 3;o+ta+e
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
5acelia sau floarea albinelor este cea mai
/aloroas+ plant+ melife+ tipic+" Importana ei
este le#at+ de capacitatea nectarifer+ mare c=t
0i de perioada de /e#etaie$ care permite
e0alonarea nfloririi$ pentru acoperirea #olurilor
de cules din ar+" De la facelie albinele cule#
polen de culoare mo/$ mai ales la nceputul
nfloriri 0i nectar pe toat+ perioada" Producia
de miere este e/aluat+ la 644 1444 Q#" ha"
Mierea are culoare #alben+ deschis" Peritada
de nflorire se situea,+ n lunile mai
octombrie$ n ca,ul culturilor e0alonate"

6.ur2toarea este o specie melifer+
apreciat+ pentru culesul din ,ona de deal 0i
de munte" Perioada de nflorire ncepe n
luna iulie 0i se e0alonea,+ p=n+ n au#ust$
n funcie de altitudine" 5lorile secret+
nectar din abunden+" Condiiile optime de
secreie a nectarului suntA
Temperatura de '1 < '*KC 0i umiditatea
atmosferic+ de *4 -4I" De aceea culesul
la ,bur+toare este foarte /ariabil 0i nesi#ur$
produc=ndu<se abundent o dat+ la * -
ani" @n condiii fa/orabile producia de miere
/aria,+ ntre '44 < *44 Q#" ha" Mierea
moniflor+ de ,bur+toare este transparent+$
de culoare /er,uie$ cu arom+ 0i #ust pl+cut$
)-
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5i-a 1e lucru Nr( #
STUDIU DE CA6
Aa9a 0eli<er2 a a,e+tului eco+o0ic
ACTIVITATE PRACTIC % ACENTUL ECONOMIC
Culturile a#ricole repre,int+ surse /aloroase de nectar 0i polen pentru familiile de
albine"
SARCINI DE LUCRU4
1" 7bser/ai cu atenie plantele melifere pre,entate mai >os 0i preci,ai
denumirea fiec+reia"

aF""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" bF"""""""""""""""""""""""""""""" cF"""""""""""""""""""""""""

dF"""""""""""""""""""""""""""" eF""""""""""""""""""""""""""" fF"""""""""""""""""""""""""
'" Identificai aceste plante melifere pe durata efectu+rii sta#iului de practic+ la
a#entul economic"
6" Ce alte plante melifere din cate#oria culturilor a#ricole ai identificatL
?ucrai n perechi
;tudiai cu atenie fi0ele de documentare pre,entate
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)1
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5i-a 1e lucru Nr( 2
STUDIU DE CA6
Aa9a 0eli<er2 a a,e+tului eco+o0ic
ACTIVITATE PRACTIC % ACENTUL ECONOMIC
Toate speciile de pomi fructiferi sunt impotante pentru apicultur+$ datorit+ nfloririi
timpuri de prim+/ar+ 0i a faptului c+ furni,ea,+ familiilor de albine culesuri de nectar$
dar mai ales polen"
SARCINI DE LUCRU4
'" 7bser/ai cu atenie plantele melifere pre,entate mai >os 0i preci,ai
denumirea fiec+reia"

aF"""""""""""""""""""""""""""" bF""""""""""""""""""""""""" cF""""""""""""""""""""""""" dF"""""""""""""""""""""""""""

eF"""""""""""""""""""""""""""" fF"""""""""""""""""""""""""""" #F"""""""""""""""""""""""""" hF"""""""""""""""""""""""
'" Identificai aceste specii de pomi fructiferi pe durata efectu+rii sta#iului de
practic+ la a#entul economic"
6" @ndicai suprafata ocupat+ cu pomi fructiferi 0i distana fa+ de stupin+"
(" Anali,ai dac+ fiecare specie identificat+ se #+se0te sau nu n ra,a economic+
de ,bor a stupinei"
?ucrai n perechi
;tudiai cu atenie fi0ele de documentare pre,entate
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)3
UNITATEA DE COMPETEN #' 8 Teh+olo,ia cre-terii al.i+elor -i /ie0ilor 1e
02ta3e
COMPETENA #'(&( 8 I1e+ti<ic2 ;ri+ci;alele ;la+te 0eli<ere -i ;ole+i<ere
5i-a 1e lucru Nr( )
STUDIU DE CA6
Aa9a 0eli<er2 a a,e+tului eco+o0ic
ACTIVITATE PRACTIC % ACENTUL ECONOMIC
A#entul economic pentru reali,area culesurilor de ntreinere 0i a culesurilor de
producie beneficia,+ de o anumit+ ba,+ melifer+"
SARCINI DE LUCRU4
#( Identificai speciile melifere din ra,a economic+ de ,bor a familiilor de albine
deinute de a#entul economic"
2( Completai cu datele obinute$ fi0a de obser/aie pre,entat+ mai >osA

Nr(
Crt(
S;ecia i1e+ti<icat2 6o+a 1e r23;D+1ire "
Di3ta+>a <a>2 1e 3tu;i+2
Su;ra<a>a IhaJ
#
2
)
&
B
!
)( @ntocmii un album cu toate plantele melifere identificae n ra,a economic+
de ,bor a stupinei"
&( Ce alte specii melifere credei c+ ar trebui culti/ate pentru acoperirea #olurilor
de cules Edac+ acestea e9ist+FL
ATENIE???
Culturile f+r+ importan+ apicol+ nu se iau n considerare"
?ucrai n perechi
;tudiai cu atenie fi0ele de documentare pre,entate
.espectai re#ulile de protecie a muncii specifice lucr+rilor
Ata0ai fi0a de lucru la portofoliul personalD
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
*4
E/aluarea sau e9aminarea$ repre,int+ actul didactic comple9$ nte#rat ntre#ului
proces de n/+are$ care urm+re0te m+surarea cantit+ii cuno0tinelor dob=ndite$ ca
0i /aloarea$ ni/elul$ performanele 0i eficiena acestora la un moment dat$ oferind
soluii de perfecionare a actului pred+rii<n/++rii"
@n timpul derul+rii sta#iului de pratic+$ tutorele mpreun+ cu maistrul instructor
responsabil cu urm+rirea derul+ri sta#iului de pre#+tire practic+ /or e/alua ele/ul
practicant n permanen+ pe ba,a unei <i-e 1e o.3er/a>ie " e/aluare IeGe0;le 1e
<i-e 8 /e9i a+eGe ) -i &J( Jor fi e/aluate at=t ni/elul de dob=ndire a competenelor
tehnice$ c=t 0i comportamentul 0i modalitatea de inte#rare a practicantului n
acti/itatea unit+ii Edisciplin+$ punctualitate$ responsabilitate n re,ol/area sarcinilor$
respectarea re#ulamentului de ordine interioar+ a unit+ii etc"F
?a finalul modulului sta#iului de practic+ tutorele mpreun+ cu maistrul instructor
responsabil cu urm+rirea derul+ri sta#iului de pre#+tire practic+$ e/aluea,+ ni/elul de
dob=ndire a competenelor de c+tre ele/ul practicant pe ba,a unei ;ro.e ;ractice
nsoit+ de <i-a 1e o.3er/a>ie " e/aluare 0i a unei ;ro.e orale " i+ter/iu(
E/aluarea final+ se /a or#ani,a la a#entul economic"
Proba oral+ inter/iul const+ n pre,entarea ;oto<oliului Iele/ul 3e /a co+ce+tra
;e ;re9e+tarea u+ui 3tu1iu 1e ca9 8 la ale,ere, eGi3te+t =+ ;orto<oliuJ"
Portofoliul repre,int+ o metod+ de e/aluare comple9+$ care ofer+ posibilitatea de a
se emite o >udecat+ de /aloare$ ba,at+ pe un ansamblu de re,ultate"
.epre,int+ un pact ntre ele/ 0i profesorul care trebuie s+<l a>ute pe ele/ s+ se
autoe/alue,e"
Portofoliul ofer+ o ima#ine complet+ a pro#resului nre#istrat de ele/ de<a lun#ul
inter/alului de timp pentru care a fost proiectat$ prin raportarea la criterii formulate n
momentul proiect+rii" ;e poate ncadra ntr<o e/aluare sumati/+$ furni,=nd o
informaie pri/ind e/oluia 0i pro#resele nre#istrate de ele/ n timp"
Maistrul instructor sau tutorele de practic+ discut+ cu ele/ii ce tre.uie 32 -tie 0i ce
tre.uie 32 <ac2 de<a lun#ul desf+0ur+rii sta#iului de practic+"
E/aluarea portofoliului ncepe de obicei prin e9plicarea de c+tre maistru instructor$ la
nceputul perioadei $ a obiecti/elor n/++rii n perioada pentru care se /a primi nota"
Maistrul instructor 0i ele/ii cad de acord asupra produselor pe care trbuie s+ le
conin+ portofoliul 0i care s+ do/edeasc+ ndeplinirea obiecti/elor n/++rii" De aceea
0ai3trul i+3tructor 3au tutorele 1e ;ractic2 /a rea0i+ti a;roa;e 9i+ic ele/ilor
32 ;u+2 =+ ;orto<oliu e-a+tioa+e care 32 le a0i+tea3c2 0ai tDr9iu 1e 0u+ca
1e;u32(
Ce va conine un portofoliu "
Portofoliul /a conineA
< lista coninutului acestuia Esumarul$ care include titlul fiec+rei lucr+ri fi0e$ etc" 0i
num+rul pa#inii la care se #+se0teFD
< ar#umentaia care e9plic+ ce lucr+ri sunt incluse n portofoliu$ de ce este importan+
fiecare 0i cum se articulea,+ ntre ele ntr<o /i,iune de ansamblu a ele/ului cu pri/ire
la subiectul respecti/D
< fi0e de documentare$ fi0e de lucruD
< lucr+rile pe care la face ele/ul indi/idual sau n #rupD
< fi0e indi/iduale de studiuD
< re,umateD
< nre#istr+ri$ foto#rafii care reflect+ acti/itatea desf+0urat+ de ele/ indi/idual sau
mpreun+ cu cole#ii saiD
< reflecii proprii ale ele/ului asupra a ceea ce lucrea,+D
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
*1
< >urnal de practic+D
E/aluarea ;orto<oliului 3e /a <ace ;ri+ cali<icati/e acor1ate conform criteriilor de
apreciere 0i indicilor stabilii ntr<un tabel de #enul urm+torA
Nr(
crt(
Criterii 1e a;reciere -i i+1ici Da Par>ial Nu O.3er/a>ii
1
P.EHENTA.EA
< dac+ este complet
< estetica #eneral+
'
?!C.S.I P.ACTICEA
< adec/area la scop
< eficiena modului de lucru
< re,ultatul lucr+rilor practice
< dac+ s<a lucrat n #rup sau indi/idual
< reparti,area eficient+ a sarcinilor
6
.E5?ECTII?E E?EJ!?!IA
< reflecii asupra propriei munci
< reflecii despre lucrul n echip+ Edac+
este ca,ulF
< a0tept+rile ele/ului de la acti/itatea
desf+0urat+"
( C.7N7?72IEA
< punerea n ordine cronolo#ic+ a
materialelor"
)
A!T7EJA?!A.EA E?EJ!?!IA
< autoe/aluarea acti/it+ii desf+0urate
< concordana scop<re,ultat
< pro#resul f+cut
< nota pe care crede c+ o merit+
* A?TE MATE.IA?EA
< calitatea acestora
< adec/area la tema propus+
< rele/ana pentru cre0terea aprecierilor
.e,ultatul acestei e/alu+ri /a sta la ba,a not+rii ele/ului de c+tre maistrul instructor
responsabil cu urm+rirea derul+ri sta#iului de pre#+tire practic+"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
*'
MURNALUL DE PRACTIC
ICAIET DE PRACTICJ
Periodic sau dup+ ncheierea sta#iului de pre#+tire practic+$ ele/ul practicant /a
pre,enta un >urnal de practic+ EcaietF care /a cuprindeA
Ele/A"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Perioada"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
?ocaie Ea#ent economicF""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Modulul"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Competene e9ersate""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
;arcini de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@
n >urnalul de practic+ ele/ul /a mai completa urm+toarele informaiiA
1F Care sunt principalele acti/it+i rele/ante pentru modulul de practic+ pe care le<ai
obser/at 0i le<ai desf+0uratL
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
'F Ce lucruri noi ai n/+atL
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6F Care au fost e/enimentele care /<au pl+cutL Moti/ai"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(F Ce aspecte nu /<au pl+cutL Moti/ai"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
NOT4
Mur+alul 1e ;ractic2 /a <i ;arte 1i+ ;orto<oliul ele/ului(
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
*6
Ia+eGa #J
Ra02 cu ;uiet c2;2cit
Ra02 cu 0iere c2;2cit2
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
*(
AE6AREA STUPILOR HN STUPIN Ia+eGa 2J
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
ANEHA.EA ;T!PI?7. @N 57.MS DE NAU
ANEHA.EA ;T!PI?7. @N 2.!P!.I
ANEHA.EA ;T!PI?7. @N ;EMICE.C ANEHA.EA ;T!PI?7. @N .VND!.I
*)
A+eGa )
5IA DE OASERVAIE
Teh+ica cercet2rii cui.ului
ACTIVITATE PRACTIC % ACENTUL ECONOMIC
NR(
CRT( OPERAII
PUNCTAM
ACORDAT
REALI6AT NEREALI
%6AT
#
Pre#+tirea apicultorului Edu0
0i mbr+carea
echipamentului de protecie
#, ;u+cte
2
Pre#+tirea materialelorA
afum+tor$ dalta apicol+$
peria$ l+dia de lucru
#, ;u+cte
)
A0e,area corect+ n partea
lateral+ a stupului
#, ;u+cte
&
.idicarea cu atenie a
capacului stupului
,B ;u+cte
B
;coaterea podi0orului
,B ;u+cte
!
Introducerea c=tor/a pale
de fum
,B ;u+cte
'
Desprinderea diafra#mei
#, ;u+cte
$
Desprinderea primei rame
#, ;u+cte
7
Mane/rarea 0i e9aminarea
corect+ a ramei
#,B ;u+cte
#
.=nduirea normal+ a
cuibului 0i la nchiderea
stupului"
#, ;u+cte
##
Re3;ectarea re,ulilor 1e
;rotec>ia 0u+cii
#, ;u+cte
#2 TOTAL PUNCTE #
#) PUNCTAM OAINUT %
NOT4
Aceast+ fi0+ de obser/aie poate fi folosit+ 0i ca <i-2 1e
autoe/aluare(
Pe ba,a puncta>ului acordat fiecare ele/ se poate autoe/alua"
Maistrul instructor poate elabora fi0e de obser/aie 0i pentru
celelalte lucr+ri practice"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
**
A+eGa &
5I DE OASERVAIE SISTEMATIC
Numele 0i
prenumele
Ascultare
acti/+
?imba>ul
tehnic
utili,at
Comunicarea
n echip+
;olicit+
informaii
.espect+
etapele 0i
operaiile
;usine
prin
ar#umente
.espect+
normele de
protecia
muncii
NOT4
Profesorul aprecia,+ lucrarea practic+ pe ba,a acti/it+ilor desf+0urate
corelate cu criteriile de e/aluare prin calificati/e dup+ cum urmea,+A
- <oarte .i+e 8 5A,
- .i+e 8 A,
- 3ati3<2c2tor 8 S,
- +e3ati3<2c2tor 8 NS(
Calificati/ul poate fi con/ertit n note de la 14 la ("
Dac+ n e/aluarea lucr+rii predomin+ unul dintre criteriile menionate se /or
acorda urm+toarele noteA
- Ne3ati3<2c2tor N +ota & I;atruJ
- Sati3<2c2tor N +ota B Ici+ciJ 8 ! I-a3eJ
- Ai+e N +ota ' I-a;teJ 8 $ Io;tJ
% 5oarte .i+e N +ota 7 I+ou2J 8 # I9eceJ
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
*-
A1ler AleGa+1ruF Du0itre3cu Co+3ta+>a I#7$)JF OTeh+olo,ia cre-terii
al.i+elor -i /ier0ilor 1e 02ta3e 8 lucr2ri ;ractice -i acti/it2>i 1e ;ro1uc>iePF
I+3titutul A,ro+o0ic ONicolae A2lce3cuP 8 5acultatea 1e 9ooteh+ieF
Aucure-ti(
Eu,e+ MDr9aF Nicolae Nicolae,I#77JF OI+i>iere -i ;ractic2 =+ a;icultur2P,
Aucure-tiF Re1ac>ia 1e Pro;a,a+12 Teh+ic2 A,ricol2(
Ioa+ Va+cea -i cola.( I#7$$JF OTeh+olo,ia Cre-terii P232rilor, A+i0alelor
0ici, Pe-tilor, Al.i+elor -i Vier0ilor 1e 02ta3ePF Aucure-ti, E1itura Cere3(
Maria Octa/ia M2+i-or, I#77#JF OAa9a 0eli<er2P, Aucure-tiF A3ocia>ia
Cre3c2torilor 1e Al.i+e 1i+ Ro0D+ia, Re1ac>ia ;u.lica>iilor a;icole(
te<a+ La92rF Mariu3 Doli-, I2&JF OA;icultur2 ;ractic2P, Ia-i, E1itura Al<a(
www.ProApicultura.ro
http://apicultura.110mb.com/lucrari_toamna.htm/2009
http://apicultura.110mb.com/lucrari_primavara.htm/2009
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
*1

S-ar putea să vă placă și